VEIAVGIFT FOR LASTEBILER I TYSKLAND BRUKERINFORMASJON. Aktualisert utgave. På oppdrag fra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEIAVGIFT FOR LASTEBILER I TYSKLAND BRUKERINFORMASJON. Aktualisert utgave. På oppdrag fra. www.toll-collect.de"

Transkript

1 N VEIAVGIFT FOR LASTEBILER I TYSKLAND BRUKERINFORMASJON Aktualisert utgave 2014 På oppdrag fra

2 INNHOLD Forord Oversikt Veiavgiftsplikt Bestemmelser om veiavgiftsplikt Avgiftspliktige kjøretøy Avgiftsfrie kjøretøy eller kjøretøy fritatt for avgift Avgiftspliktig veinett Involverte instansers ansvarsområder Ansvarsområder innen public private partnership: Forbundsrepublikken Tyskland og Toll Collect Ansvar for kontroll og bøter: BAG Ansvar for avgiftspliktig veinett: BASt Registrering Bookingsmåter Automatisk booking via apparat i bilen Installere apparatet i bilen Slik fungerer apparatet i bilen Manuell booking Booking på Internett Booking ved bomstasjon-terminalen Avbestilling av manuell booking Avbestilling på Internett Avbestilling ved bomstasjon-terminalen Krav om tilbakebetaling etter at bookingsbilaget er blitt ugyldig Avgiftsstørrelse Betalingsmåter Betalingsmåter for registrerte brukere Avregning av tilgodehavende via Toll Collect Betalingsmiddel med betalingsgaranti Betalingsmåter for ikke registrerte brukere Kontanter Bensin- og kredittkort Avregning for registrerte brukere Regelmessig oversikt over veiavgift Særskilt oversikt over veiavgift Reklamasjon på oversikt over veiavgift Ekstra service Kontroll Spørsmål og svar Service og kontakt... 36

3 FORORD Kjære leser Tysklands posisjon midt i Europa har gitt landet en helt sentral rolle innen internasjonal lastebiltrafikk. Tusenvis av lastebiler fra hele Europa kjører gjennom landet, spesielt på motorveiene. Den stadig økende godstransporten fører til en betydelig belastning på veiene og krever investeringer for vedlikehold og utbygging. For å oppnå en rettferdig fordeling av utgiftene som oppstår i denne forbindelse, innførte den tyske regjeringen i januar 2005 en strekningsavhengig veiavgift for alle inn- og utenlandske lastebiler f.o.m. 12 tonn tillatt totalvekt. På oppdrag fra Forbundsrepublikken Tyskland har Toll Collect innen rammen av et public private partnership utviklet og opprettet et veiavgiftssystem som for første gang i verden kombinerer satellittposisjonering og moderne mobilteknologi i ett system. I motsetning til løsningen med bruk av oblater, er gebyrene avhengig av den tilbakelagte avgiftspliktige strekningen, antall aksler og utslippsklassen. Dermed betaler enhver bruker kun for de faktisk tilbakelagte kilometer ærlig og rettferdig. Toll Collect har skapt et system som ikke hindrer trafikkflyten under innkreving av veiavgiften. I motsetning til vanlige veiavgiftssystemer krever den innovative teknologien verken hastighetsbegrensninger, at bilene stopper eller at sjåførene må holde seg til bestemte kjørefelt. På denne måten har man lyktes med å opprette et moderne og fleksibelt avgiftssystem for tysk og europeisk transportindustri. I tillegg er Toll Collect-systemet konstruert slik at det også støtter andre veiavgiftssystemer. I samarbeid med det østerrikske veiavgiftselskapet ASFINAG ble servicen TOLL2GO opprettet i september Med TOLL2GO kan veiavgiften for lastebiler f.o.m. 12 tonn også i Østerrike betales via Toll Collect-apparatet i bilen. Denne informasjonsbrosjyren inneholder alt du trenger å vite om veiavgift for lastebiler i Tyskland fra registrering via bookingsmåtene og til avgiftsoversikten. Vi ønsker deg god tur! Vennlig hilsen Toll Collect 1

4 1 OVERSIKT 1 OVERSIKT Veiavgiftssystemet fra Toll Collect gir deg valget mellom tre bookingsmåter: automatisk ved hjelp av et apparat i kjøretøyet, en såkalt On-Board Unit (OBU), manuelt ved en bomstasjon-terminal, eller manuelt på Internett. Systemets sentrale punkt er den automatiske bookingen. Ved hjelp av satellittsignaler (Global Positioning System, GPS) og ekstra posisjoneringssensorer registrerer et apparat som er montert i lastebilen hvilke avgiftsbelagte strekninger lastebilen kjører. OBUen finner lastebilens posisjon, og kan til enhver tid knytte denne til en av strekningene på rundt kilometer avgiftsbelagte veier (begge kjøreretninger). På grunnlag av brukerens opplysninger om utslippsklasse og antall aksler beregner apparatet så avgiften, og sender disse data til Toll Collects datasentral via mobilkommunikasjon. Alternativet er de manuelle bookingsmåtene: Bruker kan booke den avgiftsbelagte strekningen ved en bomstasjon-terminal eller på Internett. Også disse dataene sendes til Toll Collects datasenter. Forutsetningen for booking via apparatet i kjøretøyet er at bruker og kjøretøy på forhånd er registrert hos Toll Collect. For å booke via Internett må man også være registrert hos Toll Collect. Registrerte brukere betaler avgiften enten med kredittkort, kredittkort på tilgodehavende-grunnlag, avregning av tilgodehavende via Toll Collect, bensinkort eller LogPaymetoden. Booking ved bomstasjon-terminalene kan benyttes av alle brukere. Brukere som ikke er registrert, kan velge mellom kontanter, bensinkort eller kredittkort som betalingsmåte. Registrerte brukere kan i tillegg betale med bilkortet. Da vil bookingene stå oppført på den månedlige avgiftsoversikten, og det avregnes først etter at det avgiftsbelagte veinettet har vært benyttet. For alle spørsmål om betalingsmåter og det totale veiavgiftssystemet står Customer Service til disposisjon for brukerne. For å sikre at avgiftsplikten overholdes har Toll Collect opprettet et omfattende kontrollsystem for det tyske direktoratet for godstrafikk (BAG). Ved en kontroll sjekker Toll Collects datasenter om det foreligger en gyldig booking for alle kontrollerte avgiftspliktige kjøretøy. Kontrollsystemet består av automatiske kontroller gjennom kontrollbroer og bærbare kontrollapparater, stasjonære og mobile kontroller med tilsvarende kontrollinnretninger og bedriftskontroller. Sammen garanterer disse tre kontrollformene en tilstrekkelig og kontinuerlig kontroll av at 2

5 veiavgiften overholdes, og gjør det mulig å stadig kunne tilpasse kontrollsystemet etter de ulike omstendighetene. Lovbestemmelsene om datavern følges. Den 19. juli 2011 trådte motor-/riksveiavgiftsloven (Bundesfernstraßenmautgesetz - forkortet BFStrMG) i kraft og avløste motorveiavgiftsloven (Autobahnmautgesetz - forkortet ABMG) som rettslig grunnlag for innkreving av veiavgift for lastebiler. Endringen av lovbetegnelsen uttrykker at det bomveipliktige veinettet ikke bare omfatter motorveier, men også riksveier eller avsnitt av riksveier. Rettslig grunnlag for strekningsavhengig innkreving av veiavgift er: Tysk lov om avgift på riks-/motorveier (BFStrMG) av 12. juli 2011 (BGBl. I S. 1378), siste endret med artikkel 2 avsnitt 152 av loven av 7. august 2013 (BGBl. I S. 3154) Forordning for opphevelse, for dokumentasjon av forskriftsmessig innretning og erstatning av veiavgift (tysk lastebilbomveiforordning - LKW-MautV) av 24. juni 2003 (BGBl. I S. 1003), sist endret med artikkel 2 av loven av 23. juli 2013 (BGBl. I S. 2550) Forordning for utbredelse av veiavgiftsplikt på bestemte avsnitt av riksveier (bomveiutbredelsesforordning - Maut- StrAusdehnV) av 8. desember 2006 (BGBl. I S. 2858), sist endret med artikkel 4 av loven av 12. juli 2011 (BGBl. I S. 1378) Forordning for regulering av veiavgiftknutepunkter på bestemte avsnitt av riksveier (riksbomveiknutepunktforordning - BStrMKnotV) av 9. august 2013 (BGBl. I S. 3218) 3

6 2 VEIAVGIFTSPLIKT 2 VEIAVGIFTSPLIKT Det tyske veivesenet offentliggjør det aktuelle veiavgiftspliktige veinettet på Internett. På Internett under finnes en liste over alle avgiftspliktige tyske motorveier og riksveier for nyttekjøretøy f.o.m. 12 tonn tillatt totalvekt. Detaljer for beregning av tillatt totalvekt for kjøretøykombinasjoner finnes i 34, ledd 7, i tysk lov om registrering av kjøretøy for kjøring på offentlig vei (StVZO). Uavhengig av opprinnelsesland må alle avgiftspliktige brukere betale for de avgiftsbelagte strekningene de har kjørt. 2.1 Bestemmelser om veiavgiftsplikt Avgiftspliktige kjøretøy Avgiftsplikten gjelder for alle tunge nyttekjøretøy eller kjøretøykombinasjoner med tillatt totalvekt på minimum 12 tonn og som utelukkende er bestemt for godstransport (1. alternativ) eller brukes til dette (2. alternativ). Som grunnlag for avgiftsplikt er det tilstrekkelig at et av de to alternativene i motorriksveilovens BFStrMG 1, ledd 1, del 2 nr. 1 er oppfylt. Veiavgiftsplikten i henhold til første alternativ fastsettes uavhengig av om det faktisk transporteres gods, godstransporten er ervervsmessig eller til egne formål (virksomhetstrafikk) eller kjøretøyet er fritatt for motorvognavgift I den grad kjøretøy eller kjøretøykombinasjoner brukes til betalt eller forretningsmessig godstransport (ervervsmessig godstrafikk eller bedriftstrafikk), er det snakk om avgiftsplikt i henhold til alternativ to Avgiftsfrie kjøretøy eller kjøretøy fritatt for avgift Kjøretøy eller kjøretøykombinasjoner med tillatt totalvekt under 12 tonn, er avgiftsfri. Kjøretøy eller kjøretøykombinasjoner med tillatt totalvekt på minimum 12 tonn, som verken utelukkende er bestemt til eller utelukkende brukes til godstrafikk, er også avgiftsfri. I henhold til 1 ledd 2 BFStrMG er i tillegg følgende kjøretøy og kjøretøykombinasjoner fritatt fra veiavgift: 1. busser 2. kjøretøy som tilhører forsvaret, politiet, sivilforsvar og katastrofeberedskap, brannvesenet og andre beredskapstjenester samt forbundsrepublikkens kjøretøy, 3. kjøretøy som utelukkende brukes til veiarbeid og vedlikehold av veier, inklusive gaterenhold og vintertjeneste, 4. kjøretøy som utelukkende tas i bruk i underholdnings- eller sirkusøyemed, 5. kjøretøy som brukes av allmennyttige eller veldedige organisasjoner til transport av humanitære hjelpemidler for bistand i nødssituasjoner. 4

7 Bortsett fra for busser og kjøretøy som brukes av allmennyttige eller veldedige organisasjoner til transport av humanitære hjelpemidler for bistand i nødssituasjoner, er forutsetningen for fritak fra veiavgift at kjøretøyene på utsiden entydig er merket for de enkelte formål. Under visse forutsetninger kan eiere eller innehavere av avgiftsfrie eller fritatte kjøretøy eller kjøretøykombinasjoner på frivillig basis få disse registrert som ikke avgiftspliktige hos Toll Collect. Registreringen er gyldig i to år, og det kan søkes om forlengelse ved behov. Nærmere informasjon samt relevante skjemaer får du på Internett under eller hos kundeservice. Skjemaet for registrering av ikke avgiftspliktige kjøretøy må fylles ut sannferdig og fullstendig. Eier eller innehaver av kjøretøyet har ansvaret for at opplysningene ved registrering av et ikke avgiftspliktig kjøretøy er korrekte (egenerklæringsprinsippet). Når et kjøretøy registreres, innebærer det altså ikke at Toll Collect eller det tyske direktoratet for godstrafikk (BAG) juridisk har anerkjent at det er avgiftsfritt eller fritatt fra avgift. De ansvarlige instanser er til enhver tid berettiget til å kontrollere om opplysningene er korrekte. For betingelser for avgiftsfritak, se BFStrMG 1, ledd 1 og 2. alle tyske riksveier som brukes som motorveier. Avgiftspliktige riksveier grenser prinsipielt mot en motorvei og er minner om motorveier. Følgende kriterier er fastlagt som forutsetninger for at en riksvei skal regnes som avgiftspliktig: Det må dreie seg om offentlige strekninger med minst fire kjørefelt - minst to felt i hver kjøreretning. De må ha en umiddelbar tilknytning til en motorvei og være minst fire kilometer lange. En gjennomgående fysisk midtdeler (midtrekkverk) er påkrevet. De må ikke være gjennomfartsveier gjennom tettsteder. Tilsvarende utbygde strekninger av riksveier har siden 1. august 2012 vært underlagt veiavgiftsplikt etter BFStrMG. De nevnte kriteriene gjelder ikke for følgende strekninger. Disse tilhører også det avgiftspliktige veinettet og har vært avgiftspliktige siden 1. januar 2007: B 75 mellom motorvei A 253 og motorvei A 7 (Hamburg), B 4 nord for motorvei A 23 til Bad Bram Avgiftspliktig veinett Avgiftsplikten gjelder på alle tyske motorveier, inklusiv bensinstasjoner og rasteplasser, og begynner ved innkjøringen på motorveien. Motorveier defineres ifølge loven som 5

8 2 VEIAVGIFTSPLIKT stedt (Schleswig-Holstein og Hamburg), B 9 mellom grensen Tyskland / Frankrike og trafikkmaskinen Kandel-Süd på motorvei A 65 (Rheinland-Pfalz). I henhold til BFStrMG 1, ledd 3 nr. 1 til 4, er følgende tyske motorveistrekninger fritatt fra avgiftsplikten: motorveistrekningen A 6 fra den tyskfranske grensen til trafikkmaskinen Saarbrücken-Fechingen i begge kjøreretninger, motorveistrekningen A 5 fra den tysksveitsiske grensen og den tysk-franske grensen til trafikkmaskinen Müllheim/ Neuenburg i begge kjøreretninger, de motorveistrekningene der bruken er avgiftsbelagt i henhold til 2 i tysk lov om privat finansiering av riksveibygging (Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz) av 30.august 1994 (BGBl.I, side 2243) i den til enhver tid gjeldende utgave, de motorveistrekningene som bare har ett kjørefelt og som ikke er umiddelbart tilknyttet det tyske motorveinettet. Det aktuelle avgiftspliktige veinettet finnes på Internett under 2.2 Involverte instansers ansvarsområder Ansvarsområder innen public private partnership: Forbundsrepublikken Tyskland og Toll Collect Lovverket fastslår i detalj hvilke kjøretøy som skal betale avgift på hvilke veier, hvordan avgiften skal innkreves, og hvordan overholdelsen av avgiftsplikten skal kontrolleres. Riksfjernveibomloven regulerer også at den tyske regjeringen kan fastsette høyden på veiavgiftssatsene gjennom rettsforordning. Kapittel 8 Kontroll beskriver hvordan ansvaret og prosessene for å kontrollere avgiftsplikten er regulert. Det aktuelle avgiftspliktige veinettet kan lastes ned fra Lovens bestemmelser om avgiftsplikt fastsetter den rammen Toll Collect kan handle innenfor som leverandør i form av et public private partnership. Toll Collect har opprettet systemet for satellittstøttet avgiftsinnkreving og driver dette som den tyske stats pålitelige partner. Utover dette har Toll Collect ved særlig bemyndigelse fått overdratt følgende oppgaver: registrering av avgiftsbelagt bruk av veier, kontroll av forskriftsmessig betaling av veiavgiften og senere innkreving av veiavgiften i spesielle tilfeller. 6

9 Som privatrettslig foretak har Toll Collect ingen innflytelse når det gjelder å fastslå hvorvidt et kjøretøy er avgiftspliktig eller fritatt fra avgift. Det er opp til myndighetene å avgjøre hvilke kjøretøy som er avgiftspliktige, hvilke veier som underligger avgiftsplikten, hvor høye avgiftssatsene skal være og hvilke utslippsklasser som skal defineres Ansvar for kontroll og bøter: BAG Det tyske direktoratet for godstrafikk (Das Bundesamt für Güterverkehr - forkortet BAG) er ansvarlig for å straffe brudd på avgiftsplikten. Hvis det slås fast at en avgiftspliktig lastebil ikke har betalt veiavgift for en kjørt strekning, innkreves gebyret for den kjørte strekningen i etterhånd. Er det ikke mulig å fastslå den faktisk tilbakelagte avgiftspliktige veistrekningen, innkreves en fast avgift for en strekning på 500 kilometer. I forbindelse med kontrollen sjekker BAG de nødvendige registreringsdata som f.eks. registreringsnummer og avgiftssatser, og deretter ilegges en bot. Bøter kan være på opptil euro Ansvar for avgiftspliktig veinett: BASt Det tyske veivesenet (Bundesanstalt für Straßenwesen - forkortet BASt) har ansvaret for det avgiftspliktige veinettet. Det er for eksempel BASt som har stått for målingen av de veistrekningene som utgjør det avgiftspliktige veinettet. BASt er også ansvarlig for en kontinuerlig oppdatering av det avgiftspliktige veinettet (f. eks. når nye veistrekninger er ferdigstilt). På Internett under er det aktuelt gyldige veiavgiftspliktige veinettet offentliggjort. 7

10 3 REGISTRERING 3 REGISTRERING Første trinn for en enkel betaling av veiavgiften er at den avgiftspliktige brukeren registrerer seg og sine biler hos Toll Collect. Registrerte brukere kan velge mellom tre bookingsmåter. Den automatiske bookingen med et apparat i kjøretøyet er den enkleste og behageligste måten å betale veiavgift på. I tillegg kan det bookes manuelt - enten på Internett eller med et bilkort ved en bomstasjon-terminal. Registrerte brukere kan også benytte seg av alle betalingsmåtene. Her inngår brukeren og tilbyderen av betalingsmåten et avtaleforhold uavhengig av Toll Collect. Etter registrering mottar bedriften et bilkort (chipkort) for hver lastebil. Her er alle data som er nødvendige for innkrevingen av veiavgiften lagret, som registreringsnummer, registreringsland, utslippsklasse, antall aksler og tillatt totalvekt for trekkvognen. Kortet er Toll Collects eiendom også etter overlevering til bruker. Når brukerregistreringen er fullført, mottar brukeren et velkomstbrev der bru- kernummeret oppgis, samt to videre PINbrev: Det første brevet inneholder en master- PIN som brukes til autentisering av den registrerte brukeren. Denne er nødvendig mår man ringer kundeservice, ved endringer av data og som forhåndsinnstilt passord ved første booking via Internett. Det andre brevet inneholder en bilpark- PIN. Den gjelder for alle firmaets kjøretøy, og gjør det enklere å booke med et bilkort ved en bomstasjon-terminal, ettersom alle lastebildata automatisk kan leses fra bilkortet og overtas i bookingen. Dermed er det ikke nødvendig å taste inn disse opplysningene manuelt. Registreringsskjemaene finnes på Internett under enten til å fylle ut direkte online, eller de kan skrives ut og fylles ut for hånd. Alternativt kan skjemaene også forespørres på telefon fra Customer Service (se kapittel 10 Service og kontakt ). Papirene må deretter skrives ut, underskrives, stemples med firmaets stempel og sendes til Toll Collect pr. faks eller post. 8

11 4 BOOKINGSMÅTER 4 BOOKINGSMÅ- TER Det skal kun betales veiavgift for bruk av avgiftspliktige veier. Toll Collects system, som er opprettet for innkreving av veiavgift fungerer etter dette prinsippet. Brukerne tilbys tre ulike bookingsmåter: automatisk booking med et apparat i kjøretøyet (On-Board Unit, OBU), manuell booking på Internett, manuell booking ved en bomstasjon-terminal. Den automatiske bookingen med en OBU er den enkleste og behageligste måten å betale veiavgift på, men de andre bookingsmåtene har også sine fordeler. På Internett og ved en bomstasjon-terminal kan man booke inntil tre dager i forveien. Booking ved en bomstasjon-terminal er fremfor alt en fordel for bedrifter som kun sjelden bruker avgiftspliktige veier. 4.1 Automatisk booking via apparat i bilen Det satellittstyrte avgiftssystemets sentrale egenskap er den automatiske bookingen ved hjelp av et apparat i kjøretøyet, den såkalte On-Board Unit (OBU). Alle brukere kan få montert inn et apparat i kjøretøyet etter at de har registrert seg. Ved hjelp av GPS-satellittsignaler og flere posisjoneringssensorer registrerer OBU-en alle de avgiftsbelagte strekningene man har kjørt, og beregner hvor mye avgift som skal betales på grunnlag av innstilte kjøretøysdata og avgiftssatser. Avgiftsopplysningene sendes kryptert til Toll Collects datasenter ved hjelp av mobilkommunikasjon. Der avregnes de kjørte strekningene (se kapittel 6, Betalingsmåter ). Transparens er garantert: Ved hjelp av oversikten over veiavgiften eller den detaljerte oversikten over enkeltturer (kan alternativt velges av brukeren under brukerregistreringen), kan alle registrerte brukere se hvor mye avgift som er påløpt og dermed kontrollere at det innkrevde beløpet er korrekt. Automatisk metode En satellitt sender posisjonsdata (Global Positioning System, GPS) Bruker Mål 1. Montere apparat i bilen 2. Registere bildata 3. GPS-støttet registrering av strekninger 4. Apparatet i bilen registrerer avgiftsbelagte strekninger 5. Kontroll (stasjonær og mobil) 6. Apparatet i bilen beregner veiavgiften 8. Toll Collect avregner avgiftsbeløpene med transportfirmaet 7. Beløpet sendes til Toll Collectdatasenteret via mobilteknologi 9

12 4 BOOKINGSMÅTER Installere apparatet i bilen Bruker avtaler montering av OBU-en i bilen med en servicepartner som er autorisert av Toll Collect. Disse utvalgte og opplærte verkstedene står til disposisjon i hele Tyskland og i mange europeiske land. En detaljert liste kan lastes ned fra Internett under Dashbord-montert apparat: Denne OBUen plasseres på dashbordet. Apparatet inneholder en DSRC-modul* som overfører OBU-dataene til kontrollbroer, BAGs kontrollbiler og kontrollposter. Dataene overføres ved hjelp av infrarød- eller mellombølgeteknikk for å sikre at systemet fungerer sammen med andre avgiftssystemer (interoperabilitet). Toll Collect stiller OBU-ene gratis til disposisjon for brukerne, og de er Toll Collects eiendom også etter innmontering i kjøretøyet. Brukerne må selv betale for monteringen og det arbeidet dette krever. Hele installasjonsprosessen tar som regel ikke mer enn fire timer pr. bil. For nye kjøretøy kan denne arbeidstiden reduseres dersom kunden har bedt om at fabrikken leverer lastebilen med kabelsett og antenne for montering av OBU. I tillegg til at apparatet monteres i kjøretøyet, omfatter installasjonen følgende trinn: servicepartneren foretar en individuell tilpasning av OBU-en (overføring av kjøretøy- og brukerdata i henhold til bilkortet), legging av antennekabelen og montering av antennen, tilkobling til speedometeret, tilkobling til kjøretøyets elektriske anlegg, montering av OBU, prøvekjøring og instruksjon til brukeren, et monteringssertifikat som brukers og servicepartners bekreftelse på korrekt montering av OBU. Innbygd enhet OBU-er av denne typen monteres i en DIN-sjakt, på samme måte som bilradioer. Under installasjonen festes det i tillegg en DSRC-modul på frontruten. For begge apparattyper monteres det en kombiantenne på taket av lastebilen. Via denne antennen mottas GPS-signalet, og overføres data til Toll Collects datasentral ved hjelp av mobilkommunikasjon. Under personaliseringen av OBU-en installeres de spesifikke lastebildata, som f.eks. For tiden kan registrerte brukere velge mellom to ulike OBU-modeller: * Forkortelsen DSRC står for Dedicated Short Range Communication = Kortstrekningskommunikasjon ved bruk av infrarød eller mikrobølge. 10

13 utslippsklassen. Kjøretøyets registreringsnummer og registreringsland lagres, På denne måten opprettes en entydig tilordning til OBU-en. Om nødvendig, kan disse dataene senere endres direkte hos Toll Collect. Når enheten er ferdig montert i kjøretøyet, overtas det av brukeren. Toll Collects servicepartner gir da brukeren en innføring og overleverer en bruksanvisning. Til gjengjeld signerer brukeren monteringssertifikatet for servicepartneren som kvittering for overtakelsen. Bruker må blant annet dekke følgende utgifter: kostnader for montering av enheten, kostnader for demontering når kjøretøyet tas ut av drift eller selges, og når forretningsforbindelsen med Toll Collect avsluttes, kostnader for endring av registreringsnummer samt for endring av avgiftsrelevante data hos en servicepartner, kjøring til og fra og ventetid hos servicepartner i forbindelse med arbeidene nevnt ovenfor. Når tenningen er aktivert, føreren har kontrollert dataene og bekreftet med OK og de grønne LED-ene lyser på kjøretøysapparatet, aktiveres det automatiske veiavgiftssystemet for det aktuelle kjøretøyet. Nærmere detaljer finnes i bruksanvisningen for OBU. Under den automatiske innkrevingen av veiavgiften mottar apparatet kontinuerlig posisjonsdata via GPS-signaler. Dermed ved OBU-en hvor lastebilen befinner seg, og sammenligner denne posisjonen kontinuerlig med kartene som er lagret i apparatet. Ytterligere sensorer benyttes for å støtte denne posisjonsregistreringen i apparatet, og dermed maksimere nøyaktigheten av lokaliseringen. Ved hjelp av gyroskop og speedometersignal kontrollerer den såkalte dead reckoning (lokalisering via utregnet posisjon) kjøretøyets bevegelser og retning. Lokaliseringen via utregnet posisjon er en metode som er uavhengig av GPS-lokaliseringen. Resultatene av satellittlokalisering og dead reckoning sjekkes kontinuerlig opp mot hverandre Slik fungerer apparatet i bilen OBU kobles inn automatisk når tenningen slås på. Sjåføren er forpliktet til å kontrollere de registrerte dataene (f.eks. antall aksler) før han begynner å kjøre, og å tilpasse disse ved behov. Som regel er innstillingene fra siste kjøretur lagret. Ved oppdateringer av programvaren gjenopprettes apparatets grunninnstillinger. Lengdene på de avgiftspliktige strekningene er fastsatt av BASt og lagret i OBU-en. På grunnlag av strekningsdataene, avgiftssatsene og de registrerte og lagrede kjøretøysdataene beregner OBU hvilken avgift som skal betales. Den lagrer denne informasjonen og sender den kryptert til Toll Collects 11

14 4 BOOKINGSMÅTER datasentral ved hjelp av mobilkommunikasjon. Informasjonen overføres alltid når et visst avgiftsbeløp er påløpt, eller når det har gått en fastsatt tid. Hvis apparatet er slått av på dette tidspunktet, sendes dataene neste gang det slås på. Når sjåføren slår av tenningen på lastebilen, slås også OBU-en av. I Toll Collect datasentral tilordnes de påløpte avgiftsbeløpene brukeren ved hjelp av kjøretøyets registreringsnummer, og bedriften mottar regelmessig en oversikt over veiavgiften - p.t. en gang i måneden - forutsatt at det er påløpt avgift. 4.2 Manuell booking Alternativet til automatisk booking via apparatet i kjøretøyet er manuell booking ved bomstasjon-terminalen eller på Internett Booking på Internett Manuell booking på Internett kan foretas inntil tre dager på forhånd. Forutsetningen er at bedriften på forhånd er registrert hos Toll Collect. N Takket være ekstra lokaliseringssensorer fungerer Toll Collect-systemet selv ved kortvarig svikt eller defekt på GPS-signalet. Den digitale krypteringen garanterer sikkerheten ved hver booking. Via kommer bruker til startsiden for Internett-bookingsystemet (IBS). Booking kan utføres på tysk, engelsk, fransk og polsk. En spesiell programvare for dette er ikke nødvendig. Bookingen består av noen få trinn: Ved første påmelding legger brukeren inn brukernummer og master-pin. Deretter oppretter han/hun et personlig brukernavn og passord. Etter påmelding vises alle brukerens registrerte kjøretøy. Brukeren velger en bil som allerede er lagret, eller legger inn data for en annen bil, f.eks. en leielastebil. Så bestemmes start- og bestemmelsessted for kjøreruten. Ut fra innlagt data finner systemet automatisk den korteste strekningen innenfor det avgiftsbelagte veinettet. Bruker kan enten godta denne ruten, eller taste inn opptil fire via-punkter (dvs. trafikkmaskiner eller motorveikryss som strekningen skal omfatte) for å tilpasse ruten etter eget ønske. or deg Alltid i kontakt Veiledning For en problemfri tur 1. Apparat i bilen (obu) For feilfri kontakt En feil på OBU-en eller DSRC-modulen kan føre til at BAG stanser brukeren i forbindelse med en kontroll. Informasjon om korrekt bruk av OBU-en finner du i brosjyren Alltid i kontakt på Internett under Avgiftssystemet regner så ut gyldighetstid og avgiftsbeløpet som skal betales. Er bruker enig i dette, booker han strekningen og får et bookingsbilag med bookingsnummer. Nummeret kan fremvises ved kontroller som bevis på at veiavgiften er betalt, og i tillegg er det nødvendig for avbestilling. Bruker kan skrive ut kvitteringen eller få den tilsendt via e-post. Kvitteringen inneholder en sikker- 12

15 hetskode, en såkalt digital signatur, som beviser at den er ekte. annet veivalg, kan booke dette ved å taste inn delstrekninger. Ved booking kan brukeren også eventuelt oppgi et kostnadssted for bedriftens interne kostnadsfordeling. På Internett kan bare hele strekninger avbestilles før gyldighetsperioden starter. Delavbestillinger er kun mulig på bomstasjon-terminalene langs den bookede strekningen. Det er truffet tiltak mot uautoriserte forsøk på booking: Hvis noen taster inn galt passord flere ganger, sperres den personlige tilgangen og kan bare aktiveres igjen av Toll Collects kundeservice. Vi bruker SSL-standarden med en nøkkellengde på 128 bits for sikker overføring. Merk: Veivalgmetoden i det manuelle avgiftssystemet foreslår kjøreruter innenfor det avgiftsbelagte veinettet, og beregner så på dette grunnlaget veiavgiften for den korteste strekningen. Derfor er strekningen systemet foreslår ikke nødvendigvis den korteste veien. Brukere som foretrekker et Dette gjelder ikke avgiftsfrie veiforbindelser. Ved booking i det manuelle systemet gjør avgiftsfrie forbindelser det enklere å booke ønskede kjørestrekninger Den foreslåtte ruten går dermed ikke bare via avgiftsbelagte strekninger, men også over avgiftsfrie. Avgiftsfrie veiforbindelser sikrer også at motorveier med begynnelse og slutt som ikke er knyttet til det øvrige motorveinettet (såkalte isolerte motorveier ), tas med i de gjennomgående strekningsbookingene. Manuell metode: Bestilling på Internett Bruker Mål 1. Bestilling på Internett 2. B ilen kjører på en avgiftsbelagt vei 3. Kontroll (stasjonær og mobil) 4. Toll Collect avregner avgiftsbeløpene med transportfirmaet 13

16 4 BOOKINGSMÅTER Booking ved bomstasjon-terminalen Alle brukere, både registrerte og uregistrerte, kan booke manuelt ved en bomstasjonterminal. Disse er merket Toll Collect og er plassert i nærheten av trafikkmaskiner, på servicestasjoner, på rasteplasser og på bensinstasjoner i Tyskland og i grenseområdene i nabolandene. Bookingen foregår på samme måte på alle bomstasjon-terminaler, uavhengig om de er innendørs terminaler som befinner seg inne på et kassakontor, eller om de er utendørs terminaler. Brukergrensesnittet på terminalene har en logisk oppbygning og er lett å bruke. Booking kan utføres på tysk, engelsk, fransk og polsk. Ved spørsmål kan føreren når som helst ta kontakt med Toll Collect Customer Service via en ringetast. I en personlig samtale får han/hun ønsket informasjon - også her på tysk, engelsk, fransk eller polsk. Å booke på en terminal minner om å kjøpe en billett. Man trykker på en berøringsskjerm og et PIN-tastatur for å betale med kort. Føreren legger inn alle relevante kjøretøysdata eller bruker bilkortet, legger inn startdato og start- og målsted for turen. Bomstasjon-terminalen beregner så veiavgiften for den korteste strekningen innenfor det avgiftsbelagte veinettet. velge på kartet. Sjåføren bør da ta utgangspunkt i startstedet, og for eksempel velge ut de viktigste motorveikryssene som viapunkter på kartet. Er sjåføren enig i valg av rute, bekrefter han/ hun denne, og velger ønsket betalingsmiddel. Systemet beregner automatisk tidspunktet for når kjøreturen senest må være avsluttet. Dette fastsettes på grunnlag av starttidspunktet, lengden på strekningen og en tidsbuffer for korte pauser, kø og andre forstyrrelser. Tidsrammen er imidlertid beregnet slik at det ikke skal være mulig å kjøre flere ganger på én booking. Sjåføren er forpliktet til å booke slik at pålagte kjøre- og hviletider kan overholdes. Det anbefales å begynne kjøringen så raskt som mulig etter at bookingen har begynt å gjelde. Ved betaling med kort får lastebilsjåføren først en betalingskvittering, deretter en kvittering på bookingen. Denne kvitteringen inneholder opplysninger om: kjøretøysdata, booket strekning, Sjåføren kan enten godta den foreslåtte ruten eller endre strekningen ved å taste inn opptil fire mellomstasjoner, såkalte viapunkter, som kjøreruten skal føre innom.. Endringer utføres ved å trykke på knappen Modify route (endre kjørerute) og deretter 14

17 Gratisexemplar Free copy Exemplaire gratuit Egzemplarz bezpłatny Aktualisierte Auflage 2012 Mautatlas Toll Atlas Atlas du Péage Atlas Myta lengden på strekningen, avgiftsbeløpet, bookingsnummeret og gyldighetstid. Hos Toll Collect kan du kan få et veiavgiftsatlas som viser hvor alle bomstasjon-terminalene er plassert. En stedsnavnsliste og et stedsnavnsøk via PC, smarttelefon eller nettbrett finnes på Internett på Ved booking med kontant betaling på innendørsterminalen skriver denne ut to kvitteringer et bookingsbilag for brukeren og et inntektsbilag for bomstasjonoperatøren. Når lastebilsjåføren har betalt i kassen, får han/hun tilbake bookingsbilaget der kassereren i kassaterminalen nå har påført bookingsnummeret. På utendørsterminalene kan det betales kontant. Automatene aksepterer bare sedler, ikke mynter, og den skriver bare ut én kvittering. Både på innendørs- og utendørsterminaler er det mulig å betale uten kontanter direkte på terminalen. For ikke-registrerte brukere finnes en mulighet til å betale med et akseptert kredittkort eller et bensinkort som er tillatt for manuelle bookingprosesser. Registrerte brukere kan booke med bilkortet. I dette tilfelle mottar de kun et bookingsbilag. Avregningen skjer da ved avtalt betalingsmåte. Booking kan foretas inntil tre dager før turen skal starte, dvs. før bookingsbilagets gyldighetsperiode. Terminalene er koblet til Toll Collects datasenter. På den måten overføres bookingsdata til Toll Collect umiddelbart etter booking. Ved kontroller kan systemet dermed sjekke om en lastebil er korrekt registrert på en avgiftsbelagt vei på aktuelt tidspunkt. Før gyldighetstiden har begynt, kan bookinger avbestilles på alle bomstasjon-terminaler. Innenfor gyldighetstiden kan delavbestillinger foretas på bomstasjon-terminaler langs den bookede strekningen (for de Manuell metode: Bestilling på en bomterminal Bruker Mål 1. Bestilling på en bomterminal 2. B ilen kjører på en avgiftsbelagt vei 3. Kontroll (stasjonær og mobil) 15

18 4 BOOKINGSMÅTER strekninger som ennå ikke er kjørt). Nærmere informasjon om avbestillinger finnes i kapittel 4.3 Avbestilling av manuell booking. Merk: Veivalgmetoden i det manuelle avgiftssystemet foreslår kjøreruter innenfor det avgiftsbelagte veinettet, og beregner deretter veiavgiften for den korteste strekningen på dette grunnlaget. Derfor er strekningen systemet foreslår ikke nødvendigvis den korteste veien. Brukere som foretrekker et annet veivalg, kan booke dette ved å taste inn delstrekninger. Dette gjelder ikke avgiftsfrie veiforbindelser. Ved booking i det manuelle systemet gjør avgiftsfrie forbindelser det enklere å booke ønskede kjørestrekninger Den foreslåtte ruten går dermed ikke bare via avgiftsbelagte strekninger, men også over avgiftsfrie. Avgiftsfrie veiforbindelser sikrer også at motorveier med begynnelse og slutt som ikke er knyttet til det øvrige motorveinettet (såkalte isolerte motorveier ), tas med i de gjennomgående strekningsbookingene. 4.3 Avbestilling av manuell booking For å avbestille manuelle bookinger har du følgende muligheter: Før turen begynner kan den avbestilles på Internett (for registrerte brukere) og på alle bomstasjon-terminaler (for registrerte og ikke registrerte brukere). Feil under inntasting eller en midlertidig teknisk feil kan føre til at en avbestilling kan bli avvist ved på en bomstasjon-terminal. Skyldes det tekniske problemer, refunderes beløpet etter at bruker har sendt inn skjemaet Reklamation Stornierung/Einbuchungsbeleg ( Reklamasjon avbestilling/posteringsbilag ). Ved inntastingsfeil er det ingen refusjon. Derfor bør sjåføren først melde fra til Toll Collect ved hjelp av anropstasten på terminalen for å avklare om det foreligger en inntastingsfeil. Bruker får reklamasjonsskjemaet på bomstasjonen, eller det kan lastes ned fra Delvise og komplette avbestillinger er gebyrpliktige, med unntak av øyeblikkelige avbestillinger innen 15 minutter på bomstasjonen og innen fem minutter etter booking på Internett. For alle andre avbestillinger innkreves et gebyr på 3 euro. Det er ikke mulig å foreta en avbestilling dersom beløpet som skal tilbakebetales eller godskrives er mindre enn eller lik avbestillingsgebyret på 3 euro. Når bookingsbilagets gyldighetstid er utløpt, er det ikke lenger mulig å avbestille en tur hos Toll Collect. En tilbakebetaling kan da kun utføres via BAG (se kapittel 4.4 Krav om tilbakebetaling etter at bookingsbilaget er blitt ugyldig ). Merk: Det er bare mulig å endre en booking ved først å avbestille og deretter booke en ny strekning Avbestilling på Internett En strekning som er booket på Internett, kan avbestilles før bookingen blir gyldig. Bruker velger funksjonen Cancellation (avbestilling), taster inn bookingsnummeret for strekningen som skal avbestilles, og bekrefter dette. Deretter er bookingen merket som ugyldig i avgiftssystemet, bookingsbilaget 16

19 og nummeret er også ugyldige. Beløpet refunderes som tilgodehavende via det betalingsmiddel som er registrert for brukeren. Delvise avbestillinger av avgiftspliktige turer som allerede er påbegynt, kan bare foretas på bomstasjon-terminaler langs den bookede strekningen Avbestilling ved bomstasjon-terminalen Avbestillingen foregår på samme måte på alle bomstasjon-terminaler, uavhengig om de er innendørs terminaler som befinner seg inne på et kassakontor, eller om de er utendørs terminaler. delvis avbestilling oppgis et nytt mål for den opprinnelige strekningen. Dette målet må ligge mellom stedet der den terminalen avbestillingen ble utført på, står, og det opprinnelige målet. Deretter tilbakebetales avgiften for strekningen mellom det nye og det opprinnelige målet. Er veiavgiften betalt kontant, mottar bruker en kvittering han/hun leverer i kassen for å få utbetalt avgiften som skal refunderes. Foretas avbestillingen på en utendørs terminal, refunderes beløpet (minus avbestillingsgebyr) kontant i euromynter. Er avgiften betalt med kort, setter bruker det samme kortet inn i terminalen, og får tilbakebetalt beløpet via det opprinnelige betalingsmiddelet. I utgangspunktet kan en bruker avbestille en manuelt booket strekning ved alle bomstasjon-terminaler og få veiavgiften refundert, forutsatt at avbestillingen foretas før gyldighetstiden begynner. I løpet av gyldighetstiden kan en komplett avbestilling av en strekning booket på en bomstasjon-terminal kun foretas på en terminal som er tilknyttet påkjøringsstedet der den bookede strekningen starter. Delavbestilling for de delene av strekningen sjåføren ennå ikke har kjørt må foretas på en terminal langs den bookede strekningen. Refusjonsbeløpet beregnes på grunnlag av de ennå ikke kjørte strekningene fra bomstasjonen der avbestillingen utføres og til bestemmelsesstedet for den valgte strekningen. Bruker velger funksjonen Cancel (avbestille) og setter inn bookingsbilaget. For 17

20 4 BOOKINGSMÅTER 4.4 Krav om tilbakebetaling etter at bookingsbilaget er blitt ugyldig Når gyldighetstiden for bookingskvitteringen er utløpt, er det mulig å kreve refusjon fra det tyske direktoratet for godstrafikk (BAG) dersom bruker kan bevise at det av reelle grunner ikke har vært mulig å gjøre refusjonskravet gjeldende tidligere. Kravet må reises innen to måneder etter at gyldigheten for bookingsbilaget eller Internett-bookingen er utløpt. Bruk BAGs skjema for dette. Skjemaet kan lastes ned fra eller bestilles fra Det tyske direktoratet for godstrafikk, Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstraße 34, Köln, Tyskland. Et refusjonskrav overfor BAG er kostnadspliktig. 18

Veiavgift for lastebiler i Tyskland. Avgiftsavregningen. Aktualisert. www.toll-collect.de

Veiavgift for lastebiler i Tyskland. Avgiftsavregningen. Aktualisert. www.toll-collect.de N Veiavgift for lastebiler i Tyskland Avgiftsavregningen Aktualisert opplag 2010 www.toll-collect.de Tre måter, ulike muligheter passer til ethvert behov >>> 1 For full fleksibilitet Avregning ved automatisk

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 2 TUNGBILAVGIFTER I TYSKLAND: THE INVISIBLE TOLL SYSTEM... 4

SAMMENDRAG... 1 2 TUNGBILAVGIFTER I TYSKLAND: THE INVISIBLE TOLL SYSTEM... 4 SAMMENDRAG... 1 1 INNLEDNING... 3 2 TUNGBILAVGIFTER I TYSKLAND: THE INVISIBLE TOLL SYSTEM... 4 2.1 BAKGRUNN FOR AVGIFTSYSTEMET... 4 2.2 ORGANISERING...4 2.3 DET TEKNISKE SYSTEMET... 5 Funksjonalitet automatisk

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Version 3.5 B.C.DG. Bruksanvisning

Version 3.5 B.C.DG. Bruksanvisning Version 3.5 B.C.DG Apparat Bruksanvisning Innholdsansvarlig: Toll Collect GmbH Linkstr. 4 DE-10785 Berlin Toll Collect GmbH. Med enerett. Brukerne av systemet for automatisk oppkreving av veiavgift forplikter

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Skolemelkordningen på Internett!

Skolemelkordningen på Internett! Skolemelkordningen på Internett! En guide for skolemelkansvarlige TINE tar ansvar for bestilling og betaling fra foresatte. Det eneste du trenger å gjøre er å dele ut melk. Sist oppdatert 01.02.2011 Velkommen

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Koble stekeovnen til fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_NO.indd :17:41

Koble stekeovnen til fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_NO.indd :17:41 9001 154 759 Koble stekeovnen til fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_NO.indd 1 30.10.2015 14:17:41 Home Connect en app til alt. Home Connect er den første appen som kan vaske klær, ta oppvasken,

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Vilkår for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX

Vilkår for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX , revidert 23. mai 2016 Side 1 av 5 I dette dokumentet fremgår detaljer for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX ( Tilbudet ), inkludert kvalifikasjonskrav og kravene overfor både Microsoft Corporation

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

Bompengeinnkreving sett fra et europeisk perspektiv. Norvegkonferansen Bergen, 20.September 2011

Bompengeinnkreving sett fra et europeisk perspektiv. Norvegkonferansen Bergen, 20.September 2011 Bompengeinnkreving sett fra et europeisk perspektiv Norvegkonferansen Bergen, 20.September 2011 1 Innhold Bompengeinnkreving i Europa Nasjonalt og over landegrensene Hva gjør EU? Trends En sammenligning

Detaljer

Innhold. Det du trenger å vite kjørebok - SOKO AS - Side 2

Innhold. Det du trenger å vite kjørebok - SOKO AS - Side 2 Innhold Innledning Side 3 Slik fungerer det Side 4 Reglene og unntakene du må kjenne til Side 6 Hvilken informasjon lagres i kjøreboken? Side 8 Unngå kreativ kjørebokføring Side 10 Hvordan monteres en

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

APPARAT BRUKSANVISNING. Toll Collect GmbH, Apparat Bruksanvisning, V 4.0, N Status 08/2017

APPARAT BRUKSANVISNING.  Toll Collect GmbH, Apparat Bruksanvisning, V 4.0, N Status 08/2017 N APPARAT BRUKSANVISNING Toll Collect GmbH, Apparat Bruksanvisning, V 4.0, N Status 08/2017 www.toll-collect.de INNHOLD Merknad til endring av visningen på apparatet og til vektangivelsen i denne utgaven

Detaljer

Utredning av veiavgift for tunge kjøretøy

Utredning av veiavgift for tunge kjøretøy Utredning av veiavgift for tunge kjøretøy Bompengekonferansen 2009 Statens vegvesen 8. Oktober 2009 1 Bakgrunn Varslet i St.prp. nr.1 (2008-2009) Skatte-, avgifts-, og tollvedtak at Finansdepartementet

Detaljer

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre dato med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jf forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering og

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING. Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING. Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din PAYPAL/JETSHOP Opprett en PayPal Bedriftskonto trinn 1. Side 3-14 For å godta PayPal-betalinger må du opprette en PayPal

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Fremtidens betalingsløsninger og ny bruk av kjent teknologi.

Fremtidens betalingsløsninger og ny bruk av kjent teknologi. Fremtidens betalingsløsninger og ny bruk av kjent teknologi. Per Einar Pedersli, ITS seksjonen, avd TMT, Statens vegvesen Innhold Teknologier DSRC (Dedicated Short-Range Communications) GNSS (Global Navigation

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Connectivity- Control-Unit (CCU)

Connectivity- Control-Unit (CCU) no Viktige merknader Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Beregnet bruk 1 2. Sikkerhetsinformasjon 1 3. Rettslige krav 2 4. Leveringsomfang 2 5. Funksjonsbeskrivelse 2 6. Enhetsbeskrivelse 2 7. Igangkjøring

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

E6 Øyer Tretten. 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på. autopass.no

E6 Øyer Tretten. 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på. autopass.no 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på E6 Øyer Tretten Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering, men kjøre rett igjennom. Det finnes ingen myntmaskiner eller boder

Detaljer

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten.

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten. Tjenestenivåprogram for Ariba Commerce Cloud-tjenester Tilgjengelighetsgaranti for tjenester Sikkerhet Diverse 1. Tilgjengelighetsgaranti for tjenester a. Bruk. Tilgjengelighetsgarantien for tjenester

Detaljer

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant MieleLogic - Internett - Kreditt - Oppvaluering - Kontant Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker MieleLogic Den enkle veien til logisk tøyvask Miele PROFESSIONAL har gjennom

Detaljer

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon Bomveier.no Betalingsløsning for private veilag Brukerdokumentasjon Mars 2013 Introduksjon Bomveier.no er en betalingsløsning for mobile enheter for private veilag. Tjenesten er utviklet for at veilag

Detaljer

Når kunden betaler med kort

Når kunden betaler med kort 5201749. 2010.011. Kampen Grafi sk. 3.000 Når kunden betaler med kort Nordea Bank Norge ASA Middelthunsgate 17 Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Dette er en kort veiledning for deg som tar i mot kort som

Detaljer

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning Europakommisjonen AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning I. Innledning Fra og med 1. juni 2011 innfører Aktiv Ungdom-programmet elektroniske søknadsskjemaer for prosjekttypene hvor

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual 1 Trygt Enkelt Innovativt Brukermanual 2 Innhold 1 Oppstart RSPOS... 3 2 Logge inn... 3 3 Hovedskjermbilde:... 3 3.1 Ordreliste... 4 3.2 Hente opp en parkert ordre... 4 3.3 Skriv kopi av en bokført ordre...

Detaljer

10 GRUNNER FOR Å BENYTTE PTV MAP&GUIDE FOR BEREGNING AV TRANSPORT KOSTNADER.

10 GRUNNER FOR Å BENYTTE PTV MAP&GUIDE FOR BEREGNING AV TRANSPORT KOSTNADER. 10 GRUNNER FOR Å BENYTTE PTV MAP&GUIDE FOR BEREGNING AV TRANSPORT KOSTNADER 1. PTV MAP&GUIDE ER INDUSTRISTANDARD FOR KOSTNADSBEREGNINGER AV VEITRANSPORTER Oppdaterte bom kostnader Kostnad per kilometer

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR DIGITALE BANKTJENESTER

BRUKSANVISNING FOR DIGITALE BANKTJENESTER BRUKSANVISNING FOR DIGITALE BANKTJENESTER Innhold Forord 4 Nettbanken 6 Noen ting før start 8 Bruksanvisning 10 -Logge inn 12 -I nettbanken 16 -Overføre 18 -Betale 24 -Betalingsoversikt 30 -Kontooversikt

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker.

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker. Regler & Vilkår Salgs og kjøpsbetingelser Alle kontrakter/kjøpsavtaler inngås på norsk. I følge norsk lov er det kun personer over 18 år som kan handle på internett. Fysiske bøker er ikke momsbelagt in

Detaljer

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5 NOR/310R0440.00T OJ L 126/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

blir enda viktigere en før fordi tjenestene bllir meget tilgjengelige på Internett

blir enda viktigere en før fordi tjenestene bllir meget tilgjengelige på Internett " %$ # " >9 : B D 1. Åpne og lukkede nettverk - Internett og sikkerhet 2. Krav til sikre tjenester på Internett 3. Kryptografi 4. Kommunikasjonssikkerhet og meldingssikkerhet 5. Elektronisk legitimasjon

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.xxxx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jfr forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering

Detaljer

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Seminar om skoleskyss mai 2014 Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Kjerstin Winther-Jacobsen 1 Grunnleggende for alle saker om skoleskyss Avstand Bosted

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 05.06.02, sist endret den 05.10.06, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering Vedlegg 4 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 8 21.10.2010 INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av billettmaskin 2.2

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

Hva koster anonymitet i bompengebetalingen?

Hva koster anonymitet i bompengebetalingen? Hva koster anonymitet i bompengebetalingen? Senior rådgiver Trond Foss SINTEF 1 Litt om prosjektet Anonyme AutoPASS avtaler Gjennom Stortingets behandling av St.meld. nr. 17 (2006-2007), er det lagt til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Bakgrunn for utvikling av Kantinekortet

Bakgrunn for utvikling av Kantinekortet KANTINEKORTET Bakgrunn for utvikling av Kantinekortet Helsedirektoratet utgir retningslinjer for skolemåltidet som er forankret i «Forskrift for miljørettet helsevern i skoler». Retningslinjene skal blant

Detaljer

Vanlige spørsmål til Smart Mat!

Vanlige spørsmål til Smart Mat! Vanlige spørsmål til Smart Mat! 1 HVEM HAR ANSVAR FOR HVA? SUPERBRUKER SKAL Informere eksisterende og nye brukere om ordningen. Sørge for at bruker skriver under akseptskjema og at dette skannes inn i

Detaljer

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Vedlegg til bruksanvisning for caravan MyHobby-app

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Vedlegg til bruksanvisning for caravan MyHobby-app ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS Vedlegg til bruksanvisning for caravan 2017 N Informasjon om: - HobbyConnect - MyHobby-app HobbyConnect* HobbyConnect gjør det mulig å

Detaljer

HURTIGSTARTVEILEDNING FOR NISSANCONNECT EV

HURTIGSTARTVEILEDNING FOR NISSANCONNECT EV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR NISSANCONNECT EV Sørg for at du får mest mulig ut av din Nissan-elbil med NissanConnect EV. Følg disse enkle trinnene for å administrere Nissan-bilen din med en datamaskin eller

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Aktiveringsinstruksjoner for PayPal-kunder

Aktiveringsinstruksjoner for PayPal-kunder PAYPAL / Jetshop Aktiveringsinstruksjoner for PayPal-kunder Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din Du må åpne en PayPal-bedriftskonto (Del 1) for å kunne ta i mot PayPal-betalinger. Betalinger fra

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Løsning av tvister, krav og tilbakeføringer. Av og til går noe galt med en bestilling. Vi er her for å veilede deg hvis det skjer.

Løsning av tvister, krav og tilbakeføringer. Av og til går noe galt med en bestilling. Vi er her for å veilede deg hvis det skjer. Løsning av tvister, krav og tilbakeføringer. Av og til går noe galt med en bestilling. Vi er her for å veilede deg hvis det skjer. Situasjoner du kan oppleve 1 2 Tvister og krav Hvis en kunde har betalt

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Kjøpsvilkår for Nettbutikk Butikkenes brukere kan være personer som fylte 18 år og er habile i henhold til loven.

Kjøpsvilkår for Nettbutikk Butikkenes brukere kan være personer som fylte 18 år og er habile i henhold til loven. KJØPSVILKÅR Salg i nettbutikken blir gjennomført på grunnlag av nettbutikkens Kjøpsvilkår som Kunden bør bli kjent med for han/henne legger inn bestilling. Sending av bestillingen betraktes som godkjenning

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

Forslag til forskrift om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport

Forslag til forskrift om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport Forslag til forskrift om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport Fastsatt av Samferdselsdepartementet [ dato ] med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets totale lengde er fem

Detaljer

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok www.abax.no The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Innhold Gratulerer med valget av ABAX Kjørebok 3 Bruk av ABAX Kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 4 Turdetaljer

Detaljer

Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden.

Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden. Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden. Home Connect. En app for alt. Home Connect er første app som vasker, skyller, baker, koker kaffe og ser etter hva som finnes i kjøleskapet for deg. Ulike husholdningsapparater,

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Det vil også bli mye lettere å både redusere drivstoffutgifter og å yte bedre service til sluttkunden.

Det vil også bli mye lettere å både redusere drivstoffutgifter og å yte bedre service til sluttkunden. KJØREBOK ABAX er verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker. Gjennom en smart teknisk løsning dokumenterer kjøreboken alle turer automatisk via GPS, slik at hverken bedrifter eller ansatte risikerer

Detaljer

Bruk av myweblog i Borg Flyklubb

Bruk av myweblog i Borg Flyklubb Side 1 Bruk av myweblog i Borg Flyklubb myweblog er en nettbasert tjeneste som aktive medlemmer av Borg flyklubb må benytte til Booking av flyving Logging av flyging Betaling av flyleie Tjenesten vil fra

Detaljer

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

Visma.net Expense. Rask. Riktig. Enkelt. Derfor kommer du til å like Visma.net Expense

Visma.net Expense. Rask. Riktig. Enkelt. Derfor kommer du til å like Visma.net Expense Rask. Riktig. Enkelt. Derfor kommer du til å like Visma.net Expense Alltid tilgjengelig og oppdatert Kjøreutgifter direkte inn i løsningen Tilknyttet kredittkort Ingen dobbeltregistrering Enkel integrasjon

Detaljer

Internettmanual. Veiledning i hvordan man gjør kredittsøknader på internett. www.resurs.se/norge

Internettmanual. Veiledning i hvordan man gjør kredittsøknader på internett. www.resurs.se/norge Internettmanual Veiledning i hvordan man gjør kredittsøknader på internett www.resurs.se/norge INNEHOLD Internettsiden www.resurs.se/norge... 3 Ny konto... 4 Hent Opplysning... 6 Øke kredittgrense... 7

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer