BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA"

Transkript

1 BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1

2 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar Varsling Beredskapsalarm AMK Innkallingsplan Regional AMK (R AMK) Varsling i Helse Vest Varsling av sentrale helsemyndigheter Rapportering og etterarbeid Administrativt ansvar og oppgåver Lovgrunnlag Forutsetninger Plankrav Taushetsbelagte opplysninger Pålegg om tjeneste Opplæring og øvinger Operativ ledelse skadested Skallsikring Organisering av beredskapsledelsen Sentral beredskapsledelse Beredskapsleiing i Helse Vest RHF Utrykningsteam Informasjonsberedskap Psykososial omsorg ved beredskapssituasjoner Foretaksovergripende planer Askesky Atom og strålingsulykker Brannvern Krav til eier/bruker av virksomhet Ansvarsfordeling Brannorganisasjon Forebyggende organisatoriske tiltak Organisering ved evakuering Oppgaver Beredskapsplan 2

3 3.3.7 Møteplass Vakthold Informasjon til publikum Innkalling Brannberedskap ved helikopterlanding, Haugesund sjukehus Beredskapsplan for utbrudd av smittsomme sykdommer Bortfall telefoni Forsyningsberedskap Gass og kjemikalier Foretaksovergripende plan for beredskap ved bortfall av IKT Masseskader/traumer Personalulykker Strøm håndtering av bortfall Vann og avløpsvikt Beredskapsplan for medisinsk mikrobiologi Beredskapsplan 3

4 Overordna plan Beredskapsplan 4

5 1 Varsling og administrativt ansvar 1.1 Varsling Beredskapsalarm Melding om større ulykke /katastrofe kommer til AMK sentralen fra: politi, brannvesen, evt. privat personer. AMK sentralen kanaliserer meldingen til vakthavende overlege generell kirurgi Haugesund sjukehus (evt. assistentlege kirurgi). Vakthavende overlege generell kirurgi utløser alarm og definerer innkallingskode til AMK.: Beredskapstrinn 0 Forhåndsvarsel 1 Traume trinn A Begrenset beredskap Opptil 15 personer Traume trinn B Full beredskap Over 15 personer 2 Brann Haugesund sjukehus Stord Sjukehus Valen sjukehus /Folgefonn DPS Odda sjukehus Haugaland DPS Karmøy DPS 3 Smittevern /pandemi Haugesund sjukehus Stord sjukehus Odda sjukehus 4 Gass/kjemikaliealarm Sentralbord Haugesund sjukehus varsler ved: 5 Strømstans 6 Vann lekkasje 7 IKT Hvis vakthavende overlege generell kirurgi ikke kan pt. tiltre funksjonen, skal vedkommende gi beskjed om hvem som er stedfortreder frem til vedkommende kan tiltre. Ved utpeking av stedfortreder skal det tas hensyn til tilgjengelighet. Vakthavende overlege generell kirurgi er leder av Helse Fonna frem til lokal og/eller sentral beredskapsledelse møter. Beredskapsplan 5

6 1.2 AMK Medisinsk nødtelefon 113 Mottak medisinsk nødmelding. Medisinsk veiledning og rådgivning. Aktivering og koordinering av de medisinske uttrykningsressurser Mottak av ambulanse bestillinger Koordinering av bestilte ambulanse ressurser, flåtestyring. Ved ulykke/hendelse skal operatør i AMK sentral motta informasjon om: Skade art Skadeomfang Skadested Skadetidspunkt Hendelsen registreres i AMIS som ved 113 melding. Bruk medisinsk index med. kap.4 katastrofe stor ulykke. AMK varsler Lege / ambulanse alarm i aktuell kommune. Trippelvarsling POLITI Haugesund/Bergen BRANN Haugesund/Bergen. Overlege generell kirurgi (Haugesund sjukehus) Motta returmelding om hvilken gradering og om leger medisinsk klinikk eller kirurgisk klinikk skal innkalles. Tilgjengelige ambulanser nabokommuner. Vakthavende ambulanseleder Beredskapsplan 6

7 AMK lege. Vakthavende anestesilege, AMK medisinsk ansvarlig lege. Fagsykepleier AMK. Luftambulanse Stavanger/Bergen. Legevaktsentral i aktuell kommune Regional AMK varsler Hovedredningssentralen, luftambulanser ellers i landet og nabosjukehus. Ved ulykker til sjøs varsles Hovedredningssentralen direkte. Intern varsling, se beredskapsplan. Iverksette beredskapsplan i aktuell kommune. Når skadestedsledelse er iverksatt, holde kontakt med fagleder helse/ operativ leder helse. Holde oversikt over ressurser, antall pasienter, skadeomfang. melder pasienter til mottakende sjukehus, R AMK og lokal beredskapsledelse. Alle hendelser logges fortløpende i AMIS. 1.3 Innkallingsplan Som generell regel legger beredskapsplan opp til at det innkalles 1/3 av personellet ved de ulike trinn. Innkalling foretas av UMS/vaktpersonale til det antall er innkalt som beredskapsplan tilsier. Dette skal fremgå av personell listen, når beredskapstrinn er kjent. Den enkelte enhet skal til en hver tid ha oppdaterte personellregister, hvor rekkefølge er avgjort blant annet i forhold til stilling, kompetanse og bostedsavstand til sjukehuset. Vaktansvarlig i den enkelte enhet/avdeling ivaretar innkalling av supplerende personell til egen enhet/avdeling Den som forestår innkalling leverer utfylt innkallingsliste til sekretariat i egen klinikk/område. Samlet liste overleveres lokal beredskapsledelse. Ved dimittering gis melding til sekretariat for registrering. Beredskapsplan 7

8 1.4 Regional AMK (R AMK) Helse Vest har tillagt AMK Stavanger funksjon som regional AMK sentral (R AMK). R AMK opptrer som regional kommunikasjonssentral når den kommuniserer med helsevesen eller eksterne samarbeidspartnere utenfor ansvarsområdet til Helse Stavanger på anmodning fra andre AMK sentraler i Helse Vest. R AMK skal bistå andre AMK sentraler i Helse Vest når det blir anmodet om assistanse i samsvar med utarbeidde retningslinjer. Oppgavene vil i hovedsak være knyttet til logistikk. R AMK skal sammen med de andre AMK sentraler i Helse Vest til enhver tid ha en oppdatert felles utarbeidet prosedyre for samhandling til bruk ved større ulykker og katastrofer. Ved bruk av ressurser utenfor lokal AMK`s område skal de etter avtale med R AMK og eier av ressurser, avgis til lokal AMK. Etter endt aksjon koordineres nødvendig lokal evaluering, og det innhentes nødvendige rapporter og sørges for at erfaringer blir videreformidlet. Beredskapsplan 8

9 1.4.1 Varsling i Helse Vest Helse Vest RHF skal varsles av ledelsen i HF ved Større hendelser som oppstår lokalt, og som utløser beredskap Hendelser der en kan stille spørsmål om sørge for ansvaret er oppfylt Hendelser som kan få medieoppmerksomhet, eller som på annen måte blir vurderte er viktig at Helse Vest RHF er kjent med Kontaktinformasjon til ledelsen i Helse Vest RHF og beredskapsnummeret til Helsedirektoratet skal distribueres til alle HF ene i regionen. Listen skal revideres minst en gang i året. Det skal være lav terskel for å varsle RHF et Varsling av sentrale helsemyndigheter Varsling av sentrale helsemyndigheter følger normalt den ordinære kommunikasjonsvegen til Helse og omsorgsdepartementet (HOD) ved eieravdelingen. Ved regionale beredskapssituasjoner ønsker Helsedirektoratet i tillegg å bli varslet på beredskapstelefonen. HF kan varsle direkte, men skjer hendelsen på et tidspunkt der en lett kan nå RHF ledelsen, vil HF ledelsen normalt varsle RHF ledelsen, som i sin tur varsler helsemyndigheiene. Kopi av varselet skal sendes til Fylkesmannen Rapportering og etterarbeid Ved hendelser der en mener at det er myke erfaring å trekke ut, sendes det en skriftlig rapport fra de lokal involverte, til beredskapssjef som koordinerer evalueringsrapporten og formidler denne til beredskapsutvalg og direktørgruppen. En skal legge til rette for at tilsynsmyndighetene skal kunne komme inn og granske ei hending i etterkant. Det kreves god dokumentasjon gjennom heile hendelsesforløpet. Beredskapsplan 9

10 2 Administrativt ansvar og oppgåver 2.1 Lovgrunnlag Lovverket gir hjemmel og føringer for beredskapsarbeidet i de regionale og lokale helseforetakene med underliggende enheter. Følgende lovverk danner utgangspunktet for arbeidet: Lov om helsemessig og sosial beredskap(ref.1) Smittevernlova (ref.2 ) Lov om spesialisthelsetjeneste (ref. 3 ) Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid (ref.4 ) Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sjukehus (ref. 5 ) Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHRforskrifta,) Overordnet nasjonal helse og sosialberedskapsplan gir føringer for organisering av helseberedskapen i Norge og er såleis et rammeverk for planene til foretakene, både på regionalt og lokalt nivå. 2.2 Forutsetninger Vi skal legge følgende forutsetninger til grunn for helsemessig og sosial beredskap i Helse Vest: Alle helseforetak og private helseinstitusjoner i Helse Vest rullerer sine egne planverk i tråd med føringene som er gitt gjennom arbeidet med denne planen. Det skal etableres et samarbeidsforum (regionalt beredskapsutvalg) for beredskapskoordinatorer i Helse Vest, der samordning i forhold til planverk, internrevisjon av planverk og øvinger blir behandlet i tillegg til erfaringsutveksling. Prinsipp for beredskap Helseberedskapsplanen bygger på tre prinsipp: Ansvarsprinsippet o Den etaten som har ansvaret for et fagområde/tjenestetilbud i en normalsituasjon, har òg ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og håndtering av ekstraordinære hendelser. Dette gjelder òg ansvaret for å gi informasjon innenfor sitt eige fagområde. Nærhetsprinsippet o Ei krise skal håndteres på laveste mulige operative nivå. Likhetsprinsippet o Den organisasjonen en etablerer under kriser og i krig, skal være mest mulig lik organisasjonen en opererer med til daglig. 2.3 Plankrav Helse Vest definerer krav gjennom den overordnede beredskapsplan. Disse krav baserer seg på lover og forskrifter og styringsdokumenter fra Helsedepartementet. Helse Fonna skal forankre helsemessig beredskap i ordinær virksomhet. Det krever at relevante beredskapsaspekt integreres, dimensjoneres og utformes i alle relevante avtaler, kontrakter og anbud/innkjøp som helseforetaket skal inngå. Beredskapsplan 10

11 Hovedansvar for ajourhold av planer i klinikk/område I klinikk/område har seksjon /enhetsleder hovedansvar for ajourhold av handlingsplaner, aksjonsplaner og oversikt disponibelt personell. Oppdaterte lister for personell skal forefinnes i alle enheter/avdelinger som har ansvar for innkalling av personell. Rekkefølge av innkalling avgjøres av stilling, kompetanse og bostedsavstand til sjukehuset. Handlings og aksjonsplaner skal oppdateres årlig Personellregister skal oppdateres hver 3 mnd. Endringer som berører Sentral beredskapsledelse, lokal beredskapsledelse, handlingsplaner, aksjonsplaner og personellregister skal meldes Beredskapssjef / Beredskapskoordinator. Beredskapsplan for seksjonens/enhetens område skal til enhver tid forefinnes i utskriftsformat på vaktrommet, i tilfelle strømstans o.l. 2.4 Taushetsbelagte opplysninger Utlevering av taushetsbelagte opplysninger til politiet Helsepersonell har under visse omstendigheter anledning til å utlevere personopplysninger til politiet uten pasientens samtykke når hensikten er å varsle pårørende om innleggelse på sykehus. Helsepersonell skal hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. Taushetsplikten gjelder også overfor politiet, men under visse forutsetninger kan opplysninger utleveres: Pasienten selv, foreldre til pasient under 16 år og pårørende til pasient som ikke er i stand til å samtykke selv, for eksempel. pga bevisstløshet, kan samtykke til at opplysninger om pasienten utleveres til politiet. I en krise og katastrofesituasjon hvor en pasient er innlagt på sykehus og det er nødvendig å varsle pårørende via politiet, kan helsepersonell utlevere opplysninger om navn og innleggelsessted til politiet. Samtykkekompetent pasient over 16 år kan nekte utlevering av opplysninger. I en krise og katastrofesituasjon med mange savnede, kan helsepersonellet oppgi navn på pasienter som kommer fra åstedet for krisen/katastrofen til nødetater og redningsmannskap, i den hensikt at disse skal få oversikt over om noen fortsatt er savnet og for ikke å binde opp ressurser til leting etter personer som er funnet Helsepersonell kan ikke utlevere opplysninger til politiet i etterforskingsøyemed. I slike situasjoner må pasienten eller den som kan samtykke på vegne av pasienten gi sitt samtykke til utlevering av opplysninger 2.5 Pålegg om tjeneste Helse Fonna kan normalt pålegge eget personell å bli i tjeneste utover ordinær arbeidstid etter regler i Arbeidsmiljøloven. Beredskapsplan 11

12 Helse Fonna har fullmakt fra Helse Vest til å pålegge eget personell å utføre nærmere tilvist arbeid ved hendelser som forårsaker ekstraordinær pågang av pasienter (jfr. Lov om spesialisthelsetjenesten 2 1d). Dersom det er nødvendig kan departementet treffe en foreløpig beslutning om anvendelse av fullmaktsbestemmelsene. En slik beslutning skal bekreftes av kongen så snart som mulig. Iverksetting av fullmaktsbestemmelsene forventes bare brukt ved nasjonale kriser. Helse Fonna personellregistre skal være i overensstemmelse med kravene i Forskrift til Lov om helsemessig og sosial beredskap 9 Registrering av personell som slår fast at virksomheten skal ha oversikt over personell som kan beordres til innsats (jfr. lovens 4 1) 2.6 Opplæring og øvinger 7 i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap stiller krav om kompetanse, opplæring og øvinger. Regelmessige øvinger er òg en nødvendig forutsetning for oppbygging og vedlikehold av kompetanse og for forsvarlig samvirke mellom nødetatene, mellom de ulike HF a i Helse Vest og mellom Helse Vest RHF og andre RHF. Opplæring Administrerende direktør har det overordna ansvaret for at opplæringa i beredskapsarbeid inngår som en del av opplæringa for nytilsatte, og for at HF et har en plan som varetar opplæring i beredskapsarbeid. Den som har personalansvar, har ansvar for at den enkelte tilsette får opplæring, på lik linje med brannvernopplæring. Planverk og opplæring bør være mest mulig likt. Helsepersonellet skal Gjennomgå beredskapsplanen til avdelinga/institusjonen/foretaket kvart år, med vekt på den aktuelle enhet og sine oppgaver Delta på nødvendig beredskapsopplæring for eksterne og interne hendelser Som et minimum lære opp vikarer, spesielt leger og spesialsjukepleiere, i de rollene de kan komme til å måtte utøve ved en beredskapssituasjon 2.7 Operativ ledelse skadested Innsatsleder (IL) Utpekes av politimesteren for ledelse og koordinering av skadested. Hovedoppgaver: Innsatsleder skal lede, koordinere og kvalitet sikre håndteringen av akutte og planlagte hendelser på taktisk nivå Koordinere innsatsen til faglederne og legge forholdene best mulig til rette for at disse skal kunne utføre sine oppgaver, nemlig å redde mennesker fra død eller skade Innsatslederen oppretter kommandoplass(ilko) og leder derfra innsatsen gjennom faglederne. Fagleder helse (FH) Beredskapsplan 12

13 Ansvarlig for den helsemessige innsatsen, inkludert helsefaglig vurdering, prioritering, behandling og pasienttransport, ivaretas av helsetjenesten under leder av fagleder helse. Fagleder helse innehas vanligvis av kommunelegen. Ved epidemiske utbrudd vil tilsvarende funksjon kunne opprettes med infeksjonsmedisiner som fagleder helse på mottakssted. Operativ leder helse (OPH) Rollen dekkes normalt av ambulanse personell. Operativ leder helse er medisinsk faglig underlagt fagleder helse (og, hvis denne ikke er opprettet: AMK legen). OLH skal forestå organisering, ledelse og koordinering av det operative sanitetsapparat, herunder organisere evakueringskjeden fra skadested i samarbeid med innsatsleder og AMKsentral. Fagleder og operativ leder helse må forholde seg til: Innsatsleder vedrørende koordinering av oppgaver inne på skadeområdet og ved behov for ressurser utenfor helsetjenesten (lys, transport, redningshelikopter osv.) AMK, vedrørende anmodning om ressurser fra helsetjenesten og fordeling av pasienter til neste ledd i behandlingskjeden. AMK legen AMK legen er rådgiver for AMK sentralens medisinske virksomhet og veileder ved behov ambulansepersonell og AMK personell. AMK legen kan være en sentral støttespiller for operativ leder helse ved større aksjoner. Fagleder brann (FB) Fagleder brann har både det faglige og operative ansvar for brannvesenet innsats. Fagleder brann har ansvar for sikring og klarering av skadested. Fagleder orden (FO) Fagleder orden skal ivareta alle funksjoner vedrørende orden, sperring av området, regulering og registrering, samt tiltak vedrørende omkomne. Vedkommende er normalt politi. Evakueringspunkt(EP) Ved evakueringspunktene (EP) skal skadde og uskadde som transporteres eller følges ut av innsatsområdet, registreres. Sa langt det er mulig, skal det registreres hvor de transporteres. Dette gjelder også de som skal til evakuerte senteret. EP bør ligge sa når samleplass for skadde, innlastingsplass for ambulanser og helikopterlandingsplass som mulig. Ved behov for flere evakueringspunkt skal det fores logg ved alle. All loggført informasjon fra evakueringspunktene skal fortløpende eller snarest meldes inn til operasjonssentralen eller politidistriktets registreringssenter. EP er underlagt politiet. Ambulansepersonell skal delta ved Evakueringspunkt og melde fra til AMK for hver pasient som tas ut av området. Lokal redningssentral (LRS) LRS kan etableres for å koordinere de operative funksjonene. LRS ledes av Beredskapsplan 13

14 politimesteren, og består av en redningsledelse som sammensettes av representanter fra en rekke etater, herunder helsetjenesten. Hovedredningssentral (HRS) Hovedredningssentralen er lokalisert til henholdsvis Sola og Bodø og kan koordinere redningsaksjoner som går utover et enkelt politidistriktsansvarsområde. Videre tilfører de spesielle ressurser som helikoptre med videre, samt leder normalt aksjoner til sjøs. Fylkeslegen i henholdsvis Rogaland og Nordland tiltrer vedkommende HRS ved behov, og vil være hovedkontaktperson for taktisk beredskapsledelse i helseforetak/rhf, samt vil opprette kontakt med regional AMK. Lokal AMK (L AMK) Lokal AMK har hovedansvar for tilførsel av ressurser og fordeling av pasienter innenfor eget helseforetak i samarbeid med de medisinske ansvarlige på ulike avdelinger i sykehusene. Ansvarlig lege (fagleder helse) forholder seg til AMK, som i alle andre akuttsituasjoner. Under omfattende aksjoner vil regional AMK bistå med samordning over et større område, f.eks. hele helseregionen, samt ha kontakt med andre helseregioner for koordinering av ressurser og fordeling av pasienter. 2.8 Skallsikring I en beredskapssituasjon kan sikring av sjukehuset og området rund bli forsterket. Skallsikring eller forsterket adgangskontroll, styres av adgang og sikkerhetsfunksjon, service enhet, internservice. Teknisk vakt har også tilgang til nøkkelbryter som har to posisjoner en for normal drift og en for beredskap. Alle ansatte må da være identifiserbar med ID kort. 2.9 Organisering av beredskapsledelsen Beredskapsledelse i helseforetak Etter ansvarsprinsippet har administrerende direktør i helseforetaket også ansvaret under beredskapssituasjoner i helseforetaket, eller i ansvarsområdet til helseforetaket. Beredskapsledelsen skal i slike situasjoner opptre på vegner av, og med fullmakter fra direktøren, for å kunne disponere ressursene til helseforetaket og, om nødvendig, gjøre nødvendige avtaler med eksterne samarbeidspartnere. Sammensetning og rollefordeling i beredskapsledelsen, skal være beskrevet beredskapsplanene til helseforetakene. Beredskapsleiinga skal være den same for alle typer hendelser. I beredskapsledelsen blir det gitt rom for å kalle inn rådgivere / etablere rådgivingsgrupper som er tilpasset den enkelte situasjonen. Foretaket skal definere én kompetent person i vakt med nok fullmakter fra direktøren som kan vareta funksjonen som beredskapsleder til beredskapsledelsen ellers er etablert. I den daglige tjeneste tar AMK sentralen til foretaket hånd om 113 telefoner og styrer og koordinerer ambulanseoppdrag. AMK sentralene samarbeider med relevante parter for å sikre nødvendig samordning. Det gjeld primærhelsetjeneste, i hovedsak LV sentraler, men òg brannvesen, politi, hovedredningssentral og andre samarbeidspartnere. Beredskapsplan 14

15 I ekstraordinære beredskapssituasjoner er oppgavene til foretaket så store at de ikke kan håndteres uten at aktiviteten blir lagd om og eventuelle ekstra ressurser blir sette inn. I slike beredskapssituasjoner må ansvarsforholda og kommandolinjene være tydelige. AMK er en viktig redskap for beredskapsleiinga for å sikre god kommunikasjon og operativ leiing. AMK sentralen vil som alle andre ressurser i helseforetaket være underlagt beredskapsleiinga. Det går derfor ei direkte leiingslinje fra beredskapsleiinga til AMK når beredskapsleiinga til foretaket er etablert. Ved behov for samordning ved større hendinger der flere helseforetak er involverte, skal det helseforetaket som leier hendinga, kalle inn representanter fra andre involverte helseforetak. Det HF et som eier hendinga, vurderer fortløpende behovet for samordning og støtte. Tiltakskort for overlege generell kirurg: Varsling ved traumer og brannskader: AMK sentralen varsler vakthavende overlege generell kirurgi, Klinikk for kirurgi, Haugesund sjukehus om mottatt melding. Ved hendelser i lokal sjukehusområde Odda/Stord, skal vakthavende overlege konferere med vakthavende overlege generell kirurgi (Odda/Stord) før iverksettelse av beredskapsplan. Vakthavende overlege generell kirurgi skal definerer innkallingskode til AMK. Vakthavende overlege generell kirurgi skal vurdere om det også er medisinsk katastrofe. I så fall skal AMK ha særskilt melding. Vakthavende overlege generell kirurgi er leder av Helse Fonna frem til lokal og/eller sentral beredskapsledelse møter. Vakthavende overlege generell kirurgi skal ivaretar funksjon som lokal kriseleder inntil den øvrige beredskapsledelsen er etablert Sentral beredskapsledelse Innkalling ved trinn B Generelle kriterier for varsling av beredskapsledelsen Dersom et medlem av beredskapsledelsen iverksetter ekstraordinære beredskapstiltak innen sitt ansvarsområde, skal alltid de andre medlemmene av beredskapsledelsen varsles og møte. Rådgiver til sentral beredskapsledelse Beredskapssjef Sekretariat adm.sekretær (Stab adm.dir.) Sentral beredskapsledelse Medlemmer Stedfortredere Funksjon Navn Telefon Funksjon Navn Telefon Adm. direktør Olav Klausen Leder Direktør Kirurgisk klinikk Berit Haaland Seksjonsleder Klaus Oddenes Direktør medisinsk Anne Hilde Seksjonsleder Anna Marie Beredskapsplan 15

16 service klinikk Bjøntegård Tveita Direktør Medisinsk klinikk Laila Nemeth Seksjonsleder Inger Magnus son Hauge Konst. Direktør Internservice området Leif Terje Alvestad Seksjonsleder Leif Viktor Wee Direktør Klinikk for psykisk helsevern Kenneth Eikeset Seksjonsleder Marit Børgesen Beredskapssjef Stedfortreder leder Ingerid Paulsen Fagsjef Kjellfrid Laugaland Kommunikasjons sjef Margareth Langebro Komm. rådgiver Eirik Dankel Fremmøte Medlemmer av sentral beredskapsledelse møter ved Haugesund sjukehus, møterom nr etg. vest, tlf. TILTAKSKORT Administrerende direktør (leder) Totalansvaret for Helse Fonna sin medisinske virksomhet relatert til beredskapssituasjon som skal håndteres. Fordeler oppgaver i sentral beredskapsledelse. Varsle adm.direktør i Helse Vest RHF Informasjonsansvar, samhandling med informasjonsenhet i Helse Fonna HF. Utpeke medisinsk kompetanse for å ivareta den fagspesifikke informasjon Vurderer behov for å innkalle annen kompetanse enn den de faste medlemmer innehar. ( SMITTE, smittevernsoverlege, medisinsk klinikk) Ansvar for avslutning av aksjon. Ved avslutning av aksjon skal en følge de initiale varslingsveier og sikre at samtlige enheter er varslet om at aksjonen er avsluttet. TILTAKSKORT Beredskapssjef (stedfortreder) Melding til AMK når sentral beredskapsledelse er etablert. Dialog med lokal redningssentral (LRS) som leder og koordinerer redningsaksjonen. Oversikt over status i forhold til varsling og innkalling via UMS Utarbeide evalueringsrapport. Etter enhver aksjon skal det utformes en evalueringsrapport som gjøres tilgjengelig for involvert personell og beredskapsledelsen. TILTAKSKORT Direktør, Klinikk for kirurgi Oversikt operasjonskapasitet Oversikt over disponible senger egen klinikk Oversikt ressurser egen klinikk Sørge for den nødvendige støtte til den kliniske virksomhet Ved større hendelser hvor antall pasienter vesentlig overstiger transportkapasitet eller hvor tidsfaktor tilsier at det tar lang tid å bringe pasienter til sykehus vil det være aktuelt å sende ut mer omfattende team bestående av kirurger, anestesileger og sykepleiere. TILTAKSKORT Direktør Medisinsk klinikk Oversikt ressurser egen klinikk Sørge for den nødvendige støtte til den kliniske virksomhet Beredskapsplan 16

17 Ved behov omfordele ressurser mellom sjukehus i foretaket i samråd med lokal beredskapsledelse. Ved behov bistå lokal beredskapsledelse ved større pasient forflytninger til andre sjukehus innen/utenfor helseforetaket. Tiltakskort Direktør Medisinsk service klinikk Oversikt intensivkapasitet og respiratorpasienter Oversikt blodbankstatus TILTAKSKORT Direktør Klinikk for psykisk helsevern Oversikt ressurser egen klinikk. Sørge for den nødvendige støtte til den kliniske virksomhet. Beslutte om det skal sendes ut psykososiale team. Sørge for at det blir gjennomført debriefing av utsatt personell. TILTAKSKORT Kommunikasjonssjef TILTAKSKORT Sjef (Internservice område) Oversikt ressurser eget område Ansvarlig for skallsikring av sjukehusområde Sikre tilgang til sjukehusområde for utrykningskjøretøy Sørge for den nødvendige støtte til den kliniske virksomhet TILTAKSKORT Sekretariat (Administrasjonssekretær) Føre logg. Registrere tidspunkt for utløsning av alarm og oppmøte for det enkelte medlem/stedfortreder. Loggføre gjøremål og videre bestemmelser. Oppsummering hver 30.min Beredskapsplan 17

18 Nivå av beredskapsleiinga ved regionale/nasjonale beredskapssituasjoner 2.11 Beredskapsleiing i Helse Vest RHF Helse Vest RHF har eit overordna administrativt ansvar for at beredskapssituasjonar i regionen blir forsvarleg handterte og samordna med annan innsats. Det vil seie at RHF skal sørgje for at befolkninga får nødvendig og nok hjelp ved ulykker og andre akutte situasjonar i helseregionen. Tiltakskort for å handtere ulike situasjonar ligg føre i den interne beredskapsplanen for Helse Vest RHF (ref. 9 side 35). Rolle Helse Vest RHF si rolle i en beredskapssituasjon er Å vareta sørge for ansvaret ved å sikre nødvendige spesialisthelsetjenester til befolkninga Å gjøre nødvendige avklaringer når det gjeld ansvar og oppgavefordeling Ved behov å være kontakt til og støtte det enkelte helseforetak i beredskapssituasjoner som overgår kapasiteten til helseforetaket Å hjelpe med samordning i beredskapssituasjonar som involverer fleire helseføretak, også Helse Vest IKT AS Å rettleie og utøve myndigheit som eigar, inkludert å ha kontakt med og rapportere til statlege organ Å yte styringsrett til disponering av personell Å hjelpe det enkelte helseføretak med informasjonstiltak Beredskapsplan 18

19 2.12 Utrykningsteam Det er ikke gitt i lov eller forskrift at vi må ha utrykningsteam, men vi har et utrykningsansvar. Dette ansvar ivaretas daglig av ambulansetjenesten. Ved større ulykker kan det være aktuelt å aktivere og sende ut utrykningsteam til skadested. Utrykningsteam har som oppgave å forsterke de lokale hjelpemannskapene med personell og utstyr. Utrykningsteamet består av anestesilege og anestesisykepleiere. Teamet har utstyr for å jobbe på samleplass. Lokal kriseleder beslutter om utrykningsteam skal sendes ut. Utrykningsteamet ber AMK skaffe transport for å komme ut til skadested. Politi kan beordre drosje om behov, men dette skal gå via AMK Informasjonsberedskap Politiet har hovedansvaret for informasjon ved ulykker og katastrofer. Helsetjenesten må derfor koordinere og samordne sin informasjon med politiet, og være klar over hvilken informasjon som kun skal gis av politiet. Det vil kunne være aktuelt for politiet ved en katastrofe å sende representanter til alle sykehus som mottar pasienter, for å innhente informasjon om innleggelsene, samt bistå med koordinering av informasjon Se for øvrig foretaksovergripende plan: INFORMASJON 2.14 Psykososial omsorg ved beredskapssituasjoner Etablering av psykososiale støttetjenester på pårørendesenter Pårørendesenter blir automatisk etablert ved TRINN B Ved TRINN A opprettes senteret etter beslutning fra Lokal beredskapsledelse. Akutt Ambulant team, psykiatrisk klinikk er tillagt ansvaret for å opprette, bemanne og lede pårørendesenter. Teamet har ansvar for akutte krisepykiatriske tiltak og bistand Det etableres en gruppe for pårørende/andre og en gruppe for pasienter (etter kirurgisk eller medisinsk behandling, for eksempel pasienter med prepsykose/psykose). Gruppene skal være tverrfaglig sammensatt. Ved behov for Barnepsykiatrisk bistand, når barn/ungdom/familier er involvert, blir barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) varslet etter egen varslingsplan. Det etableres mottak i egne lokaler i tilknytting til pårørendesenteret. Etablering av psykososiale støttetjenester for eget personell Pårørendesenter omfatter også støttetjenester for eget personell. Dette gjøres i samråd med HMS. Akutt ambulant team kan også bistå det kommunale psykososiale team. Varsling Representant fra Psykiatrisk klinikk i lokal beredskapsledelse har ansvar for innkalling av Akutt Ambulant Team, og annet personell etter fastlagt plan. Lokal beredskapsledelse beslutter om annet personell skal innkalles. Beredskapsplan 19

20 Lokaler Haugesund sjukehus Ledelsen for pårørendesenteret etableres i turnuslegenes kontor (1P148) ved møterom / spiserom ved Psykiatrisk klinikk, Haugesund Sjukehus. Pårørendesenteret etableres i dagsenterlokalene og omkringliggende kontorer. Det er også mulig å bruke poliklinikklokalene i etasjen under. Stord sjukehus Pårørendesenter avhengig av situasjonen vil en benytte medisinsk poliklinikk, eller ordinære kontorlokaler ved psykiatrisk poliklinikk. Hvilke telefonnummer den enkelte gruppe får, meldes lokal beredskapsledelse. Pårørende mottak opprettes i kantinen. Gruppepoliklinikken, Stord DPS kan i tillegg benyttes, for mer avskjermet samling av pårørende. Odda sjukehus Pårørende mottak opprettes i kantinen. Ansvarsfordeling i forhold til psykososial omsorg Politiets ansvar Hvert politidistrikt har sin redningsplan, som også omfatter arbeid for pårørende og overlevende. Aktuelle lokaliteter for pårørendesenter er forhåndsutpekt i flere distrikt. Politiet vil ha behov for helsepersonell for å yte psykososiale støttetjenester, og skal da primært henvende seg til legevaktsentralen. Kommunenes ansvar Den enkelte kommune plikter å etablere omsorgstiltak for fysisk uskadde, overlevende og pårørende ved beredskapssituasjoner innen kommunen. Ved behov for helsepersonell ut over det som finnes lokalt i kommunen, kan ressurser fra spesialisthelsetjenesten allokeres via sentral beredskapsledelse. AMK sentralen AMK kan formidle kontakt med personellressurser fra spesialisthelsetjenesten, dersom kommunehelsetjenesten ber om det. Nasjonalt kompetansesenter mot vold og traumatisk stress (NKTS) Senteret gir helsemyndighetene råd og kan også bistå i en beredskapssituasjon etter oppdrag fra Sosial og helsedirektoratet. evt. i samarbeid med Utenriksdepartementet. Koordineringsbehov Opprettelse av flere ulike «senter» eller samlingssteder for pårørende er en stor utfordring for god informasjonsflyt, og god oppfølging av den enkelte. Det er svært viktig med god kommunikasjon mellom politiet, kommunenes kriseteam, spesialisthelsetjenesten sine ressurser, og evt. den virksomhet som rammes. Beredskapsplan 20

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested Tverrfaglig samvirke på skadested Den norske redningstjenesten Norsk redningstjeneste er en nasjonal dugnad, hvor den grunnleggende ide er at alle ressurser i Norge som er egnet for å redde liv, skal kunne

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Rammeplan - beredskap

Rammeplan - beredskap 1 PLANVERKETS FORMÅL... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 GRUNNLAG... 2 1.2.1 Fire hovedprinsipper... 2 1.3 DEFINISJONER... 3 1.3.1 Beredskapsnivå... 3 1.4 UTLEVERING AV TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER TIL POLITIET

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12 Dato Saksbehandler 21.10.12 Martin F. Olsen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Beredskap og beredskapsarbeid i Vestre Viken HF Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Overordnet. Versjon april 2012. Oppdatert

Overordnet. Versjon april 2012. Oppdatert Overordnet Versjon april 2012 Oppdatert Innhold DEL I ADMINISTRATIV... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Planprinsipper... 3 1.3 Samordning med øvrige beredskapsetater... 4 1.4. Samarbeid med

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse?

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Stråling og mennesker Mennesker kan bli utsatt for stråling på ulike måter. De radioaktive stoffene kan spres via luft og de tas opp i

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Nasjonal og regional helseberedskapsplan

Nasjonal og regional helseberedskapsplan 1 Nasjonal og regional helseberedskapsplan Nasjonal helseberedskapsplan 2 Behov for beredskapsplaner: Aktører beskrevet i planen skal ta utgangspunkt i denne planen når de lager egne beredskapsplaner.

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Beredskap rammeverket

Beredskap rammeverket Beredskap rammeverket Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Rammeplan - Sykehuset Telemark HF

Rammeplan - Sykehuset Telemark HF ID: 736 Versjonsnr. 003 Rammeplan STHF Beredskapsplaner Gyldighetsområde: STHF Utarbeidet: Beredskapsleder 28.10.2013 Emne: Rammeplan STHF Beredskapsplaner Verifisert av / fagansvarlig: Adm. direktør /

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen

Detaljer

24.10.13. ROS analyser. Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp

24.10.13. ROS analyser. Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp ROS analyser Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp 1 Safetec - an ABS Group Company Safetec har siden 1984 levert rådgivningstjenester innen sikkerhet, beredskap, pålitelighet og regularitet.

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Beredskap i Jernbaneverket

Beredskap i Jernbaneverket Retningslinje Godkjent av: Hiis-Hauge, Rannveig Side: 1 av 8 1. HENSIKT OG OMFANG 1.1. Hva vi mener med «beredskap» Jernbaneverket har ulike typer beredskap, beskrevet nedenfor: Beredskap Referanse Forskriften

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Atomulykker. Monica Dobbertin seniorrådgiver, Statens strålevern Seksjon Beredskap. www.nrpa.no

Atomulykker. Monica Dobbertin seniorrådgiver, Statens strålevern Seksjon Beredskap. www.nrpa.no Atomulykker Monica Dobbertin seniorrådgiver, Statens strålevern Seksjon Beredskap www.nrpa.no Vakttelefon 67 16 26 00 Agenda Litt om Strålevernet Atomberedskapen i Norge roller og ansvar Risiko - scenario

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet

Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet Rundskriv IS-9-2015 Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet Publikasjonens tittel: Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005.

Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005. Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005. ØVE: Medisinsk ledelse, kommunikasjon, koordinering og kontroll. Samhandling med primærhelsetjenesten, evakuering, dokumentasjon og logistikk.

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

PLAN FOR ATOMBEREDSKAPEN LEBESBY KOMMUNE

PLAN FOR ATOMBEREDSKAPEN LEBESBY KOMMUNE PLAN FOR ATOMBEREDSKAPEN I LEBESBY KOMMUNE Februar 2009 Vedtatt i Kommuenstyresak 09/257 1.0 Generell del 1.1 Forord Den overordnede målsettingen med plan for atomberedskap er å styrke landets atomberedskap

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestfold Politidistrikt Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Vestfold Kommunehelsetjenesten

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

Læring for bedre beredskap

Læring for bedre beredskap Læring for bedre beredskap Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Inggard lereim,leder helsedirektorates 22.prosjekt Prof.dr.med.NTNU Læring for bedre beredskap - Helseinnsatsen etter terrorhendelsene

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Brannen i Gudvangatunellen Lengde: 11.428 m Dato: 5.8.2013. Stian Sægrov ambulansesjef - Helse Førde

Brannen i Gudvangatunellen Lengde: 11.428 m Dato: 5.8.2013. Stian Sægrov ambulansesjef - Helse Førde Brannen i Gudvangatunellen Lengde: 11.428 m Dato: 5.8.2013 Stian Sægrov ambulansesjef - Helse Førde Disposisjon Prehospital Hospitalt Leiing Utfordringar Læringspunkt Samhandling mellom nødetatar Samhandling

Detaljer

Regional IKT beredskapsplan

Regional IKT beredskapsplan Regional IKT beredskapsplan Dette dokumentet erstatter etter at det er godkjent nåværende vedlegg 4 i Regional beredskapsplan for Helse Sør Øst, og inngår således som en delplan til den regionale beredskapsplanen

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Beredskapskoordinator Georg Ordemann Helse Bergen

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Beredskapskoordinator Georg Ordemann Helse Bergen «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Beredskapskoordinator Georg Ordemann Helse Bergen 1 PREHOSPITAL BEREDSKAP I HELSE BERGEN «Kompetanseløft til kommunal beredskap»

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 HORTEN KOMMUNE Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 Generell beredskapsplan for Horten kommune angir hovedprinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen. Videre gis det

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Atomberedskapen i Norge. Roller, ansvar og utfordringer

Atomberedskapen i Norge. Roller, ansvar og utfordringer Atomberedskapen i Norge. Roller, ansvar og utfordringer Inger Margrethe Hætta Eikelmann Atomberedskapskonferanse Fredrikstad 6. november 2014 Seksjon nordområdene: Svanhovd miljøsenter (Sør-Varanger) og

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Definisjon

Detaljer

Regional IKT-beredskapsplan

Regional IKT-beredskapsplan Regional IKT-beredskapsplan Dette dokumentet erstatter etter at det er godkjent nåværende vedlegg 4 i Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst, og inngår således som en delplan til den regionale beredskapsplanen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak Saksnummer: 2004/00026 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forskrift om krav

Detaljer

Øvelse TYR 2012 Regionalt beredskapsseminar 7.mars 2013. Maj-Britt Aarnes Hvammen, Anne Birgitte Fabricius Berg, Mads Are Heie

Øvelse TYR 2012 Regionalt beredskapsseminar 7.mars 2013. Maj-Britt Aarnes Hvammen, Anne Birgitte Fabricius Berg, Mads Are Heie Øvelse TYR 2012 Regionalt beredskapsseminar 7.mars 2013 Maj-Britt Aarnes Hvammen, Anne Birgitte Fabricius Berg, Mads Are Heie Målsetting Gjennomføre en realistisk samvirkeøvelse på strategisk, taktisk

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Oppsummering av Øving Hordaland 2013

Oppsummering av Øving Hordaland 2013 Oppsummering av Øving Hordaland 2013 Innlegg på fylkesberedskapsrådets møte på Solstrand 16. og 17. januar 2014 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Hvem Hva Hvor Øving Hordaland: Er en øvelse arrangert

Detaljer