Ny som medlem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no"

Transkript

1 Ny som medlem

2 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine ineteresser. 2. Det er vi som sitter ved forhandlingsbordet når dine lønns- og arbeidsvilkår skal sikres. 3. Vi jobber aktivt for kvalitet i utdanningen, og for at lærernes kompetanse må være grunnlaget når myndighetene fatter sine beslutninger. Det gjør oss til en sentral premissleverandør på utdanningsfeltet i Norge. 4. Medlemskapet gir økt medbestemmelse og større mulighet til å påvirke arbeidshverdagen din. 5. Du får råd og hjelp, om nødvendig fra jurist, i saker som angår stillingen din. 6. Våre tillitsvalgte gir deg gratis råd og veiledning. 7. Du får refundert omtrent alt du taper i arbeidsinntekt ved streik. 8. Du får jevnlig tilbud om spennende og faglig relevante kurs, og vi har ulike stipendordninger for videre- og etterutdanning. 9. Du får tilsendt bladet Utdanning hver 14. dag gratis. I tillegg kan du velge ett gratisabonnement på ett av våre fagtidsskrifter: Bedre Skole, Første Steg eller Yrke. 10. Du får en rekke gode medlemstilbud, blant annet noen av markedets mest gunstige forsikringsavtaler. 2

3 VELKOMMEN SOM MEDLEM Utdanningsforbundet er en arbeidstakerorganisasjon for lærere og ledere i barnehage, skole og voksenopplæring, for lærerstudenter og lærerutdannere i tillegg ansatte i pedagogisk støttesystem. Vi er en sterk organisasjon som er engasjert og profesjonell og har et godt tillitsvalgtsapparat. Det er trygt å ha oss i ryggen i hverdagen som yrkesutøver. Utdanningsforbundets viktigste oppgaver er å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, i profesjonsspørsmål og i utdanningspolitiske saker. Som medlem får du tilbud om råd og hjelp når du trenger det i tillegg til flere medlemstilbud, og ikke minst du har mulighet for større innflytelse! I denne brosjyren finner du informasjon om Utdanningsforbundet og politikken vår og om hva organisasjonen kan gjøre for deg. Samtidig sier den litt om hvilke rettigheter du har, og hvor du kan henvende deg dersom du har behov for det. Medlemsnummeret trenger du ved pålogging på Min side, ta derfor vare på vedlagte medlemskort, se side 6. Du finner mer informasjon om saker i denne brosjyren på udf.no. Den vedlagte medlemsalmanakken inneholder også mye nyttig informasjon. Representerer hele utdanningssystemet Med over medlemmer er Utdanningsforbundet Norges største fagforening for utdanningsområdet og landets nest største fagforening. Vi representerer dyktige og bevisste yrkesutøvere med høy faglig og pedagogisk kompetanse fra hele utdanningssystemet. Vi har medlemmer i barnehage, grunnskole og videre gående opplæring, og på høgskoler og universitet, i PP-tjenesten, kompetansesenter, voksenopplæring og administrasjon. Premissleverandør og pådriver. Utdanningsforbundet er en tydelig politisk aktør, men vi er ikke partipolitiske. Vi har et bredt samfunnsengasjement og er aktive i utdanningsdebatten og vi er blant annet en sentral og viktig høringsinstans. Lønns- og utdanningspolitikk står sentralt i arbeidet vårt. Vår kompetanse, størrelse og faglige tyngde gjør at både arbeidsgivere og politikere lytter til oss. Det gir oss påvirkningskraft! Du blir hørt. Utdanningsforbundet er en demokratisk organisasjon med tillitsvalgte på alle nivå. Medlemskapet gir deg medinnflytelse over din egen arbeidssituasjon og du er med i et faglig fellesskap. På arbeidsplasser der det er klubb og i lokallaget kan du påvirke forbundets prioriteringer og politikk. 3

4 Utdanningsforbundet er en fagorganisasjon som er sterk, engasjert, solidarisk og profesjonell. Vi ønsker et utdanningssystem av høy kvalitet som tilbyr gratis og likeverdig utdanning til alle. Vi arbeider blant annet for: ü gode lønns- og arbeidsvilkår ü at lønnsnivået skal gjenspeile medlemmenes ansvar og kompetanse ü et godt arbeidsmiljø både fysisk og psykososialt ü at ledere i barnehage og skole gis muligheter til å være gode ledere ü et barnehagetilbud til alle med høy kvalitet og høyt faglig innhold ü en skole som har plass til alle der alle skal få like muligheter til vekst og læring Internasjonalt engasjement. Utdanningsforbundet har også et bredt internasjonalt engasjement, med medlemskap i den verdensomspennende lærerorganisasjonen Education International (EI). Vi er også sterkt engasjert i internasjonalt solidaritetsarbeid, der ett av målene er en bredere kvinnerepresentasjon i fagforeningene. Studentmedlemmene Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) er forbundets interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter. Medlemmene tar sikte på arbeid innen utdanningssystemet. PS arbeider blant annet for å heve kvaliteten på lærer- og pedagogutdanningene, og for å ivareta medlemmers rettigheter tilknyttet deres studiesituasjon. Medlemskapet i PS er gratis dersom du kun er student eller har bistilling som ikke er relevant for utdanningen. Studentmedlemmer som arbeider innenfor 4

5 barnehage- og skolesektoren ved siden av studiene får fagforeningsrettigheter ved å betale kontinent. Mer info udf.no/student eller pedagogstudentene.no Hovedorganisasjonen Unio Utdanningsforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio med over medlemmer. Unio har blant annet ansvar for de fleste sentrale lønnsoppgjørene. Unio har ti medlemsforbund som i tillegg til Utdanningsforbundet er Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Presteforeningen, Norsk Radiografforbund, Skatterevisorenes Forening og Det Norske Diakonforbund. Nettsiden udf.no Nettsiden vår har nyheter og informasjon om Utdanningsforbundets politikk og arbeidsområder. Her finner du også informasjon om våre forsikringer og andre medlemstilbud, stipendordninger, kurs og konferanser m.m. Vi ønsker engasjerte medlemmer, og medlemmene oppfordres til å delta i diskusjonsfora på nettet og i sosiale medier. Vi er på Facebook og Twitter og er aktive på YouTube. Vi utgir også nyhetsbrev som sendes medlemmene på e-post hver 14. dag. Les mer på unio.no 5

6 Min side Som medlem kan du registrere og ajourføre egne data på din egen side på udf.no/minside. På Min side får du tilgang til informasjon som gjelder spesielt for deg som medlem, og som du selv kan endre og ajourføre. Det gjelder informasjon om medlemskap, adresseinformasjon, ansettelsesforhold m.m. I tillegg kan du bruke «Min side» til å bestille forsikringer og abonnement, melde deg på kurs og konferanser eller søke om stipend. På «Min side» finner du også forsikringsdokumentene dine, dersom du har valgt den elektroniske løsningen fremfor å få dokumentene tilsendt i posten. Innlogging. Ved innlogging er medlemsnummeret ditt brukernavn, og fullt 11-sifret fødselsnummer ditt førstegangs passord. Ditt framtidige passord bestemmer du selv i forbindelse med første innlogging. Medlemsnummeret ditt finner du på medlemskortet som er vedlagt denne sendingen. Av sikkerhetshensyn krever vi i tillegg en engangskode (pinkode) hver gang du logger deg inn. Denne sendes til din mobiltelefon ved innloggingen. For at vi skal få sendt pinkoden til din mobil må ditt riktige mobilnummer være registrert på deg i vårt organisasjonssystem. Ved behov for å korrigere mobilnummer kan du kontakte vårt medlemsregister på telefon (valg 3), eller sende e-post til For bedre å ivareta deg som medlem er det viktig at du bruker Min side og oppdaterer egne data. Det er spesielt viktig i forbindelse med en eventuell konflikt eller streik, men også ved utsendinger av medlemsblad, tidsskrifter og medlemsalmanakk, i forbindelse med uttak av medlemslister for tillitsvalgte og ved all annen kontakt mellom deg og forbundet. Medlemsbladet Utdanning Medlemsbladet Utdanning*) har uavhengige nyheter om utdanningspolitikk. Bladet får du tilsendt om lag hver 14. dag. Utdanning har egne nettsider utdanningsnytt.no og utgir også nyhetsbrev. Tidsskriftene våre Utdanningsforbundet utgir flere fagtidsskrifter. Som medlem får du, i tillegg til medlemsbladet Utdanning, ett av følgende tidsskrift: Bedre Skole er tidsskriftet om skole og skoleledelse. Første steg henvender seg til førskolelærere, studenter og andre barnehageinteresserte. Yrke handler om yrkesopplæring. Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet innenfor opplæring av mennesker med spesielle opplæringsbehov. Som medlem kan du abonnere på dette til en gunstig pris. Mer info udf.no/tidsskrifter. *) Både bladet og nettsidene redigeres etter Fagpressens redaktørplakat, og de andre presseetiske retningslinjene som gjelder for medlemmer av Den Norske Fagpresses Forening.

7 Kurs og konferanser gir påfyll Utdanningsforbundet arrangerer og tilbyr en rekke kurs og konferanser om utdanningspolitiske og faglige spørsmål. Vi arrangerer også faglig-pedagogiske kvelder om aktuelle temaer for medlemmene. Mer info udf.no/kurs. Du kan søke stipend Som medlem har du muligheter til å søke om stipend. Utdanningsforbundet tilbyr flere stipendordninger: Utdanningsforbundets videreutdanningsfond. Gir stipend til medlemmer som ønsker å ta videreutdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng. Skolefrontens Fond. Gir stipend til virksomhet med betydning for skolens arbeid for å fremme holdninger og verdier, bl.a. toleranse og menneskeverd. Stipendet har bakgrunn i lærernes kamp under krigen. Andre stipendordninger. Støtteordninger gjennom EU, EUs utdanningsprogrammer, Comenius-stipend til etterutdanning og Grundtvig-stipend. Mer info udf.no/stipend. Trenger du juridisk hjelp? Har du spørsmål av juridisk karakter i arbeidsforholdet, kan du få hjelp av Utdanningsforbundets advokater og jurister. Ta kontakt med den tillitsvalgte på din arbeidsplass eller ditt lokallag. Oslo Lærerinnelags Fond. Gir stipend til kvinnelige medlemmer i grunnskolen til videreutdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng. 7

8 Klubben Klubben er en møteplass på arbeidsplassen der du som medlem kan påvirke politiske spørsmål og prosesser, samt være med på å velge tillitsvalgte (klubbleder/styre). De tillitsvalgte ivaretar medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver. Samtidig er de bindeledd mellom klubben og andre organisasjonsledd i Utdanningsforbundet. Mer info udf.no/organisasjon. Hva er kontingenten? Yrkesaktive medlemmer betaler 1,35 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer ev. trekk av grunnforsikringspremie, se side 11. Minste beløp for yrkesaktive medlemmer er kr 85,- per måned. Pensjonistmedlemmer betaler kr 39,- per måned. Se gjeldende kontingentsatser på udf.no/kontingent Som nyutdannet har du kontingentfritak første skole-/barnehageår etter avsluttet grunnutdanning. Som studentmedlem har du gratis medlemskap. Har du arbeid innenfor utdanningssystemet ved siden av studiene får du fulle rettigheter ved å betale kontingent. Meld fra om ansettelsesforholdet på Min Side. Mer under udf.no/medlem. Har jeg plikter som medlem? Som medlem må du rette deg etter Utdanningsforbundets vedtekter og vedtak. Du må også følge pålegg fra organisasjonen for eksempel ved streik, der vedtektene sier: «Medlemskapet innebærer at Utdanningsforbundet har fullmakt fra det enkelte medlem til å beslutte og iverksette kollektiv plassoppsigelse i forbindelse med tariffoppgjør. Fullmakten omfatter også andre former for arbeidsnedleggelse eller blokade, jf. vedtektenes 5 og 22.» Som medlem er du forpliktet til å melde fra om endringer som har betydning for medlemskapet. Medlemmer er i tillegg forpliktet til å betale medlemskontingent, som normalt skjer ved kontingenttrekk. Som medlem har du et selvstendig ansvar for å påse at kontingenten til en hver tid er betalt. Manglende kontingentinnbetaling kan medføre at du blir stående uten fagforeningsrettigheter og eventuelt uten gyldige forsikringer. Medlemmer kan ikke ved å melde seg ut unndra seg påløpte økonomiske forpliktelser som følge av medlemskapet. Utmelding sendes skriftlig til Utdanningsforbundets sentrale medlemsregister, enten per post eller epost. Mer info udf.no/medlem. 8

9 Aktive pensjonister Medlemmer kan fortsette som pensjonistmedlemmer når de går av med pensjon. Pensjonist-medlemmene har eget styre, i tillegg har mange kommuner/lokallag egne pensjonistlag. Les mer på udf.no/pensjonist. Hvor henvender jeg meg? Endringer i medlemskapet. For inn- og utmeldinger, kontingent, endring av adresse eller arbeidsplass, permisjoner, medlemstilbud m.m., gå inn på Min side. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med seksjon for medlemsservice: telefon (tast 3) eller faks Spørsmål om saker. Har du spørsmål eller ønsker å ta opp en sak med Utdanningsforbundet, henvender du deg til den tillitsvalgte på din arbeidsplass. Er det ingen tillitsvalgt der, eller gjelder det en sak som du ikke ønsker å ta opp med den arbeidsplasstillitsvalgte, kan du kontakte ditt lokallag. Alle fylkeslag og mange av lokallagene har egne nettsider. De finnes på udf. no/ (fylkes- eller kommunenavn) Fylkeslagenes adresser og telefonnummer finnes også i vedlagte almanakk. 9

10 Forsikringsordninger og andre medlemstilbud Utdanningsforbundet tilbyr medlemmene gunstige forsikringer og har i tillegg flere andre medlemstilbud. Her følger en kortfattet oversikt over de tilbudene vi har per januar Mer informasjon om forsikringer, gjeldende priser og flere andre gode medlemstilbud finner du på udf.no/medlemsfordeler. Gunstige forsikringsordninger Utdanningsforbundet tilbyr kollektive forsikringer i samarbeid med Tryg Forsikring. Dette er egne forsikringer som vi har fremforhandlet spesielt for våre medlemmer. I tillegg får du som medlem inntil 29 prosent rabatt på private forsikringer (hus, bil, båt hytte) Utdanningsforbundets sekretariat administrerer de kollektive forsikringene, mens skadeoppgjør behandles hos Tryg Forsikring, telefon Mer info no/forsikringer. Grunnforsikringen livs- og familieulykkes forsikring Alle som melder seg inn i Utdanningsforbundet får automatisk Grunnforsikringen. Forsikringen dekker: ü Livsforsikring for medlem ü Erstatning ved familiemedlems død ü Familieulykkesforsikring. (invaliditetserstatning og behandlingsutgifter) Forsikringen koster kr 74,- per måned, og trekkes normalt på lønnsslippen sammen med din kontingent. Se våre nettsider eller vilkårene for nærmere informasjon om forsikringen. Ønskes ikke forsikringen, kan man reservere seg. Dette må gjøres skriftlig. Har man først reservert seg, og ønsker forsikringen senere, kreves det innlevering av helseopplysninger. Normalt kreves innlevering av helseopplysninger når man tegner en livsforsikring. Ved at alle i en gruppe automatisk får forsikringen, unngår man dette, og vi sikrer at alle våre medlemmer får en livsforsikring uansett helsetilstand. 10

11 11

12 Familieulykkesforsikring år Ulykkesdelen i Grunnforsikringen videreføres automatisk for medlemmer som har fylt 69 år. Forsikringen varer til utgangen av året man fyller 75 år. Pris for 2013: kr 444,- per år. Livs- og uføreforsikring Har du Grunnforsikring, kan denne utvides ved å tegne livs og/eller uføreforsikring. Dette kan også gjøres for ektefelle/samboer. Livsforsikring gir utbetaling ved død, mens uføreforsikring gir erstatning ved arbeidsuførhet. Man kan selv velge hvor høy dekning man ønsker. Prisen beregnes etter alder og valgt forsikringssum. På våre nettsider kan man lese mer, beregne pris og sende inn søknad. Innboforsikring Innboforsikringen dekker vann-, brann, tyveri og naturskade på privat innbo (ikke selve huset) med inntil 2 millioner kroner per skadetilfelle. Forsikringen har også en rekke gode tilleggsdekninger. Pris for 2013: kr 804,- / kr 1044,- / kr 1644,- avhengig av hvor i landet man bor. Egenandelen ved skade er kun kr 2000,-. Reiseforsikring Reiseforsikringen dekker blant annet: ü Tre mnd. reisevarighet, i hele verden ü Tap av bagasje ü Reisesyke, hjemtransport, reiseavbrudd ü Evakuering ü Avbestilling ü Forsikringen dekker barn ut året de fyller 21 år Pris for 2013 er kun kr 876,- for familie og kr 456,- for en person. Det er ingen egenandel ved skade. Barneforsikring Forsikringen dekker: ü Medisinsk invaliditet, varig skade på person ü Tekniske hjelpemidler og nødvendig ombygging av bolig ü Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn ü Utgifter ved ulykkesskade ü Engangserstatning ved alvorlige tilstander ü Dagpenger ved langvarig sykdom ü Dødsfallserstatning Pris for 2013 er kun kr 948,- per år per barn. Tilleggsdekninger kan kjøpes. 12

13 Studentforsikringen Utdanningsforbundets studentforsikring består av innbo-, reise-, ulykkeog uføreforsikring. I tillegg har den ekstra dekninger som man ikke får i ordinære forsikringer. Forsikringen koster kr 1296,- per år, og er sterkt rabattert. Den kan kun kjøpes som en pakkeløsning. Har man andre behov, tilbys Utdanningsforbundets ordinære forsikringer. Forsikringspakken inneholder: ü Innboforsikring, med forsikringssum kr ,-. Studenter får redusert egenandel ved tyveri og uflaksskader på småelektronikk. ü Reiseforsikring for en person, som Utdanningsforbundets ordinære reiseforsikring, men dekker i tillegg studieavbrudd og hjemtransport i Norden ved alvorlig sykdom i nærmeste familie. ü Ulykkesforsikring, med forsikringssum kr ,- gir i tillegg utbetaling på kr 5 000,- ved bruddskade på ben, arm, skulder, hode. ü Uføreforsikring, med dekning på 5 G (ca. kr ,-) Forsikringen er som Utdanningsforbundets ordinære uføreforsikring, men man slipper å måtte levere helseerklæring når man bestiller den. Ønsker du høyere forsikringssum, kan dette søkes om som en tilleggsdekning. Man må da levere søknad med helseopplysninger. Elektroniske forsikringsdokumenter. Du kan velge å motta forsikringsdokumentene elektronisk. Alle dine forsikringer i Utdanningsforbundet finner du på Min side på udf.no. Dersom du ikke selv sier ja til å motta forsikringsdokumentene elektronisk, vil du få dem tilsendt på papir. Bestill forsikring på SMS Du kan bestille forsikringer på sms. Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde. Eks: «Udf 230 fra ». Innboforsikring: Send «Udf 220» til 2080 Reiseforsikring én person: Send «Udf 231» til 2080 Reiseforsikring familie: Send «Udf 230» til 2080 Grunnforsikring for student: Send «Udf 216» til 2080 Innboforsikring for student: Send «Udf 221» til 2080 Studentforsikringen: Send «Udf 223» til

14 Andre medlemsfordeler Medlemskort med bankfordeler Rabatt på Riksteatret Du kan endre det medlemskortet du finner vedlagt til et kort knyttet til en kombinert spare- og kredittkonto. Du kan søke om kreditt på inntil kr ,-. Kortet er tilsluttet BankAxept og MasterCard og gir gebyrfrie varekjøp både i Norge og utlandet. Utdanningsforbundets medlemmer har tilbud om billetter med 20 prosent rabatt til Riksteatrets forestillinger rundt om i landet. Rabatten gjelder for inntil 4 billetter per forestilling. Første år er kortet gratis, årsavgiften videre er kr 100,-. Dagsavisen Våre medlemmer får 50 prosent rabatt på abonnement hos Dagsavisen. Bensinkort gir rabatt Esso bensinkort er gratis og gebyrfritt i bruk og er tilknyttet MasterCard. Det gir 40 øre i rabatt per liter bensin og diesel på pumpeprisen, 20 prosent rabatt på bilvask og 15 øre i rabatt per liter parafin og fyringsolje. Leiebilavtale med Avis Som medlem i Utdanningsforbundet får du en av Norges beste fastpriser på leie av bil. Pris kan beregnes på våre nettsider. 14 Mer detaljer rundt alle våre avtaler fi nnes på udf.no/medlems fordeler. Har du spørsmål, kontakt seksjon for medlemstilbud: eller telefon (tast 1).

15 15

16 Ny som medlem ü Kort om Utdanningsforbundet ü Hva kan Utdanningsforbundet gjøre for deg ü Dine rettigheter ü Praktiske spørsmål ü Forsikringsordninger og andre medlemstilbud Revidert mai 2013 Design: Konsentrert Foto: Ole Walter Jacobsen, Linda Cartridge, Therese Borge, Luth og Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet er aktive på Hausmanns gate 17, Oslo tlf.: , faks:

10 gode grunner til å være medlem

10 gode grunner til å være medlem Ny som medlem 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine interesser. 2. Det er vi som sitter ved forhandlingsbordet

Detaljer

Ny som medlem. Bokmål

Ny som medlem. Bokmål Ny som medlem Bokmål 10 gode grunner til å være medlem 1. Som medlem har du en tillitsvalgt på arbeidsplassen. Den tillitsvalgte er medlemmenes representant i møte med arbeidsgiver og sørger for at dine

Detaljer

Ny som medlem. Bokmål

Ny som medlem. Bokmål Ny som medlem Bokmål 10 gode grunner til å være medlem 1. Som medlem har du en tillitsvalgt på arbeidsplassen. Den tillitsvalgte er medlemmenes representant i møte med arbeidsgiver og sørger for at dine

Detaljer

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no Ny som medlem www.utdanningsforbundet.no Ny som medlem kort om Utdanningsforbundet hva forbundet kan gjøre for deg dine rettigheter hvor du kan henvende deg forsikringsordninger og andre medlemsfordeler

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Ny som medlem. Nynorsk

Ny som medlem. Nynorsk Ny som medlem Nynorsk 10 gode grunnar til å vere medlem 1. Som medlem har du ein tillitsvald på arbeidsplassen. Den tillitsvalde er medlemmene sin representant i møte med arbeidsgivar og syter for at interessene

Detaljer

Styrer. i Utdanningsforbundet.

Styrer. i Utdanningsforbundet. Styrer i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære styrer Vi ønsker å være en best mulig fagforening for deg som barnehageleder og for barnehagesektoren. Med 147.000 medlemmer er Utdanningsforbundet

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

Ny som medlem. Nynorsk

Ny som medlem. Nynorsk Ny som medlem Nynorsk 10 gode grunnar til å vere medlem 1. Som medlem har du ein tillitsvald på arbeidsplassen. Den tillitsvalde er medlemmene sin representant i møte med arbeidsgivar og syter for at interessene

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen Modul 1 nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen Organisasjonskart Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Lokallagsstyret (11) Grunnskole (3) Vara (5) Barnehage (2) Fritt valgt (1+2 vara) HTV (1+1

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Min første jobb som nyutdannet. barnehagelærer

Min første jobb som nyutdannet. barnehagelærer Min første jobb som nyutdannet barnehagelærer Velkommen til din første arbeidsplass som nyutdannet barnehagelærer! Du er motivert med nye ideer og full av pågangsmot. Du har avsluttet en utdanning som

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Engasjerer fremtidens lærere!

Engasjerer fremtidens lærere! Engasjerer fremtidens lærere! Vi er fremtidens lærerprofesjon, og for å bli godt rustede profesjonsutøvere må vi ha lærerutdanninger av høy kvalitet. Vårt viktigste ansvarsområde er derfor kvaliteten på

Detaljer

Min første jobb som nyutdannet førskolelærer. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Min første jobb som nyutdannet førskolelærer. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Min første jobb som nyutdannet førskolelærer www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Velkommen til din første arbeidsplass som nyutdannet førskolelærer! Du er motivert med nye ideer og full

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Snart pensjonist. - eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger

Snart pensjonist. - eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger Snart pensjonist - eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er laget for medlemmer som forbereder seg på å bli pensjonister,

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Andre kollektive medlemsforsikringer Ledernes forsikringskontor Private skadeforsikringer i Tryg Nyheter:

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Snart pensjonist. - eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger

Snart pensjonist. - eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger Snart pensjonist - eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er laget for medlemmer som forbereder seg på å bli pensjonister,

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Min første jobb som nyutdannet lærer. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Min første jobb som nyutdannet lærer. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Min første jobb som nyutdannet lærer www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Velkommen til din første arbeidsplass som nyutdannet lærer! Du er motivert med nye ideer og full av pågangsmot.

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Abonnement. Utdanningsforbundet. Utdanning Spesialpedagogikk Første Steg Bedre Skole Yrke Nyhetsbrev

Abonnement. Utdanningsforbundet. Utdanning Spesialpedagogikk Første Steg Bedre Skole Yrke Nyhetsbrev Abonnement 2014 Utdanningsforbundet Utdanning Spesialpedagogikk Første Steg Bedre Skole Yrke Nyhetsbrev hvilket abonnement passer for deg? Er du skoleleder, lærer, styrer i barnehage, barnehagelærer, rådgiver,

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014

i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014 i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014 Følgende er endret i vilkårene for Utdanningsforbundets grunnforsikring i 2014: Utgifter ved ulykkesskade: Kravet om at permanent tannbehandling må skje senest

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter Mer enn 1000 ledere i Vekst- og attføringsbedrifter har meldt seg inn i Lederne. Her får du vite hvorfor

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

kunnskap gir vekst Organisering gir styrke

kunnskap gir vekst Organisering gir styrke kunnskap gir vekst Organisering gir styrke Kunnskap gir vekst organisering gir styrke Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Min første jobb som nyutdannet førskolelærer

Min første jobb som nyutdannet førskolelærer Min første jobb som nyutdannet førskolelærer ARBEIDSAVTALE ARBEIDSTID TARIFFAVTALE PENSJONSAVTALE LØNN FERIE OG FERIEPENGER SYKDOM PERMISJONER FORSIKRINGER DEN TILLITSVALGTE OM UTDANNINGSFORBUNDET www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Forsvarets Personellservice

Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice Med service som våpen FP har gode tilbud innen personlig økonomi. Med konto i FP får du tilgang til enkle og lønnsomme ordninger for sparing, lån, bensinkort, betalingsservice

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer 2017

Ledernes medlemsforsikringer 2017 Ledernes medlemsforsikringer 2017 Personforsikringer Obligatoriske og frivillige Ledernepakken nå inkludert Kritisk sykdomsforsikring! Andre kollektive medlemsforsikringer Frivillige, kollektive forsikringer

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater!

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! «Delta skaper balanse i arbeidslivet» Delta har en medlemsgaranti Alle handlinger og aktiviteter skal føre til «Best opplevd medlemstilbud» bare fordeler

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt.

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt. Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for.

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Velkommen som medlem Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Vi er glad for å ha deg som medlem, og i denne brosjyren kan du

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Oktober. 2016 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller uførhet

Detaljer

Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016.

Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016. Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016. Tema: 1. Hva sier våre vedtekter om pensjonistarbeidet? 2. Organisering av arbeidet, sentralt, fylke, loklt 3. Litt om hva ATV og

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Vi er til for medlemmene!

Vi er til for medlemmene! Vi er til for medlemmene! 2014 2 Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for deg som ansatt. Velkommen til Industri Energi Industri Energi gir deg muligheten til å makte det

Detaljer

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater!

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! «Delta skaper balanse i arbeidslivet» Delta har en medlemsgaranti Alle handlinger og aktiviteter skal føre til «Best opplevd medlemstilbud» bare fordeler

Detaljer

Min første jobb som nyutdannet lærer?

Min første jobb som nyutdannet lærer? Min første jobb som nyutdannet lærer? ARBEIDSAVTALE ARBEIDSTID TARIFFAVTALE PENSJONSAVTALE LØNN FERIE OG FERIEPENGER SYKDOM PERMISJONER FORSIKRINGER DEN TILLITSVALGTE OM UTDANNINGSFORBUNDET www.utdanningsforbundet.no

Detaljer