Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben."

Transkript

1 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt bidra til at klubben ledes etter denne plattformen. Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. Alle endringer i klubbhåndboka skal vedtas på årsmøtet i Klæbu IL fotball. Klubbhåndboka skal gjennomgås med tanke på revidering en gang i året (årsmøtet). 2. Klubbens visjon Flest mulig lengst mulig. (Se. pkt. 4, første avsnitt) 3. Klubbens grunnverdier; De fem ord a. Klubben lojalitet og fellesskap b. Likhet c. Ærlighet d. Begeistring e. Utvikling 4.Klubbens hovedmålsetting Klæbu IL fotball gir tilbud til gutter og jenter fra og med det året spilleren går i 1. klasse. Klæbu IL fotball skal skape et sportslig og sosialt miljø som bygger opp under klubbens visjon, og gjør at klubben har flest mulig lag i de eldste årsklassene, det vil si etter frafallet i de kritiske ungdomsårene (13-15 år). Likhet innad i årganger, forutsigbarhet og progresjon i tilbudet, godt utviklingspotensial og den gode klubbfølelsen skal ligge til grunn for arbeidet i Klæbu IL fotball. Som fotballspiller i Klæbu IL skal du være sikret et større og bedre tilbud etter hvert som du blir eldre. Det betyr blant annet at de beste treningstidene fordeles etter alder, at lag får delta på flere og større cuper i eldre årganger. Alle lag skal delta i seriespill. De yngste skal delta i serie med lag i nabokommuner. Det geografiske nedslagsfeltet øker i takt med overgang til 7 er- og senere 11 er-fotball. I den grad det ikke er mulig å ha lag i rene årsklasser, skal klubben legge til rette for at spillere får tilbud i årsklassen over. Klæbu IL fotball skal oppnå

2 suksess og sportslige utfordringer for alle gjennom systematisk bruk av hospitering og differensiering. Trenerne for hvert enkelt lag har ansvar for at alle spillere får tilstrekkelige utfordringer, og har også ansvar for tett kontakt med trenere for lagene i årsklassen over og under. Klæbu IL fotball skal ha et miljø som skaper glede og engasjement. Vi vet at de gode opplevelsene som oftest er uavhengig av resultat. Ved å bruke jevnbyrdighetsprinsippet (se pkt. 9) skal de gode opplevelsene skapes. Klæbu IL fotball har som sin viktigste kommunikasjonskanal. 5.Organisering a. Klæbu idrettslag Klæbu IL fotball er en avdeling i Klæbu IL. Fotballavdelingens leder skal aktivt delta i styret i Klæbu IL og skal sørge for at avdelingens interesser blir belyst og hørt. Fotballavdelingen skal være en pådriver i Klæbu IL. Alle spillere og ledere i Klæbu IL fotball skal være medlemmer av Klæbu IL. b. Klæbu IL fotball Fotballavdelingens øverste organ er årsmøtet. Styret i klubben bestyrer den daglige driften etter mandat fra årsmøtet. Trenere/lagledere skal sammen med styret sørge for at lag, spillere og foreldre får en optimal opplevelse av klubben. Alle voksenpersoner i Klæbu IL fotball som har funksjon som innebærer kontakt med barn og ungdom under 18 år, skal ha godkjent politiattest. Attesten skal på oppfordring forevises styret. Klæbu IL fotball har ansvar for og myndighet til å ansette/avsette personer i støtteapparatet rundt de enkelte lagene. c. Utvalgstruktur Styret i Klæbu IL fotball står fritt til å organisere seg med arbeidsutvalg for å sikre effektiv drift av klubben. Det anbefales at klubben til enhver tid har minimum følgende tre uvalg:

3 Sportslig utvalg Arrangementsutvalg Anleggsutvalg 6. Økonomiske forhold Klæbu IL fotball har følgende overordnede økonomiske prinsipp: En klubb en økonomi. Alle lag skal disponere egen lagskonto, som opprettes i samarbeid med styrets kasserer. Lagskontoen er en del av klubbens totale økonomi. Alle uttak og overføringer på lagskonti skal attesteres av to personer med fullmakt. For øvrig gjelder følgende retningslinjer i klubbens økonomi: a. Medlemskontingent til idrettslaget Alle spillere og ledere i Klæbu IL fotball skal ha gyldig medlemskap i Klæbu IL. b. Treningsavgift Alle spillere i Klæbu IL fotball skal betale treningsavgift fra og med høstsesongen i den siste 5 er-sesongen (da spillere går fra Klæbu IL idrettsskolen og inn i Klæbu IL fotball). Treningsavgiften fastsettes hvert år av styret i Klæbu IL fotball og skal være differensiert etter alder. Spillere som ikke har innbetalt treningsavgift er ikke berettiget til videre deltakelse på treninger og kamper, dersom annen avtale ikke er inngått med Klæbu IL fotball. c. Forsikringsordning Til grunn for forsikringsordningene i Klæbu IL fotball ligger at spilleren er medlem i Klæbu IL. Det er de til enhver tid gjeldende forsikringsordninger inngått av Norges Fotballforbund som gjelder for spillere i Klæbu IL fotball. d. Cuper og turneringer Styret i Klæbu IL fotball anbefaler hvert år hvilke cuper klubben

4 skal delta på, og det skal etterstrebes at dette er forutsigbart i et langsiktig perspektiv. Styret fastsetter egenandeler ved cupdeltakelser. I Klæbu IL fotball skal alle spillere som drar på samme cup betale lik egenandel. Det er viktig i Klæbu IL fotball at antallet cuper øker i takt med alderen. Cuptøtten fra Klæbu IL fotball er differensiert i fire grupper (5 er, 7 er, 11 er og junior) og øker for hver gruppe. Se pkt 10 m Alle lag i aktuelle aldersklasser har pliktig deltakelse på klubbens fellescuper. e. Dugnader I Klæbu IL fotball skal alle dugnader gi inntekter til fellesskapet i klubben. Spillere i Klæbu høster en forholdsvis større andel av fellesskapets goder etter hvert som spilleren blir eldre. Dugnader og inntekter generert fra slike skal være en av klubbens virkemidler for å bidra til den gode klubbfølelsen, i tillegg til å være en av klubbens viktigste inntektskilder. Alle lag, spillere og foresatte skal bidra på dugnader. Dugnader skal avklares med styret, som fordeler og forvalter byrder og goder til beste for klubben og i tråd med langsiktige målsettinger. 7. Klubbens anlegg a. Klubbhus/Klubbkontor Klæbu IL fotball disponerer Idrettsloftet, kiosk på Sørborgen, lagerbod på Sørborgen og lager i det gamle rådhuset. b. Baner Klæbu IL fotball leier tid på Sørborgen kunstgress 11 er av eierselskapet Sørborgen kunstgressbane AS. I selskapet er Klæbu IL største eier (34%). Klæbu IL har leieavtale for bruk av Tanem grusbane og er eier av Sørborgen kunstgress 7 er. 11 er-banen på Sørborgen kan framleies til andre klubber og brøytes gjennom vintersesongen c. Lagenes ansvar ved bruk Alle lag og personer som benytter baner som disponeres av Klæbu IL fotball har et felles ansvar for at banen holder god standard og er presentabel til enhver tid. Forlat anleggene i den stand du ønsker å finne dem. d. Kiosk Klæbu IL fotball har åpen kiosk på kampdager og ved spesielle arrangementer. Klubbens lag og dertil hørende støtteapparat, foreldre med flere er ansvarlig for drift av kiosken.

5 8. Klubbens målgrupper Klæbu IL fotball skal være engasjerende, miljøskapende, og identitetsskapende for klubbens utøvere. Det er viktig for Klæbu IL fotball å skape relasjoner på tvers av kjønn, alder og ferdigheter. Klubben har fem definerte målgrupper i sitt sportslige arbeid: a. Barnefotball 6-10 år (Idrettsskole) b. Barnefotball år c. Ungdomsfotball år d. Seniorfotball e. Keepere 9. Sportslige retningslinjer Ulike målgrupper må drives etter ulike prinsipper. Fellesbegeper for alle aldersgrupper i Klæbu IL fotball er hospitering, differensiering og jevnbyrdighet. For Klæbu IL fotball betyr det at alle skal ha utfordringer i tråd med egne ferdigheter. Det er trenerens ansvar å legge opp treningene og sette sammen gruppene slik at alle gis muligheter til sportslig og sosial utvikling. Det betyr for eksempel at en spiller på en trening (alt. en del av en trening) spiller med de som er ferdighetsmessig på samme nivå, mens spilleren på neste trening (alt. en annen del av samme trening) spiller med bestekamerat. De gode opplevelsene kommer i jevne kamper. Med jevnbyrdighet menes derfor også at alle kamper skal forsøkes gjennomført med jevnest mulig resultat, og det er trenerens ansvar å disponere spillere så det er mulig. I dette ligger at lag (dvs. årganger) i Klæbu fortrinnsvis ikke bør deles opp i faste lag, men at alle skal ha mulighet til å spille kamper med både spillere som har like OG ulike ferdigheter, og like OG ulike sosiale forventninge (ta hensyn til venn/venninne. I Klæbu IL fotball skal alle vite at den uorganiserte fotballsparkinga er viktig for å skape trivsel og spillere med gode ferdigheter. Enkeltspillere som vil bli gode sparker gjerne fotball hver dag, og det er viktig at voksne ikke organiserer i stykker treningsuka med for mange voksenstyrte treninger. a. Barnefotball 6-10 år (Idrettsskolen) Lek med ball bli sett lik spilletid - Treningsmengde 6/7 år (1. klasse): Oppstart på høsten etter skolestart, treninger fram til høstferien. Ikke tilbud om vintertrening i vinterhalvåret. 8-9 år ( klasse): En gang i uka i sommerhalvåret (ca. påske-høstferie). I vinterhalvåret arrangerer klubben et antall lørdagssamlinger på kunstgressbanen med treningstilbud på tvers av kjønn og alder innen denne gruppen. 10 år (4. klasse): To ukentlige treninger i sommerhalvåret (ca. påske-

6 høstferie). En trening i gymsal i vinterhalvåret. - Kamper Alle årganger 7-10 år deltar i miniserien for Trondheim, sone Sør. Kampsesong: ca 1. mai til 1. oktober. - Cuper: Lagene kan delta på er par cuper årlig i nærområdet. Cuper betales av klubben. Lag i en årgang skal på samme cuper. Klubben har en liste med anbefalte cuper tilgjengelig på sin nettside. Det skal forsøkes å delta med så mange årganger som mulig på cuper der klubben deltar. - Gjennomføring Læring gjennom lek med ball. Flest mulig ballberøringer per spiller per trening. Alle spillere skal bli sett på alle treninger og kamper. Store og engasjerte voksengrupper. Alle spillere skal ha om lag like lang spilletid i kamper. Alle som vil skal få være keeper, og dette rulleres i kamper og på treninger. Resultatet er uvesentlig, de gode opplevelsene skal dyrkes. Klæbu IL fotball legger fotballforbundets retningslinjer for barnefotball til grunn for sin barnefotballaktivitet. b. Barnefotball år Tekst kommer Klæbu IL fotball legger fotballforbundets retningslinjer for barnefotball til grunn for sin barnefotballaktivitet. c. Ungdomsfotball år Tekst kommer Klæbu IL fotball legger fotballforbundets retningslinjer for ungdomsfotball til grunn for sin ungdomsfotballaktivitet pdf d. Voksenfotball Tekst kommer Klæbu IL fotball legger fotballforbundets retningslinjer for voksenfotball til grunn for sin voksenfotballaktivitet.

7 010.pdf e. Keepere Gjennomføre egne treninger for klubbens keepere fra og med 11-års alder (7 er-fotball). Treninger på tvers av aldersgrupper og kjønn. Gjennom dette skapes et miljø som verdsetter keeperens rolle og bidrar til utvikling av gode ferdigheter. Klubben skal ha en egen kontaktperson med ansvar for å følge opp keepere, legge til rette for og gjennomføre treninger og utvikle gode ferdigheter. 10. Lagene Definisjon av et lag: Et lag er et årskull av samme kjønn, uansett fotballferdigheter, bosted og skolekrets. a. Organisering og støtteapparat Trenere Antall trenere må tilpasses i forhold til antall spillere. Hovedregel: 1 trener pr. 5-8 spiller i barnefotballen. I ungdomsfotballen bør det være 3-4 trenere per lag, det bør tilstrebes å ha en hovedansvarlig trener og assistenttrenere. Trenere i Klæbu vet at spillerne blir som trenerne er, ikke som treneren sier at han/hun er. Trenerne skal være godt forberedt og møte i god tid med korrekt og nok utstyr. Lagleder/oppmann Alle lag skal ha lagleder/oppmann. Lagleder-/oppmannsinstruks med oppgaver (link kommer) Økonomiansvarlig Alle lag bør ha en økonomiansvarlig. Instruks med oppgaver for økonomiansvarlig (link kommer) Sosial-/miljøansvarlig Alle lag anbefales å ha en ansvarlig for miljøskapende og sosiale aktiviteter. Spillerkontakt I alle treningsgrupper/lag fra og med ungdomsfotballen (fylte 13 år) bør det velges en spilleransvarlig. Den spilleransvarlige skal bli hørt av trener/lagleder/oppmann og er spillernes talerør i planlegging og gjennomføring av treninger, kamper og ved uoverensstemmelser. Foreldrevettregler

8 Hjemmesideansvarlig Alle lag bør ha en person med dedikert ansvar for lagets infoside på Klubbens nettsider skal alltid være oppdatert og er nettsiden er hovedkanal for informasjon fra hvert lag. Fri ressurs (ressursbank) b. Ønsket kompetanse - Trenere 6-10 år: Aktivitetslederkurs - Trenere år: Trener 1 - Trenere ungdomsfotball: Trener 1, ønsket Trener 2 - Trenere senior: Trener 2 c. Aktivitetsplaner Hver lag anbefales å ha en aktivitetsplan som en årsoversikt for spillere og foreldre. Lagleders ansvar. d. Treningsarena - Alle treninger foregår på Sørborgen kunstgress 11 er og 7 er. I samråd med sportslig leder/styret kan enkelte treninger legges til Tanem grusbane som en avlastning. - Klæbuhallen kan benyttes på vinteren og fotballavdelingens tildelte treningstider fordeles av sportslig utvalg/styret. Treningstid i Klæbuhallen fordeles etter prinsippet om at de eldste lagene har første prioritet, og eldste jenter har prioritet foran eldste gutter. e. Kamparena Alle hjemmekamper spilles på Sørborgen kunstgress. f. Lagsutstyr Ved draktlikhet på bortebane skal vester benyttes i barnefotballen. Fra og med ungdomsfotballen stiller klubben med reservedrakter (utlån) til lagene. Reservedrakter skal kun benyttes i bortekamper ved lik draktfarge som hjemmelag. Alle lag kvitterer ut spillertrøyer, baller, kjegler, vester og medisinsk utstyr ved sesongstart. Alt utstyr skal leveres inn ved sesongslutt og gjennomgås av klubbens materialforvalter. Laget er ansvarlig for tapt og ødelagt utstyr som skyldes uforstand og uaktsomhet. Ingen spillere under 15 år kan spille med navnet sitt på kampdrakten. g. Organisering ifht nivå - 10 år: Jevne lag, lik spilletid år: Jevnbyrdighetsprinsippet laguttak kan variere fra kamp til kamp avhengig av motstander for å skape jevne kamper, noe differensiering av spilletid. Spillere kan være med å påvirke hvor på banen de får prøve seg. Kriterier som treningsoppmøte og holdninger i videste betydning, bør vektlegges i laguttak og spilletid. - Ungdomsfotball: Jevnbyrdighetsprinsippet. Differensiert spilletid. Treneren setter sammen lag og bestemmer posisjoner på banen i den hensikt å få enkeltspillere til å fungere best mulig i et lag, og derigjennom skape resultater ut fra lagets ferdigheter. De eldste lagene kan være forholdsvis mer resultatorienterte, dog skal fortsatt de gode opplevelsene dyrkes for alle. I årsklasser med

9 behov for mer enn ett lag skal organisering avklares med sportslig ledelse/styret hvert år. I klasser med divisjonsspill avklares divisjon med sportslig ledelse hvert år. - Seniorfotball: Som hovedregel spiller de som er antatt best og som har gode holdninger og godt treningsoppmøte. Juniorspillere (med gode holdninger og ferdigheter) fra egen klubb skal sikres spilletid. h. Økonomi Det er styret som forvalter klubbens økonomi, herunder lagenes økonomi. Hvert lag søker styret om pengestøtte til cuper, sosiale aktiviteter og annet. i. Cupdeltakelse (se også pkt 6 d) Antall cuper for hver aldersklasse fastsettes av klubben. Deltakelse utover det bestemte antall cuper skal legges fram for styret og godkjennes. - Lag som spiller 5 er-fotball (t.o.m 10 år) bør delta i et par lokale cuper og deltakelse dekkes av Klæbu IL fotball - Lag som spiller 7 er-fotball (11 og 12 år) skal på klubbens felles reisecup og deltakelse (påmeldingsavgift og deltakerkort) dekkes gjennom en kombinasjon av egenandeler og støtte fra Klæbu IL fotball. Det gis i tillegg støtte til påmeldingsavgift på ytterligere en cup uten overnatting. - Lag som spiller 11 er-fotball (unntatt junior og senior) skal på en felles overnattingscup og deltakelse (påmeldingsavgift og deltakerkort) dekkes gjennom en kombinasjon av egenandeler og støtte fra Klæbu IL fotball. Det gis i tillegg støtte til påmeldingsavgift på ytterligere to cuper. - Klubben har som mål at juniorlag skal på en treningsleir/cup utenfor Norge og deltakelse (reise, påmeldingsavgift og evt. deltakerkort) dekkes gjennom en kombinasjon av egenandeler og støtte fra Klæbu IL fotball. Det gis i tillegg støtte til påmeldingsavgift på ytterligere tre cuper. j. Infoside på nett Klæbu IL fotballs nettsider er hovedkanal for informasjon fra hvert lag. Hvert lag har ansvar for at informasjon for laget på er oppdatert. 11.Kompetanse/skolering Klæbu IL fotball vil i overskuelig fremtid være avhengig av engasjerte foreldretrenere som ønsker å følge sine barns fotballaktiviteter på treningsfeltet. Dette er grasrota og fundamentet i den yrende aktiviteten rundt barnefotball både i Klæbu og Norge. Derfor vil vi i Klæbu IL fotball legge til rette for og oppmuntre til skolering gjennom kretsens og Norges fotballforbunds kurstilbud. a. Styret/ledelse Tekst mangler

10 b. Sportslig ledelse Tekst mangler c. Trenere Tekst mangler d. Dommere Tekst mangler 12. Spillertrøyer, overtrekksdrakter og representasjon a. Overordnet Klæbu IL fotball forholder seg til Klæbu Ils utstyrsavtaler, og alle klubbens offisielle antrekk skal være i tråd med idrettslagets normer. b. Spillertrøyer Klæbu IL fotball har grønne spillertrøyer, blå shortser og grønne strømper. Klubbens reservedrakter er røde, med blå shortser og grønne strømper. c. Overtrekksdrakter Klæbu IL har røde/sorte overtrekksdrakter. d. Representasjon Når en spiller representerer klubben på kamper og cuper skal klubbens offisielle overtrekksdrakter benyttes. Spillere er selv ansvarlige for å ha overtrekksdress, blå shorts og grønne strømper. 13. Oppstart av nye lag Når nye lag kommer inn i fotballavdelingen, er det viktig med god og riktig informasjon. Fotballstyret skal ha en viktig veiledningsfunksjon i dette arbeidet. Det er viktig å huske på at oppstart av nye lag skjer når barna fortsatt tilhører idrettsskolen. Tilbudet som gis er i tråd med de retningslinjer og holdninger som gjelder i barneidretten. Laget skal inviteres til oppstartsmøte på Sørborgen skole med foreldre og spillere. Representant fra styret presenterer klubben og hva klubben har å tilby av lærings- og utviklingsmiljø, sportslig, sosialt miljø, samt rammebetingelser for alle parter. Representant fra styret går gjennom hvordan lagene er organisert (trenere, oppmenn og foreldrekontakt og andre verv i laget) og annen informasjon. Lagledelse må være på plass i løpet av møtet. Laget får utdelt klubbhåndboka Dommere Klæbu IL fotball skal utdanne, utvikle og følge opp dommere på alle nivå i klubben. Det er viktig at det finnes dommere som kan dømme både kamper både i 5'er, 7'er og 11'er. Det er egen dommeransvarlig i klubben. Dommeransvarlig skal ha oversikt over klubbens dommere, sørge for at disse blir satt opp på kamper og gi tilbakemelding etter utførte oppdrag.

11 - Rekruttering Klubben skal særlig søke å rekruttere flere dommere. Det arrangeres årlige kurs både for nybegynnere og viderekomne. - Oppfølging Dommeransvarlig i klubben har ansvar for å støtte og utvikle dommerne i klubben. Dommeransvarlig er også dommernes kontaktperson i klubben. - Skolering Alle dommere i klubben skal få mulighet til kompetansehevingstiltak årlig. Ivrige klubbdommere skal oppmuntres til å ta rekrutteringsdommerkurs. - Tiltak - Alle spillere i ungdomsgruppen (13 år og eldre) skal få tilbud om klubbdommerkurs. - Alle klubbdommere skal følges opp av en dommeransvarlig. - Dommeransvarlig er integrert i klubbens utvalgsstruktur og har - kommunikasjonsveier mot lag, dommere og styret. - Dommere er integrert i klubbens organisasjonskart, og sorterer under sportslig ledelse i klubben. - Kontaktinfo legges ut på klubbens hjemmeside. - Klubbens utdannede dommere får godtgjøring etter høyere satser enn uskolerte. - Godtgjøring Godtgjøring til av dommere skjer umiddelbart etter kamp. Det er hjemmelagets lagleder som skal kvittere for utbetalinger til dommere. Penger og kvitteringer skal ligge i kiosken på Sørborgen på kampdag. For 16-årsseriene og eldre setter kretsen opp dommere til Klæbu ILs hjemmekamper, og disse godtgjøres etter egne satser. 15. Fair Play Klæbu IL fotball er en klubb som tar Fair Play på alvor. Hos oss er Fair Play basert på å vise respekt for med- og motspillere, dommere og trenere. Klæbu IL fotball er for øvrig på linje med Norges fotballforbund i forhold til Fair Play Copyright 2007 Klæbu fotball Oppsett og design

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Innhold ØHIL Fotball - Sportslige ledelse Obligatoriske møter gjennom året ØHIL Fotball Sportslige mål Organisering av ØHIL Barnefotball

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Fotball i Fossum IF. Fossum IF. Fossum IF

Fotball i Fossum IF. Fossum IF. Fossum IF Fotball i Fossum IF Fossum IF Et av Norges største idrettslag med over 2000 medlemmer Vi driver disse idrettene: Alpint Langrenn og skiskyting Hopp Orientering Friidrett Trim Fotball I tillegg har vi all-idrett

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Rev. mars 2010 Sportsplan for Mathopen Fotball 1. Innledning 2. Organisasjonskart for Mathopen IL 3. Økonomi 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 4.1.

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Innhold Velkommen til sesong 2013... 3 Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap... 4 1. Medlemskontingent... 4 2. Treningsavgift... 4 3. FIKS (gjelder for spillere

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015 Vestre Aker Fotball 2007 Foreldremøte 23. april 2015 Agenda foreldremøte Om oss Tilbakeblikk på forrige sesong Mål for sesongen 2015 Seriespill og cuper Treninger Akademiet Hjemmeside/Lagside Klubbutstyr/treningstøy

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13

Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13 Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13 Innhold 1. Intro... 2 2. Sportslig filosofi... 3 2.1. Differensiert tilbud... 3 2.2. Laguttak, topping og spesialisering... 3 2.3. Jente- og guttefotball... 3 2.4. Seniorfotball...

Detaljer

Sportsplan Søya fotball 2016

Sportsplan Søya fotball 2016 Sportsplan Søya fotball 2016 - Vi skal skape gode fotballminner - Innholdsliste Sportsplan Søya fotball 2016 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Fotballgruppa i Søya Side 3 1.3 Visjon 1.4 Mål Side

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Retningslinjer for 2015. - ØHIL Fotball 13 år og eldre

Retningslinjer for 2015. - ØHIL Fotball 13 år og eldre Retningslinjer for 2015 - ØHIL Fotball 13 år og eldre Innhold ØHIL Fotball Sportslig ledelse Obligatoriske møter for årgangene ØHIL Sportslige mål Organisering av årgang Etablering av Elite-lag Seriepåmelding

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

Sportsplan 09/10. Åga/Mo Småjenter 96. Oppdatert 08/01/10

Sportsplan 09/10. Åga/Mo Småjenter 96. Oppdatert 08/01/10 Sportsplan 09/10 Åga/Mo Småjenter 96 Oppdatert 08/01/10 1 Hva sportsplanen inneholder... 3 2 Fotballsamarbeidet Åga IL/Mo IL... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Fordeler... 3 3 Åga/Mo småjenter 95/96... 3 3.1 Årganger...

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Notodden FotballKlubb

Notodden FotballKlubb Notodden FotballKlubb 2015 Notodden Fotballklubb Klubben som sjef Skape stolte øyeblikk! Sosiale mål Notodden Fotballklubb skal være en klubb hvor alle medlemmene føler tilhørighet, trygghet og tillit.

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Barnefotball Høst 2016 Veien videre - trenermøte

Barnefotball Høst 2016 Veien videre - trenermøte Barnefotball Høst 2016 Veien videre - trenermøte Agenda Bane situasjon og hvordan man enkelt booker og avbooker baner til trening og kamp Rydde etter seg før og etter trening Andre Myklebust Utviklingsprogram

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

GREIPSTAD IL. Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL. www.greipstadfotball.no

GREIPSTAD IL. Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL. www.greipstadfotball.no GREIPSTAD IL Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL www.greipstadfotball.no FORORD Organisasjonene i dagens samfunn står overfor betydelige utfordringer. Viljen til å ta verv og gå løs på

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Sportsplan for Nordreisa idrettslag - fotball

Sportsplan for Nordreisa idrettslag - fotball for Nordreisa idrettslag - fotball Målet med denne sportsplanen er å sette det sportslige rundt Nordreisa Fotball på kartet og samle oss til en gruppe. Planen legger føringer for treningsmetoder/øvelser,

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup.

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup. Dahle-Info 2008 Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007 Dahle IL s guttelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud 2013 Klubb Leder Dommer - Trener Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets å være klubbenes viktigste medspiller

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Nedenfor vil vi gi deg litt informasjon som vi håper kommer til nytte i ditt arbeid som lagleder og trener. Informasjonsansvarlig/Sekretær:

Nedenfor vil vi gi deg litt informasjon som vi håper kommer til nytte i ditt arbeid som lagleder og trener. Informasjonsansvarlig/Sekretær: BARNEFOTBALL (6 12 år) I NIL HÅNDBOK FOR LAGLEDER OG TRENER Vi ønsker deg med dette velkommen som lagleder og trener i Nesøya Idrettslag Fotball. Vi er takknemlige for at du vil bruke egen fritid for å

Detaljer

Foreldremøte Nardo/Kvik G13 Nardo FK klubbhus 18.02.10

Foreldremøte Nardo/Kvik G13 Nardo FK klubbhus 18.02.10 Foreldremøte Nardo/Kvik G13 Nardo FK klubbhus 18.02.10 Til stede var foreldre/foresatte fra 16 av 27 spillere samt Geir Kojen. Presentasjon av trenerapparatet for laget o Geir Kojen Har trenererfaring

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer