Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen: 09:00 til 09:20 Formidling status v/ Øivind Andresen og Jarl Alnæs 09:20 til 10:00 Samfunnskontrakten status v/ Kristin Monsen og Kristin Bergundhaugen 10:00 til 10:40 Lærlingklausulen v/ John Arve Eide og Jan Tvedt 10:40 til 11:00 Pause 11:00 til 11:30 Årsrapporten lærlingsundersøkelsen og sammenligningspunkter v/ Stig Mellum og Jan Tvedt 11:30 til 11:45 Referat fra og Aktivitetsplan 2014 Yrkesopplæringsnemnda i Oslo og Akershus 12:00 Lunsj i kantina 1

2 Saksliste Saksnr 15/14 Tittel Saker til behandling Oppnevning og kvalitetssikring av prøvenemnder 16/14 Samfunnskontrakten for flere læreplasser - styrking av samarbeidet med opplæringskontorene og næringslivet i regionen for å øke antall læreplasser. 17/14 Samfunnskontrakten for flere læreplasser - tiltaksplan for flere lærlinger i kommunene. 18/14 Samfunnskontrakten for flere læreplasser - tiltaksplan for å øke antallet læreplasser i egne virksomheter. Orienteringsnotater 5/14 Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 21. mai til 21. august

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 15/14 Yrkesopplæringsnemnda Oppnevning og kvalitetssikring av prøvenemnder i AFK Innstilling Yrkesopplæringsnemnda orienteres om prosessen rundt oppnevning av nye prøvenemnder for perioden til , samt utfordringene knyttet til kvalitetssikring av prøvenemndsarbeidet og prøvegjennomføringen. Rekruttering av prøvenemndsmedlemmer og kvalitetssikring av fag/-svenneprøvene er svært viktig for å sikre god kvalitet innfor fag- og yrkesopplæringen og vi ber yrkesopplæringsnemnda bidra i dette arbeidet. Sammendrag I følge forskrift til Opplæringsloven 3-56 skal fylkeskommunen hente inn forslag til medlemmer i prøvenemnder fra partene i arbeidslivet. Fylkeskommunen kan om nødvendig også hente inn forslag fra andre. Prøvenemnder blir oppnevnt for en periode på fire år, som sammenfaller med en fylkestingsperiode. Fylkeskommunen har ansvar for oppnevning, godkjenning og kvalitetssikring av prøvenemndene. Per dags dato det oppnevnt 480 prøvenemndsmedlemmer i Akershus fylkeskommune fordelt på 75 ulike lærefag. Hvert fylke har ansvar for å ha prøvenemnder i de fagene hvor de har lærekontrakter eller eventuelt praksiskandidater som ønsker å avlegge fag/-svenneprøve. I enkelte fag er det oppnevnt felles prøvenemnder i samarbeid med andre fylker. Prøvenemndene har ansvar for planlegging og gjennomføring av fag-/og svenneprøver. Dette arbeidet omfatter godkjenning av prøvesteder etter gjeldende forskrifter og vurdering av kandidater som avlegger sine fag-/svenneprøver eller kompetanseprøver. Akershus fylkeskommune opplever at det er en utfordring å rekruttere riktig antall kvalifiserte prøvenemnder i enkelte fag. Prøvenemnda må tilfredsstille de faglige kravene 3

4 som er nedfelt i opplæringsloven med tilhørende forskrift, samtidig som de skal forholde seg til formelle bestemmelser knyttet til prøveavvikling og krav til dokumentasjon. Personlig egenhet er også viktig. Akershus fylkeskommune ønsker å arbeide målrettet med rekrutteringen av nye prøvenemnder frem mot den nye oppnevningsperioden. Vi har startet en kartlegging av fremtidige behov for prøvenemnder innenfor de ulike fagene. Ut i fra dette ser det ut til at det vil være nødvendig å oppnevne på nytt ca. 50 prosent av prøvenemndene som er aktive i nåværende periode, samt rekruttere ca. 240 nye prøvenemnder fordelt på ulike fag. Bakgrunn og saksopplysninger Opplæringsloven 4-2 og 12-4 angir oppgavene til yrkesopplæringsnemnda og fylkeskommunen. Noen av oppgavene som er særlig relevante i framlagte sak, er følgende: etter forslag fra yrkesopplæringsnemnda oppnevner fylkeskommunen en eller flere prøvenemnder yrkesopplæringsnemnda fremmer behov og synspunkter fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen fylkeskommunen skal legge vekt på det yrkesopplæringsnemnda har vedtatt eller uttalt når den avgjør saker som gjelder fag- og yrkesopplæringen yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for å heve kvaliteten på hele fag- og yrkesopplæringen yrkesopplæringsnemnda skal vurdere å uttale seg om rutiner i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten av fag- og yrkesopplæringen yrkesopplæringsnemnda skal vurdere hvordan partene i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og sikring i fag- og yrkesopplæringen yrkesopplæringsnemnda skal vurdere hvordan kompetanseutvikling kan sikres Prøvenemndsarbeidet er et viktig ledd i fag- og yrkesopplæringen. Det er de som skal sikre at fagarbeidere har de nødvendige kvalifikasjonene innenfor sitt fag. De som foreslås og oppnevnes som medlemmer av prøvenemnda bør som et minimumskrav ha formell fagutdanning, eller eventuelt lang allsidig praksis eller annen relevant utdanning som gjør dem egnet til å planlegge, legge til rette for og vurdere en fag-/ svenneprøve eller kompetanseprøve. De bør også være aktive i faget. I følge forskrift til opplæringsloven 3-65 skal fylkeskommunen sikre at medlemmene i nemnda har vurderingsfaglig kompetanse og formell faglig kompetanse. Med vurderingsfaglig kompetanse stilles det ikke krav til pedagogisk kompetanse, men at de som et minimumskrav har gjennomgått fylkeskommunens skolering for 4

5 prøvenemndsmedlemmer. Hvert år er det ca kandidater som skal avlegge fag- /svenneprøve i Akershus fylkeskommune. I enkelte fag og bransjer har det vist seg at det er vanskelig å rekruttere nok kvalifiserte prøvenemnder. Det fører til at både lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater har måttet vente utover rimelig tid for å få avvikle sin fagog svenneprøve eller kompetanseprøve. Problemstillinger og alternativer Akershus fylkeskommune har i likhet med samarbeidene fylker erfart at det er flere utfordringer knyttet til prøvegjennomføringen og prøvenemndas arbeid. Manglende prøvenemndsmedlemmer i enkelte fag oppfattes å være hovedutfordringen. Vi ser også at det er utfordringer knyttet til kvaliteten på fagprøve gjennomføringen og de økonomiske betingelsene knyttet til prøvenemdsvervet. Flere prøvenemndsmedlemmer har gitt tilbakemeldinger om at det er problematisk å få fri fra arbeidsgiver for å utføre sitt verv. Enkelte av medlemmene har da brukt sin fritid på prøvenemndsarbeidet. Dette har ført til en for stor total belastning for disse medlemmene og de har sett seg nødt til å trekke seg fra vervet. Fylkeskommunen har ved flere anledninger opplevd det som problematisk å skulle sikre at prøvenemndene har den nødvendige vurderingsfaglige kompetansen som opplæringsloven stiller krav om. Vi har også erfart at prøvenemnda ikke alltid forholder seg til de formelle kravene som gjelder for prøvenemndas arbeid og prøvegjennomføringen. Fylkeskommunen innkaller prøvenemndsmedlemmene til kurs og samlinger for å sikre at prøvenemndene har den nødvendige vurderingsfaglige kompetansen og at rutiner blir ivaretatt. En del prøvenemndsmedlemmer har vist motvilje mot å delta på disse kursene og samlingene og har valgt å trekke seg fra vervet. I enkelte tilfeller har fylkeskommunen vært nødt til å sette prøvenemnder til side og oppnevne nye. Fylkesrevisjonen stilte høsten 2013 en del spørsmål til Akershus fylkeskommune angående prøvenemndshonoreringen og rutinene knyttet til dette. Det ble derfor foretatt en gjennomgang av de ulike betingelsene for honorering. En del prøvenemndsmedlemmer hadde inntil da krevd refusjon for tapt arbeidsfortjeneste gjennom sitt enkeltmannsforetak uten at de generelle vilkårene for enkeltmannsforetak var oppfylt. Fylkeskommunen har i hele 2014 fortsatt arbeidet med kvalitetssikring og kontroll av prøvenemndshonoreringen. Vi har erfart at enkelte prøvenemndsmedlemmer har fått honoreringer på galt grunnlag, og at enkelte fag- /svenneprøver har blitt uforholdsmessige kostbare å gjennomføre. Nye rutiner har ført til at noen prøvenemndsmedlemmer har valgt å trekke seg fra vervet. 5

6 Prøvenemndene, og arbeidet de utfører er svært viktig for å opprettholde en høy standard på fag- og yrkesopplæringen. Prøvenemdene skal sikre den faglige standarden innenfor de ulike fagene og fylkeskommunen skal se til at dette skjer etter gjeldene retningslinjer. Dersom vi ikke klarer å rekruttere riktig antall prøvenemnder innen de ulike fagene vil dette føre til at mange kandidater vil måtte vente uforholdsmessig lenge på å få sluttført sin fagutdanning. Dette vil igjen kunne gi mangel på faglært arbeidskraft innen enkelte fag og bransjer. Akershus fylkeskommune jobber systematisk med å utvikle et kvalitetsvurderingssystem som skal sikre kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen. Kvalitetsvurderingssystemet innebærer også det å utvikle og kvalitetssikre prøvenemndsarbeidet gjennom kurstilbud, faglig fora, stikkprøver og tilsyn underveis. Prøvenemnda skal prøve kandidatens kompetanse slik den er beskrevet i læreplanen for vg3/opplæring i bedrift. Prøvenemndsmedlemmer bør ha en genuin interesse for faget og de skal representere den faglige kontrollen av opplæringen i bransjen. Akershus fylkeskommune ber yrkesopplæringsnemnda å formidle dette behovet videre til sine organisasjoner. Oslo, Alf Skaset fylkesdirektør Saksbehandler: Gaber Rashed Moharem Vedlegg: oversikt over behovet for prøvenemnder fordelt på fag samt framdriftsplan for oppnevningsperioden. 6

7 Vedlegg 1 Tabellen viser behovet for nye medlemmer, men vi vil også ta imot forslag i alle fagene. Vi gjør dere oppmerksomme på at det største behovet ligger i regionene Asker, Bærum og Follo. Programområdet Fag Behovet Bygg- og anleggsteknikk Anleggsmaskinførerfaget 6 nye medlemmer Betongfaget 4 nye medlemmer Murerfaget 4 nye medlemmer Malerfaget 4 nye medlemmer Rørleggerfaget 16 nye medlemmer Taktekkerfaget 4 nye medlemmer Vei- og anleggsfaget 4 nye medlemmer Tømrerfaget 16 nye medlemmer Designe og håndverk Taksidermistfaget, særløp 2 nye medlemmer Frisørfaget 14 nye medlemmer Kjole- og draktsyerfaget 2 nye medlemmer Storurmakerfaget 2 nye medlemmer Elektrofag Automatiseringsfaget 6 nye medlemmer Dataelektronikerfaget 6 nye medlemmer Elektrofaget 16 nye medlemmer Elektroreparatørfaget 4 nye medlemmer Energimontørfaget 4 nye medlemmer Avionikerfaget 6 nye medlemmer Flymotormekanikerfaget 4 nye medlemmer Flystrukturmekanikerfaget 4 nye medlemmer Flysystemmekanikerfaget 4 nye medlemmer Naturbruk Anleggsgartnerfaget 6 nye medlemmer 7

8 Hovslagerfaget 3 nye medlemmer Skogfaget 3 nye medlemmer Media- og kommunikasjon Fotograffaget 3 nye medlemmer Restaurant- og matfag Institusjonskokkfaget 3 nye medlemmer Bakerfaget 4 nye medlemmer Butikkslakterfaget 4 nye medlemmer Konditorfaget 4 nye medlemmer Service og samferdsel IKT-servicefaget 10 nye medlemmer Reiselivsfaget 6 nye medlemmer Salgsfaget 4 nye medlemmer Logistikkfaget 8 nye medlemmer Yrkessjåførfaget 10 nye medlemmer Teknikk og industriell produksjon Anleggsmaskinmekanikerfaget Landbruksmaskinmekanikerfaget 4 nye medlemmer 4 nye medlemmer Hjulutrusningsfaget 2 nye medlemmer Motormekanikerfaget 2 nye medlemmer Motorsykkelfaget 2 nye medlemmer Reservedelsfaget 4 nye medlemmer Finmekanikkerfaget 2 nye medlemmer Industrimekanikerfaget 4 nye medlemmer Industrimontørfaget 4 nye medlemmer Sveiserfaget 2 nye medlemmer 8

9 Vedlegg 2 Framdriftsplan for ny oppnevningsperiode Tidspunkt Aktiviteter Notater Våren Forarbeid. Utarbeidelse av brev, informasjonshefte. Ok. Våren høsten August Liste over medlemmer som skal takke for seg. Liste over behovet framover. Orienteringssak til YON. Oppnevning og kvalitetssikring av prøvenemnder. Pågår. Ok. Høsten Spredning av informasjon om rekrutteringsprosessene. Registrering av nye medlemmer. Mars Utsendelse av takkebrev og attester til eksiterende medlemmer. Datoen kan endres. Mai juni Registering av nye og gamle medlemmer. Datoen kan endres. August des Utsendelse av innkallingsbrev til gjennomføring av skolering av alle medlemmer. 9

10 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Hovedutvalg for utdanning og kompetanse /14 Yrkesopplæringsnemnda Samfunnskontrakten for flere læreplasser - styrking av samarbeidet med opplæringskontorene og næringslivet i regionen for å øke antall læreplasser. Innstilling Saken tas til orientering. Sammendrag I saksframlegget behandles ett av tre vedtatte verbal- og oversendelsesforslag i FT-sak 106/13 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan , verbalforslag 3, der fylkestinget ber om en sak om hvordan fylkeskommunen kan styrke samarbeidet med opplæringskontorene og næringslivet i regionen for å øke antall læreplasser. Verbalforslaget ses i sammenheng med de to andre vedtatte verbal-/oversendelsesforslagene, da alle vedtakene omhandler ønsket om å øke antall læreplasser/lærlinger. De to sistnevnte vedtakene behandles i egne saker. Alle vedtakene ses i sammenheng med samfunnskontrakten for flere læreplasser og fylkeskommunens forpliktelser i denne. Behandlingen av det vedtatte verbalforslag 3 i FT-sak 106/13 innlemmer deler av vedtak 11 i FTsak 48/14 Inntektsrammer og strategier for ØP , der fylkestinget ber om en sak vedrørende økning av antall lærlinger i privat og offentlig sektor samt opplæringskontorenes rolle og nye former for samarbeid mellom skole, næringsliv og offentlig sektor. Som bakgrunn omtales tidligere politiske saker med relevans for den foreliggende saken. Videre vises det til forarbeidet med de tre ovennevnte vedtakene. Dagens situasjon med hensyn til samarbeid med lokalt nærings-/arbeidsliv og opplæringskontor beskrives samt læreplass- /lærlingsituasjonen innenfor ulike programområder og lærefag. Det pekes også på utviklingsområder. I saken omhandles betydningen av fleksibilitet i opplæringstilbudene og utfordringer knyttet til dimensjonering. Dette ses i sammenheng med samfunnskontrakter inngått mellom staten og partene i arbeidslivet. Til sist beskrives Akershus fylkeskommunes tiltaksplaner for styrking av regionalt samarbeid skole nærings-/arbeidsliv og opplæringskontor samt tidligere og planlagt bruk av intensjonsavtaler. 10

11 Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Vedtatte verbal- og oversendelsesforslag i FT-sak 106/13 og samfunnskontrakten for flere læreplasser I forbindelse med behandling av FT-sak 106/13 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan ble følgende verbalforslag/oversendelsesforslag vedtatt: Verbalforslag 3, s. 19 i protokollen: 3. Det legges frem en sak om hvordan fylkeskommunen kan styrke samarbeidet med opplæringskontorene og næringslivet i regionen for å øke antall lærlingplasser. Dette vedtaket ses i sammenheng med to vedtatte oversendelsesforslag i samme møte, som i likhet med verbalforslag 3, kan knyttes til samfunnskontrakten for flere læreplasser og fylkeskommunens forpliktelser i denne. De to vedtatte oversendelsesforslagene behandles i egne, separate saker. I FT-sak 32/14 Samfunnskontrakten for flere læreplasser oppfølging av verbalforslag og oversendelsesforslag i FT-sak 106/13, ble hovedinnholdet i samfunnskontrakten gjengitt, og det ble redegjort for Akershus fylkeskommunes arbeid med å følge den opp. I saken ble det videre informert om hvordan de tre fylkestingsvedtakene skulle følges opp og hvordan de ses i sammenheng med samfunnskontrakten for flere læreplasser. Det ble også vist til FT-sak 4/14 ØP : oppfølging av verbalvedtak, der fylkesrådmannen la fram forslag til hvordan verbalforslag vedtatt av fylkestinget ved budsjettforhandlingen i desember 2013 skal følges opp. I sak 32/14 varslet fylkesrådmannen at det ikke ville være mulig å legge fram politiske saker knyttet til de tre nevnte vedtakene allerede i april-/maimøtene, men at de i stedet ville bli lagt fram i høstterminen. Når de tre vedtatte verbal- og oversendelsesforslagene i FT-sak 106/13 ses i sammenheng med samfunnskontrakten, er det særlig med henvisning til én av de tre overordnede målsettingene (resultatmålene): å øke andelen lærekontrakter med 20 prosent innen utgangen av 2015 med utgangen av 2011 som «nullpunkt». Alle disse vedtakene har til felles at fylkestinget ønsker flere (lærling-)læreplasser i privat sektor (næringslivet), i offentlig sektor (kommunene) og i egne virksomheter (videregående skoler, veiledningssentrene, folkehøgskolene, sentraladministrasjonen m.fl.). I tillegg til de vedtatte verbal- og oversendelsesforslagene i FT-sak 106/13, ble blant annet følgende vedtatt i FT-sak 48/14 Inntektsrammer og strategier for ØP i junimøtet 2014, under overskriften Tillegg, Utdanning og kompetanse: 11. Det legges frem en sak om hvordan antall lærlinger i Akershus kan økes både i private bedrifter og hos offentlige aktører. I den forbindelse vurderes også opplæringskontorenes rolle og nye former for samarbeid mellom skole, næringsliv og offentlig sektor. Saken skal belyse muligheten for å redusere antallet elevplasser på tredje påbygningsår og muligheten til å utvide retten til å ta tredje påbygningsår etter at læretiden er fullført. Fylkesrådmannen mener de to første setningene i vedtak 11 omhandler de samme forhold som de tre vedtatte verbal- og oversendelsesforslagene i FT-sak 106/13, og velger derfor å behandle det ovennevnte vedtaket i FT-sak 48/14 i foreliggende sak. Den siste setningen, muligheten for å redusere antallet elevplasser på tredje påbygningsår og muligheten til å utvide retten til å ta tredje påbygningsår etter fag-/svennebrev, vil behandles i en egen politisk sak. 11

12 I løpet av de seineste årene har det vært fattet flere politiske vedtak som omhandler ønsket om å øke antallet læreplasser, både i privat og offentlig sektor. Opprettelsen av forsøk med regionale lærlingansvarlige er ett eksempel, vedtak om å styrke rekrutteringen av helsefagarbeidere (lærlinger) er et annet. I tillegg har det tidligere vært fattet vedtak om å fremme saker for fylkestinget om hvordan fylkeskommunen kan ha et tettere og mer forpliktende samarbeid med næringsliv og kommuner. Følgende politiske saker og vedtak har relevans for foreliggende sak (vedtak 3) og sakene knyttet til vedtak 4 og 5: Vedtak i FT til saken 44/11 Inntektsrammer og strategier for ØP om et tettere og mer forpliktende samarbeid med næringslivet for å skape flere læreplasser. Vurdering av om fagopplæringen i Akershus er organisert på en hensiktsmessig måte. HU-UTD-sak 13/12: Sluttevaluering av pedagogisk prosjekt med lærlingansvarlig og økt lærlingtilskudd. Opprettelse av fire rådgiverstillinger i veiledningssentrene etter forsøk med lærlingansvarlige. HU-UTD-sak 34/12 Organisering av fylkeskommunens oppgaver knyttet til fagopplæring og fagopplæringsoppgaver i veiledningssentrene, juni Oppfølging av FT-vedtak PS 44/11, samt oppgavebeskrivelse rådgiverstillinger (alt. A vedtatt). Orienteringsnotat YON sak 2/13 Oversikt over hvem som gjør hva i administrasjonen og veiledningssentrene. Oppgavebeskrivelse AVO-rådgivere. FT-sak juni 2009 Inntektsrammer og strategier for ØP Verbalvedtak om å ta kontakt med og opprette avtaler med helseforetakene og kommunene for å skaffe rom til flere lærlinger. FT-sak 58/10 Helsearbeiderfaget rekruttering. Vedtak om læreplass til alle søkere med bestått Vg1 og Vg2 og andre vedtak for å styrke helsearbeiderfaget (7 pkt.) HU-UTD-sak 2/11 Helsearbeiderfaget oppfølging av FT-sak 58/10. Vedtak om nedsettelse av arbeidsgruppe for å utarbeide program til en konferanse om helsearbeiderfaget. HU-UTD-sak 43/13 Utprøving av vekslingsmodellen i Akershus. HU-UTD-sak 24/14 Oppfølging av opplæringskontorene, status. Fylkesdirektøren har regionalisert fagopplæringsoppgaver ved å la veiledningssentrene få ansvaret for oppfølgingen av lærlinger, lærekandidater og lærebedrifter, mens de driftsmessige oppgavene rundt læreforhold fortsatt ivaretas sentralt i avdeling for videregående opplæring (AVO). Sentralisert er også oppfølgingen av opplæringskontorene. Denne organiseringen med en oppgavedeling mellom sentralt og regionalt nivå, forutsetter godt samarbeid og koordinering både strategisk og operativt, også med hensyn til oppgaver som handler om oppfølging av samfunnskontrakten. Foreliggende sak beskriver hvordan samarbeidet med opplæringskontorene og næringslivet i regionen kan styrkes med formål å øke antallet læreplasser, sett i sammenheng med de vedtatte oversendelsesforslagene 4 og 5 i FT-sak 106/13. Fylkesrådmannen har valgt å flytte følgende setning fra det vedtatte oversendelsesforslag 4 til verbalvedtak 3, da det ser ut til å høre bedre hjemme her: De største opplæringskontorene forplikter seg til å melde inn hvor mange lærlinger de ønsker å ta inn og forplikte sine medlemsbedrifter. Nedsettelse av arbeidsgruppe for å foreslå tiltak og tiltaksplaner knyttet til vedtakene 12

13 Fylkesdirektøren nedsatte i februar 2014 en arbeidsgruppe som skulle arbeide med problemstillinger knyttet til vedtakene og gi innspill til de politiske sakene. Arbeidsgruppens oppgave (mandat) var å: gjøre rede for nå-situasjonen m.h.t. samarbeid med opplæringskontor og lokalt næringsliv (næringslivet i regionen/e). Foreslå tiltak for å styrke dette samarbeidet. gjøre rede for nå-situasjonen m.h.t. lærlinger i kommunene (kommunale virksomheter). Foreslå en tiltaksplan for å øke antallet lærlinger i kommunene. gjøre rede for nå-situasjonen m.h.t. læreplasser i egne virksomheter. Foreslå tiltak for å øke antallet lærlinger i egne virksomheter. 1 Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer, med representanter fra AVO i sentraladministrasjonen og fra regionene ved veiledningssentrene og én videregående skole. Den har vært ledet av regiondirektøren med ansvar for fagopplæring. Gruppen hadde fire møter i perioden mars til juni 2014 og leverte et notat med innspill og anbefalinger til ledergruppen i AVO medio juni Dagens situasjon og utviklingsområder Samarbeid med lokalt næringsliv/arbeidsliv og opplæringskontor og inntak av lærlinger Per i dag er det både forskjeller mellom regionene og mellom skolene med hensyn til kontakt med lokalt næringsliv og ulike bransjer og opplæringskontor. Eksempelvis brukes næringsrådene i Follo-regionen, og det er mye kontakt med opplæringskontorene (blant annet innen logistikk og service og samferdsel), mens det i Asker og Bærum er kontakt med ulike næringsforeninger i samarbeid med kommunene. I tillegg til samlinger/møter for skoler og opplæringskontor, bransjer og lokalt næringsliv, er det en rekke andre arenaer for samarbeid: Årlige samlinger for opplæringskontor og for kommuner (nytt) Fagnettverk skole-arbeidsliv (lærere og representanter for bransjer) Samarbeid knyttet til prosjekt til fordypning (PTF) Regionale yrkes- og utdanningsmesser Regionale kvalitetsfora Når det gjelder inntaket av lærlinger, oppgir opplæringskontorene at konjunktursvingninger påvirker tilgangen på arbeid/arbeidsoppdrag og dermed også inntaket av lærlinger. I tillegg til konjunktursvingninger vektlegger opplæringskontorene de velkjente faktorene fravær og karakterer, «riktig kompetanse» fra skolen samt motivasjon som forklaring på hvorfor bedrifter ikke tar inn lærlinger. Flere opplæringskontor gir også uttrykk for at de med en «returordning» (tilbake til skolen) og/eller ekstra tilskudd ville jobbet hardere for å få lærlinger inn i medlemsbedriftene. Noen understreker behov for ekstra tilskudd til å følge opp lærlinger som har særlige utfordringer. Med god og riktig støtte er mange opplæringskontor positive til å ta inn lærekandidater. Spesielle lærefag og programområder Enkelte lærefag og programområder har særlige utfordringer. Dette gjelder blant annet salgsfaget og logistikkfaget, yrkessjåførfaget og TIP/bilfagene. Utfordringene handler både om dimensjonering, utforming av skoletilbudene og om læreplassituasjonen (se seinere i saken). 1 Med lærlinger menes her også lærekandidater, selv om dette ikke er nevnt i FT-vedtakene. Å øke antall læreplasser omfatter både lærlinger og lærekandidater, da formålet må være å få flest mulig elever til å fullføre det yrkesfaglige opplæringsløpet med høyest mulig kompetanse. 13

14 Salgsfaget og logistikkfaget har få søkere i forhold til det man antar er potensialet i vår region. Til tross for det lave antallet, var det svært få av disse som ble formidlet til læreplass i fjor. Årsakene er trolig sammensatte. Det kan handle om at mange av søkerne har svak skolebakgrunn, men den lave formidlingsgraden kan også skyldes at disse fagene er relativt nye fag med dårlig forankring i fagopplæringen (arbeidslivet) fag som rekrutterer fra det som har vært kalt «hybridprogrammer» 2 - og der flesteparten innenfor utdanningsprogrammet søker påbygning til studiekompetanse eller annet skoleløp. Selv med den svake forankringen av salgs- og logistikkfagene i arbeidslivet, er det ønskelig å ta noen initiativ for å øke formidlingsgraden i disse fagene. I første omgang kan fylkeskommunen ha et tettere samarbeid med opplæringskontorene, og skolene bør kunne samarbeide i større grad med aktuelle bedrifter med tanke på framtidig inntak av lærlinger fortrinnsvis gjennom PTF. Enkelte andre fag med lav andel formidlede til læreplass er små fag, så som mediegrafiker-, konditor- og butikkslakterfaget. I noen av dem er det i tillegg få lærebedrifter, så det er viktig at elevene, med støtte fra skolene, er aktive når det gjelder å skaffe seg læreplass, særlig gjennom PTF. Noen fag har mange som tar fagbrev som praksiskandidater. Det gjelder særlig fag som logistikkfaget, yrkessjåførfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Helse- og oppvekstfagene behandles mer inngående i saken om flere lærlinger i kommunene. Bilfagene er fag som har god forankring i arbeidslivet, og der mange av elevene søker læreplass. De siste årene har det imidlertid vært vanskelig å få læreplass i flere av disse fagene. Særlig gjelder dette i skadefaget og billakkererfaget, men også i bilfaget lette kjøretøy har en del av søkerne ikke lykkes i å få læreplass. Problemene i skade- og lakkfaget ser ut til å være et særfenomen i Oslo/Akershus, slik at det vil være muligheter til å få læreplasser i andre fylker. Flere av søkerne i disse fagene takket ja til forsterket (alternativt) Vg3 i skole for søkere uten læreplass høsten 2013, da dette tilbudet ble igangsatt. Det er mye som tyder på at Vg2-tilbudet på lakk og skade kan være overdimensjonert, men det kan være regionale forskjeller. Den 27. mai 2014 arrangerte Norges bilbransjeforbund, Akershus fylkeskommune og Utdanningsetaten i Oslo kommune «speed-dating» for søkere i bilfagene og 15 lærebedrifter i bilbransjen. Akershus fylkeskommune har hvert år samlinger for søkere uten læreplass i alle fag, og innen bilfagene har det pleid å være en separat samling på ett av opplæringskontorene. Ved denne gangen å invitere lærebedriftene til en slik «speed-dating», håper man å øke andelen formidlede i disse fagene. Etter innspill fra bransjen innen tunge kjøretøy, har Akershus fylkeskommune ved AVO inngått et samarbeid for å rekruttere flere lærlinger til bilfaget tunge kjøretøy. Bakgrunnen var at det gjennom mange år har vært for få søkere i faget og at potensialet for læreplasser er godt. På Vg2 kjøretøy har de andre bilfagene, og i særdeleshet bilfaget lette, fått stor oppmerksomhet på bekostning av bilfaget tunge og andre, mindre lærefag. Et samarbeidprosjekt mellom bransjen innen tunge kjøretøy og en av våre videregående skoler for å øke interessen for faget, planlegges nå videreført og videreutviklet. Bransjen har gitt uttrykk for at de (lærebedriftene) kan ta inn 40 lærlinger i faget, noe som representerer omtrent en tredobling av dagens årlige inntak. Bransjene har gitt uttrykk for at de ønsker et transport- og logistikkfagsenter lokalisert på Gardermoen/Kløfta, der landslinjetilbud for føreropplæring og Opplæringskontoret for transportog logistikkfag bør inngå. Et slikt senter vil kunne knytte til seg skoler i regionen og øke oppmerksomheten rundt og interessen for disse lærefagene, samt synliggjøre karrieremuligheter. 2 NIFU-rapport 50/2013 Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? 14

15 Per i dag er det mange voksne praksiskandidater innen yrkessjåfør-, transport- og logistikkfagene, men styrking av fagmiljøene i et slikt senter vil kunne resultere også i flere læreplassøkere til fagene. Fagskoletilbud i transport og logistikk opprettes ved Jessheim vgs. høsten 2014 i samarbeid med Fagskolen innlandet, og dette vil også kunne bidra til å styrke interessen for og rekrutteringen til fagene. Bygg- og anleggsfagene har tradisjonelt sterk forankring i arbeidslivet, med tømrerfaget som ett av de største lærefagene. Fagene hører ikke til blant de det har vært vanskeligst å skaffe læreplass i, da prosentandelen søkere som får læreplass har pleid å være høy. Derfor er det bekymringsfullt at bygg- og anleggsteknikk er det utdanningsprogrammet som har størst nedgang i søkertall til Vg1, både nasjonalt (med en nedgang på16 prosent) og i Akershus fylkeskommune, til tross for stor etterspørsel etter fagarbeidere i denne bransjen. Også søkningen til læreplass har over tid gått ned i dette utdanningsprogrammet i Akershus, med en nedgang på 18 prosent fra 2009 til 2012 (fra 255 søkere i 2009 til 209 i 2012). 3 Tall for 2013 viser en ytterligere nedgang i antall søkere innenfor bygg- og anleggsfagene og stabilisering/svak oppgang i Reduksjonen i andel søkere til utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk fra 3,6 til 2,5 prosent førte til at tilbudet på Vg1 ble beskåret med sju klasser for skoleåret 2014/ Bransjene innenfor disse fagene er svært konjunkturutsatt og preget av mye arbeidsinnvandring, noe som kan bidra til å fortrenge inntaket av lærlinger i mange bedrifter og dermed svekke ungdommers lyst til å velge videregående opplæring innen bygg- og anleggsfagene. Selv om formidlingsprosenten har holdt seg relativt høy i perioden, er det fortsatt en del som ikke greier å få læreplass. Enkelte av disse takket høsten 2013 ja til alternativt/forsterket Vg3 i skole. Samtidig er det flere svært små fag, der det er få søkere, og der bransjene etterlyser flere lærlinger (eksempelvis maler-, murer- og ventilasjons- og blikkenslagerfaget). Med utgangspunkt i situasjonen innen byggfag, har fylkestinget har bedt om en innskjerping av lærlingklausulen i Akershus, slik Oslo nylig har gjort. Ved å stille strengere krav til leverandører som tar oppdrag for fylkeskommunen om å ha lærlinger, håper man å øke antallet læreplasser, særlig innenfor denne sektoren. Mulighetene for en slik innskjerping er under utredning, og det skal fremmes en politisk sak til fylkestinget om dette høsten Kryssløpsordninger fra studiespesialisering (SSP) til yrkesfag (YF) Det er ikke gode nok ordninger for å rekruttere bredere til Vg2 yrkesfag, og det fins få kryssløpsordninger fra SSP til yrkesfag (IKT-servicefaget). Denne problemstillingen ble reist av Karlsen-utvalget i NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida, som mente at økte muligheter til å rekruttere til et lærefag fra forskjellige Vg2, såkalte kryssløp, kan bidra til å skaffe flere læreplass og til at flere bedrifter får lærlinger. Også Meld. St. 20, På rett vei omhandler kryssløp som en mulighet til å øke antallet lærlinger og læreplasser. En av våre videregående skoler, Rud vgs., foreslår å prøve ut ett alternativ vedrørende struktur gjennom å søke Utdanningsdirektoratet om mulig kryssløp fra Vg1 SSP til Vg2 KEM (klima, energi og miljøteknikk - rekrutterer til lærefagene rørlegger, taktekker og ventilasjons- og blikkenslager). Forslaget forutsetter støtte fra aktuell bransje (Byggenæringens Landsforening, BNL) og Faglig råd for bygg og anlegg. Skolen har sendt et notat med skisse og problemstillinger til BNL, og det har vært kontakt mellom Rud vgs. og representant fra Utdanningsdirektoratet, samt møter med NRL (Norske Rørleggerbedrifters Landsforening), der alternativt kryssløp har vært diskutert. Et løp med direkte rekruttering fra SSP er også diskutert (forutsetter trolig søknad om forsøk). Rud vgs. ønsker å ta initiativ til at det søkes om kryssløp fra Vg1 SSP til ett/flere definert(e) Vg2 yrkesfag. 3 Tall fra Utdanningsdirektoratet. 4 Egne tall. 15

16 Søkere uten læreplass En viss andel søkere hvert år får ikke læreplass. Dette gjelder både kvalifiserte og ukvalifiserte søkere (søkere med stryk/iv), inkludert OT-ungdom. En rekke tiltak er iverksatt og flere er i ferd med å gjennomføres for å øke andelen som formidles. Skolene har fått et større ansvar ved overgangen fra Vg2 til lære, og veiledningssentrene har fått i oppgave å følge opp søkere til læreplass i formidlingsprosessen. Nylig har fylkeskommunen blitt tildelt statlige midler for å tilby kvalifiseringstiltak - «Modeller for kvalifisering» - mellom det andre og tredje året i videregående opplæring for elever som ikke får læreplass eller som ikke har forutsetninger for å gjennomføre Vg3 påbygg. I tillegg iverksatte Akershus høsten 2013 tilbud om forsterket (utvidet) Vg3 i skole til søkere uten læreplass. Samarbeid skole-bedrift Det er nødvendig med et godt og jevnlig samarbeid mellom skole og bedrift for å opprettholde og øke antallet læreplasser. Akershus fylkeskommune deltar i de viktige nasjonale satsingene som er ledd i oppfølgingen av både samfunnskontrakten for flere læreplasser og Meld. St. 20, og som forutsetter et nært samarbeid mellom skole og bedrift: Hospiteringsordninger for lærere og instruktører er videreført, og det er igangsatt utprøving av vekslingsmodeller innen helse- og oppvekstfag samt forsterket/alternativt Vg3 i skole. Både hospitering og bruk av vekslingsmodeller er tiltak som forventes å kunne øke andelen som søker læreplass og inntaket av lærlinger, blant annet som følge av et tettere samarbeid mellom skoler og arbeidsliv/kommuner. Når det gjelder Akershus fylkeskommunes utprøving av vekslingsmodell i helse- og oppvekstfagene, viser erfaringene så langt en økning i inntaket av lærlinger i to av de tre deltakende kommunene (en økning på totalt seks lærlinger). Fagnettverk skole-arbeidsliv, regionale yrkes- og utdanningsmesser, samarbeid med regionale næringsråd og samarbeidsrelasjoner som utvikles i faget PTF er alle eksempler på hvordan samarbeid mellom skoler og lokalt arbeids-/næringsliv stadig utvikles og forsterkes. Problemstillinger og alternativer Fleksibilitet i opplæringstilbudene, dimensjonering og samfunnskontrakter mellom staten og partene i arbeidslivet I Meld. St. 20 På rett vei, understrekes betydningen av å ha en fleksibel struktur i opplæringstilbudene, og meldingen går langt i å definere fleksibilitet i opplæringstilbudene som et grunnprinsipp for videreutvikling av videregående opplæring. Et slikt prinsipp innebærer både at skoleeier skal få økt mulighet til å utnytte det potensialet som fleksibiliteten i systemet gir, og at opplæringstilbud som i utgangspunktet avviker fra de to hovedveiene studieforberedende og yrkesfaglige løp, skal anerkjennes og tilpasses slik at de utgjør bedre opplæringstilbud for elevene: «Selv om videregående opplæring er innrettet med utgangspunkt i en studieforberedende og en yrkesfaglig hovedvei, skal strukturen være så fleksibel at den kan imøtekomme både elevenes og arbeidslivets behov for fleksibilitet. Kryssløp mellom utdanningsprogrammene, påbygging til generell studiekompetanse fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer og mulighet til å bruke andre opplæringsmodeller enn hovedmodellen 2+2, er eksempler på ulike former for strukturell fleksibilitet som allerede eksisterer. Med unntak av at mange elever velger påbygging til generell studiekompetanse, oppfatter departementet at fleksibliteten (sic!) i systemet i liten grad utnyttes. Det kan være mange gode grunner til dette, for eksempel at fylkeskommunene har lagt vekt på at strukturen skal være enhetlig eller at alternative modeller oppfattes som kompliserte og kostnadskrevende.» Dimensjonering av opplæringstilbudet er en viktig side ved arbeidet med flere læreplasser. Tilbudet på læreplasser kan variere fra år til år, både med hensyn til antall plasser og mellom ulike 16

17 fag, noe som i stor grad henger sammen med økonomiske konjunkturer. 2+2-modellen baserer seg på at halvdelen av opplæringen skjer i bedrift, og en slik utdanningsordning er avhengig både av den lokale næringsstrukturen og en aktiv innsats fra fylkeskommunen. Dette skaper igjen utfordringer når det gjelder å dimensjonere skoletilbudet og å utforme tilbudsstrukturen. Tilbudsstrukturen behandles årlig i politiske utvalg og fylkestinget i desembermøtene, og en politisk sak om justering av opplæringstilbudet legges årvisst fram i april-/maimøtene etter at søkningen er kjent. Å oppfylle forpliktelsene i samfunnskontrakten handler da om utfordringene med å balansere elevenes ønsker om utdanning opp mot arbeidslivets behov for arbeidskraft og kompetanse, da det ikke er gitt at det er samsvar mellom ønsker og behov. Endringer i søkemønsteret, eksempelvis den nedgangen vi har sett både nasjonalt og i Akershus i søkningen til bygg- og anleggsfag, økningen i søkningen til SSP og andelen yrkesfagelever som tar Vg3 påbygg, har konsekvenser for rekrutteringen av fagarbeidere og for dimensjoneringen. Yrkesopplæringsnemnda har en viktig rolle som rådgivende organ her, da den ifølge opplæringsloven 12-4 skal «arbeide for best mogleg dimensjonering av den vidaregåande opplæringa, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i samband med den årlege fastsetjinga av tilbod.» Utformingen av tilbudsstrukturen vil derfor alltid berøre spørsmålet om i hvilken grad fylkeskommunens dimensjonering av opplæringstilbudet er i samsvar med forpliktelsene i loven og i samfunnskontrakten. Her vil opplæringsloven 12-4 og 3-1, (som omhandler elevenes rett til videregående opplæring og rett til inntak til ett av tre utdanningsprogram) måtte ses i sammenheng. Det er ikke bare en fylkeskommunal oppgave, men også et samfunnsansvar å utdanne ungdom til fag og yrker som arbeidslivet trenger, både nå og i et lengre perspektiv. Som Karlsenutvalget påpekte i NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida, er et av fagopplæringens kritiske punkter tilgangen på læreplasser. Det hevdes at dersom man skal kunne gi alle yrkesfagelevene en fullverdig utdanning, må alle som ønsker å utdanne seg til fagarbeidere etter Vg2 tilbys læreplass. Karlsenutvalget sier videre (ibid: s. 87): «Det er en kontinuerlig utfordring å få til en balanse mellom tilbud og etterspørsel etter læreplasser. Tilgangen på læreplasser varierer sterkt mellom fagene (...) Disse eksemplene viser at det er nødvendig med ulike virkemidler for å oppnå større balanse mellom tilbud og etterspørsel etter læreplasser. Sett fra elevenes og utdanningsmyndighetenes side vil det viktigste tiltaket være å påvirke flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Fylkeskommunenes dimensjonering av tilbudene har stor betydning. Den første såkalte samfunnskontrakten mellom staten og partene i arbeidslivet ble inngått før innføringen av Reform 94. Fag- og yrkesopplæringen ble gjennom reformen et samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter, der partene i fellesskap tok ansvar for utvikling og gjennomføring av utdanningen. 5 Det ble satt som mål at hver tredje ungdom skulle gå gjennom lærlingordningen (en dobling av nivået før reformen). I denne samfunnskontrakten forpliktet partene seg til å opprette tilstrekkelig med læreplasser, og sammen med andre tiltak førte dette til at målet om nye lærekontrakter hvert år i hovedsak ble nådd. Ett av tiltakene for å oppnå dette var å søke å endre normen og praksisen om lærlingordningen som en rekrutteringsordning, og i stedet få bedriftene til å se den som en opplæringsordning hvor lærebedriften ikke hadde noe ansvar for lærlingene utover den perioden de lærte dem opp. I de seinere år har behovet for læreplasser, særlig i fag som først og fremst kan tilbys i offentlig sektor, økt. Denne utviklingen skapte behov for å revitalisere samfunnskontrakten, og i april Kunnskapsdepartementets hjemmesider, om lærlingordningen: NIFU-/Fafo-notat 10/2012 Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen.: 17

18 ble en ny (fornyet) samfunnskontrakt for flere læreplasser inngått. Når fylkeskommunen iht. samfunnskontrakten - i samarbeid med partene på fylkesnivå - blant annet skal «vurdere hvordan samarbeidet om dimensjonering av utdanningstilbud kan innrettes slik at det bidrar til et samsvar mellom opplæringen i skole og arbeidslivets behov», er det en krevende oppgave der flere hensyn må avveies. I tillegg er det utfordrende ikke bare å forutse kommende kompetansebehov i samfunnet, men også å utvikle en skole- og opplæringsstruktur som er robust og fleksibel nok til å møte et skiftende arbeidsmarked og elever med ulike behov. Et styrket samarbeid med opplæringskontorene og det regionale næringslivet med formål å få flere læreplasser må derfor ta høyde for følgende: Det er variasjoner i lærefagene med hensyn til behov for lærlinger. I noen fag er det for få søkere, mens det i andre er for mange i forhold til behovet. Fylkeskommunens forpliktelser og ansvar i samfunnskontrakten innebærer som nevnt både å oppfylle unge og voksnes rett til videregående opplæring og å dimensjonere opplæringstilbudet innen videregående opplæring slik at samfunnets behov for kompetanse balanseres mot elevers rettigheter. Det må derfor være et mål å skaffe flere læreplasser der det er behov for det, og å skaffe flere lærlinger (søkere) i fag og bransjer der det er for få. Som nevnt er det vanskelig å forutsi behovet for arbeidskraft og kompetanse i et lengre tidsperspektiv, og det er ikke gitt at elevenes ønsker om utdanning til enhver tid samsvarer med samfunnets behov for arbeidskraft og kompetanse. Det springende spørsmål blir da i hvor stor grad staten og utdanningsmyndighetene skal vektlegge individets ønsker på den ene siden og samfunnets behov på den andre. Det har liten hensikt i å utdanne ungdom til fag og yrker der det ikke fins arbeidsplasser, men samtidig kan det være vanskelig å forutsi hvordan arbeidsmarkedet vil være etter endt utdanning. Dessuten vil det, blant annet på grunn av svingninger i konjunkturene og endringer i arbeidslivet, aldri være mulig å få til en helt riktig dimensjonering. «Prosjekt skolestruktur i et 20-årsperspektiv» omfatter opplæring, skolestruktur og skolens framtidige opplæringstilbud på et overordnet nivå og sett i sammenheng med regional utvikling over et lengre tidsrom. Forslag til ny skolestruktur relateres til arbeidslivets framtidige kompetansebehov og elevenes søkemønster. Problemstillinger knyttet til dimensjonering og fleksibilitet vil derfor omhandles i større bredde i de politiske sakene som fremmes i prosjektet. Tiltak og tiltaksplaner for styrking av regionalt samarbeid skole-nærings-/arbeidsliv Alle de tidligere nevnte pågående tiltakene i Akershus har til felles at de skal øke andelen som formidles til læreplass av de elevene som faktisk søker, samt gjøre de med stryk/iv kvalifiserte til opplæringen i bedrift. Sett i lys av at det innenfor enkelte utdanningsprogram er et mindretall av elevene som søker læreplass, er en annen utfordring å få flere elever på yrkesfag til å gå ut i lære og avslutte opplæringsløpet i bedrift. Fylkeskommunen vil se på mulige tiltak for å få flere yrkesfagelever til å velge lære framfor for eksempel Vg3 påbygg. Her er rådgivningen viktig, både i grunnskolen og i videregående skole. Ett tiltak vil være å sette elevene i stand til å ta informerte valg ved å gi grundig og oppdatert informasjon om arbeidsmarkedssituasjonen innenfor ulike lærefag. I rådgivningen bør det rettes enda større oppmerksomhet mot hvilke muligheter som fins til å få læreplass og fullføre med fag-/svennebrev, framfor å sikre at flesteparten av de unge kommer inn på sitt førsteønske. Her vil lokalt næringsliv og bransjer, samt opplæringskontor og andre lærebedrifter være viktige informatører og støttespillere for skolen. I slutten av juni i år mottok fylkeskommunene, LO, NHO, Unio, Virke, Spekter og MEF (partene som har signert samfunnskontrakten) en invitasjon fra Utdanningsdirektoratet om å søke midler til samarbeidsprosjekter mellom skole, skoleeier og arbeidsliv. Direktoratet ønsker tiltak som styrker samarbeidet mellom skole, skoleeier og lokalt arbeidsliv. Invitasjonen er Utdanningsdirektoratets oppfølging av et tilleggsoppdrag knyttet til oppfølgingen av samfunnskontrakten for flere læreplasser: «å initiere prosjekt/forsøk som styrker samarbeidet mellom skoleeier, skole og lokalt arbeidsliv». 6 En forutsetning for tildeling av midler er at lokale tiltak aktivt involverer både 6 Oppdragsbrev nr. 9-14, datert den 8. april

19 skoleeier og arbeidslivet, og samarbeidsavtaler skal være inngått før det kan søkes om prosjektmidler. Målet med tiltakene skal være å skape varige samarbeidsarenaer, mer velfungerende dimensjoneringsprosesser, flere læreplasser og at bedriftene i større grad blir brukt som læringsarenaer. Akershus fylkeskommune vil se på mulighetene til å inngå samarbeidsavtaler med aktuelle parter i utvalgte utdanningsprogram/lærefag og å søke Utdanningsdirektoratet om midler til å gjennomføre samarbeidsprosjekt(er). Dette gir en anledning til å prøve ut nye former for samarbeid mellom skole og arbeids-/næringsliv, inkludert offentlig sektor, i tråd med tidligere nevnte tilleggsvedtak i FT-sak 48/14. Det bør være et overordnet mål for alle skolene med yrkesfaglige utdanningsprogram å ha regelmessige samlinger/møter med ulike bransjer og lokalt næringsliv. I tiltaksplanen vil det inngå at veiledningssentrene skal kunne bistå skolene med å planlegge samlinger/møter med ulike bransjer. Det vil være et mål å invitere til jevnlige møter for hvert bransjeområde, men samtidig ta høyde for at enkelte bransjer har behov for tettere samarbeid enn andre. Samtidig må dette koordineres og samordnes regionalt, slik at de skolene som har det samme tilbudet går sammen om å gjennomføre slike samlinger/møter. Regionalt må det utarbeides oversikt over fag/bransjer der det er særlig behov for å styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv, både med tanke på rekruttering av lærlinger/fagarbeidere og lærebedrifter/læreplasser. Ansvaret legges regionalt til veiledningssentrene, men der disse må samarbeide tett både med lokale skoler og med AVO. Mulighetene for å initiere samarbeidsprosjekter mellom skole og arbeidsliv og å søke om midler til dette, jf. den ovennevnte beskrivelsen av Utdanningsdirektoratets invitasjon, vil inngå i fylkeskommunens tiltaksplaner. Også opplæringskontor vil være aktuelle samarbeidspartnere. Tiltak og tiltaksplaner for styrking av samarbeid med opplæringskontorer Akershus fylkeskommune har de seinere årene styrket samarbeidet med opplæringskontorene ved å ha en medarbeider i AVO med særlig ansvar for å følge opp disse. I PS 13/14 Oppfølging av opplæringskontorene, status, som ble fremmet for YON og HU-UTD i junimøtene 2014, redegjøres det for samarbeidet med og oppfølgingen av opplæringskontorene. I saken vises det til at det i samtaler legges stor vekt på å drøfte formidling og inntak av lærlinger og lærekandidater. Det refereres også til at enkelte opplæringskontor uttrykker bekymring over manglende søkere i aktuelle fag og at kontorene er opptatt av «søkernes nivå». Saken omhandler videre hvor mange opplæringskontor som er besøkt og som planlegges besøkt årlig. Hovedutvalget tok saken til orientering, men ønsket endringer i innstillingens punkt 2. Følgende endringsforslag ble vedtatt: 2. Ordningen med veiledningssamtaler videreføres med mål om å møte alle opplæringskontorene hvert annet år. I tiltaksplanen for styrking av samarbeidet med opplæringskontorene vil derfor en hyppigere møtefrekvens i samsvar med ovenstående vedtak inngå. Dette vil gjøres i tillegg til den årlige samlingen for alle opplæringskontorene. Det er viktig her å minne om at flere av opplæringskontorene er registrert også i andre fylker enn Akershus (i første rekke Oslo, men også enkelte andre fylker). Oppfølgingen av disse kontorene må derfor skje i et nært samarbeid med andre fylkeskommuner, slik at oppfølgingen fra de ulike fylkeskommunene koordineres, eventuelt gjøres i fellesskap. Som en del av tiltaksplanen vil AVO innarbeide spørsmål om inntak av lærlinger og lærekandidater i den årlige rapporteringen fra opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter (Quest Back-undersøkelse). En del av styrkingen av samarbeidet med opplæringskontorene vil innebære å gi god informasjon om de ekstra tilskuddsordningene som fins ut over de ordinære basis I- og basis II-tilskuddene; 19

20 Ekstra tilskudd til lærebedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov og Stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter. Akershus fylkeskommune har i tillegg et eget akershustilskudd til lærebedrifter for å lette formidlingen av lærekandidater. Lærekandidater har rett til spesialundervisning, og bedrifter kan ved behov søke om tilskudd til å gi ekstra oppfølging og spesialundervisning. Like viktig som gode økonomiske ordninger er imidlertid god støtte og informasjon til og oppfølging/veiledning av lærebedriftene. Det gjelder både opplæringskontorene og de selvstendige lærebedriftene. For å lykkes i arbeidet med å styrke samarbeidet med opplæringskontorene, er det nødvendig med en klar arbeids- og oppgavedeling mellom det sentrale og det regionale nivået. Veiledningssentrene i regionene har ansvaret for den delen av fylkeskommunens fagopplæringsoppgaver som omfatter oppfølging av læreforhold lærlinger, lærekandidater og lærebedrifter. En styrking av samhandlingen med opplæringskontor og regionalt arbeids- /næringsliv krever en klar og omforent felles strategi på begge nivåer, samt felles tiltaksplaner tilpasset regionale utfordringer. Tiltaksplanene vil derfor utarbeides med utgangspunkt i dette og med hensyn til regionale forskjeller og utfordringer. Intensjonsavtaler Fylkestinget ber opplæringskontorene «forplikte(r) seg til å melde inn hvor mange lærlinger de ønsker å ta inn og forplikte sine medlemsbedrifter». Opplæringskontorenes/lærebedriftenes forpliktelser er nedfelt i opplæringsloven ( 4-3, kap. 11 og kap. 6A i forskriften se særlig 6A- 6), men den hjemler ikke at fylkeskommunen kan kreve av dem (lærebedriftene) forplikte dem til å «melde inn» hvor mange lærlinger de ønsker å ta inn, eller at opplæringskontorene kan forplikte sine medlemsbedrifter til å ta inn lærlinger. 4-3 tredje ledd i opplæringsloven sier blant annet følgende: Ei lærebedrift må kunne gi ei opplæring som tilfredsstiller krava i forskrifter etter 3-4 om innhaldet i opplæringa. ( ) Opplæringskontoret må ha føresegner som fastset tilhøvet mellom kontoret og medlemsbedriftene. Opplæringsringen må ha føresegner som fastset tilhøvet mellom dei samarbeidande bedriftene. Føresegnene skal fastsetje kva den enkelte bedrifta skal gi av opplæring, og delinga av tilskotet mellom bedriftene. ( ) Kap. 11 i forskriften omhandler særskilte regler om fagopplæringen, blant annet krav om rapportering fra lærebedrifter og at lærebedriften plikter å gi informasjon som fylkeskommunen krever for å vurdere om godkjenning kan gis eller videreføres, og for å kunne fastsette tilskudd. I tillegg skal lærebedriften medvirke til å etablere administrative systemer og innhente statistiske og andre opplysninger som behøves for å vurdere tilstanden og utviklingen innenfor opplæringen. I 6A-6 andre ledd i kapittelet som omhandler formidling til læreplass er det kun fylkeskommunens forpliktelser som omtales: Fylkeskommunen pliktar å formidle søkjarane med ungdomstrett til lærebedrifter det er inngått avtaler om læreplass med. Lærebedrifta avgjer kven ho inngår lærekontrakt med. ( ) Akershus har, i likhet med andre fylkeskommuner, forlatt ordningen med såkalte intensjonsavtaler i formidlingsprosessen, jf. NIFU-rapport om formidling i tre fylkeskommuner 7, da disse ikke ble opplevd å være særlig hensiktsmessige. Slike «intensjonsavtaler» omfattet en forespørsel som skulle besvares skriftlig, der opplæringskontorene kun ble bedt om å oppgi hvor mange lærlinger de (medlemsbedriftene) planla å ta inn, men ofte svarte ikke det faktiske inntaket til det kontorene hadde meldt var behovet. Dagens praksis innebærer at alle opplæringskontorene og selvstendige 7 NIFU-rapport 7/2014 Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? En studie av lærlingformidling i 3 fylker. 20

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 ASKER Møtedato 27.01.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Skolestruktur Nedre Glomma

Skolestruktur Nedre Glomma Østfold fylkeskommune Skolestruktur Nedre Glomma Borg, Greåker, Kalnes og St. Olav videregående skoler 2013-03-04 Rev. Dato: 12. mars 2013 Beskrivelse: utredning av skolestruktur, arealbruk og teknisk

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2013 Tid 15:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 06.10.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 06.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 06.10.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 19/14

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer