IPT-nettverket i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IPT-nettverket i Telemark"

Transkript

1 1 av IPT-nettverket i Telemark Årsrapport 2009 Nettverket vart etablert i 2004 som resultat og oppfølging av prosjektet Grøn omsorg - grønt samarbeid i Telemark. I løpet av ein treårsperiode skulle det avklarast og leggjast til rette for ordinær organisering og drift av nettverket. Eit permanent tibydarnettverk blei etablert i mai Sekretariat og kontoradresse for nettverket er Telemark Bondelag fylkeskontoret v/organisasjonssjef Amund Johnsrud. Telemark Bondelag har kontorfellesskap på Landbrukets hus, saman med Midt-Telemark landbrukskontor, AT Skog og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Telemark Bondelag, Landbrukets hus, Bøvegen 271, 3810 Gvarv Tel: sms: Arbeidsutval I 2009 har arbeidsutvalet vore samansett av: Vetle Øverland, Skien leiar, sidan 2004 Margrethe Karlsen, Drangedal, sidan 2006 Benedicte Ajer, sidan 2007 Alle tre vart attvalde på årssamlinga i For å kome inn i turnus for val framover vart Vetle Øverland da vald for ein periode på 2 år, og på val i Margrethe Karlsen og Benedicte Ajer vart valde for 1 år, og er difor på val i Valnemnd 2009 Dag Anders Oterkiil, Skien. Sidan 2007 Tellef Moland, Drangedal. Sidan 2008

2 2 av 6 Årssamling 2008 Årssamlinga vart halde på Landbrukets hus 8. desember Det møtte 11 medlemmar av nettverket, samt sekretær og tre gjester. Leiar i AU nettverket, Vetle Øverland, ønskte alle velkomen. Han orienterte om at dette var det første ordinære årsmøtet i IPT Telemark, etter etableringa av nettverket 21. mai same år. Saker Orientering om tilbod innan dyreassistert terapi v/anne Marit Wear. Anne-Marit Wear, som nyleg har kjøpt gard i Kroken i Drangedal, orienterte om si verksemd innan dyreassistert terapi. Wear er utdanna psykiatrisk sjukepleiar. Har også studert psykiatrisk rideterapi frå Universitetet i Östersund i Sverige, og har praksis frå dyreassistert terapi i Nederland Ho har nå starta verksemda Telemark Dyreassistert Terapisenter, på garden i Kroken Her driv ho med målretta behandling, ein form for psykoterapi med aktiv bruk av hest. Hennar verksemd vil vere bemanna med utdanna helsepersonell. Årsrapport for nettverket Val av arbeidsutval og valnemnd. Arbeidsutval: Margrethe Karlsen. Attval, for 1 år Benedicte Ajer. Attval, for 1 år Vetle Øverland Attval, for 2 år Valkomité: Dag Anders Oterkiil Tellef Moland Attval, for 1 år Attval, for 2 år Aktivitetar og tiltak i 2009 Regional konferanse i januar 2009 Presentasjon av IPT overfor kommunane. Arbeid med standardavtalar gjennom NB Fagmøte sommar/haust 2009 Arbeidsutvalet, møte Arbeidsutvalet har hatt tre møte i 2009: 12. januar, hos Vetle Øverland 2. april, hos Vetle Øverland 8. oktober, hos Vetle Øverland AU har behandla til saman 6 saker.

3 3 av 6 Saker og tiltak Gården mulighetenes arena, i samarbeid med skolen. Konferanse i Bø januar IPT-nettverket og Telemark Bondelag blei tidleg i 2008 spurt av Fylkesmannen i Telemark om å ta programansvar for ei regional konferanse om IPT. Nedslagsfeltet skulle vere fylka rundt Oslofjorden og Agder. Det er tidlegare arrangert slike konferansar i andre fylke. Planlegging og gjennomføring av arrangementet var hovudsak for AU i både i 2008 og fram til den vart avvikla i januar i Saman med Fylkesmannen, IPT-nettverket og Telemark Bondelag, var Norges Bondelag og KS med som formelle medarrangørar. Finansieringa av konferansen har skjedd utanom nettverkets ordinære driftsbudsjett og det er utbetalt kr i BU-midlar frå Fylkesmannen i Telemark som tilskot til gjennomføringa. Øvrig finansiering har vore deltakaravgifta. Hovudmål med konferansen var å forankre IPT-konseptet som alternativt tilbod og metode hos beslutningstakarane i offentleg forvaltning. Målgruppe var tilsette i skuleverket og helse- og omsorgssektor, politikarar og administrative leiarar i offentleg forvaltning. Samt andre som er interesserte i IPT, ikkje minst aktuelle og potensielle tilbydarar blant bønder. Til skilnad frå dei tidlegare regionskonferansane, vart vårt arrangement lagt opp med eit program over to dagar. Konferansestad var Bø hotell. Det vart utarbeidd ei konferansebrosjyre som er spreidd både på papir og elektronisk via e- post og nettsider. Invitasjon til konferansen blei sendt: Kommunane i Telemark v/ordførar, rådmenn, skulesjefar, landbrukskontor, også andre kommunar. Til fylkesbondelag og andre landbruksorganisasjonar i Akershus/Oslo, Østfold, Vestfold,Buskerud,Telemark, Agder. Fylkesmann, utdanningsdirektør, fylkeslege, NAV, fylkesmenn i nabofylka, landbruks- og matdepartementet, samt medlemmane av IPT-nettverket i Telemark. Det blei trykt opp ein del programbrosjyrar, men spreiinga skjedde for det aller meste elektronisk, med mykje bruk av heimesider til offentlege etatar og blant organisasjonane. Det var ca. 90 deltakarar på konferansen totalt. Vi som arrangørar seier oss nøgde med oppslutninga, men kunne ha ønskt fleire deltakarar frå skulesektoren, spesielt frå eige fylke. Laila Gustavsen, stassekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, opna konferansen og gav eit overordna bilde av kva for utfordringar samfunnet står overfor. Her blei problematikken rundt unge som fell ut av skolen, NAV-reforma, inkluderande arbeidsliv osb. sett i fokus, og hun trekte inn korleis garden kan vere ein arena for samarbeid, inkludering og meistring.

4 4 av 6 Utdanningsdirektør Solrun Nistad Fleischer, innleia under tittelen Hvor langt inn på tunet kan kommunen slippe barna? Her ble det gitt ei oversikt over kva for rammer og krav til opplæring som lovverket gir og kva for moglegheiter for alternativ undervisning som det er opning for. Deretter var det betraktningar frå PP-tjenesten, Lillegården kompetansesenter, Lunde skule. Første dag enda opp med tankar og erfaringar frå pårørande som hadde og har sine barn på gardsbruk deler av skoleveka. Dei kom med sterke og klare meldingar om korleis dei opplevde sin situasjon og kor mykje IPT-tilbodet betyr for dei Under middagen onsdag kveld hadde spelemann Knut Buen kåseri om kva sundt bondevet kan verka til arbeidshug, praktisk sans og helsebot i vår tid. Dette vart tatt godt i mot av møtelyden, og var med å skapa ein svært triveleg og sosial kveld for deltakarane Dag to var det fokus på kvalitetssikring av Inn på tunet tiltak v/norges Bondelag, økonomien i førebyggjande helsearbeid v/kari H. Eika, frå Universitetet i Oslo og opphavleg bøhering, samt om økonomien for kommunen ved å bruke Inn på tunet tiltak, ved Norsk institutt for landbruks økonomisk forsking. Dag to fekk vi også eit sterkt møte med ein tidlegare ungdomsskuleelev som hadde hatt delar av si ungdomsskuletid knytt til et gardsbruk. Ho gav klare meldingar om korleis ho opplevde at det tradisjonelle skulesystemet ikkje handterte hennar problem, og korleis IPT-tilbodet redda hennar oppvekst og skulekvardag. Det kom mange gode tilbakemeldingar frå deltakarane, spesielt på at programmet og føredragshaldarane representerte alle grupper som er involvert i IPT-tilboda, frå brukarar og pårørande via skuleverket på ulike nivå, og ut til dei politiske beslutningstakarane. Temamøte 2009 Temamøtet i 2009 vart lagt som ei kveldssamling torsdag 4. juni, hos Margrethe Karlsen på Hoseid gård i Kjosen. Om lag 20 stk. deltok. Kirsti Bårnes Vittersø, frå Tjølling, orienterte om sitt opplegg med IPT-tilbod for personar med demens. Det vart i servert spekemat i og mange av medlemmane tok med sin betre halvdel til det som var ei koseleg sommarsamling for IPTarar i Telemark. Planlegging av årsmøte 2009 AU har drøfta tid, stad og innhald for årssamlinga. Tilbod om rådgiving/gardsbesøk til nye interessentar mentorar for nye brukarar Inntil vidare tilbyd ein deltakarar i nettverket 1 dag fri rådgiving i samband med planlegging og etablering av eige tilbod. Dette er tenkt lagt opp som eit gardsbesøk, med ein del samtalekontakt i etterhand. Det er i hovudsak AU som har stått for dette.

5 5 av 6 Rådgivarane kan få møtegodtgjering tilsvarande 1 dag etter Bondelagets satsar (kr. 1500), samt dekking av reiseutgifter til gardsbesøket. Det formelle tilbodet om rådgiving er ikkje registrert brukt i Telemark i Men det er formidla ein del telefonkontakt mellom erfarne IPTarar og potensielle nye tibydarar. Det kan verke som om det er slik uformell kontakt og rådgiving som fungerer best i den praktiske kvardagen. Det er ei positiv haldning blant deltakarane i nettverket til å dele sine erfaringar og kontaktar med andre Jordbruksforhandlingane 2009 Gjennom Telemark Bondelag er det formidla synspunkt inn til Norges Bondelag i samband med jordbruksforhandlingane: Definisjonen av kva som er inntekt frå landbruksnæring må bli utvida til å omfatte tilleggsnæringar. I dag må inntekt t.d. frå IPT-verksemd resultatbereknast separat. Reglane må endrast slik at dette kan slåast saman. Det vil m.a. gi betre moglegheit til å nytte jordbruksfrådraget, også på bruk med lita inntekt frå tradisjonelt jordbruk. Vaksne hestar har falle utanom ordninga med produksjonstilskot. Nå omfattar det bare hestar under 3 år. Det vil ikkje skape problem i høve til ridesenter å ta dei inn att, sidan slike senter fell utanom definisjonen av landbruksføretak. Deltaking på kurs og arrangement Nettverket informerer om ulike kurs og konferansetilbod pr. internett og e-post. Deltakarar i nettverket, informasjonskanalar Pr. 6. oktober 2009 er det registrert 23 betalande deltakarar i IPT-nettverket i Telemark. Det er ei auke på 1 frå Det gir ei inntekt av medlemskontingenten på kr ,- så langt i Det er i tillegg registrert kontaktadresser til enkelte representantar for kjøpargrupper eller for landbrukets rådgivingsapparat, innan offentleg forvaltning eller private organisasjonar. Det er utarbeidd eit meir utfyllande registreringsskjema for eksisterande og potensielle tilbydarar av IPT i Telemark. Dette er sendt ut til nye deltakarar i nettverket. Informasjonsflyten i nettverket er i all hovudsak basert på e-post og internett, gjerne i ein kombinasjon. Aktuell informasjon til nettverksdeltakarane vert lagt ut på

6 6 av 6 drive av Selskapet for Norges Vel, med Marit Halvorsen som nettredaktør er ein felles portal for dei organisasjonane og etatane som held til på Landbrukets hus på Gvarv, mellom anna Telemark Bondelag. Vi prøvar i tillegg med varsling på sms til deltakarane, framfor møte o.l. Gvarv, 1. desember Vetle Øverland/s/ Margrethe Karlsen/s/ Benedicte Ajer/s/ Amund Johnsrud

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Forarbeid med Magnhild Tautra Skrive av Frode Nitter Joranger "Verftsarbeidaren". Vestnes er ei båtbyggarkommune. Hurtigbåten i bakgrunnen held bygda saman

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer