BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA"

Transkript

1 BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1

2 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar Varsling Beredskapsalarm AMK Innkallingsplan Regional AMK (R AMK) Varsling i Helse Vest Varsling av sentrale helsemyndigheter Rapportering og etterarbeid Administrativt ansvar og oppgåver Lovgrunnlag Forutsetninger Plankrav Taushetsbelagte opplysninger Pålegg om tjeneste Opplæring og øvinger Operativ ledelse skadested Skallsikring Organisering av beredskapsledelsen Sentral beredskapsledelse Beredskapsleiing i Helse Vest RHF Utrykningsteam Informasjonsberedskap Psykososial omsorg ved beredskapssituasjoner Foretaksovergripende planer Askesky Atom og strålingsulykker Brannvern Krav til eier/bruker av virksomhet Ansvarsfordeling Brannorganisasjon Forebyggende organisatoriske tiltak Organisering ved evakuering Oppgaver Beredskapsplan 2

3 3.3.7 Møteplass Vakthold Informasjon til publikum Innkalling Brannberedskap ved helikopterlanding, Haugesund sjukehus Beredskapsplan for utbrudd av smittsomme sykdommer Bortfall telefoni Forsyningsberedskap Gass og kjemikalier Foretaksovergripende plan for beredskap ved bortfall av IKT Masseskader/traumer Personalulykker Strøm håndtering av bortfall Vann og avløpsvikt Beredskapsplan for medisinsk mikrobiologi Beredskapsplan 3

4 Overordna plan Beredskapsplan 4

5 1 Varsling og administrativt ansvar 1.1 Varsling Beredskapsalarm Melding om større ulykke /katastrofe kommer til AMK sentralen fra: politi, brannvesen, evt. privat personer. AMK sentralen kanaliserer meldingen til vakthavende overlege generell kirurgi Haugesund sjukehus (evt. assistentlege kirurgi). Vakthavende overlege generell kirurgi utløser alarm og definerer innkallingskode til AMK.: Beredskapstrinn 0 Forhåndsvarsel 1 Traume trinn A Begrenset beredskap Opptil 15 personer Traume trinn B Full beredskap Over 15 personer 2 Brann Haugesund sjukehus Stord Sjukehus Valen sjukehus /Folgefonn DPS Odda sjukehus Haugaland DPS Karmøy DPS 3 Smittevern /pandemi Haugesund sjukehus Stord sjukehus Odda sjukehus 4 Gass/kjemikaliealarm Sentralbord Haugesund sjukehus varsler ved: 5 Strømstans 6 Vann lekkasje 7 IKT Hvis vakthavende overlege generell kirurgi ikke kan pt. tiltre funksjonen, skal vedkommende gi beskjed om hvem som er stedfortreder frem til vedkommende kan tiltre. Ved utpeking av stedfortreder skal det tas hensyn til tilgjengelighet. Vakthavende overlege generell kirurgi er leder av Helse Fonna frem til lokal og/eller sentral beredskapsledelse møter. Beredskapsplan 5

6 1.2 AMK Medisinsk nødtelefon 113 Mottak medisinsk nødmelding. Medisinsk veiledning og rådgivning. Aktivering og koordinering av de medisinske uttrykningsressurser Mottak av ambulanse bestillinger Koordinering av bestilte ambulanse ressurser, flåtestyring. Ved ulykke/hendelse skal operatør i AMK sentral motta informasjon om: Skade art Skadeomfang Skadested Skadetidspunkt Hendelsen registreres i AMIS som ved 113 melding. Bruk medisinsk index med. kap.4 katastrofe stor ulykke. AMK varsler Lege / ambulanse alarm i aktuell kommune. Trippelvarsling POLITI Haugesund/Bergen BRANN Haugesund/Bergen. Overlege generell kirurgi (Haugesund sjukehus) Motta returmelding om hvilken gradering og om leger medisinsk klinikk eller kirurgisk klinikk skal innkalles. Tilgjengelige ambulanser nabokommuner. Vakthavende ambulanseleder Beredskapsplan 6

7 AMK lege. Vakthavende anestesilege, AMK medisinsk ansvarlig lege. Fagsykepleier AMK. Luftambulanse Stavanger/Bergen. Legevaktsentral i aktuell kommune Regional AMK varsler Hovedredningssentralen, luftambulanser ellers i landet og nabosjukehus. Ved ulykker til sjøs varsles Hovedredningssentralen direkte. Intern varsling, se beredskapsplan. Iverksette beredskapsplan i aktuell kommune. Når skadestedsledelse er iverksatt, holde kontakt med fagleder helse/ operativ leder helse. Holde oversikt over ressurser, antall pasienter, skadeomfang. melder pasienter til mottakende sjukehus, R AMK og lokal beredskapsledelse. Alle hendelser logges fortløpende i AMIS. 1.3 Innkallingsplan Som generell regel legger beredskapsplan opp til at det innkalles 1/3 av personellet ved de ulike trinn. Innkalling foretas av UMS/vaktpersonale til det antall er innkalt som beredskapsplan tilsier. Dette skal fremgå av personell listen, når beredskapstrinn er kjent. Den enkelte enhet skal til en hver tid ha oppdaterte personellregister, hvor rekkefølge er avgjort blant annet i forhold til stilling, kompetanse og bostedsavstand til sjukehuset. Vaktansvarlig i den enkelte enhet/avdeling ivaretar innkalling av supplerende personell til egen enhet/avdeling Den som forestår innkalling leverer utfylt innkallingsliste til sekretariat i egen klinikk/område. Samlet liste overleveres lokal beredskapsledelse. Ved dimittering gis melding til sekretariat for registrering. Beredskapsplan 7

8 1.4 Regional AMK (R AMK) Helse Vest har tillagt AMK Stavanger funksjon som regional AMK sentral (R AMK). R AMK opptrer som regional kommunikasjonssentral når den kommuniserer med helsevesen eller eksterne samarbeidspartnere utenfor ansvarsområdet til Helse Stavanger på anmodning fra andre AMK sentraler i Helse Vest. R AMK skal bistå andre AMK sentraler i Helse Vest når det blir anmodet om assistanse i samsvar med utarbeidde retningslinjer. Oppgavene vil i hovedsak være knyttet til logistikk. R AMK skal sammen med de andre AMK sentraler i Helse Vest til enhver tid ha en oppdatert felles utarbeidet prosedyre for samhandling til bruk ved større ulykker og katastrofer. Ved bruk av ressurser utenfor lokal AMK`s område skal de etter avtale med R AMK og eier av ressurser, avgis til lokal AMK. Etter endt aksjon koordineres nødvendig lokal evaluering, og det innhentes nødvendige rapporter og sørges for at erfaringer blir videreformidlet. Beredskapsplan 8

9 1.4.1 Varsling i Helse Vest Helse Vest RHF skal varsles av ledelsen i HF ved Større hendelser som oppstår lokalt, og som utløser beredskap Hendelser der en kan stille spørsmål om sørge for ansvaret er oppfylt Hendelser som kan få medieoppmerksomhet, eller som på annen måte blir vurderte er viktig at Helse Vest RHF er kjent med Kontaktinformasjon til ledelsen i Helse Vest RHF og beredskapsnummeret til Helsedirektoratet skal distribueres til alle HF ene i regionen. Listen skal revideres minst en gang i året. Det skal være lav terskel for å varsle RHF et Varsling av sentrale helsemyndigheter Varsling av sentrale helsemyndigheter følger normalt den ordinære kommunikasjonsvegen til Helse og omsorgsdepartementet (HOD) ved eieravdelingen. Ved regionale beredskapssituasjoner ønsker Helsedirektoratet i tillegg å bli varslet på beredskapstelefonen. HF kan varsle direkte, men skjer hendelsen på et tidspunkt der en lett kan nå RHF ledelsen, vil HF ledelsen normalt varsle RHF ledelsen, som i sin tur varsler helsemyndigheiene. Kopi av varselet skal sendes til Fylkesmannen Rapportering og etterarbeid Ved hendelser der en mener at det er myke erfaring å trekke ut, sendes det en skriftlig rapport fra de lokal involverte, til beredskapssjef som koordinerer evalueringsrapporten og formidler denne til beredskapsutvalg og direktørgruppen. En skal legge til rette for at tilsynsmyndighetene skal kunne komme inn og granske ei hending i etterkant. Det kreves god dokumentasjon gjennom heile hendelsesforløpet. Beredskapsplan 9

10 2 Administrativt ansvar og oppgåver 2.1 Lovgrunnlag Lovverket gir hjemmel og føringer for beredskapsarbeidet i de regionale og lokale helseforetakene med underliggende enheter. Følgende lovverk danner utgangspunktet for arbeidet: Lov om helsemessig og sosial beredskap(ref.1) Smittevernlova (ref.2 ) Lov om spesialisthelsetjeneste (ref. 3 ) Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid (ref.4 ) Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sjukehus (ref. 5 ) Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHRforskrifta,) Overordnet nasjonal helse og sosialberedskapsplan gir føringer for organisering av helseberedskapen i Norge og er såleis et rammeverk for planene til foretakene, både på regionalt og lokalt nivå. 2.2 Forutsetninger Vi skal legge følgende forutsetninger til grunn for helsemessig og sosial beredskap i Helse Vest: Alle helseforetak og private helseinstitusjoner i Helse Vest rullerer sine egne planverk i tråd med føringene som er gitt gjennom arbeidet med denne planen. Det skal etableres et samarbeidsforum (regionalt beredskapsutvalg) for beredskapskoordinatorer i Helse Vest, der samordning i forhold til planverk, internrevisjon av planverk og øvinger blir behandlet i tillegg til erfaringsutveksling. Prinsipp for beredskap Helseberedskapsplanen bygger på tre prinsipp: Ansvarsprinsippet o Den etaten som har ansvaret for et fagområde/tjenestetilbud i en normalsituasjon, har òg ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og håndtering av ekstraordinære hendelser. Dette gjelder òg ansvaret for å gi informasjon innenfor sitt eige fagområde. Nærhetsprinsippet o Ei krise skal håndteres på laveste mulige operative nivå. Likhetsprinsippet o Den organisasjonen en etablerer under kriser og i krig, skal være mest mulig lik organisasjonen en opererer med til daglig. 2.3 Plankrav Helse Vest definerer krav gjennom den overordnede beredskapsplan. Disse krav baserer seg på lover og forskrifter og styringsdokumenter fra Helsedepartementet. Helse Fonna skal forankre helsemessig beredskap i ordinær virksomhet. Det krever at relevante beredskapsaspekt integreres, dimensjoneres og utformes i alle relevante avtaler, kontrakter og anbud/innkjøp som helseforetaket skal inngå. Beredskapsplan 10

11 Hovedansvar for ajourhold av planer i klinikk/område I klinikk/område har seksjon /enhetsleder hovedansvar for ajourhold av handlingsplaner, aksjonsplaner og oversikt disponibelt personell. Oppdaterte lister for personell skal forefinnes i alle enheter/avdelinger som har ansvar for innkalling av personell. Rekkefølge av innkalling avgjøres av stilling, kompetanse og bostedsavstand til sjukehuset. Handlings og aksjonsplaner skal oppdateres årlig Personellregister skal oppdateres hver 3 mnd. Endringer som berører Sentral beredskapsledelse, lokal beredskapsledelse, handlingsplaner, aksjonsplaner og personellregister skal meldes Beredskapssjef / Beredskapskoordinator. Beredskapsplan for seksjonens/enhetens område skal til enhver tid forefinnes i utskriftsformat på vaktrommet, i tilfelle strømstans o.l. 2.4 Taushetsbelagte opplysninger Utlevering av taushetsbelagte opplysninger til politiet Helsepersonell har under visse omstendigheter anledning til å utlevere personopplysninger til politiet uten pasientens samtykke når hensikten er å varsle pårørende om innleggelse på sykehus. Helsepersonell skal hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. Taushetsplikten gjelder også overfor politiet, men under visse forutsetninger kan opplysninger utleveres: Pasienten selv, foreldre til pasient under 16 år og pårørende til pasient som ikke er i stand til å samtykke selv, for eksempel. pga bevisstløshet, kan samtykke til at opplysninger om pasienten utleveres til politiet. I en krise og katastrofesituasjon hvor en pasient er innlagt på sykehus og det er nødvendig å varsle pårørende via politiet, kan helsepersonell utlevere opplysninger om navn og innleggelsessted til politiet. Samtykkekompetent pasient over 16 år kan nekte utlevering av opplysninger. I en krise og katastrofesituasjon med mange savnede, kan helsepersonellet oppgi navn på pasienter som kommer fra åstedet for krisen/katastrofen til nødetater og redningsmannskap, i den hensikt at disse skal få oversikt over om noen fortsatt er savnet og for ikke å binde opp ressurser til leting etter personer som er funnet Helsepersonell kan ikke utlevere opplysninger til politiet i etterforskingsøyemed. I slike situasjoner må pasienten eller den som kan samtykke på vegne av pasienten gi sitt samtykke til utlevering av opplysninger 2.5 Pålegg om tjeneste Helse Fonna kan normalt pålegge eget personell å bli i tjeneste utover ordinær arbeidstid etter regler i Arbeidsmiljøloven. Beredskapsplan 11

12 Helse Fonna har fullmakt fra Helse Vest til å pålegge eget personell å utføre nærmere tilvist arbeid ved hendelser som forårsaker ekstraordinær pågang av pasienter (jfr. Lov om spesialisthelsetjenesten 2 1d). Dersom det er nødvendig kan departementet treffe en foreløpig beslutning om anvendelse av fullmaktsbestemmelsene. En slik beslutning skal bekreftes av kongen så snart som mulig. Iverksetting av fullmaktsbestemmelsene forventes bare brukt ved nasjonale kriser. Helse Fonna personellregistre skal være i overensstemmelse med kravene i Forskrift til Lov om helsemessig og sosial beredskap 9 Registrering av personell som slår fast at virksomheten skal ha oversikt over personell som kan beordres til innsats (jfr. lovens 4 1) 2.6 Opplæring og øvinger 7 i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap stiller krav om kompetanse, opplæring og øvinger. Regelmessige øvinger er òg en nødvendig forutsetning for oppbygging og vedlikehold av kompetanse og for forsvarlig samvirke mellom nødetatene, mellom de ulike HF a i Helse Vest og mellom Helse Vest RHF og andre RHF. Opplæring Administrerende direktør har det overordna ansvaret for at opplæringa i beredskapsarbeid inngår som en del av opplæringa for nytilsatte, og for at HF et har en plan som varetar opplæring i beredskapsarbeid. Den som har personalansvar, har ansvar for at den enkelte tilsette får opplæring, på lik linje med brannvernopplæring. Planverk og opplæring bør være mest mulig likt. Helsepersonellet skal Gjennomgå beredskapsplanen til avdelinga/institusjonen/foretaket kvart år, med vekt på den aktuelle enhet og sine oppgaver Delta på nødvendig beredskapsopplæring for eksterne og interne hendelser Som et minimum lære opp vikarer, spesielt leger og spesialsjukepleiere, i de rollene de kan komme til å måtte utøve ved en beredskapssituasjon 2.7 Operativ ledelse skadested Innsatsleder (IL) Utpekes av politimesteren for ledelse og koordinering av skadested. Hovedoppgaver: Innsatsleder skal lede, koordinere og kvalitet sikre håndteringen av akutte og planlagte hendelser på taktisk nivå Koordinere innsatsen til faglederne og legge forholdene best mulig til rette for at disse skal kunne utføre sine oppgaver, nemlig å redde mennesker fra død eller skade Innsatslederen oppretter kommandoplass(ilko) og leder derfra innsatsen gjennom faglederne. Fagleder helse (FH) Beredskapsplan 12

13 Ansvarlig for den helsemessige innsatsen, inkludert helsefaglig vurdering, prioritering, behandling og pasienttransport, ivaretas av helsetjenesten under leder av fagleder helse. Fagleder helse innehas vanligvis av kommunelegen. Ved epidemiske utbrudd vil tilsvarende funksjon kunne opprettes med infeksjonsmedisiner som fagleder helse på mottakssted. Operativ leder helse (OPH) Rollen dekkes normalt av ambulanse personell. Operativ leder helse er medisinsk faglig underlagt fagleder helse (og, hvis denne ikke er opprettet: AMK legen). OLH skal forestå organisering, ledelse og koordinering av det operative sanitetsapparat, herunder organisere evakueringskjeden fra skadested i samarbeid med innsatsleder og AMKsentral. Fagleder og operativ leder helse må forholde seg til: Innsatsleder vedrørende koordinering av oppgaver inne på skadeområdet og ved behov for ressurser utenfor helsetjenesten (lys, transport, redningshelikopter osv.) AMK, vedrørende anmodning om ressurser fra helsetjenesten og fordeling av pasienter til neste ledd i behandlingskjeden. AMK legen AMK legen er rådgiver for AMK sentralens medisinske virksomhet og veileder ved behov ambulansepersonell og AMK personell. AMK legen kan være en sentral støttespiller for operativ leder helse ved større aksjoner. Fagleder brann (FB) Fagleder brann har både det faglige og operative ansvar for brannvesenet innsats. Fagleder brann har ansvar for sikring og klarering av skadested. Fagleder orden (FO) Fagleder orden skal ivareta alle funksjoner vedrørende orden, sperring av området, regulering og registrering, samt tiltak vedrørende omkomne. Vedkommende er normalt politi. Evakueringspunkt(EP) Ved evakueringspunktene (EP) skal skadde og uskadde som transporteres eller følges ut av innsatsområdet, registreres. Sa langt det er mulig, skal det registreres hvor de transporteres. Dette gjelder også de som skal til evakuerte senteret. EP bør ligge sa når samleplass for skadde, innlastingsplass for ambulanser og helikopterlandingsplass som mulig. Ved behov for flere evakueringspunkt skal det fores logg ved alle. All loggført informasjon fra evakueringspunktene skal fortløpende eller snarest meldes inn til operasjonssentralen eller politidistriktets registreringssenter. EP er underlagt politiet. Ambulansepersonell skal delta ved Evakueringspunkt og melde fra til AMK for hver pasient som tas ut av området. Lokal redningssentral (LRS) LRS kan etableres for å koordinere de operative funksjonene. LRS ledes av Beredskapsplan 13

14 politimesteren, og består av en redningsledelse som sammensettes av representanter fra en rekke etater, herunder helsetjenesten. Hovedredningssentral (HRS) Hovedredningssentralen er lokalisert til henholdsvis Sola og Bodø og kan koordinere redningsaksjoner som går utover et enkelt politidistriktsansvarsområde. Videre tilfører de spesielle ressurser som helikoptre med videre, samt leder normalt aksjoner til sjøs. Fylkeslegen i henholdsvis Rogaland og Nordland tiltrer vedkommende HRS ved behov, og vil være hovedkontaktperson for taktisk beredskapsledelse i helseforetak/rhf, samt vil opprette kontakt med regional AMK. Lokal AMK (L AMK) Lokal AMK har hovedansvar for tilførsel av ressurser og fordeling av pasienter innenfor eget helseforetak i samarbeid med de medisinske ansvarlige på ulike avdelinger i sykehusene. Ansvarlig lege (fagleder helse) forholder seg til AMK, som i alle andre akuttsituasjoner. Under omfattende aksjoner vil regional AMK bistå med samordning over et større område, f.eks. hele helseregionen, samt ha kontakt med andre helseregioner for koordinering av ressurser og fordeling av pasienter. 2.8 Skallsikring I en beredskapssituasjon kan sikring av sjukehuset og området rund bli forsterket. Skallsikring eller forsterket adgangskontroll, styres av adgang og sikkerhetsfunksjon, service enhet, internservice. Teknisk vakt har også tilgang til nøkkelbryter som har to posisjoner en for normal drift og en for beredskap. Alle ansatte må da være identifiserbar med ID kort. 2.9 Organisering av beredskapsledelsen Beredskapsledelse i helseforetak Etter ansvarsprinsippet har administrerende direktør i helseforetaket også ansvaret under beredskapssituasjoner i helseforetaket, eller i ansvarsområdet til helseforetaket. Beredskapsledelsen skal i slike situasjoner opptre på vegner av, og med fullmakter fra direktøren, for å kunne disponere ressursene til helseforetaket og, om nødvendig, gjøre nødvendige avtaler med eksterne samarbeidspartnere. Sammensetning og rollefordeling i beredskapsledelsen, skal være beskrevet beredskapsplanene til helseforetakene. Beredskapsleiinga skal være den same for alle typer hendelser. I beredskapsledelsen blir det gitt rom for å kalle inn rådgivere / etablere rådgivingsgrupper som er tilpasset den enkelte situasjonen. Foretaket skal definere én kompetent person i vakt med nok fullmakter fra direktøren som kan vareta funksjonen som beredskapsleder til beredskapsledelsen ellers er etablert. I den daglige tjeneste tar AMK sentralen til foretaket hånd om 113 telefoner og styrer og koordinerer ambulanseoppdrag. AMK sentralene samarbeider med relevante parter for å sikre nødvendig samordning. Det gjeld primærhelsetjeneste, i hovedsak LV sentraler, men òg brannvesen, politi, hovedredningssentral og andre samarbeidspartnere. Beredskapsplan 14

15 I ekstraordinære beredskapssituasjoner er oppgavene til foretaket så store at de ikke kan håndteres uten at aktiviteten blir lagd om og eventuelle ekstra ressurser blir sette inn. I slike beredskapssituasjoner må ansvarsforholda og kommandolinjene være tydelige. AMK er en viktig redskap for beredskapsleiinga for å sikre god kommunikasjon og operativ leiing. AMK sentralen vil som alle andre ressurser i helseforetaket være underlagt beredskapsleiinga. Det går derfor ei direkte leiingslinje fra beredskapsleiinga til AMK når beredskapsleiinga til foretaket er etablert. Ved behov for samordning ved større hendinger der flere helseforetak er involverte, skal det helseforetaket som leier hendinga, kalle inn representanter fra andre involverte helseforetak. Det HF et som eier hendinga, vurderer fortløpende behovet for samordning og støtte. Tiltakskort for overlege generell kirurg: Varsling ved traumer og brannskader: AMK sentralen varsler vakthavende overlege generell kirurgi, Klinikk for kirurgi, Haugesund sjukehus om mottatt melding. Ved hendelser i lokal sjukehusområde Odda/Stord, skal vakthavende overlege konferere med vakthavende overlege generell kirurgi (Odda/Stord) før iverksettelse av beredskapsplan. Vakthavende overlege generell kirurgi skal definerer innkallingskode til AMK. Vakthavende overlege generell kirurgi skal vurdere om det også er medisinsk katastrofe. I så fall skal AMK ha særskilt melding. Vakthavende overlege generell kirurgi er leder av Helse Fonna frem til lokal og/eller sentral beredskapsledelse møter. Vakthavende overlege generell kirurgi skal ivaretar funksjon som lokal kriseleder inntil den øvrige beredskapsledelsen er etablert Sentral beredskapsledelse Innkalling ved trinn B Generelle kriterier for varsling av beredskapsledelsen Dersom et medlem av beredskapsledelsen iverksetter ekstraordinære beredskapstiltak innen sitt ansvarsområde, skal alltid de andre medlemmene av beredskapsledelsen varsles og møte. Rådgiver til sentral beredskapsledelse Beredskapssjef Sekretariat adm.sekretær (Stab adm.dir.) Sentral beredskapsledelse Medlemmer Stedfortredere Funksjon Navn Telefon Funksjon Navn Telefon Adm. direktør Olav Klausen Leder Direktør Kirurgisk klinikk Berit Haaland Seksjonsleder Klaus Oddenes Direktør medisinsk Anne Hilde Seksjonsleder Anna Marie Beredskapsplan 15

16 service klinikk Bjøntegård Tveita Direktør Medisinsk klinikk Laila Nemeth Seksjonsleder Inger Magnus son Hauge Konst. Direktør Internservice området Leif Terje Alvestad Seksjonsleder Leif Viktor Wee Direktør Klinikk for psykisk helsevern Kenneth Eikeset Seksjonsleder Marit Børgesen Beredskapssjef Stedfortreder leder Ingerid Paulsen Fagsjef Kjellfrid Laugaland Kommunikasjons sjef Margareth Langebro Komm. rådgiver Eirik Dankel Fremmøte Medlemmer av sentral beredskapsledelse møter ved Haugesund sjukehus, møterom nr etg. vest, tlf. TILTAKSKORT Administrerende direktør (leder) Totalansvaret for Helse Fonna sin medisinske virksomhet relatert til beredskapssituasjon som skal håndteres. Fordeler oppgaver i sentral beredskapsledelse. Varsle adm.direktør i Helse Vest RHF Informasjonsansvar, samhandling med informasjonsenhet i Helse Fonna HF. Utpeke medisinsk kompetanse for å ivareta den fagspesifikke informasjon Vurderer behov for å innkalle annen kompetanse enn den de faste medlemmer innehar. ( SMITTE, smittevernsoverlege, medisinsk klinikk) Ansvar for avslutning av aksjon. Ved avslutning av aksjon skal en følge de initiale varslingsveier og sikre at samtlige enheter er varslet om at aksjonen er avsluttet. TILTAKSKORT Beredskapssjef (stedfortreder) Melding til AMK når sentral beredskapsledelse er etablert. Dialog med lokal redningssentral (LRS) som leder og koordinerer redningsaksjonen. Oversikt over status i forhold til varsling og innkalling via UMS Utarbeide evalueringsrapport. Etter enhver aksjon skal det utformes en evalueringsrapport som gjøres tilgjengelig for involvert personell og beredskapsledelsen. TILTAKSKORT Direktør, Klinikk for kirurgi Oversikt operasjonskapasitet Oversikt over disponible senger egen klinikk Oversikt ressurser egen klinikk Sørge for den nødvendige støtte til den kliniske virksomhet Ved større hendelser hvor antall pasienter vesentlig overstiger transportkapasitet eller hvor tidsfaktor tilsier at det tar lang tid å bringe pasienter til sykehus vil det være aktuelt å sende ut mer omfattende team bestående av kirurger, anestesileger og sykepleiere. TILTAKSKORT Direktør Medisinsk klinikk Oversikt ressurser egen klinikk Sørge for den nødvendige støtte til den kliniske virksomhet Beredskapsplan 16

17 Ved behov omfordele ressurser mellom sjukehus i foretaket i samråd med lokal beredskapsledelse. Ved behov bistå lokal beredskapsledelse ved større pasient forflytninger til andre sjukehus innen/utenfor helseforetaket. Tiltakskort Direktør Medisinsk service klinikk Oversikt intensivkapasitet og respiratorpasienter Oversikt blodbankstatus TILTAKSKORT Direktør Klinikk for psykisk helsevern Oversikt ressurser egen klinikk. Sørge for den nødvendige støtte til den kliniske virksomhet. Beslutte om det skal sendes ut psykososiale team. Sørge for at det blir gjennomført debriefing av utsatt personell. TILTAKSKORT Kommunikasjonssjef TILTAKSKORT Sjef (Internservice område) Oversikt ressurser eget område Ansvarlig for skallsikring av sjukehusområde Sikre tilgang til sjukehusområde for utrykningskjøretøy Sørge for den nødvendige støtte til den kliniske virksomhet TILTAKSKORT Sekretariat (Administrasjonssekretær) Føre logg. Registrere tidspunkt for utløsning av alarm og oppmøte for det enkelte medlem/stedfortreder. Loggføre gjøremål og videre bestemmelser. Oppsummering hver 30.min Beredskapsplan 17

18 Nivå av beredskapsleiinga ved regionale/nasjonale beredskapssituasjoner 2.11 Beredskapsleiing i Helse Vest RHF Helse Vest RHF har eit overordna administrativt ansvar for at beredskapssituasjonar i regionen blir forsvarleg handterte og samordna med annan innsats. Det vil seie at RHF skal sørgje for at befolkninga får nødvendig og nok hjelp ved ulykker og andre akutte situasjonar i helseregionen. Tiltakskort for å handtere ulike situasjonar ligg føre i den interne beredskapsplanen for Helse Vest RHF (ref. 9 side 35). Rolle Helse Vest RHF si rolle i en beredskapssituasjon er Å vareta sørge for ansvaret ved å sikre nødvendige spesialisthelsetjenester til befolkninga Å gjøre nødvendige avklaringer når det gjeld ansvar og oppgavefordeling Ved behov å være kontakt til og støtte det enkelte helseforetak i beredskapssituasjoner som overgår kapasiteten til helseforetaket Å hjelpe med samordning i beredskapssituasjonar som involverer fleire helseføretak, også Helse Vest IKT AS Å rettleie og utøve myndigheit som eigar, inkludert å ha kontakt med og rapportere til statlege organ Å yte styringsrett til disponering av personell Å hjelpe det enkelte helseføretak med informasjonstiltak Beredskapsplan 18

19 2.12 Utrykningsteam Det er ikke gitt i lov eller forskrift at vi må ha utrykningsteam, men vi har et utrykningsansvar. Dette ansvar ivaretas daglig av ambulansetjenesten. Ved større ulykker kan det være aktuelt å aktivere og sende ut utrykningsteam til skadested. Utrykningsteam har som oppgave å forsterke de lokale hjelpemannskapene med personell og utstyr. Utrykningsteamet består av anestesilege og anestesisykepleiere. Teamet har utstyr for å jobbe på samleplass. Lokal kriseleder beslutter om utrykningsteam skal sendes ut. Utrykningsteamet ber AMK skaffe transport for å komme ut til skadested. Politi kan beordre drosje om behov, men dette skal gå via AMK Informasjonsberedskap Politiet har hovedansvaret for informasjon ved ulykker og katastrofer. Helsetjenesten må derfor koordinere og samordne sin informasjon med politiet, og være klar over hvilken informasjon som kun skal gis av politiet. Det vil kunne være aktuelt for politiet ved en katastrofe å sende representanter til alle sykehus som mottar pasienter, for å innhente informasjon om innleggelsene, samt bistå med koordinering av informasjon Se for øvrig foretaksovergripende plan: INFORMASJON 2.14 Psykososial omsorg ved beredskapssituasjoner Etablering av psykososiale støttetjenester på pårørendesenter Pårørendesenter blir automatisk etablert ved TRINN B Ved TRINN A opprettes senteret etter beslutning fra Lokal beredskapsledelse. Akutt Ambulant team, psykiatrisk klinikk er tillagt ansvaret for å opprette, bemanne og lede pårørendesenter. Teamet har ansvar for akutte krisepykiatriske tiltak og bistand Det etableres en gruppe for pårørende/andre og en gruppe for pasienter (etter kirurgisk eller medisinsk behandling, for eksempel pasienter med prepsykose/psykose). Gruppene skal være tverrfaglig sammensatt. Ved behov for Barnepsykiatrisk bistand, når barn/ungdom/familier er involvert, blir barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) varslet etter egen varslingsplan. Det etableres mottak i egne lokaler i tilknytting til pårørendesenteret. Etablering av psykososiale støttetjenester for eget personell Pårørendesenter omfatter også støttetjenester for eget personell. Dette gjøres i samråd med HMS. Akutt ambulant team kan også bistå det kommunale psykososiale team. Varsling Representant fra Psykiatrisk klinikk i lokal beredskapsledelse har ansvar for innkalling av Akutt Ambulant Team, og annet personell etter fastlagt plan. Lokal beredskapsledelse beslutter om annet personell skal innkalles. Beredskapsplan 19

20 Lokaler Haugesund sjukehus Ledelsen for pårørendesenteret etableres i turnuslegenes kontor (1P148) ved møterom / spiserom ved Psykiatrisk klinikk, Haugesund Sjukehus. Pårørendesenteret etableres i dagsenterlokalene og omkringliggende kontorer. Det er også mulig å bruke poliklinikklokalene i etasjen under. Stord sjukehus Pårørendesenter avhengig av situasjonen vil en benytte medisinsk poliklinikk, eller ordinære kontorlokaler ved psykiatrisk poliklinikk. Hvilke telefonnummer den enkelte gruppe får, meldes lokal beredskapsledelse. Pårørende mottak opprettes i kantinen. Gruppepoliklinikken, Stord DPS kan i tillegg benyttes, for mer avskjermet samling av pårørende. Odda sjukehus Pårørende mottak opprettes i kantinen. Ansvarsfordeling i forhold til psykososial omsorg Politiets ansvar Hvert politidistrikt har sin redningsplan, som også omfatter arbeid for pårørende og overlevende. Aktuelle lokaliteter for pårørendesenter er forhåndsutpekt i flere distrikt. Politiet vil ha behov for helsepersonell for å yte psykososiale støttetjenester, og skal da primært henvende seg til legevaktsentralen. Kommunenes ansvar Den enkelte kommune plikter å etablere omsorgstiltak for fysisk uskadde, overlevende og pårørende ved beredskapssituasjoner innen kommunen. Ved behov for helsepersonell ut over det som finnes lokalt i kommunen, kan ressurser fra spesialisthelsetjenesten allokeres via sentral beredskapsledelse. AMK sentralen AMK kan formidle kontakt med personellressurser fra spesialisthelsetjenesten, dersom kommunehelsetjenesten ber om det. Nasjonalt kompetansesenter mot vold og traumatisk stress (NKTS) Senteret gir helsemyndighetene råd og kan også bistå i en beredskapssituasjon etter oppdrag fra Sosial og helsedirektoratet. evt. i samarbeid med Utenriksdepartementet. Koordineringsbehov Opprettelse av flere ulike «senter» eller samlingssteder for pårørende er en stor utfordring for god informasjonsflyt, og god oppfølging av den enkelte. Det er svært viktig med god kommunikasjon mellom politiet, kommunenes kriseteam, spesialisthelsetjenesten sine ressurser, og evt. den virksomhet som rammes. Beredskapsplan 20

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Veileder IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Heftets tittel: Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Utgitt: August 2011 Bestillingsnummer:

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap StrålevernRapport 2012:5 Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap Oppfølging av Kriseutvalget for atomberedskaps trusselvurdering Referanse: Statens strålevern. Roller, ansvar,

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) v2.2-18.03.2013 Regionale helseforetak, helseforetak og kommuner Deres ref.: Vår ref.: 14/6284-24 Saksbehandler: Bjørn Jamtli Dato: 13.03.2015 Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Rapport fra arbeidsgruppe 1. april 2014 Forord Organisering av helsetjenestens beredskap for kriser

Detaljer

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler ISBN: -13: 978-82-996335-6-7 ISBN-10: 82-996335-6-7 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer