Juryens rapport Arbeidsperiode til 09,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juryens rapport Arbeidsperiode 11.10.10 til 09,11.2010"

Transkript

1 Juryens rapport Arbeidsperiode til 09, Dato: Prosjekt: Sandnessjøen kultur- og badehus Begrenset plan- og designkonkurranse I. JutY: Navn Sti Sørra, ordfører ens leder Arve Ber, ros'ektleder Anne Meek, sceneinstruktør /førstelektor Rune Håndl kken, råd iver Stein Hamre, Sivilarkitekt MNAL Astrid Reikvam, Sivilarkitekt MNAL Mail /tlf sti.sorra alstahau.kommune.no arve.ber alstahau.kommune.no ann hinesna.no rune kulturhus lan.net stein.hamre shaas.no ar arkitektformidlin.no Jurysekretær Astrid Reikvam, Sivilarkitekt MNAL (ar arkitektformidlln.no /rnobil ) Konkurransefunksjonær Kjetil Vik, (kietil.vikopak.no ) 2. Prekvalifisede deltakere: Firma Arkitektkontoret Nils Tveit /Griff Arkitektur As lan Viak L2 Arkitekter He elund & Koxvold Helen & Hard /NUNO Arkitektur 3. Avleverte forslaq: Motto på avleverte anonymiserte forslag mottatt innen gjeldene frist 11. oktober kl 09:00 hos Opak AS i Oslo. Motto HJERTEROM HIMMELBLA SABAKUHUS 1,2-NORDLYS MEDLEY 4.

2 2 4. Juniarbeidet: 3 samnnger -alle på 2 dager og arbeidsøkter mellom samlingene ble gjennomført av juryen. Evaluerin smøte 1 for "u en 11. oktober o 12. oktober overordnet gjennomgang av prosjektenes hovedid /konsept foreløpig arealvurdering mer detaljert gjennomgang av prosjektenes badedel Evaluerin smøte 2 for "u en 20. oktober o 21. oktober oppsummering fra sist samling individuell gjennomgang av prosjektenes kulturhusdel gjennomgang av prosjektene på overordnet nivå Åpnmg av utstilling for pres5e. forstagene legges ut på kommunens hjemmeside. Åpning av utsbitne, for publikum. Evaluerin smøte 3 for "u en 8. november o 9. november ny gjennomgang av prosjekt for individuell kritikk og premiering Juryens avgjerelse offentliggisres 4. Evaluerincskriterier Føl ende kriterier le es til runn for evaluerin av konkurranse runnla et: 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk. 2.Arkitektoniske og funksjonelle løsninger, samt byggets generalitet og fleksibilitet. 3.Materialvalg og miljøriktige løsninger. 4.0ppfyllelse av byggeprogrammet og arealeffektivitet 5.Total prosjektøkonomi/gjennomførbarhet. Deltakerne begrunner og beskriver spesielle kostnadsbærere og ideer til besparelser, også arealbesparelser og arealeffektiviseringer, jf. vedlagte byggeprogram. Se for øvrig konkurransegrunnlaget. Kriteriene vektes ikke innbyrdes. De eller det prosjektet som samlet sett løser oppgaven optimalt for brukerne og kommunen kåres som vinner.

3 3 SAMLET KRITIKK Hovedutfordringer Etter en samlet gjennomgang av konkurranseforslagene har juryen sett følgende særfige utfordringer for konkurransedeltakerne: Skape liv og kontakt til gatemiljøet og byen Etablere arealeffektiv kommunikasjon Skape gode møteplasser i huset og særlig på bakkeplan ved hovedinngang Skape arkitektoniske kvaliteter i en begrenset kvartalssituasjon Gi rammer for fleksibilitet og videre nødvendige prosjektendringer Utvikle et arealøkonomisk grep som utgangspunkt for et kostnadseffektivt prosjekt 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Prosjektene fyller tomten i ulik grad. "Hjerteroms' benytter hele tomten og får dermed størst fotavtrykk. De øvrige prosjektene anlegger park eller parkering mot nordøst. Juryen mener de prosjektene som viser det minste fotavtrykket, tilrettelegger best for et økonomisk prosjekt for kommunen. "Medley" og "1,2-Nordlys" viser 5 etasjer mens de øvrige forslagene viser 4 etasjer. Juryen mener at et volum på 5 etasjer kan fungere godt på dette stedet. Arealeffektiviteten vil imidlertid reduseres med et høyere etasjetall når bruksarealet er det samme. Alle deltakerne har forholdt seg til en hovedinngang mot Torolv Kveldulvsons gate og sekundær inngang mot Sjøbergs gate i 2. etasje. Dette gir en hensiktsmessig flyt i trafikken til og fra bygget samt bevegelsen internt i bygget. Noen deltakere benytter sekundærinngang mot Sjøbergs gate primært som rømningsvei, mens andre utformer denne mer som en vesentlig offentlig gjennomgang. God adkomst til bygget fra parkeringsplass i Sjøbergs gate, er viktig. Utover dette ser ikke juryen hensikten med å poengtere en offentflg gjennomgang i bygget fra Torolv Kveldulvsons gate til Sjøbergs gate. Aktivitet i kultur- og badehuset på bakkeplan er viktig for å skape dynamikk med byens øvrige liv. Både næringsareal og bibliotek vil skape liv på dagtid i de fleste forslagene. Bygget skal fremstå som byens nye kulturelle samlingspunkt. Ulike kulturhusaktiviteter må derfor bli gitt god plass i gateplan. Bruk av 1. etasje til tradisjonelle vestibyler, hvor arealet hovedsakelig benyttes som kommunikasjonsareal tilfører ikke nok aktivitet her. "Himmelblå" benytter inngangspartiet til kafå for byens innbyggere og viser et åpent trapperom integrert i fasaden, slik at direkte kontakt med byggets 2. etasje skapes. Juryen er særlig positiv til denne løsningen, hvor funksjoner knyttes direkte mot Torolv Kveldulvsons gate på en inviterende måte

4 4 2. Arkitektoniske og funksjonelle løsninger, samt byggets generalitet og fleksibilitet Nytt kultur- og badehus for Sandnessjøen vil ruve i bybildet. Konkurransedeltakerne har derfor foreslått å bryte opp volumet, men på ulik måte. "Hjerterom" viser til skråstilte fasade elementer med referanser til fjeliformasjoner. "1,2-Nordlys" og "Sabakuhus" viser oppdelte volumer med referanse til byens kvartalsstruktur. "Himmelblå" viser horisontal oppdeling av et samlet volum. "Medley " ønsker å skape et monumentalbygg i ett volum. Juryen mener at kultur- og badehus for Sandnessjøen er et stort volum som det vil fungere best å bryte opp slik "1,2-Nordlys" og "Sabakuhus" viser, med referanse til byens kvartaler. "Himmelblå" bryter også opp volumer, men horisontalt, på en god måte. Materialvalg er forankret til volum og ønsket uttrykk. Mer tradisjonelle volum er foreslått i tegi og med ulike varianter av fasadeplater, som vil kunne fungere tilfredsstillende. "Himmelblå" er foreslått i betong, glass og aluminium som vil bidra til et moderne uttrykk for nytt kultur- og badehus for Sandnessjøen. Juryen forventer bruk av mer isolerte felt i en videre bearbeiding, for å oppnå krav som stilles til energieffektivitet. Forslagsstiller forutsetter også dette. Deltakerne har i ulik grad vist detaljerte planløsninger. Juryen har konkludert med at kommunen er best tjent med etablering av et arealeffektivt hovedkonsept med potensialet for endringer innen dette grepet, fremfor mer presis arealfordeling med færre endingsmuligheter. "Himmelblå" har angitt en funksjonell tre deling med endringsmuligheter innen disse hovedinndelingene. Færrest mulig tradisjonelle korridorer og bruk av aktive vestibyleareal som forbindelse mellom funksjoner, gir effektiv arealbruk. Enkle hovedgrep med endringsmulighet innenfor dette, har svart best på krav til generalitet og fleksbwitet som etterspurt i konkurransegrunnlaget. "Himmelblå" har også fleksibilitet for en mulig 5. etasje. 3. Materialvalg og miljøriktige løsninger Hvordan volum er satt sammen og valg av materialer har betydning for driftskostnader og holdbarhet. Bygget er tiltenkt høy brukerintensitet, med lavest mulig driftkostnader. Enkle konstruksjonsprinsipp og materialbruk som enkelt kan fremskaffes, er vurdert som hensiktsmessig. Juryen har vektlagt hvorvidt prosjektene viser løsninger som gjenspeiler tiltak med tanke på energieffektivitet. Viktige forutsetninger for å oppnå lavenergistandard, er å planlegge arealeffektivt og kompakt for å kunne redusere varmetap fra bygget gjennom ytterveggsflatene. "Himmelblå" viser et grep med et lite fotavtrykk i en mest mulig kompakt bygningskropp. Prosjektforslaget har selv satt fokus på bearbeidinger av fasader, for et energi- og miljøeffektivt bygg selv om forslagstiller i mindre grad viser dette i avleverte perspektiver.

5 5 4. Oppfyllelse av byggeprogrammet og arealeffektivitet Ingen av deltakerne har oppnådd målsum for bruttoareal satt i konkurransegrunnlaget. Prosjektforslagene er kontrollmålt. Juryen mener avvikene i forhold til oppgitte areal, er alt for store med over kvm. "Himmelblå" har minst bruttoareal og har tatt på alvor kommunes vektlegging av et arealeffektivt og arealøkonomisk bygg. For dette forslaget kan det forventes økning i bruttoareal for badedelen. Juryen har sett spesielt på dette og konkludert med at "Himmelblå" med bakgrunn i konsept for planløsning, likevel vil bli det mest arealeffektive prosjektet. Prosjektforslagene gir ulike svar på hvordan bygget effektivt og funksjonsmessig kan påkobles Rica-bygget. En åpen tilslutning er mer inviterende for sambruk, fremfor lange og trange korridorløsninger. Juryen ser på dette som en god løsning. Spesielt i 2. etasje viser "Himmelbla" en åpen og inviterende løsning for hotellets gjester til kulturhuset. For å aktivisere kulturhuset mot gateplanet og byen legger de fleste forslagene bibliotekets funksjoner i 1. etasje, men i varierende grad frem mot fasade. Siden biblioteket har begrenset åpningstid, vil det være fordelaktig at vestibyle ytterligere aktiviseres med funksjoner og at visuell kontakt videre oppover i huset til øvrige aktiviteter skapes. Juryen mener at "Himmelblå" på best mulig måte viser hvordan det kan tilrettelegges for en slik dynamikk. Galleri ligger best i sammenheng med bibliotek i 1. etasje, noe flertallet av deltakerne har foreslått. Plassering her gjør også at galleriet kan ha samme åpningstid som biblioteket uten ekstra vakthold. Disse arealene kan med fordel legges uten dagslys, da kontrollert belysning her er å foretrekke. Storsal og kino er lukkete, innadvendte funksjoner som først bidrar med aktivitet til huset forøvrig i forbindelse med vestibyleareal. Romslige åpne vrimleareal for disse funksjonene direkte mot vestibyle, bidrar til økt aktivitet for husets sentrale fellesareal. Både "Medley" og "Sabakuhus" viser for trange adkomstforhold via korridor til storsal og kino. I "Hjerterom" er adkomst til storsal også problematisk plassert mot felles korridor til hotell, kulturskole og scenegarderober. Plassering av storsal i 2. etasje mot Sjøberg gate med mufighet for direkte utgang (og rømning) på bakkeplan ser juryen som klart fordelaktig løsning for kulturhuset. Felles adkomst til storsal og kino i 2. etasje (nær hovedinngang), gir en best mulig flyt for store publikumstilstrømninger. "Hjerterom" og "Himmelblå" løser dette på best mulig måte. "Himmelblå" viser videre mufighet for adkomst til kino i 1. etasje. Dette ser Juryen på som en særlig god løsning for ytterligere aktivitet på bakkeplan og sambruk mot biblioteket. Areal bak scenen løses best som et samlet kompakt areal uten gjennomgang til andre aktiviteter. Direkte kontakt til kulturverksteder fra garderober er ønskelig. Det er krav om særlige høyder for bakscene. Få av deltakerne viser fullgode løsninger for dette. Kulturverksteder ogareal for frivillige er best tilrettelagt på et plan. Felles vestibyleareal som møteplass for denne akfiviteten gir her de beste løsningene. Badeanlegget har juryen særlig diskutert forslagene i forhold til programmert. Det er i programmet definert hovedbasseng, opplæringsbasseng, varmtvannsbasseng, lekebasseng og boblebad. Forslagene viser at det kan være vanskelig å få plassert alle bassengene. Det er derfor konkludert med at opplæringsbassenget helst bør kombineres med hovedbassengets funksjoner (opplæringsdel med hev- /senkbunn) som en best mulig areal-

6 6 og kostnadseffektiv løsning. Alle prosjektene vil kunne tilpasses en slik endring. Plassering av stupebrett vil måtte justeres for dette og hensiktsmessig plassering av treningsbaner. Konkurransedeltakerne har avsatt er stort nok areal til garderober, bortsett fra "Himmelblå", som viser ca. halvparten av det arealet som vil være nødvendig i et slikt anlegg. Det er også en god idå å avsette egen garderobe til treningsstudio. Det er kun "Sabakuhus" og "1,2- Nordlys" som viser dette i sine forslag. Badedelens velværeavdeling er tolket svært ulikt i konkurranseforslagene. Avdelingen er enten plassert i et eget hjørne i bassengdelen eller i forbindelse med mulig areal avsatt til treningsstudio. Ingen av deltakerne har tolket et behov for egne garderober til denne avdefingen. Juryen har i sin diskusjon sett det som en god løsning at en velværeavdeling knyttes opp mot treningsstudioet som en separat avdeling. Programmet har ikke har vært tydelig nok på å definere hvordan velværeavdelingen er tenkt driftet. Deltakerne er derfor ikke evaluert særskilt for disse arealene. Juryen er overrasket over at et par av forslagene bryter med forskriftskrav til badeanlegg. Med bakgrunn i mer åpne programkrav, er prosjektene primært vurdert i forhold til muligheten for endringer og justeringer fremfor detaljer. 5. Total prosjektøkonomi og gjennomførbarhet Kultur- og badehus for Sandnessjøen skal realiseres innenfor en nøktern kostnadsramme. Konkurransedeltakerne er særlig utfordret på dette. Prosjektforslag som har valgt arealeffektive løsninger mener juryen her svarer best på oppgavestillingen. Et nøkternt fotavtrykk i en kompakt bygningskropp vil være det beste utgangspunktet. Gode planløsninger som sikrer en lavest mulig brutto- /nettofaktor, vil videre gi best prosjektøkonomi. Konkurransens målsum for totalt bruttoareal var satt til 7,300 kvm inklusiv nærings- og hotellareal i konkurransegrunnlaget. Konkurranseforslagene er kontrollmålt. Høyest bruttoareal har "Hjerterom" og "1,2-Nordlys" med over kvm, mens "Himmelblå" viser lavest med ca kvm. Det mangler noe næringsareal og badeanleggene er dimensjonert for små i "Himmelblå". Selv med tillegg for dette, vil "Himmelblå" fremstå som et særlig arealøkonomisk prosjekt.

7 7 Konklusjon Forslagene i begrenset plan- og designkonkurransen om kultur- og badehus i Sandnessjøen har gitt juryen et godt grunnlag for evaluering. Forslagene er gjennomgått og vurdert samlet i forhold til programmets kriterier og fleksibilitet for videre bearbeiding. Ju en har enstemmi kåret "Himmelblå" til 1. lass i Plan- o desi nkonkurranse for kultur- o badehus i Sandness'øen. Bygget er gitt en moderne og spennende form egnet for sitt innhold som sentralt samlingssted for Sandnessjøen. "Himmelblå" viser et lite fotavtrykk i en kompakt bygningskropp og etablerer på denne måten et areal- og kostnadseffektivt prosjekte. Foreslått struktur med oppdeling i tre hovedvolum gir særlig god fleksibilitet. "Himmelblå" har løst svært godt sentrale møtesteder, byggets kulturhusdel og tilknytting til hotell. Forslagstiller har imidlertid for små areal for badeanlegget som må bearbeides betydelig. Ju en har kåret "1 2 Nordl s" o "Sabakuhus" til delt 2. lass i Plan- o desi nkonkurranse for Kultur- o badehus i Sandnesiøen. Både "1,2-Nordlys" og "Sabakuhus" bryter på en god måte opp et stort bygningsvolum for å skape en mer variert og fragmentert arkitektur fleksibelt for videre justeringer. "1, 2-Nordlys" har etablert et alt for høyt bruttoareal i forhold til konkurransegrunnlagets målsum og "Sabakuhus" viser en planløsning som er for låst til korridorer fremfor aktive møteplasser. Sti ør a or. ører, Alstahaug kommune -Juryens leder Arveterg prosjektleder, Alstahaug komm ne Anne Meek sceneinstruktør /førstelektor, eun Rune Handlykken rådgiver, Kulturhusplan DA ifrirrat Stein Hamre, Astrid Reikvam, Sivilarkitekt M L Sivilarkitekt MNAL Stein Hamre arkitektkontor AS Arkitektformidling -jurysekretær

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

4. MED HJERTET I PARKEN Individuell kritikk

4. MED HJERTET I PARKEN Individuell kritikk 1 4. MED HJERTET I PARKEN Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Plassering av ny bebyggelse mot parken velger å disponere denne tomteressursen fremfor effektivisering

Detaljer

«Solkroken» Individuell vurdering

«Solkroken» Individuell vurdering 1 «Solkroken» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser I «Solkroken» er byggetrinn 1 lagt i forlengelsen av eksisterende administrasjonsbygg mot sydøst. Samlet L bygning for skolen skiller to

Detaljer

Juryens rapport BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE Arbeidsperiode til

Juryens rapport BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE Arbeidsperiode til 1 Juryens rapport BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE Arbeidsperiode 21.04.17 til 22.05.17 Prosjekt: Liland skole, Evenes kommune 22.05.2017 1. Jury: Følgende jurymedlemmer er valgt av Evenes kommune:

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Program for konkurransen Gjør ditt skip vakkert og godt mannskap vil følge deg Program for konkurransen PLANLØSNING GENERALITET FLEKSIBILITET PUBLIKUMSRETTA

Detaljer

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER SJØGATA 29-39 PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER 18.09.2015 ANALYSE UTSIKT Fra kaifronten og de lavere delene av tomta er det storslagen utsikt mot hele horisonten fra vest via nord

Detaljer

JM Norge AS med L2; L2 Individuell kritikk

JM Norge AS med L2; L2 Individuell kritikk 1 JM Norge AS med L2; L2 Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Kulturhuset er lagt i skråningen mellom dagens sentrum og eksisterende rådhus samt administrasjonsbygg.

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Protokoll og juryens kritikk fra begrenset plan- og designkonkurranse

Protokoll og juryens kritikk fra begrenset plan- og designkonkurranse Regionalt kulturhus i Stjørdal Protokoll og juryens kritikk fra begrenset plan- og designkonkurranse Mai 2010 PROTOKOLL Stjørdal kulturutvikling AS har invitert 5 utvalgte arkitektfirma til en begrenset

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

GODE BYBOLIGER. Sivilarkitekt MNAL Jostein Korsnes ÅPENT HUS

GODE BYBOLIGER. Sivilarkitekt MNAL Jostein Korsnes ÅPENT HUS GODE BYBOLIGER Sivilarkitekt MNAL Jostein Korsnes GODE BYBOLIGER Sivilarkitekt MNAL Jostein Korsnes GODE BYBOLIGER Sivilarkitekt MNAL Jostein Korsnes BEFOLKNINGSVEKST ROGALAND Kilde: Samfunnsøkonomisk

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

4 2014 ur + m betong 30

4 2014 ur + m betong 30 30 KULTURFABRIKKEN Sortland LPO ARKITEKTER Tekst: Jan Knoop, LPO Foto: Arkitekten og Anita Hillestad (s. 28/29) 31 Kulturfabrikken Sortland er en samlokalisering av kommunens kulturtilbud og aktivitetslokaler.

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

En skole i samfunnet Et samfunn i skolen

En skole i samfunnet Et samfunn i skolen En skole i samfunnet Et samfunn i skolen 100990 1.1 27/9/12 Når kommuneøkonomien ikke strekker til. behov behov behov Oslo Kommune: Kjøper en tomt på 22 mål i transformasjonsområde i Groruddalen Har behov

Detaljer

Plan- og designkonkurranse Større rom for menneskeverd Stiftelsen Arkivet Juryens vurdering og kjennelse 26. november 2010

Plan- og designkonkurranse Større rom for menneskeverd Stiftelsen Arkivet Juryens vurdering og kjennelse 26. november 2010 Plan- og designkonkurranse Større rom for menneskeverd Stiftelsen Arkivet Juryens vurdering og kjennelse 26. november 2010 sidenr. 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Program for konkurransen... 5 3. Generell

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Nytt rådhus byggherreambisjon

Nytt rådhus byggherreambisjon Nytt rådhus byggherreambisjon 1. Saken gjelder Bystyret besluttet 29.04.14 om å gjennomføre arkitektkonkurranse i forkant av modifisert totalentreprise. I beslutning lå også at SEKF skulle videre utarbeide

Detaljer

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten I Utvalg for byutviklings vedtak 09.03.2016 om å legge ut planforslag for det nye rådhuset på høring, blir prosjektet bedt og å vie særlig

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. De generelle kravene i 5. Begrunnelse.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. De generelle kravene i 5. Begrunnelse. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5. Begrunnelse. Innklagede gjennomførte en begrenset plan- og designkonkurranse for prekvalifisering av arkiktekt- og landskapsarkitekt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten Konseptskisser Villa Fjelltun enebolig i Haugesund Opus arkitekter AS Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger,

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154 Moderne og attraktiv SJ arkitekter AS 10.09.015 SJ ARKITEKTER 01 INTENSJON Landemerke Engasjerende arkitektur Smart og fleksibelt Blå-grønn Prosjektet har et stort potensiale

Detaljer

Prosjektnr. 9486 Nye Frogner sykehjem

Prosjektnr. 9486 Nye Frogner sykehjem Prosjektnr. 9486 Nye Frogner sykehjem Begrenset plan- og designkonkurranse Evalueringsrapport 1 KONKURRANSENS GJENNOMFØRING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 JURYEN... 3 1.2.1 Jury... 3 1.2.2 Juryens rådgivere...

Detaljer

KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep. Kommunaldirektør Arthur Wøhni

KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep. Kommunaldirektør Arthur Wøhni KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep Kommunaldirektør Arthur Wøhni 20.09.2017 Byplangrep Overordnede målsettinger Definerte senterdannelse ved t-banestasjonen Fra «ett land» til 3 områdetyper Variert bebyggelse

Detaljer

Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet

Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet 7.12.2016 1 Innhold 1. Byggeprosjektet, nybygg og ombygging 2. Utomhus 3. Tomt, rigg og adkomst 4. Trafikk 5. Regulering 2 Rådgiver Vi som

Detaljer

Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum

Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum Bodø kommune Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum Tilleggsrapport Oktober- desember 2014 2014-11-28 19.12.2014 Kulturminnefaglig rapport - tillegg Marianne Knutsen Ole Magne

Detaljer

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER MESTERHUS PRESENTERER Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER Innhold Signatur 300 Signatur 301 Signatur 302 s.5 s.7 s.9 Signatur 303 Signatur 304 Signatur 305 s.11 s.13 s.15 Signatur

Detaljer

Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene:

Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene: Alternativ B4 Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene: Optimal gjenbruk av eksisterende kulturarealer, slik at det i størst mulig

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

Fra tomrom til tomter

Fra tomrom til tomter Mikroinfill Fra tomrom til tomter Vi er i dag alle kjent med behovet for flere boliger i Oslo. Etter vår mening er det rom for mange flere boliger i sentrum av byen. Vi ser på smale tomrom mellom eksisterende

Detaljer

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET 12.3m² Tekn bod 2.8m² 3.9m² tue / kjøkken 59.8m² 9.1m² 17.5m² Heis 4.1m² PLTEGIGER OG ELIGGEHET 8.9m² od 3.7m² Foreløpig (mindre endringer kan forekomme) ato: 27. mars 2015 dr juells park Trapperom 19.7m²

Detaljer

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal REGIONALT KULTURHUS NORHEIMSUND SIVILARKITEKTAR MNAL LIV KILDAHL OG ALV MARTIN VANGDAL Nils Aksnes & co AS HARDINGHUSET - SKISSEPROSJEKT I skisseprosjektet har vi fokusert på 2 hovudproblemstillingar.

Detaljer

På grunn av alvorlig stans i flytrafikken over Norge og deler av Europa forelå force majeure i forbindelse med avlevering av konkurranseforslagene.

På grunn av alvorlig stans i flytrafikken over Norge og deler av Europa forelå force majeure i forbindelse med avlevering av konkurranseforslagene. Juryens rapport Dato: 08.06.2010 Bok og Blueshus Notodden Åpen plan- og designkonkurranse 1. Jury: Lise Wiik, ordfører Notodden kommune - juryens leder Terje Malm, kultursjef Notodden kommune Reidar Solberg,

Detaljer

Om Sørenga Utvikling KS

Om Sørenga Utvikling KS 1 2 Om Sørenga Utvikling KS Sørenga Utvikling KS bygger ca 800 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium og noen investorer. Utbyggingen

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Prosjekt nytt nasjonalmuseum

Prosjekt nytt nasjonalmuseum Prosjekt nytt nasjonalmuseum Prosjektet Nytt nasjonalmuseum utvikles i faser Den innledende fasen ble avsluttet med valg av konsept og arkitekt og rådgivere Innledende fase Behovsutredning Byggeprogram

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

Prosjekteringsanvisning

Prosjekteringsanvisning Prosjekteringsanvisning -Byggherrens krav, arkitektens tvangstrøye? Stig Johnsen Tromsø kommune Eiendom For når n r man er en Bjørn med bare Liten Forstand, og man Tenker påp Ting, sås er det ofte at Tingen

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog

Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 2017 Tom Forsberg Arkitekt og partner i HUS arkitekter AS Arbeidet

Detaljer

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ )

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ ) Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe Forslag til konklusjon (UT/13 11 12) 1. Bakgrunn Marienlyst Utvikling AS (MU) har 29.04.2013 invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Mulighetsstudie for Nordåstunet: Bygningsvolum og veiløsninger

Mulighetsstudie for Nordåstunet: Bygningsvolum og veiløsninger Mulighetsstudie for Nordåstunet: Bygningsvolum og veiløsninger Volumstudie - Del 1: Grunnflate Hva utgjør 4000 m 2 på det aktuelle området? 4000 m 2 4000 m 2 Volumstudie - Del 1: Grunnflate Minst 2 etasjer

Detaljer

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM Historisk har siloen vert, og er den dag i dag, ett vertikalt landemerke i det som skal bli Kanalbyen. Den har stort potensiale til å bli ett symbolsk fyrtårn i området, viss den bare kan beholde sin særegenhet

Detaljer

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet prosess mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet masteroppgave i arkitektur våren 2012 Kirsti Bjerke Øye 2 Prosessheftet viser et utdrag fra prosessen med de undersøkelesene

Detaljer

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER Tekst: Anders Melsom, Martin Smedsrud Foto: Henrik Beck Kæmpe og Arne Nicolai Schram 5 Fra gårdsplassen Situasjon 6 Martin Smedsrud,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

INTEGRERT KUNST FASADE NOVA

INTEGRERT KUNST FASADE NOVA KONKURRANSEPROGRAM INTEGRERT KUNST FASADE NOVA CICIGNONS PLASS Presentert under Trondheim Matcmaking 18. - 20. oktober 2009 AØF Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon LINK SIGNATUR 19.11.2009 SIDE 1

Detaljer

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av RW A for Rieber Eiendom AS - 20.06.2011 R W a Mulighetsstudie av Fryselageret på Bontelabo omgjort til kontorer - utarbeidet av RW a for

Detaljer

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Det finnes ikke noe bedre sted å lære om den maritime verden enn der kreftene, skjønnheten og rikdommen fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Arve Berg SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I VARDØ, BRODTKORPSGT. 1 Kommune: 2002/Vardø Gnr/bnr: 20/197 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Vinner av arkitektkonkurransen for ny Vestsiden ungdomsskole. 20. januar 2017

Vinner av arkitektkonkurransen for ny Vestsiden ungdomsskole. 20. januar 2017 Vinner av arkitektkonkurransen for ny Vestsiden ungdomsskole 20. januar 2017 Juryen Det ble innlevert fire bidrag 6l konkurransen som alle er ta; opp 6l evaluering i henhold 6l konkurransegrunnlaget av

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger.

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon Lyse inviterer arkitektfirma til prekvalifisering for deltakelse i en

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ «BYFORM OG ESTETIKK» KONSEKVENSUTREDNING 30.03.2015 VEDLEGG 10 UTARBEIDET AV SIVILARKITEKT MNAL FINN KLEIVA BODØ AIRPORT HOTEL KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Nittedal-eiendom KF. Prekvalifiseringsgrunnlag. Plan- og designkonkurranse Nittedal kommune Sørli skole

Nittedal-eiendom KF. Prekvalifiseringsgrunnlag. Plan- og designkonkurranse Nittedal kommune Sørli skole Nittedal-eiendom KF Prekvalifiseringsgrunnlag Plan- og designkonkurranse Nittedal kommune Sørli skole 14 Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prekvalifiseringsgrunnlagets oppbygging...

Detaljer

8. Oalsgate 9. Storgata 10. Solaveien 11. Krossens Havremølle 12. Møllermesterboligen 13. Byggetrinn 2/Solaveien 10 14. Vitenparken byggetrinn 2

8. Oalsgate 9. Storgata 10. Solaveien 11. Krossens Havremølle 12. Møllermesterboligen 13. Byggetrinn 2/Solaveien 10 14. Vitenparken byggetrinn 2 Situasjonsplan 1. Forplass/hovedinngang 2. Biinngang 3. Utgang til Vitenparken 4. Varelevering 5. Parkering (midlertidig, 43 pl.) 6. Sykkelparkering 7. Eidsvollgate 8. Oalsgate 9. Storgata 10. Solaveien

Detaljer

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende 1 Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende Forholdet til byen kommunikasjon - inngang der menneskene

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 5170.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 15.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med mulighetsstudie for felt A5, Tårngalleriet BAKGRUNN Alliance arkitekter

Detaljer

Servicebygg i Frognerparken

Servicebygg i Frognerparken Servicebygg i Frognerparken Oslo 4 div.a arkitekter as Tekst: Henriette Salvesen Foto: nispe@datho.no og Kirstin Bartels (s. 4 og 5) Den gamle bygningen med toaletter og kiosk ved Hundejordet i Frognerparken

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Arkivsak-dok. 80-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Saken gjelder: I Bystyrets

Detaljer

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår.

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår. Arkivsak-dok. Sak 49-14 Saksbehandler: Oddgeir Tørset Saksbehandler: Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 NYTT RÅDHUS, ARKITEKTKONKURRANSE Saken gjelder: Nytt rådhus i kvartalet

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Metamorfose fra lagerbygg til skolebygg En omfattende renovering av et nødtørftig lagerbygg har resultert

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

DOWN UNDER, UP ABOVE. Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015

DOWN UNDER, UP ABOVE. Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015 410 700 790 750 1000 2517 580 DOWN UNDER, UP ABOVE Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015 s.2 INNHOLDSFORTEGNELSE s.3 PREMISSER s.4 KONSEPTSKISSER s.5 KONSEPTDIAGRAM s.6 PROGRAM

Detaljer

ARKITEKTKONKURRANSE OM STUDENTBOLIGER I BJERGSTED JURYENS RAPPORT

ARKITEKTKONKURRANSE OM STUDENTBOLIGER I BJERGSTED JURYENS RAPPORT ARKITEKTKONKURRANSE OM STUDENTBOLIGER I BJERGSTED JURYENS RAPPORT 11.11.11 1 STUDENTBOLIGER I BJERGSTED INNLEDNING Arkitektkonkurransen om nye studentboliger i Bjergsted er en direkte oppfølging av målene

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/8, 10, 110, 209, 210, 222, 237 503/66, 84 503/66, 84, 237 503/66,210,8,222,10,11

Detaljer

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Kommune: 1103/Stavanger Gnr/bnr: 55/191, 194, 1814 55/194 AskeladdenID: 131063 Referanse

Detaljer

Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan

Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan 1121.0407.00 Rev. 16.10.10 Rev. 28.01.10 Rev. 28.09.09 Rev. 18.09.09 Rev. 26.05.09 Dato: 25.03.09 Formål: 1 Bolig

Detaljer

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL VÅLANDSHAUGEN PARALLELLOPPDRAG KORT ANALYSE Stedets landskapsmessige plassering er en attraksjon i seg selv. Alt

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Arealbruk i Oslo-skolene

Arealbruk i Oslo-skolene Arealbruk i Oslo-skolene Konferanse om rehabilitering av skoleanlegg Lillestrøm, 28.10.05 Sivilarkitekt Sidsel Jerkø, Byggforsk 01.11.2005 1 Disposisjon Bakgrunn for prosjektet / hensikten Om kildemateriale

Detaljer

Kapittel 8 Den Norske Opera og Ballett, operabygget, Oslo kommune

Kapittel 8 Den Norske Opera og Ballett, operabygget, Oslo kommune Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer OPERAEN Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/167 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 13789 Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata 75 Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata Det arkitektoniske konseptet bygger opp under en overordnet visjon om å tilby et åpent, transparent og inviterende scenehus som opphever det tradisjonelle skillet

Detaljer

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret Barnehagen sett fra sydvest Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret 24 MUR+BETONG 4 2009 Sluseparken barnehage Nome, Telemark LPO arkitekter as Tekst: Jan Knoop, LPO Foto: Terje Skåre Adresse:

Detaljer

Bli med å utvikle framtidas Årnes med dine innspill

Bli med å utvikle framtidas Årnes med dine innspill Å r n e s invitas- Bli med å utvikle framtidas Årnes med dine innspill 7.-10. september 2009 Program for (For publikum merket med *) Ønsker du en tradisjonell byggestil eller noe mer moderne i stål og

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/66, 84, 237 503/66, 84 503/66,210,8,222,10,11 0,237 503/8, 10,

Detaljer