lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit"

Transkript

1 Naturmangfold og arealplanlegging Klikk for å redigere undertittelstil i malen Foredrag SABIMA 3. desember 2013 Trond Simensen, Miljødirektoratet

2 Miljødirektoratet og arealplanleggingen Rådgiver for Miljøverndepartementet i dolor sit amet, consectetur adipisicing elit plansaker som angår miljøinteressene Styring Fylkesmannen på loremav ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit planområdet Saltstraumen Veiledning til fylkeskommuner dolor sit amet, consectetur adipisicing elit og sektormyndigheter Tilrettelegger og offentliggjør arealdokumentasjon om natur og miljø Foto: TS

3 Hovedtemaer Arealbruk og naturmangfold utvikling påvirkningsfaktorer lorem ipsum og dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Naturmangfold dolor og sit amet, consectetur adipisicing elit arealplanlegging Drivkrefter i arealforvaltningen Hvordan ivareta naturmangfold i arealplanleggingen 3. Planeksempler Foto: TS Fra Rana

4 Hva er naturmangfold? 1. Naturmangfoldloven lorem ipsum dolor sit amet,(2010) consectetur adipisicing elit Lovens formål er atsitnaturen med dens lorem ipsum dolor amet, consectetur adipisicing elit biologiske, landskapsmessige og dolor sit amet, consectetur adipisicing elit geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit bruk oglorem vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Foto: Bård Bredesen/ Naturarkivet Foto: Sissel Rübberdt Foto: Kai Abel/ Naturarkivet

5 Biologisk mangfold Biologisk mangfold er mangfold av: Økosystem/naturtyper Genetisk variasjon dolor sitarter amet, consectetur adipisicing elit Foto: Bård Bredesen/ Naturarkivet Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet Foto: Foto:Kim Sissel Abel/ Rubberdt Naturarkivet

6 Landskapsmessig mangfold Landskapsmessig mangfold: mangfoldet av landskapstyper, det vil si landskap med egne særtrekk dolor sitlandskapshovedtype: amet, consectetur adipisicing elit fjord- og dallandskap fjord- og dallandskap Landskapshovedtype: Landskapshovedtype NiN: strandflaten (Tjøtta, Nordland) Landskapstype: åpent fjordlandskap (Kvalsund, Finnmark) Landskapstype: nedskåret fjordlandskap (Sør-Skjomen, Nordland) Landskapshovedtype: fjord- og dallandskap Landskapstype: Åpent dallandskap (Grong, Nord-Trøndelag) Alle foto: Trond Simensen Landskapshovedtype: fjord- og dallandskap Landskapstype: nedskåret dallandskap (Gudbrandsdalen, Oppland) Landskapshovedtype: slettelandskap Landskapstype: lavlandsslette (Gjerdrum, Akershus) 6

7 Geologisk mangfold Geologisk mangfold løsmasser berggrunn landformer dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dannelsesmessige prosesser Foto: TS Naturmangfold inkluderer geologisk mangfold:. Her karstlandskap/kalksteinsformasjoner. Glomåga, Rana kommune.

8 Trusler mot biologisk mangfold Arealendringer 87 % Forurensning 10elit % dolor sit amet, consectetur adipisicing dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Klimaendringer 3% Høsting 1 % Fremmede arter 1 % Andre og ukjente Kilde: Artsdatabanken

9 Arealendringer Kilde: Artsdatabanken

10 Endring i villmarkspreget natur (områder mer enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep) Villmarkspreget: 48 % 34 % 11,7 %

11 Press på naturverdier og friluftsområder Bymarker dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Grøntstruktur dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Høgfjellet dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Strandsonen dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolor sit amet, consectetur adipisicing rundt elit Randsone dolor sit amet, consectetur adipisicing elit tettsteder byer og

12 De grønne lungene blir færre byer og tettsteder i lorem : ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Norge redusert med 20 %dolor sit amet, consectetur adipisicing elit lorem ipsum ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Oslolorem : redusertlorem med ipsum 11 % dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Satellittbilde: rødt: utbygging av grønne områder gult: fra grått til grønt

13 PBL viktig redskap for å verne om naturverdier

14 Plan- og bygningsloven 1-1. Lovens lorem ipsum dolorformål sit amet, consectetur adipisicing elit Loven skaldolor fremme bærekraftig utvikling tilelit beste for sit amet, consectetur adipisicing den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter skal bidra til å samordne dolor sit loven amet, consectetur adipisicing elit statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. ( ) Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

15 Arealplanlegging og plangjennomføring To viktige drivkrefter i arealutviklingen hva som er lov lorem sit amet, consectetur adipisicing elit og hvaipsum somdolor er lønnsomt lorem dolor sit amet, angir consectetur elit Plan- ipsum og bygningsloven tillattadipisicing arealbruk sikrer ikke gjennomføring lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit lorem dolor sit amet,styrer consectetur adipisicing elit Planogipsum bygningsloven først og fremst byggeaktivitet ogsitdisponering avadipisicing areal elit dolor amet, consectetur dolor sit amet, styrer consectetur adipisicing elit En rekke sektorlovverk bruk av arealene Skogloven, friluftsloven, motorferdselloven, naturmangfoldloven (områdevern), skogloven, jordloven, fjelloven, Privat eiendomsrett et knippe av rettigheter

16 Arealplanlegging Nasjonale forventninger Statlig planretningslinje Statlig planbestemmelse Regionale planer dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolor sit amet, consectetur Kommuneplanens arealdel Reguleringsplan dolor sit amet, consectetur Konsekvensutredninger et viktig verktøy Dønna, Nordland. Foto: TS Dersom et planforslag er i strid med statlige planretningslinjer for strandsonen adipisicing elit bør det reises innsigelse. Men en statlig planretningslinje vil ikke alltid være presis i forhold til konkrete situasjoner, adipisicing elit

17 Krav til prosess eksempel reguleringsplan

18 Kommunen som arealplanmyndighet Kommunen som dolor sit amet, arealplanmyndighet skal consectetur adipisicing elit redegjøre hvordan nasjonale for dolor sit amet, consectetur adipisicing elit og regionale interesserer er ivaretatt, evt begrunne hvorfor kommunen ønsker at andre amet, consectetur adipisicing elit interesser skaldolor gå sit foran Regionale myndigheter må etterlyse kommunens vurdering når den mangler, og om mulig legge kommunens vurdering til grunn som et viktig moment i spørsmålet om innsigelse eller ikke Foto: TS Blåvinge på fjellsveve. Lokal, regional eller nasjonal interesse?

19 Fokus på tidlig fase Tenk naturmangfold i plan-consectetur og utredningsprogramfasen lorem ipsum dolor sit amet, adipisicing elit Hva har av kunnskap, hvordan er adipisicing kvaliteten, loremviipsum dolor sit amet, consectetur elit hva er behovet, og hvem skal adipisicing framskaffe lorem hva ipsummangler dolor sit amet, consectetur elit det? ipsumfase, dolor sitblir amet, consectetur elit med krav Glipperlorem første det tungt adipisicing å komme senere.

20 To sentrale verktøy som samvirker Naturmangfold dolor sit amet, consectetur adipisicing elit loven dolor sit amet,+consectetur adipisicing elit Plan- og bygningsloven for å ta vare på naturmangfoldet og sikre en bærekraftig utvikling

21 Avveining av hensynet til natur mot andre hensyn Naturmangfoldloven stiller ikke krav om et bestemt resultat Naturmangfoldloven er også et hensyn ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit I lorem avveiningen Ved tilretteleggingen av beslutningsgrunnlaget når det ipsum vedtak dolor sit amet, elit skallorem fattes i enconsectetur sak somadipisicing berører naturmangfoldet Skal dokumenteres i vedtaket 21

22 Virkemidler i PBL Arealformål Hensynssoner Bestemmelser og sit retningslinjer dolor amet, consectetur adipisicing elit loremstore ipsum dolor sit amet, consectetur elit Det ligger muligheter i plan-adipisicing og bygningsloven, og dolor sit amet, elit spesieltlorem børipsum muligheten tilconsectetur å setteadipisicing bestemmelser knyttet til naturmangfold benyttes

23 Konsekvensutredninger Fålorem oversikt ipsumover dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Viktige miljøverdier i dolor sit amet, consectetur adipisicing elit planområdet/ influensområdet Virkninger av planforslaget/tiltaket Konsekvenser for Naturmangfold Friluftsliv Landskap M.m. Foto: TS Trane definert som livskraftig ikke lenger en truet art. Nasjonal rødliste for arter et sentralt kunnskapsgrunnlag for artsforvaltningen

24 Planprogram for konsekvensutredning Planprogram plikt til å varsle om at lorem kan ipsum dolor isit amet, med consectetur adipisicing elit planen komme konflikt nasjonale/vesentlig regionale hensyn Planprogrammet viktigste mulighet til å stille krav til innhenting av kunnskap, ipsum dolor inn sit amet, hva lorem som skal hentes av ny consectetur adipisicing elit kunnskap, osv. loremmetodikk, ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit En konsekvensutredning blir ikke bedreadipisicing elit dolor sit amet, consectetur enn planprogrammet legger opp til. Vær konkret og detaljert i store og viktige saker! NB! Still krav til kunnskap om naturmangfold, friluftsliv og landskap. Still krav til utredning av tiltakets virkninger og konsekvenser Foto: TS Vær konkret og detaljert i krav til kunnskapsgrunnlaget i konsekvensutredninger

25 Utredningsprogram eksempel vindkraft Naturtyper og vegetasjon Det skal utarbeides en oversikt over verdifulle naturtyper og kritisk truede, lorem ipsum dolor sit amet, sterk truede og sårbare arter somconsectetur kan bli berørtadipisicing av tiltaket,elit jf. Direktoratet for naturforvaltnings håndbok nr. 13 og Norsk Rødliste for arter (2010). Potensialet for funn av kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter i lorem ipsum dolor jf. sit Norsk amet,rødliste consectetur adipisicing området skal vurderes, for arter (2010).elit Det skal vurderes hvordan tiltaket kan påvirke alle utvalgte, truede og nær truede naturtyper og prioriterte, truede og nær truede arter, jf. Direktoratet for dolor sit nr. amet, consectetur adipisicing naturforvaltnings håndbok 13 og Norsk Rødliste for elit arter (2010). Fremgangsmåte: Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon. Der eksisterende dokumentasjon er mangelfull skal det gjennomføres feltbefaring. Eventuelle funn av verdifulle naturtyper og rødlistede arter som kan bli vesentlig berørt av anlegget skal kartfestes/beskrives og merkes unntatt offentlighet. Opplysninger merket unntatt offentlighet skal oversendes NVE som et eget dokument.

26 Utredningsprogram eksempel vindkraft Fugl Det skal utarbeides en oversikt over fugl som kan bli vesentlig berørt av tiltaket, med fokus på kritisk truete, truede og sårbare arter,adipisicing jf. Norsk Rødliste lorem ipsum dolorsterkt sit amet, consectetur elit for arter (2010), ansvarsarter og jaktbare arter. Det skal også fokuseres på kongeørn og andre rovfuglarter med registrerte i umiddelbaradipisicing nærhet av planområdet, som dolor sit forekomster amet, consectetur elit jaktfalk og fjellvåk. Potensialet for funn av kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter ilorem området ipsum skal dolor vurderes, sit amet, jf. Norsk consectetur Rødliste for adipisicing arter (2010).elit Det skal vurderes hvordan tiltaket kan påvirke kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter gjennom dolor sitsom amet, consectetur adipisicing elit forstyrrelser, områdets verdi trekklokalitet, kollisjoner, elektrokusjon og redusert/forringet økologisk funksjonsområde, jf. Norsk Rødliste for arter (2010). Fremgangsmåte: Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon og kontakt med lokale og regionale myndigheter og organisasjoner/ressurspersoner. Der eksisterende dokumentasjon av fugl er mangelfull skal det gjennomføres feltbefaring. Eksisterende registreringer og funn av hekkelokaliteter, trekkruter og fødeområder for rødlistede arter og ansvarsarter skal kartfestes/beskrives og merkes unntatt offentlighet. Opplysninger merket unntatt offentlighet skal oversendes NVE som et eget dokument.

27 Utredningsprogram eksempel vindkraft Andre dyrearter Det skal utarbeides en oversikt over dyr som kan bli vesentlig berørt av tiltaket. Det skal vurderes om viktige økologiske funksjonsområder forsitkritisk sterktadipisicing truede og elit sårbare arter i dolor amet,truede, consectetur og i nær tilknytning til tiltaket kan bli berørt, jf. Norsk Rødliste for ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit arterlorem (2010). Fremgangsmåte: sit amet, consectetur adipisicing elit Vurderingene skaldolor bygge på eksisterende dokumentasjon og kontakt med lokale regionale myndigheter ogadipisicing elit loremog ipsum dolor sit amet, consectetur organisasjoner/ressurspersoner. Trekkruter for hjortedyr og eksisterende registreringer av kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter skal kartfestes/beskrives og merkes unntatt offentlighet. Opplysninger merket unntatt offentlighet skal oversendes NVE som et eget dokument.

28 Utredningsprogram eksempel vindkraft Samlet belastning, jf. naturmangfoldloven 10 Det skal vurderes om eksisterende eller planlagte inngrep i området kan påvirke dolor amet, consectetursom adipisicing elit kan ha forvaltningsmålene for desit samme arter/naturtyper vindkraftverket virkninger for. Det skal vurderes om tilstanden og bestandsutviklingen til disse kan dolor sit amet, consectetur adipisicing elit arter/naturtyper bli vesentlig påvirket. Fremgangsmåte: Vurderingene skal bygge på kjent og tilgjengelig informasjon om andre planer (jfr. lorem ipsum dolor kap sit amet, consectetur adipisicing elit virkninger for forholdet til andre planer, 1 i utredningsprogrammet) og utredede naturmangfold. I vurderingen detconsectetur legges vektadipisicing på tiltaketselit virkninger for dolor sitskal amet, eventuelle forekomster av verdifulle naturtyper jf. Direktoratet for naturforvaltnings Håndbok lorem 13, utvalgte naturtyper utpekt jf. nmfl adipisicing 52 og økosystemer som er viktige ipsum dolor sit amet, consectetur elit økologiske funksjonsområder for truede arter i Norsk Rødliste for arter (2010) og prioriterte arter utpekt jf. nmfl 23. Inngrepsfrie naturområder og verneområder. Tiltakets virkning for inngrepsfrie naturområder skal beskrives kort. Reduksjon av inngrepsfrie naturområder skal tall- og kartfestes. Det skal gjøres en kort vurdering av om alternativer for utbygging kan medføre mindre reduksjon av INON enn hovedalternativet. Tiltakets virkninger for verneområder skal beskrives jf. nmfl 49.

29 Innsigelser Innsigelser kommunale og til dolor sit amet, consectetur adipisicing elit regionale planer Statens virkemiddel for å hindre konflikt med nasjonale og vesentlige regionale mål dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Foto: TS ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Statliglorem reguleringsplan Nasjonalt miljømål: planlegging i kommuner, fylker og regioner skal bidra til å hindre uønsket nedbygging i fjellet. Forollhogna, Hedmark/Sør-Trøndelag. Hva skal vektlegges? Hvor er innslagspunktet for innsigelser?

30 Oppfordring: Bruk prinsippene som hjelpemiddel for å fatte et godt vedtak La NML-vurderingene gå frem av vurderingene som støtte for hjemlene i PBL Se lovverkene i sammenheng for å ta vare på naturmangfoldet Bruk PBL og NML som verktøy for å ivareta naturmangfold

31 Natur- og friluftsorganisasjonene Følg med og bidra: dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Vaktbikkje og konstruktiv samarbeidspartner Prioriter tidlig planfase dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Varsel oppstart av consectetur adipisicing elit loremom ipsum dolor sit amet, planprosess Høring avipsum planforslag lorem dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Konsekvensutredninger: Forslag til planprogram hva skal utredes be om kunnskapsinnhenting ved Foto: TS Svartkurle, Dalsbygda, Os. Foto: T.S.

32 Verdifullt naturmangfold Arter dolor sit et amet, consectetur adipisicing elit Arter Norge har dolor for sit amet, consectetur adipisicing elit særlig ansvar (endemiske arter og consectetur adipisicing elit dolor sit amet, ansvarsarter, jfr. dolor sit amet, consectetur adipisicing elit nasjonale villreinområder og dolor sit amet, consectetur adipisicing elit nasjonale laksefjorder) Arter det er knyttet internasjonale forpliktelser til Truede eller nær truede Foto: TS Villrein nasjonal ansvarsart. Regionale villreinplaner skal sikre villreinens leveområder.

33 Rødliste for arter 2010 Totaltlorem eripsum 3682 arter dolor sit amet, consectetur adipisicing elit ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit truetlorem eller nær truet Flest biller, sopp, sommerfugler, karplanter og lav Foto Lars Løfaldli

34 Første Rødliste for Naturtyper 2011 Omfatter naturtyper, ½-parten adipisicing elit lorem ipsum 80 dolor sit amet, ca consectetur truet Største årsak til rødlisting er reduksjon i dolor sit amet, consectetur adipisicing elit tilstand, så areal 2 er kritisk truet, 15 sterkt truet, 23 sårbare, 31 nær truet Flest truede naturtyper i kulturlandskapet

35 Verdifullt naturmangfold Naturtyper Naturtyper et consectetur adipisicing elit Norge dolor sithar amet, særlig ansvar for Naturtyper det ersitknyttet Foto: HI dolor amet, consectetur adipisicing elit internasjonale forpliktelser Ålegraseng. Viktig marin naturtype. til Ensartet type dolor sit amet, consectetur adipisicing elit natur som I praksis: Rødlistede naturtyper (Artsdatabanken) Utvalgte naturtyper omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der, eller spesielle naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt Foto: TS spesielle typer geologiske forekomster

36 Marint naturmangfold Kartlegging utvalgte marine dolor sit amet, consectetur adipisicing elit naturtyper med utgangspunkt DN-håndbok dolor sit amet, consectetur adipisicingielit 19. Foto: HI

37 Verdifullt naturmangfold Landskapsmessig geologisk dolor og sit amet, consectetur adipisicing elit mangfold Nasjonalparker og verneområder hvor landskap og/eller geologi er en del av formålet med vernet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Nasjonal registrering av. verdifulle kulturlandskap (Miljødirektoratet og RA) Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (SLF, DN og RA) Viktige landskapsverdier eller geologiske verdier, dokumentert gjennom kartlegging og analyse Kvitsanden landskapsvernområde, Røros. Foto: TS.

38 Landskapstyper i Norge

39 Verdifullt naturmangfold Økologiske prosesser dolor sitvurder amet, consectetur adipisicing elit Vernede områder, «buffersoner» lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Større natursammenhenger, helhetlige økosystemer dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Inngrepsfrie områder dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolor sit amet, consectetur Livskraftige økosystemer leverer adipisicing elit fornybare goder og tjenester for samfunnet Foto: TS Forsyningstjenester i form av Område vernet etter naturvernloven: hevede bergterasser som ble dannet av matproduksjon (sjømat) havet for ca år siden. Repparfjorden, Finnmark Genetiske ressurser Reguleringstjenester (biologisk

40 Hva med hverdagsnaturen? Viktige naturverdier knyttet til vanlig forekommende natur Først og fremst viktig i lokal arealplanlegging Normalt ikke en sit «nasjonal eller vesentlig regional lorem ipsum dolor amet, consectetur adipisicing elit interesse» knyttet til naturmangfold Kan være nasjonale eller vesentlige regionale interesser mht friluftsliv og grønnstruktur Økosystemtjenester Foto: TS Foto: TS

41 Økosystemtjenester synliggjøring funksjoner og tjenester fra de ulike økosystemene dolor sit amet, consectetur adipisicing elit større arealer må sees i dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sammenheng i naturforvaltningen dolor sit amet, consectetur adipisicing elit landskapsøkologiske dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sammenhenger dolor sit amet, consectetur adipisicing elit og livskraftige økosystemer behov for bedre verktøy for overvåkning av arealbruksendringer på landskapsnivå

42 Økosystemtjenester The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB): dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Eks: lorem korallrev ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Økosystemtjenestene: beskytter mot consectetur vær og adipisicing elit kysten dolor sit amet, vind oppvekstområde for fisk genetiske ressurser råmateriale for bearbeiding turistinntekter Stort tap om korallrevene reduseres Foto: Bård Bredesen/ Naturarkivet Foto: Bård Bredesen/ Naturarkivet

43 Kunnskapsbasert forvaltning Norsk Rødliste dolorfor sit arter amet, consectetur adipisicing elit Norsk Rødliste dolorfor sit amet, consectetur adipisicing elit naturtyper Naturindeks Kartlegging ogdolor overvåking sit amet, consectetur adipisicing elit av naturmangfold Miljødata må brukes som grunnlag for beslutninger i arealplanleggingen

44 Databaser Naturbase dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Her finner data om: consectetur adipisicing elit lorem ipsumdu dolor sit amet, Naturtypeområder Viltområder Verneområder Friluftslivsområder Artskart Her finner du data om forekomster av arter, inkl. rødlistearter og fremmede arter

45 Veiledning: Veileder fra MD Naturmangfoldloven kap. II lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit /naturmangfoldloven lorem ipsumnr. dolor amet, consectetur adipisicing Ot. prp. 52 sitkapittel 21 merknader tilelit hver enkelt bestemmelse Naturmangfoldloven kommentarutgave Backer dolor sit amet, consectetur adipisicing elit 45

46 E-læringskurs i kap. II 46

47 Miljøkommune.no

48 Veiledning og planeksempler Strandsonelorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit satsingen Innsigelsessaker Uttalelse regionale planer Opplæring natur mangfoldloven Planeksempler og veiledningsmateriale Oppfølging av landskapskonvensjonen

49 Takk for oppmerksomheten!

Arealendringer og felles utfordringer. Janne Sollie, Hamar, 17. oktober

Arealendringer og felles utfordringer. Janne Sollie, Hamar, 17. oktober Arealendringer og felles utfordringer Janne Sollie, Hamar, 17. oktober Kampen om arealene Fortsatt press på arealer som er viktig for naturmangfold og landbruksproduksjon Stadig større del av landets befolkning

Detaljer

Behov for kunnskap om landskapsmessig mangfold

Behov for kunnskap om landskapsmessig mangfold Behov for kunnskap om landskapsmessig mangfold Landskapstyper i Norge - Seminar i Oslo 21. november 2013 Trond Simensen, seksjonssjef arealplanlegging, Trondheim - Kunnskapsgrunnlaget og -behovet - Formålet

Detaljer

Hva er nytt hva skjer framover. Konferanse om naturmangfoldloven Quality Hotel Panorama, Trondheim februar 2015

Hva er nytt hva skjer framover. Konferanse om naturmangfoldloven Quality Hotel Panorama, Trondheim februar 2015 Hva er nytt hva skjer framover Konferanse om naturmangfoldloven Quality Hotel Panorama, Trondheim 10. 11. februar 2015 Hva skjer internasjonalt Norsk miljøpolitikk bygger på internasjonale avtaler og konvensjoner

Detaljer

Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold

Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Innledning Nødvendig med en god arealpolitikk for å nå mange av naturmangfoldlovens mål Plan- og bygningsloven

Detaljer

Miljøhensyn i arealplanleggingen

Miljøhensyn i arealplanleggingen Miljøhensyn i arealplanleggingen - hvordan kan staten hjelpe kommunene Ellen Hambro, 30. oktober 2014 Disposisjon Kommunen som miljømyndighet hva kan Miljødirektoratet og fylkesmannen tilby? klargjøre

Detaljer

Ny stortingsmelding for naturmangfold

Ny stortingsmelding for naturmangfold Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding for naturmangfold Ingunn Aanes, 18. januar 2016 Foto: Marit Hovland Klima- og miljødepartementet Meld.St. 14 (2015-2016) Natur for livet Norsk handlingsplan

Detaljer

Nasjonale og vesentlige interesser på miljøområdet klargjøring av miljøforvaltningens praksis rundskriv T-2/16

Nasjonale og vesentlige interesser på miljøområdet klargjøring av miljøforvaltningens praksis rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige interesser på miljøområdet klargjøring av miljøforvaltningens praksis rundskriv T-2/16 v/miljøverndirektør Hans Bakke Bø 26.10.2016 1 2 Innsigelsesrundskrivet H-2/14 Følger opp

Detaljer

Hvordan bruke naturmangfoldloven i planprosesser? Statlige forventninger til kommunene med eksempler Seniorrådgiver Kristin Nordli

Hvordan bruke naturmangfoldloven i planprosesser? Statlige forventninger til kommunene med eksempler Seniorrådgiver Kristin Nordli Hvordan bruke naturmangfoldloven i planprosesser? Statlige forventninger til kommunene med eksempler Seniorrådgiver Kristin Nordli Lyngørporten 20. september 2012 1 Naturmangfoldloven i planprosesser 20.

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Seniorrådgiver Ida Sletsjøe, Halvdagsseminar om naturmangfoldloven, Naturmangfoldloven en oversikt Kapittel I Formål og virkeområde

Detaljer

Planområdet befinner seg i bykjernen og er allerede utbygd med sykehusbygg og harde flater (parkeringsplass).

Planområdet befinner seg i bykjernen og er allerede utbygd med sykehusbygg og harde flater (parkeringsplass). Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: DETALJREGULERING

Detaljer

Naturvern i en større samanheng. Olav Nord-Varhaug Grotli,

Naturvern i en større samanheng. Olav Nord-Varhaug Grotli, Naturvern i en større samanheng Olav Nord-Varhaug Grotli, 10.06.2013 Biologisk mangfold i Norge spesielt? Langstrakt land med stor variasjon i naturtyper Stor variasjon over korte avstander et puslespill

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Detaljregulering

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

Arbeidsverksted Strandsonen

Arbeidsverksted Strandsonen Arbeidsverksted Strandsonen Rica Hell 13. og 14. februar 2012 Innledning ved Trond Simensen Seksjon for arealplanlegging, DN Arbeidsverksted - strandsonen Hoøya, Steinkjer 1. Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Stortingsmelding om naturmangfold

Stortingsmelding om naturmangfold Klima- og miljødepartementet Stortingsmelding om naturmangfold Politisk rådgiver Jens Frølich Holte, 29. april 2016 Foto: Marit Hovland Klima- og miljødepartementet Meld.St. 14 (2015-2016) Natur for livet

Detaljer

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Sammendrag Hvorfor en stortingsmelding om naturmangfold? Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet

Detaljer

Naturmangfoldloven og vurderinger etter 7-12

Naturmangfoldloven og vurderinger etter 7-12 Fylkesmannen i Hedmark Naturmangfoldloven og vurderinger etter 7-12 Bjørn Murvold Innlegg på fagsamling 17.10.2013 1 Naturmangfoldlovens hovedgrep verneområder, prioriterte arter - naturmangfoldloven utvalgte

Detaljer

Landskap Begreper og definisjoner. Møte i MD Trond Simensen

Landskap Begreper og definisjoner. Møte i MD Trond Simensen Landskap Begreper og definisjoner Møte i MD 24.04.2012 Trond Simensen Behov for begrepsavklaringer Utgangspunktet Naturmangfoldloven fra 2010 1. (lovens formål) Lovens formål er at naturen med dens biologiske,

Detaljer

Praktisk bruk av miljørettsprinsippene. Naturmangfoldsamling i Telemark, Hege Langeland 9. november 2017

Praktisk bruk av miljørettsprinsippene. Naturmangfoldsamling i Telemark, Hege Langeland 9. november 2017 Praktisk bruk av miljørettsprinsippene Naturmangfoldsamling i Telemark, Hege Langeland 9. november 2017 Hvorfor ta vare på naturmangfoldet? Mennesket er avhengig av naturen for levering av økosystemtjenester

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Plannavn: Områderegulering Raufoss industripark Pland-id: 0529118 (VTK)/ 05020371 (GK) Eiendom (gnr./bnr.): 13/1 m.fl. i VTK, 44/1 m.fl. i GK Saksnummer:

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Reguleringsplan Dalborgmarka miljøpark. Nils - Ener Lundsbakken, Asplan Viak

Reguleringsplan Dalborgmarka miljøpark. Nils - Ener Lundsbakken, Asplan Viak Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-1 2 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til regulerings plan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Reguleringsplan

Detaljer

Hva er miljøvernmyndighetenes mål for artsmangfold i skog og hva bør gjøres for å nå målene?

Hva er miljøvernmyndighetenes mål for artsmangfold i skog og hva bør gjøres for å nå målene? Hva er miljøvernmyndighetenes mål for artsmangfold i skog og hva bør gjøres for å nå målene? Direktør Janne Sollie, Direktoratet for naturforvaltning Skog og Tre 2012 Hovedpunkter Ett år siden sist Offentlige

Detaljer

Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Plansamling, Hamar,

Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Plansamling, Hamar, Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Plansamling, Hamar, 19.10.2011 Hvilket virkemiddel som er mest hensiktsmessig Verdensarvområder, Ramsar, Kulturminner og kulturmiljøfredninger

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM PLANID: 2011 008 VURDERINGER I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 8-12 Utarbeidet av Omega Areal AS Sist revidert: 31.10.2014 Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Samspillet PBL og NML når naturmangfoldet ikke er vernet, utvalgt eller prioritert

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Samspillet PBL og NML når naturmangfoldet ikke er vernet, utvalgt eller prioritert Samspillet PBL og NML når naturmangfoldet ikke er vernet, utvalgt eller prioritert 1 Verneområder, prioriterte arter - naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper, forvaltningsprinsippet for arter, regulering

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

Miljøforvaltningens rolle ved anvendelse av naturmangfoldloven ved inngrep i vassdrag. Jenny Hanssen, Vassdragsseminaret, Trondheim 16.

Miljøforvaltningens rolle ved anvendelse av naturmangfoldloven ved inngrep i vassdrag. Jenny Hanssen, Vassdragsseminaret, Trondheim 16. Miljøforvaltningens rolle ved anvendelse av naturmangfoldloven ved inngrep i vassdrag Jenny Hanssen, Vassdragsseminaret, Trondheim 16. november 2011 Miljøforvaltningens rolle Som forvaltningsmyndighet

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II

Naturmangfoldloven kapittel II Ernst Inge Dahl Espeland Plankonferansen Bodø 11. 12. desember 2012 Tema Introduksjon av og bakgrunn for naturmangfoldloven kap. II Gjennomgang av nml. 4 til 12 Vise hvordan disse bestemmelsene skal virke

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

Naturmangfoldloven og regionale planer Hvilke krav naturmangfoldloven stiller til planarbeidet

Naturmangfoldloven og regionale planer Hvilke krav naturmangfoldloven stiller til planarbeidet Naturmangfoldloven og regionale planer Hvilke krav naturmangfoldloven stiller til planarbeidet Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Fellesforum for de regionale planene for villreinfjellene Lillehammer, 19.

Detaljer

DN og arbeid med veiledning om ny pbl.

DN og arbeid med veiledning om ny pbl. DN og arbeid med veiledning om ny pbl. Direktoratet for naturforvaltning sitt arbeid knyttet til veiledning, mv i forbindelse med ny plandel, Erik Stabell, DN www.dirnat.no Pbl. et viktig miljøvertøy Verneområdene

Detaljer

Hvor finner vi kunnskap om naturmangfold? Ine Cecilie Mork Olsen, Arealplanlegging

Hvor finner vi kunnskap om naturmangfold? Ine Cecilie Mork Olsen, Arealplanlegging Hvor finner vi kunnskap om naturmangfold? Ine Cecilie Mork Olsen, Arealplanlegging Krav om kunnskap Naturmangfoldloven 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når det treffes

Detaljer

Plan- og bygningsloven som verktøy. Toril Grønningsæter Trondheim

Plan- og bygningsloven som verktøy. Toril Grønningsæter Trondheim Plan- og bygningsloven som verktøy Toril Grønningsæter Trondheim 5.12.12 To lover for bærekraftig bruk og vern PBL 1-1. Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for Naturmangfold. Høringsutkast. Foto: Audun Gullesen

Planprogram. Kommunedelplan for Naturmangfold. Høringsutkast. Foto: Audun Gullesen Planprogram Kommunedelplan for Naturmangfold Foto: Audun Gullesen Høringsutkast Fastsatt av formannskapet xx.xx.2018 Innhold 1. Innledning... 1 2. Rammer og premisser for planarbeidet... 1 Formål med planarbeidet...

Detaljer

Praktisk bruk av miljørettsprinsippene. Kommunesamling i Vestfold, Pål Foss Digre, 4. desember 2017

Praktisk bruk av miljørettsprinsippene. Kommunesamling i Vestfold, Pål Foss Digre, 4. desember 2017 Praktisk bruk av miljørettsprinsippene Kommunesamling i Vestfold, Pål Foss Digre, 4. desember 2017 Miljørettsprinsippene Kommunesamling i Vestfold, 4. desember 2017, Pål Foss Digre Hvorfor ta vare på naturmangfoldet?

Detaljer

Konsekvensutredning på kommuneplannivå

Konsekvensutredning på kommuneplannivå Miljøvernavdelingen Konsekvensutredning på kommuneplannivå Ingeborg Austreng, seniorrådgiver, FMOA Hva er en konsekvensutredning? Et utredningsresultat og et slutt dokument En ivaretagelse av hensyn gjennom

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune Plankonferansen 2012 Prosjektleder NFK, Gudrun Hagen, 12.12.2012 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Kunnskap og utredninger de

Detaljer

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 ar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for naustområde Bakk, Haraldseidvågen Planid: 1160-13-05 Eigedom: Del av gnr. 162 bnr. 6, 109, 67 Prosjektnummer: B53592 Dato: 11.03.2013

Detaljer

Naturmangfoldloven. Et godt hjelpemiddel eller bare heft?

Naturmangfoldloven. Et godt hjelpemiddel eller bare heft? Naturmangfoldloven Et godt hjelpemiddel eller bare heft? Naturmangfoldloven 2009 77 Formål: Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget - hvor finner vi naturdata? Status for naturtypekartlegging i Oslo og Akershus

Kunnskapsgrunnlaget - hvor finner vi naturdata? Status for naturtypekartlegging i Oslo og Akershus Kunnskapsgrunnlaget - hvor finner vi naturdata? Status for naturtypekartlegging i Oslo og Akershus Karoline Bredland Fylkesmannen miljøvernavdelingen Hvor finner vi kunnskap om naturverdier? Presentasjon

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

Naturmangfoldloven er viktig

Naturmangfoldloven er viktig Verdier av økosystemtjenester Klikk for å redigere undertittelstil Naturmangfoldloven er viktig SABIMA-konferanse 4.12.2013 Stein Lier-Hansen i malen Hva er økosystemtjenester? Økosystemenes direkte og

Detaljer

Når skal tiltak i vedlegg II ha KU? Mari Lise Sjong, Miljødirektoratet

Når skal tiltak i vedlegg II ha KU? Mari Lise Sjong, Miljødirektoratet Når skal tiltak i vedlegg II ha KU? 22.11.2017 Mari Lise Sjong, Miljødirektoratet 1 Hvorfor konsekvensutredninger? 1 Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning

Detaljer

Ny naturmangfoldlov. Generelt budskap og konsekvenser for det regionale nivået

Ny naturmangfoldlov. Generelt budskap og konsekvenser for det regionale nivået Ny naturmangfoldlov Generelt budskap og konsekvenser for det regionale nivået Foto: Asbjørn Børset Gaute Voigt-Hanssen, Miljøverndepartementet, Gardermoen, 27. oktober 2009. Status og plan for det videre

Detaljer

Arealformålet grønnstruktur

Arealformålet grønnstruktur Arealformålet grønnstruktur Trond Simensen Nettverkssamling for kommunal planlegging 27. og 28. mai 2013 Park Inn Hotel Gardermoen Airport Disposisjon Hva jeg skal snakke om: Hvordan sikre grønnstruktur

Detaljer

HybridTech AS. Faurefjellet vindkraftverk, Bjerkreim kommune. NVE ber om en oppdatert konsesjonssøknad og konsekvensutredning.

HybridTech AS. Faurefjellet vindkraftverk, Bjerkreim kommune. NVE ber om en oppdatert konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Norges vassdrags- og energidirektorat HybridTech AS Postboks 45 1751 Halden Vår dato: 2;9 AUG2013 Vår ref.: 20070319 ke/mbe Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Mathilde Berg/Lars Håkon Bjugan Deres ref.:

Detaljer

Verdien av naturens gode korleis finne balansen mellom bruk og vern?

Verdien av naturens gode korleis finne balansen mellom bruk og vern? Verdien av naturens gode korleis finne balansen mellom bruk og vern? Sogn og Fjordane Fylkeskommune Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Hva er økosystemtjenester? Økosystemenes direkte og indirekte

Detaljer

Kommunedelplan for naturmangfold i Ski kommune

Kommunedelplan for naturmangfold i Ski kommune Kommunedelplan for naturmangfold i Ski kommune Maja Dinéh Sørheim Miljørådgiver naturmangfold 04.12.2017 Ski kommune på sporet til fremtiden! Ski kommune Areal: 164 km 2 Innbyggere: Ca. 30 000 (Snart Nordre

Detaljer

Landskapskartlegging i Norge

Landskapskartlegging i Norge Landskapskartlegging i Norge Nordiskt seminarium om landskap Selfoss, Island 7.-9. juni 2012 Trond Simensen Seksjon for arealplanlegging Bakteppet Konflikter knyttet til ulike landskapsendringer Økende

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Detaljregulering

Detaljer

Ny naturmangfoldlov. Regler og retningslinjer om bærekraftig bruk av natur. Gaute Voigt-Hanssen, Miljøverndepartementet, Svolvær, 3. september 2009.

Ny naturmangfoldlov. Regler og retningslinjer om bærekraftig bruk av natur. Gaute Voigt-Hanssen, Miljøverndepartementet, Svolvær, 3. september 2009. Ny naturmangfoldlov Regler og retningslinjer om bærekraftig bruk av natur Gaute Voigt-Hanssen, Miljøverndepartementet, Svolvær, 3. september 2009. Foto: Asbjørn Børset Inndelingen av loven En lov bestående

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for utleigehytter i Mjelkevika Ytre Matre, Kvinnherad kommune Prosjektnummer: B55011 Dato: 01.12.2016 Versjon Dato Skildring Utarbeidd av

Detaljer

Naturmangfoldlovens grunnmur

Naturmangfoldlovens grunnmur Naturmangfoldlovens grunnmur SABIMA-seminar 20. mars 2010 Christian Steel Biomangfold går tapt 20 % av artene er på rødlista Arealendringer desidert største trussel Villmarkspregede områder Kort historikk

Detaljer

Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til naturmangfaldlova 8-12 Detaljreguleringsplan for Skjeljavik hyttefelt, Vikebygd Endring Vindafjord kommune ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Naturmangfaldlova sitt føremål er å ta vare

Detaljer

Naturmangfoldloven krav til og synliggjøring av vurderinger Vemund Jaren, samling for villreinnemndenes sekretariater

Naturmangfoldloven krav til og synliggjøring av vurderinger Vemund Jaren, samling for villreinnemndenes sekretariater Naturmangfoldloven krav til og synliggjøring av vurderinger Vemund Jaren, samling for villreinnemndenes sekretariater 01.06.16 «Grunnmuren» i naturmangfoldloven kap. II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Løebakken, Skånevik sentrum del av gnr. 136, bnr. 13 og 24 Stad: Etne kommune Dato: 12. mai 2015 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD

KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD Planprogram Høringsutkast Versjon 10.11.2016 Fastsatt av kommuneplanutvalget, xx.xx.2016 Innhold 1 Pilotprosjektet «Kommunedelplan for naturmangfold»... 3 2 Gjennomføring...

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hvordan bruker NVE naturmangfoldloven for å sikre naturverdier? Øystein Grundt Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Ny naturmangfoldlov - NVE ønsker velkommen

Detaljer

Utredning av samlet belastning. Staffan Sandberg

Utredning av samlet belastning. Staffan Sandberg Utredning av samlet belastning Staffan Sandberg 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli

Detaljer

Naturmangfoldloven er viktig! Verdier av økosystemtjenester

Naturmangfoldloven er viktig! Verdier av økosystemtjenester Naturmangfoldloven er viktig! Verdier av økosystemtjenester Naturmangfoldloven under lupen SABIMA og Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, Trondheim,12.3.2014 Stein Lier-Hansen Hva er økosystemtjenester? Økosystemenes

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Fjellandsbyer i Norge

Fjellandsbyer i Norge Fjellandsbyer i Norge Blir fjellet grønnere med byer? Ståle Undheim styremedlem i Forum For Fysisk Planlegging Fjellet er ressurs for mange Reiseliv og turisme: - den tredje største næringa i verden, etter

Detaljer

Naturfag 1 for 1-7, 1A og 1R, 4NA1 1-7E1

Naturfag 1 for 1-7, 1A og 1R, 4NA1 1-7E1 Skriftlig semesterprøve i Naturfag 1 for 1-7, 1A og 1R, 4NA1 1-7E1 30 studiepoeng totalt over fire semester, høsten 2010 7,5 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 15.12.2010 Sensur faller innen 08.01.2011 BOKMÅL

Detaljer

Hva er nytt hva skjer framover. Konferanse om naturmangfoldloven Kristiansand mars 2015

Hva er nytt hva skjer framover. Konferanse om naturmangfoldloven Kristiansand mars 2015 Hva er nytt hva skjer framover Konferanse om naturmangfoldloven Kristiansand 10. 11. mars 2015 Naturpanelet FN sitt naturpanel etablert i 2012 Skal fylle kunnskapshull, utføre analyser og være faglig støtte

Detaljer

Vurderinger i forhold til. Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til. Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: BIRI

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II Bruk av de miljørettslige prinsippene

Naturmangfoldloven kapittel II Bruk av de miljørettslige prinsippene Bruk av de miljørettslige prinsippene Seniorrådgiver Ida Sletsjøe, Plansamling Førde, Hva er naturmangfold? Biologisk mangfold: Arter, naturtyper og økosystemer Landskapsmessig mangfold Geologisk mangfold

Detaljer

Hvordan påvirke planprosesser?

Hvordan påvirke planprosesser? Hvordan påvirke planprosesser? Hvordan redde verden der du bor, 18. februar 2017 Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet Foto: Arnodd Håpnes Formålet med denne sesjonen Hvorfor er arealplanlegging

Detaljer

Oppfølging av de regionale planene i kommunale arealplaner

Oppfølging av de regionale planene i kommunale arealplaner Oppfølging av de regionale planene i kommunale arealplaner Kristin Nordli og Espen Fjeldstad Drammen, 22. oktober 2012 Foto: Per Jordhøy Plan- og bygningsloven - nivåene Nasjonale forventninger (2011)

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova Detaljregulering for Skare barnehage. Odda kommune 16. februar 2016

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova Detaljregulering for Skare barnehage. Odda kommune 16. februar 2016 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Detaljregulering for Skare barnehage Odda kommune 16. februar 2016 Tittel: Detaljregulering for Skare barnehage ar i høve til naturmanfaldlova 8-12 Naturmangfaldlovas

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget for planlegging i kystsona

Kunnskapsgrunnlaget for planlegging i kystsona Kunnskapsgrunnlaget for planlegging i kystsona Plankonferanse Bergen 23.10.2018 Grete Elverum seniorrådgiver Kort om Miljødirektoratet forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Funksjonell strandsone arealregnskap naturmangfoldloven konsekvensutredninger landskap i plan

Funksjonell strandsone arealregnskap naturmangfoldloven konsekvensutredninger landskap i plan Funksjonell strandsone arealregnskap naturmangfoldloven konsekvensutredninger landskap i plan Innlegg på plannettverk Vesterålen 20.02.2014 v/ Svein Einar Stuen Funksjonell strandsone Den sonen som står

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Solnes, gnr. 138 bnr. 8, 15, 23 m.fl. Nedre Vats Prosjektnummer: B55229 Dato: 12.09.2017 Naturmangfaldlovas føremål er å ta vare på naturens

Detaljer

Hva trenger vi av kunnskap?

Hva trenger vi av kunnskap? Krav til konsekvensutredninger Hva trenger vi av kunnskap? John Haugen Seniorrådgiver Miljødirektoratet Foto: Glen Musk 1 Hvorfor konsekvensutredninger? 1 Formålet med forskriften er å sikre at hensynet

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 er i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Plannavn: Reguleringsendring av reguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr.139 bnr.2,5, Etne kommune Planid: Eiendom: gnr.139 bnr.2,5 Prosjektnummer: B53780

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Naturmangfoldloven: nytt verktøy nye oppgaver. Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven: nytt verktøy nye oppgaver. Naturmangfoldloven : nytt verktøy nye oppgaver De store miljøutfordringene Klimaendringer og global oppvarming Helse- og miljøfarlige kjemikalier Tapet av biologisk mangfold Fortsetter tapet som nå, kan hver 10. dyre- og

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Suksesskriterier for sikring av naturmangfold

Suksesskriterier for sikring av naturmangfold Suksesskriterier for sikring av naturmangfold Peter J. Schei Konferanse om Naturmangfoldloven Trondheim 10.2 2015 Hvorfor er biologisk mangfold viktig? Andre arter har egenverdi? Mennesket har etisk ansvar

Detaljer

Miljøutfordringer i kystsonen Miljøforvaltningens oppgaver. Janne Sollie

Miljøutfordringer i kystsonen Miljøforvaltningens oppgaver. Janne Sollie Miljøutfordringer i kystsonen Miljøforvaltningens oppgaver Janne Sollie Miljøforvaltningen i Norge MILJØVERNDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR NATUR- FORVALTNING (DN) KLIMA OG FORURENSNINGS DIREKTORATET (KLIF)

Detaljer

Miljøutfordringer i kystsonen kartleggingssamling juni Eva Degré

Miljøutfordringer i kystsonen kartleggingssamling juni Eva Degré Miljøutfordringer i kystsonen kartleggingssamling 12.-14. juni 2015 Eva Degré Føringer fra MD for 2012 Økt kunnskapsinnhenting og tilgjengeliggjøring av miljø og kartdata Arealplanlegging for sikring av

Detaljer

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre. Plansamling Nordland desember 2012

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre. Plansamling Nordland desember 2012 Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre Plansamling Nordland desember 2012 FoU prosjektet FoU prosjekt for Kommunesektorens organisasjon (KS) gjennomført 2011-2012 Landsdekkende spørreundersøkelse

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Departementets arbeid med bedre veiledning for planlegging i kystnære sjøområder - planveilederen Bergen 19. januar 2016 Fiskeridirektoratets planforum 6. september

Detaljer

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Til Norges vassdrags- og energidirektorat P.b. 5091 Majorstua 0301 OSLO 12. august 2010 Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Det vises til melding med forslag til utredningsprogram

Detaljer

Naturmangfaldet i den regionale planlegginga. v/ rådgjevar Kari Sveen Miljøvernavdelinga

Naturmangfaldet i den regionale planlegginga. v/ rådgjevar Kari Sveen Miljøvernavdelinga Naturmangfaldet i den regionale planlegginga v/ rådgjevar Kari Sveen Miljøvernavdelinga Nasjonalparkfylket Oppland Rondane Jotunheimen Dovre Dovrefjell/Sunndalsfjella Reinheimen Breheimen Ormtjernkampen

Detaljer

Marka. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Marka. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Marka Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/friluftsliv/marka/ Side 1 / 5 Marka Publisert 15.05.2017 av Miljødirektoratet I dag bor omtrent 80 prosent av Norges befolkning i byer og tettsteder.

Detaljer

Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12

Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12 Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12 Historisk tilbakeblikk Foto: Ola Glesne 1910-loven: Fredet naturminne i Ullevål haveby 1954-loven: Nasjonalparker. Rondane (1962) Foto: Bård Løken NN, Samfoto

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Naturmangfoldloven og verneforskrifter. Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth

Naturmangfoldloven og verneforskrifter. Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth Naturmangfoldloven og verneforskrifter Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth Rettslige rammer for forvaltningen Naturmangfoldloven Verneforskrifter Forvaltningsloven Naturmangfoldloven Kap I Kap II Kap III

Detaljer

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Landskapskonvensjonen og vindkraft Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Innhold: 1. DNs oppgaver og rolle. 2. Landskapskonvensjonen og landskap som nytt politisk fokusområde. 3.

Detaljer

Naturforvaltning i sjø

Naturforvaltning i sjø Naturforvaltning i sjø - Samarbeid og bruk av kunnskap Eva Degré, seksjonssjef Marin seksjon, DN Samarbeid Tilnærming til en felles natur Hvordan jobber vi hva gjør vi og hvorfor? Fellesskap, men En felles

Detaljer

Ivaretakelse av naturmangfold i Asker kommune. 11. Desember 2013. Foto: Terje Johannessen

Ivaretakelse av naturmangfold i Asker kommune. 11. Desember 2013. Foto: Terje Johannessen Ivaretakelse av naturmangfold i Asker kommune 11. Desember 2013 Foto: Terje Johannessen 1.Bakgrunn 2.Opprettelse av prosjektgruppe 3.Rammer for saken 4.Forslag til innhold i planen Bakgrunn: Hovedmålet

Detaljer