FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT TOKTRAPPORT. FARTØY- "Johan Hjort" AVGANG Bergen, 22 april ANKOMST Bergen, 9 mai 1981

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT TOKTRAPPORT. FARTØY- "Johan Hjort" AVGANG Bergen, 22 april ANKOMST Bergen, 9 mai 1981"

Transkript

1 FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT TOKTRAPPORT FARTØY- "Johan Hjort" AVGANG Bergen, 22 apri 1981 ANKOMST Bergen, 9 mai 1981 PERSONELL P. Bratand (ti 2/5-81), F. Mora, H. Myran, T. MØrk, R. Pettersen, S. Sundby, Ø. Torgersen. FORMÅL ) Kartegge utbredesen av torskeegg og fordeing av vannmassene i området fra Skomvær ti Maangsgrunnen. 2) Foreta strømmåinger fra forankrede rigger i kyststrømmen meom egga og Vestvågøy. 3) Utprøve muigheter og begrensninger for ARGOS sateittposisjonerte drivbøyer i forbindese med undersøkeser over drift av egg og ynge i kyststrømmen. 4) DetajundersØkeser i området Andfjorddjupet-Sveinsgrunnen Maangsdjupet-Maangsgrunnen med hensyn på å kartegge effekten av bunntopografien på vannmassefordeingen og strømsystemet. I tiegg ti dette be også overvåkningssnittene (phytopanktonundersøkeser) SvinØy, Haten, Ytterhomen, Gimsøy og Hekkingen tatt i perioden 22 apri - mai og Gimsøy, Ytterhomen, Haten og SvinØy i perioden 5 mai - 9 mai. Dette bir ikke behandet i denne rapporten. RESULTATER Figur a, b og 2 viser kursinjer og en oversikt over CTDsonde stasjoner og Judayhåv-trekk i området. Tisammen be 243 CTD-stasjoner og 201 Juday håvtrekk tatt. Tre forankrede strømmåingsrigger med tisammen 8 strømmåerne (RCM4) og en vann-

2 - 2 - JC:...; ~ 68Qj 1 j ~ JoJ ~ 30' i 26 APR _. 1 HAY 1981 i r Fig. a. CT D-sond e sta Utpasserte SJoner f "J o h an Hjort" markert med te orankred e strømmao. 26 apri rgger - mai gn o 1.ngs er

3 - 3 - J 68 j 30] 67~ 557-'/_.z' z/ //,.. 30'1 2-5 MAY Fig. b. CTD-s d on estas' Joner "J h o an Hjort" 2-6 mai 1981.

4 - 4-1QO 14~ o 30'4--~~'---"-----' o.. -~~~~~~~-L~~~~L'~~~._~~~~~~~~-L~~~~~~._~~L ~("\\)' IVJ! i 1 ~ ]J:...; 1 i J ~ 59~ 1 i r.... r----r-----, r-----,. "JOH1\N HJORr Fig. 2. Judayhåvtrekk "Johan Hjort" 26 apri - 6 mai 1981.

5 - 5 - standsmåer be satt ut meom Keivbøen på VestvågØy og egga 27 apri Måerne sto ute fram ti 15 mai. Da be de pukket opp av F/F "Håkon Mosby".. UtprØvingen av 2 stk. ARGOS sateittposisjonerte drivbøyer (ikke markert på kurskartene) be første gang satt ut 30 apri ved Sveinsgrunnen og drev i sjøen fram ti 4 mai da de be pukket opp igjen. DrivbØyene be på ny satt ut 6 mai sørvest av Skomvær og be pukket opp 13 mai av F/F "Håkon Mosby". ) I figur 3 er vist fordeingen av torskeegg i anta pr. sjøoverfate. De høyeste konsentrasjonene er som i 1979 og 1980 m 2 JO' ~ JO~ j 30 Fig. 3. Torskeegg/m 2 overfate, ae stadier, 26 apri - mai 1981 (Data fra Vestfjorden er basert på tokt med "Michae Sars", 30 apri - 10 mai 1981).

6 - 6 - nær and. Dessuten er det også i år noe høyere eggkonsentrasjoner over RØstbankområdet, noe som igjen skue bekrefte at gyting foregår her. Det spesiee med fordeingen av torskeegg i år er imidertid forhodsvis høye konsentrasjoner ut over hee bankpatået ut ti egga. I 1979 og 1980 be det praktisk tat ikke funnet torskeegg i disse områdene. Årsaken ti dette kan devis skydes en større gyting i år, men en kanskje ve så viktig årsak kan være å finne i vindfordeing i uken før undersøkesen. Da båste det nordig vind av tides orkan styrke over Nord-Norge. Denne vindsituasjonen har gitt oppstrømning angs and og drevet kystvannmassene, som var rike på torskeegg, utover fra kysten. "Rester" etter oppstrømningen kunne ennå spores i vannmassefordeingen ved begynnesen av undersøkesen. Figur 4 viser eggfordeing temperatur og sathodighet på snitt Q Keivbøen 27 apri. Torskeeggene er her spredd utover i hee snittets engde, og den spesiee strukturen av kade vannmasser het nær and er brutt opp på grunn av oppstrømningen som må ha vært på sitt maksimae ca uke tidigere. Snittet be neste gang tatt mai av F/F Michae Sars (Fig. Sb). Det kade Vestfjordvannet kan nå igjen finnes utenfor kysten med en temperatur i kjernen mindre enn 3.4 C. I midertid igger det ennå ca 10 km fra and. FØrst neste gang snittet be tatt 6 mai (Fig. Se) er vannmassefordeingen tibake ti den tidigere vekjente strukturen med det kade Vestfjordvannet koss i and. Den tiden det tar fra nordavinden 11 sipper taket" og ti vannmassefordeingen er tibake ti det normae er atså forhodsvis ang, ca dager. Også i år be det påvist et vesentig gyteområde på Sveinsgrunnen. I år var gytingen her dessuten vesentig større enn i De høyeste konsentrasjonene i hee undersøkesen sett under ett, be funnet her. Den særegne fordeingen av torskeegg i dette området vi bi tatt opp nærmere under punkt 4).

7 TORSKEEGG 20 Fig. 4. Snitt Q KeivbØen 27 apr~ Fordeing av torskeegg/ro overfate, temperatur og sathodighet.

8 E 250 0:.300 >- o 350 t c o g 250 ~ \ P- O 10Km >- o t c Fig. 5. o Temperatur, t C, på snitt Q. KeivbØen. a) 27 apri 1981 "Johan Hjort" b) mai 1981 "Michae Sars" c) 6 mai 1981 "Johan Hjort"

9 - 9-2) StrØrnmåingsundersØkesene vest av VestvågØy be gjennomført i samarbeid med Geofysisk institutt, Universitet i Bergen. Hovedhensikten med dette programmet var å måe karakteristiske strørnhastigheter i de forskjeige vannmassene. En strømmåingsrigg be passert i de kade og eggrike vannmassene nær and som har opprinnese fra Vestfjorden. Det er tidigere ikke foretatt engre tids strømmåingsundersøkeser i denne vannmassen (passeringen av strørnmåingsriggene er vist i Fig. a). Den andre strømmåingsriggen be utpassert midtveis meom VestvågØy og egga, i seve kyststrømmen, og den tredje be passert umiddebart utenfor egga, i området hvor Atanterhavsstrørnmen er sterkest. Her be det også passert ut en trykkmåer ved bunnen som registrerer vannstandsendringene. StrØmmåingene er under opparbeiding og vi foreigge seinere. 3) ARGOS sateittposisjoneringssystem har tidigere bitt brukt i Norge av Meteoroogisk institutt og Poarinstituttet i forbindese med mer storskaa drifteksperimenter i Arktis og Antarktis. Det er også benyttet av Institutt for kontinentaundersøkeser i norske kystfarvann. Hensikten med vårt ARGOS-eksperiment var å undersøke om systemet var egnet ti mer småskaa bevegeser i sjøen og dermed også i hviken grad det er egnet ti egg og arvedrift undersøkeser i kyststrømmen. Prosjektet be utført i samarbeid med Geofysisk institutt og be finansiert av Havforskningsinstituttet og FOH. De to AGROS-senderne som be benyttet, be satt istand ved Chr. Michesens Institutt. Drifteksperimentene be utført i to omganger. FØrst 5 døgn i området Sveinsgrunnen-Maangsgrunnen og deretter 7 døgn fra Skomvær mot egga. Under drifteksperimentene var seve senderkapseen som føt i overfaten festet ti et seg på 30m dyp. En stakebøye med radarrefektor, fagg og binkys var festet i seve senderkapseen sik at det hee skue være ettere synig nå bøyene skue pukkes opp igjen. Posisjoneringen bir utført av to sateitter i poarbane og med en omøpstid på 100 min. Den nøyaktige posisjonen bir så

10 o 5 Fig. 6. Antaet posisjoneringer pr. ARGOS bøye gjennom døgnet i tidsrommet 28 apri - 4 mai beregnet ved Service ARGOS'd datasenter i Tououse, Frankrike. Via teex kunne så denne datamaskinen ti enhver tid kaes opp og posisjonene på drivegemeene bi oppgitt. På grunn av at den ene av de to sateittene midertid var ute av funksjon under eksperimentetjbe bare havparten av det muige anta posisjoneringer oppnådd. Figur 6 viser frekvensen gjennom døgnet av antaet posisjoneringer i tidsrommet 28 apri -4 mai. Av samme grunn be det heer ikke oppnådd posisjoneringen i tidsrommet fra k. 00 ti k. 06. I gjennomsnitt be det tatt inn ca O posisjoneringer pr. døgn under drifteksperimentene nord for 68 N. Fig. 7 viser nøyaktigheten i posisjonen mens senderne N N o ARGOS \OØYE f t + +_ ~...;_~_ i" it-'t + J,q _ ø o o+ t o.j. o o 'f 500~ ' f t o Soo 1000""' ) '...1 Fig. 7. Fordeingen av ARGOSposisjoner apri-22 apri 1981 ved Chr. Michesens Institutt. Fig. 8. Fordeingen av ARGOS-posisjoner i forhod ti "Johan Hjort"s sateittnavigator. o BØye nr. 15~8 +BØye nr Samtidige posisjoner er forbundet med rettstrek.

11 befant seg i aboratoriet på Chr. Michesens Institutt. Som det går fram av denne figuren igger de feste posisjoneringene innen ±250 m. Figur 8 viser tisvarende posisjoner mens senderne befant seg ombord i "Johan Hjort". Referanse (origo) er her "Johan Hjort"s' sateittnavigator.. Det framgår av denne figuren at de feste posisjoneringene igger innen ±1500 m. Arsaken ti den større unøyaktigheten i dette tifeet, skydes nok devis unøyaktighet i "Johan Hjort"s sateittnavigator. Som konkusjon kan det sies at forsøkene med ARGOS-bØyene var meget veykket. BØyene egner seg utmerket ti meso-skaa drifteksperimenter i norske kystfarvann og egg/arve drifteksperimenter. Særig er det fordeaktig at hydrografi- og egg/arveundersøkeser kan pågå i et område samtidig som ARGOSbØyene bir brukt. 4) Med undersøkesene i området Andfjorddjupet-Sveinsgrunnen Maangsdjupet-Maangsgrunnen hadde en den spesiee hensikt å studere virkninger av de særegne bunntopografiske forhod på vannmassefordeingen og strømforhodene. I 1980 (se NFFRrapport for 1980) be det agt opp et hydrografisk stasjonsnett nettopp med tanke på å undersøke dette. Resutatene viste da også at varme og sate vannmasser av atantisk opprinnese var trengt inn i Andfjorddjupet og Maangsdjupet mens kadere vannmasser bredde seg ut over Sveinsgrunnen og Maangsgrunnen. I årets undersøkeser be agt opp et tettere stasjonsnett samtidig som de to ARGOS bøyene be satt ut i sørkant av Sveinsgrunnen. Figur 9, 10 og 11 viser henhodsvis drivbanene for de to ARGOS-bØyene, temperaturfordeingen i 20 m dyp og eggfordeingen. Det er en bemerkesesverdig paraeitet meom drivbaner og isotermer. Men også eggfordeingen bærer tydeig preg av den spesiee strukturen i hydrografi og strøm: Eggene brer seg ut over Sveinsgrunnen og Maangsgrunnen, mens atanterhavsvannet som kommer inn i Andfjorddjupet og Maangsdjupet er fattig på egg. Både drivbaner, fordeing av vannmasser og eggfordeing støtter opp under antakesen om at strømforhodene er sterkt avhengig av bunntopografiene i området.

12 12 15' 30' 16" 30' 17" JO' 18' JO' 20'r---~--~----L---~--~----L---~--~----~--~--~----L---~;-~----~--~----~--~--~----~--4 10' Fig. 9. Drivbaner for ARGOS bøyene 30 apri 4 mai 1981.

13 ' 16 JO' 17 JO' B 20'-r-~-~--'---'-----'---L---' '--~-~-'------L-~:--~ :::. _. L,. ~)O' 500 Fig. 10. Temperaturfordeingen, t C, 20m dyp, 2-4 mai o

14 ' 15 30' 16 30' 70 w... 30~/'. 50/ ' 50' pa s E N J A 200 e, 2 9 apr ' mai 1981 Fig. 11. Torskeegg/m2 overfat -

15 KONKLUSJON. StØrre konsentrasjoner av torskeegg i området fra RØst ti Maangsgrunnen enn det som be funnet i 1979 og Sterk og vedvarende nordig vind i uken før toktet har gitt oppstrømning angs kysten og dette er troig årsaken ti at torskeeggene er i større grad enn tidigere fordet ut over bankpatået. 3. Betydeig gyting i området ved Sveinsgrunnen. 4. Bankpatåene Sveinsgrunnen og Maangsgrunnen har en sterk styrende virkning på strømmen i overfateaget, noe som igjen innvirker på fordeing av vannmassene og fordeing av torskeegg. 5. ARGOS sateittposisjoneringssystem er veegnet for bøyedrifteksperimenter i kyststrømmen. Svein Sundby 29 juni 1981

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: "Michael Sars" AVGANG: Bergen, ANKOMST: Bergen,

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: Michael Sars AVGANG: Bergen, ANKOMST: Bergen, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRADE: FORMAL: "Michae Sars" Bergen, 15.6. 88 Bergen, 15. 7. 88 Nordsjøen og Skagerrak Kartegge makreens gytefet,

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Senter for marine ressurser. O - gruppeundersøkelser. FARTØY: "G. O. Sars"

INTERN TOKTRAPPORT. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Senter for marine ressurser. O - gruppeundersøkelser. FARTØY: G. O. Sars HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Senter for marine ressurser INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: "G. O. Sars" AVGANG: Bodø, 27 jui 1990 k. 21.00 ANLØP: Bodø, 6 august (mannskapsskifte) ANKOMST: Tromsø, 20 august OMR~DE:

Detaljer

W. Løtvedt E. Hermansen S. A. Iversen V. A. Olsen

W. Løtvedt E. Hermansen S. A. Iversen V. A. Olsen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTitUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRADE: INSTR.PERS. PERSONELL: "Michae Sars" Bergen, 15. 6. 8 4 Bergen, 25.6.84 Nords.jøen B. Kvinge W. Løtvedt E.

Detaljer

TOKTRAPPORT. Tokt med FIF "G.O.SARS" i perioden 21 April - 15 Mai Mobiliseringshavn: Bodø Demobiliseringshavn: Tromsø Tokt nr.

TOKTRAPPORT. Tokt med FIF G.O.SARS i perioden 21 April - 15 Mai Mobiliseringshavn: Bodø Demobiliseringshavn: Tromsø Tokt nr. 1 TOKTRAPPORT Tokt med FIF "G.O.SARS" i perioden 21 Apri - Mai 1987. Mobiiseringshavn: Bodø Demobiiseringshavn: Tromsø Tokt nr.: 3 PERSONELL T. Knutsen, P. Soemda, M. Johannessen (30.4.-.5), P. Bratand

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

INTERN TDKTRAPPORT HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. FARTØY: G.O.Sars. AVGANG: Bergen, 28. juli 1987 kl ANKOMST: Tromsø, 16. august kl. 11.

INTERN TDKTRAPPORT HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. FARTØY: G.O.Sars. AVGANG: Bergen, 28. juli 1987 kl ANKOMST: Tromsø, 16. august kl. 11. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TDKTRAPPORT FARTØY: G.O.Sars AVGANG: Bergen, 28. jui 1987 k. 16.00 ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: Tromsø, 16. august k. 11.00 Norskehavet, Grønandshavet Kartegge oddebestanden

Detaljer

Vestfjorden, Lofotens ytterside - Vesterålen nord. Hav foyskn ing s tn s:t i'tu ttet : Kjel l Bakkeplass,

Vestfjorden, Lofotens ytterside - Vesterålen nord. Hav foyskn ing s tn s:t i'tu ttet : Kjel l Bakkeplass, 8i INTERN TOKTRAPPORT FARTØY. : TOKTNUMMER AVGANG : ANKOMST : OMRÅDE : PERSONELL M/S "Eldjarn" 6 Bergen, 2.mai 1983 kl. 1600 Tromsø, 19. mai 1983 kl. 2300 Vestfjorden, Lofotens ytterside - Vesterålen nord

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F "Johan Hjort" FARTØY: Bergen, kl.l200 AVGANG: Bergen, 30.7.

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F Johan Hjort FARTØY: Bergen, kl.l200 AVGANG: Bergen, 30.7. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: F/F "Johan Hjort" AVGANG: Bergen, 1.6.82 k.200 ANKOMST: FORMAL: Bergen, 30.7.82 Makreens gyteområde skue dekkes fire ganger for å

Detaljer

A Foreta tre egg og akustiske survev i omr~de

A Foreta tre egg og akustiske survev i omr~de Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Intern toktrapport FARTØY: TOKT NR: AVGANG: ANKOMST: OMRADE: "JOHAN RUUD" l Tromsø, 18. mars 1984 Svolvær, 8. april 1984 Vestfjorden-RØst-Langøy PERSONELL: P.

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. F/F nc.o. Sars" FartØy Avgang. Anløp

INTERN TOKTRAPPORT. F/F nc.o. Sars FartØy Avgang. Anløp INTERN TOKTRAPPORT FartØy Avgang. Anøp Ankomst Område Formå Detakere F/F nc.o. Sars" Berg~n, 26. mars 1984 Gaway 9. apri 1984 Stornoway 14. apri 1984 Bergen, 17. apri 1984 Shetand-Færøyene og angs Eggakanten

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. Ole Hamre, Ingvar Hoff, Svein A. Iversen, Anne-Liv Johnsen

INTERN TOKTRAPPORT. Ole Hamre, Ingvar Hoff, Svein A. Iversen, Anne-Liv Johnsen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: "Johan Hjort" AVGANG: Bergen, 6.8.1979 ANKOMST: Bergen,22.8.1979 PERSONELL: Ingrid R. Byrkjeda, Svein Brattås 1 Oe Hamre, Ingvar Hoff,

Detaljer

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: "Johan Hjort" Fartøy. Bergen, 3. mars 1980.

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: Johan Hjort Fartøy. Bergen, 3. mars 1980. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT.vr,/ft-toeA: &J).\).{iotht Fartøy Avgang Ankomst Persone Område Formå "Johan Hjort" Bergen, 3. mars 1980 Bergen, 30. mars 1980 J. Træand, M. Johannessen, K.

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 5. januar Hammerfest 3. februar 1991

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 5. januar Hammerfest 3. februar 1991 IT VIII-91 INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST PERSONELL INSTRUMENTPERSONELL FORMÅL F/F "G.O. Sars" Tromsø 5. januar 1991 Hammerfest 3. februar 1991 V. Anthonypiai, J. Hamre, R. Korneiussen (ti 17/1),

Detaljer

T O K T R A P P O R T

T O K T R A P P O R T Havforskningsinstituttet T O K T R A P P O R T FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: FORMAL: G.O.Sars Bergen, 7 januar 1988 Tromsø, januar 1988 Kirkenes, 24 januar 1988 Mijøundersøkeser m/ faste snitt: Fugøya

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

og rognkjeks., FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~1~e1 i~ l-te,ft,t0~.2j3i-g{ioteue.t INTERN TOKTRAPPORT

og rognkjeks., FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~1~e1 i~ l-te,ft,t0~.2j3i-g{ioteue.t INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~1~e1 i~ l-te,ft,t0~.2j3i-g{ioteue.t INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: FORMÅL: PERSONELL: VAK'rORDNING: F/F "JOHAN RUUD" Tromsø 29 juni kl 1800, 1981

Detaljer

Toktrapport. Stasjonsnettet er vist i Figur 1, og Tabell 1 viser posisjoner, ekkodyp og prøveprogram for stasjonene på snittet.

Toktrapport. Stasjonsnettet er vist i Figur 1, og Tabell 1 viser posisjoner, ekkodyp og prøveprogram for stasjonene på snittet. Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN -/Nr. - Toktrapport Fartøy: G. M. Dannevig Tidsrom:. oktober Område: Skagerrak Formål: Hydrografisk snitt Personell: Lars-Johan Naustvoll og Svein Erik Enersen

Detaljer

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011.

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011. 1 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 1 2011 Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011. Terje van der Meeren 1 og Håkon Otterå 2 1 Havforskningsinstituttet,

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER IT XXXVIII-91 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: "Johan Hjort" Bodø, 8. august 1991 Harstad, 14. august Tromsø,

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. G.O.Sars. Tromsø, 10 mars Svolvær, 20 mars Bjarte Kvinge (fra 20/3), Leif Nilsen og Atle Totland (til 20/3)

INTERN TOKTRAPPORT. G.O.Sars. Tromsø, 10 mars Svolvær, 20 mars Bjarte Kvinge (fra 20/3), Leif Nilsen og Atle Totland (til 20/3) HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANLØP ANKOMST OMRÅDE FORMÅL PERSONELL INSTR.PERS. GJESTER/STUD.: NORAD-STIP. G.O.Sars Trmsø, 10 mars 1989 Svvær, 20 mars 1989 Bdø, 27 mars 1989

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE:

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE: FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE: DELTAKERE: F/F "Michae Sars" Bergen, 7. januar 1980 Bergen, 19. og 31. januar Bergen, 13. februar

Detaljer

OBSERVASJONER A V KOLMULE VEST A V DE BRITISKE ØYER V ÅREN 1998

OBSERVASJONER A V KOLMULE VEST A V DE BRITISKE ØYER V ÅREN 1998 TOKTRAPPORT Tokt nr.: Fartøy: Avgang: Ankomst: Formå: 1998204 F/F "Johan Hjort" Bergen, 24. mars 1998 Bergen, 26. apri1998 Kartegge komuens gytebestand; dens utbredese, sammensetning og mengdeforhod, samt

Detaljer

Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt og Båtkontoret TOKTRAPPORT. "Michael Sars" FARTØY: TIDSROM: Båtkontoret Havforskningsinstituttet

Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt og Båtkontoret TOKTRAPPORT. Michael Sars FARTØY: TIDSROM: Båtkontoret Havforskningsinstituttet Bi bl. Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt og Båtkontoret TOKTRAPPORT FARTØY: TIDSROM: "Michael Sars" 10/6-5/7 r 1987 6/7-23/7 r 1987 Båtkontoret Havforskningsinstituttet FORMAL: UndersØkelser

Detaljer

Fiskeridirektoratets satelittforsøk EUTELTRACS test 1994

Fiskeridirektoratets satelittforsøk EUTELTRACS test 1994 Titte Forfatter(e) Ansvarig institusjon Geografisk område (navn) Område Lokasjon (#nummer) Tidsrom (fra-ti) Fartøy Registreringsnummer: Lengste engde m HK Kide Merknader EMNE ORD (Redskap Fiskeart) Fiskeridirektoratets

Detaljer

INTERN T~TRAPPORT. F/F "Eldjarn" FARTØY: TOKTNUMMER: Bodø 5. mai 1984 kl AVGANG: Tromsø 19. mai 1984 kl ANKOMST:

INTERN T~TRAPPORT. F/F Eldjarn FARTØY: TOKTNUMMER: Bodø 5. mai 1984 kl AVGANG: Tromsø 19. mai 1984 kl ANKOMST: INTERN T~TRAPPORT FARTØY: TOKTNUMMER: AVGANG: ANKOMST: OMRADE: PERSONELL: FORMAL: F/F "Eldjarn" 8 Bodø 5. mai 1984 kl. 1600 Tromsø 19. mai 1984 kl. 2000 Vestfjorden-Røst, Lofotens ytterside -Vesterålen

Detaljer

Toktrapport. Stasjonsnettet er vist i Figur 1, og Tabell 1 viser posisjoner, ekkodyp og prøveprogram for stasjonene på snittet.

Toktrapport. Stasjonsnettet er vist i Figur 1, og Tabell 1 viser posisjoner, ekkodyp og prøveprogram for stasjonene på snittet. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 13-29/Nr. - Toktrapport Fartøy: G. M. Dannevig Tidsrom:. -. februar Område: Skagerrak Formål: Hydrografisk

Detaljer

Toktrapport. Stasjonsnettet er vist i Figur 1, og Tabell 1 viser posisjoner, ekkodyp og prøveprogram for stasjonene på snittet.

Toktrapport. Stasjonsnettet er vist i Figur 1, og Tabell 1 viser posisjoner, ekkodyp og prøveprogram for stasjonene på snittet. Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN -/Nr. - Toktrapport Fartøy: G. M. Dannevig Tidsrom:. september Område: Skagerrak Formål: Hydrografisk snitt Personell: Lena Omli og Lars-Johan Naustvoll Praktisk

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

LODDEUNDERSØKELSER 1 BARENTSHAVET I MAI-JUNI 1974

LODDEUNDERSØKELSER 1 BARENTSHAVET I MAI-JUNI 1974 LODDEUNDERSØKELSER 1 BARENTSHAVET I MAI-JUNI 1974 [Xnvestigations on capein in the Barents Sea in May-June 19741 ABSTRACT DALEN, J. og DOMMASNES, A. 1974. Loddeundersøkeser i Barentshavet i mai-juni 1974.

Detaljer

Toktrapport. Praktisk gjennomføring

Toktrapport. Praktisk gjennomføring Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 3-2/Nr. 1-2 Toktrapport Fartøy: G. M. Dannevig Tidsrom: 2. 2. januar 2 Område: Skagerrak Formål: Hydrografisk snitt Personell: Terje Jåvold og Svein Erik Enersen

Detaljer

Relativitet og matematikk

Relativitet og matematikk Reatiitet og matematikk Eementær agebra og igninger Beregning dersom rommet er absoutt og dersom det er reatit Horfor måingen i 887 ga det resutat man fant. At yset bruker ike ang tid ti å gå i ae retninger

Detaljer

JoHe Nilsen, JoE. Nygård, A. Roald E.. SælenD

JoHe Nilsen, JoE. Nygård, A. Roald E.. SælenD FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT RAPPORT FRA KOLMULEUNDERSØKELSENE VÅREN 98 med "G.. O" SARS" OG "MICHAEL SARS".. I Intern toktrapport FartØy: Avgang: Ankomst: Område: Formå: Persone: G o. Sars"

Detaljer

Toktrapport. Stasjonsnettet er vist i Figur 1, og Tabell 1 viser posisjoner, ekkodyp og prøveprogram for stasjonene på snittet.

Toktrapport. Stasjonsnettet er vist i Figur 1, og Tabell 1 viser posisjoner, ekkodyp og prøveprogram for stasjonene på snittet. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN -9/Nr. - Toktrapport Fartøy: G. M. Dannevig Tidsrom:. mars Område: Skagerrak Formål: Hydrografisk snitt

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Intern toktrapport. Stasjonsnettet er vist i Figur 1, og Tabell 1 viser posisjoner, ekkodyp og prøveprogram for stasjonene på snittet.

Intern toktrapport. Stasjonsnettet er vist i Figur 1, og Tabell 1 viser posisjoner, ekkodyp og prøveprogram for stasjonene på snittet. FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN Fartøy: G. M. Dannevig Tidsrom:.-. august Område: Skagerrak Formål: Hydrografisk snitt Personell: Terje Jåvold og Øystein Paulsen Praktisk gjennomføring Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN

Detaljer

Toktrapport. Stasjonsnettet er vist i Figur 1, og Tabell 1 viser posisjoner, ekkodyp og prøveprogram for stasjonene på snittet.

Toktrapport. Stasjonsnettet er vist i Figur 1, og Tabell 1 viser posisjoner, ekkodyp og prøveprogram for stasjonene på snittet. Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN -/Nr. - Toktrapport Fartøy: G. M. Dannevig Tidsrom:. juli Område: Skagerrak Formål: Hydrografisk snitt Personell: Lena Omli og Terje Jåvold Praktisk gjennomføring

Detaljer

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010.

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010. 1 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 3-2010 Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010. Terje van der Meeren 1 og Knut E. Jørstad 2 1 Havforskningsinstituttet,

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TDKTRAPPDRT

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TDKTRAPPDRT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TDKTRAPPDRT FARTØY AVGANG ANKOMST DMRADE FORMAL PERSONELL F F "Mi cha e Sa rs " Bergen, 5. juni 1979. Bergen, 29. juni 1979. Norskehavetm Undersøkese

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Intern toktrapport. Stasjonsnettet er vist i Figur 1, og Tabell 1 viser posisjoner, ekkodyp og prøveprogram for stasjonene på snittet.

Intern toktrapport. Stasjonsnettet er vist i Figur 1, og Tabell 1 viser posisjoner, ekkodyp og prøveprogram for stasjonene på snittet. FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN -/Nr. - Intern toktrapport Fartøy: G. M. Dannevig Tidsrom:. juni Område: Skagerrak Formål: Hydrografisk snitt Personell: Didrik

Detaljer

~k~to'u.lt~t. ~~iote1let FISJ:(ERIDIREKTORA TETS VFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: Johan Hjort" AVGANG: Bergen, 6.

~k~to'u.lt~t. ~~iote1let FISJ:(ERIDIREKTORA TETS VFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: Johan Hjort AVGANG: Bergen, 6. FISJ:(ERIDIREKTORA TETS VFORSKNINGSINSTITUTT ~k~to'u.t~t ~~iote1et FARTØY: INTERN TOKTRAPPORT 11 Johan Hjort" -- AVGANG: Bergen, 6. januar 1979 ANKOMST: Bergen, 26.januar 1979 OMRÅDE: Nordige Nordsjøen,

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT Fartøy Tidsrom Område Formå Persone F/F "Johan Ruud" 5 november - 1 desember 1987 Kyst og fjordstrøk Varanger-Trøndeag Akustiske måinger og

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT ~ "Michael Sars" Bergen, 8. april 1980 Bergen, 19. april 1980 Bank- og havområder Tampen-Trænadjupet.

INTERN TOKTRAPPORT ~ Michael Sars Bergen, 8. april 1980 Bergen, 19. april 1980 Bank- og havområder Tampen-Trænadjupet. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT ~ FARTØY AVGANG ANKOMST OMRADE DELTAKERE FORMAL "Michael Sars" Bergen, 8. april 1980 Bergen, 19. april 1980 Bank- og havområder Tampen-Trænadjupet.

Detaljer

Det ble brukt følgende innstillinger på ekkolodd og integreringssystem: 38kHz 8 x 8 splitbeam HØY 20 log R - 10 db khz 1 ms db 0.

Det ble brukt følgende innstillinger på ekkolodd og integreringssystem: 38kHz 8 x 8 splitbeam HØY 20 log R - 10 db khz 1 ms db 0. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 11 FARTØY: AVGANG: Edjarn" ANKOMST: OMRADE: FORMAL: Bergen, 29. ju 1985 k. 20.00 Tromsø, 18. august k. 21.00 Norskehavet, Jan Mayen Kartegge oddebestanden ved Jan Mayen samarbed

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS EGG- OG WIVEPROGM (HELP)

HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS EGG- OG WIVEPROGM (HELP) HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS EGG- OG WIVEPROGM (HELP) SILDEKLEKKING OG SEIGYTING PÅ MØRE I 1986 av Herman Bjørke, Karsten Hansen og Webjørn Melle Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Postboks 1870,

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS FORSKNINGSVIRKSOMHET Havforskningsingstituttet utforsker økosystemet i havområdet fra Nordsjøen ti Nordishavet (se kartet).

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø. Det var ikke gitt tillatelse til å undersøke sør for N i russisk økonomisk sone (RØS)

Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø. Det var ikke gitt tillatelse til å undersøke sør for N i russisk økonomisk sone (RØS) HAVFORSKNINGINSTITUTTET Pelagisk Seksjon TOKTRAPPORT FARTØY: TOKTNR.: 2001108 AVGANG: Bodø 04 juni 2001. ANKOMST: Tromsø 25 juni 2001. OMRÅDE: Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø. Det var ikke gitt tillatelse

Detaljer

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,.

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,. ,,. Fra tre- ti stenkirke, Bø i Teemark H \u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)f A.j:Jørgm H. Jensenius Med de siste års kirkebranner i Norge ser vi hvor forgjengeige særig trekirkene er. Kirkene har atid

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: INNLEDNING IT 41/93

INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: INNLEDNING IT 41/93 IT 41/93 INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: F/F "FJORDFANGST" Bugøynes, 5. jui 1993 Bugøynes, 23. jui 1993 Varanger Undersøkese av kongekrabbe Oddvar Chruickshank, Sergej

Detaljer

HI/SMM/SMEB TOKT NR SILDELARVETOKT TOKTRAPPORT

HI/SMM/SMEB TOKT NR SILDELARVETOKT TOKTRAPPORT HI/SMM/SMEB TOKT NR. 2002103 SILDELARVETOKT TOKTRAPPORT Fartøy : F/F Michael Sars Avgang: Tromsø 8. april 2002 Ankomst: Bergen 25. april 2002 Område: Sokkelen fra Fugløybanken til Stavanger Formål : Finne

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F "Johan Ruud" FARTØY: TromsØ, 24 juni 1982 kl. 10~0 AVGANG: Tromsø, 30 juli 1982 kl.

HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F Johan Ruud FARTØY: TromsØ, 24 juni 1982 kl. 10~0 AVGANG: Tromsø, 30 juli 1982 kl. HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: PERSONELL: FORMAL: OMRADE: F/F "Johan Ruud" TromsØ, 24 juni 1982 kl. 10~0 Tromsø, 30 juli 1982 kl. 1700 I. Alquist (til 11 juli), H. BjØrke

Detaljer

I. Å undersøke de hydrografiske forhold i det området. II. Å lokalisere sildeforekomstene, samt stimenes forflytning. Sildundersøkelser, Norskehavet.

I. Å undersøke de hydrografiske forhold i det området. II. Å lokalisere sildeforekomstene, samt stimenes forflytning. Sildundersøkelser, Norskehavet. Sdundersøkeser, Norskehavet. Ved Fnn Devod, FF HG. o.sars( var kar for tokt 6 desember., Fartøyet hadde vært dokk for bunnsmurnng og skftnng av en ekkoodcsvn ger. tdoktets :pan. I. Å undersøke de hydrografske

Detaljer

IT 17/93. Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskning sin sti tuttet Toktrapport. G.M.Dannevig. Fartøy:

IT 17/93. Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskning sin sti tuttet Toktrapport. G.M.Dannevig. Fartøy: IT 17/93 Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskning sin sti tuttet Toktrapport Fartøy: Avgang Ankomst: Område: Formål: Personell: Mannskap: Vakter: G.M.Dannevig Flødevigen 23.mars 1993 kl 0900 (Norsk

Detaljer

-----------------------------------

----------------------------------- F SKE RIDIRE KTORATETS KJE MI SK-TE KNIS I(E FORS KN IN GS INSTITUTT Rapport fra forsøk med direkte kontakt kjøetårn for nedkjøing av uft med sjøvann. ----------------------------------- Ved Einar Bagge-Lund,

Detaljer

TOKTRAPPORT (For internt bruk)

TOKTRAPPORT (For internt bruk) TOKTRAPPORT (For internt bruk) FartØy: Avgang: Ankomst: AnlØp: Personell: Formål: "Michael Sars" Tromsø 31. januar 1983 Bergen 5. mars 1983 Flere anløp i Svolvær for A avlevere skreikart~ H.E. Olsen (båtkontoret),

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. Fartøy: "Johan Hjort" Avgang: Bergen, 2. nov Ankomst: Bergen, 19. nov Personell:

INTERN TOKTRAPPORT. Fartøy: Johan Hjort Avgang: Bergen, 2. nov Ankomst: Bergen, 19. nov Personell: INTERN TOKTRAPPORT Fartøy: "Johan Hjort" Avgang: Bergen,. nov. 98 Ankomst: Bergen, 9. nov. 98 Persone: L. Askeand, B. Hoffstad, E. Kæt, S. Iversen o. Nakken, Ø. Torgersen. Område: Nordsjøen Formå Undersøke

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

Fl S KE RIDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT

Fl S KE RIDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT F S KE RIDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT Betydningen av konsentratseparering i si~9je og sidemeindustrien. ved Einar Soa. R.nr 92/65. A,. h 56. BERGEN Betydningen av konsentratseparering

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OHRADE: FORMAL: F/F "ELDJARN"

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OHRADE: FORMAL: F/F ELDJARN FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OHRADE: FORMAL: F/F "ELDJARN" INTERN TOKTRAPPORT Bergen 31 oktober 1983 kl. 12.00 Bergen 25 november 1983 kl. 21.00 Øst-Grønland Undersøke

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer

HI/SMM/SMEB TOKT NR TOKTRAPPORT - SILDELARVETOKT

HI/SMM/SMEB TOKT NR TOKTRAPPORT - SILDELARVETOKT HI/SMM/SMEB TOKT NR. 2003608 TOKTRAPPORT - SILDELARVETOKT Fartøy : F/F Håkon Mosby Avgang: Ålesund 11. april 2003 Ankomst: Bergen 21. april 2003 Område: Sokkelen fra Malangsgrunnen til Fedje Formål : Finne

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Argo, fra idé til suksess? Kjell Arne Mork Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret

Argo, fra idé til suksess? Kjell Arne Mork Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret Argo, fra idé til suksess? Kjell Arne Mork Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret NGF 100 år, 20-22 september 2017 Innhold 1. Hva er Argo? 2. Noen resultater fra Argo 3. Et nytt norsk Argo infrastrukturprosjekt

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003 TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 23 F/F Håkon Mosby tokt nr: 2369 Periode: 22. april 4. mai 23. Område: Formål: Personell: Instr.pers.: Nordlige Nordsjøen. Kartlegge utbredelse og mengde

Detaljer

Havforskningsinstituttet Bunnfisk Nord Bergen august F/F Eldjarn. Bodø, 14 mars Svolvær, 15 mars Bodø, 22 mars 1990

Havforskningsinstituttet Bunnfisk Nord Bergen august F/F Eldjarn. Bodø, 14 mars Svolvær, 15 mars Bodø, 22 mars 1990 Havforskningsinstituttet Bunnfisk Nord Bergen august 1990 IN'l'BRN TOK'l'RAPPOR.'l' I'AR.'l'ØY : AVGANG: AHI.ØP: AHitOMS'l' : OIIRADB: I'ORKiL: PBRSONBLL: INS'l'R.. PBRS. : VA!t'.rSYS'l'BM: F/F Eldjarn

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Eksperimente oljeutslipp på Haltenbanken. Fysiske kjemiske og biologiske undersøkelser.,

Eksperimente oljeutslipp på Haltenbanken. Fysiske kjemiske og biologiske undersøkelser., FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT AVGANG Bergen~ 20. juli 1982, " -1000 ANKOMST: Bergen, 3. august,kl. 1800 FORMAL Eksperimente oljeutslipp på Haltenbanken. Fysiske kjemiske

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

- 2 - I N N H O L O. 25 Dataregistreringsmetodikk ved fiskeforsøkene 25 Forsøksopplegg ved sammenligning av fangstevnen til forskjellige kroktyper

- 2 - I N N H O L O. 25 Dataregistreringsmetodikk ved fiskeforsøkene 25 Forsøksopplegg ved sammenligning av fangstevnen til forskjellige kroktyper ' BETYDNINGEN AV KRDKFDRM OG REDSKAPSMATERIALER VED LINEFISKE ETTER TORSK (Gadus morhua L.) OG HYSE (Meanogrammus aegefinus L.) UNDERSØKT VED ATFERDSSTUDIER OG FISKEFORSØK Hovedoppgave i fiskeribioogi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010 Musikkens fysikk Johannes Skaar, NTNU 9. januar 2010 I aboppgavene i TFE40 Eektromagnetisme ager du en eektrisk gitar, der den vibrerende strengen setter i gang vibrasjoner på en magnet, som videre induserer

Detaljer

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård Fis i.'.-ridirektratets Hu,-rskningsinsti tutt Intern tktrapprt Farty: 1vgang: Ankmst: Ornrå

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

a) Bruk de Broglies relasjoner for energi og bevegelsesmengde til å vise at et relativistisk graviton har dispersjonsrelasjonen ω(k) = c λ g

a) Bruk de Broglies relasjoner for energi og bevegelsesmengde til å vise at et relativistisk graviton har dispersjonsrelasjonen ω(k) = c λ g Oppgave Gravitasjonsbøger Gravitasjonsbøger be nyig oppdaget av LIGO-eksperimentet. Vi ska her anta at gravitasjon skydes en partikke, gjerne kat gravitonet, som har en masse m g. Under vi du få bruk for

Detaljer

IT 29/94. Toktrapport. Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskningsinstituttet. G.M.Dannevig. Fartøy:

IT 29/94. Toktrapport. Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskningsinstituttet. G.M.Dannevig. Fartøy: IT 29/94 Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskningsinstituttet Toktrapport Fartøy: Avgang: Ankomst: Avgang: Ankomst: Avgang: Ankomst: Område: Formål: Personell: Mannskap: G.M.Dannevig Flødevigen 7.september

Detaljer

RESULTATER. .. S.. "Brusøyskjær" registrerte O-gruppe sild i ytre Romsdal (ved BjØrnsund) og på Nordmøre (særlig Kornstadfjorden)..

RESULTATER. .. S.. Brusøyskjær registrerte O-gruppe sild i ytre Romsdal (ved BjØrnsund) og på Nordmøre (særlig Kornstadfjorden).. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT T O K T R A P P O R T Ti internt bruk FARTØY F/F "Johan Ruud" AVGANG Bergen 6 november 1980 ANKOVISrr Tromsø, 11 desember 1980 OMR\DE Norskekysten FORMÅL Sid

Detaljer

Bergen, Austevollshella, Toktet avsluttes på makrellfeltet vest for 4 W den , da fartøyet går i aktivt fiske.

Bergen, Austevollshella, Toktet avsluttes på makrellfeltet vest for 4 W den , da fartøyet går i aktivt fiske. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT TOKTRAPPORT OG BETRAKTNINGER OM STØRRELSEN PA 1984-ARSKLASSEN AV NORDSJØMAKRELL. FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRADE: FORMAL: PERSONELL:

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

Forekomst av egg og yngel av fisk 1 vest- og nordnorske kyst- og bankfarvann våren ""'l. l l 66'1. f "''l. .,f

Forekomst av egg og yngel av fisk 1 vest- og nordnorske kyst- og bankfarvann våren 'l. l l 66'1. f ''l. .,f Særtrykk av «Fiskets Gang» nr. 9, 1961 Forekomst av egg og ynge av fisk 1 vest- og nordnorske kyst- og bankfarvann våren 1960 av Kr. Fr. Wi/Jmg Egg og ynge av fisk be våren %0 samet inn på to tokter med

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F "G.O. Sars" og F/F "Eldjarn". FARTØY: AVGANG: Bergen 6. og 7. januar 1907.

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F G.O. Sars og F/F Eldjarn. FARTØY: AVGANG: Bergen 6. og 7. januar 1907. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRAOE: FORMAL: PERSONELL: F/F "G.O. Sars" og F/F "Eldjarn". Bergen 6. og 7. januar 1907. ("G.O. Sars") Tromsø 25/1,

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT. INTERN TOKTRAPPOR'r. "Johan Hjort" FARTØY. Bergen, AVGANG: Bergen, ANKOMST: Nordsjøen

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT. INTERN TOKTRAPPOR'r. Johan Hjort FARTØY. Bergen, AVGANG: Bergen, ANKOMST: Nordsjøen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPOR'r FARTØY AVGANG: ANKOMST: OMRÅDE: FORMAL: "Johan Hjort" Bergen, 10.6.1981 Bergen, 30.7.1981 Nordsjøen Nordsjømakreens gyteområde skue dekkes

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY M/S "Brusøyskjær", NT-400-V. Fartøyet er en 80 fts ringntsnurper. Leiteutstyr er en Simrad Sideasdic g et Simrad EH-dd. På dette tktet

Detaljer

Rapport nr. 4/80 Infiltrasjon av avløpsvann fra ett hus. Sauherad kommune av Harald Klernpe

Rapport nr. 4/80 Infiltrasjon av avløpsvann fra ett hus. Sauherad kommune av Harald Klernpe Rapport nr 4/80 Infitrasjon av avøpsvann fra ett hus Sauherad kommune av Harad Kernpe Teemark distriktshøgskoe q6282 / 3 R/ 4,1980 ex1 35 I Innedning Vincens Gaaserud ska ha infitrasjon av avøpsvann i

Detaljer

TOKTRAPPORT SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2002

TOKTRAPPORT SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2002 TOKTRAPPORT SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 22 F/F Michael Sars tokt nr: 224 Periode: 27. april. mai 22. Område: Formål: Personell: Instr.pers.: Nordlige Nordsjøen. Kartlegge utbredelse og mengde av

Detaljer

Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 2007 Løsninger

Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 2007 Løsninger Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 007 Løsninger 1a En konjugasjonskasse i SO(3 består av ae rotasjoner med en gitt rotasjonsvinke α og vikårig rotasjonsakse. En konjugasjonskasse i

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. "G.O. Sars". FartØy: Kirkenes 11. okt kl Avgang: Tromsø 20. okt kl Ankomst:

INTERN TOKTRAPPORT. G.O. Sars. FartØy: Kirkenes 11. okt kl Avgang: Tromsø 20. okt kl Ankomst: INTERN TOKTRAPPORT FartØy: "G.O. Sars". Avgang: Kirkenes 11. okt. 1985 k. 19.30. Ankomst: Tromsø 20. okt. 1985 k. 08.00. Område: Aust av Hopen, Barentshavet. FØremå: Forbetring av mengdemåingsmetodikken.

Detaljer

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN 4.4 BEREGNING AV HORISONTAKREFTER I BJEKER OG DEKKER FRA TEMPERATUR, KRYP OG SVINN Summen av bevegeser fra temperaturendringer, kryp og svinn kaes kort for voumendringer. I dette kapitteet beregnes horisontae

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA ØKOTOKT JUNI 2004 I BARENTSHAVET

TOKTRAPPORT FRA ØKOTOKT JUNI 2004 I BARENTSHAVET Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 2-2004 TOKTRAPPORT FRA ØKOTOKT JUNI 2004 I BARENTSHAVET FARTØY : F/F "Håkon Mosby" TOKTNR. : 2004612 AVGANG : Tromsø 10. juni 2004. ANKOMST : Tromsø

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer