K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g k l 1 9 : 0 0 i F j e l l s t u a, O d v a. r S o l b e r g s v e i 6 8 D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l j o å n e n d e o l g t v a e l g i e d et i s t k y u r e s t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r s e s f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o? r s a m l i n g e n A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n -, e r a t l - a o f l g o e r s a m l i s t em m e r e t t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek tef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å u t t a l e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å væ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o r s am l i n g e n o g t i l å ut t a l e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e e i e r e n an d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e k t i g. E n f u l l m ak t k a n t r ek k es t i l b ak e n å r s om h e l s t. En andelseier kan ta m ed en rådgiver til generalf o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e E m a n u e l f j e l l B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i E m a n u e l f j e l l B o r e t t s l a g a v h k l 1 9 : 0 0 i F j e l l s t u a, O d v a. r S o l b e r g s v e i 6 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Andre godtgjørelser 4. F O R S L A G A ) Forslag fra Mehmet Er om endring av ordensreglene parabolantenner B ) F o r s l a g f r a G i s l e K o l å s o m o p p g r a d e r i n g a v l e k e p l a s s p å ø v C ) F o r s l a g f r a R a g n h i l d S ø r l i N i l s e n og F r o d e B e r g e t o n N i l s e n om e n d r i n g a v husordensreglene tørk av tøy og l bruk l e g a r av d i ru n p å l u f t e b a l k o n g e n D ) F o r s l a g f r a R a g n h i l d S ø r l i N i l s e n og F r o d e B e r g e t o n N i l s e n om e n d r i n g a v ordensreglene parabolantenner E ) Forslag fra styret om revidering av borettslagets husordensregler F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et 5. V A L G A V I T L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 3 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t (e ) m e d v a r a t i l O B O S å g r e n e r a l f o r s a m l i O s l o, S t y r e t i E m a n u e l f j e l l B o r e t t s l a g Kåre Magnar Karlsen / s / Anne Mette Hyrve / s / Kari Gjerholm / s / B j ø r n H J o h a ns e n / s / I n g e r Ø d e g a a r d / s /

3 S i d e E m a n u e l f j e l l B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f re o generalforsamling r i g e har o r borettslagets d i n æ tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r K å r e M a g n a r K a r l s e n O d v a r S o l b e r g s V e i 7 2 N e s t l e d e r A n n e M e t t e H y r v e O d v a r S o l b e r g s V e i 8 8 S t y r e m e d l K e a m r i G j e r h o l m O d v a r S o l b e r g s V e i 9 0 S t y r e m e d l B j e ø m r n H. J o h a n s e n O d v a r S o l b e r g V s e i 8 6 S t y r e m e d l I n g e m r-j. Ø d e g a a r d O d v a r S o l b e r g s V e i 9 4 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e Roger m Schei Odvar Solbergs Vei 76 V a r a m e d l e M m a r g r e t e S o m m e r n e s O d v a r S o l b e r g s V e i V a r a m e d l e H m e n r i k L ø k l i n g O d v a r S o l b e r g s V 7 6 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l A i n n g e M e t t e H y r O v d v e a r S o l b e r g s V e i 8 8 V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s B a j m l ø r i n g H. J o h a O n s d e v n a r S o l b e r g s V e i 8 6 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e K j e l l K r i s t i a n s e n O d v a r S o l b e r g s V e i 9 8 Valg k o m i t e T o m W i n d v i k O d v a r S o l b e r g s V e i V a l g k o m i t e K j e l l O v e O l s e n O d v a r S o l b e r g s V e i 7 8 V a l g k o m i t e F r o d e B e r g e t o n N i l s e n O d v a r S o l b e r g s V e i 9 6 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e r t l a e v n OB O e r S i h u e t n h f o ø l d t i l k o n t r a k t. B o r et t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r a k t. A u t o r i s e r t r e g n s k a p s f ø r e r ( o p p d r a g s -a n s v a r l i g ) sjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 S i d e E m a n u e l f j e l l B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O G R E E T T T S L A B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g nummer , ligger i bydel 10 Grorud i Oslo kommune og har adresse: O d v a r S o l b e r g s -1 V e 1 i B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l b i y g n h i e t n e g r e., f o r d e l t p å 8 T o m t e n, k j ø p t 2 i o g h a 1 r 9 f 8 ø l 6 g e n d e - r o g g å r b d r u s p k s å n um m 3 e 1 r : m 96-66, 67 Første innflytting skjedde i B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t t t i l e g e n b o l i g i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 3 k v i n n e r o g 2 m e n n. V i er p o s i t i v e t i l l i k e s t i l l i n g o g a t d a e r t i k k s e i f o k r t e k e om p m å e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v kjønn ved valg og ansettelser. S TY R E T S t y r e t h a r k o nt o r i O d v a r S o l b e r g s v e i 7 8. K o n t o r t i d m a n d a g e r m el l om k l o g k l Telefon , 9 5 t e l e f a k s p 1 5 o s 0 t 4 s o t g y r e e u e el m f j a e n l l. n o. Se også borettslagets hjemmesider på T r e f f -t e l e f o n u t e n o m k o n t o r t i d : R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r t e h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. V A K T M E S T E R T J E N E S T E B o r e t t s l a g e t e r s am e i e r i R om s ås V a k t m es t e rs e n t r a l s om i v a r e t a r v an l i g v e d l i k e h o l d h o s os s. V a k t m es t e rs e n t r a l e n h a r k o n t o r a d r e s s e i R om s å s S e nt e r 6, o g k a n k o n t a k t es p å t e l e f o n , f ak s , r v s e n t r a l e n. n e t Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i 2009.

5 S i d e E m a n u e l f j e l l B o r e t t s l a g V E K T E R T J E N E S T E B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d S e c u r i t a s om v ak t h o l d i b o r e t t s l a g e t. D e rs om d u h a r behov for assistanse, kan bom iljø v e k t e r k o n t ak t es p å t e l ef o n P A R K E R I N G Borettslaget har gjesteparkeringsplasser og parkeringshus. N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r k a n k j ø p es / b es t i l l es h os s t y r e t. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos styret eller vaktmestersentralen. R E N H O L D Borettslaget har avtale med Økonomiske Løsninger AS om vask av trappeoppganger /- f e l l a r e s a l e r. K A B E L -TV A n d e l s e i e r n e k a n i n n g å t e l ef o n a v t a l e m e d GE T. A v t a l e n i n n e b æ r e r g r a t i s r i n gi n g t i l a l l e G E T -k u n d e r p å R om s å s, s am t r i m e l i g e r e i n nm e l d i n gs a v g i f t o g r i m e l i g e r e t e l l e r s k r i t t t i l a n d r e a b o n n e m e n t e r. GET leverer også kabel-t v o g b r e d b å n d t i l a n d e l s e i e r n e. A l l e h a r 6 4 k b / s i b e g g e r et n i n g e r i n k l u d e r t i g r u n n p a k k e n. I nf o rm a s j o n om t i l l e g gs t j e n es t e r f i n n es p å w w w. g e t. n o. B es t i l l i n g kan gjøres på telefon 02123, eller hos Romsås Vaktmestersentral som - er GET f o r h a n d l e r. Rabatt for telefoni og bredbånd hos Telenor B o r e t t s l t e a r g t e i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -ab f o n e n em ( e g n j t e n l e d ) e på r f as B a t s t e i le s f o n o g b r e db å n d st e le f o n d er s om s am t a le k o s t n ad e n ov er st i ge r ,-. F r i b r u k av f a st t e le f o n hv e r lø r d a g ( k u n s t a r t pr i s p å 8 9 ø r e pr. s am t a le u a n s e t t v a r i g h e t ) p å s am t a le r t i l a n d r e f a s t t e le f o n e r i N or g e. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i e t a b l e r i n g a b v es A t i D l li S n L g v B i a r i e nt d e b r å n et d t o v g e 1 d 0% r a b at t p å a b o n n e m en t st yp e n e A D S L M ed i um o g 15 % p å A D S L P r em i u m. ( R a b at t yt e s i kk e p å n yb e s t i lt e a b o n n e m en t p å A D S L B a si s o g A D S L T ur b o ). D e t g i s 3 0 m i n u t t e r e k s t r alle a f mobilabonnement r i r i n g e t i d fra p Telenor å og Djuice ( ikke kontant - k o r t o g D j ui c e C o nt r o l o g su r f p r at a b o n n em e nt ). E ks t r a r i n g em i n ut t e r g i s u av h e n gi g av o m k u nd e n e r i e n bi n di n g s p er i o d e, o g a kt i v i s e r es v ed a t k u n de n se lv s e nd e r e n S M S f r a s i n eg e n m o b i lt e le f o n til nr 2000 med tekst : b e s t i l l o b o s B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å

6 S i d e E m a n u e l f j e l l B o r e t t s l a g K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G Borettslaget har gitt OBOS fullmakt til å fremforhandle en kraftavtale. Vi er tilsluttet a v t a l e n m e d A l p i q N o r wa y A S o g L O S ( A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o rwa y A S s t å r f o r r å d g i v n i n g o g k r a f t f o r v a l t n i n g, o g L O S s t å r f o adm r k inis r a t f r -t a l e v e r a n s e r sjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t av m ar k e d et s la v e st e ad m i ni st r at i v e på s la g : 0, 9 5 ø r e pr. kw h. E l e k t r i s k k r a f t t i l s p o t p r i s k o m b i n e r t un s m t i g e d st f r øm o r p v r i a s l er t. n i n g s o m g i r g Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS Energipartner AS. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å w w w. s t y - r o e g r o m m e t. n e t b l. a f a k t u r er i ng s d at a. R a b a t t e r t k r a f t v i a k j ø p f r a e legg n e r g hos i g Elkem j e n v i ASA n n i og n g s Tinfos a n AS. I å r e n e g a k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n t i l d e l s l a v e r e k r af t k os t n a d e r e n n d e f l es t e a n d r e k r a f t a l t e r n a t i v e r. I h a r i k k e k r a f t f o r v a l t n i n g s p o rt e f ø l j e n g i t t f ul l t s å g o d e r e s u l t a t e r. K o s t n a d e r t ble i l likevel k r a gunstige. f t i F E L LE S M ÅL I N G O G FE L LE S I NN K J Ø P AV S TR Ø M B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e om f e l l es m å l i n g a v s t r øm m e d L O S A S. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n el l e r e i e rs k i f t e m, å e i e rs k i f t es k j em a/ f l y t t es k j em a f y l l l e s u t ( S k j e m a s v f e å d h e n v e n d e l s e t i l LO S A S p å t e l e f o n e l l er i n t e r n e t t w w w. l o s ). n S o p ø rs m å l u t o v e r d e t t e r e t t e s d i r e k t e L OS A S. AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER ( TEORETISK LEIE ) B o r e t t s l a g e t h a r d a v OB t a OS l e om m g e a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. B R U K S O V E R L ATI N G ( F R A M L E I E ) D e t e r i k k e t o v i e l r l a t t e b å r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e u t e n s t -y r e t s n e l s e a v b r uk e r. U l o v l i g o v e r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l gs p å l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a d s s k j e m a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f å s v e d h e n v e n d e l s e t 8 6 i 5 l 6 6 O 3. B O S p D e t e r istrert g 4 bruksoverlatinger i borettslaget pr F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsat en egen frist for å melde bruk r e t - av f t e n (m e l d ef r i s t ). M e d l em m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r et t e n,t a r k o nt a k t m e d O B OS f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r e l l e -p r o e v s e n t u e a l l d r e e s s e s o m k a r e n b m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t n o. r m M a e l t d e f 5 d r a g v e i s r r e t k t e n r v i l a t b o l i g e n e r k -a u nn n n o n g s j e i o A r f t t e n p o i s t e n O o g/ B O e l S l e r p åww w. o b o s. n o.

7 S i d e E m a n u e l f j e l l B o r e t t s l a g H v i s O B O S m o t t a r d i n m e l d i n g o m f o r k j ø p e t t e r a t f r i e s k t r e v n e å e r f å g å t t o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o r k j ø p s r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k u m r e n s t s e k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n,b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t i m e G d j po e l n i s e i n d um i m g e r F o r s i k r i n g F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l es a r e a l o g b o l i g e r, m e d v e g g f a s t u t s t y r. D e n r o d g e s k å k b e y g n i n g s m es s i g e t i l l e g g i n n r e t ni n g e r o g f o r be d r i n g e r i b o l i g e n bekostet av andelseier. O p p s t å r d e t s k a d e i, s l ø r e g i f o l r i å b g e h g e r t e n e s n e s k a d e om f a n ge t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a b n e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l t d i e l r f o r s i k r a i n d gs e n s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g, - k r e v e r f o r s i se l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g e n s h om j e m d e f k k o e r s i i n n k b r o i o g n g l øs ø r e ( d e t v i l s i u t s t y r / i n n r e d n i n g s om d et e r n at u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I l g f e ø f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t t o g o d k j e n t e r ø yk v a r s l e r e, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v b r a nn s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l a g et s a n s v a r å a n s k a f f e o g m o n t e r e u t s t y r e t, m e ns d et e r a n d e l s e i e rs a n s v a r k å o nt r o l l e r e at u t s t y r e t e r i o r d e n.d e r s om u t s t yr e t e r d e f e k t, m el d e s d e t t e skriftlig til styret.

8 S i d e E m a n u e l f j e l l B o r e t t s l a g H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k og l h sikkerhetsarbeid j e l ø s e i virksomheter (Internkontrollf o rs k r i f t e n ) b l e f a s t s at t v e d k gl. r e s. 6.d es em b e r m e d v i rk n i n g f ra 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e re a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e nt l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, mil h a r j - o m ø g e s d i k k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t te m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D Fortau og varmekabler -h u nedre s p Dørtelefonene i brl. Gjerde rundt ballbingen Ettersyn brannvernutstyr i leilighetene Uteområde / fortau E t a b l e r t f o r t a u m e d v a r m e k a b l e r -h r u s n d t h e l e ø v r e p Fasade, -hus p, ballbinge m.m. I n n s t a l l e r t f j e r n s t y r i n g s a n l -h e u g s g e n f e o r p o r t e n e i p U t v i d e l s e a v g j e s t e p a r k e r -p i l n a g s, s n e d r e p Oppgradering av utelysarmatur E t a b l e r i n g a v b a l l b i n g e O p p g r a d e r i n g a v e l. a n l e g g i a l l e u t e b o d e n e Innstallert katodisk system og lagt nytt gulvbelegg i alle etasjene -h u s e n e i p F e r d i g s t i l l e l s e a v b l ok k e n e m e d e t t e r i s o l e r i n g a v t a k, n y t t t a k b e l e g g o g s k i f t e a v f a s a d e b e k l e d n i n g. Innglassing av verandaene og markiser til alle leilighetene. D r e n e r i n g r u n d t b l o k k e r o g p a r k e r i n g s h u s Nytt låssystem i borettslaget Avløpsrør, ventilasjon og sikringsskap - Spyling av avløpsrørene i blokkene og rørene helt ut til stamledningen. - Rens av ventilasjonsanleggene i blokkene i borettslaget. - Oppgradering av sikringsskapene som tilhører leilighetene i borettslaget.

9 S i d e E m a n u e l f j e l l B o r e t t s l a g Veranda, tørkeveranda og lekeplasser - R e h a b i l i t e r i n g a v l e t t v e g g v e r a n d a o g d ø r t ø r k e v e r a n d a - Oppgradering av lekeplassene i borettslaget etter forskrift Rehabilitering heiser O p p s t a r t f o bilitering r r e h a av de siste 14 heisene i borettslaget. S T Y R E T S A R B E I D M Ø T E R : S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r s t y r e t a v h o l d t 1 1 m øt e r. S t y r e t h a r i p e r i o d e n b e h a n d l e t s a k e r, h e ra v 1 7 s k r i f t l i g e k l a g e r. I t i l l e g g k a n r e p r e s e n t a n t e r f r a s t y r e t t r e f f es k l t i l p å s t y r e r o m m e t i O d v a r S o l b e r g s v e i 7 8 e n k v e l d i u k e n. F o r t r i n n s v i s m a n d a g e r. S T Y R E T S A R B E I D : F o r u t e n m ø t e n e i o v e n n e v n t e p u n k t h a r s t y r e t s l e d e r o g n e s t l e d e r i R o m s å s V a k t m e s t e r s e n t r a l. N ltatt e s t på l e generalforsamlingen d e r h a r d e i OBOS. S t y r e t s l e d e r h a r h at t g o d k o n t ak t m e d f o r v a l t n i n gs k o n s u l e nt e n a n g åe n d e d e n d a g l i g e d r i f t a v l a g e t. Ekstra søppelbil. O r d n i n g e n m e d ek s t r a s ø p p e l b i l s i s t e o n s d a g i m å n e d e n e r p o p u l æ r, m e n d et e r d å r l i g m e d f r e m t e m a ø v d e s om s k al k a s t e s ø p p e l p å b i l e n.d e t t e m å v i b l i f l i n k e r e t i l. D e n n e o r d n i n g e n k o s t e t i : K r B om i l j ø v a k t. B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d S e c u r i t a s o m o r d n i n g e n b o m i l j ø v a k t. D e n n ved flere tilfeller i borettslaget. Denne t e l e har f o n: D e n n e o r d n i n g e n k o s t e r i å r e t : K r D e t t e f o r d e l e r s e g s om f ø l g e r : B om i l j ø v a k t : k r , E k s t r a v a k -h t us. p k r. 5, T i l k a l l i n g v e d b r åk v e d u t e om r å d e o g h u s b r å k k r. 4 6, H e r m å b e b o e r e n e b l r e i t i l f å l o v i e n r h k o e l d e d e r e g l e n e s o m g j e l d e r n å r d e t s k a l v æ r e s t i l l e i b r l. D e t t e g j e l d e r s p e s i e l t i de n l y s e å rs t i d. D e n k os t n a d e n s o m e r b r u k t t i l å tilkalle Bomiljøvakta, kan brukes til helt andre saker i brl. H M S. D e t e r u t f ø r t p å l e g g et t e r H e l s e M i l j øo g S i k k e r h e t s f o r s k r i f t e r i b o r e t t s l a g e t. O d v a r S o l b e r g s v e i A S. Etter de opplysninger som borettslaget har mottatt, er det nå nye eiere i O.S.V. 114.

10 S i d e E m a n u e l f j e l l B o r e t t s l a g E i e r n e e r t i l s k r e v e t a v v å r a d v o k a t o m p r o b l em e n e v e d r ø r e n d e s ø p pe l s om f l y t e r u t e n f o r d e s ø p p e s l e n k e a s om t i l hø r e r b y g g e t. D a t i l l at e l s e n s om b l e g i t t f o r å b y g g e hybler i 1 etg., ble eierne pålagt å bygge et hus for søppelkassene. D e t f ø l g e r i n g e n p a rk e r i n g s p l as s e r t i l b y g g e t, s å d e s om b o r d e r, m å p a r k e r e n e d e i O d v a r S o l b e r g s e n m v e d i t r. a f i k S k u t v a y l r g e t e t h o l d e v g i j e l -s t e p a s r k a e r m i m n g p l a s s e n e u n d e r s k j e r p e t o p p s i k t. K j ø r e t ø y e r s om v i s e r s e g å t i l hø r e O d v a r S o l b e r g s vei 114 AS, det seg være gjester eller boende, vil bli borttauet med engang. R e p a r a s j o n a v b a d e t t e r. r ø r b r u d d D e t b l e i p e r i o d e n r e p a r e r t r ø r b r u dd f o r k r. 2 3, R u s k e n. R u s k e n bl e a v h o l d t i m a i m e d g o d o p p s l u t n i n g. B / L bl e t i l d e l t æ r e s d i pl om f o r l a n g o g t r o t j e n es t e. T ak k f o r i n ns a t s e n. F ø r j u l s f e s t. S t y r e t i b o r e t t s l a g e t a r r a n g e r t e f g ø r u n j d u e l r u s t v f a e l g s e t n e m f o e r d f ø a l g n e s a i t t e o F j e l l s t u a 5. d es em b e r J u l e t r e f es t. S t y r e t a r r a n g e r t e s am m e n m e d B ar n e o g u n g d om s ut v a l g e t e n t u r f o r a l l e d e s om v i l l e, d e n 9. j a n u a r t i l e n f o r e s t i l l i ng s om h e t P i n o c c h i o p å N a t i o n a l t h e a t r e t i s t e d e t f o r d e n t disjonelle r a juletrefesten. Tilbakemeldingene var at det var en vellykket tur. S t y r em e d l em m e r o g v a r a r e p r e s e nt a n t e r h a r i p e r i o d e n f åt t d e k k e t t e l e f o n r e g n i n g e r o g b r e d b å n d e t t e r s t a t e ns s at s e r. F j e l l s t u a. I n n t e k t e r : L e i e i n n t e k t e r k r Ødelagte gje n s t a n d e r k r T o t a l e i n n t e k t e r k r U t g i f t e r: S t r ø m k r M a t t e r k r R e n g j ø r i n g k r S e r v i c e, o g r e p. v e n t i l a s j o n k r S e r v i c e a l a r m k r S t ø v s u g e r k r B e s t i k k / g l a s s k r N y t t s l u k p å t a k et k r R e n g j ø r i n g s m i d l e r + d i v k r S u m u t g i f t e r k r Salg nøkler. Det er solgt nøkler /tag for kr i perioden

11 S i d e E m a n u e l f j e l l B o r e t t s l a g F o r t a u o g v a r m e k a b l e r -h u n s e. d r e p Det ble i perioden lagtfortau med varmekabler fra nedre bilbrygge - og run h u s n e d t -1 i. l p D e t t e k o s t e t k r T i l s k u d d f r a H u s b a n k e n k r N e t t o k os t n a d f o r b r l. k r Dørtelefonene i brl. D i s s e b l e o p p g r a d e r t f o r k r i p e r i o d e n. Ball b i n g. e n D e t e r m o nt e r t et hø y t g j e r d e r u n d t b a l l b i n g e n m e d p o r t f o r å b e g r e n s e b r u k e n s om s e n k v e l d o g n at t h a r f o r å r s ak e t m y e b r å k f o r b e b o e r n e i b r l. P o rt e n b l i r l å s t h v e r k v e l d k l o g å p n e t k l om m or g e n e n i t i d e n d e n e r i b r u k. G j e r d e t t k e o t s k r Betalingsautom ater ved bommene i brl. Disse ble skiftet ut i perioden med kostnad kr Brannsikring i brl. D e t e r f o r et a t t b r a n n s i k r i n g i l e i l. i b r l i p e r i o d e n f o r k r Pensjonisttur i brl. Brl arrangerte en pensjonisttur m / følge med DFDS til København i tiden m a i K o s t n a d k r E g e n a n d e l k r S a k e r s o m s t y r e t a r b e i d e r : m e d i Beise lettvegg veranda i alle leil. i brl. Oppgradere hovedtavler i brl. O p p g r a d e r e h e i s a l a rm e r. D y r e u t v a l g e t D e t e k s i s t e r e n d e D y r e u t v a l g e t b l e k o n s t i t u e r t 2 1. S e pt em b e r , og b e s t å r a v 8 h u n d e - o g k a t t e e nt u s i as t e r s om a l l e h a r / h a r h a t t b e g g e d e l e r. V i h a r m ø t e h v e r f ø rs t e o n s d a g i m å n e d e n. Vi har gitt Dyreutvalget enegen identitet med logo og maler for - ulik typ s j o n i n t e r n t o g e k s t e r n t. P r i d a -s g k r i h v a t r i l al v l i b e bo u t e g r e i. t M t å l e t 2 e r s t k i n f o m i n i m u m e t -s k r i v n p f e o r k v a r t a l. A l l e b e b o e r e e r p l i k t i g t i l å r e g i s t r e r e e t s h i a n r e b r u h k u t n m d y e r t i d o g k a t t e r p å å e v a l u e r e d e t g am l e r e g i s t e r e t, o g k om m e t o p p m e d e t n y t t f o rm a t s om e r e nk l e r e å h o l d e v e d l i k e. F l e r e k am p a n j e r er s a t t i g a n g f o r å o p p d a t e r e r e g i s t e r e t s i n n h o l d, o g r e s p o n s e n f r a b e b o e r e h a r v æ rt ve l d i g g o d. S e l v om v i i k k e e rh e l t i m ål, e r v i i f e r d m e d å f å e n g o d o v e r s i k t o v e r b o r e t t s l a g e t s d y r. U t v a l g e t h a r væ r t i n v o l v e r t i e n s ak v e d r ø r e n d e p r o b l em a t i s k h u n d eh o l d i et a n n e t b o r e t t s l a g p å om r å d et, o g j o b b e r f o r a t d e ul i k e D y r e u t v a l g e n e p å Ro m s ås s k a l s am a r b e i d e b å d e i fo r h o l d t i l f e l l e s m ål s et n i n g om et g o d t o g t r y g t d y r e h o l d, o g f e l l es

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer