Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2009"

Transkript

1 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2009 Drammen Eiendom KF

2 Foto: Tom Atle Bordevik

3 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2009

4 Foto: Birgitte Simensen Berg

5 Innhold Styrets beretning Bysamfunnet 7 2 Kunde og brukerfokus Kundeundersøkelse 8 3 Eiendomsdrift Vedlikehold Renhold Energikjøp Innleie av eiendom 9 4 Investeringer Ferdigstilte byggeprosjekter Anlegg under utførelse 10 5 Utviklingsprosjekter Salg av eiendom Papirbredden Eiendom AS 11 6 Boliger 12 7 Økonomi 12 8 Medarbeidere 12 Regnskap Resultatregnskap Balanse pr. 31. desember Kontantstrømsoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsbereting for

6 Styrets beretning Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, eiendomsdrifter, byggeherre og som innleier av eiendom på vegne av kommunens virksomheter i det private markedet. I 2009 er det satt fokus på videreutvikling av det strategiske grunnlaget for foretaket og styret har vedtatt både et overordnet strategidokument samt en egen energistrategi. Strategiarbeidet baseres på at DEKF skal bygge opp under Drammen kommunes politiske visjoner og målsettinger om miljø- og kompetansebyen Drammen. DEKF følger også kommunes overordnede styringssystem blant annet ved at balansert målstyring benyttes som styringsverktøy. De 5 Fokusområdene er bysamfunnet, brukere, økonomi, medarbeidere samt læring og fornyelse. Note 22 målekart Balansert målstyring. 6

7 Foto: Birgitte Simensen Berg 1 Bysamfunnet I 2009 har DEKF bidratt til utvikling av bysamfunnet med tydelig miljøprofil gjennom energieffektivisering og arbeid med miljøfyrtårnsertifisering. På miljø- og energiområdet er styret først og fremst stolt over at Drammen Eiendom KF nå har under bygging 2 passivhus. Marienlyst skole er Norges første skole med passivhus standard og Fjell barnehage gjenoppbygges etter brann som passivhus og med massivtre som materialvalg. Dette er forbildeprosjekter som har stor nasjonal interesse. Marienlyst skole inngår i utviklingsprosjektet Futurebuilt; et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune, Oslo kommune, Norske arkitekters landsforbund, Husbanken, Grønn byggallianse m.fl. Kompetanseutvikling, innovasjon og utvikling av miljøriktig og fremtidsrettet byggeri er hovedfokusområder for prosjektet. Deltakelse med de første utstillingsprosjektene i Futurebuilt gjør Drammen Eiendom KF til en viktig bidragsyter til kompetanseutvikling i byggebransjen totalt sett. Et fruktbart utviklingssamarbeid mellom forskning, produktutvikling, rådgivende ingeniører, arkitekter og entreprenører ville ikke vært det samme uten en målrettet byggherre med egen spisskompetanse innenfor eiendomsdrift og automasjon. Et annet hovedgrep i vår energistrategi er utfasing av forurensende oljebrennere til miljøvennlig ny fornybar energi. Det er derfor i 2009 igangsatt å erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger fra jordvarme på to av våre skoler. Bystyret har fulgt opp med ytterligere bevilgninger i økonomiplanperioden slik at alle oljekjeler kan utfases. I tillegg vil vi ved alle nybygg over 500 m2 etableres tilsvarende anlegg. I 2009 er det derfor besluttet etablering av jordvarmeløsninger både ved den nye flerbrukshallen ved Skoger skole og ved tilbygget til Jordbrekkskogen barnehage. Drammen Kommune har vedtatt at alle kommunens virksomheter skal være miljøfyrtårnsertifisert i løpet av Drammen Eiendom KF har deltatt i planlegging og tilrettelegging for dette arbeidet, både som premissleverandør og aktør for miljøriktig energistyring og som tiltrettelegger for effektiv avfallshåndtering i våre eiendommer. 7

8 2 Kunde og brukerfokus Drammen Eiendom KF er vertskap for alle kommunens virksomheter med alle byens innbyggere som brukere. Trygghet for helse, miljø og sikkerhet for brukerne er det høyest prioriterte fokusområdet i eiendomsforvaltningen. Dette er nedfelt i vårt strategidokument. Internkontrollrutiner for brann, elektro, legionella mv. er gjennomgått i 2009 og følges opp hver tertial. I tillegg er det gjennomført internkontroll av brannsikkerhetsutstyr og el-anlegg i alle våre boligbygg. 2.1 Kundeundersøkelse I balansert målstyring måles brukernes tilfredshet med service- og tjenestenivå gjennom brukerundersøkelser. Drammen Eiendom KF gjennomførte i 2009 en slik undersøkelse for første gang. Undersøkelsen er foretatt blant våre interne kunder representert ved virksomhetene som er leietakere i våre bygg. Undersøkelsen ble sendt til 88 leietakere hvorav 58 svarte (66 %). På en skala fra 1-6 viste resultatene et gjennomsnittlig score på 4,13 fordelt med 4,54 på spørsmål direkte knyttet til service og 4,05 på andre spørsmål knyttet til tjenesteomfang (jfr. vedlagt målekart). I BMS målekartet for 2009 la vi til grunn at ønsket nivå var en score på 4,5 med nedre grense på 4,0. Når det gjelder servicegrad fra våre medarbeidere er det hyggelig å konstatere et meget godt nivå på denne. Spesielt når våre kunder i tillegg har et meget godt inntrykk av at våre medarbeidere følger kommunens etiske retningslinjer. Når det gjelder tjenesteomfang scorer vi noe lavere. Spørsmålene tilknyttet arealene har resultater under vårt eget mål. Sett i lys av at vi har en eldre bygningsmasse og et generelt mediefokus på forfallet i offentlig bygningsmasse er likevel resultatene akseptable. Men her er det områder som bør forbedres. Spesielt scorer oppfatningen av renholdet svakere enn ønskelig. Det er kun ett spørsmål knyttet til renhold, og det planlegges derfor gjennomført en bredere undersøkelse i løpet av våren 2010 lik den vi hadde i mars 2009 på dette området. 3 Eiendomsdrift Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både forhold til utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varme, vann, sanitær, drift og vedlikehold av uteområder. Eiendomsdriften har i 2009 i hovedsak gått som normalt, men likevel vært preget av enkelte uhell og større skader, først og fremt en trist brann som førte til totalskade i en av våre bolig eiendommer. 5 av 6 leiligheter var bebodd og 16 personer ble husløse. Politietterforskningen viste at brannen skyldtes barns lek med fyrstikker. Alle familiene ble skaffet ny bolig. Ellers førte ekstrem nedbør til betydelige vannskader på noen av våre eiendommer, hvor tribunebygget på Marienlyst og Danvik skole ble hardest rammet. Sluttføringen av oppgraderingene av Danvik skole har dessuten blitt forstyrret av både påsatt brann i leskur og innbrudd. Sterk og langvarig kulde i julen 2009 første også til et par vannskader som følge av frosne rør. Det ble i 2009 brukt til sammen kr. 38,8 mill. til drift av eiendommene. På grunn av store snømengder og høyere energikostnader enn budsjettert gav dette et mer forbruk ut over budsjett på ca. kr. 3,5 mill. 3.1 Vedlikehold Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en hovedutfordring for DEKF. Målet er å ta vare på bygningsmassens verdier og sørge for at brukerne får tilfredsstillende lokaler. DEKF eier til sammen ca m2 bygningsmasse. Det er gjennomført vedlikehold for samlet kr. 21,5 mill. i 2009 som er en økning fra kr. 16,3 og i samsvar med budsjettet. Vedlikeholdet fordeler seg med kr. 7,8 mill. på oppussing av boliger og kr. 13,6 mill. på øvrige eiendommer. I tillegg til det løpende vedlikeholdet over driftsbudsjettet gjennomføres det en rekke rehabiliteringstiltak gjennom investeringer. Dette representerer også et betydelig vedlikehold, ettersom tyngre oppgraderinger trekker med seg deler av etterslep på vedlikehold. Det er også gjennomført betydelige oppgraderinger av tekniske anlegg. Samlet er det brukt ca. kr. 57,5 mill. på vedlikehold (21,5mill) og oppgradering av eiendomsmassen (36 mill.) i Totalt sett anser vi dette som tilfredsstillende nivå for å unngå verdiforringelse av bygningsmassen. 3.2 Renhold DEKF kjøper på vegne av kommunen inn renholdstjenester for eiendommer som disponeres av kommunens virksomheter. Dette vedrører daglig renhold av ca kvm gulvareal. Dette er regulert i tre rammeavtaler med 2 private leverandører. Det gjennomføres brukerundersøkelsene på renhold som viser stor variasjon i tilfredshet, fra svakt til godt skår. Den siste undersøkelsen i 2009 viste likevel en forbedring fra I 2009 ble det iverksatt ytterligere tiltak og reforhandling av avtaler for å bedre forholdene. Basert på våre kvalitetskontroller og generelle inntrykk ansees renholdet i hovedsak som akseptabelt, men en kan ikke si seg fornøyd ettersom det fortsatt er for mange som klager på enkelthendelser og uttrykker misnøye. Det er planlagt ny brukerundersøkelse våren 2010 og vurdering av nye tiltak for å styrke oppfølging og bedre brukernes tilfredshet. Renholds-kvaliteten er drøftet i bystyret med bakgrunn i en interpellasjon i februar

9 I 2009 utfakturerte DEKF til sammen kr. 30,1 mill i salg av renholdstjenester. Grunnet endringer i volum og kvalitetsnivå er dette høyere enn opprinnelig budsjettert. Kostnadene for renhold ble til sammen kr. 29,8 mill. Bidraget fra salg og kjøp av renholdstjenester ble dermed kr. 0,3 mill. som er kr. 0,2 under budsjettert. 3.3 Energikjøp DEKF har i 2009 utarbeidet en egen energistrategi for å bygge opp under kommunenes miljøambisjoner. Strategien legger grunnlag for lavere energiforbruk og overgang til mer miljøvennlige energikilder i kommunens bygningsmasse. DEKF administrerer også felles innkjøp av energi på vegne av kommunen. Energi kjøpes direkte i markedet via den nordiske elbørsen Nor-Pool administreres gjennom avtale inngått med meglerselskapet Bergen Energi. Drammen kommune hadde et samlet innkjøp på ca. 59 GWh i 2009 sammenlignet med 57 GWh i Porteføljeprisen har vært 44,2 øre/kwh mot 30,9 øre/ KWh i Energikostnadene belastes kommunens virksomheter direkte og påvirker slik sett ikke DEKF s regnskap. DEKF leverer også varme fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya til virksomheter i disse områdene. Inntektene fra dette gav i 2009 et dekningsbidrag på ca. kr. 1,2 mill. 3.4 Innleie av eiendom En av Drammen Eiendom KF s kjerneoppgaver er å være kommunens kompetanseenhet for innleie av eiendom. DEKF tar på vegne av kommunen ansvar for oppfølging av leiekontrakter, blant annet på 3 bo- og servicesentre, kontorlokaler, Union scene, mv. Av nye innleieforhold kan nevnes : NAV kontor i Drammen Drammen Eiendom KF fikk i 2008 i oppdrag av NAV å bistå med konkurranseutsetting og inngåelse av leieavtale for nytt NAV kontor i Drammen. Bygget er ferdigstilt i henhold til planen og Drammen Eiendom KF overtok bygget 21. januar Prosessen har gått bra og gjennomført innenfor de vedtatt rammer som er stilt til disposisjon. I løpet av 2009 har Drammen Eiendom KF vedtatt også å leie inn 7.etg. for videre fremleie og parkeringskjeller for fremleie til NAV. Dette innebærer at Drammen Eiendom KF leier hele bygget med unntak av 100 m2 i 1.etg. NAV åpner for publikum 9. februar. NAV leier parkeringskjeller tom 6.etg, mens virksomhet for Tjenestetildeling i Drammen kommune leier ca halve 7.etg. Resten av 7.etg er foreløpig ikke leid ut. Det totale leiearealet er på ca m2. Leiekostnadene er på ca 21,2 mill kr. pr år inkl mva. Gamle Kirkeplass 7 Nye kontorlokaler er innleid fra Parkkvartalet Eiendom AS og skal fremleies til virksomhetene Kemneren og Service og administrasjon. Arealene utgjør 2326 m2. Leiekontrakt gjelder fra 1. mai Investeringer Det har også i 2009 vært et aktivt år når det gjelder nybygg og oppgradering av eksisterende eiendomsmasse. Byggemarkedet var i første halvdel av 2009 preget av usikkerhet som følge av finanskrisen. Det var en merkbar økning av antall deltakere i anbudskonkurranser uten at vi kan dokumentere et dette resulterte i lavere anbudspriser. Bystyret fordelte kr. 5,0 mill. av den såkalte tiltakspakken fra staten i forbindelse som stimuleringstiltak for byggebransjen. Midlene er prioritert benyttet til varmepumpe- og jordvarmeanlegg ved 2 skoler. 4.1 Ferdigstilte byggeprosjekter I 2009 har vi gjennomført investeringer for kr. 288,9 mill. Investeringsregnskap er presentert i note 21. Det har vært stor grad av rehabilitering og oppstart av byggeprosjekter. Av de ferdigstilte byggeprosjekter kan nevnes de største: Prosjekt Påløpt pr Budsjett Danvik skole, 130,8 mill. 128,5 mill. Rehabilitering Fjell skole, nybygg 12,5 mill 13,5 mill. modulbygg Sørbyløkka barnehage 7,0 mill. 7,0 mill. Danvik skole Ombyggingen av Danvik skole startet opp høsten Prosjektet er gjennomført i et samspill med Asker Entreprenør, hvor det ligger en incitamentavtale i bunnen. Prosjektet har et revidert budsjett på 128,5 mill. kr. eksklusiv inventar. Bygget ble ferdigstilt ca 10 mnd etter opprinnelig fremdriftsplan. Det har vært en del oppstartsproblemer, samt at vi har hatt mange store skader i form av vann, brann og tyveri. Dette har vært med å forsinke ferdigstillelsen. Det er rapportert om et merforbruk på ca 4,5 mill kr. Sluttkostnaden vil først være på plass så snart entreprenøren har sendt sluttoppgjør. Det pågår nå en prosess mellom partene for å avslutte prosjektet både økonomisk og i form av dokumentasjon. Fjell skole, nybygg/tilbygg modulbygg Byggeprosjekt knyttet til tilbygg (utvidelse) på Fjell skole ble vedtatt gjennomført av bystyret i februar 2009 som del av den statlige tiltakspakken. Byggeoppdraget ble konkurranseutsatt som totalentreprise ihht. regler om offentlig anskaffelse umiddelbart etter bystyrets beslutning, og Konsmo Fabrikker AS ble valgt som totalentreprenør etter gjennomført konkurranse. Byggearbeidene startet med grunnarbeider medio juni Opprinnelig budsjett for byggetiltaket var 14 mill. kr. Ved behandling av revidert årsbudsjett 2009 ble byggebudsjettet korrigert til 13,5 mill. kr., mens 0,5 mill. kr. ble overført skolen til bruk for innkjøp av inventar og utstyr. Bygget som har et bruttoareal på 529 m2 i en etasje ble ferdigstilt primo november 2009 innenfor budsjettrammen på 13,5 mill. kr. 9

10 Sørbyløkka barnehage DEKF har kjøpt Sørbyløkka barnehage fra Sykehuset Buskerud og eiendommen ble formelt overtatt av kommunen fra 15.desember Deler av eiendommen er blitt rehabilitert av sykehuset i 2006, men ca. 2/3 av arealet fremsto med et relativ stor oppgraderingsbehov. Prosjektet omfattet ca. 650m2 og viktigste tiltak var etablering av nytt ventilasjonsanlegg, nytt sanitærutstyr, samt oppgradering av alle innvendige overflater og tekniske anlegg for øvrig. I tillegg har man foretatt noen mindre endringer av eksisterende planløsning. Prosjektet ble startet våren 2009 og hoveddelen av entreprisearbeidene ble avsluttet i desember Investeringsramme for prosjektet var på 7 mill. kr. og prognosen tilsier en estimert sluttkostnad er 7,2 mill.kr. 4.2 Anlegg under utførelse Ved utgangen av 2009 var det prosjekter under utførelse for ca. kr. 290 mill. Av de største kan nevnes: Prosjekt Påløpt pr Budsjett Marienlyst skole, 121,6 mill. 223,9 mill. nybygg Fjell barnehage 3,2 mill 30,2 mill. Skoger skole og ny 15,4 mill 99,0 mill. flerbrukshall Parktunet barnehage, sidebygg 0,5 mill. 3,0 mill. Jordbrekkskogen barnehage 4,4 mill. 12,0 mill. Marienlyst skole, nybygg Byggearbeidene på Marienlyst skole ble igangsatt mars 2009, med forutsetning om ferdigstillelse til skolestart august På tross av store utfordringer og tidstap under grunnarbeidene vår og sommer 2009, tilsier statusrapporter på slutten av 2009 at totalentreprenør har hentet inn tidstapet og er i forsvarlig fremdrift. Byggeprosjektet har etter entreprisekonkurransen gjennomført en leveransejustering tilpasset korrigert investeringsramme på 215 mill. kr.(inkl. mva og eks. inventar/utstyr og flytting av tennisanlegg), som ble fastsatt av bystyret ved behandling av ØKP Budsjettrammen ble korrigert til 223 mill. kr. sommeren 2009, ved at nybygget ble besluttet gjennomført med passivhusstandard. Skolebygget er i 3 etasjer, med et samlet bruttoareal på ca m2. høsten 2009 og forventes ferdigstilt til årsskifte , med en delovertakelse av flerbrukshallen til sommerferien Fjell barnehage (gjenoppbygging etter brann) Hovedbygg i Fjell barnehage ble totalskadet av en påsatt brann i oktober Bygningen var på ca 450 m2 og hadde en kapasitet på 60 barnehageplasser. I tillegg består Fjell barnehage av den såkalte Gamlestua, en eldre bygning som ikke ble omfattet av brannen. Gamlestua innholder i dag 2 avdelinger for til sammen 40 barn. Bygningen har stort behov for oppgradering. I forbindelse med behov for gjenoppføring av barnehagebygget, har man sett på alternative løsningsmuligheter. Endelig prosjektomfang ble besluttet i bystyret juni 2009 og omfatter en barnehagebygg med kapasitet for ca. 80 barn oppført etter passivhusstandard, i tillegg til en rehabilitering av Gamlestua. Byggearbeidene har startet i slutten av året. Nybygget oppføres i massivtre. Forventet ferdigstillelse for prosjektet inkl. rehabilitering av Gamlestua er til oppstart av barnehageåret i august Investeringsramme for prosjektet er 28,4 mill. kr. Jordbrekkskogen barnehage Ved Jordbrekkskogen barnehage, som nå tilhører Hallermoen barnehage, erstattes 50 barnehageplasser på grunn av ombygging til skoleformål. Eksisterende grendehus ved Jordbrekkskogen barnehage rehabiliteres og utvides. Til sammen omfatter prosjektet ca. 500m2, hvorav ca. 300m2 er nybygg. Rehabiliteringsbehov ved eksisterende bygningsmasse er betydelig, spesielt når det gjelder tekniske anlegg (ventilasjon, elektro, brannsentral, tilgjengelighet). Prosjektet vil omfatte også etablering av tilhørende utearealer. Avsatt investeringsramme er 12 mill. kr. Arbeidene ble satt i gang på høsten 2009 og forventes ferdigstilt sommer Parktunet barnehage, rehabilitering av vestre sidebygg Prosjektet omfatter rehabilitering av vestre sidebygg, hvor det skal etableres ca nye barnehageplasser. Bygget er pr. i dag brukt kun som lager. Det må gjennomføres en komplett rehabilitering hvor bygningskroppen vil opprustes innvendig med nytt ventilasjon samt nytt elektrisk- og sanitæranlegg og en omfattende innvendig bygningsmessig oppgradering (isolering, nye vinduer, nye gulv og overflater). Avsatt investeringsramme er 7 mill. kr. Arbeidene ble satt i gang vinter 2009 og forventes ferdigstilt sommer Skoger skole og ny flerbrukshall I forbindelse med Økonomiplan 2009 har Bystyret vedtatt en rehabilitering av skolebygget inkl. oppføring av ny, stor flerbrukshall. Investeringsramme er avsatt til 97. mill. kr. og ble oppjustert for prisstigning til 99 mill.kr. Detaljprosjektering ble igangsatt i løpet av vinter 2009 og åpen anbudskonkurranse for valg av generalentreprenør ble gjennomført sommer Arbeidene ble igangsatt 10

11 Foto: Birgitte Simensen Berg 5 Utviklingsprosjekter Drammen Eiendom KF skal ivareta kommunens interesser både som eier og leietaker innenfor eiendomsområdet. Foretaket blir derfor involvert i en rekke aktuelle eiendomsprosjekter i kommunen. Noen viktige prosjekter det har vært arbeidet med i 2009 er: Futurebuilt Fjell 2020 Etterbruk av Strømsø Skole Småhusprosjektet på Muusøya Videreutvikling av havneområder / Holmen Videreutvikling av Stadion / Gamle Gress. Mulighetsanalyse for multifunksjonshall Drammens teater Wergelandsgate Salg av eiendom I gjeldende økonomiplan er det stilt krav til salg av eiendom for å finansiere investeringer. DEKF har med bakgrunn i dette i 2009 solgt eiendommer for til sammen kr. 5,1 mill. Eiendommer på Bragernes-siden ved Øvre Sund bru er solgt til vegvesenet i forbindelse med bygging av brua. Av salgssummen på kr 9,9 mill ble kr 7 mill betalt i 2005, og kr 2,9 mill i I området ved Øvre Sund forventes det gjennomført ytterligere salg i sammenheng med utvikling av nærområdet. Samlet sett i perioden 1999 til 2009 har DEKF solgt eiendommer for kr. 442,5 mill. 5.2 Papirbredden Eiendom AS Drammen Eiendom KF ivaretar også kommunens 40 % eierandel i Papirbredden Eiendom AS. Entra Eiendom AS eier de øvrige 60 %. Selskapet eier Papirbredden og Union Scene, samt nabotomten som i dag benyttes til parkering. Hele bygningsmassen på totalt m2 er i praksis utleid. Leieinntekter 47,1 mill. og et resultat på kr. 7,1 mill. Selskapet har bokførte verdier på kr. 638,4 mil. Og en egenkapital på kr. 120,0 mill. (18,8 %). I 2009 har det vært arbeidet med utvikling av planer for et byggetrinn 2 på nåværende P-plass. 11

12 6 Boliger Totalt forvalter Drammen Eiendom KF i dag 1106 utleieboliger hvor av ca. halvparten er selveide enheter og halvparten andeler i borettslag og innleide boliger. Husleieinntektene fra bolig ble i 2009 kr 58,6 mill. kr. 0,9 mill over budsjett. Drammen Eiendom KF har ansvar for å anskaffe nye boliger for vanskeligstilte. Det har blitt kjøpt 10 familieboliger i 2009, i tillegg er 1 hus bygget om til 2 familieleiligheter. Samlet investering kr. 15,9 mill. Det har vært en avgang på 10 boliger som følge av opphør av innleieforhold(4) og brann(6). Brannobjektene skal reetableres ved hjelp av forsikringsoppgjør så snart som mulig. Boligene er hovedsakelig ment å være midlertidig og det er en betydelig utskiftning av leieboere. I 2009 har vært et normalår med 188 endringer av leieforhold. Ved fristilling av leilighetene benyttes anledningen til vedlikehold av boligen før den tilbys ny leieboer. Det ble brukt kr. 7,8 mill. på dette i I 2009 er det gjennomført kontroll av brannsikkerhetsutstyr og elektriske anlegg i alle våre egeneide boliger. Det betyr at samtlige 396 boenheter er kontrollert og avvik utbedret. Det er besluttet at det i 2010 skal gjennom føres en risikoanalyse vedrørende brannsikkerhet i hele boligmassen. Resultat fra salg av eiendom er kapitalinntekter som skal benyttes til investeringer. Disponeringen av resultatet bør derfor sees i sammenheng med at hoveddelen av overskuddet allerede er disponert i krav til egenkapitalfinansiering av investeringer og avdrag på lån. Årets resultat på kr. 38,9 mill. foreslås disponert som følger: Eieruttak kr. 30,3 mill. Overføres til egenkapital kr. 8,6 mill. 8 Medarbeidere Bedriften har i 2009 ikke hatt noen store ulykker eller nesten ulykker blant de ansatte. Det ble i 2009 avholdt medarbeiderundersøkelse som bekrefter at arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Sykefraværet har minket i forhold til 2008 til 2,93 %. Dette skyldes redusert langtidsfravær. (Se note 20, samt note 22 BMS-målekart) Ved utgangen av 2009 var det 31 ansatte i bedriften. 7 kvinner og 24 menn. Det har vært avholdt to møter i HMS-gruppa. Styret Styret behandlet 73 saker i 2009 og det har vært avholdt 9 styremøter. 7 Økonomi Det fremlagte resultat- og balanseregnskap med tilhørende noter gir etter styrets mening et rettvisende bilde av driften og stillingen for bedriften generelt ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av selskapet ut over det som er nevnt i årsberetningen. Resultatet i 2009 er tilfredsstillende og i hovedtrekk i samsvar med budsjett. Utviklingen av rammebetingelser og fremtidsutsiktene generelt innenfor foretakets område har ikke forhold i seg som påvirker bedømmelsen av fremtidig utvikling utover det som fremkommer av årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet for 2009 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift. DEKF hadde driftsinntekter før salg av eiendom på kr. 356,4 mill. Årsresultatet ble på kr. 38,9 mill. Fratrukket gevinst ved salg av eiendom på kr. 4,6 mill. er driftsresultatet på kr. 34,4 mill, som er kr. 5,7 mill. over budsjett. Av dette utgjør ny festeavtale med Lindum Ressurs og Gjenvinning kr. 5 mill., som overføres bykassen som en del av eieruttaket. Reelt resultat sum bedre enn budsjett er dermed 0,7 mill. kr. Disponering av overskudd Grunnlaget for forslaget til eieruttaket er økonomiplanens budsjetterte krav på eieruttak på kr. 25,3 mill. Som følge av at ny festeavgift kr. 5,0 mill. fra Lindum Ressurs og Gjenvinning AS er forutsatt overført bykassen, blir eieruttaket økt til kr. 30,3 mill. 12

13 Drammen Eiendom KF Regnskap

14 9 Resultatregnskap 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Note LEIEINNTEKTER KOMMUNALE LEIEFORHOLD EKSTERNE LEIEFORHOLD LEIEINNTEKTER BOLIG TILSKUDD SALG RENHOLDSTJENESTER ANDRE INNTEKTER DRIFTSINNTEKTER LØNNSKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER LEIE KOSTNADER INNKJØP RENHOLD VEDLIKEHOLD EIENDOMSDRIFT FORSIKRING TAP PÅ KRAV AVSKRIVNINGER DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER FINANSUTGIFTER FINANSPOSTER NETTO RESULTAT FØR SALG AV EIENDOM INNTEKTER FRA SALG AV EIENDOM BOKFØRT VERDI SOLGTE EIENDOMMER KOSTNADER VED SALG AV EIENDOM RESULTAT SALG AV EIENDOM ÅRSRESULTAT

15 10 Balanse pr. 31. desember 2009 EIENDELER NOTER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL ÅRETS RESULTAT ÅRETS EIERUTTAK SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD INVESTERINGSTILSKUDD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL

16 11 Kontantstrømsoppstilling KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN Driftsresultat Avskrivninger Endring kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre kortsiktige fordringer Endring i annen kortsiktig gjeld A : Netto kontantstrøm fra driften KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGER Salg av eiendom Investeringer i eiendom Utbet. for kjøp av aksjer B: Netto kontantstrøm fra investering KONTANTSTRØM FRA FINANSIERING Redusert byggelån Opptak ny langsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld Investeringstilskudd og annen finansiering Endring pensjonsforpliktelser Utbetaling av netto finansposter Utbetalt Eieruttak C: Netto kontantstrøm fra finansiering A+B+C = Endring likvider gjennom året Likviditetsbeh. 1/ Likviditetsbeh. 31/

17 Foto: Birgitte Simensen Berg 12 Noter til årsregnskapet 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Videre er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn ved regnskapsavleggelsen. Driftsinntekter Inntektsføring av driftsinntekter skjer i h.t. Regnskapsloven 4-1. Driftsutgifter Bokføres når disse er kjent. Omløpsmidler/ kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler bokføres til brutto anskaffelseskost inklusiv mva., men fratrukket mottatte investeringstilskudd. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Pensjonskostnader Kostnader i forbindelse med opptjening av pensjonsrettigheter klassifiseres som personalkostnader i regnskapet. Utgangspunktet for beregning av pensjonskostnader er lineær fordeling av pensjonsopptjeningen mot sannsynlig akkumulert forpliktelse ved pensjonerings- tidspunktet. Kostnaden beregnes ut fra årets påløpte pensjonsrettigheter fratrukket avkastning på midler avsatt til dekning av pensjoner. Når samlede pensjonsmidler overstiger beregnet pensjonsforpliktelse på balansetidspunktet, klassifiseres nettoverdien som eiendel i balansen dersom det er sannsynlig at denne overfinansieringen kan benyttes mot fremtidige forpliktelser. Når pensjonsforpliktelsen overstiger pensjonsmidlene, klassifiseres nettoforpliktelsen som gjeld i balansen. Pensjonsforpliktelsen beregnes som nå verdien av fremtidige, sannsynlige pensjonsutbetalinger. Beregningen bygger på aktuarmessige forutsetninger om levealder, lønnsvekst, førtidspensjonering og andre endringer blant pensjonsberettigede. Skatt Skatt beregnes ikke, siden foretaket ikke er skattepliktig. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 17

18 NOTE 1 - TILSKUDD Tilskudd Presteboliger stat og kommune Tilskudd B/L leieligheter fra bykassen Tilskudd fra DK forurenset jord barnehage Tilretteliggingstilskudd Husbanken SFT - Støtte til undersøkelser av barnehager i Drammen Sum tilskudd NOTE 2 - ANDRE INNTEKTER Inntekter fra byggherrefunksjonen Salg av energi fra energisentralen Utleie av arbeidskraft Konsulenttjenester, avg.pl Diverse inntekter,avg.fritt Øvrige leieinnteker Sum Andre Inntekter NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER Lønninger/feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Styregodtgjørelse Andre ytelser Sum Lønnskostnader Bedriften hadde 31 ansatte pr , det er 1 flere enn året før. NOTE 3a - YTELSE TIL LEDENDE PERSONER Godtgjørelse til daglig leder utgjorde i 2009 kr ,-. Til styret ble det utbetalt honorarer med kr Hertil kommer pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. NOTE 4 - GODKJØRELSE TIL REVISOR Revisjon: Rådgivning: Totalt:

19 NOTE 5 - VEDLIKEHOLD Vedlikehold Øvrige eiendommer Vedlikehold Bolig Sum Vedlikehold NOTE 6 - EIENDOMSDRIFT Eiendomsdrift Øvrige eiendommer Eiendomsdrift Bolig Kjøp Energi nærvarmenett NOTE 7 ENDRING OG AVSKRIVNINGER AV ANLEGGSMIDLER 2009 Tekst Bygn m/grunn Park. Plass Borettslags leil. Ubebygd grunn Anlegg u/utførelse Andre anl.midler Teknisk utstyr Ny investering Avsl.prosjekter,aktivert Avgang Investeringstilskudd Avskrivninger SUM Akk.avskr NOTE 8 - KAPITALFORHOLD / OVERFØRINGER BYKASSEN Langsiktig Gjeld Dr. kommunes Lånefond Avdrag til lånefond Renter langsikte lån Ordinært eieruttak til bykassen Ekstraordinært eieruttak til bykassen SUM OVERFØRINGER Renter er belastet med 3,5 % for kommunale leieforhold og 5,8 % for lån knyttet til eksterne leieforhold (ca. 300 mill.). Byggelånsrente er belastet prosjektene med kr ,-. Avdrag på lån til lånefondet baseres på Kommunelovens 50 nr. 7a som legger til grunn at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetid for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte dvs. pr På grunnlag av dette grunnlaget beregnes minimumskravet til årlig nedbetaling av kommunes lånegjeld. For 2009 er den veide levetiden for kommunens anleggsmidler beregnet til 29 år. For Drammen Eiendom KF innebærer dette avdrag for 2009 på kr. 64,2 mill. 19

20 NOTE 9 - SALG AV EIENDOM Salg av eiendommer Salg av grunnareal Salg borettslagsleiligheter Kostnader ved salg av eiendom ( ) ( ) Kostpris solgte eiendommer ( ) ( ) Gevinst ved salg av eiendom NOTE 10 - FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer Grønvold Eiendomsselskap AS Langsiktig lån Grønvold eiendomsselskap AS Aksjer Papirbredden Eiendom AS Egenkapitalinnskudd Papirbredden eiendom AS SUM Grønvold Eiendomsselskap AS er grunneier av skoleeiendommen gnr. 14, bnr. 88 i Drammen kommune. DEKF eier samtlige aksjer i selskapet. Aksjene er bokført til kostpris kr. 9,3 mill. Langsiktig lån kr. 5,4 mill. er avdragsfritt til 2041 og belastes 6 % rente. NOTE 11 - LIKVIDER konto nr Drift Salg/kjøp Husleie B/L Salg/Kjøp B/L OCR-innbetaling av Husleie Avsetning Erstatning tennishall Visa konto Bank skattetrekk Kasse SUM Likvider NOTE 12 - KUNDEFORDRINGER Kundefordringer utgjorde pr. 31/ kr ,-. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for fremtidig tap. Samlet tapsavsetninger er pr kr

21 NOTE 13 - ANDRE FORDRINGER Drammen Kommune Tilgod mva kompensasjon Forskuddsbet.husleie Avsetning til tap ( ) ( ) Fordring Drm.Barnehager KF Påløpne inntekter Forskuddsbetalt husleie Sum Andre fordringer NOTE 14 - EGENKAPITAL Egenkapital. 1/ Årets resultat totalt Ordinært eieruttak Egenkapital pr. 31/ NOTE 15 - PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Drammen Eiendom KF har avtale med Drammen kommunale pensjonskasse (DkP) om tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Ordningen omfatter i alt 31 nåværende og 17 tidligere ansatte. Drammen Eiendom KF følger regnskapslovens bestemmelser og i tråd med dette er pensjonskostnadene basert på aktuarberegninger utført i samsvar med NRS 6 Pensjonskostnader. I årsregnskapet for 2008 var pensjonsforpliktelsene basert på ordinære kommunale beregningsforutsetninger. Kommunale foretak som avlegger regnskap etter regnskapsloven skal benytte de samme beregningsforutsetningene som private foretak. Overgangen til beregningsforutsetningene for privat sektor har medført en økning i netto pensjonsforpliktelser inklusive arbeidsgiveravgift på kr Av dette gjelder kr forpliktelser oppstått før I samsvar med god regnskapsskikk er denne summen ført direkte mot foretakets egenkapital. Restbeløpet, kr , gjelder 2009 og inngår i årets pensjonskostnader. Netto pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto faktiske pensjonsforpliktelser Akkumulert gevinst/tap Netto pensjonsforpliktelser Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser Netto forpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad fremkommer slik: Årets pensjonsopptjening DkP Beregnet rentekostnad DkP Amortisering av akkumulert tap/(gevinst) Forventet avkastning på pensjonsmidler DkP Årets beregnede netto pensjonskostnader DkP Økning i netto pensj.forpl. som følge nye forutsetninger Beregnede pensjonskostnader Differanse mellom beregnet og betalt pensjonspremie Endelige pensjonskostnader

22 Det foreligger ingen eksakt avstemming mellom aktuarberegnet premieinnbetaling, og årets bokførte pensjonspremie, Differansen, må ses i sammenheng med: innbetalinger til AFP-ordningen ansattes medlemsinnskudd til pensjonsordningen I årsregnskapet 2008 var netto pensjonsforpliktelser bokført med og pensjonskostnader med Ved beregningen av pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse m.v. er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 3,80 % 4,50 % Forventet lønnsøkning 4,00 % 4,50 % Forventet økning av G 3,75 % 4,25 % Forventet pensjonsregulering 3,75 % 4,25 % Antatt langsiktig avkastning 5,80 % 5,50 % Korridorgrense for amortisering av estimatavvik 10,00 % 10,00 % Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % NOTE 16 - KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN Kortsiktig Gjeld til Bykassa Ikke utbetalt eieruttak Driftstilskudd Drammen Barnehager Totalt NOTE 17 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD Fylkesskattesjefen (7 459) Skyldig arb.g.avgift Arb.g.avgift av avsatte, skyldig feriepenger Kortsiktig gjeld til Lånefondet Skyldig feriepenger Påløpte kostnader Forskuddstrekk Påløpt renter Påleggstrekk Trekk KS OU-midler Div.avsetninger bygg ØVRIG KORTS.GJELD NOTE 18 - KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT Lov og forskrift for kompensasjon av merverdiavgift ble innført fra , hvor hensikten er å nøytralisere effekten av ulikt momsregime mellom offentlig og privat tjenesteproduksjon. Kommunens fordel av momskompensasjon er trukket inn av staten ved at kommunens rammetilskudd er redusert. DEKF har opparbeidet netto MVA-kompensasjon fra investeringer på 22

23 ca. kr. 48,0 mill. mot kr. 52,1 mill i Beløpet blir i sin helhet overført bykassen. MVAkompensasjon fra drift var i 2009 på totalt kr.26,8 mill. mot kr. 21,5 mill. i NOTE 19 - ÅRSVERK Drammen Eiendom KF Antall årsverk 30,6 Antall ansatte 31 Antall kvinner 7 % andel kvinner 22,6 % Antall menn 24 % andel menn 77,4 % Antall kvinner høyere stillinger 2 % andel kvinner i høyere stillinger 50,0 % Antall menn i høyere stillinger 2 % andel menn i høyere stillinger 50,0 % NOTE 20 - SYKEFRAVÆR Sykefravær Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 0,47 % 17,04 % 17,51 % 1,41 % 3,64 % 5,05 % Menn 1,13 % 2,19 % 3,33 % 1,70 % 0,58 % 2,27 % Samlet 0,98 % 5,72 % 6,70 % 1,63 % 1,30 % 2,93 % 23

24 NOTE 21. Investeringsregnskap Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2009 Beløp pr. Revidert budsjett Avvik i kr Dampen sentralbarnehage(wergelandsgt.10b) Wergelandsgt.10 - Dampen BH, (midlertidig) Parktunet BH,rehab.av vestre sidebygg Jordbrekkskogen BH,utvidelse Fjell Barnehage,gjenoppbygning etter brann Sørbyløkka barnehage, oppgradering Lilleløkka barnehage,oppgradering Barnhageutbygging/Ø.Eikerv Bikkjestykket barnehage Barnehager - Oppgradering bygningsmassen SUM Barnehage Barnebolig, Buskerudvn SUM Oppvekst Marienlyst stadion - stadionutvikling Drammenshallen(garderobe:dører,belegg) Erstatning Tennishall Marienlyst Bad Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen SUM Kultur og fritid Rådhuset - forprosjekt utbygging Borggården Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen SUM Ledelse, organisasjon mv Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede Boliger for demente (2010) Iver Holtesgate - Bofellesskap 8 beboere Psykiatri Ing.rybergsgt Åskollen BSS, tilbygg Pleie og omsorg - Disponibelt Pleie og omsorg - Oppgradering SUM Pleie og omsorg Svensedammen skole,utbygging/ombygging Frydenhaug skole,mul.analyse rehabilitering Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad Hallermoen skole - ombygging Fjell skole,utvidelse Galterud skole.etterbruk/utvikling bad Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall Danvik skole,skoleoppgrad(ref.10079) Skoler, rehabiliteringsplan Marienlyst Skole Øren skole, utvidelse Strømsø skole SUM Oppgradering av skolebygg - avsetning SUM Skole KJØP boliger for sosialt vanskeligstilte SUM Sosiale tjenester - Oppgradering SUM Sosiale tjenester SUM Enova SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg SUM Ufordelt myndighetskrav SUM Generell investeringsramme SUM Finansiert eksternt SUM Generell investeringsramme Totalt

25 NOTE 22. Resultater BMS 2009 Drammen Eiendom KF Fokusområde Styringsindikator Ønsket Nedre Bysamfunnet U 1.1 Virksomhetsplan som synliggjør hvordan virksomheten legger til rette for miljøsertifisering innen 2010 Ja Ja Ja Fokusområde Styringsindikator Ønsket Nedre Brukerne B 1.1 Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 4,1 4,5 4 B 2.1 Opplevd god service 4,5 4,5 4 B 3.1 Opplevd likeverd i.s* 4,5 4 Fokusområde Styringsindikator Ønsket Nedre M 1.1 Medarbeidertilfredshet 4,8 4,5 4 Medarbeidere M 1.4 Høy tilstedeværelse 2,93 % 0,5 prosentpoeng bedre enn i 2008 Uendre t M 2.1 Opplevd likeverd 4,7 4,5 4 M 3.1 Lederadferd i henhold til leder-plakaten 4,9 4,5 4 Fokusområde Styringsindikator Ønsket Nedre Økonomi Ø 1.1 Avvik i forhold til budsjett 0,5 % 0 % +/- 2% Fokusområde Styringsindikator Ønsket Nedre L 1.1 Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse. 4,6 4,5 4 Læring og fornyelse L 1.2 Alle ROS-analyser er revidert. i.s* ja ja L 2.1 Nettbasert infor masjon er kvalitets-sikret hver tertial (per virksomhet) L 2.2 Opplevd god nettinformasjon (per virksomhet) ja ja ja i.s* 4,5 4 *i.s. = Ikke forespurt 25

26 Foto: Birgitte Simensen Berg 26

27 27

28 Grafisk utforming og trykk: Grafisk senter Drammen kommune Drammen Eiendom KF Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen Postadresse: Postboks 450 Brakerøya, 3002 Drammen Telefon: Telefaks:

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Saknr. 14/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24/3-2010

Saknr. 14/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24/3-2010 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 14/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24/3-2010 SAK 14/10: ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 Innstilling

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet:

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 4 3.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 2. TERTIAL 2009... 4 3.1.1

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2013 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 12/09: HANDLINGSPLAN 2009 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 01.01.-31.12-2015 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer