Betingelser Omfang og bruk av avtalene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betingelser Omfang og bruk av avtalene"

Transkript

1 Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet hygienehjelpemidler har NAV inngått hhv Rammeavtale for kjøp av hygienehjelpemidler, tilbehør, reservedeler og tjenester dertil med følgende leverandører: Bardum AS Etac AS Funksjonsutstyr AS Handicare AS Hepro AS Hjelpemiddelspesialisten AS Invacare AS Medema Norge AS Sunrise medical AS Swereco Group Norge AS Varodd AS Rammeavtale for kjøp av hygienehjelpemidler, med tilbehør, reservedeler etc. Rammeavtalen omfatter: levering av hovedprodukter levering av tilbehør levering av reservedeler Oversikt NAV Hjelpemiddelsentraler tilknyttet de enkelte tjenestene for Hygienehjelpemidler Reparasjoner utenfor Gjenbruk garantitiden X X X X X HMS Prosjektering Montering Demontering Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal -NAV HMS Nord- Trøndelag Oppland Oslo og Akershus

2 Rogaland Sogn og Fjordane -NAV HMS Telemark Troms Vestfold Østfold NAV HMS Vest-Agder NAV HMS Sør- Trøndelag NAV HMS Nordland X X Nei Nei Nei X X X Tilsluttes f.o.m X X X X Nei X Gyldighetsperiode Rammeavtalen har varighet på 2 år fra til og med , med rett for NAV til å forlenge hele eller deler av avtalen i inntil ytterligere 2 år. Informasjon om eventuelle forlengelser vil bli gitt på Navet og nav.no samt at OeBS vil bli oppdatert. Leveringsbetingelser og risikoovergang Leveringsbetingelsen Delivery Duty Paid (DDP) NAV Hjelpemiddelsentral/bruker iht. avrop, Incoterms 2000, gjelder for levering av produkter. For tjenester følger leveringsbetingelser av Bilag 1. Arbeid knyttet til produktene skal skje på det stedet som følger av Avtalen eller er avtalt i forbindelse med avropet. Risikoen for skade på eller tap av produkt mv. på grunn av en tilfeldig begivenhet, går over fra Leverandøren til Kunden ved Leveringsdagen for de enkelte avrop. Hovedprodukter og tilbehør skal være levert på avtalt leveringssted innen fristene angitt i tabellen nedenfor. Produkt Hovedprodukter Tilbehør Reservedeler Leveringstider fra bestilling er mottatt 10 dager 10 dager 5 dager

3 Fakturering og betaling Fakturering skjer per avrop. Fakturering skjer etter at levering er gjennomført og varen kvitert for av mottaker. Betaling skal skje i henhold til faktura med forfall per 30 dager etter fakturadato. Hvis Leverandøren engasjerer underleverandør til å utføre leveranser som følger av Avtalen, skal faktura likevel utstedes fra Leverandøren. Garantiperiode Omfang Forutsatt normal, aktsom bruk fra Kundens side, skal Leverandøren i en garantiperiode uten ekstra kostnad utbedre feil og mangler på varene som er levert i medhold av denne Avtalen. Dette omfatter alle deler og all arbeidsinnsats, bortsett fra det som henger sammen med normal slitasje av forbruksmateriell. Det forutsettes at Kunden reklamerer skriftlig uten ugrunnet opphold etter at feilen eller mangelen er oppdaget eller burde ha vært oppdaget. Garantiperioden er 2 to år regnet fra Leveringsdag i forhold til hvert avrop. En tilsvarende periode gjelder for det tilfelle at Kunden benytter seg av sine opsjoner. For deler som er skiftet ut eller reparert i henhold til garanti, påtar Leverandøren seg de samme garantiforpliktelser som for den opprinnelige leverte varen, regnet fra det tidspunkt reparasjonen eller utskiftingen er foretatt. For det øvrige materiell forlenges garantiperioden tilsvarende den tid Kunden ikke har kunnet nyttiggjøre seg varen som følge av feilen/mangelen. Leverandørens garantiansvar skal dog ikke vare ut over 2 -to- år etter at det første garantiarbeid er avsluttet på vedkommende del. Garantireparasjoner skal alltid finne sted i samråd med berørte NAV Hjelpemiddelsentral, og alltid rapporteres til denne. Ved garantireparasjon dekker Leverandøren selv alle transport- og eventuelle reiseutgifter. Ytelsesnivå Arbeidet med å avhjelpe feil og mangler i garantiperioden skal påbegynnes og gjennomføres uten ugrunnet opphold etter at Leverandøren har fått melding om feilen eller mangelen. Dersom Kunden krever det er Leverandøren uten ugrunnet opphold forpliktet til å prioritere avhjelp foran alt annet arbeid etter Avtalen.

4 Tjenester Følgende tjenester gjelder for denne avtalen: Prosjektering Montering Demontering Reparasjon utenfor garanti og reklamasjon Gjenbruk Den enkelte NAV Hjelpemiddelsentral har selv valgt hvilke tjenester de ønsker å være tilknyttet. NAV Hjelpemiddelsentraler som er tilknyttet en tjeneste kan velge å utføre tjenesten selv eller bestille den gjennom avtaleleverandør. NAV Hjelpemiddelsentraler som er tilknyttet en tjeneste kan ikke kjøpe tjenesten fra andre parter, for eksempel lokal servicepartner. NAV Hjelpemiddelsentraler som har valgt ikke å tilknytte seg en tjeneste kan velge å utføre tjenesten selv eller kjøpe tjenesten fra andre parter, for eksempel lokal servicepartner. NAV Hjelpemiddelsentraler som ikke er tilknyttet en tjeneste kan ikke kjøpe denne av avtaleleverandør med betingelsene satt i denne avtalen. Leveringstider tjenester Nedenstående tabell vise hvilke leveringstider som er gjeldende for tjenestene. Tjeneste Garantireparasjoner utført hos bruker Garantireparasjoner utført hos leverandør Montering Montering bestilt samtidig med produkt (levering direkte til bruker) Prosjektering Reparasjon utført hos bruker Leveringstider fra bestilling 5 virkedager 5 virkedager fra mottak hos leverandøren 10 virkedager 5 virkedager (i tillegg til leveringstid for produkt) 10 virkedager 5 virkedager

5 Reparasjon utført hos leverandør Demontering Gjenbruk 5 virkedager fra mottak hos leverandøren Avtales individuelt. Det skal avtales møte senest 20 virkedager etter bestilling. 20 virkedager fra mottak hos leverandøren Felles regler for dokumentasjon på utførte tjenester Etter at tjenesten er utført, skal Leverandøren dokumentere utførelsen av tjenesten ved å utferdige skriftlig dokumentasjon, som beskriver hvilken tjeneste/arbeid som er utført og forbruk av materiell. Når tjenesten/arbeidet er utført, signeres dokumentet av bruker eller brukers foresatt/pårørende. Undertegnet dokumentasjon sendes NAV Økonomitjeneste som vedlegg til faktura. Tidspunktet for når dokumentasjon er mottatt av NAV SFE/NAV Hjelpemiddelsentral, regnes som Leveringsdag for tjenesten. Leveringsdag skal være innen fastsatt leveringstid. Hvis leverandører engasjerer underleverandør til å utføre leveransen som følge av rammeavtalen, skal faktura allikevel utstedes av leverandøren. Felles regler for reise- og oppholdskostnader i forbindelse med tjenesteutføring Der det i punktene nedenfor er oppgitt at reise- og oppholdsutgifter ikke er inkludert i tjenesteprisen gjelder: Disse kostnadene faktureres NAV Hjelpemiddelsentral iht. Statens satser, uten påslag. Ved fakturering skal reisestart og -slutt når det gjelder tid og avstand ta utgangspunkt i den aktuelle NAV Hjelpemiddelsentrals fysiske lokalisering i det fylket hvor oppdraget utføres. Hvis Leverandøren har adresse nærmere leveringsstedet/utførelsesstedet enn NAV Hjelpemiddelsentral, skal Leverandørens adresse tas som utgangspunkt. Dersom Leverandøren utfører flere oppdrag for Kunden på samme reise, skal det bare beregnes utgifter for én reise. Reisetid skal faktureres med samme timepris som for reparasjoner. Prosjektering Prosjektering kan bestilles for disse produktene: Veggmonterte stellebord (post 22) Badekar (post 25) Toalett med innebygd dusj og lufttørker (postene 26, 27, og 28) Toalettilsats med dusj og lufttørker (postene 29 og 30) Prosjektering bestilles av hjelpemiddelsentralen hvis det er behov, som del av bestillingen av produktet. Det skal gis referanse til aktuelt produkt. Prosjektering inkluderer alle nødvendige aktiviteter, herunder: Avtale møte med bruker og evt. kontaktperson i kommunen. Måle opp og planlegge løsning hos bruker.

6 Skissere løsning/levere løsningsforslag og/eller pristilbud. Prosjekteringen skal avdekke hva bruker selv har ansvar for å dekke økonomisk for at produktet skal kunne monteres, slik at NAV ut ifra leverandørens spesifisering selv skal kunne avdekke hva brukeren må dekke selv. Prosjektering skal avtales individuelt. Etter utført prosjektering kan NAV Hjelpemiddelsentral velge om bestilling av hjelpemiddel skal gjennomføres. Hvis det gjennom prosjekteringen fremkommer behov for endringer av opprinnelig bestilling fra SFE, skal leverandøren gi hjelpemiddelsentralen revidert løsning/tilbud med priser. Tilbudet skal inneholde HMS artikkelnummer på hovedprodukt og tilbehør som utstyret består av. Leverandøren har tilbudt enhetspris for prosjektering som dekker alle aktiviteter som er nødvendig for å gjennomføre prosjekteringen. Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med prosjektering er ikke inkludert i enhetspris for prosjektering. Dersom Leverandøren utfører flere oppdrag for Kunden på samme reise, skal det bare beregnes utgifter for én reise. Montering i forbindelse med kjøp av hovedprodukt Montering kan bestilles for disse produktene: Veggmonterte stellebord (post 22) Badekar (post 25) Toalett med innebygd dusj og lufttørker (postene 26, 27, og 28) Toalettilsats med dusj og lufttørker (postene 29 og 30) Det er viktig å vite om veggene er sterke nok for montering. Enkel gipsvegg eller sponplate kan gi for dårlig feste. Ved ombygging eller forsterking av vegger anbefales kryssfiner der utstyr skal monteres. Forsterking av vegg er brukers ansvar. Hvis veggen må forsterkes må bruker opplyses. Slikt arbeid er derfor ikke omfattet av monteringen det skal gis tilbud på, men skal dekkes av brukeren selv. Krever monteringen fremføring av strøm til et hjelpemiddel, kan dette dekkes i form av å føre strøm fra eksisterende punkt i rommet, til stedet der nytt utstyr skal monteres. Det gis ikke stønad til å føre strøm inn i et rom, opprette ny strømkurs, åpning av tak og gulv og endring av avløp eller lignende. Slikt arbeid er derfor ikke omfattet av monteringen det skal gis tilbud på, men skal dekkes av brukeren selv. Monteringen skal utføres av kvalifisert personell. Produktene skal monteres i henhold til gjeldende forskrifter. NAV dekker følgende monteringskostnader på baderom (skal inngå i enhetspris for montering): Demontering av eksisterende produkt. Montering av hovedprodukt.

7 Rørlegger og elektriker (kun det arbeid som NAV dekker). Leverandøren skal avtale nærmere tidspunkt for montering med bruker, men innen fristen. Dersom eksisterende toalett evt. må fjernes skal Leverandøren innhente bekreftelse fra huseier om at demontering er foretatt og at toalettet er i huseiers forvaring. Bekreftelse fra huseier kan sendes HMS ved innsending av faktura, og arkiveres hos aktuell hjelpemiddelsentral. Ferdig montering innebærer at hovedproduktet fungerer og er forsvarlig montert. Det vil si at monteringen inkluderer alt utstyr som er nødvendig for at hovedproduktet er klart til bruk. Rørlegger og elektriker arbeid skal inngå i enhetspris montering i forhold til hva brukeren har krav på etter Folketrygden. Montering skal skje etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i enhetspris for montering. Leverandøren har tilbudt enhetspris for montering som dekker aktivitetene som er nødvendig for å gjennomføre monteringen. Reparasjonsarbeider Garantireparasjoner Leverandøren skal vederlagsfritt ferdigstille garantireparasjoner innen 5 virkedager etter at NAV Hjelpemiddelsentral har reklamert. Reparasjon utenfor garantien og avtalens reklamasjonsbestemmelser Dette punktet gjelder reparasjonsarbeider som ikke er omfattet av rammeavtalens kjøpsgaranti- og reklamasjonsbestemmelser. Reparasjon kan bestilles for disse produktene: Veggmonterte stellebord (post 22) Badekar (post 25) Toalett med innebygd dusj og lufttørker (postene 26, 27, og 28) Toalettilsats med dusj og lufttørker (postene 29 og 30) Toalettløfter (postene 31-40) Leverandøren skal utføre reparasjoner etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. Leverandøren skal tilby én fast timepris for reparasjonsarbeider for det enkelte tilbudte produkt. Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i timepris for reparasjoner utenfor garantiperioden og avtalens reklamasjonsbestemmelser. Denne prisen benyttes også ved reisetid.

8 Demontering Demontering kan bestilles for disse produktene: Veggmonterte stellebord (post 22) Badekar (post 25) Toalett med innebygd dusj og lufttørker (postene 26, 27, og 28) Toalettilsats med dusj og lufttørker (postene 29 og 30) Demontering inkluderer følgende aktiviteter: Demontering av hovedprodukt Montering av produkt, forutsatt at dette er i orden og enkelt kan settes på plass Demontering skal skje etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. Bruker eller brukers pårørende/verge skal kontaktes for å avtale tidspunkt for demontering. Demontering skal skje innen avtalt leveringstid, dersom ikke senere leveringstid avtales med bruker eller pårørende/verge. Dersom slik avtale gjøres med bruker eller pårørende/verge, skal NAV Hjelpemiddelsentral underrettes om tidspunkt for demontering. Leverandøren skal tilby én fast timepris for demontering for det enkelte tilbudte produkt. Frakt av produkt til lagringsplass er ikke inkludert i timespris for demontering. Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i timepris for demontering. Gjenbruk Gjenbruk kan bestilles for disse produktene: Veggmonterte stellebord (post 22) Badekar (post 25) Toalett med innebygd dusj og lufttørker (postene 26, 27, og 28) Toalettilsats med dusj og lufttørker (postene 29 og 30) Toalettløfter (postene 31-40) Ved gjenbruk skal produktene settes i stand slik at det kan brukes på nytt. Vurderingen av hvorvidt et produkt skal gjenbrukes gjøres av den enkelte hjelpemiddelsentral. Gjenbruk består av følgende: Rengjøring Sjekk/feilsøk Reparasjon/utskiftning av ødelagte og slitte deler, slik at produktet fremstår i standardkonfigurasjon. Funksjonstest Ny bruksanvisning. Frakt til hjelpemiddelsentralen Ovennevnte tjenester skal utføres fagmessig Etter at arbeidet i forbindelse med klargjøring for gjenbruk er utført, skal hjelpemiddelet fremstå tilnærmet som nytt.

9 Dersom Leverandøren vurderer at tilsendte produkt ikke lønnsomt kan gjenbrukes, skal hjelpemiddelsentralen underrettes for å ta en endelig beslutning. Hjelpemiddelsentralen skal uten ugrunnet opphold, og innen 5 virkedager, gi Leverandøren tilbakemelding. Leverandøren har ansvaret for kostnadsfritt å avhende produkter som er besluttet kassert, dvs transportere deler eller produkter og deponere dem på godkjent avfallsplass. Leverandøren skal oppgi én fast enhetspris for gjenbruk til hvert tilbudte produkt, som skal omfatte ovennevnte kulepunkter. I tillegg kommer stykkpris på reservedeler og tilbehør som benyttes ved gjenbruk. Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i timepris for gjenbruk. Kassasjon Denne reguleringen rundt kassasjon er aktuelt der leverandørene får tilsendt hjelpemidlene for reparasjon og eller klargjøring for gjenbruk. Leverandøren skal ved reparasjon og klargjøring for gjenbruk alltid vurdere om produktet bør kasseres. Vurderingen skal basere seg på en kost nytte betraktning, samt at det også skal ses hen til forholdet mot pris for helt nytt produkt. Tilsier denne vurderingen at produktet bør kasseres, skal Leverandøren foreslå kassasjon, og Leverandøren skal så raskt som mulig informere NAV Hjelpemiddelsentral (kassasjonsutvalget) slik at kassasjon kan vurderes. Leverandørens anbefaling skal inneholde produktets HMS artikkelnummer og en begrunnelse for hvorfor produktet bør kasseres. Dersom kassasjonsutvalget mener at produktet ikke skal kasseres skal det uten ugrunnet opphold, og senest innen 5 virkedager, gi Leverandøren skriftlig beskjed om dette, og Leverandøren skal da gjøre arbeidet ferdig i henhold til opprinnelig bestilling. Leveringstidene oppgitt i tabellen skal økes med det antall dager som har gått fra Leverandøren sendte melding om foreslått kassasjon til Leverandøren mottok kassasjonsutvalgets skriftlige meddelelse om at kassasjon ikke skal skje. Dersom Leverandøren ikke har orientert NAV Hjelpemiddelsentral (kassasjonsutvalget) i overensstemmelse med ovennevnte, og det må antas at NAV Hjelpemiddelsentral ellers hadde latt være å bestille tjenester, eller avbestilt, kan Leverandøren ikke kreve betaling i videre utstrekning enn om Kunden hadde latt være å bestille tjenester eller hadde avbestilt. Leverandøren har ansvar for kostnadsfritt å avhende produkter som er besluttet kassert, dvs. transportere deler eller produkter og deponere dem på godkjent avfallsplass.

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Vilkår for GoStudy 2013/2014

Vilkår for GoStudy 2013/2014 Vilkår for GoStudy 2013/2014 I det følgende vil begrepet reise bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil reisende bli benyttet om mottaker av

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer