Pakkeforløp for brystkreft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pakkeforløp for brystkreft"

Transkript

1 Pakkeforløp for kreft IS-2247 Pakkeforløp for brystkreft Publisert Sist endret

2 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasien orløp». Standardiserte pasient- forløp, Pakkeforløp for kre, skal bidra l a heve kvaliteten pa norsk kre omsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. Videre er ma let a bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helse- foretakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet a utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere har utarbeidet 28 pakkeforløp og diagnose- veiledere for kreft. Disse er bearbeidet og gitt en enhetlig form i Helsedirektoratet hvor arbeidet er ledet av strategidirektør Kjell Magne Tveit og prosjektdirektør Anne Hafstad. Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og skal være normgivende. Pakkeforløpene er basert pa nasjonale faglige retningslinjer i de nasjonale handlingsprogrammene pa kre omra det. Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient lre elegges. Ma lgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helse- personell, ledere, administratorer og beslutningstakere pa ulike niva er i helsetjenesten. Implementeringen av pakkeforløpene vil skje som en gradvis prosess i løpet av 2015, og det skal gjennomføres en trinnvis innføring. De fire første pakkeforløpene implementeres 1. januar Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. Bjørn Guldvog Helsedirektør Arbeidsgruppens sammensetning Erik Wist (leder), onkolog, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Sunil Xavier Raj, onkolog, Kreftklinikken, St. Olavs hospital Lars A. Akslen, patolog, Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus Turid Aas Kirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen Kirurg Ellen Schlichting, kirurg, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus Barbro Furebotten Iversen, radiolog, Brystdiagnostisk senter, Stavanger universitetssjukehus Bodil Karin Aasvang Olsen, fastlege, Tvedestrand Legesenter Mette Berg, sykepleier/pasientkoordinator, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus Eva Michelsen Ekroll, fungerende daglig leder, Brystkreftforeningen Alf Frimann Rosenlund, kirurg, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Universitetssykehuset i Nord-Norge Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

3 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon til pakkeforløp for brystkreft 2 Inngang til pakkeforløp for brystkreft 3 Utredning av brystkreft 4 Initial behandling av brystkreft 5 Oppfølging og kontroll av brystkreft 6 Forløpstider i pakkeforløp for brystkreft 7 Registrering av koder i pakkeforløp for brystkreft Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

4 1 Introduksjon til pakkeforløp for brystkreft Generelt om brystkreft Dette pakkeforløpet omhandler pasienter med brystkreft. Brystkreft utgjør 22 prosent av all kreft hos kvinner. Det diagnos seres a rlig rundt 3000 nye lfeller. Prognosen er god ved diagnose i dlig stadium av sykdommen. Ved lokalisert sykdom er fema rs rela v overlevelse rundt 89 prosent, ved lokalavansert sykdom 75 prosent og ved fjernspredning 27 prosent. Nasjonalt handlingsprogram Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av brystkreft utgis av Helsedirektoratet. Forløpskoordinering Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløps- koordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser. Det tverrfaglige/multidisiplinære team (MDT) Det mul disiplinære teamet pa sykehus hvor bryst- kre utredes og behandles besta r av representanter fra brystkirurgisk avdeling, eventuelt seksjon, avdeling for radiologi (brystdiagnostisk senter), avdeling for patologi, onkologisk avdeling og avdeling for plastikkirurgi. Representanter for legetjenesten ved nukleærmedisinsk avdeling og avdeling for medisinsk gene kk kan med fordel være med i MDT. Forløpskoordinator skal delta pa møtet. MDT-møter bør avholdes 1 til 5 ganger per uke. Møtene sikrer kvalitetskontroll av utredning og kirurgisk behandling samt planlegging av videre etterbehandling. Informasjon og dialog med pasienten Ma let er at pasient og pa rørende opplever god informasjon, involvering, innflytelse og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Hvis pasienten ikke er i stand l a medvirke, involveres pa rørende eller utpekt verge. Kommunikasjonen med pasient og pa rørende skal i alle sammenhenger baseres pa respekt og empa. Informasjon og dialog skal skje pa en hensynsfull ma te og være lpasset mo akerens individuelle forutsetninger som for eksempel alder, sosiale situasjon, spra k, u rykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pa rørende. I den utstrekning pasienten ønsker det, skal pa rørende involveres gjennom hele pasien orløpet. Sam dig skal helsepersonellet være oppmerksomme pa at pa rørende ogsa kan ha egne behov som skal ivaretas og tas hensyn til. Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pa rørende løpende involveres og informeres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasient- foreninger, legge til rette for samtaler med godkjente likepersoner dersom kre pasienter og/ eller deres pa rørende ønsker de e. Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

5 Flytskjema 2 Inngang til pakkeforløp for brystkreft Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

6 2.1 Risikogrupper Risiko for utvikling av brystkreft er avhengig av en rekke faktorer. Man kan dele disse i to: arvelige og ikke-arvelige. Av arvelige a rsaker som er kjent i dag, er feil/ mutasjoner i BRCA 1 og 2-genene den vik gste. De e er a rsak l 3 5 prosent av brystkre lfellene. Men det er ogsa arvelige faktorer man ikke kjenner sa godt til i dag. Arvelig brystkreft kan mistenkes hvis: Brystkre før fylte 40 a r Ba de bryst og eggstokkre To førstegradsslektninger med bryst- eller eggstokkre før fylte 50 a r Tre førstegradsslektninger med brystkre over minst to generasjoner og minst en før fylte 50 a r Brystkreft hos menn Pa vist mutasjon av brystkre gener i familien Bilateral brystkreft Ved mistanke kan fastlege henvise til genetisk veiledning og eventuell prøvetakning. Ikke-arvelige faktorer, som øker risikoen for utvikling av brystkreft er blant annet: Tidlig alder for første menstruasjon Ingen eller sene barnefødsler Overvekt Sen overgangsalder Hormonbehandling i overgangsalderen Alkohol Tilstedeværelse av e n eller flere av ikke-arvelige faktorer utløser ikke spesielle kontroll ltak eller lbud om ekstra undersøkelser som for eksempel mammografi. Fysisk ak vitet ser ut l a redusere risikoen. 2.2 Mistanke Ethvert nyoppsta symptom eller kjennbart funn i et bryst kan være tegn pa brystkre og skal lede l nærmere undersøkelse hos fastlege. Fastlegen fore- tar en klinisk vurdering og avgjør om det er grunn til ytterligere utredning med bildediagnostikk. Dersom det er grunnlag for henvisning til bildediagnostikk bør mal for henvisning benyttes med klar beskjed om hvorvidt pasienten henvises til Pakkeforløp for brystkreft, og at det er begrunnet mistanke om brystkreft. Screeningundersøkelse Organisert, populasjonsbasert mammografiscreening er et landsdekkende tilbud til kvinner uten symptomer fra brystene i aldersgruppen a r. Det er rundt kvinner i denne ma lgruppen. Mammografi- screening er ikke en diagnostisk undersøkelse og kan ikke erstatte klinisk mammografi hos kvinner med symptomer fra brystene. Screeningprogrammet har en sekundær forebyggende funksjon og bidrar til a forebygge utvikling av fremskreden sykdom. 2.3 Begrunnet mistanke kriterier for henvisning til pakkeforløp Pasienten skal henvises til utredning i pakkeforløp dersom en eller flere av disse symptomer er tilstede: Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

7 Palpatorisk suspekt tumor Nytilkommet inndratt, ikke retraherbar brystvorte Nytilkommet hudinndragning Sa r eller eksem pa brystvorte eller areola Klinisk suspekte lymfeknuter i armhulen Bildediagnos sk suspekt forandring funnet for eksempel pa mammografiscreening (ved konsensus) eller ved undersøkelse pa privat røntgenins tu Ved funn av aksillemetastase uten kjent utgangspunkt, skal pasienten henvises til Pakkeforløp for brystkreft. 2.4 Henvisning til pakkeforløp En forutsetning for raskt pakkeforløp er at henvisning fra fastlege eller privat røntgeninstitutt inneholder opplysninger om begrunnet mistanke om brystkreft. Se vedlegg 1. Henvisningen skal tydelig merkes «Pakkeforløp for brystkre» og sendes elektronisk (klart a foretrekke) eller telefonisk henvisning (unntaksvis) e erfulgt av henvisning pa papir (faks eller post). 2.5 Beslutning om henvisning ved begrunnet mistanke Pasienten skal henvises til utredning og eventuell behandling i Pakkeforløp for brystkreft hvis ett av symptomene under punkt om begrunnet mistanke er tilstede. 2.6 Informasjon og dialog med pasienten Fastlege eller annen henvisende instans er ansvarlig for a informere pasienten om: Den begrunnede mistanken om brystkreft Hva henvisning til pakkeforløp innebærer 2.7 Ansvarlig for henvisning Fastlege/primærhelsetjenesten, avtalespesialist, enheter/avdelinger i eget helseforetak, annet helseforetak (HF 1), nasjonale screeningprogram eller øvrige virksomheter kan henvise pasienter til Pakkeforløp for brystkreft i spesialisthelsetjenesten. Henvisning skal sendes offentlig sykehus. 2.8 Registrering for start av Pakkeforløp for brystkreft skal registreres 1. na r henvisning l Pakkeforløp for brystkre mo as i spesialisthelsetjenesten, eller 2. na r det vurderes at en henvisnings innhold svarer l kravene l henvisning l de e pakkeforløpet, eller 3. ved positiv screening begrunnet i konsensus med dato for inngang lik konsensusdato. Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

8 Registreringen skal skje i offentlig sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp, med unntak av Brystdiagnos sk senter som ogsa kan kode start pakkeforløp med rapportering til NPR. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for brystkreft. Det skal registreres: A01A Start pakkeforløp - henvisning mottatt 2.9 Forløpstid Forløpsbeskrivelse Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling Forløpstid 7 kalenderdager 3 Utredning av brystkreft 3.1 Utredning Det bærende prinsippet i den diagnostiske utredning ved begrunnet mistanke om brystkreft er trippeldiagnostikk. 1. Klinisk undersøkelse av brystet 2. Mammografi og/eller ultralydundersøkelse av brystet 3. Na lebiopsi - fortrinnsvis grovna l, eventuelt finna l Utredningen gjøres og overva kes av leger med spesialkompetanse innenfor diagnos kk og behandling av brystkreft. 3.2 Fastsettelse av diagnose og stadieinndeling Tverrfaglig møte/multidisiplinær konferanse(mdt) avholder konsensuskonferanser vedrørende utfallet av trippeldiagnostikken og vurderer behov for even- tuelle tilleggsundersøkelser. Konsensusbeslutningen journalføres. 3.3 Støttebehandling og sykepleie Pasienten følges opp av spesialsykepleiere. Det kan skje forut for operasjonen eller na r pasienten kommer for a bli meddelt endelig resultatet av operasjonen. 3.4 Informasjon og dialog med pasienten Pasienten skal ha samtale om planlagt behandling med lege etter at utredning er ferdig og klinisk beslutning om behandling tatt i tverrfaglig kreftmøte (MDT). Endelig avgjørelse om behandling tas i Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

9 samra d med pasienten. Pasienten blir informert om diagnose, operasjon og om de preoperative forberedelser. Pasienten mottar skriftlig informasjon samt telefonnummer til forløpskoordinator. Ansvarlig for informasjon og dialog er pasientansvarlig kirurg og kontaktsykepleier/forløpskoordinator. 3.5 Beslutning om behandling Etter endt utredning tas det klinisk beslutning om anbefalt behandling og om behandlingen har kura vt eller pallia vt siktema l. Beslutningen tas primært i et tverrfaglig møte/mdt, men kan unntaksvis tas uten et slikt tverrfaglig møte. Beslutningen skal journalføres, registreres i pasientadministrativt system, og pasient, fastlege eller annen henvisende lege skal informeres om beslutningen. For pasienter som ikke fa r pa vist brystkre avslu es Pakkeforløp for brystkre. Pasienten, fastlegen og eventuell annen henvisende lege skal informeres om beslutningen som tas. 3.6 Ansvarlig Forløpsansvaret ligger hos det brystdiagnostiske senter inntil pasienten er radiologisk ferdig utredet. Hvis det blir klart at det dreier seg om godartede forandringer, kan forløpet avsluttes. Hvis det fortsa er begrunnet mistanke om malig- nitet, ga r forløpsansvaret over l brystkirurgisk avdeling. I hele forløpet tilstrebes kontinuitet i kontakt med forløpskoordinator, lege og annet helsepersonell. 3.7 Registrering Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for brystkreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være a) oppmøte i klinisk sykehusavdeling eller b) oppmøte hos avtalespesialist. Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet, må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Det offentlige sykehus har ansvar for at denne kodingen skjer. A01S Utredning start første fremmøte Når biopsi tas, skal følgende registreres: A01B Biopsi - prøvetaking utført Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling kodes overføring til annet helseforetak/sykehus. Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

10 A01O Overført til et annet helseforetak/sykehus n brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Det gjelder ikke hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetakene/sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Na r utredningen er ferdig, og det er ta beslutning om sykdoms lstand og om det videre forløpet l pasienten, skal avdelingen registrere en av følgende koder: A01CK A01CM A01CA A01CI Klinisk beslutning Pa vist brystkre Klinisk beslutning Mistanke om annen kreft Klinisk beslutning Pa vist annen sykdom enn kre Klinisk beslutning Ikke pa vist sykdom 3.8 Forløpstid Forløpsbeskrivelse Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) Forløpstid 7 kalenderdager 4 Initial behandling av brystkreft 4.1 Hovedgrupper av behandlingsforløp Valg av behandlingsstrategi gjøres pa bakgrunn av preopera v utredning, vurdering av komorbiditet og samtale med pasienten. Det faglige grunnlaget finnes i Nasjonalt handlingsprogram for brystkreft. Hovedgruppene i behandlingsforløpet er kirurgi, neoadjuvant og adjuvant behandling med kjemoterapi, endokrin behandling, an stoffer, bisfosfonat, samt stra lebehandling. Primær behandling A: Operasjon for brystkreft innebærer enten bryst- bevarende operasjon eller fjerning av brystet (mastektomi) og en operasjon i armhulen med fjerning av en vaktpostlymfeknute (sentinel node) eller fjerning av lymfekjertler i armhulen (aksilledisseksjon). Det kan være aktuelt med lokal remodellering ved brystbevarende operasjon (onkoplastikk) og primær rekonstruk- sjon ved fjerning av bryst. Disse inngrepene gjøres oftest i samarbeid med plastikkirurg. B: Neoadjuvant kjemoterapi før kirurgi og stra le- behandling. Sekundær/adjuvant behandling 90 prosent av alle som blir operert for brystkreft, anbefales tilleggsbehandling (adjuvant behandling) med kjemoterapi og/eller endokrin behandling. Mange pasienter skal ogsa ha stra lebehandling. Det er utarbeidet en detaljert algoritme for anbefalt adjuvant behandling og denne revideres to ganger a rlig av Norsk bryst cancer gruppe. Se Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

11 Stra lebehandling gis l alle med brystbevarende operasjon. Er hele brystet ernet gis ikke stra lebehandling hvis det er frie render og ingen spredning l armhulen. Er det spredning l armhulen gis stra lebehandling mot brystvegg og lymfeknuteomra dene. Skal pasienten ha ba de kjemoterapi og stra le- behandling, gis kjemoterapien først. Stra lebehandlingen starter 3-4 uker etter siste kur med kjemoterapi. Pasienter som har fa neoadjuvant behandling (kjemoterapi før operasjon), bør vanligvis opereres innen 2-3 uker e er siste kur. Postopera v stra le- behandling starter 4-5 uker e er operasjonen. Mer detaljert beskrivelse av dette finnes i Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. 4.2 De hyppigst oppståtte komplikasjoner/følgetilstander Komplikasjoner etter kirurgiske inngrep: Blødning (1-4 prosent) som krever reoperasjon Infeksjon (1-5 prosent) Ansamling av sa rvæske (seromdannelse) Komplikasjoner etter kjemoterapi: Benmargsdepresjon med pa følgende behandlingskrevende febril neutropeni (feber pa grunn av lavt antall hvite blodlegemer) Neuropatier (taxaner) Behandling med aromatasehemmer: Utvikling av benskjørhet (osteopeni/osteoporose) Behandling med tamoxifen: Blodpropp (tromboembolier) Behandling med trastuzumab: Hjertesvikt Strålebehandling: Hudreaksjoner Arrdannelser (fibrosering) Hevelse Pigmentforandringer 4.3 Støttebehandling og sykepleie Ved spesialavdelinger for brystkre skal det gis sykepleie for a imøtekomme pasientens sykdomsspesifikke problemer og ltak for a ivareta konsekvenser av sykdom og behandling som har innvirkning pa grunnleggende behov. Pa rørende skal ogsa imøtekommes og deres situasjon skal følges opp pa en systema sk ma te med kartlegging for a iverkse e ma lre ede ltak som forebygger belast- ning (pa rørendebyrde). Eksempelvis kan slike Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

12 ltak bidra l at pasient og eventuell partner og barn bedre forsta r sykdommens innvirkning pa pasientens funksjonsniva og behandlingens innvirkning pa kroppsbilde og seksualitet. 4.4 Rehabilitering Behandlende lege skal vurdere den enkelte pasients behov for rehabilitering/e erbehandling sa dlig som mulig i behandlingsforløpet. Ved behov for rehabilitering eller annen etterbehandling skal behandlende lege sammen med pasienten vurdere aktuelle tiltak og hvor tiltaket best kan iverksettes. Fastlegen skal informeres om denne vurderingen. Det er den behandlende avdelings ansvar at pasienten vurderes og fa r opplæring av fysiotera- peut ved primær behandling i henhold l nasjonale retningslinjer. 4.5 Informasjon og dialog med pasienten Na r alle undersøkelsessvar foreligger og disse er vurdert pa MDT-møter, skal det gjennomføres en samtale med pasienten og eventuelt pa rørende om behandlingsmuligheter og behandlings lbud. Videre drøftes tidsperspektivet i behandlingstilbudet, mulige bivirkninger, risiko for komplikasjoner og konsekvenser hvis pasienten ikke ønsker den anbefalte behandlingen. I samtalen avklares pasientens forventninger til forløpet. Pasientens livssituasjon, eventuell engstelse, ressurser, behov og ønsker avdekkes. Pasienten oppfordres l a ha med pa rørende/ledsager l samtalen. 4.6 Beslutning Tas ved konferanse i MDT. Beslutningen journalføres. 4.7 Ansvarlig I det kirurgiske behandlingsforløpet har bryst- kirurgisk avdeling det overordnede ansvaret for behandlingsforløpet. Tilsvarende har onkologisk avdeling de e na r den adjuvante behandlingen startes og for stra lebehandlingen. 4.8 Registrering Na r beslutning om behandling er ta, skal pasienten se es opp l behandling innen de angi e forløps- der. Pa første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. De e gjelder ba de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Ved overva king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa dato for samtale med pasienten. Følgende koder skal benyttes: Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

13 A01FK A01FM A01FS A01FL A01FO A01FI Behandling start Kirurgisk behandling Behandling start Medikamentell behandling Behandling start Stra lebehandling Behandling start Symptomlindrende behandling Behandling start Overva king uten behandling Behandling start Ingen behandling Hvis pakkeforløpet avslu es direkte av andre a rsaker enn at det gjøres en klinisk beslutning, skal avdelingen registrere: A01X Avslutning av pakkeforløp n registreres na r det tas beslutning om at Pakkeforløp for brystkre avslu es. Det gjelder uanse om diagnosen kan avkreftes eller om pasienten ikke ønsker mer utredning eller behandling. 4.9 Forløpstid Forløpsbeskrivelse Behandling Forløpstid Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 13 kalenderdager Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 10 kalenderdager 5 Oppfølging og kontroll av brystkreft 5.1 Kontroll Kontrollopplegget og indikasjonen for rutinemessig oppfølging etter kurativ behandling for brystkreft er beskrevet i Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. Ved utskrivning av pasienten fra sykehus skal behandlende lege i epikrise til fastlege orientere om risiko for tilbakefall og senvirkninger av behandling med spesifikt kontrollopplegg for den enkelte pasient. Beslutning Kontrollprogrammet er avhengig av hvilken behandlingsprotokoll (ingen tilleggsbehandling/ adjuvant kjemoterapi/adjuvant endokrin behandling/stra lebehandling eller annet) som følges. Det tas hensyn l pasientens komorbiditet. Ansvarlig Avdeling/seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi og/ eller onkologi i samarbeid med fastlege. 5.2 Håndtering av tilbakefall Mistanke om lbakefall av sykdom e er dligere kura v behandling kan oppsta ba de ved kontroll pa Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

14 sykehus og ved oppfølging/kontakt hos fastlege. Dersom mistanken oppsta r hos fastlege skal denne straks henvise pasienten til nytt Pakkeforløp for brystkreft eller Pakkeforløp for metastatisk kreft ved den avdeling pasienten er behandlet ved tidligere, eller nærmeste kirurgiske avdeling dersom praktiske forhold tilsier det. Sykehuset skal iverksette utredning og behandling etter retnings- linjer skissert i Nasjonalt handlingsprogram for brystkreft og med de tidsfrister som er beskrevet i det aktuelle Pakkeforløp for kreft. For lokoregionale residiv henvises til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for med brystkreft. For behandling av metastatisk sykdom henvises til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. Informasjon og dialog med pasienten Ved utskrivningssamtale med pasient og eventuelle pa rørende forberedes pasienten pa hva hun/han kan forvente etter utskrivelsen, og det informeres om hvor pasienten kan henvende seg med problemer. Pasient og pa rørende orienteres om kontrollopplegg (hensikt, hvilke undersøkelser som gjøres, tidsforløp). Videre bør pasienten informeres om vanlige fysiske og eventuelle psykiske reaksjoner som kan oppsta e er kre behandling. Fastlegen har en koordinerende og sentral rolle etter at pasienten er skrevet ut fra sykehus og mellom sykehusopphold. Hvis man fa r mistanke om lbakefall hos pasient e er kura v behandling skal pasienten informeres om dette, samt hvordan videre utredning planlegges. Ansvaret for informasjon til pasienten og for start av relevant utredning vil være den instans/avdeling som har ansvaret for pasienten pa de e dspunkt. Beslutning MDT tar beslutning om overføring til behandling for lokoregionalt residiv. Behandlingstilbud drøftes i MDT. Ansvarlig Onkologisk avdeling er ansvarlig for det videre forløp. 5.3 Spesifikk sykepleie og støttebehandling/seneffekter Man skal ha spesielt fokus pa utvikling av seneffekter e er behandling. Ansvarlig Onkologisk avdeling. 5.4 Rehabilitering Tilbud om informasjon fra ernæringsfysiolog og fysioterapeut. Etablere tilbud om fysisk aktivitet og eventuell vektkontroll. Dette er en viktig del av behandlingen av brystkreft. Fysisk aktivitet kan muligens redusere risiko for tilbakefall av brystkreft. Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

15 Informasjon og dialog med pasienten Pasienten skal under hele behandlingsforløpet fa informasjon om rehabiliteringsprogrammer og mulighet for stø e ba de medisinsk og psykososialt e er endt behandling. Beslutning Vurdering av lymfødembehandling gjøres av onkolog/brystkirurg og fysioterapeut. Ansvarlig Onkologisk avdeling. 5.5 Palliasjon Den palliative innsats retter seg mot pasienter med fjernmetastaser og som ofte har belastende symptomer pa grunn av sykdommen eller e er behandling. Hoveddelen av symptomer som medfører behov for palliasjon er ikke spesifikke for brystkreftpasienter. Det henvises til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Informasjon og dialog med pasienten Pasienten skal være informert om behandlings- muligheter som foreligger ba de na r det gjelder onkologisk behandling og ltak for a lindre plager. Beslutning Na r det foreligger ernspredning, skal onkologisk avdeling kontaktes. Behandling iverkse es der i henhold til nasjonale retningslinjer. Ansvarlig Ansvaret ligger pa onkologisk avdeling. Na r det ikke lenger finnes behandlingsmuligheter, avtaler onkologisk avdeling, fastlege, palliativt team og eventuelt spesialenheter i sykehus eller kommune hvem som skal ha ansvaret for pasienten. 6 Forløpstider i pakkeforløp for brystkreft Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet. Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester. Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

16 Forløpsbeskrivelse Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) Fra avsluttet utredning til start behandling Fra avsluttet utredning til start behandling Fra henvisning mottatt til start behandling Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling Medikamentell behandling Kirurgisk behandling Medikamentell behandling Forløpstid 7 kalenderdager 7 kalenderdager 13 kalenderdager 10 kalenderdager 27 kalenderdager 24 kalenderdager 7 Registrering av koder i pakkeforløp for brystkreft 7.1 Pakkeforløp start for start av Pakkeforløp for brystkreft skal registreres: a. na r henvisning l Pakkeforløp for brystkre mo as i spesialisthelsetjenesten, b. na r det vurderes at en henvisnings innhold svarer l kravene l henvisning l de e pakkeforløpet, eller c. ved positiv screening begrunnet i konsensus med dato for inngang lik konsensusdato Registreringen skal skje i offentlig sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp, med unntak av Brystdiagnostisk senter som også kan kode start pakkeforløp med rapportering til NPR. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for brystkreft. Det skal registreres: A01A Start pakkeforløp henvisning mottatt 7.2 Utredning start Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for brystkreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være a) oppmøte i klinisk sykehusavdeling b) oppmøte hos avtalespesialist Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet, må tilsvarende og rapporteing til NPR gjøres. Det offentlige sykehus har ansvar for at denne kodingen skjer. Det skal registreres: A01S Utredning start første fremmøte Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

17 7.3 Biopsi Når Biopsi tas, skal følgende registreres: A01B Biopsi - prøvetaking utført 7.4 Overføring til annet helseforetak/sykehus Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes: A01O Overført til et annet helseforetak/sykehus n brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Det gjelder ikke hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetakene/sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. 7.5 Beslutning ved initial behandling Na r utredningen er ferdig, og det er ta beslutning om sykdoms lstand og om det videre forløpet l pasienten, skal avdelingen registrere en av følgende koder: A01CK A01CM A01CA A01CI Klinisk beslutning Pa vist brystkre Klinisk beslutning Mistanke om annen kreft Klinisk beslutning Pa vist annen sykdom enn kre Klinisk beslutning Ikke pa vist sykdom 7.6 Behandling start Na r beslutning om behandling er ta, skal pasienten se es opp l behandling innen de angi e forløps- der. Pa første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. De e gjelder ba de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overva king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa dato for samtale med pasienten. Følgende koder skal benyttes: Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

18 A01FK A01FM A01FS A01FL A01FO A01FI Behandling start Kirurgisk behandling Behandling start Medikamentell behandling Behandling start Stra lebehandling Behandling start Symptomlindrende behandling Behandling start Overva king uten behandling Behandling start Ingen behandling 7.7 Pakkeforløp slutt Hvis pakkeforløpet avslu es direkte av andre a rsaker enn at det gjøres en klinisk beslutning, skal avdelingen registrere: A01X Avslutning av pakkeforløp n registreres na r det tas beslutning om at Pakkeforløp for brystkre avslu es. Det gjelder uanse om diagnosen kan avkreftes eller om pasienten ikke ønsker mer utredning eller behandling. Pakkeforløp for brystkre IS-2247 Sist oppdatert

IS- 2247. Pakkeforløp for brystkreft. Pakkeforløp for brystkreft 1

IS- 2247. Pakkeforløp for brystkreft. Pakkeforløp for brystkreft 1 IS- 2247 Pakkeforløp for brystkreft Pakkeforløp for brystkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for brystkreft Utgitt: 11/2014 Bestillingsnummer: IS-2247 ISBN-nr. 978-82-8081-348-0 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for primær leverkreft

Pakkeforløp for primær leverkreft Pakkeforløp for kreft IS-2317 Pakkeforløp for primær leverkreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge

Detaljer

Nytt pasientforløp for brystkreft

Nytt pasientforløp for brystkreft Nytt pasientforløp for brystkreft Avdelingsoverlege Anders M Hager Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Sykehuset i Vestfold HF Samhandlingsmøte 29.10.14 BDS og de fagansvarlige overleger Brystdiagnostikk,

Detaljer

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft

Detaljer

Pakkeforløp for peniskreft

Pakkeforløp for peniskreft Pakkeforløp for kreft IS-2325 Pakkeforløp for peniskreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for føflekkreft

Pakkeforløp for føflekkreft Pakkeforløp for kreft IS-2324 Pakkeforløp for føflekkreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft IS-2251 Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft Publisert 27.12.2014 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen:

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives

Detaljer

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1 IS-0 479 Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk Kreft i spiserør og magesekk 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-0479 ISBN-nr. 978-82-8081-370-1

Detaljer

IS-2324. Pakkeforløp for føflekkreft. Pakkeforløp for føflekkreft 1

IS-2324. Pakkeforløp for føflekkreft. Pakkeforløp for føflekkreft 1 IS-2324 Pakkeforløp for føflekkreft Pakkeforløp for føflekkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for føflekkreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2324 ISBN-nr. 978-82-8081-390-9 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1 IS-0480 Pakkeforløp for testikkelkreft Pakkeforløp for testikkelkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for testikkelkreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-0480 ISBN-nr. 978-82-8081-371-8 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Generell informasjon for alle pakkeforløpene for kreft

Pakkeforløp for kreft Generell informasjon for alle pakkeforløpene for kreft Pakkeforløp Pakkeforløp for kreft Generell informasjon for alle pakkeforløpene for kreft IS-2525 Publisert 27.12.2014 Sist endret 16.8.2016 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem

Detaljer

Pakkeforløp for primær leverkreft

Pakkeforløp for primær leverkreft Pakkeforløp Pakkeforløp for primær leverkreft IS-2511 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for

Detaljer

Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen

Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen Pakkeforløp for kreft IS-2319 Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen Publisert 12.5.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen:

Detaljer

Pakkeforløp for testikkelkreft

Pakkeforløp for testikkelkreft Pakkeforløp for kreft IS-0480 Pakkeforløp for testikkelkreft Publisert 17.2.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge

Detaljer

IS-2319. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft 1

IS-2319. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft 1 IS-2319 Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2319 ISBN-nr. 978-82-8081-385-5

Detaljer

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1 IS-0 479 Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk Kreft i spiserør og magesekk 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland

Detaljer

Pakkeforløp for nyrekreft

Pakkeforløp for nyrekreft Pakkeforløp for kreft IS-0491 Pakkeforløp for nyrekreft Publisert 19.2.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for brystkreft

Pakkeforløp for brystkreft Pakkeforløp for kreft IS-2517 Pakkeforløp for brystkreft Publisert 15.12.2014 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli

Detaljer

Pakkeforløp for peniskreft

Pakkeforløp for peniskreft Pakkeforløp Pakkeforløp for peniskreft IS-2514 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasien

Detaljer

IS-2354. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1

IS-2354. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 IS-2354 Pakkeforløp for livmorhalskreft Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorhalskreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2354 ISBN-nr. 978-82-8081-401-2 Utgitt av:

Detaljer

Pakkeforløp for lymfomer

Pakkeforløp for lymfomer Pakkeforløp for kreft IS-2304 Pakkeforløp for lymfomer Publisert 14.4.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal

Detaljer

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 IS-2293 Pakkeforløp for livmorhalskreft Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorhalskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2293 ISBN-nr. 978-82-8081-373-2 Utgitt av:

Detaljer

Pakkeforløp for eggstokkreft

Pakkeforløp for eggstokkreft Pakkeforløp for kreft IS-2352 Pakkeforløp for eggstokkreft Publisert 14.4.2015 Sist endret 5.1.2016 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft

Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft Pakkeforløp for kreft IS-2326 Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge

Detaljer

IS-2250. Pakkeforløp for prostatakreft. Pakkeforløp for prostatakreft 1

IS-2250. Pakkeforløp for prostatakreft. Pakkeforløp for prostatakreft 1 IS-2250 Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for prostatakreft Utgitt: 11/2014 Bestillingsnummer: IS-2250 ISBN-nr. 978-82-8081-350-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk Pakkeforløp Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk IS-2498 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland

Detaljer

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk Pakkeforløp Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk IS-2498 Publisert 23.2.2015 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge

Detaljer

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1 IS-0480 Pakkeforløp for testikkelkreft Pakkeforløp for testikkelkreft 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp».

Detaljer

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 IS-2293 Pakkeforløp for livmorhalskreft Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorhalskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2293 ISBN-nr. 978-82-8081-373-2 Utgitt av:

Detaljer

Pakkeforløp for prostatakreft

Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for kreft IS-2250 Pakkeforløp for prostatakreft Publisert 16.12.2014 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft I tildelingsbrev av 12.02.2014 til Helsedirektoratet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), ble direktoratet gitt i oppdrag å utarbeide Pakkeforløp for kreft og Diagnoseveiledere

Detaljer

Pakkeforløp for livmorkreft

Pakkeforløp for livmorkreft Pakkeforløp for kreft IS-2353 Pakkeforløp for livmorkreft Publisert 14.4.2015 Sist endret 5.1.2016 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal

Detaljer

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Indikasjon for brystdiagnostikk Symptomer Økt risiko: familiær, tidligere sykdom/ behandling, premalign

Detaljer

IS-2292. Pakkeforløp for livmorkreft. Pakkeforløp for livmorkreft 1

IS-2292. Pakkeforløp for livmorkreft. Pakkeforløp for livmorkreft 1 IS-2292 Pakkeforløp for livmorkreft Pakkeforløp for livmorkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorkreft. Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2292 ISBN-nr. 978-82-8081-372-5 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

IS-2304. Pakkeforløp for lymfomer. Pakkeforløp for lymfomer 1

IS-2304. Pakkeforløp for lymfomer. Pakkeforløp for lymfomer 1 IS-2304 Pakkeforløp for lymfomer Pakkeforløp for lymfomer 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for lymfomer Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2304 ISBN-nr. 978-82-8081-379-4 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt:

Detaljer

IS-2353. Pakkeforløp for livmorkreft. Pakkeforløp for livmorkreft 1

IS-2353. Pakkeforløp for livmorkreft. Pakkeforløp for livmorkreft 1 IS-2353 Pakkeforløp for livmorkreft Pakkeforløp for livmorkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorkreft. Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2353 ISBN-nr. 978-82-8081-400-5 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14.

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Pakkeforløp for kreft Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Januar 2015 Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er et standard

Detaljer

IS-2294. Pakkeforløp for eggstokkreft. Pakkeforløp for eggstokkreft 1

IS-2294. Pakkeforløp for eggstokkreft. Pakkeforløp for eggstokkreft 1 IS-2294 Pakkeforløp for eggstokkreft Pakkeforløp for eggstokkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorkreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2294 ISBN-nr. 978-82-8081-374-9 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for testikkelkreft

Pakkeforløp for testikkelkreft Pakkeforløp Pakkeforløp for testikkelkreft IS-2501 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode

Detaljer

Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi

Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi Pakkeforløp for kreft IS-2329 Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi Publisert 12.5.2015 Sist endret 30.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen:

Detaljer

IS-2352. Pakkeforløp for eggstokkreft. Pakkeforløp for eggstokkreft 1

IS-2352. Pakkeforløp for eggstokkreft. Pakkeforløp for eggstokkreft 1 IS-2352 Pakkeforløp for eggstokkreft Pakkeforløp for eggstokkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorkreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2352 ISBN-nr. 978-82-8081-399-2 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

PAKKEFORLØP FOR KREFT

PAKKEFORLØP FOR KREFT PAKKEFORLØP FOR KREFT Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger Innhold Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger... 3 A... 3 Avslutning av koding pakkeforløp... 3 B... 4 Biopsi...

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016 Pakkeforløp for kreft Status 2016 Kjell Magne Tveit, PMU 2016 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser med ukjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar 2015: Implementering av pakkeforløp

Detaljer

Pakkeforløp for sarkom

Pakkeforløp for sarkom Pakkeforløp for kreft IS-2330 Pakkeforløp for sarkom Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli

Detaljer

Langversjon. Kodeveileder. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

Langversjon. Kodeveileder. Pakkeforløp for organspesifikk kreft Kodeveileder Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Dagens Medisin Kreftkonferanse 23. april 2015 Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Bindinger Oslo universitetssykehus: Fagdirektør

Detaljer

Pakkeforløp for livmorhalskreft

Pakkeforløp for livmorhalskreft Pakkeforløp Pakkeforløp for livmorhalskreft IS-2504 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode

Detaljer

Pakkeforløp for lungekreft

Pakkeforløp for lungekreft Pakkeforløp for kreft IS-2249 Pakkeforløp for lungekreft Publisert 25.9.2014 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

IS-2330. Pakkeforløp for sarkom. Pakkeforløp for sarkom 1

IS-2330. Pakkeforløp for sarkom. Pakkeforløp for sarkom 1 IS-2330 Pakkeforløp for sarkom Pakkeforløp for sarkom 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for sarkom Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2330 ISBN-nr. 978-82-8081-396-1 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt:

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Pakkeforløp for hjernekreft

Pakkeforløp for hjernekreft Pakkeforløp for kreft IS-2321 Pakkeforløp for hjernekreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for blærekreft

Pakkeforløp for blærekreft Pakkeforløp for kreft IS-0485 Pakkeforløp for blærekreft Publisert 19.2.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi

Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi Pakkeforløp Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi IS-2496 Sist endret 19.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland

Detaljer

Pakkeforløp for livmorkreft

Pakkeforløp for livmorkreft Pakkeforløp Pakkeforløp for livmorkreft IS-2505 Publisert 14.4.2015 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland

Detaljer

Pakkeforløp for føflekkreft

Pakkeforløp for føflekkreft Pakkeforløp Pakkeforløp for føflekkreft IS-2502 Publisert 12.5.2015 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland

Detaljer

Pakkeforløp for myelomatose

Pakkeforløp for myelomatose Pakkeforløp for kreft IS-2327 Pakkeforløp for myelomatose Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft

Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft Pakkeforløp Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft IS-2515 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for

Detaljer

IS-2318. Pakkeforløp for galleveiskreft. Pakkeforløp for galleveiskreft 1

IS-2318. Pakkeforløp for galleveiskreft. Pakkeforløp for galleveiskreft 1 IS-2318 Pakkeforløp for galleveiskreft Pakkeforløp for galleveiskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for galleveiskreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2318 ISBN-nr. 978-82-8081-384-8 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft KODEVEILEDER Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Diagnostisk pakkeforløp

Detaljer

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft KODEVEILEDER Pakkeforløp for organspesifikk kreft Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1,

Detaljer

Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen

Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen Pakkeforløp Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen IS-2508 Publisert 12.5.2015 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge

Detaljer

Pakkeforløp for prostatakreft

Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp Pakkeforløp for prostatakreft IS-2516 Publisert 16.12.2014 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland

Detaljer

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Starten 2011-utspill: 80 prosent av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager 2013: Ventetida er fortsatt like lang. Statsminister Jens

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

IS-2323. Pakkeforløp for nevroendokrine svulster. Pakkeforløp for nevroendokrine svulster 1

IS-2323. Pakkeforløp for nevroendokrine svulster. Pakkeforløp for nevroendokrine svulster 1 IS-2323 Pakkeforløp for nevroendokrine svulster Pakkeforløp for nevroendokrine svulster 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for nevroendokrine svulster Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2323 ISBN-nr. 978-82-8081-389-3

Detaljer

IS-2321. Pakkeforløp for hjernekreft. Pakkeforløp for hjernekreft 1

IS-2321. Pakkeforløp for hjernekreft. Pakkeforløp for hjernekreft 1 IS-2321 Pakkeforløp for hjernekreft Pakkeforløp for hjernekreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for hjernekreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2321 ISBN-nr. 978-82-8081-387-9 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

IS-2329. Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Pakkeforløp for KLL 1

IS-2329. Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Pakkeforløp for KLL 1 IS-2329 Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Pakkeforløp for KLL 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KKL) Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2329 ISBN-nr. 978-82-8081-395-4

Detaljer

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Agderkonferansen 15.01.15 Svein Mjåland Avdelingsleder/overlege Senter for kreftbehandling SSHF Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad og seniorrådgiver Eva K. Håndlykken

Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad og seniorrådgiver Eva K. Håndlykken Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad og seniorrådgiver Eva K. Håndlykken Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for

Detaljer

Pakkeforløp for galleveiskreft

Pakkeforløp for galleveiskreft Pakkeforløp Pakkeforløp for galleveiskreft IS-2495 Publisert 12.5.2015 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et

Detaljer

Norsk kreftbehandling

Norsk kreftbehandling Norsk kreftbehandling strategi, virkemidler og mål Kjell Magne Tveit Disclosures Avdelingsleder Avdeling for kreftbehandling, OUS fra 2009 (1997) Professor i onkologi, UiO, fra 2002 Støtte til egeninitiert

Detaljer

IS-0485. Pakkeforløp for blærekreft. Pakkeforløp for blærekreft 1

IS-0485. Pakkeforløp for blærekreft. Pakkeforløp for blærekreft 1 IS-0485 Pakkeforløp for blærekreft Pakkeforløp for blærekreft 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp».

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015 Pakkeforløp for kreft Regional brukerkonferanse 2015 Konteksten Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp Norge

Detaljer

PAKKEFORLØP FOR KREFT

PAKKEFORLØP FOR KREFT PAKKEFORLØP FOR KREFT KLARA HAMMERLUND DIAKONHJEMMET SYKEHUS 06.04.2016 Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikkemedisinsk begrunnet ventetid, slik at pasientene opplever

Detaljer

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

IS Pakkeforløp for nyrekreft. Pakkeforløp for nyrekreft 1

IS Pakkeforløp for nyrekreft. Pakkeforløp for nyrekreft 1 IS-0486 Pakkeforløp for nyrekreft Pakkeforløp for nyrekreft 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp».

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Kort introduksjon til pakkeforløp Ansvar og oppgaver Lise Kristin Knutsen og Ingvild Strømsholm Stab medisin, helsefag og utvikling Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er et standard

Detaljer

IS-2327. Pakkeforløp for myelomatose. Pakkeforløp for myelomatose 1

IS-2327. Pakkeforløp for myelomatose. Pakkeforløp for myelomatose 1 IS-2327 Pakkeforløp for myelomatose Pakkeforløp for myelomatose 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for myelomatose Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2327 ISBN-nr. 978-82-8081-393-0 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

Pakkeforløp for kreft. Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for kreft Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 005 2015 IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

Detaljer

IS-0485. Pakkeforløp for blærekreft. Pakkeforløp for blærekreft 1

IS-0485. Pakkeforløp for blærekreft. Pakkeforløp for blærekreft 1 IS-0485 Pakkeforløp for blærekreft Pakkeforløp for blærekreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for blærekreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-0485 ISBN-nr. 978-82-8081-375-6 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Pakkeforløp for kreft IS-0484 Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Publisert 13.2.2015 Sist endret.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi

Detaljer

Case og problemstillinger med koding. Erfaringsseminar 22. september 2015

Case og problemstillinger med koding. Erfaringsseminar 22. september 2015 Case og problemstillinger med koding Erfaringsseminar 22. september 2015 1. Hvis Sykehuset Innlandet trenger å få utført en PET og/eller en CTveiledet biopsi i OUS, skal Sykehuset Innlandet benytte Overføringskoden

Detaljer

Pakkeforløp for sarkom

Pakkeforløp for sarkom Pakkeforløp Pakkeforløp for sarkom IS-2497 Publisert 12.5.2015 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Fagdirektør Vedlegg: SAK 72/2014 ARBEID MED PASIENTFORLØP - PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Pakkeforløpet ved Urologisk avd. OUS Overlege dr med Viktor Berge. kurs almennleger 250815

Pakkeforløpet ved Urologisk avd. OUS Overlege dr med Viktor Berge. kurs almennleger 250815 Pakkeforløpet ved Urologisk avd. OUS Overlege dr med Viktor Berge 1 Pakkeforløp Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet i februar 2014: Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell

Detaljer

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for krefterfaringer og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og

Detaljer

IS-2328. Pakkeforløp for akutt leukemi. Pakkeforløp for akutt leukemi 1

IS-2328. Pakkeforløp for akutt leukemi. Pakkeforløp for akutt leukemi 1 IS-2328 Pakkeforløp for akutt leukemi Pakkeforløp for akutt leukemi 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for akutt leukemi Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2328 ISBN-nr. 978-82-8081-394-7 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

IS-0484. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Diagnostisk pakkeforløp 1

IS-0484. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Diagnostisk pakkeforløp 1 IS-0484 Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp 1 Heftets tittel: Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke

Detaljer