Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rom for historie. Charlotte Lande Andersen"

Transkript

1 Rom for historie

2 Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3

3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning Bakgrunn Byggene Prosjektets relevanse Mål/visjon Valg av bygg Problemstilling Metode Deichmanske bibliotek Stedsundersøkelse Materialer og farger Opplevelse av bygget Området rundt Transformasjon Kulturminne/bevaring Deichman og bevaring Interiør som kulturminne Nytt mot gammelt Temporært eller permanent Bevegelse i bygget Universell utforming Hvordan forholde seg til historie og minner Hva er Deichmans identiet Respekt Spor Monumentalitet Referanseprosjekter Første møte med bygget 81 Problemområder - bevegelse vertikalt 85 Hva er Deichman uten bøkene? 88 Historisk perspektiv - plan Meninger om bygget 90 Andre som har ønsket Deichman 94 Hva er Deichman egnet til? Ny bruk? Oslo i utvikling 97 Ny bruk, Deichman Byhus 100 Ny arealdisponering Brukergruppe Designstrategi Materiale og fargepalett Historisk perspektiv - inngang 106 Bevegelse mot bygget 112 Inngang uten nivåforskjell 110 Hovedinngang 120 Vestibylen 124 Lesesal I 122 Historisk perspektiv - Lesesal I 134 Historisk perspektiv - Hovedsalen 146 Deichman Byhus 162 Kilder Hovedsalen Refleksjon over prosjekt 5

4 Innledning I Oslo skjer det store forandringer, en ny hovedstad tar form foran øynene våre. Nye høyhus har reist seg langs fjorden og flere signalbygg vil bli bygget. Samtidig skal flere av våre viktige kultur- og statsinstitusjoner forlate sine gamle bygg i den tro at de ikke kan brukes lenger, de skal flytte inn i nye moderne bygninger som tilfredstiller dagens krav og standad. Utredninger som er gjort mener det vil bli for dyrt å ruste opp byggene til dagens standard eller å bygge på byggene for å få det arealet som trengs. Utflyttingen fra offentlige monumentalbygg som nå skjer i Oslo forekommer i et omfang vi knapt har sett i andre europeiske storbyer. Andre land setter pris på, oppgraderer og tilpasser sine ærverdige bygg. (Holme, 2010) 6 Flotte erverdige byggninger som Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Samtidsmuseet, Deichmanske hovedbibliotek, Norsk geografisk oppmåling og Kunst- og håndverkskolen forlates til fordel for nye, moderne bygg. Det er ingen fremlagte planer for hva som skal inn i disse bygningene når deres innhold flyttes til nye moderne bygg. Alle disse historiske bygningene står på Byantikvarens gule liste og har stor antikvarisk historisk verdi. (Gul liste, 2012) Mange med interesse for eldre arkitektur er redde for at de vil ende opp tomme og stå til forfall. Mitt ønske er å tilrettelegge for at den fremtidige bruken kan viderefortelle byggets historie. Gjennom å kartlegge historien kan en integrere og videreutvikle arkitekturen til å skape spennende møter mellom gammelt og nytt. Ny bruk kan gi plass for nye spennende opplevelse. Foto : Tore Thiis Fjeld 7

5 Statens kunstakademi (Norsk geografisk oppmåling) Har flyttet til Seilduken Tomt siden 2010 Byggene som blir forlatt Kunstindustrimuseet Flyttes til Vestbanen Tomt fra 2019 Deichmanske Hovedbibliotek Flyttes til Bjørvika Tomt fra 2018 Nasjonalgalleriet Flyttes til Vestbanen Tomt fra Museet for Samtidskunst Flytter til Vestbanen Tomt fra

6 Bakgrunn De siste årene har jeg blitt fasinert av eldre arkitektur, detaljer og tradisjonelle byggemetoder. Det er spennende og lærerikt å se hvordan man bygget før, innredet og teknikkene man brukte tidligere sammenlignet med i dag. Eldre bygninger kan gi oss noe som ikke nye bygg kan, med sin egen sjel og historie kan de skape en helt unik og egenartet atmosfære. Det er trist å se rundt i byen på de forskjellige eldre historiske byggningene som forfaller av for lite vedlikehold, hvor flotte de en gang var og kunne vært i dag hvis man hadde vært flinkere til å ta vare på dem. Hvorfor skal det være bedre å rive/eller forlate en bygning med karakter og historie fremfor å bygge noe nytt? Mange eldre bygninger er bevaringsverdige. Bevaring gir en ekstra utfordring, som gjør at man må tenke nytt. Det kan være med på å gi nye og spennende løsninger som man kanskje ikke hadde kommet frem til uten nettopp byggets begrensninger. 10 Foto: Foto ukjent Likegjyldighet er det verste - Sverre Fehn om å forholde seg til historien Likegyldighet er med på å gi meg en ekstra motivasjon for å overbevise om den verdien bevaring kan ha. Å jobbe med eldre bygg og bevaring har av enkelte blitt sett på som av kjedelig og lite utfordrende. Med mitt prosjekt ønsker jeg å vise at temaet er stort og innholdsrikt og har mange interessante aspekter. Å jobbe med eksisterende arkitektur vil bare bli mer og mer aktuelt i fremtiden, så interessen må opp. Foto: Kattarina Niléi 11

7 Prosjektets relevanse En by er og vil alltid være under utvikling, en slik kontinuerlig endring er normalt. I all tid har vi mennesker satt våre spor og det skal vi fortsette med. Det som skjer i Oslo kan man si er en del av utviklingen, men endringen har store konsekvenser for Oslos byutvikling slik den skjer. Parallelt med oppføringen av nye bygninger blir arkitektur fredet med samme hyppighet. Hva slags konsekvenser får det for ny bruk? Transformasjon og tilpasset gjenbruk av arkitektur med kulturminneverdi har lenge vært karakterisert som en trend, og trenden er på vei til å bli et behov. Det antas at 80% av dagens bygningsmasse fremdeles skal være i bruk i 2050, noe som vil si at vi innenfor arkitekturfaget kommer til å jobbe mye med rehabilitering, transformasjon og gjenbruk av eksisterende byggverk. (Oppgradering av eldre bygg til moderne bruk, 2014) Prosjektet har relevans for en aktuell arkitekturdebatt som handler om de prosessene den historiske arkitekturen går gjennom i møte med tilpasset gjenbruk. Vi er nødt til å se på historien som en resurs og ikke en ulempe. Det er få interiørarkitekter som har vært deltagende i denne debatten og jeg ser derfor behovet for å belyse dette temaet fra mitt faglige ståsted. Kritikken stilles ikke til endringene som skjer, men til konsekvensene disse endringene får. Utflyttingen av offentlige monumentalbygg, spesielt i Oslo, har vært oppsiktsvekkende stor. Selv om Norge har blitt en rik nasjon som bygger mye nytt mener jeg at det er vel så viktig å ta vare på den eldre bygningsmassen som også er en del av vår historie. Hvorfor er vi ikke villige til å betale for den nødvendige rehabiliteringen for å kunne fortsette å bruke bygningene? Vi må se verdien og ha vilje til å ta kostnaden for å ta vare på disse historiske bygningene som har behov for ny bruk Foto: -brukernavn-

8 Mål/visjon Det jeg ønsker å oppnå med prosjektet mitt er å bevisstgjøre folk på hva som foregår i Oslo med fraflytting fra viktige kulturbygg. Mitt formål er å ta del i debatten om hvordan vi forlater våre historiske og ærverdige kulturbygg til fordel for nybygg. Ved å gjøre denne oppgaven og ta del i debatten som foregår ønsker jeg å fremme at man må handle fort når det gjelder eldre bygninger og man må ha gode planer. Mange er ikke bevisste på hva som foregår, som regel bare de som er spesielt interesserte. Jeg ønsker ikke at monumentalbygg skal stå å forfalle inntil dets skjebne om etterbruk er ferdig diskutert og behandlet hos politikerne. Det er viktig at offentlige bygg forblir offentlige og tilgjengelige i fremtiden. Man forlater ikke et bygg uten å vite hva det skal brukes til Valg av bygg Hvordan skal man angripe en transformasjon av slike bygninger? Kan det designes en fremgangsmåte på hvordan man skal transformere kulturhistoriske bygg? Hvordan skal man forholde seg til stedets historie i møte med gjenbruk av disse rommene? Alle de flotte og ærverdige bygningene har alle sin egen karakter og historie. Jeg har valgt å gå i dybden og arbeide videre med Deichmanske hovedbibliotek, da det er et bygg som appellerer til meg både med sin spesielle arkitektur og historie. Deichmanske bibliotek ble bygget som et bibliotek, og inneholder en rekke spennende og ulike rom hvor hovedsalen utpeker seg. Bygget har helt klart sine problemområder som kan bli en spennende utfordring å fordype seg i. Deichmanske hovedbibliotek er også det bygget jeg selv har hatt nærmest forhold til i min oppvekst i Oslo. - Erik Collett, leder i Oslo Arkitektforening Jeg ønsker å formidle at et fredet bygg ikke bør være en byrde, men heller en utfordring som kan gi nye og spennende løsninger. Man kan endre noe på bygget, men på en måte som er med på å bevare kulturminneverdiene. Først og fremt skal det fokuseres på å oppnå en ny adapsjon av historien som skal gi en fornemmelse av byggets innhold og fortid. Motivasjonen er ikke å ende opp med en løsning som det eneste riktige svare på problemstillingen. Candida Höfer Deichmanske Bibliotek I II II

9 Metode Valg av metode har sammenheng med valg av problemstilling. En kvalitativ metode som består av et case, Deichman, som studeres nærmere gjennom undersøkelser av relevante temaer og feltstudie. Kvalitativ metode er valgt fordi metoden kan kobles sammen med flere forskjellige teknikker som feltstudie av case, informant/intervju, dokumentanalyse, litterærkilder, tegninger, foto og opplevelser. Hva er Deicman uten bøkene? Hvordan bruke historie og identitet som inspirasjon og formgiver ved transformasjon? Feltarbeid er brukt som en metode for å oppnå forståelse og fordypelse, ved å plassere meg midt i konteksten som skal studeres. Generelt kan det sies at fordelen med feltstudie som vitenskapelig metode, er at det muliggjør en fordypning i forståelse av virkeligheten. Jeg ville ikke oppnådd like god forståelse av bygget ved hjelp av tegninger og bilder, som ved å observere og være deltagende. Valg av case Befaring på Deichmanske hovedbibliotek har vært vurdert ut i fra den besøkendes perspektiv, ikke som en arbeidsplass. Casestudie brukes for å komme frem til en detaljert og inngående beskrivelse rundt temaet. Ved bruk av case blir det vanskelig å oppnå en generell betrakting rundt temaet da faktorer fra byggget er med å påvirke løsninger. Kilder og datainnsamling Materialer til denne oppgave er hentet fra litteraturstudier, offentlige dokumenter, arkivet hos byantikvar og riksantikvar, prosjekteringstegninger, fotografier, rapporter om bygget i ulike faser, kurs, intervjuer og feltstudie med registrering. Plan- og bygningsetaten gitt meg tegninger, prosjekteringsmateriale og byggesøknader på bygget. Byantikvaren har gitt meg innsyn i all dokumentasjon de har på bygget som bevaringsgrunnlag, byggeprosjekter som ikke har blitt gjennomført, korrespondanse mellom sentrale aktører mm. Oslobilder.no har flere eldre bilder av Deichman, både innvendig og utvendig. Det er mye som må tolkes i bygget, da det mangler flere tegninger av interiøret.ved hjelp av foto kan man resonere seg frem til hva som er opprinnelig og hvilke forandringer som er gjort i ettertid. En svakhet er at alt ikke er dokumentert og det vil derfor mangle tilstrekkelig med informasjon om deler av bygget. Kilder fra litteratur, offentlige dokumenter, tegninger og foto kan gi en god forståelse, men og påvirke i valg av metode

10 Valg av informanter og gjennomføring av intervju Hvert intervju bygger på nedskrevede generelle spørsmål og noen spesielle for utvalgte roller. Utgangspunktet har vært at spørsmålene ikke skulle brukes slavisk, men heller være en ramme for en samtale. Dette gir fleksibilitet i intervjuformen som er viktig for å få utfyllende informasjon. Deichman har ingen bestemt saksbehandler hos byantikvaren eller riksantikvaren. Det har vært tidkrevende å forholde seg til flere personer og få de nødvendige svarene. Jeg har hatt intervjuer med ansatte og besøkende til biblitoeket. Intervjuet med besøkende er med på å vise hva som er spesielt med bygget og hvorfor det bør bevares. Intervjuet med ansatte er med på å styrke opplevelsen av bygget. De opplever bygget annerledes enn en besøkende da de også bruker bygget på en annen måte. I situasjoner hvor jeg har kommet inn på felt hvor jeg mangler tilstrekkelig med kunnskap har jeg kontaktet fagpersoner for råd. Jeg har vært i kontakt med en arkitekt med kompetanse på bevaringsverdige bygg, murmester for å få kartlagt byggets materialbruk og tilstand og lysdesigner. Fremgangsmåte For å avklare ny bruk skaffet jeg informasjon eksisterende situasjon, bygningsdokumentasjon, med planøsninger. Jeg starter med å skaffe informasjon rundt eksiterende situasjon, historien til bygget, og temaer som blir relevante å ha reflektert over. Alle undersøkelsene er med på å understøtte skisseprosessen om transformasjoen av Deichman. Før valg av ny bruk ønsker jeg å undersøke om bygget kan fortelle meg hva den kan bli. Når valg av ny bruk er bestemt begynner prosessen i å utforme den nye bruken i Deichman. 18 Hva Oppgaven vil bli et innlegg i en aktuell gjenbruksdebatt som belyser temaer som er interessante og viktig å fokusere på. Det handler om tilpasset gjenbruk og transformasjon av arkitektur med kulturminneverdi, om hvordan man kan formgi i eksisterende forhold og om forholdet mellom design og historie. Hvorfor I Oslo er det en ny by som tar form. En hurtig utbygging langs fjorden bidrar til store endringer av byen, og får konsekvenser for våre historiske bygninger. Det bygges i dag nye store kutlurbygg, et samlet Nasjonalmuseum og Deichmanske biblitoek. Dette gir store konsekvenser for kulturbyggene som blir forlatt og var bygget for nettopp disse formålene. Bygningene trues i dag med fraflytting uten klare mål om ny bruk. Fra et interiørfaglig perspektiv ønsker jeg å rette fokus på problemstillingene som oppstår i møte med endret bruk og inngrep i historisk arkitektur. Jeg ønsker at møtet mellom ny og eksiterende arkitektur er et resultat av forståelse, kunnskap og innlevelse. Hvordan Deichmanske hovedbibliotek er et av flere bygg som skal tømmes for sitt opprinnelige program, hvor det lenge har vært diskutert ny etterbruk av bygget. Prosjektet tar form av undersøkelser av bygget og drøfting av temaer jeg mener er viktige å belyse og reflektere over ved en transformasjon. 19

11 Deichmanske bibliotek - historien Deichmanske bibliotek, Oslo kommunes folkebibliotek, er ett av flere offentlige monumentalbygg som står fremfor en fraflyttingsprosess. I 2018 går det mot slutten for biblioteket på Hammersborg og biblioteksfunksjonen som flytter til nye moderne lokaler i Bjørvika. I over 80år har folk hentet bøker på Hammersborg, men selve biblioteket har eksistert siden Boksamleren Carl Deichmans donasjon av seks tusen bind til Christiania by ble grunnstammen i bibliotekets gradvis voksende boksamling. Lenge var bibliotekvirksomheten preget av ustabilitet, et eget lokale fantes ikke, økonomien var dårlig, og aktiviteten å lese var kun for få. Gjennom århundre har boksamlingen flyttet rundt i byen, hele åtte forskjellige lokaler før den endte opp på Hammersborg i 1933 i en også uviss fremtid. (Åmodt, 2014) Byggingen av det etterlengtede hovedbygget startet i 1922, da Nils Reiersen vant konkurransen, men det reiste seg langsomt. Da den nyklassisistiske bygget åpnet i 1933 hadde det gått lang tid. Bygget ble oppført etter tegningene fra 1923, men aldri i den størrelsen den var tiltenkt. Flere lite smigrende kallenavn skjenkes biblioteket i begynnelsen, boktempelet, med en hånlig stemme. Mange syns den er pompøs og utdatert, og kritisert for sin høytidelige og lite brukervennlige arkitektur. Bygningskroppen i den sjeldne lyse grønnfargen bæres av monumentale søyler i front. Trappene, som leder opp til litteraturen, men gjør den vanskeligere å nå enn nødvendig. (Deichmanske bibliotek bygningens historie) Sentralbanestasjon; Galleriet, Byporten og den store hallen til Postterminalen. Utbyggingen ble aldri noe av, da ønsket om å flytte kanskje var større? (Ericson, 2002) I april 1989 ble Deichmanske bibliotek oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdig bebyggelse og er regulert til spesialområdebavaring etter plan- og bygningsloven. Generelt har bygningen høy bevaringsverdi og kan være aktuell kandidat for såkalt kommunal fredning. I 2001 ble det bestemt at bibliotek skulle lokaliseres i nytt bygg på Vestbanetomten, men i 2007 ble det bestemt at Nasjonalmuseet skulle ha tomten på Vestbanen og planene om nytt bibliotek flyttes til Bjørvika sammen med Operaen og det fremtidige Munch-museet. Byggestart for det nye biblioteket var i 2013 og etter planen skulle det stå ferdig i 2016/2017, men på grunn av lekkasje på ny tomt er nå antatt ferdigstillelse i slutten av Beliggenheten var det ingenting å si på, sentralt, samtidig midt i en levende arbeider- og middelklassebydel. Det lå høyt og fritt og var en av byens mest karakteristiske offentlige bygninger. Men storbyen presset seg fram, fra slutten av 50-tallet og utover bygde regjeringen både i høyden og bredden rundt biblioteket. Leiegårder måtte vike for private kontorbygg. Samtidig ble biltrafikken en påtrengende del av bybildet. I flere tiår, fram til Oslos indre ringvei endelig ble lagt i tunnel, var Deichman omsluttet av eksos. Ideen om et nytt hovedbibliotek i Oslo er nesten like gammel som det nåværende biblioteket. Plassmangel og at så stor andel av boksamlingen oppbevares i utilgjengelige magasiner har gjort at det har vært flere flytte og påbygningsplaner. I 1973 stod et tilbygg mot øst ferdig og fasaden mot syd fikk symmetri. På 1980-tallet ble det økt fokus på hovedbibliotekets store problemer og man tok igjen frem en gammel idé om en ny fløy nordover. I 1985 ble det tegnet et utbyggingforslag av Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter som viser en utbygging på ca 4250m2 gulvflate. Utvidelsen av bygget på nordsiden i 1973 var også opprinnelig forutsatt av arkitekt Nils Reiersen. Samtidig så man seg om etter ledige tomter eller restaureringsobjekter andre steder i sentrum. Alternativene har vært mange, ikke mindre enn tre i området rundt Oslo 20 Foto: Oslobilder.no 21

12 Stedsundersøkelse Deichmanske hovedbibliotek lå opprinnelig og tronet på Hammersborghøyden med trefoldighetskirken og Svenske Margaretakyrkan tett på. På 70-tallet vokste regjeringskvartalet til med Høyblokka og Y-blokka, Ringvei 1 ble bygget under bakken og biblioteket ble gjemt bak andre bygg. Bygningen er monumental, og utformet i en karakteristisk nyklassiserende stil. Bygget har tre etasjer med underetasjer, og sidefløyer i en etasje. Bærende konstruksjoner er av armert betong, fasader av mineralittpusset tegl og sokkelen er forblendet med steinen gabbro. Det lave valmtaket er tekket med kobberplater. Søyler, gesimser og vindusomramming er utført i granitt. (Byantikvar Oslo kommune, 2009) Bygningen er grovt sett organisert i tre hovedvolumer; to fløyer omslutter midtbygning. Hovedinngangen er lagt til sørfasaden og inngangspartiet er dominert av fire pseudo-doriske søyler som er løsrevet fra selve bygningskroppen. På baksiden av bygget, mot nord, finner man en høy loggia som representerer et byggetrinn som aldri ble realisert. Loggiaen skulle være inngangen til en skulpturpark og biblioteket skulle fortsette nord for søylegangen. Innvendig omfatter bygningen imponerende trappeløp, en stor sentralhall med gallerier, to mindre lesesaler, foredragssal, en mindre kino anlagt på et opprinnelig galleri knyttet til foredragssalen, barneavdeling, magasiner og kontorer. Midtsalen, sentralhallen, hovedutlånet og hovedlesesalen er noen navn som blir brukt om det største rommet i bygget. Rommet er stort, rektangulært med god takhøyde og overlys. På sidene er det gallerier med bokhyller i tre nivåer. Det er i midtsalen vi finner den kjente freske, Teknik, Vitenskap, Diktning av Axel Revold på veggen som viser norsk diktning og vitenskaps fremste representanter tidlig på 1800-tallet som Munch, Sophus Lie, Niels Henrik Abel og Henrik Wergeland, dels med det morderne industrisamfunn, dels med den klassiske oldtid som bakgrunn. I de bortgjemte nesten hemmelige magasinfløyene, står de nærmere bind tettpakket over sju etasjer. I stillhet og dårlig luft. Husets skjulte dekker minner om en labyrint, med dører som leder til små, mørke rom, trapper så smale at man blir grå av murpuss på klærne. Et badekar står på loftet og brukes til å samle lekkasjer. I noen magasiner er bokhyllene konstruert slik at de går gjennom alle etasjene i åpninger i gulvene. Vekten av alle disse bøkene hviler på grunnen. Tiden og vekten av bøkene tærer på. Bygget vandrer, siger, enkelte dører er vanskelige å åpne, maling og puss faller ned og nye sprekker dukker stadig opp. Heisen stopper stadig og de ansatte holder pusten når de bruker den

13 Bygningens nåværende adkomstparti er en direkte hindring for besøkende med sin høydeforskjell fra bakkenivå til hovedutlånet på 9,5 meter. Hovedinngangen ble i forslaget om utbygging flyttet til eksisterende kolonnade. (Deichmanske bibliotek bygningens historie) Med det grepet kunne arkitektene vise mulighet for en direkte, trinnløs adkomst fra gatenivå, samtidig som den hittil funksjonsløse kolonnade kunne få markere hovedinngangen. I dag er situasjonen slik at de bygningsmessige forholdene d.v.s bygningens utforming og slik den ligger plassert mellom en rekke andre offentlige bygg, utgjør vesentlige hindringer for at bygget kan utvides. Deichman blir kalt trappehuset siden bygget har såpass mange trapper. En rett strekning kan plutselig avbrytes av trinn, trappesatser fungerer som ganger mellom rom som er på samme nivå. Bibliotekarene får gangsperre og blir slitne, for mesteparten av bøkene må hentes i magasiner. Mange ansatte utvikler likevel en varm følelse for bygget. Hvorfor får mange en slik ømhet for bygget? Kanskje fordi mange har fått et forhold til bygget gjennom bruk? Til tross for mye negativitet snakker Osloinnbyggerne varmt om sitt Deichman. Et pusterom, en perle med viktig historie. Den ruvende, nyklassisistiske bygget har noe elegant, en historisk stolthet over seg, selv med en beligghet tett inntil regjeringskvartalets enda mer massive fasader av mørk naturbetong. 24 Foto: -brukernavn- 25

14 26 27

15 Materialer og farger 28 29

16 30 31

17 Opplevelse av bygget Etter å ha gått opp alle trappene ankommer jeg hovedutlånet, litt andpusten. Det slår meg hvor storslått rommet er, og man føler en viss respekt og jeg oppfører meg deretter. Det er mye folk her. Jeg går rundt for å titte i de forskjellige rommene. Folk ser rart på meg der jeg går og tar bilder av bygget. Bare lyden av hvert bilde jeg tar føler jeg er forstyrrende. Jeg setter meg oppe rundt rotunden med utsikt over hovedutlånet. Noen sitter med dataen sin og spiller, noen regner matte, andre leser blader, gjør skolearbeid eller bare leser i en bok. Det er en god stillhet i rommet, men alle de små lydene blir tydeligere, folk som snakker lavt, noen som drar stolen inntil bordet, eller som taster på tastaturet til datamaskinen.nesen renner og jeg snufser litt, tenker at jeg ikke kan snufse for mange ganger for da vil andre plages av meg. En velter noe på bordet sitt og alle snur seg og ser. Ja, en hver liten lyd tiltrekker seg oppmerksomhet. Plutselig kommer en skoleklasse med hysjende lærere for å vise frem rommet. Ut av noen av barna kommer det ord som Wow og Shit. Selv barna utrykker en forbauselse over arkitekturen. Men lydene gjør ingenting, det blir ikke forstyrrende, en absolutt stillhet hadde vært alt for stille Foto: Deichmanske bibliotek

18 Jo flere ganger jeg har vært her, oppdager jeg nye kvaliteter som gir meg mer energi og følelser for dette praktbygget. Men jeg oppdager også flere ulemper. ved bygget samtidig. Hvordan man kommer rundt i bygget uten å bruke en trapp, er en stor utfordring. Fra inngangen til hovedutlånet må man ta heisen opp en etasje for så å gå videre inn i bygget for å bruke en ny heis. Ønsker man å komme ned til utlånet for skjønnlitteratur, må man ta heisen til en trang gang med en for smal dør for mange. Disse heisene bruker de ansatte hele dagen for å bringe bøker frem og tilbake til arkivene. I løpet av mine mange besøk har bygget endret og utviklet seg. Det har vært fysiske forandringer i innredningen og avdelinger har byttet plass. Opplevelsen har vært påvirket av fysiske ting som årstider og værets konsekvenser for lys og farger. Varmt og kaldt, lyst og mørkt, tunge og lette, slitte og vakre mm. Det er en følelse som har vært konstant hele veien i hovedutlånet, Det er en følelse av at stedet har en magi i seg, en historie. Magien er en subjektiv følelse og er vanskelig å beskrive og forstå. Mange bruker ordet magisk når de skal fortelle om dette rommet. Utfordringer med undersøkelser av bygget har vært at det opprinnelige innholdet fortsatt er til stedet. Undersøkelsene har derfor ikke bare handlet om hva stedet er, men også hva det kan være uten innholdet Foto: Deichmanske bibliotek

19 Området rundt - påvirkninger Området rundt Deichman er preget av boliger, kontorer, institusjoner, kirker og regjeringskvartalet som kanskje er mest dominerende. Bygningen har flere innganger, men bare en hovedfasade. De andre inngangene brukes sjeldent eller aldri, og gjerne kun av personalet. Dette til tross for at Deichman er omgitt av flere plasser med potensiale, men som i dag ikke utnyttes. 1. Arne Garbogsplass Et lokk ble lagt over bilveien på 70-tallet med en offentlig plass mellom regjeringskvartalet og biblioteket. Avgrenset av Deichman, Y-blokka og brannstasjonen og med to store åpninger kan man se ned på planet under Mot trefoldighetskirken En langstrakt og terrassert gressplen med gangarealer som strekker seg langs Deichmans fasade mot kirken som møter Schandorfsplass og strekker seg ned til Akersgata. Shandorfsplass er nylig oppgradert fra parkeringsplass til et grønt drag med rampe som møter søylegangen til Deichman. Plassen vant pris for universell utforming. (Ostenberg-bergo, 2015) 3. Krist kirkegård Krist kirkegård er en fredet kirkegård som ble anlagt i forbindelse med at byen flyttet etter storbrannen i Dagens kirkegård gikk ut av bruk i 1924 og ble rehabilitert i (Krist Kirkegård, 2015) Kirkegården er avstengt og området brukes lite. Margaretakyrkan og Deichman bruker plassen mellom Deichman og Krist kirkegård som parkering og personalinngang Når bygningen får en ny funksjon er det interessant å se hva det nye programmet kan gi til omkringliggende plasser og hvordan området kan styrkes av et nytt program. Hendelsene 22. juli ga spørsmålet om sikkerhet rundt regjeringskvartalet en ny aktualitet. Hvordan påvirker regjeringskvartalets nærhet til Deichman mulighetene for gjenbruk, og hvordan vil det kunne påvirke et nytt program for bygningen? Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg skal utforme de nasjonale minnestedene etter 22. Juli, hvor det ble planlagt et midlertidig minnested foran Deichman som skal stå til det nye regjeringskvartalet er ferdig. (Slik blir 22.juli minnestedene, 2013) Planen var at det midlertidige minnesmerket skulle stå ferdig til 22.juli 2015, men det er nå utsatt på ubestemt tid. 36 Foto: Jan T. Espedal 37

20 Det har vært mye diskusjon om Høyblokka og y-blokka skal rives eller bevares. 25.mai i 2014 bestemte regjeringen seg for et såkalt konsept Øst, og at Høyblokka skal bevares og Y-blokka rives. (Zakariassen, 2014) Hva som vil skje med det midlertidige minnesmerket foran Deichman og hva som vil skje med Arne Garborgs plass i fremtiden er fortsatt usikkert. Planen om nytt regjeringskvartal er inne i et forprosjekt og man håper på at det nye regjeringskvartalet skal stå ferdig i Utformingen av det nye regjeringskvartalet er fortsatt uvisst. Fremtidige lokaliseringsstrategier vil gi konsekvenser for Deichman og Hammersborg. Det vil ganske sikkert komme skjerpede sikkerhetstiltak som kan få konsekvenser for handlingsrommet omkring Deichman. Det er vanskelig å si om bygget vil bli mindre tilgjengelig eller hvilken effekt det vil gi for fremkommelighet til bygget. Y-blokka la seg «som en mur foran Deichmanske bibliotek, tettet byen igjen og sugde det meste som var av liv ut av de åpne byrommene som fortsatt var igjen på Hammersborg».(Rivingen av Y-blokka kan diskuteres arkitektonisk, men plassen foran Deichman åpnes opp og vil komme tilbake i lyset igjen, noe som vil være positivt for både Deichman og Hammersborg. Man kan håpe at plassen foran Deichman blir åpnet opp da Y-blokka forsvinner og blir gjort tilgjengelig for folket uten at det vil bli rammet av sikkerhetstiltak. Ut i fra dokument skrevet av Statsbygg om fremtidige regjeringskvartalet, ønsker de å gi Arne Garborgsplass et løft. (Seip, 2015) Transformasjon Ordet transformasjon har fått arkitektfaglig betydning og forbindes med arkitektoniske kulturminner. Restaurering har lenge vært et ord for dem som arbeider tradisjonelt med dette faget. Mange ønsker ordet transformasjon velkommen, mens andre stille seg spørsmål til hva ordet egentlig betyr. Transformasjon er ofte satt opp som en motsetning til, eller parallell til, ordet restaurering samtidig som det har utfordret ordet restaurering og har blitt et populært ord blant arkitekter. (Keiding 2011) I ordboken står ordet transformere (fra lat av trans- og formere danne ) omforme, omdanne. (Nob-ordbok.no, 2010) Restaurering betyr helt eller delvis tilbakeføring av et monument eller objekt til en tidligere tilstand. Ved restaurering må man velge hvilket tidspunkt kulturminnet skal tilbakeføres til. Det kan være slik det var da det ble laget eller oppført, slik det var på et senere tidspunkt eller en kombinasjon av ulike stadier. (Riksantikvaren.no, 2015) Transformasjon har ikke samme etablerte posisjon som restaurering og blir ofte forbundet med kunstnerisk og kreativ frihet i møte med eksisterende historisk bygning, men for mange handler det og om en funksjonsendring. Sikkerhetsdilemmaet er ikke et tema for oppgaven da det er et stort tema i seg selv. For å aktivere områdene rundt Deichman ønsker jeg å åpne opp flere innganger rundt bygget for daglig en bruk. Ved å legge til rette for bruk rundt hele bygget vil også aktiviteten i nærområdet øke

21 Ordet transformasjon kan være hensiktsmessig som et navn på endringsprosessen som kulturskapte objekter mer eller mindre naturlig eller hjulpet av mennesker gjennomgår før det skjer. (Keiding, 2011) Begrepet transformasjon utvikler seg hele tiden, spørsmålet er om det kan bli en enighet om betydningen. Restaurere og transformasjon er to selvstendige begreper og kan ikke settes opp mot hverandre, men heller la de utfylle hverandre slik at arbeidet gjøres med kunnskap og forståelse. I arbeid med historiske bygninger vil vi ha en kombinasjon av restaurering og transformering, noe skal bevares og noe skal transformeres. Kulturminneverdi/bevaring En viktig del av vår kulturarv består av eldre bygninger som er i bruk. I en del tilfeller opphører den opprinnelige funksjonen og det blir aktuelt å transformere bygningen til nye formål. Eldre bygninger har estetiske og historiske kvaliteter som de har oppnådd gjennom et langt livsløp som lett kan forsvinne med en ombygging. Det autentiske blir fraværende og bevaringsverdien vil synke. Definisjonen i kulturminnelovens 1 forteller at et kulturminne er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, altså noe menneskeskapt. Så langt det er mulig bør det være en målsetting å vise hensyn for kulturminner i transformasjonsprosjekter. I dette prosjektet brukes ordet transformasjon som betegnelse om de grepene jeg ønsker å gjøre. Det handler ikke bare om å være kreativ og kunstnerisk, men om å utvikle nye begreper, og metoder, økt forståelse for verdi og fokus mot et begrep som krever innlevelse og kunnskap på lik linje med andre strategier. Ethvert historisk bygg er unikt med sin historie og utgangspunkt, og valg av strategi kommer som en konsekvens av møtet mellom disse faktorene samt den nye funksjonen. Jeg transformerer byggets innhold ved å gi den et nytt program. Mye av byggets arkitektur restaureres fordi det er bevaringsverdig, men også fordi det er en del av byggets identitet

Ny bruk av verneverdige bygninger Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. Arkitektur og byggteknikk August 2002

Ny bruk av verneverdige bygninger Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. Arkitektur og byggteknikk August 2002 Ny bruk av verneverdige bygninger Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. Arkitektur og byggteknikk August 2002 Innledning En viktig del av vår kulturarv består av eldre bygninger som er i vanlig bruk.

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Den femte nattevakt Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Elin Kristina Tangen - Caroline Therese Tjernås - Bjarne Josefsen - Tormod Haugen Steinbakken

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

Lidenskap eller galskap? - om restaureringen av Gammel-Kleppe i Vågå.

Lidenskap eller galskap? - om restaureringen av Gammel-Kleppe i Vågå. Lidenskap eller galskap? - om restaureringen av Gammel-Kleppe i Vågå. Av Kristin W. Nilssen Høgskolen i Østfold Digital medieproduksjon Digitale dokumenter - Arbeidskrav 1 Tekst Halden 01/ 2012. Innledning.

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011. bygg av sin tid

Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011. bygg av sin tid Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011 bygg av sin tid Slottets tilblivelse og størrelse sier mye om tiden det ble bygget. På samme måte forteller også annen statlig monumentalarkitektur historier om sin

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr 1 Broder. 4.juni 1942 Det er næsten ikke til å holde ut å se Solen rinne i Aarets skjønneste Måned, og tænke på hvor mang en Time

Detaljer

Vil et firkantet karnapp utvikle verneverdiene?

Vil et firkantet karnapp utvikle verneverdiene? Torsdag 31. mai 2012 NYHETER 7 Må utepilsen flyttes inn ved midnatt? Vi nærmer oss tidspunktene da det å sitte utover i de små nattetimene og innta leskende drikke hører med til de store høydepunktene.

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

KULTURARVEN SOM RESSURS OG PREMISS FOR BYUTVIKLINGEN

KULTURARVEN SOM RESSURS OG PREMISS FOR BYUTVIKLINGEN 1 Kulturarven som ressurs og premiss i byutviklingen KULTURARVEN SOM RESSURS OG PREMISS FOR BYUTVIKLINGEN Forelesning i seminar om byutvikling i Levanger 26.april 2013. (Hvert billednummer representerer

Detaljer

Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon?

Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon? Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon? Av Erik Johnsen Masteroppgave i Marin Bedriftsledelse (30 stp) Institutt for samfunns- og markedsfag Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø November

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring En kvalitativ undersøkelse om elevmangfold i skolen og krav til lærerens kompetanse for å møte dette Ane Rebekka Solberg Ped 3901 Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer