BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III"

Transkript

1 BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III

2

3 LANDSORGA ISASJO EN I ORGE BERETNING 1958 AKTI ETRYKKERIET OSLO 1959

4 ' ' ' 'I! 'f '50000 }25000 }OOOOO GU ø< , '75000 '50000 ( ( $O()()O IT Landsorganisasjonens medemstal

5 REGISTER Innedning Sekretariatet Representantska pe t Fees forbundsstyremøter Tariffrådet Representasjon LO's distriktskontorer og samorganisasjoner Avtaen om feriebøker og feriemerker Samarbeidsnemnda meom LO og DNA Samarbeidsutvag meom LO og NKL Det faste utvag meom LO og NAF Nordisk samarbeid Vodgiftsnemnda for organisasjonstvister Den kooperative tvistenemnd Tvistenemnda for arbeiderforetak Nye kontorokaer Monument for arbeiderbevegesens pionerer Økonomiskstatistisk oversikt for Genere oversikt Produksjonsutvikingen UtenrikSØkonomi Priser og evekostnader Inntekter Arbeidsmarkedet Forbruk Forsvarets bruk av varer og tjenester Investering Pengemessige og finansiee forhod Tariffrevisjonen Konrad Norda hs foredrag for RiksØnnsnemnd a RiksØnnsnemnda Den Europeiske Regi onae Organisasjon (ERO) av Den frie fagige Internasjonae (FFI) " 210

6 Det internasjonae arbeidsbyrå (IL O) Den 41. arbeidskonferanse for sj ØfartsspØrsm å Den 42. arbeidskonferanse Regionakonferanse i Europarådet i Strassburg IL O's komite for den kjemiske industri LO's Økonomiske kontor LO's juridiske kontor LO's presse og informas jonskontor LO's rasjonaiseringskontor LO's revisjonskontor LO's kvinnenemnd LO's komite for produksjonsøking Landsrådet for produksjonsutvag Produksjonsutva gene ,...., Fokets Hus fond Pensjonskassen Landsorganisasjonens skoe Oppysningsarbeidet i fagorganisasjonen Arbeiderbevege sens arkiv Statens Feriefon d Komiteer, utva g, rå d og styrer Bransjer ådene Utdrag av beretningene for distriktskontorene og samorganisasjonene Statistisk oversikt Tabeer

7 Innedning. Ved årsskiftet 1957/58 skrev vi innedningsvis i beretningen b. a.: Sev om den Økonomiske utviking gjennom året må betegnes som meget god, gj ør det seg ved årets sutt gjedend e ende tendenser som tyder på et noe strammere Økonomisk kima. Den Økonomiske situasjon ved årsskifte t må derfor karakteriseres som noe ukar og usikker.> Disse antakeser har dessverre vist seg å hode stikk. Aret 1958 har på det Økonomiske området vært preget av større usikkerhet og et angt strammere «kima» enn eers i etterkrigsårene. Industriproduksjonen har sunket betrakteig i forhod ti foregående år, og den gunstige reaønnsutviking som fant sted i 1956/57 er ikke bare stoppet opp, men viser en tibakegang i forhod ti Situasjonen på ai1beidsmarkedet har på mange måter vært urovekkende, idet taet av arbeidsøse har steget og er betydeig høyere ved dette årsskiftet enn ved forrige. Og det mest bekageige er at det ikke bare er sesongarbeidsøshet, men at det har funnet sted ende innskrenkninger i arbeidsivet på forskjeige feter. Myndighetene har derfor måttet gå ti ekstraordinære titak ved å bevige om ag 110 miioner kroner for å møte de vansker som vi oppstå på arbeidsmarkedet utover vinteren. Hvordan utvikingen vb bi i 1959 er det ve ingen gitt å kunne si. Imidertid synes det kart at det gjør seg en større optimisme gjedende ved dette årsskiftet enn forrige når det gjeder den Økonomiske aktivitet. Vi trar det er verd å peke på det hovedprobem vi står overfor nå, og det er etter hvert å skape en utvidese av vårt arbeidsiv, i første rekke industrien. Dette b. a. som føge av den rasjonaiseringsprosess som foregår og ikke minst av hensyn ti å skaffe arbeidspasser ti de nye og angt større årsku av ungdom som i årene framover ska inn i arbeidsivet. Det forhod at det i år måtte foretas reduksjon av subsidiene har også ført ti ekstra vansker for fagor,ganisasjonen. Den reduksjon av subsidiene som er foretatt har ført med seg at 'evekostnadsindeksen har steget med over 5 poeng. I år har evekostnadsindeksen i at steget om ag 9 poeng.

8 6 Det som i første rekke har satt sitt preg på Landsorganisasjonens arbeid i dette året har vært de store og omfattende tariffrevisjoner, nok de største vi har hatt hitti i Øpet av 1 år. Praktisk tau ae Ønnsavtaer innenfor hee nærings og arbeidsivet, også for den statige og kommunae secor, har vært under revisjon. Når en da tar i betraktning den Økonomiske usikkerhet som har vært Iti stede nedgangen i industriproduksjonen og syssesettingen, og derti stigende kostnadsnivå så har årets tariffrevisjon sevsagt ikke vært etjt å 'gjennomføre. Tariffrevisjonen med Norsk Arbeidsgiverforening be gjennomført ved feesoppgjøtet av 3. mars. Ae forhod ta<tt i betraktning tror vi det var den 'eneste farbare vei. Det var nødvendig med en samet reaistisk vurdering både av de Økonomiske muigheter og av syssesettingssituasjonen. Vi peker i denne sammenheng på at det tross at yktes å komme ti enighet om å nedsette arbeidstiden med 3 timer pr. uke fra 1. mars 1959 med fu kompensasjon for ae tidønte og om ag % kompensasjon for de akkordønte. Det yktes også i prinsippet å komme ti enighet om en pensjonsordning i ti1eg,g ti den offentlige aderstrygden. Videre fikk en gjennomført et Ønnstiegg på 18 Øre pr. time for de av våre medemmer som tjener minst og ikke har noen Ønnsgidning. Dette bidro ti å rette opp ende av de største skjevheter i Ønnsutvikingen. Når det gjeder den indeksregueringsbestemmese som be gjennomført i feesforsaget, er det riktig som tid.igere hevdet at det er den beste vi har hatt. Dette fordi den ikke knytter regueringen ti bestemte datoer, men er bevegeige, sik at reguering kan foretas når indekstaet viser tis'trekk,ehg stigning eer fa minst 6 måneder etter foregående ireguering. At resutatet av indeksregueringen (ca. % ØnnsforhØyese) ikke be tifredsstiende for medemmene, er en annen sak. Det har ikke sammenheng med regueringsbestemmesen, men med den ugunstige Økonomiske situasjon som var da regueringen skue foretas. Det kan for Øvrig i denne sammenheng pekes på at regueringen denne gang ga omtrent nøyacig det samme resutat som de tidigere indeksregueringer som har vært foretatt i etterkrigsårene. Når det gjeder tariffrevisjonen og indeksregueringen, viser vi for Øvrig ti særskit avsnitt i beretningen hvor disse ting er behandet utførig. Det er i dette året hodt 3 representantskapsmøter, 15. og 16. januar, 18. og 19. mai og 16. og 17. desember. MØtet 15. og 16. januar behandet i første rekke tariffsituasjonen for MØtet 18. og 19. mai var det ordinære og behandet b. a. regnskap og beretning og derti den fagige situasjon m. v. MØtet 16. og 17. desember var ekstraordinært og behandet b. a. den fagige situa

9 7 sjon, Hovedavtaen meom LO og NAF, ansettese av'i"evisjonssjef, Ønnssystemer i industrien og foretok supperingsvag ti sekretariatet. Under edese av Komiteen for produksjonsøking Ihar det også i dette året vært fortsatt med TWIkurser med stor detakese. 6 instruktører har vært i virksomhet, og taet på de som har detatt i kursene er om ag 4000 fra hee andet. Vårt rasjonaiseringskontor har sammen med Arbeidernes Oppysningsforbund hodt en de større produktivitetskurs med tisammen om ag 90 detakere. I dette året har det vært en iten stigning i medemstaet i motsetning ti i fjor, hvor det gikk ned i forhod b året før som føge av at Maskinistforbundet gikk ut av Landsorganisasjonen i Ved årsskiftet 1957/58 var medemstaet Ved året utgang var det , tisammen en Øking på 1549 medemmer. Når det gjeder det internasjonae og skandinaviske samarbeid, har det vært utmerket. Fra de nordiske andsorganisasjoners representant i styret, Eier Jensen, ikeså fra FFI's president, Arne Geijer, den svenske andsorganisasjon, har vi fått rapporter fra styremøtene. Den Europeiske Regionae Organisasjon hodt regionakonferanse (representantskapsmøte) i Brysse mai P. Mentsen og Kje Hoer representerte LO. Konrad Nordah be gjenvagt som nordisk Tepresentant i ERO's eksekutivkomite. Sekretariatet for Den nordiske samarbeidskomite Ihar i dette året vært i KØbenhavn. Det har vært hodt 2 møter i Samarbeidskomiteen, mai og september, og en fagig konferanse i Stockhom 7. oktober. Sekretariatet. har bestått av: Formann Konrad Nordah, ne formann P. Mentsen, hovedkasserer Hans Hegg, 1. sekretær Af Andersen, 2. sekretær Thoreif Andresen. Øvrige medemmer av sekretariatet: A. K. Lien, Norsk Arbeidsmandsforbund, Odin RØnbeck, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Afred Nisen, Norges Handes og Kontorfunksjonærers Forbund, Marius Trana, Norsk Jernbaneforbund, Josef Larsson, Norsk Jern og Metaarbeiderforbund, Karsten Torkidsen, Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Arthur Karsen, Norsk Kommuneforbund, Ingvad Haugen, Norsk SjØmannsforbund, Emi Torkidsen, Norsk Typografforbund, Kristine Amundsen, Norsk Bekedningsarbeiderforbund, Ering Frogner, Norsk Nærings og Nytesesmiddearbeiderforbund.

10 8 Varamenn til sekretariatet: 1. Kaare Pehrsen, Norsk Papirindustriarbeiderforbund, 2. Kaus Kjesrud, Norsk Skog Qg Landarbeiderforbund, 3. Oav Bruvik, Norsk Tekstiarbeiderforbund, 4. KjØnik Kjøniksen, Norsk Transportarbeiderforbund, 5. Bjarne Dahbe'g, Norsk Baker og KQnditorforbund, 6. Fri,tz W. Hannestad, Norsk Forbund for Arbeidsedere og Tekniske Funksjonærer, 7. Andreas Torp, Norsk Eektriker og Kraftstasjonsforbund, 8. Eivind Strømmen, Norsk Hote og Restaurantarbeiderforbund, 9. Ingvad Hansen, Norsk SkotØY arbeiderforbund. Ingvad Haugen, Norsk SjØmannsforbund, døde 20. juni Fra denne tid rykket Kaare Pehrsen inn som fast medem av sekretariatet. Kaus Kjesrud, Oav Bruvtik, KjØnik KjØniksen og Bjarne Dahberg rykket opp som henhodsvis L, 2., 3. og 4. varamann. Formannen i Funksjonærsambandet møter i sekretariatet med taerett. Sekretariatet!har hodt 43 møter. Representantskapet. Representantskapet har hodt 3 møter i året Det første møte be hodt 15. og 16. januar. Her møtte føgende representanter fra fo'bund og samorganisasjoner: Forbundenes represen tan ter: Arbeiderpartiets Presseforbund: Per Haradsson, Oso. Norsk Forbund for ArbeidsLedere og Tekniske Funksjonærer: Fritz W. Hannestad, Oso. Norsk Arbeidsmandsforbund: Wather Kristiansen, Oso, Bernhard Reines, Finneid i Saten, Gudmund Sevik, Namskogan st., Henrik Dami, LØkken Verk, og Toreif Ørsa, SunndasØra. Norsk Baker og Konditorforbund: Bjarne Dahberg, Oso. Norsk Bekedningsarbeiderforbund: Rudof Eriksen, Oso, Gunnar Nisen, Oso, Konrad HjØrnevik, Bergen, og Asaug Osen, Oso.

11 9 Norsk Bokbinder og Kartonnasjearbeiderforbund: Johan M. BØe, Oso. Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund: Arne RØnning, Oso, Emi Reiersen, Oso, Lars Jansen, Bergen, Bjarne Berg, Trondheim, og Oskar Skogy, Liehammer. Norsk Eektriker og Kraftstasjonsforbund: Johan Henri'ksen, Oso, Bjarne Kafstad, Oso. Norsk Fengsestjenestemannsforbund: Sverre Ofstad, Oso. Norsk Gusmedarbeiderforbund: Hugo Lindah, Oso. Norges Handes og Kontorfunksjonærers Forbund: Johan Moksnes, Oso, Peder Birkeand, Oso, Sigurd Vatneda, Bergen, Ruth Svendsen, Porsgrunn, Norsk Hote og Restaurantarbeiderforbund: Eivind Strømmen, Oso, og Sigurd Johansen, Oso. Norsk J ern og Metaarbeiderforbund: og Pau Arnseth, Hamar. Eof Strand, Greåker, KobjØrn Larsen, Horten, Ragnvad Andersen, Bergen, Einar Henriksen, Stavanger, og Anders Rogstad, Trondheim. Norsk Jernbaneforbund: o. Voum, Oso, Emi Edvardsen, Oso, Kar Edvardsen, Bergen, T. Johansen, Trondheim, og Karsten Hansen, Oso. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund: Johs. P. LØkke, Notodden, Arne Thorvik, Avik i Hardanger, Håkon Bjorda, HØyanger, Harad E. Osen, Agnes pr. Stavern, og Anker Nordtvedt, Oso. Norsk KjØttindustriarbeiderforbund: Hemer Karsson, Oso. Norsk Kommuneforbund: Kar Furuskjegg, Oso, Ivar Andresen, Bryn, K. O. Madsen, Bergen, Leif Rinnan, Trondheim, og Anders Savesen, Kristiansand S. Lensmannsbetjentenes Landsag: N. R. Mugaas, Oso. Norsk Litograf og Kjemigrafforbund: Arne Li, Oso. Norsk Lokomotivmannsforbund: Mathias Heggestad, Oso. Norsk Losforbund: Hjamar Breiand, Bergen. Norsk Murerforbund: Lorang Kristiansen, Oso.

12 10 Norsk Musikerforbund: Rof Gammeng, Oso. Norsk Nærings og NyteLsesmiddeLarbeiderforbund: Einar Strand, Oso, Arne Barie, Oso, Sigvard Sjursen, Bergen, og H. Andreassen, Fredrikstad. Norsk Papirindustriarbeiderforbund: Oav BratLie, Oso, Arne Forsberg, Sarpsborg, Arvid Nebe, Svevik, J. Moe Larssen, Porsgrunn, og Thoraf Ki1dah, Byafossen. Norsk PoLitiforbund: H. H. Bakkane, Oso. Postfokenes FeLLesforbund: Hugo Larsen, Oso, og Akse O. Gunnerud, Oso. Norsk Sjømannsforbund: Gunvad Hauge, Oso, Bendik øyan, Oso, Gøsta Andersson, Sandefjoro, Kar Oshaug, Stavanger, og Thor SØnsteby, Oso. Norsk Skinn og Lærarbeiderforbund: Axe Erichsen, Oso. Norsk Skog og Landarbeiderforbund: Hans Ruud, Oso, Sv. Sobakken, Namdaen, Knut Nakken, Oso, Arne Ovien, Lierfoss, og Harad BØrresen, Bybrua, GjØvik. Norsk Skotøyarbeiderforbund: Ingvad Hansen, Oso. Norsk Stenindustriarbeiderforbund: Wather Broe, Oso. Norsk Støperiarbeiderforbund: Per Andersen, Oso. Norsk Tekstiarbeiderforbund: Gu1brand Brauer, Oso, Hjamar Romso, Ytre Arna, og Anna Nisen, Oso. Norsk TeLegraf og Teefonforbund: Tormod HaJvorsen, Oso, og Harad Fondevik, Oso. Norsk TjenestemannsLag: 'I1hv. Karsen, Oso, og Johan Karsen, Trondheim. Norsk Tobakkarbeiderforbund: Kje Jensen, Oso. Norsk ToHtjenestemannsforbund: Jens Dah, Oso. Norsk Transportarbeiderforbund: Saamon Hansen, BodØ, Leif Bredand, Trondheim, 'I1h. Einarsson, Stavanger, Aug. Crowo, Bergen, og Vihem Osen, Oso. N ors k Treindustriar b eiderfor bu nd: Erik Eriksen, Oso, og Einar Skarstein, Søfteand.

13 11 Norsk Typografforbund: Reidar Langås, Oso. Norges Urmaker Svennforbund: Tor Bvatager, Oso. Samor ganisasjonenes represen tan ter: Akerhus Fyke: Sigvard Ask, Bærum. AustAgder fyke: Reidar Senum, Arenda. Bergen og Fykenes fag. samorganisasjon: Bernih. Berntsen, Bergen, B. BØrretsen, Os pr. Bergen, og Matias Osand, HØyanger. Buskerud fag. Samorganisasjon: Nis SandE, Drammen. Finnmark Fyke: Ering Jensen, Hammerfest. Hedmark fag. samorganisasjon: Arnjot Jonstad, Hamar. Møre og Romsda fag. samorganisasjon: Anker Johannessen, Aesund (syk). Nordand fyke: Arvid NordtØmme, Suitjema. Oppand fagige samorganisasjon: Martin Haugen, GjØvik. Oso (fyke): Hafdan Wigaard, Oso. Rogaand fyke: Per Aase, Stavanger. Teemark fag. samorganisasjon: TJ1. Hanæs, Skien. Troms fyke: Leon J ooansen, Harstad. TrØndeag fag. samorganisasjon: Arthur Granund, Trondheim, og Odd Pettersen, Steinkjer. VestAgder fyke: Age Bjorvand, Kristiansand S. Vestfod fag. samorganisasjon: Arthur J. OJsen, TØnsberg. Østfod fag. samorganisasjon: Oscar Lauritzen, Sarpsborg.

14 12 Fra sekretaria tet: Konrad Nordah, P. Mentsen, Hans Hegg, Af Andersen, A. K. Lien, Odin. RØnbeck, Afred Nisen, Marius Trana, Josef Larsson, Karsten Torkidsen, Arthur Karsen, Ingvad Haugen, Oaf Askeand, Emi Tm1kidsen og Kristine Amundsen, ae Oso. Varamenn: Thoreif Andresen (Andresen er varamann for de vate tijitsmenn), Ering Frogner, Kaare Pehrsen, og Kaus Kjesrud, ae Oso. Fra revisjonsutvaget: Af Michesen, Oso. (Peder Birkeand er oppført <under Norges Handes og Kontorfunksjonærers Forbund og Hafdan Wigaard under Oso fyke.) Fra distriktskontorene: LO's distriktskontor i Nordand: Hans Nordah Jensen. LO's distriktskontor i Troms: Af Osen, TromsØ. LO's distriktskontor i Finnmark: Akse Osen. LO's distriktskontor, SØrandet: Severin Kristian.sen. (Repr. for distriktskontoret under Rogaand fyke.) Samarbeidskomiteen: Rogaand, Per Aase, er oppført Einar Gerhardsen, Martin Tranmæ og Trygve Brattei. Funksjonærsambandet: Sverre Bostad. LO's Ungdomsutvag: Anders Mørk. LO's Kvinnenemnd: Hida Andersson. Gjester: Statsråd Urik Osen, statsråd Gunnar Braathen, Ivar Viken og arbeiderattasje Bruce Mien. LO's administrasjon: Jens Berg, Torjus Graver, Pau Engstad, Afred Skar, Arne Kr. Meedby, Ragna Karusen, Egi Ahsen, Kåre Haden, Kje Hoer, Jon Rikvod, Harad Andersen og R. RØbergLarsen. FØgende dagsorden be behandet:

15 13 1. Tariffsituasjonen Norsk Eektriker og Kraftstasjonsforbund (Eektrisitetsforsyningens forbund) fastsettese av organisasjonsområdet. 3. Supperingsvag ti sekretariatet. En viser for Øvrig ti protoko fra møtet. Det andre representantskapsmøte be hodt 18. og 19. mai. Her møtte føgende rewresentanter fra forbund og samorganisasjoner: Forbundenes representanter: Arbeiderpartiets Presseforbund: Per Haradsson, Oso. Norsk Forbund for Arbeidsedere og Tekniske Funksjonærer: Fritz W. Hannestad, Oso. Norsk Arbeidsmandsforbund: Wather Kristiansen, Oso, Bernihard Reines, Finneid i Saten, Gudmund Sevik, Namskogan st., Henrik DamE, LØkken VeI1k, og Toreif Ørsa, SunndasØra. Norsk Baker og Konditorforbund: Bjarne Dahberg, Oso. Norsk Bekedningsarbeiderforbund: Rudof Eriksen, Oso, Gunnar Nisen, Oso, Konrad HjØrnevik, Bergen, og Asaug Osen, Oso. Norsk Bokbinder og Kartonnasjearbeiderforbund: Johan M. BØe, Oso. Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund: Arne RØnning, Oso, Emi Reiersen, Oso, Lars Jansen, Bergen, Bjarne Berg, Trondihein, og Oskar Skogy, Liehammer. (De 2 sistnevnte hadde forfa 18. mai.) Norsk Eektriker og Kraftstasjonsforbund: Johan Henriksen, Oso, og Bj arne Kafstad, Oso. Norsk Fengsestjenestemannsforbund: Sverre Ofstad, Oso. Norsk Gusmedarbeiderforbund: Hugo Lindah, Oso. Norges Handes og Kontorfunksjonærers Forbund: Johan Moksnes, Oso, Sverre Bostad, Oso, Sigurd Vatneda, Bergen, Ruth Svendsen, Porsgrunn, og Pau Arnseth, Hamar. Norsk Hote og Restaurantarbeiderforbund: Eivind Strømmen, Oso, og Sigurd Johansen, Oso. Norsk Jern og Metaarbeiderforbund: Eof Strand, Greåker, KobjØrn Larsen, Horten, Ragnvad Andersen, ibergen, Einar Henriksen, Sta'Vanger, og Anders \Rogstad, Trondheim.

16 14 Norsk Jernbaneforbund: o. Voum, Oso, Emi Edvardsen, Oso, Arne Osen, Ski st., T. Johansen, TrondJheim, og Karsten Hansen, Oso. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund: Johs. P. LØkke, Notodden, Arne Thorvik, Avik i Hardanger, Håkon Bjorda, HØyanger, HaraM E. Osen, Agnes pr. Stavern, og Anker Nordtvedt, Oso. Norsk KjØttindustriarbeiderforbund: Hemer Karsson, Oso. Norsk Kommuneforbund: Kar Furuskjegg, Oso, Ivar Andresen, Bryn, K. o. Madsen, Bergen, Leif Rinnan, Trondheim, og Anders Savesen, Kristiansand S. Lensmannsbetjentenes Landsag: N. R. Muggaas, Oso. Norsk Litograf og Kjemigrafforbund: Arne Li, Oso. Norsk Lokomotivmannsforbund: Marthias Heggestad', Oso. Norsk Losforbund: Hjamar Breiand, Bergen. (Forfa.) Norsk Murerforbund: Lorang Kristiansen, Oso. Norsk Musikerforbund: Rof Gammeng, Oso. Norsk Nærings og Nytesesmiddearbeiderforbund: Einar Strand, Oso, Arne Barie, Oso, Sigvard Sjursen, Bergen, og H. Andreassen, Fredrikstad. Norsk Papirindustriarbeiderforbund: Oav Bratie, Oso, Arne Forsberg, Sarpsborg, Arvid Nebe, Svevik, J. Moe Larssen, Porsgrunn, og Thoraf Kidah, Byafossen. Norsk Poitiforbund: H. H. Bakkane, Oso. (Forfa.) Postfokenes Feesforbund: Oe Kirkbakk, Oso, og Akse O. Gubberud, Oso. Norsk Sjømannsforbund: Gunvad Hauge, Oso, Bendik Øyan, Oso, Gøsta Andersson, Sandefjord, Kar Oshaug, Stavanger, og Thor SØnsteby, Oso. Norsk Skinn og Lærarbeiderforbund: Axe Erichsen, Oso. Norsk Skog og Landarbeiderforbund: Hans Ruud, Oso, Sv. Sobakken, Namdaen, Knut Nakken, Oso, Arne Ovhen, Lierfoss, og Harad BØrresen, Bybrua, GjØvik.

17 15 Norsk Skotøyarbeiderforbund: Thoreiv Hansen, Fredrikstad. Norsk Stenindustriarbeiderforbund: Wather Broe, Oso. Norsk Støperiarbeiderforbund: Per Andersen, Oso. Norsk Tekstiarbeiderforbund: GuJbrand Brauer, Oso, Hjamar Romso, ytre Arna, og Anna Nisen, Oso. Norsk Teegraf og Teefonforbund: Tormod Havorsen, Oso, og Harad Fondevik, Oso. Norsk Tjenestemannsag: Thv. Karsen, Oso, og Oav Kirkedeen, Oso. Norsk Tobakkarbeiderforbund: Kje Jensen, Oso. Norsk Totjenestemannsforbund: J ens Dah, Oso. Norsk Transportarbeiderforbund: Saamon Hansen, BodØ, Leif Bredand, Trondheim, 'I'h. Einarsson, Stavanger, Aug. Crowo, Bergen, og Wihem Osen, Oso. Norsk Treindustriarbeiderforbund: Erik Eriksen, Oso, og Einar Skarstein, SØfteand. Norsk Typografforbund: Reidar Langås, Oso. Norges Urmaker Svenneforbund: Arne Evensen, Oso. Samorganisasjonenes representanter: Akershus fyke: Sigvard Ask, Bærum. AustAgder fyke: Reidar Senum, Arenda. Bergen, Hordaand, Sogn og Fjordane fyker. Ansgar Kristiansen, Bergen, Johannes Mehus, Dae og Matias Osand, HØyanger. Buskerud fagige samorganisasjon: Nis Sandi, Drammen. Finnmark fyke: Ering Jensen, Hammerfest. Hedmark fagige samorganisasjon: Arnjot Johnstad, Hamar. Møre og Romsda fagige samorganisasjon: Anker Johannessen, Aesund: Bruvik,

18 16 Nordand fyke: Nis Hiestad, Mo Li Rana. (Forfa.) Oppand fagige samorganisasjon: Martin HaJUgen., GjØvik. Oso (fyke): Hafdan Wigaard, Oso. Rogaand fyke: Per Aase, Stavanger. Teemark fagige samarganisasjon: Th. Hanæs, Skien. (Forfa.) Troms fyke: Leon Johansen, Harstad. TrØndeag fagige samorganisasjon: Arne Forseth, Trondheim, og Odd Pettersen, Steinkjer. VestAgder fyke: Age Bjorvand, Kristiansand S. Vestfod fagige samorganisasjon: Arthur J. Osen, TØnsberg. Østfod fagige samorganisasjon: Hans H. Bjerkhot, Sarpsborg. Fra sekretariatet: Konrad Nordah, P. Mentsen, Hans Hegg, Af Andersen, A. K. Lien, Odin RØbeck, Afred Nisen, Marius Trana, Josef Larssson, Karsten Torkidsen, Arthur Karsen, Ingvad Haugen, Emi Torkidsen, Kristine Amundsen og Ering Frogner, ae Oso. Varamenn: 'I1horeif Andresen, (Andresen. er varamann for de vate tiitsmenn), Ka'are Pehrsen, Kaus Kjesrud, Oav Bruvik og KjØnik KjØniksen, ae Oso. Fra revisjonsutvaget: Af Midhesen, Oso. (Peder Birkeand er oppført under Norges Handes og Kontorfunksjonærers Forbund og Hafdan Wigaard under Oso fyke.) Fra distriktskontorene: LO's distriktskontor i Nordand: Hans Nordah Jensen. LO's distriktskontor i Troms: Af Osen, TromsØ.

19 17 LO's distriktskontor Akse Osen. Finnmark: LO's distriktskontor, Sørandet: Severin Kristiansen. (Repr. for distriktskontoret Rogaand, Per Aase, er oppført runder Rogaand fyjke.) Samarbeidskomiteen: Einar GeI1hardsen, Martin Tranmæ og Trygve Brattei. Funkjonærsambandet: Sverre Bostad. LO's ungdomsutvag: Anders MØrk. LO's kvinnenemnd: Hida Andersson. Gjester: Statsråd Urik Osen, Ivar Viken, AOF, arbeiderattasjee Bruce Mien. LO's administsasjon: Jens Berg, Staney Tomter, Pau Engstad, Afred Skar, Arne Kr. Meedby, Ragna Karsen, Egi Ahsen, Kåre Haden, Kje Hoer, Harad Andersen, RØbergLarsen og Mirjam Nordah. FØgende dagsorden be behandet: 1. a) Godk jenning av dagsordenen og forretningsordenen. b) Vag av dirigenter og sekretær. 2. Beretning for Regnskap og revis jonsinnberetning for Den fagige situas jon. 5. Hovedavtaen. 6. Pens jonskassen. 7. SpØrsmå om reguativ for Landsorganisasjonens tiitsmenn. 8. Organisasjonssaker: a) Norsk Forbund for Arbeidsedere og Tekniske Funksjonærer fastsettese av organisas jonsområdet. b) Opprettese av distriktskontor i Oppand fyke, Hedmark fyke, Teemark og Vestfod fyker, MØ re og Romsda fyke. 9. Ansettese av sekretær ved LO's distriktskontor i Bergen. En viser for Øvrig ti protoko ira møtet. Det tredje representantskapsmøte be hodt 16. og 17. desember. Her møtte føgende representanter fra forbund og samorganisasjoner: 2 LO

20 18 Forbundenes representanter: Arbeiderpartiets Presseforbund: Per Haradsson, Oso. Norsk Forbund for Arbeidsedere og Tekniske Funksjonærer: Fritz W. Hannestad, Oso. Norsk Arbeidsmandsforbund: Wather Kristiansen, Oso, Bernhard Reines, Finneid i Saten, M. J. Veis et, Kvernes, Henrik Dami, LØkken Verk, og Toreif Ørsa, Sunndasøra. Norsk Baker og Konditorforbund: Johan B. Magnussen, Oso. Norsk Bekedningsarbeiderforbund: Rudof Eriksen, Oso, Gunnar Nisen, Oso, Konrad HjØrnevik, Bergen, og Asaug Osen, Oso. Norsk Bokbinder og Kartonnasjearbeiderforbund: Johan M. BØe, Oso. Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund: Arne RØnning, Oso, Ering Ohristensen, Oso, Lars Jansen, Bergen, Bjarne Berg, Strinda, og Oskar Skogy, Liehammer. Norsk Eektriker og Kraftstasjonsforbund: Bjarne Kafstad, Oso, og Ering Johansen, Oso. Norsk Fengsestjenetemannsforbund: Sverre Ofstad, Oso. Norsk GuLLsmedarbeiderforbund: Hugo Lindah, Oso. Norges Handes og Kontorfunksjonærers Forbund: Jaha!I Moksnes, Oso, Peder Birkeand, Oso, Sigurd Vatneda, Bergen, Ruth Svendsen, Porsgrunn, og Ingof Nisen, TromsØ (forfa). Norsk HoteH og Restaurantarbeiderforbund: Eivind Strømmen, Oso, og Sigurd Johansen, Oso. Norsk Jern og MetaLLarbeiderforbund: Eof Strand, Greåker, KobjØrn Lar.sen, Horten, Ragnvad Andersen, Bergen, Leiv Hansen, Kristiansand S., og Anders Rogstad, Trondheim. Norsk Jernbaneforbund: O. Voum, Oso, Emi Edvardsen, Oso, Kar Edvardsen, Bergen, Thv. Johansen, Trondheim, og Arne Osen, Ski st. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund: Johs. P. LØkke, Notodden, Arne Thorvik, Avik i Hardanger, Håkon Bjorda, HØyanger, Harad E. Osen, Agnes pr. Stavern, og Anker Nordtvedt, Oso.

21 19 Norsk KjØttindustriarbeiderforbund: Finn Kvist, Oso. Norsk Kommuneforbund: Viktor Jensen, Oso, Ivar Andresen, Bryn, K. O. Madsen, Be'gen, Leif Rinnan, Trondheim, og John Torkidsen, Stavanger. Lensmannsbetjentenes Landsag: N. R. Mugaas, Oso. Norsk Litograf og Kjemigrafforbund: Arne Li, Oso. Norsk Lokomotivmannsforbund: Mathias Heggestad, Oso. Norsk Losforbund: Hjamar Breiand, Bergen. Norsk Murerforbund: Lorang Kristiansen, Oso. Norsk Musikerforbund: Rof Gammeng, Oso. Norsk Nærings og Nytesesmiddearbeiderforbund: Einar Strand, Oso, Arne Barie, Oso, Sigvard Sjursen, Bergen, og Henry Antonissen, Sandefjord. Norsk Papirindustriarbeiderforbund: Oav Bratie, Oso, Arne Forsberg, Sarpsborg, Arvid Nebe, Svevik, J. Moe Larssen, PO'sgrunn, og Thoraf Kidah, Byafossen. Norsk Poitiforbund: H. H. BaJkkane. Postfokenes Feesforbund: Oe KiI1kbakk, Oso, og Akse Norsk Sjømannsforbund: O. Gunnerud, Oso. Thor Sønsteby, Oso, tbendik øyan, Oso, Gøsta Andersson, Sandefjord, Kar Oshaug, Stavanger, og AsbjØrn Asaksen, Hammerfest. Norsk Skinn og Lærarbeiderforbund: Axe Erichsen, Oso. Norsk Skog og Landarbeiderforbund: Hans Ruud, Oso, Sv. Sobakken, Namdaen, Knut Nakken, Oso, Arne Ovien, Lierfoss, Og Harad BØrresen, Bybrua, Gjøvik. Norsk Skotøyarbeiderforbund: Ingvad Hansen, Oso. Norsk Stenindustriarbeiderforbund: Wather Broe, Oso. Norsk StØperiarbeiderforbund: Per Andersen, Oso.

22 20 Norsk Tekstiarbeiderforbund: Gubrand Brauer, Oso, Hjamar Romso, ytre Arna, og Anna Nisen, Oso. Teefokenes Feesforbund: Harad Fondevi'k, Oso, og Tormod Havorsen, Oso. Norsk Tjenestemannsag: Thv. Karsen, Oso, og Johan Karsen, Trondheim. Norsk Tobakkarbeiderforbund: KjeJ Jensen, Oso. Norsk Totjenestemannsforbund: J ens Dah, Oso. Norsk Transportarbeiderforbund: Saamon Hansen, BodØ, Leif Bredand, Trondheim, Th. Einarseom, Stavanger, Aug. erowo, Bergen, og WiLhem Osen, Oso. Norsk Treindustriarbeiderforbund: Erik Eriksen, Oso, og Arne Fjeanger, Bergen. Norsk Typografforbund: Reidar Langås, Oso. Norges Urmaker Svenneforbund: Arne Evensen, Liestrøm. Samorganisasjonenes og fykenes representanter: Akershus fyke: Sigvard ASk, Bærum. AustAgder fyke: Reidar Senum, Arenda. Bergen fyke: Ansgar Kristiansen, Bergen. Buskerud fagige samorganisasjon: Nis Sandi, Drammen. Finnmark fyke: Ering Jensen, Hammerfest. Hedmark fagige samorganisasjon: Arnjot Jo'hns1:ad, Hamar. Hordaand fyke: Johs. Mehus, Dae i Bruvik. MØre og Romsda fagige samorganisasjon: Anker Johannessen, Åesund. Nordand fyke: Arvid NordtØmme, Suitjema. Oppand fagige samorganisasjon: Martin Haugen, GjØvik.

23 Oso fyke: Hafdan Wigaard, Oso. Rogaand fyke: Per Aase, Stavanger. Sogn og Fjordane fyke: 21 MatJhias Osand, HØyanger. Teemark fagige samorganisasjon: Th. Hanæs, Skien. Troms fyke: Leon Johansen, Harstad. TrØndeag fagige samorganisasjon: Arne Forseth, Trondheim, og Odd Pettersen, Steinkjer. VestAgder fyke: Einar Johansen, Manda. Vestfod fagige samorganisasjon: Arthur J. 'Osen, TØnsberg. Østfok fyke: Henry Kar1sen, Sarpsborg. Fra sekretariatet: onrad Nordah, P. Mentsen, Hans Hegg, Af Andersen, A. K. Lien, Odin RØnbeck, Afred Nisen (syk), Marius Trana, Josef Larsson, Karsten TorkiJdsen, Arthur Karsen, Emi Torkidsen, Kristine Amundsen, Ering Frogner og Kaare Pehrsen, ae Oso. Varamenn: Thoreif Andresen (Andresen er varamann for de vate tiitsmenn), Kaus Kjesrud, Oav Bruvik, KjØnik KjØniksen og Bjarne Dahberg (forfa). Fra revisjonsutvaget : Af Miohesen, Oso. (Peder Birkeand er 'OppfØrt under Norges Handes og Kontorfunksjonærers Forbund og Hafdan Wigaard under Oso fyke.) Fra distrikts ontorene: LO's distriktskontor i Nordand: Hans Nordah Jensen, BodØ. LO's distriktskontor i Troms: Af Osen, TromsØ. LO's distriktskontor i Finnmark: Akse Osen, Kirkenes. I

LANDSORGANISASJONEN I NORGE. erefning

LANDSORGANISASJONEN I NORGE. erefning LANDSORGANISASJONEN I NORGE erefning 1957 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 1957 AKTIETRYKKERIET OSLO 1958 550000 55000 500000 1f75000 '150 000 II!.5000 1f00 000 375000 '50 000 '5000 300 000 DØ. 75000

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE L DSORGA IS SJO E I ORGE BERETNING 962 0 AKTIETRYKKERIET 0 SLO, 963 275 000 th++4+ H4 f++4i+lsoooo t+h..++4+l lh4 f++44 5000 f++h++++++h++++hf++++ 000 4H++4HH++H44++H 75000

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 29.05.2013 Tid: k 0900 Forfa: t. ( SQ,IUm Varamedemmer: Andre: ~ ~ W\ t 11 Y\ Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/19 13/399 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/20 13/192

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

BERETNING 1959. L {!, fo "' LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1959. L {!, fo ' LANDSORGANISASJONEN I NORGE I BERETNING 959 L {!, fo "', LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGA ISASJONEN I NORGE BERETNING 959 AKTI ETRYKKERIET OSLO, 960 ;øø.ooo Jf.000 tz;.ooo ioo.otlo 3;0.000 00.'0" 27 000 2;0.000 2;.ooø ;J.00.000

Detaljer

BERETNING 1948 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO

BERETNING 1948 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO . " BERETNING 1948 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI OSLO ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING for 1948 ARBEIDER!'1ES AKTIETRYKKERI OSLO 1949 415 00 4750 00 4000 00 '515000 50000 315000 3 000 OeK.11

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

BE RETN ING. r953 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON

BE RETN ING. r953 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON I I A BE RETN ING r953,. ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON II ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON L r/ F ' i! '; BERETNING 1953 ( ') OSLO 1954 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI 515000 50000 o 41500 O 45000

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE ERETNING

LANDSORGANISASJONEN I NORGE ERETNING LANDSORGANISASJONEN I NORGE ERETNING 960 LA DSORGA IS SJO E I ORGE BERETNING 960 e AKTIETRYKKERIET OSLO, 96 550 000 Sli 000 soo 000 47$ 000 5o ooo ll 000 000 37S 000 lsoooo )ls 000 300 000 27$ 000 lso

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

BERETNING 1967 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1967 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 967 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 967 e AKTETRYKKERET OSL O, 9 6 8 SS 000 500000! 475000 f 450 000 42S 000, _ 400 000 HHHlllll+++++H+ 375000+++ +++lhh H 350000 +++++

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon BERETNING 1950 Arbeidernes Faglige landsorganisasjon ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1950 ARBEIDERNES ARTIETRYKRERI, OSLO 5000 00 475 00 o 415000 4000 00 ;750 00 50000 315000 3 000 Ltm

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE ERETNING...,

LANDSORGANISASJONEN I NORGE ERETNING..., LANDSORGANISASJONEN I NORGE ERETNING 96 (..., LA DSORGA I SJO E I ORGE BERETNING 96 AKTIETRYKKERIET OSLO, 962 sso 000 Sll 000 sooooo 475 000 450 000 4ll 000 000 375 000 3SO 000 3ll 000 300 000 27S 000

Detaljer

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA E4 I(),,) DØNNA KOMMUNE E LOKALUTVALGENE -»-, Sentraadminstrasjonen - KOMMUNESTYRET ac,"... - 14.10.96 ia. ; ', - i j ' MØTEBOK FOR DØNNA KOMIWUNE side 1 I r m :fbehandung: TIDLIGERE BEHAN ',., -- f mm

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Hovedutvag for pan og utviking Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.30 Forfa:!Juod.. ku vj, Av n e.. S o~ he~ Varamedemmer: Gv VH'CN ~~ 'IUA, Tj :NV\ f'u?r Jvv'rr Andre: 1 -

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 966 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 966 0 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 6 7 27S 000 isoooo ++l+hl+l+ ++ll++lllllll 22SOOOl ll,, ++++++++++ 4++++'+ff 200000 llll ll t7s 000

Detaljer

Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes

Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes MØTEPROTOKO LL f suja of» rec; Teknisk utvag Dato: Sted: Arkivsak: 08.09.2015 k. 9:00-12:30 Nes kommunehus 12/00152 L' _, «fi/ã a: Møtende medemmer: Ståe Skarsgård Eggestø (Nes Høyre), Gerd Ei Berge (Nes

Detaljer

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn Agder & Rogaland 4 1 Bakka Sven Agder & Rogaland 18 2 Jørgensen Simon Friis Agder & Rogaland 28 2 Wee Østensjø Ivar Johannes Agder & Rogaland 39 3 Høgseth Vermund Skogland Agder & Rogaland 55 3 Dolmen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

KUNSTLØPKOMITEEN (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1.

KUNSTLØPKOMITEEN (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1. 1914-1915 Formann: KUNSTLØPKOMITEEN 1914-1999 (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1.1914) 1915-1916 Formann: 1916-1917 Formann: 1917-1918 Formann:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 04.06.2014 Tid: 18:30 Simen Saxebø (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær Trude Pausen Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr.

Detaljer

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON B E RET N NG, 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON (9) 13eretning 1951 ARBEIDERNES AKTI ETRYKKE RIO S LO 1 9 52 ..... 5').'] 000 500 000 't15 00 o 00 1,00

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Fredikshald HFK 7 Frøydis 2 3 3 S Finn Kristiansen 4,67 Akershus

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge 22. ORDINÆRE KONGRESS. 18.-23. mai 1969. Dagsorden med forslag og forretningsorden

Landsorganisasjonen i Norge 22. ORDINÆRE KONGRESS. 18.-23. mai 1969. Dagsorden med forslag og forretningsorden Landsorganisasjonen i Norge 22. ORDINÆRE KONGRESS 18.-23. mai 1969 Dagsorden med forslag og forretningsorden LA DSORG ISASJO E I ORGE 22. ORDINÆRE I(ONGRESS 18.-23. mai 1969 Dagsorden med forslag og forretningsorden

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

SNO. Domfelte erklærte på stedet at han påanket dommen på grunn av Btraffutmålingen og feil ved lovanvendelsen. Om dette inneholder rettsboken

SNO. Domfelte erklærte på stedet at han påanket dommen på grunn av Btraffutmålingen og feil ved lovanvendelsen. Om dette inneholder rettsboken Titate har forkart at han i den senere tid stundom styrket seg med brennevin, men det synes ikke å ha skjedd i noen sterk grad. ' Som formidende omstendighet er det anført at titate ved et par anedninger

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE BERETNNG 1968 LANDS 0 R GA N SASJ 0 NEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 1968 AKTETRYKKERET OSL 0, 19 6 9 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300000

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

ARBEIDERNES FAGLIGE LAN DSORGAN ISASJ ON BERETNING ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO

ARBEIDERNES FAGLIGE LAN DSORGAN ISASJ ON BERETNING ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO ARBEIDERNES FAGLIGE LAN DSORGAN ISASJ ON BERETNING 1946 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING for 1946 ARBEIDER ES AKTIETRYKKERI - OSLO 1947 1,15000 4000'" '7$Ov

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune Why. MW f;.i i vi * - = ;=,d kommune 25 MA! 2338 I...,... c- r--, «*» = «' v,...,...j>.~.. --. "» i ~..._- : -' Å,..,...\.i. I...,. '». '. v. - '! - - za. t L du,, - ".-.i - - - ----' ' "" AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP

Detaljer

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK INNLEDNING... 89 Om arkivskaper... 89 Om arkivet... 90 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1974... 91 Møteprotokoller 1945-1964... 91 Kopibøker 1960-1966...

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Frithjof E Bark OI Egil Hoel Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Frithjof E Bark OI

Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Frithjof E Bark OI Egil Hoel Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Frithjof E Bark OI HURTIGLØPSKOMITEEN (HK) 1926-1999 (Seksjonstyre Hurtigløp/SSH - Grenstyre Hurtigløp/GSH) (Første gang valgt på tinget i Tønsberg 29.1.1926) Opprinnelig oppnevnt for å se på IEV's W.O.regler, senere for

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30-10:45

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30-10:45 Møteinnkaing Utvag: Utvag for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: 08:30-10:45 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

1958-1959. FISKERI- UN DERVISN l NG EN. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1959- Nr. 8. FISKE RI Dl REK TØ REN

1958-1959. FISKERI- UN DERVISN l NG EN. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1959- Nr. 8. FISKE RI Dl REK TØ REN Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1959- Nr. 8 FISKERI- UN DERVISN NG EN 1958-1959 Utgitt av FISKE RI D REK TØ REN A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1959 / Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer