VEIAVGIFT FOR LASTEBILER I TYSKLAND BRUKERINFORMASJON. Aktualisert utgave. På oppdrag fra.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEIAVGIFT FOR LASTEBILER I TYSKLAND BRUKERINFORMASJON. Aktualisert utgave. På oppdrag fra. www.toll-collect.de"

Transkript

1 N VEIAVGIFT FOR LASTEBILER I TYSKLAND BRUKERINFORMASJON Aktualisert utgave 2014 På oppdrag fra

2 INNHOLD Forord Oversikt Veiavgiftsplikt Bestemmelser om veiavgiftsplikt Avgiftspliktige kjøretøy Avgiftsfrie kjøretøy eller kjøretøy fritatt for avgift Avgiftspliktig veinett Involverte instansers ansvarsområder Ansvarsområder innen public private partnership: Forbundsrepublikken Tyskland og Toll Collect Ansvar for kontroll og bøter: BAG Ansvar for avgiftspliktig veinett: BASt Registrering Bookingsmåter Automatisk booking via apparat i bilen Installere apparatet i bilen Slik fungerer apparatet i bilen Manuell booking Booking på Internett Booking ved bomstasjon-terminalen Avbestilling av manuell booking Avbestilling på Internett Avbestilling ved bomstasjon-terminalen Krav om tilbakebetaling etter at bookingsbilaget er blitt ugyldig Avgiftsstørrelse Betalingsmåter Betalingsmåter for registrerte brukere Avregning av tilgodehavende via Toll Collect Betalingsmiddel med betalingsgaranti Betalingsmåter for ikke registrerte brukere Kontanter Bensin- og kredittkort Avregning for registrerte brukere Regelmessig oversikt over veiavgift Særskilt oversikt over veiavgift Reklamasjon på oversikt over veiavgift Ekstra service Kontroll Spørsmål og svar Service og kontakt... 36

3 FORORD Kjære leser Tysklands posisjon midt i Europa har gitt landet en helt sentral rolle innen internasjonal lastebiltrafikk. Tusenvis av lastebiler fra hele Europa kjører gjennom landet, spesielt på motorveiene. Den stadig økende godstransporten fører til en betydelig belastning på veiene og krever investeringer for vedlikehold og utbygging. For å oppnå en rettferdig fordeling av utgiftene som oppstår i denne forbindelse, innførte den tyske regjeringen i januar 2005 en strekningsavhengig veiavgift for alle inn- og utenlandske lastebiler f.o.m. 12 tonn tillatt totalvekt. På oppdrag fra Forbundsrepublikken Tyskland har Toll Collect innen rammen av et public private partnership utviklet og opprettet et veiavgiftssystem som for første gang i verden kombinerer satellittposisjonering og moderne mobilteknologi i ett system. I motsetning til løsningen med bruk av oblater, er gebyrene avhengig av den tilbakelagte avgiftspliktige strekningen, antall aksler og utslippsklassen. Dermed betaler enhver bruker kun for de faktisk tilbakelagte kilometer ærlig og rettferdig. Toll Collect har skapt et system som ikke hindrer trafikkflyten under innkreving av veiavgiften. I motsetning til vanlige veiavgiftssystemer krever den innovative teknologien verken hastighetsbegrensninger, at bilene stopper eller at sjåførene må holde seg til bestemte kjørefelt. På denne måten har man lyktes med å opprette et moderne og fleksibelt avgiftssystem for tysk og europeisk transportindustri. I tillegg er Toll Collect-systemet konstruert slik at det også støtter andre veiavgiftssystemer. I samarbeid med det østerrikske veiavgiftselskapet ASFINAG ble servicen TOLL2GO opprettet i september Med TOLL2GO kan veiavgiften for lastebiler f.o.m. 12 tonn også i Østerrike betales via Toll Collect-apparatet i bilen. Denne informasjonsbrosjyren inneholder alt du trenger å vite om veiavgift for lastebiler i Tyskland fra registrering via bookingsmåtene og til avgiftsoversikten. Vi ønsker deg god tur! Vennlig hilsen Toll Collect 1

4 1 OVERSIKT 1 OVERSIKT Veiavgiftssystemet fra Toll Collect gir deg valget mellom tre bookingsmåter: automatisk ved hjelp av et apparat i kjøretøyet, en såkalt On-Board Unit (OBU), manuelt ved en bomstasjon-terminal, eller manuelt på Internett. Systemets sentrale punkt er den automatiske bookingen. Ved hjelp av satellittsignaler (Global Positioning System, GPS) og ekstra posisjoneringssensorer registrerer et apparat som er montert i lastebilen hvilke avgiftsbelagte strekninger lastebilen kjører. OBUen finner lastebilens posisjon, og kan til enhver tid knytte denne til en av strekningene på rundt kilometer avgiftsbelagte veier (begge kjøreretninger). På grunnlag av brukerens opplysninger om utslippsklasse og antall aksler beregner apparatet så avgiften, og sender disse data til Toll Collects datasentral via mobilkommunikasjon. Alternativet er de manuelle bookingsmåtene: Bruker kan booke den avgiftsbelagte strekningen ved en bomstasjon-terminal eller på Internett. Også disse dataene sendes til Toll Collects datasenter. Forutsetningen for booking via apparatet i kjøretøyet er at bruker og kjøretøy på forhånd er registrert hos Toll Collect. For å booke via Internett må man også være registrert hos Toll Collect. Registrerte brukere betaler avgiften enten med kredittkort, kredittkort på tilgodehavende-grunnlag, avregning av tilgodehavende via Toll Collect, bensinkort eller LogPaymetoden. Booking ved bomstasjon-terminalene kan benyttes av alle brukere. Brukere som ikke er registrert, kan velge mellom kontanter, bensinkort eller kredittkort som betalingsmåte. Registrerte brukere kan i tillegg betale med bilkortet. Da vil bookingene stå oppført på den månedlige avgiftsoversikten, og det avregnes først etter at det avgiftsbelagte veinettet har vært benyttet. For alle spørsmål om betalingsmåter og det totale veiavgiftssystemet står Customer Service til disposisjon for brukerne. For å sikre at avgiftsplikten overholdes har Toll Collect opprettet et omfattende kontrollsystem for det tyske direktoratet for godstrafikk (BAG). Ved en kontroll sjekker Toll Collects datasenter om det foreligger en gyldig booking for alle kontrollerte avgiftspliktige kjøretøy. Kontrollsystemet består av automatiske kontroller gjennom kontrollbroer og bærbare kontrollapparater, stasjonære og mobile kontroller med tilsvarende kontrollinnretninger og bedriftskontroller. Sammen garanterer disse tre kontrollformene en tilstrekkelig og kontinuerlig kontroll av at 2

5 veiavgiften overholdes, og gjør det mulig å stadig kunne tilpasse kontrollsystemet etter de ulike omstendighetene. Lovbestemmelsene om datavern følges. Den 19. juli 2011 trådte motor-/riksveiavgiftsloven (Bundesfernstraßenmautgesetz - forkortet BFStrMG) i kraft og avløste motorveiavgiftsloven (Autobahnmautgesetz - forkortet ABMG) som rettslig grunnlag for innkreving av veiavgift for lastebiler. Endringen av lovbetegnelsen uttrykker at det bomveipliktige veinettet ikke bare omfatter motorveier, men også riksveier eller avsnitt av riksveier. Rettslig grunnlag for strekningsavhengig innkreving av veiavgift er: Tysk lov om avgift på riks-/motorveier (BFStrMG) av 12. juli 2011 (BGBl. I S. 1378), siste endret med artikkel 2 avsnitt 152 av loven av 7. august 2013 (BGBl. I S. 3154) Forordning for opphevelse, for dokumentasjon av forskriftsmessig innretning og erstatning av veiavgift (tysk lastebilbomveiforordning - LKW-MautV) av 24. juni 2003 (BGBl. I S. 1003), sist endret med artikkel 2 av loven av 23. juli 2013 (BGBl. I S. 2550) Forordning for utbredelse av veiavgiftsplikt på bestemte avsnitt av riksveier (bomveiutbredelsesforordning - Maut- StrAusdehnV) av 8. desember 2006 (BGBl. I S. 2858), sist endret med artikkel 4 av loven av 12. juli 2011 (BGBl. I S. 1378) Forordning for regulering av veiavgiftknutepunkter på bestemte avsnitt av riksveier (riksbomveiknutepunktforordning - BStrMKnotV) av 9. august 2013 (BGBl. I S. 3218) 3

6 2 VEIAVGIFTSPLIKT 2 VEIAVGIFTSPLIKT Det tyske veivesenet offentliggjør det aktuelle veiavgiftspliktige veinettet på Internett. På Internett under finnes en liste over alle avgiftspliktige tyske motorveier og riksveier for nyttekjøretøy f.o.m. 12 tonn tillatt totalvekt. Detaljer for beregning av tillatt totalvekt for kjøretøykombinasjoner finnes i 34, ledd 7, i tysk lov om registrering av kjøretøy for kjøring på offentlig vei (StVZO). Uavhengig av opprinnelsesland må alle avgiftspliktige brukere betale for de avgiftsbelagte strekningene de har kjørt. 2.1 Bestemmelser om veiavgiftsplikt Avgiftspliktige kjøretøy Avgiftsplikten gjelder for alle tunge nyttekjøretøy eller kjøretøykombinasjoner med tillatt totalvekt på minimum 12 tonn og som utelukkende er bestemt for godstransport (1. alternativ) eller brukes til dette (2. alternativ). Som grunnlag for avgiftsplikt er det tilstrekkelig at et av de to alternativene i motorriksveilovens BFStrMG 1, ledd 1, del 2 nr. 1 er oppfylt. Veiavgiftsplikten i henhold til første alternativ fastsettes uavhengig av om det faktisk transporteres gods, godstransporten er ervervsmessig eller til egne formål (virksomhetstrafikk) eller kjøretøyet er fritatt for motorvognavgift I den grad kjøretøy eller kjøretøykombinasjoner brukes til betalt eller forretningsmessig godstransport (ervervsmessig godstrafikk eller bedriftstrafikk), er det snakk om avgiftsplikt i henhold til alternativ to Avgiftsfrie kjøretøy eller kjøretøy fritatt for avgift Kjøretøy eller kjøretøykombinasjoner med tillatt totalvekt under 12 tonn, er avgiftsfri. Kjøretøy eller kjøretøykombinasjoner med tillatt totalvekt på minimum 12 tonn, som verken utelukkende er bestemt til eller utelukkende brukes til godstrafikk, er også avgiftsfri. I henhold til 1 ledd 2 BFStrMG er i tillegg følgende kjøretøy og kjøretøykombinasjoner fritatt fra veiavgift: 1. busser 2. kjøretøy som tilhører forsvaret, politiet, sivilforsvar og katastrofeberedskap, brannvesenet og andre beredskapstjenester samt forbundsrepublikkens kjøretøy, 3. kjøretøy som utelukkende brukes til veiarbeid og vedlikehold av veier, inklusive gaterenhold og vintertjeneste, 4. kjøretøy som utelukkende tas i bruk i underholdnings- eller sirkusøyemed, 5. kjøretøy som brukes av allmennyttige eller veldedige organisasjoner til transport av humanitære hjelpemidler for bistand i nødssituasjoner. 4

7 Bortsett fra for busser og kjøretøy som brukes av allmennyttige eller veldedige organisasjoner til transport av humanitære hjelpemidler for bistand i nødssituasjoner, er forutsetningen for fritak fra veiavgift at kjøretøyene på utsiden entydig er merket for de enkelte formål. Under visse forutsetninger kan eiere eller innehavere av avgiftsfrie eller fritatte kjøretøy eller kjøretøykombinasjoner på frivillig basis få disse registrert som ikke avgiftspliktige hos Toll Collect. Registreringen er gyldig i to år, og det kan søkes om forlengelse ved behov. Nærmere informasjon samt relevante skjemaer får du på Internett under eller hos kundeservice. Skjemaet for registrering av ikke avgiftspliktige kjøretøy må fylles ut sannferdig og fullstendig. Eier eller innehaver av kjøretøyet har ansvaret for at opplysningene ved registrering av et ikke avgiftspliktig kjøretøy er korrekte (egenerklæringsprinsippet). Når et kjøretøy registreres, innebærer det altså ikke at Toll Collect eller det tyske direktoratet for godstrafikk (BAG) juridisk har anerkjent at det er avgiftsfritt eller fritatt fra avgift. De ansvarlige instanser er til enhver tid berettiget til å kontrollere om opplysningene er korrekte. For betingelser for avgiftsfritak, se BFStrMG 1, ledd 1 og 2. alle tyske riksveier som brukes som motorveier. Avgiftspliktige riksveier grenser prinsipielt mot en motorvei og er minner om motorveier. Følgende kriterier er fastlagt som forutsetninger for at en riksvei skal regnes som avgiftspliktig: Det må dreie seg om offentlige strekninger med minst fire kjørefelt - minst to felt i hver kjøreretning. De må ha en umiddelbar tilknytning til en motorvei og være minst fire kilometer lange. En gjennomgående fysisk midtdeler (midtrekkverk) er påkrevet. De må ikke være gjennomfartsveier gjennom tettsteder. Tilsvarende utbygde strekninger av riksveier har siden 1. august 2012 vært underlagt veiavgiftsplikt etter BFStrMG. De nevnte kriteriene gjelder ikke for følgende strekninger. Disse tilhører også det avgiftspliktige veinettet og har vært avgiftspliktige siden 1. januar 2007: B 75 mellom motorvei A 253 og motorvei A 7 (Hamburg), B 4 nord for motorvei A 23 til Bad Bram Avgiftspliktig veinett Avgiftsplikten gjelder på alle tyske motorveier, inklusiv bensinstasjoner og rasteplasser, og begynner ved innkjøringen på motorveien. Motorveier defineres ifølge loven som 5

8 2 VEIAVGIFTSPLIKT stedt (Schleswig-Holstein og Hamburg), B 9 mellom grensen Tyskland / Frankrike og trafikkmaskinen Kandel-Süd på motorvei A 65 (Rheinland-Pfalz). I henhold til BFStrMG 1, ledd 3 nr. 1 til 4, er følgende tyske motorveistrekninger fritatt fra avgiftsplikten: motorveistrekningen A 6 fra den tyskfranske grensen til trafikkmaskinen Saarbrücken-Fechingen i begge kjøreretninger, motorveistrekningen A 5 fra den tysksveitsiske grensen og den tysk-franske grensen til trafikkmaskinen Müllheim/ Neuenburg i begge kjøreretninger, de motorveistrekningene der bruken er avgiftsbelagt i henhold til 2 i tysk lov om privat finansiering av riksveibygging (Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz) av 30.august 1994 (BGBl.I, side 2243) i den til enhver tid gjeldende utgave, de motorveistrekningene som bare har ett kjørefelt og som ikke er umiddelbart tilknyttet det tyske motorveinettet. Det aktuelle avgiftspliktige veinettet finnes på Internett under 2.2 Involverte instansers ansvarsområder Ansvarsområder innen public private partnership: Forbundsrepublikken Tyskland og Toll Collect Lovverket fastslår i detalj hvilke kjøretøy som skal betale avgift på hvilke veier, hvordan avgiften skal innkreves, og hvordan overholdelsen av avgiftsplikten skal kontrolleres. Riksfjernveibomloven regulerer også at den tyske regjeringen kan fastsette høyden på veiavgiftssatsene gjennom rettsforordning. Kapittel 8 Kontroll beskriver hvordan ansvaret og prosessene for å kontrollere avgiftsplikten er regulert. Det aktuelle avgiftspliktige veinettet kan lastes ned fra Lovens bestemmelser om avgiftsplikt fastsetter den rammen Toll Collect kan handle innenfor som leverandør i form av et public private partnership. Toll Collect har opprettet systemet for satellittstøttet avgiftsinnkreving og driver dette som den tyske stats pålitelige partner. Utover dette har Toll Collect ved særlig bemyndigelse fått overdratt følgende oppgaver: registrering av avgiftsbelagt bruk av veier, kontroll av forskriftsmessig betaling av veiavgiften og senere innkreving av veiavgiften i spesielle tilfeller. 6

9 Som privatrettslig foretak har Toll Collect ingen innflytelse når det gjelder å fastslå hvorvidt et kjøretøy er avgiftspliktig eller fritatt fra avgift. Det er opp til myndighetene å avgjøre hvilke kjøretøy som er avgiftspliktige, hvilke veier som underligger avgiftsplikten, hvor høye avgiftssatsene skal være og hvilke utslippsklasser som skal defineres Ansvar for kontroll og bøter: BAG Det tyske direktoratet for godstrafikk (Das Bundesamt für Güterverkehr - forkortet BAG) er ansvarlig for å straffe brudd på avgiftsplikten. Hvis det slås fast at en avgiftspliktig lastebil ikke har betalt veiavgift for en kjørt strekning, innkreves gebyret for den kjørte strekningen i etterhånd. Er det ikke mulig å fastslå den faktisk tilbakelagte avgiftspliktige veistrekningen, innkreves en fast avgift for en strekning på 500 kilometer. I forbindelse med kontrollen sjekker BAG de nødvendige registreringsdata som f.eks. registreringsnummer og avgiftssatser, og deretter ilegges en bot. Bøter kan være på opptil euro Ansvar for avgiftspliktig veinett: BASt Det tyske veivesenet (Bundesanstalt für Straßenwesen - forkortet BASt) har ansvaret for det avgiftspliktige veinettet. Det er for eksempel BASt som har stått for målingen av de veistrekningene som utgjør det avgiftspliktige veinettet. BASt er også ansvarlig for en kontinuerlig oppdatering av det avgiftspliktige veinettet (f. eks. når nye veistrekninger er ferdigstilt). På Internett under er det aktuelt gyldige veiavgiftspliktige veinettet offentliggjort. 7

10 3 REGISTRERING 3 REGISTRERING Første trinn for en enkel betaling av veiavgiften er at den avgiftspliktige brukeren registrerer seg og sine biler hos Toll Collect. Registrerte brukere kan velge mellom tre bookingsmåter. Den automatiske bookingen med et apparat i kjøretøyet er den enkleste og behageligste måten å betale veiavgift på. I tillegg kan det bookes manuelt - enten på Internett eller med et bilkort ved en bomstasjon-terminal. Registrerte brukere kan også benytte seg av alle betalingsmåtene. Her inngår brukeren og tilbyderen av betalingsmåten et avtaleforhold uavhengig av Toll Collect. Etter registrering mottar bedriften et bilkort (chipkort) for hver lastebil. Her er alle data som er nødvendige for innkrevingen av veiavgiften lagret, som registreringsnummer, registreringsland, utslippsklasse, antall aksler og tillatt totalvekt for trekkvognen. Kortet er Toll Collects eiendom også etter overlevering til bruker. Når brukerregistreringen er fullført, mottar brukeren et velkomstbrev der bru- kernummeret oppgis, samt to videre PINbrev: Det første brevet inneholder en master- PIN som brukes til autentisering av den registrerte brukeren. Denne er nødvendig mår man ringer kundeservice, ved endringer av data og som forhåndsinnstilt passord ved første booking via Internett. Det andre brevet inneholder en bilpark- PIN. Den gjelder for alle firmaets kjøretøy, og gjør det enklere å booke med et bilkort ved en bomstasjon-terminal, ettersom alle lastebildata automatisk kan leses fra bilkortet og overtas i bookingen. Dermed er det ikke nødvendig å taste inn disse opplysningene manuelt. Registreringsskjemaene finnes på Internett under enten til å fylle ut direkte online, eller de kan skrives ut og fylles ut for hånd. Alternativt kan skjemaene også forespørres på telefon fra Customer Service (se kapittel 10 Service og kontakt ). Papirene må deretter skrives ut, underskrives, stemples med firmaets stempel og sendes til Toll Collect pr. faks eller post. 8

11 4 BOOKINGSMÅTER 4 BOOKINGSMÅ- TER Det skal kun betales veiavgift for bruk av avgiftspliktige veier. Toll Collects system, som er opprettet for innkreving av veiavgift fungerer etter dette prinsippet. Brukerne tilbys tre ulike bookingsmåter: automatisk booking med et apparat i kjøretøyet (On-Board Unit, OBU), manuell booking på Internett, manuell booking ved en bomstasjon-terminal. Den automatiske bookingen med en OBU er den enkleste og behageligste måten å betale veiavgift på, men de andre bookingsmåtene har også sine fordeler. På Internett og ved en bomstasjon-terminal kan man booke inntil tre dager i forveien. Booking ved en bomstasjon-terminal er fremfor alt en fordel for bedrifter som kun sjelden bruker avgiftspliktige veier. 4.1 Automatisk booking via apparat i bilen Det satellittstyrte avgiftssystemets sentrale egenskap er den automatiske bookingen ved hjelp av et apparat i kjøretøyet, den såkalte On-Board Unit (OBU). Alle brukere kan få montert inn et apparat i kjøretøyet etter at de har registrert seg. Ved hjelp av GPS-satellittsignaler og flere posisjoneringssensorer registrerer OBU-en alle de avgiftsbelagte strekningene man har kjørt, og beregner hvor mye avgift som skal betales på grunnlag av innstilte kjøretøysdata og avgiftssatser. Avgiftsopplysningene sendes kryptert til Toll Collects datasenter ved hjelp av mobilkommunikasjon. Der avregnes de kjørte strekningene (se kapittel 6, Betalingsmåter ). Transparens er garantert: Ved hjelp av oversikten over veiavgiften eller den detaljerte oversikten over enkeltturer (kan alternativt velges av brukeren under brukerregistreringen), kan alle registrerte brukere se hvor mye avgift som er påløpt og dermed kontrollere at det innkrevde beløpet er korrekt. Automatisk metode En satellitt sender posisjonsdata (Global Positioning System, GPS) Bruker Mål 1. Montere apparat i bilen 2. Registere bildata 3. GPS-støttet registrering av strekninger 4. Apparatet i bilen registrerer avgiftsbelagte strekninger 5. Kontroll (stasjonær og mobil) 6. Apparatet i bilen beregner veiavgiften 8. Toll Collect avregner avgiftsbeløpene med transportfirmaet 7. Beløpet sendes til Toll Collectdatasenteret via mobilteknologi 9

12 4 BOOKINGSMÅTER Installere apparatet i bilen Bruker avtaler montering av OBU-en i bilen med en servicepartner som er autorisert av Toll Collect. Disse utvalgte og opplærte verkstedene står til disposisjon i hele Tyskland og i mange europeiske land. En detaljert liste kan lastes ned fra Internett under Dashbord-montert apparat: Denne OBUen plasseres på dashbordet. Apparatet inneholder en DSRC-modul* som overfører OBU-dataene til kontrollbroer, BAGs kontrollbiler og kontrollposter. Dataene overføres ved hjelp av infrarød- eller mellombølgeteknikk for å sikre at systemet fungerer sammen med andre avgiftssystemer (interoperabilitet). Toll Collect stiller OBU-ene gratis til disposisjon for brukerne, og de er Toll Collects eiendom også etter innmontering i kjøretøyet. Brukerne må selv betale for monteringen og det arbeidet dette krever. Hele installasjonsprosessen tar som regel ikke mer enn fire timer pr. bil. For nye kjøretøy kan denne arbeidstiden reduseres dersom kunden har bedt om at fabrikken leverer lastebilen med kabelsett og antenne for montering av OBU. I tillegg til at apparatet monteres i kjøretøyet, omfatter installasjonen følgende trinn: servicepartneren foretar en individuell tilpasning av OBU-en (overføring av kjøretøy- og brukerdata i henhold til bilkortet), legging av antennekabelen og montering av antennen, tilkobling til speedometeret, tilkobling til kjøretøyets elektriske anlegg, montering av OBU, prøvekjøring og instruksjon til brukeren, et monteringssertifikat som brukers og servicepartners bekreftelse på korrekt montering av OBU. Innbygd enhet OBU-er av denne typen monteres i en DIN-sjakt, på samme måte som bilradioer. Under installasjonen festes det i tillegg en DSRC-modul på frontruten. For begge apparattyper monteres det en kombiantenne på taket av lastebilen. Via denne antennen mottas GPS-signalet, og overføres data til Toll Collects datasentral ved hjelp av mobilkommunikasjon. Under personaliseringen av OBU-en installeres de spesifikke lastebildata, som f.eks. For tiden kan registrerte brukere velge mellom to ulike OBU-modeller: * Forkortelsen DSRC står for Dedicated Short Range Communication = Kortstrekningskommunikasjon ved bruk av infrarød eller mikrobølge. 10

13 utslippsklassen. Kjøretøyets registreringsnummer og registreringsland lagres, På denne måten opprettes en entydig tilordning til OBU-en. Om nødvendig, kan disse dataene senere endres direkte hos Toll Collect. Når enheten er ferdig montert i kjøretøyet, overtas det av brukeren. Toll Collects servicepartner gir da brukeren en innføring og overleverer en bruksanvisning. Til gjengjeld signerer brukeren monteringssertifikatet for servicepartneren som kvittering for overtakelsen. Bruker må blant annet dekke følgende utgifter: kostnader for montering av enheten, kostnader for demontering når kjøretøyet tas ut av drift eller selges, og når forretningsforbindelsen med Toll Collect avsluttes, kostnader for endring av registreringsnummer samt for endring av avgiftsrelevante data hos en servicepartner, kjøring til og fra og ventetid hos servicepartner i forbindelse med arbeidene nevnt ovenfor. Når tenningen er aktivert, føreren har kontrollert dataene og bekreftet med OK og de grønne LED-ene lyser på kjøretøysapparatet, aktiveres det automatiske veiavgiftssystemet for det aktuelle kjøretøyet. Nærmere detaljer finnes i bruksanvisningen for OBU. Under den automatiske innkrevingen av veiavgiften mottar apparatet kontinuerlig posisjonsdata via GPS-signaler. Dermed ved OBU-en hvor lastebilen befinner seg, og sammenligner denne posisjonen kontinuerlig med kartene som er lagret i apparatet. Ytterligere sensorer benyttes for å støtte denne posisjonsregistreringen i apparatet, og dermed maksimere nøyaktigheten av lokaliseringen. Ved hjelp av gyroskop og speedometersignal kontrollerer den såkalte dead reckoning (lokalisering via utregnet posisjon) kjøretøyets bevegelser og retning. Lokaliseringen via utregnet posisjon er en metode som er uavhengig av GPS-lokaliseringen. Resultatene av satellittlokalisering og dead reckoning sjekkes kontinuerlig opp mot hverandre Slik fungerer apparatet i bilen OBU kobles inn automatisk når tenningen slås på. Sjåføren er forpliktet til å kontrollere de registrerte dataene (f.eks. antall aksler) før han begynner å kjøre, og å tilpasse disse ved behov. Som regel er innstillingene fra siste kjøretur lagret. Ved oppdateringer av programvaren gjenopprettes apparatets grunninnstillinger. Lengdene på de avgiftspliktige strekningene er fastsatt av BASt og lagret i OBU-en. På grunnlag av strekningsdataene, avgiftssatsene og de registrerte og lagrede kjøretøysdataene beregner OBU hvilken avgift som skal betales. Den lagrer denne informasjonen og sender den kryptert til Toll Collects 11

14 4 BOOKINGSMÅTER datasentral ved hjelp av mobilkommunikasjon. Informasjonen overføres alltid når et visst avgiftsbeløp er påløpt, eller når det har gått en fastsatt tid. Hvis apparatet er slått av på dette tidspunktet, sendes dataene neste gang det slås på. Når sjåføren slår av tenningen på lastebilen, slås også OBU-en av. I Toll Collect datasentral tilordnes de påløpte avgiftsbeløpene brukeren ved hjelp av kjøretøyets registreringsnummer, og bedriften mottar regelmessig en oversikt over veiavgiften - p.t. en gang i måneden - forutsatt at det er påløpt avgift. 4.2 Manuell booking Alternativet til automatisk booking via apparatet i kjøretøyet er manuell booking ved bomstasjon-terminalen eller på Internett Booking på Internett Manuell booking på Internett kan foretas inntil tre dager på forhånd. Forutsetningen er at bedriften på forhånd er registrert hos Toll Collect. N Takket være ekstra lokaliseringssensorer fungerer Toll Collect-systemet selv ved kortvarig svikt eller defekt på GPS-signalet. Den digitale krypteringen garanterer sikkerheten ved hver booking. Via kommer bruker til startsiden for Internett-bookingsystemet (IBS). Booking kan utføres på tysk, engelsk, fransk og polsk. En spesiell programvare for dette er ikke nødvendig. Bookingen består av noen få trinn: Ved første påmelding legger brukeren inn brukernummer og master-pin. Deretter oppretter han/hun et personlig brukernavn og passord. Etter påmelding vises alle brukerens registrerte kjøretøy. Brukeren velger en bil som allerede er lagret, eller legger inn data for en annen bil, f.eks. en leielastebil. Så bestemmes start- og bestemmelsessted for kjøreruten. Ut fra innlagt data finner systemet automatisk den korteste strekningen innenfor det avgiftsbelagte veinettet. Bruker kan enten godta denne ruten, eller taste inn opptil fire via-punkter (dvs. trafikkmaskiner eller motorveikryss som strekningen skal omfatte) for å tilpasse ruten etter eget ønske. or deg Alltid i kontakt Veiledning For en problemfri tur 1. Apparat i bilen (obu) For feilfri kontakt En feil på OBU-en eller DSRC-modulen kan føre til at BAG stanser brukeren i forbindelse med en kontroll. Informasjon om korrekt bruk av OBU-en finner du i brosjyren Alltid i kontakt på Internett under Avgiftssystemet regner så ut gyldighetstid og avgiftsbeløpet som skal betales. Er bruker enig i dette, booker han strekningen og får et bookingsbilag med bookingsnummer. Nummeret kan fremvises ved kontroller som bevis på at veiavgiften er betalt, og i tillegg er det nødvendig for avbestilling. Bruker kan skrive ut kvitteringen eller få den tilsendt via e-post. Kvitteringen inneholder en sikker- 12

15 hetskode, en såkalt digital signatur, som beviser at den er ekte. annet veivalg, kan booke dette ved å taste inn delstrekninger. Ved booking kan brukeren også eventuelt oppgi et kostnadssted for bedriftens interne kostnadsfordeling. På Internett kan bare hele strekninger avbestilles før gyldighetsperioden starter. Delavbestillinger er kun mulig på bomstasjon-terminalene langs den bookede strekningen. Det er truffet tiltak mot uautoriserte forsøk på booking: Hvis noen taster inn galt passord flere ganger, sperres den personlige tilgangen og kan bare aktiveres igjen av Toll Collects kundeservice. Vi bruker SSL-standarden med en nøkkellengde på 128 bits for sikker overføring. Merk: Veivalgmetoden i det manuelle avgiftssystemet foreslår kjøreruter innenfor det avgiftsbelagte veinettet, og beregner så på dette grunnlaget veiavgiften for den korteste strekningen. Derfor er strekningen systemet foreslår ikke nødvendigvis den korteste veien. Brukere som foretrekker et Dette gjelder ikke avgiftsfrie veiforbindelser. Ved booking i det manuelle systemet gjør avgiftsfrie forbindelser det enklere å booke ønskede kjørestrekninger Den foreslåtte ruten går dermed ikke bare via avgiftsbelagte strekninger, men også over avgiftsfrie. Avgiftsfrie veiforbindelser sikrer også at motorveier med begynnelse og slutt som ikke er knyttet til det øvrige motorveinettet (såkalte isolerte motorveier ), tas med i de gjennomgående strekningsbookingene. Manuell metode: Bestilling på Internett Bruker Mål 1. Bestilling på Internett 2. B ilen kjører på en avgiftsbelagt vei 3. Kontroll (stasjonær og mobil) 4. Toll Collect avregner avgiftsbeløpene med transportfirmaet 13

16 4 BOOKINGSMÅTER Booking ved bomstasjon-terminalen Alle brukere, både registrerte og uregistrerte, kan booke manuelt ved en bomstasjonterminal. Disse er merket Toll Collect og er plassert i nærheten av trafikkmaskiner, på servicestasjoner, på rasteplasser og på bensinstasjoner i Tyskland og i grenseområdene i nabolandene. Bookingen foregår på samme måte på alle bomstasjon-terminaler, uavhengig om de er innendørs terminaler som befinner seg inne på et kassakontor, eller om de er utendørs terminaler. Brukergrensesnittet på terminalene har en logisk oppbygning og er lett å bruke. Booking kan utføres på tysk, engelsk, fransk og polsk. Ved spørsmål kan føreren når som helst ta kontakt med Toll Collect Customer Service via en ringetast. I en personlig samtale får han/hun ønsket informasjon - også her på tysk, engelsk, fransk eller polsk. Å booke på en terminal minner om å kjøpe en billett. Man trykker på en berøringsskjerm og et PIN-tastatur for å betale med kort. Føreren legger inn alle relevante kjøretøysdata eller bruker bilkortet, legger inn startdato og start- og målsted for turen. Bomstasjon-terminalen beregner så veiavgiften for den korteste strekningen innenfor det avgiftsbelagte veinettet. velge på kartet. Sjåføren bør da ta utgangspunkt i startstedet, og for eksempel velge ut de viktigste motorveikryssene som viapunkter på kartet. Er sjåføren enig i valg av rute, bekrefter han/ hun denne, og velger ønsket betalingsmiddel. Systemet beregner automatisk tidspunktet for når kjøreturen senest må være avsluttet. Dette fastsettes på grunnlag av starttidspunktet, lengden på strekningen og en tidsbuffer for korte pauser, kø og andre forstyrrelser. Tidsrammen er imidlertid beregnet slik at det ikke skal være mulig å kjøre flere ganger på én booking. Sjåføren er forpliktet til å booke slik at pålagte kjøre- og hviletider kan overholdes. Det anbefales å begynne kjøringen så raskt som mulig etter at bookingen har begynt å gjelde. Ved betaling med kort får lastebilsjåføren først en betalingskvittering, deretter en kvittering på bookingen. Denne kvitteringen inneholder opplysninger om: kjøretøysdata, booket strekning, Sjåføren kan enten godta den foreslåtte ruten eller endre strekningen ved å taste inn opptil fire mellomstasjoner, såkalte viapunkter, som kjøreruten skal føre innom.. Endringer utføres ved å trykke på knappen Modify route (endre kjørerute) og deretter 14

17 Gratisexemplar Free copy Exemplaire gratuit Egzemplarz bezpłatny Aktualisierte Auflage 2012 Mautatlas Toll Atlas Atlas du Péage Atlas Myta lengden på strekningen, avgiftsbeløpet, bookingsnummeret og gyldighetstid. Hos Toll Collect kan du kan få et veiavgiftsatlas som viser hvor alle bomstasjon-terminalene er plassert. En stedsnavnsliste og et stedsnavnsøk via PC, smarttelefon eller nettbrett finnes på Internett på Ved booking med kontant betaling på innendørsterminalen skriver denne ut to kvitteringer et bookingsbilag for brukeren og et inntektsbilag for bomstasjonoperatøren. Når lastebilsjåføren har betalt i kassen, får han/hun tilbake bookingsbilaget der kassereren i kassaterminalen nå har påført bookingsnummeret. På utendørsterminalene kan det betales kontant. Automatene aksepterer bare sedler, ikke mynter, og den skriver bare ut én kvittering. Både på innendørs- og utendørsterminaler er det mulig å betale uten kontanter direkte på terminalen. For ikke-registrerte brukere finnes en mulighet til å betale med et akseptert kredittkort eller et bensinkort som er tillatt for manuelle bookingprosesser. Registrerte brukere kan booke med bilkortet. I dette tilfelle mottar de kun et bookingsbilag. Avregningen skjer da ved avtalt betalingsmåte. Booking kan foretas inntil tre dager før turen skal starte, dvs. før bookingsbilagets gyldighetsperiode. Terminalene er koblet til Toll Collects datasenter. På den måten overføres bookingsdata til Toll Collect umiddelbart etter booking. Ved kontroller kan systemet dermed sjekke om en lastebil er korrekt registrert på en avgiftsbelagt vei på aktuelt tidspunkt. Før gyldighetstiden har begynt, kan bookinger avbestilles på alle bomstasjon-terminaler. Innenfor gyldighetstiden kan delavbestillinger foretas på bomstasjon-terminaler langs den bookede strekningen (for de Manuell metode: Bestilling på en bomterminal Bruker Mål 1. Bestilling på en bomterminal 2. B ilen kjører på en avgiftsbelagt vei 3. Kontroll (stasjonær og mobil) 15

18 4 BOOKINGSMÅTER strekninger som ennå ikke er kjørt). Nærmere informasjon om avbestillinger finnes i kapittel 4.3 Avbestilling av manuell booking. Merk: Veivalgmetoden i det manuelle avgiftssystemet foreslår kjøreruter innenfor det avgiftsbelagte veinettet, og beregner deretter veiavgiften for den korteste strekningen på dette grunnlaget. Derfor er strekningen systemet foreslår ikke nødvendigvis den korteste veien. Brukere som foretrekker et annet veivalg, kan booke dette ved å taste inn delstrekninger. Dette gjelder ikke avgiftsfrie veiforbindelser. Ved booking i det manuelle systemet gjør avgiftsfrie forbindelser det enklere å booke ønskede kjørestrekninger Den foreslåtte ruten går dermed ikke bare via avgiftsbelagte strekninger, men også over avgiftsfrie. Avgiftsfrie veiforbindelser sikrer også at motorveier med begynnelse og slutt som ikke er knyttet til det øvrige motorveinettet (såkalte isolerte motorveier ), tas med i de gjennomgående strekningsbookingene. 4.3 Avbestilling av manuell booking For å avbestille manuelle bookinger har du følgende muligheter: Før turen begynner kan den avbestilles på Internett (for registrerte brukere) og på alle bomstasjon-terminaler (for registrerte og ikke registrerte brukere). Feil under inntasting eller en midlertidig teknisk feil kan føre til at en avbestilling kan bli avvist ved på en bomstasjon-terminal. Skyldes det tekniske problemer, refunderes beløpet etter at bruker har sendt inn skjemaet Reklamation Stornierung/Einbuchungsbeleg ( Reklamasjon avbestilling/posteringsbilag ). Ved inntastingsfeil er det ingen refusjon. Derfor bør sjåføren først melde fra til Toll Collect ved hjelp av anropstasten på terminalen for å avklare om det foreligger en inntastingsfeil. Bruker får reklamasjonsskjemaet på bomstasjonen, eller det kan lastes ned fra Delvise og komplette avbestillinger er gebyrpliktige, med unntak av øyeblikkelige avbestillinger innen 15 minutter på bomstasjonen og innen fem minutter etter booking på Internett. For alle andre avbestillinger innkreves et gebyr på 3 euro. Det er ikke mulig å foreta en avbestilling dersom beløpet som skal tilbakebetales eller godskrives er mindre enn eller lik avbestillingsgebyret på 3 euro. Når bookingsbilagets gyldighetstid er utløpt, er det ikke lenger mulig å avbestille en tur hos Toll Collect. En tilbakebetaling kan da kun utføres via BAG (se kapittel 4.4 Krav om tilbakebetaling etter at bookingsbilaget er blitt ugyldig ). Merk: Det er bare mulig å endre en booking ved først å avbestille og deretter booke en ny strekning Avbestilling på Internett En strekning som er booket på Internett, kan avbestilles før bookingen blir gyldig. Bruker velger funksjonen Cancellation (avbestilling), taster inn bookingsnummeret for strekningen som skal avbestilles, og bekrefter dette. Deretter er bookingen merket som ugyldig i avgiftssystemet, bookingsbilaget 16

19 og nummeret er også ugyldige. Beløpet refunderes som tilgodehavende via det betalingsmiddel som er registrert for brukeren. Delvise avbestillinger av avgiftspliktige turer som allerede er påbegynt, kan bare foretas på bomstasjon-terminaler langs den bookede strekningen Avbestilling ved bomstasjon-terminalen Avbestillingen foregår på samme måte på alle bomstasjon-terminaler, uavhengig om de er innendørs terminaler som befinner seg inne på et kassakontor, eller om de er utendørs terminaler. delvis avbestilling oppgis et nytt mål for den opprinnelige strekningen. Dette målet må ligge mellom stedet der den terminalen avbestillingen ble utført på, står, og det opprinnelige målet. Deretter tilbakebetales avgiften for strekningen mellom det nye og det opprinnelige målet. Er veiavgiften betalt kontant, mottar bruker en kvittering han/hun leverer i kassen for å få utbetalt avgiften som skal refunderes. Foretas avbestillingen på en utendørs terminal, refunderes beløpet (minus avbestillingsgebyr) kontant i euromynter. Er avgiften betalt med kort, setter bruker det samme kortet inn i terminalen, og får tilbakebetalt beløpet via det opprinnelige betalingsmiddelet. I utgangspunktet kan en bruker avbestille en manuelt booket strekning ved alle bomstasjon-terminaler og få veiavgiften refundert, forutsatt at avbestillingen foretas før gyldighetstiden begynner. I løpet av gyldighetstiden kan en komplett avbestilling av en strekning booket på en bomstasjon-terminal kun foretas på en terminal som er tilknyttet påkjøringsstedet der den bookede strekningen starter. Delavbestilling for de delene av strekningen sjåføren ennå ikke har kjørt må foretas på en terminal langs den bookede strekningen. Refusjonsbeløpet beregnes på grunnlag av de ennå ikke kjørte strekningene fra bomstasjonen der avbestillingen utføres og til bestemmelsesstedet for den valgte strekningen. Bruker velger funksjonen Cancel (avbestille) og setter inn bookingsbilaget. For 17

20 4 BOOKINGSMÅTER 4.4 Krav om tilbakebetaling etter at bookingsbilaget er blitt ugyldig Når gyldighetstiden for bookingskvitteringen er utløpt, er det mulig å kreve refusjon fra det tyske direktoratet for godstrafikk (BAG) dersom bruker kan bevise at det av reelle grunner ikke har vært mulig å gjøre refusjonskravet gjeldende tidligere. Kravet må reises innen to måneder etter at gyldigheten for bookingsbilaget eller Internett-bookingen er utløpt. Bruk BAGs skjema for dette. Skjemaet kan lastes ned fra eller bestilles fra Det tyske direktoratet for godstrafikk, Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstraße 34, Köln, Tyskland. Et refusjonskrav overfor BAG er kostnadspliktig. 18

Veiavgift for lastebiler i Tyskland. Avgiftsavregningen. Aktualisert. www.toll-collect.de

Veiavgift for lastebiler i Tyskland. Avgiftsavregningen. Aktualisert. www.toll-collect.de N Veiavgift for lastebiler i Tyskland Avgiftsavregningen Aktualisert opplag 2010 www.toll-collect.de Tre måter, ulike muligheter passer til ethvert behov >>> 1 For full fleksibilitet Avregning ved automatisk

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Oktober 2012

Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Oktober 2012 Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Finn Frogne A/S Ishøj Søndergade 19 DK-2635 Ishøj info@frogne.dk www.frogne.dk Forord Det er ikke tillatt å kopiere eller skrive av veiledningen

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

wmhrnm COMPLEX TERESA (25) Rettsspørsmål ved automatisering av forbrukerrettede betalingssystemer INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK

wmhrnm COMPLEX TERESA (25) Rettsspørsmål ved automatisering av forbrukerrettede betalingssystemer INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK wmhrnm o r r M T & } j «6 s! t K e * i p i M Rettsspørsmål ved automatisering av forbrukerrettede betalingssystemer TERESA (25) i, COMPLEX INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK Com plex nr. 6/83 In stitutt for

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Kredittkortet kan benyttes i alle Visa brukersteder i og utenfor Norge. Minste kredittramme er NOK 10.000 og maksimal kredittramme er NOK 100.000. Pris for bruk

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER M AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER DENNE AVTALEN er inngått av og mellom ( Leverandør ) og ( Kunde ). Angivelse av dato, Kunde, avtalens varighet mm. er gitt i vedlagte bestilling fra Kunde. Som

Detaljer

1.1 For og gjøre en booking hos Autoescape, må du oppgi

1.1 For og gjøre en booking hos Autoescape, må du oppgi Leievilkår Innledning... 1 Paragraf 1 Regler for billeie/bilbooking...1 1.1 For og gjøre en booking hos Autoescape, må du oppgi følgende informasjon:...1 Paragraf 2 Leievilkår...2 2.1 Allmenn informasjon...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

November 2013.1. TellerAvtale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580)

November 2013.1. TellerAvtale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580) November 2013.1 TellerAvtale Vilkår Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580) Innhold DEFINISJONER...3 INNLEDNING...4 AVTALENS OMFANG...4 FORRETNINGENS RETTIGHETER OG

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer