Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben."

Transkript

1 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt bidra til at klubben ledes etter denne plattformen. Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. Alle endringer i klubbhåndboka skal vedtas på årsmøtet i Klæbu IL fotball. Klubbhåndboka skal gjennomgås med tanke på revidering en gang i året (årsmøtet). 2. Klubbens visjon Flest mulig lengst mulig. (Se. pkt. 4, første avsnitt) 3. Klubbens grunnverdier; De fem ord a. Klubben lojalitet og fellesskap b. Likhet c. Ærlighet d. Begeistring e. Utvikling 4.Klubbens hovedmålsetting Klæbu IL fotball gir tilbud til gutter og jenter fra og med det året spilleren går i 1. klasse. Klæbu IL fotball skal skape et sportslig og sosialt miljø som bygger opp under klubbens visjon, og gjør at klubben har flest mulig lag i de eldste årsklassene, det vil si etter frafallet i de kritiske ungdomsårene (13-15 år). Likhet innad i årganger, forutsigbarhet og progresjon i tilbudet, godt utviklingspotensial og den gode klubbfølelsen skal ligge til grunn for arbeidet i Klæbu IL fotball. Som fotballspiller i Klæbu IL skal du være sikret et større og bedre tilbud etter hvert som du blir eldre. Det betyr blant annet at de beste treningstidene fordeles etter alder, at lag får delta på flere og større cuper i eldre årganger. Alle lag skal delta i seriespill. De yngste skal delta i serie med lag i nabokommuner. Det geografiske nedslagsfeltet øker i takt med overgang til 7 er- og senere 11 er-fotball. I den grad det ikke er mulig å ha lag i rene årsklasser, skal klubben legge til rette for at spillere får tilbud i årsklassen over. Klæbu IL fotball skal oppnå

2 suksess og sportslige utfordringer for alle gjennom systematisk bruk av hospitering og differensiering. Trenerne for hvert enkelt lag har ansvar for at alle spillere får tilstrekkelige utfordringer, og har også ansvar for tett kontakt med trenere for lagene i årsklassen over og under. Klæbu IL fotball skal ha et miljø som skaper glede og engasjement. Vi vet at de gode opplevelsene som oftest er uavhengig av resultat. Ved å bruke jevnbyrdighetsprinsippet (se pkt. 9) skal de gode opplevelsene skapes. Klæbu IL fotball har som sin viktigste kommunikasjonskanal. 5.Organisering a. Klæbu idrettslag Klæbu IL fotball er en avdeling i Klæbu IL. Fotballavdelingens leder skal aktivt delta i styret i Klæbu IL og skal sørge for at avdelingens interesser blir belyst og hørt. Fotballavdelingen skal være en pådriver i Klæbu IL. Alle spillere og ledere i Klæbu IL fotball skal være medlemmer av Klæbu IL. b. Klæbu IL fotball Fotballavdelingens øverste organ er årsmøtet. Styret i klubben bestyrer den daglige driften etter mandat fra årsmøtet. Trenere/lagledere skal sammen med styret sørge for at lag, spillere og foreldre får en optimal opplevelse av klubben. Alle voksenpersoner i Klæbu IL fotball som har funksjon som innebærer kontakt med barn og ungdom under 18 år, skal ha godkjent politiattest. Attesten skal på oppfordring forevises styret. Klæbu IL fotball har ansvar for og myndighet til å ansette/avsette personer i støtteapparatet rundt de enkelte lagene. c. Utvalgstruktur Styret i Klæbu IL fotball står fritt til å organisere seg med arbeidsutvalg for å sikre effektiv drift av klubben. Det anbefales at klubben til enhver tid har minimum følgende tre uvalg:

3 Sportslig utvalg Arrangementsutvalg Anleggsutvalg 6. Økonomiske forhold Klæbu IL fotball har følgende overordnede økonomiske prinsipp: En klubb en økonomi. Alle lag skal disponere egen lagskonto, som opprettes i samarbeid med styrets kasserer. Lagskontoen er en del av klubbens totale økonomi. Alle uttak og overføringer på lagskonti skal attesteres av to personer med fullmakt. For øvrig gjelder følgende retningslinjer i klubbens økonomi: a. Medlemskontingent til idrettslaget Alle spillere og ledere i Klæbu IL fotball skal ha gyldig medlemskap i Klæbu IL. b. Treningsavgift Alle spillere i Klæbu IL fotball skal betale treningsavgift fra og med høstsesongen i den siste 5 er-sesongen (da spillere går fra Klæbu IL idrettsskolen og inn i Klæbu IL fotball). Treningsavgiften fastsettes hvert år av styret i Klæbu IL fotball og skal være differensiert etter alder. Spillere som ikke har innbetalt treningsavgift er ikke berettiget til videre deltakelse på treninger og kamper, dersom annen avtale ikke er inngått med Klæbu IL fotball. c. Forsikringsordning Til grunn for forsikringsordningene i Klæbu IL fotball ligger at spilleren er medlem i Klæbu IL. Det er de til enhver tid gjeldende forsikringsordninger inngått av Norges Fotballforbund som gjelder for spillere i Klæbu IL fotball. d. Cuper og turneringer Styret i Klæbu IL fotball anbefaler hvert år hvilke cuper klubben

4 skal delta på, og det skal etterstrebes at dette er forutsigbart i et langsiktig perspektiv. Styret fastsetter egenandeler ved cupdeltakelser. I Klæbu IL fotball skal alle spillere som drar på samme cup betale lik egenandel. Det er viktig i Klæbu IL fotball at antallet cuper øker i takt med alderen. Cuptøtten fra Klæbu IL fotball er differensiert i fire grupper (5 er, 7 er, 11 er og junior) og øker for hver gruppe. Se pkt 10 m Alle lag i aktuelle aldersklasser har pliktig deltakelse på klubbens fellescuper. e. Dugnader I Klæbu IL fotball skal alle dugnader gi inntekter til fellesskapet i klubben. Spillere i Klæbu høster en forholdsvis større andel av fellesskapets goder etter hvert som spilleren blir eldre. Dugnader og inntekter generert fra slike skal være en av klubbens virkemidler for å bidra til den gode klubbfølelsen, i tillegg til å være en av klubbens viktigste inntektskilder. Alle lag, spillere og foresatte skal bidra på dugnader. Dugnader skal avklares med styret, som fordeler og forvalter byrder og goder til beste for klubben og i tråd med langsiktige målsettinger. 7. Klubbens anlegg a. Klubbhus/Klubbkontor Klæbu IL fotball disponerer Idrettsloftet, kiosk på Sørborgen, lagerbod på Sørborgen og lager i det gamle rådhuset. b. Baner Klæbu IL fotball leier tid på Sørborgen kunstgress 11 er av eierselskapet Sørborgen kunstgressbane AS. I selskapet er Klæbu IL største eier (34%). Klæbu IL har leieavtale for bruk av Tanem grusbane og er eier av Sørborgen kunstgress 7 er. 11 er-banen på Sørborgen kan framleies til andre klubber og brøytes gjennom vintersesongen c. Lagenes ansvar ved bruk Alle lag og personer som benytter baner som disponeres av Klæbu IL fotball har et felles ansvar for at banen holder god standard og er presentabel til enhver tid. Forlat anleggene i den stand du ønsker å finne dem. d. Kiosk Klæbu IL fotball har åpen kiosk på kampdager og ved spesielle arrangementer. Klubbens lag og dertil hørende støtteapparat, foreldre med flere er ansvarlig for drift av kiosken.

5 8. Klubbens målgrupper Klæbu IL fotball skal være engasjerende, miljøskapende, og identitetsskapende for klubbens utøvere. Det er viktig for Klæbu IL fotball å skape relasjoner på tvers av kjønn, alder og ferdigheter. Klubben har fem definerte målgrupper i sitt sportslige arbeid: a. Barnefotball 6-10 år (Idrettsskole) b. Barnefotball år c. Ungdomsfotball år d. Seniorfotball e. Keepere 9. Sportslige retningslinjer Ulike målgrupper må drives etter ulike prinsipper. Fellesbegeper for alle aldersgrupper i Klæbu IL fotball er hospitering, differensiering og jevnbyrdighet. For Klæbu IL fotball betyr det at alle skal ha utfordringer i tråd med egne ferdigheter. Det er trenerens ansvar å legge opp treningene og sette sammen gruppene slik at alle gis muligheter til sportslig og sosial utvikling. Det betyr for eksempel at en spiller på en trening (alt. en del av en trening) spiller med de som er ferdighetsmessig på samme nivå, mens spilleren på neste trening (alt. en annen del av samme trening) spiller med bestekamerat. De gode opplevelsene kommer i jevne kamper. Med jevnbyrdighet menes derfor også at alle kamper skal forsøkes gjennomført med jevnest mulig resultat, og det er trenerens ansvar å disponere spillere så det er mulig. I dette ligger at lag (dvs. årganger) i Klæbu fortrinnsvis ikke bør deles opp i faste lag, men at alle skal ha mulighet til å spille kamper med både spillere som har like OG ulike ferdigheter, og like OG ulike sosiale forventninge (ta hensyn til venn/venninne. I Klæbu IL fotball skal alle vite at den uorganiserte fotballsparkinga er viktig for å skape trivsel og spillere med gode ferdigheter. Enkeltspillere som vil bli gode sparker gjerne fotball hver dag, og det er viktig at voksne ikke organiserer i stykker treningsuka med for mange voksenstyrte treninger. a. Barnefotball 6-10 år (Idrettsskolen) Lek med ball bli sett lik spilletid - Treningsmengde 6/7 år (1. klasse): Oppstart på høsten etter skolestart, treninger fram til høstferien. Ikke tilbud om vintertrening i vinterhalvåret. 8-9 år ( klasse): En gang i uka i sommerhalvåret (ca. påske-høstferie). I vinterhalvåret arrangerer klubben et antall lørdagssamlinger på kunstgressbanen med treningstilbud på tvers av kjønn og alder innen denne gruppen. 10 år (4. klasse): To ukentlige treninger i sommerhalvåret (ca. påske-

6 høstferie). En trening i gymsal i vinterhalvåret. - Kamper Alle årganger 7-10 år deltar i miniserien for Trondheim, sone Sør. Kampsesong: ca 1. mai til 1. oktober. - Cuper: Lagene kan delta på er par cuper årlig i nærområdet. Cuper betales av klubben. Lag i en årgang skal på samme cuper. Klubben har en liste med anbefalte cuper tilgjengelig på sin nettside. Det skal forsøkes å delta med så mange årganger som mulig på cuper der klubben deltar. - Gjennomføring Læring gjennom lek med ball. Flest mulig ballberøringer per spiller per trening. Alle spillere skal bli sett på alle treninger og kamper. Store og engasjerte voksengrupper. Alle spillere skal ha om lag like lang spilletid i kamper. Alle som vil skal få være keeper, og dette rulleres i kamper og på treninger. Resultatet er uvesentlig, de gode opplevelsene skal dyrkes. Klæbu IL fotball legger fotballforbundets retningslinjer for barnefotball til grunn for sin barnefotballaktivitet. b. Barnefotball år Tekst kommer Klæbu IL fotball legger fotballforbundets retningslinjer for barnefotball til grunn for sin barnefotballaktivitet. c. Ungdomsfotball år Tekst kommer Klæbu IL fotball legger fotballforbundets retningslinjer for ungdomsfotball til grunn for sin ungdomsfotballaktivitet pdf d. Voksenfotball Tekst kommer Klæbu IL fotball legger fotballforbundets retningslinjer for voksenfotball til grunn for sin voksenfotballaktivitet.

7 010.pdf e. Keepere Gjennomføre egne treninger for klubbens keepere fra og med 11-års alder (7 er-fotball). Treninger på tvers av aldersgrupper og kjønn. Gjennom dette skapes et miljø som verdsetter keeperens rolle og bidrar til utvikling av gode ferdigheter. Klubben skal ha en egen kontaktperson med ansvar for å følge opp keepere, legge til rette for og gjennomføre treninger og utvikle gode ferdigheter. 10. Lagene Definisjon av et lag: Et lag er et årskull av samme kjønn, uansett fotballferdigheter, bosted og skolekrets. a. Organisering og støtteapparat Trenere Antall trenere må tilpasses i forhold til antall spillere. Hovedregel: 1 trener pr. 5-8 spiller i barnefotballen. I ungdomsfotballen bør det være 3-4 trenere per lag, det bør tilstrebes å ha en hovedansvarlig trener og assistenttrenere. Trenere i Klæbu vet at spillerne blir som trenerne er, ikke som treneren sier at han/hun er. Trenerne skal være godt forberedt og møte i god tid med korrekt og nok utstyr. Lagleder/oppmann Alle lag skal ha lagleder/oppmann. Lagleder-/oppmannsinstruks med oppgaver (link kommer) Økonomiansvarlig Alle lag bør ha en økonomiansvarlig. Instruks med oppgaver for økonomiansvarlig (link kommer) Sosial-/miljøansvarlig Alle lag anbefales å ha en ansvarlig for miljøskapende og sosiale aktiviteter. Spillerkontakt I alle treningsgrupper/lag fra og med ungdomsfotballen (fylte 13 år) bør det velges en spilleransvarlig. Den spilleransvarlige skal bli hørt av trener/lagleder/oppmann og er spillernes talerør i planlegging og gjennomføring av treninger, kamper og ved uoverensstemmelser. Foreldrevettregler

8 Hjemmesideansvarlig Alle lag bør ha en person med dedikert ansvar for lagets infoside på Klubbens nettsider skal alltid være oppdatert og er nettsiden er hovedkanal for informasjon fra hvert lag. Fri ressurs (ressursbank) b. Ønsket kompetanse - Trenere 6-10 år: Aktivitetslederkurs - Trenere år: Trener 1 - Trenere ungdomsfotball: Trener 1, ønsket Trener 2 - Trenere senior: Trener 2 c. Aktivitetsplaner Hver lag anbefales å ha en aktivitetsplan som en årsoversikt for spillere og foreldre. Lagleders ansvar. d. Treningsarena - Alle treninger foregår på Sørborgen kunstgress 11 er og 7 er. I samråd med sportslig leder/styret kan enkelte treninger legges til Tanem grusbane som en avlastning. - Klæbuhallen kan benyttes på vinteren og fotballavdelingens tildelte treningstider fordeles av sportslig utvalg/styret. Treningstid i Klæbuhallen fordeles etter prinsippet om at de eldste lagene har første prioritet, og eldste jenter har prioritet foran eldste gutter. e. Kamparena Alle hjemmekamper spilles på Sørborgen kunstgress. f. Lagsutstyr Ved draktlikhet på bortebane skal vester benyttes i barnefotballen. Fra og med ungdomsfotballen stiller klubben med reservedrakter (utlån) til lagene. Reservedrakter skal kun benyttes i bortekamper ved lik draktfarge som hjemmelag. Alle lag kvitterer ut spillertrøyer, baller, kjegler, vester og medisinsk utstyr ved sesongstart. Alt utstyr skal leveres inn ved sesongslutt og gjennomgås av klubbens materialforvalter. Laget er ansvarlig for tapt og ødelagt utstyr som skyldes uforstand og uaktsomhet. Ingen spillere under 15 år kan spille med navnet sitt på kampdrakten. g. Organisering ifht nivå - 10 år: Jevne lag, lik spilletid år: Jevnbyrdighetsprinsippet laguttak kan variere fra kamp til kamp avhengig av motstander for å skape jevne kamper, noe differensiering av spilletid. Spillere kan være med å påvirke hvor på banen de får prøve seg. Kriterier som treningsoppmøte og holdninger i videste betydning, bør vektlegges i laguttak og spilletid. - Ungdomsfotball: Jevnbyrdighetsprinsippet. Differensiert spilletid. Treneren setter sammen lag og bestemmer posisjoner på banen i den hensikt å få enkeltspillere til å fungere best mulig i et lag, og derigjennom skape resultater ut fra lagets ferdigheter. De eldste lagene kan være forholdsvis mer resultatorienterte, dog skal fortsatt de gode opplevelsene dyrkes for alle. I årsklasser med

9 behov for mer enn ett lag skal organisering avklares med sportslig ledelse/styret hvert år. I klasser med divisjonsspill avklares divisjon med sportslig ledelse hvert år. - Seniorfotball: Som hovedregel spiller de som er antatt best og som har gode holdninger og godt treningsoppmøte. Juniorspillere (med gode holdninger og ferdigheter) fra egen klubb skal sikres spilletid. h. Økonomi Det er styret som forvalter klubbens økonomi, herunder lagenes økonomi. Hvert lag søker styret om pengestøtte til cuper, sosiale aktiviteter og annet. i. Cupdeltakelse (se også pkt 6 d) Antall cuper for hver aldersklasse fastsettes av klubben. Deltakelse utover det bestemte antall cuper skal legges fram for styret og godkjennes. - Lag som spiller 5 er-fotball (t.o.m 10 år) bør delta i et par lokale cuper og deltakelse dekkes av Klæbu IL fotball - Lag som spiller 7 er-fotball (11 og 12 år) skal på klubbens felles reisecup og deltakelse (påmeldingsavgift og deltakerkort) dekkes gjennom en kombinasjon av egenandeler og støtte fra Klæbu IL fotball. Det gis i tillegg støtte til påmeldingsavgift på ytterligere en cup uten overnatting. - Lag som spiller 11 er-fotball (unntatt junior og senior) skal på en felles overnattingscup og deltakelse (påmeldingsavgift og deltakerkort) dekkes gjennom en kombinasjon av egenandeler og støtte fra Klæbu IL fotball. Det gis i tillegg støtte til påmeldingsavgift på ytterligere to cuper. - Klubben har som mål at juniorlag skal på en treningsleir/cup utenfor Norge og deltakelse (reise, påmeldingsavgift og evt. deltakerkort) dekkes gjennom en kombinasjon av egenandeler og støtte fra Klæbu IL fotball. Det gis i tillegg støtte til påmeldingsavgift på ytterligere tre cuper. j. Infoside på nett Klæbu IL fotballs nettsider er hovedkanal for informasjon fra hvert lag. Hvert lag har ansvar for at informasjon for laget på er oppdatert. 11.Kompetanse/skolering Klæbu IL fotball vil i overskuelig fremtid være avhengig av engasjerte foreldretrenere som ønsker å følge sine barns fotballaktiviteter på treningsfeltet. Dette er grasrota og fundamentet i den yrende aktiviteten rundt barnefotball både i Klæbu og Norge. Derfor vil vi i Klæbu IL fotball legge til rette for og oppmuntre til skolering gjennom kretsens og Norges fotballforbunds kurstilbud. a. Styret/ledelse Tekst mangler

10 b. Sportslig ledelse Tekst mangler c. Trenere Tekst mangler d. Dommere Tekst mangler 12. Spillertrøyer, overtrekksdrakter og representasjon a. Overordnet Klæbu IL fotball forholder seg til Klæbu Ils utstyrsavtaler, og alle klubbens offisielle antrekk skal være i tråd med idrettslagets normer. b. Spillertrøyer Klæbu IL fotball har grønne spillertrøyer, blå shortser og grønne strømper. Klubbens reservedrakter er røde, med blå shortser og grønne strømper. c. Overtrekksdrakter Klæbu IL har røde/sorte overtrekksdrakter. d. Representasjon Når en spiller representerer klubben på kamper og cuper skal klubbens offisielle overtrekksdrakter benyttes. Spillere er selv ansvarlige for å ha overtrekksdress, blå shorts og grønne strømper. 13. Oppstart av nye lag Når nye lag kommer inn i fotballavdelingen, er det viktig med god og riktig informasjon. Fotballstyret skal ha en viktig veiledningsfunksjon i dette arbeidet. Det er viktig å huske på at oppstart av nye lag skjer når barna fortsatt tilhører idrettsskolen. Tilbudet som gis er i tråd med de retningslinjer og holdninger som gjelder i barneidretten. Laget skal inviteres til oppstartsmøte på Sørborgen skole med foreldre og spillere. Representant fra styret presenterer klubben og hva klubben har å tilby av lærings- og utviklingsmiljø, sportslig, sosialt miljø, samt rammebetingelser for alle parter. Representant fra styret går gjennom hvordan lagene er organisert (trenere, oppmenn og foreldrekontakt og andre verv i laget) og annen informasjon. Lagledelse må være på plass i løpet av møtet. Laget får utdelt klubbhåndboka Dommere Klæbu IL fotball skal utdanne, utvikle og følge opp dommere på alle nivå i klubben. Det er viktig at det finnes dommere som kan dømme både kamper både i 5'er, 7'er og 11'er. Det er egen dommeransvarlig i klubben. Dommeransvarlig skal ha oversikt over klubbens dommere, sørge for at disse blir satt opp på kamper og gi tilbakemelding etter utførte oppdrag.

11 - Rekruttering Klubben skal særlig søke å rekruttere flere dommere. Det arrangeres årlige kurs både for nybegynnere og viderekomne. - Oppfølging Dommeransvarlig i klubben har ansvar for å støtte og utvikle dommerne i klubben. Dommeransvarlig er også dommernes kontaktperson i klubben. - Skolering Alle dommere i klubben skal få mulighet til kompetansehevingstiltak årlig. Ivrige klubbdommere skal oppmuntres til å ta rekrutteringsdommerkurs. - Tiltak - Alle spillere i ungdomsgruppen (13 år og eldre) skal få tilbud om klubbdommerkurs. - Alle klubbdommere skal følges opp av en dommeransvarlig. - Dommeransvarlig er integrert i klubbens utvalgsstruktur og har - kommunikasjonsveier mot lag, dommere og styret. - Dommere er integrert i klubbens organisasjonskart, og sorterer under sportslig ledelse i klubben. - Kontaktinfo legges ut på klubbens hjemmeside. - Klubbens utdannede dommere får godtgjøring etter høyere satser enn uskolerte. - Godtgjøring Godtgjøring til av dommere skjer umiddelbart etter kamp. Det er hjemmelagets lagleder som skal kvittere for utbetalinger til dommere. Penger og kvitteringer skal ligge i kiosken på Sørborgen på kampdag. For 16-årsseriene og eldre setter kretsen opp dommere til Klæbu ILs hjemmekamper, og disse godtgjøres etter egne satser. 15. Fair Play Klæbu IL fotball er en klubb som tar Fair Play på alvor. Hos oss er Fair Play basert på å vise respekt for med- og motspillere, dommere og trenere. Klæbu IL fotball er for øvrig på linje med Norges fotballforbund i forhold til Fair Play Copyright 2007 Klæbu fotball Oppsett og design

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Innhold ØHIL Fotball - Sportslige ledelse Obligatoriske møter gjennom året ØHIL Fotball Sportslige mål Organisering av ØHIL Barnefotball

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Retningslinjer. Sørlia IL fotball

Retningslinjer. Sørlia IL fotball Retningslinjer Sørlia IL fotball 01.03.17 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Målsettinger/sportslig tilbud 3. Organisering av fotballgruppa 4. Retningslinjer i fotballen 5. Overganger 6.

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Organisering av ØHIL barnefotball Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior SPORTSLIG PLAN Vålerenga Innebandy junior 2016-2020 1 Innledning Dette dokumentet gir rammene for det sportslige tilbudet og er ment å være en rettesnor for alle trenere, ledere og utøvere i Vålerenga

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Sportsplan Nidelv IL Fotball. En avdeling under Nidelv idrettslag

Sportsplan Nidelv IL Fotball. En avdeling under Nidelv idrettslag 2012 Sportsplan Nidelv IL Fotball En avdeling under Nidelv idrettslag Innhold: MÅLSETTING... 3 VIRKEMIDLER... 3 Trenere/aktivitetsledere... 3 Spillere... 4 Spillefilosofi... 5 Differensiering... 5 Fair

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Veiviseren. Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder

Veiviseren. Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder Veiviseren Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder Det er Melhus fotball som klubb som legger premissene for hvordan det skal

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Barnefotballen i Røa Røa IL «En klubb å være stolt av» Følge Røas verdier: Glede Hos oss er det viktig å etablere gode holdninger (som likeverd og respekt)som

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

Sverresborg fotballs klubbhåndbok

Sverresborg fotballs klubbhåndbok Sverresborg fotballs klubbhåndbok Innholdet i klubbhåndboka Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal:

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal: Kortversjon Retningslinjer for trenere og lagledere i barne og ungdomsfotballen Moderklubbene til FK Toten Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Sportsplan for fotball i SK Nord

Sportsplan for fotball i SK Nord Sportsplan for fotball i SK Nord Innholdsfortegnelse 1. Om sportsplanen... 2 2. Ansvar og implementering... 2 2.1 Ansvar... 2 2.2 Implementering... 2 3. SK Nords visjon og målsetninger... 2 4. Klubbens

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

FGI Fotball. Handlingsplan

FGI Fotball. Handlingsplan Forus & Gausel IL FGI Fotball Handlingsplan 2013-2017 Visjon Fotball for alle sammen om en bedre bydel FGI Fotball Målsetting FGI Fotball skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie Fotballederkurs 1 Modul 2: Vår store fotballfamilie Mål for modulen Bli kjent med: Kretsens rolle inn mot klubbene Begrepet Klubben som sjef Forstå: Hvilke nøkkelroller som bør være på plass i klubben

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Fotball i Fossum IF. Fossum IF. Fossum IF

Fotball i Fossum IF. Fossum IF. Fossum IF Fotball i Fossum IF Fossum IF Et av Norges største idrettslag med over 2000 medlemmer Vi driver disse idrettene: Alpint Langrenn og skiskyting Hopp Orientering Friidrett Trim Fotball I tillegg har vi all-idrett

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Sportsplan fotball Trolldalen IF

Sportsplan fotball Trolldalen IF Sportsplan fotball Trolldalen IF Fair play Trolldalen IF ønsker at alle aktive, ledere, trenere og foreldre representerer foreningen på en god måte. Det innebærer blant annet at: Vi viser glede. Vi er

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015 Vestre Aker Fotball 2007 Foreldremøte 23. april 2015 Agenda foreldremøte Om oss Tilbakeblikk på forrige sesong Mål for sesongen 2015 Seriespill og cuper Treninger Akademiet Hjemmeside/Lagside Klubbutstyr/treningstøy

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer