BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III"

Transkript

1 BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III

2

3 LANDSORGA ISASJO EN I ORGE BERETNING 1958 AKTI ETRYKKERIET OSLO 1959

4 ' ' ' 'I! 'f '50000 }25000 }OOOOO GU ø< , '75000 '50000 ( ( $O()()O IT Landsorganisasjonens medemstal

5 REGISTER Innedning Sekretariatet Representantska pe t Fees forbundsstyremøter Tariffrådet Representasjon LO's distriktskontorer og samorganisasjoner Avtaen om feriebøker og feriemerker Samarbeidsnemnda meom LO og DNA Samarbeidsutvag meom LO og NKL Det faste utvag meom LO og NAF Nordisk samarbeid Vodgiftsnemnda for organisasjonstvister Den kooperative tvistenemnd Tvistenemnda for arbeiderforetak Nye kontorokaer Monument for arbeiderbevegesens pionerer Økonomiskstatistisk oversikt for Genere oversikt Produksjonsutvikingen UtenrikSØkonomi Priser og evekostnader Inntekter Arbeidsmarkedet Forbruk Forsvarets bruk av varer og tjenester Investering Pengemessige og finansiee forhod Tariffrevisjonen Konrad Norda hs foredrag for RiksØnnsnemnd a RiksØnnsnemnda Den Europeiske Regi onae Organisasjon (ERO) av Den frie fagige Internasjonae (FFI) " 210

6 Det internasjonae arbeidsbyrå (IL O) Den 41. arbeidskonferanse for sj ØfartsspØrsm å Den 42. arbeidskonferanse Regionakonferanse i Europarådet i Strassburg IL O's komite for den kjemiske industri LO's Økonomiske kontor LO's juridiske kontor LO's presse og informas jonskontor LO's rasjonaiseringskontor LO's revisjonskontor LO's kvinnenemnd LO's komite for produksjonsøking Landsrådet for produksjonsutvag Produksjonsutva gene ,...., Fokets Hus fond Pensjonskassen Landsorganisasjonens skoe Oppysningsarbeidet i fagorganisasjonen Arbeiderbevege sens arkiv Statens Feriefon d Komiteer, utva g, rå d og styrer Bransjer ådene Utdrag av beretningene for distriktskontorene og samorganisasjonene Statistisk oversikt Tabeer

7 Innedning. Ved årsskiftet 1957/58 skrev vi innedningsvis i beretningen b. a.: Sev om den Økonomiske utviking gjennom året må betegnes som meget god, gj ør det seg ved årets sutt gjedend e ende tendenser som tyder på et noe strammere Økonomisk kima. Den Økonomiske situasjon ved årsskifte t må derfor karakteriseres som noe ukar og usikker.> Disse antakeser har dessverre vist seg å hode stikk. Aret 1958 har på det Økonomiske området vært preget av større usikkerhet og et angt strammere «kima» enn eers i etterkrigsårene. Industriproduksjonen har sunket betrakteig i forhod ti foregående år, og den gunstige reaønnsutviking som fant sted i 1956/57 er ikke bare stoppet opp, men viser en tibakegang i forhod ti Situasjonen på ai1beidsmarkedet har på mange måter vært urovekkende, idet taet av arbeidsøse har steget og er betydeig høyere ved dette årsskiftet enn ved forrige. Og det mest bekageige er at det ikke bare er sesongarbeidsøshet, men at det har funnet sted ende innskrenkninger i arbeidsivet på forskjeige feter. Myndighetene har derfor måttet gå ti ekstraordinære titak ved å bevige om ag 110 miioner kroner for å møte de vansker som vi oppstå på arbeidsmarkedet utover vinteren. Hvordan utvikingen vb bi i 1959 er det ve ingen gitt å kunne si. Imidertid synes det kart at det gjør seg en større optimisme gjedende ved dette årsskiftet enn forrige når det gjeder den Økonomiske aktivitet. Vi trar det er verd å peke på det hovedprobem vi står overfor nå, og det er etter hvert å skape en utvidese av vårt arbeidsiv, i første rekke industrien. Dette b. a. som føge av den rasjonaiseringsprosess som foregår og ikke minst av hensyn ti å skaffe arbeidspasser ti de nye og angt større årsku av ungdom som i årene framover ska inn i arbeidsivet. Det forhod at det i år måtte foretas reduksjon av subsidiene har også ført ti ekstra vansker for fagor,ganisasjonen. Den reduksjon av subsidiene som er foretatt har ført med seg at 'evekostnadsindeksen har steget med over 5 poeng. I år har evekostnadsindeksen i at steget om ag 9 poeng.

8 6 Det som i første rekke har satt sitt preg på Landsorganisasjonens arbeid i dette året har vært de store og omfattende tariffrevisjoner, nok de største vi har hatt hitti i Øpet av 1 år. Praktisk tau ae Ønnsavtaer innenfor hee nærings og arbeidsivet, også for den statige og kommunae secor, har vært under revisjon. Når en da tar i betraktning den Økonomiske usikkerhet som har vært Iti stede nedgangen i industriproduksjonen og syssesettingen, og derti stigende kostnadsnivå så har årets tariffrevisjon sevsagt ikke vært etjt å 'gjennomføre. Tariffrevisjonen med Norsk Arbeidsgiverforening be gjennomført ved feesoppgjøtet av 3. mars. Ae forhod ta<tt i betraktning tror vi det var den 'eneste farbare vei. Det var nødvendig med en samet reaistisk vurdering både av de Økonomiske muigheter og av syssesettingssituasjonen. Vi peker i denne sammenheng på at det tross at yktes å komme ti enighet om å nedsette arbeidstiden med 3 timer pr. uke fra 1. mars 1959 med fu kompensasjon for ae tidønte og om ag % kompensasjon for de akkordønte. Det yktes også i prinsippet å komme ti enighet om en pensjonsordning i ti1eg,g ti den offentlige aderstrygden. Videre fikk en gjennomført et Ønnstiegg på 18 Øre pr. time for de av våre medemmer som tjener minst og ikke har noen Ønnsgidning. Dette bidro ti å rette opp ende av de største skjevheter i Ønnsutvikingen. Når det gjeder den indeksregueringsbestemmese som be gjennomført i feesforsaget, er det riktig som tid.igere hevdet at det er den beste vi har hatt. Dette fordi den ikke knytter regueringen ti bestemte datoer, men er bevegeige, sik at reguering kan foretas når indekstaet viser tis'trekk,ehg stigning eer fa minst 6 måneder etter foregående ireguering. At resutatet av indeksregueringen (ca. % ØnnsforhØyese) ikke be tifredsstiende for medemmene, er en annen sak. Det har ikke sammenheng med regueringsbestemmesen, men med den ugunstige Økonomiske situasjon som var da regueringen skue foretas. Det kan for Øvrig i denne sammenheng pekes på at regueringen denne gang ga omtrent nøyacig det samme resutat som de tidigere indeksregueringer som har vært foretatt i etterkrigsårene. Når det gjeder tariffrevisjonen og indeksregueringen, viser vi for Øvrig ti særskit avsnitt i beretningen hvor disse ting er behandet utførig. Det er i dette året hodt 3 representantskapsmøter, 15. og 16. januar, 18. og 19. mai og 16. og 17. desember. MØtet 15. og 16. januar behandet i første rekke tariffsituasjonen for MØtet 18. og 19. mai var det ordinære og behandet b. a. regnskap og beretning og derti den fagige situasjon m. v. MØtet 16. og 17. desember var ekstraordinært og behandet b. a. den fagige situa

9 7 sjon, Hovedavtaen meom LO og NAF, ansettese av'i"evisjonssjef, Ønnssystemer i industrien og foretok supperingsvag ti sekretariatet. Under edese av Komiteen for produksjonsøking Ihar det også i dette året vært fortsatt med TWIkurser med stor detakese. 6 instruktører har vært i virksomhet, og taet på de som har detatt i kursene er om ag 4000 fra hee andet. Vårt rasjonaiseringskontor har sammen med Arbeidernes Oppysningsforbund hodt en de større produktivitetskurs med tisammen om ag 90 detakere. I dette året har det vært en iten stigning i medemstaet i motsetning ti i fjor, hvor det gikk ned i forhod b året før som føge av at Maskinistforbundet gikk ut av Landsorganisasjonen i Ved årsskiftet 1957/58 var medemstaet Ved året utgang var det , tisammen en Øking på 1549 medemmer. Når det gjeder det internasjonae og skandinaviske samarbeid, har det vært utmerket. Fra de nordiske andsorganisasjoners representant i styret, Eier Jensen, ikeså fra FFI's president, Arne Geijer, den svenske andsorganisasjon, har vi fått rapporter fra styremøtene. Den Europeiske Regionae Organisasjon hodt regionakonferanse (representantskapsmøte) i Brysse mai P. Mentsen og Kje Hoer representerte LO. Konrad Nordah be gjenvagt som nordisk Tepresentant i ERO's eksekutivkomite. Sekretariatet for Den nordiske samarbeidskomite Ihar i dette året vært i KØbenhavn. Det har vært hodt 2 møter i Samarbeidskomiteen, mai og september, og en fagig konferanse i Stockhom 7. oktober. Sekretariatet. har bestått av: Formann Konrad Nordah, ne formann P. Mentsen, hovedkasserer Hans Hegg, 1. sekretær Af Andersen, 2. sekretær Thoreif Andresen. Øvrige medemmer av sekretariatet: A. K. Lien, Norsk Arbeidsmandsforbund, Odin RØnbeck, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Afred Nisen, Norges Handes og Kontorfunksjonærers Forbund, Marius Trana, Norsk Jernbaneforbund, Josef Larsson, Norsk Jern og Metaarbeiderforbund, Karsten Torkidsen, Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Arthur Karsen, Norsk Kommuneforbund, Ingvad Haugen, Norsk SjØmannsforbund, Emi Torkidsen, Norsk Typografforbund, Kristine Amundsen, Norsk Bekedningsarbeiderforbund, Ering Frogner, Norsk Nærings og Nytesesmiddearbeiderforbund.

10 8 Varamenn til sekretariatet: 1. Kaare Pehrsen, Norsk Papirindustriarbeiderforbund, 2. Kaus Kjesrud, Norsk Skog Qg Landarbeiderforbund, 3. Oav Bruvik, Norsk Tekstiarbeiderforbund, 4. KjØnik Kjøniksen, Norsk Transportarbeiderforbund, 5. Bjarne Dahbe'g, Norsk Baker og KQnditorforbund, 6. Fri,tz W. Hannestad, Norsk Forbund for Arbeidsedere og Tekniske Funksjonærer, 7. Andreas Torp, Norsk Eektriker og Kraftstasjonsforbund, 8. Eivind Strømmen, Norsk Hote og Restaurantarbeiderforbund, 9. Ingvad Hansen, Norsk SkotØY arbeiderforbund. Ingvad Haugen, Norsk SjØmannsforbund, døde 20. juni Fra denne tid rykket Kaare Pehrsen inn som fast medem av sekretariatet. Kaus Kjesrud, Oav Bruvtik, KjØnik KjØniksen og Bjarne Dahberg rykket opp som henhodsvis L, 2., 3. og 4. varamann. Formannen i Funksjonærsambandet møter i sekretariatet med taerett. Sekretariatet!har hodt 43 møter. Representantskapet. Representantskapet har hodt 3 møter i året Det første møte be hodt 15. og 16. januar. Her møtte føgende representanter fra fo'bund og samorganisasjoner: Forbundenes represen tan ter: Arbeiderpartiets Presseforbund: Per Haradsson, Oso. Norsk Forbund for ArbeidsLedere og Tekniske Funksjonærer: Fritz W. Hannestad, Oso. Norsk Arbeidsmandsforbund: Wather Kristiansen, Oso, Bernhard Reines, Finneid i Saten, Gudmund Sevik, Namskogan st., Henrik Dami, LØkken Verk, og Toreif Ørsa, SunndasØra. Norsk Baker og Konditorforbund: Bjarne Dahberg, Oso. Norsk Bekedningsarbeiderforbund: Rudof Eriksen, Oso, Gunnar Nisen, Oso, Konrad HjØrnevik, Bergen, og Asaug Osen, Oso.

11 9 Norsk Bokbinder og Kartonnasjearbeiderforbund: Johan M. BØe, Oso. Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund: Arne RØnning, Oso, Emi Reiersen, Oso, Lars Jansen, Bergen, Bjarne Berg, Trondheim, og Oskar Skogy, Liehammer. Norsk Eektriker og Kraftstasjonsforbund: Johan Henri'ksen, Oso, Bjarne Kafstad, Oso. Norsk Fengsestjenestemannsforbund: Sverre Ofstad, Oso. Norsk Gusmedarbeiderforbund: Hugo Lindah, Oso. Norges Handes og Kontorfunksjonærers Forbund: Johan Moksnes, Oso, Peder Birkeand, Oso, Sigurd Vatneda, Bergen, Ruth Svendsen, Porsgrunn, Norsk Hote og Restaurantarbeiderforbund: Eivind Strømmen, Oso, og Sigurd Johansen, Oso. Norsk J ern og Metaarbeiderforbund: og Pau Arnseth, Hamar. Eof Strand, Greåker, KobjØrn Larsen, Horten, Ragnvad Andersen, Bergen, Einar Henriksen, Stavanger, og Anders Rogstad, Trondheim. Norsk Jernbaneforbund: o. Voum, Oso, Emi Edvardsen, Oso, Kar Edvardsen, Bergen, T. Johansen, Trondheim, og Karsten Hansen, Oso. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund: Johs. P. LØkke, Notodden, Arne Thorvik, Avik i Hardanger, Håkon Bjorda, HØyanger, Harad E. Osen, Agnes pr. Stavern, og Anker Nordtvedt, Oso. Norsk KjØttindustriarbeiderforbund: Hemer Karsson, Oso. Norsk Kommuneforbund: Kar Furuskjegg, Oso, Ivar Andresen, Bryn, K. O. Madsen, Bergen, Leif Rinnan, Trondheim, og Anders Savesen, Kristiansand S. Lensmannsbetjentenes Landsag: N. R. Mugaas, Oso. Norsk Litograf og Kjemigrafforbund: Arne Li, Oso. Norsk Lokomotivmannsforbund: Mathias Heggestad, Oso. Norsk Losforbund: Hjamar Breiand, Bergen. Norsk Murerforbund: Lorang Kristiansen, Oso.

12 10 Norsk Musikerforbund: Rof Gammeng, Oso. Norsk Nærings og NyteLsesmiddeLarbeiderforbund: Einar Strand, Oso, Arne Barie, Oso, Sigvard Sjursen, Bergen, og H. Andreassen, Fredrikstad. Norsk Papirindustriarbeiderforbund: Oav BratLie, Oso, Arne Forsberg, Sarpsborg, Arvid Nebe, Svevik, J. Moe Larssen, Porsgrunn, og Thoraf Ki1dah, Byafossen. Norsk PoLitiforbund: H. H. Bakkane, Oso. Postfokenes FeLLesforbund: Hugo Larsen, Oso, og Akse O. Gunnerud, Oso. Norsk Sjømannsforbund: Gunvad Hauge, Oso, Bendik øyan, Oso, Gøsta Andersson, Sandefjoro, Kar Oshaug, Stavanger, og Thor SØnsteby, Oso. Norsk Skinn og Lærarbeiderforbund: Axe Erichsen, Oso. Norsk Skog og Landarbeiderforbund: Hans Ruud, Oso, Sv. Sobakken, Namdaen, Knut Nakken, Oso, Arne Ovien, Lierfoss, og Harad BØrresen, Bybrua, GjØvik. Norsk Skotøyarbeiderforbund: Ingvad Hansen, Oso. Norsk Stenindustriarbeiderforbund: Wather Broe, Oso. Norsk Støperiarbeiderforbund: Per Andersen, Oso. Norsk Tekstiarbeiderforbund: Gu1brand Brauer, Oso, Hjamar Romso, Ytre Arna, og Anna Nisen, Oso. Norsk TeLegraf og Teefonforbund: Tormod HaJvorsen, Oso, og Harad Fondevik, Oso. Norsk TjenestemannsLag: 'I1hv. Karsen, Oso, og Johan Karsen, Trondheim. Norsk Tobakkarbeiderforbund: Kje Jensen, Oso. Norsk ToHtjenestemannsforbund: Jens Dah, Oso. Norsk Transportarbeiderforbund: Saamon Hansen, BodØ, Leif Bredand, Trondheim, 'I1h. Einarsson, Stavanger, Aug. Crowo, Bergen, og Vihem Osen, Oso. N ors k Treindustriar b eiderfor bu nd: Erik Eriksen, Oso, og Einar Skarstein, Søfteand.

13 11 Norsk Typografforbund: Reidar Langås, Oso. Norges Urmaker Svennforbund: Tor Bvatager, Oso. Samor ganisasjonenes represen tan ter: Akerhus Fyke: Sigvard Ask, Bærum. AustAgder fyke: Reidar Senum, Arenda. Bergen og Fykenes fag. samorganisasjon: Bernih. Berntsen, Bergen, B. BØrretsen, Os pr. Bergen, og Matias Osand, HØyanger. Buskerud fag. Samorganisasjon: Nis SandE, Drammen. Finnmark Fyke: Ering Jensen, Hammerfest. Hedmark fag. samorganisasjon: Arnjot Jonstad, Hamar. Møre og Romsda fag. samorganisasjon: Anker Johannessen, Aesund (syk). Nordand fyke: Arvid NordtØmme, Suitjema. Oppand fagige samorganisasjon: Martin Haugen, GjØvik. Oso (fyke): Hafdan Wigaard, Oso. Rogaand fyke: Per Aase, Stavanger. Teemark fag. samorganisasjon: TJ1. Hanæs, Skien. Troms fyke: Leon J ooansen, Harstad. TrØndeag fag. samorganisasjon: Arthur Granund, Trondheim, og Odd Pettersen, Steinkjer. VestAgder fyke: Age Bjorvand, Kristiansand S. Vestfod fag. samorganisasjon: Arthur J. OJsen, TØnsberg. Østfod fag. samorganisasjon: Oscar Lauritzen, Sarpsborg.

14 12 Fra sekretaria tet: Konrad Nordah, P. Mentsen, Hans Hegg, Af Andersen, A. K. Lien, Odin. RØnbeck, Afred Nisen, Marius Trana, Josef Larsson, Karsten Torkidsen, Arthur Karsen, Ingvad Haugen, Oaf Askeand, Emi Tm1kidsen og Kristine Amundsen, ae Oso. Varamenn: Thoreif Andresen (Andresen er varamann for de vate tijitsmenn), Ering Frogner, Kaare Pehrsen, og Kaus Kjesrud, ae Oso. Fra revisjonsutvaget: Af Michesen, Oso. (Peder Birkeand er oppført <under Norges Handes og Kontorfunksjonærers Forbund og Hafdan Wigaard under Oso fyke.) Fra distriktskontorene: LO's distriktskontor i Nordand: Hans Nordah Jensen. LO's distriktskontor i Troms: Af Osen, TromsØ. LO's distriktskontor i Finnmark: Akse Osen. LO's distriktskontor, SØrandet: Severin Kristian.sen. (Repr. for distriktskontoret under Rogaand fyke.) Samarbeidskomiteen: Rogaand, Per Aase, er oppført Einar Gerhardsen, Martin Tranmæ og Trygve Brattei. Funksjonærsambandet: Sverre Bostad. LO's Ungdomsutvag: Anders Mørk. LO's Kvinnenemnd: Hida Andersson. Gjester: Statsråd Urik Osen, statsråd Gunnar Braathen, Ivar Viken og arbeiderattasje Bruce Mien. LO's administrasjon: Jens Berg, Torjus Graver, Pau Engstad, Afred Skar, Arne Kr. Meedby, Ragna Karusen, Egi Ahsen, Kåre Haden, Kje Hoer, Jon Rikvod, Harad Andersen og R. RØbergLarsen. FØgende dagsorden be behandet:

15 13 1. Tariffsituasjonen Norsk Eektriker og Kraftstasjonsforbund (Eektrisitetsforsyningens forbund) fastsettese av organisasjonsområdet. 3. Supperingsvag ti sekretariatet. En viser for Øvrig ti protoko fra møtet. Det andre representantskapsmøte be hodt 18. og 19. mai. Her møtte føgende rewresentanter fra forbund og samorganisasjoner: Forbundenes representanter: Arbeiderpartiets Presseforbund: Per Haradsson, Oso. Norsk Forbund for Arbeidsedere og Tekniske Funksjonærer: Fritz W. Hannestad, Oso. Norsk Arbeidsmandsforbund: Wather Kristiansen, Oso, Bernihard Reines, Finneid i Saten, Gudmund Sevik, Namskogan st., Henrik DamE, LØkken VeI1k, og Toreif Ørsa, SunndasØra. Norsk Baker og Konditorforbund: Bjarne Dahberg, Oso. Norsk Bekedningsarbeiderforbund: Rudof Eriksen, Oso, Gunnar Nisen, Oso, Konrad HjØrnevik, Bergen, og Asaug Osen, Oso. Norsk Bokbinder og Kartonnasjearbeiderforbund: Johan M. BØe, Oso. Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund: Arne RØnning, Oso, Emi Reiersen, Oso, Lars Jansen, Bergen, Bjarne Berg, Trondihein, og Oskar Skogy, Liehammer. (De 2 sistnevnte hadde forfa 18. mai.) Norsk Eektriker og Kraftstasjonsforbund: Johan Henriksen, Oso, og Bj arne Kafstad, Oso. Norsk Fengsestjenestemannsforbund: Sverre Ofstad, Oso. Norsk Gusmedarbeiderforbund: Hugo Lindah, Oso. Norges Handes og Kontorfunksjonærers Forbund: Johan Moksnes, Oso, Sverre Bostad, Oso, Sigurd Vatneda, Bergen, Ruth Svendsen, Porsgrunn, og Pau Arnseth, Hamar. Norsk Hote og Restaurantarbeiderforbund: Eivind Strømmen, Oso, og Sigurd Johansen, Oso. Norsk Jern og Metaarbeiderforbund: Eof Strand, Greåker, KobjØrn Larsen, Horten, Ragnvad Andersen, ibergen, Einar Henriksen, Sta'Vanger, og Anders \Rogstad, Trondheim.

16 14 Norsk Jernbaneforbund: o. Voum, Oso, Emi Edvardsen, Oso, Arne Osen, Ski st., T. Johansen, TrondJheim, og Karsten Hansen, Oso. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund: Johs. P. LØkke, Notodden, Arne Thorvik, Avik i Hardanger, Håkon Bjorda, HØyanger, HaraM E. Osen, Agnes pr. Stavern, og Anker Nordtvedt, Oso. Norsk KjØttindustriarbeiderforbund: Hemer Karsson, Oso. Norsk Kommuneforbund: Kar Furuskjegg, Oso, Ivar Andresen, Bryn, K. o. Madsen, Bergen, Leif Rinnan, Trondheim, og Anders Savesen, Kristiansand S. Lensmannsbetjentenes Landsag: N. R. Muggaas, Oso. Norsk Litograf og Kjemigrafforbund: Arne Li, Oso. Norsk Lokomotivmannsforbund: Marthias Heggestad', Oso. Norsk Losforbund: Hjamar Breiand, Bergen. (Forfa.) Norsk Murerforbund: Lorang Kristiansen, Oso. Norsk Musikerforbund: Rof Gammeng, Oso. Norsk Nærings og Nytesesmiddearbeiderforbund: Einar Strand, Oso, Arne Barie, Oso, Sigvard Sjursen, Bergen, og H. Andreassen, Fredrikstad. Norsk Papirindustriarbeiderforbund: Oav Bratie, Oso, Arne Forsberg, Sarpsborg, Arvid Nebe, Svevik, J. Moe Larssen, Porsgrunn, og Thoraf Kidah, Byafossen. Norsk Poitiforbund: H. H. Bakkane, Oso. (Forfa.) Postfokenes Feesforbund: Oe Kirkbakk, Oso, og Akse O. Gubberud, Oso. Norsk Sjømannsforbund: Gunvad Hauge, Oso, Bendik Øyan, Oso, Gøsta Andersson, Sandefjord, Kar Oshaug, Stavanger, og Thor SØnsteby, Oso. Norsk Skinn og Lærarbeiderforbund: Axe Erichsen, Oso. Norsk Skog og Landarbeiderforbund: Hans Ruud, Oso, Sv. Sobakken, Namdaen, Knut Nakken, Oso, Arne Ovhen, Lierfoss, og Harad BØrresen, Bybrua, GjØvik.

17 15 Norsk Skotøyarbeiderforbund: Thoreiv Hansen, Fredrikstad. Norsk Stenindustriarbeiderforbund: Wather Broe, Oso. Norsk Støperiarbeiderforbund: Per Andersen, Oso. Norsk Tekstiarbeiderforbund: GuJbrand Brauer, Oso, Hjamar Romso, ytre Arna, og Anna Nisen, Oso. Norsk Teegraf og Teefonforbund: Tormod Havorsen, Oso, og Harad Fondevik, Oso. Norsk Tjenestemannsag: Thv. Karsen, Oso, og Oav Kirkedeen, Oso. Norsk Tobakkarbeiderforbund: Kje Jensen, Oso. Norsk Totjenestemannsforbund: J ens Dah, Oso. Norsk Transportarbeiderforbund: Saamon Hansen, BodØ, Leif Bredand, Trondheim, 'I'h. Einarsson, Stavanger, Aug. Crowo, Bergen, og Wihem Osen, Oso. Norsk Treindustriarbeiderforbund: Erik Eriksen, Oso, og Einar Skarstein, SØfteand. Norsk Typografforbund: Reidar Langås, Oso. Norges Urmaker Svenneforbund: Arne Evensen, Oso. Samorganisasjonenes representanter: Akershus fyke: Sigvard Ask, Bærum. AustAgder fyke: Reidar Senum, Arenda. Bergen, Hordaand, Sogn og Fjordane fyker. Ansgar Kristiansen, Bergen, Johannes Mehus, Dae og Matias Osand, HØyanger. Buskerud fagige samorganisasjon: Nis Sandi, Drammen. Finnmark fyke: Ering Jensen, Hammerfest. Hedmark fagige samorganisasjon: Arnjot Johnstad, Hamar. Møre og Romsda fagige samorganisasjon: Anker Johannessen, Aesund: Bruvik,

18 16 Nordand fyke: Nis Hiestad, Mo Li Rana. (Forfa.) Oppand fagige samorganisasjon: Martin HaJUgen., GjØvik. Oso (fyke): Hafdan Wigaard, Oso. Rogaand fyke: Per Aase, Stavanger. Teemark fagige samarganisasjon: Th. Hanæs, Skien. (Forfa.) Troms fyke: Leon Johansen, Harstad. TrØndeag fagige samorganisasjon: Arne Forseth, Trondheim, og Odd Pettersen, Steinkjer. VestAgder fyke: Age Bjorvand, Kristiansand S. Vestfod fagige samorganisasjon: Arthur J. Osen, TØnsberg. Østfod fagige samorganisasjon: Hans H. Bjerkhot, Sarpsborg. Fra sekretariatet: Konrad Nordah, P. Mentsen, Hans Hegg, Af Andersen, A. K. Lien, Odin RØbeck, Afred Nisen, Marius Trana, Josef Larssson, Karsten Torkidsen, Arthur Karsen, Ingvad Haugen, Emi Torkidsen, Kristine Amundsen og Ering Frogner, ae Oso. Varamenn: 'I1horeif Andresen, (Andresen. er varamann for de vate tiitsmenn), Ka'are Pehrsen, Kaus Kjesrud, Oav Bruvik og KjØnik KjØniksen, ae Oso. Fra revisjonsutvaget: Af Midhesen, Oso. (Peder Birkeand er oppført under Norges Handes og Kontorfunksjonærers Forbund og Hafdan Wigaard under Oso fyke.) Fra distriktskontorene: LO's distriktskontor i Nordand: Hans Nordah Jensen. LO's distriktskontor i Troms: Af Osen, TromsØ.

19 17 LO's distriktskontor Akse Osen. Finnmark: LO's distriktskontor, Sørandet: Severin Kristiansen. (Repr. for distriktskontoret Rogaand, Per Aase, er oppført runder Rogaand fyjke.) Samarbeidskomiteen: Einar GeI1hardsen, Martin Tranmæ og Trygve Brattei. Funkjonærsambandet: Sverre Bostad. LO's ungdomsutvag: Anders MØrk. LO's kvinnenemnd: Hida Andersson. Gjester: Statsråd Urik Osen, Ivar Viken, AOF, arbeiderattasjee Bruce Mien. LO's administsasjon: Jens Berg, Staney Tomter, Pau Engstad, Afred Skar, Arne Kr. Meedby, Ragna Karsen, Egi Ahsen, Kåre Haden, Kje Hoer, Harad Andersen, RØbergLarsen og Mirjam Nordah. FØgende dagsorden be behandet: 1. a) Godk jenning av dagsordenen og forretningsordenen. b) Vag av dirigenter og sekretær. 2. Beretning for Regnskap og revis jonsinnberetning for Den fagige situas jon. 5. Hovedavtaen. 6. Pens jonskassen. 7. SpØrsmå om reguativ for Landsorganisasjonens tiitsmenn. 8. Organisasjonssaker: a) Norsk Forbund for Arbeidsedere og Tekniske Funksjonærer fastsettese av organisas jonsområdet. b) Opprettese av distriktskontor i Oppand fyke, Hedmark fyke, Teemark og Vestfod fyker, MØ re og Romsda fyke. 9. Ansettese av sekretær ved LO's distriktskontor i Bergen. En viser for Øvrig ti protoko ira møtet. Det tredje representantskapsmøte be hodt 16. og 17. desember. Her møtte føgende representanter fra forbund og samorganisasjoner: 2 LO

20 18 Forbundenes representanter: Arbeiderpartiets Presseforbund: Per Haradsson, Oso. Norsk Forbund for Arbeidsedere og Tekniske Funksjonærer: Fritz W. Hannestad, Oso. Norsk Arbeidsmandsforbund: Wather Kristiansen, Oso, Bernhard Reines, Finneid i Saten, M. J. Veis et, Kvernes, Henrik Dami, LØkken Verk, og Toreif Ørsa, Sunndasøra. Norsk Baker og Konditorforbund: Johan B. Magnussen, Oso. Norsk Bekedningsarbeiderforbund: Rudof Eriksen, Oso, Gunnar Nisen, Oso, Konrad HjØrnevik, Bergen, og Asaug Osen, Oso. Norsk Bokbinder og Kartonnasjearbeiderforbund: Johan M. BØe, Oso. Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund: Arne RØnning, Oso, Ering Ohristensen, Oso, Lars Jansen, Bergen, Bjarne Berg, Strinda, og Oskar Skogy, Liehammer. Norsk Eektriker og Kraftstasjonsforbund: Bjarne Kafstad, Oso, og Ering Johansen, Oso. Norsk Fengsestjenetemannsforbund: Sverre Ofstad, Oso. Norsk GuLLsmedarbeiderforbund: Hugo Lindah, Oso. Norges Handes og Kontorfunksjonærers Forbund: Jaha!I Moksnes, Oso, Peder Birkeand, Oso, Sigurd Vatneda, Bergen, Ruth Svendsen, Porsgrunn, og Ingof Nisen, TromsØ (forfa). Norsk HoteH og Restaurantarbeiderforbund: Eivind Strømmen, Oso, og Sigurd Johansen, Oso. Norsk Jern og MetaLLarbeiderforbund: Eof Strand, Greåker, KobjØrn Lar.sen, Horten, Ragnvad Andersen, Bergen, Leiv Hansen, Kristiansand S., og Anders Rogstad, Trondheim. Norsk Jernbaneforbund: O. Voum, Oso, Emi Edvardsen, Oso, Kar Edvardsen, Bergen, Thv. Johansen, Trondheim, og Arne Osen, Ski st. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund: Johs. P. LØkke, Notodden, Arne Thorvik, Avik i Hardanger, Håkon Bjorda, HØyanger, Harad E. Osen, Agnes pr. Stavern, og Anker Nordtvedt, Oso.

21 19 Norsk KjØttindustriarbeiderforbund: Finn Kvist, Oso. Norsk Kommuneforbund: Viktor Jensen, Oso, Ivar Andresen, Bryn, K. O. Madsen, Be'gen, Leif Rinnan, Trondheim, og John Torkidsen, Stavanger. Lensmannsbetjentenes Landsag: N. R. Mugaas, Oso. Norsk Litograf og Kjemigrafforbund: Arne Li, Oso. Norsk Lokomotivmannsforbund: Mathias Heggestad, Oso. Norsk Losforbund: Hjamar Breiand, Bergen. Norsk Murerforbund: Lorang Kristiansen, Oso. Norsk Musikerforbund: Rof Gammeng, Oso. Norsk Nærings og Nytesesmiddearbeiderforbund: Einar Strand, Oso, Arne Barie, Oso, Sigvard Sjursen, Bergen, og Henry Antonissen, Sandefjord. Norsk Papirindustriarbeiderforbund: Oav Bratie, Oso, Arne Forsberg, Sarpsborg, Arvid Nebe, Svevik, J. Moe Larssen, PO'sgrunn, og Thoraf Kidah, Byafossen. Norsk Poitiforbund: H. H. BaJkkane. Postfokenes Feesforbund: Oe KiI1kbakk, Oso, og Akse Norsk Sjømannsforbund: O. Gunnerud, Oso. Thor Sønsteby, Oso, tbendik øyan, Oso, Gøsta Andersson, Sandefjord, Kar Oshaug, Stavanger, og AsbjØrn Asaksen, Hammerfest. Norsk Skinn og Lærarbeiderforbund: Axe Erichsen, Oso. Norsk Skog og Landarbeiderforbund: Hans Ruud, Oso, Sv. Sobakken, Namdaen, Knut Nakken, Oso, Arne Ovien, Lierfoss, Og Harad BØrresen, Bybrua, Gjøvik. Norsk Skotøyarbeiderforbund: Ingvad Hansen, Oso. Norsk Stenindustriarbeiderforbund: Wather Broe, Oso. Norsk StØperiarbeiderforbund: Per Andersen, Oso.

22 20 Norsk Tekstiarbeiderforbund: Gubrand Brauer, Oso, Hjamar Romso, ytre Arna, og Anna Nisen, Oso. Teefokenes Feesforbund: Harad Fondevi'k, Oso, og Tormod Havorsen, Oso. Norsk Tjenestemannsag: Thv. Karsen, Oso, og Johan Karsen, Trondheim. Norsk Tobakkarbeiderforbund: KjeJ Jensen, Oso. Norsk Totjenestemannsforbund: J ens Dah, Oso. Norsk Transportarbeiderforbund: Saamon Hansen, BodØ, Leif Bredand, Trondheim, Th. Einarseom, Stavanger, Aug. erowo, Bergen, og WiLhem Osen, Oso. Norsk Treindustriarbeiderforbund: Erik Eriksen, Oso, og Arne Fjeanger, Bergen. Norsk Typografforbund: Reidar Langås, Oso. Norges Urmaker Svenneforbund: Arne Evensen, Liestrøm. Samorganisasjonenes og fykenes representanter: Akershus fyke: Sigvard ASk, Bærum. AustAgder fyke: Reidar Senum, Arenda. Bergen fyke: Ansgar Kristiansen, Bergen. Buskerud fagige samorganisasjon: Nis Sandi, Drammen. Finnmark fyke: Ering Jensen, Hammerfest. Hedmark fagige samorganisasjon: Arnjot Jo'hns1:ad, Hamar. Hordaand fyke: Johs. Mehus, Dae i Bruvik. MØre og Romsda fagige samorganisasjon: Anker Johannessen, Åesund. Nordand fyke: Arvid NordtØmme, Suitjema. Oppand fagige samorganisasjon: Martin Haugen, GjØvik.

23 Oso fyke: Hafdan Wigaard, Oso. Rogaand fyke: Per Aase, Stavanger. Sogn og Fjordane fyke: 21 MatJhias Osand, HØyanger. Teemark fagige samorganisasjon: Th. Hanæs, Skien. Troms fyke: Leon Johansen, Harstad. TrØndeag fagige samorganisasjon: Arne Forseth, Trondheim, og Odd Pettersen, Steinkjer. VestAgder fyke: Einar Johansen, Manda. Vestfod fagige samorganisasjon: Arthur J. 'Osen, TØnsberg. Østfok fyke: Henry Kar1sen, Sarpsborg. Fra sekretariatet: onrad Nordah, P. Mentsen, Hans Hegg, Af Andersen, A. K. Lien, Odin RØnbeck, Afred Nisen (syk), Marius Trana, Josef Larsson, Karsten TorkiJdsen, Arthur Karsen, Emi Torkidsen, Kristine Amundsen, Ering Frogner og Kaare Pehrsen, ae Oso. Varamenn: Thoreif Andresen (Andresen er varamann for de vate tiitsmenn), Kaus Kjesrud, Oav Bruvik, KjØnik KjØniksen og Bjarne Dahberg (forfa). Fra revisjonsutvaget : Af Miohesen, Oso. (Peder Birkeand er 'OppfØrt under Norges Handes og Kontorfunksjonærers Forbund og Hafdan Wigaard under Oso fyke.) Fra distrikts ontorene: LO's distriktskontor i Nordand: Hans Nordah Jensen, BodØ. LO's distriktskontor i Troms: Af Osen, TromsØ. LO's distriktskontor i Finnmark: Akse Osen, Kirkenes. I

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Landsorganisasjonen. i Norge

Landsorganisasjonen. i Norge Landsorganisasjonen i Norge f BERETNING 1981 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 1. TARIFFREVISJONER - ØKONOMISK POLITIKK.......... 7.J Tariffrevisjonen 1981.........................................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Om De arfarty som driv kyst eer bankfiske, fiskar på fjerne farvatn eer eig anna farty skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Landsorganisasjonen. I Norge. Protokoll. fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989

Landsorganisasjonen. I Norge. Protokoll. fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989 Landsorganisasjonen I Norge Protokoll fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989 PROTOKOLL fra den 27. ordinære kongress 1989 Kongressens vedtak 1989 Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

BYGNING. God jul og godt nytt år F AGBLADET - NR 4-2002

BYGNING. God jul og godt nytt år F AGBLADET - NR 4-2002 F AGBLADET - NR 4-2002 BYGNING STIFTELSEN BÆK - Tømrer og Snekkernes Feriefond God jul og godt nytt år LEDEREN S 2 TØMRER AKKORDER I PEAB AS S 5 ST I FTELSEN FERIEFOND TØMRER SNEKKERNES OG EN SØRGELIG

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm SOS IALOKOIN tm IN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm Nr. 1 15. årgang - januar 1961 oo00.00.000.< 00.0.c.0.0,00-00.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0o00.0.040.0.0*0

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul!

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul! MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011 Ønsker alle lesere en riktig god jul! Innhold Arild Kristensen, leder. Foto FPF Leder: Fra pensjonist til statsrådens møterom FSF har nå kontor i Rådhus

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer