FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - møterom 102

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 30.11.2012 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - møterom 102"

Transkript

1 FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - møterom 102 Til stede: Knut Støbakk Eva Vinje Aurdal Iver Nordseth Monica Molvær Geir Inge Lien Sidsel Rykhus Thorbjørn Fylling styreleder nestleder Runar Karl Stette bedriftsmedl.repr. til kl Rune Sjurgard RU-leder Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Bendixen Alf Åge Berg May-Ann Bruun Ann Sissel Misund Nedberg

2 SAKLISTE Fylkesstyret KS Møre og Romsdal kl. 10:30-15:00 Side Saksfremlegg 12/38 08/ Godkjenning av protokoll frå styremøte 26. september /39 10/ Møteplan 2013 for fylkesstyret 3 12/40 12/ KS Møre og Romsdal sin uttale til Statsbudsjettet /41 12/ Strategikonferansen 2013 og Fylkesmøte 7 12/42 12/ Vergemålsreformen - innspel frå Kristiansund kommune til Fylkesstyret i KS M&R. 7 12/43 12/ Kystberedskap i Midt-Norge. Anmodning fra KS Nord-Trøndelag. 7 12/44 11/ Arbeidet med markeringa av 100-års-jubileet for allmenn røysterett i Orienteringssaker 12/6 12/ Innsats for lokaldemokratiet - Invitasjon til kommunene 8 12/7 12/ Skuleeigarprogrammet i Møre og Romsdal 8 12/8 12/ Høringsuttalelse - Forslag til endringer i barnevernloven. Behandlet i Hovedstyremøte /9 10/ Samhandlingsreformen - Revidering av samarbeidsavtalen 8 12/10 10/ Samhandlingsreformen: Kurs i analyse av styringsdata. 8 12/11 12/ Julesamling for ordførar og rådmann den 14. desember /12 12/ KommIT - Program for IKT-samordning i kommunesektoren 8 12/13 11/ Orientering om effektiviseringsnettverk for ROBEK-kommuner 9 Eventuelt 9 2

3 Saksfremlegg 12/38 Godkjenning av protokoll frå styremøte 26. september Protokoll frå styremøte 26. september er godkjent. [Lagre] 12/39 Møteplan 2013 for fylkesstyret Fylkesstyret vedtok følgjande møteplan for 2013: 22. mars med møtestart kl og 4. juni - Veiholmen, Smøla 25. september - KS møtesenter, Oslo 29. november [Lagre] 12/40 KS Møre og Romsdal sin uttale til Statsbudsjettet Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal vedtar vedlagte uttale til Statsbudsjettet for Uttale til statsbudsjettet for 2013 fra rådmannsutvalget i KS Møre og Romsdal Innledningsvis vil KS Møre og Romsdal nok en gang understreke følgende forhold i forslaget til statsbudsjett som i særlig grad gir utfordringer for fylkets kommuner: Demografiutfordringene er særlig store i Møre og Romsdal, hvor blant annet antallet eldre ligger vesentlig over landsgjennomsnittet. For aldersgruppen år ligger fylkets kommuner 18,7 pst. over landsgjennomsnittet mens kommunene i gruppen over 89 år ligger 24,5 pst. over landsgjennomsnittet. Samtidig er realveksten i frie inntekter betydelig under landsgjennomsnittet. Dette oppleves som særdeles utfordrende for de aller fleste kommunene i fylket. Samtidig uttrykkes bekymring for den foreslåtte store veksten i økonomiske ressurser til helseforetakene som bidrar til at flere pasienter kan få behandling i Dette er isolert sett svært positivt men vil selvsagt medføre et vesentlig større press på de kommunale tjenestene i forhold til ansvaret for utskrivningsklare pasienter. Kommunene er ikke satt økonomisk i stand til å møte denne utfordringen uten å prioritere dette innenfor eksisterende rammer. 3

4 KS Møre og Romsdal vil i det etterfølgende se på konsekvensene av forslaget til statsbudsjett for 2013, men også fokusere på andre vesentlige økonomiske utfordringer som kommunesektoren står ovenfor. Innledningsvis ser KS Møre og Romsdal en betydelig og særdeles nødvendig satsing på en samlet kommunesektor gjennom en realvekst i samlede inntekter på 6,8 milliarder kroner fra 2012 til 2013, hvor 5,0 milliarder kroner vil være vekst i frie inntekter. Den store inntektsveksten greier allikevel ikke å dekke den forventede utgiftsveksten i året som kommer, noe som blir drøftet i det etterfølgende. KS Møre og Romsdal vil allikevel uttrykke bekymring for at veksten som legges inn nok en gang relateres til RNB for 2012 og ikke til faktiske inntekter som i seneste prognose oppjusteres med 2,6 milliarder kroner på grunn av økte skatteinntekter. Den faktiske veksten i forhold til faktiske inntekter for 2012 blir dermed tilsvarende mindre. 1. Endringer i skatteanslaget for 2012 med konsekvenser for 2013 Skatteanslaget for 2012 blir som tidligere nevnt oppjustert med 2,6 milliarder kroner. Denne veksten videreføres ikke til 2013, noe som er i tråd med tidligere års praksis. KS Møre og Romsdal beklager dette og mener inntektsnivået i 2013 med dette blir vesentlig redusert i forhold til virkelig regnskap for Deflatoren For 2013 kostnadsjusteres de frie inntektene med en deflator på 3,3 pst. Deflatoren fremkommer som en sum av lønnsvekst og prisvekst hvor lønnsveksten vektes med 62,5 pst. og prisveksten vektes med 37,5 pst. Lønnsveksten for 2013 er anslått til 4,0 pst. KS Møre og Romsdal er av den oppfatning at lønnsandelen som inngår i deflatoren må være vesentlig større enn 62,5 pst. Lønnsandelen i kommunenes egenproduksjon av tjenester er i seg selv høyere enn dette. I tillegg vil tjenestekjøp gjennom konkurranseutsetting i stor grad bestå av en lønnsandel som også vil være gjenstand for ordinær årslønnsvekst. 3. Demografikostnader Anslaget på demografikostnader i kommuneproposisjonen er på 3,3 milliarder kroner. Det forventes at 3,0 milliarder av dette dekkes av de frie inntektene. Utfordringene når det gjelder demografi er særlig store i Møre og Romsdal, hvor blant annet antall eldre ligger vesentlig over landsgjennomsnittet. Samtidig er realveksten i frie inntekter vesentlig lavere enn for landet for øvrig. Omfordelingen som skjer i inntektssystemet gjennom utgiftsutjevningen er ikke tilstrekkelig til å løse denne store utfordringen. KS Møre og Romsdal frykter derfor en underkompensasjon av disse utgiftene som særlig vil ramme kommuner i vårt fylke. 4. Pensjonskostnader Kommunenes pensjonskostnader forventes å øke med 1,4 milliarder kroner i 2013 ut over det som dekkes av deflatoren. Dette må hovedsakelig dekkes av veksten i de frie inntektene. KS Møre og Romsdal vil nok en gang hevde at pensjonskostnaden i sin helhet burde vært en del av deflatoren sammen med årslønnsvekst og prisstigning og vært kompensert i kommuneopplegget gjennom denne. Den lave realveksten i frie inntekter for fylkets kommuner vanskeliggjør dette. Det formidable premieavviket som er balanseført i kommunesektorens regnskaper med tilhørende likviditetsbelastning er og vil fortsatt være en betydelig økonomisk utfordring i årene som kommer. 5. Tilskudd til kommunalt rusarbeid Tidligere øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid blir i forslaget til statsbudsjett for 2013 lagt inn i rammeoverføringene med 333 mill. kroner. Samtidig omdisponeres og videreføres 100 mill. kroner til ulike prioriterte områder og bevilges over helse og omsorgsdepartementets budsjett. Gjennom innlemmingen i rammeoverføringene skjer nok en gang en betydelig omfordeling av ressurser 4

5 kommunene imellom. Kommuner som har vært flinke til å kjøre rusrelaterte prosjekter og hente ut statlig finansiering gjennom øremerkede midler, får nå kompensasjon gjennom innbyggertilskuddet og kriteriene i inntektssystemet. Som eksempel kan nevnes at Molde kommune får 2,7 mill. kroner i øremerkede tilskudd i Ved innlemming i rammetilskuddet vil kommunen for 2013 motta 1,1 mill. kroner. Det blir en stor utfordring for kommunen å løse dette finansieringsbehovet uten å fjerne eksisterende tiltak innen det kommunale rusarbeidet. 6. Andre forhold Statsbudsjettet for 2013 inneholder for øvrig ikke de helt store endringene. De fleste konkrete forhold som er omtalt, er videreføringer eller opptrapping av allerede igangsatte tiltak. Dette gjelder blant annet innføring av valgfag i ungdomsskolen, øremerkede midler til etablering av øyeblikkelig hjelp-funksjon og fortsatt øremerkede midler til styrking av barnevernet. Dette er alle positive tiltak, som kommunene i Møre og Romsdal har bidratt til å iverksette og få effekt ut av på en god måte. Innenfor barnehageområdet forsetter videreføring av nominell uendret makspris for foreldrebetaling, og det er foretatt en omlegging av kostnadsnøkkelen for å ta høyde for endringer i ordningen med kontantstøtte. Kommunene opplever fortsatt at ordningen med økonomisk likebehandling av ikke-kommunale barnehager er vanskelig å praktisere. Det er flere uavklarte forhold, og det oppleves delvis som om rammeforutsetningene er uforutsigbare for kommunene. Det var også overraskende at det kun skjer en opptrapping til 94 pst. i 2013, og ikke til 96 pst som forventet. Dette bidrar ikke til å bedre samarbeidsklimaet lokalt. Det er positivt at det er en økning i det øremerkede tilskuddet til etablering av dagtilbud for demens, og det er viktig for kommunene at det er et engangstilskudd første driftsår til finansiering av etableringskostnader. Imidlertid hadde vi gjerne sett at det fulgte midler til etablering av årsverk i tilbudet, da dette er den varige driftskostnaden som kommunene må forsvare utover i planperioden. Et spennende tiltak i 2013 er innføring av en 4-årig tilskuddsordning for styrket lærertetthet i ungdomsskoletrinnet. Kommunene i Møre og Romsdal er totalt tildelt 19 årsverk til denne satsingen. Det er betydelige forventninger fra sektoren om at dette skal gi klart bedre muligheter for tilpasset opplæring på de ungdomsskolene som får delta i tilskuddsordningen. 7. Tilskudd til ressurskrevende helse- og sosialtjenester Ordningen med statlig tilskudd til ekstra ressurskrevende helse- og sosialtjenester ble innført for en del år tilbake. Tilskuddsordningen er god for kommunene og er med å sikre at kommuner som yter tjenester til brukere, som av ulike grunner har behov for et særlig omfattende tjenestetilbud, har økonomi til å gi nødvendige tjenester. Det blir ikke gitt tilskudd til tjenester relatert til brukere som er over 67 år. Fra kommunesektoren har det lenge blitt pekt på at det ikke bør være en øvre aldersgrense for slikt tilskudd. Mange kommuner merker at det blir stadig flere eldre som har behov for omfattende tjenester og av den grunn krever store økonomiske ressurser. Dette gjelder spesielt personer som er rammet av demens eller psykiske lidelser. Sistnevnte er en gruppe som tidligere ofte fikk tilbud i 2. linjetjenesten, men som kommunene nå har ansvaret for. KS Møre og Romsdal vil derfor be om at grensen på 67 år for å få tilskudd til ressurskrevende helseog sosialtjenester blir fjernet. 8. Gjeldsbelastning og rentenivå Gjeldsbelastningen i kommunesektoren generelt og i Møre og Romsdal spesielt er svært høy, med tiltagende avdragsbelastning i driftsregnskapene. Renterisikoen blir tilsvarende høy og driftssituasjonen i kommunene er i dag hjulpet av et unormalt lavt rentenivå. Behovet for rehabilitering av bygg og anlegg samt nyinvesteringer i kommunene er fortsatt stort. Kommunesektoren drar fortsatt med seg et betydelig vedlikeholdsetterslep både på bygg, anlegg og 5

6 veier. KS Møre og Romsdal er bekymret for den utgiftsveksten kommunene i fylket vil bli påført ved en økning i rentenivået. 9. Fortsatt mange usikkerhetsmomenter knyttet til virkningen av samhandlingsreformen som ble innført fra 1. januar 2012 KS Møre og Romsdal ser store utfordringer for enkeltkommuner særlig i forhold til ordningen med utskrivningsklare pasienter. Det kan se ut til at dette utgjør en særlig utfordring i kommuner som er vertskommuner for lokalsykehus. KS Møre og Romsdal forventer at ordningen med utskrivningsklare pasienter samt medfinansieringsordningen evalueres straks dette er naturlig og senest når erfaringene for 2012 er klare. KS Møre og Romsdal ber om at det blir satt av midler i statsbudsjettet til innovasjonsprosesser i kommunene til omstilling i tjenestekjeden i omsorgstjenestene rettet mot økt forebygging og redusert behov for behandling. 10. Uttale til statsbudsjettet for 2013 fra Møre og Romsdal fylkeskommune Når det gjelder samferdsel, er det ikke foreslått en økning i midler til drift og vedlikehold av fylkesveier i statsbudsjettet for 2013, til tross for stort og økende etterslep. Dette i motsetning til de statlige riksveiene, som til en viss grad får kompensert kostnadsøkningen på drifts- og vedlikeholdskontrakter. Det er samlet lagt inn 1,5 mrd. kroner til nye fylkesveiferjer i forbindelse med forvaltningsreformen. Midlene er fordelt mellom fylkeskommunene som i 2012, og er prisjusterte til 2013 kroner. Fylkeskommunene sine kostnader til fylkesveiferjer har økt dramatisk de siste årene, og kostnadene vil fortsette å øke. Stor trafikkvekst vil kreve større og flere ferjer, og prisregulering av rammen løser ikke disse utfordringene. Det er staten som har definert kapasitet, frekvenser mm. i anbudskontraktene. Så lenge fylkeskommunene ikke får øket økonomiske rammer til ferjedrift, er det vanskelig å gjøre tilleggskjøp tilpasset det faktiske behovet. Ny forskrift om sikring av skoleelever i buss vil trolig tre i kraft 1. juli Forskriften pålegger fylkeskommunen å dimensjonere tilbudet slik at alle med rett til skoleskyss skal ha tilgang på sitteplass med setebelte. Det er satt av 20 mill. kroner samlet til fylkeskommunene som kompensasjon for merutgifter som følger av krav i forskriften. Møre og Romsdal fylkeskommune bruker 4,6 mill. kroner til sikring av skolebarn i buss i Den statlige kompensasjonen vil således ikke dekke den faktiske kostnaden. 11. Avslutningsvis En fortsatt stram kommuneøkonomi krever betydelig effektivisering for å at tjenester skal produseres og leveres i nødvendig omfang og av tilfredsstillende kvalitet. Rettighetslovgivning som stadig øker i omfang vanskeliggjør en slik effektivisering, og påfører kommunesektoren en stadig økende mengde klagesaker, med tilhørende byråkrati. Dette er hverdagen kommunesektoren har å forholde seg til. Med de store globale utfordringene i verdensøkonomien som ikke minst gjør seg gjeldende i våre naboland i eurosonen, er KS Møre og Romsdal innforstått med at regjeringen ser behovet for et stramt økonomisk grep rundt landets økonomi. I så måte kan kommuneopplegget for 2013 fortone seg som langt bedre enn man kunne forvente og for så vidt frykte. Det blir imidlertid nok en gang viktig i markedsføringen av kommuneopplegget at alle parter er edruelige i forhold til å dempe forventningspresset som lett kan skapes av en realvekst på 6,8 milliarder kroner. Kommunesektoren vil også i fortsettelsen levere gode tjenester i et betydelig omfang til de av landets innbyggere som har de største behovene for hjelp og bistand. At viljen lokalt er større enn den økonomiske evnen er noe sektoren må leve med. 6

7 12/41 Strategikonferansen 2013 og Fylkesmøte Administrasjonen jobber videre med programmet til Strategikonferansen 2013 ut fra signalene som kom frem i møte, og med særlig vekt på tema innovasjon. 12/42 Vergemålsreformen - innspel frå Kristiansund kommune til Fylkesstyret i KS M&R. Fylkesstyret i KS M&R slutter seg til følgende vedtak gjort i RU-møte : Forberedelsene i forbindelse med Vergemålsreformen og at Fylkesmannen skal overta ansvaret for overformynderiet i 2013, medfører mye merarbeid for kommunene. Rådmannsutvalget peker på at kommunene ikke får de økonomiske innsparingene som staten har forutsatt for 2013, og reformen påfører dermed kommunene merkostnader. Trekket må utsettes til Saken sendes til KS sentralt og sentralt rådmannsutvalg for oppfølging, samt de andre regionene i KS til orientering 12/43 Kystberedskap i Midt-Norge. Anmodning fra KS Nord-Trøndelag. Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal slutter seg til følgende vedtak gjort i fylkesstyret i KS Nord- Trøndelag den 25. september 2012: 1. Kysten fra Stadt til Helgeland er svært sårbar med mange verdifulle naturverdier og utsatte marine ressurser om det skjer ulykker. 2. KS i Midt-Norge anmoder om at Kystverket på nytt vurderer risikoen på denne kystlinjen med sikte på å minske risikoen for ulykker og en bedre beredskap. 3. KS Midt Norge anmoder KS om å ta opp spørsmålet om økt beredskap langs kysten av Midt Norge med både Miljøvern-, Fiskeri- og Justisdepartementet.» 12/44 Arbeidet med markeringa av 100-års-jubileet for allmenn røysterett i Styremedlem Monica Molvær orienterte. Fylkesstyret tek orienteringa til vitande, og oppmodar alle kommunar til å delta i markeringa av jubileet. 7

8 Orienteringssaker 12/6 Innsats for lokaldemokratiet - Invitasjon til kommunene Fylkesstyret tar saka til orientering. 12/7 Skuleeigarprogrammet i Møre og Romsdal Saken tas til orientering. 12/8 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i barnevernloven. Behandlet i Hovedstyremøte Saka er tatt til orientering. 12/9 Samhandlingsreformen - Revidering av samarbeidsavtalen Ann Sissel Misund Nedberg fra adm. orienterte. Saken tas til etterretning 12/10 Samhandlingsreformen: Kurs i analyse av styringsdata. Fylkesstyret anbefaler kommunene å delta på kurs i analyse av styringsdata. 12/11 Julesamling for ordførar og rådmann den 14. desember 2012 Julesamlinga vert avlyst på grunn av for få påmeldte. 12/12 KommIT - Program for IKT-samordning i kommunesektoren Saka tas til orientering. 8

9 12/13 Orientering om effektiviseringsnettverk for ROBEK-kommuner Saken tas til orientering. Eventuelt Monica Molvær: Rådet for likestilling for funksjonshemma - Konferanse 20. og 21. mars - Ønskeleg med innlegg frå KS Sidsel Rykhus: Pensjon for folkevalgte - Hvor ligger dette i KS nå - Lag en gjennomgang og send styret Ann Sissel Misund Nedberg: Ressurskrevende brukere - Konferanse på Gardermoen Nye saker til neste styremøte: Beredskap - Tele- og sambandsetatene - se på konsesjonsvilkårene - sjekke ut med tanke på ny vinter og nye stormer - møte med Fylkesmannen i

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer