Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben."

Transkript

1 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt bidra til at klubben ledes etter denne plattformen. Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. Alle endringer i klubbhåndboka skal vedtas på årsmøtet i Klæbu IL fotball. Klubbhåndboka skal gjennomgås med tanke på revidering en gang i året (årsmøtet). 2. Klubbens visjon Flest mulig lengst mulig. (Se. pkt. 4, første avsnitt) 3. Klubbens grunnverdier; De fem ord a. Klubben lojalitet og fellesskap b. Likhet c. Ærlighet d. Begeistring e. Utvikling 4.Klubbens hovedmålsetting Klæbu IL fotball gir tilbud til gutter og jenter fra og med det året spilleren går i 1. klasse. Klæbu IL fotball skal skape et sportslig og sosialt miljø som bygger opp under klubbens visjon, og gjør at klubben har flest mulig lag i de eldste årsklassene, det vil si etter frafallet i de kritiske ungdomsårene (13-15 år). Likhet innad i årganger, forutsigbarhet og progresjon i tilbudet, godt utviklingspotensial og den gode klubbfølelsen skal ligge til grunn for arbeidet i Klæbu IL fotball. Som fotballspiller i Klæbu IL skal du være sikret et større og bedre tilbud etter hvert som du blir eldre. Det betyr blant annet at de beste treningstidene fordeles etter alder, at lag får delta på flere og større cuper i eldre årganger. Alle lag skal delta i seriespill. De yngste skal delta i serie med lag i nabokommuner. Det geografiske nedslagsfeltet øker i takt med overgang til 7 er- og senere 11 er-fotball. I den grad det ikke er mulig å ha lag i rene årsklasser, skal klubben legge til rette for at spillere får tilbud i årsklassen over. Klæbu IL fotball skal oppnå

2 suksess og sportslige utfordringer for alle gjennom systematisk bruk av hospitering og differensiering. Trenerne for hvert enkelt lag har ansvar for at alle spillere får tilstrekkelige utfordringer, og har også ansvar for tett kontakt med trenere for lagene i årsklassen over og under. Klæbu IL fotball skal ha et miljø som skaper glede og engasjement. Vi vet at de gode opplevelsene som oftest er uavhengig av resultat. Ved å bruke jevnbyrdighetsprinsippet (se pkt. 9) skal de gode opplevelsene skapes. Klæbu IL fotball har som sin viktigste kommunikasjonskanal. 5.Organisering a. Klæbu idrettslag Klæbu IL fotball er en avdeling i Klæbu IL. Fotballavdelingens leder skal aktivt delta i styret i Klæbu IL og skal sørge for at avdelingens interesser blir belyst og hørt. Fotballavdelingen skal være en pådriver i Klæbu IL. Alle spillere og ledere i Klæbu IL fotball skal være medlemmer av Klæbu IL. b. Klæbu IL fotball Fotballavdelingens øverste organ er årsmøtet. Styret i klubben bestyrer den daglige driften etter mandat fra årsmøtet. Trenere/lagledere skal sammen med styret sørge for at lag, spillere og foreldre får en optimal opplevelse av klubben. Alle voksenpersoner i Klæbu IL fotball som har funksjon som innebærer kontakt med barn og ungdom under 18 år, skal ha godkjent politiattest. Attesten skal på oppfordring forevises styret. Klæbu IL fotball har ansvar for og myndighet til å ansette/avsette personer i støtteapparatet rundt de enkelte lagene. c. Utvalgstruktur Styret i Klæbu IL fotball står fritt til å organisere seg med arbeidsutvalg for å sikre effektiv drift av klubben. Det anbefales at klubben til enhver tid har minimum følgende tre uvalg:

3 Sportslig utvalg Arrangementsutvalg Anleggsutvalg 6. Økonomiske forhold Klæbu IL fotball har følgende overordnede økonomiske prinsipp: En klubb en økonomi. Alle lag skal disponere egen lagskonto, som opprettes i samarbeid med styrets kasserer. Lagskontoen er en del av klubbens totale økonomi. Alle uttak og overføringer på lagskonti skal attesteres av to personer med fullmakt. For øvrig gjelder følgende retningslinjer i klubbens økonomi: a. Medlemskontingent til idrettslaget Alle spillere og ledere i Klæbu IL fotball skal ha gyldig medlemskap i Klæbu IL. b. Treningsavgift Alle spillere i Klæbu IL fotball skal betale treningsavgift fra og med høstsesongen i den siste 5 er-sesongen (da spillere går fra Klæbu IL idrettsskolen og inn i Klæbu IL fotball). Treningsavgiften fastsettes hvert år av styret i Klæbu IL fotball og skal være differensiert etter alder. Spillere som ikke har innbetalt treningsavgift er ikke berettiget til videre deltakelse på treninger og kamper, dersom annen avtale ikke er inngått med Klæbu IL fotball. c. Forsikringsordning Til grunn for forsikringsordningene i Klæbu IL fotball ligger at spilleren er medlem i Klæbu IL. Det er de til enhver tid gjeldende forsikringsordninger inngått av Norges Fotballforbund som gjelder for spillere i Klæbu IL fotball. d. Cuper og turneringer Styret i Klæbu IL fotball anbefaler hvert år hvilke cuper klubben

4 skal delta på, og det skal etterstrebes at dette er forutsigbart i et langsiktig perspektiv. Styret fastsetter egenandeler ved cupdeltakelser. I Klæbu IL fotball skal alle spillere som drar på samme cup betale lik egenandel. Det er viktig i Klæbu IL fotball at antallet cuper øker i takt med alderen. Cuptøtten fra Klæbu IL fotball er differensiert i fire grupper (5 er, 7 er, 11 er og junior) og øker for hver gruppe. Se pkt 10 m Alle lag i aktuelle aldersklasser har pliktig deltakelse på klubbens fellescuper. e. Dugnader I Klæbu IL fotball skal alle dugnader gi inntekter til fellesskapet i klubben. Spillere i Klæbu høster en forholdsvis større andel av fellesskapets goder etter hvert som spilleren blir eldre. Dugnader og inntekter generert fra slike skal være en av klubbens virkemidler for å bidra til den gode klubbfølelsen, i tillegg til å være en av klubbens viktigste inntektskilder. Alle lag, spillere og foresatte skal bidra på dugnader. Dugnader skal avklares med styret, som fordeler og forvalter byrder og goder til beste for klubben og i tråd med langsiktige målsettinger. 7. Klubbens anlegg a. Klubbhus/Klubbkontor Klæbu IL fotball disponerer Idrettsloftet, kiosk på Sørborgen, lagerbod på Sørborgen og lager i det gamle rådhuset. b. Baner Klæbu IL fotball leier tid på Sørborgen kunstgress 11 er av eierselskapet Sørborgen kunstgressbane AS. I selskapet er Klæbu IL største eier (34%). Klæbu IL har leieavtale for bruk av Tanem grusbane og er eier av Sørborgen kunstgress 7 er. 11 er-banen på Sørborgen kan framleies til andre klubber og brøytes gjennom vintersesongen c. Lagenes ansvar ved bruk Alle lag og personer som benytter baner som disponeres av Klæbu IL fotball har et felles ansvar for at banen holder god standard og er presentabel til enhver tid. Forlat anleggene i den stand du ønsker å finne dem. d. Kiosk Klæbu IL fotball har åpen kiosk på kampdager og ved spesielle arrangementer. Klubbens lag og dertil hørende støtteapparat, foreldre med flere er ansvarlig for drift av kiosken.

5 8. Klubbens målgrupper Klæbu IL fotball skal være engasjerende, miljøskapende, og identitetsskapende for klubbens utøvere. Det er viktig for Klæbu IL fotball å skape relasjoner på tvers av kjønn, alder og ferdigheter. Klubben har fem definerte målgrupper i sitt sportslige arbeid: a. Barnefotball 6-10 år (Idrettsskole) b. Barnefotball år c. Ungdomsfotball år d. Seniorfotball e. Keepere 9. Sportslige retningslinjer Ulike målgrupper må drives etter ulike prinsipper. Fellesbegeper for alle aldersgrupper i Klæbu IL fotball er hospitering, differensiering og jevnbyrdighet. For Klæbu IL fotball betyr det at alle skal ha utfordringer i tråd med egne ferdigheter. Det er trenerens ansvar å legge opp treningene og sette sammen gruppene slik at alle gis muligheter til sportslig og sosial utvikling. Det betyr for eksempel at en spiller på en trening (alt. en del av en trening) spiller med de som er ferdighetsmessig på samme nivå, mens spilleren på neste trening (alt. en annen del av samme trening) spiller med bestekamerat. De gode opplevelsene kommer i jevne kamper. Med jevnbyrdighet menes derfor også at alle kamper skal forsøkes gjennomført med jevnest mulig resultat, og det er trenerens ansvar å disponere spillere så det er mulig. I dette ligger at lag (dvs. årganger) i Klæbu fortrinnsvis ikke bør deles opp i faste lag, men at alle skal ha mulighet til å spille kamper med både spillere som har like OG ulike ferdigheter, og like OG ulike sosiale forventninge (ta hensyn til venn/venninne. I Klæbu IL fotball skal alle vite at den uorganiserte fotballsparkinga er viktig for å skape trivsel og spillere med gode ferdigheter. Enkeltspillere som vil bli gode sparker gjerne fotball hver dag, og det er viktig at voksne ikke organiserer i stykker treningsuka med for mange voksenstyrte treninger. a. Barnefotball 6-10 år (Idrettsskolen) Lek med ball bli sett lik spilletid - Treningsmengde 6/7 år (1. klasse): Oppstart på høsten etter skolestart, treninger fram til høstferien. Ikke tilbud om vintertrening i vinterhalvåret. 8-9 år ( klasse): En gang i uka i sommerhalvåret (ca. påske-høstferie). I vinterhalvåret arrangerer klubben et antall lørdagssamlinger på kunstgressbanen med treningstilbud på tvers av kjønn og alder innen denne gruppen. 10 år (4. klasse): To ukentlige treninger i sommerhalvåret (ca. påske-

6 høstferie). En trening i gymsal i vinterhalvåret. - Kamper Alle årganger 7-10 år deltar i miniserien for Trondheim, sone Sør. Kampsesong: ca 1. mai til 1. oktober. - Cuper: Lagene kan delta på er par cuper årlig i nærområdet. Cuper betales av klubben. Lag i en årgang skal på samme cuper. Klubben har en liste med anbefalte cuper tilgjengelig på sin nettside. Det skal forsøkes å delta med så mange årganger som mulig på cuper der klubben deltar. - Gjennomføring Læring gjennom lek med ball. Flest mulig ballberøringer per spiller per trening. Alle spillere skal bli sett på alle treninger og kamper. Store og engasjerte voksengrupper. Alle spillere skal ha om lag like lang spilletid i kamper. Alle som vil skal få være keeper, og dette rulleres i kamper og på treninger. Resultatet er uvesentlig, de gode opplevelsene skal dyrkes. Klæbu IL fotball legger fotballforbundets retningslinjer for barnefotball til grunn for sin barnefotballaktivitet. b. Barnefotball år Tekst kommer Klæbu IL fotball legger fotballforbundets retningslinjer for barnefotball til grunn for sin barnefotballaktivitet. c. Ungdomsfotball år Tekst kommer Klæbu IL fotball legger fotballforbundets retningslinjer for ungdomsfotball til grunn for sin ungdomsfotballaktivitet pdf d. Voksenfotball Tekst kommer Klæbu IL fotball legger fotballforbundets retningslinjer for voksenfotball til grunn for sin voksenfotballaktivitet.

7 010.pdf e. Keepere Gjennomføre egne treninger for klubbens keepere fra og med 11-års alder (7 er-fotball). Treninger på tvers av aldersgrupper og kjønn. Gjennom dette skapes et miljø som verdsetter keeperens rolle og bidrar til utvikling av gode ferdigheter. Klubben skal ha en egen kontaktperson med ansvar for å følge opp keepere, legge til rette for og gjennomføre treninger og utvikle gode ferdigheter. 10. Lagene Definisjon av et lag: Et lag er et årskull av samme kjønn, uansett fotballferdigheter, bosted og skolekrets. a. Organisering og støtteapparat Trenere Antall trenere må tilpasses i forhold til antall spillere. Hovedregel: 1 trener pr. 5-8 spiller i barnefotballen. I ungdomsfotballen bør det være 3-4 trenere per lag, det bør tilstrebes å ha en hovedansvarlig trener og assistenttrenere. Trenere i Klæbu vet at spillerne blir som trenerne er, ikke som treneren sier at han/hun er. Trenerne skal være godt forberedt og møte i god tid med korrekt og nok utstyr. Lagleder/oppmann Alle lag skal ha lagleder/oppmann. Lagleder-/oppmannsinstruks med oppgaver (link kommer) Økonomiansvarlig Alle lag bør ha en økonomiansvarlig. Instruks med oppgaver for økonomiansvarlig (link kommer) Sosial-/miljøansvarlig Alle lag anbefales å ha en ansvarlig for miljøskapende og sosiale aktiviteter. Spillerkontakt I alle treningsgrupper/lag fra og med ungdomsfotballen (fylte 13 år) bør det velges en spilleransvarlig. Den spilleransvarlige skal bli hørt av trener/lagleder/oppmann og er spillernes talerør i planlegging og gjennomføring av treninger, kamper og ved uoverensstemmelser. Foreldrevettregler

8 Hjemmesideansvarlig Alle lag bør ha en person med dedikert ansvar for lagets infoside på Klubbens nettsider skal alltid være oppdatert og er nettsiden er hovedkanal for informasjon fra hvert lag. Fri ressurs (ressursbank) b. Ønsket kompetanse - Trenere 6-10 år: Aktivitetslederkurs - Trenere år: Trener 1 - Trenere ungdomsfotball: Trener 1, ønsket Trener 2 - Trenere senior: Trener 2 c. Aktivitetsplaner Hver lag anbefales å ha en aktivitetsplan som en årsoversikt for spillere og foreldre. Lagleders ansvar. d. Treningsarena - Alle treninger foregår på Sørborgen kunstgress 11 er og 7 er. I samråd med sportslig leder/styret kan enkelte treninger legges til Tanem grusbane som en avlastning. - Klæbuhallen kan benyttes på vinteren og fotballavdelingens tildelte treningstider fordeles av sportslig utvalg/styret. Treningstid i Klæbuhallen fordeles etter prinsippet om at de eldste lagene har første prioritet, og eldste jenter har prioritet foran eldste gutter. e. Kamparena Alle hjemmekamper spilles på Sørborgen kunstgress. f. Lagsutstyr Ved draktlikhet på bortebane skal vester benyttes i barnefotballen. Fra og med ungdomsfotballen stiller klubben med reservedrakter (utlån) til lagene. Reservedrakter skal kun benyttes i bortekamper ved lik draktfarge som hjemmelag. Alle lag kvitterer ut spillertrøyer, baller, kjegler, vester og medisinsk utstyr ved sesongstart. Alt utstyr skal leveres inn ved sesongslutt og gjennomgås av klubbens materialforvalter. Laget er ansvarlig for tapt og ødelagt utstyr som skyldes uforstand og uaktsomhet. Ingen spillere under 15 år kan spille med navnet sitt på kampdrakten. g. Organisering ifht nivå - 10 år: Jevne lag, lik spilletid år: Jevnbyrdighetsprinsippet laguttak kan variere fra kamp til kamp avhengig av motstander for å skape jevne kamper, noe differensiering av spilletid. Spillere kan være med å påvirke hvor på banen de får prøve seg. Kriterier som treningsoppmøte og holdninger i videste betydning, bør vektlegges i laguttak og spilletid. - Ungdomsfotball: Jevnbyrdighetsprinsippet. Differensiert spilletid. Treneren setter sammen lag og bestemmer posisjoner på banen i den hensikt å få enkeltspillere til å fungere best mulig i et lag, og derigjennom skape resultater ut fra lagets ferdigheter. De eldste lagene kan være forholdsvis mer resultatorienterte, dog skal fortsatt de gode opplevelsene dyrkes for alle. I årsklasser med

9 behov for mer enn ett lag skal organisering avklares med sportslig ledelse/styret hvert år. I klasser med divisjonsspill avklares divisjon med sportslig ledelse hvert år. - Seniorfotball: Som hovedregel spiller de som er antatt best og som har gode holdninger og godt treningsoppmøte. Juniorspillere (med gode holdninger og ferdigheter) fra egen klubb skal sikres spilletid. h. Økonomi Det er styret som forvalter klubbens økonomi, herunder lagenes økonomi. Hvert lag søker styret om pengestøtte til cuper, sosiale aktiviteter og annet. i. Cupdeltakelse (se også pkt 6 d) Antall cuper for hver aldersklasse fastsettes av klubben. Deltakelse utover det bestemte antall cuper skal legges fram for styret og godkjennes. - Lag som spiller 5 er-fotball (t.o.m 10 år) bør delta i et par lokale cuper og deltakelse dekkes av Klæbu IL fotball - Lag som spiller 7 er-fotball (11 og 12 år) skal på klubbens felles reisecup og deltakelse (påmeldingsavgift og deltakerkort) dekkes gjennom en kombinasjon av egenandeler og støtte fra Klæbu IL fotball. Det gis i tillegg støtte til påmeldingsavgift på ytterligere en cup uten overnatting. - Lag som spiller 11 er-fotball (unntatt junior og senior) skal på en felles overnattingscup og deltakelse (påmeldingsavgift og deltakerkort) dekkes gjennom en kombinasjon av egenandeler og støtte fra Klæbu IL fotball. Det gis i tillegg støtte til påmeldingsavgift på ytterligere to cuper. - Klubben har som mål at juniorlag skal på en treningsleir/cup utenfor Norge og deltakelse (reise, påmeldingsavgift og evt. deltakerkort) dekkes gjennom en kombinasjon av egenandeler og støtte fra Klæbu IL fotball. Det gis i tillegg støtte til påmeldingsavgift på ytterligere tre cuper. j. Infoside på nett Klæbu IL fotballs nettsider er hovedkanal for informasjon fra hvert lag. Hvert lag har ansvar for at informasjon for laget på er oppdatert. 11.Kompetanse/skolering Klæbu IL fotball vil i overskuelig fremtid være avhengig av engasjerte foreldretrenere som ønsker å følge sine barns fotballaktiviteter på treningsfeltet. Dette er grasrota og fundamentet i den yrende aktiviteten rundt barnefotball både i Klæbu og Norge. Derfor vil vi i Klæbu IL fotball legge til rette for og oppmuntre til skolering gjennom kretsens og Norges fotballforbunds kurstilbud. a. Styret/ledelse Tekst mangler

10 b. Sportslig ledelse Tekst mangler c. Trenere Tekst mangler d. Dommere Tekst mangler 12. Spillertrøyer, overtrekksdrakter og representasjon a. Overordnet Klæbu IL fotball forholder seg til Klæbu Ils utstyrsavtaler, og alle klubbens offisielle antrekk skal være i tråd med idrettslagets normer. b. Spillertrøyer Klæbu IL fotball har grønne spillertrøyer, blå shortser og grønne strømper. Klubbens reservedrakter er røde, med blå shortser og grønne strømper. c. Overtrekksdrakter Klæbu IL har røde/sorte overtrekksdrakter. d. Representasjon Når en spiller representerer klubben på kamper og cuper skal klubbens offisielle overtrekksdrakter benyttes. Spillere er selv ansvarlige for å ha overtrekksdress, blå shorts og grønne strømper. 13. Oppstart av nye lag Når nye lag kommer inn i fotballavdelingen, er det viktig med god og riktig informasjon. Fotballstyret skal ha en viktig veiledningsfunksjon i dette arbeidet. Det er viktig å huske på at oppstart av nye lag skjer når barna fortsatt tilhører idrettsskolen. Tilbudet som gis er i tråd med de retningslinjer og holdninger som gjelder i barneidretten. Laget skal inviteres til oppstartsmøte på Sørborgen skole med foreldre og spillere. Representant fra styret presenterer klubben og hva klubben har å tilby av lærings- og utviklingsmiljø, sportslig, sosialt miljø, samt rammebetingelser for alle parter. Representant fra styret går gjennom hvordan lagene er organisert (trenere, oppmenn og foreldrekontakt og andre verv i laget) og annen informasjon. Lagledelse må være på plass i løpet av møtet. Laget får utdelt klubbhåndboka Dommere Klæbu IL fotball skal utdanne, utvikle og følge opp dommere på alle nivå i klubben. Det er viktig at det finnes dommere som kan dømme både kamper både i 5'er, 7'er og 11'er. Det er egen dommeransvarlig i klubben. Dommeransvarlig skal ha oversikt over klubbens dommere, sørge for at disse blir satt opp på kamper og gi tilbakemelding etter utførte oppdrag.

11 - Rekruttering Klubben skal særlig søke å rekruttere flere dommere. Det arrangeres årlige kurs både for nybegynnere og viderekomne. - Oppfølging Dommeransvarlig i klubben har ansvar for å støtte og utvikle dommerne i klubben. Dommeransvarlig er også dommernes kontaktperson i klubben. - Skolering Alle dommere i klubben skal få mulighet til kompetansehevingstiltak årlig. Ivrige klubbdommere skal oppmuntres til å ta rekrutteringsdommerkurs. - Tiltak - Alle spillere i ungdomsgruppen (13 år og eldre) skal få tilbud om klubbdommerkurs. - Alle klubbdommere skal følges opp av en dommeransvarlig. - Dommeransvarlig er integrert i klubbens utvalgsstruktur og har - kommunikasjonsveier mot lag, dommere og styret. - Dommere er integrert i klubbens organisasjonskart, og sorterer under sportslig ledelse i klubben. - Kontaktinfo legges ut på klubbens hjemmeside. - Klubbens utdannede dommere får godtgjøring etter høyere satser enn uskolerte. - Godtgjøring Godtgjøring til av dommere skjer umiddelbart etter kamp. Det er hjemmelagets lagleder som skal kvittere for utbetalinger til dommere. Penger og kvitteringer skal ligge i kiosken på Sørborgen på kampdag. For 16-årsseriene og eldre setter kretsen opp dommere til Klæbu ILs hjemmekamper, og disse godtgjøres etter egne satser. 15. Fair Play Klæbu IL fotball er en klubb som tar Fair Play på alvor. Hos oss er Fair Play basert på å vise respekt for med- og motspillere, dommere og trenere. Klæbu IL fotball er for øvrig på linje med Norges fotballforbund i forhold til Fair Play Copyright 2007 Klæbu fotball Oppsett og design

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 11-12 år (Les også Sportsplan for 9-10 år) Innhold: Hva vet vi om 11-12 åringen? Hva skal 11-12 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet!

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Nye spillformer og regelendringer i barne- og ungdomsfotballen: Treerfotball Nierfotball Frisone i femmer- og sjuerfotball Ekstra spiller i femmer-

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET FORVENTINGER TIL DEG SOM FORESATT

LØRENSKOG IF AKADEMIET FORVENTINGER TIL DEG SOM FORESATT LØRENSKOG IF AKADEMIET FORVENTINGER TIL DEG SOM FORESATT Innhold. Om denne brosjyren..2 Å være en del av Akademiet.3 Målsetning Akademiet......3 Generelle forventinger til deg som foresatt... 3 Forventninger

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer