Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013"

Transkript

1 Notat Til Fra Dato Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Hovedorganisasjonen Virke Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Hovedorganisasjonen Virke representerer bedrifter med ansatte i næringslivet og ideell sektor. Virke er opptatt av forskning, utvikling og innovasjon, utdanningspolitikk, kompetansepolitikk og private barnehager. Virke representer privat utdanning fra barnehager til vitenskapelig høyskoler, inkludert folkehøyskolene. Etablering av en nasjonal kompetansepolitikk En nasjonal kompetansepolitikk har samfunnets og arbeidslivets behov for kompetent arbeidskraft som mål og forutsetter samhandling og samordning mellom mange ulike sektorer i samfunnet. Utdanningssystemet og utdanningsinstitusjonene er én av flere samfunnsinstitusjoner som bidrar til det. Arbeidslivet er den største læringsarenaen, men verdsettes ikke som det. Fremdeles er det læring slik den formuleres i utdanningssystemets måldokumenter som er målestokken. Arbeidslivets målestokk er derimot hvorvidt ansatte er i stand til å utføre oppgaver det er behov for i virksomheten. Deler av arbeidsmarkedet har utviklet internopplæringssystemer som bidrar og sikrer rett kompetanse. Mange av disse anerkjennes i liten grad i utdanningssystemet. Vi må bygge bro mellom utdanningssystem og arbeidsliv. Beskrivelser av læringsutbytte kan utvikles til et felles språk for læring uavhengig av læringsarena. Utdanningssystemet må profesjonalisere sitt samarbeid med arbeidsliv og lokalsamfunn gjennom forpliktende samarbeidsrelasjoner og avtaler. Pedagogisk entreprenørskap er et viktig virkemiddel. Det bør etableres en nasjonal strategi for livslang læring Vi har merket oss (fra regjeringsplattformen innledningen/verdigrunnlaget): "En sterkere satsing på kunnskap og kompetanse vil styrke velferdsordningene og gjøre arbeidsplassene tryggere." Viktig at regjeringen her signaliserer at kunnskap og kompetanse ikke er det samme men to sider av samme sak. Det er et godt utgangspunkt for videre arbeid med å utvikle en kompetansepolitikk. Prosesser som kan bidra til å understøtte arbeidet: Kompetansepolitisk toppmøte med statsråden, lederne i hovedorganisasjonene, representanter for politisk ledelse i AD, NHD, HOD Videreutvikle og styrke arbeidet med Skills strategy med hjelp fra OECD, igangsatt av forrige regjering Videreutvikle BKA-programmet (basiskompetanse i arbeidslivet) til å bli en av flere byggesteiner i en nasjonal strategi for livslang læring, og inkludere opplæring fram til fagbrev Utvikle et nytt nasjonalt system for realkompetansevurdering Prosesser knyttet til innføring av europeiske instrumenter for livslang læring, for eksempel EQF (det europeiske kvalifikasjonsrammeverket)

2 Særlig om pedagogisk entreprenørskap Det er svært positivt at regjeringsplattformen understreker at det er behov for å styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv, og at den i tillegg peker på Ungt Entreprenørskap som en viktig arena for slikt samarbeid. Virke ønsker mer bruk av pedagogisk entreprenørskap i opplæring, på alle trinn. Det krever mer kompetanse hos lærere, og et mer profesjonalisert samarbeid mellom skole og arbeidsliv. I en felles undersøkelse vi utførte sammen med Utdanningsforbundet, viste det seg at et stort flertall av norske ungdomsskolelærere ikke kjente til begrepet entreprenørskap og heller ikke visste hvordan de skulle legge til rette for dette i undervisningen, på tross av at det er nedfelt i alle styringsdokumenter. Aspaker lovte den gang mer trykk på dette. Virke deler hvert år ut prisen Årets entreprenørskapslærer, og i år skal prisvinnerne blant annet følge kunnskapsministeren en dag. Virke er også sterkt involvert i utdanningstilbudet Inspiro, ved Drammen videregående skole, der entreprenørskap er integrert i et treårig studieforberedende utdanningsløp. Virke mener: Alle lærer må ha kompetanse i pedagogisk entreprenørskap Flere skoler bør utvikle tilbud som Inspiro Flere skoler bør ha arbeidslivskoordinatorer som utvikler og vedlikeholder samarbeidet med arbeidsliv og lokalsamfunn på en systematisk og profesjonell måte Det er behov for mer forskning om læringsutbytte av entreprenørielle metoder Fag- og yrkesopplæring Virke mener det er behov for flere med yrkesfaglig utdanning framover. Vi støtter opp om lærlingordningen og samfunnskontrakten, deltar aktivt i trepartssamarbeidet om fagopplæring (SRY, tre faglige råd og flere yrkesopplæringsnemnder regionalt). Men vi er langt unna målsettingen i dag. Stortingsmelding 20 På rett vei: Der pekes det ut fire utdanningsprogram som fungerer særlig dårlig når det gjelder rekruttering til fagene, gjennomføring med yrkeskompetanse og rekruttering til og verdsetting i arbeidsmarkedet. Vi sitter i faglige råd for tre av disse, og har i tillegg en medlemsmasse som gjør at vi burde hatt plass også i den fjerde. Utfordringene gjelder privat og offentlig tjenesteyting. Vi har et system for fagopplæring ment for hele arbeidsmarkedet, men ordningen fungerer for en stadig mindre del. Virke mener det er flere gode tiltak i meldingen (utvikling av vekslingsmodeller, hospitering for lærere i arbeidslivet, opplæring av voksne, bedre karriereveiledning osv.), men at det må tas særskilte grep for å utvikle en helt annen dialog med partene i arbeidsmarkeder der ordningene ikke fungerer særlig godt i dag. Eksempel varehandelen: Varehandelen sysselsetter ansatte og er den nest største private sysselsetter. De er ofte den første arbeidsplassen norske borgere møter, de ansetter mange unge under 20 år, også i stillinger som er større enn at de kan la seg kombinere med utdanning. (6 000 under 20 år m mer enn 20 t/u, hvorav 10 prosent er lærlinger, i byggenæringen er andelen 99 prosent). Lærlingordning fins i alle deler av varehandelen men er ikke viktigste eller unik rekrutterings- og opplæringsvei. Lærere i skolen (også yrkesfaglærere) er svært sjelden fagbrevutdannet, har som regel høgskoleutdanning og har liten eller ingen reell arbeidserfaring fra aktuelle bransjer. Elever på ungdomstrinnet velger utdanningsprogrammet som en antatt enklere vei til generell studiekompetanse, og skolesvake elever 2

3 blir oppmuntret til valget. Lærere på videregående oppmuntrer oftere elevene til å velge påbygg enn læretid. Virke vil ha særskilte satsinger mot de store næringer/sektorer i arbeidsmarkedet der fagopplæringen ikke fungerer. Satsingen må velge arbeidslivet og ikke utdanningssystemet som ståsted, og kan inkludere flere av tiltakene nevnt i stortingsmelding 20. Samtidig må det åpnes for større endringer etter utprøving dersom arbeidet viser at det er nødvendig. Virke vil ha fortsatt satsing på hospitering som etterutdanning for lærere og utvidelse til rådgivere Høyere utdanning Virke er mer opptatt av at de utdanningstilbudene som fins oppleves relevante og tilpasset arbeidslivet enn å legge til grunn en bestemt definisjon av hvilke utdanninger vi trenger og hvilke vi ikke trenger. Dette er vanskelig å forutsi og endrer seg også over tid. Virke mener at færre trenger master og flere trenger bachelor, fagskoleutdanning og yrkesutdanning på videregående nivå. Særlig bachelorgraden er lite kjent i arbeidslivet, mange studenter ser ikke koplingen til behov i arbeidslivet og fortsetter på masterutdanning som en "forsikring". Yrkesrettet utdanning på tertiærnivå må verdsettes på lik linje med akademisk utdanning, og det bør opprettes flere veier mellom yrkesrettet og akademisk høyere utdanning. Virke samarbeider med flere store utdanningsaktører innenfor det økonomiskadministrative fagområdet om å utvikle modeller for frivillig praksis i bachelorgraden. Virke mener at alle bachelorstudenter må gis mulighet til å ta et semester i arbeidslivet, på lik linje med muligheten de har til å ta et semester i utlandet. Fagskoleutdanning bør sidestilles med annen høyere utdanning gjennom at det brukes samme poengsystem altså studiepoeng i stedet for dagens fagskolepoeng. Virke vil ha flere y-veier innen høyere utdanning; ikke minst innenfor områder der fagbrev fremdeles ikke er godt forankret (se punktet om fag- og yrkesopplæring). UH-sektoren må oppmuntres særskilt til å utvikle flere slike utdanningsløp, og det bør settes av ressurser til dette. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning Virke er glad for ar regjeringen så klart prioriterer sammenhengen mellom forskning og høyere utdanning i forsknings- og innovasjonspolitikken. Langtidsplanene må bidra til at investeringene i forskning- og høyere utdanning bidrar til produktivitet og konkurransekraft. Flertallet av norske bedrifter er SMB. Disse møter ofte betydelige hindre når de ønsker å drive med forskning og næringsrettet innovasjon. En viktig del av planen burde derfor være å styrke samspillet mellom SMB, forskningsmiljøene, og universitets- og høyskolesektoren. IKT er en viktig del av langtidsplanene. UoH-sektoren burde utfordres til finne sin rolle i å utvikle IKT-kompetanse for arbeidslivet. En annen viktig del av planen er å stimulere til mer samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet. KD og Forskningsrådet må UH-sektoren til opprette rådene for samarbeid med arbeidslivet, slik det er pålagt av KD. Hele bredden i næringslivet må inviteres med her. Sist men ikke minst så er langtidsplanene avhengig av betydelige investeringer i en moderne og tilrettelagt forskningsinfrastruktur. Private høyskoler å inkluderes i denne oppgraderingen. Langtidsplanen må bidra til tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidslivet, hele bredden næringslivet må inkluderes Langtidsplanen må omfatte SMB UoH-sektoren må utdanne kandidater med relevant avansert IKT-kompetanse 3

4 Langtidsplanen må føre til opprustning av FoUoI-infrastrukturen i UH-sektoren, private høyskoler må inkluderes. Mer næringsrettet forskning og innovasjon Kunnskapsintensiv tjenesteyting blir stadig viktigere innenfor både privat og offentlig sektor, og tjenesteinnovasjon vil være en av de viktigste driverne for fremtidig konkurransekraft og produktivitetsvekst. Handel, service, reiseliv, utdanning, finans, helse og omsorg er eksempler på tjenestesektorer hvor forskning kan spille en større rolle og bidra til mer effektiv og treffsikker tjenesteyting. Det må derfor stimuleres til flere forskningsbaserte tjenesteprosjekter. Virke er svært positiv til at Regjeringen styrket de bransjenøytrale virkemidlene Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og Skattefunn i statsbudsjettet Dette er ordninger som har vist seg å treffe tjenestenæringene og tjenesteinnovasjon. Ordningene trenger likevel ytterligere løft i årene fremover. Virke ønsker at regjeringen utnytter mulighetsrommet i statsstøtteregelverket i EØS-avtalen til også å støtte innovasjonsaktiviteter. Det er videre behov for særlige tiltak for å stimulere til økt FoUaktiviteten innen kunnskapsbasert tjenesteyting. Senter for tjenesteinovasjon (CSI) favner flere samfunnsmessig viktige forskningsområder innen tjenesteinnovasjon, men kan ikke dekke det totale behovet for forskning på tjenesteinnovasjon. Virke foreslår at det etableres et eget program for tjenesteinnovasjon tilknyttet Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) med fokus på allmenne innovasjonsstudier. Virke støtter planene om et eget Senter for offentlig tjenesteinnovasjon. Dette bør kobles nært opp mot eksisterende Senter for tjenesteinnovasjon. Timesatsen i Skattefunn bør økes ytterligere. Virke ønsker at regjeringen utnytter mulighetsrommet i statsstøtteregelverket i EØS-avtalen og utvider FoU-definisjonen i ordningen til å omfatte innovasjonsaktiviteter. BIA er i dag for svakt dimensjonert og bør gradvis trappes opp til 1 mrd. kroner. Horisont 2020 Virke er glad for at Norge slutter seg til Horisont Virke har merket seg at Forskningsrådet selv sier at regjeringens prioriteringer for forskning og innovasjon passer som hånd i hanske med de europeiske prioriteringene i H2020. Dette betyr at norske forskningsmiljøer og næringslivet kan konsentrere seg om disse prioriteringene. Virke ønsker at Regjeringen aktivt påvirker programutviklingen i H2020, og involverer partene i arbeidslivet i dette. Fra Virkes synsvinkel er riktig og gledelig at H2020 fokuserer mer på tjenesteinnovasjon og på markedsnære aktiviteter enn tidligere. Dette fordi det er i tjenestenæringene vi har hatt den kraftigste veksten i produktivitet de siste 30 årene. Virke ønsker å bidra til større bedriftsmobilisering i H2020. Investeringer i forskning og innovasjon er synonymt med investeringer i styrket konkurransekraft og økt produktivitet for norske bedrifter i det Indre marked. Virke har tatt initiativ ovenfor Forskningsrådet og LO for å lage nettverk og møteplasser for dette. Vi ønsker her å bidra til at virkemiddelapparat og bedriftene møter hverandre og drøfter muligheter, erfaringer og bestepraksis. Virke vil invitere både KD, NHD og Forskningsrådet til disse møteplassene. Tanken er at bedrifter som ønsker å delta i H2020 møter bedrifter og forskningsmiljøer som har lykkes tidligere. En ny ting med H2020 er at det i statsstøtteregelverket i EØS-avtalen er laget et mulighetsrom til å lage programmer som er komplementære med de europeiske satsingene. Detter er for å stimulere til mer forskning og innovasjon i hele EØS. Vi ønsker at regjeringen utnytter dette handlingsrommet til å lage nasjonale programmer som "skygger" H2020 som insentiver for å stimulere bedriftsmobiliseringen i Norge. Horisont 2020 vil ha stor innvirkning på norske forskning og innovasjon. Horisont 2020 vil påvirke næringslivets produktivitet og konkurransekraft i det Indre marked 4

5 Virke ønsker at Regjeringen påvirker programutviklingen i H2020, partene i arbeidslivet må involveres Virke ønsker at regjeringen fører en aktiv politikk for å styrke bedriftsmobiliseringen. Virke vil følge opp med initiativer i form av møteplasser og rundebordskonferanser overfor næringslivet, Forskningsrådet og LO Virke ønsker insentiver i form av nasjonale tilskuddsordninger som "skygger" støtteordningene i H2020 Virkes synspunkter på private institusjoners plass og rolle Finansiering fagskoler: Fagskoleutdanningene er del av tertiær utdanning. Vi ønsker å likestille fagskoleutdanningene med utdanning på høgskoler og universitet, slik at politisk myndighet og ordninger for forvaltning og godkjenning ligger i de samme organene for all tertiær utdanning. Fagskoleutdanningene er et nasjonalt anliggende på linje med annen høyere utdanning, og en ikke ubetydelig andel av tilbyderne er nasjonale aktører eller rekrutterer nasjonalt. Private fagskoler utgjør over halvparten av tilbyderne og har i dag et svært mangelfullt/ delvis ikke-eksisterende finansieringssystem. Virke ser fram til at fagskolene forvaltes av staten, og at vi får en finansieringsordning for all fagskoleutdanning En ny finansieringsmodell bør bygges opp med basistilskudd, studenttilskudd og et tilskudd som stimulerer utviklingsarbeid og samarbeid med arbeidsliv. Finansering private høyskoler Det er i dag 26 private høyskoler, som utdanner 12 pst av studentene i høyere utdanning. Private høyskoler driver i tillegg med betydelig forskning og utvikling. De private høyskolene mottar samtidig kun 3 pst av de samlede bevilgningene til UH-sektoren. Virke er derfor svært glad for Stortingets flertallsmerknad i prp 12 S ( , (KUF-komiteen) som sier at det er behov for større innsats for å oppnå full likeverdighet i finansieringssystemet for UH-sektoren. Innstillingen peker bl.a. på den klare skjevdelingen av investeringer i infrastruktur mellom private og statlige høyskoler, og at dette må adresseres på en måte som bidrar til likeverdighet i finansieringen mellom statlige og private. Vi ønsker å bidra konstruktivt i det videre arbeidet med dette. Virke vil berømme kunnskapsministeren for å ha lagt ned Duckertutvalget. Dersom det opprettes et nytt utvalg som skal se på finansieringen av høyere utdanning, ønsker Virke å være representant for norsk næringsliv- og arbeidsliv. Virke representerer i tillegg de private høyskolene. Virke ønsker å delta i et eventuelt nytt utvalg som ser på finansieringen av UH-sektoren Virke ønsker økte tilskudd til infrastruktur ved private høyskoler Forholdsmessig andel fullfinansierte studieplasser og forskning i private høyskoler. Ny privatskolelov: Det private bidraget i utdanningssystemet er viktig sett fra tre perspektiver. I et pedagogisk perspektiv bidrar private utdanningsinstitusjoner til å utvikle pedagogiske alternativer til den offentlige skolen og gi verdifulle bidrag inn i drøftingen av utdanningers relevans og kvalitet. I et samfunnsperspektiv er private med på å opprettholde skoletilbud i lokalsamfunn hvor det offentlige legger ned sitt tilbud. De private spiller også en betydelig rolle i å redusere drop-outs fra utdanning, ved å tilby alternative læringsmiljøer. De sikrer også foreldres rett og mulighet til å velge læringsmiljø for sine barn. I et individperspektiv sikrer de private en valgmulighet, ikke bare for elever og studenter, men også for lærere til å praktisere og utvikle sin profesjon i et verdibasert eller faglig mer utfordrende miljø. En åpning av loven for flere aktører bør begrunnes i en merverdi for disse tre perspektivene. 5

6 Virke ønsker å delta aktivt i utformingen av en ny robust lov om frittstående skoler Private barnehager: Virke sitter i Nasjonalt barnehageforum (NABAFO). Det har vært en positiv utvikling i finansieringssystemet til de private barnehagene, bl.a. fordi det er større likeverdighet i finansieringen en kun for få år siden. Finansieringssystemet er imidlertid tungvint, uforutsigbart og uoversiktlig. Den enkelte barnehage må bruke uforholdsmessig store ressurser på klager på vedtak og/eller dialog med sin kommune på å lage riktige beregninger. Virke ønsker at kunnskapsministeren tar initiativ for å lage et enklere regelverk. Virke ønsker et enklere finansieringssystem for private barnehager Folkehøgskoler: Folkehøgskolene er en tradisjonsrik del av norsk skolesystem samtidig som det også representerer noe helt annet. Om lag 12 prosent av et årskull søker seg til folkehøgskolene og de er et viktig bidrag for mange unge mennesker som er valgusikre og i tvil om hva slags utdannings- og karrierevei som er best for dem. Folkehøgskolene er også ett av flere viktige bidrag for å redusere utdanningsfrafallet og bidra til at flere finner tilbake til utdanning. Folkehøgskolene opplever dårligere økonomiske rammevilkår, og det blir stadig vanskeligere å opprette nye skoler. Anslagsvis trengs 60 mill kr for å ha rammevilkår på det nivået de hadde for ca. 10 år siden. Virke ønsker en gjennomgang av nivået for rammevilkår til folkehøgskolene 6

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012 2013) Melding til Stortinget Forord En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle Blegen, Kari Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Oppnevnt 1989-07-14

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer