Forvaltningsplan for freding hybelblokk K Kartreferanse 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsplan for freding hybelblokk K Kartreferanse 07"

Transkript

1 Forvaltningsplan for freding hybelblokk K Kartreferanse 07

2 1 Godkjenning Generelt Formålet med forvaltningsplanen Lovgrunnlag Kulturminnestyresmakt Stord sjukehus K blokk LVP G.nr. /b.nr Bygning nr (SKE-basen) GAB Eier Forvalter Byggeår Verneklasse Fylke Kommune Askeladden ID Omfang vern Verneverdi Føremål med vern Skildring: Skildring av bygning med bygningshistorisk bakgrunn Teknisk tilstand Sårbarheit kulturhistoriske forhold Eksteriør - yttervegg og sokkel Utvendig tak Innvendige veggkonstruksjonar Etasjeskille Kjellaretasje etasje etasje etasje Retningslinjer (Sjå kap. 4 Generell del for utfyllande informasjon) Generelle retningslinjer Planer framtidige tiltak Behov og planar for tiltak på sikt Vedlegg Dokumentasjon, teikning og foto

3 1 Godkjenning Opphavleg plan Dato: Forvaltningsplan behandla av Helse Fonna HF Dato: Forvaltningsplan behandla av Helse Vest RHF Dato: Forvaltningsplan godkjent av Riksantikvaren Dato: Revisjon nr.: Kommentar: Forvaltningsplan behandla av Helse Fonna HF Forvaltningsplan behandla av Helse Vest RHF Forvaltningsplan godkjent av Riksantikvaren Dato: Dato: Dato: Dato: 2 Generelt 2.1 Formålet med forvaltningsplanen Forvaltningsplanen er ei oppfølging av Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten og retningslinjer gjevne i kgl. res. Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar 1.september Forvaltninga skal sikre at dei kulturhistoriske verdiane som knyter seg til bygget blir ivaretekne både på kort og lang sikt. Forvaltningsplan skal skildra prosedyrar og rutinar for drift og vedlikehald av dei enkelte objekt samt skildring av forhold som må ivaretakast ved rehabilitering og endring. Forvaltningsplan skal utarbeidast i samsvar med antikvariske prinsipp og skal innehalde detaljert registrering og dokumentasjon av kvar enkelt bygning/objekt i tillegg til retningslinjer for nødvendig kontakt med rett kulturminnestyresmakt. 2.2 Lovgrunnlag Hybelblokk K er i LVP Helse plassert i verneklasse 1 og er freda i medhald av kulturminneloven 22a. Bygningen er freda ved forskrift om freding av Statens kulturhistoriske eiendommer Vern er heimla i kgl. res. Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar 1.september Kulturminnestyresmakt Riksantikvaren er kulturminnemyndigheit for bygg og anlegg i statens eie som er freda etter Kulturminneloven, oppført i verneklasse 1 - freding i landsverneplan. 3

4 3 Stord sjukehus K blokk 3.1 LVP Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten 3.2 G.nr. /b.nr. 27/ Bygning nr (SKE-basen) GAB Eier Helse Fonna HF 3.6 Forvalter Helse Fonna HF 3.7 Byggeår Verneklasse Verneklasse 1 - freding 3.9 Fylke Hordaland 3.10 Kommune Stord 3.11 Askeladden ID Fylles inn når freding er gjennomført 3.12 Omfang vern Eksteriør delar av interiør 3.13 Verneverdi Bustadblokk K (Hybelhus/søsterheim) har med formspråk, dimensjonar og materialbruk tilpassa resten av bygningsmassen frå utbygginga av Stord sjukehus i 1970 høg arkitekturhistorisk interesse, og er eit vesentleg element i anlegget som heilskap. Av spesiell verdi er bygningen som eksempel på ein arkitektonisk særprega bygg for eit typisk føremål ved sjukehuset og med reindyrka formspråk og materialval tilpassa landskap og anna bygningsmasse. Bustadane er prega av høg autentisitet med omsyn opphavlege element og arkitektoniske uttrykk og er eit særprega og veldig godt eksempel på sosiale sider ved sjukehusutbygging og sjukehusdrift i perioden. Omfang: Vernet omfattar eksteriør og interiør i trapperom og i heile sidefløyen med peisestove Og fellesrom. Omfang interiørvern er vist på planteikning Føremål med vern Føremålet er å verna bustadblokk K som del av eit viktig eksempel på heilskapleg utbygging av sjukehusanlegg frå perioden. Vernet skal sikra bygningen sin opphavlege arkitektur. Både hovudstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringa som til dømes fasadeløysning, opphavlege vindauge, dørar, materialbruk og overflater skal oppretthaldast. 4

5 4 Skildring: K-blokk fasade nordsida K-blokk fasade sørsida K-blokk fasade mot vest søre enden K-blokk fasade mot aust søre enden 5

6 K-blokk fasade mot aust gangveg gjennom blokka 4.1 Skildring av bygning med bygningshistorisk bakgrunn Stord sjukehus er eit godt eksempel på sjukehusarkitektur i etterkrigstida. Sjukehuset var det tredje og største av dei tredelte distriktssjukehusa som blei bygde i Hordaland etter krigen. Etter arkitektkonkurranse i 1962 starta bygginga i 1966 og heile anlegget blei teke i bruk i Arkitektar er Anna og Jostein Molden ark MNAL, og anlegget fekk Houens Fonds diplom for god arkitektur i Anlegget blei omtalt i Byggekunst nr 3/1979 med teikningar, materialskildring osv. Sjukehuset er typisk for mange av sjukehusa frå etterkrigstida med omsyn til organisering og funksjonsdeling, men også særeige i terrengtilpassing og volumbehandling. Bustadblokk K består av 2 bygningar/primærformer som i 2. etasje er bunde saman med open gangbru i betong med betongtakkonstruksjon over. Hovudinngangen til begge bygg er under brua mellom bygga. Sett frå vest ser hovuddelen/bustadelen ut som om den er satt saman av 3 rektangulære volum i 3 etasjar med delvis synleg kjellar. I nord sør retning er volumet delt inn i 6 like felt som er synlege i fasaden. Volumet mot nord har utstrekning mot sør tilsvarande eit felts bredde. Sør for dette kommer et framspringande felt i to felts bredde. Vidare kjem eit volum i 3 felts bredde som kan sjå ut til å flukta med nordre volum, men er litt tilbaketrekt i forhold til dette. Nordre felt er trekt inn under samanhengande betonggesims. Her er utstikkande verandaer i tre etasjar. Verandaene vert haldne oppe av utspringande veggskive mot nord. Nedre del av verandarekkverket er av betong som er støypt saman med dekket, ca 60 cm. Over er det raudbeisa rekkverk i tre, som med mellomrom er festa til betongrekkverket med stålrøyr. Søre felt, som inneheld trappehuset, er i massiv betong. Sett frå aust ser hovuddelen/ bustaddelen ut som den er satt saman av 3 rektangulære volum i 3 etasjar med delvis synleg kjellar. I nord sør retning er volumet delt inn i 5 like felt som er synlege i fasaden. Volumet mot nord har utstrekning mot sør tilsvarande eit felts bredde. Sør for dette kjem eit framspringande felt i to felts bredde tilsvarande det mot vest. Sør for dette kjem eit volum i 2 felts bredde, som fluktar med nordre volum. Mot sør stikk det ut eit trappehus med inngangsparti i bygget si høgd. Dette er opphavleg betydeleg trekt inn. I den vinkelen som her oppstår er det seinare bygd heistårn i betong. Heishuset er trekt inn i forhold til tilstøytande veggar. Bustaddelen som er bygd som hybelhus hadde opphavleg 9 hyblar i kvar etasje, i alt 27 hyblar. Hyblane hadde felles stove med utgang til veranda mot vest. Tomta skrår svakt mot nord slik at synleg 6

7 kjellarvegg er høgast her. Det er utvendig dør til kjeller i nordre veggen. Fasadane på hovuddelen står med ubehandla plasstøypt flakeforskala betong med synlege groper etter forskalingsfestene. Betongflatene er pussa på glasveggene mot aust og vest. Betongveggane blir avslutta øvst med enkelt beslag. I hovudfasadane mot aust og vest står vindauga i svartbeisa trerammer og går som samanhengande band. Glasfelta vekslar mellom breie faste felt og smalare lukkevindauge eller verandadørar i tre og glas. Under vindauga er det fasadefelt av finerplater som er beisa raudbrune. Over vindauga er felt av pussa betong. I gavlfasade mot sør og nord er hovuduttrykket ein enkel flakeforskala betongvegg. På sørveggen i trappehuset er høge og smale hjørnevindauge i enkle aluminiumsrammer utan karm mot hjørne i vest. Inngangsdør i 1.og 2. etasje er satt saman av dør med to store glasfelt. Dør med omramming er i svart beisa tre. Sidebygget mot sør ser ut som ei massiv bunkersliknande form i to etasjar med delvis synleg fundament mot aust. Alle ytterveggar er av flakeforskala betong med synlege merker etter forskalingsfesta. Veggene er avslutta med knapt beslag mot taket. Hovudforma opnar seg i noko grad mot sør der veranda og takoverbygg dannar framspring. Veggen i aust går vidare i ein ca. 1.5 m høg betongvegg som går mot sør og dannar le for terrassen utanfor peisestova. Sett frå vest er sidebygget av ein einskapleg vegg i flateforskala betong som strekker seg mot sør ved utstikkande betonggesims og ditto veranda. Rekkverket på verandaen er av raudbeisa tre på stålrøyr. Ut over dette vert fasaden berre broten av eit lite kvadratisk vindauge med svartbeisa trekarm og ramme. Sett frå aust er sidebygget, som mot vest, av ein einskapleg vegg i flakeforskala betong som strekker seg mot sør ved utstikkande betonggesims og ditto veranda. Lengst mot nord er veggen i 1. etasje trekt inn ca. ein meter i om lag to meters lengd. I denne delen som er trekt inn er i 1. etasje eit lågt langstrakt glasfelt med eit langt fast vindauge og eit lite kvadratisk vindauge som kan opnast med karm og ramme i kraftig svartbeisa tre. Det er tilsvarande vindauge i betongveggen over i 2. etasje. Mot sør verkar uttrykket meir ope med utstikkande gesims og veranda. I austre del av veggen er det både i 1. og 2. etasje eit stort verandadørfelt med eit skyvefelt og eit opningsfelt, begge med karm og ramme i svartbeisa tre. Gjennom desse vert det skapt kontakt mellom inne og ute samstundes som ein i 2. etasje får utgang til verandaen og i 1. etasje har utgang frå peisestova til den skjerma terrassen som er belagt med betongheller. I den massive betongveggen i vestre del av sørveggen er det i 2. etasje eit lite kvadratisk vindauge. På den nordre veggen er hovudinntrykket ein enkel flateforskala betongvegg. Inngangsdør i 1.og 2. etasje er satt saman av dør med to store glasfelt. Dør med omramming er i svart beisa tre. Dørar til hovudbygg og sidebygg står rett overfor kvarandre under takoverbygg og gangbru. Heile fasadeuttrykket med to hovudformer med ulik karakter som er knytt saman med gangbru og takoverbygg i betong, betongfasadar, verandaer og glasfelt, har høg kulturhistorisk verdi og må vernast. Det flate taket er skjult bak gesims. Taket er tekka med papp. Frå trappehuset fører dør inn til sentral korridor i kvar etasje. Interiør, karakteristikk Særprega og konsekvent formspråk med delvis eksponerte støypeflater. Heilskapleg estetisk uttrykk, betong, glas, furu og kvitmåla veggflater. 4.2 Teknisk tilstand Byggteknisk utføring av bustaddelen er betongveggar i brystningar og mellom husværa og mot korridor. Støypte baderomskjernar og støypt trappehus utgjer sideavstiving. Etasjeskille og tak i armert betong. I sidefløyen er utføringa utvendege betongveggar med baderomskjernar i betong som utgjer sideavstiving. Etasjeskille og tak i armert betong. Synlege forvitringar i betongflater utvendig. Delvis eksponert armering med liten overdekking. 4.3 Sårbarheit kulturhistoriske forhold Vekslinga i materialbruk i eksteriøret med plasstøypt upussa betong, glas, svartbeisa treverk og raudbeisa plater, er heilt vesentlege element i bygget sin arkitektur. Tilsvarande veksling i materialbruk og fargar er også gjennomgåande i interiøra og er sentral i differensiering av romforhold og funksjonar. Det er heilt vesentleg at opphavleg materialbruk, fargar og overflater oppretthaldne og førde vidare med stor vekt på detaljar i utføring og materialbehandling. 7

8 4.4 Eksteriør - yttervegg og sokkel Sårbarheit: Middels høg. Viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. Plasstøypt ubehandla armert betong med mønster etter flakeforskaling i hovudvolum. Opphavlege vindauge svartbeisa trerammer utan sprossedeling. Raudbeisa plater under vindauge. Raudbeisa rekkverk på verandaer. Det er vesentleg at dei upussa overflatene på betongfasaden vert oppretthaldne. Opphavleg inndeling av glasband og blindfelt med materialveksling og fargebruk må oppretthaldast og førast vidare. 4.5 Utvendig tak Sårbarheit: Låg Flatt tak, lite eksponert mot innsyn. Tekka med papp. 4.6 Innvendige veggkonstruksjonar Sårbarhet: Låg middels Høg i verna område. Pussa betong, platekledning på stendera mot yttervegger for dei andre treveggane. For overflater, sjå under. 4.7 Etasjeskille Sårbarheit: Låg Støypt armert betong. For overflater sjå under. 4.8 Kjellaretasje Sårbarheit: Middels i verna interiør. Materialbruk lite endra, stor grad av autentisitet i interiør. Viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldast. Plan kjellar K-blokk 8

9 Rom trapperom kjellar 3. etasje Himling (Heilt oppe og under reposar) Flakeforskala betong, måla grått. Golv I kjellar og repos til kjeller, gråspetta linoleum. Ikkje original, lagt utan omsyn til detaljar. Kan/bør fjernast for å fremma vernet. Reposar både etasjeplan og mellomplan. Slipt betong, mineral lagde fri. Gråleg. Vegg. Pussa betong, måla kvit. Måla mørkgrå fotlistmarkering på reposar. Vegg mot nord i 1. etasje og veggar i kjellartrapp har veggmåleri. Låg kunstnarisk verdi men viser bruken frem til i dag. Dørar i inngangsparti i 1. og 2. etasje har to glasfelt. Dør med omramming er i blåmåla tre. Heisdørar i stål er måla i same blåfarge. Dørar er fuga inn i betong mot vegg og golv. Dørar til korridorar i alle etasjar er i knivskåre furu. Dørane har to store trådglasfelt. Dørane, som er utan side og overfelt, er fuga inn i betongen. Hjørnevindauge fuga inn i fals i betongvegg er utan karm eller listverk. Trapp Betongtrinn, marmorert, kvite, grå og svarte mineralar, slipt overside. I same materiale låg forhøging ca. 5 cm inn frå begge sider. Trappesidene er pussa betong, måla grå. Trappa si underside er grovt pussa (stopplett) og måla grått. Under reposar flakeforskala og måla grått. Repos over 3. etasje måla grått. Rekkverk er av to kraftige laminerte bord i furu. Rekkverksstolpar 30 X 30 mm firkantstål måla bonderaudt. Trapp endar med repos ein halv etasje over 3.etasje under overlyskuppel, som kan opnast.. Anna Overlyskuppel kan opnast og nyttast som tilkomst til tak. Belysning er firkantet stålarmatur for glødelampar montert i tak under trappereposar. Grå og metalliske i kjellar til mellom 1. og 2.etasje. Vidare opp kvitlakkerte. Lysbrytarar grå. Høg grad av autentisitet. Viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. 9

10 etasje Sårbarheit: Høg til svært høg i verna interiør. Materialbruk lite endra, stor grad av autentisitet i interiør. Viktig at opphalvleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. Plan 1.etasje - K-blokk 10

11 K blokk peisestove 1.etasje Peisestova teke mot terrassedør 11

12 Peisen i peisestova Utgangsdøra frå peisestova Kjøkkenkrok ved inngangsdør i peisestova- Parti ved vindauge mot øst peisestova Peisestovas terrassedør Peisestovas terrassedør og terrasse 12

13 Taklampe i entre i peisestova Romnummer 101, Peisestova 1.etasje Generelt Rommet er todelt i og med at ein kommer inn frå nord på eit repos som går langs heile kortveggen. Reposet er ca. 60 cm (4 opptrin) høgare enn hovuddel. Trappa som er forholdsvis brei er plassert aust for midten av reposet og spring fram i stovedelen. Vest for trappa er tett skiljevegg i høgde 1,5 m over repos. Skiljeveggen har vinkel som strekker seg ut i stova forbi nedste trappetrinn. Veggen går heilt ned til stovegolv. Aust for trapp er reposvegg i flakeforskal, umåla betong. Reposveggen vert avslutta øvst med furulist. Utspringar er avslutta med ei furusøyle som går til tak. Halvveggen er som resten veggane kledd med glattpanel. Aust for trapp spring reposet frem like langt som trapp. I utspringet er montert fast bordplate i massiv furu. Mot trapp og stovedel har skrivebordet tette sargar/veggar i laminert furu. Det er opning på ca. 10 cm mellom golv og sarg. Skrivebord med sarg og plate er montert på stålbein som er måla brune. Himling Flakeforskalet betong, slemma og måla kvit. Ikkje taklist. Vegg Alle vegger har furu glattpanel, olja/lakkert. Felt i skyvedør mot veranda i furu, olja/lakkert. Inngangsdør og vindauge mot ausst, furu beisa svart. Golv Lys varmgrå spetta linoleum. Golvlist, smal glattkant furu. Anna Peis inn mot austre vegg. Grov raud teglstein med utvaska fuger på sider kappe og skorstein. Kappe vert halden oppe av jernstang og skjult jernkonstruksjon. Sokkel er løfta opp frå golv med en sideliggande gul eldfast stein som er fuga opp frå golv. Sidelagt eldfast stein dannar golv i brennkammeret. Veggar i brennkammer er av eldfast stein. Det har vore fastmontert hesteskoforma sittebenk på vestvegg, på sørvegg i nisje frem til verandadør og på halvvegg i nord frem til utstikkande halvvegg ved trapp. Benken har truleg vore bygd i glattkanta panel. Puter var skotskrutete. Benken skal remonterast/byggast opp på ny. Under fast felt i skyvedørsfelt er golvmontert rilla røyromn. Denne er skjerma av golvmonterte metallrister. På vestvegg ved inngang på repos er montert enkelt kvitt kjøkken. Skrog og dører er plane plater som er måla kvite. Kjøkenet har dobbelt overskåp og benkeseksjon med enkelt underskåp og oppvaskmaskin. Benkeplate i eik laminat med felt stålvask som er felt inn og armatur. Kjøkeninnreiinga er ikkje original. Den trekk ned det arkitektoniske uttrykket, og bør erstattast av ny som er tidstypisk og arkitektonisk tilpassa. På aust og nordre vegg er montert smal kvit varmelist som golvlist. Stikkontaktar og lysbrytarar er måla grå. I inngangsparti er 3 stk originale firkanta stål lysarmatur for glødelampar. Utvendige sider er svarte. Innvendig og gitter er kvitt. I stovedel er montert 6 stk nye lysrøyr i tak og eit i heng. Desse er utan verneverdi. 13

14 Trappehus K-blokk 1.etg opp til avsats før 2.etg etasje Sårbarheit: Høg til svært høg i verna interiør. Materialbruk lite endra, stor grad av autentisitet i interiør. Viktig at opphavleg materialbruk og detaljer vert oppretthaldne. Plan 2.etasje K-blokk 14

15 Kjøkendel i hybel med vindauge Hybel 2.etg K-blokk Hybel K-blokk glasparti mot aust Romnummer 201 opphavleg hybel (Husvære for husmor) /undervisning 2. etasje Himling Flakeforskalet betong, slemma og måla kvit. Taklister på platekledde veggar, 125 X 12,5 mm glattkant. Olja/lakkert. Vegg Alle veggar med unnatak av veggstubb som stikk ut frå austre vegg bak skorstein mot inngangssone har platekledning som er måla kvit. Veggstubb bak skorstein har mot inngangsparti glattpanel, oljet/lakkert. Vegg mellom overskåp og kjøkenbenk, kvit laminat. På sørvegg er øvste trefelt av tre stk glattkantbord, olja og lakkert. Auste vegg sør for skorstein er måla kvit på strie. Skorstein er pussa og måla kvit. Inngangsdør og vindauge, furu beisa svart. Glaslister glattkant furu, oljet/lakkert. Skyvedør furu, olja/lakkert. Dør til bad, knivskåre furu med kraftig karm fuga inn i vegg. Hjørnelister i glattkant furu. Alt umåla treverk, olja/lakkert. Golv Mørk varmgrå spetta linoleum. Mot plateklett vegg, fotlist 48 X 12,5 mm glattkant furu. Anna Kjøken enkelt med dørar og skrog, mål kvite. Benkeplate i lys laminat med nedfelt stål vask og armatur. Kjøken er skifta ut og er ikkje verneverdig. Under fast felt i skyvedørsfelt er golvmontert rilla røyromn. Den er skjerma av golvmonterte metallrister. I tak nye lysrøyr som er dårleg tilpassa arkitektonisk. Elskap, lysbrytarar og stikkontaktar er måla grå. 15

16 Bad i hybel K-blokk Bad Himling Platehimling, måla kvit. Taklist glattkant furu, olja/lakkert. Vegg Kvit laminat. Lite vindauge beisa svart med foringar i furu. Ikkje glaslist. Dør, knivskåre furu. Dørlister. glattkant furu. Alt treverk olja/lakkert. Golv Svart einsfarga linoleum med oppbrett på plan vegg avslutta med kvit plastlist. Anna Wc og vask i porselen. WC er utskifta og ikkje originalt. Bør bytast med originalt frå annen husvære. Badekar i emaljert stål. Speilhylle i porselen. Speil utan ramme. Vegghylle i massiv furu/ furufiner med tre hyller og sider. Gule plast handkleheng. Stål handkleheng. Som belysning enkel kvit glaskuppel med grå porselenssokkel på vegg over speil. Trappeavsats til 2.etg. K-blokk Vindauge i trappeavsats K-blokk 16

17 etasje Sårbarheit: Høg til svært høg i verna interiør. Materialbruk lite endra, stor grad av autentisitet i interiør. Viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. Plan 3.etasje K-blokk 5 Retningslinjer (Sjå kap. 4 Generell del for utfyllande informasjon) 5.1 Generelle retningslinjer Verneklasse 1 freding i henhald til kultuminneloven 22a. Eksteriørvern omfattar bygningens ytre, dvs. utforming, materialbruk og detaljer i fasadar og takflater. Interiørvern omfattar utforming, materialbruk og detaljar (eks.: fargar) på alle flatar, samt fastskrudd inventar i områder der vernet er gjeldande. (laust inventar er ikkje ein del av vernet) For øvrig visas det til at kulturminneloven i 17 fastsetter vedlikehaldsplikt for freda eigedomar og plikt til å forhindra at freda bygningar forfell. Vedlikehald Hovudregel for behandling av freda bygningar og anlegg er at det må søkjast om tillating for alle tiltak som går ut over vanleg vedlikehald. For utdyping av kva som anses som vanlig vedlikehald og kva som er søknadspliktige tiltak, sjå også kap 4 i forvaltningsplan kompleksnivå. Følgjande tiltak regnas som vanleg vedlikehald og er ikkje søknadspliktige: oppretthalding av materialbruk og overflater i eksteriør og interiør. Med mindre anna er opplyst er oppmåling, lakkering og oljing av overflater tillete dersom dette er fornying av tidligare overflatebehandling og vert utført med same material og farger. 17

18 Skada bygningsdelar kan skiftas ut med material av lik kvalitet og utforming. For detaljert beskrivingar av material, overflate, bygningsdelar sjå skildringar av dei enkelte rom. 6 Planer framtidige tiltak 6.1 Behov og planar for tiltak på sikt Utvendig: På grunn av alder vil det i løpet av dei komande åra bli behov for vedlikehald og eventuell utskifting av vindauge. Ein vil følgja retningslinjene i forvaltningsplanen og legga detaljerte planar fram til godkjenning hos riksantikvaren. Eventuelt utskifting av glas med sikte på betre isolasjon og solavskjerming vil bli lagt fram for riksantikvaren for godkjenning, det same gjeld eventuelle andre løysningar for solavskjerming. Betongfasadar har til dels store frostskader. Armeringen er i mange tilfelle avdekka og står eksponert for vær og vind. Her står vi ovanfor eit stort og fagleg krevjande reparasjonsarbeid. Reparasjonen kan vera vanskeleg å gjennomføra utan å endre overflatestrukturen og med det skade eit viktig arkitektonisk uttrykk. Det vil bli utarbeida planar for arbeida i samarbeid med spesialistekspertise og vernestyresmakter. Planane vil bli lagt fram for riksantikvaren for godkjenning. Innvendig: Det er ingen ombyggingsplanar i verna interiør. Ein vil likevel møte utfordringar når langvarig bruk krev vedlikehald. Dette gjeld spesiallaget kjøkeninnreiing og garderobeskåp der utskiftingar vil krevja spesiallagde løysningar frå snikkarverkstad. På same måten kan det bli vanskeleg å skaffe nytt tilsvarande utstyr når sanitærutstyr på bad må skiftast. I tilfella nemde over har ein likevel høve til å flytta utstyr frå ikkje freda husværa. Det er grunn til å tru at ein vil møte dei største utfordringane når golvbelegget må skiftast. Her vil ein truleg ikkje finna tilsvarande vare. Erstatning må i størst mogeleg grad ha rett tidskoloritt. Løysning må finnast i tett samarbeid med riksantikvaren. Gjennomføring av eventuelle planar kan først gjerast etter godkjenning av vernestyresmakt, og ut i frå dei vilkår og avgrensingar som vert sette, sjå kap. 5 7 Vedlegg 7.1 Dokumentasjon, teikning og foto Alle foto er frå mars-juni 2009 og tekne av Helse Fonna. 18

Forvaltningsplan for freding søsterheim blokk H Kartreferanse 08

Forvaltningsplan for freding søsterheim blokk H Kartreferanse 08 Forvaltningsplan for freding søsterheim blokk H Kartreferanse 08 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Bustad B Kartreferanse 04

Forvaltningsplan for freding Bustad B Kartreferanse 04 Forvaltningsplan for freding Bustad B Kartreferanse 04 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Førmålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus Bustad

Detaljer

Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03

Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03 Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Formålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus

Detaljer

Forvaltningsplan for freding søsterheim blokk G Kartreferanse 09

Forvaltningsplan for freding søsterheim blokk G Kartreferanse 09 Forvaltningsplan for freding søsterheim blokk G Kartreferanse 09 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Bustad A Kartreferanse 05

Forvaltningsplan for freding Bustad A Kartreferanse 05 Forvaltningsplan for freding Bustad A Kartreferanse 05 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Førmålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus Bustad

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Bustad CDEF Kartreferanse 06

Forvaltningsplan for freding Bustad CDEF Kartreferanse 06 Forvaltningsplan for freding Bustad CDEF Kartreferanse 06 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 ... 1 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3

Detaljer

Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del

Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del 1 1 Godkjenning... 3 2 Overordna... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag/formelt grunnlag...

Detaljer

Forvaltningsplan for bevaring Parkanlegg, Stord Sjukehus.

Forvaltningsplan for bevaring Parkanlegg, Stord Sjukehus. Forvaltningsplan for bevaring Parkanlegg, Stord Sjukehus. : 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 3 Stord sjukehus parkanlegg... 4 3.1 LVP...

Detaljer

Forvaltningsplan for freding hovudbygg Kartreferanse 01

Forvaltningsplan for freding hovudbygg Kartreferanse 01 Forvaltningsplan for freding hovudbygg Kartreferanse 01 Forvaltningsplan for freding hovudbygg... 1 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3

Detaljer

Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del

Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del Forvaltningsplan Stord sjukehus Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del Forvaltningsplan for kompleksnummer 9900124 Stord sjukehus, Helse Fonna HF 1 Forvaltningsplan

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Fotodokumentasjon Forum kino Hordaland fylkeskommune 1

Fotodokumentasjon Forum kino Hordaland fylkeskommune 1 Fotodokumentasjon Forum kino Hordaland fylkeskommune 1 Eksteriør sett frå nordvest, med Fjøsangerveien i forgrunnen. Til høgre Danmarksplass, reist samtidig og teikna av same arkitekt som Forum kino. Fjøsangerveien,

Detaljer

Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo

Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo Byggnamn Verneklasse / status Omfang GAB-nr bygg 01 hovudbygg 1 Eksteriør / Interiør 48/23 bygg 02 administrasjonsbygg 1 Eksteriør / Interiør 48/23 bygg

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STORD SJUKEHUS Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 27/586 27/588 27/86 27/86,506,526 27/86,506 AskeladdenID: 148698 Referanse til : Kompleks 9900124

Detaljer

KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott

KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Buskerud 625/Nedre Eiker Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem Verneklasse

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Kommune: 1539/Rauma Gnr/bnr: 53/27 53/26-28 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BIOFORSK ØST, LØKEN Kommune: 544/Øystre Slidre Gnr/bnr: 53/1 34/1 AskeladdenID: 161013 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

St Olavs hospital Østmarka Bygg 31-35 Fem lysthus

St Olavs hospital Østmarka Bygg 31-35 Fem lysthus Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St Olavs hospital Østmarka Bygg 31-35 Fem lysthus 9. april 2013 1 9. april 2013 2 Opplysninger om bygningen Anleggets navn Østmarka Bygningens

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Kommune: 427/Elverum Gnr/bnr: 28/95 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 109 Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Kommune: 427/Elverum Gnr/bnr: 28/95 AskeladdenID: 175098 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Forvaltningsplan for freding - Gamle Valemon Kartreferanse 01

Forvaltningsplan for freding - Gamle Valemon Kartreferanse 01 Forvaltningsplan for freding - Gamle Valemon Kartreferanse 01 ... 1 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnemyndighet... 3 3 Gamle

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk S breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk 1 2 Breivik sementvarer Vårt sementvarespekter består av forskalingsblokk (heil, halv- og hjørneblokk), i tillegg til nopsastein.

Detaljer

Styresak. Forslag til landsverneplan for spesialisthelsetenesta - Høyring

Styresak. Forslag til landsverneplan for spesialisthelsetenesta - Høyring Styresak Går til: Styremedlemer Selskap: Helse Bergen HF Styremøte: 21.04.2008 Styresak nr.: 35/08 B Dato skrevet: 10.04.2008 Saksbehandlar: Geir Brügger/Jon Rune Smørdal Saka gjeld: Forslag til landsverneplan

Detaljer

SISTE BRIKKE BOGAFJELL G3 FELT B10, B11 OG B14,TYTTEBÆRSTIEN 1-19

SISTE BRIKKE BOGAFJELL G3 FELT B10, B11 OG B14,TYTTEBÆRSTIEN 1-19 SISTE BRIKKE FELT B10, B11 OG B14,TYTTEBÆRSTIEN 1 19 TOMT OG KONSEPT 1 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 SITUASJONSPLAN 3 FELT B10/ B11 Planer 4 Fasader 5 6 Snitt 7 Perspektiv 8 FELT B14 Planer 9 Fasader 10 11 Snitt

Detaljer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I VARDØ, BRODTKORPSGT. 1 Kommune: 2002/Vardø Gnr/bnr: 20/197 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING Kommune: 709/Larvik Gnr/bnr: 3020/771 AskeladdenID: 174932 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA)

3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 10- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 1.580.000,- 3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg Kort avstand til skule, barnehage

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS SENTRALBLOKKEN (AUDITORIET) LANDSVERNEPLANEN FOR HELSESEKTOREN

FORVALTNINGSPLAN HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS SENTRALBLOKKEN (AUDITORIET) LANDSVERNEPLANEN FOR HELSESEKTOREN FORVALTNINGSPLAN HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS SENTRALBLOKKEN (AUDITORIET) LANDSVERNEPLANEN FOR HELSESEKTOREN 2014 2 Opplysninger om bygningen Anleggets navn Haukeland Universitetssjukehus Bygningens

Detaljer

Sansehage Kleppheimen

Sansehage Kleppheimen 2012 Sansehage Kleppheimen Anne Reidun Garpestad Ressurskommune universell utforming Klepp og Time 01.06.2012 Sansehagen ved Kleppheimen Sansehagen vart opna vår 2012. Det er eit gammalt utområde ved Kleppheimen

Detaljer

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Kommune: 1103/Stavanger Gnr/bnr: 55/191, 194, 1814 55/194 AskeladdenID: 131063 Referanse

Detaljer

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr. 9900744 Psykiatrisk senter 1958 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 44/30

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr. 9900744 Psykiatrisk senter 1958 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 44/30 KOMPLEKS 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Buskerud 605/Ringerike

Detaljer

TYSNES BOLIG. Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda

TYSNES BOLIG. Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda a m a r o n a P Kattaland /LUNDE Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda Ta kontakt med Sigvard 918 10 638 eller Trond 957 02 005 Mars 2011

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 35/60 AskeladdenID: 164791 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 162/913 Askeladden ID: Referanse til : Kompleks 9900113 Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang 310104-1966 139792009 162/913

Detaljer

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA)

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 4- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 2.730.000,- Byggestart mars 2011 3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg med leikeplassar

Detaljer

Design som trøystar. Utsnitt av dekor til Lumina. Design av Scandinavian Surface.

Design som trøystar. Utsnitt av dekor til Lumina. Design av Scandinavian Surface. Design som trøystar Svale kan bety å gjere mildare, lindre, trøyste. Som ein svalande vind på ein varm sommardag, ei mjuk lindring i lengt og sakn, slik vil vi at våre monument skal vere varige, vakre,

Detaljer

D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011

D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011 D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011 Hardanger Fartøyvernsenter Åsmund Kristiansen 1 April og halve mai var siste periode i dette prosjektet. Søndag 15. mai var det arrangement om bord i samband med

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I KRISTIANSAND, Kommune: 1001/Kristiansand Gnr/bnr: 150/42 AskeladdenID: 131051 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BERGEN TINGHUS Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 165/173 AskeladdenID: 174931 Referanse til landsverneplan: Kompleks 64 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA)

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 8- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 2.680.000,- Byggestart oktober 2011 3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg med leikeplassar

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer VIK FENGSEL Kommune: 1417/Vik Gnr/bnr: 2/3 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang FENGSEL

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING OTTESTAD

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING OTTESTAD Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING OTTESTAD Kommune: 417/Stange Gnr/bnr: 6/3 AskeladdenID: 148686 Referanse til : Kompleks 9900038 Omfang fredning

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA le våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 162/913 AskeladdenID: 148695 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

St Olavs hospital Østmarka Bygg 20 Stabbur 2

St Olavs hospital Østmarka Bygg 20 Stabbur 2 Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St Olavs hospital Østmarka Bygg 20 Stabbur 2 9. april 2013 1 9. april 2013 2 Opplysninger om bygningen Anleggets navn Østmarka Bygningens navn

Detaljer

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: 1601/Trondheim Opprinnelig funksjon: Observasjonspost Nåværende funksjon: Ikke operativ Foreslått vernekategori:

Detaljer

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m.

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Tomannsbustad på Hotelltoppen i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Panorama Tomannsbustaden ligg flott plassert med panoramautsikt over heile Førde sentrum, den vakre elva Jølstra og ut over fjorden.

Detaljer

St. Olavs hospital Øya Kompleks

St. Olavs hospital Øya Kompleks Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St. Olavs hospital Øya Kompleks 9. april 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. GODKJENNING 3 2. BAKGRUNN 3 2.1. Forvaltningsplanens bakgrunn og formål

Detaljer

TEIKNINGAR KVA VERT KRAVD?

TEIKNINGAR KVA VERT KRAVD? Når må du senda inn teikningar? Du må senda inn teikningar til kommunen når du skal utføra byggje-/anleggsarbeid som er søknadspliktige etter plan- og bygningslova 20-2 20-4 og byggesaksforskrifta (SAK10)

Detaljer

Landsverneplan JD - DSB - høringsutkast

Landsverneplan JD - DSB - høringsutkast KOMPLEKS 9900429 Grefsenkollen alarmplass Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Alarmplass Nåværende funksjon: Alarmplass Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 2: Kyrkjeteigen

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 2: Kyrkjeteigen Føresegner Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune Planid.: 1422-1971001 Område 2: Kyrkjeteigen Endring Nr Endring: Dato Sak Handsaming etter Dato Sak 1. gangs handsaming Formannskapet Offentleg

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Helse Førde Bygningsdel - Førde Sentralsjukehus

Helse Førde Bygningsdel - Førde Sentralsjukehus Helse Førde Bygningsdel - Førde Sentralsjukehus ! "! & ' ( # $ % % ) % % Førde sentralsjukehus - Innhald: side Side 1 av 113 Del 2 Forvaltning bygning 1 Godkjenning 3 2 FSS Førde sentalsjukehus hovudbygg

Detaljer

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 3: Kyrkjegata

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 3: Kyrkjegata Føresegner Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune Planid.: 1422-1971001 Område 3: Kyrkjegata Kart som syner området Endring Nr Endring: Dato Sak Handsaming etter Dato Sak 1. gangs handsaming

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14 SOGNLI FORSØKSGÅRD Kommune: 1638/Orkdal Gnr/bnr: 248/1 266/7 AskeladdenID: 212938 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

KOMPLEKS 9900429 Grefsenkollen alarmplass

KOMPLEKS 9900429 Grefsenkollen alarmplass KOMPLEKS 9900429 Grefsenkollen alarmplass Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Alarmplass Nåværende funksjon: Alarmplass Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

FOTODOKUMENTASJON OG BESKRIVELSE AV FASADER VED HUSEBY SKOLE

FOTODOKUMENTASJON OG BESKRIVELSE AV FASADER VED HUSEBY SKOLE FOTODOKUMENTASJON OG BESKRIVELSE AV FASADER VED HUSEBY SKOLE I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 21/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 BREDTVETVEIEN 4/6/8/10, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/141 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STORGATA 162, PORSGRUNN Kommune: 805/Porsgrunn Gnr/bnr: 200/2563/0 AskeladdenID: 117600 Referanse til landsverneplan: Kompleks 492001 Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 REALFAGBYGGET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/715, 713, 725, 726, 548, 549, 682 164/715, 713, 721, 725, 548, 549 AskeladdenID:

Detaljer

D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010

D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010 D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010 Hardanger Fartøyvernsenter Åsmund Kristiansen 1 Arbeidet med innreiing og trearbeid på D/S Stord 1 har gått over fl eire år. Det heile starta på med dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BERGEN TINGHUS Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 165/173 AskeladdenID: 174931 Referanse til landsverneplan: Kompleks 64 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR UTVIDING AV CAMPINGPLASS PÅ 64/142 OG DEL AV 64/1, ENES CAMPING.

REGULERINGSFØRESEGNER FOR UTVIDING AV CAMPINGPLASS PÅ 64/142 OG DEL AV 64/1, ENES CAMPING. REGULERINGSFØRESEGNER FOR UTVIDING AV CAMPINGPLASS PÅ 64/142 OG DEL AV 64/1, ENES CAMPING. Der regulerte området er på planen vist med planområdegrense. Områdene er delt opp i: 1. Byggeområde - serviceanlegg

Detaljer

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling GAB nr: 182253936 Gnr/bnr: 51/3 Oppført: - 1961 Staten Roar Tønseth Sykehus Sykeavdelingen består av to parallelle, hvitpussete, treetasjes huskropper

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til:

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til: Reguleringsbestemmelser: Reguleringsføresegner til reguleringsplan for deler av Våge, g.nr. 38, b.nr 145. Rennedalen, g.nr 39, b.nr. 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,22,23,25,26,27,28, og Knarrevik, g.nr. 40, b.nr.

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer HELSE FINNMARK KIRKENES Kommune: 2030/Sør-Varanger Gnr/bnr: 27/9/16 27/9 AskeladdenID: 148708 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

KOMPLEKS 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk

KOMPLEKS 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk KOMPLEKS 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Buskerud 605/Ringerike

Detaljer

MODERNE FUNKIS SIGNATUR 301

MODERNE FUNKIS SIGNATUR 301 MODERNE FUNKIS SIGNATUR 301 Status Ledig Eieform Eier (Selveier) Boligtype Enebolig Pris 4 543 120,- Primærrom 127 M² Brukesareal 134 M² Soverom 4 KONTAKTINFORMASJON MEGLERE Jannicke Hagen Henden E-post:

Detaljer

KJELLER. 001 TEKNISK 23m2. Overflate gulv: vinyl, med oppbrett, klasse G. malt gips/ eksisterende betongvegger pusses støvbinding betong

KJELLER. 001 TEKNISK 23m2. Overflate gulv: vinyl, med oppbrett, klasse G. malt gips/ eksisterende betongvegger pusses støvbinding betong Romskjema OVERFLATEBEHANDLING Kristiansand stasjon 01.09.10 KJELLER 001 TEKNISK 23m2 vinyl, med oppbrett, klasse G malt gips/ eksisterende betongvegger pusses 002 lager 10,8m2 vinyl, med oppbrett, klasse

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

KOMPLEKS 9900396 Ravneberget kommandoplass, radiomast, utkikkskiosk

KOMPLEKS 9900396 Ravneberget kommandoplass, radiomast, utkikkskiosk KOMPLEKS 9900396 Ravneberget kommandoplass, radiomast, utkikkskiosk Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Sivilforsvarsanlegg Nåværende funksjon: Sivilforsvarsanlegg

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SYDNESHAUGEN SKOLE Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/510 AskeladdenID: 175092 Referanse til landsverneplan: Kompleks 9900493 Omfang

Detaljer

KOMPLEKS 13944 Villa Rød

KOMPLEKS 13944 Villa Rød KOMPLEKS 13944 Villa Rød Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1103/Stavanger Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 BREDTVETVEIEN 4/6/8/10, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/141 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. Fast pris: 1 760 000 kr 1 og 2 1 690 000 kr 3 og 4

Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. Fast pris: 1 760 000 kr 1 og 2 1 690 000 kr 3 og 4 PROSPEKT Gjervik Ytre 5914 Isdalstø Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. HEILSKAPS LØYSING MED KVALITET I FOKUS Email: post@ reigstadbygg.no 1 2 3 4 Fast pris: 1 760 000

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer POLITIHØGSKOLEN, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 38/8 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 106 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Generelt: Beskrivinga er utarbeida for å orientere om bygningane sine viktigaste bestanddelar og funksjonar.

Generelt: Beskrivinga er utarbeida for å orientere om bygningane sine viktigaste bestanddelar og funksjonar. Gravdal Bustadprosjekt as Totalentreprenør: Gravdal Bygg as Generelt: Beskrivinga er utarbeida for å orientere om bygningane sine viktigaste bestanddelar og funksjonar. Prosjektet blir oppført med god

Detaljer

Står til teneste for deg! Velkomen til Kattaland 12 og 13 TYSNES BOLIG

Står til teneste for deg! Velkomen til Kattaland 12 og 13 TYSNES BOLIG TYSNES BOLIG Velkomen til Kattaland 12 og 13 Kattaland 12 og 13. Leilegheit frå kr 1.530 000. Utruleg muligheit til å sikra seg ny leilegheit med moderne arkitektur og fantastisk utsikt øve londabygdo.

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 REALFAGBYGGET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/715 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004. Saksframlegg Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34 Arkiv: L12 Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004 * Tilråding: Forvaltningsutvalet legg framlegg til nye føresegner

Detaljer

KOMPLEKS 2541 Magasin Skien

KOMPLEKS 2541 Magasin Skien KOMPLEKS 2541 Magasin Skien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Telemark Kommune: 806/Skien Opprinnelig funksjon: Magasin Nåværende funksjon: Magasin Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001 ØEN EIGEDOM ROALD ØEN Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde OPPDRAGSNUMMER 13665001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK TORMOD UTNE KVÅLE BERNT HEGGØY Sweco Endringar REV. DATO ENDRINGA

Detaljer

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk BIOFORSK JORD OG MILJØ,SVANHOVD

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk BIOFORSK JORD OG MILJØ,SVANHOVD Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BIOFORSK JORD OG MILJØ,SVANHOVD Kommune: 2030/Sør-Varanger Gnr/bnr: 20/71 19/1 AskeladdenID: 161012 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Føresegner. Planid: 20080107 Arkiv nr.: 1.1. Reguleringsplanen regulerer området vist på plankartet med plangrense.

Føresegner. Planid: 20080107 Arkiv nr.: 1.1. Reguleringsplanen regulerer området vist på plankartet med plangrense. Plan: Reguleringsplan for KVARTAL 11, Trovikkvartalet Føresegner Planid: 20080107 Arkiv nr.: Utarbeidet av: Flora kommune på bakgrunn av privat planforslag Revisjon i prosess: 14.04.2011, 23.05.2011 Dato:

Detaljer