Årsmelding Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2014."

Transkript

1 Årsmelding 2014 Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år Innhald: Årsmelding Styret i OKFH har i 2014 hatt følgjande samansetning:... 2 Revisor Lønns- og valnemnd OKFH si målsetjing:... 2 Styret sin visjon:... 3 OKFH hadde ved årsskiftet 88 medlemsbedrifter Lærlingsituasjonen:... 4 Vurdering av oppnådde mål:... 4 Nye lærlingar i 2014:... 5 Fornying av medlemsbedriftene i Fagleg fordeling av lærlingane etter bedrift i 2014:... 6 Fagprøver 2014:... 7 Kvalitetssikring etter STCW standard Maritim næringsreise i ytre Nordfjord Rekrutteringsleirar Handlingsplan for Representasjon / møte:... 9 Grunnlaget for vidare drift OKFH si resultatutvikling og økonomiske stilling Obligatorisk tenestepensjon (OTP) Likestilling: Arbeidsmiljøet Ureining Signaturar: Bilde frå året Årsmelding OKFH 2014 Side 1

2 Styret i OKFH har i 2014 hatt følgjande samansetning: Funksjon Namn Tal år Valperiode Leiar Solveig Willis Nestleiar Janne Midtbø Stig Oldeide Stein Tore Gangeskar Kaj-Inge Fløde Vara for styret: Kathrine Larsen Fast vara - Innkalla til alle styremøta. Per Ivar Sundsøy 2014 Vara Magnar Åsebø Vara Revisor PricewaterhouseCoopers er OKFH sin revisor. Lønns- og valnemnd Funksjon Namn Tal år Valperiode Leiar Bjarne Rundereim Medlem Bjarne Ramsevik Medlem Otto Igland Vara for lønns- og valnemnd: Magne Kristiansen Tove Swensen OKFH si målsetjing: OKFH SA er fiskeri, fiskeindustri og havbruksnæringen sitt samarbeidsorgan for opplæring og kompetanseheving innen fagområdene fiske/fangst, oppdrett og industri. OKFH sa sin primære virksomhet er å gjennomføre og koordinere fagopplæring i arbeidslivet i samsvar med lov om fagopplæring, og i samarbeid med Fagopplæringskontoret og skoleverket samt lærlingene og medlemsbedriftene. OKFH SA skal også ta initiativ til og organisere annen faglig relevant opplæring for skolering og utvikling av voksen arbeidskraft. OKFH har godkjenning frå Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane innan faga 11 faga: Fiske og fangst, Matros, Motormann, Akvakultur, Sjømatproduksjon, Industriell matproduksjon, motormekanikarfaget, Industrisnikkarfaget, Trevare- og møbelsnikkarfaget, Laboratoriefaget og Kuldemontørfaget. Årsmelding OKFH 2014 Side 2

3 Styret sin visjon: OKFH skal vere det naturlege kontaktpunktet for ungdomar frå Sogn og Fjordane som ønskjer fagopplæring innan våre fagområde. gjennom samarbeid med gode og godt kvalifiserte medlemsbedrifter tilby fagopplæring på høgt nivå følgje opp lærlingane og bedriftene gjennom heile læretida for å kvalitetssikre at opplæringa og verdiskapinga er i samsvar med planar og mål vere ein positiv aktør i rekrutteringsarbeidet til kystnæringane gjennom eigne prosjekt og tiltak retta mot born og unge frå heile fylket. Gjennom 2014 har OKFH hatt denne visjonen som rettesnor for arbeidet, og styret meiner denne årsmeldinga synleggjer dette. OKFH hadde ved årsskiftet 88 medlemsbedrifter. Vi har fått 3 nye bedrifter i Osland Havbruk AS 6949 Bjordal E Karstensen AS 6917 Batalden K. Strømmen AS 6734 Rugsund Desse tre tok inn kvar sin læring innan akvakulturfaget. Medlemsavgifta er kr. 2000,- og er ei eingongsavgift. Årsmelding OKFH 2014 Side 3

4 Lærlingsituasjonen: Nye lærekontraktar teikna i 2014 var 23. Talet på lærlingar pr var 46. Dei fordeler seg slik tabellen under viser. Matrosfaget 14 Fiske og fangst 13 Akvakultur 12 Motormann 5 TAF Akva 2 Sum 46 Vi har 2 permitterte matros lærlingar frå og 2 som er langtids sjukmeld. Ein lærling har også permisjon p.ga avvikande opplæringsløp. Vurdering av oppnådde mål: OKFH hadde som målsetjinga for 2014 å oppretthalde talet på lærlingar på rundt 50. Resultatet er litt i underkant av dette målet. Årsaken til dette er mellom anna at fire læringar har heva / fått heva kontraktane sine i løpet av En gjekk frå matros ved OKFH til matros gjennom Maritimt opplæringskontor i Ålesund (Fjord1) En gjekk frå fiske og fangst til motormann faget i anna fylke, og ein frå akva til skule. Det oppsatte målet om arrangere eige instruktørkurs for fagleg leiarar vart ikkje nådd. Vi har oppmoda lærebedriftene om å melde seg på kursa som fylkeskommuna arrangerer fleire gonger om året gjennom fagskulen i Førde, men interessa for desse kursa er fråverande. Det jobbast nå frå fylkeskommuna om eit nettbasert kurs for fagleg leiar som skal kunne gjera dette enklare og meir effektivt. Grunnlaget for kontoret si drift er lærlingtilskota. Driftssituasjonen ser grei ut, men framleis skulle ein ønskje at det var råd å finne fleire lærlingar, særleg i akvakultur og dei andre små faga. Interessa for eit TAF akvakultur løp er aukande. Årsmelding OKFH 2014 Side 4

5 Nye lærlingar i 2014: OKFH fikk 23 nye lærlingar i OKFH sleit litt med å plassere alle som søkte oss frå Måløy vidaregåande skule. I tillegg til lærlingane frå Sogn og Fjordane har imøtekome søknader både frå Nordland, Rogaland og Hordaland. Det gode nettverket som er opparbeidd mellom Opplæringskontora gjennom nettverket Nettoppfisk, gjer at ein på ein konstruktiv måte kan samarbeide om å tilby læreplassar. 8 matros lærlingar frå vg2 maritim linje frå MVS hadde ikkje læreplass i haust. 5 takka ja til vg3 i skule og OKFH har vært med på denne tilrettelegginga med mellom anna ordne 2 elev plassar om bord i OKFH lærebedrifta m/s Artic Fjell samt opplæringsbok for vg3 matros. Dei nye OKFH lærlingane fordelte seg slik i Fiske og fangst 8 Matros 7 Motormann 3 Akvakultur 5 Sum 23 Fornying av medlemsbedriftene i Det er gledeleg å sjå at medlemsbedriftene satsar på nybygg. Berre i år har vi hatt 4 dåpar av nye fiskebåtar og ein ny fraktebåt i fylket. m/s Fiskebas m/s Sulebas m/s Vesterhav m/s Grotle m/s Artic Fjell OKFH har 5 lærlingar om bord i desse lærebedriftene tre fiskarar, ein motormann og ein matros I 2015 kommer nybygga m/s Torbas og m/s Fanøyvåg i fiske. Årsmelding OKFH 2014 Side 5

6 Fagleg fordeling av lærlingane etter bedrift i 2014: OKFH sine 46 lærlingar p.r fordelar seg slik på lærefaga og fordelt på bedriftene: FISKE OG FANGST: 12 stk Ervik Havfiske 4 Sulebas 2 Albacore 1 Vårbud 1 Carisma Viking 1 Frøybas 1 Havstjerna 1 Hovden Senior 1 AKVAKULTUR: 13 stk Marine Harvest 6 (1 lærekandidat) Firda Sjøfarmer 2 (1 lærekandidat) Marø Habruk 2 Osland Havbruk 1 K. Strømmen AS 1 E Karstensen AS 1 MATROS: 14 stk Artic Shipping 9 ( 2 permitert frå 26.12) (1 lærekandidat) Ervik Havfiske 4 Veststeinen 1 MOTORMANN: 5 stk. Ervik Havfiske 2 Carisma Viking 1 Vesterhav 1 Gambler 1 TAF AKVAKULTUR 2 stk. Firda Sjøfarmer 1 Marine Harvest 1 Årsmelding OKFH 2014 Side 6

7 Fagprøver 2014: Totalt var 24 lærlingar opp melde til fagprøver fordelt på: FISKE OG FANGST 9 MATROS 7 AKVA 2 MOTORMANN 2 INDUSTRIMEKANKIER 1 MOTORMEKANIKER 1 TAF LABORATORIE 1 TAF INDUSTRIMEK. 1 Alle kandidatane som møtte bestod fagprøven også i Ein kandidat møtte ikkje til prøve i fiske og fangst faget. (Kandidaten har ytret ønsker å ta den i 2015) 2 kandidater fikk Bestått Meget godt og 21 fikk bestått. Kvalitetssikring etter STCW standard. OKFH har saman med det fiskerifaglege nettverket Nettoppfisk arbeidd med å tilpasse opplæringskontoret til krava i STCW-konvensjonen. Arbeidet er gjort etter DNV-stardard Maritime Training Providers NO Målet er at kursa og fagopplæringa vi gir lærlingane våre er rett utforma og inneheld klåre målsetjingar knytte til resultata. At vi nyttar kvalifiserte faglege leiarar / instruktørar, og at opplæringa og planane vert evaluerte og forbetra i tråd med krav frå styresmaktene og marknaden. Kvalitetssikringssystemet skal innehalde oversyn over læreplanar som er godkjente etter STCW standarden og prosedyrar for ulike tiltak som skal gjennomførast. Det vert stilt krav til alle partar som er med i fagopplæringsprosessen. Der er dei maritime faga matros, motormann og skipsekelriker som har godkjende opplæringsplanar etter STCW-krava, men hausten 2014 blei og fiske og fangstfaget tilpassa tabellane i konvensjonen frå matrosfaget. Skulane som tilbyr fiske og fangst utdanning på vg2 samt opplæringskontora og dei bedriftene som fungerer som egen opplæringsbedrift må være godkjent av Sjøfartsdirektoratet for at dei skal kunne løysa sertifikat etter avslutta læretid. OKFH blei godkjent for matros og motormann utdanning på vg3 nivået i april 2014 av Bureau Veritas. Sjøfartsdirektoratet godkjende OKFH i juli Ny søknad som gjeld fiske og fangst faget blir sendt i april Fiskar lærlingar som tek læretida si på båtar over 500 brt. vil då kunne løysa ferdigheitssertifikat matros, dersom dei oppfyller krava som er sett. Årsmelding OKFH 2014 Side 7

8 Maritim næringsreise i ytre Nordfjord. OKFH, MVS og Karriere Sogn og Fjordane arrangerte maritim næringsreise i ytre Nordfjord 7. og 8. mai Dei rundt 20 deltakarane var innom blant anna oppdrettsanlegget Marine Harvest, West Dykkerservice AS, Båtbygg AS, Selstad, Stadt AS, Towing Tank AS, EasyForm AS, Fiskevegn og Måløy vidaregåande skule. Deltakarane var tilsette i Nav, attføringsdrifter, grunnskular og vidaregåande skular. Dei tok seg fram med skulebåten Skulebas og overnatta på Selje Hotell. Målet med næringsreisa var å vise kva Nordfjord har å by på av næringar innanfor maritime utdanningsprogram. Det er viktig for rådgjevarar å få betre kjennskap til kva bedrifter som finst i fylket vårt, og kva kompetansebehov desse har. Tilbakemeldingane frå deltakarane var udelt positive. Rekrutteringsleirar Etter vellukka rekrutteringsleirar heilt frå 2002 til 2012, men med avbrot i 2013 blei leir nummer 12 i rekka gjennomfør i september (12 jenter) og i oktober(13 gutar) Det vart også denne gongen innleia eit samarbeid Måløy vidaregåande skule, Opplæringsfartøy AS og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Veldig bra med søkjarar til årets leir som blei marknadsført gjennom e-post til rektorar, rådgjevarar samt med annonsering direkte til målgruppa via Facebook. Vi kunne tilby plass til bare halvparten av dei som ville være med. Skulebas blei i år som i fjor brukt som base og leirane starta måndag i Florø og blei avslutta fredag ettermiddag i Måløy, Vi var innom over 20 bedrifter på begge leirane, og tilbakemeldingane både frå deltakerne, foreldre/førersette og skular var at elevane hadde stort utbytte av dette. Facebook gruppene er oppretthaldt for begge leirane så det blir spanande å sjå utpå hausten kor mange av de som ende opp med studie innan dei maritime / marine faga. Det var laga film/presentasjon frå leiruka til alle deltagarane for bruk i eiga klasse / skule. Vi var innom settefisk, matfisk, slakteri, rederi, oljebasen, fòrprodusent, fraktebåt, sjømatbedrifter, servicebedrifter og leverandørar til fiskeri og havbruk næringa som lineprodusent, not, trål og oppdrettspose leverandør, mekaniske bedrifter samt skipsverft og ringnotbåt. Vi fikk smake mye god sjømat, og hadde ei trivelig uke om bord i ms Skulebas. Alle fikk og ei grundig innføring i valmuligheitene innan dei marine og maritime faga. Mange fulgte oss på Facebook denne uken ettersom vi hadde oppdatering stort sett kvar dag. Fylkeskommuna og styret i OKFH er positive til ny leir i Viser elles til oppsummeringa frå leirane i 2014 samt film / presentasjon frå leirvekene. Årsmelding OKFH 2014 Side 8

9 Handlingsplan for 2015 Halde fram rettleiings- og kvalitetssikringsarbeidet retta mot eigne lærlingar. Gjennom samarbeid med Fagskulen i Sogn og Fjordane og dei fiskerifagleg opplæringskontora i Møre og Romsdal tilby instruktørkurs for fagleg ansvarlege i lærebedriftene våre. Alternativt å arrangere eige kurs. Få STCW godkjenning på plass for fiske og fangst faget. Vår Gjennom tett samarbeid med medlemsbedriftene skal OKFH gjere sitt yttarste for tilby læreplassar til elevane frå dei vidaregåande skule i fylket som ønskjer seg til våre fag. OKFH skal aktivt samarbeide med alle dei fiskerifaglege opplæringskontora i landet, og vere positive til å ta imot lærlingar som ønskjer seg til oss eller som dei ikkje finn læreplassar til i sitt område. Ha fokus på å få tatt i bruk elektronisk opplæringsbok i alle fag. Kompetanseboka.no Gje best mogeleg service og informasjon til lærebedriftene i deira arbeid med lærlingane. Gjennomføre rekrutteringsleirane «Jenteleir» og «Guteleir» 2015 Arbeide aktivt for å knytte nye bedrifter til OKFH slik at vi heile tida er ajour med næringsutviklinga på kysten. Være aktiv på sosiale media og oppdatere heimesida med relevant informasjon. Gjennomføre fagbrevkurs for akvakultur i samarbeid med Måløy Vidaregåande skule og Marine Harvest og andre interesserte lærebedrifter i fylket. Fortsette med nyheitsbrev til lærlingar og lærebedrifter samt eiga lukka Facebook gruppe for lærlingane. Auke frekvensen på infobreva til lærebedriftene og dei faglege leiarane. Samarbeide med Havfiskefestivalen med prosjekt fiskeri mot barneskulane i Vågsøy, og vurdere liknande tiltak til rekruttering mot våre fag. Utgreie den mest ideelle lokaliseringa av OKFH med tanke på kvalitet og økonomi. Representasjon / møte: OKFH ved dagleg leiar har delteke på: Fleire møte med fagopplæringsavdelinga i S&Fj. Medlemsmøter og årsmøte i OKSU, Opplæringskontora sitt samarbeidsutval i S&Fj. STCW møte med Sjøfartsdirektoratet og fylkeskommunene på Gardermoen. Besøk i dei maritime klassene på MVS. Bedriftsbesøk Artic Shipping AS for maritime elveane vg2 MVS. Arrangør av maritim rådgjevarleir 2014 med MVS og Karriere Nordfjord. 2 dagar i mai. Kvalitetsdialog med OA i S&Fj. Medlemsmøte og Årsmøte i Nettoppfisk, nettverket for dei fiskerifaglege OK. Styremøter FMO. Delteke på fagprøver i fiske og fangst, industrimekanikar og matrosfaget. Kurs for prøvenemnd i matrosfaget. Kurs for prøvenemnd i fiske og fangst faget. Innlegg og messedeltaking på «Framflyt konferansen» 2014 Måløy. Karrieredag på fagskulen i Førde. Karrieremesse, Stryn. Bidrege til Vg3 i skule for tilbod for matroser i samarbeid med MVS og Fylkeskommuna. «Ungdom møter kystnæringane 2014» jente og guteleir (september og oktober) Innlegg på Hav Hovud og Hender Askvoll FosFor konferanse Hitra med Nettoppfisk og Fiskeri- og Sikkerhetsfaglig Forum. Fleire møter med OSKU i forbindelse med omdømmeprosjektet til OKSU. Årsmelding OKFH 2014 Side 9

10 Grunnlaget for vidare drift OKFH har kontor i Maritim Park på Raudeberg. Sekretær Bente Berstad Hjelle har hatt 40% stilling ved OKFH. Dagleg leiar Bjørn Kvalheim, 100 % stilling. Med utgangspunkt i den framlagde årsrekneskapen er det føresetnader for vidare drift. Arbeidet med å rekruttere fleire lærlingar og lærebedrifter må framleis prioriterast. Ein må marknadsføre og synleggjere at fleire lærlingar gir auka handlingsrom på alle satsingsområda våre. OKFH si resultatutvikling og økonomiske stilling Netto resultatet blir for 2014 kr ,- Styret sitt framlegg til disponering av overskotet er å utbetale om lag 80% av overskotet for 2014 til lærebedriftene. Dette er om lag som i (78,5% ,-) Kr blir avsett til utbetaling til medlemsbedriftene som har hatt lærlingar i rekneskapsåret Kr ,- blir avsett til å styrke eigenkapitalen. Styret meiner årsrekneskapen gir et rettvisande bilde av eigedelar og gjeld, finansielle stilling og resultat. Obligatorisk tenestepensjon (OTP) OKFH har inngått avtale om OTP for dei tilsette med forsikringsselskapet KLP (Kommunal Landspensjonskasse) frå Likestilling: Selskapet godtek ikkje forskjellsbehandling grunna kjønn. Av selskapet sine 2 tilsette var 1 kvinne. Styret har 5 medlemmer og ein fast vara som møter, av desse er 3 kvinner, leiar, nestleiar og fast vara. Arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillande, og der har ikkje vore sjukefråvere i året. Ureining OKFH sine aktivitetar ureina ikkje det ytre miljøet. Årsmelding OKFH 2014 Side 10

11 Signaturar: Raudeberg, Solveig Willis styreleiar Janne Midtbø nestleiar Stig Oldeide styremedlem Stein Tore Gangeskar styremedlem Kaj-Inge Fløde styremedlem Bjørn Kvalheim dagleg leiar Årsmelding OKFH 2014 Side 11

12 Bilde frå året Framflyt konferansen innlegg og stand. Lærlingbesøk MHG Haukå Harald takkes av etter 13 år i OKFH. Fagprøve matrosfaget våren 2014 Fagprøve fiske og fangst våren Maritim rådgjevarleir våren 2014 Jente- guteleir hausten 2014 Skulebas klassa og klar til ny innsats haust 2014 Årsmelding OKFH 2014 Side 12

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 Foto: Utlånt av Solund Verft Utfordrande å bygge fiskebåtar Sindre Dale (22 år) frå Førde har ingen bakgrunn frå fiskeri eller sjøliv, men å bygge fiskebåtar det

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer