Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2016/2017"

Transkript

1 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2016/2017 pr. 8. mai 2017 Marknadsreguleringa i kornsektoren har som formål å sikre omsetninga av norsk korn og å skape balanse i kornmarknaden i Norge. Sentrale verkemiddel er tiltak mot periodiske overskott og suppleringsimport av råvarer. Grunnlaget blir lagt gjennom prognosar for tilgang og forbruk av korn. Denne prognosen er siste vurdering av balansen i sesongen fram til ny kornavling er i bruk hausten Tilgang av norsk korn Tilgangsprognosen byggjer på registrert kvantum avrekna korn for landet. Det gjenstår normalt berre mindre kvanta som vil bli levert i sesongen. Norske Felleskjøp gir følgjande prognose for tilgang av norsk korn til engrosmarknaden i kornåret: Tilgang norsk korn (tonn) Gjennomsnitt Tilgang 2015 Prognose 2016 Prognose ifht siste 5 år Prognose ifht siste år Matkveite % 153 % Fôrkveite % 20 % Kveite i alt % 62 % Matrug % 34 % Fôrrug/rughvete % 31 % Rug i alt % 32 % Bygg % 127 % Havre % 127 % Korn totalt % 98 % Erter % 149 % Oljefrø, åkerbønner % 110 % Korn, erter, oljefrø % 98 % Matandel kveite 48 % 31 % 78 % Matandel rug 63 % 55 % 57 % (Kjelde historiske data: Landbruksdirektoratet) Tilgangen av korn, erter og oljefrø er med dette prognosert tonn lågare enn i sesongen 2015/2016. PROGNOSE MAI 2017.DOCX 1

2 Kvalitet og fordeling, matkveite Under er vist prognosert klassefordeling for tilgangen av norsk korn i sesongen basert på registrerte leveransar hos Landbruksdirektoratet pr. 27. april 1. Tabellen viser den forventa fordelinga mellom proteinklasser inklusive dei to føregåande sesongane: Prognosert klassefordeling (kvantum i tonn): Prognosert tilgang Prognose etter omdisponering Kvantum Fordeling Fordeling Fordeling (tonn) Kvantum Fordeling Klasse 1 0,1 % 3,2 % 20,6 % % Klasse 2 16,4 % 14,9 % 20,3 % % Klasse 3 57,9 % 41,8 % 45,1 % % Klasse 4 21,6 % 36,7 % 13,9 % % Klasse 5* 4,0 % 3,4 % 0,0 % % I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % % * Overlagra frå 2015/2016 I tillegg er det aktuelt å overlagre delar av resttilgangen av matkorn til neste sesong. Jamfør nedanfor Proteininnhaldet i sesongen er høgare enn i den førre sesongen og nesten på høgde med matkveiten frå hausten Bakekvaliteten er generelt god. Tabellen under viser utviklinga i innhald av protein pr. klasse: Proteinprosent matkveite 14,5 % 14,0 % 13,5 % 13,0 % 12,5 % 12,0 % 11,5 % 11,0 % 10,5 % 10,0 % * Klasse 1 12,6 % 12,5 % 13,6 % 12,4 % 13,6 % Klasse 2 12,5 % 11,0 % 13,9 % 12,4 % 13,3 % Klasse 3 12,0 % 11,0 % 13,8 % 12,2 % 13,2 % Klasse 4 11,2 % 11,1 % 12,2 % 11,9 % 12,8 % Klasse 5 11,4 % 10,4 % 12,0 % 11,7 % Matkveite i alt 12,2 % 11,6 % 13,4 % 12,1 % 13,2 % 1 Prognosert tilgang før omdisponering redusert med 5000 tonn kveite innkjøpt som matkorn, men som vil bli brukt til fôr utanom omdisponering gjennom marknadsreguleringa. Det er lagt til for 3100 tonn matkveite overlagra frå 2015/2016. PROGNOSE MAI 2017.DOCX 2

3 Figuren under viser utviklinga i tilgang mellom dei ulike proteinklassane av matkveite. Klassefordeling matkveite 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % * Haustkveite Klasse 5 8,1 % 0,7 % 3,7 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 3,2 % 4,0 % 3,4 % 0,0 % Haustkveite Klasse 4 33,2 % 14,6 % 22,3 % 27,7 % 18,5 % 1,1 % 9,2 % 21,6 % 36,7 % 13,9 % Vårkveite Klasse 3 25,3 % 37,4 % 40,8 % 43,0 % 54,5 % 70,6 % 68,6 % 57,9 % 41,8 % 45,1 % Vårkveite Klasse 2 32,6 % 46,7 % 32,8 % 24,6 % 19,4 % 27,6 % 18,7 % 16,4 % 14,9 % 20,3 % Vårkveite Klasse 1 0,9 % 0,5 % 0,3 % 4,4 % 7,4 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 3,2 % 20,6 % Over tid har tilgangen av vårkveite i aukande grad blitt dominert av sortar i proteinklasse 3. Bransjen har dei siste åra i aukande grad stimulert klasse 1 og 2 og gitt mindre stimulans til klasse 3. Dette, saman med utviklinga av kveitesorten Mirakel har gitt effekt på fordelinga i sesongen som er i relativt godt samsvar med ynskja frå industrien om 50 % av kveiten som klasse 1 og 2 og resten fordelt likt på klasse 3 og 4. Tilgangen av fôrkorn Figuren under viser utviklinga i tilgangen av norsk fôrkorn: PROGNOSE MAI 2017.DOCX 3

4 Tilgang av fôrkorn (tonn) Fôrkveitetilgang Fôrrugtilgang Tilgang bygg til fôr Tilgang havre til fôr Det er svært liten tilgang til norsk fôrkveite, samtidig som stor tilgang av bygg og havre gir redusert rom for supplerande import. Forbruk av kornråvarer Matkorn Prognosen for foredling av matkorn i Norge er basert på forbruksstatistikk frå Landbruksdirektoratet til og med mars i år. Prognosen for resten av sesongen er basert på trend for siste fem år. Tabellen under viser forbruket dei siste sesongane, og prognose: Matkornforbruk pr kornsesong (tonn) Sesong Kveite Rug Bygg Havre Sum 2011/ / / / / Prognose 16/ (Kjelde for historiske data: Landbruksdirektoratet) Kraftfôr Forbruksprognosane for fôrkorn baserer seg på registrert sal av kraftfôr til og med 1. kvartal i 2017 og på produksjons- og salsprognosar for mjølk, kjøtt og fjørfe. Omsetninga av kraftfôr til drøvtyggarar og svin har falle både i 4. kvartal 2016 og i 1. kvartal Fjørfefôr har aukande omsetning etter svikten i 2015 og er på nivå med situasjonen før omsetningssvikten. Det er lagt til grunn at sein vår kan gi 1 % vekst i forbruket av fôr til drøvtyggarar. Forventa produksjon i perioden er prognosert under: PROGNOSE MAI 2017.DOCX 4

5 Kraftfôrsalg per kornsesong (tonn) Drøvtyggar Svin Fjørfe Anna Sum 4K11-3K K12-3K K13-3K K14-3K K15-3K K16-3K Endring -0,7 % -0,1 % 6,5 % -11,1 % 1,0 % (Kjelde for historiske data: Landbruksdirektoratet) Fordeling av tilgangen forbruk og overskott Overlagra korn frå sesongen 2015/2016 inngår i tabellen under, som gir oversikt over bruken av norsk korn til ulike formål: Fordeling norsk korn (tonn) Tilgang ny avling Overlagra korn inn Forbruk matkorn Omdisponert til fôr Overlagre til ny sesong Norsk korn i alt til fôr Kornslag Kveite Rug Bygg Havre Totalt Forbruket av matkorn gir eit overskott av matkveite. Det er lagt til grunn at prognosert overskott av klasse 3 bli omdisponert til fôr og tilsvarande av klasse 1 og 2 bli overlagra for bruk i neste sesong etter samråd med matmjølmøllene. Rommet for bruk av havre i kraftfôr er redusert i seinare år, først og fremst som følgje av auka andel fôr til mjølkekyr som aukar mjølkeytinga; kravet til energikonsentrasjon gir mindre plass til havre. Tilgjengeleg havre har likevel i stor grad blitt brukt i den aktuelle sesongen. Figuren under viser kor stor andel havre som har blitt brukt i kraftfôret dei seinare åra og kor stor andel årets tilgang av havre til fôr utgjer av kraftfôret: PROGNOSE MAI 2017.DOCX 5

6 15,5 % 14,6 % 14,3 % 15,6 % 16,2 % 13,8 % 11,7 % 11,4 % 12,6 % 11,7 % Dersom all fôrhavre som er tilgjengeleg i sesongen, inklusive overlagra havre, skulle blitt brukt, ville dette utgjort 16,2 % av kraftfôret, som illustrert i figuren som «Prognose 16/17». Havre er ei krevjande råvare å handtere i prosessen og industrien har bedt om tid til å tilpasse seg den auka tilgangen. I prognosen er det som i tidlegare prognosar i sesongen lagt til grunn at kraftfôrindustrien kan ta inn 15,0 % havre i kraftfôret totalt. Dette medfører likevel at ein del havre ikkje blir brukt i år og må handterast av marknadsreguleringa. Det er sådd mykje haustkorn i 2016 og dette vil normalt føre til redusert areal av havre i 2017, noko såkornomsetninga så langt understøttar. Eventuell overlagra havre vil difor lettare finne rom i marknaden i 2017/2018 enn i inneverande sesong. Kraftfôrindustrien har for sesongen gått gjennom sine vurderingar av behov for import og presentert resultatet i Bransjeforum i januar. Importbehovet er påverka av den manglande tilgangen av norsk fôrkveite. Ynskt andel import varierer i stor grad mellom dei fire aktørane og i prognosen er lagt til grunn at det er mogleg å bruke norsk korn på nivået for dei to aktørane med høgast forbruk av norsk fôrkorn. Dette medfører at overskottet av fôrkorn aukar med tonn i tillegg til det aksepterte overskottet av havre. I tabellen over er dette som ein teknisk føresetnad framstilt i form av overskott av bygg. Import av kornråvarer for å supplere tilgangen av norsk korn Prognosane for suppleringsimport blir vurdert i etterkant med utgangspunkt i registrerte grunnlagsdata (areal, tilgang og forbruk). For å ha det endelege talgrunnlaget, vert evalueringa gjort ved slutten av etterfølgjande sesong, i mai. I tabellen under framgår avviket i prognosen saman med registrert ubrukte importkvoter. PROGNOSE MAI 2017.DOCX 6

7 Evaluering - prognoserte importkvoter (tonn) 2010/ / / / / /16 Kvote matkorn Prognosert Revidert prognose Overprognosert Ubrukt kvote Kvote karbo Prognosert Revidert prognose Overprognosert Ubrukt kvote Importkvotane for matkorn vart undervurdert med tonn og årets kvote blir auka tilsvarande, sjølv om den gitte kvoten ikkje vart brukt opp. Importkvotane for fôrkorn vart, som følgje av for stor tildeling allereie i august 2015, tonn større enn balansen i marknaden for norsk korn skulle tilseie. Av dette vart tonn prognosert i mai 2016, overlagra og er trekt frå som grunnlag for importkvoter gjennom sesongen. Resten, korrigert for ubrukte kvoter, blir trekt frå ved den kommande auksjonen i mai. For avvik i vurderingar av kvote for råvarer til kraftfôrindustrien illustrerer tabellen under utslaget av ulike faktorar. Første kolonne er prognosetal pr. mai 2016, medan den andre kolonnen viser den tilsvarande etterrekninga gjort i dag: Evaluering karbo 2015/16 Maiprognose Evaluert p.t Differanse Omsetning av kraftfor Andel karbohydrat 70,0 % 69,7 % -0,3 % Behov for karbohydrat Forbruk av kli frå norsk foredling Behov for karbohydrat ekskl. kli Norsk fôrkorn Importbehov totalt Bilaterale kvoter EU, GSP (60 000) (60 000) 0 Korreksjon for året før MUL-kvoter korrigert Kvoter for suppleringsimport Ubrukt kvote Marknadsreguleringa tok etter dette ansvar for tonn mindre overskott enn etterrekninga av balansen tilseier. Det er også i denne sesongen overskott av fôrkorn og manglande regulert overskott i den førre sesongen aukar overlagringsbehovet i inneverande sesong tilsvarande. Importbehov matkorn Importkvoten for matkorn vert gitt som ei samla kvote som normalt vert fordelt mellom auksjonar i august, november og mai. Som grunnlag for tilråding om importkvoten for matkorn er dei enkelte kornslaga vurdert for seg. Matkveiten har god kvalitet og god fordeling mellom dei ulike proteinkvalitetane denne sesongen. Dette gjer det mogleg å bruke mykje norsk matkveite i mjølblandingane. På den andre sida skjerpar PROGNOSE MAI 2017.DOCX 7

8 industribakarane krava til proteininnhald i mjølet, mellom anna ut frå eit ynskje om å unngå å deklarere innhald av tilsett gluten. Endringane resulterer ikkje i endra gluteninnhald i bakevarene og Norske Felleskjøp kan over tid ikkje akseptere at bakeriindustrien på denne måten medverkar til å gjere det vanskelegare å bake med grunnlag i norsk matkorn. Det er behov for import av økologisk grynhavre. Ut frå prognosert totalt forbruk av matkorn og prognosert tilgang av norskprodusert matkorn, vil det vere behov for følgjande supplerande import av matkorn i kvoteåret: Importbehov matkorn (tonn) Kveite Rug Bygg Havre Sum Forbruksprognose Norsk korn Importbehov Forslag om importkvote for matkorn Ved fastsetting av kvote for import med redusert toll må det takast omsyn til import frå land industrien kan importere frå tollfritt og til særskilt avtalte kvoter med andre land. Det er ikkje søkt om GSP-lisensar for import av matkorn. Det er lagt til grunn at importkvoter for durumkveite blir utnytta i tråd importen i siste kalenderår. Prognosen gir følgjande grunnlag for tilråding om suppleringsimport av matkorn ved auksjonen i mai: Prognosert suppleringsimport matkorn, mai 2017 (tonn) Prognosert suppleringsimport sesongen Import under kvoter for durumkveite 2016 (1 000) Suppleringsimport inklusive MUL-import Tildelt importkvote i august (59 000) - Tildelt importkvote i november (13 000) - Tildelt importkvote i mars - Importbehov inklusive MUL-import Korreksjon for kvotetildeling forrige sesong Lisensiert nulltollimport frå MUL-land - Prognosert importkvote med administrert toll Importbehov for fôrkorn (karbohydratråvarer) Prognosert omsetning av kraftfôr er grunnlaget for importbehovet. Kraftfôr er i hovudsak samansett av karbohydrat-, protein- og feittråvarer. Importen av karbohydratråvarer som konkurrerer direkte med norskprodusert korn er regulert gjennom kvoter. Karbohydratandelen for prognoseperioden blir prognosert med bakgrunn i kvartalstal for forbruk av karbohydrat og andre råvarer 2. Andelen har hatt følgjande utvikling: 2 Bransjetal registrert av Landbruksdirektoratet PROGNOSE MAI 2017.DOCX 8

9 For sesongen blir karbohydratandelen på denne bakgrunnen sett til 70,0 %. Det gir følgjande behov for suppleringsimport av karbohydratråvarer til kraftfôr: Importbehov karbo (tonn) Forbruk Kraftfôrsal tonn Andel karbohydratråvare 70,0 % Behov karbohydratråvarer Forbruk av norsk kli Karbohydratråvarer eksklusiv kli Tilgang norsk fôrkorn tonn Norsk korn brukt til kraftfôr etter svinn *) Suppleringsbehov karbohydratråvare *) Svinn 1,0 % Suppleringsimporten utgjer 25 % av forbruket av karbohydratråvarer eksklusiv kli. Av totalt forbruk av råvarer til kraftfôr utgjer norsk korn 51 %. Avtalte importkvoter for karbohydratråvarer For import frå GSP-land er det fri tilgang til importlisensar. Denne importen skjer uavhengig av tollkvotetildelinga og må takast omsyn til ved utlysing av auksjon av kvote med redusert toll. 3 I perioden er det registrert importert tonn karbohydratråvarer på slike tollfrie lisensar. For perioden er det gitt nye lisensar for import av ytterlegare tonn. Tilgjengeleg kvote for auksjon av korn med redusert tollsats vert difor 3 Lisensane gjeld til 31. juli og nye importkvotar for ordinær import med redusert tollsats blir fordelt i auksjon i august og er tilgjengelege frå 1. september. Avviket er ein månad og blir ikkje teke omsyn til i prognosen. PROGNOSE MAI 2017.DOCX 9

10 redusert tilsvarande. Eventuelt mindreforbruk i forhold til gitte lisensar i perioden april-juli vert korrigert i august. Det er inngått avtale med EU om tilgang til tollfri import til Norge av inntil tonn mais og maisgrits. Kvotane gjeld for kalenderåret. Norske Felleskjøp ventar at desse vil bli utnytta fullt ut og reduserer nødvendig kvantum suppleringsimport med redusert toll tilsvarande. Det er også lagt til grunn at den tollfrie kvota på tonn sukkermelasse til dyrefôr vil bli utnytta fullt ut. Forslag om importkvote for fôrkorn Prognosen, med korreksjon etter den førre sesongen, gir følgjande oversikt over balansen for karbohydrat pr. mai, basert på oppdatert behov for råvarer: Prognosert suppleringsimport karbohydrat, mai 2017 (tonn) Prognosert behov for importbehov i sesongen Kvoter for mais og maisgrits - EU (20 000) - Kvote for roemelasse - GSP (40 000) Korreksjon for ubrukte MUL-lisensar i siste kvoteår - Suppleringsimport inklusive MUL-import Tildelt importkvote i august ( ) - Tildelt importkvote i november (69 000) - Tildelt importkvote i mars (30 000) Importbehov mai inklusive MUL-import før korreksjon /- korreksjon for kvotetildeling forrige sesong (8 000) - MUL; import og lisensar august-juli (20 000) Forslag til importkvote med administrert toll Prognosert importbehov er avkorta for at det estimerte overskottet etter 2015/2016 er justert opp med tonn, men der avkortinga er korrigert for at tonn av den tildelte kvoten i sesongen 2015/2016 ikkje vart brukt. PROGNOSE MAI 2017.DOCX 10

11 VEDLEGG: Tilgang korn (tonn) Mat Fôr Total Mat Fôr Total 1998/ / / / / / / / / / / / / / / / / / august september november mars Prognose Tilgang korn (tonn) Hvete Bygg Havre Sum korn Erter Oljefrø, åkerbønner 1998/ / / / / / / / / / / / / / / / / / august september november mars Prognose Kjelde for historiske data: Landbruksdirektoratet Rug PROGNOSE MAI 2017.DOCX 11

12 Arealfordeling (dekar) Haustkveite ( ) Vårkveite Kveite ( ) Rug, rugkveite (58 600) Bygg Havre Korn Oljefrø Korn/oljevekstar Kjelde for historiske data: Landbruksdirektoratet/Søknad om produksjonstilskudd. Endring frå 2015 Med denne prognosen for tilgang av korn til industrien, tillegg for leigerensing m.m. og det registrerte arealet i søknadar om produksjonstillegg som vist over, er dekaravlinga rekna ut til å vere: Avling, kg/dekar Kornslag Ifht 2015 Kveite % Rug % Bygg % Havre % Totalt korn % Oljefrø % PROGNOSE MAI 2017.DOCX 12

13 Kor treffsikre har tilgangsprognosene vore? Figuren under illustrerer gjennomsnittlege avvik siste fem år: Avvik mellom prognose og endelege kvanta - absolutt snitt (prosent) 12 % 10 % 8 % Aksetittel 6 % 4 % 2 % 0 % Korn Kraftfôr Matkorn Tilgang Forbruk Forbruk Augustprognose Snitt abs.verdi 10 % 3 % 2 % Novemberprognose Snitt abs.verdi 2 % 1 % 2 % April/maiprognose Snitt abs.verdi 0 % 1 % 1 % Avvika er basert på absoluttverdiar for å unngå at positive og negative avvik opphevar kvarandre. Tala fortel difor ikkje om prognosane har estimert over eller under registrert tilgang. Tabellen under illustrerer forskjellane mellom ulike grunnlag for augustprognosen og endeleg prognose: Tidleg vurdert avlingsnivå kg pr dekar Kveite Rug Bygg Havre Totalt korn Oljefrø NIBIO NLR NLR Prognose PROGNOSE MAI 2017.DOCX 13

14 Også denne sesongen kom vurderingane i månadsskiftet juli/august gjort av fagpersonar i Norsk Landbruksrådgiving sterkare ut enn den statistiske modellen til NIBIO. Samla sett kjem dei to metodane svært likt ut over tid. Endringar i leveringsmønster Leveringsmønsteret har endra seg over tid. Ein aukande andel av kornet blir avrekna etter nyttår: 80 % 78 % 76 % 74 % 72 % 70 % 68 % 66 % 64 % 62 % Andel korn avrekna før nyttår 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13 14/15 16/17* PROGNOSE MAI 2017.DOCX 14

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn i sesongen 2016/2017

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn i sesongen 2016/2017 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn i sesongen 2016/2017 pr. 21. mars 2017 Marknadsreguleringa i kornsektoren har som formål å sikre omsetninga av norsk korn og å skape balanse i kornmarknaden

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2016/2017

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2016/2017 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2016/2017 pr. 17. november 2016 Marknadsreguleringa i kornsektoren har som formål å sikre omsetninga av norsk korn og skape balanse i kornmarknaden

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn i sesongen 2015/2016

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn i sesongen 2015/2016 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn i sesongen 2015/2016 pr. 14. mars 2016 Prognosen er gitt som underlag for å vurdere tiltak for å balansere marknadane for matkorn og råvarer til kraftfôr.

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2015/2016

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2015/2016 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2015/2016 pr. 13. mai 2016 Prognosen er grunnlaget for gjennomføringa av tiltak for å balansere kornmarknaden inklusive tilrådingar om suppleringsimport.

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2017/2018

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2017/2018 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2017/2018 pr. 21. november 2017 Marknadsreguleringa i kornsektoren har som formål å sikre omsetninga av norsk korn og skape balanse i kornmarknaden

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2015/2016

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2015/2016 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2015/2016 pr. 19. november 2015 Tilgangsprognose Prognosen byggjer på kvantum korn som er avrekna for landet til og med oktober jamført med situasjonen

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 pr. 12. mai 2015 Tilgangsprognose Prognosen har som formål å definere marknadsbalansen for sesongen inklusive grunnlaget for tilråding

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2016/2017

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2016/2017 Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2016/2017 15. august 2016 Tilgangsprognose Marknadsreguleringa i kornsektoren har som formål å skape balanse i kornmarknaden i Norge. Norske Felleskjøp

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2017/2018

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2017/2018 Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2017/2018 15. august 2017 Tilgangsprognose Marknadsreguleringa i kornsektoren har som formål å skape balanse i kornmarknaden i Norge. Norske Felleskjøp

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2016/2017

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2016/2017 Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2016/2017 20. september 2016 Tilgangsprognose Norske Felleskjøp har oppdatert prognosen for tilgang av korn til norsk matmjøl- og kraftfôrindustri for

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2011/2012

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2011/2012 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2011/2012 pr. 21. november 2011 Tilgangsprognose Prognosen byggjer på kvantum avrekna korn for landet til og med veke 46. Det er også gjort undersøkingar

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2017/2018

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2017/2018 Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2017/2018 27. september 2017 Tilgangsprognose Norske Felleskjøp har oppdatert prognosen for tilgang av korn til norsk matmjøl- og kraftfôrindustri for

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2015/2016

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2015/2016 Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2015/2016 13. august 2015 Tilgangsprognose Norske Felleskjøp gir følgjande prognose for tilgang av norsk korn til matmjøl- og kraftfôrindustrien for sesongen

Detaljer

Handtering av årets avling

Handtering av årets avling Mykotoksinar i norsk fôrkorn Handtering av årets avling Tiltak for neste sesong Uformell prognose for tilgang Tilgang korn (tonn) Gjennomsnitt 2004-08 2008 Prognose 2009 Prognose ifht Prognose ifht siste

Detaljer

Statistikksamling Markedsordningen for korn

Statistikksamling Markedsordningen for korn Statistikksamling Markedsordningen for korn Samling av aktuell statistikk Spesielt oppsummering av sesongen 2015/2016 Norske Felleskjøp 1 Statistikksamling 2015 Tabellnavn INNHOLD 1. Areal 1.1 Areal per

Detaljer

Statistikksamling Markedsordningen for korn

Statistikksamling Markedsordningen for korn Statistikksamling Markedsordningen for korn Samling av aktuell statistikk Spesielt oppsummering av sesongen 2014/2015 Norske Felleskjøp 1 Statistikksamling 2015 Tabellnavn INNHOLD 1. Areal 1.1 Areal per

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 20. august kl. 09:00 (Møte nr. 9 2007) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Harald

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg tirsdag 19. august kl. 09:00 (Møte nr. 6-2008) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Fredmund

Detaljer

Dagsorden og innkalling Dagsorden og innkalling ble godkjent uten merknader.

Dagsorden og innkalling Dagsorden og innkalling ble godkjent uten merknader. P R O T O K O L L fra møte i Omsetningsrådet fredag 20. august 2010 kl. 09:30 (Møte nr. 5/2010) Møtet ble satt kl. 09:30 Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Vibeke Andersen, Nils T. Bjørke, Ole-Anton

Detaljer

KORN Utfordringer ved bruk av norsk korn og oljefrø. Lars Fredrik Stuve Adm. dir. Norske Felleskjøp

KORN Utfordringer ved bruk av norsk korn og oljefrø. Lars Fredrik Stuve Adm. dir. Norske Felleskjøp KORN 2017 Utfordringer ved bruk av norsk korn og oljefrø Lars Fredrik Stuve Adm. dir. Norske Felleskjøp Ny jordbruksmelding, Meld.St. nr. 11 (2016-2017) I kapittel 10.10 Korn heter det: Regjeringen vil:

Detaljer

P R O T O K O L L fra. Nina Strømnes Rodem og Øyvind Breen

P R O T O K O L L fra. Nina Strømnes Rodem og Øyvind Breen P R O T O K O L L fra møte i Arbeidsutvalget mandag 17. august 2009 kl. 10:00 (telefonmøte) (Møte nr. 7/2009) Møtet ble satt kl. 10.00 Til stede: Ottar Befring, Steinar Hauge, Nils T. Bjørke, Ole-Anton

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet P R O T O K O L L fra telefonmøte i Omsetningsrådet torsdag 21. august 2014 kl. 08:00 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble hevet kl 08:25. Til stede: Ann Merete Furuberg, Bjørg

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. tirsdag 12. august kl (Møte nr )

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. tirsdag 12. august kl (Møte nr ) P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg tirsdag 12. august kl. 09.00 (Møte nr. 8 2003) Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Fra SLF: Forfall: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge,

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. telefonmøte i Omsetningsrådet. torsdag 20. august 2015 kl. 08:30

P R O T O K O L L. fra. telefonmøte i Omsetningsrådet. torsdag 20. august 2015 kl. 08:30 P R O T O K O L L fra telefonmøte i Omsetningsrådet torsdag 20. august 2015 kl. 08:30 Til stede: Ann Merete Furuberg, Bjørg Tørresdal, Bjørn-Ole Juul-Hansen, Einar Enger, Eugen Tømte (varamedlem), Sigrid

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. mill. ltr. Prognose mars ,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. mill. ltr. Prognose mars ,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 Prognose mars 2017 INNHALD Meierileveranse

Detaljer

Rundskriv 33/2005. Importvernet for korn, mel og kraftfôrråvarer i perioden 1. september 2005 til 31. august 2006

Rundskriv 33/2005. Importvernet for korn, mel og kraftfôrråvarer i perioden 1. september 2005 til 31. august 2006 Rundskriv 33/2005 Berørte parter Kontaktperson: Harald M. Weie Vår dato: 22.06.2005 Vår referanse: 200500001-33/046.1 Rundskrivet Vedlegg: Kopi til: Referansekvaliteter Postadresse: Postboks 8140 Dep.

Detaljer

P R O T O K O L L fra. mandag 20. august 2012 kl Bjørn-Ole Juul-Hansen (varamedlemmet kunne heller ikke møte)

P R O T O K O L L fra. mandag 20. august 2012 kl Bjørn-Ole Juul-Hansen (varamedlemmet kunne heller ikke møte) P R O T O K O L L fra telefonmøte i Omsetningsrådet mandag 20. august 2012 kl. 09.00 Møtet ble satt kl. 09.00 og ble hevet kl 09.20 Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Vibeke Andersen, Nils T.

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 mill. ltr 1 580 Leveranse og prognose

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145.0 140.0 135.0 130.0 125.0 120.0 115.0 110.0 105.0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 mill. ltr 1 580 Leveranse og prognose

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 mill. ltr 1 580 Leveranse og prognose

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 mill. ltr 1 580 Leveranse og prognose

Detaljer

P R O T O K O L L fra. mandag 26. august 2013 kl

P R O T O K O L L fra. mandag 26. august 2013 kl P R O T O K O L L fra telefonmøte i Omsetningsrådet mandag 26. august 2013 kl. 09.00 Møtet ble hevet kl. 09.15 Til stede: Forfall: Fra SLF: Bjørg Tørresdal, Vibeke Andersen, Nils T. Bjørke, Trond Reierstad,

Detaljer

Hvordan løfte norsk kornproduksjon?

Hvordan løfte norsk kornproduksjon? Hvordan løfte norsk kornproduksjon? Innlegg på medlemsmøte i Hedmark Bondelag, 30 mai 2016 Aulaen, Norsk Skogbruksmuseum Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp 1937 1940 1943 1946 1949 1952 1955 1958 1961

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. mill. ltr. Prognose desember

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. mill. ltr. Prognose desember Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145.0 140.0 135.0 130.0 125.0 120.0 115.0 110.0 105.0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 Prognose desember 2016 INNHALD Meierileveranse

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk Landsprognose for leveranse av kumjølk Prognose september 2016 INNHALD Meierileveranse av kumjølk 2 Kvoter og kvotefylling 2 Prognoseendringar 2016 3 Utvikling i kalvingar og slakting 4 Utvikling i tal

Detaljer

Trenger vi økt norsk kornproduksjon?

Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Meld. St. 9 (2011-2012) landbruks- og matpolitikken Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Årsmøtet i Norkorn 29.03.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Jordbruksarealet i Norge nyttes til fôrproduksjon

Detaljer

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 04.11. 2015. Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 04.11. 2015. Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 04.11. 2015 Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Kornproduksjonen i Norge Arealbruken Viktige utviklingstrekk Import Kraftfôrpolitikken

Detaljer

Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren. Kontaktseminar NMBU-studenter

Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren. Kontaktseminar NMBU-studenter Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren Kontaktseminar NMBU-studenter 27.10.2015. Høye ambisjoner for norsk matproduksjon Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) vektlegger: Økt matproduksjon (1%

Detaljer

Rundskriv 28/08. Importvernet for korn mel og kraftfôrråvarer sesongen Tollfri import fra 64 av verdens fattigste land

Rundskriv 28/08. Importvernet for korn mel og kraftfôrråvarer sesongen Tollfri import fra 64 av verdens fattigste land Rundskriv 28/08 Kontaktperson: Berørte parter Harald M. Weie Vår dato: 27.06.2008 Vår referanse: 200800001-28/046.1 Rundskrivet erstatter: 24/2007 Vedlegg: Kopi til: Referansekvaliteter Postadresse: Postboks

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. fredag 19. august 2011 kl

P R O T O K O L L. fra. fredag 19. august 2011 kl P R O T O K O L L fra møte i Omsetningsrådet fredag 19. august 2011 kl. 09.00 Møte nr. 5/2011 (telefonmøte) Møtet ble satt kl. 09.00 og hevet kl 09:45. Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Vibeke

Detaljer

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, Lars Fredrik Stuve. Korn- og kraftfôrpolitikken. Markedsordningen for korn

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, Lars Fredrik Stuve. Korn- og kraftfôrpolitikken. Markedsordningen for korn Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 21.10. 2014 Lars Fredrik Stuve Korn- og kraftfôrpolitikken Markedsordningen for korn Kornproduksjonen i Norge Arealbruken Viktige utviklingstrekk Import Kraftfôrpolitikken

Detaljer

Økt proteinproduksjon, riktig eller feil strategi? Inger Johanne Karlengen Fagsjef fôrkvalitet og optimering, Norgesfôr AS

Økt proteinproduksjon, riktig eller feil strategi? Inger Johanne Karlengen Fagsjef fôrkvalitet og optimering, Norgesfôr AS Økt proteinproduksjon, riktig eller feil strategi? Inger Johanne Karlengen Fagsjef fôrkvalitet og optimering, Norgesfôr AS Agenda Forbruk av råvarer i kraftfôrproduksjonen Dyrking av proteinvekster i Norge

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk Landsprognose for leveranse av kumjølk Prognose november 2016 INNHALD Meierileveranse av kumjølk 2 Kvoter og kvotefylling 2 Utvikling i kutal og kalvingar 3 Slakting 4 Utvikling i tal mjølkekyr 5 Avdrått

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Gris på 100% norske fôrråvarer

Gris på 100% norske fôrråvarer Gris på 100% norske fôrråvarer Fra visjon til realitet Olav Eik-Nes Norsvin Utvikling av bærekraftig svineproduksjon er å ta globalt ansvar De globale utfordringene Bioøkonomi er den nye økonomien hvor

Detaljer

Hva skjer i kraftfôrmarkedet. Egil Prestløkken

Hva skjer i kraftfôrmarkedet. Egil Prestløkken Workshop Bioforsk Nord 13. Mai 2008 Hva skjer i kraftfôrmarkedet Egil Prestløkken Felleskjøpet Fôrutvikling Så litt om Felleskjøpet (FK-gruppen) Felleskjøpene i Norge fra 1.1.2007: Felleskjøpet Rogaland

Detaljer

I forskrift 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Utvikling 2016 TILLEGG TIL RAPPORT NR. 12 / 2016 15.9.2016 Landbruksdirektoratet Tillegg til rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske

Detaljer

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Fakta Forbruk 1.800.000 t kraftfôr i norsk husdyrproduksjon -> verdi 6 milliarder/år 1% forbedring

Detaljer

Korn og kraftfôrpolitikken

Korn og kraftfôrpolitikken Korn og kraftfôrpolitikken Eit vere eller ikkje vere for fjordabonden? AGRO NORDVEST 10.11.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Hovedmålene i korn og kraftfôrpolitikken er å: sikre avsetningen av

Detaljer

Trude Ulven, Felleskjøpet Agri. Blir det mer norsk korn om svinefôret blir 100% norsk?

Trude Ulven, Felleskjøpet Agri. Blir det mer norsk korn om svinefôret blir 100% norsk? Trude Ulven, Felleskjøpet Agri Blir det mer norsk korn om svinefôret blir 100% norsk? Norsvins visjon februar 2016 «Norske griser på 100% norsk fôr innen 5 år» - Fra dagens resept på ca. 70% norsk til

Detaljer

Markedsrapport Markeds- og prisvurderinger av sentrale norske landbruksråvarer og RÅK-varer RAPPORT NR. 9/

Markedsrapport Markeds- og prisvurderinger av sentrale norske landbruksråvarer og RÅK-varer RAPPORT NR. 9/ Markedsrapport 2016 Markeds- og prisvurderinger av sentrale norske landbruksråvarer og RÅK-varer RAPPORT NR. 9/2017 15.2.2017 Rapport: Markedsrapport 2016 Markeds- og prisvurderinger av sentrale norske

Detaljer

Prognose 2017 juni 17

Prognose 2017 juni 17 Prognose 2017 juni 17 Prognose 2017 juni 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 400 102 7 570 1) 101 400 97-10 500 Sau/lam 26 100 103 1 006 2) 26 800 109 300

Detaljer

Korn, mel og kraftfôrråvarer sesongen

Korn, mel og kraftfôrråvarer sesongen Rundskriv 26/09 : Berørte parter Se under hvert område Vår dato: 01.07.2009 Vår referanse: 200900001-26/046.1 Rundskrivet erstatter: 28/2008 Vedlegg: Kopi til: Referansekvaliteter Postadresse: Postboks

Detaljer

Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring

Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring Kurs i korn- og kraftfôrpolitikk Norske Felleskjøp 25.10.2017 Lars Fredrik Stuve Stortinget har gitt Norske Felleskjøp fornyet tillitt som markedsregulator

Detaljer

Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring

Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring Kurs i korn- og kraftfôrpolitikk Norske Felleskjøp 7.11.2017 Ole N. Skulberg Stortinget har gitt Norske Felleskjøp fornyet tillitt som markedsregulator

Detaljer

Internasjonale prisøkninger på korn - Betydning for Norge

Internasjonale prisøkninger på korn - Betydning for Norge Internasjonale prisøkninger på korn - Betydning for Norge Fagmøte Svin 16.03.2011 SLF \v Jørn Rolfsen Illustrasjonsbilder blant annet fra Colourbox.com Statens landbruksforvaltning SLF skal ivareta direktoratsoppgaver

Detaljer

Foreløpig auksjonsplan 2011

Foreløpig auksjonsplan 2011 Foreløpig auksjonsplan 2011 Import innenfor kvotene skal være i henhold til Tollvesenets og Mattilsynets regelverk, for øvrig vises det til Tollkvoteforskriften (FOR 8-10-10 nr 1132) Bud kan normalt legges

Detaljer

I forskrift 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet XX.XX 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

Detaljer

Korn og konjunktur 2018

Korn og konjunktur 2018 Korn og konjunktur 2018 Caroline Berntsen Anne Bunger Eivinn Fjellhammer Rapport 2 2018 Forfatter Caroline Berntsen, Anne Bunger og Eivinn Fjellhammer Tittel Korn og konjunktur 2018 Utgiver AgriAnalyse

Detaljer

Prognose 2017 mai 17

Prognose 2017 mai 17 Prognose 2017 mai 17 Prognose 2017 mai 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 400 103 7 570 1) 102 300 98-11 400 Sau/lam 26 100 103 1 006 2) 25 900 105 1 200

Detaljer

Landbruksmarkedene ute og hjemme i februar 2013

Landbruksmarkedene ute og hjemme i februar 2013 Landbruksmarkedene ute og hjemme i 2012 25. februar 2013 Program 13:00 Første del Velkommen, Marit Jerven Utviklingen i verdens matproduksjon, Elin Røsnes Korn avlingssvikt og høye priser, Mona N. Østby

Detaljer

Prognose 2014 juni 14

Prognose 2014 juni 14 Prognose 2014 juni 14 Prognose 2014 juni 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 500 95 7 570 1) 94 800 98-7 700 Sau/lam 22 900 100 1 336 2) 26 200 100-2 000 Gris 129

Detaljer

Fakta Grove kornprodukt. Innhald. Grove brød- og kornprodukt Mjøl fint og grovt

Fakta Grove kornprodukt. Innhald. Grove brød- og kornprodukt Mjøl fint og grovt Fakta Grove kornprodukt Innhald Grove brød- og kornprodukt Mjøl fint og grovt VIKTIGE NÆRINGSTOFF I GROVE BRØD- OG KORNPRODUKT Brødskala n Grove brød- og kornprodukter KVIFOR MÅ VI ETE GROVE BRØD- OG KORNPRODUKT?

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2016 RAPPORT NR. 15 / 2017 15.3.2017 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport Handel og for industri

Detaljer

I forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3. oktober 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel

Detaljer

Auksjonsplan Oppdatert per

Auksjonsplan Oppdatert per Auksjonsplan 2014 Import innenfor kvotene skal være i henhold til Tollvesenets og Mattilsynets regelverk, for øvrig vises det til Tollkvoteforskriften (FOR 2008-10-10 nr 112) SLF tar forbehold om eventuelle

Detaljer

Målprisrapport

Målprisrapport Målprisrapport 2016 2017 Markeds- og prisutvikling for målprisvarene og andre sentrale norske jordbruksvarer i avtaleåret 2016 2017 RAPPORT NR. 25 / 2017 1.9.2017 Rapport: Målprisrapport 2016 2017 Avdeling:

Detaljer

Kor norsk kan kraftfôret bli?

Kor norsk kan kraftfôret bli? Kor norsk kan kraftfôret bli? Leidulf Nordang Felleskjøpet Fôrutvikling Kraftfôr til sau Kraftfôr er eit viktig driftsmiddel i moderne sauehald Fyller ut manglar ved grovfôret Protein Energikonsentrasjon

Detaljer

Prognose 2017 januar 17

Prognose 2017 januar 17 Prognose 2017 januar 17 Prognose 2017 januar 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 300 102 7 570 1) 103 300 99-12 400 Sau/lam 26 000 102 1 006 2) 25 700 105

Detaljer

Dale sjekket årsveksten

Dale sjekket årsveksten Dale sjekket årsveksten Nyhet Dato: 16.08.2016 Landbruks- og matdepartementet I forbindelse med at landbruks- og matminister Jon Georg Dale var invitert til å åpne messa Markens Grøde i Rakkestad benyttet

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 08.11. 2016 Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Kornproduksjonen i Norge Arealbruken Viktige utviklingstrekk Import Kraftfôrpolitikken

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 17/2011 15.09.2011 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 1. halvår 2011 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Rapport for første

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 21. august kl. 0:900 (Møte nr. 7 2006) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Harald

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Korn og konjunktur 2017

Korn og konjunktur 2017 Korn og konjunktur 2017 Gode avlinger globalt; Norsk markedsordning videreføres Eirik Magnus Fuglestad Astrid Een Thuen Rapport 6 2017 Forfatter Eirik Magnus Fuglestad og Astrid Een Thuen Tittel Korn og

Detaljer

Korn, mel og kraftfôrråvarer sesongen

Korn, mel og kraftfôrråvarer sesongen Berørte parter Vår dato: 1.7.2010 Vår referanse: 201011655-1/640 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Pb. 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Fakturaadresse:

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 19/2012 18.09.2012 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2012 Rapport: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Rapport for 2012 Avdeling: ***Undertittel***

Detaljer

Gjødslingskonsepter i hvete

Gjødslingskonsepter i hvete Gjødslingskonsepter i hvete Tiltak og virkemidler for økt norsk kornproduksjon En 20% produksjonsøkning innen 2030 betyr om lag 265000 tonn økt kornproduksjon sammenlignet med en normalårsavling i 2012

Detaljer

Nr Årgang 19. Nationen 16. desember. Nationen 9. desember. Nationen 9. desember. Nationen 14. desember

Nr Årgang 19. Nationen 16. desember. Nationen 9. desember. Nationen 9. desember. Nationen 14. desember Nr 2 2016 Årgang 19 Nationen 16. desember Nationen 9. desember Nationen 9. desember Nationen 14. desember Leder Må forholde oss til Stortingsmeldingen Høsten 2016 ble av den stabile sorten i de fleste

Detaljer

Forskrift om endringer i diverse forskrifter om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Forskrift om endringer i diverse forskrifter om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Forskrift om endringer i diverse forskrifter om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. april 2016 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Utvikling 1. halvår 2015 TILLEGG TIL RAPPORT NR. 7 / 2015 14.9.2015 Landbruksdirektoratet Tillegg til rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

VEDTAK NR 11/13 I TVISTELØYSINGSNEMNDA. Tvisteløysingsnemnda heldt møte mandag den 4. mars 2013.

VEDTAK NR 11/13 I TVISTELØYSINGSNEMNDA. Tvisteløysingsnemnda heldt møte mandag den 4. mars 2013. Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Vedtaksdato: 18.03.2013 Ref. nr.: 12/31482 Saksbehandlar: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 11/13 I TVISTELØYSINGSNEMNDA Tvisteløysingsnemnda heldt møte mandag den

Detaljer

Prognose 2016 juni 16

Prognose 2016 juni 16 Prognose 2016 juni 16 Prognose 2016 juni 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 300 102 7 570 1) 103 350 100-14 500 Sau/lam 25 400 102 1 006 2) 24 700 97 1 700

Detaljer

Rekneskapsrapport per mars 2016

Rekneskapsrapport per mars 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 28. april Rekneskapsrapport per Bakgrunn Det er endå tidleg på året og vanskeleg

Detaljer

Prognose 2013 januar 13

Prognose 2013 januar 13 Prognose 2013 januar 13 Prognose 2013 jan 2013 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 80 700 104 7 600 1) 98 500 101-10 200 Sau/lam 23 400 105 1 350 2) 25 600 102-850 Gris

Detaljer

Råvarer av korn og proteinvekster til kraftfôrindustrien. Ønsker og behov. Karin Røhne Optimeringssjef FKA

Råvarer av korn og proteinvekster til kraftfôrindustrien. Ønsker og behov. Karin Røhne Optimeringssjef FKA Råvarer av korn og proteinvekster til kraftfôrindustrien Ønsker og behov Karin Røhne Optimeringssjef FKA Overordnet Vi lever av å selge varer i et marked enten vi er husdyrprodusenter eller planteprodusenter

Detaljer

Lærarrettleiing 1. Kornartane

Lærarrettleiing 1. Kornartane Lærarrettleiing 1. Kornartane Om modulen Modulen skal gje elevane oversikt over kva slags kornartar vi dyrkar i Noreg, kva dei blir brukt til, og kva rolle korn har i kosthaldet vårt. Kornartane ris og

Detaljer

Prognose 2017 mars 17

Prognose 2017 mars 17 Prognose 2017 mars 17 Prognose 2017 mars 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 500 103 7 570 1) 102 400 98-11 300 Sau/lam 26 100 103 1 006 2) 25 900 105 1 200

Detaljer

Prognose 2018 november 17

Prognose 2018 november 17 Prognose 2018 november 17 Prognose 2017 november 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 800 103 7 570 1) 102 300 98-10 900 Sau/lam 26 800 106 400 2) 27 500 112-300

Detaljer

Konsekvenser av fortsatt økning i mjølkeytelsen/ku på:

Konsekvenser av fortsatt økning i mjølkeytelsen/ku på: Konsekvenser av fortsatt økning i mjølkeytelsen/ku på: - Produksjonsvolum av mjølk og kjøtt og bruk av fôrressurser Litteraturhuset, 19 mars 2015 Laila Aass, Bente A. Åby og Odd Magne Harstad Institutt

Detaljer

Husdyrproduksjon og korn i et klimaperspektiv?

Husdyrproduksjon og korn i et klimaperspektiv? Klimakonferanse Elverum, 2. november 2016 Husdyrproduksjon og korn i et klimaperspektiv? Av Odd Magne Harstad Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Rapport 2013- Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Ragnvald Gramstad Desember Innhald Innhald... 1 Samarbeidspartar... 2 Fylkesmannen i Rogaland og NLR Rogaland... 2 Samandrag... 2 Mål...

Detaljer