Årsmelding Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2014."

Transkript

1 Årsmelding 2014 Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år Innhald: Årsmelding Styret i OKFH har i 2014 hatt følgjande samansetning:... 2 Revisor Lønns- og valnemnd OKFH si målsetjing:... 2 Styret sin visjon:... 3 OKFH hadde ved årsskiftet 88 medlemsbedrifter Lærlingsituasjonen:... 4 Vurdering av oppnådde mål:... 4 Nye lærlingar i 2014:... 5 Fornying av medlemsbedriftene i Fagleg fordeling av lærlingane etter bedrift i 2014:... 6 Fagprøver 2014:... 7 Kvalitetssikring etter STCW standard Maritim næringsreise i ytre Nordfjord Rekrutteringsleirar Handlingsplan for Representasjon / møte:... 9 Grunnlaget for vidare drift OKFH si resultatutvikling og økonomiske stilling Obligatorisk tenestepensjon (OTP) Likestilling: Arbeidsmiljøet Ureining Signaturar: Bilde frå året Årsmelding OKFH 2014 Side 1

2 Styret i OKFH har i 2014 hatt følgjande samansetning: Funksjon Namn Tal år Valperiode Leiar Solveig Willis Nestleiar Janne Midtbø Stig Oldeide Stein Tore Gangeskar Kaj-Inge Fløde Vara for styret: Kathrine Larsen Fast vara - Innkalla til alle styremøta. Per Ivar Sundsøy 2014 Vara Magnar Åsebø Vara Revisor PricewaterhouseCoopers er OKFH sin revisor. Lønns- og valnemnd Funksjon Namn Tal år Valperiode Leiar Bjarne Rundereim Medlem Bjarne Ramsevik Medlem Otto Igland Vara for lønns- og valnemnd: Magne Kristiansen Tove Swensen OKFH si målsetjing: OKFH SA er fiskeri, fiskeindustri og havbruksnæringen sitt samarbeidsorgan for opplæring og kompetanseheving innen fagområdene fiske/fangst, oppdrett og industri. OKFH sa sin primære virksomhet er å gjennomføre og koordinere fagopplæring i arbeidslivet i samsvar med lov om fagopplæring, og i samarbeid med Fagopplæringskontoret og skoleverket samt lærlingene og medlemsbedriftene. OKFH SA skal også ta initiativ til og organisere annen faglig relevant opplæring for skolering og utvikling av voksen arbeidskraft. OKFH har godkjenning frå Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane innan faga 11 faga: Fiske og fangst, Matros, Motormann, Akvakultur, Sjømatproduksjon, Industriell matproduksjon, motormekanikarfaget, Industrisnikkarfaget, Trevare- og møbelsnikkarfaget, Laboratoriefaget og Kuldemontørfaget. Årsmelding OKFH 2014 Side 2

3 Styret sin visjon: OKFH skal vere det naturlege kontaktpunktet for ungdomar frå Sogn og Fjordane som ønskjer fagopplæring innan våre fagområde. gjennom samarbeid med gode og godt kvalifiserte medlemsbedrifter tilby fagopplæring på høgt nivå følgje opp lærlingane og bedriftene gjennom heile læretida for å kvalitetssikre at opplæringa og verdiskapinga er i samsvar med planar og mål vere ein positiv aktør i rekrutteringsarbeidet til kystnæringane gjennom eigne prosjekt og tiltak retta mot born og unge frå heile fylket. Gjennom 2014 har OKFH hatt denne visjonen som rettesnor for arbeidet, og styret meiner denne årsmeldinga synleggjer dette. OKFH hadde ved årsskiftet 88 medlemsbedrifter. Vi har fått 3 nye bedrifter i Osland Havbruk AS 6949 Bjordal E Karstensen AS 6917 Batalden K. Strømmen AS 6734 Rugsund Desse tre tok inn kvar sin læring innan akvakulturfaget. Medlemsavgifta er kr. 2000,- og er ei eingongsavgift. Årsmelding OKFH 2014 Side 3

4 Lærlingsituasjonen: Nye lærekontraktar teikna i 2014 var 23. Talet på lærlingar pr var 46. Dei fordeler seg slik tabellen under viser. Matrosfaget 14 Fiske og fangst 13 Akvakultur 12 Motormann 5 TAF Akva 2 Sum 46 Vi har 2 permitterte matros lærlingar frå og 2 som er langtids sjukmeld. Ein lærling har også permisjon p.ga avvikande opplæringsløp. Vurdering av oppnådde mål: OKFH hadde som målsetjinga for 2014 å oppretthalde talet på lærlingar på rundt 50. Resultatet er litt i underkant av dette målet. Årsaken til dette er mellom anna at fire læringar har heva / fått heva kontraktane sine i løpet av En gjekk frå matros ved OKFH til matros gjennom Maritimt opplæringskontor i Ålesund (Fjord1) En gjekk frå fiske og fangst til motormann faget i anna fylke, og ein frå akva til skule. Det oppsatte målet om arrangere eige instruktørkurs for fagleg leiarar vart ikkje nådd. Vi har oppmoda lærebedriftene om å melde seg på kursa som fylkeskommuna arrangerer fleire gonger om året gjennom fagskulen i Førde, men interessa for desse kursa er fråverande. Det jobbast nå frå fylkeskommuna om eit nettbasert kurs for fagleg leiar som skal kunne gjera dette enklare og meir effektivt. Grunnlaget for kontoret si drift er lærlingtilskota. Driftssituasjonen ser grei ut, men framleis skulle ein ønskje at det var råd å finne fleire lærlingar, særleg i akvakultur og dei andre små faga. Interessa for eit TAF akvakultur løp er aukande. Årsmelding OKFH 2014 Side 4

5 Nye lærlingar i 2014: OKFH fikk 23 nye lærlingar i OKFH sleit litt med å plassere alle som søkte oss frå Måløy vidaregåande skule. I tillegg til lærlingane frå Sogn og Fjordane har imøtekome søknader både frå Nordland, Rogaland og Hordaland. Det gode nettverket som er opparbeidd mellom Opplæringskontora gjennom nettverket Nettoppfisk, gjer at ein på ein konstruktiv måte kan samarbeide om å tilby læreplassar. 8 matros lærlingar frå vg2 maritim linje frå MVS hadde ikkje læreplass i haust. 5 takka ja til vg3 i skule og OKFH har vært med på denne tilrettelegginga med mellom anna ordne 2 elev plassar om bord i OKFH lærebedrifta m/s Artic Fjell samt opplæringsbok for vg3 matros. Dei nye OKFH lærlingane fordelte seg slik i Fiske og fangst 8 Matros 7 Motormann 3 Akvakultur 5 Sum 23 Fornying av medlemsbedriftene i Det er gledeleg å sjå at medlemsbedriftene satsar på nybygg. Berre i år har vi hatt 4 dåpar av nye fiskebåtar og ein ny fraktebåt i fylket. m/s Fiskebas m/s Sulebas m/s Vesterhav m/s Grotle m/s Artic Fjell OKFH har 5 lærlingar om bord i desse lærebedriftene tre fiskarar, ein motormann og ein matros I 2015 kommer nybygga m/s Torbas og m/s Fanøyvåg i fiske. Årsmelding OKFH 2014 Side 5

6 Fagleg fordeling av lærlingane etter bedrift i 2014: OKFH sine 46 lærlingar p.r fordelar seg slik på lærefaga og fordelt på bedriftene: FISKE OG FANGST: 12 stk Ervik Havfiske 4 Sulebas 2 Albacore 1 Vårbud 1 Carisma Viking 1 Frøybas 1 Havstjerna 1 Hovden Senior 1 AKVAKULTUR: 13 stk Marine Harvest 6 (1 lærekandidat) Firda Sjøfarmer 2 (1 lærekandidat) Marø Habruk 2 Osland Havbruk 1 K. Strømmen AS 1 E Karstensen AS 1 MATROS: 14 stk Artic Shipping 9 ( 2 permitert frå 26.12) (1 lærekandidat) Ervik Havfiske 4 Veststeinen 1 MOTORMANN: 5 stk. Ervik Havfiske 2 Carisma Viking 1 Vesterhav 1 Gambler 1 TAF AKVAKULTUR 2 stk. Firda Sjøfarmer 1 Marine Harvest 1 Årsmelding OKFH 2014 Side 6

7 Fagprøver 2014: Totalt var 24 lærlingar opp melde til fagprøver fordelt på: FISKE OG FANGST 9 MATROS 7 AKVA 2 MOTORMANN 2 INDUSTRIMEKANKIER 1 MOTORMEKANIKER 1 TAF LABORATORIE 1 TAF INDUSTRIMEK. 1 Alle kandidatane som møtte bestod fagprøven også i Ein kandidat møtte ikkje til prøve i fiske og fangst faget. (Kandidaten har ytret ønsker å ta den i 2015) 2 kandidater fikk Bestått Meget godt og 21 fikk bestått. Kvalitetssikring etter STCW standard. OKFH har saman med det fiskerifaglege nettverket Nettoppfisk arbeidd med å tilpasse opplæringskontoret til krava i STCW-konvensjonen. Arbeidet er gjort etter DNV-stardard Maritime Training Providers NO Målet er at kursa og fagopplæringa vi gir lærlingane våre er rett utforma og inneheld klåre målsetjingar knytte til resultata. At vi nyttar kvalifiserte faglege leiarar / instruktørar, og at opplæringa og planane vert evaluerte og forbetra i tråd med krav frå styresmaktene og marknaden. Kvalitetssikringssystemet skal innehalde oversyn over læreplanar som er godkjente etter STCW standarden og prosedyrar for ulike tiltak som skal gjennomførast. Det vert stilt krav til alle partar som er med i fagopplæringsprosessen. Der er dei maritime faga matros, motormann og skipsekelriker som har godkjende opplæringsplanar etter STCW-krava, men hausten 2014 blei og fiske og fangstfaget tilpassa tabellane i konvensjonen frå matrosfaget. Skulane som tilbyr fiske og fangst utdanning på vg2 samt opplæringskontora og dei bedriftene som fungerer som egen opplæringsbedrift må være godkjent av Sjøfartsdirektoratet for at dei skal kunne løysa sertifikat etter avslutta læretid. OKFH blei godkjent for matros og motormann utdanning på vg3 nivået i april 2014 av Bureau Veritas. Sjøfartsdirektoratet godkjende OKFH i juli Ny søknad som gjeld fiske og fangst faget blir sendt i april Fiskar lærlingar som tek læretida si på båtar over 500 brt. vil då kunne løysa ferdigheitssertifikat matros, dersom dei oppfyller krava som er sett. Årsmelding OKFH 2014 Side 7

8 Maritim næringsreise i ytre Nordfjord. OKFH, MVS og Karriere Sogn og Fjordane arrangerte maritim næringsreise i ytre Nordfjord 7. og 8. mai Dei rundt 20 deltakarane var innom blant anna oppdrettsanlegget Marine Harvest, West Dykkerservice AS, Båtbygg AS, Selstad, Stadt AS, Towing Tank AS, EasyForm AS, Fiskevegn og Måløy vidaregåande skule. Deltakarane var tilsette i Nav, attføringsdrifter, grunnskular og vidaregåande skular. Dei tok seg fram med skulebåten Skulebas og overnatta på Selje Hotell. Målet med næringsreisa var å vise kva Nordfjord har å by på av næringar innanfor maritime utdanningsprogram. Det er viktig for rådgjevarar å få betre kjennskap til kva bedrifter som finst i fylket vårt, og kva kompetansebehov desse har. Tilbakemeldingane frå deltakarane var udelt positive. Rekrutteringsleirar Etter vellukka rekrutteringsleirar heilt frå 2002 til 2012, men med avbrot i 2013 blei leir nummer 12 i rekka gjennomfør i september (12 jenter) og i oktober(13 gutar) Det vart også denne gongen innleia eit samarbeid Måløy vidaregåande skule, Opplæringsfartøy AS og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Veldig bra med søkjarar til årets leir som blei marknadsført gjennom e-post til rektorar, rådgjevarar samt med annonsering direkte til målgruppa via Facebook. Vi kunne tilby plass til bare halvparten av dei som ville være med. Skulebas blei i år som i fjor brukt som base og leirane starta måndag i Florø og blei avslutta fredag ettermiddag i Måløy, Vi var innom over 20 bedrifter på begge leirane, og tilbakemeldingane både frå deltakerne, foreldre/førersette og skular var at elevane hadde stort utbytte av dette. Facebook gruppene er oppretthaldt for begge leirane så det blir spanande å sjå utpå hausten kor mange av de som ende opp med studie innan dei maritime / marine faga. Det var laga film/presentasjon frå leiruka til alle deltagarane for bruk i eiga klasse / skule. Vi var innom settefisk, matfisk, slakteri, rederi, oljebasen, fòrprodusent, fraktebåt, sjømatbedrifter, servicebedrifter og leverandørar til fiskeri og havbruk næringa som lineprodusent, not, trål og oppdrettspose leverandør, mekaniske bedrifter samt skipsverft og ringnotbåt. Vi fikk smake mye god sjømat, og hadde ei trivelig uke om bord i ms Skulebas. Alle fikk og ei grundig innføring i valmuligheitene innan dei marine og maritime faga. Mange fulgte oss på Facebook denne uken ettersom vi hadde oppdatering stort sett kvar dag. Fylkeskommuna og styret i OKFH er positive til ny leir i Viser elles til oppsummeringa frå leirane i 2014 samt film / presentasjon frå leirvekene. Årsmelding OKFH 2014 Side 8

9 Handlingsplan for 2015 Halde fram rettleiings- og kvalitetssikringsarbeidet retta mot eigne lærlingar. Gjennom samarbeid med Fagskulen i Sogn og Fjordane og dei fiskerifagleg opplæringskontora i Møre og Romsdal tilby instruktørkurs for fagleg ansvarlege i lærebedriftene våre. Alternativt å arrangere eige kurs. Få STCW godkjenning på plass for fiske og fangst faget. Vår Gjennom tett samarbeid med medlemsbedriftene skal OKFH gjere sitt yttarste for tilby læreplassar til elevane frå dei vidaregåande skule i fylket som ønskjer seg til våre fag. OKFH skal aktivt samarbeide med alle dei fiskerifaglege opplæringskontora i landet, og vere positive til å ta imot lærlingar som ønskjer seg til oss eller som dei ikkje finn læreplassar til i sitt område. Ha fokus på å få tatt i bruk elektronisk opplæringsbok i alle fag. Kompetanseboka.no Gje best mogeleg service og informasjon til lærebedriftene i deira arbeid med lærlingane. Gjennomføre rekrutteringsleirane «Jenteleir» og «Guteleir» 2015 Arbeide aktivt for å knytte nye bedrifter til OKFH slik at vi heile tida er ajour med næringsutviklinga på kysten. Være aktiv på sosiale media og oppdatere heimesida med relevant informasjon. Gjennomføre fagbrevkurs for akvakultur i samarbeid med Måløy Vidaregåande skule og Marine Harvest og andre interesserte lærebedrifter i fylket. Fortsette med nyheitsbrev til lærlingar og lærebedrifter samt eiga lukka Facebook gruppe for lærlingane. Auke frekvensen på infobreva til lærebedriftene og dei faglege leiarane. Samarbeide med Havfiskefestivalen med prosjekt fiskeri mot barneskulane i Vågsøy, og vurdere liknande tiltak til rekruttering mot våre fag. Utgreie den mest ideelle lokaliseringa av OKFH med tanke på kvalitet og økonomi. Representasjon / møte: OKFH ved dagleg leiar har delteke på: Fleire møte med fagopplæringsavdelinga i S&Fj. Medlemsmøter og årsmøte i OKSU, Opplæringskontora sitt samarbeidsutval i S&Fj. STCW møte med Sjøfartsdirektoratet og fylkeskommunene på Gardermoen. Besøk i dei maritime klassene på MVS. Bedriftsbesøk Artic Shipping AS for maritime elveane vg2 MVS. Arrangør av maritim rådgjevarleir 2014 med MVS og Karriere Nordfjord. 2 dagar i mai. Kvalitetsdialog med OA i S&Fj. Medlemsmøte og Årsmøte i Nettoppfisk, nettverket for dei fiskerifaglege OK. Styremøter FMO. Delteke på fagprøver i fiske og fangst, industrimekanikar og matrosfaget. Kurs for prøvenemnd i matrosfaget. Kurs for prøvenemnd i fiske og fangst faget. Innlegg og messedeltaking på «Framflyt konferansen» 2014 Måløy. Karrieredag på fagskulen i Førde. Karrieremesse, Stryn. Bidrege til Vg3 i skule for tilbod for matroser i samarbeid med MVS og Fylkeskommuna. «Ungdom møter kystnæringane 2014» jente og guteleir (september og oktober) Innlegg på Hav Hovud og Hender Askvoll FosFor konferanse Hitra med Nettoppfisk og Fiskeri- og Sikkerhetsfaglig Forum. Fleire møter med OSKU i forbindelse med omdømmeprosjektet til OKSU. Årsmelding OKFH 2014 Side 9

10 Grunnlaget for vidare drift OKFH har kontor i Maritim Park på Raudeberg. Sekretær Bente Berstad Hjelle har hatt 40% stilling ved OKFH. Dagleg leiar Bjørn Kvalheim, 100 % stilling. Med utgangspunkt i den framlagde årsrekneskapen er det føresetnader for vidare drift. Arbeidet med å rekruttere fleire lærlingar og lærebedrifter må framleis prioriterast. Ein må marknadsføre og synleggjere at fleire lærlingar gir auka handlingsrom på alle satsingsområda våre. OKFH si resultatutvikling og økonomiske stilling Netto resultatet blir for 2014 kr ,- Styret sitt framlegg til disponering av overskotet er å utbetale om lag 80% av overskotet for 2014 til lærebedriftene. Dette er om lag som i (78,5% ,-) Kr blir avsett til utbetaling til medlemsbedriftene som har hatt lærlingar i rekneskapsåret Kr ,- blir avsett til å styrke eigenkapitalen. Styret meiner årsrekneskapen gir et rettvisande bilde av eigedelar og gjeld, finansielle stilling og resultat. Obligatorisk tenestepensjon (OTP) OKFH har inngått avtale om OTP for dei tilsette med forsikringsselskapet KLP (Kommunal Landspensjonskasse) frå Likestilling: Selskapet godtek ikkje forskjellsbehandling grunna kjønn. Av selskapet sine 2 tilsette var 1 kvinne. Styret har 5 medlemmer og ein fast vara som møter, av desse er 3 kvinner, leiar, nestleiar og fast vara. Arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillande, og der har ikkje vore sjukefråvere i året. Ureining OKFH sine aktivitetar ureina ikkje det ytre miljøet. Årsmelding OKFH 2014 Side 10

11 Signaturar: Raudeberg, Solveig Willis styreleiar Janne Midtbø nestleiar Stig Oldeide styremedlem Stein Tore Gangeskar styremedlem Kaj-Inge Fløde styremedlem Bjørn Kvalheim dagleg leiar Årsmelding OKFH 2014 Side 11

12 Bilde frå året Framflyt konferansen innlegg og stand. Lærlingbesøk MHG Haukå Harald takkes av etter 13 år i OKFH. Fagprøve matrosfaget våren 2014 Fagprøve fiske og fangst våren Maritim rådgjevarleir våren 2014 Jente- guteleir hausten 2014 Skulebas klassa og klar til ny innsats haust 2014 Årsmelding OKFH 2014 Side 12

Årsmelding 2015. Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2015.

Årsmelding 2015. Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2015. Årsmelding 2015 Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2015. Innhald: Årsmelding 2015... 1 Styret i OKFH har i 2015 hatt følgjande samansetning:... 2 Revisor

Detaljer

Å leve og bu på kysten av Sogn og Fjordane.

Å leve og bu på kysten av Sogn og Fjordane. Å leve og bu på kysten av Sogn og Fjordane. Jente- og guteleirane 2010 Eit prosjekt der OKFH har samarbeidd med Måløy vidaregåande skule, Opplæringsfartøy AS og Regionalavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Detaljer

Å leve og bu på kysten av Sogn og Fjordane.

Å leve og bu på kysten av Sogn og Fjordane. Å leve og bu på kysten av Sogn og Fjordane. Jente- og guteleir 2008 Eit prosjekt der OKFH har samarbeidd med Måløy vidaregåande skule, Opplæringsfartøy AS og Regionalavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Detaljer

ÅRSMELDING Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane

ÅRSMELDING Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2016.. Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane Stor interesse for blå fag i videregående skole Sett Sjøbein har sammenlignet søkertall fra Utdanningsdirektoratet til

Detaljer

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor i regi av Fiskeri- og kystdepartementet Om Sett Sjøbein

Detaljer

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane ÅRSMELDING og REGNSKAP for OPPLÆRINGSKONTOR FOR HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG i Sogn og Fjordane 2008 Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane Styret i Opplæringskontoret

Detaljer

Rekruttering i Hordaland. Trond Wahl

Rekruttering i Hordaland. Trond Wahl Rekruttering i Hordaland Trond Wahl «Rekruttering til marin sektor 2011 2014» Fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune vedtok 21.01.10 (sak 03/10): Hordaland fylkeskommune nyttar vederlaget på totalt 15

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 2011 Fastsett i styremøte 30. april 2012 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net,

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

ÅRSRAPPORT Opplæringskontoret for Indre Hordaland. Side 1 av 5

ÅRSRAPPORT Opplæringskontoret for Indre Hordaland. Side 1 av 5 ÅRSRAPPORT 2012 Opplæringskontoret for Indre Hordaland Side 1 av 5 Verksemda si art og lokalisering: Verksemda organiserer opplæring av lærlingar i faga: Fag Aktivitørfaget Anleggsgartnar Anleggsmaskinførarfaget

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Vi eksistera for våre 120+ eigar bedrifter

Vi eksistera for våre 120+ eigar bedrifter Vi eksistera for våre 120+ eigar bedrifter Kort om oss 2 Kort om oss +-150 aktive lærlingar til ei kvar tid. Flest fiske og fangst, motormenn, akvakultur og matros lærlingar. Ca 10 lærlingar fordelt på

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-2 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 04.02.2016 Utval for opplæring og helse 10.02.2016 Tiltaksplan

Detaljer

1. Fagleg støtte. 2. Medverknad. 0.1 Eg jobbar til dagleg i eit opplæringskontor 0.2 Eg jobbar til dagleg i ei bedrift/verksemd med lærling

1. Fagleg støtte. 2. Medverknad. 0.1 Eg jobbar til dagleg i eit opplæringskontor 0.2 Eg jobbar til dagleg i ei bedrift/verksemd med lærling Lærebedriftsundersøkinga Innhald 1. Fagleg støtte... 2 2. Medverknad... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagde samtalar... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Førebudd på læretida... 5 7. Kompetansemåla

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

Tenk framtid Bli lærebedrift

Tenk framtid Bli lærebedrift Vår neste generasjon treng læreplassar! Tenk framtid Bli lærebedrift 1 Eg treng læreplass! Tradisjon møter framtid Fagopplæringa i Noreg har ei tradisjonsrik historie. Samfunnet er avhengig av at private

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell?

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? 1 Gjennomføring i forskjellige løp 1 Ei oversikt og gjennomgang over fullføring i forskjellige løpstypar i Hordaland fylkeskommune basert

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane ÅRSMELDING og REGNSKAP for OPPLÆRINGSKONTOR FOR HOTELL- OG MATFAG i Sogn og Fjordane 2013 Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane Styret i Opplæringskontoret vil gjennom

Detaljer

Næringsreisa Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva.

Næringsreisa Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva. Næringsreisa 2016. Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg 28.09 ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva. Oppgåver til fagopplæringsnemnda Opplæringslova 4-3, 4-8, 12-3 og

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune FORORD Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyre den 11.12.2008 Det ligg føre eit kommunestyrevedtak på at talet på lærlingar i kommunen til ei kvar tid skal vere tre. Masfjorden

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201202258-3 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 07.05.2013

Detaljer

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 21.09.2011 Sakhandsamar: Hilde Christiansen Saka gjeld: Status eigne læreplassar i helseføretaka Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Forslag

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid -Ein tydeleg medspelar Lærekandidatordninga Varig arbeid Kampen om lærebedriften Arbeidsm arkedsbe drifter YFF Vg1 YFFVg2 TAF Lærling Veksling modell Velvilje A/S Lære kandidat NAV Praksis brev Ungdoms

Detaljer

vg2 yrkesfag, på veg mot læretid Flora vidaregåande skule, skuleåret

vg2 yrkesfag, på veg mot læretid Flora vidaregåande skule, skuleåret vg2 yrkesfag, på veg mot læretid Flora vidaregåande skule, skuleåret 2016-2017 PROGRAM FOR DAGEN: 1800-1900 Om lærlingordninga Rettar og plikter til opplæring i bedrift eller skule Tips til rekrutteringsprosessen

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa

Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa Etterutdanningskurs for rådgjevarar i Bergen 20.jan.2009 Innlegg ved Ingmar Ljones 1 Grunnlag for prosjektet Satsing mot fråfall Kunnskapsløftet: Utnytta

Detaljer

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/862-15 Saksbehandlar: Trond-Harald Alvær Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2014 Opplærings- og helseutvalet 16.09.2014 Opplæring

Detaljer

Stimuleringstilskot til fag- og yrkesopplæringa

Stimuleringstilskot til fag- og yrkesopplæringa MØTEBOK Organ Møtestad Fagopplæringsnemnda Dale vidaregåande skule Møtedato 10.03.2016 Kl. 10:00-1530 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Til stades med møte- og talerett:

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014 2017 www.sfj.no 1. Innleiing. Hovudutval for opplæring vedtok i sak 38/09 Utviklingsplan pedagogisk-psykologisk teneste

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden ::: Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15 / 12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 13 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net Epost: okos@sfj.no 2 Forord

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

REKRUTTERING TIL MARIN SEKTOR

REKRUTTERING TIL MARIN SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak 201010115-6 Arkivnr. 313 Saksh. Wahl, Trond Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.11.2010-25.11.2010 REKRUTTERING TIL MARIN

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Helse og omsorg For at Vågsøy kommune skal vere ein slagkraftig kommune også i framtida må ein satse på tiltak som gir auka tilflytting til kommunen. Arbeidarpartiet

Detaljer

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane Arbeidsgruppe frå næring og forvalting: Solveig Willis, kvalitetskoordinator i Salmon Group AS (leiar) Inge Kandal, seniorinspektør i Mattilsynet

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 93 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L (2015 2016), jf. Prop. 72 L (2015 2016) I Stortingets møte 9. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringar i opplæringslova

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fagopplæring

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fagopplæring Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fagopplæring Oktober 2013 Samandrag Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av fagopplæring i Hordaland fylkeskommune. Prosjektet vart bestilt av

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Hjemmel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 14.10.2014 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte 0 Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte vidareutdanningstilbod... 3 3:Etterutdanning for lærar... 4 3.1Prioritering

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret ÅRSRAPPORT 2013 Fagopplæringskontoret Fagopplæring Hordaland fylkeskommune ved Fagopplæringskontoret administrerer fagopplæringa i Hordaland. Om lag 50 % av elevane i vidaregåande opplæring i Hordaland

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Årsmelding 2010 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net, Epost: okos@sfj.no Styreleiaren

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer