Grunnskolelærerutdanning trinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnskolelærerutdanning trinn"

Transkript

1 Grunnskolelærerutdanning trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid: Heltid Varighet: 8 semestre Grunnstudium: Ja Introduksjon Grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn skal kvalifisere for arbeid som lærer i grunnskolens seks siste trinn og fremme personlig vekst og danning hos studentene. Studiet er en profesjonsutdanning nært knyttet til praksisfeltet og forholder seg til opplæringsloven og gjeldende læreplaner for grunnskolen. Forskrift for rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 01. mars 2010, utgjør et forpliktende grunnlag for Universitetet i Stavanger både for tilsatte ved UiS, representanter fra praksisopplæringen og studenter. Emnebeskrivelser som inngår i grunnskolelærerstudiet ved UiS, skal ta utgangspunkt i denne rammeplanen og i de nasjonale retningslinjene for fag i grunnskolelærerutdanningene. Grunnskolelærerstudenter ved UiS kan også velge en 5-årig grunnskolelærerutdanning som gir en mastergrad innen spesialpedagogiske/pedagogiske eller fagdidaktiske emner. Grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn ved UiS samarbeider med tilsvarende utdanninger ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark. Det vil være mulig å søke overflytting til en av våre samarbeidspartnere eller en annen lærerutdanningsinstitusjon etter de to første årene. Mål for studiet Vårt mål er å utdanne lærere som lærer og lærere som leder. Lærere utdannet ved UiS skal ha faglig grunnlag til å stille viktige spørsmål, tør å utforske og har ferdigheter og kunnskap til å følge opp spørsmål på systematiske måter. Studenter som uteksamineres fra Grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn ved UiS skal ha de beste forutsetninger for å ta fatt på et krevende og komplekst arbeid som lærer i grunnskolen. Utdanningen vil fremme kunnskap og kompetanse for ledelse, undervisning, læring, og for samhandling med barn og voksne. Utdanningen er tuftet på forskningsbasert kunnskap og nært samarbeid med grunnskoler i regionen. Våre studenter skal bli aktive deltakere i undervisning og læring og vil oppleve side 1

2 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn stimulerende læringsmiljøer på universitetet og i samarbeidende grunnskoler. Læringsutbytte Forskrift til Rammeplan for grunnskolelærerutdanning spesifiserer sentrale læringsutbytter for studenter. De er: Kandidaten: har solide faglige og fagdidaktiske kunnskaper i fagene som inngår i utdanningen og kunnskap om fagene som skolefag og forskningsfag har kunnskap om arbeid med videreutvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne og bruke digitale verktøy i og på tvers av fag kan tilrettelegge for progresjon i de grunnleggende ferdighetene i opplæringen tilpasset elever på trinn har kunnskap om det helhetlige opplæringsløpet, med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og ungdomstrinn til videregående opplæring I tillegg til disse, skal lærerstudenter utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som følger: KUNNSKAP Kandidaten: har kunnskap om skolens og lærerprofesjonens egenart, historie, utvikling og plass i samfunnet og om skolens formål, verdigrunnlag, lovgrunnlag, gjeldende læreplaner og ulike elevers rettigheter har kunnskap om læreplanarbeid og om skolen som organisasjon har kunnskap om barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster har kunnskap om trinnledelse og trinnmiljø og om utvikling av gode relasjoner til og mellom elever har kunnskap om et bredt repertoar av arbeidsmåter og læringsressurser og om sammenhengen mellom innhold, arbeidsmåter og elevenes forutsetninger har kunnskap om barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og identitetsarbeid har kunnskap om barn i vanskelige situasjoner og om barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv side 2

3 har kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen FERDIGHETER Kandidaten: kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning i og på tvers av fag, med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap kan tilrettelegge for og lede gode og kreative læringsmiljøer kan tilrettelegge for estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse kan tilpasse opplæringen til ulike elevers behov, motivere til lærelyst gjennom å tydeliggjøre læringsmål og bruke varierte arbeidsmåter for at elevene skal nå målene kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring kan kritisk reflektere over egen og skolens praksis i arbeidet med videreutvikling av lærerrollen og profesjonsetiske spørsmål mestrer norsk muntlig, norsk skriftlig både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng kan vurdere og bruke relevante forskningsresultater og selv gjennomføre systematisk utviklingsarbeid kan i samarbeid med foresatte og faglige instanser identifisere spesielle behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak kan legge til rette for utvikling av kompetanse i entreprenørskap og for at lokalt arbeidsog samfunnsliv involveres i opplæringen GENERELL KOMPETANSE Kandidaten: kan bidra til profesjonelt lærerfelleskap med tanke på videreutvikling av god praksis og yrkesetisk plattform kan stimulere til demokratiforståelse, demokratisk deltakelse og evne til kritisk refleksjon tilpasset aktuelle klassetrinn kan bidra til å styrke internasjonale og flerkulturelle dimensjoner ved skolens arbeid kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov i tilknytning til læreryrket innehar en endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens skole side 3

4 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn Opptakskrav Generell studiekompetanse + Et gjennomsnitt på karakteren 3 eller bedre i norsk, og minimum 3 i matematikk fra videregående skole, samt skolepoeng på minimum 35. Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse. Se Søknad: Via Samordna opptak. Url: Kontakt: telefon: Mer informasjon: Opptaksinformasjon Søking om opptak via Samordna opptak ( Fagplan Kvalifisering til profesjonsutøvelse Grunnskolelærerutdanning ved UiS er en profesjonsutdanning som går over 4 år, eller over 5 år for de som velger å ta en femårig mastergradsutdanning for grunnskolelærere. Lærerprofesjonen er krevende. Lærere må ha god faglig kunnskap, og denne kunnskapen må kunne anvendes med barns læring og utvikling som hovedmål. Derfor må lærere kunne mer enn selve faginnholdet. De må ha ulike former for fagkunnskap som gjør det mulig å legge til rette for og å lede elevers utdanning. Lærerarbeidet forutsetter god kunnskap og innsikt i elevers utvikling og læring, i forståelse av gruppers liv og i forståelse av læreplanutvikling for å lede læring. Utdanningen for arbeid i 5. til 10. trinn vil gi studentene et godt grunnlag til å videreutvikle elevers lese-, skrive-, og regneferdigheter i de skolefagene som studentene velger. Studentene vil også få anledning til å utvikle egen digital kompetanse innen fagene på måter som er relevante for læreres arbeid i trinn Lærerstudentene vil arbeide med tema, arbeidsmåter og vurdering av arbeid som er relevant for denne aldersgruppen, og vil utvikle innsikt i det mangfoldet av muligheter ulike elever representerer. God profesjonsutøvelse forutsetter at utøvere er i stand til å samhandle med barn og voksne på konstruktive måter innenfor ulike faglige og sosiale kontekster. Videre er det en forutsetning at lærere har kunnskap og innsikt i skolens samfunnsoppgave som dannende institusjon. Utdanningen skal sette læreryrket inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse. side 4

5 Profesjonsforståelse handler også om å forstå grunnskoler som organisasjoner i en kommunal og statlig kontekst. Utdanningen skal kjennetegnes av et nært samspill med profesjonsfeltet og det samfunnet skolen er en del av. Studieprogrammet vektlegger derfor betydningen av nærmiljøet i skolens virksomhet, og gjennom utdanningen vil studentene bli kjent med andre instanser og læringsarenaer. Likevel er skolen en flerkulturell arena, og lærere skal ha forståelse for hva kultur, etnisitet og identitet innebærer både for egen og andres del. Alle som utdannes til lærere i Norge skal være kvalifisert til å ivareta opplæring om samiske forhold og ha kunnskap om samiske barns rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk for grunnopplæringen. Læringsledelse handler om at lærere er bevisst de ulike valgene de kan ta for å skape gode læringsmiljøer. Engasjement og konsentrasjon er nødvendige forutsetninger for læring. Grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn ved UiS vil derfor fremme studenters kunnskap gjennom erfaring med ulike læreprosesser. Studenter vil få innsikt og erfaring med estetiske læreprosesser og hvordan estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse kan realiseres. Blant annet vil det bli gitt innføringer i drama som metode innen de obligatoriske fagene, som også vil brukes for å støtte arbeidet med formidling og sosiale prosesser og gode læringsmiljøer i skolen Frammøteplikt Utdanning av grunnskolelærere forutsetter at studentene er aktive deltakere i undervisningen. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog med studenter, elever og lærere, i utprøving av metoder og begreper, i rollespill, laboratorieøvelser, i framføringer, på ekskursjoner og i grundig arbeid med lærestoff og i systematiske studier av elevers arbeid, tenkning og læring. Slik virksomhet foregår kontinuerlig i utdanningen. Å bli lærer forutsetter aktivt engasjement over tid med medstudenter, faglærere, praksislærere og elever. Profesjonsutdanningen krever derfor at studenter er til stede i undervisningen og i aktiviteter som inngår i studiet. Det er derfor krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen. Studenter må gjennomføre alle de obligatoriske arbeidskravene for å kunne ta eksamen i et fag. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for obligatorisk frammøte i grunnskolelærerutdanningene, som finnes på studentnettsiden til instituttet (se Alle 100 dager praksisopplæring pluss for- og etterarbeid i forbindelse med praksisopplæring er obligatoriske. Vurderingsformer side 5

6 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn Det er formell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, underveis og/eller ved slutten av de enkelte emner. For nærmere presisering av vurderingsformer, se emnebeskrivelser for det enkelte emnet. Karakterskala: A - F (A = fremragende, F = ikke bestått). For enkelte emner vil studentene bli vurdert i forhold til bestått/ikke bestått. Symbol Nivåplassering A Fremragende B Meget god C God D Brukbar E Tilstrekkelig F Ikke bestått Vurderingsformene i utdanningen skal legges opp slik at studentene; - møter vurdering både underveis og til slutt i studieenhetene - ser sammenheng mellom praksis og teori og mellom fag - opplever varierte vurderingsformer, tilpasset målene og arbeidsformene i studiet - blir kjent med aktuelle vurderingsformer i grunnskolen - får veiledning og støtte i sin egen læring og personlige utvikling Vurdering i praksisopplæringen Studenter vil få en formell vurdering etter hver praksisperiode uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått. Dersom praksisperioden er fordelt over to semester, vil studenten få en midtveisvurdering. side 6

7 Dersom en student risikerer å stryke i en av praksisopplæringsperiodene, vil studenten få et skriftlig varsel om fare for ikke bestått praksis. Praksislærerne vil også oppgi hva det er studenten har spesifikke vansker med, og det vil være mulig for studenten å rette opp disse forholdene. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres en gang til. For informasjon om prøver og eksamener, se og "Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger". Vitenskapsteori, metode og bacheloroppgave Studenter skal få innsikt i vitenskapsteori og metode fra første semester og gjennom hele utdanningsløpet. Dette er noe som vil vektlegges som forberedelse til praksisopplæringsperioder, og innen de forskjellige fagene. I tillegg er det ett semester som er spesielt viet undervisning og arbeid med vitenskapsteori, metode og en bacheloroppgave. Dette er lagt til vårsemesteret i det tredje året. Undervisningen i vitenskapsteori og metode det tredje året ligger til faget Pedagogikk og elevkunnskap, og det vil bli vektlagt vitenskapelige metoder som lærere har behov for i deres arbeid i skolen. Systematisk observasjon er en slik metode. Arbeidet med bacheloroppgaven utgjør studiepoeng. Studenten har ansvar for å utvikle problemstilling til oppgaven i samarbeid med faglærer/veileder. Praksisskolene vil samtidig bli oppfordret til å melde inn tema som kan være aktuelle. Dette vil gi studentene mulighet til å utforske spørsmål som er relevante for lærere, og som bygger på utdanningens målsettinger. En nærmere redegjørelse for krav til bacheloroppgaver vil bli gitt i det tredje året av utdanningen. Praksisopplæring Praksisopplæring har en integrerende funksjon i utdanningene og skal utgjøre 100 dager totalt fordelt over alle fire år. I løpet av de to første årene skal studentene ha fullført praksisopplæring tilsvarende 60 dager. Opplæringen vil foregå i skoler som UiS har inngått praksisskoleavtale med. Studenter som utdanner seg til å arbeide i barne- og ungdomsskole skal ha praksisopplæring i begge skoleslag. Hvordan praksisopplæringen organiseres vil kunne variere fra det ene året i studiet til det side 7

8 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn andre. Både organisering og innhold skal støtte studentenes progresjon og utvikling som lærere. Praksisopplæring tar utgangspunkt i de nasjonale retningslinjer for praksisopplæring. Denne er utgangspunkt for å utvikle skolebaserte praksisplaner for den enkelte praksisperiode. Lokale planer utarbeides av skolene i samarbeid med utdanningsinstitusjonen. Internasjonalisering Internasjonale perspektiver ivaretas i utdanningen på flere måter: Det jobbes med å utforme internasjonale perspektiver innen alle fag i utdanningen, ved at man inviterer utenlandske gjesteforelesere, utformer kurs sammen med våre partnerinstitusjoner i utlandet, og holder enkelte forelesninger i fagene på engelsk, hvor både våre studenter og internasjonale studenter deltar. Det forventes at studenter deltar på seminarer med internasjonale forskere som er åpne for grunnskolelærerstudenter. Det vil være mulig å kunne ta noe av praksisopplæringen ved skoler i utlandet Det vil være mulig å ha et internasjonalt semester i tredje eller fjerde studieår. Dette gjelder delstudier i utlandet. For kortere studie- eller praksisopphold i utlandet, se de enkelte emnebeskrivelser Studentene oppfordres til å følge med på muligheter for utveksling eller deltakelse i internasjonale samarbeidsprosjekter Alle studenter skal ha erfaring med engelskspråklig litteratur. Studenter skal kunne søke etter relevant internasjonal litteratur i databaser og kunne lese og anvende engelskspråklig forskningslitteratur. Skikkethetsvurdering Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. UiS har ansvar for at faglærere og praksislærere har den nødvendige kunnskap og kompetanse til å kunne foreta en løpende vurdering av studentenes skikkethet. Vitnemål for fullført grunnskolelærerutdanning forutsetter at studentene er vurdert som skikket for læreryrket. Studenter som viser svakheter i forhold til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få vite hvordan de står i forhold til kravene om lærerskikkethet og eventuelt få råd om å avslutte utdanningen. Konkrete beslutninger om skikkethet kan fattes gjennom hele studiet. side 8

9 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning er fastsatt av Kunnskapsdepartementet Kriterier ved vurderingen av mangel på skikkethet er at: a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller trinn og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn og unges sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse. c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne. e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser. f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet og kommende yrkesrolle. g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning. 3. Vurderingskriterier for lærerutdanningene For mer informasjon, se under lover og forskrifter. Opptakskrav Generell studiekompetanse med en skolepoengsum på 35 eller bedre og karakteren 3 eller bedre i norsk og matematikk. Kvalifikasjoner Grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn kvalifiserer for arbeid i disse trinnene i grunnskolen og i voksenopplæring i grunnskolefag. Etter endt utdanning venter spennende og utfordrende arbeid som lærer i skolen. Det norske samfunnet har stort behov for dyktige lærere. Studiet er yrkesrettet og praksisbasert og tar utgangspunkt i lærerens arbeidsfelt, prinsippene i opplæringsloven og gjeldende læreplaner for side 9

10 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn grunnskolen. Studentenes medvirkning i utvikling av studiet For å samordne studiet og sikre koordinering mellom fag og praksis, er det opprettet ulike fora for samarbeid: Fagutvalg Hvert fag i utdanningen har sitt fagutvalg. Faglærer- og studentrepresentanter skal sikre at blant annet innhold, arbeidsmåter og progresjon i faget blir drøftet og evaluert. Fagutvalgene har en sentral rolle i evalueringen av studiet og det enkelte fag. Minst ett møte hvert semester skal ha evaluering som hovedtema, og det skrives referat fra møtet. På bakgrunn av dette arbeidet gir faglærer en midtveisevaluering og sluttevaluering i slutten av det enkelte emne. Trinnmøte For hvert kull i grunnskolelærerutdanningene gjennomføres trinnmøter. I trinnmøtene møtes representanter for faglærere på trinnet, praksislærere, studenter og administrasjon. Hensikten er å ivareta samordning og samarbeid på trinnet, herunder felles læringsutbytter, arbeidsmåter, vurderingsformer, tverrgående tema, praksisperioder og andre aktiviteter på trinnet. Trinnmøtet gir innspill til programutvalget. Programutvalg Det finnes et programutvalg for grunnskolelærerutdanningen trinn. Der sitter representanter for faglærere, praksislærere, studenter, administrasjon og ledelsen ved instituttet. Programutvalget skal bidra til å ivareta helheten, se til at studieprogrammet er i tråd med forskrift, nasjonale og lokale føringer, kvalitetssikre emne- og programutvikling, nye satsinger og ivareta kvalitetssikring generelt. Studentevaluering Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet omfatter studentevaluering av undervisning i form av tidligdialog hvert semester, og sluttevaluering av minst to emner innen hvert fagområde i løpet av et undervisningsår. Oppbygging og organisering av utdanningen Grunnskolelærerutdanning er en fireårig yrkesutdanning (240 studiepoeng). Utdanningen omfatter en obligatorisk del på 60 studiepoeng og en valgbar del på 180 studiepoeng. I tillegg side 10

11 er det tilsvarende 100 dagers veiledet praksisopplæring som er obligatorisk. Utdanningens obligatoriske del består av 60 studiepoeng: Pedagogikk og elevkunnskap, 60 sp Praksisopplæring som en integrert del av studieenhetene, 100 dager Utdanningens valgbare del består av 180 studiepoeng: Valg mellom valgfrie skolefag, skolerelevante fag (maks 30 sp), internasjonalt semester. * Det forventes at studenter i størst mulig grad tar 60 stp i de fagene som velges. De vil da ha 60 stp pedagogikk og elevkunnskap (PEL) og 60 stp i tre skolefag etter endt 4-årig grunnskolelærerutdanning. Det er likevel mulig å ha 60 stp PEL + 60 stp i to skolefag + 30 stp skolefag + 30 stp skolerelevant fag. * Studenter som velger en 5-årig grunnskolelærerutdanning vil ha 60 stp PEL + 60 stp i et skolefag + mastergrad (60 stp stp) innen et fag eller fagområde (for eksempel realfag / språkfag, el.a.). Merk at det kreves minimum karakteren C i faget man vil ta mastergrad innen, og at det kan stilles særskilte opptakskrav i det enkelte program. * For å undervise i fagene engelsk, norsk og matematikk i ungdomsskole, kreves minimum 60 stp i faget. Kunnskapsdepartementet har varslet endringer i Kompetanseforskrift som kan få betydning for studenters valg. Universitetet i Stavanger legger opp til studentene tar 60 stp matematikk eller norsk de to første årene i utdanningen *Alle fag skal omfatte fagdidaktikk og veiledet skolepraksis *Inntil 30 studiepoeng kan være andre skolerelevante studier. Institusjonen avgjør om studiene er relevante for arbeid i grunnskolen. Regler for organisering av studieløp side 11

12 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn Studenter i grunnskolelærerutdanningen skal følge det studieprogrammet universitetet setter opp for hele studieløpet (4 år / 5 år). Ved UiS kan studenter, etter grunngitt søknad til dekan ved Det humanistiske fakultet, få særskilt tilpasset studieløp (jfr. gjeldende forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger). Vilkår for fritak og innpassing av studier Studenter som har eksamener fra høgskoler eller universitet før de starter på grunnskolelærerutdanningen, kan søke om fritak dersom dette er et av de obligatoriske fagene. Videre kan det søkes om å få innpasse fag som er tatt tidligere. Det vil her gis innpass for fag som tilfredsstiller kravene til fag i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene. Det skilles mellom skolefag og skolerelevant fag. Det er kun mulig å ha inntil 30 stp skolerelevant fag, d.v.s. fag som ikke inngår i grunnskolens læreplan, men som kan være relevante for lærere fordi de kan styrke lærerens arbeid (for eksempel drama eller IKT). Det kan kun gis fritak for obligatoriske fag når den aktuelle fagseksjonen ved utdanningsinstitusjonen godkjenner dette etter skriftlig og dokumentert søknad. Emnekombinasjon/studieplan Grunnskolelærerutdanning trinn, oppstart 2013 høst (Oppstart Høst 2013) År 1 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP Velg matematikk eller norsk - 60 studiepoeng Veivalg med norsk Obligatoriske emner veivalg norsk GLU2100 PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling GLU0001 Obligatorisk metodekurs/drama som metode 0 GLU2120 Norsk 1 - emne 1 ( trinn) GLU2P10 Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) 0 GLU2121 Norsk 1 - emne 2 ( trinn) GLU2122 Norsk 2 - emne 1 ( trinn) GLU2220 Norsk 2 - emne 2 ( trinn) GLU2200 PEL 2. år ( trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling GLU2P21 Praksis 2. år - 30 dager ( trinn) 0 side 12

13 År 1 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave GLU2P30 Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) 0 GLU2300 PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet GLU2P40 Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) 0 GLU2P45 Praksis 4. studieår - 10 dager vår ( trinn) 0 Valgfritt skolefag 4. og 5. termin (eller utveksling 5. termin) Samfunnsfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2050 Samfunnsfag 1 ( trinn) 30 GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Idrett/kroppsøving 60 studiepoeng (grunnskolelærer 5-10) GLU2060 Kroppsøving 1 ( trinn) 30 GLU2061 Kroppsøving 2 ( trinn) 30 Engelsk (grunnskolelærer 5-10) GLU2032 English 1; English Linguistics for Teachers for grades GLU2033 Engelsk 1; English didaktikk og metodikk 1 ( trinn) GLU2034 Engelsk 2; Engelsk didaktikk og metodikk 2 ( trinn) GLU2035 English 2; English Language, Culture and Literature ( trinn) Naturfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2080 Naturfag 1 ( trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1 GLU2081 Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Valgfritt skolefag eller utveksling - 7. termin Naturfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Kunst og håndverk 1 GLU2002 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design 30 side 13

14 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn År 1 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP Drama GLU0080 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30 Kroppsøving/idrett 1 (masternivå) MUT500 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget MUT501 Fysisk aktivitet og helse blant barn og unge Spesped 1 (masternivå) MUT200 Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole MUT202 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i barnehage og skole MUT203 Barn med språklige utfordringer MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole Matematikkdidaktikk 1 (masternivå) MUT300 Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk MUT301 Matematiske metoder Utdanningsvitenskap med norsk 1 (masternivå) MUT400 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling MUT401 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer Valgfritt skolefag eller utveksling - 8. termin Kroppsøving/idrett 2 (masternivå) MUT502 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i Kroppsøvingsfaget Matematikkdidaktikk (masternivå) MUT302 Matematikkens historie for lærere MUT303 Undervisningskvalitet i matematikk Mat og helse GLU2090 Ernæring, livsstil og helse ( trinn) GLU2091 Praktisk mat og kultur Drama 2 GLU0083 Drama og kulturell kommunikasjon 30 Kunst og håndverk 2 GLU2005 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur GLU2006 Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid side 14

15 År 1 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP Spesped (masternivå) MUT204 Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold MUT205 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker MUT207 Lese- og skrivevansker Musikk GLU0070 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken GLU2071 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på trinn Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) MUT402 Litteratur i det flerkulturelle samfunnet MUT403 Saktekster Komparativ pedagogikk BFØ335 Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer B- FØRLÆR- U Utenlandsopphold for studenter på komparativ pedagogikk Religion, livssyn og etikk (RLE- 30 SP - grunnskolelærer 5-10) GLU2041 Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 ( trinn) GLU2042 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 ( trinn) Veivalg med matematikk Obligatoriske emner veivalg matematikk GLU2100 PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling GLU0001 Obligatorisk metodekurs/drama som metode 0 GLU2113 Matematikk 1 ( trinn) GLU2P10 Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) 0 GLU21 Matematikk 2, emne 1 ( trinn) GLU2116 Matematikk 2, emne 2 ( trinn) GLU2200 PEL 2. år ( trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling GLU2211 Matematikk 3 ( trinn) GLU2P21 Praksis 2. år - 30 dager ( trinn) 0 10 side

16 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn År 1 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP GLU2300 PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave GLU2P30 Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) 0 GLU2P40 Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) 0 GLU2P45 Praksis 4. studieår - 10 dager vår ( trinn) 0 Valgfritt skolefag 4. og 5. termin (eller utveksling 5. termin) Samfunnsfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2050 Samfunnsfag 1 ( trinn) 30 GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Idrett/kroppsøving 60 studiepoeng (grunnskolelærer 5-10) GLU2060 Kroppsøving 1 ( trinn) 30 GLU2061 Kroppsøving 2 ( trinn) 30 Engelsk (grunnskolelærer 5-10) GLU2032 English 1; English Linguistics for Teachers for grades GLU2033 Engelsk 1; English didaktikk og metodikk 1 ( trinn) GLU2034 Engelsk 2; Engelsk didaktikk og metodikk 2 ( trinn) GLU2035 English 2; English Language, Culture and Literature ( trinn) Naturfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2080 Naturfag 1 ( trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1 GLU2081 Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Valgfritt skolefag eller utveksling - 7. termin Naturfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Kunst og håndverk 1 GLU2002 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design 30 side 16

17 År 1 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP Drama GLU0080 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30 Kroppsøving/idrett 1 (masternivå) MUT500 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget MUT501 Fysisk aktivitet og helse blant barn og unge Spesped 1 (masternivå) MUT200 Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole MUT202 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i barnehage og skole MUT203 Barn med språklige utfordringer MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole Matematikkdidaktikk 1 (masternivå) MUT300 Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk MUT301 Matematiske metoder Utdanningsvitenskap med norsk 1 (masternivå) MUT400 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling MUT401 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer Valgfritt skolefag eller utveksling - 8. termin Kroppsøving/idrett 2 (masternivå) MUT502 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i Kroppsøvingsfaget Matematikkdidaktikk (masternivå) MUT302 Matematikkens historie for lærere MUT303 Undervisningskvalitet i matematikk Mat og helse GLU2090 Ernæring, livsstil og helse ( trinn) GLU2091 Praktisk mat og kultur Drama 2 GLU0083 Drama og kulturell kommunikasjon 30 Kunst og håndverk 2 GLU2005 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur GLU2006 Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid side 17

18 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn År 1 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP Spesped (masternivå) MUT204 Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold MUT205 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker MUT207 Lese- og skrivevansker Musikk GLU0070 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken GLU2071 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på trinn Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) MUT402 Litteratur i det flerkulturelle samfunnet MUT403 Saktekster Komparativ pedagogikk BFØ335 Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer B- FØRLÆR- U Utenlandsopphold for studenter på komparativ pedagogikk Religion, livssyn og etikk (RLE- 30 SP - grunnskolelærer 5-10) GLU2041 Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 ( trinn) GLU2042 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 ( trinn) 10 Grunnskolelærerutdanning trinn, oppstart 2012 høst (Oppstart Høst 2012) År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP Velg matematikk eller norsk - 60 studiepoeng Veivalg med norsk Obligatoriske emner veivalg norsk GLU2220 Norsk 2 - emne 2 ( trinn) GLU2200 PEL 2. år ( trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling GLU2P21 Praksis 2. år - 30 dager ( trinn) 0 GLU2300 PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave side 18

19 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP GLU2P30 Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) 0 GLU2P40 Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) 0 GLU2P45 Praksis 4. studieår - 10 dager vår ( trinn) 0 Valgfritt skolefag 4. og 5. termin Samfunnsfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) Obligatoriske emner - Samfunnsfag (grunnskolelærer 5-10) GLU2050 Samfunnsfag 1 ( trinn) 30 GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Idrett/kroppsøving 60 studiepoeng (grunnskolelærer 5-10) Obligatoriske emner - Idrett/kroppsøving (grunnskolelærer 5-10) GLU2060 Kroppsøving 1 ( trinn) 30 GLU2061 Kroppsøving 2 ( trinn) 30 Engelsk (grunnskolelærer 5-10) Obligatoriske emner - Engelsk (grunnskolelærer 5-10) GLU2032 English 1; English Linguistics for Teachers for grades GLU2033 Engelsk 1; English didaktikk og metodikk 1 ( trinn) GLU2034 Engelsk 2; Engelsk didaktikk og metodikk 2 ( trinn) GLU2035 English 2; English Language, Culture and Literature ( trinn) Naturfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) Obligatoriske emner - Naturfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2080 Naturfag 1 ( trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1 GLU2081 Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Valgfritt skolefag - 7. termin Naturfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) Obligatoriske emner - Naturfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) Obligatoriske emner - Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 side 19

20 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP Kunst og håndverk 1 Obligatoriske emner - Kunst og håndverk 1 GLU2002 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design 30 Drama Drama - Obligatoriske emner GLU0080 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30 Kroppsøving/idrett (masternivå) Obligatoriske emner - Kroppsøving/idrett (masternivå) MUT500 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget MUT501 Fysisk aktivitet og helse blant barn og unge Spesped (masternivå) Spesped (masternivå) - Obligatoriske og valgfrie emner MUT200 Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole MUT202 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i barnehage og skole MUT203 Barn med språklige utfordringer Matematikkdidaktikk (masternivå) Matematikkdidaktikk (masternivå) - Obligatoriske emner MUT300 Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk MUT301 Matematiske metoder Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) Obligatoriske emner - Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) MUT400 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling MUT401 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer Valgfritt skolefag - 8. termin Kroppsøving/idrett 2 (masternivå) MUT502 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i Kroppsøvingsfaget Matematikkdidaktikk (masternivå) MUT302 Matematikkens historie for lærere MUT303 Undervisningskvalitet i matematikk Mat og helse GLU2090 Ernæring, livsstil og helse ( trinn) side 20

21 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP GLU2091 Praktisk mat og kultur Drama 2 GLU0083 Drama og kulturell kommunikasjon 30 Kunst og håndverk 2 GLU2005 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur GLU2006 Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid Spesped (masternivå) MUT204 Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold MUT205 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker MUT207 Lese- og skrivevansker Musikk GLU0070 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken GLU2071 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på trinn Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) MUT402 Litteratur i det flerkulturelle samfunnet MUT403 Saktekster Komparativ pedagogikk BFØ335 Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer B- FØRLÆR- U Utenlandsopphold for studenter på komparativ pedagogikk Veivalg med matematikk Obligatoriske emner veivalg matematikk GLU2200 PEL 2. år ( trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling GLU2211 Matematikk 3 ( trinn) GLU2P21 Praksis 2. år - 30 dager ( trinn) 0 GLU2300 PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave GLU2P30 Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) 0 GLU2P40 Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) 0 10 side 21

22 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP GLU2P45 Praksis 4. studieår - 10 dager vår ( trinn) 0 Valgfritt skolefag 4. og 5. termin Samfunnsfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) Obligatoriske emner - Samfunnsfag (grunnskolelærer 5-10) GLU2050 Samfunnsfag 1 ( trinn) 30 GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Idrett/kroppsøving 60 studiepoeng (grunnskolelærer 5-10) Obligatoriske emner - Idrett/kroppsøving (grunnskolelærer 5-10) GLU2060 Kroppsøving 1 ( trinn) 30 GLU2061 Kroppsøving 2 ( trinn) 30 Engelsk (grunnskolelærer 5-10) Obligatoriske emner - Engelsk (grunnskolelærer 5-10) GLU2032 English 1; English Linguistics for Teachers for grades GLU2033 Engelsk 1; English didaktikk og metodikk 1 ( trinn) GLU2034 Engelsk 2; Engelsk didaktikk og metodikk 2 ( trinn) GLU2035 English 2; English Language, Culture and Literature ( trinn) Naturfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) Obligatoriske emner - Naturfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2080 Naturfag 1 ( trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1 GLU2081 Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Valgfritt skolefag - 7. termin Naturfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) Obligatoriske emner - Naturfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) Obligatoriske emner - Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Kunst og håndverk 1 Obligatoriske emner - Kunst og håndverk 1 GLU2002 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design 30 side 22

23 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP Drama Drama - Obligatoriske emner GLU0080 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30 Kroppsøving/idrett (masternivå) Obligatoriske emner - Kroppsøving/idrett (masternivå) MUT500 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget MUT501 Fysisk aktivitet og helse blant barn og unge Spesped (masternivå) Spesped (masternivå) - Obligatoriske og valgfrie emner MUT200 Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole MUT202 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i barnehage og skole MUT203 Barn med språklige utfordringer Matematikkdidaktikk (masternivå) Matematikkdidaktikk (masternivå) - Obligatoriske emner MUT300 Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk MUT301 Matematiske metoder Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) Obligatoriske emner - Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) MUT400 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling MUT401 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer Valgfritt skolefag - 8. termin Kroppsøving/idrett 2 (masternivå) MUT502 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i Kroppsøvingsfaget Matematikkdidaktikk (masternivå) MUT302 Matematikkens historie for lærere MUT303 Undervisningskvalitet i matematikk Mat og helse GLU2090 Ernæring, livsstil og helse ( trinn) GLU2091 Praktisk mat og kultur Drama 2 GLU0083 Drama og kulturell kommunikasjon 30 side 23

24 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP Kunst og håndverk 2 GLU2005 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur GLU2006 Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid Spesped (masternivå) MUT204 Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold MUT205 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker MUT207 Lese- og skrivevansker Musikk GLU0070 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken GLU2071 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på trinn Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) MUT402 Litteratur i det flerkulturelle samfunnet MUT403 Saktekster Komparativ pedagogikk BFØ335 Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer B- FØRLÆR- U Utenlandsopphold for studenter på komparativ pedagogikk 10 Grunnskolelærerutdanning trinn, oppstart 2011 høst (Oppstart Høst 2011) År 3 År 4 Kode Emne SP Obligatoriske emner GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave GLU2300 PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Valgfritt skolefag VÅR 2013 (4. termin) Naturfag 1 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2081 Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 Valgfritt skolefag - HØST 2013 UTVHØST Utveksling høst - 30 SP -30 Engelsk 2 (grunnskolelærer 5-10) side 24

25 År 3 År 4 Kode Emne SP GLU2034 Engelsk 2; Engelsk didaktikk og metodikk 2 ( trinn) GLU2035 English 2; English Language, Culture and Literature ( trinn) Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Idrett II 30 studiepoeng (grunnskolelærer 5-10) GLU2061 Kroppsøving 2 ( trinn) 30 Naturfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Grunnskolelærerutdanning trinn, oppstart 2010 høst (Oppstart Høst 2010) År 4 Kode Emne SP 7 8 Valgfritt skolefag - HØST 2013 (7. termin) Drama GLU0080 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30 Kunst og håndverk 1 GLU2002 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design 30 Spesialpedagogikk/pedagogikk 1 master MUT200 Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole MUT202 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i barnehage og skole MUT203 Barn med språklige utfordringer Matematikkdidaktikk 1 master MUT300 Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk MUT301 Matematiske metoder Norskdidaktikk 1 master MUT400 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling MUT401 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer Kroppsøving masternivå 1 side 25

26 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn År 4 Kode Emne SP 7 8 MUT500 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget MUT501 Fysisk aktivitet og helse blant barn og unge Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Valgfritt skolefag - VÅR 2014 (8. termin) UTVVÅR- Utveksling vår 30 Spesialpedagogikk/pedagogikk 2 master MUT204 Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold MUT205 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker MUT207 Lese- og skrivevansker Matematikkdidaktikk 2 master MUT302 Matematikkens historie for lærere MUT303 Undervisningskvalitet i matematikk Drama 2 GLU0083 Drama og kulturell kommunikasjon 30 Mat og helse GLU2090 Ernæring, livsstil og helse ( trinn) GLU2091 Praktisk mat og kultur Naturfag 1 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2080 Naturfag 1 ( trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1 GLU2081 Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 Kunst og håndverk 2 GLU2005 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur GLU2006 Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid Komparativ pedagogikk BFØ335 Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer 10 B- Utenlandsopphold for studenter på komparativ pedagogikk FØRLÆR- U Norskdidaktikk 2 master MUT402 Litteratur i det flerkulturelle samfunnet side 26

27 År 4 Kode Emne SP 7 8 MUT403 Saktekster Idrett/kroppsøving 30 studiepoeng (grunnskolelærer 5-10) Idrett/kroppsøving 30 studiepoeng (grunnskolelærer 5-10) GLU2060 Kroppsøving 1 ( trinn) 30 Kroppsøving masternivå 2 MUT502 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i Kroppsøvingsfaget Religion, livssyn og etikk (RLE- 30 SP - grunnskolelærer 5-10) GLU2041 Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 ( trinn) GLU2042 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 ( trinn) Utenlandsopphold Ja, med mulighet 5., 7. og 8. semester. Kontaktinformasjon Universitetet i Stavanger (sentralbord) Studiekoordinator: Lillian U. Skjæveland, tlf side 27

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:35 Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Vekting: 240 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Studieprogram G-GLU1-7, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:19 Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Studieprogram G-GLU1-7, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:29 Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn Vekting: 240 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Studieprogram G-GLU1-7, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 4. MAI 2010, KL i møterom A-214 Hagbard Line-huset, møte 02/10

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 4. MAI 2010, KL i møterom A-214 Hagbard Line-huset, møte 02/10 UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Fakultetsrådet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 4. MAI 2010, KL. 12.15 14.00 i møterom A-214 Hagbard Line-huset,

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert)

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærer for 1.-7. trinn (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen intensiveres gjennom

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

Grunnskolelærarutdanning trinn

Grunnskolelærarutdanning trinn Grunnskolelærarutdanning 1. - 7. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskulelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heiltid/deltid:

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Programplan grunnskolelærerutdanningen for trinn INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte. (asak..

Programplan grunnskolelærerutdanningen for trinn INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte. (asak.. Programplan grunnskolelærerutdanningen 2010-2014 for 1.-7. trinn Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte. (asak../10) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Grunnskolelærerutdanningens innhold...

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn,

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Programplan for grunnskolelærerutdanning trinn RLE/KRØV ved NLA Høgskolen

Programplan for grunnskolelærerutdanning trinn RLE/KRØV ved NLA Høgskolen Programplan for grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn RLE/KRØV ved NLA Høgskolen Programplan for grunnskolelærerutdanningene følger Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk Teacher Education for Upper Primary and Lower Secondary School,

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager høst (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse om utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn.

Høringsuttalelse om utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn. Dato: 09. desember 2009 Byrådssak 491/09 Byrådet Høringsuttalelse om utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. - 7. trinn og 5. - 10. trinn. LIGA SARK-2000-200900902-31 Hva

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Plan for praksisopplæring ble godkjent i avdelingsstyret 18. juni 2010 og 9. september 2010.

Plan for praksisopplæring ble godkjent i avdelingsstyret 18. juni 2010 og 9. september 2010. Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning trinn Grunnskolelærarutdanning trinn

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning trinn Grunnskolelærarutdanning trinn Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn Teacher Education for Primary School, Grade 1-7 2013-2017 Studieplanen for 2013-2017 er godkjent

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Programplan for Lektorutdanningen

Programplan for Lektorutdanningen Programplan for Lektorutdanningen Innledning Denne programplanen bygger på Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013 med hjemmel i lov om

Detaljer

Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. studieår - 10 dager høst (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Utdanningsvitenskap - masterprogram Utdanningsvitenskap - masterprogram Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn)

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1P21_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Master grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Master grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 Programplan Master grunnskolelærerutdanning for trinn 17 (deltid) 2017 2023 Universitetet i Stavanger Humanistisk fakultet Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk 1 Navn på

Detaljer

Matematikk 3 ( trinn)

Matematikk 3 ( trinn) Emne GLU2211_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplanen er basert på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7.

PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7. PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7. Praksisplanen bygger på Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 av 8.juni 2016, og må ses i sammenheng med

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Master grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Master grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 Programplan Master grunnskolelærerutdanning for trinn 17 2017 2022 Universitetet i Stavanger Humanistisk fakultet Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk 1 Navn på studiet Master

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Praksismøte 25.august Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10

Praksismøte 25.august Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10 Praksismøte 25.august 2016 Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10 1 2 Organisering og ledelse av Grunnskolelærerutdanningene GLU1-7 og GLU5-10 Organisasjonskart avd LU: dekan studieleder

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Virkeområde og formål Forskriftens virkeområde er utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lektor på 5. 10. trinn i grunnskolen,

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Praksis 2. år - 15 dager vår ( trinn)

Praksis 2. år - 15 dager vår ( trinn) Praksis 2. år - 15 dager vår (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2P25_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Praksis 2. år - 30 dager ( trinn)

Praksis 2. år - 30 dager ( trinn) Emne GLU2P21_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:49 Praksis 2. år - 30 dager (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2P21_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Hvorfor er vi her? Formålet med konferansen er å skape diskusjon rundt

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016.

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn 5-10. En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Jacob Melting, leder av programgruppen / NRLU Prosessen fram til i dag.

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Studentene skal tilegne

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Profesjonsfaget i faglærerutdanningene. Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark

Profesjonsfaget i faglærerutdanningene. Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark Profesjonsfaget i faglærerutdanningene Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark Forskriftens formål Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en faglærerutdanning

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Lærerutdanning trinn 8 13

Lærerutdanning trinn 8 13 Petter Aasen Locally engaged, globally competitive Lærerutdanning trinn 8 13 Oslo 13. april 2011 Rammeplanutvalgene 8-13 1 Hva er og hva innebærer integrerte lærerutdanninger? Rammeplanutvalgene 8-13 2

Detaljer