Styrets innstilling til program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets innstilling til program"

Transkript

1 Styrets innstilling til program Unge funksjonshemmedes generalforsamling November 2012 Scandic hotell Gardermoen

2 Program fredag 2. november Registrering av deltakerne Velkommen ved styreleder i Unge funksjonshemmede, Anne Kathrine Konstituering Styrets beretning med debatt. 17:45 Pause 18:00 Regnskap 2011, revisors rapport og kontrollkomiteens rapport legges frem Middag Program lørdag 3. november Åpning av møtet Presentasjon av prinsipprogram Presentasjon av arbeidsprogram Pause Workshop om innspill og endringsforslag til prinsipprogram og arbeidsprogram Lunsj Prinsipprogramdebatt Arbeidsprogramdebatt Presentasjon av budsjett og tilhørende debatt 15:55 Presentasjon av vedtektsendringer og tilhørende debatt Presentasjon av styrekandidater 17:00 Møtet heves Festmiddag Frist for å levere endringsforslag til arbeidsprogram, prinsipprogram, budsjett og valg

3 Program søndag 4. november Møtet åpnes Behandling av vedtektene Behandling av prinsipprogrammet Behandling av arbeidsprogrammet Behandling av budsjett og fastsettelse av kontingent Uttalelser Valg Lunsj Valg fortsetter 14:50 Avslutning Avreise

4 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/12 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets egne reguleringer av seg selv. Vedtas med alminnelig flertall, men endres med 2/3 flertall. Dokumenter - Styrets forslag til møteledelse for generalforsamlingen - Styrets forslag til forretningsorden for generalforsamlingen

5 Innstilling på møteledelse Det følgende er styrets forslag til møteledelse for generalforsamlingen Innstillingen kan bli gjenstand for endring. Ordstyrer Bjarne Kristoffersen Protokollføring Sekretariatet pålegges å føre protokollen. Protokollunderskrivere En fra sittende styre samt en fra medlemsorganisasjonene. Endelig innstilling fremlegges på generalforsamlingen da denne avhenger av hvilke deltagere som kommer. Tellekorps Ingen innstilling. Velges under generalforsamlingen blant deltagerne. Redaksjonskomité Innstilling på redaksjonskomité fremlegges på generalforsamlingen ettersom medlemmene må være deltagere på møtet.

6 Forretningsorden for Unge funksjonshemmedes generalforsamling 1 Generalforsamlingen Generalforsamlingen behandler de saker som er beskrevet i vedtektene. 2 Representasjon Medlemsorganisasjoner stiller med delegater og observatører, jamfør vedtektenes kapittel Delegater og observatører Medlemsorganisasjoner i kategori 1 kan ha opp til to delegater og en observatør. Medlemsorganisasjoner i kategori 2 kan ha en delegat og en observatør. Medlemsorganisasjoner i kategori 3 har ingen delegater, kun to observatører. Delegater innehar tale-, forslags- og stemmerett og observatører innehar tale- og forslagsrett. Unge funksjonshemmedes sekretariat kan innvilges talerett dersom møtet ber om det. Ordstyrere gis tale- og forslagsrett i saker angående møtets ledelse. Herunder forslagsrett til voteringsorden, forretningsorden og dagsorden. Medlemmer av forberedende komiteer har møterett på forsamlingen og talerett i angjeldende saker. 3 Konstituering Styrets leder presenterer forslag til godkjenning av innkalling, forretningsorden samt forslag til møteledere, tellekorps, protokollførere og protokollunderskrivere. Møtet overlates så til valgt møteledelse som foretar opprop og telling av delegerte. Møtelederne teller antall delegater og det gis mulighet til å gjøre innsigelser mot kategoriinnplasseringen av de enkelte organisasjoner. Se vedlegg 1 til nærværende forretningsorden. Telling av delegater foretas videre ved endringer i antall tilstedeværende. 3.1 Mandat for redaksjonskomiteen Generalforsamlingene skal, innen forhandlingene påbegynnes vedta et mandat for redaksjonskomiteen. Mandatet er et vedlegg til forretningsordenen. Se vedlegg 2 4 Forhandlinger Møtet er åpent for tilhørere med mindre det lukkes av møtets flertall.

7 4.1. Debatt Debattene skal preges av gjensidig respekt og anerkjennelse Hovedinnlegg Hovedinnlegg tegnes ved visning av delegat- eller observatørskilt. Til hovedinnlegg gis ordet for inntil 3 minutter. Talere som ikke har hatt ordet til hovedinnlegg i gjeldende debatt prioriteres foran talere som har hatt hovedinnlegg. Prioritering gjelder kun ved førstegangs tegning. Møteleder kan utvide taletiden for enkelte delegater dersom det finnes nødvendig Replikk Replikk tegnes ved fremvisning av delegat- eller observatørskilt med et ark bak. Der gis inntil to replikker per hovedinnlegg samt en svarreplikk. Til replikk og svarreplikk gis ordet for inntil 1 minutt. Der kan gis tredjereplikk dersom et innlegg har vært rettet direkte mot en person Til dagsorden, voteringsorden og saksopplysning Til dagsorden gis ordet for å foreslå endringer i den fastsatte dagsorden. Til voteringsorden gis ordet for å foreslå endringer i den foreslåtte voteringsorden. Til forretningsorden gis ordet for å foreslå endringer i denne forretningsorden. Til saksopplysning gis ordet for å avklare rene faktiske forhold. Til forretningsorden, voteringsorden og dagsorden gis ordet umiddelbart etter at pågående hovedinnlegg med replikkveksling er avsluttet. Til saksopplysning gis ordet umiddelbart etter at innlegget eller replikken tegningen kom under er avsluttet Skriftlig innlegg Der gis anledning til å få sine innlegg lest opp av ordstyrer. Innleggene tegnes som beskrevet i paragrafene til Votering Voteringer avgjøres normalt med simpelt flertall (flere stemmer for enn mot, blanke stemmer telles ikke) og håndsopprekning. Noen voteringer krever alminnelig flertall, det vil si at over halvparten av delegatene stemmer aktivt for. Da teller blanke stemmer i praksis mot. Skriftlig votering gjennomføres dersom mer enn 1/10 av delegatene krever det. Forretningsorden vedtas med alminnelig flertall og kan endres ved 2/3 flertall.

8 Vedtektene endres ved 2/3-flertall, kun forslag levert innen fristen 2 måneder før møtets begynnelse kan tas opp til behandling. Prinsipprogrammet vedtas med 2/3-flertall. Dette flertallet må representere minst 50 prosent av de tilstedeværende medlemsorganisasjonene med delegatrett. Det er mulig å kreve konsensuskontroll av deler av prinsipprogrammet. Ved slik kontroll må delen som tas opp til votering oppnå fortsatt 2/3-flertall for å bli stående. Arbeidsprogrammet vedtas med alminnelig flertall. Flertallet må bestå av minimum 1/3 av de fremmøtte organisasjonene med delegatrett. Forslag om prøvevotering tas opp til votering umiddelbart eller at det er foreslått. Prøvevotering kan ikke omgjøres til gyldig votering. Debatten fortsetter etter talelisten. Voteringer ved valg følger reglene under forretningsordenens Andre reguleringer av forhandlingene Protokoll Det føres protokoll over forhandlingene. Denne inneholder oversikt over de tilstedeværende, samtlige organisasjoner som tar ordet, vedtak og stemmetall dersom stemmer telles. Protokolltilførsler kan leveres av alle med forslagsrett. Disse må fremlegges muntlig i debatten og skal være levert skriftlig innen møtets slutt. Andre delegater og observatører skal gis mulighet til å tilslutte seg protokolltilførselen Sette strek Møtet vedtar å sette strek for debattene med simpelt flertall. Når strek er vedtatt satt gis det anledning til å tegne seg under påfølgende hovedinnlegg med tilhørende replikkveksling Stryke talelisten Møtet kan vedta å stryke resten av talelisten uten at de som er oppført får ordet til debatten. Slikt vedtak gjøres med 3/4-flertall og har umiddelbar virkning Forslag Alle forslag som ikke er til dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden skal leveres skriftlig. Frist for levering av forslag er når strek settes i angjeldende debatt med mindre møtet, med simpelt flertall, har vedtatt annen frist. Forslag som trekkes av forslagsstiller kan opprettholdes av andre med forslagsrett selv om strek er satt.

9 5 Valg Absolutt flertall avgjør personvalg. Ved stemmelikhet mellom kandidater åpnes det for debatt. Deretter foretas ny avstemning. Dersom ingen av kandidatene oppnår tillit ved absolutt flertall holdes vervet ubesatt. Alle personvalg foretas ved skriftlig votering. 6 Tidsfrister Fristen for å levere endringsforslag til arbeidsprogram, prinsipprogram og budsjett settes til klokken lørdag kveld. Fristen for å levere benkeforslag til valg er lørdag kveld. Alle forslag leveres til møtesekretariatet. 7 Andre bestemmelser Spørsmål som ikke er regulert i denne forretningsorden avgjøres av møtet med alminnelig flertall.

10 Vedlegg 1 kategori innplassering Organisasjon Kategori Foreningen for muskelsykes ungdom 1 Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom 1 Mental helse ungdom 1 NORILCOs ungdom 1 Norsk Blindeforbunds ungdom 1 Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) 1 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU) 1 PSO-Ung 1 Ungdiabetes 1 Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG) 1 Dysleksi Ungdom 1 Barne- og ungdomsrevmatikergruppen 2 Foreningen for voksne med medfødt hjertefeil 2 Landsforeningen for Trafikkskaddes Ungdom 2 Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommers ungdom 2 Norges Astma- og Allergiforbunds Ungdom 2 Norges døveforbunds ungdom (NDFU) 2 Norsk Forening for Nevrofibromatoses Ungdom 2 Norsk forbund for svaksynte ungdom 3 CP-foreningens ungdom 3 Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningens ungdom 3 Unge dysmelister 3 Foreningen for Hjertesyke Barn ungdom 3 Interesseforeningen L.M.B.B. 3 Landsforeningen for hjerte- og lungesyk ungdom 3 Landsforeningen for nyrepasienter og transplantertes ungdom 3 Norsk forening for cystisk fibrose ungdom 3 Norsk forening for Ehlers Danlos Syndrom 3 Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta ungdom 3 Norsk interesseforening for kortvokste ungdom 3 Norsk Thyreoideaforbunds ungdomsutvalg 3 Norsk Tourette Forening 3

11 Vedlegg 2 Mandat for redaksjonskomite 1. Komiteen skal bestå av: a) Opptil 3 personer fra forskjellige organisasjoner b) Generalsekretæren fungerer som uavhengig sekretær uten stemmerett. 2. Komiteen skal samordne innkomne forslag ved å: a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert. b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med samme intensjon. c) Bistå forslagsstillere med å formulere forslag. 3. Innstillinger: a) Komiteen kan innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller ikke realitetsbehandles. b) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. c) Komiteens innstilling er rådgivende og opprinnelig forslag vil bli lagt til grunn. 4. Samarbeid: a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med ordstyrer. b) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som forslagstiller, arbeidsutvalget og forberedende komiteer.

12 Dagsorden og saksliste Sak: GF 01/12 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt sted å presentere endringsforslag. Andregangsdebatten skjer når alle forslag er innlevert og utdelt til deltagerne. Dokumenter - Saksliste - Forslag til program og dagsorden

13 Saksliste Unge Funksjonshemmedes generalforsamling 2012 GF 01/12 GF 02/12 GF 03/12 GF 04/12 GF 05/12 GF 06/12 GF 07/12 Åpning av møte og godkjenning av innkalling Valg av møteledelse og fastsetting av forretningsorden Dagsorden og saksliste Styrets beretning Årsregnskap og revisors beretning Kontrollkomiteens beretning Vedtekter Gjeldende prinsipprogram Arbeidsprogram GF 08/12 Budsjett 2013 GF 09/12 GF 10/12 GF 11/12 Kontingent Uttalelser Valg

14 Forslag til dagsorden og saksliste for Unge funksjonshemmedes generalforsamling November 2012 Scandic hotell Gardermoen Tid Sak Behandling Tittel og orientering Fredag 4. november 16:00 Registrering av deltagerne 16:30 Åpning av møtet 16:45 GF01/12 Til vedtak Godkjenning av innkalling I følge vedtektene skal 1. innkallingen sendes 90 dager før generalforsamlingen. 2. innkallingene 45 dager før generalforsamlingen og 3. innkallingen og sakspapirer skal sendes delegatene senest 14 dager innen generalforsamlingen. Konstituering og fastsettelse av forretningsorden og dagsorden Valg av ordstyrere Valg av referenter Valg av tellekorps Valg av protokollunderskrivere Valg av redaksjonskomité Fastsettelse av forretningsorden Godkjenning av dagsorden 17:00 GF02/12 Til orientering Styrets beretning Styret fremlegger sin beretning for perioden og generalforsamlingen debatterer og behandler årsberetningen og kommer med sine merknader. 17:45 PAUSE 18:00 GF03/12 Til orientering Regnskap 2011 og revisors rapport Styret fremlegger sin beretning for perioden og generalforsamlingen debatterer og behandler årsberetningen og kommer med sine merknader. 18:20 GF04/12 Til orientering Kontrollkomiteens rapport Kontroll komiteen legger frem sin rapport for den inneværende styreperioden. 18:30 MIDDAG

15 Lørdag 6. november 10:00 Åpning av møtet 10:15 GF06/12 Presentasjon av prinsipprogram Det gjeldende prinsipprogram presenteres 10:30 GF07/12 Presentasjon av arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen presenterer sitt forslag til program for den kommende perioden. 10:45 PAUSE 11:00 Workshop Prinsipprogrammet og arbeidsprogrammet gås nøyere gjennom i workshops. Innspill og endringsforslag utarbeides 13:00 LUNSJ 14:00 GF06/12 Til debatt Prinsipprogram Førstegangsdebatt om prinsipprogram for Unge funksjonshemmede. Deltagerne oppfordres til å presentere sine endringsforslag her. Forslagsfristen for endringer til prinsipprogrammet fastsettes i forretningsordenen. 14:45 GF07/12 Til debatt Arbeidsprogram Førstegangsdebatt om arbeidsprogrammet. Deltagerne oppfordres til å presentere sine endringsforslag her. Arbeidsprogramkomiteen presenterer sitt forslag til program for den kommende perioden. Forslagsfristen for endringer til arbeidsprogrammet fastsettes i forretningsordenen. 15:30 GF08/12 og GF09/12 Til debatt Budsjett Styrets forslag til budsjett for kommende periode legges frem. Fristen for endringer til budsjettet fastsettes i forretningsorden 15:55 GF05/12 Til debatt Vedtekter

16 Endringsforslag til vedtektene presenteres og debatteres 16:10 GF11/12 Valg Valgkomiteen presenterer sin innstilling og styrekandidatene presenteres 17:00 Møtet heves 19:00 FESTMIDDAG Frist for innlevering av Endringsforslag til prinsipprogrammet Endringsforslag til arbeidsprogrammet Endringsforslag til budsjettet Benkeforslag til valg Søndag 6. november 08:00 FROKOST Forslag til endringer i prinsipprogram og arbeidsprogram, samt uttalelser, er ferdig trykket og ligger til utdeling i møterommet 10:00 Møtet åpnes 10:10 GF05/12 Til vedtak Behandling av vedtektene Generalforsamlingen debatterer og behandler de innkomne forslagene 10:20 GF06/12 Til vedtak Behandling av prinsipprogrammet Generalforsamlingen debatterer og behandler de innkomne forslagene og vedtar et nytt prinsipprogram 10:40 GF07/12 Til vedtak Behandling av arbeidsprogrammet Generalforsamlingen debatterer og behandler de innkomne forslagene og vedtar et nytt arbeidsprogram 11:10 GF08/12 og GF09/12 Til vedtak Behandling av budsjett og fastsettelse av kontingent Generalforsamlingen debatterer og behandler de innkomne forslagene og vedtar nytt budsjett 11:20 GF10/12 Til vedtak Uttalelser

17 Generalforsamlingen debatterer og behandler de innkomne forslagene 11:40 GF11/12 Til vedtak Valg av Styrets leder Styrets nestleder Fem styremedlemmer To varamedlemmer til styret (prioritert) To medlemmer til kontrollkomiteen Leder av valgkomiteen To medlemmer til valgkomiteen Statsautorisert revisor 13:00 LUNSJ 14:00 GF11/12 Valg fortsetter 14:50 Heving av møtet Nyvalgt leder hever møtet. 15:00 Avreise

18 Rapport for styreperioden Unge funksjonshemmede

19 Side 2 av 24

20 Side 3 av 24 Rapport for styreperioden

21 Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og utvalg for funksjonshemmet ungdom i Norge. Unge funksjonshemmede ble stiftet i 1980 og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Unge funksjonshemmede er i stadig vekst og representerer i dag til sammen 32 ungdomsorganisasjoner med et vidt spekter av funksjonshemminger og diagnoser. Unge funksjonshemmedes overordnede mål er full deltakelse og likestilling for funksjonshemmet og kronisk syk ungdom. Side 4 av 24

22 Styrets rapport Rapporteringsavslutning: september 2012 Innledning Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Sammenslutningen ble stiftet i 1980 og har i dag 32 medlemsorganisasjoner. Unge funksjonshemmedes styre består av følgende medlemmer: Leder: Nestleder: Styremedlem: Anne Kathrine Wold (Norges Astma- og allergiforbunds ungdom) Mads Andreassen (Unge dysmelister) Martin Aanes (UG) Birgit Skarstein (Personskadeforbundet LTN ungdom) Maren Fallet (HLFU) Marianne Sæterhaug (Dysleksi ungdom) Alf-Henrik Sauge (NORILCO) Vara-medlemmer: Maren Rognaldsen (OI foreningens ungdom) Joachim Sagen (BURG) Sammendrag Denne årsrapporten tar for seg arbeidet i styreperioden fra november 2011 til november 2012, og er bygget opp på bakgrunn av prioriteringene i arbeidsprogrammet som ble vedtatt på generalforsamlingen i november 2011 i Oslo. Rapporten gjennomgår først det politiske arbeidet, og deretter det organisatoriske. På den politiske siden har arbeidet vært preget av at generalforsamlingen har valgt å prioritere fire innsatsområder. Disse områdene er ungdomshelse, utdanning, samt bolig og arbeid og pensjon. På den organisatoriske siden har Unge funksjonshemmede vært preget av mye prosjektaktivitet i perioden samt oppstarten og drift av et nordisk samarbeid. Side 5 av 24

23 Innhold Om Unge funksjonshemmede... 3 Styrets rapport Innledning... 5 Sammendrag... 5 Innhold... 6 Medlemsorganisasjonene 1. september Politiske prioriteringer... 9 Ungdomshelse... 9 Utdanning Arbeid og pensjon Bolig Politiske utredninger Brukermedvirkning Medlemsservice Oppfølging av medlemsorganisasjonene Støtte til demokrati- og organisasjonsutvikling Kompetanseutvikling Internasjonalt Økonomi Styret, Arbeidsutvalget og sekretariatet Prosjekter Økonomi Resultatregnskap og Balanse Side 6 av 24

24 Medlemsorganisasjonene 1. september 2012 Unge funksjonshemmede har i denne styreperioden fått én ny medlemsorganisasjon. Medlemsorganisasjonene i Unge funksjonshemmede var per 1. september 2012: 1: Barne- og Ungdomsrevmatikergruppen 2: Foreningen for Hjertesyke Barns ungdomsgruppe 3: Foreningen for Stomipasienter og Reservoaroperertes Ungdom 4: Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom 5: Interesseforeningen for LMBB syndrom 6: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Ungdom 7: Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommers Ungdom 8: Landsforeningen for Personskade LNT Ungdomsutvalg 9: Mental Helse Ungdom 10: Norges Astma- og Allergiforbunds Ungdom 11: Norges Diabetesforbunds Ungdom 12: Norges Døveforbunds Barne- og Ungdomsutvalg 13: Norsk Cøliakiforenings Ungdom 14: Unge dysmelister 15: Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 16: Norsk Forening for Nevrofibromatoses Ungdom 17: Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta 18: Norsk Psoriasisforbunds Ungdom 19: Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningens ungdomsutvalg 20: Ungdomsgruppen i Kreftforeningen 21: Norsk Dysleksiforbunds Ungdom 22: Norsk Interesseforening for Kortvokste 23: Ungdomsutvalget i Norsk Thyreoideaforbund 24: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplantertes B & U 25: Foreningen for Muskelsykes Ungdom 26: CP-foreningens ungdomsgruppe 27: Norsk forbund for svaksynte ungdom 28: Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom ungdom 29: Norsk Tourette forening 30: Norges Blindforbunds Ungdom 31. Norsk forening for cystisk fibrose ungdom 32. Foreningen for voksne med medfødt hjertefeil Side 7 av 24

25 Side 8 av 24

26 Politiske prioriteringer Generalforsamlingen som ble avholdt i november 2011 valgte å fokusere på det interessepolitiske arbeidet knyttet til fire temaer; Ungdomshelse, utdanning, arbeid og pensjon, og bolig. Av den grunn er disse temaene spesielt fremtredende i arbeidet i styreperioden. Det interessepolitiske arbeidet er oppdelt etter disse temaene i arbeidsprogrammet. Ungdomshelse I løpet av perioden har Unge funksjonshemmede lagt ned mye ressurser i arbeidet med ungdomshelse. Hovedvekten ble lagt ned i prosjektet Ung helse 2020, som er et toårig prosjekt finansiert av ekstrastiftelsen. Målsetningen med dette prosjektet har vært å skape oppmerksomhet rundt ungdom som tema i helse-norge, og at ungdomshelse er et glemt fagfelt. Prosjektet bestod av kunnskapsinnhenting på ungdomshelse og ungdomsmedisin fra både fagpersonell og brukersiden, gjennom erfaringsmøter og intervjuer. Vi gjennomførte videre en større konferanse om ungdomshelse i desember 2011, der ungdomshelse og ungdomsmedisin ble debattert. Målet med prosjektet var en visjon for ungdomshelse i 2020 som ble lansert for en fullsatt sal i mai I perioden har vi i tillegg til å arbeide med visjonen også drevet lobbyarbeid for å få ungdomshelse på den politiske agendaen. Når regjeringen i 2011 lanserte de nye helselovene startet vi en lobbyprosess for å sikre at ungdomshelse ble nevnt i arbeidet. Mye arbeidstid har gått med på dette, noe som har båret frukt. I Stortingets innstilling til folkehelseloven kan man nemlig lese at: Komiteen mener at det forebyggende arbeidet må bestå av både generelle og universelle tiltak rettet mot befolkningen som helhet og av mer spesifikke tiltak. Komiteen vil i den forbindelse påpeke viktigheten av at tiltak rettet mot ungdom særlig tilpasses gruppens livsfase og de særegne utfordringer dette medfører. Komiteen vil særlig understreke viktigheten av en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste i det forebyggende arbeidet for god ungdomshelse. I innstillingen på nasjonal helse og omsorgsplan sier man blant annet at: Komiteen er opptatt av at ungdom med funksjonshemminger og kroniske sykdommer følges godt opp av skolehelsetjenesten. Komiteen viser til at det ikke finnes en egen nasjonal strategi for ungdomshelse, og mener det bør vurderes å lage en slik strategi. Komiteen viser til høringsinnspill knyttet til ungdomshelse fra organisasjonen Unge funksjonshemmede. Komiteen mener dette er et fagfelt som fortjener mer oppmerksomhet fordi det viktig å sikre at ungdoms behov ivaretas i det vakuumet som kan oppstå mellom opphold på barneavdeling og voksenavdeling. Side 9 av 24

27 I etterkant av lanseringen av ungdomshelsevisjonen vår, har vi opprettholdt det politiske presset og påvirkningsarbeidet. Vi arrangerte en lansering av ungdomshelsevisjonen på Stortinget i våres, hvor vi presenterte visjonen vår for regjeringspartienes representanter i Helse- og omsorgskomiteen. Vi har også vært i møte med både helsedirektoratet og helse- og omsorgsdepartementet, og har fremmet vår politikk der. Samtidig er vi engasjert i ungdomsrådet ved Oslo universitetssykehus, og arbeidet med å gjøre Ahus mer ungdomsvennlig. Utdanning Rapporten «Ute av øye, ute av sinn», om tilrettelegging for studenter med usynlige funksjonshemminger, ble ferdigstilt i mars Det ble gjennomført et frokostseminar hvor rapporten ble lansert. Funnene fikk bred mediedekning, og det ble stilt spørsmål under Stortingets spørretime til statsråden hvor rapporten vår ble nevnt. Vi hadde et møte med Kunnskapsministeren, hvor vi diskuterte hvilke tiltak som kunne gjennomføres for å sikre bedre tilrettelegging for studenter med usynlige funksjonshemminger. Vi har fulgt opp dette arbeidet, og samarbeider med NSO for å nå målet om en god studiehverdag for alle. I etterkant av innføringen av den nye studiefinansieringsordningen for funksjonshemmede studenter har det vært viktig for oss å følge opp denne ordningen for å sikre at den fungerer etter hensikten. Vi lanserte rapporten «Tilrettelagt for tilrettelegging» på et frokostseminar 9. desember Rapporten var et sammendrag av ti intervjuer med lærere i videregående skole om hvordan de får informasjon om tilretteleggingsbehov. Bakgrunnen for prosjektet var tidligere undersøkelser som hadde vist at skolen og lærere ikke får nok informasjon om hvilke tilretteleggingsbehov elever har. Arbeid og pensjon Som et bidrag i debatten om det økende antallet unge som faller utenfor arbeidslivet, utarbeidet vi en ungdomspakke til NAV. Pakken inneholdt en rekke konkrete, gjennomførbare forslag til hvordan NAV kunne bli bedre på å møte ungdommer og hjelpe dem ut i arbeidslivet eller tilbake på skolebenken. Vi fikk både medieomtale og politisk oppmerksomhet rundt forslagene. Vi presenterte Ungdomspakken til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm under et møte i Arbeidsdepartementet, i tillegg til den borgerlige storfraksjonen på Stortinget. Vi har også spilt inn forslagene til samtlige partiers programarbeid. Regjeringens Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne ble lansert i Strategien prioriterer personer under tretti, og hadde en rekke gode tiltak rettet mot denne gruppen. Unge funksjonshemmede var aktive i arbeidet med å følge opp Jobbstrategien, blant annet gjennom dialogseminar i NAV. Her ga vi innspill til hvor viktig det var at NAV opparbeidet seg ungdomskompetanse hvis de skulle nå målene i Jobbstrategien. Vi var også aktive i den eksterne samhandlingsgruppen til NAV i Akershus, som skal jobbe med innføringen av Jobbstrategien. Side 10 av 24

28 Vi viste filmen «Unge tanker om fremtiden», om unge som lever på stønader fra NAV, til borgerlige politikere i arbeid og sosialkomiteen. Vi holdt i tillegg en presentasjon om hvordan NAV skulle bli bedre på å møte unge, og hadde med oss noen som hadde personlig erfaring fra å leve på stønader. Unge funksjonshemmede leverte høringssvar til Brofoss-utvalgets utredningen om arbeidsrettede tiltak (NOU 2012:6). Utredningen tok for seg skjermede virksomheters rolle i arbeidsmarkedspolitikken og kom med forslag til hvordan de arbeidsrettede tiltakene for personer med nedsatt arbeidsevne burde innrettes i framtiden. I høringssvaret vårt fokuserte vi på at det var viktig å bruke ordinært arbeidsliv i større grad enn i dag, samtidig som at det var et behov for å bevare kompetansen i skjermet sektor. Bolig I løpet av perioden jobbet vi kontinuerlig med å fremme våre krav til en inkluderende boligpolitikk. Vi leverte høringssvar til Bolig-NOU, Bygningsmeldingen og en rekke andre saker. Vi hadde møter med Kommunaldepartementet, politikere fra forskjellige partiet og deltok i mediadebatten om boligpolitikk. Vi var opptatt av universell utforming og økonomiske spørsmål. Med innføringen av den nye byggtekniske forskriften TEK10 ble det strengere krav til energisparing, miljø og universell utforming. Samskipnadene fikk godkjent et unntak fra tilgjengelighetskravene som trådte i kraft april I høringssvaret vårt til endringene i Teknisk forskrift om kravene til tilgjengelighet i studentboliger, uttrykte vi en bekymring for at et slikt unntak ville åpne for nye unntak fra regelverket. I etterkant av at samskipnadene fikk innfridd unntaket, så vi at andre boligbyggere også krevde unntak fra regelverket. Unge funksjonshemmede jobbet derfor mot en ytterligere firing på tilgjengelighetskravene I forbindelse med innføringen av uførereformen i 2015, jobbet Unge funksjonshemmede for å sikre at reformen ikke vil få uheldige konsekvenser for bostøtte-mottakere. Reformen vil føre til at mottakere av uførepensjon vil få en høyere bruttoinntekt. Personer som i dag mottar uførepensjon og bostøtte risikerer derfor å miste bostøtten på grunn av disse endringene. Unge funksjonshemmede jobbet for å utbedre bostøtten for å hindre denne uheldige terskeleffekten. Side 11 av 24

29 Side 12 av 24

30 Politiske utredninger I styreperioden har Unge funksjonshemmede utarbeidet politiske utredninger innen tre sentrale områder: ungdomshelse, bolig og økonomi. I 2009 ble utredningen innen økonomi påbegynt, og utredningen om bolig ferdigstilt. Dette utredningsarbeidet er en ny og spennende arbeidsform for organisasjonen, og samtidig en form som åpner for en bredere involvering av våre medlemsorganisasjoner i vår politikkutforming. Brukermedvirkning Vi lagde en utredning om brukermedvirkning for ungdom. Målet var å definere hva som var å finne gode modeller for brukermedvirkning for unge mennesker. Disse modellene vil kunne brukes hos institusjoner og offentlige instanser som ønsker å bli bedre på å inkludere ungdom i brukermedvirkningsprosesser. Lærlinger De siste årene har mange beslutningstakere engasjert seg i arbeidet med å redusere frafallet i yrkesfagene. I denne sammenhengen er det nødvendig å se på hvordan utdanningen kan bli bedre tilrettelagt elever med særskilte behov. Unge funksjonshemmede har fått innvilget midler fra FARVE til et utredningsprosjekt om yrkesfagelever med ulike funksjonshemminger, diagnoser eller vansker, som har læreplass som en del av utdanningsløpet. Målet med prosjektet er todelt. For det første vil prosjektet gi innsikt i hvordan situasjonen er for elever med diagnoser/vansker. For det andre vil det bli utarbeidet forslag til tiltak for hvordan å bedre situasjonen for disse elevene og lærlingene. Funnene fra utredningen ble presentert på Unge funksjonshemmedes årskonferanse i desember. Side 13 av 24

31 Medlemsservice Oppfølging av medlemsorganisasjonene I løpet av august 2012 ble det avholdt kontaktmøter med noen av medlemsorganisasjonene til Unge funksjonshemmede, hvor formålet var å avdekke hvilke ønsker og forventninger medlemsorganisasjonene hadde til Unge funksjonshemmede. I løpet av perioden ble den tidligere fadderordningen blitt avviklet, og sekretariatet tok over mye av den direkte kontakten med medlemsorganisasjonene. Dette la til rette for en tettere oppfølging av medlemsorganisasjonene, samt at vi kunne være sikre på at alle medlemsorganisasjonene fikk samme tilbud. I løpet av perioden ble også det tidligere ansatte-nettverket gjenopprettet. Det ble lagt opp til at de ansatte i medlemsorganisasjonene fikk et samlingssted for utveksling av erfaringer og mulighet for direkte kontakt med Unge funksjonshemmede. Støtte til demokrati- og organisasjonsutvikling Unge funksjonshemmede bisto organisasjoner som ønsket hjelp til å bygge opp ungdomsgrupper/organisasjoner, samt de som ønsket å videreutvikle og styrke allerede eksisterende grupper/organisasjoner. Unge funksjonshemmedes bisto i løpet av perioden flere organisasjoner med slikt arbeid, og hadde fokus på organisasjonsdemokrati og egenorganisering blant ungdom. Kompetanseutvikling I løpet av perioden arrangerte Unge funksjonshemmede flere kurs for medlemsorganisasjonene, hvorav noen av dem var finansiert av Extrastiftelsen. Kursene handlet om alt fra rekruttering og organisasjonsbygging til mediearbeid og lobbyisme. Side 14 av 24

32 Side 15 av 24

33 Internasjonalt I 2012 var en av målsetningene i Unge funksjonshemmedes internasjonale arbeid å øke samarbeidet på europeisk plan. Gjennom driften av den nordiske paraplyorganisasjonen etablerte vi et godt nordisk samarbeid, men manglet den samme kontinuiteten på europeisk plan. For å få til bedre samarbeid fokuserte vi i år blant annet på å delta på ulike europeiske arrangementer. Vi etablerte i tillegg til dette et internasjonalt utvalg, som i samarbeid med internasjonal rådgiver la linjene for vårt internasjonale arbeid. Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg bestod av tre stykker fra styret, to fra medlemsorganisasjonene og internasjonal rådgiver. Utvalget ble opprettet i januar, med første møtet i slutten av februar. På de tre møtene før sommeren diskuterte vi hvordan unge funksjonshemmede skulle arbeide med prioriteringene i arbeidsprogrammet, og tanker rundt internasjonalt samarbeid. Vi hadde også en innledning fra Atlasalliansen, og dro på en studiereise til Brussel i oktober. Reisevirksomhet Det siste året var preget av mye reisevirksomhet, noe som styrket vår kontakt med søsterorganisasjoner i de europeiske landene, og ga oss bedre kjennskap til forholdene i resten av Europa. Vi deltok blant annet på: Workshop i Brussel i regi av European Agency Prosjektreise til Ghana i regi av Plan Norge Workshop i Stockholm i regi av Nordens velferdssenter Workshop i Budapest i regi av Obessu Ungdomshelsekonferanse i Cardiff i regi av AYPH Konsultativt møte i Budapest i regi av European Youth Centre Organisasjonsmøte i Tallinn i regi av Helsingforskomiteen Møte med Sammenslutningen af Unge med Handikap i Danmark Studiereise i Brussel Disse reisene er hovedsakelig dekket gjennom arrangørene Økonomi Det nordiske arbeidet var støttet av Nordbuk (Nordisk Børne- og ungdomskomite) og Nordens velferdssenter. Fra Nordbuk mottok vi organisasjonsstøtte. Organisasjonsstøtten skulle brukes for drift av den nordiske organisasjonen; reise til styremøter, nettside og sekretariatet. I tillegg mottok vi noe støtte fra Nordens velferdssenter, for spesielle kostnader knyttet til tilrettelegging. For det internasjonale arbeidet i Unge funksjonshemmede mottok vi støtte fra BLD. Vi mottok også noe støtte fra UD for å gjennomføre en studietur til Brussel. Side 16 av 24

34 Nordisk samarbeid I slutten av oktober arrangerte Nordic Association of Youth with Disabilities et politikkutviklingsseminar i Oslo. Hovedfokus på seminaret var mobilitet innen utdanning og arbeid. Deltakerne fikk en innledning fra Astrid Grindheim fra Hallo Norden, som fortalte om deres arbeid med å minske grensehindre. Ann-Marit Sæbønes, med lang erfaring innen feltet, snakket om internasjonalt arbeid for å minske diskriminering og hvor en nordisk paraply kan passe inn i de internasjonale strukturene. Rune Halvorsen fra NOVA presenterte den nylig utgitte rapporten «Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne». Til slutt fikk vi høre fra Elvira Kivi som er ungdomsrepresentant i EU fra Sverige og Ewa Pawlowska fra European Disability Forum. I etterkant av seminaret utviklet vi et politikknotat basert på erfaringene NAYD avholdte 3 møter i 2011, og 2 møter i I tillegg til dette hadde vi regelmessige Skype-møter for å opprettholde god kontakt. Generalforsamlingen ble gjennomført i Oslo i slutten av oktober. Europeisk samarbeid En sentral del av virksomheten var å sikre ungdomsrepresentasjon og innflytelse i andre internasjonale paraplyorganisasjoner på europeisk nivå. Vi jobbet enda med å finne vår plass i feltet, men gjennom utstrakt reisevirksomhet knyttet vi gode kontakter i flere organisasjoner. Vi hadde blant annet en god dialog med European Union of Deaf, European Disability Forum og Workability Europe, som vi også møtte i Brussel. Vi var også i dialog med en paraplyorganisasjon i Estland. Side 17 av 24

35 Styret, Arbeidsutvalget og sekretariatet Det sittende styret ble valgt på Unge funksjonshemmedes generalforsamling i november Styreperioden var preget av omstrukturering i sekretariatet, spesielt i forhold til prosjektstillinger. Martin Kaasgaard har i perioden vært ansatt som generalsekretær. I desember 2011 ble Solveig Tesdal ansatt som assisterende generalsekretær. Det har lenge vært et ønske fra Unge funksjonshemmedes side om å styrke sekretariatet og ha flere hele årsverk på fast basis. Sekretariatet har i perioden bestått av ca. 3,3 årsverk på driftssiden og 2-3 årsverk på prosjektsiden. I forbindelse med prosjektvirksomheten, har vi i tillegg måttet foreta enkelte korttidsansettelser i perioden. I løpet av styreperioden ble det avholdt seks styremøter, og styret gjennomgikk ca. 100 saker på disse møtene. Ved siden av styremøtene deltok styret i Unge funksjonshemmedes daglige drift, samt på møter i forbindelse med blant annet ekstern representasjon. På generalforsamlingen i april 2009 vedtok organisasjonen et sett nye vedtekter, noe som betydde at man vedtektsfestede arbeidsutvalget (AU). AU har i perioden bestått av leder og nestleder, samt styremedlem Birgit Skarstein. Videre ble det i perioden nedsatt et internasjonalt utvalg som koordinerer det internasjonale arbeidet. Internasjonalt utvalg har i perioden bestått av Birgit Skarstein (leder), Maren Fallet, Thomas Nylund, Kamilla Sølyst Bjølseth og Joachim Sagen. Unge funksjonshemmedes styre 2012 Side 18 av 24

36 Prosjekter Unge funksjonshemmede gjennomførte i 2011 og 2012 en rekke prosjekter. Mange av disse strekker ut over denne rapporteringsperioden. Blant disse prosjektene er: Kurs og skoleringstilbud, herunder blant annet organisasjonskurs, mediekurs, rettighetskurs, lobbykurs og skolering av tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene. Sommerjobb for funksjonshemmede, et prosjekt som søker å utvikle modeller for tilrettelegging av sommerjobber for funksjonshemmede og kronisk syke unge arbeidstakere. Prosjektet er treårig. Ung Helse 2020, et prosjekt der Unge funksjonshemmede i samarbeid med fagfolk skal beskrive en visjon for ungdomshelse i Norge i Prosjektet er toårig. Hjelp eller Barriere, Et forskningsprosjekt i samarbeid med Lars Grue på NOVA om hva som gjør at noen funksjonshemmede ungdommer kommer i jobb og hva som gjør at andre ikke kommer i jobb. Er det rom for praksis De siste årene har mange beslutningstakere engasjert seg i arbeidet med å redusere frafallet i yrkesfagene. Unge funksjonshemmede ser i dette prosjektet på hvordan læreperioden i yrkesfag kan bli bedre tilrettelagt elever med særskilte behov. Mind the gap, et prosjekt som tar for seg situasjonen for unge med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom på boligmarkedet. Prosjektet er ettårig, og består av en spørreundersøkelse, med påfølgende rapport. Krev din rett, et prosjekt som gikk inn for å undersøke hvordan en kan bedre rettighetene til studenter med usynlige funksjonshemninger. Gapet, et prosjekt der vi sammen med nasjonalt kompetansesenter for rehabilitering av barn og unge skal finne ut hvorfor rehabiliteringstilbudene som skreddersys for unge får få søkere, samtidig som unge etterlyser rehabilitering med andre unge Hvilke rettigheter har vi? Et rettighetskurs for våre medlemsorganisasjoner. Målet er å sette våre medlemsorganisasjoner i stand til å arbeide effektivt med egne rettigheter. Hvem vet? Et prosjekt der vi undersøkte informasjonsflyten rundt tilretteleggingsbehov i videregående skole. Vi ferdigstilte prosjektet med rapporten «Tilrettelagt for tilrettelegging». Side 19 av 24

37 Politikere på skolebenken Unge funksjonshemmede inviterte de ungdomspolitiske partiene til skolering i funksjonshemmedes politikk og debatt om feltet. Arrangementet ble avholdt i september Europeisk samarbeid for bedre rettigheter, et prosjekt der vi drar på studiereise til Brussel for å bli bedre kjent med den norske delegasjonen, og våre søsterorganisasjoner. I etterkant vil vi holde et seminar om internasjonalt samarbeid. Skole der du er, et prosjekt der vi belyser utfordringene knyttet til det å følge videregående skolegang mens man er langtidsinnlagt på enten sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon. Ungdom mestring og medvirkning I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring skal Unge funksjonshemmede utvikle gode modeller for mestring blant ungdom. Side 20 av 24

38 Økonomi Unge funksjonshemmede fortsatte trenden med økning i omsetning, og i løpet av perioden økte omsetningen ytterligere. Statsstøtten for 2011 var i overkant av 2 millioner kroner. Annen finansiering var medlemskontingent og prosjekttilskudd. Årsresultatet for 2011 viser et underskudd på hele kroner. Dette til tross for at Generalforsamlingen 2012 vedtok et budsjett der driften av organisasjonen skulle gå i null. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette underskuddet ikke skyldes uforsvarlig drift, men en omlegging av praksis for refusjon av MVA-kostnader. Tidligere har MVA-kompensasjonen blitt ført det året den er utgiftsført, og ikke det året vi har fått den refundert. Etter ønske fra lovgiver har vi nå endret praksis og den blir i stedet inntektsført det året den blir refundert, som da er året etter de faktiske utgiftene. Denne omleggingen førte til at året 2011 ikke har inntektsført noen MVAkompensasjon, da denne kommer først i 2012, og derav har vi et underskudd på kroner. Styret har vektlagt en økonomistyring som tar sikte på et forsvarlig egenkapitalnivå kombinert med et så høyt aktivitetsnivå som mulig. Det ble tidligere slått fast av styre og generalforsamling at egenkapitalen hadde nådd et forsvarlig nivå i 2007, og at dette nivået skal tilstrebes. Som følge av omleggingen av MVA-kompensasjonen er egenkapitalen etter 2011 under dette nivået. Styret er likevel av den formening at denne fremdeles holder et forsvarlig nivå, men tar sikte på å oppbygge den ytterligere. Økonomiske utviklingstrekk Tabellen viser utvikling i noen sentrale tallstørrelser fra Det siktes mot at driften i 2012 holdes på samme nivå som i Omsetning kr kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr kr Statsstøtte kr kr kr kr kr Innvilgede prosjekter kr kr kr kr kr Egenkapital kr kr kr kr kr Side 21 av 24

39 Resultatregnskap og Balanse 2011 Side 22 av 24

40 Side 23 av 24

41 Styreperioden Denne årsrapporten tar for seg arbeidet i styreperioden fra november 2011 til november 2012, og er bygget opp på bakgrunn av prioriteringene i arbeidsprogrammet som ble vedtatt på generalforsamlingen i november 2011 i Oslo. Rapporten gjennomgår først det politiske arbeidet, og deretter det organisatoriske. På den politiske siden har arbeidet vært preget av at generalforsamlingen har valgt å prioritere fire innsatsområder. Disse områdene er ungdomshelse, utdanning, samt bolig og arbeid og pensjon. På den organisatoriske siden har Unge funksjonshemmede vært preget av mye prosjektaktivitet i perioden samt oppstarten og drift av et nordisk samarbeid. Unge funksjonshemmede Besøksadresse: Mariboesgate 13, 0183 Oslo Postadresse: Side 24 av 24 Mariboesgate 13, 0183 Oslo E-post: URL:

42 AnsnecrusKAP 2011 Unge funksjonshemmede Styrets 6rsberetning ResultatregnskaP Balanse Noter Revisors beretning

43 Arsberetning 20 II Org.nr 97L Organisasjonens art og lokalisering Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 1980 og har i dag 32 medlemsorganisasjoner, ljnge funksjonshemmedes formsl er 6 sikre deltagelse og samfunnsmessig likestilling for ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom. Organisasjonen har kontor i Mariboesgate L3 i Oslo. 2. Fortsatt drift Styret og daglig leder menel det er riktig 6 legge forutsetningen for fortsatt drift av organisasjonen til grunn ved avleggelsen av 6rsregnskapet' 3. Rettvisende oversikt Styret mener at flrsregnskapet gir et rettvisende bilde av Unge funksjonshemmedes eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat' 4. ArbeidsmiljO Arbeidsmiljoet i Unge funkqjonshemm<lde anses som tilfredsstillende, og det har ikke vart personskader elf er materiellskader i zoll, Det var ikke noe nevneverdig sykefravaer i perioden. 5. Likestilling organisasjonen har som mdl i vere enr arbeidsplass der det rider full likestilting mellom kvinner og menn' Foreningen har innarbeidet praksis sorn tar sikte pd at det ikke forekommer forskjellsbehandtring grunnet kjonn, 5. Ytre milj0 Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljo' Oslo, den t5. mai2ol2 thrine Wexels Wold, styreleder Marianne K Seterhaug, styremed Mads Andreassen, nestleder rstein, styremedlerp Sauge, styremedlem Maren Fallet, styremedlem

44 ResultatregnskaP lor 2011 Unge funksjonshemmede Note Prosjektstotte Statsstotte drift Kursinntekter Medlemskontingenter Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lonnskostnad Avskrivning driftsmidler Kontorkostnad Kurs, moter og konferanser Organisasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finans Arsresultat o I {{ 'l 610 I (2{3 e84) ( ) Overforinger Overfortnger til/fra fond Overforing fra egenkapital Sum (1 e7 633) ( )

45 Balanse pr.31. desember 2011 U nge funksjonshemmede, Note EGEhIKAPITAI. OG GJELD Egenkapital Bundet egenkapital Kampanjefond Sum bundet egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Sum opptient eggnkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gield Leverandorgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld : Ubenyttet tilskudd Tilbakerkalt tilskudd Surn kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld it ', Oslo, 15. mai2012 styreleder styremedlem styremedlem ntt nenrit< Haugnes {3auge styremedlem

46 Noter for 2011 Unge funksjonshemmede Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Folgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsforing av tilskudd skjer jevnt over regnskapsaret dersom tilskuddet ikke er knyttet til bestemte prosjekter. For spesifikke prosjekttilskudd skjer inntektsforing i takt med fremdriften i prosjektet. Inntektsforingen vil aldrt overstige faktiske pslopte kostnader. Ubenyttede tilskudd ved Arsskiftet vil klassifiseres som kortsiktig gjpld. For prosjekter med egenandel vises det som regnskapsmessig presentasjon med egenandelen under driftsinntekt og tilsvarende kostnad under driftskostnad. Om lopsm idler/kortsiktig gjeld Omlspsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett 5r etter balansedagen. Endring av regnskapsprinsipp Det er ingen endring av regnskapsprinsipp ut over det som fremkofnmer i note nr. 7. Herav utgjor kr iqternasjonalt driftstilskudd Gjennomsnittlig antall Arsyerk: 6 Lsnnskostnader 20' Lonninger Pensjonskostnad gti 322 Arbeidsgiveravgift Annen vtelse Sum Det er utbetalt lonn pa kr , andre godtgjorelser pa kr og pensjonskostnader p5 kr til generalsekretar. Det er utbetalt lonn og godtgjorelse til styret med kr 127 OOg Foreningen er pliktig til i ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Det kostnadsfort revisjonshonorar p6 kr' itillegg til kr B 000 for utarbeidelse av 5rsregnskap og noter Honorar for revisjon av prosjekter kr Mva kommer i tillegg

47 Balanse pr. 31. desember 2011 Unge funksjonshemmede Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Kontormaskiner Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omlopsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum bankinnskudd Sum omlopsmidler Sum eiendeler J { {

48 Noter for 2011 Unge funksjonshemmede Av innestaende i bank er kr bundne skattetrekksmidler. Skyldig skattetrekk pr var kr Pr har Unge funksjonshemmede mottatt tilskudd som ikke er brukt. Spesifikasjon av tilskuddene: Prosjekt 03: Sammen er vi sterke Prosjekt 15: Er din organisasjon pa nett? Prosjekt 18: Ta ordet! Prosjekt 19: Unge tanker om fattigdom Prosjekt 1 4: Sommerjobb Avsluttet i tilbakebetales Avsluttet i tilbakebetales Avsluttet i tilbakebetales Avsluttet i tilbakebetales Avsluttes i 2019, overfort nytt Ar S 234 I Prosjekt 17: Unge Helse 2010 Avsluttes i2012, overfort nytt Ar Sum tilskudd som skal benyttes etter Mottatt tilskudd fra ExtraStiftelsen l-'telse og Rehab for 2O' Sum ubenyttede tilskudd Pr har Unge funksjonshemmede gjennomfort folgende prosjekter hvor prosjektkostnadene har oversteget inntektsfort tilskudd og budsjettl Underskuddet er dekket av Unge funksjonshemmede. Prosjekt 1 1: Frafall i VGS Prosjekt 13: Habil habilitering Prosjekt 20: Nettverk pa tvers av diagnoser Prosjekt 22: Bli en bedre pasient Prosjekt 23: Hvem vert - om frafall Prosjekt 24: NAYD - Driftsstotte Prosjekt 25: Nordic Policy Development Seminar Sum prosjekter med underskudd (.) Underskuddet pi de inlernasjonale prosjektene (NffYD) loses ut mot den internasjonale driften.

49 Noter for 2011 Unge funksjonshemmede Lonn Husleie Materialer Honorarer Kontor- og motekostnadef Reisekostnader Andre kostnader { p V I Herav undersk. dekket av Totale d riftskostnader Fra2011 har praksisen for regnskapsforing av kompensasjonsbeldpet for merverdiavgift endret seg, noe som far konsekvenser for irsresultatet. Tidligere er kompensasjonsbelopet inntektsfort i det Aret vi har betdlt merverdiavgiften. NA har praksisen endret seg, slik at kompensasjonsbelapet inntektsfsres i det iret vi faktisk mottar kompensasjon for merverdiavgift. Det vil si at det estimerte kompensasjonsbelopet pa kroner ikke blir inntektsfort for 20f11. Denne inntekten vil bli inntektsfsrt i Konsekvensene av dette er at regnskapet 96r i underskudd i 2011 ph grunn av forskyvningen i inntektsforingen. Dette vil ogsa pivirke organisasjonens egenkapital i noen 5r fremover.

50 TiI flrsmotet i ljnge funlrsjonshemmede BECKMAN Ig LUNDEVALL REVTSJON & napctvntnc Oppdragsansvarlige revisorer: Ellen Amdal Rolf Arentz-Hansen Sanchit Chatree Barbro Hanekamhaug Inge Harsj6en J6rn Hovland Finn H. Kleboe Jo-Inge Solberg REVTSORS BERBTNING FOR 2011 Uttalelse om irsregnskapet Vi lrar revidert flrsregnskapet for Unge ftrnlsjor-rshemmede, som viser et underskr-rdd pf, kr Arsregnskapetbestflr avbalanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, for regnskapseret avsllrttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprir-rsipper og andre noteopplysninger. Styret og generalsekreters ansudr for drsregnskapet Styret og generalsekretrer er ansvarlig for fl r.rtarbeide irsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regr-rskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og generalsekreter finner nodvendig for f, mr-rliggjore Lltarbeidelsen av et flrsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verkerr som folge av misligheter eller feil. Recrisors oppgauer og plikter Vflr oppgave er e gi uttrykk for en mening om dette flrsregnskapet pfl bakgrurll1 av vfl.r revisjon. Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herr-rnder h-rternational Standards on Auditing. Revisjonsst:rndardene krever at vi etterlever etiske krav og plar-rlegger og gjennomforer revisjonen for fr oppr-ifl betryggende sikkerl-ret for at flrsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebrrer tttforelse av handlinger for fl innhente revisjor-rsbevis for belopene og opplysningene i flrsregnskapet. De valgte l-rar-rdlingene avhenger av revisors skjonn, herr-rnder vrlrderingen av risikoene for at flrsregr-rskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kor-rtrollen som er relevant for forenir-rgens utarbeidelse av et flrsregnsk?rp som gir et rettviser-rde bilde. Formfllet er f, utforme revisjonshandlinger som er l-rensiktsmessige etter omstendigl'retene, men ikke for ir gi r-rttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kor-rtroll. Er-r revisjon omfatter ogs:r en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er her-rsiktsmessige og om regrrskapsestimatelre ntarbeidet av ledelsen er rimelige, s?lmt en vrlrdering av den samlede presentasjonen av flrsregnskapet. Etter vtir oppfatnir-rg er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og l-rensiktsmessig som gmnnlag for virr konklusior-r. Sidc 1 ar. 2 AIN PACT Sandstuveien 70 G, Boks 199 Manglerud,06l2 Oslo Tlf: Faks, +4'7 ZZ l,rvw.blrevisjon.no Org./revisornr j 370 Medlem av Den norske Revisorforenins

51 BEcKMAN lte LUNDEVALL REVTsJoN & naoorvnrnc Konklusjon Etter vflr mening er flrsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillinger-r til Unge ftrnksjonshemmede per 31. desember 2011 og av resr-rltater for regnskapsflret som ble avsluttet per denr-re datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om ovrige forhold Ko nklus j o n o m dr sb er e tni nge n Basert pfr vf,r revisjon av flrsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i flrsberetningen om flrsregnskapet og forutsetr-ringen om fortsatt drift er konsistente med firsregr-rskapet og er i samsvar med lov os forskrifter. Konklusjon om regtstrering og dokumentasjon Basert pfl vflr revisjon av flrsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlir-rger vi l-rar funnet nodvendig i henhold til attestasjonsstandard (ISAE) 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informnsjou", mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til I sorge for order-rtlig og oversiktlig registrering og dokr-rmentasjoll av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokforingsskikk i Norge. Oslo, 15. ni'at2012 BECKMAN LUNDEVALL REVIS]ON AS Side 2 ar'2

52 Rapport fra Kontrollkomiteen For driftsåret 2011 Avgitt til Generalforsamlingen i Unge Funksjonshemmede Den 21. august 2012 Kontrollkomiteen: Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen Anders Haave Unge funksjonshemmede Mariboesgate Oslo

53 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Årsregnskap Merverdiavgiftskompensasjon Egenkapitalvurdering Gjennomgang av prosjekter med underskudd Prosjekt 22: Bli en bedre pasient Prosjekt 25: Nordic Policy Development Seminar Medlemskontingent 5 3. Forholdet mellom politiske beslutninger og økonomiske disposisjoner 6 4. Avsluttende bemerkninger 6 Unge funksjonshemmede Mariboesgate Oslo Side 2 av 6

54 1. Innledning Kontrollkomiteen i Unge Funksjonshemmede arbeider etter mandat gitt i Unge funksjonshemmedes vedtekter kapittel 9, paragrafer 38-40, samt 48 om intern revisjon. Kontrollkomiteen har i perioden gjennomført totalt 4 møter, hvorav to er gjennomført helt eller delvis med administrasjonen og to er helt eller delvis gjennomført med styret. Kontrollkomiteen har utover sin forpliktede saksliste, tatt opp to saker til selvstendig behandling, og sakene er oversendt styret til videre behandling. Det vedrører forslag til mandat for kontrollkomiteen og behov for revisjon av Unge funksjonshemmedes valgreglement jamfør vedtektenes kapittel 14, Kontrollkomiteen vil i sin beretning behandle forhold av betydning for driften, herunder en vurdering av: Årsregnskapet Merverdiavgiftskompensasjonen Egenkapitalvurdering Prosjektregnskaper Medlemskontingenter Kontrollkomiteen har ikke funnet avvik av vesentlig karakter, og kommenterer forholdene som nevnt i den grad det er vurdert nødvendig. 2. Årsregnskap Kontrollkomiteen har gjennomgått Årsregnskapet, herunder resultatregnskap, balanse, noter og revisors beretning. Under gjennomgangen er det stilt spørsmål til administrasjonen. Disse er tilfredsstillende besvart, og komiteen har ikke funnet avvik i de gjennomgåtte dokumenter, men kommenterer her noen punkter kontrollkomiteen finner det nødvendig å belyse Merverdiavgiftskompensasjon Unge funksjonshemmedes styre har i 2011 endret prinsipp for føring av merverdiavgiftskompensasjon. Fra og med i 2011 inntektsføres ikke lenger denne kompensasjon i det året den er innbetalt, men året etter. Dette medfører at den praksis Unge funksjonshemmede tidligere har hatt hvor kompensasjonen er avsatt i samme år, nå er forlatt. I stedet inntektsføres den samme år den utbetales fra Lotteri- og stiftelsestilsynet altså året etter forbruk. Dette fører til at de merverdier som var budsjettert på inntektssiden i 2011 først kommer til inntekt i 2012, og fører således til en lavere inntektsinngang for organisasjonen i Dette er i tråd med revisors råd. Av denne grunn går årsregnskapet i underskudd med kr ,-. Dette tas fra egenkapitalen. Unge funksjonshemmede Mariboesgate Oslo Side 3 av 6

55 2.2. Egenkapitalvurdering Unge funksjonshemmedes egenkapital er per på kr ,- hvorav kr ,- har selvpålagte restriksjoner og er avsatt til fond. Dette nivået er kr ,- lavere enn per Kontrollkomiteen har gjennomført en egenkapitalvurdering på bakgrunn av organisasjonens størrelse og vekst. Beregningen er basert på at organisasjonen skal evne å drive i tre måneder etter at en eventuell finansiering har bortfalt. Prosjekter er holdt utenfor: Omsetning ,- Fratrukket prosjekter ,- Driftsinntekter organisasjon ,- Periodisert per måned ,- Forventet egenkapitalbehov ,- (tre måneders drift) ,- Unge funksjonshemmedes egenkapitalbehov bør etter komiteens oppfatning ligge på ca. Kr ,- på nåværende omsetningsnivå. Kontrollkomiteen anbefaler styret å budsjettere på en måte som sikrer at organisasjonen over de neste tre driftsår nærmer seg en egenkapital på om lag kr ,-. Styret bør også vurdere egenkapitalbehovet årlig, og justere beløpet for driftsmessig vekst etter følgende nøkkel: (driftsinntekter (- prosjektinntekter)) * 3 = nødvendig egenkapital Gjennomgang av prosjekter med underskudd Kontrollkomiteen tok ut to prosjekter til gjennomgang som hadde forholdsmessige store underskudd, ett fra nasjonal avdeling og ett fra internasjonal avdeling Prosjekt 22: Bli en bedre pasient Prosjektet var ført med et underskudd på kr ,-. Grunnen til det var prosjektet hadde så lav deltagelse, at man måtte kutte deltageravgiften for å få deltagere til prosjektet. Dette fremstår som fornuftig, og kontrollkomiteen velger å påpeke viktigheten av å sette realistiske deltagerbetalinger i prosjekteringen for å unngå uheldige budsjettmessige konsekvenser. Unge funksjonshemmede Mariboesgate Oslo Side 4 av 6

56 Prosjekt 25: Nordic Policy Development Seminar Prosjektet var ført med et underskudd på kr ,-. Årsaken til dette underskuddet er todelt. For det første var det slik at tilskuddsgiver, i dette tilfellet Foreningen Norden ved Nordisk Barne- og Ungdomskomite, valgte å rette et tilbakebetalingskrav til Unge funksjonshemmede fordi antallet deltakere ble mindre enn forutsatt i prosjekteringen. Prosjektets innvilgede budsjett så slik ut: Budsjettert inntekt ,- Budsjettert kostnad ,- Faktisk kostnad ,- Teknisk overskudd i prosjektet ,- Utløst tilbakebetalingskrav ,- Egenfinansiering Unge funksjonshemmede ,- Sum underskudd reelt ,- Fratrukket teknisk overskudd ,- Regnskapsmessig underskudd ,- Som beregningen ovenfor viser, gikk altså prosjekt 25 med et teknisk overskudd for Et tilbakebetalingskrav fra tilskuddsgiver, som etter kontrollkomiteens oppfatning er svært spesielt i norsk sammenheng, førte til at dette nordiske prosjektet gikk med underskudd. Kontrollkomiteen bemerker at det for fremtidige prosjekter, og spesielt for prosjekter av nordisk eller internasjonal karakter, bør undersøkes hvordan tilskuddsgiver stiller seg til restmidler for prosjekter med færre deltakere enn planlagt, og hvor midler ikke brukes fullt ut Medlemskontingent Med unntak av en organisasjon betalte alle organisasjoner kontingenten innen 31. August Den siste organisasjonen betalte inn kontingent for 2011 tidlig i Unge funksjonshemmede har derfor ingen utestående kontingentfordringer. Unge funksjonshemmede Mariboesgate Oslo Side 5 av 6

57 3. Forholdet mellom politiske beslutninger og økonomiske disposisjoner Kontrollkomiteen har begjært utlevert en del dokumentasjon i forhold til organisasjonens økonomiske disposisjoner. Kontrollkomiteen har underveis begjært utlevering av en rekke ulike dokumenter. Disse er utlevert oss uten opphold, med unntak av dokumentasjon av valgprosessen på generalforsamling Kontrollkomiteen orienterte dirigentbordet om at disse dokumenter ville bli begjært utlevert, men dokumentene ble kastet. Dette er beklagelig da kontrollkomiteen ikke har anledning til å gjennomføre de vurderingene som er ønskelig. Dokumentasjonen ble i stor grad gjenskapt av administrasjonen, noe som komiteen setter pris på. Samarbeidet med ledelsen, styret og administrasjon har vært svært godt ut over dette. Alle protokoller fra AU, styret og generalforsamling er sammenholdt med budsjett, regnskap, kontospesifisert regnskap og utdrag fra hovedbok, leverandørkonti, kundekonti med mer. Det er ikke funnet noen avvik som kontrollkomiteen finner grunn til å påpeke eller kritisere. 4. Avsluttende bemerkninger Kontrollkomiteen i Unge funksjonshemmede har gjennomført sine kontrollhandlinger etter vedtektenes kapittel 9, paragrafer 38-40, samt 48 om intern revisjon Konklusjon: Kontrollkomiteen har ikke funnet feil eller mangler i det gjennomgåtte materialet og anbefaler derfor at generalforsamlingen tar det fremlagte årsregnskap med tilhørende årsberetning og noter for driftsåret 2011 til orientering uten merknader. Oslo, den 21. august 2012 Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen Komiteens leder Anders Haave Unge funksjonshemmede Mariboesgate Oslo Side 6 av 6

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Dagsorden og saksliste Sak GF 01/14

Møteledelse og forretningsorden Dagsorden og saksliste Sak GF 01/14 Møteledelse og forretningsorden Dagsorden og saksliste Sak GF 01/14 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall.

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Rapport for styreperioden 2011-2012

Rapport for styreperioden 2011-2012 Rapport for styreperioden 2011-2012 Unge funksjonshemmede Side 2 av 24 Side 3 av 24 Rapport for styreperioden 2011-2012 Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for landsdekkende

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

2.innkalling til Unge funksjonshemmedes generalforsamling

2.innkalling til Unge funksjonshemmedes generalforsamling Til s medlemsorganisasjoner 17.09.2013, Oslo Ref: KR/GF-2013 2.innkalling til s generalforsamling Andre Innkalling til Generalforsamling 2013 sender med dette ut andre innkalling til generalforsamlingen

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/10

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/10 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/10 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Konstituering og forretningsorden Saksliste og dagsorden Sak GF 01/16

Konstituering og forretningsorden Saksliste og dagsorden Sak GF 01/16 1 2 3 4 5 6 7 8 Konstituering og forretningsorden Saksliste og dagsorden Sak GF 01/16 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Behandling Konstituering gjennomføres for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Regnskap 2013 Sak GF 03/14

Regnskap 2013 Sak GF 03/14 Regnskap 2013 Sak GF 03/14 Behandling Regnskapet for foregående periode gis til generalforsamlingen som en del av en orientering om hvordan situasjonen i organisasjonen er. Unge funksjonshemmedes revisor

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Beretning. Beretning. Dokumenter. - Beretning for 2013

Beretning. Beretning. Dokumenter. - Beretning for 2013 Beretning Beretning Beretningen er styrets beskrivelse av styreperioden og de aktiviteter som har vært avholdt i perioden. Beretningen skal diskuteres på generalforsamlingen og det blir mulighet til å

Detaljer

Generalforsamlingsguide. Unge funksjonshemmedes generalforsamling, Scandic hotell Asker

Generalforsamlingsguide. Unge funksjonshemmedes generalforsamling, Scandic hotell Asker Generalforsamlingsguide Unge funksjonshemmedes generalforsamling, Scandic hotell Asker Innhold Generalforsamlingsguide... 1 Om generalforsamlingen... 3 Om Unge funksjonshemmede... 3 Tillitsvalgte og ansatte

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Behandling* Kontrollkomiteen+består+av+to+medlemmer+(Adrian+Tollefsen+fra+MHU+og+Anders+ Haave+fra+HLFU)+de+ble+valgt+på+generalforsamlingen+fjor.+Kontrollkomiteen+har+full+

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Rapport fra. Kontrollkomiteen:

Rapport fra. Kontrollkomiteen: Rapport fra Kontrollkomiteen For driftsåret 2011 Avgitt til Generalforsamlingen i Unge Funksjonshemmede Den 21. august 2012 Kontrollkomiteen: Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen Anders Haave Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling.

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Valg Sak: GF 11/12 Behandling Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Innstilling på valgkomité

Detaljer

NORILCOs Ungdom EKSTRAORDINÆR UNGDOMSKONFERANSE Sakspapirer

NORILCOs Ungdom EKSTRAORDINÆR UNGDOMSKONFERANSE Sakspapirer NORILCOs Ungdom EKSTRAORDINÆR UNGDOMSKONFERANSE 2017 Sakspapirer Sjusjøen Lodge i Lillehammer, 11. februar 2017 1 NORILCOs Ungdoms vedtekter 1 NAVN Foreningens navn er NORILCOs Ungdom (NU). Lokale ungdomslag

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

Rapport for styreperioden

Rapport for styreperioden Rapport for styreperioden 2010-2011 Et notat fra Unge funksjonshemmede Side 2 av 20 Rapport for styreperioden 2009-2010 Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er paraplyorganisasjon for landsdekkende

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Vedtekter. Sak GF 05/17. Om dokumentet

Vedtekter. Sak GF 05/17. Om dokumentet Vedtekter Sak GF 05/17 Om dokumentet Vedtektene er de reglene som organisasjonen jobber etter og er organisasjonens «grunnlov». Det ble meldt inn to endringsforslag til Unge funksjonshemmedes vedtekter.

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram

Forslag til nytt arbeidsprogram Forslag til nytt arbeidsprogram Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Simen Brændhaugen fra UG, Ida Utne fra NBfU og Gustav Granheim fra FFMU) har utarbeidet et forslag til nytt arbeidsprogram. Programmet

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Camilla Lyngen fra Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Asgeir Fagerli Langberg fra Ung Kreft, Bjarne Langeland

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017.

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 00.03-17 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Vedtatt på generalforsamlingen 6. november 2011 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Marianne Kufaas Sæterhaug fra Dysleksi Ungdom, Torunn Brandvold fra Voksne med medfødt hjertefeil, Aina Myrvik fra Norsk

Detaljer

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling.

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Valg Sak: GF 11/10 Behandling Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Innstilling på valg av valgkomité

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting 8-12. Mars 2010 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget 2010. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling.

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Sak 10/14 Valg Behandling Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Innstilling på valgkomité og

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom 1. Formalia Disse møtereglene gjelder for hele landstreffet, også utenfor møtesalen. Møtereglene vedtas med simpelt flertall. Møtereglene

Detaljer