FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring"

Transkript

1 FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring

2 Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den grunnleggende beskyelsen 5 7 Sikringsusyr 10 8 Verdi- og våpenoppbevaring 19 9 Innbruddsalarmanlegg Søke- og gjenfinningssysemer Bilalarmer Mekanisk bilsikringsusyr (ralås, girlås) Kameraovervåking (ITV) Privaforsikring 27 Sjekklise næring 28 Konakdaa Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd: Posadresse Posboks 2473 Solli 0202 Oslo Besøksadresse Hanseens gae Oslo Telefon

3 1 2 3 Innledning Vi lever i en verden i koninuerlig forandring. Verkøy blir mindre og leere. Varer varierer serk i verdi, al eer eerspørsel. Tyver får mer eknisk kunnskap og bedre usyr il å sjele de de ønsker. Dee beyr a behove for sikring av verdier sadig endres. Forsikringsbransjen vil derfor il ulike ider endre sikringskravene. De er derfor vikig a du som forsikrings aker leser den informasjonen forsikringsselskape sender deg. Hensik Denne håndboken er uarbeide for å gi en veiledning i prakisk gjennomføring av de minimumskrav i innbruddssikring som forsikringsselskapene siller for næringslive generel, men også som e hjelpemiddel for privapersoner. Mange bedrifer ønsker imidlerid å sikre sine bedrifer bedre enn minimumskrave, blan anne for å oppnå raba på forsikringene, evenuel nedsa egenandel ved skade. Disse bedrifene vil kunne sikre seg eer sikringskrav som gjelder for bedrifer i en høyere risikogruppe. Li om FNO og FG Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) ble oppree i 1977 av forsikringsselskapene i Norge og er en del av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). FG ivarear forsikringsbransjens ineresser overfor myndigheer, sikkerhesbransjen og andre organisasjoner, og represenerer medlemsbedrifene i inernasjonale fora. Innad i næringen samler og koordinerer FG medlemsbedrifenes skadeforebyggende innsas der samarbeid er naurlig og illa. Godkjenner produker og foreak E FG-godkjen insallaørforeak eller sikringsproduk gir begge parer i e forsikringsforhold visshe om a de insallere sikkerhesusyre holder ilfredssillende kvalie. FG omfaer ikke alle sikringsproduker/-områder. Du bør derfor førs finne u om FG har en godkjennings- eller regisreringsordning for produker som er akuelle å benye eller markedsføre. Les om regler og fremgangsmåe for FG-godkjenning. Forsikringsselskapene krever i noen ilfeller FG-aes fra de FG-godkjene foreake som en dokumenasjon på a både usyr og insallasjon er av god kvalie. Bruk av FG-godkjene produker og foreak kan gi raba i prisen for forsikring, eller reduser egenandel ved skade. I noen ilfeller krever forsikringsselskape a FGs regler må være oppfyl for a forsikringen skal være gyldig. Nyig Å VITE Se «Innbruddsforsikring for næringslive», FG-112. Uarbeider regler I illegg il å godkjenne sikringsproduker og insallaørforeak, uarbeider FG sikkerhesforskrifer for å redusere risikoen for brann, vann- og innbruddsskader. Eksempel på en sikkerhesforskrif er «Innbruddsikring for næringslive», FG-112, (B-kravene). Merk! Mens en offenlig forskrif gjelder for alle, vil en sikkerhesforskrif som er ugi av FG og/eller e forsikringsselskap, bare gjelde når sikkerhesforskrifen inngår i forsikringsavalen mellom forsikringsselskape og den enkele kunde. Når gjelder forsikringen Innbruddsforsikringen gjelder normal bare uenom bedrifens åpningsid, dvs a yverier som skjer mens kunder har ilgang il bedrifens lokaler, ikke vil bli ersae. 3

4 4 FG og myndigheene FG har e nær samarbeid med ulike offenlige myndigheer og må selvsag forholde seg il relevane offenlige lover og forskrifer. Sikkerhesforskrifene som FG uarbeider, skal derfor il enhver id være ilpasse disse. Dersom de på e idspunk ikke er overenssemmelse mellom FGs sikkerhesforskrif og offenlig lov/forskrif, gjelder offenlig lov/forskrif foran sikkerhesforskrifen. Blan de offenlige insiusjonene FG har samarbeid med, kan spesiel nevnes: Jusis- og beredskapsdeparemene Direkorae for samfunnssikkerhe og beredskap (DSB) Direkorae for byggkvalie (DIBK) Helse- og omsorgsdeparemene Helsedirekorae (apoek/medisin) Poliie De kriminaliesforebyggende råd (www.soppopp.no) Bransjeorganisasjoner FG samarbeider spesiel med: Foreningen Norske Låsesmeder Glass og Fasadeforeningen Noralarm Krimalarm 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) Lov om forsikringsavaler regulerer avalen mellom forsikringsaker og forsikringsgiver. De sikkerhesforskrifene som er angi i forsikringsbevise er forankre i loven og må allid følges. OBS! Hvis en skade skulle innreffe og manglende sikring er medvirkende årsak il skaden eller skadens omfang, vil forsikringsselskape kunne avslå eller redusere ersaningen i henhold il forsikringsavalelovens 4-8. Nyig Å VITE Se «Forsikringsavaleloven/ FAL». 4

5 Den fysiske sikringen gir den 6 grunnleggende beskyelsen 5

6 Nyig Å VITE Se «Regiser over forreningsyper», FG-121. Informasjon om B-krav og regiser Virksomheer er i ulik grad usa for innbrudd. FG har inndel virksomheene i re beskyelsesklasser (B-klasser) B1, B2 og B3, eer sigende risiko. I hvilken B-klasse den enkele virksomhe er plasser, fremgår av regiser over forreningsyper - FG-121. Vær klar over a dee er minimumskrav og a din bedrif kan fravike dersom de er forhold som ilsier a neopp du renger e høyere sikringsnivå. For å være på den sikre siden må du forhøre deg med di forsikringsselskap. I dine forsikringsvilkår kan du se hvilken B-klasse din bedrif er plasser i. Fordi sikringskravene er srengere ved høyere risikogruppe, er sikkerhesforskrifen «Innbruddssikring for næringslive», FG-112, ulik for disse re B-klassene. Nyig Å VITE Se «Bygningskonsruksjoner - anbefalinger», FG-320. Nyig Å VITE Se «Beløpsrenser for verdioppbevaringsenheer», FG-530. Sikkerhesforskrifen seer krav il dører, vinduer, låser, glass og evenuel alarm, men selve bygningskonsruksjonen i vegger og ak kan også være så dårlig a de blir alfor enkel for yver å skaffe seg rask adgang il virksomheen. De er vikig a sikringen er like god for hele «skalle» il virksomheen. Der de er særlig yveri arakive varer og løsøre, anbefales de å gjøre en vurdering av bygningskonsruksjonene. FG har uarbeide en reledning for ulike bygningskonsruksjoner, med anbefalinger il forserking av svake vegg, gulv- og akkonsruksjoner - FG-320. Sonesikring Sonesikring er e bra alernaiv for de som ikke renger å øke sikkerheen i hele bygge, men bare der de oppbevares yveriarakive gjensander. Eksempler på dee kan være PC-rom i offenlige bygg, lager eller rom der de er verdioppbevarings enheer/verdigjensander. For verdioppbevaringsenheer kan forsikringssummen økes dersom de er moner FG-godkjen innbruddsalarm alarm eer gjeldende regler (FG-530). For å øke sikkerheen yerligere kan for eksempel sonesikrede rom usyres med kameraovervåking (ITV) og adgangskonroll (AAK). Hensiken med sonesikring er å forlenge iden de ar å komme seg inn il de yveriarakive gjensandene. Begge områder skal ha alarm som kreve for virksomheen forøvrig. B2-sikre område B1-sikre område Nyig Å VITE Se «Sikkerhesforskrif for moorvognforhandler», FG-140. Moorvognforhandler For moorvognforhandlere gjelder egen sikkerhesforskrif for moorvogner - FG Moorvognforhandler. Sikkerhesforskrif for sikring mo yveri av kjøreøy. 6

7 Forsikringsselskapenes og brannmyndigheenes besemmelser Låsing av rømningsveier De er flere besemmelser som angår låsing av dører. Disse besemmelsene kan ilsynelaende se u som direke mosridende. En dør som er lås i henhold il forsikringsselskapenes besemmelser, med én eller o FG-godkjene låseenheer, vil ikke ilfredssille kravene i brannforskrifene om frie rømningsveier. I mange virksomheer, f.eks. buikker og serveringsseder, kan de fra bedrifens side også være ønske om å holde dører i rømningsveier lås for å hindre ukonroller inn- og upassering i åpningsiden. Slike dører må derfor låses på forskjellige måer il forskjellige idsrom for å ilfredssille virksomheens behov og gjeldende krav. RØMNINGSVEI Magnelås Nalås Rømningsdør sikre med magnelås som åpnes med nødknapp. For å forhindre yveri kan åpner idsforsinkes med innil 10 sekunder og uløser samidig akusisk varsel/sirene. Forsikringsselskapenes regler Alle dører som vender u fra den enkele virksomhes lokaler, enen direke il de fri, eller mo innvendige friarealer som i kjøpesenre og andre forreningsbygg med flere virksomheer, skal være lås med FG-godkjene låsenheer. Er slike låser moner i rømningsveier, må disse låsene være lås opp når de er normal drif i virksomheen, og være lås når lokalene forlaes. FG-godkjene låsenheer brukes dermed som «nalåser» eller «fraværslåser». Brannmyndigheenes regler Dersom de er behov for å hindre uønske rafikk gjennom dører i rømningsveier når de er virksomhe på sede, kan dørene låses med en lås med innvendig knappvrider eller med panikkbeslag, «daglås» eller «brannrømningslås». Nyig Å VITE Veiledning il forskrif om brannforebyggende ilak og ilsyn, 2-1. Veiledning for byggeeknisk forskrif, ilak for å påvirke rømnings- og redningsider, Husk a innbruddsforsikringen vanligvis bare gjelder uenfor åpningsid. 7

8 Jeg får ikke opp kassa før alle rømningsveiene er lås opp. KR Dersom de ikke kan eableres ilsrekkelig pålielige ruiner for å låse opp de FG-godkjene «nalåsene», må disse kobles il e signalsysem som gir sikker varsel dersom en eller flere, men ikke alle dørene i rømningsveiene er lås opp. E slik signal kan være e lydsignal, eller de kan koples il funksjoner som er vesenlig for drifen på sede som belysning, kassaappara e.l. Dersom de også er nødvendig å holde dørene seng fra innsiden i åpningsiden, illaer brannforskrifene a dørene holdes lås med f.eks. magnelåser som frigjøres av brannalarm, og med ydelig merke uløsningsknapp (nødknapp) ved døren. Nødknappen kan ilkoples e alarmanlegg som gjør bejeningen oppmerksomme på a noen forsøker å a seg u gjennom nødugangen. De illaes innil 10 sekunders forsinkelse fra nødknappen brukes il magnelåsen frigjøres. Personell som har lovlig adgang gjennom slike dører, forbikopler magnelåsen f.eks. med nøkkelbryer eller kodeforbikopler. Merk a slik magnelås ikke kan ersae den FG-godkjene «nalåsen». A Brannrømningslås (daglås) B FG-godkjen sikkerheslås (nalås) Nøkkelen må aldri bli sående i låsen NØDUTGANG B A B 8

9 Nøkkelbokser for brannvesene For virksomhe beskye med auomaisk sprinkler- eller brannalarmanlegg, illaes moner uvendig nøkkelboks dersom følgende besemmelser er oppfyl: 1. Monasje: a. Nøkkelboksens lokk og fese i vegg må moså mins 1 onns rekk- og skyvekraf i alle plan. b. Nøkkelboksen må være moner slik a den fluker med veggens uside. c. Nøkkelboksen må være ilknye FG-godkjen brann- eller innbruddsalarmanlegg med overføring il døgnbemanne alarmsasjon. Tilsluningen il alarmanlegges senralappara må være på egen overvåke sløyfe. Tilkopling il nøkkelboksen skal bryes og alarm uløses, dersom boksen rekkes u av veggen. Alarm skal også uløses når lokke åpnes med re nøkkel, eller på annen måe. d. Nøkkelboksens låseenhe må være FG-godkjen. 2. Nøkkelruiner/ansvar: a. Hovednøkkel må ikke oppbevares i nøkkelboksen når alarmanlegge er sa u av funksjon. b. Brannsjefen er ansvarlig for beryggende nøkkelruiner i forbindelse med oppbevaring/ulevering og innkreving av boksnøkkel. c. OBS! De anbefales å benye nøkkelbokser med omsillbar lås. Dee for å unngå bye av lås ved ap av nøkkel. Bruk av nøkkelbokser il andre nøkler enn brannvesenes, er ikke FG-godkjen og beyr a innbruddssikringen ikke er i følge B-kravene. 9

10 10 7 Sikringsusyr

11 Dør og sikringsusyr for dør Dee avsnie omhandler døren og dørens sikringsusyr, de vil si selve døren, hengslene, bakkanbeslag og låsene. Avhengig av hvilken B-klasse din bedrif har bli plasser i, vil krave il selve døren kunne variere. Enkele bedrifer kan ha krav om FG-godkjene dører. Der de ikke er krav om FG-godkjen dør, skal døren ha samme syrke og sivhe som en 35 mm kompak redør. For privae silles de svær sjelden krav il selve døren. Hengsler og bakkansikring Hengslene er e svak punk på mange dører, men disse kan sikres med bakkanbeslag. Dører med hengsler som er demonerbare fra usiden, skal være sikre med bakkanbeslag. I beskyelsesklassene B2 og B3 skal alle uadslående dører, og alle inn- og uadslående dører med rekarm, ha o bakkanbeslag. Nyig Å VITE FG-godkjene dører er lisefør på FGs sin neside, se «Dører, gier og glass». Nyig Å VITE Krav il dører er baser på den europeiske normen EN Normen kan kjøpes hos «Bakkansif» i redører er en dårlig løsning fordi reverke i karmen ofe sprekker. I dører av sål og aluminium kan de være en rikig løsning fordi «sifen» her får god fese. 11

12 Nyig Å VITE Lise over FG-godkjene låsenheer finnes på FG sin neside, se «Låser og låsusyr». For mer dealjer informasjon og krav il låser, se «Låser - informasjon og krav», FG-310. Låser og hengsler Idenifisering av låseenheer En FG-godkjen låsenhe er allid merke med fabrika og nummer. Merke er prege i låsens forkan (synlig del). Husk a både låskasse, slusykke, sylinder og evenuel sylinderbeslag skal være godkjen. En FG-godkjen låsenhe skal ikke ha knappvrider. Med orde låsenhe menes alle deler som benyes for å holde døren og karmen lås il hverandre, og for å holde de enkele delene fas forankre i døren og karmen. En FG-godkjen låsenhe vil allid ilfredssille de krav som er sa il syrke mo oppbrying, men de er selvfølgelig en forusening a låsenheen er moner eer fabrikanens anvisning. A B C D A Tilholderlås med reile B Sylinderlås med rund sylinder C Hakereilelås D Sylinerlås med oval sylinder skal ha godkjen sylinderbeslag Ikke spesiel innbruddssikre dør. Enkel å forsere! Nyig Å VITE Krav il hengelåser FG-godkjene hengelåser og beslag Monering av låsenheer En FG-godkjen låsenhe besår av de deler og beslag som er nødvendig for godkjen monasje i en en fløye dør. For o fløyede dører må de i illegg moneres e forserkerskil som sikrer slusykke (låsenheens karmdel). 12

13 For skyvedører og o-fløyede dører av aluminium eller sål, må slusykke (låsenheens karmdel) feses enen med 4 sk. sål poppemuere (ekspansjonsmuere) eller innvendige muere. Selvgjengende skruer må ikke brukes fordi de gir for dårlig fese. Porer må være lås, enen med FG-godkjen innsukke låseenhe, eller med FGgodkjen hengelås med beslag. Hengelåser og beslag Hengelåser kan benyes il låsing av vinduer, dører, luker og porer. De er vikig a man velger hengelås og beslag av samme kvalie. FG inndeler hengelåser i fem klasser: Klasse 1 for vinduer. Klasse 2 for dører, porer, gier o.l., lås moner på innsiden. Klasse 3-5 for dører, gier o.l., lås moner på usiden (sigende krav il syrke). Feseskruene må være skjul når beslage er i lås silling. Uvendig moner hengelås skal ha FG-godkjen hengelåsbeslag med samme klasse som hengelåsen. Nyig Å VITE Elekroniske låsesysemer kan brukes i alle B-klasser, og skal være moner eer FGs regler som finnes her: «Elekronisk låsesysem - krav», FG-240. Klasse 1 Uside Innside Elekroniske låsesysemer (adgangskonroll - AAK) Elekronisk avlåsing blir benye i sadig sørre grad for å ivarea myndighes kravene il rømning, ilgjenglighe og hensyne il personer med nedsa funksjonsevne, i illegg il forsikringskrav. Dessuen vil e slik sysem i kombinasjon med en FGgodkjen innbruddsalarm bedre sikkerheen. Klasse 2 Uside Innside Svakheer ved radisjonelle konsruksjoner En dørkarm som er juser, og fese il veggen med kiler og spiker, har dårlig syrke mo innbrudd. Ofe er de ikke moner noen kile ved låsparie. Karmen vil da kunne bøyes unna. Slik vil de dannes en åpning mellom dør og karm. Låsens inngrep opphører da. Karmen vil sprekke når den usees for belasninger den ikke er konsruer for, f.eks. ved e innbrudd. Mange dører er usyr med ikke godkjene låseenheer som har for dårlig syrke il å så imo innbrudd. De er ofe sore svakheer både i låskasse, sylinder og slusykke (karmdelen). Klasse 3-5 Forserkning av dørblad. Min 6 mm bol Uside En gierpor, rullegier eller -sjalusi kan ofe være en enklere og bedre løsning enn forserkning av selve dørblade. Dee alernaive er også en fordel ved alarmdeeksjon av område. Alarmkonak Innside Min 15 mm kryssfiner Maks 40 cm avsand 13

14 Svakheene kan fjernes De finnes fese- og juseringshylser som gir god fese for dørkarmen. Ved bruk av disse kan karmen eerjuseres. Dermed kan spalen mellom dør og karm bli minimal. De hindrer anlegg for innbruddsverkøy. Trekarmer kan være dimensjoner slik a slusykke i karm får e svak fese, eller slusykkes skråskruer ikke lar seg bruke (f.eks. på o-fløyede dører). E forserkerskil med gjennomgående skruer må da moneres ved slusykke. De er ikke nødvendig å skife u den eksiserende låsen. Som regel er de enklere og billigere å monere en eksra låsenhe av FG-godkjen ype. For enkele virksomheer kreves de o FG-godkjene låseheer. Hensiksmessig sikre dør. Verkøy og søy krevende arbeid «sjeler» id fra yven. Slik sikring hindrer også a døren kan løfes i lås silling og skyves il siden. Forserkerskil binder låsenhe il dør og karm og hindrer a dørblade/karmen sprekker ved låsenheen. Uside Innside Karmmoneringshylse gir god karmfese og mulighe for jusering av karmen. Forserkerskil movirker svakheer ved innfesing i dør og karm. 14

15 Hvis glassruen er fese med uvendige liser, lar disse seg vanligvis le fjerne. Dermed kan glasse løfes u fra usiden. Glass som er moner på denne måen, skal sikres f.eks. slik som vis på nese side. Sikring av vinduer Vinduer og glass, også glass i dører På lik linje med dørene, kan de være ulike krav il vinduene avhengig av B-klasse. Generel gjelder følgende: Vinduer skal være lukke og haspe eller lås. Glass i vinduer og dører med underkan lavere enn 4 meer over erreng, konsruksjon eller gjensand som gir innklaringsmulighe, skal være fese slik a glasse ikke kan fjernes fra usiden med le håndverkøy. For buikk gjelder i illegg: Hengslede vinduer skal være lås med vinduslås, eller være skrudd fas il karm, når underkan av vinduene er lavere enn 4 meer over erreng, konsruksjon eller gjensand som gir innklaringsmulighe. Dersom de er krav il a vindue skal sikres, kan dee gjøres på flere måer: FG-godkjen glass FG-godkjen gier Fas gier Polykarbonaplae Lemmer Nyig Å VITE FG-godkjen innbruddshemmende glass og gier finnes på FG sin neside, se «dører, gier og glass». For mer informasjon om glass, henvises de il dokumen, informasjon og krav il rygghesruer som finnes på FG sin neside, se «Trygghesruer - informasjon og krav», FG-300. Dee omales senere i håndboken. Ved låsing benyes vinduslås eller hengelås. Hengelås feses med solide øyeskruer på innsiden i karm og ramme. Innfesing av glass Sikkerhesglass Sikkerhesglass egner seg for vinduer i dører, usillingsvinduer og andre fase vinduer. Glasse må sikres, slik a de ikke kan demoneres fra usiden. Vindu hvor glasslisen er fese innvendig med klips eller sifer, må illeggssikres med skruer. Glasse kan ellers presses løs fra usiden. Vindusruer Hvis Glass og Fasadeforeningens reningslinjer følges, kan også silikon fugemasse være en god løsning. De er vikig å være nøye med å velge en masse som hefer god il glass og ramme. De er også vikig a flaene er ørre og skikkelig rengjor før påføringen. Nyig Å VITE De vises forøvrig il «Anbefale reningslinjer for monering av sikkerhesog brannhemmende ruer» (Glass og Fasadeforeningen). 15

16 A Enveisskruer i lisen. B Glassikringsbol skrudd inn fra rammens innside. C Sjerneskruer hvor spore fjernes/ plugges eer monering. D Klammer med gjennomgående skruer. Eer monering er de umulig å avgjøre om en fuge er god nok eller ikke. Hvis man ikke ve hvilken fugemasse som er bruk og under hvilke forhold den er påfør, må de forusees a den ikke er god nok. I slike ilfelle skal glasse illeggssikres som vis på figurene. Eksempel på gammel og ny merking. Glasse skal være ydelig merke. A B NS 3215 B1 C D Sikringsusyr for glass fjerning av svakheene Polykarbonaplae En mins 6 mm ykk polykarbonaplae skal moneres på innsiden i illegg il vanlig glass. Er polykarbonaplaen moner på hengsle eller skyvbar vindusramme, skal rammen være lås med FG-godkjene låseenheer som kreve for dør. Polykarbonaplae skal ha feseanordninger som mins ilsvarer polykarbonaplaens syrke, f.eks. 6 mm gjennomgående boler med ikke over 20 cm avsand. De må benyes sore soppskiver eller langsgående flajern. Feser skal ikke kunne demoneres fra usiden. Sørre vinduer som f.eks. usillingsvinduer, kan sikres med fasmoner polykarbonaplae i egen ramme. Lemmer Hvis de ikke er behov for innsyn gjennom vindue, kan vinduslemmer være e god alernaiv (f.eks. kjellervinduer). Vinduslemmene kan enen moneres fas med gjennomgående boler, eller være hengsle og lås med FG-godkjene låseenheer som for dør. Lem skal være av mins 15 mm kryssfinérplae, 1,5 mm sålplae eller i anne maeriale med ilsvarende syrke. Innside Lem skal ha feseanordninger som mins ilsvarer lemmens syrke, som f.eks. 6 mm gjennomgående boler med ikke over 40 cm avsand. Feser skal ikke kunne demoneres fra usiden. Er lemmen moner på hengsle eller skyvbar vindusramme, skal rammen være lås med FG-godkjene låseenheer som kreve for dør. Kryssfinér Glass Rullesjalusier Skal inngangsparier eller vinduer beskyes og de ikke er behov for innsyn, bør rullesjalusier benyes. Rullesjalusi skal være ypegodkjen av FG. Fese- og låseanordning som for gier. 16

17 Gier Gier er en synlig beskyelse med god avskrekkende virkning. Gier bør allid moneres på innsiden av glasse. Rullegier skal være ypegodkjen av FG. Fas gier skal være ypegodkjen av FG eller som vis på egningene. Te sikring hindrer innsyn og gir yven ugunsige arbeidsforhold. Typegodkjen gier skal leveres med ferdigaes. Gier skal ha feseanordninger som mins ilsvarer gieres syrke, som f.eks. 6 mm gjennomgående boler med ikke over 40 cm avsand. Feser skal ikke kunne demoneres fra usiden. Rulle /skyvegier skal allid feses il fas karm eller bygningskonsruksjon. Monering av gier Uanse hvilken ype gier som velgers, må giere ha e solid fese il vegg, fas karm eller lås vindusramme. Vindu i dør kan beskyes med gier som er moner direke på dørblade eller med frisående gierpor (rullegier, saksegier). Rulle- og saksegier skal være FG-godkjen. Gier for usillingsvinduer Gieres maskevidde skal være slik a varer ikke kan fjernes gjennom gieres maskeåpning, ellers skal varene illeggssikres. Fas gier Alernaiv 1 skal være ypegodkjen av FG eller være lage av: Sål med mins 8 mm diameer eller av sål med ilsvarende verrsni med mins 5 mm ykkelse og kan ha maskesørrelse innil 10 x 50 cm eller Alernaiv 2 skal være ypegodkjen av FG eller være lage av: sål med mins 5 mm diameer eller av sål med ilsvarende verrsni med mins 4 mm ykkelse og kan ha maskesørrelse innil 3 x 7 cm. Alernaiv 1 og 2 skal ha feseanordninger som mins ilsvarerer gieres syrke. Giere skal feses med minimum 6 mm gjennomgående boler. Avsand mellom bolene skal maksimal være 40 cm. Feser skal ikke kunne demoneres fra usiden. som ikke er fasmoner skal være sikre og lås med FG-godkjen låsenhe som krevd for dør. Nyig Å VITE Godkjene gier finnes her: «Gier og sjalusi». Krav il gier er baser på den europeiske normen EN Normen kan kjøpes hos Fasmoner gier. Al. 1 Er giere moner på hengsle eller skyvbar vindusramme, skal rammen være sikre og lås med FG-godkjen låsenhe som krevd for dør. Rullesjalusi, rulle-, sakse- og skyvegier skal være ypegodkjen av FG. skal være lås med FG-godkjen låsenhe som krevd for dør. skal feses il fas karm eller bygningskonsruksjon i henhold il fabrikanens anvisninger og skal ikke kunne demoneres fra usiden eller i lukke silling. med bredde over 3 meer skal være lås med o FG-godkjene låsenheer som krevd for dør, en på hver side. rullegier, saksegier og skyvegier skal i lukke silling være fese il fas karm eller bygningskonsruksjon og sikre hele åpningen. De skal ikke være mulig å klaer over giere i lukke silling. Al. 2 17

18 «Fisking» av varer Hvis de allerede er moner e gier som ikke hindrer fisking, må de moneres illeggssikring. Uilsrekkelig sikring, såkal «crash and carry». Se B-krav (FG-112) for usile varer. Gier sam innvendig glassmoner av sikkerhesglass f.eks. i urmakerforrening. Låsing av gier Hvis giere ikke er fasmoner, må de låses med FG-godkjene låsenheer, f.eks. hengelåser (min. kl. 2 innvendig eller min. kl. 3 uvendig) eller med hakereilelåser. A Når gier er moner på hengsle vindusramme, må rammen låses med samme ype låser. De er ikke ilsrekkelig å låse e slik gier i vindusramme med vinduslåser fordi de er for svake. B C D A FG-godkjen avlåsing og fese B Skilsykke fese med popenagler C Sperring av førehjul i skinne D Hengelås Husk hengelåsbeslag dersom uvendig monering. De kreves o hengelåser (med beslag) dersom giere er mer enn 3 meer bred. 18

19 8 Verdi- og våpenoppbevaring 19

20 Nyig Å VITE Se «Forskrif om skyevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskrifen)». Direke lenke il akuell del: Kapiel Krav om FG-godkjen verdioppbevaringsenhe og FGgodkjen innbruddsalarm. Se også FG-200 og FG-530. Nyig Å VITE FG-godkjene verdioppbevaringsenheer finnes lisefør på FGs neside. En fullsendig oversik finnes her: «FG-godkjene verdioppbevaringsenheer». For mer informasjon om verdioppbevaringsenheer og beløpsgrenser henvises de il ege dokumen. Se FG-530. Verdioppbevaring - Sikring av konaner og spesiel yveriarakive varer Konaner er yvenes «drøm». For å begrense muligheene il å virkeliggjøre denne drømmen, krever forsikringsselskapene a konaner oppbevares i FG-godkjen verdioppbevaringsenhe. De gjelder også spesiel verdifulle og/eller innbruddsusae varer. Våpen krever også oppbevaring i verdioppbevaringsenhe. Dee er hjemle i norsk lov. De finnes i dag seks ulike yper FG-godkjene verdioppbevaringsenheer del inn eer bruksområde. Disse er Verdiskap Nasafer Deponeringsenheer Konanauomaer Hvelv Sikkerhesskap Verdioppbevaringsenheer - hisorie Verdioppbevaringsenheer skal være godkjen eer Norsk Sandard eller ilsvarende europeisk, dansk, finsk eller svensk sandard: Europanorm: EN og EN Norsk Sandard: NS5089 eller NS 5089 ug.3 Dansk Sandard: DS 2121 eller DS/INSTA 610 Finsk Sandard: SFS 3529 eller SFS 5300 Svensk Sandard: SS 3000 eller SS 3150 (Iner)-Nordisk Sandard: INSTA 610, 611 og 612 Enheene er merke med skil som figuren viser, vanligvis på innsiden av døren. De er den angie poengverdi/klasse for verdiskape som avgjør hvor sor beløp som kan forsikres. Er enheen sikre med FG-godkjen innbruddsalarmanlegg i henhold il gjeldende regler, kan maksimal forsikringssum økes. I dag selges og godkjennes de kun skap eer EN og Eldre skap I eldre verdiskap på FG sin neside som Lise 1 og Lise 2, anskaffe før , kan verdier forsikres opp il e begrense beløp. Gammel merking Ny merking Plass-søpe hvelv - hisorie Tidligere ble plass-søpe hvelv inndel i klasser avhengig av kvalie. Informasjon om dee finnes i ege dokumen på FG sin neside. Se FG-530. NS 5088 Type EN GRADE III Hvelv - monerbare I dag benyes de sor se bare de som kalles elemenhvelv eer EN De er leere og kan demoneres dersom bedrifen må flye. Hvelvdører Krav il hvelvdører følger den europeiske normen EN Hvelvdør ugjør en del av elemenhvelv, men brukes også som dør il for eksempel våpenrom, plass-søp hvelv eller rom der andre innrengingsmuligheer enn gjennom døren anses for lien. Eksempl på merking. Finnes normal på innsiden av døren. Sikkerhesskap Sikkerhesskap skal være godkjen av FG. Skapene er beregne for yveriarakive varer, men små konanbeløp kan også forsikres. Skape skal være merke med skil som vis på figuren. Sikkerhesskapene kan også være FG-godkjen på bakgrunn av svensk eller dansk regelverk. Skapene skal allid være lisefør på nesiden il FG. Sikkerhesskap og verdiskap kan være hensiksmessig å benye i forbindelse med «sonesikring». 20

21 Seddelboks I forreninger, kiosker, bensinsasjoner og lignende, bør sedler i åpningsiden i sørs mulig grad oppbevares i seddelbokser. Sedlene deponeres i seddelbokser som er solid fasmoner ved kassene, og kan bare as u av dem som har nøkkel. Ved innbrudd uenom åpningsiden, berakes sedlene som oppbevar under lås. Dekningen mo yveri er da begrense. Sedlene bør derfor daglig overføres enen il verdiskap eller nasafe. Seddelboks i verdiskap En seddelboks kan kombineres med e verdiskap for oppbevaring av konaner over naen. Hvis deponeringsenheen blir moner inne i e godkjen verdiskap, kan verdiskapdøren så åpen for deponering av pengene på dagid. Når virksomheen senges, låses døren på verdiskape, og pengene er beskye mo innbrudd. Fordelen med slike kombinere oppbevaringsenheer er a man slipper å gå i bankens nasafe eer sengeid. FG-godkjen oppbevaring med lås dør. Beløpsgrenser/forsikringssum ih FG-530. Nyig Å VITE For maksimal forsikringssum som kan oppbevares i slike enheer vises de il FG-530. Deponeringsenhe Nasafe Deponeringsenheer og nasafer De finnes også flere yper deponeringsenheer og nasafer. Forskjellen er a en nasafe har pengeskuffen moner i yervegg, mens for en deponeringsenhe sår pengeskuffen/deponeringsenheen inne i lokale. Fordelen med slike skap er a pengene allid er sikre. Kravene il deponeringsenheer og nasafer finnes i EN Konanauomaer (ATM) En konanauoma kan både være en auoma for å see inn, eller ar u penger. Den har mange prakiske bruksområder og benyes spesiel i lukkede konanhånderingssysemer. Dagens ordning for konanauomaer faller under EN Forsikringsselskapene krever normal a alle konaner og ihendehaverpapirer, se forsikringsbevis/vilkår/sikkerhesforskrifer, oppbevares i FG-godkjen verdioppbevaringsenhe. 21

22 Tidssyre låser kan ikke påvirkes av bejeningen eller raneren. Tidssyre låser: Tidsforsinke lås En idsforsinke lås på en verdioppbevaringsenhe vil hindre ilgang il pengene i en forhåndsinnsil idsperiode, f.eks. 5 minuer. På denne måen hindres en raner i å få med seg sore verdier fra kassene i banker, poskonorer, bensinsasjoner, forreninger og lignende. En raner har som regel dårlig id. Tidlås Verdioppbevaringsenheer med idlås kan ikke åpnes uenom en forhåndsprogrammer idsrom, f.eks. fra sengeid il en halv ime eer a de ansae har komme på jobb. På denne måen kan en raner hindres i å ilvinge seg pengene, selv ved en gisselaking. Forankring og beskyelse Avhengig av skapype og egenvek, skal alle verdioppbevaringsenheer forankres eer produsenens anvisninger. Nyere yper enheer eer EN og EN kan i dag kjøpes med illeggssikring il syrkegraden. EX sår for a skape er ese mo eksplosjon CD sår for a skape er ese mo kjerneboring GAS sår for a skape er ese mo gassangrep (inern eksplosjon) Oppbevaring av konaner, gull og edelsener Forsikringsselskapene kan forsikre konaner, gull og edelsener oppbevar i FG-godkjene verdioppbevaringsenheer. Beløpsgrenser er angi i FG

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet Sikring mot tyveri Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Sikkerhetsforskrift for næringslivet FG-112:6 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD-OMFANG-UTGIVELSE... 1 BESKYTTELSESKLASSE B1... 2 1 DØRER, PORTER, LUKER OG

Detaljer

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET FG-publikasjon 112:4 November 2001 INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter mot innbruddsskade MEDLEMSSELSKAPENE I FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON STÅR FRITT TIL

Detaljer

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET FG-publikasjon 112:3 September 1994 INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter mot innbruddsskade FG-publikasjon 112:3 September 1994 Side 1 av 7 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Ar. Nr.: 0303 00 Innholdsforegnelse 1. rmasjon om farer 2 2. Funksjonsprinsipp 2 3. onasje 3 4. Elekrisk ilkopling 3 4.1 Korsluningsvern 3 4.2

Detaljer

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0 Rør og rørdeler BASAL mufferør ig / Dm Overdekn. min/max (m) Maks illa avvinkling (mm/m) 0 33 33 284 284 0,5-10,0 0,5-10,0 50 50 35 55 0 0 37 37 41 353 353 353 0,5-8,0 0,5-8,0 0,5-8,0 50 50 50 50 140 250

Detaljer

OVERBYGNINGSKLASSER...

OVERBYGNINGSKLASSER... Hovedkonore Generelle ekniske krav Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 OVERBYGNINGSKLASSER... 3 3 KVALITETSKLASSER... 5 4 RAPPORTERING AV FEIL... 6 4.1 Generel...6 4.2 Ufylling... 6 4.3 Behandling

Detaljer

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08.

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08. E samarbeid mellom kollekivrafikkforeningen og NHO Transpor Indeksveileder 2014 Indeksregulering av busskonraker Indeksgruppe 05.08.2015 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 2 Anbefal reguleringsmodell

Detaljer

Håndbok for FarmSert

Håndbok for FarmSert Håndbok for FarmSer Reledning for gjennomgang og serifisering av pelsdyrgårder i henhold il pelsdyrnæringens kvaliessandard. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Åpenhe... 3 3. Drif av serifiseringssyseme...

Detaljer

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

FG-regler for verdioppbevaringsenheter. Informasjon og krav

FG-regler for verdioppbevaringsenheter. Informasjon og krav FG-regler for verdioppbevaringsenheter Verdiskap, nattsafer, deponeringsenheter, kontantautomater, elementhvelv, plass-støpte hvelv, hvelvdører og sikkerhetsskap Informasjon og krav FG-530:1 Gyldig fra

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

Bestemmelser for Verdiskap, Nattsafer, Deponeringsenheter, Kontantautomater og Sikkerhetsskap

Bestemmelser for Verdiskap, Nattsafer, Deponeringsenheter, Kontantautomater og Sikkerhetsskap Bestemmelser for Verdiskap, Nattsafer, Deponeringsenheter, Kontantautomater og Sikkerhetsskap 1 MAKSIMAL FORSIKRINGSSUM 1.1 Kontanter eller Maksimal forsikringssum når det gjelder oppbevaring av i verdioppbevaringsenheter,

Detaljer

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005 Leggeanvisning Veiledning om bruk av rør og kummer av beong Tilpasse krav gi i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005 Generel Basal leggeanvisning 2010 2 Basal-bedrifene er ledende i Norge innen

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM ÅS KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM ÅS KOMMUNE RBEIDSGIVERPOLITISK PLTTFORM ÅS KOMMUNE MÅL, VERDIER OG STSNINGSOMRÅDER I ÅS KOMMUNES RBEIDSGIVERPOLITIKK 200 3 200 6 Dok ID Side av dminisrer av Godkjen av Dao Versjon 1 13 Brynhild Hovde Kommunesyre

Detaljer

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%)

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%) Fag 67 VVS-eknikk Eksamen 8. mai 998 Løsningsforslag Oppgave (%) (NR = Normalreglemene, ekniske besemmelser,.ugave, 99) Nødvendig akareal som skal dreneres pr. aksluk faslegges, ofe avhengig av akes fallforhold.

Detaljer

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse Visa Analyse AS Rappor 35/11 Leveid og resverdi i samfunnsøkonomisk analyse Haakon Vennemo Visa Analyse 5. januar 2012 Dokumendealjer Visa Analyse AS Rapporiel Rappor nummer xxxx/xx Leveid og resverdi

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser.

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser. 4.4 INNE- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO 1 4.4 INN- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO Ved opp -og uladning av kondensaorer varierer srøm og spenning. De er vanlig å bruke små boksaver for å angi øyeblikksverdier

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

EFG 213-320. Bruksanvisning 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Bruksanvisning 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Bruksanvisning 51151931 03.13 N EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35,

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005 Elgbeieregisrering i Trysil og omegn 2005 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf: 35 06 77 00 Fax: 35 06 77 09 Epos: pos@fna.no Oppdragsgiver: Trysil og Engerdal Umarksråd Uarbeide av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

SÅ ENKEL OG HENDIG Å BRUKE

SÅ ENKEL OG HENDIG Å BRUKE YTELSE OG UTVIKLING 50 ÅRS ERFARING Trovac Indusries ble grunnlag i 1960, og er kjen for sin høye kvalie, høye yelser og lave søynivå, i e elegan burgunder design. Cyclo Vac er i dag en av verdens sørse

Detaljer

OVERBYGNING Kap.: 6.c t Regler for bygging Utgitt: 01.01.02 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev.: 3

OVERBYGNING Kap.: 6.c t Regler for bygging Utgitt: 01.01.02 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev.: 3 Hovedkonore Helsveis spor Side: 1 av 21 1 GENERELT... 3 1.1 Forebyggelse av skader... 3 1.1.1 Gassusyr... 3 1.1.2 Sikring mo eksplosjon av slagg... 3 1.2 Sveisemeoder... 4 1.3 Skinnemaeriale... 4 1.4 Temperaurgrenser...

Detaljer

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Ord og definisjoner...

Detaljer

DFG/TFG 316s/320s. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s. Bruksanvisning 04.11 - 03.13

DFG/TFG 316s/320s. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s. Bruksanvisning 04.11 - 03.13 DFG/TFG 316s/320s 04.11 - Bruksanvisning 51209017 03.13 N DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Produsen eller agen innen fellesskape Type

Detaljer

Styring av romfartøy STE6122

Styring av romfartøy STE6122 Syring av romfarøy STE6122 3HU -. 1LFNODVVRQ Høgskolen i Narvik Høs 2000 Forelesningsnoa 8 1 6W\ULQJ RJ UHJXOHULQJ DY RULHQWHULQJ,, Nødvendig med nøyakig syring og/eller regulering av orienering i en rekke

Detaljer

PLANNUMMER: PLANNAVN:

PLANNUMMER: PLANNAVN: Areal- og byggesaksjenesen 01.01.2008 Versjon 1.1 Formål Dokumenasjon Øke kvalieen på arealplaner og effekivisere planprosessen. Sjekklisa deles u på oppsarsmøe (er på kommunens hjemmeside i digial form),

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inneksrammer

Detaljer

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s DFG / TFG 425s - 435s 04.11 - Bruksanvisning 51209073 03.13 N DFG 425s DFG 430s DFG 435s TFG 425s TFG 430s TFG 435s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Produsen eller agen

Detaljer

FG-regler for lås og beslag

FG-regler for lås og beslag FG-regler for lås og beslag Informasjon og krav FG-310:1 Gyldig fra 1.9.2012 Erstatter tidligere utgave fra august 2000 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Dekningsområde og

Detaljer

LÅS OG SIKKERHET LÅS OG SIKKERHET

LÅS OG SIKKERHET LÅS OG SIKKERHET 60 LÅS OG SIKKERHET Innbrudd og hjemmeulykker leser vi om i avisen hele tiden. Vi tenker at «dette skjer ikke meg». Men for å oppnå større trygghet kan du gjøre en god del forebyggende tiltak selv. Stikkordregister

Detaljer

Tyverisikring av kjøretøy hos forhandler

Tyverisikring av kjøretøy hos forhandler Tyverisikring av kjøretøy hos forhandler Sikkerhetsforskrift for motorvognforhandler FG-publikasjon 140:3 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Omfang... 3 3 Utgivelse... 3 4 Sikring av lokaler... 4 4.1

Detaljer

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter. Lørdagsverksed i fysikk. Insiu for fysikk, NTNU. Høsen 007. Veiledning: 8. sepember kl :5 5:00. Øving : evegelse. Vekorer. Enheer. Oppgave a) Per løper 800 m på minuer og 40 sekunder. Hvor sor gjennomsnisfar

Detaljer

1. Vis hvordan vi finner likevektsløsningen for Y. Hint: Se forelesningsnotat 4 (Økonomisk aktivitet på kort sikt), side 23-24

1. Vis hvordan vi finner likevektsløsningen for Y. Hint: Se forelesningsnotat 4 (Økonomisk aktivitet på kort sikt), side 23-24 Oppgave. Vis hvordan vi finner likeveksløsningen for Y. Hin: Se forelesningsnoa 4 Økonomisk akivie på kor sik, side 23-24 2. Gi en begrunnelse for hvorfor de er rimelig å ana a eksporen er eksogen i denne

Detaljer

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web NTNUs elefonsvar-jenese: Bruksanvisning for NTNUs elefonsvar-jenese på web 1 Pålogging For å logge deg inn på web-siden, beny adressen: hp://svarer.lf.nnu.no Lag bokmerke/legg il siden i Favorier, slik

Detaljer

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek -

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek - SAGA-omen I denne mulighessudien har vi vurder ombygging/påbygg og nybygg på SAGA-omens for å belyse poensiale il ny kulurhus og biblioek. De er lag vek på byplanmessige forhold og føringer på samme måe

Detaljer

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%? Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Diverse oppgaver Oppgave 1. Ana modellen: Y β + β X + β X + β X + u i 1 i i 4 4 i i Du esimerer modellen og oppnår følgende resulaer ( n 6

Detaljer

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet CDO-er: Nye muligheer for å invesere i kredimarkede Keil Johan Rakkesad og Sindre Weme rådgiver og spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Omseelige insrumener for overføring av og handel

Detaljer

BNkreditt AS. Årsrapport 2011

BNkreditt AS. Årsrapport 2011 BNkredi AS Årsrappor 2011 Innhold Nøkkelall...3 Syres berening...4 Resularegnskap... 10 Balanse pr. 31.12... 11 Endring i egenkapial i 2010 og 2011... 12 Konansrømoppsilling... 13 Noer... 14 Noe 1. Regnskapsprinsipper

Detaljer

Eikås Hytter Helnorsk hyttedrøm

Eikås Hytter Helnorsk hyttedrøm 2015 Om oss Eikås Hyer & Hus leverer uelukkende helnorske produker og sår for kvalie gjennom hele prosessen. Byggemaerialene hener vi fra lokal sagbruk, solide og gjennomese. Våre hye modellene har e gjennomenk

Detaljer

takpanner fra Ruukki 129,- Be om komplett takpakke pris! Ditt hus er verdt et vakkert tak NYHET! Finnera Informasjon om

takpanner fra Ruukki 129,- Be om komplett takpakke pris! Ditt hus er verdt et vakkert tak NYHET! Finnera Informasjon om Informasjon om akpanner fra Ruukki NYHET! Finnera 129,- pr m 2 oin qliy oin qliy oin qliy 40 Di hus er verd e vakker ak Ruukkis akpanner har eglakes useende og såles syrke og fordeler. Takpanner kan du

Detaljer

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010 Noa Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2011 Vår ref.: NVE Arkiv: 200904925 Kopi: Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning

Detaljer

En regnskapsbasert verdsettelse av Kongsberg Automotive

En regnskapsbasert verdsettelse av Kongsberg Automotive NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høs 2007 Uredning i fordypnings-/spesialfagområde: Regnskap og økonomisk syring Veileder: Kjell Henry Knivsflå En regnskapsbaser verdseelse av Kongsberg Auomoive av Denne

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015 Newons loer i o og re dimensjoner 9..5 FYS-MEK 3..4 Innleering Oblig : på grunn a forsinkelse med deilry er frisen usa il onsdag,.., kl. Innleering Oblig : fris: mandag, 6.., kl. Mideiseksamen: 6. mars

Detaljer

Valuta og valutamarked 1

Valuta og valutamarked 1 Kapiel 14, sepember 2015 Valua og valuamarked 1 De flese land har sin egen pengeenhe, som norske kroner i Norge. Valua er penger fra e anne land, og valuakursen er prisen på valua mål i vår pengeenhe.

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Pengemengdevekst og inflasjon

Pengemengdevekst og inflasjon Pengemengdeveks og inflasjon - en empirisk analyse og eoreiske berakninger Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi av Sian Brundland Berge Insiu for økonomi Universiee i Bergen Våren 2004 KAPITTEL 1 INNLEDNING...

Detaljer

FG-GODKJENTE TRYGGHETSRUTER

FG-GODKJENTE TRYGGHETSRUTER FG-GODKJENTE TRYGGHETSRUTER Informasjon og krav FG-300:1 Gyldig fra 23.9.2008 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Omfang... 3 1.4 Revisjon... 3 1.4.1 Revisjonshistorikk... 3

Detaljer

2006/2 Notater 2006. Håvard Hungnes. Notater. Hvitevarer 2006. Modell og prognose. Gruppe for Makroøkonomi

2006/2 Notater 2006. Håvard Hungnes. Notater. Hvitevarer 2006. Modell og prognose. Gruppe for Makroøkonomi 006/ Noaer 006 Håvard Hungnes Noaer Hvievarer 006. Modell og prognose Gruppe for Makroøkonomi I. Innledning og konklusjon 1 På oppdrag fra norske elekroleverandørers landsforening (NEL) har vi uarbeide

Detaljer

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka 2007/36 Rapporer Repors Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka Resulaer av SkaeFUNN paenering og innovasjoner Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien

Detaljer

Kapittel 3 Fysisk sikring

Kapittel 3 Fysisk sikring Kapittel 3 Fysisk sikring Dette er nytt Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne - lage risikoanalyser for arbeidsprosesser og virksomheter i ulike bransjer og foreslå tiltaksplaner med fysiske, manuelle

Detaljer

Working Paper 1996:3. Kortere arbeidstid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illustrere mulige kortsiktige og langsiktige sammenhenger

Working Paper 1996:3. Kortere arbeidstid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illustrere mulige kortsiktige og langsiktige sammenhenger Working Paper 1996:3 Korere arbeidsid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illusrere mulige korsikige og langsikige sammenhenger av Bjar Holsmark Sepember 1996 ISSN: 84-452X 1 2 sammendrag De

Detaljer

SNF-rapport nr. 12/05. Identifisering av realopsjonselementer innen UMTS markedet og irreversible investeringer under asymmetrisk duopol

SNF-rapport nr. 12/05. Identifisering av realopsjonselementer innen UMTS markedet og irreversible investeringer under asymmetrisk duopol Idenifisering av realopsjonselemener innen UMTS markede og irreversible inveseringer under asymmerisk duopol av Tor Olav Gabrielsen Eivind Thorseinsen SN-prosjek nr. 730 Verdseing med realopsjoner POGAMOMÅDET

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning

Installasjons- og driftsanvisning O Insallasjons- og drifsanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Detaljer

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 1999/37 Rapporer Repors Trygve Marinsen Avanseundersøkelse for dealjhandel Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien publiseres saisiske analyser, meode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen.

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen. NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2007 Endringene i de norske pensjonssyseme, konsekvensene og den sille pensjonsreformen. Eer innføringen av obligaorisk jenesepensjon har anall omdanninger fra yelsespensjon

Detaljer

Alkoholpolitikk. Samfunnsøkonomiske perspektiver på bruk av avgifter og reguleringstiltak, anvendt på Norge. Patrick B Ranheim.

Alkoholpolitikk. Samfunnsøkonomiske perspektiver på bruk av avgifter og reguleringstiltak, anvendt på Norge. Patrick B Ranheim. Alkoholpoliikk Samfunnsøkonomiske perspekiver på bruk av avgifer og reguleringsilak, anvend på Norge Parick B Ranheim Maseroppgave Maser of Philosophy in Environmenal and Developmen Economics UNIVERSITETET

Detaljer

Boligprisvekst og markedsstruktur i Danmark og Norge

Boligprisvekst og markedsstruktur i Danmark og Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2007 Boligprisveks og markedssrukur i Danmark og Norge Philip Harreschou og Sig Økland Veiledere: Frode Seen og Guorm Schjelderup Maseruredning ved foreaks- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Repetisjon 20.05.2015

Repetisjon 20.05.2015 Repeisjon 0.05.015 FYS-MEK 1110 0.05.015 1 Eksamen: Onsdag, 3. Juni, 14:30 18:30 Tillae hjelpemidler: Øgrim og Lian: Sørrelser og enheer i fysikk og eknikk eller* Angell, Lian, Øgrim: Fysiske sørrelser

Detaljer

Marte Taylor Bye, og likestilling. Senter for kunnskap

Marte Taylor Bye, og likestilling. Senter for kunnskap Mare Taylor Bye, KUN Sener for kunnskap og likesilling 'i Sener for kunnskap og likesilling Prosjeke 'Familiegjenforene kvinner i disrike' har karlag siuasjonen for familiegjenforene kvinner i Namdalseid

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008 Ny lederduo i NTL NAV side 9 Redakøren Hva vil vi med NAV? I dee nummere har vi fokus på NAV-konor. Hvordan skal vi følge opp brukerne? Skal vi jobbe som

Detaljer

K o n f e r a n s e s e l s k a p S p A & F i t n e s s r e s t a u r a n t

K o n f e r a n s e s e l s k a p S p A & F i t n e s s r e s t a u r a n t K o n f e r a n s e s e l s k a p S p A & F i n e s s r e s a u r a n Ved inngangsporen il sagnomsuse Krokskogen, ligger e av Norges mes radisjonsrike hoell - Sundvolden Hoel. I nærmere e usen år har konger,

Detaljer

FG-godkjente trygghetsruter. Informasjon og krav

FG-godkjente trygghetsruter. Informasjon og krav FG-godkjente trygghetsruter Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Typer glassruter - trygghetsruter... 3 4.1. Hærverkshemmende glassruter... 3 4.2.

Detaljer

VBS. Forbindelses- og festesystemer Festesystemer

VBS. Forbindelses- og festesystemer Festesystemer VS. Forinelses og fesesysemer Fesesysemer OO Quickrørfeser OO MuliQuickvariale rørfeser OO SarQuickrørfeser OO Quickpipe rør Klemøyler Rørkleer Sikkplugger OORIP eningsfeser Feseklaer uneån Siffese Saler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 OMSORGSBOLIGER I PRESTFOSS Rådmannens forslag il vedak: Budsjerammen il prosjek 030030 Omsorgsboliger i Presfoss økes.

Detaljer

GRATIS BLAD. 2 år 25 ÅRS JUBILEUM 1990-2015 FEBRUAR/MARS - 2015. Aktivitetsleker. til katt. Akvarium. - et levende. møbel. Strikket VINTERDEKKEN

GRATIS BLAD. 2 år 25 ÅRS JUBILEUM 1990-2015 FEBRUAR/MARS - 2015. Aktivitetsleker. til katt. Akvarium. - et levende. møbel. Strikket VINTERDEKKEN GRATIS BLAD FEBRUAR/MARS - 201 Akiviesleker il ka Akvarium - e levende møbel Srikke VINTERDEKKEN Usyr il løypa Eer en lang kald dag i løypa er de god å legge seg i en myk varm seng! Poesalve Non-sop Vannfri

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Ukemønsteret i bensinmarkedet

Ukemønsteret i bensinmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsen 2006 Ukemønsere i bensinmarkede en empirisk analyse Elisabeh Flasnes Veileder: Professor Frode Seen Uredning i fordypnings-/spesialfagsområde: Markedsføring og konkurranse

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013 Krefer og beinge beegelser Arbeid og kineisk energi 9..3 YS-MEK 9..3 obligaoriske innleeringer programmering er en esenlig del a oppgaen i kan ikke godkjenne en innleering uen programmering analyiske beregninger

Detaljer

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm RAPPORT 01/44 Kalkulasjonsrenen Michael Hoel og Seinar Srøm Dokumendealjer Visa Analyse AS Rappornummer 01/44 Rapporiel Kalkulasjonsrenen ISBN 978-8-816-093-1 Forfaer Michael Hoel og Seinar Srøm Dao for

Detaljer

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 www.consec.no e pos: pos@consec ools.comools com Consec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 Alle våre produker har gjennomgå en kvalieses. Kvaliesvurderingen er baser

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FO INGENIØUTDANNING EKSAENSOPPGAVE Emne: INSTUENTELL ANALYSE Emnekode: SO 458 K Faglig veileder: Per Ola ønning Gruppe(r): 3KA, 3KB Dao: 16.0.04 Eksamensid: 09.00-14.00 Eksamensoppgaven Anall

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Bygningskonstruksjoner

Bygningskonstruksjoner 1 Bygningskonstruksjoner Vurdering og anbefalinger FG-320:1 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Dekningsområde... 3 1.4 Revisjon og ikrafttreden... 3 1.4.1 ikrafttreden...

Detaljer

Utskifting av låskasse

Utskifting av låskasse Utskifting av låskasse Vi trenger følgende informasjon for å kunne montere låskasse: Sett fra hengselside (hengsler er synlige). L R Er døren høyre- eller venstre hengslet (L / R)? Typebetegnelse på eksisterende

Detaljer

Regnskapsanalyse og verdsettelse av Gresvig ASA

Regnskapsanalyse og verdsettelse av Gresvig ASA NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsen 2005 Siviløkonomuredning i fordypningsområde: Økonomisk Syring (BUS) Veileder: Knu Boye Regnskapsanalyse og verdseelse av Gresvig ASA Av Roger Linnerud Denne uredningen

Detaljer

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje.

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje. HØGSKOLE AGDER Faule for enoloi Elrafeni 1, løsninsforsla øvin 9 høs 004 Oppave 1 En feil i rafsyseme er enhver ilsand som forsyrrer den normale drifen av syseme. Esempler på dee an være refase orslunin

Detaljer

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 4.12.2015 Vår ref.: NVE 201500380-10 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Fylke dato: 24.01.2011 Filnavn: ver254 FEF dato: Side 1 av 2 Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Prosjektnr.: Prosjekt: Dato:

Detaljer

INNBRUDD. Innhold. Innbrudd

INNBRUDD. Innhold. Innbrudd INNBRUDD Innhold Tyverisikring for bolig Når du pusser opp Når du ikke er hjemme Når du har hatt innbrudd Når du flytter Forsikringen Flyttefirmaets ansvar Har du hytte? Oppbevaring av verdisaker Dokumenter

Detaljer

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad FG-750:1 FG-760:1 Håvard Grønstad Sertifisering - Kontroll Finans Norge FG Endringer for FG- godkjente foretak NS 3960:2013 erstatter FG-regler Sertifisering av personell og foretak FG-770 FG-750 FG-760

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning integrert sikringsanlegg

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning integrert sikringsanlegg Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utredning integrert sikringsanlegg Utdrag: Dette notatet omhandler et integrert sikringsanlegg bestående av adgangskontroll, brann- og innbruddsalarm På forprosjektnivå

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

combimat 1400,1500,1600,1700,1800

combimat 1400,1500,1600,1700,1800 ADVARSEL! Bruk ikke maskinen før du har les og forså bruksanvisningen. Oppbevar bruksanvisningen på e le ilgjengelig sed slik a den kan brukes som referanse il enhver id. combima 1400,1500,1600,1700,1800

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet Elektrisk avlåsing Løsninger for økt trygghet Med ellåsing øker du kontrollen på dine dører. Vi kan tilby ulike sikkerhetsløsninger som tilfredstiller ditt sikkerhetsbehov, alt fra mindre kontorbygg til

Detaljer

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet Elektrisk avlåsing Løsninger for økt trygghet Elektrisk låsing skaper løsninger og økt trygghet Moderne bygg og sikkehets forskrifter krever stadig mer automatiserte løsninger for å tilfredsstille brukervennlighet

Detaljer

Produksjonsgapet i Norge en sammenlikning av beregningsmetoder

Produksjonsgapet i Norge en sammenlikning av beregningsmetoder Produksjonsgape i Norge en sammenlikning av beregningsmeoder Hilde C. Bjørnland, posdokor ved Økonomisk Insiu, Universiee i Oslo, Leif Brubakk og Anne Sofie Jore, seniorrådgivere i Økonomisk avdeling,

Detaljer

Finansielle metoder for produksjonsplanlegging av vannkraft

Finansielle metoder for produksjonsplanlegging av vannkraft Finansielle meoder for produksjonsplanlegging av vannkraf Forord Denne rapporen er skreve ved Norges eknisk-naurvienskapelige universie, høsen 2005, i forbindelse med fordypningsemne Invesering, finans

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

combimat 300E Bruksanvisning

combimat 300E Bruksanvisning ADVARSEL! Bruk ikke maskinen før du har les og forså bruksanvisningen. Oppbevar bruksanvisningen på e le ilgjengelig sed slik a den kan brukes som referanse il enhver id. combima 300E Bruksanvisning Innhold

Detaljer

Har du god nok avlåsning i din bolig?

Har du god nok avlåsning i din bolig? Har du god nok avlåsning i din bolig? Det tar mellom 15 og 20 sekunder å bryte seg inn i en dårlig sikret bolig... Sikkerhet er god økonomi TrioVing Maxi FG-godkjent komplett sikkerhetslås. Gir deg maksimal

Detaljer

1 Innledning. 2 Organisering av kontantforsyningen. 3 Behov for å holde lager

1 Innledning. 2 Organisering av kontantforsyningen. 3 Behov for å holde lager Norges Banks lagersyring av konaner Knu Are Aasvei, konsulen i Finansmarkedsavdelingen, og Thomas Kjørsad, konsulen i Avdeling for konane bealingsmidler 1 For å kunne ivarea sin seddel- og mynforsyningsplik,

Detaljer

Slik ser du om din lås er FG-godkjent

Slik ser du om din lås er FG-godkjent Leilighetsdører leveres med følgende beslag: Låskasse type 8765 Vrider type 8611 Sylindersett type 5596C SEC DP patentert nøkkelsystem Slik ser du om din lås er FG-godkjent Sjekk låsens artikkelnummer

Detaljer

En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst

En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst En sammenligning av økonomiske eorier for regional veks av Grehe Lunde Masergradsoppgave i samfunnsøkonomi 30 sudiepoeng Insiu for økonomi Norges fiskerihøgskole Universiee i Tromsø Mai 2008 I Forord Arbeide

Detaljer

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerudanning Eksamensoppgave Ny/usa eksamen høs 004 Eksamensdao: 07--004 Fag: NAT0-FY Naur og miljøfag 60sp. ALN modul fysikk 5 sp. Klasse/gruppe: UTS/NY/ALN

Detaljer