Landbruket får Telemark til å gro!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruket får Telemark til å gro!"

Transkript

1 Landbruket får Telemark til å gro! Foto: Nils-Ole Lien Foto: Marta Kjøllesdal Foto: Morten Rogn

2 Om Telemark Bondelag Telemark Bondelag er bøndene sin største fag- og næringspolitiske organisasjon i fylket. Bondelaget har til føremål å samle alle som er eller føler seg knytt til bondeyrket. Vi jobbar aktivt for å skape gode rammevilkår både for landbruksnæringa og den enkelte bonde. Som høringsinstans for mellom andre fylkesmannen og fylkeskommunen, talar Telemark Bondelag landbruket si sak overfor offentleg forvalting og styresmakter. I tillegg er bondelaget ein viktig rådgivar og ein fagleg og sosial møteplass for bøndene. Landbruksnæringa i Telemark er svært mangfaldig og er ein hjørnestein i mange kommunar. Forutan å levere tradisjonelle produkt og tenester, driv landbruket i fylket framtidsretta næringsutvikling med garden som utgangspunkt. Foto: Marta Kjøllesdal Livskraftig MANGFALDIG TRADISJONSRIKT Innovativt forvaltar Framtidsretta Mangfaldige matopplevingar Produkta frå den mangfaldige matproduksjonen i landbruket er sentrale ingrediensar i handlekorger og på matbord landet rundt. Råvarene våre er fundamentet for den norske daglegvarebransjen - frå nærbutikkar til supermarknader og spesialforretningar. Mat frå norske gardar er ein sjølvsagt del av ein sunn, trygg og god kvardagskost. Samstundes er denne maten meir spennande og eksotisk enn folk ofte trur. Det er denne kombinasjonen som skapar dei mangfaldige opplevingane som særpregar norsk matkultur. Det er nettopp landbruket si evne til å ta vare på, utvikle og fornye norsk matkultur som fører til dette mangfaldet. Ved å kombinere tradisjonar med kvalitetsmat og nisjeproduksjon, byr vi på eit variert kosthald som passar til folk flest og dei fleste høve. Minst like viktig som gode matopplevingar, er trygg matproduksjon. I Norge er denne prega av god dyrevelferd, streng kvalitetskontroll og grundig dokumentasjon. Dette gir norske forbrukarar ein mattryggleik i verdstoppen. Matproduksjon i Telemark pr. år gardsbruk Korn: Mjølk: Geitemjølk: Storfe: Verpehøner: Slaktekyllingar: Svin: Sau/lam: Frukt og bær: Poteter: Grønsaker: dekar ca dekar ca tonn ca. 600 tonn ca tonn ca stk. ca stk. ca tonn ca. 620 tonn ca tonn ca tonn ca dekar Søve videregående skole - naturbruk * Skogbruk med jakt, fiske og friluftsliv * Landbruk og hest og hovslager * Påbygging til generell og SPESIELL studiekompetanse * Fagskolekurs bedriftsledelse og Universitetskurs i skogbruk * Fagsenter for næring, forvaltning og utvikling * Flere tilbud under utvikling og lærlingplasser i stallen Kjennetegnes av kvalitet-trivsel-utvikling Søvevegen 8, 3830 Ulefoss Tlf VG 1: Naturbruk VG 2: Hest og hovslagerfag Skogbruk Jakt, fiske og friluftsliv Landbruk & gartneri VG 3: Landbruk Studieforberedende naturbruk (også spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk, biologi og kjemi) Påbygging til generell studiekompetanse

3 Liv laga lokalsamfunn Landbruket er sjølve eksistensgrunnlaget for mange norske lokalsamfunn. Eit livskraftig landbruk er difor heilt avgjerande for busetjing, næringsutvikling og sysselsetjing over heile landet. Gjennom eit livskraftig landbruk opprettheld og skapar vi arbeidsplassar for ulike yrkesgrupper. Forutan å sysselsetje mellom andre veterinærar, handverkarar, maskinleverandørar og ulike rådgivarar, legg landbruket grunnlaget for næringsmiddelindustrien. Dessutan er landbruket viktig for turistnæringa. Gjennom å ta vare på og fornye norsk matkultur, byggeskikk og andre nasjonale tradisjonar, er vi med på å oppretthalde eit mangfaldig kulturliv landet rundt. Eit aktivt landbruk er avgjerande for å kunne ha ein god infrastruktur og eit breitt sørvistilbod rundt om i landet. Dette omfattar mellom anna samferdsel, skular, butikkar og helsetenester. Foto: Britt Eriksen Bondelaget sin kampanje Kjærleik til norsk mat set fokus på norsk landbruk og bruk av lokale råvarer. Kampanjen har som målsetjing å bidra til å styrke matproduksjonen og matkulturen i Norge. Viktige stikkord er vern av matjorda mot nedbygging, satsing på matforedlingsindustrien, fremje norsk kokkekultur og kunnskap om kosthald i skulen, samt inspirasjon frå andre kulturar. Innovasjon Norge fremmer lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i landbruket Kontakt Innovasjon Norge Telemark for en prat om planene på din gård. Vi treffes på og tlf

4 Vakre kulturlandskap Landbruket forvaltar, foredlar og formidlar norsk natur og tek vare på kulturlandskapet gjennom aktiv og fornuftig bruk. Vi bidreg med eit mangfald av levande dyr på innmarka og i utmark, samt dyrka jord av ulikt slag. Det norske kulturlandskapet er forma gjennom fleire hundre år med aktivt landbruk. Eit kulturlandskap har stor verdi med omsyn til biologisk mangfald og gode naturopplevingar. Utan menneske og dyr til å halde liv i kulturlandskapet, vil det etter kvart gro att. Bonden held vedlike eit ope og variert landskap gjennom husdyrbeite, slått og rydding. Vi held det norske kulturlandskapet i hevd gjennom eit levande landbruk! Bare vel 3 prosent av arealet i Norge er matjord og i Telemark utgjer matjorda bare 1,8 prosent. For å sikre ein matproduksjon som held tritt med folkeauken, må vi ta vare på matjorda vår og ikkje byggje ho ned. Jordvernet må styrkast. Det er viktig for oss å fokusere på og videreutvikle dei estetiske og miljømessige krava til næringa. Gjennom ei bevisst forvalting og fagleg kunnskap, syter landbruket for eit velstelt og levande kulturlandskap prega av vakker natur. Skogbruk/utmark i Telemark - tal frå 2012 Skogeigedomar: Produktivt skogareal: Tømmerhogst: Nyplanting: stk daa m stk. Foto: AT Skog Foto: AT Skog Midt-Telemark landbrukskontor Det rette stedet for: Kurs Konferanser Møter Selskaper Vi arbeider for eit aktivt landbruk i Bø, Nome og Sauherad! Du finn oss i : Landbrukets hus Bøvegen 271, 3810 Gvarv Telefon : E-post: Eller på heimesida vår: Bø i Telemark Tlf

5 Foto: Terje Christiansen Nye næringsvegar Det tradisjonelle jordbruket er i endring og norske gardsbruk utviklar seg heile tida i driftsform og omfang. Mange bønder engasjerer seg i nye næringsvegar som tek utgangspunkt i eksisterande ressursar. Landbruksbasert næringsutvikling er eit viktig satsings område for Telemark Bondelag. Medlemmene våre jobbar aktivt for å skape nye arbeidsplassar og inntekter innanfor eit breitt spekter av næringsverksemd. Felles for dei nye næringane er at dei nyttar dei samla ressursane på garden. Døme på dette er bygdeturisme, energiproduksjon, Inn på tunet, spesialisert matproduksjon, utnytting av utmark og tilrettelegging av naturopplevingar. Vi tilpassar oss nye produksjonsmetodar og samarbeidsformer for å nytte ressursane mest mogleg hensikts- messig. I aktivt samspel med mellom anna reiselivsnæringa, næringsmiddelindustrien og offentleg sektor syter landbruket for eit spirande næringsliv i distrikta. Inn på tunet Inn på tunet tilrettelagt tilbod på gardsbruk for enkeltmenneske eller grupper i alle aldrar. Aktivitetane byggjer på gardens og bondens ressursar og skal føre til betre helse, utvikling og trivsel for brukarane. Døme kan vere barn og unge med spesielle behov, personar med utviklingshemming eller psykiske lidingar, personar som treng arbeidstrening, flyktningar eller minoritetar. Tenestetilbodet skjer i nært samarbeid med oppvekst/skule-, helse- og sosialsektor i kommunen. Det er i dag om lag 25 gardsbruk i Telemark som er knytt til Inn på tunet. Telemark Bondelags samarbeidsadvokater Advokat Nils Juel Ulefoss, tlf Advokat Lars Skjelbred Møterett for Høyesterett Skien, tlf Ditt stoppested langs veien! Lasses Kafè Cinderella Cafè & Hotel Vinje kroa Vi tilbyr god hjemmelaget mat, catering, selskapslokaler til små og store anledninger og kurs og konferanse Hotell med tradisjon og atmosfære A D V O K A T F I R M A E T M O E N ERIKST EIN AS Torkel Moen Møterett for Høyesterett Haugivegen 4, 3848 Morgedal Tlf Faks E-post: E-post: Tlf /

6 Concept: JS Media Tools A/S Foto: Terje Christiansen Fylkesmannen, fylkeskommunen og landbruket Fylkesmannen skal medverke til at den nasjonale landbrukspolitikken vert gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av økonomiske og juridiske verkemidlar og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen samarbeider med fylkeskommunen, kommunane og mange andre etatar. Næringsutvikling med basis i jordbruk, skogbruk og tilknytta næringar er sentrale område. Fylkeskommunen ser næringsutvikling og bustadsutvikling som to sider av same sak. Målet er at Telemark skal vere ein god stad både å bu og arbeide, og eit attraktivt område å flytte til og starte ny verksemd i. Fylkeskommunen har nå ansvaret for ein del oppgåver innanfor landbruk som før låg hos fylkesmannen. Det gjeld mellom anna midlar til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket klima, areal og samfunnsplanlegging verdiskapingsprogramma i landbruket innspel til jordbruksforhandlingane og andre landbrukspolitiske prosessar Foto: Terje Christiansen Telemark Bondelag Landbrukets hus, Bøvegen GVARV Telefon:

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

Veien videre for økt matproduksjon. Næringspolitisk program. Bokmål

Veien videre for økt matproduksjon. Næringspolitisk program. Bokmål Veien videre for økt matproduksjon Næringspolitisk program Bokmål for Norges Bondelag 2013-2016 Forsidefoto: Fylkesleder Sogn og Fjordane, Per Hilleren. Foto: Endre Hilleren Bilde side 2: Fra Hadeland:

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO Kunnskap for utvikling Velkomen til ein heilt spesiell høgskule! Høgskulen for landbruk og bygdenæringar (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible

Detaljer

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET DU SKAL VITA KVA DET GJELD SOLIDARITET ARBEID MILJØ Arbeidsprogram 1978-81 ARBEIDERPARTIET ARBEIDARPARTIETS IDEGRUNNLAG Det norske Arbeidarparti byggjer på den demokratiske sosialismens idear. Samfunnet

Detaljer

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Arbeiderpartiet er grunnlagt som en del av arbeiderbevegelsen for å kjempe for bedre forhold for vanlige arbeidere. Det er en kamp som har vært svært vellykket

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner 22. - 24. oktober i Stavanger Forum Landbrukpolitisk konferanse Program Landbruksutstilling/-messe Bondepub/ Festmiddag Gratis buss Til og frå Jernbanestasjonen

Detaljer

Fjellbygdene sin plass i stortingsmeldinga om landbruk og mat

Fjellbygdene sin plass i stortingsmeldinga om landbruk og mat Fjellbygdene sin plass i stortingsmeldinga om landbruk og mat Samandrag: Notatet viser at tilhøva for landbruket og tilknytta næringar i fjellbygdene er så spesielle at dei bør omhandlast særskilt, slik

Detaljer

Landbruksfylket Hedmark

Landbruksfylket Hedmark Landbruksfylket Hedmark Erlend Haarberg / NN / Samfoto Hedmark et stort stykke Norge................ 3 Jordbruk......................................................................... 4 Kart og fakta...............................................................

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 00-01 Forord Dere sitter nå med høringsutkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden

Detaljer