Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Færre, mer robuste reisemålsselskaper"

Transkript

1 ÅRsrapport 2012

2 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser bød på viktige seiere i NHO Reiselivs næringspolitiske arbeid. Resultatene forplikter til stor innsats i Reiselivets lokale stemme 16 Dette er NHO Reiseliv 20 Stort & Smått Nærings og handelsminister Trond Giske (AP) la i april i 2012 frem regjeringens nye reiselivsstrategi Destinasjon Norge. Der har NHO Reiseliv fått gjennomslag for mange saker som vi har jobbet med i lang tid. Viktigst er kanskje arbeidet med å få redusert antall reisemålsselskaper. Færre, mer robuste reisemålsselskaper vil sikre bedre markedsføring av Norge og økonomisk mer driftssikre bedrifter. For NHO Reiseliv er det viktig, i sam arbeid med medlemmene, å medvirke i de prosessene som myndighetene nå iverksetter rundt den nye reiselivsstrategien. Allerede i mai 2011 konkluderte NHO Reiselivs struktur utvalg med at samordning av destinasjonsselskapene vil gi bedre kostnadseffektivitet. Utvalget ble nedsatt etter ønske fra bransjen selv, og utvalgets medlemmer ble rekruttert blant ulike medlemsbedrifter. NHO Reiseliv mener det er avgjørende å lytte til dem som kjenner markedet best når reiselivet skal omstruktureres. Det faktum at regjeringen tar NHO Reiselivs forslag til følge, viser at vi har klart å dra lasset sammen og lyktes med å spille næringsministeren god. Det er svært gledelig at Trond Giske har lyttet til næringen, og attpåtil følger opp med friske midler over statsbudsjettet for Regjeringen foreslår å styrke satsingen på reiseliv med 25 millioner kroner i budsjettet. Av disse pengene er 15 millioner kroner øremerket tiltak som skal redusere Norges svært mange reisemålsselskaper. Når vi løfter i flokk er det lettere å få myndigheter og beslutningstakere til å lytte. At samhandling nytter, viser også arbeidet med å hindre innskrenking av Alkohollovens skjenkebestemmelser. I flere år har NHO Reiseliv argumentert og arbeidet for at regjeringen ikke skal redusere den maksimale skjenketiden til klokken Dette arbeidet lyktes vi med, takket være stor innsats fra mange tillitsvalgte, medlemmer og ansatte. Før sommeren vedtok Arbeiderpartiets stortingsgruppe å ikke endre dagens alkohollov. Et av NHO Reiselivs hovedargumenter for å bevare maksimal nasjonal skjenketid klokken 03.00, er at lokaldemokratiet må få fungere og at den enkelte kommune må få avgjøre skjenke tidene innenfor egne kommunegrenser. Selv om NHO Reiseliv er blitt lyttet til, kan vi ikke hvile på laurbærene. Regjeringen ønsker å bekjempe vold og uro, spesielt nattestid i helgene i byene. Til dette forventer myndighetene gode bidrag fra næringen selv. Her må næringen levere. Hvis ikke vil kravet om stenging klokken raskt komme på bordet igjen blir et svært spennende år for norsk reiselivsnæring, særlig på grunn av stortingsvalget. Gjennom to stortingsperioder har reiseliv vært et av regjeringens hovedsatsingsområder. Uansett valgresultat kommer NHO Reiseliv til å fortsette å jobbe for at reiselivsnæringen skal ha best mulig rammevilkår. Skal vi lykkes, må alle bidra. Så la oss fortsette å spille hverandre gode ja, så gode at antallet gjester og turister i Norge øker betraktelig de kommende årene. Med ønske om et godt reiselivsår i Knut Almquist Adm. direktør i NHO Reiseliv 2 3 ÅRsrapport 2012

3 Medlems- og markedsutvikling NORDMENN REDDET SOMMERSESONGEN 2012 har vært et år med stor usikkerhet for reiselivsbransjen. Tradisjonelt har de nære, europeiske markedene vært viktigst for den internasjonale turismen i Norge. I 2012 har mange turister fra sentrale markeder uteblitt. Sommermånedene juni, juli og august står for nærmere halvpartene av alle overnattingene i løpet av året. Tall fra Statistisk sentral byrå viser at antall overnattinger sommeren 2012 var tilnærmet lik tallene for Vi ser at finansuroen i Europa har preget overnattingsstatistikken. Antall utenlandske overnattinger ble redusert med nærmere fire prosent i sommermånedene, sammenlignet med samme periode i Heldigvis har vi fortsatt reiseglade nordmenn, som hadde en økning på 1,6 prosent. Tyskland står for hver fjerde utenlandske overnatting i Norge og hadde en dramatisk nedgang på syv prosent i sommer. Også nederlenderne, som har over ti prosent av utlandstrafikken, uteble. Det reduserte antall gjestedøgn med over elleve prosent. Ikke overraskende reduserte også Sør Europa sin reisetrafikk i Norge. Italia hadde en nedgang på 21 prosent, og tilsvarende for Spania var 28 prosent. Hotellene står for halvparten av alle sommerovernattingene. De hadde en svak vekst på én prosent i sommer. Nordmenn hadde 3,5 prosent flere overnattinger sammenlignet med 2011, med tilsvarende reduksjon for utlendinger. Camping, som står for rundt 40 prosent av overnattingene i sommermånedene, hadde en nedgang på 2, 6 prosent sommeren 2012, sammenlignet med samme periode i Utenlandske overnattinger ble redusert med 5,5 prosent, og nordmenns overnattinger gikk ned med drøyt én prosent. Et stabilt kurs- og konferansemarked Omtrent halvparten av alle hotellovernattingene er jobb relatert (Statistisk sentralbyrå deler jobbovernattinger i kurs- og konferanseovernatting og yrkesovernatting). Kurs- og konferansemarkedet alene står for cirka 13 prosent av hotellovernattingene. Dette tallet har holdt seg relativt stabilt de siste ti årene. Yrkesovernattingene hadde en økning på begynnelsen av tallet, men har de siste årene ligget rundt 38 prosent. Temperaturen i markedet NHO Reiselivs økonomibarometer gir et anslag på aktivitetsnivå og behov for arbeids kraft i reiselivsnæringen. Det er en kvartalsvis undersøkelse som går ut til NHO Reiselivs medlemmer. Barometeret viser at reiselivet har blitt mer pessimistisk til markedssituasjonen underveis i I 4. kvartal var det drøyt 20 prosent som vurderte markedssituasjonen som god. Tilsvarende vur derte den som dårlig. Reiselivsbedriftenes markedsutsikter dalte i løpet av 2012, men tok seg opp i siste kvartal. 26 prosent av bedriftene mener markedet vil bedre seg i løpet av Forventningene til sysselsettingen for 2013 har blitt noe redusert i løpet av Siste måling viser at bedriftene forventer en nullvekst. Tallene i økonomibarometeret kan også deles opp for overnatting og servering. Trenden i 2012 er at serveringsbransjen har vært mer positiv sammenlignet med overnattingsbedriftene. Todeling i økonomien og negativ turistbalanse I norsk næringsliv ser vi nå en klar tosporsøkonomi; oljerelatert virksomhet og det resterende næringsliv. Dette gjen speiles også i reiselivsnæringen. Bedrifter i nærheten av oljerelatert virksomhet gjør det svært bra, mens bedrifter på steder hvor det ikke er en eneste oljekrone, sliter. Hotellene står for halvparten av alle sommerovernattingene. Turistbalansen, som viser differansen mellom nordmenns kjøp av reisetjenester i utlandet og utlendingers kjøp av reisetjenester i Norge, viser at nordmenn bruker stadig mer penger i utlandet, mens utlendinger bruker betydelig mindre i Norge. Nordmenn brukte i 2011 tre ganger så mye i utlandet sammenlignet med hva utlendinger la igjen i Norge. Denne differansen har blitt stadig større de siste årene. En grunn til den store forskjellen er at den norske kronen er rekordsterk. Det gjør at Norge blir dyrere, mens man får mer igjen for kronen i utlandet. Økning fra 2011 til 2012 I 2012 var det 29,9 millioner overnattinger ved alle norske overnattingssteder, en økning på 2, 9 prosent sammenlignet med Hotell- og andre overnattings bedrifter gikk opp fra 19,2 millioner til 19,8 millioner overnattinger, en økning på vel tre prosent. I samme periode økte tallet på overnattinger ved campingplassene med to prosent. Hyttegrendover nattinger steg med seks prosent, mens norske vandrerhjem har hatt nærmere to prosent færre overnattinger det siste året. 4 5 ÅRsrapport 2012

4 Kommunikasjon og næringspolitikk KLARE PRIORITERINGER I 2012 har NHO Reiseliv fått gjennomslag for viktige næringspolitiske saker. De store seierene har vært fortsatt alkoholservering til klokken 03 og den nye reiselivsstrategien. NHO Reiselivs styre prioriterer regelmessig hvilke næringspolitiske saker NHO Reiseliv skal ha fokus på. Bakgrunnen for prioriter ingene er at de må være realistiske, gi ønsket synlighet og gi resultater. Medlemmene ble spurt om hvor synlig de opplever at NHO Reise liv er i media. Resultatene er fem prosentpoeng bedre enn ved forrige medlemsundersøkelse i Det tar vi som et tegn på at vi har arbeidet riktig, og som en oppfordring til å fortsette arbeidet. Hovedprioriteringene i 1. halvår var skjenketider og moms på servering. Disse sakene ble videre ført i 2.halvår 2012 i tillegg til å fokusere på en posisjonering mot stortingsvalget i Seier i skjenkesaken I 2010 gjorde regjeringen det klart at den i løpet av 2011 ville fremme forslag om å innskrenke skjenketiden for alkohol fra klokken 03 til 02. NHO Reiseliv og NHO har siden jobbet kontinuerlig for å gjøre politikere og myndigheter oppmerksomme på reiselivsnæringens standpunkt. Etter målrettet innsats gjennom mange kanaler i hele 2011, klarte NHO Reiseliv i samarbeid med våre regionforeninger, våre medlemsbedrifter og NHO å få politikerne til å snu. I juni 2012 kunn gjorde Arbeiderpartiets stortingsgruppe at den ikke ønsker å redusere den nasjonale skjenketiden fra klokken 03 til klokken 02. En av dem som er glad for at skjenketiden ikke ble redusert, er daglig leder Tony André Eide ved Oscarsborg Hotel & Resort. -Vi kjøpte et restauranthus da vi skjønte at skjenkesaken gikk i riktig retning. Det er veldig positivt for oss at NHO Reiseliv vant 03-slaget, sier Eide. Arbeidet i skjenkesaken er et godt eksempel på hvor sterkt NHO Reiseliv står når vi tar i bruk hele laget og løfter i flokk. Seier i reiselivsstrategien Nærings - og handelsminister Trond Giske (AP) la i april 2012 frem regjeringens nye reiselivsstrategi Destinasjon Norge. Der har NHO Reiseliv fått gehør for mange saker som vi har jobbet med i lang tid og som næringen har vært opptatt av. Sentralt står arbeidet med å få redusert antall reisemålsselskaper. Reiselivsbedriftene har lenge pekt på at økt volum er den viktigste forutsetningen for å drive lønnsomt. Verdensturismen øker, men samtidig øker også tilbudet av turistdestinasjoner. I 2010 nedsatte NHO Reiseliv et utvalg for å se om dagens strukturer er tilpasset framtidens behov for målrettet og effektiv organisering av felles oppgaver. Utvalgets rapport konkluderte med at antall destinasjonsselskap og turistkontor bør reduseres med opptil 50 prosent de neste fem årene for å sikre bedre markedsføring av Norge. Rapporten ble overlevert Nærings- og handelsminister Trond Giske våren Ett år senere kom regjeringens reiselivsstrategi, som viste med all tydelighet at NHO Reiselivs innspill er tatt til følge. Destinasjonsutvalget Utvalget for destinasjonsselskaper ble første halvår 2012 ledet av Ole Warberg (Bergen Reiselivslag). Tor Sannerud (VisitOslo) overtok som leder etter Ole Warberg andre halvår. Utvalget har i tillegg bestått av May Britt Hansen (Trøndelag Reiseliv) som nesteleder, Vidar Svanemyr (Lillehammer Turist), Heidi Sørvig (Visit Sørlandet), Victoria Bakken (Visit Tromsø), Ståle Brandshaug (Region Stavanger) og Liv Lindskog (Halden Turist). De tre sistnevnte er nye i utvalget fra Utvalget har gjennom året hatt tre møter. Den viktigste saken i 2012 har vært regjeringens reise livsstrategi og omorganiseringen av destinasjonsstrukturen i Norge. Dette arbeidet har stort fokus og fortsetter i Statistikkutvalget bedre reiselivsstatistikk Med mål om en bedre reiselivsstatistikk vedtok NHO Reiselivs styre å nedsette et statistikkutvalg med oppstart i januar Utvalget leverte sluttrapporten til styret i august 2012, hvor konklu sjonen var at vi må arbeide for å få på plass statistikk som hever reiselivsnæringens betydning. Det er nødvendig at statistikken produseres av Statistisk sentral byrå (SSB), som er nøytralt og aner kjent. I samarbeid med NHO og Nærings- og handelsdepartementet jobber vi nå for at SSB får et løft i bevilgningene slik at SSB kan priori tere reiselivsnæringen høyere, og dermed ta større ansvar for å fremskaffe de data næringen har behov for. Dette er også spilt inn i forbindelse med partiprogrammene. Redusert moms på servering NHO Reiseliv har i lang tid arbeidet med å få til en redusert serveringsmoms. Blant annet Vi kjøpte et restauranthus da vi skjønte at skjenke saken gikk i riktig retning. Tony André Eide, daglig leder ved Oscarsborg Hotel & Resort. på bakgrunn av NHO Reiselivs arbeid, fremmet Fremskrittspartiet våren 2012 et forslag om lik moms for serveringssteder, uavhengig av hvor maten fortæres. På bakgrunn av Finanskomiteens innstilling, ble forslaget ikke vedtatt i Stortinget da det var til behandling høsten Samtlige av de andre partiene var imot forslaget. Hovedinn vendingen er at en reduksjon i merverdi avgiften på servering vil bety et provenytap på rundt 2,8 milliarder kroner. NHO Reiselivs landsmøte vedtok i 2012 å jobbe for en utredning av serveringsnæringen i regi av Nærings- og handelsdepartementet. NHO Reiseliv mener det er tid for en helhetlig gjennomgang av næringen, med mål om å skape et rammeverk som kan være med å utvikle serveringsnæringen, gjøre den til en enda bedre næring og redusere antall useriøse aktører. Landsmøtets vedtak var likelydende med Fellesforbundets. Høsten 2012 har vi sammen vært i møte i Næringsdepartementet, som er positive til en slik utredning. Det er viktig for oss å få kartlagt serveringsnærigens krevende ramme vilkår. Dette arbeidet fortsetter også i Mer synlig politi Regjeringen kunngjorde i oktober 2012 at den foreslår å styrke politibudsjettet med over 700 millioner kroner i Store deler av økningen går til oppfølging av 22. juli kommisjonens forslag til bedre beredskap. NHO Reiseliv har tatt tydelig til ordet for mer synlig politi, og vi er glade for at re gjeringen vil styrke politibud sjettet. Posisjonering foran stortingsvalget Høsten 2012 har NHO Reiseliv arbeidet med innspill til de ulike partiprogrammene. Overordnet jobber NHO Reiseliv for at reiselivsnæringen skal fortsette å være et av regjer ingens hovedsatsingsområder uansett valgresultat. Sakene som er spilt inn bygger på prioriteringene styret har gjort når det gjelder næringspolitisk arbeid. Til grunn ligger også resolu sjonene NHO Reiselivs landsmøte vedtok i mai 2012, som omhandler mer synlig politi i gatene og en utredning av serveringsnæringen. NHO Reiseliv har jobbet målrettet for å få redusert de skatter og avgifter som er spesielt tyngende for næringen. Som innspill til stor tingspartienes arbeid med nye parti programmer, har NHO Reise liv bedt politikerne anstrenge seg for å fjerne arveavgiften, eiendomsskatten og formues skatten på arbeidende kapital. Dette er tiltak som vil bedre lønnsomheten og skape større investeringslyst, ikke minst for reiselivsbedrifter i distrikt ene. 6 7 ÅRsrapport 2012

5 Kompetanse og rekruttering FOKUS PÅ FLERE FLINKE HODER NHO Reiseliv arbeider for å øke rekrutteringen til og heve kompetansen i reiselivet. En av våre viktigste oppgaver er å vise ungdom mulighetene de har ved å velge en utdanning for reiselivsnæringen, slik at næringen får kvalifisert arbeidskraft. Reiselivsnæringen har fremdeles utfordringer med å skaffe faglært arbeidskraft. Det er årsaken til at NHO Reiseliv fortsatt priori terer rekrutteringsarbeidet høyt. Arbeidet foku serer på utdanningstilbudene fra videre gående opplæring til universitetsnivå. Verden er din NHO Reiseliv lanserte i 2009 tidenes største rekrutteringssatsing innenfor reiseliv, kampanjen Verden er din. Den er rettet mot kokk-, servitør-, resepsjons- og reiselivsfaget. Kampanjen har ført til mange oppslag i media og økt fokus på rekruttering til våre fag, ikke minst fordi den i stor grad er inter nettbasert og føres gjennom sosiale medier som Facebook, steder der ungdommen i dag er å treffe. I tillegg har kompetanseavdelingen gjennom året vært representert ved flere utdanningsmesser og vært hyppig brukt som foredrags holder ved skoler og rådgiversamlinger. Viktige arenaer NHO Reiseliv er til stede på viktige arenaer hvor videregående opplæring står på dags orden, slik som faglig råd for restaurant og matfag og faglig råd for service og samferdsel. NHO Reiseliv har nær til knytning til Norsk Hotellhøgskole (NHS) ved Universitetet i Stavanger, hvor vi er representert i instituttstyret. NHO Reiseliv har en samarbeidsavtale med Foreningen for Opplæringskontorene i Hotell, Restaurant og Reiseliv (FOHR). Landskonferansen NHO Reiseliv arrangerte Landskonfe ransen kompetanse og rekruttering i reiseliv og matindustrien 22. og 23. oktober på Park Inn Oslo Airport, Gardermoen. Konferansen er en av de viktigste nasjonale møteplassene mellom skole, myndigheter og næringsliv innen reiseliv og matfag, og samlet over 100 deltakere. NHO Reiseliv er til stede på viktige arenaer hvor videregående opplæring står på dagsorden, slik som faglig råd for restaurant og matfag faglig og råd for service og samferdsel. 8 9 ÅRsrapport 2012

6 Arbeidsliv GODE RÅD ER GRATIS NHO Reiselivs avdeling for arbeidslivspolitikk er en viktig støttespiller for medlemsbedriftene. Advokatene er spesialister i arbeidsrett, men bistår også medlemmene på andre juridiske områder som har betydning for bedriften. Pågangen har også i 2012 vært stor. Krevende lovarbeid I 2012 har avdelingen blant annet arbeidet med regjeringens forslag om endring av maksimal skjenketid, smerteerstatning, matinformasjonsforordningen, endringer og forskrifter til lov om vaktvirksomhet og fornyelse av allmenngjøringsforskriften av rengjøringsoverenskomsten. Det har vært mange utfordringer og mange saker i forbindelse med at samtlige skjenkebevillinger skulle fornyes i Det har i hele 2012 vært stort fokus på alkoholloven og skjenking av alkohol fra forskjellige hold, spesielt på inndragning av bevil linger i tillegg til fornyelsene. Avdelingen har også avholdt kurs og samlinger for medlemsbedriftene. Tariffoppgjøret NHO Reiselivs tariffutvalg består av 11 repre sentanter fra forskjellige tariffbundne bedrifter, som speiler hele medlemsmassen. Utvalget oppnevnes av NHO Reiselivs styre. De nedlegger et betydelig arbeid, særlig når det er forbundsvise oppgjør. I 2012 var det et meget utfordrende forbundsvist hoved oppgjør grunnet at det på forhånd var skapt alt for store forventninger på arbeidstakersiden. Tariffutvalget hadde tre forberedende heldagsmøter før tarifforhandlingene startet. Forhandlingene på Riksavtalen foregikk mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv og startet 27. mars Etter to dagers forhandlinger brøt Fellesforbundet forhand lingene, og det gikk til mekling. Meklingen startet 16. april med utløp natt til 19. april. Det var en intens og vanskelig mekling, men partene kom frem til et anbefalt forslag sent på natten. Forslaget ble vedtatt av begge parter i uravstemningen. Tariffutvalget avviklet et lunsj til lunsj møte august 2012 for å oppsummere og lære av oppgjøret med tanke på kommende oppgjør. Økt saksomfang Det er ikke uvanlig at NHO Reiselivs advokater besvarer mer enn 50 telefon- og e-posthenvendelser fra medlemsbedrifter daglig. Avdelingen har representert en rekke bedrifter i tvister og rettsbehandling innenfor arbeidsrettsområdet. Avdelingen har håndtert Det er ikke uvanlig at NHO Reiselivs advokater besvarer mer enn 50 telefon- og e-posthenvendelser fra medlemsbedrifter daglig. mange saker i forbindelse med myndighetenes kontroll etter alkohol- og matlovgivning, saker som ofte er tidkrevende og skaper frustrasjon hos medlem mene. Det har vært en ikke ubetydelig økning i saker som går på underslag og tyveri. Avdelingen merker også en klar økning i forbrukerrelaterte saksområder. HMS NHO Reiseliv jobber for at medlemsbedriftene skal være trygge arbeidsplasser på alle måter. Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er lønnsomt og gir konkurransefordeler. Arbeidstakere som trives på jobb vil være de beste ambassa dører for bedriften, både når det gjelder kunder og rekruttering. Et godt arbeidsmiljø og god kvalitet i arbeidsprosesser vil sikre god kompetanse, stabile arbeidstakere og godt omdømme. Legionellaprosjekt Internkontroll i forbindelse med bakterier i eget VVS system er et krav i Forskrift om miljørettet helsevern, og medlemsbedriftene er opptatt av sikker hotelldrift uten fare for legionellasmitte. Legionellapro sjektets testperiode ble startet våren Alle hotellkjedene har vært engasjert i prosjektet, og resultatene av utprøving av ulike metoder vil foreligge når legionellaprosjektet ferdigstilles høsten IA NHO Reiseliv har arrangert IA- samlinger i Trøndelag og Oslo/Akershus i samarbeid med Arbeidslivssenteret (ALS) og Fellesforbundet. Mange kan oppleve daglig ledelse og sykefraværsoppfølging som vanskelig og ensomt, men gjennom å få god kontakt med ALS, kollegaer i bransjen og få kunnskap om hvilken hjelp som finnes, lettes dette arbeidet. Deltakerne har vist stort engasjement og har fått med seg inspirasjon og verktøy tilbake i bedriften. Dette arbeidet fortsetter i CAMPINGAVDELINGEN 2012 NHO Reiseliv Camping kvalitetssikrer norske camping bedrifter gjennom klassi fisering og markedsføring av bedriftene i Norsk Camping Guide, og på Avdelingen har i tillegg ansvaret for admini strasjon og gjennomføring av autorisasjonsordningen, som kvalitetssikrer driften av turistkontor. Fokusområder i 2012 Avdelingen klassifiserer og kontrollerer campingbedriftene etter nordiske stjerne krav, og markedsfører dem i en årlig utgivelse av campingguiden. I tillegg deltar avdelingen på messer, holder hjemmesiden løpende oppdatert og gir autorisa sjon til turistkontorer. Europeisk Campingkort Avdelingen har deltatt i utvikling av nytt campingkort for Europa; Camping Key Europe. Det nye kortet erstatter Camping Card Scandinavia som innsjekkingskort og fordelskort. Kortet er et samarbeid mellom campingbedriftorganisasjonene i Finland, Sverige, Danmark og Norge (Nordisk Campingråd) og campingbrukerorganisasjonene ADAC i Tyskland og ANWB i Nederland ÅRsrapport 2012

7 12 13

8 Innkjøpskjeden LØNNSOMME BETINGELSER NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har lagt et spennende år bak seg; første driftsår i netthandelsportalen, nytt bonussystem, nye og bedre avtaler med en rekke leverandører og nye medarbeidere er på plass. Medlemskontakt, deltakelse på messer og kundebesøk har også i 2012 blitt prioritert høyt. Sammen med deg som medlem står vi bedre rustet enn noen gang til å jobbe for et enda bedre innkjøpstilbud. Innkjøpskjeden er opptatt av å opprett holde en sunn konkurransesituasjon i storhusholdningsmarkedet og har derfor minst to leverandører i de fleste varegrupper. I tillegg kan medlemmene velge mellom to av de riksdekkende grossistene ASKO og Servicegrossistene. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden fremforhandler og vedlikeholder konkurransedyktige avtaler som gir medlemmene meget fordelaktige betingelser på et stort sortiment av varer og tjenester som kolonialvarer, ferskvarer, non-food, øl, mineralvann samt vin og brennevin. Medlemmer som er lojale mot avtalene mottar også etter årets slutt en betydelig partnerbonus, som genereres og beregnes ut i fra et nettofakturert kjøp fra alle de største avtaleleverandørene. Innkjøpsutvalget og innkjøpsdirektør Innkjøpsutvalget er satt sammen av medlemmer som representerer bredden av medlemsbedrifter i NHO Reise liv Innkjøp. I 2012 har innkjøpsutvalget gjennomført to møter og med initiativ fra leder hatt tett, fortløpende kontakt seg imellom for å gi innspill til Innkjøpskjedens tilbud og drift. Vår innkjøpsdirektør i 10 år, Jörg O. Stehl, sluttet i løpet av året. Morten Karlsen er ansatt i stillingen, og begynte Innkjøp gjøres best på nett På netthandelsportalen www. horecainnkjop.no kan man bestille og motta ordrebekreftelser på de fleste avtaleleverandørene av mat og drikke. Dette gir en betydelig forenkling i innkjøpsrutinene. Med netthandelsløsningen følger det i tillegg tilgang til å håndtere varetelling, menykalkulasjon, produkt, avtale informasjon, rapporter og muligheter for e-faktura. Alle Innkjøpskjeden er opptatt av å opprett holde en sunn konkurransesituasjon i storhusholdningsmarkedet og har derfor minst to leverandører i de fleste varegrupper. medlemmer i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har lesetilgang til hvor de kan sjekke avtalepriser, lese nyheter fra leverandørene og avtaleinformasjon samt prøve bestillingsfunksjonen. I tillegg kan medlemmer i Innkjøpskjeden få tilgang til full brukerlisens til en lav kostnad, som gir tilgang til alle funksjonene. Totalt har 1800 medlemsbedrifter fått lesetilgang og over 200 har full brukerlisens. Siden oppstarten i august 2011 har nærmere ordrer fra medlemmene til leve randørene blitt utført via netthandelsportalen, og det har blitt bestilt varer for 160 millioner kroner. Verdifull konsulentbistand Du får kontakt med en fagperson i ditt distrikt som kjenner din lokale konkurransesitua sjon og lokale betingelser. De er spesialister på grossist, leverandørvalg og strukturert innkjøp. I 2012 ansatte Inn kjøpskjeden en egen distrikts sjef i Nord-Norge. Med denne ansettelsen har Innkjøpskjeden nå åtte årsverk som jobber aktivt i distriktene sammen med våre medlemsbedrifter for å styrke innkjøpssamarbeidet. Erfaringer viser at de fleste bedrifter som aktivt benytter vår kompetanse og samler sine innkjøp til våre avtaler, vil spare store beløp på innkjøpene sine ÅRsrapport 2012

9 Arbeid i regioner REISELIVETS LOKALE STEMME NHO Reiseliv har vært en aktiv deltaker i den lokale debatten om reduserte skjenketider. Saken er viktig og har engasjert mange medlemsbedrifter også i NHO Reiseliv Innlandet NHO Reiseliv Innlandet dekker fylkene Hedmark og Oppland. Regionforeningens styre ledes av Roar Øien (Hafjell Resort AS). Regionansvarlig i NHOs administrasjon er Tore Haug. Omorganiseringen som ble gjennomført i 2010, har gjort NHO Innlandet til en tyngre og mer synlig aktør i arbeidet for reiselivsnæringen. På denne bakgrunn drøftet et utvidet styre behovet for en egen regionforening med eget styre. Et enstemmig styre besluttet å beholde dagens ordning. Medlemskommunikasjon og medlemsengasjement har hatt førsteprioritet i regionforeningens arbeid også i Medlemsbedriftene blir kontaktet i forkant av styremøtene, hvor de får anledning til å komme med innspill til dagsordenen. Etter møtene mottar de et kort notat. Styreleder og sekretær har sammen gjennomført et titalls bedriftsbesøk i løpet av året, noe som blir meget godt mottatt. Hedmark og Opplands deltakelse i pilotprosjektet Universell Utforming har vært blant de viktigste sakene NHO Reiseliv Innlandet har arbeidet med i Deltakelsen i prosjektet har hjulpet medlemsbedriftene med å imøtekomme kravene til universell utforming. Samtidig er det viktig å ivareta praktiske og bedriftsøkonomiske sider ved ønsker og pålegg om gjennomføring av tiltak. Om lag 90 reiselivsbedrifter er kartlagt og har fått en kort rapport på status og mulige tiltak. Prosjektet avsluttes i Arbeidet med å rekruttere kompetent arbeids kraft til medlemsbedriftene skal alltid ha høy prioritet i foreningens arbeid. Mye av rekrutteringsarbeidet skjer i regi av Lærlingekompaniet Innlandet og i samarbeid med NHO Innlandet. I samarbeid med Mesna videregående skole på Lillehammer, ble det i 2012 gjennomført et eget rekrutteringsprosjekt overfor 9. klasse på åtte ung domsskoler. Opplegget var vellykket og videreføres i I samarbeid med Ungt Entre prenørskap i begge fylker, planlegger NHO Reiseliv Innlandet et eget informasjons- og påvirknings arbeid overfor lærere og veiledere i ungdomsskolene. Distrikthotellenes utfordrende situasjon er et prioritert og omfattende arbeidsområde, som også opptar offentlige myndigheter, spesielt i Oppland. Oppland fylkeskommune har vedtatt å bruke tildelte midler til å finansiere et eget omstillingsprogram for bedriftene som ønsker å delta. NHO Innlandet deltar i det forberedende arbeidet sammen med Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Høgskolen i Lillehammer. NHO Innlandet har inngått en avtale med Energiråd Innlandet. Som en konkretisering av denne avtalen er fem hotellbedrifter i Hedmark i gang med et program for energiøkonomisering. Regionforeningens handlings plan for 2013 var tema på medlemsmøtet i november. Prioriterte satsingsområder er samferdsel, rekruttering, omdømme bygging, alkoholpolitikk, organi sering av reiselivsnæring ens markeds apparat og distrikthotellenes situasjon. NHO Reiseliv Midt-Norge NHO Reiseliv Midt-Norge dekker fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. I 2012 har regionstyret vært ledet av Jan Tore Fladvad (Manna Brasseri Trondheim). Regionansvarlig i NHOs admini strasjon er Jon Uthus, og Kristin Bjånes er kontaktperson for Møre og Romsdal. Samordningen med regionkontorene til NHO har bidratt til å rette fokus på store og viktige saker for reiselivet i regionen, slik som samferdsel og rammevilkår på tvers av næringer. Medlemskontakt har hatt høy prioritet. I den forbindelse har styret gjennom året spesielt diskutert hvordan skape økt engasjement blant medlemmene. For å få økt nærhet til medlemsmassen, har et lokal lag i Møre og Romsdal og et i Trøndelag blitt etablert. Lokal lagene skal spesielt bidra til at lokale saker settes på dagsorden og løftes opp på en nasjonal agenda, hvis saken er av slik karakter. Av saker som NHO Reiseliv Midt- Norge har jobbet med, i tillegg til organisering, nevnes spesielt: - Skjenkesaken, herunder åpningstider, kontrollsystemer og bevillingsregimet - Serveringsmoms - Rekruttering til bransjen - Kompetansekrav til å starte opp serverings bedrifter Dette er saker som også vil bli fulgt opp i 2013, spesielt i forbindelse med stortingsvalget. NHO Møre og Romsdal deltok på forenklingssamråd med Statsministeren og Næringsministeren i Ålesund i oktober. Her ble det fokusert på ovennevnte saker som viktige betingelser for reiselivsnæringen. Det ble også arrangert lyttemøte med næringen i juni i Ålesund der rekruttering, lærlinger og næringens omdømme ble diskutert. Andre saker NHO Møre og Romsdal har arbeidet med er eiendomsskatt, destinasjonsstrukturen, rassikring og samferdsel, gjeninnføring av bonus ordning på innenlands flystrekninger, Kinas restriksjoner på turisme til Norge, kabotasjesaken, regionale verneombud samt sesongforlengelse. NHO Trøndelag har i tillegg til de saker som har vært fremmet gjennom styret, jobbet med destinasjonsstrukturen. Regionkontoret har i nært samarbeid med Trøndelag Reiseliv jobbet aktivt for å fremme en tydelig og samkjørt destinasjonsstruktur. Videre har regionforeningene gjennom året jobbet proaktivt med mediekontakt. NHO Reiseliv Nord-Norge NHO Reiseliv Nord-Norge dekker fylkene Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. I 2012 har regionstyret vært ledet av Kari Flesvik (direktør Rica Hotel Alta). Avdelings direktør for NHO Reiseliv Nord-Norge i NHO sin administrasjon er Geir Solheim, og Ellen Klaussen er sekretær/regnskapsansvarlig. Gøran Kimsaas er nytilsatt innkjøpssjef med utgangspunkt i Bodø. Geir Solheim er også direktør og styreleder i Arena Nord AS, et selskap eid av regionforeningen, og som utfører de fleste aktiviteter og prosjekter. NHO Reiseliv Nord-Norge/Arena Nord AS utgjør til sammen åtte personer tilknyttet NHO kontoret i Troms. Alle oppgaver er nedfelt i Næringspolitisk Handlingsplan for NHO Reiseliv Nord-Norge, Medlemskommunikasjon og medlemsengasjement har hatt førsteprioritet i regionforeningens arbeid også i som vedtas for hvert år. Viktige oppgaver er hovedansvaret for Nordnorsk Reiselivsstatistikk, gjennomføring av Nord i Sør og Arena Nord i De to sistnevnte er de to viktigste møteplassene for reiselivsnæringen i nord hvert år. Andre viktige oppgaver som kan nevnes er Arktisk Meny, som har jobbet med kortreiset mat og kokkefaget i over 12 år, Cruisenettverk Nord-Norge og Svalbard, Fly/ Charterfond til Nord-Norge og to utgivelser av Reiseliv i Nord. År 2012 var et godt år for reiselivsnæringen i landsdelen ÅRsrapport 2012

10 ARBEID I regioner REISELIVETS LOKALE STEMME Omsetningsøkningen fra 2011 er på nærmere 10 %, hvor størsteparten av veksten har funnet sted i transportbransjen. Også 2012 ble et godt år for reiselivsnæringen i landsdelen. De foreløpige estimater tyder på omsetningsvekst både innenfor overnatting og servering og spesielt innenfor transportbransjen. Nord-Norge har det siste året hatt en svært positiv utvikling i utenlandstrafikken, ikke minst i vintermånedene. NHO Reiseliv Nord-Norge er meget godt fornøyd med det arbeidet som gjøres av vårt landsdelsselskap, Nord Norsk Reiseliv AS, hvor vi er en av de større private eiere sammen med Rica, Thon og Hurtigruten. NHO Reiseliv Oslo og Akershus I 2012 har regionstyret vært ledet av Espen Holm (TGI Friday s). Regionansvarlig i NHOs administrasjon er Ingvild M.H. Eriksen. Fra 10. september 2012 til september 2013, jobber Siri Fjelde som vikar for Ingvild M. H. Eriksen. NHO Reiseliv Oslo og Akershus har sammen med NHO Reiseliv i 2012 arbeidet med en rekke aktuelle saker som har opptatt medlemsbedriftene. Kontakten med lokale politikere, kommune og tilsynsmyndigheter har vært god. Denne våren har styreleder Espen Holm sammen med flere medlemsbedrifter i regionen engasjert seg i den politiske debatten om nasjonal innskrenking av skjenketidene. NHO Oslo og Akershus og NHO Reiseliv står sammen med restaurantbedriftene i kampen mot tidligere stengetider i regionen. NHO Reiseliv Oslo og Akerhus har deltatt i Salutt-prosjektet, et samarbeid mellom Oslo Kommune, politiet, helsedirektoratet og bransjen for å gjøre utelivet tryggere og hindre overskjenking. Det har blitt arrangert et informasjonsmøte på sentrum politistasjon vedørende kriminalitetsbildet i Oslo Sentrum. I tillegg har NHO Reiseliv Oslo og Akershus fått på plass en prøveordning for hvordan medlemsbedriftene kan sende inn forenklede anmeldelser, for eksempel når det gjelder tyveri, på vegne av utenlandske gjester. Regionforeningen har hatt tett samarbeid med politiet på lomme tyveri-prosjektet, med faglig deltakelse på deres konferanse og deltakelse på den årlige kampanjen. Sammen med NHO Reiselivs HMS-rådgiver er det blitt etablert en sikkerhetsgruppe for hotellene i regionen med fokus på sikkerhet og forebyggende tiltak. I Bylivsundersøkelsen, som er en kvalitativ og kvantitativ undersøkelse av bylivet i Oslo sentrum, deltar regionen i styringsgruppen. Målet er å videreutvikle Oslo til å bli en enda mer levende og attraktiv reiselivsby. Styret og seniorrådgiver har enga sjert seg i flere saker og gitt innspill til hørings svar til lokale og nasjonale saker. Tilveksten av nye medlemmer har vært svært god i 2012, hvor vi gleder oss over netto tilvekst på 79 nye medlemmer og hele 395 medlemmer i regionen. NHO Reiseliv Øst-Norge NHO Reiseliv Øst-Norge dekker fylkene Buskerud, Vestfold og Østfold. I 2012 har region styret vært ledet av Herman Berntsen (Redningen). Regionssekretær fra NHOs administrasjon er senior rådgiver Bjørn Arnesen. Regional delplan for reiselivet i Buskerud fikk i 2012 nok en gang tildelt åtte millioner fra fylkestinget. Pengene ble brukt til utvikling av statistikk, reiselivsmonitor, bærekraft og kompetanse i sam arbeid med fylkeskommunen, HiBu, IN, NHO Buskerud og NHO Reiseliv. Buskerud er det første fylket i Norge som har utarbeidet en egen regional delplan for reiselivet. KomMed-prosjektet, et utviklingsprosjekt for reiselivsbedrifter i Buskerud og Vestfold i perioden , er et samarbeidspro sjekt mellom NHO og LO. Hovedmålet er at deltakende bedrifter i Buskerud og Vestfold skal få styrket partssamarbeid, økt konkurranseevne og lønnsomhet. Økt attraktivitet som arbeidsplass og evnen til å redusere turnover i arbeidsstokken, er et vesentlig delmål. Prosjektet ble i desember 2012 tildelt kr ,- fra Arbeidsmiljøfondet (tidligere tildelinger i 2011 er fem mill. kroner fra HF pluss kr ,- fra IN). NHO Reiseliv Øst-Norge har samarbeidet med Skatt Sør og Skatt Øst om å utvikle tiltak knyttet til utfordringene med svart arbeid. Samarbeidsmøter med Fellesforbundet ble gjennomført i mai og november. NHO Reiseliv Øst- Norge er tildelt vertskaps rollen for landsmøtet til NHO Reiseliv i NHO Reiseliv Vest-Norge NHO Reiseliv Vest-Norge dekker fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. I 2012 har regionstyret vært ledet av Aslak Dalehaug (Tango Bar og Kjøkken). Region ansvarlig i NHOs administrasjon er Wenche Salthella. NHO Reiseliv Vest-Norge er med over 400 medlemmer den største regionforeningen målt i antall medlemsbedrifter. I 2012 har regionforeningen jobbet aktivt med den såkalte kabotasjesaken for å få myndighetene til å snu i saken til det beste for næringen og ikke minst for distriktshotellene, som fryktet at bussturistene ville svikte Norge hvis de nye reglene ble innført. Regionstyret er meget tilfredse med at myndig hetene på tampen av året la saken død. Regionforeningen har i 2012 arbeidet mye med alkoholpolitikk. Spesielt har serveringsnæringen i Bergen kommune hatt utfordringer som NHO Reiseliv sammen med tillitsvalgte og NHO har jobbet aktivt med. Samtidig med at alkoholpolitiske retningslinjer er blitt fornyet i samtlige kommuner i landet, har Buskerud er det første fylket i Norge som har utarbeidet en egen regional delplan for reiselivet. regionkontoret jobbet for å sikre best mulig rammevilkår for medlemmene i neste fireårsperiode. NHO Reiseliv Sør-Norge NHO Reiseliv Sør-Norge dekker fylkene Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. I 2012 har regionstyret vært ledet av Jan Stabell (Gaustablikk Høyfjellshotell). Region ansvarlig i NHO Reiseliv Sør-Norge er Arild Ljådal, og Trond Madsen er kontaktpersonen for NHO Agder. Det næringspolitiske arbeidet for reiselivet har NHO kontorene for Agder og Telemark tatt seg av. NHO Agder har fått tillatelse til å igangsette et forprosjekt om utvikling av bedrifts kultur gjennom bredvirkning. Dette prosjektet er støttet av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF). Det arbeides nå med et hovedprosjekt med deltakere fra både Agder og Telemark. NHO Telemark har vært spesielt engasjert i en ny regional plan for reise liv og opplevelser, en plan som skal peke 12 år frem i tid og som skal følges opp med årlige handlings planer. Det har vært jobbet mye med ny organisering av reiselivet i Telemark. Dette er en prosess som har skapt en del debatt innad blant medlems bedriftene. Det store spørsmålet har vært forholdet mellom landsdels selskap og destina sjonsselskaper. Ellers har regionforeningen arrangert kurs i salg- og service og innen arbeidsgiverservice og ledelse. Det har vært møter med kommunen angående praktisering av skjenkekontroll og røykelov. Videre har regionforeningen hatt hyppige møter med stortingspolitiker Sigvald Oppebøen Hansen i Justiskomiteen om ny lov om vaktvirksomhet ÅRsrapport 2012

11 DETTE ER NHO REISELIV Mål og identitet Styret i NHO Reiseliv NHO Reiseliv er Norges største arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for reiselivsnæringen og representerer mer enn 2500 bedrifter, som har en samlet årlig omsetning nær 30 milliarder kroner og syssel setter over arbeidstakere. NHO Reiseliv har sitt hovedkontor i Oslo, hvor det jobber omkring 30 medarbeidere. Organisasjonen er organisert i syv regioner med hvert sitt lokalstyre. I tillegg har NHO Reiseliv lokallag, som sammen med NHOs regionkontorer er organisasjonens forlengede arm lokalt og regionalt. Etter at NHO Reiseliv og NHO samordnet sine regionale administra sjoner i 2010, blir lokale nærings politiske spørsmål ivaretatt av NHO. Dette gir reiselivet større slagkraft enn tidligere. NHOs 15 regionkontorer har god beredskap lokalt til å svare både på bransje relaterte spørsmål og nærings- og arbeidslivsrelaterte saker. Verdiskaping i reiselivet Reiselivsnæringen er Norges tredje største næring. I 2011 var det årsverk tilknyttet den norske reiselivsnæringen. Det tilsvarer 1 av 10 årsverk i fastlands-norge. Som landets største reiselivsorganisasjon arbeider NHO Reiseliv for at bedriftene og de ulike bransjene i norsk reiselivsnæring skal ha gode rammevilkår. Dette gjøres gjennom aktivt påvirkningsarbeid rettet mot politikere og myndigheter både lokalt og sentralt. Målsettingen er at reiselivsnæringen i enda større grad skal bli en lønnsom og attraktiv næring, som bidrar til vekst og sysselsetting over hele landet. Setter dagsorden Samtidig søker NHO Reiseliv å bidra til å synliggjøre reiselivets interesser gjennom å sette reiselivets saker på dagsorden i media. Saker som lønnsom drift, regler for skjenking av alkohol, markedsføring av Norge og bevaring av kulturlandskapet er alle eksempler på næringspolitiske saker hvor NHO Reiseliv har stort fokus. NHO Reiseliv arbeider tverrfaglig og tverrpolitisk i sitt påvirkningsarbeid, og er blant annet en aktiv deltaker i å gi høringssvar og delta på høringer på Stortinget i saker som angår reiselivet. Ole Warberg, president Knut Almquist, adm. direktør NHO Reiselivs mål og identitet ble vedtatt på landsmøtet i Vårt hovedmål Ved å sette våre medlemmer i sentrum, skal NHO Reiseliv være reiselivets talerør og toneangivende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge. Gjennom slagkraftig medlemsservice, nærings- og arbeids livspolitikk, skal vi bidra til at bransjen og våre medlemmer oppnår forutsigbare rammevilkår, et godt omdømme og økt lønnsomhet. Vår posisjon Nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen for hele reiselivet. Vår ambisjon NHO Reiseliv skal være blant Norges mest profilerte og respekterte næringslivsorganisasjoner med stor gjennomslagskraft. Løfter Sterkere omdømme og gjennomslagskraft for reiselivet Høy medieberedskap Fri juridisk bistand innenfor arbeidsrett Tilgang til faglige og sosiale nettverk Sikre kompetent arbeidskraft Vi vet hva som skjer og informerer deg Markedets beste innkjøpsavtaler Våre verdier Vi skal være engasjerte, modige og ansvarlige. Engasjert betyr at vi skal ta initiativ, involvere og strekke oss etter å gi vårt aller beste. Vi tror på det vi driver med. Det skal vi også utstråle! Modig betyr at vi skal våge å tenke nytt, stille krav og utfordre hverandre, våre medlemmer og reiselivets rammesettere. Ansvarlig betyr at vi skal være oppdaterte, pålitelige og ikke gi oss før våre medlemmer blir møtt, hørt, sett og har fått hjelp. Ole Warberg, president Bergen Reiselivslag Morten Thorvaldsen, visepresident Thon Hotels AS André Schreiner, styremedlem Choice Hotels Scandinavia ASA Ole P. Bruun, styremedlem Hovden Høyfjellsenter og Hyttepark Tor-Ragnar Fjeldstad, styremedlem Tromsø Travel Hotel AS Tove Rønning, styremedlem Grimsbu Turistsenter ANS Karen Kvalevåg, styremedlem Umoe Restaurant Group Sølvi Øgsnes, varamedlem Breidablikk Gjestehus Gerd Janne Husby, varamedlem Rissa Hotell ÅRsrapport 2012

12 2012 STORT & SMÅTT Januar NHO Reiseliv ba samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om å utsette innføringen av strengere kabotasjeregler, som omhandler utenlandsregistrerte bussers adgang til å kjøre turister i Norge. En normal høring med tre måneders frist lar seg ikke gjennomføre innen forskriften skal iverksettes 1. april, sa administrerende direktør i NHO Reiseliv, Knut Almquist, til Dagens Næringsliv. Februar NHO Reiseliv reagerte på at politiet vil stenge utesteder som ikke oppfyller nye krav for ordensvakter. Hvis det blir slik at ethvert vakthold, også i en vanlig resepsjon, skal utføres av vektere, synes vi det er å gå for langt, sa direktør for arbeids livspolitikk i NHO Reiseliv, Jostein Hansen, til Dagens Næringsliv. Mars Fellesforbundet brøt forhandlingene med NHO Reiseliv om Riksavtalen for hotell og restaurant. Reiselivet i Distrikts-Norge er hardt presset økonomisk. Vi kan ikke innfri Fellesforbundets høye forventninger til årets lønnsoppgjør. Vi frykter oppsigelser, nedleggelser og i verste fall enda flere konkurser, sa forhandlingsleder i NHO Reiseliv, Jostein Hansen, ifølge NTB. April Utesteder som i dag selger alkohol til klokken 03 om natten, vil få et inntektstap på 9-12 prosent hvis kranene stenges en time før, skrev Aftenposten. Det vil være meget uheldig om regjeringen går inn for å kutte kommunenes selvstendige rett til å la utelivet holde åpent til klokken 03, sa Kristin Gyldenskog, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv, til Aftenposten. Mai Under NHO Reiselivs landsmøte ble Sundvolden Hotel og Utvika Camping hedret for sin innsats i forbindelse med tragedien 22. juli Disse to virksomhetene vil for alltid være et symbol på handlekraft, medmenneskelighet og omsorg, sa Kristin Gyldenskog, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv, ifølge Ringerikes Blad. Juni Etter sterkt press fra NHO og NHO Reiseliv droppet Arbeiderpartiet å redusere skjenketiden fra klokken 03 til 02. Vi har fått drahjelp fra hele NHO-apparatet og våre medlemsbedrifter i denne saken, sa Kristin Gyldenskog, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv, til VG. Juli Troll selger bedre enn midnattssola, sa direktør Hogne Høstmælingen i Hunderfossen Familiepark til VG Nett. Det ene utelukker ikke det andre. Turistene ønsker opplevelsesbaserte reiser i ferien. Derfor er det viktig å fremheve alle mulighetene Norge har som reisemål, sa Kristin Gyldenskog, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv, til VG Nett. August Nye Myrkdalen hotell på Voss mangler 50 ansatte fem måneder før åpning, skrev Nationen. Det er over 6000 personer med yrkesbakgrunn fra reiseliv og transport som er registrert arbeidsledige hos NAV. Her har NAV en jobb å gjøre, sa Kristin Gyldenskog, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv, til Nationen. September Europa-krisen førte til færre sommerturister, meldte Aftenposten. Høy kronekurs og finansuro ute i Europa er medvirkende årsaker til at utenlandske turister svikter Norge. Vi har den høyeste kronekursen målt mot euro på ti år, sa direktør for kommunikasjon og nærings politikk i NHO Reiseliv, Kristin Gyldenskog, til Aftenposten. Oktober Næringsminister Trond Giske kunngjorde at han vil redusere antall reise målsselskap kraftig. Å redusere antall reisemålsselskap var hoved punktet i reiselivsstrategien som kom etter påsken. En oppfølging av dette er en seier for oss og noe vi har kjempet for lenge, sa Kristin Gyldenskog, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv, til NTB. November Naturopplevelser og nordlys har i 22 måneder gitt Nord-Norge en sammenhengende turistvekst. Suksessen til Nord-Norge er et bevis på at satsingen rundt midnattssol og nordlyset har vært viktig og ikke minst riktig. Med nordlyset har reiselivet i Nord-Norge skapt seg en ny sesong, sier Kristin Gyldenskog, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv, til Nationen. Desember For å bedre vilkårene for hoteller i distriktene, ber NHO Reiseliv partiene om å fjerne skatter og avgifter som rammer distriktshotellene særlig hardt. De aller fleste distriktshotellene har økonomiske og driftsmessige utfordringer. Lønnsomheten er gjennomgående svak, og det enkelte hotell er meget sårbart overfor endringer i markedet, sier Kristin Gyldenskog, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv, til Nationen ÅRsrapport 2012

13 NHO Reiseliv Postadresse: Postboks 5465, Majorstuen, 0305 Oslo Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo Foto: Per Trana Telefon: Telefax: E-post:

Medlemshåndboken 2015. Holder deg oppdatert

Medlemshåndboken 2015. Holder deg oppdatert Holder deg oppdatert EVERGOOD Kaffeblandingen i EVERGOOD består av spesielt utvalgte Arabica-bønner dyrket i 1200 til 2000 meters høyde i land som Kenya og Colombia. Her er jordsmonnet fruktbart og klimaet

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen FEBRUAR 2011 VINNER VINTEREN Tromsø er den suverene vinterdestinasjonen i Nord- Norge for utenlandske turister. Men bak suksessen er antallet gjestedøgn stusselig

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 9 November 2010 Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 Skandinavias mest fornøyde bileiere kjører Mercedes-Benz E-Klasse* *AutoIndex 2010 Mercedes-Benz

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer