Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013"

Transkript

1 Notat Til Fra Dato Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Hovedorganisasjonen Virke Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Hovedorganisasjonen Virke representerer bedrifter med ansatte i næringslivet og ideell sektor. Virke er opptatt av forskning, utvikling og innovasjon, utdanningspolitikk, kompetansepolitikk og private barnehager. Virke representer privat utdanning fra barnehager til vitenskapelig høyskoler, inkludert folkehøyskolene. Etablering av en nasjonal kompetansepolitikk En nasjonal kompetansepolitikk har samfunnets og arbeidslivets behov for kompetent arbeidskraft som mål og forutsetter samhandling og samordning mellom mange ulike sektorer i samfunnet. Utdanningssystemet og utdanningsinstitusjonene er én av flere samfunnsinstitusjoner som bidrar til det. Arbeidslivet er den største læringsarenaen, men verdsettes ikke som det. Fremdeles er det læring slik den formuleres i utdanningssystemets måldokumenter som er målestokken. Arbeidslivets målestokk er derimot hvorvidt ansatte er i stand til å utføre oppgaver det er behov for i virksomheten. Deler av arbeidsmarkedet har utviklet internopplæringssystemer som bidrar og sikrer rett kompetanse. Mange av disse anerkjennes i liten grad i utdanningssystemet. Vi må bygge bro mellom utdanningssystem og arbeidsliv. Beskrivelser av læringsutbytte kan utvikles til et felles språk for læring uavhengig av læringsarena. Utdanningssystemet må profesjonalisere sitt samarbeid med arbeidsliv og lokalsamfunn gjennom forpliktende samarbeidsrelasjoner og avtaler. Pedagogisk entreprenørskap er et viktig virkemiddel. Det bør etableres en nasjonal strategi for livslang læring Vi har merket oss (fra regjeringsplattformen innledningen/verdigrunnlaget): "En sterkere satsing på kunnskap og kompetanse vil styrke velferdsordningene og gjøre arbeidsplassene tryggere." Viktig at regjeringen her signaliserer at kunnskap og kompetanse ikke er det samme men to sider av samme sak. Det er et godt utgangspunkt for videre arbeid med å utvikle en kompetansepolitikk. Prosesser som kan bidra til å understøtte arbeidet: Kompetansepolitisk toppmøte med statsråden, lederne i hovedorganisasjonene, representanter for politisk ledelse i AD, NHD, HOD Videreutvikle og styrke arbeidet med Skills strategy med hjelp fra OECD, igangsatt av forrige regjering Videreutvikle BKA-programmet (basiskompetanse i arbeidslivet) til å bli en av flere byggesteiner i en nasjonal strategi for livslang læring, og inkludere opplæring fram til fagbrev Utvikle et nytt nasjonalt system for realkompetansevurdering Prosesser knyttet til innføring av europeiske instrumenter for livslang læring, for eksempel EQF (det europeiske kvalifikasjonsrammeverket)

2 Særlig om pedagogisk entreprenørskap Det er svært positivt at regjeringsplattformen understreker at det er behov for å styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv, og at den i tillegg peker på Ungt Entreprenørskap som en viktig arena for slikt samarbeid. Virke ønsker mer bruk av pedagogisk entreprenørskap i opplæring, på alle trinn. Det krever mer kompetanse hos lærere, og et mer profesjonalisert samarbeid mellom skole og arbeidsliv. I en felles undersøkelse vi utførte sammen med Utdanningsforbundet, viste det seg at et stort flertall av norske ungdomsskolelærere ikke kjente til begrepet entreprenørskap og heller ikke visste hvordan de skulle legge til rette for dette i undervisningen, på tross av at det er nedfelt i alle styringsdokumenter. Aspaker lovte den gang mer trykk på dette. Virke deler hvert år ut prisen Årets entreprenørskapslærer, og i år skal prisvinnerne blant annet følge kunnskapsministeren en dag. Virke er også sterkt involvert i utdanningstilbudet Inspiro, ved Drammen videregående skole, der entreprenørskap er integrert i et treårig studieforberedende utdanningsløp. Virke mener: Alle lærer må ha kompetanse i pedagogisk entreprenørskap Flere skoler bør utvikle tilbud som Inspiro Flere skoler bør ha arbeidslivskoordinatorer som utvikler og vedlikeholder samarbeidet med arbeidsliv og lokalsamfunn på en systematisk og profesjonell måte Det er behov for mer forskning om læringsutbytte av entreprenørielle metoder Fag- og yrkesopplæring Virke mener det er behov for flere med yrkesfaglig utdanning framover. Vi støtter opp om lærlingordningen og samfunnskontrakten, deltar aktivt i trepartssamarbeidet om fagopplæring (SRY, tre faglige råd og flere yrkesopplæringsnemnder regionalt). Men vi er langt unna målsettingen i dag. Stortingsmelding 20 På rett vei: Der pekes det ut fire utdanningsprogram som fungerer særlig dårlig når det gjelder rekruttering til fagene, gjennomføring med yrkeskompetanse og rekruttering til og verdsetting i arbeidsmarkedet. Vi sitter i faglige råd for tre av disse, og har i tillegg en medlemsmasse som gjør at vi burde hatt plass også i den fjerde. Utfordringene gjelder privat og offentlig tjenesteyting. Vi har et system for fagopplæring ment for hele arbeidsmarkedet, men ordningen fungerer for en stadig mindre del. Virke mener det er flere gode tiltak i meldingen (utvikling av vekslingsmodeller, hospitering for lærere i arbeidslivet, opplæring av voksne, bedre karriereveiledning osv.), men at det må tas særskilte grep for å utvikle en helt annen dialog med partene i arbeidsmarkeder der ordningene ikke fungerer særlig godt i dag. Eksempel varehandelen: Varehandelen sysselsetter ansatte og er den nest største private sysselsetter. De er ofte den første arbeidsplassen norske borgere møter, de ansetter mange unge under 20 år, også i stillinger som er større enn at de kan la seg kombinere med utdanning. (6 000 under 20 år m mer enn 20 t/u, hvorav 10 prosent er lærlinger, i byggenæringen er andelen 99 prosent). Lærlingordning fins i alle deler av varehandelen men er ikke viktigste eller unik rekrutterings- og opplæringsvei. Lærere i skolen (også yrkesfaglærere) er svært sjelden fagbrevutdannet, har som regel høgskoleutdanning og har liten eller ingen reell arbeidserfaring fra aktuelle bransjer. Elever på ungdomstrinnet velger utdanningsprogrammet som en antatt enklere vei til generell studiekompetanse, og skolesvake elever 2

3 blir oppmuntret til valget. Lærere på videregående oppmuntrer oftere elevene til å velge påbygg enn læretid. Virke vil ha særskilte satsinger mot de store næringer/sektorer i arbeidsmarkedet der fagopplæringen ikke fungerer. Satsingen må velge arbeidslivet og ikke utdanningssystemet som ståsted, og kan inkludere flere av tiltakene nevnt i stortingsmelding 20. Samtidig må det åpnes for større endringer etter utprøving dersom arbeidet viser at det er nødvendig. Virke vil ha fortsatt satsing på hospitering som etterutdanning for lærere og utvidelse til rådgivere Høyere utdanning Virke er mer opptatt av at de utdanningstilbudene som fins oppleves relevante og tilpasset arbeidslivet enn å legge til grunn en bestemt definisjon av hvilke utdanninger vi trenger og hvilke vi ikke trenger. Dette er vanskelig å forutsi og endrer seg også over tid. Virke mener at færre trenger master og flere trenger bachelor, fagskoleutdanning og yrkesutdanning på videregående nivå. Særlig bachelorgraden er lite kjent i arbeidslivet, mange studenter ser ikke koplingen til behov i arbeidslivet og fortsetter på masterutdanning som en "forsikring". Yrkesrettet utdanning på tertiærnivå må verdsettes på lik linje med akademisk utdanning, og det bør opprettes flere veier mellom yrkesrettet og akademisk høyere utdanning. Virke samarbeider med flere store utdanningsaktører innenfor det økonomiskadministrative fagområdet om å utvikle modeller for frivillig praksis i bachelorgraden. Virke mener at alle bachelorstudenter må gis mulighet til å ta et semester i arbeidslivet, på lik linje med muligheten de har til å ta et semester i utlandet. Fagskoleutdanning bør sidestilles med annen høyere utdanning gjennom at det brukes samme poengsystem altså studiepoeng i stedet for dagens fagskolepoeng. Virke vil ha flere y-veier innen høyere utdanning; ikke minst innenfor områder der fagbrev fremdeles ikke er godt forankret (se punktet om fag- og yrkesopplæring). UH-sektoren må oppmuntres særskilt til å utvikle flere slike utdanningsløp, og det bør settes av ressurser til dette. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning Virke er glad for ar regjeringen så klart prioriterer sammenhengen mellom forskning og høyere utdanning i forsknings- og innovasjonspolitikken. Langtidsplanene må bidra til at investeringene i forskning- og høyere utdanning bidrar til produktivitet og konkurransekraft. Flertallet av norske bedrifter er SMB. Disse møter ofte betydelige hindre når de ønsker å drive med forskning og næringsrettet innovasjon. En viktig del av planen burde derfor være å styrke samspillet mellom SMB, forskningsmiljøene, og universitets- og høyskolesektoren. IKT er en viktig del av langtidsplanene. UoH-sektoren burde utfordres til finne sin rolle i å utvikle IKT-kompetanse for arbeidslivet. En annen viktig del av planen er å stimulere til mer samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet. KD og Forskningsrådet må UH-sektoren til opprette rådene for samarbeid med arbeidslivet, slik det er pålagt av KD. Hele bredden i næringslivet må inviteres med her. Sist men ikke minst så er langtidsplanene avhengig av betydelige investeringer i en moderne og tilrettelagt forskningsinfrastruktur. Private høyskoler å inkluderes i denne oppgraderingen. Langtidsplanen må bidra til tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidslivet, hele bredden næringslivet må inkluderes Langtidsplanen må omfatte SMB UoH-sektoren må utdanne kandidater med relevant avansert IKT-kompetanse 3

4 Langtidsplanen må føre til opprustning av FoUoI-infrastrukturen i UH-sektoren, private høyskoler må inkluderes. Mer næringsrettet forskning og innovasjon Kunnskapsintensiv tjenesteyting blir stadig viktigere innenfor både privat og offentlig sektor, og tjenesteinnovasjon vil være en av de viktigste driverne for fremtidig konkurransekraft og produktivitetsvekst. Handel, service, reiseliv, utdanning, finans, helse og omsorg er eksempler på tjenestesektorer hvor forskning kan spille en større rolle og bidra til mer effektiv og treffsikker tjenesteyting. Det må derfor stimuleres til flere forskningsbaserte tjenesteprosjekter. Virke er svært positiv til at Regjeringen styrket de bransjenøytrale virkemidlene Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og Skattefunn i statsbudsjettet Dette er ordninger som har vist seg å treffe tjenestenæringene og tjenesteinnovasjon. Ordningene trenger likevel ytterligere løft i årene fremover. Virke ønsker at regjeringen utnytter mulighetsrommet i statsstøtteregelverket i EØS-avtalen til også å støtte innovasjonsaktiviteter. Det er videre behov for særlige tiltak for å stimulere til økt FoUaktiviteten innen kunnskapsbasert tjenesteyting. Senter for tjenesteinovasjon (CSI) favner flere samfunnsmessig viktige forskningsområder innen tjenesteinnovasjon, men kan ikke dekke det totale behovet for forskning på tjenesteinnovasjon. Virke foreslår at det etableres et eget program for tjenesteinnovasjon tilknyttet Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) med fokus på allmenne innovasjonsstudier. Virke støtter planene om et eget Senter for offentlig tjenesteinnovasjon. Dette bør kobles nært opp mot eksisterende Senter for tjenesteinnovasjon. Timesatsen i Skattefunn bør økes ytterligere. Virke ønsker at regjeringen utnytter mulighetsrommet i statsstøtteregelverket i EØS-avtalen og utvider FoU-definisjonen i ordningen til å omfatte innovasjonsaktiviteter. BIA er i dag for svakt dimensjonert og bør gradvis trappes opp til 1 mrd. kroner. Horisont 2020 Virke er glad for at Norge slutter seg til Horisont Virke har merket seg at Forskningsrådet selv sier at regjeringens prioriteringer for forskning og innovasjon passer som hånd i hanske med de europeiske prioriteringene i H2020. Dette betyr at norske forskningsmiljøer og næringslivet kan konsentrere seg om disse prioriteringene. Virke ønsker at Regjeringen aktivt påvirker programutviklingen i H2020, og involverer partene i arbeidslivet i dette. Fra Virkes synsvinkel er riktig og gledelig at H2020 fokuserer mer på tjenesteinnovasjon og på markedsnære aktiviteter enn tidligere. Dette fordi det er i tjenestenæringene vi har hatt den kraftigste veksten i produktivitet de siste 30 årene. Virke ønsker å bidra til større bedriftsmobilisering i H2020. Investeringer i forskning og innovasjon er synonymt med investeringer i styrket konkurransekraft og økt produktivitet for norske bedrifter i det Indre marked. Virke har tatt initiativ ovenfor Forskningsrådet og LO for å lage nettverk og møteplasser for dette. Vi ønsker her å bidra til at virkemiddelapparat og bedriftene møter hverandre og drøfter muligheter, erfaringer og bestepraksis. Virke vil invitere både KD, NHD og Forskningsrådet til disse møteplassene. Tanken er at bedrifter som ønsker å delta i H2020 møter bedrifter og forskningsmiljøer som har lykkes tidligere. En ny ting med H2020 er at det i statsstøtteregelverket i EØS-avtalen er laget et mulighetsrom til å lage programmer som er komplementære med de europeiske satsingene. Detter er for å stimulere til mer forskning og innovasjon i hele EØS. Vi ønsker at regjeringen utnytter dette handlingsrommet til å lage nasjonale programmer som "skygger" H2020 som insentiver for å stimulere bedriftsmobiliseringen i Norge. Horisont 2020 vil ha stor innvirkning på norske forskning og innovasjon. Horisont 2020 vil påvirke næringslivets produktivitet og konkurransekraft i det Indre marked 4

5 Virke ønsker at Regjeringen påvirker programutviklingen i H2020, partene i arbeidslivet må involveres Virke ønsker at regjeringen fører en aktiv politikk for å styrke bedriftsmobiliseringen. Virke vil følge opp med initiativer i form av møteplasser og rundebordskonferanser overfor næringslivet, Forskningsrådet og LO Virke ønsker insentiver i form av nasjonale tilskuddsordninger som "skygger" støtteordningene i H2020 Virkes synspunkter på private institusjoners plass og rolle Finansiering fagskoler: Fagskoleutdanningene er del av tertiær utdanning. Vi ønsker å likestille fagskoleutdanningene med utdanning på høgskoler og universitet, slik at politisk myndighet og ordninger for forvaltning og godkjenning ligger i de samme organene for all tertiær utdanning. Fagskoleutdanningene er et nasjonalt anliggende på linje med annen høyere utdanning, og en ikke ubetydelig andel av tilbyderne er nasjonale aktører eller rekrutterer nasjonalt. Private fagskoler utgjør over halvparten av tilbyderne og har i dag et svært mangelfullt/ delvis ikke-eksisterende finansieringssystem. Virke ser fram til at fagskolene forvaltes av staten, og at vi får en finansieringsordning for all fagskoleutdanning En ny finansieringsmodell bør bygges opp med basistilskudd, studenttilskudd og et tilskudd som stimulerer utviklingsarbeid og samarbeid med arbeidsliv. Finansering private høyskoler Det er i dag 26 private høyskoler, som utdanner 12 pst av studentene i høyere utdanning. Private høyskoler driver i tillegg med betydelig forskning og utvikling. De private høyskolene mottar samtidig kun 3 pst av de samlede bevilgningene til UH-sektoren. Virke er derfor svært glad for Stortingets flertallsmerknad i prp 12 S ( , (KUF-komiteen) som sier at det er behov for større innsats for å oppnå full likeverdighet i finansieringssystemet for UH-sektoren. Innstillingen peker bl.a. på den klare skjevdelingen av investeringer i infrastruktur mellom private og statlige høyskoler, og at dette må adresseres på en måte som bidrar til likeverdighet i finansieringen mellom statlige og private. Vi ønsker å bidra konstruktivt i det videre arbeidet med dette. Virke vil berømme kunnskapsministeren for å ha lagt ned Duckertutvalget. Dersom det opprettes et nytt utvalg som skal se på finansieringen av høyere utdanning, ønsker Virke å være representant for norsk næringsliv- og arbeidsliv. Virke representerer i tillegg de private høyskolene. Virke ønsker å delta i et eventuelt nytt utvalg som ser på finansieringen av UH-sektoren Virke ønsker økte tilskudd til infrastruktur ved private høyskoler Forholdsmessig andel fullfinansierte studieplasser og forskning i private høyskoler. Ny privatskolelov: Det private bidraget i utdanningssystemet er viktig sett fra tre perspektiver. I et pedagogisk perspektiv bidrar private utdanningsinstitusjoner til å utvikle pedagogiske alternativer til den offentlige skolen og gi verdifulle bidrag inn i drøftingen av utdanningers relevans og kvalitet. I et samfunnsperspektiv er private med på å opprettholde skoletilbud i lokalsamfunn hvor det offentlige legger ned sitt tilbud. De private spiller også en betydelig rolle i å redusere drop-outs fra utdanning, ved å tilby alternative læringsmiljøer. De sikrer også foreldres rett og mulighet til å velge læringsmiljø for sine barn. I et individperspektiv sikrer de private en valgmulighet, ikke bare for elever og studenter, men også for lærere til å praktisere og utvikle sin profesjon i et verdibasert eller faglig mer utfordrende miljø. En åpning av loven for flere aktører bør begrunnes i en merverdi for disse tre perspektivene. 5

6 Virke ønsker å delta aktivt i utformingen av en ny robust lov om frittstående skoler Private barnehager: Virke sitter i Nasjonalt barnehageforum (NABAFO). Det har vært en positiv utvikling i finansieringssystemet til de private barnehagene, bl.a. fordi det er større likeverdighet i finansieringen en kun for få år siden. Finansieringssystemet er imidlertid tungvint, uforutsigbart og uoversiktlig. Den enkelte barnehage må bruke uforholdsmessig store ressurser på klager på vedtak og/eller dialog med sin kommune på å lage riktige beregninger. Virke ønsker at kunnskapsministeren tar initiativ for å lage et enklere regelverk. Virke ønsker et enklere finansieringssystem for private barnehager Folkehøgskoler: Folkehøgskolene er en tradisjonsrik del av norsk skolesystem samtidig som det også representerer noe helt annet. Om lag 12 prosent av et årskull søker seg til folkehøgskolene og de er et viktig bidrag for mange unge mennesker som er valgusikre og i tvil om hva slags utdannings- og karrierevei som er best for dem. Folkehøgskolene er også ett av flere viktige bidrag for å redusere utdanningsfrafallet og bidra til at flere finner tilbake til utdanning. Folkehøgskolene opplever dårligere økonomiske rammevilkår, og det blir stadig vanskeligere å opprette nye skoler. Anslagsvis trengs 60 mill kr for å ha rammevilkår på det nivået de hadde for ca. 10 år siden. Virke ønsker en gjennomgang av nivået for rammevilkår til folkehøgskolene 6

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 13.10.2015 Vår ref: Anne K. Eggen Lervik/ 15-33231 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser Hovedorganisasjonen

Detaljer

Notat Næringskomiteen

Notat Næringskomiteen Notat Til Fra Næringskomiteen Virke Dato 22.04.2014 Sak Møte med næringskomiteen 24. april Hovedorganisasjonen Virke representerer 17 300 virksomheter med 215 000 ansatte innen bredden av handel og tjenesteytende

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Regjeringen må i 2016 finne en løsning på saken med historiske pensjonskostnader i ideell sektor og private rehabiliteringssentre

Regjeringen må i 2016 finne en løsning på saken med historiske pensjonskostnader i ideell sektor og private rehabiliteringssentre Nærings- og fiskeridepartementet ved statsråd Mæland Postboks 8090 Dep 0030 OSLO Deres ref: Oslo, 22.01.2015 Vår ref: Sigrid Sellæg Helland/ 15-498 Innspill til statsbudsjettet 2016 - Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Representantforslag 52 S

Representantforslag 52 S Representantforslag 52 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Giske, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud, Christian Tynning Bjørnø og Martin Henriksen Dokument 8:52 S (2014

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Fagskoleutdanning et uforløst potensial Med utgangspunkt i det fremskrevne kompetansebehovet for arbeidstakere med fagutdanning og kortere

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik oktober Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole

Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik oktober Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik 13. 14. oktober 2010 Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole Det norske systemet Ph.d. Master Bachelor 3-5 Fagskoleutdanning

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Per Nyborg: På tide med en faghøyskole?

Per Nyborg: På tide med en faghøyskole? Per Nyborg: På tide med en faghøyskole? Øivind Larsen Michael 2016; 13: 67 72. Michael intervjuer Per Nyborg vedrørende forslaget om en ny faghøyskole. Dette er en sak i emning der det er tunge krefter

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Oppfølging av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd Samspill i praksis

Oppfølging av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd Samspill i praksis Oppfølging av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd Samspill i praksis Regjeringen satser bredt på utvikling av helse- og velferdstjenestene. For et fortsatt bærekraftig system, der pasienter

Detaljer

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Jubileumskonferanse Narvik 13. oktober 2010 André Kristiansen Seniorrådgiver KD/Universitets- og høyskoleavdelingen

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Livslang læring og kompetansepolitikk

Livslang læring og kompetansepolitikk Livslang læring og kompetansepolitikk Innhold 1 Forord s. 3 2 Hovedpunkter s. 4 3 Innledning s. 5 4 Nasjonal strategi for livslang læring s. 6 5 Læringsutbytte s. 7 6 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

Per Nyborg Faghøyskole, en utdanning for vinnere

Per Nyborg Faghøyskole, en utdanning for vinnere Rådet for offentlige fagskoler, Trondheim 4. mai 2016 Per Nyborg Faghøyskole, en utdanning for vinnere Utdanning er viktig. Utdanning skal forberede til arbeidslivet og til deltagelse i samfunnet. Utdanning

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA

KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA NOKUT NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013

Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013 Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013 17 000 medlemsvirksomheter 220 000 ansatte Bransjer HANDEL IDEELL, FRIVILLIGHET HELSE OG OMSORG KUNNSKAP & TEKNOLOGI REISE OG KULTUR SERVICE TRENING UTDANNING 2

Detaljer

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå Teknologiutdanninger

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget 19.01.2009 Viser til Unios henvendelse om innspill til høringsvar på overnevnte NOU. Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar

Detaljer

Student-mobilitet Tine Widerøe Rektor Norges Kreative Fagskole

Student-mobilitet Tine Widerøe Rektor Norges Kreative Fagskole Student-mobilitet Tine Widerøe Rektor Norges Kreative Fagskole 1. Hva er Norges Kreative Fagskole? 2. Hvorfor er studentmobilitet viktig? 3. NKFs samarbeid med internasjonale universiteter 4. Utfordringer

Detaljer

Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring:

Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring: Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring: Regjeringen vil kartlegge elevenes motivasjon for å søke utdanningsprogram

Detaljer

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes!

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Stortingsmeldingen Utdanning for velferd - Status og veien videre Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9.-10. september Sveinung Aune, representant i

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911 HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller Rune Nilsen Langesund 220911 Hovedpunkter Universitets og høgskoleloven http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html Hva er status ved HIT Hvilke

Detaljer

Ti forventninger til regjeringen Solberg

Ti forventninger til regjeringen Solberg kunnskap gir vekst Ti forventninger til regjeringen Solberg Kontaktperson: leder Petter Aaslestad mobil: 915 20 535 Forskerforbundet gratulerer de borgerlige partiene med valget og vi ser frem til å samarbeide

Detaljer

Realfaglig allmenndannelse og næringslivets behov

Realfaglig allmenndannelse og næringslivets behov Foto: Jo Michael Realfaglig allmenndannelse og næringslivets behov Kompetansedirektør Are Turmo, Næringslivets Hovedorganisasjon Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 22 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg. Jan Grund 15.Desember 2014

Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg. Jan Grund 15.Desember 2014 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Jan Grund 15.Desember 2014 Mandatet Kort oppsummert: Lag en ny fagskolepolitikk Fagskolens plass og rolle I utdanningslandskapet I arbeidslivet Kvalitet, synlighet

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Frafall i høyere utdanning «NSO krever generell bedring av studentøkonomien for å redusere

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanningene

Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanningene Norsk mal: Startside Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og Ekspedisjonssjef Toril Johansson 1.10.2014 Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

Deltakernes kommentarer og bidrag

Deltakernes kommentarer og bidrag Deltakernes kommentarer og bidrag Hva mener du bør stå på politikernes agenda nasjonalt nivå Finansieringsordning Tilskudd pr student må høynes Større samsvar mellom de politiske ambisjonene og viljen

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Utdanningslinja - oppfølging og strategier for institusjonene EVU-forum, Tromsø, 7. oktober 2010 Avd.dir. Fredrik Dalen Tennøe Kunnskapssamfunnet - bakteppe Høyt kunnskapsbehov, stadig økende behov og

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer

Innspill til Næringsdepartementets arbeid med statsbudsjettet 2015

Innspill til Næringsdepartementets arbeid med statsbudsjettet 2015 Nærings- og fiskeridepartementet Pb 8090 Dep 0030 OSLO Deres ref: Oslo, 15.01.2014 Vår ref: Sigrid Sellæg Helland/ 14-396 Innspill til Næringsdepartementets arbeid med statsbudsjettet 2015 Hovedorganisasjonen

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 Hvordan kan de fylkeskommunale partnerskapene for karriereveiledning og karrieresentrene få

Detaljer

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund:

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: Til YS v/ Gunn kristoffersen Høring fra NOKUT kvalitetssikring av høyskoler. Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: HØRING: NOKUTs RETNINGSLINJER

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

Regjeringserklæringen 2013-2017

Regjeringserklæringen 2013-2017 Regjeringserklæringen 2013-2017 Forslag til politikk Bakgrunn/plattform Norsk økonomi er liten og svært åpen, og Norge er ikke upåvirket av krisene i verdensøkonomien. Globalisering, digitalisering, IKT

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Suksessfaktorer for god utdanningskvalitet arbeidsgivers perspektiv

Suksessfaktorer for god utdanningskvalitet arbeidsgivers perspektiv Foto: Jo Michael Suksessfaktorer for god utdanningskvalitet arbeidsgivers perspektiv Are Turmo, kompetansedirektør i NHO Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 22 500 medlemsbedrifter med

Detaljer

POLITISK PLATTFORM 2015-2016

POLITISK PLATTFORM 2015-2016 POLITISK PLATTFORM 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011 Norsk kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 1. november 211 Det er kunnskapen som er vår viktigste kapital Realkapital Nåværende og framtidig arbeidsinnsats Finanskapital Petroleumsformue

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING OM UTREDNINGEN Problemstillinger Er det forhold ved statlig styring av UH-sektoren som

Detaljer

Nedenfor gis en nærmere omtale av enkeltområder i forslaget til statsbudsjett.

Nedenfor gis en nærmere omtale av enkeltområder i forslaget til statsbudsjett. LO/Samfunnspolitisk avdeling/201015 KUNNSKAP, KOMPETANSE, FORSKNING - Kommentar til forslag til statsbudsjett 2016 For lite satsing på unge og kompetanse LO er glad for at Regjeringen i budsjettforslaget

Detaljer

Forskningsmeldingen Kuf-komiteens innstilling

Forskningsmeldingen Kuf-komiteens innstilling Forskningsmeldingen Kuf-komiteens innstilling Kuf-komiteens innstilling til Forskningsmeldingen ble offentliggjort 04.06.13. Saken skal debatteres i Stortinget 10.06.13. FFA har spilt inn egne skriftlige

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

Innspill produktivitet i privat sektor - seminar 19 mail

Innspill produktivitet i privat sektor - seminar 19 mail Produktivitetskommisjonen Deres ref: Oslo, 03.06.2014 Vår ref: Sigrid Sellæg Helland/ 14-14278 Innspill produktivitet i privat sektor - seminar 19 mail Virke viser til åpent seminar om produktivitetsutviklingen

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13:

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Fagskoleutvalget NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Kl Program Innledere 09:30 Velkommen Ivar Lien, Fagskolen Innlandet 09:40 Om fagskoleutvalget Leder av utvalget, Jan Grund 10:00 Studentenes innspill

Detaljer

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer