Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring"

Transkript

1 Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård

2 Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering og forankring Forfattere Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Rapport Prosjektrapport nr. 12/2002 ISSN-nummer Trykkeri Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand Pris 100, - Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Serviceboks 415, N-4604 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

3

4

5 Forord Evalueringen av mobiliseringsfasen i prosjektet Kompetanseutvikling i utkantkommuner (KOMUT) er gjennomført av Agderforskning på oppdrag fra Høgskolen i Narvik. Høgskolen i Narvik fungerer som sekretariat for KOMUT prosjektet og har sammen med en innleid konsulent utgjort den operative prosjektledelsen. Evalueringen omfatter ikke hele prosjektet, men tar for seg overgangen fra forprosjekt til hovedprosjekt. Denne fasen er knyttet til mobiliseringsaktiviteter som har foregått ved slutten av prosjektets første år. Vi vil benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid med prosjektledelsen i KOMUT og personer i de ulike områdene som har bidratt med informasjon. i

6

7 Innholdsfortegnelse FORORD... I INNHOLDSFORTEGNELSE... III SAMMENDRAG... V 1 HVA SKAL EVALUERES? Bakgrunnen for prosjektet KOMUT Aktiviteter i mobiliseringsfasen Praktisk gjennomføring Evaluering av mobiliseringsfasen i KOMUT prosjektet BEGREPSAVKLARING OG METODE Sentrale begrep Metode Dokumentasjon av det empiriske grunnlaget AKTIVITETER OG AKTØRER I PROSJEKTET Startkonferansen i Båtsfjord Startkonferansen i Aure Askvoll og Engerdal kommune Nye områder i KOMUT prosjektet Høgskolen i Narvik sin rolle LOKAL FORANKRING Informasjon og kommunikasjon Medvirkning og samordning En felles problemforståelse? ANBEFALINGER...27 LITTERATURLISTE...31 VEDLEGG...33 FOU INFORMASJON...38 iii

8

9 Sammendrag Prosjektet Kompetanseutvikling i utkantkommuner (KOMUT) baserer seg på en modell for organisering av desentralisert kompetanseutvikling utviklet av Høgskolen i Narvik. KOMUT er en videreføring av et prosjekt gjennomført på Sør-Helgeland på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (HIN Rapport ). Evalueringen av prosjektet Kompetanseutvikling i utkantkommuner er knyttet til mobiliseringsarbeidet og gjennomføringen av to startkonferanser i Aure og Båtsfjord. Mobiliseringen er en sentral del av prosjektets innledende fase og nødvendig for å oppnå en lokal forankring av prosjektet. Evalueringen tar for seg følgende problemstillinger: Har mobiliseringsarbeidet ført til lokal/regional oppslutning om Komut prosjektets metode/modell for etter- og videreutdanning i distriktskommuner? Er mobiliseringen organisert og gjennomført på en hensiktsmessig måte? Hvilke arenaer er etablert for mobiliseringsarbeidet? Er arenaene egnet til å skape mobilisering? Har mobiliseringen bidratt til at de ulike aktørene bruker arenaene? Hva er de viktigste barrierene for lokal mobilisering? Mobiliseringsfasen i prosjektet har til hensikt å sikre lokal forankring. Hvorvidt man har lykkes i dette vurderes ut i fra ulike krav som kan settes til forankringsarbeidet. Kravene knyttes til informasjon, kommunikasjon, medvirkning og samordning, problemforståelse, målsetting og tiltak. Evalueringen viser at prosjektets bærende ide har bred oppslutningen og bygger på en sammenfallende problemforståelse hos de ulike aktørene som er involvert. Prosjektet imøtekommer derfor et lokalt behov. Behovet knyttes både til kompetanseheving som viktig for den lokale næringsutviklingen, og det generelle ønsket om etter- og videreutdanning og annen opplæring hos enkeltpersoner. Med bakgrunn i den brede oppslutningen om prosjektets bærende ide konkluderer evalueringen med at det er grunnlag for å videreføre KOMUT pro- v

10 sjektet. Prosjektet vil imidlertid bli styrket ved at det i det videre arbeidet gjøres noen justeringer hva angår informasjon og erfaringsoverføring. Mobiliseringsarbeidet i KOMUT har gitt varierende resultat. Den lokale forankringen av KOMUT er viktig for prosjektets fremtid, men forankringen fremstår som relativt svak i noen områder. Variasjonene mellom områdene er store. Rapporten peker videre på at behovet for bedre informasjonsrutiner, dokumentasjon fra prosjektområdene og en systematisk erfaringsoverføring mellom deltakerkommunene utgjør sentrale forbedringsområder. I mobiliseringsfasen har samordningen mellom KOMUT prosjektet og andre pågående prosjekter innen lokal kompetanseutvikling vært i fokus. Det er en utfordring å samkjøre KOMUT med andre prosjekter slik at konkurranse og motstand i størst mulig grad unngås. KOMUT prosjektet er trolig best tjent med en aktiv samordning med parallelle regionale prosjekter. Evalueringen anbefaler at det gjøres noen justeringer i prosjektets videreføring. Anbefalingene kan oppsummeres i følgende hovedpunkter: Økt og mer strukturert informasjon om prosjektets bakgrunn, modell for etter- og videreutdanning, organisering og videre fremdrift. Tilrettelegging for aktiv erfaringsoverføring mellom stedene som er involvert i prosjektet. Tettere oppfølging av områdene som er prioritert lavest og hvor forankringen av prosjektet er svakest. Støtte etableringen av lokale arenaer for privat og offentlig samarbeid i de områdene som mangler dette. Etableringen av lokale prosjektgrupper kan være sentralt her. Involvere kompetansetilbydere i mobiliseringsarbeidet. Dette kan gi kunnskap om nye opplæringsformer, organisering og praktisk gjennomføring av utdanning, samt bredden i tilbudet. Den viktigste utfordringen for KOMUT-prosjektet er først og fremst å tilpasse og tilby en mer systematisk og tilpasset informasjon til de ulike geografiske områdene som involveres i prosjektet. Dette kan dreie seg om en beskrivelse av situasjonen i de ulike områdene, erfaringer fra andre områder, et diskusjonsforum der prosjektdeltakere kan utveksle erfaringer og knytte nettverk, informasjon om kompetansetilbydere, behovet for infrastruktur, organisering av sentral osv. Med bakgrunn i den brede oppslutningen om pro- vi

11 sjektets bærende ide og en felles problemforståelse anbefaler vi derfor at KOMUT prosjektet videreføres, men at endringene knyttet til informasjon og erfaringsoverføring prioriteres i det videre arbeidet. vii

12

13 1 Hva skal evalueres? 1.1 Bakgrunnen for prosjektet Kommunal- og regionaldepartementet satte i 1999 i gang et arbeid for å utvikle et verktøy for regionale aktører som skal drive med bedrifts- og kompetanseutvikling i utkantkommuner. Høgskolen i Narvik gjennomførte i den forbindelse et prosjekt på Sør-Helgeland i samarbeid med lokale ressurser. Kompetanseutviklingsarbeid som var gjort i området ble analysert og det ble gjennomført en intervjuundersøkelse blant lokale aktører. Erfaringene ble videreført i en modell til bruk i arbeidet med kompetanseutvikling i utkantkommuner (HIN Rapport ). Det viktigste elementet i modellen er etableringen av en sentral som skal være det fysiske bindeleddet mellom de ulike aktørene, og den organisasjonen som skal ivareta de oppgavene som er identifisert. I modellen (fig. 1) skilles det mellom lokale aktører som kompetansekjøpere, en driftsenhet som utgjør sentralens eierskap og styre, tilbydere av kompetanse og andre relaterte init i- ativ/aktiviteter. Koblingen mellom disse aktørene skjer gjennom den nevnte sentralen. Sentralens oppgaver består i å kartlegge kompetansebehovet i regionen, ha oversikt over og kunnskap om kompetansetilbydere og gjennomføre kompetansetiltak. 1

14 Figur 1: (gjengitt fra HIN Rapport s.8) Driftsenhet Eier Styre Aktører Tilbydere Lokale aktører Interessenter Sentralen Eksterne Ressurser: Universitet Høgskoler SND/ Fylket Bedrifter Enkeltpersoner Kompetansetiltak Program Sammen med modellen for desentralisert kompetanseutvikling presenteres prosessen frem mot etablering og videre drift av den sentralen som beskrives i modellen. I rapporten fra Høgskolen i Narvik omtales denne prosessen som verktøyet : Verktøyet defineres som alle aktiviteter og handlinger, tilrettelegginger og tilpasninger, strukturering og organisering som kreves for å etablere og drive desentralisert kompetanseutvikling og FoU-aktivitet i utkantdistrikter. (HiN rapport s.9) 2

15 Prosessen (eller verktøyet) inneholder fire ulike faser frem til og med etablering av sentralen. Rapporten fremhever viktigheten av å informere om modellens eksistens slik at det kan bli tatt initiativ til gjennomføring. Ansvaret for å gjøre modellen kjent legges først og fremst til nasjonale og regionale aktører som departement og fylkeskommuner. Videre understrekes det i rapporten at et lokalt initiativ bør omsettes i etablering av et utvalg som kan lede arbeidet fram mot oppstart. Det etablerte utvalget har som oppgave å forberede den neste fasen. Dette er en mobilisering av de aktørene som er identifisert i modellen. Mobiliseringen skal skape oppslutning om modellen for desentraliserte kompetansetiltak og legge grunnlaget for videre deltakelse. Den siste fasen før etablering er knyttet til lokale behovsanalyser og en kartlegging av det konkrete kompetansebehovet i området. Rapporten om desentralisert FoU fra Høgskolen i Narvik beskriver altså både en modell for organisering av desentralisert kompetanseutvikling og prosessen frem mot etablering av denne modellen. Prosjektet Kompetanseutvikling i utkantkommuner (KOMUT) baserer seg både på den modellen og prosessen som er beskrevet. Prosjektets bærende ide er å utvikle kommunenes bestillerkompetanse og evne til å legge til rette for etter- og videreutdanning, deretter bygge opp et organisert kompetanseutviklingstilbud for kommunens innbyggere, nærings- og arbeidsliv for å skape lærende miljøer på arbeidsplassene, gi innbyggerne mulighet for etter- og videreutdanning som er tilpasset den enkeltes bosted, arbeids og/eller livssituasjon gjennom fleksible utdanningstilbud og bruk av IKT. (KOMUT, søknad til kompetanseutviklingsprogrammet) 1.2 KOMUT I etterkant av prosjektet på Sør-Helgeland ble det tatt initiativ til å videreføre arbeidet i et nasjonalt prosjekt. Dette initiativet kom bl.a. fra Kommunal- og regionaldepartementet. Med bakgrunn i modellen som var utviklet, var målet å etablere slike sentraler i flere distriktskommuner. Erfaringene som var gjort på Sør-Helgeland, skulle danne utgangspunktet for å komme i gang med kompetansetiltak på lokale premisser og etter lokalt behov. Ny teknologi og desentralisert utdanning var mulighetene som skulle utnyttes. Det ble lansert et prosjekt som fikk navnet Kompetanseutvikling i utkantkommuner (KOMUT). Høgskolen i Narvik fungerer som sentralt sekretariat og har ansvar for å forankre prosjektet lokalt og drive det mobiliseringsarbeidet som skal bidra til dette. I prosjektbeskrivelsen heter det videre at det skal benyttes ulike metoder for kompetansekartlegging i mobiliseringsfasen. Dette skal danne et 3

16 grunnlag for å skape felles forståelse av kompetansebehov, samt at kartle g- gingsarbeidet vil gi kompetanse i bestilling og etablering av opplæringstiltak som er forankret i lokale behov. I søknaden om prosjektfinansiering som ble sendt til Kompetanseutviklingsprogrammet i april 2001 om midler for 2001 og 2002, var det tegnet intensjonsavtaler med kommunene Båtsfjord, Aure, Askvoll og Engerdal, samt Vega, Vevelstad, Dønna, Herøy og Leka på Sør- Helgeland. Det er også inngått en rekke intensjonsavtaler med bedrifter og foreninger (offentlige og private) i Aure, Båtsfjord og Engerdal. KOMUT prosjektet er organisert i henhold til den rapporten som er beskrevet over. Prosessen frem mot etablering av en sentral er derfor inndelt i faser slik det beskrives i verktøyet. Denne evalueringsrapporten er avgrenset til mobiliseringsfasen av prosjektet. Det vil si at det forut er tatt et lokalt initiativ til å bli en del av prosjektet i de aktuelle områdene, slik det kommer frem i intensjonsavtalene som er inngått. Mobiliseringsfasen utgjør en viktig del av prosjektet. Det er i denne fasen prosjektet skal forankres lokalt gjennom en mobilisering av lokale aktører. I prosjektsøknaden til Kompetanseutviklingsprogrammet beskrives det flere aktiviteter som til sammen utgjør mobiliseringsfasen. Disse aktivitetene er: politisk forankring startkonferanse analyse av området intervju med aktører i lokalområdet Det er disse aktivitetene som danner utgangspunktet for denne evalueringen av KOMUT prosjektet. Vi kommer nærmere inn på disse i det neste kapittelet. 1.3 Aktiviteter i mobiliseringsfasen For å kunne mobilisere bedrifter, kommuner og enkeltmennesker til å delta i etter- og videreutdanning, er det viktig å spre informasjon om prosjektet. Dette skjer best ved at det etableres en startkonferanse med deltakelse fra næringsliv, næringsforum, politiske forum og potensielle tilbydere av utdanning. Konferansen skal skape interesse og nysgjerrighet og vil stimulere til kontakt og rekruttering. På en slik konferanse er det viktig å skape debatt lokalt om målsetting med prosjektet og hvordan etter- og videreutdanningen skal organiseres. (KOMUT prosjektbeskrivelse) 4

17 Startkonferansen er en viktig del av mobiliseringsarbeidet. Den skal markere overgangen fra forprosjektet til et hovedprosjekt ved at det er gjennomført en politisk forankring i kommunene. KOMUT modellen skal også være kjent for aktuelle brukergrupper. Det er gjennomført to slike startkonferanser - en i Båtsfjord 7. november 2001 og en i Aure 28. november Den andre aktiviteten i denne fasen er analyser av lokale betingelser for prosjektet. Målet med analysen er å avklare muligheter og forutsetninger for utvikling av næringslivet og næringsgrunnlaget i regionen gjennom FOU-tiltak og kompetanseutvikling, styrt og drevet av regionen selv. Analysene blir i prosjektbeskrivelsen også sett som en del av markedsføringen av prosjektet lokalt. Det er ikke gjort rede for hvordan analysene skal gjennomføres i praksis. Den siste aktiviteten er intervjuer som skal rettes mot lokale aktører og mot tilbydere av kunnskap og finansiering. Intervjuene skal avklare hvilke forutsettinger og betingelser som gjelder for å få deres medvirkning i fremtiden og hva slags engasjement de kan gå inn på. Det er ikke presentert noen resultater fra analysene og intervjuene så langt. 1.4 Praktisk gjennomføring I prosjektbeskrivelsen heter det at aktivitetene vil bli gjennomført under ledelse av HIN i samarbeid med opplæringskoordinator for KOMUT prosje k- tet i de enkelte områdene. Det understrekes at analyser og intervju vil ta noe tid, og arbeid med å organisere og starte drift i områdene vil skje før dette arbeidet er ferdig. I praksis har dette medført at mobiliseringsarbeidet først og fremst har skjedd gjennom startkonferansene. I tillegg til de opprinnelige kommunene som var involvert i prosjektet, har også omkringliggende kommuner blitt en del av KOMUT prosjektet. Det dreier seg om Gamvik og Berlevåg som knyttes sammen med Båtsfjord og Halsa, som er nabokommunen til Aure. Det er tatt et initiativ fra bransjer i ulike områder som ønsker å bli en del av prosjektet. Forsvarets studiesenter i Målselv, bergverksbedrifter i Nord- /Midt- Norge/Sverige 1 og elektrobedrifter/kraftselskap i Sør-Trøndelag har etter eget initiativ blitt en del av KOMUT prosjektet. 1 Dette initiativet har utgangspunkt i et bransjesamarbeid innen bergverk hvor også svenske bergverksbedrifter deltar. 5

18 På grunnlag av en vurdering av de ulike områdene har prosjektledelsen gjort en prioritering. Det er lagt særlig vekt på et sterkt engasjement fra det lokale næringslivet. Følgende prioritering er gjort: 1. Kyst-Finnmark (Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord) og Aure 2. Forsvarets studiesenter (Målselv), Bergverksbransjen i Nord-/Midt- Norge/Sverige, El. Bedrifter/Kraftselskap i Sør-Trøndelag 3. Sør-Helgeland (Dønna, Vevelstad, Leka, Herøy og Vega) 4. Askvoll og Engerdal 1.5 Evaluering av mobiliseringsfasen i KOMUT prosjektet Det er først og fremst startkonferansene i Båtsfjord og Aure som så langt utgjør mobiliseringsfasen i KOMUT prosjektet. I tillegg er det gjennomført et orienteringsmøte på Gardermoen der Engerdal og Askvoll kommune, Hedmark fylkeskommune, KRD og SIVA var representert. Det er disse aktiv i- tetene som utgjør grunnlaget for denne evalueringen. Det betyr at bransjein i- tiativene i Nord- og Midt-Norge og arbeidet på Sør-Helgeland ikke er omfattet av denne evalueringen. Evalueringen er basert på problemstillinger som er formulert med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen for KOMUT. Problemstillingene retter fokus både mot den prosessen som mobiliseringen inngår i og resultatene av denne prosessen. Disse problemstillingene danner grunnlaget for denne evalueringen: Har mobiliseringsarbeidet ført til lokal/regional oppslutning om KOMUT prosjektets metode/modell for etter- og videreutdanning i distriktskommuner? Er mobiliseringen organisert og gjennomført på en hensiktsmessig måte? Hvilke arenaer er etablert for mobiliseringsarbeidet? Er arenaene egnet til å skape mobilisering? Har mobiliseringen bidratt til at de ulike aktørene bruker arenaene? Hva er de viktigste barrierene for lokal mobilisering? Rapporten er videre organisert på følgende måte: Først vil vi gjøre rede for noen sentrale begrep som danner et utgangspunkt for denne evalueringen. Deretter vil mobiliseringsarbeidet i de ulike områdene bli presentert og til slutt drøftet. Vi avslutter med en oppsummering av funn i evalueringen og anbefalinger knyttet til disse funnene. 6

19 2 Begrepsavklaring og metode 2.1 Sentrale begrep Det er en rekke begrep som benyttes i sammenheng med KOMUT prosjektet som bør avklares nærmere. Dette gjelder begrep som mobilisering, forankring, informasjon, medvirkning og samordning. I dagligtale blir forståelsen av begrepene ofte tatt for gitt, men i denne sammenhengen er det nødvendig med en begrepsavklaring. Begrepet mobilisering er ikke entydig. I denne sammenhengen vil mobilisering være knyttet til den prosessen som skal lede frem til et ønsket resultat, nemlig en lokal forankring av KOMUT modellen. Mobiliseringen skal bl.a. gjennom startkonferansene gi informasjon og skape et lokalt engasjement. Målet på om det har skjedd en vellykket mobilisering vil derfor være en vurdering av prosjektets forankring lokalt. Ser vi nærmere på begrepet forankring så er dette nært knyttet til idealet om at de involverte aktørene kjenner til og har samme forståelse av prosjektet, og at de slutter opp om dette gjennom sine handlinger (Karlsen og Ryntveit 2000). Forankring forutsetter derfor kommunikative prosesser for å skape mobilisering og oppslutning basert på en felles forståelse av bakgrunnen og målene for prosjektet. Prosjektledelsen vil ha en nøkkelrolle i forhold til å forankre prosjektet hos de relevante aktørene. For å vurdere om det har funnet sted en vellykket lokal forankring må flere forhold vurderes. Konkret kan vi sette følgende krav til denne prosessen (ibid): Figur 2: Krav til forankring 1. Informasjon: de må ha fått samme informasjonen 2. Kommunikasjon: de må har forstått informasjonen på samme måte 3. Medvirkning og samordning: ved utformingen av prosjektet 4. Problemforståelse : de må være enige i situasjonsbeskrivelsen 5. Målsetting: de må være enige i målene 6. Tiltak: de må være enige i hvordan de skal handle for å 7. bidra til realisering av målene Dette er strenge krav, som til dels avhenger av hverandre og som det i praksis utvilsomt er vanskelig å kreve oppfylt for alle partene. Det er generelt sett slik at dersom et prosjekt ikke er tilstrekkelig forankret hos en eller flere av 7

20 nøkkelaktørene vil dette kunne velte et hvilket som helst prosjekt, uavhengig av om det egentlig er et godt prosjekt eller ikke. Kravene til forankring hos mer perifere aktører behøver imidlertid ikke alltid være like strenge. De konkrete kravene til forankring vil bli brukt som et analytisk utgangspunkt for denne evalueringen. Datainnsamlingen gjenspeiler dette, men fokuserer også på organiseringen av mobiliseringsarbeidet. Informasjon er et vesentlig grunnlag for å få i gang lokal mobilisering. I prosjektbeskrivelsen for KOMUT understrekes behovet for å informere aktørene slik at en vellykket mobilisering kan komme i gang. Som en sentral strategi for mobiliseringen i prosjektet vil derfor dette punktet bli særlig behandlet. Det er viktig å presisere at denne evalueringen tar for seg den første fasen i prosjekt. Dette er også en avgjørende fase for å legge et nødvendig grunnlag for et videre vellykket prosjekt. Medvirkning er et nøkkelord innenfor planleggingsteori. I hovedsak brukes medvirkning om individets mulighet for å innvirke på situasjoner som angår en selv (Amdam & Veggeland 1991). Det handler altså om å delta i avgjørelser som har eller vil få betydning for den enkelte. Lokal deltakelse i utformingen av KOMUT prosjektet er tillagt avgjørende betydning. Det er lokalmiljøet selv som skal utforme sin variant av prosjektet. Det er vanlig å dele inn ulike deltakelsesformer etter hvordan kommunikasjonen har foregått, enten som en enveiskommunikasjon eller toveiskommunikasjon. Medvirkningen i utformingen av prosjektet må derfor vurderes i forhold til det kommunikasjonsmønsteret som har funnet sted. Samordning med andre parallelle initiativ er en utfordring for KOMUT prosjektet. Vi bruker gjerne begrepet samordning når vi vil uttrykke behovet for et samarbeid mellom aktører for å nå felles mål. Samordningen kan enten skje horisontalt ved å samordne aktivitet innenfor et avgrenset område (territoriell samordning), eller vertikalt mellom ulike nivå i et byråkratisk system (funksjonell samordning) (Amdam & Veggeland 1991). Det er den siste formen for samordning vi viser til når vi bruker begrepet i denne evalueringen. Et kjennetegn ved vertikal samordning er at den skjer fra toppen av et hierarki som fordeler ansvar til lavere nivå. I forhold til KOMUT er det en klar utfordring å samordne prosjektet med andre aktiviteter. Utfordringen knytter seg særlig til forholdet mellom det ansvaret ulike byråkratiske nivå har for tilsvarende aktiviteter og de aktivitetene KOMUT prosjektet setter i gang. Med andre ord er det nødvendig med en samordning mellom KOMUT prosjektet og parallelle tiltak i for eksempel fylkeskommunene. 8

21 2.2 Metode Det er stadig mer vanlig at det foretas evalueringer som skal sikre tilbakeføringen av kunnskap til relevante parter (Foss & Mønnesland 1998). Men det finnes samtidig mange ulike definisjoner av hva evaluering er, på samme måte som det er mange metoder og tilnærmingsmåter innenfor evalueringsforskning (Halvorsen 1999). En bred definisjon kan være at evaluering handler om å vurdere virkningene av et tiltak eller en beslutning (Baklien 1993); mer presist kan evaluering defineres som systematisk innsamling av informasjon om virksomheten, kjennetegnene og resultatene av et tiltak, som grunnlag for beslutninger om tiltakets aktiviteter og virkningene av dem (Patton 1986, Ryntveit & Karlsen 2000). Evalueringen av KOMUT prosjektet er knyttet til bestemte aktiviteter i et større prosjekt og resultatene av disse aktivitetene. Metodisk er den gje n- nomført ved at evaluator har fulgt de aktivitetene som har vært gjennomført. En vurdering av aktivitetene er foretatt på grunnlag av samtale og intervju med sentrale aktører, en konferanseevaluering og egne observasjoner. Et overordnet mål med evalueringen er å vurdere resultatene av mobiliseringsfasen i prosjektet. For å gjøre dette vil de sentrale målsettingene for KOMUT prosjektet stå sentralt. Det som er interessant i dette tilfellet, er hvorvidt man har nådd målene om lokal forankring og eventuelt hvorfor man ikke har nådd dette målet. Med andre ord en vurdering av gjennomføringen og resultatene av bestemte tiltak. Evalueringer som også omfatter implementeringsfasen kalles gjerne formative evalueringer (Foss & Mønnesland 2000). Formålet med slike evalueringer er knyttet til bl.a. forbedret styring og implementering, sikre fremdrift og bidra til læringsprosesser underveis. Et annet kjennetegn ved slike evalueringer er fleksible forskningsdesign og en vektlegging av kvalitative metoder. Evaluator blir derfor en aktør som tolker og vurderer prosjektet på et faglig grunnlag uten å påberope seg full nøytralitet. Det blir gjerne gitt videre anbefalinger i slike evalueringer. Denne evalueringen er gjennomført etter prinsippene for en formativ evaluering. Dette er en naturlig tilnærming i denne sammenhengen. Mobiliseringsarbeidet er en vesentlig del av implementeringsfasen av KOMUT modellen og avgjørende for den videre fremdriften i prosjektet. Det har også vært nødvendig å tilpasse evalueringen til endringer som skjer i prosjektet underveis. Et eksempel kan være et nytt initiativ i forhold til kommunene Engerdal og Askvoll som ble gjennomført i den perioden evalueringen omfatter. Det er 9

22 benyttet ulike metodiske tilnærminger, men med en hovedvekt på kvalitative tekniker som observasjon/deltakelse og samtaler/intervju. Evalueringen av KOMUT prosjektet er relativt avgrenset. Det er knyttet til mobiliseringsfasen i prosjektet, og gjennomføres ved å følge de aktivitetene som finner sted i denne fasen. Evalueringen er også svært tidsmessig avgrenset ved at den skjer i løpet av siste kvartal av 2001 (i en prosjektperiode som totalt går over to år). 2.3 Dokumentasjon av det empiriske grunnlaget I henhold til prosjektforslaget for en evaluering av mobiliseringsfasen i KOMUT prosjektet er disse målene for datainnsamlingen lagt til grunn: 1. For det første skal den gi kunnskap om den faktiske organiseringen og gjennomføringen av mobiliseringsarbeidet i Komut prosjektet. I dette arbeidet står prosjektledelsen sentralt sammen med de kontaktpersonene de har hatt lokalt i kommunene. 2. For det andre skal den gi innsikt i hvordan de involverte aktørene opplever mobiliseringen i Komut prosjektet. Dette vil danne grunnlaget for en vurdering av hvorvidt mobiliseringen har ført til den ønskede effekten, nemlig lokal forankring og deltakelse i den videre prosjektperioden. Her blir kompetansekjøpers og kompetansetilbyders vurdering det sentrale. Gjennom deltakelse på startkonferansene er det samlet inn informasjon om gjennomføring av mobiliseringsfasen lokalt og de utfordringene som har karakterisert arbeidet. Det ble også arrangert et møte på Gardermoen der Askvoll og Engerdal kommune deltok sammen med representanter fra KRD, SIVA og Hedmark fylkeskommune. Evaluator deltok også på dette møtet. Datainnsamlingen som danner grunnlaget for evalueringsrapporten har vært todelt. For det første har deltakerne på startkonferansene svart på et spørreskjema. Spørsmålene knyttes til deltakerens bakgrunn og en vurdering av konferansen de har deltatt på (se vedlegg 1). Det kom inn til sammen 21 svar av 21 utdelte skjema på de to konferansene til sammen (fordelt med 16 i Båtsfjord og 5 i Aure). Svarene gir en pekepinn på hvordan deltakerne u- middelbart vurderer den informasjonen som er kommet frem. Svarene vil bli vurdert opp mot de kravene til forankring som er satt opp. For det andre har det vært hensiktsmessig å benytte mer kvalitative tilnærminger i datainnsamlingen. Ved å delta på startkonferansene og på ett møte har evaluator fulgt diskusjonene på de ulike plassene. Dette har gitt god inn- 10

23 sikt i lokale forhold og de særskilte utfordringene som hvert område står overfor. Deltakelse innebærer også at tilgangen til informasjon som ikke direkte kommer frem under konferansen, blir bedre. Uformelle samtaler kan ofte gi et godt inntrykk av ulike aktørers holdning til prosjektet og måten det gjennomføres på. Videre er det gjennomført fem intervjuer og samtaler med noen sentrale aktører, først og fremst personer som er sentrale i den lokale organiseringen av prosjektet. Tre av disse intervjuene er gjennomført i forbindelse med startkonferansene og to over telefon i etterkant av konferansen. 11

24 3 Aktiviteter og aktører i prosjektet 3.1 Startkonferansen i Båtsfjord Onsdag 7. november ble det arrangert en startkonferanse i Båtsfjord. Møtet ble organisert og gjennomført av Båtsfjord Opplæringssenter AS (BOAS) ved leder og kontaktperson for KOMUT. Programmet var inndelt i fire deler: Innledning ved Terje Risholm fra KRD (gikk ut p.g.a. sykdom), status for KOMUT prosjektet ved prosjektledelsen, presentasjon av BOAS og diskusjon til slutt. Deltakerne var representanter fra næringslivet i Båtsfjord, representanter fra Båtsfjord, Berlevåg og Gamvik kommune, representanter fra Finnmark Fylkeskommune (regional utviklingsavdeling og opplæringsavdelingen) og ansatte i BOAS. Kontakten mellom Båtsfjord, som var vertskommune for den første startkonferansen, og prosjektledelsen er godt etablert. Den har utviklet seg gjennom et besøk representanter fra Høgskolen i Narvik har hatt i Båtsfjord og de tette forbindelsene det er mellom KOMUT ledelsen og deres kontaktperson i Båtsfjord. Den lokale kontakten i KOMUT prosjeket er lokalisert til BOAS. BOAS ble etablert så tidlig som i 1993 etter initiativ fra næringslivet i kommunen. Sentralt i etableringen og driften av senteret er Båtsfjord Handelsforening gjennom fiskerigruppa. BOAS er i dag eid av 21 aksjonærer fra næringslivet og arrangerer en rekke kurs og opplæringsaktiviteter. Initiativet som kan føres tilbake til 1987 hadde utgangspunkt i at det ikke fantes tilrettelagte kursog etterutdanningstilbud for næringslivet og den voksne delen av befolkningen i lokalsamfunnet. Det ble etter hvert også etablert en forståelse av sammenhengen mellom kompetanseutvikling og næringsutvikling. Kursaktiviteten omfatter et bredt område tilpasset det lokale behovet (i fiskeriindustrien, videregående skoler osv.). BOAS er også involvert i et regionalt prosjekt som kalles Kunnskap og næring i Kyst-Finnmark. Prosjektet som styres av Finnmark fylkeskommune lønner en person i 50% stilling ved senteret. Vi vil komme tilbake til dette senere. En rekke tiltak inngår i det som skjer i Båtsfjord. De viktigste er: Prosjektet Kunnskap og næring i Kyst-Finnmark (KN) har i hovedsak rettet oppmerksomheten mot elektronisk videregående skole og en kompetansekartlegging i to avdelinger i kommunen. 12

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Til god hjelp for mange Evaluering av Losprosjektet ELISABETH BACKE-HANSEN (RED) METTE LØVGREN KRISTIN AARLAND HILDE ANETTE AAMODT AINA WINSVOLD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID?

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? Av Karl Gunnar Sanda FORSKNING Arbeidsrapport nr. 5/2001 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2001 Arbeidsrapport nr. 5/2001 Pris:110 kr Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Hjem skole-samarbeid for et godt læringsmiljø Evaluering av lokale hjem skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem skole-samarbeid Sluttrapport Ingrid Helgøy Anne Homme Rokkansenteret Stein Rokkan

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram

På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram Gro Sandkjær Hanssen, Ann Karin T. Holmen, Ståle Opedal, Inger Marie Stigen På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram Arbeidsnotat RF-2005/127 Samarbeidsnotat

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

SMÅ PENGER OG STORE FORVENTNINGER

SMÅ PENGER OG STORE FORVENTNINGER NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 08/2002 SMÅ PENGER OG STORE FORVENTNINGER Nettverkskreditt i Norge 1992-2002 Ann Therese Lotherington og May-Britt Ellingsen NORUT Samfunnsforskning AS mai 2002 Prosjektnavn

Detaljer