Å R S B E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er dette noe vi alle opplever. NaKuHels mål er å gjøre noe med dette. Ved å etablere lokale møteplasser der deltagerne kan engasjere seg i natur- og kulturaktiviteter, skal opplevelser og et godt og inkluderende fellesskap styrke mestringsevnen, bedre livskvaliteten og dermed gjøre oss bedre rustet til å møte hverdagen. All aktivitet skal skje etter egen lyst og evne. Verdier NaKuHel tilstreber en væremåte og aktiviteter som er: Gledesbringende, Langsiktig, Aktiviserende og Inkluderende, derav mottoet GLA`I 1

2 1. Innledning 1.1. Betraktninger fra daglig leder Historien om NaKuHel er en glad fortelling, og den handler om viktige ting, fordi den handler om hvordan leve våre liv på en bedre måte. Den kan karakteriseres på mange ulike sett. Den handler om samspillet mellom natur, kultur og helse. Heri ligger den opprinnelige ideen. Den handler om en ide som er i tiden, som har store potensialer og som bare er i sin vorden hittil. Den handler også om noe som er så enkelt at den burde kunne slå rot hvor som helst i samfunnet. Historien om NaKuHel kan også hevdes å være folkehelse i praksis. Uttrykt med ett ord er NaKuHel en beretning om medmenneskelighet; Vi trenger hverandre - vi trenger å bli inkludert. Denne innledningen ble til når vi rundt 2000-tallet etter ca 5 års etablering og drift av NaKuHel-senteret, forsøkte å sette ord på Hva er NaKuHel? Vitnesbyrdene den gang gav oss inspirasjon og lyst til å fortsette innsatsen. I dag ser vi at NaKuHel-senteret med sin mangfoldige aktivitet, beliggenhet og ambisjon har blitt en møteplass å regne med for unge og gamle, for de som for tiden er syke, friske, har varierende grad av arbeidskapasitet, som har idéer, som trenger et sted å gå, og for de som på forskjellig vis ønsker å delta og/eller bidra. Viktige stikkord for 2011 vil være etableringen av Tankesmia som har vært et grep for å se på veien videre, - for NaKuHel og Semsvannsområdet. Vi har forsøkt å få oversikt over den nye lovgivningen innen folkehelse og hva Samhandlingsreformen som trer i kraft fra vil kunne innebære for frivillig, helsefremmende og forebyggende arbeid. Selv om NaKuHel er opptatt av å være en aktør i det store bildet, er vårt daglige liv her på senteret det viktigste og den største drivkraften; Eksempler er frivilligsentralen med drift av senteret og alle NaKuHel-gruppene, LKA-prosjektet, Frisklivprosjektet for ungdom, Semiaden, besøk av studenter fra fjernt og nær, utvikling av et eget studium med vekttall, foredrag, forestillinger og konserter, drift av kaféer, drivhus og hager, og mye, mye mer. Det er møtene mellom mange og forskjellige mennesker gjør det! planlegging og gjennomføring av små og store prosjekter, opplevelsen av å lykkes med å gjøre hverandre gode, ny kunnskap som følger med nye utfordringer, osv. Senteret kjennetegnes ved frivillighet og mangfold. Jeg vil også trekke frem at uten den ærlighet, raushet, humor og kompetanse som så mange yter og deler med hverandre, så hadde senteret vært helt annerledes. En stor takk til alle som har deltatt og bidratt med stor entusiasme, kloke hoder og villige hender også i år! 2

3 2. Organisasjon 2.1. Styret Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker 2011 På årsmøtet ble følgende styre valgt: Styreleder: Tor Kristian Østeby Styremedlemmer: Annette Sett Gjessing, Hilmar Lunde, Vegard Olderheim, Jan Martin Larsen, Arthur Collett Knudtzon, Terje Reinertsen, Karl Bønnhoff, Jorunn Marie Thon og Thorbjørn Stengrimsen (representant for gruppelederne) Varamedlem: Tina Tønsberg (også valgt som ansattes representant) Observatører: Gunnar Gilså, Nesbru Rotaryklubb Knut Solberg, Skaugum Rotaryklubb Sekretær: Finn Haraldseth Daglig leder Kristin Bredal Berge har deltatt på alle styremøtene. Styret har avholdt 8 møter og behandlet 64 saker Ansatte og frivillige Pr var følgende ansatt: Daglig leder Kristin Bredal Berge (100 %) og kafémedarbeider Inger Ann Hestad (20 %). Tina Tønsberg, som er ansatt i NaKuHel-barnehagen, jobber 60 % i stiftelsen. Prosjektet Livskvalitet og arbeid har medført at vi har ansatt tre prosjektmedarbeidere: arbeidslederne/veiledere Tone Jakobsen (100 %) og Pål Tangen (100 %). Jorunn Marie Thon er prosjektkoordinator i 60 % stilling. Aktivitetene på senteret drives for øvrig av frivillige og personer på arbeidstrening. Betydelig frivillig innsats er også lagt ned i resepsjon/sekretariatsoppgaver, regnskap, data, vedlikehold og drift forøvrig. Renhold og noe av tilretteleggingen av kafévirksomheten i helgene har blitt utført av medarbeidere engasjert på timebasis. Regnskapet utføres av Hanna Evensen og revisjonen av statsautorisert revisor Lars Bakketun i RGI Revisjon. Antallet betalende medlemmer i NaKuHel-nettverket pr var ca 303. Siden 1999 har omfanget av frivillighet blitt registrert. I takt med utviklingen av senteret, ser vi at omfanget har økt betydelig. Antallet aktive frivillige (som gjør en regelmessig innsats på for eksempel daglig, ukentlig eller månedlig basis utgjør drøye 100 personer personer opp til spesielle arrangementer og oppgaver etter behov. Vi samarbeider med en rekke andre frivillige organisasjoner om forskjellige prosjekter og aktiviteter, der det utløses betydelig frivillig innsats i tillegg. Frivilligheten har, inkludert arbeidstreningen, et omfang på ca timer som tilsvarer ca 18 årsverk. 3

4 2.3. Stiftelsens økonomi Stiftelsens økonomi viser et underskudd i 2011 på kr (mot et overskudd i 2010 på kr ). Total omsetning er kr mill (mot kr i 2010). Herav utgjør LKA-prosjektet (arbeidstrening) ca 2,1 mill. Stiftelsens egenkapital var pr kr Den betydelige frivillige innsatsen som ytes gjør at senteret har en stabil og stor aktivitet gjennom hele året. Til tross for dette er det fortsatt en utfordring å trygge basisfunksjonene gjennom en akseptabel balanse mellom inntekter og kostnader. Årsregnskapet er avlagt etter forutsetningen om fortsatt drift Lokaler/anlegg/miljø Stiftelsen disponerer (leier) Biavlsbygningen og Smia som utgjør senterets hovedbase, samt Tangen, drivhus og hage som alle tilhører Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB). Tangen er den gamle husmannsplassen som ligger karakteristisk til ute på odden i Semsvannet. På Tangen holder NaKuHelBarnehagen til i hele sommerhalvåret. Gapahuken på Flåbekk er en flott møteplass i marka som står på kommunal grunn, men driftes av NaKuHel-senteret. Bryggerhuset på Tveiter gård er et 150 år gammelt hus, ca 200 m2 i karakteristisk sveitserstil, - eiet av Asker kommune. Her driver vi, i tråd med avtale med kommunen, bl.a. en kafé, aktiviteter/arrangmenter og utleie av lokaler. Vi har jobbet og vil fortsette med, å støtte opp om en felles dialog med alle aktører som bruker og eier området. NaKuHel Asker bestreber seg på en miljøbevisst drift som er bærekraftig for natur og mennesker. 3. Aktiviteter Målsettingen med våre aktiviteter er å drive NaKuHel-senteret på Sem i Asker, i tråd med NaKuHels verdier, til beste for alle som er tilknyttet senteret som frivillige, deltakere og besøkende. Vi ønsker å bidra til økt livskvalitet gjennom å tilrettelegge for en lett tilgjengelig, rimelig og inkluderende møteplass med et mangfoldig tilbud av natur- og kulturaktiviteter og et godt, sosialt fellesskap. Dette gjør vi gjennom NaKuHel-gruppene, kaféene (Smia og Bryggehuset) og forskjellige samarbeidsprosjekter. Sem Vocalis på trappen til Universitetets Aula Arne Larsen hjelper oss med bakingen en fantastisk innsats! 4

5 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker NaKuHel-gruppene NaKuHel-senteret er en frivilligsentral. Kjerneaktiviteten vår er gruppeaktivitetene, som ledes av frivillige og som gjør det mulig at NaKuHel-senteret fungerer som en møteplass der mennesker og miljøer møtes, lager nettverk og skaper et mangfold av tilbud og aktiviteter. Skaugum Rotaryklubb og Nesbru Rotaryklubb er støttespillere på mange plan; blant annet med observatører i styret, som drivkrefter for Semiaden, og ressurspersoner stiller opp i forskjellige sammenheng. Samarbeidet bygger på en partnerskapsavtale. Som eksempel kan nevnes baker Arne Larsens fantastiske innsats med baking på Smia og i Bryggerhuset gjennom hele året. I 2011 har ca 25 grupper vært aktive. I tillegg kommer grupper i regi av leietakere, samt frisklivgrupper i samarbeid med Asker kommune som retter seg mot spesielle målgrupper. Det finnes egne brosjyrer for gruppene, og de møtes på forskjellige dager til ulike tider etter egne ønsker. Rundt personer deltar regelmessig i gruppeaktivitetene og / eller benytter senteret fast gjennom året. Senteret og gruppene besøkes kontinuerlig, og inkludert arrangementer, turgåere og leietakere antydes et gjennomsnittelig ukentlig antall på ca besøkende. I april / mai og september / november er det særlig mange som oppsøker senteret. Det har blitt arrangert fire gruppeledermøter for gjensidig informasjonsutveksling / koordinering med administrasjonen, faglig påfyll og sosialt samvær. Nedenfor er gruppenes egne årsmeldinger: Vise- og allsanggruppen Alf Det er godt fremmøte og god stemning, noe som tyder på at medlemmene har stort utbytte av å være med i visegruppen. Vi har et variert repertoar av viser og andre populære melodier. På øvelsene synger vi stort sett firstemt, men på konserter inviterer vi av og til publikum med på allsang i tillegg. Vi hadde konserter på Solgården boligsenter og sykehjem i mai ifm kulturuken samt julekonsert i desember. I september; utekonsert i forbindelse med Semiaden. Det var en utfordring å bytte dirigent, når Bengt- Ole Nordstrøm takket av etter 13 års meget dyktig og stor innsats. Gruppa fikk en flott høst med ny dirigent, Tor-Einar Vea. Det er ønskelig med flere menn, både tenorer og basser, samt gjerne også flere alter. 25 medlemmer. Gruppeleder: Tor Håkon Torsvik. Koret Sem Vocalis Koret møtes ukentlig og er et blandet kor som synger firstemt. Koret er for alle som ønsker å synge i kor. Vi har et variert repertoar av norske og utenlandske sanger, viser og folketoner. Noen enkle, men også noen vi må strekke oss etter for å få til. Når vi lykkes med dette, er vi ekstra fornøyde. Det er stor sangglede i koret, mye takket være vår meget energiske dirigen. Koret har i året som gikk hatt en vårkonsert og en julekonsert. Begge konserter med fullsatt Smie. Vi bidrog på et jubileumsarrangement i Universitetets Aula i oktober. I år deltok vi også på førjulskonsert i en fullsatt Vardåsen kirke sammen med Borgen Oldis og Askerkoret & Mellomstemt. Dette håper vi kan bli en tradisjon. Det er veldig morsomt med konsert, men det beste med å synge i kor, er å øve sammen med andre, være underveis sammen og gleden når vi har øvd lenge 5

6 på et stykke, og vi alle kjenner at det "sitter. Vi er nå 25 medlemmer. Gruppeleder: Randi Hagen. Dirigent: Merete Markussen. Litteraturgruppen (tirsdager) Vi har møter hver 14. dag og leser ny bok til hvert møte. Hvis boken er tykk velger vi å ha den over to møter. For å få litt variasjon på møtene velger vi innimellom å ta for oss en novelle. Da velger og forbereder en av deltakerne dette, informerer litt om forfatteren og leser en eller to noveller. Bøkene vi velger bestemmer vi sammen. De fleste kan vi låne på biblioteket eller vi venter til den kommer i paperback. Det blir alltid god variasjon i temaer. Det er godt fremmøte og fin stemning på møtene. 10 medlemmer. Gruppeleder: Anne Lid Hagen. Ny leder fra høsten av: Marion Nyberg. Litteraturgruppen (onsdager) Kveldsgruppen fungerer bra, med godt og stabilt fremmøte. Vi leser mange bøker som vi livlig diskuter på møtene. Boklisten blir satt opp i fellesskap og vi leser både norske og utenlandske bøker. 8 medlemmer (plass til flere). Gruppeleder: Sigrid Lystad. Naturfag Gruppen som møtes hver 14. dag, har som formål å promovere den fine naturen vi har rundt Semsvannet. Dette gjør vi bl.a. ved å lage foto / infopermer som ligger til gjennomsyn i Smia. Med støtte fra Akershus fylkeskommune er det nå produsert hele 12 bind med bilder og informasjon, til glede for alle interessenter. Gruppen jobber også med nettsiden som er vel verdt et besøk! Naturfagruppen sto bak en "Flaggermusaften" med nattsafari ledet av Jeroen van der Kooij, lederen av Norges eneste flaggermushospital. Arrangementet var meget populært, og planlegges gjentatt i Vi tok også aktiv del i Semiaden. 12 medlemmer. Gruppeleder: Hilmar Lunde. Lokalhistorie I løpet av 2011 har lokalhistoriegruppen gjennomført 8 tematiske arrangement: 31.1.: Roald Amundsen og Maud s ekspedisjon til Polhavet fra med marine- historiker Per Chr. Blichfeldt 28.2.: Hagebruksnæringen i Askerbygden med Harald Nilsen, tidligere leder av Gartnerlaget i Asker 28.3.: En hilsen fra Asker kjente og ukjente historiske Askermotiv på postkort presentert i egen bok, ved forfatteren Jan Michelet 30.5.: Kongeveien gjennom Bærum og Asker, med lokalhistoriker Tor Kristian Østeby 29.8.: Intervju med Åse Bratvedt. Åse er et unntak i Asker, - med lang slektshistorie tilbake til 1700-tallet 26.9.: Vollen, mitt Vollen, med baker- og konditormester og Askerpatriot Tore Sigernes : Blakstad Hovedgård, ved gårdens eier Svein Øxeth 6

7 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker : Vikingtid og middelalder med vekt på Sjøvollen-skipet fra Asker med professor emeritus Arne Emil Christensen Gruppen møter siste mandag i måneden og tar for seg av den delen av lokalhistorien som i mange tilfelle vil gå i glemmeboken. Gruppeleder forsøker å variere i formen og trekker inn ressurspersoner med kunnskap til temaet. Møtene blir bekjentgjort i Budstikka, brev til gruppens deltakere og gjennom NaKuHels vanlige infokanaler. Entusiasmen blant deltakerne er inspirerende. 24 medlemmer (alle 65 +). Gruppeleder: Knut Larsen. Drivhus og hage Vårsesongen starter alltid i slutten av mars når sola varmer opp drivhuset til over 20 varmegrader. Da kommer tankene om en ny vår og hagegruppen møtes i drivhuset til hyggelig samvær. Da prates det om såing av frø og ønsker om hva kjøkkenhagene skal beplantes med i år. Kaffen blir fort klar og det nytes eplesaft fra høstens pressing på Ringi. Det har flyttet inn 4 ender i drivhuset; 3 fruer og en klodrik. De legger mange egg dette viser at de trives. Hagegruppen passer på fire offentlige hager (NaKuHel-hagen og drivhuset på Sem, hagene rundt Tangen og Bryggerhuset, samt den store eplehagen på Blakstad sykehus). Skaugum Rotaryklubb har bistått med dugnader i hagene vår og høst. Drivhuset og hagene benyttes ved siden av hagegruppen til besøk av ulike grupper for vandring og undring, og som ramme for malegrupper, møter og arrangementer. For å kunne kjøpe inn nødvendig utstyr, bensin til driften av maskiner, frø og planter, etc. mottar vi SMIL-midler fra Landbrukskontoret. Gruppeleder: Jan Roger Fusdahl. Maling Malegruppens møtes ukentlig. Deltakere samarbeider meget godt, selv om hver og en arbeider med egne ideer på fritt grunnlag. Mange har deltatt i flere år og har opparbeidet gode kunnskaper om maling med akryl. Gruppa har arrangert en elevutstilling i november med mange fine arbeider. I perioder har gruppen manglet kunstnerisk leder, men har allikevel klart å komme gjennom året på en god måte. Gruppa har 10 medlemmer. Ikke alle kommer hver uke, så det er plass til noen flere i gruppen. Gruppeleder.:Kristine Lund. Kunstnerisk leder: Ingrid Tafjord Lærum. Kjell Rasmussen har stilt opp som vikar ved behov. Livskvalitet Gruppen møtes annen hver tirsdag. Grunnlaget for diskusjonene er Søren Ventegodts bok : Livskvalitet. Deltagerne diskuterer innhold og deler egne tanker og erfaringer med andre i gruppen. Gruppen har hatt en god utvikling, og vi har hatt mange tillitsfulle og gode samtaler om livskvalitet. Møteledelsen går på omgang. 6 medlemmer. Gruppeleder: Peter E. Paaske. Trommegruppen Dette er en ny gruppe som startet som møtes hver mandag kveld på Bryggerhuset. Det var god respons med 10 deltagere første kvelden og relativt stabilt fremmøte hele året. Kvelden er delvis lagt opp som et kurs der vi bruker den første timen til å 7

8 lære/repetere basis rytmer og slagteknikk på ekte Djembe håndtrommer fra Ghana. Vi tar utgangspunkt i enkle Vest Afrikanske rytmer og ganske umiddelbart vil det skje en rytmisk bevisstgjøring som for mange kommer som en stor overraskelse. Rytmikk er en medfødt egenskap i alle mennesker og et av kursets mål er å gjenopprette denne kontakten som vi ofte mister på vei inn i voksenlivet. Etter en kort te/kaffe pause for å hvile hender og ører, går vi inn i en del med samspill hvor vi utforsker det å spille forskjellige rytmer sammen som en rytmegruppe. Det er fokus på lytting, mestring og kreativ utfoldelse innenfor trygge rammer. Vi får bevis for at alle mennesker kan skape musikk sammen gjennom rytmer som universelt språk. Det inkluderende fellesskapet vi skaper har stor overføringsverdi til deltagernes daglige liv og er ment å være en oase for å stresse ned og få fornyet energi. Gruppeleder: Martin Bijnevelt. Samtalegruppe for menn Samtalegruppen for menn møtes annenhver uke. Deltagerne har her en arena hvor man i tillegg til hverdagssamtaler om vær og vind, også får anledning til en mer utdypende samtale om hvordan man egentlig har det. I trygge omgivelser opplever mange effekten av det gode og inkluderende likemannsfellesskapet som bidrar så positivt rehabiliteringsprosessen. 6 faste medlemmer, men det er plass til flere. Gruppeleder: Per Erik Anderssen. I høst tok Christian Kase over gruppelederrollen. Sufigruppen Gruppen møtes 1. onsdag i måneden til meditasjon og innføring i sufifilosofien. Kveldene starter med sosialt samvær, og interesserte er velkommen til å stikke innom kl 1830 for å møte oss og få litt informasjon, før vi starter meditasjonen. Et årlig weekend kurs med Sufi orders Aziza Scott blir arrangert første helg i november. 10 medlemmer. Gruppeleder: Kirsten Arnesen. Filosofigruppen Gruppen møtes annenhver torsdag og har hatt stabilt fremmøte. Gruppens utvikling de siste 7-8 årene har vært en gjennomgang av følgende bøker innen filosofi: Filosofiens Historie, Etisk Tenkning, Dilemma tenkning og Den Gode Samtale. Vi fokuserer spesielt på å få en klarere forståelse av de elementer som er med på å utforme den "gode samtale" i samvær med andre. En utfordring i den forbindelse er å bevisstgjøre den praktiske siden av den gode samtale, slik at den enkelte føler at dette blir en naturlig måte å kommunisere på. I 2011 har vi kombinert den gode samtale med tilstedeværelse og oppmerksomhetstrening innenfor begrepet mindfulness. To av gruppens medlemmer har fortsatt å introdusere filosofisk tenkning i NaKuHelbarnehagen, - til stor glede for barn og voksne. Gruppeleder: Jon Holten. Mat 4 Men Gruppen møtes en gang i måneden og 8 menn lager en treretters, godt planlagt middag sammen, som nytes etterpå i trivelig lag. Mange av deltakerne har ikke tidligere laget måltider på denne måten. Utgangspunktet er kjøkkenet på Bryggerhuset, der gruppen finner seg godt til rette. De har også utstyrt kjøkkenet med enkelte nødvendige effekter. I tillegg til det matfaglige, litt sang/ musikk og gode historier, er det samværet og det gode liv som er viktig. Gruppeleder: Tom Johansen. 8

9 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker 2011 Turgruppe (mandager) Vår og høstsesongen møtes turgruppen ukentlig. Det ble lagt opp til 15 turer fra februar til St Hans, og 14 turer om høsten. Turene går i rolig tempo, og alle har med sekk med mat/drikke. Turene har gått på øyene og langs kysten, i marka og i bebygget område. Det har gått veldig fint med turene i 2011, - og vi ser frem til å ta fatt på nye turer i medlemmer. Gruppeleder: Helle Sommernes. Turgruppe (onsdager) Vår- og høstsesongen møtes også denne gruppen ukentlig. Det er gjennomført 27 turer av varierende lenge og vanskelighetsgrad, fordelt på 14 vår og 13 høst. Det er fortsatt godt samhold i gruppen, og trass i en del fysiske utfordringer for enkelte, er det godt fremmøte. Noen ganger deles gruppen; kort eller lengre tur. 25 medlemmer. Gruppeleder: Gerd T. Sæther. Bridge Gruppen er livskraftig og har et noenlunde stabilt antall fremmøtte. Vi har nå gjennomgående 8-12 deltagere hver tirsdag av i alt knapt 30 registrerte, og d.v.s. 2-3 bord i spill. Kafè-konseptet fungerer veldig bra, det vil si uforpliktende / kom når det passer. Undervisningskonseptet, dvs. et kvarter med læring hver kveld, har blitt videreutviklet, og er noe vårt bridgeopplegg er alene om. Vi mener dette er nødvendig, på grunn av konkurranse - situasjonen i forhold til alle de andre spillestedene i Asker og Bærum. Vi har plass til flere, og alle som har litt kjennskap, eller vilje til å lære noe nytt, oppfordres til å komme, til en hjernesport (veldig viktig for eldre!) der Norge er i den absolutte verdenselite. Kafèkonseptet (betaler kun spilleavgift pr kveld, ikke gruppeavgift), ikke faste makkere, litt undervisning, at det er høyt under taket og ikke så veldig høytidelig, gjør at mange trives bra hos oss. Gruppeledere: Tor Håkon Torsvik og Kjell Solli. Reise-og utfluktsgruppen (RUG) I 2011 ble det gjennomført tre turer med til sammen 142 deltakere, og en medlems- / mimrekveld i Smia. 9.6.: Operatur med Carmen, Fredriksten festning i Halden. Inkludert var også et besøk på Solli Brug i Greåker med omvisning og middag : Tur til Dalslandskanalen i Sverige, med fantastisk vær hele tiden! 8.12.: Eventyrtur til Sigdal og Eggedal, med inkludert stopp i Vikersundbakken med Arne Larsen som guide, Villa Fridheim ved Krøderen, Th Kittelsens hjem i Lauvlia, samt middag i Eggedal Borgestue. De RUG-ansvarlige oppsummerer årets turer som vellykket, og gode tilbakemeldinger inspirerer til planlegging og tilrettelegging for flere turer. Gruppeledere: Per Erik Andersen (til høst) / Tom Johansen (fra høst), Thorbjørn Stengrimsen og Kjellfrid Nordvang. 9

10 Fotogruppen Gruppeledere: Tom og Tove Landberg Samtalegruppe for kvinner Begge gruppene har avsluttet dette året. Chi Walking Chi gange Dette er en ny gruppe som startet med noen få deltakere om våren. Gruppen møtes annenhver tirsdag, og deltakerne lærer å gå og bevege seg på en måte som medfører bedre holdning, bedre balanse, økt kroppsbevissthet, mindre spenninger og smerter i kroppen og generelt bedre form. Inntil 5 deltakere. Gruppeleder: Else-Marie Haakonsen. Stemmegruppe I denne nye gruppen møtes deltakerne på avtalte tider, og sammen med gruppeleder blir man kjent med stemmens muligheter. Inntil 7 deltakere. Gruppeleder: Merethe Fyksen Sentralbord, Smia kafé og Bryggerhuset Sentralbordet Sentralbordet er åpent alle hverdager kl Her er det telefonsentral, kopiering og annet utstyr som bidrar til å bistå grupper og aktiviteter. Catherine Amundsen holder orden på aktivitetsoversikter og lister av alle slag. Kari Røvde Johansen, Aase Dolven, Ingelise Blumensaadt og Mette Lund holder orden på romfordeling og leietakere. Videre tar de seg av informasjon og nye besøkende til senteret. Det er til tider mye å gjøre. Rutinene forbedres stadig. Sentralbordet er bemannet av frivillige og arbeidstreningen, som yter meget flott service Smia kulturkafé Smia fortsetter å være senterets storstue og samlende møteplass, til hverdag og fest! Gjennom Smia har NaKuHel blitt synlig for omgivelsene. Smia er et trivelig sted hvor mange yter frivillige innsats og arbeidstrening. Kaféen holder åpent de aller fleste hverdager kl og helgedager kl Mange har bidratt for at Smia kan holde åpent i så stor grad: Baker Arne Larsen fortsetter å bake for og med oss. Inger Ann Hestad, Vibeke Andersen, Katrien van der Weerd og Sibylle Zander-Baum har jobbet med tilrettelegging, koordinering og produksjon, slik at vi til enhver tid kan servere god, hjemmelaget mat laget fra bunnen av og rutinene for driften blir stadig bedre. De har også bidratt på en meget god måte å skape trygghet og trivsel hos alle involverte aktører i Smia. På ukedagene, er det for tiden ikke noe problem med å bemanne Smia. Vi har også en ringeliste, på personer som gjerne vil komme med kort varsel. Gruppenes medlemmer hjelper til med mannskap i helgene, og er til uvurderlig hjelp for at Smia er åpent hele uken. Smia benyttes til ulike arrangementer; foredrag, møter, fester og utleie. Det er behov for å utbedre arbeidsforholdene i Smia, slik at vi kan tilby bedre tilrettelagte oppgaver og flere kan være med i produksjonen. 10

11 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker Bryggerhuset Bryggerhuset på Tveiter gård er en flott møteplass for turfolket, så vel som for grupper ved senteret, leietakere og samarbeidsprosjekter. Frivillige har holdt kaféen åpen de aller fleste søndager gjennom hele året, og stedet har en fantastisk god atmosfære som både publikum og frivillige setter stor pris på. Arne Larsen har bidratt med 4 nye bakekurs. Han stiller fortsatt opp og baker brød og boller på mange søndager. Også Jan Roger Fusdahl, Helga Grefsrud, Aslak Asklien, Jakob Markussen, m.fl. har bidratt med baking i år. Elever med spesielle behov fra Asker videregående skole fortsetter med arbeidstrening og har åpen kafé hver torsdag. I år har Civitan i Asker vært til meget god hjelp og stilt med fullt mannskap på månedlig basis. Vi har også et godt samarbeid også med NaKuHelBarnehagen og Bygdekvinnelaget som står for bakst og servering et par ganger i året. Asker Turlag som benytter Bryggerhuset som treff- og møtested, samt at de har utstyrslageret sitt her. De stiller til gjengjeld med dugnadshjelp noen helger høst og vinter. Frivillige fra Hagegruppen og arbeidstreningen ved senteret har tatt seg av utviklingen av hagen vedlikeholdet rundt Bryggerhuset. Skaugum Rotaryklubb har også bidratt med dugnadsinnsats Prosjekter og samarbeid En av intensjonene for NaKuHel-senteret, er at aktiviteter og tilbud utvikles og foregår i et samarbeid med enkeltpersoner, organisasjoner, det offentlige, næringslivet og andre. Nedenfor er en kort omtale av de viktigste prosjekter og samarbeidspartnere Arbeidstreningsprosjektet Livskvalitet og arbeid (LKA) Stiftelsen NaKuHel Asker mottok midler til det treårige projsektet Aktivisering og arbeidstrening basert på natur- og kulturaktiviteter i et inkluderende fellesskap NaKuHel-konseptet sommerne Til daglig kalles prosjektet LKA-prosjektet. Tilbudet er en nyskapende modell for aktivisering og arbeidstrening for personer som ikke mestrer vanlige arbeidsmarkedstiltak. Tiltaket baserer seg på NaKuHel-konseptet, det vil si menneskets evne til å mestre hverdagen og få økt sin livskvalitet gjennom sosial inkludering og deltakelse i natur- og kulturaktiviteter. Prosjektet retter som mot personer i yrkesaktiv alder som av ulike årsaker står langt fra arbeidslivet. Deltakerne tilbys fellesskap, gruppeaktiviteter, temadager og arbeidsoppgaver knyttet til drift og vedlikehold, sammen med andre frivillige deltakere på NaKuHel-senteret. Etter endt opphold vil deltakerne fortsatt kunne benytte senteret som en inkluderende og sosial møteplass. Det er etablert et nært samarbeid med NAV Asker og Asker kommune, og det er etablert en bredt sammensatt referansegruppe. To arbeidsledere/veiledere i 100 % stilling og en koordinator i 60 % stilling følger opp deltakerne i det daglige. Livskvalitet og arbeid har avsluttet sitt tredje prosjektår. Det har vært et sterkt fokus på veien videre fra På grunnlag av dialogen mellom NaKuHel Asker og Asker kommune, har kommunen utarbeidet en prosjektavtale, som innebærer finansiering på kroner ,- for en treårs periode. Livskvalitet og arbeid skal inngå i kommunens samlede tilbud mot personer som av ulike årsaker har falt ut av ordinært arbeid, aktivitet eller utdanning. Vi opplever dette som at LKA anerkjennes som et skritt på veien mot 11

12 arbeid, integrering og økt livskvalitet. Vår erfaring tyder på at LKA lykkes med å tilby en arbeidsplass preget av inkludering, likeverd og deltakelse; forutsetninger for hvorvidt prosjektet når sin hovedmålsetting om mestring av hverdagen og integrering i arbeidslivet. Når deltakere i LKA - prosjektet opplever at de bidrar sosialt eller i aktivitet og arbeid, er dette med å styrke opplevelse av egenverdi og selvtillit på andre arenaer i livet Arbeidstrening (ordinær virksomhet) I løpet av året hatt 7 personer deltatt i arbeidstrening på senteret, uten særskilt tilrettelegging. Deltakerne har vært knyttet til ordninger gjennom NAV, - alle inspirerende medarbeidere som har bidratt til den daglige driften av Smia og senteret for øvrig Samarbeid med Asker kommune Asker kommune er en nær samarbeidspartner på flere måter; for eksempel ved at ulike brukergrupper besøker senteret, ofte med helsepersonell, og enkeltpersoner som benytter senterets tilbud. Barnehager besøker senteret, og vi gjennomfører kulturelle tilbud på institusjoner. Vi utfører tilsynet for Semsvannsområdet. NaKuHel har avtale med Asker kommune om driftsansvaret for Bryggerhuset (omtalt tidligere). Frisklivprosjeket for overvektig ungdommer er et partnerskapsprosjekt mellom Friskvernklinikken, Asker kommune og NaKuHel-senteret. Ungdommene i alderne år har blitt gitt et bredt sammensatt program 5 dager i uken, hvorav en av dagene finner sted hos oss, - med friluftsliv, fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og matlaging på programmet. Her får deltakerne et mangfoldig tilbud med tanke på aktivitetsglede, kunnskap om livsstil/kosthold, og mestring. Vi har sett en nedgang med tanke på antall ungdommer i gruppen. Noe av dette kan forklares ved at et nytt prosjekt med samme målgruppe har startet opp i Asker. NaKuHel har derfor åpnet gruppen opp for ungdommer som har andre utfordringer enn overvekt. Siden gruppen har blitt mer sammensatt med ulike problemstillinger har vi inngått et samarbeid med Bergvang hvor Eileen Strøm er med som assistent på samlingene. Noen av ungdommene har deltatt på Asker Turlags Vinter-Camp, som var meget vellykket. Gruppen består av 7 faste ungdommer som møter regelmessig. Ved siden av partnerskapsmidler fra Asker kommune, mottok prosjektet støtte fra Akershus fylkeskommune. Tina Tønsberg, Eileen Strøm, Inger Ann Hestad, Sibylle Zander-Herum og Kristin Bredal Berge er de som har jobbet med NaKuHels bidrag i år. Prosjektet ledes av kommuneoverlegen. En vakker stund på Semsvannet med ungdomsgruppa. Lek, friluftsliv, sosialt samvær og trivsel hører sammen! 12

13 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker 2011 Frivillighetsutvalget og frivillighetskonferanse. Styreleder og daglig leder er medlemmer i kommunens frivillighetsutvalg. Utvalget er oppnevnt av kommunen og skal bidra til å følge opp Asker kommunes Frivillighetsmelding. Gruppen forberedte og gjennomførte kommunens årlige Frivillighetskonferanse arrangert på Frivillighetsdagen i Asker kulturhus. I august deltok daglig leder og Tina Tønsberg på en todagers studietur til København og Odense (Danmark) sammen med Frivillighetsutvalget Tankesmia Den 6.4. var det første møte i NaKuHel Askers Tankesmie! Sentrale personer ble invitert til å være med på en dialog om hvordan NaKuHels målsetting, verdigrunnlag og erfaringer kan sees i sammenheng med samfunnets overordnede utfordringer innen folkehelse og bærekraftig utvikling på en rekke områder. Stiftelsens ledelse ønsket å få belyst tanker om NaKuHels fremtid (leieavtalen går ut 2015), visjonen for Semsvannsområdet og Askers 1000 år sted. Spesielt var det ønskelig å drøfte tanker om å etablere et formidlings- og utviklingssenter for helsefremmende og forebyggende virksomhet. Tankesmia ble bedt om å vurdere relevansen i, eller «markedet» for, et slikt Vitensenter folkehelse, konkrete innhold og målgrupper, samt prosessen videre. Det ble avholdt tre møter, som alle ble ledet av Vegard Olderheim og fascilitert av Harald Kron og Annette Sett Gjessing. Et notat som oppsummerte prosessen forelå i en foreløpig versjon i februar 2012: Natur-Kultur-Helse - senteret (NaKuHel) er en viktig møteplass for alle deler av Askers befolkning. Spennvidden av målgrupper er unik for stiftelsen, samt at den drives nesten utelukkende på frivillig basis. Med 15 års fokus på hvordan natur og kultur har en positiv innflytelse på vår helse, og gjennom en rekke gjennomførte prosjekter ved senteret i Asker, både av akademisk / forsknings- og praktisk karakter, har NaKuHel opparbeidet spisskompetanse rundt faktorer som er bestemmende for opplevd god helse. Denne kompetansen ønsker NaKuHel nå å systematisere og formidle gjennom utviklingen av et vitensenter med fokus på sammenhengen mellom natur, kultur og helse (folkehelse). Senteret fremstår allerede i dag som et viktig bidrag til å realisere intensjonen med samhandlingsreformen. Med utviklingen av et Vitensenter Helse vil dette bidraget ytterligere styrkes i form av å synliggjøre et sterkt helsefremmende lokalmiljø og lokalt/regionalt/nasjonalt i form av kompetanseutvikling. Følgende personer deltar i NaKuHels Tankesmie: Lene Conradi, Lars Bjerke, Annette Sett Gjessing, Harald Korn, Gunnar Tellnes, Vegard Olderheim, Jan Martin Larsen, Jorunn Marie Thon, Hilmar Lunde, Øyvind Sørbrøden, Leif Frode Onarheim, Maj Britt Andersen, Per Anders Owren, Hilde Haugland, Wenche Steen, Kristin Bredal Berge, Espen Koksvik, Camilla Ihlebæk, Else Beitnes Johansen, Marianne Aasen og Jo Fiske. 13

14 Semiaden For 5. gang ble Semiden arrangert den Familiearrangementet er i regi av Nesbru og Skaugum Rotaryklubber, NaKuHel Asker, og med bidrag / støtte fra næringslivet, andre organisasjoner/lag og Asker kommune. Som tidligere deltok ca 40 studenter fra Folkeuniversitetets fagskole i Drammen som med planlegging og deltakelse også gjennomførte sin praktiske eksamen. Hensikten er å tilby en glad dag med felles opplevelser, som bidrar til økt kunnskap om Semsvannsområdet, Askers 1000-års sted. Årets arrangement inneholdt flotte aktivitets- og kunnskapsposter, infotavler og kulturinnslag. Prosjektleder Håvard Tveitane fra Nesbru Rotaryklubb fortjener en særskilt fremheving for sin gode og entusiastiske ledelse også i år. Arrangementet har medførte trivelig og nyttig samarbeid på tvers av grupper og klubber, samt kjærkomne inntekter til senteret. Den frivillige innsatsen har vært imponerende: Til sammen er det registrert frivillige timer. Dersom dette tallet multipliseres med kr 350 som er verdien kommunen benytter for å beregne frivilligheten med, utgjør dette kr NaKuHel Sommerleir Årets sommerleirer for barn i klasse ble igjen en stor suksess. Prosjektleder Tina Tønsberg med mannskap gjennomførte 4 leire i ukene 25, 26, 32 og 33, for til sammen 140 barn. Mannskapet var innleid hjelp (flest ungdommer), samt at frivillige og ansatte på senteret bidrog. Det var lagt opp til innholdsrike dager med for eksempel orientering, riding, roing, matlaging, baking, turer, bading, ballaktiviteter, leker, hundekjøring osv. Lunsj ble laget i fellesskap hver dag. Engasjerte ledere og glade barn gjorde leirukene til en uforglemmelig opplevelse for alle. Vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger Semsvannsrunden Med dette tilbudet ønsker vi å motivere folk til å komme seg ut, ved å registrere antall runder rundt Semsvannet. I år har dette foregått på onsdager, med tidtaking for de som ønsker det, og med premiering (T-skjorter i ulike farger) for hver osv. runder. Ca 50 personer har deltatt vår/høst. Vanligvis deltar 5-10 personer hver gang. Nytt i år er samarbeidet med Asker Trekkhundklubb. Klubben står for fellesstart kl18 med tidtaging. Alle som er med deltar i trekning av premier hver gang NaKuHelbarnehagen Barnehagen er et meget hyggelig del av NaKuHel-senteret. Den drives som en egen virksomhet, men har samme filosofi som NaKuHel-virksomheten. Deres base er på Tangen, samt at de har kontor og benytter også andre lokaler på senteret. Vi samarbeider om idéer, ulike oppgaver og koordinering, - blant annet bidrar personer fra gruppene med sin kompetanse og interesser i barnehagen og foreldrene deltar som mannskap på Bryggerhuset. Vi har også utviklet et godt samarbeid med deltakere fra LKA-prosjektet som er i barnehagen på arbeidstrening Gaver Stiftelsen har mottatt minnegaver i forbindelse med tidligere medlem Tore Ødegård og tidligere gruppeleder Tove Bergs bortgang. I forbindelse med et jubileum for Berit Markussen har vi også mottatt betydelige beløp. Vi har også mottatt gaver fra Holmen Sanitetsforening og Rotaryklubbene i Asker (Semiaden). En stor og inspirerende takk til alle givere. 14

15 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker Samarbeid med NaKuHel Norge og NaKuHel-nettverket i Akershus Senteret har tilrettelagt møter og arrangementer, samt formidlet kontakter for NaKuHel Norge. I forbindelse med etableringen av flere NaKuHel-sentra og miljøer, har senteret fått mange besøk og også bidratt med erfaringer andre steder. NaKuHel Asker har representanter i Stiftelsen NaKuHel Norges styre og i Foreningen NaKuHel Norge (Akershus-nettverket) Hjemmesiden Hjemmesiden har blitt videreutviklet. Siden har blitt en svært viktig informasjons- og formidlingskanal for aktiviteter og arrangementer ved senteret. En stor takk til Martin Vånar (første halvår) og Aslak Asklien som har tatt på seg oppgaven med etablering av de nye sidene, samt oppfølgingen også i det daglige etter innspill fra administrasjonen og gruppeledere Arrangementer Årsmøtearrangement med foredrag ved Kristin Irén Dijkman: Veien til vekst Kulturuken i Asker: konsert, kulturukekafé og utstilling. Sesongåpning av danseplattingen sammen med Asker Spell og Danselag. Sommerfest på Tangen for frivillige, styret, ansatte, m.fl. Tur for frivillige til Hovedøya og Hadeland Glassverk Konserter og allsangkvelder i Smia Julemarked: Verksteder og aktiviteter, riding for barna, utsalg, marked, levende musikk og kafé Medvirkning på Isfestivalen Utleie/tilrettelegging: Forskjellige foreninger og grupper har leiet små og større rom for møter, helgekurs og arrangement gjennom hele året og vi har tilrettelagt for seminarer, kurs og andre arrangementer. Utstillinger: diverse utstillinger, inkludert elevutstillinger ved malegruppen og Vedic Art-gruppene og andre. Fast Månedens bilde i Smia. Foredrag/omvisninger: for humanitære organisasjoners møter og informasjon på institusjonsbesøk Støtte til en gutt skolegang Gambia: Butterfly Friends driver 100 % frivillig innsats og har bygget opp en rekke skoler, barnehager (kr 150 pr mnd) Jansløkka skole: tilrettelegging for at elever kan hente skolens juletre. Som gjenytelse ryddet elevene søppel rundt Semsvannet om våren. Jansløkka skole har hatt skolehage i NaKuHel-hagen. Besøk fra ledelsen i Helsedirektoratet i desember: Temaet var Hvordan kan NaKuHel bidra som aktør i Samhandlingsreformen? Ordfører, rådmann og nestleder for Vestre Viken helseforetak var til stede. Salg av På tur rundt Semsvannet : Så å si alle de 2000 eksemplarene er solgt. Evt revidering av boka og trykking av nytt opplag vil bli vurdert. Asylmottaket på Dikemark: Samarbeidet med transittmottaket på Dikemark ble trappet ned i vårsesongen, som en følge av mottakets usikre fremtid. Etter nedleggelse ble et spennende og godt samarbeid avsluttet. 15

16 Bryggerhuset på Tveiter gård. Fra Semiaden barnas dag! 3.5. Andre aktiviteter Studenter Undervisning for studenter ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap Praksis i folkehelse for en 3. års sykepleierstudent fra Høgskolen i Akershus Praksis i folkehelse for 3. års studenter fra Norges Idrettshøgskole, Fysisk aktivitet for Funksjonshemmede (FAF) Undervisning og formidling til studenter fra Folkeuniversitetet i Drammen, FU på Nedre Romerike, Kongsvinger og i Oslo, Fagskolen for helsearbeidere I samarbeid med og på oppdrag fra Folkeuniversitetet i Drammen utvikles det nå en fagplan for et nytt to-årig deltids vekttallsstudium innen folkehelse (naturkultur-helse). Målsettingen er at planen skal være godkjent innen 2013, og at de første studentene kan begynne i Deltakelse på seminarer, konferanser og nettverk Tone Jakobsen og Jorunn Marie Thon har deltatt på seminar i Mindfulness Tina Tønsberg og Kristin Bredal Berge har deltatt på den årlige regionkonferansen for frivilligsentraler Kristin Bredal Berge deltar i nettverksgruppen for ledere av frivillighetssentralene i Asker, Bærum og Follo Utdeling av Ambolten og Ildsjelprisen 2011 Jan Roger Fusdahl fikk endelig stiftelsens Ambolten, som er en takk for en betydelig innsats for NaKuHel over tid. Hans engasjement er spesielt knyttet til utviklingen av senteret, spesielt drivhuset og de fire hagene vi disponerer. Spesielt nevnes hans utholdenhet, kunnskaper, praksis og en inkluderende holdning. Jan Roger har også vært styremedlem i stiftelsens styre i en rekke år. "Årets ildsjel" er en takk til en person som har gjort en ekstraordinær innsats i år. Hilmar Lunde fikk årets pris; hans store innsats gjennom 15 år som styreleder og i styret, som aktiv bidragsyter på mange plan. Han er blant annet leder av Naturfaggruppa som har utviklet mye infomateriell om Semsvannsområdet. 16

17 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker Konklusjon / utfordringer 4.1. Styrets hovedfokus NaKuHel-senteret har hatt et aktivt og innholdsrikt år! Møteplassen har utviklet seg videre med interessante oppgaver knyttet til enkeltpersoner, prosjekter og planer for ulike områder. Styrets oppgave er å sikre best mulig grunnlag for driften, og vil derfor i tiden fremover ha hovedfokus på følgende områder: Økonomi og ressurser Det er en kontinuerlig prosess å sikre inntektsgrunnlaget og ha kontroll på kostnadene. Med utvidelsene av kjøkkenet, forventes økte utgifter å bli kompensert med økt produksjon og bruk av Smia. Kjøkkenet er en sentral arena for våre viktigste ressurser; de frivillige, arbeidstreningen og ansatte. Styret er derfor glade for at det har vært mulig å gi denne delen av senteret et løft. Smia-kjøkkenet er på mange måter selve hjertet i NaKuHel-huset! Ambisjonen med å etablere et permanent LKA-arbeidstreningstilbud fortsetter. Videre tilstrebes en aktiv innsats for å finne frem til relevante tilskuddsordninger for å imøtekomme fremtidige utfordringer Utvikling og vekst Med Tankesmia som metode har vi det siste året kommet videre i å vurdere mulige fremtidige utviklingsretninger. Med samfunnets økte fokus på folkehelse og generell økt forståelse for betydningen av samspillet natur-kultur-helse, opplever senteret stor interesse og pågang. Dette inspirerer og bidrar til nye utfordringer. Styret vil fortsette å arbeide i retningen om etableringen av et Vitensenter Folkehelse, i et tett samarbeid / partnerskap med kommunen og andre. Barn og unge blir et satsningsområde fremover Lokaler og Semsvannsområdet Styret er opptatt av at grunnlaget legges nå for å sikre veien videre for NaKuHel-senteret kan fortsette sin virksomhet på Sem, også etter 2015 når leieavtalen med Universitetet for Miljø- og Biovitenskap går ut. Våre lokaler på Sem, beliggenheten og møteplassene i Semsvannsområdet, Askers 1000-årssted, som i de siste 17 årene har manifistert seg, er en sterkt medvirkende årsak til senterets identitet og omfattende aktivitet. Sem i Asker, Thorbjørn Stengrimsen Tor Kristian Østeby Vegard Olderheim styremedlem styreleder styremedlem Karl Bønnhoff Jan Martin Larsen Annette Sett Gjessing styremedlem styremedlem styremedlem Arthur Collett Knudtzon Hilmar Lunde Jorunn Marie Thon Terje Reinertsen styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem 17

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014 Grupper m/ STORE bokstaver og aktiviteter m/ små bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietagere "Smia" kafé er åpen tirsdag - fredag kl 10-14, lørdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014 Grupper m/ STORE bokstaver og aktiviteter m/ små bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietagere

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014 Grupper m/ STORE bokstaver og aktiviteter m/ små bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietagere AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014 Grupper m/ STORE bokstaver og aktiviteter m/ små bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietagere "Smia" kafé er åpen tirsdag - fredag kl 10-14, lørdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdag og søndag kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014 Grupper m/ STORE bokstaver og aktiviteter m/ små bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietagere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpenmandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdag og søndag kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2008

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2008 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2008 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen tirsdag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 12-16 "Bryggerhuset"

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Stiftelsen NaKuHel Asker Natur-Kultur-Helse senteret i Asker Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd,

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdag og søndag kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdag og søndag kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpenmandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

Velkommen til møteplassen NaKuHel!

Velkommen til møteplassen NaKuHel! Velkommen til møteplassen NaKuHel! Natur-Kultur-Helse-senteret på Sem Velkommen til et inkluderende fellesskap NaKuHel er en god møteplass og fellesskapsarena med muligheter for deltakelse i et mangfold

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2017

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2017 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2017 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpenmandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8 Stiftelsen NaKuHel Asker Natur-Kultur-Helse senteret i Asker Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd,

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Stiftelsen NaKuHel Asker Natur-Kultur-Helse senteret i Asker Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd,

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen

Detaljer

Nytt fra NOVEMBER - DESEMBER 2013 21 FORSKJELLIGE NAKUHEL-GRUPPER & MANGE KURS I REGI AV ANDRE NY GRUPPE: FARGEGLEDE MED MONA

Nytt fra NOVEMBER - DESEMBER 2013 21 FORSKJELLIGE NAKUHEL-GRUPPER & MANGE KURS I REGI AV ANDRE NY GRUPPE: FARGEGLEDE MED MONA Nytt fra NOVEMBER - DESEMBER 2013 21 FORSKJELLIGE NAKUHEL-GRUPPER & MANGE KURS I REGI AV ANDRE NY GRUPPE: FARGEGLEDE MED MONA FRISKLIVGRUPPER & NY UTSTILLING LOKALHISTORIE & RUG -KVELD JULEHUSET PÅ SEM

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpenmandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 3 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpenmandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

Nytt fra 1. HJELPSKURS JULEMARKED OG JULEFEST DAGSUTFLUKT TIL EGGEDAL KONSERTER OG UTSTILLINGER FOREDRAG OG KONFERANSE LIVSKVALITET OG ARBEID

Nytt fra 1. HJELPSKURS JULEMARKED OG JULEFEST DAGSUTFLUKT TIL EGGEDAL KONSERTER OG UTSTILLINGER FOREDRAG OG KONFERANSE LIVSKVALITET OG ARBEID Nytt fra 1 NOVEMBER DESEMBER 2011 1. HJELPSKURS JULEMARKED OG JULEFEST DAGSUTFLUKT TIL EGGEDAL KONSERTER OG UTSTILLINGER FOREDRAG OG KONFERANSE LIVSKVALITET OG ARBEID FRISKLIVGRUPPE FOR UNGDOM 25 FORSKJELLIGE

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging Organisasjon: Foreningen for Williams Syndrom Forord Denne rapporten redegjør

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Nytt fra AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER 2012

Nytt fra AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER 2012 1 Nytt fra AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER 2012 23 FORSKJELLIGE NAKUHEL-GRUPPER OG MANGE KURS I REGI AV ANDRE FLAGGERMUSAFTEN (FOREDRAG OG SAFARI) LOKALHISTORIE / FOREDRAG OG DAGSTURER SOPPKURS OG KOM DEG

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Sommerleir 2014, Williams syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Forebygging.

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Sommerleir 2014, Williams syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Forebygging. SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Sommerleir 2014, Williams syndrom Prosjektnr: 2013-1-590 Virksomhetsområde: Forebygging Organisasjon: Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen for Williams Syndrom 1 Forord

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Kulturting 2013. Torsdag 28. februar 2013 Ullr/Herredsstyresalen, Ullensaker Kulturhus Tilstede: se vedlagt liste

Kulturting 2013. Torsdag 28. februar 2013 Ullr/Herredsstyresalen, Ullensaker Kulturhus Tilstede: se vedlagt liste Kulturting 2013 Torsdag 28. februar 2013 Ullr/Herredsstyresalen, Ullensaker Kulturhus Tilstede: se vedlagt liste KULTURTINGETS MINI KULTURKONFERANSE 1. Velkommen v/berit Nafstad Lyftingsmo, nestleder Ullensaker

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdag og søndag kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE 2009/2010 Side 1 av 5 Barnehagens årsplan er en forlengelse av virksomhetsplanen i kommunen, som er gjeldende for alle barnehagene. Barnehagenes

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

23 FORSKJELLIGE NAKUHEL-GRUPPER OG MANGE KURS I REGI AV ANDRE

23 FORSKJELLIGE NAKUHEL-GRUPPER OG MANGE KURS I REGI AV ANDRE 1 Nytt fra JANUAR FEBRUAR MARS 2012 23 FORSKJELLIGE NAKUHEL-GRUPPER OG MANGE KURS I REGI AV ANDRE UTSTILLINGER LOKALHISTORIE / FOREDRAG AKTIVITETSDAG PÅ BRYGGERHUSET NAKUHEL DAGSEMINAR KONSERT LIVSKVALITET

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest

Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest Litt seinere da jeg skulle bygge meg opp igjen, ble jeg utfordret t av en friluftsmann i NaKuHel-miljøet miljøet: : "Olaf,

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune Ordfører Lene Conradi Asker kommune Sterk frivillighet i bygda > Frivillig innsats har en stor plass i Asker > Halvparten av Askers innbyggere deltar i

Detaljer

På lag med framtida VIRKSOMHETSPLAN FOR NYPLASS SFO (revideres årlig hver vår) LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida VIRKSOMHETSPLAN FOR NYPLASS SFO (revideres årlig hver vår) LINDESNES KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN FOR NYPLASS 2016-2017 (revideres årlig hver vår) LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Fokusområder til 3. Handlingsprogram 2 1.Bakgrunn Kommuneplanens ambisjon er et lokalsamfunn der

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Nytt fra 23 FORSKJELLIGE NAKUHEL-GRUPPER OG MANGE KURS I REGI AV ANDRE KONSERTER I SMIA UTSTILLINGER I 2. ETASJE SEMSVANNSRUNDEN STARTER OPP IGJEN

Nytt fra 23 FORSKJELLIGE NAKUHEL-GRUPPER OG MANGE KURS I REGI AV ANDRE KONSERTER I SMIA UTSTILLINGER I 2. ETASJE SEMSVANNSRUNDEN STARTER OPP IGJEN Nytt fra 1 APRIL MAI - JUNI 2012 23 FORSKJELLIGE NAKUHEL-GRUPPER OG MANGE KURS I REGI AV ANDRE KONSERTER I SMIA UTSTILLINGER I 2. ETASJE SEMSVANNSRUNDEN STARTER OPP IGJEN KULTURUKEN I ASKER: VÅRSLEPP PÅ

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral ØSTFOLD Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2 Sarpsborg Øst Frivilligsentral Prosjekt Nevenyttig er et samarbeidsprosjekt mellom sentralens frivillige seniorer og ungdommer tilknyttet NAV. Ungdommene

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE VÅR 2017 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

Natur-Kultur-Helse. Aktiviteter som medisin og folkehelse. Gunnar Tellnes

Natur-Kultur-Helse. Aktiviteter som medisin og folkehelse. Gunnar Tellnes Natur-Kultur-Helse Aktiviteter som medisin og folkehelse Gunnar Tellnes Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Hedmark www.tellnes.info Fagkonferanse, Biri 25. mars 2009 Fylkesmannen

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999 SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden Telefon 69 17 64 82 Åpningstid: mandag fredag 10-14 ÅRSRAPPORT 1999 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer