Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling"

Transkript

1 ffoffor Rundskriv Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling RUNDSKRIV 4/2013 DATO: RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Filialer av utenlandske livsforsikringsselskaper (NUF) Filialer av utenlandske skadeforsikringsselskaper (NUF) FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

2 1. Bakgrunn Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) offentliggjorde i november 2012 "Guidelines on Complaints-Handling by Insurance Undertakings" (EIOPA-BoS-12/069). Disse retningslinjene er utarbeidet for å bidra til et samordnet tilsyn med forsikringsselskaper. Dokumentet er tilgjengelig på EIOPAs nettsted i de offisielle språkene i EU, se Her ligger også veiledningen "One-Minute Guide EIOPA Guidelines on Complaints-Handling by Insurance Undertakings" med et sammendrag av hva retningslinjene for klagebehandling innebærer for alle forsikringsselskaper, men med særlig vekt på små selskaper. Finanstilsynet vil basere tilsynet på disse retningslinjene for forsikringsselskapenes klagebehandling. Dette vil bidra til å styrke forbrukervernet, og det vil virke normgivende og gi grunnlag for enhetlig rapportering og oppfølging. Retningslinjene gir uttrykk for hva Finanstilsynet mener at forsikringsselskapene bør legge til grunn i sin behandling av klager. Det vises til at Finanstilsynet skal se til at forsikringsselskaper virker på en hensiktsmessig og betryggende måte og at institusjonene under tilsyn i sin virksomhet ivaretar forbrukernes interesser og rettigheter, jf. lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) 3 og 4. Finanstilsynet forventer at forsikringsselskapene legger retningslinjene til grunn for klager som er mottatt av selskapene fra og med 1. januar Med "klage" mener Finanstilsynet en erklæring fra en person til et forsikringsselskap og som uttrykker utilfredshet knyttet til forsikringsavtalen eller en levert tjeneste. Klagen bør være skriftlig. Klagebehandling vil være noe annet enn behandling av krav og anmodninger om oppfyllelse av avtalen, opplysninger eller avklaringer. 2. Finanstilsynets retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling Forsikringsselskapenes interne retningslinjer må oppfylle følgende minstekrav: 1. Klagebehandlingsrutine. Forsikringsselskapet må ha en rutine for behandling av klager. De(n) som blir utpekt som ansvarlig for gjennomføring og overholdelse av rutinen må ha nødvendig autoritet, ekspertise, ressurser og tilgang til relevant informasjon. Rutinen skal nedfelles skriftlig og gjelde for kunder, forsikrede, skadede tredjeparter og rettighetshavere. Rutinen skal gjøres kjent for alle relevante ansatte i forsikringsselskapet. 2. Klagebehandlingsfunksjon. Forsikringsselskapet må ha en klagebehandlingsfunksjon som muliggjør en rettferdig klagebehandling og at mulige interessekonflikter blir identifisert og redusert. 3. Registrering. Forsikringsselskapet må løpende registrere innkomne klager i et internt register på en hensiktsmessig måte. 2 Finanstilsynet

3 4. Rapportering. Forsikringsselskapet skal rapportere opplysninger om klager til Finanstilsynet i samsvar med de til enhver tid fastsatte rapporteringskrav, jf. rundskrivets punkt 3 nedenfor. 5. Intern oppfølging av klagebehandling. Forsikringsselskapet må løpende analysere informasjonen som er mottatt gjennom klagene for å sikre at eventuelle problemer og potensiell juridisk og operasjonell risiko blir identifisert og håndtert, for eksempel ved å: Analysere grunnen til klagene for å avdekke bakenforliggende årsaker. Vurdere om slike bakenforliggende årsaker kan påvirke andre prosesser eller produkter. Dette gjelder også der det ikke foreligger klager. Rette disse dypereliggende årsakene der det er nødvendig. 6. Informasjon om og publisering av klagebehandlingsprosedyre. Forsikringsselskapet må: a) Gi skriftlig informasjon om sin klagebehandlingsprosedyre ved forespørsel og ved bekreftelse av klagemottak. b) Publisere informasjon om sin klagebehandlingsprosedyre på en lett tilgjengelig måte, for eksempel i brosjyre, kontrakter, på selskapets nettside. c) Gi klar og oppdatert informasjon om sin klagebehandlingsprosedyre, herunder: i. Detaljer om hvordan en skal levere klage. Dette bør omfatte hva slags informasjon klager skal oppgi og kontaktinformasjon på person eller avdeling i forsikringsselskapet som klagen skal sendes til. ii. Opplysninger om selskapets klagebehandlingsprosess. Dette bør omfatte hvor raskt selskapet vil bekrefte mottak av klage, forventet behandlingstid, informasjon om Finansklagenemnda og eventuelle andre muligheter for å få prøvd saken utenfor domstolene. d) Holde klager informert om videre behandling av klagen. 7. Regler for klagebehandlingen. Forsikringsselskapet må: a) Samle og undersøke all informasjon knyttet til en klage. b) Kommunisere med klager i et klart og forståelig språk. c) Redegjøre for klagers mulighet til å bringe saken inn for Finansklagenemnda og eventuelle andre muligheter for å få prøvd saken utenfor domstolene. d) Svare uten unødig opphold. Dersom svar ikke kan gis innen forventet behandlingstid, bør selskapet informere klageren om årsaken og om forventet tidspunkt for sluttbehandling. e) Redegjøre for selskapets avgjørelse. Avgjørelsen må være skriftlig. 3. Rapportering til Finanstilsynet Alle forsikringsselskaper skal innen 1. februar hvert år rapportere via Altinn følgende tall for foregående år til Finanstilsynet: Det samlede antallet klager mottatt i løpet av året Hvorav: Antall klager mottatt av forsikringsselskapet selv Antall klager mottatt via forsikringsformidlere (meglere og agenter) Finanstilsynet 3

4 Klageårsak: Salgsprosess Forsikringsavtale/vilkår Premier og kostnader Administrasjon Forsikringskrav/pensjonskrav Avkastning Verdivurdering Endring i investeringsvalg Annet Forsikringstype: Livsforsikring - Livsforsikring med rett til overskudd - Livsforsikring uten rett til overskudd - Livsforsikring med investeringsvalg (unit linked) - Individuelle pensjonsordninger - Kollektive pensjonsordninger - Annet Skadeforsikring - Ulykkes- og helseforsikring, inkludert barneforsikring - Motorvognforsikring - Innboforsikring - Reiseforsikring - Bygningsforsikring - Annet Gjeldsforsikring Annet Finanstilsynet kan som kjent ikke behandle klager på forsikringsselskaper og vil derfor ikke ha noen direkte oppfølging av klagene, men klagene kan bli brukt som en del av det materialet som ligger til grunn for tilsynet med forsikringsselskapene. Emil R. Steffensen direktør for finans- og forsikringstilsyn Runa K. Sæther seksjonssjef Kontaktpersoner: Tilsynsrådgiver Lisbeth Økland, tlf , e-post: Forbrukerkoordinator Anders N. Kvam, tlf , e-post: 4 Finanstilsynet

5 Finanstilsynet 5

6 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 11/2010 DATO: 03.03.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 29/2011 DATO: 01.12.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Sparebanker Forretningsbanker Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden Rundskriv Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden RUNDSKRIV: 17/2010 DATO: 05.07.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET Postboks

Detaljer

Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans!

Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans! INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 27-2014 Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans! Hvis noen faste lesere av Innblikk synes det har vært behagelig stille en periode, så skyldes det

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2014 og kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2014

Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2014 og kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2014 Rundskriv Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2014 og kvartalsregnskapet for RUNDSKRIV: 17/2014 DATO: 15.12.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Skadeforsikringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B RUNDSKRIV: 11/2014 DATO: 27.10.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

Solvens II: Informasjonsmøte førtidig rapportering. Finanstilsynet 18. juni 2014

Solvens II: Informasjonsmøte førtidig rapportering. Finanstilsynet 18. juni 2014 Solvens II: Informasjonsmøte førtidig rapportering Finanstilsynet 18. juni 2014 Agenda Status for gjennomføringen av Solvens II Status for arbeidet med ordinær rapportering under Solvens II Førtidig rapportering

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring Kredittilsynet 23. juni 2009 Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring 1. Innledning Kredittilsynet foreslår nye bestemmelser om gjennomføringen

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 3 Fakturering Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet.

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Tilsynet med regnskap og revisjon Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Finanstilsynets lovgrunnlag og oppgaver. Finansiering «Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn

Detaljer