ÅRSBERETNING 2013 LVK EIENDOMSSKATTEUTVALG (LVK ESU)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 LVK EIENDOMSSKATTEUTVALG (LVK ESU)"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 LVK EIENDOMSSKATTEUTVALG (LVK ESU)

2 Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Side 2 av 10 Innhold LVK EIENDOMSSKATTEUTVALG (LVK ESU) INNLEDNING MEDLEMMER AV ESU SEKRETARIATET AVHOLDTE MØTER AKTIVITETER I Oversikt over kontaktpersoner for eiendomsskatt i kommunene Makstak-saken Kartlegging av taksatorer som brukes av kommunene Notater og veiledere Veileder til kommunene om hvordan de bør forholde seg i klager om eiendomsskatt Infoskriv - hva kommunene må huske på i budsjettarbeidet Takstvedtekter Lovgivning / rettspolitisk arbeid Brev til Finansdepartementet vedrørende uttalelser om verk og bruk i Sundvoldenerklæringen Brev til Riksrevisjonen vedrørende kontroll med kraftforetaksligninger Partshjelp i rettssaker Kurs og konferanser Eiendomsskatteseminar 30. mai Eiendomsskatteskolen høsten 2013 / våren Seminar om kraftlinjer 2. desember Avholdte eiendomskattekurs i kommunene Generelt informasjonsarbeid LVK-nytt og Medlemsnytt LVKs nettsider... 10

3 Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Side 3 av 10 1 INNLEDNING LVKs Eiendomsskatteutvalg (LVK-ESU) ble stiftet 19. oktober ESU arbeider for å sikre LVKkommunenes rettigheter og inntekter når det gjelder eiendomsskatt, blant annet ved å bidra til informasjon og opplæring for ansatte i LVK-kommunene. ESUs arbeid er ikke begrenset til eiendomsskatt på kraftanlegg og overføringsanlegg, men omfatter også spørsmål om eiendomsskatt mer generelt. ESU er organisatorisk underlagt LVKs landsstyre. 2 MEDLEMMER AV ESU 2013 ESU består av 12 medlemmer med to representanter fra hver fylkesgruppe. I 2013 bestod ESU av følgende medlemmer: Østfold, Hedmark og Oppland Trond Christensen, Askim kommune Tom Nøvik, Nord-Fron kommune Vara: Per Østigård, Tynset kommune Buskerud og Telemark Gry Åsne Wienenga, Vinje kommune (leder) Olav Bjørn Bakken, Tokke kommune Vara: Geir Tretterud, Ål kommune Agder og Rogaland: Svein Ove Nepstad, Åseral kommune Ann Ebeltoft, Bykle kommune Vara: Dagfinn Helland, Suldal kommune Hordaland og Sogn og Fjordane: Arve Varden, Høyanger kommune Anne Erdal, Odda kommune Vara: Øivind Olsnes, Modalen kommune Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal: Marthe Græsli, Tydal kommune Per Ove Dahl, Sunndal kommune Vara: Daniel Kvisten, Klæbu kommune (valgt ) Nordland, Troms og Finnmark: Hege Walør Fagertun, Bardu kommune Oddlaug Didriksen, Gildeskål kommune Vara: Idar Fagereng, Rana kommune

4 Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Side 4 av 10 3 SEKRETARIATET Sekretariatet har ansvaret for de faglige/juridiske spørsmål i LVK og skal også fungere som sekretariat for ESU. Sekretariatet har ansvaret for og skal ta initiativ til innkalling av møter, tilrettelegge for kurs og seminarer, sender ut nyhetsbrev og sørger for at LVKs nettsider og fagsidene om eiendomsskatt holdes oppdatert. LVKs sekretariat er lagt til Advokatfirmaet Lund & Co DA ved advokat (H) Caroline Lund og advokat (H) Stein Erik Stinessen. Advokat Kristine Egeland og advokatfullmektigene Ina Storstrøm og Siri Holland har bistått i arbeidet for ESU. 4 AVHOLDTE MØTER 2013 I 2013 har ESU avholdt møter på følgende tidspunkter: Tirsdag 5. februar 2013, Oslo Tirsdag 23. april 2013, Oslo Torsdag 30. mai 2013, Oslo Onsdag 21. august 2013, Bergen Mandag 23. september, Oslo Mandag 14. oktober, Oslo 5 AKTIVITETER I Oversikt over kontaktpersoner for eiendomsskatt i kommunene ESUs medlemmer har ansvaret for å fremskaffe og utarbeide oversikt er hvilke ESU Sekretariatet har samordnet oversikten over kontaktpersoner for eiendomsskatt i medlemskommunene. Oversikten skal gjøre det enklere å oppnå direkte kontakt på e-post/telefon med personer som arbeider med eiendomsskatt i den enkelte kommune. Oversikten oppdateres løpende og ligger ute på ESUs nettsider. 5.2 Makstak-saken Regjeringen lovet i Prop. 1 LS ( ) at økningen i makstaket i perioden ville medføre kr. 420 millioner i økte eiendomsskatteinntekter til kommunene. Tall fra Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) viser at økningen er noe høyere, ca. 508 millioner (forutsatt skattesats på 7 promille), noe som skyldes økt produksjon. LVKs landsstyret har vedtatt at arbeidet for å fjerne makstaket helt skal fortsette. Hevingen av makstaket var en viktig delseier, men kommunene får fortsatt ikke sin rettmessige andel av verdiøkning av vannkraftverkene. Selv om hevingen av makstaket fra 2,35 til 2,47 i 2012 og 2,74 kr/kwh i 2013 ga kommunene om lag 500 millioner kroner i merinntekt, kompenserer ikke økningen i satsen for fallet i

5 Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Side 5 av 10 realverdi av 2,35 fra 2004 til Ved vedtakelsen av kraftskattereformen i 1999 la et samlet storting til grunn at eiendomsskatten skulle reflektere vannkraftverkenes reelle markedsverdi. ESU vil fortsette å arbeide for å fjerne makstaket i ESU vil behandle forslaget til strategi for videre arbeid i løpet av Kartlegging av taksatorer som brukes av kommunene Sekretariatet har innhentet opplysninger om hvilke taksatorer medlemskommunene benytter for taksering for eiendomsskatteformål. Det er avdekket at taksatorene besitter svært ulik kompetanse på dette området, og ESU mener det bør avholdes kurs for taksatorer i løpet av Kurset bør være åpent for alle taksatorer som ønsker å delta. 5.4 Notater og veiledere Veileder til kommunene om hvordan de bør forholde seg i klager om eiendomsskatt Sekretariatet har utarbeidet en praktisk veileder til kommunene for behandling av klagesaker om eiendomsskatt. Bakgrunnen er at skatteyter som følge av lovendring 22. juni 2012 nå kan klage på taksten hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen, og ikke bare i takseringsåret slik situasjonen var tidligere. Forutsetningen er at det ikke tidligere er klaget på samme grunnlag. Veilederen tar sikte på å regulere de vanligste spørsmål som oppstår i en klagebehandling, og omhandler blant annet: Oversikt over hvilke kommunale organer som skal behandle klagespørsmål En sjekkliste for hva en klage skal inneholde Generell redegjørelse for underinstansens (både takstnemnda/sakkyndig nemnd og eiendomsskattekontoret) og klagenemndas (tidligere overtakstnemndas) behandling av klagen, herunder hvilken kompetanse disse organene har når det gjelder å endre det påklagede vedtaket Hvilke krav som stilles til begrunnelse av vedtaket Oversikt over reglene for dekning av sakskostnader Veilederen kan finnes på LVKs nettsider under Medlemsnytt 08/ Infoskriv - hva kommunene må huske på i budsjettarbeidet Sekretariatet har som tidligere år utarbeidet en sjekkliste for medlemskommunene for hva som må med i vedtak om eiendomsskatt i forbindelse med budsjettarbeidet. På grunn av lovendringene vedtatt av Stortinget 22. juni 2012 har det vært et særlig behov for å oppdatere budsjettvedtakene for skatteåret Huskelisten finnes på LVKs nettsider under Medlemsnytt 07/ Takstvedtekter

6 Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Side 6 av 10 Takstvedtekter er kommunens egne vedtekter for hvordan taksering og utskrivning av eiendomsskatten skal skje. Det er ikke påbudt å ha takstvedtekter men mange kommuner velger likevel å ha dette da det er et viktig hjelpemiddel for å sikre en god og ensartet behandling av eiendomsskattesaker i kommunen. Fra og med 1. januar 2013 trådte nye saksbehandlingsregler for eiendomsskatt i kraft. Lovendringen medførte et behov for oppdatering av kommunenes takstvedtekter. Sekretariatet har utarbeidet nye standardvedtekter både på bokmål og nynorsk som er tilgjengelige for kommuner som henvender seg til LVK v/sekretariatet. 5.6 Lovgivning / rettspolitisk arbeid Brev til Finansdepartementet vedrørende uttalelser om verk og bruk i Sundvoldenerklæringen I Sundvoldenerklæringen av 7. oktober 2013 fremsatte regjeringen varsel om endringer i reglene for eiendomsskatt, jf. Sundvoldenerklæringen side 25, hvor det i kulepunkt 13 heter at Regjeringen vil: «Frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg (gjelder ikke kraftanlegg)». LVK har skrevet brev til departementet 24. oktober 2013 med anmodning om et møte. LVK leser regjeringserklæringen slik at integrerte maskiner fortsatt skal med i eiendomsskattegrunnlaget. LVK ser ser det som positivt at regjeringen ønsker en nærmere avklaring av hva som inngår i verk og bruk, men formuleringen i regjeringserklæringen er egnet til å skape ny usikkerhet. Dette har sammenheng med at hvorvidt en maskin er fastmontert er ett blant flere sentrale momenter i den konkrete vurderingen av hvorvidt en maskin skal anses som integrert. Det fremstår derfor som uklart om regjeringen med uttalelsen kun tar sikte på en klargjøring eller om den også mener å foreta en materiell endring av grensesnittet mellom hva som defineres som løsøre og hva som anses integrert. Dersom uttalelsen skal forstås som et varsel om en materiell endring, vil det kunne få store konsekvenser for økonomien i LVKs medlemskommuner. I brev til Finansdepartementet 24. oktober 2013 er det redegjort for LVKs syn på saken. I departementets svar 7. november 2013 skrives departementet at spørsmålet vil bli utredet nærmere, og at departementet etter dette «eventuelt [vil] komme tilbake til spørsmålet om et møte senere» Brev til Riksrevisjonen vedrørende kontroll med kraftforetaksligninger Eiendomsskattegrunnlagene for vannkraftanlegg fastsettes i hovedsak av SFS. Det er kommunene som er kreditor for eiendomsskatten, og som holdes rettslig ansvarlig for eventuelle uriktige vedtak fattet av ligningsmyndighetene. Kommunene har imidlertid ingen formell innsyns- eller klagerett for så vidt gjelder takstgrunnlaget. Det er av avgjørende betydning at ligningen bygger på korrekt grunnlag og at ligningsmyndighetene har gode rutiner for kontroll av skatteyters opplysninger. I 2010 og 2011 igangsatte LVK en gjennomgang og kontroll av enkelte kraftverksligninger. Kontrollen avdekket omfattende feil i en rekke ligninger og resulterte i betydelig økte eiendomsskatteinntekter til de berørte kommunene.

7 Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Side 7 av 10 På bakgrunn av dette har LVK bedt Riksrevisjonen om å foreta en kontroll av rutinene hos SFS for ligning av kraftforetak. LVK har sendt brev til Riksrevisjonen 2. februar, 6. mai og 18. juni 2013 og avventer svar på henvendelsene. 5.7 Partshjelp i rettssaker Ved saker som reiser prinsipielle spørsmål av stor betydning for medlemskommunene, vil LVK kunne erklære partshjelp til den/de involverte kommune(r). Det samme gjelder saker der flere medlemskommuner er parter. Landsstyret i LVK har fastsatt nærmere retningslinjer for når det skal ytes partshjelp. I 2013 ytet LVK partshjelp til blant annet kommunene Hol, Hjelmeland og Evje og Hornes i Statnett-saken som ble rettskraftig avgjort ved Stavanger tingretts dom 20. mars Saken gjaldt prinsipielle spørsmål om riktig metode for taksering av kraftlinjer. Sekretariatet er i gang med å lage retningslinjer for partshjelp fra LVK og vil ha disse ferdigstilt i løpet av Kurs og konferanser Eiendomsskatteseminar 30. mai 2013 Det årlige eiendomsskatteseminaret ble arrangert 30. mai 2013, med 77 påmeldte deltakere og følgende faglig program: LVK Eiendomsskatteutvalget - interimstyrets arbeid - interimstyrets leder Generelt om eiendomsskatt Kommunenes utskrivningsalternativer Adgang til å bruke formuesverdi ved taksering av boliger Eiendomsskatt på nettanlegg Eiendomsskatt på kraftanlegg Kontroll av eiendomsskattegrunnlagene Makstak-saken Aktuelle saker - spørsmål Eiendomsskattens fremtid - politiske partier Eiendomsskatteskolen høsten 2013 / våren 2014 Eiendomsskatteskolen ble arrangert for første gang høsten personer deltok på kurset og tilbakemeldingen fra kursdeltakerne i etterkant var svært gode. Dato og faglig program for de enkelte samlingene var som følger: 1. kurssamling 23. og 24. september:

8 Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Side 8 av 10 Åpning, presentasjon av LVK-skolen, gjennomgang av kursopplegget og Fronter Introduksjon til juridisk metode og oppgaveløsing Eiendomsskattens historie og økonomiske betydning Kommunens utskrivingsalternativer Skatteobjektet den faste eiendommen og unntak fra skatteplikt Eiendomsskattesatsen differensiering og bunnfradrag Eiendomsskatt og politikk Praktiske oppgaver i grupper 2. kurssamling 14. og 15. oktober: Gjennomgang av kursoppgaver Taksering av fast eiendom Særlig om eiendomsskatt på kraftforetak Kraftskatteregimet Praktiske oppgaver 3. kurssamling 6. og 7. januar: Gjennomgang av kursoppgaver Sentrale forvaltningsrettslige prinsipper Forvaltningslovens bestemmelser Saksbehandlingsreglene i eiendomsskatteloven og ligningsloven Rettslig overprøving av vedtak om eiendomsskatt Praktiske oppgaver Utdeling og gjennomgang av hjemmeoppgave Eiendomsskatteskolen arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, og gir ved avlagt eksamen 15 studiepoeng. Samtlige av studentene som meldte seg opp bestod eksamen Seminar om kraftlinjer 2. desember 2013 LVK inviterte til landsdekkende seminar om kommunenes rolle som vertskap for nye kraftlinjer 2. desember 2013 på Gardermoen. Et sentralt tema var kommunenes inntekter ved eiendomsskatt på kraftlinjer og andre nettanlegg. Rundt 100 personer deltok på seminaret og programmet var som følger: Statnetts nettutviklingslaner - hvilke kommuner vil bli berørt? (Konsernsjef Gunnar Løvås) Kommunenes rolle og oppgaver i plan- og gjennomføringsprosessen. (Stein Erik Stinessen) Nærmere om Energiutredningsforslag, hvordan bør dette følges opp? Eiendomsskatt på nettanlegg. (Caroline Lund)

9 Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Side 9 av 10 Status etter Statnett-saken, Stavanger tingretts dom 20. mars Stein Erik Stinessen Produksjonsrelaterte nettanlegg (Silje Aga Rogan) Behandling av klager over eiendomsskatt på nettanlegg. (Kristine Egeland) Avholdte eiendomskattekurs i kommunene Stadig flere kommuner kontakter LVK med forespørsel om kursing i eiendomsskatt. Oversikten nedenfor viser hvor sekretariatet har avholdt kurs i Kommune Tidspunkt Sted Kursholder Aukra 11. januar 2013 Molde Caroline Lund og Peder Landfald Flekkefjord, Vennesla, Åseral, Sirdal, Lindesnes og Kvinesdal Hjelmeland, Sauda, Suldal og Vindafjord Lesja, Lom, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron og Vågå Fusa, Ullensvang, Ulvik, Kvam, Odda, Eidfjord, Samnanger, Voss og Jondal 22. januar 2013 Kvinesdal Caroline Lund og Kristine Egeland 16. april 2013 Sauda Silje Aga Rogan og Ina Storstrøm 18. april 2013 Otta Caroline Lund og Ina Storstrøm 11. juni 2013 Kvam Caroline Lund Tysvær 5. juli 2013 Tysvær Caroline Lund og Peder Landfald Bykle, Bygland, Valle, Iveland og Evje og Hornnes 10. oktober 2013 Bykle Silje Aga Rogan og Ina Storstrøm Kvinnherad 20. november 2013 Rosendal Caroline Lund og Silje Aga Rogan Kurs for takstnemndene vil fortsette også i Generelt informasjonsarbeid LVK-nytt og Medlemsnytt LVK-nytt er et informasjonsskriv som sendes via e-post til medlemskommunene. LVK-nytt legges i tillegg ut på LVKs nettsider og på facebook. I LVK-nytt finner man aktuelle LVK-nyheter som er åpne for alle, for eksempel informeres det om lovendringer, høringer, invitasjoner til seminarer og LVK-skole. LVK- nytt tar for seg alle tema innenfor LVKs virksomhet som er relevante for medlemskommunene, herunder saker som gjelder eiendomsskatt. Det er lagt ut 19 LVK-nytt om eiendomsskatt i Informasjon som er forbeholdt LVKs medlemmer, finner man under Medlemsnytt - som krever pålogging med passord og brukernavn. Det er sendt ut 4 medlemsnytt om eiendomsskatt i 2013.

10 Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Side 10 av LVKs nettsider På LVKs nettsider under «fagområder» finnes mye nyttig informasjon om eiendomsskatt. Sekretariatet foretar jevnlige oppdateringer av sidene, som krever pålogging med passord og brukernavn. På LVKs nettsider ligger også møteplan for ESU med innkallinger og referater.

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERET NING 2014 4 Lederen har ordet 6 Aktuelle saker 13 Organisasjonen og organisasjonssaker 20 Regnskap 28 Rammebudsjett 29 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave

Detaljer

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter LVKs eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter 20.05.2015 20.05.2015 Program Del I: Eiendomsskattens betydning og plass i skattesystemet Del II: Scheel-utvalgets innstilling NOU 2014:13

Detaljer

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013 Åpning og velkomst Åpning av landsmøtet v/ leder Børre Rønningen. Organisasjonssaker Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Dokument 7:1 (2012 2013)

Dokument 7:1 (2012 2013) Dokument 7:1 (2012 2013) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2012 Forord I samsvar med kontrolloven 8 nr.

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer