Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014"

Transkript

1 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2014/ / HF Dykkar ref.: Dato: Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Vi kallar med dette inn til: styremøte mandag 22. september 2014, kl Stad: Ålesund sjukehus, Administrasjonen, Styrerommet Sakliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjon. Eventuelt forfall skal meldast til Helse Møre og Romsdal HF telefon Vi ønskjer alle vel møtt Stein Kinserdal styreleiar sign Astrid J. Eidsvik adm. direktør Kopi: Varamedlemmene Karsten Aak, Brukarutvalet Telefon: Molde/Kristiansund: Ålesund: Volda: Postadresse: E-post: Postboks Ålesund Internett: Org.nr.:

2 SAKLISTE TIL STYREMØTE mandag 22. september 2014 Informasjon frå KLP kl. 10:00 Kvalitetssak: NPR sine resultat om pasienterfaring kl. 10:30 Saker til behandling: Sak 2014/49 Godkjenning av innkalling og sakliste. (utan saksframlegg) Sak 2014/50 Orienteringssaker Sak 2014/51 Statusrapportering pr Aktivitet - Økonomi og Kvalitet Sak 2014/52 Strategisk tilnærming budsjett 2015 Sak 2014/53 Tilsyn Psykisk helsevern for barn og unge endeleg rapport Sak 2014/54 Styrets erklæring om fastsetting av lønn og anna godtgjersle til leiande tilsette Sak 2014/55 Oppnemning av valstyre for val av tilsetterepresentantar til styret Sak 2014/56 Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll etter 2. tertial Sak 2014/57 Møteplan 2015 Sak 2014/58 Eventuelt Sak 2014/59 Godkjenning av protokoll nr. 06/14 frå møte

3 Saksframlegg Orienteringssaker Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2014/50 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Saksbehandlar: Hilde Amundsen Flø Arkivreferanse: 2014/4529 Forslag til vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Ålesund, 12. september 2014 Astrid J. Eidsvik adm. direktør Vedlegg.

4 2 Saksutgreiing: Følgjande saker blir lagt fram til orientering for styret i styremøte 22. september 2014: 1. Helse Møre og Romsdal sitt svar på brev frå ROR og Orkidè av 13. juni Virksomhetsgjennomgang ambulanseforetaket 3. Status arbeidet med utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF 4. Protokoll frå styremøte i Helse Midt-Norge RHF og Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Protokoll frå møte (vert lagt fram i møte.) 6. Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Protokoll frå møte (vert lagt fram i møte) 7. Oppfølging av styresaker status til styremøte 22. september Samdata-rapport 2013 lenke 9. Fellesmøte 01. oktober styret for Helse Midt-Norge RHF og Styret for Helse Møre og Romsdal HF

5 ORKidè og ROR Vår ref.: 2014/ / AJE Dykkar ref.: Dato: Uttale frå ORKidé og Romsdal Regionråd - gode prosessar - ein føresetnad for å lykkast Eg viser til brev datert 13. juni der regionråda er opptekne av at Helse Møre og Romsdal gjennomfører transparente og gode prosessar i alle faser i utviklingsplanarbeidet. Det har heile tida i arbeidet med utviklingsplanen vore uttrykt ei tydeleg målsetting om at vi skal føre gode prosessar opp mot dei til ei kvar tid aktuelle samarbeidspartnarar og interessenter i ulike spørsmål som er under arbeid. Dette meiner vi føretaket i stor grad etterlever. I prosjektorganisasjonen har vi m.a. oppnemnt eiga referansegruppe for kommunane. Det blir halde eigne møter med regionråda etter meldte behov frå begge partar. I tillegg har vi siste tida gjennomført folkemøter i alle dei 3 aktuelle lokaliseringskommunane. Vi er i desse dagar midt i prosessen knytt til oppgåve- og funksjonsdeling mellom sjukehusa i Møre og Romsdal. Første delen av dette arbeidet, er knytt til innhaldet i det nye sjukehuset og funksjonsdeling mellom sjukehuset Nordmøre og Romsdal og Ålesund sjukehus. Dette arbeidet blir gjort med brei deltaking internt i føretaket supplert med brukarrepresentantar. Vi har også omtala innhaldet i det nye sjukehuset Normøre og Romsdal i idefaserapporten som no er ute på høyring. Det er sjølvsagt i denne høyringprosessen høve til å kome med uttale også knytt til innhaldet i det nye sjukehuset. Dette til orientering. Med vennleg helsing Astrid J. Eidsvik adm. direktør Telefon: Molde/Kristiansund: Ålesund: Volda: Postadresse: E-post: Postboks Ålesund Internett: Org.nr.:

6 2

7 Virksomhetsgjennomgang; Ambulanse Midt-Norge HF Målgruppen for denne virksomhetsgjennomgangen er ledelsen og styrene i de respektive foretak, samt Helse Midt-Norge RHF og overføringsprosjektet. I tillegg er også dokumentet ment for klinikkleder/klinikksjef som får ambulansetjenesten inn som en del av sin virksomhet. Behovet for dybdeinformasjon vil være noe ulikt for målgruppen. Dokumentet kan nok derfor bli for detaljert for noen, og andre kan ha behov for mer informasjon. Målet med en helhetlig virksomhetsgjennomgang er å sørge for at sykehusforetakene har kunnskap om ambulansetjenesten slik at drift og forpliktelser videreføres på en god måte etter overtakelsen 1.jan Virksomhetsgjennomgangen er en overordnet beskrivelse av Ambulanse Midt-Norge HF, og er ment å gi en oversikt uten for mange detaljer. Om det er ønske om mer detaljkunnskap, ta kontakt med relevante personer hos Ambulanse Midt-Norge HF, evt relevant delprosjekt i overføringsprosjektet. Det gjøres oppmerksom på at virksomhetsgjennomgangen representerer et øyeblikksbilde, og er derfor en statisk beskrivelse av situasjonen pr. 31.juli Dokumentet har først et kort sammendrag i kapittel 1. Videre følger en beskrivelse av ambulansetjenesten i Midt-Norge i kapittel 2. Videre beskrives sentrale tema omkring fag og fagutvikling, IKT og kommunikasjon, se kap 3 og 4. Kapittel 5 omhandler HR, organisasjon og ledelse. Videre beskrives i kapittel 6 ambulanseforetaket sine avtaler og forpliktelser, blant annet når det gjelder biler, stasjonsbygninger og inventar. Kapittel 7 beskriver forhold omkring økonomi. Til slutt har kapittel 8 en oversikt over nyttige vedlegg og lenker. Stjørdal, 15.august 2014 Håkon Gammelsæter, administrerende direktør Anne Grete Valbekmo, prosjektleder Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 1 av 24

8 Innhold: 1. Sammendrag Kort om ambulansetjenesten i Midt-Norge Helsefag prosesser, utstyr, fag- og kompetanseutvikling Innledning Organisering av fagressurser Journalføring og virksomhetsrapportering Retningslinjer for klinisk vurdering, behandling og dokumentasjon Rutiner for rapportering, registrering og analyse av uønskede hendelser og avvik Fagrettede prosjekter Pakningsplan Kompetanseplan og videre utvikling av faget Driftsdata (registrering og analyse) Utvikling og status for ambulanseoppdrag IKT og kommunikasjon IKT-løsninger i ambulansetjenesten Infrastruktur og IT-utstyr IKT-tjenester Fagsystemer Pågående IKT-prosjekter og andre utviklingsoppgaver Intern kommunikasjon/informasjon HR/organisasjon/ledelse Bemanning, rekruttering og arbeidstidsordninger Utdanningsprofil hos ansatte Avtaler og forpliktelser i forbindelse med ansatte HMS Avtaler/biler/bygninger Leieavtaler, utbedringer og standardisering av stasjonsbygg Innkjøpsavtaler inventar og utstyr Status ambulanseflåten og utstyr Status andre avtaler Økonomi Budsjett og resultatutvikling Fordeling av budsjett Investeringer Oversikt over lenker og vedlegg Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 2 av 24

9 1. Sammendrag Utvikling av ambulansetjenesten Ambulansetjenesten i Midt-Norge er i omfattende utvikling og endring, og vil fortsatt være det på overføringstidspunktet. Det gjelder standardisering av materiell, faglige retningslinjer, virksomhetsdokumentasjon- og analyse, kompetanseplanlegging- og utvikling, IKT-støtte, samt mindre fagutviklingsprosjekter. Det er igangsatt flere prosjekter og utviklingsarbeid, og noen av disse vil ikke være avsluttet ved årsskiftet. En vellykket videreføring av arbeidet som er påbegynt av Ambulanse Midt-Norge HF er avhengig av samarbeid mellom sykehusforetakene gjennom det vedtatt opprettede fagledernettverket, og med støtte av regional fellesfunksjon. Utfordringer med overtid Lav grunnbemanning ved overtakelse og lite tilgang til vikarer med riktig kompetanse har medført høy bruk av overtid siden oppstart. Tiden det tar å kvalifisere personell, er den største utfordringen i forhold til å sikre overholdelse av arbeidstidsbestemmelser og redusere overtidsbruk. En ambulanse er ikke i operativ drift uten å ha to ambulansearbeidere med riktig kvalifikasjoner på bilen. Ved fravær må alt operativt personell erstattes av andre med riktig kompetanse, hvis ikke må bilen tas ut av beredskap. Det vil si at ethvert fravær fører til innleie av vikar eller overtid. Overføring av ambulansetjenestene til sykehusforetakene kan medføre endring i tilgang på vikarer og vil medføre endring i kostnadsbildet ved bruk av vikarer ansatt i samme foretak. Langtidsplanlegging av arbeidstid er hovedtiltaket for å få god oversikt over det reelle bemanningsbehovet. Slik langtidsplanlegging er gjennomført for alle stasjoner i 2014 og har vist god effekt i forhold til reduksjon i overtid. Første år med langtidsplanlegging har også gitt erfaringer som tilsier at planene for 2015 bil enda bedre. Avtaler stasjonsbygg Helse Midt-Norge RHF har inngått leieavtaler med ulike aktører når det gjelder stasjonsbygg, ingen lokasjoner eies. Alle utbedringer og nybygg er det således utleier som har ansvar for. Ambulanse Midt-Norge HF har vært tillagt forvaltnings- og oppfølgingsansvaret for avtalene. Bilpark, medisinsk teknisk utstyr og IKT-utstyr I tråd med styrevedtak er det foretatt en standardisering av bilpark med tilhørende utstyr. I 2012 ble det investert 64 nye ambulanser hvorav 60 ble mottatt i 2012 og fire i I 2014 er det reinvestert 8 nye ambulanser, dette i henhold til plan. Ambulanse Midt-Norge HF har i dag en bilpark bestående av 154 biler. Med virkning fra overtok Ambulanse Midt-Norge HF 58 brukte ambulanser, samt noe utstyr og inventar fra tidligere eiere. Videre overtok AMN 11 brukte ambulanser fra sykehusforetakene. Reinvesteringsbehov av ambulanser i perioden 2015 til 2020 er kartlagt og meddelt Helse Midt-Norge RHF. Utstyr og pakking av utstyret i ambulansene er standardisert. Ambulansetjenesten har også en del særegne IKT-baserte fagsystemer. Flere av systemene er teknisk implementert, men det gjenstår et betydelig arbeid knyttet til utvikling av innhold, utarbeidelse og tilpasning av standard rapporter, samt opplæring. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 3 av 24

10 Økonomi Budsjett for 2014 viser totale kostnader som er 25 mill høyrere enn tildelt ramme på 676 mill kroner. Det arbeides kontinuerlig med kostnadsreduserende tiltak. Det er en utfordrende jobb med de rammebetingelsene som er gitt ambulanseforetaket gjennom lovverk, styringsdokumenter og inngåtte avtaler. Rammebetingelsene innebærer at det er små muligheter til å påvirke det store kostnadsbildet knyttet til drift av ambulansebiler og -båter, krav til bemanning og kompetanse, nødvendig IKT-utstyr og systemer, krav til stasjonsfasiliteter og husleie på kort sikt. Målet for arbeidene med kostnadsreduserende tiltak er å skape grunnlag for at sykehusforetakene kan drive i balanse i Foretakets største kostandsdrivere er knyttet til personell (76-80 %), ambulansebiler og båter, IKT og lokaler. Ved opprettelse av Ambulanse Midt-Norge HF ble det lagt til grunn at 5 % av rammen skulle gå til sentral administrasjon. Følgende fordelingsnøkkel ble lagt til grunn i 2013: Helse Møre og Romsdal HF 44,21 % St. Olavs Hospital HF 28,24 % Helse Nord-Trøndelag HF 22,45 % Foretaksledelse 5,09 % Erfaringstall for 2013 viser følgende fordeling pr avdeling i prosent av foretakets totale kostnader: Årsprognose for 2014 pr er et underskudd 12 millioner. Inntektsfordelingen for 2015 besluttes av Helse Midt-Norge RHF. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 4 av 24

11 2. Kort om ambulansetjenesten i Midt-Norge Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere til offentlig drift, med mål om bedre harmonisering av tjenesten og tettere integrering i spesialisthelsetjenesten. Ambulanse Midt- Norge HF har fra ansvar for drift av den del av de prehospitale tjenestene som omfatter ambulansebiler og båter. Dagens organisasjonsstruktur i AMN: I foretaksledelse og stab ved Stjørdal i Ambulanse Midt-Norge HF er det til sammen tolv ansatte, av disse er åtte ledere og fire rådgivere. Administrasjonen av foretaket er lokalisert med hovedkontor på Stjørdal og avdelingskontorer i Ålesund, Molde, Trondheim og Steinkjer. Pasientrettede aktiviteter i 2013 Tabellen under viser antall oppdrag for 2013 fordelt på hastegradene akutt, haster og vanlig. Totalt for Ambulanse Midt-Norge HF har antall oppdrag økt med 9,2 % i forhold til fjorårets ambulansetjeneste Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Midt-Norge Akutt Haster Vanlig Totalt Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 5 av 24

12 Utvikling i antall oppdrag i ambulansetjenesten i Midt-Norge i perioden 2005 til 2013: Oversikt over dagens tilbud i ambulansetjenesten i Midt-Norge: Dette er ambulansetjenesten i Midt-Norge: 68 stasjoner (inkl. Haramsøy) fordelt på tre fylker en struktur og en tilgjengelighet som er opprettholdt siden overtakelsen pr 1. januar 2013 i tråd med styrevedtak i Helse Midt-Norge RHF. Fra april 2014 ble beredskapen ved Røyrvik overført til Namsskogan. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 6 av 24

13 3. Helsefag prosesser, utstyr, fag- og kompetanseutvikling 3.1. Innledning Det faglige arbeidet i foretaket er i stor grad tidkrevende endringsprosesser. Det gjelder standardisering av materiell, faglige retningslinjer, virksomhetsdokumentasjon- og analyse, kompetanseplanlegging- og utvikling, IKT-støtte, samt mindre fagutviklingsprosjekter. Alle disse områdene er i dels omfattende utvikling og endring, og vil fortsatt være det på overføringstidspunktet. En vellykket videreføring av arbeidet som er påbegynt av Ambulanse Midt-Norge HF er avhengig av samarbeid mellom HF-ene, og med støtte av fellesskapsfunksjon. Gjennomgangen for fag er konsentrert om områder der det er vesentlige endringer etter at ambulanseforetaket ble etablert Organisering av fagressurser Det faglige arbeidet utføres i hovedsak i linjen. Det er innarbeidet en fleksibel praksis for utviklingsarbeid, der linjeressurser i fellesskap på tvers av avdelingene har vært benyttet til utvikling, oppfølging og utførelse av spesifiserte oppgaver. Fagdirektør og fagrådgiver stab har samarbeidet nært med avdelingssjefer, fagrådgivere og fagutviklere i alle tre avdelinger. Slik er det oppnådd synergi. Avdelingene har følgende fagressurser: Type fagressurs Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Fagrådgiver 1 stilling 1 stilling 1 stilling Fagutvikler for veiledningsambulanse 1,5 stillinger 4 stillinger 3 stillinger Fagutvikler for lærlinger 1 stilling 1 stilling 1,2 stillinger Fagutvikler for opplæring, implementering, sertifisering, fagdager 2 stillinger 2 stillinger 2 stillinger Ressurser avsatt til oppfølging av lærlinger i avdelingene virker å være underdimensjonert. Fag «sentralt» har følgende ressurser: Logistikksjef (1), Opplæringskontoret (1), Kvalitet (0,5), Retningslinjer/IKT (1), Prosjekt psyk (0,5), Prosjekt monitor (0,5/>1/2 år), fagdirektør), Nødnett (0,5), fagrådgiver, fagdirektør. Disse ressursene går ikke automatisk over til avdelingene ved virksomhetsoverdragelsen Journalføring og virksomhetsrapportering AMK genererer alle oppdrag, inkludert oppdragsinformasjon som overføres til kartsystem og pasientmonitor (Corpuls 3 ). Integrasjon ikke fullført. Rapportering til andre ledd i behandlingskjeden (primærleger/legevakt/kommunehelsetjeneste og akuttmottak) skjer i hovedsak muntlig ved pasientoverlevering. Opplysninger som legges til grunn er de samme som gis ved innmelding av pasient til AMK. Annen kommunikasjon går gjennom AMKsentralene. Eksempler på dette er konferanse med vakthavende lege når pasient ikke følger med til videre undersøkelse, kardiolog ved ustabilt coronarsyndrom/stemi og eventuelt ortoped ved fast-track (fractura colli femoris). Ambulanse Midt-Norge HF bruker papirbasert pasientjournal som før Ambulansejournalen har ett gjennomslag. Første del følger pasienten, andre del arkiveres ved ambulansestasjon ut måneden. Ved start på ny måned leveres forrige måneds journaler til hvert avdelingskontor for videre oppbevaring. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 7 av 24

14 RETTS triage system benyttes i alle avdelinger, og utgjør en del av ambulansejournalen. Arbeidet med å kvalitetssikre innhold i ambulansejournal og utfylling av RETTS har pågått i ved at dette har vært tema på fagdag for alt personell i Ambulanse Midt-Norge HF. Papirbasert journal danner sammen med muntlig rapport grunnlaget for overføring av pasientansvaret til helsepersonell i andre ledd i behandlingskjeden. Dette er uendret fra før Det er behov for et prosjekt for bedre tverrprofesjonell overlevering. Det er ikke en sterk kultur for god dokumentasjon i ambulansetjenesten. Kvalitetssikring av journaldokumentasjon må gjøres systematisk ved manuell gjennomgang av journaler, og med tilbakemelding. Dette gjøres fortsatt ikke gjennomgående ved alle stasjoner. Alle oppdrag registreres etterskuddsvis inn i Ambustat via ipad (på retur) eller pc. Dette er virksomhetsregistrering med hovedvekt på driftsdata, og har begrensede medisinske opplysninger (Ambustat er ikke en elektronisk ambulansejournal). Ambustat gir noen muligheter for å hente ut medisinske opplysninger, men kan ikke knyttes opp mot pasient, alder eller kjønn. Ambulanse Midt-Norge HF har valgt å følge tid på hendelsessted og behandling ved noen tilstander. Dette er pasienter med FAST symptomer, STEMI, alvorlige skader og hjertestans. Det utvikles «dashboard» for dette i analyseverktøyet Qlikview (data lastes over fra Ambustat og behandles i Qlikview). Det er generelt et vedvarende behov for å overvåke data som legges inn i Ambustat for å minimalisere feilregistrering. Fra mai/juni er det faset inn ny multifunksjonsmonitor, Corpuls 3, med tilhørende webløsning for kommunikasjon (Corpuls.Web i sykehusene, og analyseverktøy CorView). Materiellet anskaffes under nasjonal rammeavtale. Dette er fortsatt i prosjektfase, og videre oppfølging vil være ressurskrevende framover i tid Retningslinjer for klinisk vurdering, behandling og dokumentasjon Ambulansetjenesten i regionen har fram til nå hatt ulike retningslinjer for faglig og operativt arbeid. Et omfattende arbeid med revisjon, kunnskapsbasert videreutvikling og harmonisering av retningslinjene er nå til intern og ekstern høring. Dokumentene er utviklet og publisert i HTML-basert dokumentdatabase (Bliksundweb), og er tilgjengelige på digital flate også i ambulansene. Dokumentene vises også i EQS. Retningslinjene planlegges implementert ca Det planlegges elæring, fagdag og utsjekker Rutiner for rapportering, registrering og analyse av uønskede hendelser og avvik. Tradisjon for systematisk forbedringsarbeid gjennom melding og analyse av uønskede hendelser og avvik vurderes som svakt utviklet i ambulansetjenesten. Det er behov for å fjerne frykt, samt synliggjøre intensjoner om læring og systemutvikling framfor sanksjoner mot individuelle feil. Det er etablert Kvalitetsråd (avdeling) og Kvalitetsutvalg (foretak). Det er behov for langsiktig kulturarbeid med vekt på erfaringslæring med tilbakemeldinger. Det er etablert en praksis med «månedens case» for å ivareta noe av dette Fagrettede prosjekter Prosjektet «Community paramedic» er foreslått fra Ambulanse Midt-Norge HF som jobbglidningsprosjekt. Ambulanse Midt-Norge HF har ikke kunnet avsette ressurser til dette i løpet av Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 8 av 24

15 Et prosjekt for «transport av psykiatriske pasienter» er under etablering, dette etter bestilling fra Helse-Midt-Norge RHF. Prosjektplan er under utvikling. Ambulanse Midt-Norge HF har deltatt i arbeid med å vurdere framtidig ambulanseutdanning. Det arbeides med oppfølging av dette. Ambulanse Midt-Norge HF deltar i prosjektet Pasientbehandling og samhandling, med utgangspunkt i mangel på IKT-støtte for journal mv i prehospital tjeneste. Prosjektarbeid med Felles Retningslinjer Ambulansetjenesten i Midt-Norge (FRAM) er i en avsluttende fase med høring og forberedelse til implementering. elæring utvikles i NAKOS-portalen. Arbeidet bør fortsette i felles form. Utvikling av analyse på grunnlag av virksomhetsdata er i oppstartsfase. Videreutviklingen vil kreve arbeidsinnsats og beskjedne midler. Et kvalitetsutviklingsprosjekt med forskningskvalitet knyttet til prehospital smertelindring er under utvikling Pakningsplan Ambulanse Midt-Norge HF har i løpet av 2013 og 2014 hatt to større revideringer av pakningsplan (hva ambulansene skal medbringe, hvordan det pakkes/organiseres). Arbeidsgruppen som arbeider med standardiseringene er sammensatt med representanter fra alle tre fylkene, og prosessen ledes av logistikksjef i fagavdelingen. Viktigste hensikt med standardisering av ambulanser er bedret og lik kvalitet (utstyret er det samme, er plassert på samme plass og krever akkurat den samme opplæringen), samt å ivareta sikkerhet og funksjonsevne. Standardisering gir også effekt på økonomi. Kontroll Daglig kontroll av pakningsplan gjøres elektronisk og arkiveres i Bliksund. Gjennomgangen skal gjøres ved hvert vakt-bytte for å sikre at bilen er i operativ stand. Merknader lagres og vises inntil de utbedres Kompetanseplan og videre utvikling av faget Ambulanse Midt-Norge HF har gjennom sin kompetanseplan utarbeidet en oversikt over hvilke kompetansekrav som stilles til ambulansearbeidere i Ambulanse Midt-Norge HF, og hvilke tiltak som planlegges for ambulansefaglig kompetanseutvikling. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 9 av 24

16 Når det gjelder kompetansekrav i ulike deler av landet varierer dette noe. Spesielt når det gjelder vikaropplæring. Generelt så gjelder: Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, 17. Bemanning og helsefaglig kompetanse. Det er spesielt under punktet for redningsteknisk del, samt 120 timer medisinsk del at det er forskjeller på landsbasis. Ambulanse Midt-Norge HF har lagt listen relativt høyt i forhold til opplæring av vikarer, både med tanke på oppmøtebasert timeantall for redningsteknisk del og hospiteringstimer. AMN har også gjennomført både AMLS (advanced medical life support) og PHTLS (pre-hospital trauma life support) for alle vikarer før de er satt i operativ tjeneste. Dette har Ambulanse Midt-Norge HF sett på som nødvendig for at nye vikarer skal ha best mulig kompetanse til å gå selvstendige vakter. Det går fram av kompetanseplanen at det er avsatt 25 timer per år/ansatt for kurs, trening og faglig oppdatering. Faget og yrkesutøvelsen er i vesentlig endring, og publikum, pårørende og pasienter setter høye krav til tjenesten. Vi har ansatte med grunnskole og noen ukers kurs, samt ansatte med fagbrev og paramedic. Et sprik i bakgrunn/kompetansesammensetting, sammen med kontinuerlig innføring av nye behandlingsrutiner, nytt utstyr og IKT-systemer, vil føre til at behovet for flere timer avsatt til fag er påtrengende. Vi prøver å ta inn noe av dette spriket med 25 timer avsatt til fagutvikling, noe som er videreført fra kontraktørtiden. Det er samtidig nødvendig å lære «smartere», f eks gjennom elæring, og å legge best mulig til rette for egenlæring og læring i aktiv beredskapstid. Ambulanse Midt-Norge HF har omstrukturert systemet og oppfølgingen av lærlinger med eget opplæringskontor og fagutviklere med ansvar for oppfølging av den enkelte lærling. Den faglige kvalitetssikringen gjøres med bruk av Nako-sportalen, hvor alle lærlinger leverer inn skriftlige besvarelser gjennom to år. Her får hver enkelt tilbakemelding på alle innleveringer fra fagutvikler med lærlingeansvar. Det er kvartalsvise oppfølgingsmøter med den enkelte. Erfaringen er at lærlingene har fått et betydelig faglig løft gjennom ordningen. Antall 1. og 2. års lærlinger var 79 i 2013, 84 i 2014 og 105 i Ambulanse Midt-Norge HF har egne kjørelærere som har utarbeidet nytt felles undervisningsopplegg for nyervervelse og vedlikehold av trafikale ferdigheter. Det er gjennomført kjøreopplæring for nyervervelse av utrykningsførerbeviset kode 160 i 2013 og Deltakerne har i hovedsak vært egne ansatte, lærlinger og samarbeidende nødetater Driftsdata (registrering og analyse) Se årsrapport På grunnlag av data fra Ambustat (beskrevet i kap. 3.3) vil Ambulanse Midt-Norge HF levere sterkt forbedret informasjon knyttet til driftsdata som del av årsrapport Ambulanse Midt-Norge HF har ikke etablert egne lokale kvalitetsregistre. Hvert HF bør søke og å få etablert slike registre (for eksempel et hjertestansregister som leverer til Nasjonalt register). Det arbeides med bedret registrering knyttet til smertebehandling, traumer og transport av psykiatriske pasienter Utvikling og status for ambulanseoppdrag Virksomheten i ambulansetjenesten øker med 3-5 % årlig. Det er vesentlige forskjeller i bruksmønsteret innen regionen. Dette er ikke nytt, men gjør det stadig mer påtrengende nødvendig med tjenesteutvikling- og tilpasning. Bakteppet er sammensatt, men vesentlige elementer er endringer i legevakt, befolkningens forventninger og alderssammensetting, samt funksjonsfordeling mellom sykehus. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 10 av 24

17 4. IKT og kommunikasjon 4.1. IKT-løsninger i ambulansetjenesten En ambulansearbeider har behov for rask tilgang til informasjon. Informasjon fra blant annet AMK, kartdata og medisinsk utstyr skal gjøres tilgjengelig via trådløst samband på mobilt utstyr. Prosedyrer og rutiner skal være tilgjengelig og ambulansearbeideren skal dokumentere fortløpende. Kjøretøy og utstyr skal administreres og vedlikeholdes, og det skal gis kontinuerlig opplæring og kompetanseheving i faget. Det er behov for tilgjengelige og brukertilpassede IKT-løsninger som understøtter disse arbeidsprosessene Infrastruktur og IT-utstyr Ambulansestasjonene De fleste av de 68 ambulansestasjonene har oppgradert kabling og nettverk for å imøtekomme krav som er satt. Nettverk: Det er etablert datasamband inn mot helsenett i Helse Midt-Norge og er i de fleste tilfeller levert som fibersamband. For stasjoner som er i midlertidige bygg er det valgt en enklere sambandsløsning. Det er også installert trådløst nett og gjestenett på alle stasjoner. Det er montert et ekstra datapunkt i garasjen på de fleste stasjoner for enklere å kunne gjennomføre oppdatering av programvare og kartverk i bilene. Datamaskin og skriver: Pr. stasjon er det en bærbar pc som stasjonsleder benytter, en stasjonær pc og en skriver. Avdelings- og områdestaber har tilsvarende utstyr. TV er tilgjengelig på oppholdsrommet på stasjonen. IP telefon: Det er valgt å ha minimum en IP telefon pr. stasjon med tanke på beredskap. Telefonnummer til stasjonene brukes internt og er ikke publisert eksternt. Ambulansene I ambulansene er det både medisinteknisk utstyr og IT utstyr. Det er fire simkort/mobilabonnement pr. ambulanse; Enhetene Transmobil, Corpuls 3 og nettbrett benytter dataabonnement, og mobilen har mobilabonnement. Utstyr i ambulansene: Helseradiosamband: Håndholdt radioenhet som brukes på stasjonen og i ambulansen. Løsningen vil bli byttet ut med nytt nødnett som er et nasjonalt prosjekt. Transmobil: Oppdrag fra AMK-sentralen mottas på Transmobil i ambulansen. Dette gjelder info om oppdraget, pasientinfo og kartdata. Corpuls 3 : En komplett defibrillator og pasient-overvåkningsverktøy. Tidligere Mobimed enheten er byttet ut med Corpuls 3 -enhet i ambulansene. Corpuls 3 kommuniserer med Transmobil via bluetooth. Corpuls 3 sender data til webserver og CorpulsWeb. Nettbrett: I hver ambulanse er det ett nettbrett av typen ipad Air plassert i holder. Appene på nettbrettet oppdateres fra et sentralt system som administreres av Nordialog og hvert nettbrett har en unik AppleID. Nettbrett gir en digital arbeidsflate i ambulansene hvor ambulansearbeideren elektronisk registrerer data for hvert ambulanseoppdrag som utføres, og som gir mobil tilgang til en rekke oppslagsverk og apper. Mobiltelefon hver ambulanse har en mobiltelefon. Mobilnummeret er kun informert om internt i Helse Midt-Norge/AMK. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 11 av 24

18 IKT-tjenester Hemit leverer IKT-tjenester som er regulert i en fast- og variabel tjenesteavtale. Løsningene driftes av Hemit og de er kontraktspart ved inngåelse av avtaler med leverandører. Tjenestene følges opp av tjenesteansvarlig og kundeansvarlig i Hemit og av IKT-sjef i Ambulanse Midt- Norge HF. Tjenester fra Hemit som benyttes: Arbeidsflate og nettverk pc er, programvare og nettverk. Ansatte i ambulansetjenesten benytter Puls-plattformen for tilgang til helsenett og applikasjoner. Stab og støtte kvalitetssystem, virksomhetsportal, sak- og arkivsystem, ledelsesinformasjon. HR og økonomi Personal og ressursstyringssystemer (PRS), økonomisystem, administrative systemer, tilgangsadministrasjon IAM, elæring. Samhandling og mobilitet Telefoni, Lync, nettbrett. Kommunikasjonstjenester Datatjenester AMK/prehospitalt. Medisinteknisk avdeling (MTA) har oppgaver relatert til driften av Transmobil og Corpuls 3 sammen med Hemit. Driftsrelaterte aktiviteter Mobil kostnadskontroll ble innført i desember 2013 og det pågår i Ambulanse Midt-Norge HF en opprydding og justering av mobil- og dataabonnement. PC er og skrivere leies. Nettbrett og Corpuls 3 er anskaffet. Puls-kort produseres på bestilling hos HF ene/driftsservice. Tilganger til programvare gjøres gjennom systemet IAM tilgangsadministrasjon eller hos Hemit Kundesenter. Bestiller-rollen Administrasjonskonsulenter, sekretariatsleder og IKT-sjef har rollene som IT-bestillere og utstyrsbestillere hos Hemit. Ved innføring av nye systemer eller oppdrag er IKT-sjef bestiller. Det er utarbeidet og iverksatt rutiner som ivaretar disse funksjonene. Systemeiere, superbrukere og support Det er oppnevnt systemeier til systemene som brukes. I flere av systemene håndteres brukeradministrasjon av systemeier. I noen av fagsystemene er det oppnevnt superbrukere som bidrar med utvikling i bruk av systemet og gir opplæring og hjelp til ansatte. Det er i hovedsak Hemit Kundesenter brukerne tar kontakt med når de har behov for hjelp Fagsystemer Fagsystemet BliksundWeb består av flere systemer og er tilgjengelig fra internett. Brukerfunksjonaliteten er tilpasset for web og håndholdte enheter som nettbrett og smarttelefon. I systemet BliksundWeb håndteres brukeradministrasjon og det er satt opp rettighetsstyring for tilgang til de ulike programmene og funksjonene. Brukere oppdateres av stasjonsleder for sin stasjon. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 12 av 24

19 De ulike systemene i BlikksundWeb er: Ambustat - programvare for virksomhetsdokumentasjon og rapportering. Alle oppdrag registreres fra nettbrett eller pc. Det er i dag etablert superbrukere; En i Nord-Trøndelag, to i Møre og Romsdal, samt en i Sør-Trøndelag. Fagrådgiver har ansvar for koordinering og oppfølging av systemet og superbrukerne. De har møter hver 14.dag for samkjøring og diskusjon omkring evt. utfordringer. Superbrukerne følger opp stasjonslederne, og stasjonslederne har videre ansvar for opplæring av de ansatte. Faglige retningslinjer FRAM - for elektronisk oppslag i faglige retningslinjer. En offline versjon er også tilgjengelig på nettbrett. Sjekkliste - System for sjekkliste og pakningsplaner (logistikk) Kjøretøyadministrasjon - støttesystem for drift og vedlikehold av bilparken (logistikk) Kompetansemodul oversikt over kompetanse og sertifisering Andre fagsystemer Fagsystemer som er tatt i bruk/under innføring er Lagersystem for utstyr Mamut (logistikk), Avviksmodul (EQS), Analyse av virksomhetsdata (QlikView), Corpuls 3 i ambulansene med overføring av data til webapplikasjon. elæring og retningslinjer På intranettet er det samlet brukerveiledninger, retningslinjer og lenker til forskjellig elæring. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) er kjent blant de ansatte og er en elæringsplattform som benytter verktøyet Moodle. På nakos.no lages egne kurs og sertifiseringer og kursene administreres. Nasjonale kurs utvikles også og gjøres tilgjengelig, som blant annet opplæringen i nytt Nødnett. I arbeidet med å lage opplæringsmateriell benyttes filming, videoredigeringsverktøy og skjermopptak, som gjøres tilgjengelig via Vimeo Pågående IKT-prosjekter og andre utviklingsoppgaver Fortsatt implementering og kompetansebygging Det er mange system som er teknisk implementert og tatt i bruk, men det gjenstår omfattende arbeid knyttet til utvikling av innhold, utarbeidelse og tilpasning av rapporter. Opplæringsmateriell må videreutvikles, det må gis opplæring, samt at oppfølging må gjennomføres. Support- og superbrukerfunksjonen må implementeres i større grad for fagsystemene, og etablering av brukergrupper vil være viktig. Det er et behov for å øke den grunnleggende IT-kompetansen hos de ansatte, og informasjonssikkerhet bør få større fokus. Det er fortsatt behov for økt tilgjengelighet til informasjon og systemer, samt utvikling av brukertilpassede IT løsninger. IKT og fagutvikling IKT har en viktig rolle i videreutviklingen av faget. I prosjektene som er beskrevet i kapittel 3.6 er IKT-forståelse og IKT-aktiviteter viktige bidrag for å komme i mål. Gode analyser er gjort i prosjektet IKT i akuttmedisin. Fremtidens operasjonsrom (FOR) kjører et prosjekt hvor ambulansetjenesten er med. Stor satsing i Helse Midt-Norge RHF med felles prosjekt Pasientbehandling og samhandling hvor også Ambulanse Midt-Norge HF bidrar og det er viktig med fortsatt prehospital kompetanse. Nytt Nødnett skal implementeres i Helse Midt-Norge. Infrastruktur må på plass i ambulansene for å benytte løsninger med pasientsensitiv informasjon og som bidrar til bedre mobil datadekning. I forbindelse med dette er det påbegynt en utredning av infrastruktur i ambulansene et mobilt sikkert trådløst helsenett i og rundt ambulansen for bruk av nettbrett/pc/mtu/telefoni og video. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 13 av 24

20 4.3. Intern kommunikasjon/informasjon Det å arbeide i en stor offentlig virksomhet er nytt for ansatte og ledere. Samordning, informasjonsflyt og oppfølging av retningslinjer og regelverk kan derfor være en utfordring. Det er ikke kultur for at de ansatte logger inn på Puls-pc for å sjekke intranett og egen e-post. Det bør jobbes videre opplæring og motivering slik at ansatte er innom intranett og e-post i løpet av hver vakt. Det ligger noe informasjon på nettbrettene som ansatte bruker i bilene, men det kan ikke erstatte intranett og e-post. Facebook er også brukt som kanal for å få ut informasjon til ansatte.. Programvaren Lync er installert på alle PCer slik at ansatte kan ha elektroniske møter og dele dokumenter. Dette benyttes i stor grad til samarbeid og opplæring via skjerm, noe som betyr mindre behov for fysiske møter og reising. Intranettet brukes til informasjon, deling og samhandling. I de organisatoriske enhetene, faggrupper og prosjekt er det opprettet samarbeidsrom (prosjektrom) for lagring, deling og oppfølging av aktiviteter. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 14 av 24

21 5. HR/organisasjon/ledelse 5.1. Bemanning, rekruttering og arbeidstidsordninger Det ble tidlig etter overtakelse av alle ambulansestasjoner avdekt et kritisk behov for økt bemanning i foretaket, spesielt i Avdeling Møre og Romsdal, men også ved enkeltstasjoner i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Det er fortsatt vakante stillinger i foretaket, i tillegg til begrenset tilgang på vikarer. Brutto månedsverk pr , per avdeling Nord-Trøndelag (207 årsv.) Sør-Trøndelag (249 årsv.) Møre og Romsdal (376 årsv.) Vakante stillinger (årsverk) 4,05 (pr. juni) 4 (pr. juli) 7,1 (pr. juli) Lav grunnbemanning ved overtakelse og lite tilgang til vikarer med riktig kompetanse har medført høy bruk av overtid siden oppstart. Spesielt har det vært store utfordringer med å få dekt vakter hvor det har vært behov for nivå 2-kompetanse og AMK-kompetanse. Langtidsplanlegging av arbeidstid er hovedtiltaket for å få god oversikt over det reelle bemanningsbehovet. Dette for å kunne legge en plan som er i tråd med lov- og avtaleverk når det gjelder overholdelse av arbeidstidsordninger. Alle stasjoner har utarbeidet langtidsplan for Antall besatte stillinger har sakte, men sikkert økt fra 1. januar Fra januar 2014 til juli 2014 har det vært en reduksjon i antall vakante årsverk fra ca 53 til ca. 15. Bemanningsbudsjett er utarbeidet på alle enhetsnivå for hele Langtidsplanene for arbeidstid er brukt som grunnlag for bemanningsbudsjettet, mens det er brukt erfaringstall kombinert med skjønn for å beregne størrelse og effekt av sykefravær og annet fravær. Første år med langtidsplanlegging vil gi en del læringspunkt i forhold til alle aktiviteter som det må tas høyde for i bemanningsplaner og bemanningsbudsjett. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 15 av 24

22 Kunstig lave tall i første halvdel av 2013 skyldes en gradvis overtakelse av lønnsansvar av langtidssykemeldte. Tallene kan også forklares med at ikke alle stabsstillinger var besatt. Arbeidstidsordninger pr. 1. juli 2014: Tredelt turnus Kombinert. hjemmevakt/stasjon Døgnturnus Ranheim, Rosten, Gastro, Ålesund, Molde (Molde får døgnturnus fom ) Flatanger, Leka, Lierne/Namsskogan, Røryvik, Snåsa, Tydal, Sande, Ullstein/hareid, Geiranger, Norddal/Valldal. Øvrige stasjoner Deltid: Deltid 2014 jul.14 Gjennomsnittlig stillingsandel 95,5 % Andel deltid 9,4 % Ved stasjoner som også betjener AMK og/eller båt og legevakt, har det vært nødvendig med noen mindre stillingsandeler for å få arbeidsplanene til å gå sammen. Dette gjelder også stasjoner i Trondheim der det benyttes noen mindre stillingsandeler for å få tilstrekkelig personell på tredelt turnus (benytter i stor grad medisinstudenter). Den lave andelen deltid gir lite fleksibilitet ved fravær, noe som er medvirkende årsak til at fravær i stor grad dekkes inn av overtid i stedet for mertid. Utvikling i overtid Som beskrevet i kapittel 5.1 har foretaket fra oppstart av hatt store utfordringer med lav grunnbemanning. Dette har gitt direkte utslag i stort forbruk av overtid. Tiden det tar å kvalifisere personell, er den største utfordringen i forhold til å sikre overholdelse av arbeidstidsbestemmelser og redusere overtidsbruk. I tillegg har en del stasjoner særskilte utfordringer med rekruttering. Nå bruker Ambulanse Midt-Norge HF en del vikarer fra sykehusforetakene, og de får flat vikarlønn. Etter fusjon kan bruk av disse vikarene føre til at det genereres som overtid i og med at ambulansetjenesten er en del av sykehusforetakene. En ambulanse er ikke i operativ drift uten å ha to personell med riktig kvalifikasjoner på bilen. Ved fravær må alt personell erstattes med riktig kompetanse, hvis ikke må bilen tas ut av beredskap. Det vil si at ethvert fravær fører til innleie av vikar eller overtid. Fram til tilgangen på vikarer er tilstrekkelig, har og vil dette generere mye overtid. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 16 av 24

23 Overtid (timer) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des AMN AMN Utdanningsprofil hos ansatte For nærmere beskrivelse av kompetanseplan- og utvikling, samt faglig utvikling, se kapittel 3.8. I prehospital plan for Helse Midt-Norge RHF er det vedtatt at alle ambulanser innen 2018 skal være bemannet med en paramedic. For å bøte på denne manglende kompetansen har Ambulanse Midt-Norge HF valgt å tilby 35 plasser i 2013 og 30 plasser i 2014 med delvis kompensasjon for paramedicutdanning. Ambulanse Midt-Norge HF når ikke planmål om paramedic på alle biler i 2017/18. Nord- Trøndelag Andel av antall ansatte Sør- Andel av Trøndelag antall ansatte Møre og Andel av Romsdal antall ansatte AMN (operativt personell) Andel av antall ansatte Antall ansatte Årsverk Antall ansatte (faste) med Paramedic Antall ansatte (faste) med Farmakologi Antall ansatte (faste) på nivå 2 (mål 70 %) % % % % % % % % % % % % Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 17 av 24

24 5.3. Avtaler og forpliktelser i forbindelse med ansatte Ambulanse Midt-Norge HF fikk ved virksomhetsoverdragelsen overført ansatte med til dels svært ulikt lønnsnivå. Dette har ført til stort sprang i lønningene. Ambulanse Midt-Norge HF har et bevisst forhold til at utvikling av lønninger skal være ihht. øvrig lønnsutvikling, men ville hatt behov for flere år på å jevne ut lønnsnivået i foretaket. Både lønnsoppgjøret i 2013 og 2014 ble benyttet til å jevne ut noe av forskjellene i lønnsnivå i foretaket HMS Vernetjenesten er delt inn i 17 områder med ett verneombud pr område. I tillegg er det et hovedverneombud som har en koordinerende rolle for alle verneombudene. Ambulanse Midt- Norge HF har en avtale med Stamina bedriftshelsetjeneste som varer ut Det er gjennomført et intensivt 40-timers HMS grunnkurs i regi av Stamina BHT. En dag for alle ledere, og to dager for AMU-deltagere og verneombud. I tillegg har det vært e-læring med en sluttprøve. Det har i tillegg vært gjennomført 2 verneombudssamlinger for alle verneombud 2 ganger per år. Sykefraværet har gradvis blitt lavere i 2014 for foretaket totalt sett, og er per ,2 % for hele foretaket. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 18 av 24

25 6. Avtaler/biler/bygninger 6.1. Leieavtaler, utbedringer og standardisering av stasjonsbygg Helse Midt-Norge RHF har inngått leieavtaler med ulike aktører når det gjelder stasjonsbygninger og garasjer, ingen lokasjoner eies. Alle utbedringer og nybygg er det således utleier som har ansvar for. Ambulanse Midt-Norge HF har vært tillagt forvaltnings- og oppfølgingsansvaret for avtalene. Arbeidet med inngåelse av leieavtaler for alle lokasjoner i regionen ble utført i 2012 av Helse Midt-Norge RHF. Det ble tatt utgangspunkt i prehospital plan for Helse Midt-Norge RHF og vedtak om at antall stasjoner og den nåværende struktur skal videreføres ved overtagelsen Det er derfor inngått leieavtaler på stasjonsbygg lokalisert omtrent på samme sted som tidligere og i mange tilfeller i samme bygg. Det er en større grad av standardisering på fasiliteter og bygg enn tidligere, bygd på kravspesifikasjon utarbeidet av Helse Midt-Norge RHF i Flere nybygg er samlokalisert med brann eller helse, og det er sambruksfunksjoner på blant annet vaskehall, treningsrom og undervisningsrom/møterom. Status på avtaler og byggeprosjekt er som følger: Nord-Trøndelag består av 16 ambulansestasjoner samt områdekontor i Namsos og avdelingskontor på Steinkjer. Det er tatt i bruk tre nye stasjoner, og flere er betydelig oppgradert. Tre mindre prosjekter (påbygg) er satt på vent av økonomiske årsaker. Sør-Trøndelag består av 19 ambulansestasjoner samt avdelingskontor lokalisert på St. Olavs Hospital. Det er sluttført seks nybygg i 2013, og ytterligere tre er under planlegging. Ett ferdigstilles i 2014, de to siste i 2015/2016. I tillegg er flere stasjoner betydelig oppgradert. Det gjenstår oppgradering/ evt nybygg av den sykehuseide stasjonen på Orkdal. Møre og Romsdal består av 33 ambulansestasjoner, hvorav fire også betjener ambulansepersonell på ambulansebåter. Det er sluttført ni nybygg i 2013, og ytterligere fire er betydelig oppgradert. Ved de fleste stasjoner er det gjort mindre tilpasninger. Ett prosjekt som gjenstod ble ferdigstilt i Bygningsmasse og utforming for fire av ambulansestasjonene er ikke tilfredsstillende i henhold til behov og krav. Disse fire er lokalisert i tilknytning til sykehusene i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda. Det er opprettet dialog med både sykehusforetakene og kommunene for å utrede muligheter for oppgradering eller nybygg. Det er gjennomført ROS analyse i februar 2014 som beslutningstøtte for at Helse Møre og Romsdal HF eventuelt skal kunne gi sin tilslutning til nybygg, oppgradering av eksisterende lokaler eventuelt leie nye lokaler Innkjøpsavtaler inventar og utstyr Ambulanse Midt-Norge HF eier inventar på alle stasjoner unntatt en, og leier møblert på noen av de fem område- og avdelingskontor. Det er inngått rammeavtaler på møbler og inventar. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 19 av 24

26 6.3. Status ambulanseflåten og utstyr I tråd med styrevedtak er det foretatt en standardisering av bilpark med tilhørende utstyr. I 2012 ble det investert 64 nye ambulanser hvorav 60 ble mottatt i 2012 og fire i I 2014 er det reinvestert 8 nye ambulanser, dette i henhold til plan. Med virkning fra overtok Ambulanse Midt-Norge HF 58 brukte ambulanser, samt noe utstyr og inventar fra tidligere eiere. Videre overtok AMN 11 brukte ambulanser fra sykehusforetakene. Ambulanse Midt-Norge HF har i dag en bilpark bestående av 154 biler. Identifisert behov for nyanskaffelser er gjenspeilet i Helse Midt-Norge RHFs langsiktige investeringsplan viser til kapittel 7.3. Det er i dag leieavtale knyttet til drift av fem ambulansebåter i Møre og Romsdal, samt en pasienttransportbåt i øyrekken utenfor Frøya. Det er foretatt standardisering av utstyret i ambulansene, se omtale under fag kapittel 3.7, samt i årsberetning for 2012 og Kapittel 4.3 beskriver IKT-utstyret i bilene Status andre avtaler Det er laget en oversikt over øvrige avtaler som er inngått. Det foretas en gjennomgang av avtalene hvor det vurderes oppsigelse eller transportering til overtakende sykehusforetak. Alt dette arbeidet skjer i forståelse med overtakende foretak ved virksomhetsoverdragelsen. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 20 av 24

27 7. Økonomi 7.1. Budsjett og resultatutvikling 2013 var Ambulanse Midt-Norges HFs første driftsår, og mangel på erfaringstall har vært en utfordring. Første driftsår viser at kostnader knytter til insourcing og drift av ambulansetjenesten har vært større enn forutsatt i foretakets ramme for Størrelsen på rammen Ambulanse Midt-Norge HF mottok for 2013 var beregnet ut fra rammen som sykehusforetakene mottok i 2012 til ambulansevirksomhet, justert for indeksregulering. I tillegg ble rammen påplusset estimert tilleggskostnader på pensjon med 35 millioner slik at den samlede rammen var på 547,5 mill kroner for Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 50/13 å øke rammen med 50 mill kroner. Til tross for dette har det ikke vært mulig å komme i balanse for Budsjettet for 2014 viser totale kostnader som er 25 mill høyrere enn tildelt ramme på 676 mill kroner. Det er jobbet kontinuerlig med kostnadsreduserende tiltak. Det er en utfordrende jobb med de rammebetingelsene som er gitt ambulanseforetaket gjennom lovverk, styringsdokumenter og inngåtte avtaler. Rammebetingelsene innebærer at det er små muligheter til å påvirke det store kostnadsbildet knyttet til drift av ambulansebiler og -båter, krav til bemanning og kompetanse, nødvendig IKT-utstyr og systemer, krav til stasjonsfasiliteter og husleie på kort sikt. Foretakets største kostandsdrivere er knyttet til personell, ambulansebiler og båter, IKT og lokaler. Bemanning Mellom % av Ambulanse Midt-Norge HF sine kostnader er knyttet til bemanning. Det ble tidlig etter overtakelse av alle ambulansestasjoner avdekket et kritisk behov for økt bemanning i foretaket. Dette har generert høye overtidsutbetalinger. Ambulanse Midt-Norge HF jobber kontinuerlig med tiltak som skal sikrer at ambulansevirksomheten i regionen har tilstrekkelig grunnbemanning med riktig kompetanse samt tilstrekkelig med kvalifiserte vikarer. Det vises til omtale under kapittel 5.1. Totale kostnader knyttet til personell utgjorde i mill kroner, hvorav 53,4 mill kroner gjaldt pensjon. Foretaket har ytelsesbasert tjenestepensjonsordning i KLP. Aktuarberegning for 2014 utgjør 56,8 mill kroner. Ambulansebiler og båter Driftskostnader knyttet til bilflåten utgjorde i mill hvorav 17,5 mill kroner gjelder avskrivninger. Netto kostnad knyttet til fem ambulansebåter og en pasienttransportbåt utgjorde i mill kroner (42 mill kroner i kostnader og 16 mill kroner i inntekter fra kommuner/helse Møre og Romsdal HF m.m.). IKT Drift av IKT-tjenester utføres av Hemit, og er regulert i tjenesteavtaler. Tjenesteavtalen for 2013 var på 10,9 mill kroner. I 2014 er avtalen på 11,7 mill kroner. Husleiekostnader Ambulanse Midt-Norge HF sin virksomhet har er geografisk spredt på i overkant 70 lokasjoner som alle leies. Totale kostnader knyttet til lokaler utgjorde i ,6 mill. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 21 av 24

28 For detaljer knyttet til regnskapet for 2012, 2013 henvises det til Årsregnskap for 2012, Årsberetning 2012, Årsregnskap for 2013, Årsberetning for Regnskapet pr finnes i Statusrapport til RHF et pr (lenken ligger på intranett, og virker kun for interne lesere) 7.2. Fordeling av budsjett Fordelingsnøkkelen som Helse Midt-Norge RHF la til grunn i 2012 ved fordeling av midler mellom sykehusforetakene til den del av den prehospitale virksomheten som gjelder bil og båt var i 2012 som følger: Helse Møre og Romsdal HF 47,44 % St. Olavs Hospital HF 28,61 % Helse Nord-Trøndelag HF 23,95 % Ved opprettelse av Ambulanse Midt-Norge HF ble det lagt til grunn at 5 % av rammen skulle gå til sentral administrasjon. Foretaksledelsen fikk ansvar for etablering av foretaket, overordnet ansvar for drift i 2013 og 2014, samt ansvar for å lede standardisering- og harmoniseringsarbeid. I tillegg er foretaksledelsen sterkt inne i prosjektet som skal sikre en vellykket fusjon av ambulansetjenesten med sykehusforetakene, Følgende fordelingsnøkkel ble lagt til grunn i 2013: Helse Møre og Romsdal HF 44,21 % St. Olavs Hospital HF 28,24 % Helse Nord-Trøndelag HF 22,45 % Foretaksledelse 5,09 % Erfaringstall for 2013 viser følgende fordeling pr avdeling i prosent av foretakets totale kostnader: Parallelt med fusjonsprosessen utarbeides det resultatbudsjett for Budsjettprosessen ledes av Ambulanse Midt-Norge HF, og det er løpende dialog med delprosjekt økonomi i overføringsprosjektet. På denne måten sikres det involvering av sykehusforetakene. Inntektsfordelingen for 2015 besluttes av Helse Midt-Norge RHF. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 22 av 24

29 7.3. Investeringer Reinvesteringsbehov av ambulanser i perioden 2015 til 2020 er kartlagt og meddelt Helse Midt-Norge RHF. Dette er hensyntatt i regionens langtidsplan for investeringer, se tabell: Når det gjelder medisinskteknisk-, medisinsk- og redningsteknisk utstyr så vil det være et suppleringsbehov i tiden fremover. Investeringsbehovet for inventar er i størrelsesorden til kr. Av dette beløpet gjelder kr Nord-Trøndelag, mens resterende beløp fordeler seg på Sør- Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er ikke tatt høyde for investeringsbehov i forbindelse med sykehusstasjonene, samt ikke igangsatte ombygginger. Virksomhetsgjennomgang: Ambulanse Midt-Norge HF Side 23 av 24

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14 Side 1 av 1 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 10.04.14 kl 08.30 kl 15.30 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 27/14 35/14 Arkivsaksnr.: 2014/13 Møtende medlemmer:

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 07.01.15 kl 15.00 - kl 17.35 Møtested: Royal Christiania Hotell, Oslo Saksnr.: 01/15 08/15 Arkivsaksnr.: 2014/533 Møtende

Detaljer

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 30.08.2012 kl. 8.30 14.45 Møtested: Stiklestad Hotell, Stiklestad Saksnr.: 57/12 65/12 Arkivsaksnr.: 2011/604 Møtende medlemmer:

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 36/14 Status bemanning og overtidsutvikling Saksbeh: Bente Sollie / Marit Sjølie Arkivkode: 2014/203 Dato: 13.06.14 Forslag til vedtak: Styret ber om at det fortsettes

Detaljer

Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde. ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013

Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde. ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013 Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013 Agenda Kort om etablering av virksomheten Prioriterte områder i 2013 Utfordringsbildet

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulanse Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge HF Status pr. medio mars 2013 Orientering til styret 13. mars 2013 Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold Milepæler: Avtale med sykehusforetakene (HNT, St. Olavs og HMR) er på

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 25.09.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 25.09.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Side 1 av 9 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 02.10.14 kl 08.30 - kl 13.45 Møtested: Quality Hotell Waterfront, Ålesund Saksnr.: 63/14 69/14 Arkivsaksnr.: 2014/17 Møtende

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv.

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Foretaksmøteprotokoll 30. april 2015 Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Innkalling til møtet med saksliste ble sendt pr. e-post 26.09.14. Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen samme dag.

Innkalling til møtet med saksliste ble sendt pr. e-post 26.09.14. Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen samme dag. AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato og tid: 03.10.2014 kl. 11:00 15:00 Møtested: Arken ved Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF Saksnr: 45/14 51/14 Arkivsaksnr.: 2014/244 Møtende

Detaljer

Fisjonsplan for deling av Ambulanse Midt-Norge HF

Fisjonsplan for deling av Ambulanse Midt-Norge HF Fisjonsplan for deling av Ambulanse Midt-Norge HF Innhold 1. Innledning, bakgrunn og forutsetninger... 2 1.1 Innledning og dokumentets funksjon... 2 1.2 Bakgrunn for fisjonen... 3 1.3 Prosess og organisering...

Detaljer

Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat.

Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat. Ambulanse Midt-Norge HF Periode: august 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Aktivitet Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013

Detaljer

Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal

Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal Velkommen til første ledersamling i Ambulanse Midt-Norge HF! Program for dagen 10.00 Velkommen Hvem er vi, mål og visjoner, gjensidige forventninger

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 14.04 2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Sykehuset Namsos Saksnr.: 17/2011-21/2011 Arkivsaksnr.: 2011/1253 Møteleder: Steinar Aspli Møtende medlemmer: Steinar Aspli Ragnhild Torun Skjerve Siw Bleikvassli

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: juni og juli 2014

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: juni og juli 2014 Ambulanse Midt-Norge HF Periode: juni og juli 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Fagressursene er på sommeren beslaglagt i operativ virksomhet i tillegg til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: Desember 2014

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: Desember 2014 Ambulanse Midt-Norge HF Periode: Desember 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Aktivitet Aktivitetstall hentes fra virksomhetsdatabasen Ambustat, og bearbeides

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 31/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr juli 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 31/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr juli 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 31/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr juli 2013 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Økonomidirektør Bente Sollie ADM. DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK: 1 Styret ser svært

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: april 2014. Aktivitet. Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF. 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: april 2014. Aktivitet. Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF. 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Ambulanse Midt-Norge HF Periode: april 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Aktivitet I april 2014 er det i Ambustat registrert 7066 oppdrag (Akutt 2018/Haster

Detaljer

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Tilstades: X Styremedlemmar: X John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem X Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik X Yvonne Wold X Torbjørg

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: januar 2014. Aktivitet. Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF. 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: januar 2014. Aktivitet. Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF. 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Ambulanse Midt-Norge HF Periode: januar 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF Aktivitet 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Virksomhetsvolumet, januar 2014 (2013 i parentes), basert på tall fra

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/13 Møte 11.02.13 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar X Ann Helene Skare Edgar Bæverfjord Atle Tangen X Karsten Aak,

Detaljer

Fra steintavle til digital virkelighet - hvordan styrke den akuttmedisinske kjeden?

Fra steintavle til digital virkelighet - hvordan styrke den akuttmedisinske kjeden? Fra steintavle til digital virkelighet - hvordan styrke den akuttmedisinske kjeden? Per Christian Juvkam og Solveig Lilleberg Ambulansetjenesten i Midt-Norge 18.11.2015 Fra steintavle til digital virkelighet

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014. Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF

Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014. Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014 Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF Krav og rammer m.v. for 2014 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr

Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr 31.03.2013 1. Helsefag 1.1 Aktivitet Aktivitetstall for januar 2013 viser en oppdragsøkning for hele foretaket på 10 % sammenlignet med samme periode i 2012. For

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 22. august 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir.

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 22. august 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir. Ambulanseforetaket Status og Framdrift 22. august 2012 Orientering til Styret Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold: Milepæler Brev om virksomhetsoverdragelse og reservasjonsrett sendt ut til alle

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 04/12 Organisering av foretaket Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Lars Magnussen Forslag til vedtak: 1. Styret for Ambulanse Midt-Norge HF slutter seg til at det jobbes

Detaljer

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN Erlend Sundland Arbeidsgruppens medlemmer Geir Grimstad, Helse Sunnmøre HF Per Christian Juvkam, Helse Sunnmøre HF Lars Erik Sjømæling,

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 52/13 Budsjett 2014 Saksbeh: Økonomidirektør Bente Sollie Arkivkode: 2013/565 Dato: 27.11.2013 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjettet for 2014 for Ambulanse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 26.03.08 kl. 10.30 14.10 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 24/08 34/08 Arkivsaksnr.: 2008/103 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid (møteleder)

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE R STYRET Sak 05/14 Resultat og Investeringsbudsjett 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/11 Anne Marie Barane Dato for styremøte 06.02.14 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 31.01.08 kl. 10.30 15.30 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 01/08 11/08 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 16.02.11 gen/-

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulanse Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge HF Status pr. januar 2013 Orientering til styret 24. januar 2013 Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold Milepæler: Ambulanse Midt-Norge HF tok formelt over all bil- og båtambulansetjeneste

Detaljer

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010 Høringsnotat Til: Styret og administrasjonen i Helse Midt-Norge Fra: NHO Service Kopi: Dato: 13.04.2011 Sak: Evaluering av dagens ambulansedrift og kostnadsbildet i Helse Midt-Norge NHO Service er den

Detaljer

Økonomi. Stasjonsledermøte 19.11.2012. v/ økonomidirektør Bente Sollie

Økonomi. Stasjonsledermøte 19.11.2012. v/ økonomidirektør Bente Sollie Økonomi Stasjonsledermøte 19.11.2012 v/ økonomidirektør Bente Sollie Økonomirådgivere Avd Nord-Trøndelag: Fast ansatt Avd Møre og Romsdal: Fast ansatt Avd Sør-Trøndelag: Midlertidig ansettelse innleie

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 11.11.2016 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.11.2016 Sak nr 087-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonen 2015 og 2016 Forslag

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/12 Møte 20.04.12 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar Ann Helene Skare X Edgar Bæverfjord X Atle Tangen X Karsten

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF

AMBULANSE MIDT-NORGE HF AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2012 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Dette får dere høre noe om: Hvem er vi og hva driver vi med? Det jeg er bedt om å snakke om..

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 17. oktober 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir.

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 17. oktober 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir. Ambulanseforetaket Status og Framdrift 17. oktober 2012 Orientering til Styret Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold: Milepæler Ingen formelle. Organisasjon Foretaksledelse og mellomledere tilnærmet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/14 Møte 05.05.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar X Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 32/13 Oppstarts- og standardiseringskostnader ved etablering av Ambulanse Midt-Norge HF

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 32/13 Oppstarts- og standardiseringskostnader ved etablering av Ambulanse Midt-Norge HF AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 32/13 Oppstarts- og standardiseringskostnader ved etablering av Ambulanse Midt-Norge HF Saksbeh: Dato: 26.09.13 Økonomidirektør Bente Sollie Saksmappe: 2013/434 ADM.

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 03/15 Møte 16.03.15. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Avviklingsoppgjør med fisjonsbalanse med virkning fra 1.1.2015

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Avviklingsoppgjør med fisjonsbalanse med virkning fra 1.1.2015 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Avviklingsoppgjør med fisjonsbalanse med virkning fra 1.1.2015 Avviklingsoppgjør/Fisjon Ambulanse Midt-Norge HF med virkning fra 1.1.2015. Ambulanse Midt-Norge HF ble besluttet

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Organisasjon/HR Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal

Organisasjon/HR Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal Organisasjon/HR Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal v/marthe Lyng, Organisasjonsdirektør Hva er nytt? Hvor finner jeg informasjon? Hvordan jobber vi? Hvilken hjelp kan jeg

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 28. april 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 45/13 Framtidig organisering av bil- og båtambulansetjenesten i Midt- Norge

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 45/13 Framtidig organisering av bil- og båtambulansetjenesten i Midt- Norge AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 45/13 Framtidig organisering av bil- og båtambulansetjenesten i Midt- Norge Saksbeh: Håkon Gammelsæter Dato: 26.09.13 Saksmappe: 2013/462 Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Erfaringer med elektronisk pasientjournal

Erfaringer med elektronisk pasientjournal Erfaringer med elektronisk pasientjournal Harald Noddeland Medisinsk fagsjef, Klinikk for prehospitale tjenester Ambulanseforum, Gardermoen 01.10.2012 Innhold 1. Hvorfor EPJ? 2. Fakta 3. Erfaringer 4.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport 2008

Internrevisjonens årsrapport 2008 Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 09/14 Oppnevning av valgkomite til nye helseforetaksstyrer i Helse Midt-Norge Saksbehandler Ansvarlig direktør Venke Reiten Saksmappe 2014/11 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/15 Helsebygg Midt-Norge avtale vedr. overdragelse til Sykehusbygg HF Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/16 Nils Arne Bjordal/Lars Magnussen Torbjørg Vanvik

Detaljer

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1) Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 14.9.2012 Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

Resultat av spørreundersøkelse fotodokumentasjon i Ambulanse Midt-Norge HF

Resultat av spørreundersøkelse fotodokumentasjon i Ambulanse Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge HF Strandveien 1, 7502 Stjørdal Telefon 72 82 18 00 Org.nr: NO 998 308 615 www.ambulanse-midt.no Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468TRONDHEIM Vår ref. Deres ref.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 127- Orienteringssak - informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 08.12. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Utdrag av systemoversikt

Detaljer

Årlig melding 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF til Helse Midt- Norge RHF

Årlig melding 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF til Helse Midt- Norge RHF Årlig melding 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF til Helse Midt- Norge RHF Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid SAKSFREMLEGG Sak 23/13 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.06.13 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-38 Arkiv:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.09.2015 Møtested Radisson Blu Hotell Gardermoen Tid 14.00

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer