ÅRSMELDING Bli medlem i. Bli medlem i FFP. Fysisk. NKF veg og trafikk! Norsk Kommunalteknisk Forening. innmelding kommunalteknikk.no.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010. Bli medlem i. Bli medlem i FFP. Fysisk. NKF veg og trafikk! Norsk Kommunalteknisk Forening. innmelding kommunalteknikk.no."

Transkript

1 ven l s g n i s s ygn e b s g r P g lan I Plan NKF led else NKF - kunn skapsdelin g fr et be ring: æ l p p t lg lkeva g trafikk Del dre safunn Årsøtet er frening en høyeste r s gan NKF led else Inneldin g: NKF ledel se NKF veg g trafikk N avn: Stilling: Virkshe t/kun Lkalavd Innelding: e: NKF veg g trafikk øtet Fagfra Adresse: ningens 5 stk e rgan NKF byggsak Pstnr/p ststed: Navn: E-pstadres se : dstyre Stilling: eer Navn: Dat: Virkshet/kune: ak N KF ha Stilling: r hele 5 fa gfra! Adresse: Un ders krift: Fagfra Virkshet/kune: N5KF stkledelse Pstnr/pststed: NKF by ggsak Adresse: NKF plan Medlesk E-pstadresse: sak ap i et NKF by av N KFs fagfr edlesk gg g ap a gi i NKF r autat end Pstnr/pststed: NKF veg g ei isk Dat: trafikk Meld deg inn via ww E-pstadresse: w eller send innelding kunalteknikkn pr pst til: Nrsk Underskrift: K Dat: unalte knisk agfr P a! Frening stb k s 1905 Vi ka 0124 Osl Medle skap K i et av NKFs fagfra ntingegir auta nt f Underskrift: tisk r 2010 elding: edleskap i NKF er kr 500, edlesk - pr år fr ap Fr vi et persnlig rks kr 2500, w k - det kan kn hetsedleskap Meld deg inn er kntinge via yt wwwk de tes inntil 4 lt un r u edlealtekni a n kkn sk nten ap e edle k Medleskap i et av NKFs fagfra gir autatisk n eller send innelding pr pst til: ik k er til et sli n edleskap i NKF k Nrsk K unaltek nisk Frening Hvedstyre NKF5byggsak edle er ng fr et bedre safunn Innelding: Pstbks 1905 Vika 0124 Osl Meld deg inn via wwwkunalteknikkn send innelding pr pst til: Kntingent fr eller 2010 er kr 500,- pr år fr et persn lig edleskap Fr virkshetsedlesk NrskKunalteknisk Frening ap er kntingenten kr 2500,- det kan knyttes inntil 4 edleer til et slik Pstbks 1905 Vika 0124 Osl edleskap alte knikkn Kntingent fr 2010 er kr isk500,- pr år fr et persnlig aut at r gi a edleskap gfr Fr virkshetsedleskap er kntingenten Fsfa K avn t kr 2500,- det kan knyttes inntil 4 edleer til et slik NKF edleskap knikkn unalte wwk via wfr tili: byggesaksnettverket, se vår nettside st å delta p pr elding F ng reni isk kn lte na 124 Osl 5 Vika 0 flketall NKF veg g trafikk! Bli edle i FFP ing nlegg a NKF byggsak! l P i ikkn Fysisk le ekn w lansa NKF ip le Bli egdg g eiend! rsnlig fr et pe ingenten utatisk 0,- pr år er knt er kr 50 leskap ed r 2010 til et slik ts er le rkshe p Fr vi yttes inntil 4 ed nn kn t ka ikk de p Bli edl e i NKF led else! Bli edle i ed nalt FruBFw liw ku k! NKF by r ÅRSMELDING 2010 Nrsk Kunalteknisk Frening

2 ÅRSMELDING Årselding NKF Nrsk Kunalteknisk Frening O freningen Nrsk Kunalteknisk Frening (NKF) er en ideell edles-rganisasjn s priært driver fridling av kunnskap innenfr de kunaltekniske fagrådene Hvedaktivitetene er infrasjn g kunnskapsfridling gjenn tidsskriftet Kunalteknikk, freningens nettsted, diskusjnsfru, faglige nettverksgrupper, kurs g seinarer i regi av fagfra g lkalavdelinger, sat gjenn utstilling g seinarer på essen Miljø & Teknikk / Kunalteknikk NKF har et fattende saarbeid ed andre rganisasjner, departeenter, direktrater g underliggende etater Visjn NKF Kunnskapsdeling fr et bedre safunn Frål NKF skal være den ledende g salende frening fr alle s arbeider innen kunaltekniske fag NKF skal ha bred tilslutning fra enkeltpersner, virksheter g freninger s arbeider innen disse fagrådene NKFs verdigrunnlag skal bygge på åpenhet g ærlighet i deling av kunnskap gjenn etiske g iljøbevisste handlinger Medleskap Både enkeltpersner, kuner, kunale-, interkunale-, g andre ffentlige g private virksheter s arbeider innen freningens fagråde kan bli edle av NKF I edlesdatabasen er det ved utgangen av 2010 registrert 2498 edleer Freningen har 948 persnlige edleer g 775 virkshetsedleer I snitt er det registrert 2 persner pr virkshetsedleskap Årsøtet er freningens høyeste rgan Alle edleer kan være representert på årsøtet ed persnlig freøte Hvedstyret har ansvar fr krdinering g drift av freningen De hadde 10 øter i 2010, g behandlet 78 saker Hvedstyret: Styreleder Ole Jhan Krg, prsjektleder/-utvikler, Cnseptr Eiend AS Nestleder Ann-May Berg, avdelingsingeniør, Vann g avløp, Trsø kune Medle Kari Myhre Helle, avdelingssjef, Plan- g bygningsavd, Nesdden kune Medle Audun Ralkva, sjefingeniør tjenesteutvikling, IVAR IKS Medle Anne Karén Birkeland, ingeniør, Møvik arkitektkntr byggetjenester Fagfra Medleer i NKFs fagfra er edleer i NKF Fagfra har str frihet gjenn egne faglige styrer Fagfra driver en fattende virkshet gjenn nettverksgrupper, kurs g seinarer NKF fagfra: NKF bygg g eiend NKF byggesak NKF ledelse NKF plansak NKF veg g trafikk Lkalavdelinger NKFs lkalavdelinger har ansvar fr lkal nettverksbygging g kurs på tvers av faglige skillelinjer Leder- g sahandlingsøtet har ppgaver innen strategi g krdinering, g består av hvedstyret, lederne fr fagfra, lkalavdelinger g sekretariatet Sekretariatet står fr den daglige driften, g har kntrlkaler i Kunenes Hus, Munkedasveien 3B, Osl Sekretariatet består av: Trbjørn Vinje, direktør - Kjersti Larsstuen, rådgiver/kntrleder - Astrid Øygard, rådgiver - Birgitte Kirkhl, rådgiver (vikar fra april) - Per Næss, rådgiver Elisabeth Leikanger, rådgiver (fra ktber) - Gunnar Jødahl, rådgiver (pensjnist fra deseber) - Sissel Ingebretsen, adinistrasjnssekretær

3

4 FDV-dagene FDV-dagene ble gjennført fr første gang i 2008 g er et saarbeid ell essestyret g tidsskriftfrlaget Skarland Press (SP) FDV-dagene ble gjennført parallelt ed VVS-dagene g Miljø & Teknikk / Kunalteknikk Utstillingsarealet var trent på sae nivå s i frrige esse NKF ledelse Leder Grethe Østby Stave enhetsleder, Fet kune Nestleder Tr Inge Guttelvik sektrsjef, Skeds kune Medleer Tre Nilsen virkshetsleder, Sarpsbrg kune Mna Aagaard-Nilsen avdelingsleder, Mlde kune Jørn Haugen kunalsjef Stange kune Varaedleer: Siri Men kunalsjef, Lillehaer kune Hgne Røishei daglig leder, Søru Kunalteknikk KF Styret har avhldt 6 styreøter i 2010 g har hatt flg åpne arrangeenter: Ny fratid ledelse uten lje g gass? Ostilling g klkt lederskap Utbyggingsavtaler i praktisk bruk (saarbeid ed NKF plansak) NKF byggesak Leder: Elisabeth Kynbråthen plan- g bygningssjef, Asker kune Nestleder: Anne Lene Helgetun veringeniør/fagleder, Mlde kune Medleer: Tr K Hegle plan- g bygningssjef, Lindås kune Elling Bllestad vering/fagleder, Ringsaker kune Ellen Grønlund prsjektleder, Trnrud eiend AS Varaedleer: Malvin Bjrøy plan- g bygningssjef Røyken kune Eilert Eilertsen bygningssjef, Rygge kune (ny) Fruet var representert ved Cnsrtiu f Eurpean Building Cntrl (CEBC) øter i Osl i ai, hvr vi gså bist BE ed arrangeentet I tillegg var det et øte i Irland i ktber Nettverksvirksheten Fruet har rganisert lag 300 kuner i 35 nettverksgrupper I hver gruppe deltar 4-14 kuner, en kunene kan ha ange saksbehandlere/ledere ed på øtene Det ble utviklet teastff til fire nettverksgruppeøter i 2010 I frbindelse ed lvendringen er det et strt etterslep på revisjn av teastff Teaene var: Infrasjnsark/veiledningsark (er enn 20 ark) Støy Universell utfring Bruksendring fritidsblig Det gjennføres 2-4 gruppeøter i året De aller fleste gruppene baserer sine øter på teastff fra fruet Teastffet inkluderer gså veiledningsateriell, PwerPint-presentasjner, frslag til rutiner sat gruppeppgaver ed frslag til svar NKF byggesak arranger en rekke kurs i løpet av året Styreedleene er i str grad fredragshldere på de kursene vi avvikler Spesielt dreier det seg : Kurs fr ansvarlig søker g innføringskurs i byggesaksbehandling Arbeidet ed revisjn av flkevalgtpplæring del II byggesaksbehandling ble igangsatt g blir ferdig før kunevalget i 2011 Fruet har bistått Statens Bygningstekniske etat (BE) if ByggSøk Målet er å ha tilgjengelig infrasjn plan- g byggesaker, sat gi frslagsstiller hjelp til utarbeidelse g innsending av planfrslag g byggesøknader ved hjelp av Internett Fruets nettverksgrupper benyttes gså fr å få kunene til å ta i bruk ByggSøk 4 Årselding NKF

5 NKF plansak Leder: Ståle Undhei fagleder reginal planlegging, Rgaland fylkeskune Medleer: Bente Fjell avdelingsdirektør, Fylkesannen i Buskerud Eva Spirdal-Jacbsen arkitekt, reginal utvikling Møre g Rsdal Tne Haer arealplanlegger, Trsø kune Hallgeir Strifeldt rådgiver, Reindrift Varaedle: Sylvia Friedrich fagleder fysisk planlegging, Lenvik kune Siw Niva Lthe kuneplanlegger, Vestvågøy kune Arbeidet ed revisjn av flkevalgtpplæring del I plan g prsess ble igangsatt g blir ferdig før kunevalget i 2011 Styret har revidert et infrasjnsateriell fr COOP Nrge frhldet til plan- g bygningslven Fruet har bistått ByggSøk ed gjennføring av et seinar ByggSøk har s ål å ha tilgjengelig infrasjn plan- g byggesaker sat gi frslagstiller hjelp til utarbeidelse g innsending av private planfrslag g byggesøknader ved hjelp av Internett Anna Auganes representerer NKF g fruet i en nasjnal referansegruppe i LIS knyttet til UU Styreedleer er fte fredragshldere på de kurs s avhldes, dette gjelder særlig innføring i plansaksbehandling NKF bygg g eiend Leder: Jan-Egil Clausen seksjnssjef, EBY, Osl kune Nestleder: Beate Neeth eiendssjef, Trsø kune Medleer: Evy Ophei renhldssjef, Ringsaker kune Jn Arne Jacbsen rådgiver, Henes kune Tr Espnes daglig leder, Tønsberg kunale eiend KF Varaedleer: Rune Grindstuen ingeniør, Vågå kune Odd Steindal enhetsleder, Lillesand kune Nettverksvirksheten Fruet har 280 kuner i 48 aktive nettverksgrupper Det er etablert nettverk i satlige av landets fylker I tillegg til 26 rdinære nettverk, ker egne grupper under følgende fagråder: Renhld, driftsledelse, prsjektledelse, bligfrvaltning, iljø g energi I tillegg ker en egen strbygruppe, s gså er representert innen iljø g energi Nettverksgruppene har egne innleide sekretærer s planlegger, gjennfører g følger pp gruppenes øter KBE - Kpetanse fr Bedre Eiendsfrvaltning KBE er et kpetanseprgra under Statens bygningstekniske etat fr eiendsfrvaltningen i kunene g fylkeskunene NKF bygg g eiend har fått tilskudd til prsjekter gså i 2010 NKF veg g trafikk Leder: Helene Vrren avdelingsingeniør, Ålesund kune Nestleder: Hans Martin Gullhaug avdelingsleder, Prsgrunn kune Medleer: Jn Frydenbrg enhetsleder, Tinn kune Bjørn Ove Lerfald frsker, Sintef/Byggfrsk, avd infrastruktur Kurt Hansen ppsynsann, Sør-Varanger kune Varaedle: Thre Aas byingeniør, Mss kune Hilde Gulbrandsen veringeniør, Statens vegvesen Nettverksvirksheten Fruets nettverksvirkshet startet i 2008 Ved slutten av 2010 er 75 kuner aktive i 8 grupper Kunevegdagene Kunevegdagene ble gjennført 4-5 ai i saarbeid ed Bergen kune Arrangeentet har gjenn flere år hatt en stadig økende ppslutning g hadde 173 deltakere g 9 utstillere Saarbeid NKF veg g trafikk har saarbeid ed g kan delta ed en representant på øtene til Vegfru fr byer g tettsteder (VBT) g er edle i Nrdisk vegfru Fruets styre har gjrt henvendelse til Vegdirektratet saarbeid ed NKF Årselding NKF 5

6 Lkalavdelingene I 2010 var det valgte styreledere i følgende avdelinger: Fylke Buskerud Rgaland Hrdaland Sør-Trøndelag Nrd-Trøndelag Styreleder Geir Henning Hansen, Asplan Viak AS Svein Håkn Høyvik, VA-sjef Stavanger kune Andre Bjørndal, Byggadinistrasjn Harald Bjørndal AS Turid P Ødegaard, Rabøll AS Arne G Kvaal, Steinkjer kune Prsjekter KBE - Kpetanse fr Bedre Eiendsfrvaltning I 2010 har NKF bygg g eiend fått tilskudd til følgende prsjekter: 1) IK-Bygg Web 2) Fridling av IK-Bygg 3) Opplæring vide - verført til IK-Bygg 4) Leverandørevaluering 5) Bygghåndbk - idler i 2009/ferdigstilt ) IK-Bygg Web I løpet av 2010 har den pprinnelige Excel-versjnen blitt løftet pp til en webbasert løsning Web-versjnen bidrar til økt brukervennlighet, ppdeling i ansvarsråder, bedre sahandling ell aktørene, bedre g er tilgjengelig brukerinf, g ange rapprteringsuligheter Web-versjnen gir gså ulighet fr saenligning ed andre kuner g nye uligheter fr registrering av data, fr eksepel via biltelefn 2) Fridling av IK-Bygg/Revisjn av IK-Bygg Midlene har vært brukt til ppstart av revisjn i 2010 saen ed Arbeidstilsynet, Brannvernfreningen, Universell utfring g KLP Det var 4 revisjnsøter i 2010 Ne av idlene har vært brukt til pplæring av nettverkssekretærene i februar 2011 Det resterende har vært brukt til å klargjøre IK-Bygg fr weblansering 4) Leverandørevaluering g -utvikling NKF bygg g eiend har ed finansiering fra KBE utviklet et skjeasett fr evaluering av leveranser til kunen Et skjea fr entreprenører, et fr arkitekt/rådgiver g et fr vare/tjenesteleveranse Difi (Direktratet fr Frvaltning g IKT), KSI, NHO, EBA, /flere har bidratt i utviklingen g i kvalitetssikring av skjeasettene Skjeaene ligger på Difis prtal fr bygg g anlegg g på wwwnkfnettn Ansvaret fr revisjn g frvaltning av skjeaene er verlatt til Difi 5) Bygghåndbk veileder fr utarbeidelse av kravspesifikasjn til det ferdige bygg Bygghåndbken freligger nå s et ferdig knsept g er under sluttredigering Resultatet skal kvalitetssikres før det blir lagt ut på wwwnkfnettn NKF plansak Revisjn av veiledningsateriell fr Cp Nrge NKF plansak reviderte en veileder fr Cp knyttet til ny plan- g bygningslv på ppdrag fr Cp Nrge Stiftelsen VA/Miljøblader Stiftelsen ble etablert i 1996 på initiativ fra NKF g Nrsk Vann VA/Miljø-bladene fikk en betydelig fødselshjelp fra Nrsk Rørsenter i de første årene Målet ed stiftelsen var å utgi nrgivende byggdetaljblader innen VA- g iljørådet Det er utarbeidet 100 VA/Miljø-blad Den nettbaserte utgaven er under utvikling Status pr : 482 abnnenter på papirutgave 447 abnnenter på elektrnisk utgave g 135 abnnenter på VA-Nr Alle abnnenter på VA-nr har autatisk abnneent på VA/Miljø-blad Bladene inngår s grunnlag i ADK undervisningen g i Nrsk Vanns al fr VA-nr NKF ppnevner halvparten av edleene i stiftelsens styre inkludert leder I 2010 har Svein Håkn Høyvik (VA-sjef i Stavanger kune) fungert s leder, g i tillegg har Asle Aasen (seniringeniør i Vann- g avløpsetaten i Bergen kune) representert NKF i styret Sekretariatet fr stiftelsen er i Nrsk Rørsenter Fru fr ffentlig service NKF har en løpende avtale ed Fru fr ffentlig service utførelse av daglig ledelse, regnskapsføring, arbeid ed de årlige serviceknferansene, sat drift av g redaksjn fr fruets nettsted wwwffentligservicen 6 Årselding NKF

7 Saarbeid ed andre rganisasjner NKF har saarbeidsavtaler ed KS g Nrsk Vann Saarbeidet ed KS Miljø & Teknikk / Kunalteknikk arrangeentet er det est fattende, g har pågått i er enn 30 år I 2008 ble essesaarbeidet utvidet til å fatte FDV-dagene NKF har gså saarbeid ed departeenter, direktrater g freninger s arbeider innen freningens fagfelt I tillegg er NKF representert i en rekke styrer, råd g utvalg Internasjnalt engasjeent NKF deltar i Nrdisk kunalteknisk saarbeidskite (NKS), i Internatinal Federatin f Municipal Engineers (IFME) g i The Cnsrtiu f Eurpean Building Cntrl CEBC Serviceknferansen g 29 ktber Clarin Htel Osl Airprt, Garderen Flerkulturell Entusiase Servicetrg Klart språk eservice Fysiske eller elektrniske tjenester? Ja, takk begge deler! Påelding: wwwffentligservicen KURS, SEMINARER, KONKURRANSER OG KVELDSPROGRAM UNDER MILJØ & TEKNIKK 2010 I REGI AV 20 g 21 ktber Lillestrø Marianne Krgness vil være knferansier under essedagene wwwfdvdagenen wwwvvsdagenen NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Driftsinntekter g driftskstnader RESULTATREGNSKAP Annnser, tidsskrift Seinarinntekter Salg knsulenttjenester Nettverksbetaling Kntingenter Tilskudd Andre driftsinntekter Su driftsinntekter Varekstnad Lønnskstnader Andre driftskstnader Ordinære avskrivninger Su driftskstnader Driftsverskudd/(underskudd) ( ) Finansinntekter g finanskstnader Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekstnader (580) (420) Annen finanskstnad (532) (901) Nett finanskstnader Årets resultat ( ) Dispnering Overført risikfnd Overført/(Belastet) annen egenkapital ( ) Su dispneringer ( ) Årselding NKF 7

8 Nrsk Kunalteknisk Frening Pstadresse: Pb 1905 Vika, 0124 Osl Besøksadresse: Munkedasveien 3B, Osl Telefn Telefax E-pst: wwwkunalteknikkn wwwnkfnettn

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport Prosjektrapport Bildet: 21. november 2007 fikk totalt 55 bransjer informasjon om sitt regelverk på Regelhjelp.no, og nettstedet så slik ut. Innoldsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Oppdraget for 2007, organisering

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

lisensavdeling, Vegdirektoratet, Tollog avgiftsdirektoratet og Lånekassen er også store oppdragsgivere.

lisensavdeling, Vegdirektoratet, Tollog avgiftsdirektoratet og Lånekassen er også store oppdragsgivere. Årsmelding 2010 Statens innkrevingssentral lisensavdeling, Vegdirektoratet, Tollog avgiftsdirektoratet og Lånekassen er også store oppdragsgivere. Aktiv pådriver i Statens offentlig sektor innkrevingssentral

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kartlegging av materiale på nettet

Kartlegging av materiale på nettet Kartlegging av materiale på nettet Kartlegging av materiale på nettet Intrduksjn Hvr strt er det nrske internettet? Kartlegging g arkivering Nettarkivet i Danmark Andre versikter Trafikkdata Autmatiske

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Starten Norsk Caravan Club avd. Hamar og omegn ble stiftet på et møte i

Starten Norsk Caravan Club avd. Hamar og omegn ble stiftet på et møte i Nrsk Caravan Club pa Hamar. Arvid W. Børresen En utldning gav styret et Km i gang! gang aktiviteter sm avdeling innenfr NCC, g fikk NCC avd. Hamar g megn Starten Nrsk Caravan Club avd. Hamar g megn ble

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 8/2006 TEKNIKK Brannvesenet går nye veier Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006 www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen?

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen? Styremøte nr. 3 2004 Tilstede : Liva Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen, Olav Dombu, Sture Medby (vara), Toril Reitan (vara) og Svein Erik Skjønnås Forfall : Kari Austenå, Jan Petter Bergan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer