Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013"

Transkript

1 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige innspill og dialog skal bidra til relevante og bedrede sikkerhetstiltak for offentlig og privat virksomhet. Nosif skal være en ideell, selvfinansierende og juridisk selvstendig organisasjon som er basert på verdier som uavhengighet, partipolitisk nøytralitet og en demokratisk styreform.

2 Innhold 1 STYRETS BERETNING Styret Valgkomité Sekretariat MEDLEMSMASSEN ØKONOMI PROSJEKTER OG AKTIVITETER Årsmøter Medlemsmøter Eliaden Sikkerhetskonferansen 2012 og mini sikkerhetsmesse til København Messereiser Hjemmesiden Sikkerhetslederutdanningen Sertifisering av sikkerhetsledere og sikkerhetsmedarbeidere Arbeid med strategi, visjon, styringsmål og verdier Høringsuttalelser - Egenberedskap Nosif på Facebook Profil/branding Stipendier Æresmedlemskap STYRETS SYN PÅ FREMTIDEN Foreningsprofil Organisasjon Om foreningens hjemmeside Seminarer, kurser, utdanning og sertifisering Påvirkning av myndigheter og regelverk Nordisk/internasjonalt samarbeid Utvikle etiske prinsipper og bidra til høy etisk standard Side 2

3 1 STYRETS BERETNING 1.1 Styret Styret har i årsmøteperioden fra 6. mars 2012 til 5. mars 2013 bestått av: President: Visepresident: Randmod Omarhaug, COWI AS Øyvind Halnes, Stanley Security AS Styremedlemmer: André Thomsgård, Securitas AS Janne Holtet Westbye, Oslo Handelsstands Forening Karin Fagersand, Nasjonalmuseet Para Paranthaman, Avinor Sverre Røed-Larsen, HMS-Rådgivning Varamedlemmer: Tina Hellerød, NetCom Hans-Kristian Sætrum, DNB Revisor: Jan Werner Pettersen, EVRY Det har i årsmøteperioden vært avholdt 10 ordinære styremøter; 27. mars 2012, 25. april 2012, 24. mai 2012, 28. august 2012, 23. oktober 2012, 20. november 2012, 4. desember 2012, 29. januar 2013, 11. februar 2013 og 5. mars Det høye aktivitetsnivået har skapt en positiv utvikling og god økonomi, men har samtidig skapt behov for økt administrativ arbeidskapasitet. 1.2 Valgkomité Valgkomiteen har bestått av: Stig Halgeir Øksnes, EDB ErgoGroup Eivind Kjensli, Nokas Unified Solutions Kjell Banken, NTNU 1.3 Sekretariat Sekretariatet har vært delt mellom styrets medlemmer etter behov. Det ble startet et arbeid med å etablere en administrativ funksjon ved en egen arbeidsgruppe, se pkt.5.2 Side 3

4 2 MEDLEMSMASSEN Pr. 31. desember 2012 hadde Norsk Sikkerhetsforening 147 betalende medlemmer. Antall bedriftsmedlemmer er redusert fra 100 til 92 og antall personmedlemmer er sunket fra 61 til 47. Reduksjonen av antall medlemskap kommer hovedsakelig av sletting av medlemskap der kontingent, til tross for gjentatte purringer, ikke ble innbetalt. Innenfor hvert bedriftsmedlemskap er det anledning til å registrere inntil 6 enkeltpersoner. Pr hadde foreningen totalt 315 personer på medlemslistene mot 282 ved inngangen av året, altså en økning på 33 personer. Foreningen har seks seniormedlemmer og to studentmedlemmer. Styret ønsker å arbeide for en videre økning av bedriftsmedlemmer. Personmedlemmer er selvfølgelig fortsatt svært velkomne i foreningen, og denne type medlemskap skal opprettholdes. Medlemsfordeler Alle medlemmer får et årsabonnement av Aktuell Sikkerhet som en del av medlemskapet i Nosif. Videre får alle medlemmer rabatt på reiser med DFDS. Det jobbes også med å etablere et forsikringstilbud til alle medlemmer av Nosif. 3 ØKONOMI Årsregnskapet for Norsk Sikkerhetsforening er revidert og revisjonsberetning for 2012 er vedlagt. Regnskapsåret 2012 er balansert med et overskudd på kr mot et budsjettert resultat på Sikkerhetskonferansen 2012 ga et overskudd på ca kr Det er ca kr over budsjett. Dette er en av de viktigste inntektskildene til foreningen, og styret er fornøyd med dette resultatet. Årsregnskapet for 2012 har enkelte avvik i forhold til budsjett. Dette gjelder spesielt posten Styrehonorar, der foreningen har gjennomført en prinsippendring for utbetaling. Styrehonoraret følger nå regnskapsåret, slik at årets resultat er belastet med styrehonorar for årene 2011 og Videre er det foretatt en opprydning blant medlemsmassen, slik at tap på fordringer (ikke betalt medlemskontingent) er bokført med Foreningens økonomi er fremdeles kjernesunn, og foreningen har et bankinnskudd pr på kr ,50. Av dette er bundne midler (skattetrekk). Likviditeten er således svært god. Styrets budsjett for 2013 balanserer med økte og forbedrede aktiviteter. Side 4

5 4 PROSJEKTER OG AKTIVITETER 4.1 Årsmøter Årsmøtet 2012 ble avholdt tirsdag 6. mars Årsmøtet 2013 avholdes tirsdag 5. mars Medlemsmøter Norsk Sikkerhetsforening har hatt 4 planlagte og gjennomførte medlemsmøter i årsmøteperioden. Medlemsmøtene har hatt svært god deltagelse, det har deltatt mellom 40 og 55 medlemmer på alle fire møtene. Møtenes dato, tema og foredragsholdere er listet opp under: Dato Tema Foredragsholder Vertskap: Safetel AS Velkommen til Safetel Hva er et forsvarlig sikkerhetsnivå? Alarmoverføring uten en tråd Vertskap: Avinor Avinor som sikkerhetsbedrift og samfunnsansvar Fremtidens sikkerhetsutstyr og utfordringer Beredskapsplaner, startmotor og rekkverk Vertskap: NOKAS Nokas fra gründerbedrift til konsern Vekterens plass i samfunnet Vekterens rolle i publikumsrettet tjeneste Vertskap: Utlendingsnemnda Orientering om Utlendingsnemda (UNE) Slik har UNE organisert sitt sikkerhetsarbeid Harald Rønning, Safetel AS Arve Haug, Finansnæringens Hovedorganisasjon Geir Gustad, Safetel AS Dag Falk-Petersen, Avinor Ole Folkestad, Avinor Hans Petter Herland, Bestia Petter Falck Pedersen, Nokas Runar Karlsen, NHO Service Anna Nygren, Nokas Bjørn Lyster, UNE Bent Martin Jahre, UNE Hvordan håndtere en gissel-situasjon? Stein Erik Mauseth, tidl forhandlingsleder Politiet Side 5

6 4.3 Eliaden Eliaden arrangeres annethvert år (2012, 2014 osv.) Nosif tok et tydeligere grep rundt arrangementet i 2012 der målet var å få samlet safety- og securitydelene av bransjen på samme område. Styret er fornøyd med arrangementet selv om enkelte av de planlagte foredragene måtte avlyses. 4.4 Sikkerhetskonferansen 2012 og mini sikkerhetsmesse til København Norsk Sikkerhetsforening arrangerte 25. til 27. april 2012 vårens sikkerhetskonferanse om bord på båten DFDS Pearl Seaways. Det var 119 deltakere med på konferansen. Sikkerhetstrusler i et åpent samfunn var tema for Sikkerhetskonferansen Se program under. Side 6

7 Mini sikkerhetsmesse - nyheter fra utstillerne Også denne gang ble det arrangert minisikkerhetsmesse med 10 utstillere, det vil si fullt hus. Det var stor aktivitet i messeområdet, og tilbakemeldingen ga klart inntrykk av at dette nok en gang var meget vellykket. Det ble også i år åpnet for separate foredragssesjoner i eget konferanserom. Øyvind Halnes (visepresident) hadde det overordnede ansvaret for konferansen. Dette er teamarbeid hvor de fleste i styret bidrar med stor innsats. Dog skal nevnes at Randmod Omarhaug og Karin Bjørgo Fagersand har hatt en stor medvirkende rolle i planlegging og gjennomføring av konferansen. 4.5 Messereiser Nosif arrangerer messereise til sikkerhetsmesser i utlandet hvert år. IFSEC i Birmingham og Security Essen i Tyskland annethvert år. Sikkerhetsmessen IFSEC. IFSEC i Birmingham arrangeres hvert år. NOSIF har besluttet å arrangere tur til IFSEC annet hvert år, og årets tur går av stabelen 13. til 15. mai Security Essen Et godt gjennomført arrangement. Foreningen var representert med Randmod Omarhaug og Karin Bjørgo Fagersand. All logistikk fungerte meget tilfredsstillende begge veier. Den faglige delen ble bra gjennomført med messebesøk, bedriftsbesøk til E-on Ruhrgas og mini sikkerhetsseminar. For mer informasjon om faglig innhold henvises til hjemmesiden nosif.no. Dag 2 var det felles middag med høy stemning. (Evalueringen er basert på tilbakemeldinger og samtaler med deltagerne.) 4.6 Hjemmesiden Vår nettside,, benytter WordPress som teknologisk plattform, noe som gir oss god fleksibilitet og mulighet til å kommunisere det vi ønsker. Para Paranthaman er teknisk ansvarlig, og Øyvind Halnes er ansvarlig web redaktør. Side 7

8 Vi mener hjemmesiden vil gi gode muligheter for styrket kommunikasjon og tilgang til felles fagstoff. Styret anmoder medlemmene om å gi innspill til tema og innhold til hjemmesiden for å forsterke kommunikasjonsutvekslingen og å øke brukervennligheten til felles nytte for alle. Styret har også valgt å benytte sosiale medier i sin kommunikasjon, mer om dette se pkt Sikkerhetslederutdanningen Studiet i sikkerhetsledelse, som ble etablert ved BI Gjøvik i 2004, videreføres ved BI Stavanger. Det er nå godt etablert i BI-systemet og har økende oppslutning som eksempel kan nevnes at studiet i sikkerhetsledelse i 2012 hadde 30 studenter. Det supplerer BIs studium i HMS-ledelse med nødvendig fordypning og utdannelse innenfor security-området. Sikkerhetslederstudiet inngår i foreningens strategi for styrking av lederkompetanse innenfor sikkerhet. Studiet vil på linje med andre kompetansegivende studier i sikkerhet på høyskoler og universiteter på sikt gi et godt faglig grunnlag for å søke om deltakelse i en planlagt, norsk ordning for personsertifisering av sikkerhetsledere (jf. 4.8). Nosif bistår BI Stavanger med råd, veiledning og støtte til faglig undervisning. Lederen for Norsk Sikkerhetsforening holder foredrag ved oppstart av hvert studium om Nosifs arbeid og vårt felles engasjement for sikkerhet. Flere av foreningens medlemmer foreleser ved studiet. 4.8 Sertifisering av sikkerhetsledere og sikkerhetsmedarbeidere Styret i Norsk Sikkerhetsforening videreførte i 2012 sin innsats med å få revitalisert arbeidet med å få etablert en ordning for sertifisering av kvalifiserte sikkerhetsledere og sikkerhetsmedarbeidere med ledende funksjoner, som har relevant og tilstrekkelig teoretisk utdannelse og praktisk erfaring. I 2012 ble det avholdt flere møter med aktuelle samarbeidsparter med sikte på å få gjenopptatt sertifiseringsarbeidet på en bredere organisatorisk plattform enn tidligere. Det synes å være et allment ønske blant sentrale aktører innenfor sikkerhetsområdet om nødvendigheten av å få til en slik ordning. Mulighetene for å få et sterkere engasjement i arbeidet fra sentrale organisasjoner på den offentlige myndighetssiden ble drøftet. En ordning med personsertifisering av sikkerhetsledere basert på en frivillig tilslutning og administrert av et godkjent sertifiseringsorgan vil bli den første i sitt slag i Norge. Bakgrunnen for ordningen er at selv om sikkerhet som fag er uregulert i Norge, er forutsetningene for arbeidsutførelsen ofte strengt regulert av lover, krav, normer og forventninger. Dette stiller både store krav til sikkerhetslederen og medfører sterke forventninger fra arbeidsgiveren. En uavhengig, kvalitetssikret sertifiseringsordning som er administrert av en uavhengig institusjon og basert på prinsippene og kravene Side 8

9 i ISO 17024, vil gi mange fordeler til både sertifiserte sikkerhetspersoner, arbeidsgivere og norsk næringsliv og forvaltning. 4.9 Arbeid med strategi, visjon, styringsmål og verdier Norsk Sikkerhetsforening har etter flere års arbeid samlet seg om et strategisk dokument ( ). Hovedprinsippene i dette dokumentet ble vedtatt innført i foreningens vedtekter på årsmøtet i mars 2010 (jf. nye 2). Strategiutvikling er imidlertid en kontinuerlig prosess som styret derfor må arbeide med i hver periode. Norsk Sikkerhetsforenings årlige strategikonferanse for styret ble arrangert november 2012 på Garder kurs- og konferansesenter. Arbeidsseminaret konsentrerte seg om erfaringsoppsummering under mottoet etterpåklokskap og perspektiv-drøfting under mottoet Etterpåklokskap på forhånd. Foreningens nye deltidssekretær deltok. Arbeidsseminaret ble ledet av professor Kjell Banken og styremedlem Sverre Røed-Larsen Høringsuttalelser - Egenberedskap Foreningen har i 2012 ikke avgitt noen høringsuttalelser. Nosifs høringsuttalelse til utkastet til ny forskrift om egenberedskap er publisert på hjemmesiden Nosif på Facebook Facebook-sidene til foreningen har vært oppdatert jevnlig det siste året, og tilveksten av personer som liker siden har steget til 243 personer pr Der publiseres arrangementer som medlemsmøter, årsmøter og konferanser tilknyttet foreningen. Foreningen benytter også Facebook sidene til å formidle nyheter fra sikkerhetsmarkedet, i tillegg til at det publiseres generelle sikkerhetsnyheter fra foreningens samarbeidspartner Aktuell Sikkerhet. Den videre strategien i forhold til Facebook-sidene er å øke antall personer som «liker» sidene våre, og gjennom denne aktiviteten spre informasjon om foreningens arbeid til flere mennesker. Målet for 2013 er å nå 500 personer som liker Norsk Sikkerhetsforenings Facebook-sider Profilering / branding Norsk Sikkerhetsforening har i løpet av 2012 blitt mer synlige med samme profil etablert på websiden og Facebook. På Sikkerhetskonferansen har alt konferansemateriell samme profil og alle styremedlemmer har profilklær og navneskilt som benyttes på våre samlinger Stipendier Det har i årsmøteperioden ikke vært søkt om stipend eller foretatt noen tildelinger Æresmedlemskap Nosif har for tiden ingen æresmedlemskap. Side 9

10 5 STYRETS SYN PÅ FREMTIDEN Norsk Sikkerhetsforening er uavhengig og et sentralt samlingspunkt for meningsbærere og premissgivere i det norske sikkerhetsmarkedet og blant utøvende norske sikkerhetsorganisasjoner. Målet er å videreutvikle og forsterke denne plattformen. Norsk Sikkerhetsforening ønsker å bli mer synlig, delta mer aktivt og påvirke utviklingen av sikkerhet og trygghet i samfunnet. Vår nøytralitet og medlemsmassens imponerende sammensetning av små og store viktige virksomheter er to viktige faktorer for slik deltagelse. Omdømmet som sikkerhetsfaglig viktig nettverk og arrangør av viktige sikkerhetsfaglige arrangementer skal styrkes. Dette skal gjøres gjennom videreutvikling av våre faste arrangementer og arbeide for å utvide dette tilbudet. Styret ønsker å fortsette arbeidet med å få flere medlemmer. Fokuset vil være å få flere bedriftsmedlemmer. Nosif har mange aktive bedriftsmedlemmer som ønsker å være vertskap for våre medlemsmøter, og mange har bestilt stand på vår minisikkerhetsmesse på Sikkerhetskonferansen Dette engasjementet setter styret meget stor pris på; det vil være et viktig fundament for å bygge økt aktivitet. Historien har vist oss at vårt åpne og sårbare samfunn rammes, men samtidig ser vi at samfunnet er robust fordi vi har gode samlende ledere. Nosif skal bygge videre på vår visjon "sammen for et tryggere samfunn". 5.1 Foreningsprofil Norsk Sikkerhetsforening skal videreføre foreningens profil som har basis i vedtektenes 2. Der står vår visjon, vår strategi og ikke minst våre mål. Foreningen skal være et naturlig valg for personer med sikkerhet som fag- og interessefelt. Foreningen skal også være et naturlig valg for virksomheter som har fokus på sikkerhet eller som er leverandører til sikkerhetsmarkedet. Norsk Sikkerhetsforening skal være selektive i sitt medlemsopptak for i størst mulig grad å sikre at virksomheten avspeiler medlemsmassens etikk og interesser i sikkerhetsspørsmål. Norsk Sikkerhetsforening har som målsetning å være mer synlig i den offentlige debatten og være et ressurssenter for kunnskap om sikkerhet. Profilering 2012 Foreningen ønsker å videreføre sin markedsmessige profilering. Annonsering i Aktuell Sikkerhet, profilering via Facebook og hjemmeside, større synlighet i media, samarbeide med andre organisasjoner som Nelfo / Norsk Teknologi ifm. kamerakonferansen og Eliaden og felles aktiviteter med NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening. Foreningen har etablert et samarbeide med Oslo Handelsstands Forening med nærmere 4000 medlemmer. Side 10

11 5.2 Organisasjon Styret i Norsk Sikkerhetsforening har over tid utviklet og levert en økende aktivitet. Denne aktivitetsøkningen og oppslutningen om aktivitetene har ført til at arbeidsmengden på styrets medlemmer er for stor. Styret besluttet derfor å etablere en midlertidig administrativ funksjon i en ca. 20 % stilling. Målsetningen var å få etablert rutiner og nødvendige administrasjon av merkantile oppgaver og medlemsserviceoppgaver. Arbeidsgruppen ansvarlig for dette arbeidet har bestått av Øyvind Halnes, Janne Holtet Westbye og Randmod Omarhaug. Styret har fra inngått avtale om å leie en administrativ leder i 25% stilling fra Oslo Handelsstands Forening. Styrets medlemmer vil fortsatt ha den største arbeidsmengden og ha ansvaret for å gjennomføre arrangementene med nødvendig støtte fra administrativ funksjon. Styret vil fortsatt arbeide aktivt med å tilknytte seg kompetente ressurspersoner. Foreningen består av svært kompetente og faglig sterke medlemmer, som kan styrke foreningens virksomhet fremover. Styret vil oppfordre alle medlemmer til å bidra både innenfor eksisterende aktiviteter, og ikke minst med faglige og administrative bidrag som kan øke verdien på medlemskapet i Norsk Sikkerhetsforening. Styret arbeider med å engasjere medlemmer i andre store byer som Trondheim, Bergen og Stavanger til å arrangere medlemsmøter eller andre sikkerhetsfaglige arrangementer. Medlemmer oppfordres til å bidra. Det er lagt ned betydelig engasjement i å sikre foreningens gode fremdrift og kontinuitet. 5.3 Om foreningens hjemmeside Internett og elektronisk kommunikasjon vil i tiden fremover være en viktig formidlingskanal for Norsk Sikkerhetsforening. Dette kommer i tillegg til å skape personlige møteplasser. En innholdsrik, aktuell og nyttig hjemmeside vil bidra til en styrket kommunikasjon og tilgang til felles fagstoff. Hjemmesiden har nå fått et løft både hva gjelder innhold og et godt visuelt uttrykk. Gode rutiner for drift og vedlikehold er etablert med en ansvarlig redaktør og en som teknisk ressurs. Vi oppfordrer våre medlemmer til å bidra med fagstoff og publiseringer til felles nytte for alle. Vi vil også åpne for at medlemmer kan profilere seg med logo på hjemmesiden mot et økonomisk bidrag til foreningen. 5.4 Seminarer, kurser, utdanning og sertifisering Norsk Sikkerhetsforeningen var i 2012 representert ved flere konferanser og seminarer hvor fokus ble satt på sentrale problemstillinger og oppgaver innenfor sikkerhetsområdet.. Denne deltakelsen gav nyttige kontakter og impulser. Side 11

12 5.5 Påvirkning av myndigheter og regelverk Norsk Sikkerhetsforening måtte dessverre i 2012 gi lav prioritet til videreutvikling av Nosifs rolle som samfunnsaktør. Hovedårsaken var ressursknapphet. Det vil imidlertid i 2013 bli gitt økt oppmerksomhet til mulighetene for å styrke denne rollen. 5.6 Nordisk/internasjonalt samarbeid Norsk Sikkerhetsforening vil i 2013 videreføre sitt arbeid med å kartlegge og analysere mulighetene for et bedre og bredere kontakt- og samarbeidsopplegg med søsterorganisasjoner i de skandinaviske land. Så langt er det identifisert aktuelle organisasjoner både i Danmark og Sverige. I et europeisk perspektiv vil spesielt arbeidet innenfor EU med utviklingen av et nytt rammeprogram for forskning (bl.a. samfunnssikkerhetsforskning) og nye tiltak/direktiver bli fulgt nøye. 5.7 Utvikle etiske prinsipper og bidra til høy etisk standard Norsk Sikkerhetsforening vil i 2013 fortsette sitt arbeid med å kartlegge bruken av sentrale verdinormer, som samfunnsansvar og yrkesetiske prinsipper i sikkerhetsarbeidet. Nosif vil medvirke til at virksomheter innenfor sikkerhetssektoren baserer seg på en høy etisk standard. Oslo, 5. mars 2013 styret i Norsk Sikkerhetsforening Randmod Omarhaug president Øyvind Halnes visepresident Janne Holtet Westbye styremedlem Sverre Røed-Larsen styremedlem Karin Bjørgo Fagersand styremedlem André Thomsgård styremedlem Para Paranthaman styremedlem Tina Hellerød varamedlem Hans Kristian Sætrum varamedlem Side 12

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF)

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) Kartlegging av sertifiseringsordninger i Norge, vurdering av aktuelle opplegg og forslag til en ordning

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF Årsrapport for styreperioden 2011 til 2012 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Kolbjørn Nordvik, styremedlem Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Kristin Mothes, styremedlem Birgitta Vikstrøm,

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen NFT 1/2003 BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Forsikringsundervisning i Norge 1950 2002 av Kristian Trosdahl Forsikringsakademiet feiret 50-års

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer