Handlingsplan Budsjett 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014"

Transkript

1 Fredrikstad Høyres forslag til: Handlingsplan Budsjett 2014 SIDE 0

2 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden og budsjett for 2014 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet i kapittelet Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser og i Høyres forslag. Utvalgene har fullmakt til å fordele budsjettmidler på tvers av etatsgrenser innenfor eget budsjett. 2. Investeringsbudsjettet for 2014 med finansiering vedtas slik det framkommer i kapittelet Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser. I tillegg vedtas investeringsprosjekter med finansiering innenfor Belønningsordningen. Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. 3. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med forslag i dokumentet «Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2014», samt Høyres forslag til justeringer, reduksjoner og omprioriteringer. 4. Selvfinansierende investeringer på 0,8 millioner kroner til helautomatisk utlån- og sorteringsystem innarbeides i tillegg til investeringer i punkt 2 ovenfor. 5. Det godkjennes låneopptak på 540 millioner kroner for Låneopptaket inkluderer rebudsjettering av låneopptak fra 2013 med 185,7 millioner kroner som er innarbeidet i Handlingsplan og Budsjett Rebudsjettering tas som egen sak. 6. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 150,0 millioner kroner for 2014 hvorav 75 millioner kroner er rebudsjettert fra 2013 gjennom egen sak. 7. Trekkrettigheter i bank på 150,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året. 8. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 5,0 millioner kroner for Det godkjennes en garantiramme på til sammen 7,0 millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved sosialkontorene. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag samt budsjetterte finansposter der avvik i fremdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 11. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter for drift- og investeringsbudsjettet i henhold til de formelle forskriftene For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feier skal eventuelt underskudd fremføres til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende års gebyrer. Låneporteføljen til Fredrikstad kommune som fremkommer i vedlegg 4 vedtas og legges til grunn for refinansieringer i Over- og underskuddsreglementet for virksomhetene settes til side for regnskapsåret For eiendomsskatt gjelder: 15.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov SIDE 1

3 gjort av Stortinget den 1. januar Med hjemmel i eiendomsskattelovens 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 7 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseigedomar være 3,7. Det gis et bunnfradrag på kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på kroner per fritidseiendom Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer SIDE 2

4 Innledning Høyre legger med dette frem sitt forslag til budsjett for 2014 og HP De statlige overføringer for 2014 viser en viss økning i de frie inntekter, men kommunen sliter fortsatt med underfinansiering av enkelte statlige endringer slike som samhandlingsreformen. Fredrikstad er en kommune som ligger på drøyt 82 % av landsgjennomsnittet i skatteinngang. Korrigert for statlige rammeoverføringer lander kommunen på rundt 94 % av landsgjennomsnittet. Dette krever fortsatt sterk økonomisk styring med fokus på vedlikehold, kjerneoppgaver og prioritering av enkelte satsningsområder. Vedlikeholdet av kommunens verdier i den samlede eiendomsmasse har gjennom mange år blitt nedprioritert. Høyre kan ikke passivt se på at fellesskapets verdier vanskjøttes og forfaller. Fredrikstad Høyre foreslår derfor i sitt forslag til budsjett at 2014 blir starten på kommunens lenge påkrevede vedlikeholdsløft. Fredrikstad kommunes høye gjeldsnivå og investeringsvolum krever varsomhet, streng prioritering og kraftig reduksjon i låneopptak ut handlingsplanperioden. Høyre har lagt rådmannens forslag til grunn for arbeidet, slik at politiske prioriteringer er synliggjort som endringer til rådmannens dokument. Noen av disse prioriteringene er: Et kraftig vedlikeholdsløft. Prioritering av kjerneoppgavene innenfor oppvekstseksjonen. Et næringspolitisk løft gjennom forutsigbare rammevilkår, raskere saksbehandling og forbedret kommunal infrastruktur. Følge opp en aktiv næringspolitikk ved å redusere kommunale gebyrer og eiendomsskatt på næring i HP-perioden. Utvikle bibliotekets aula til en fullverdig konsert- og kulturscene, samt tilpasse biblioteket til moderne biblioteksdrift. Råkollen skole prosjektering i 2014 igangsetting av bygging i Følge opp arbeidet med ny ROS-plan. Effektivisering av kommunale tjenester. Styrke IA og AMU-samarbeidet med sikte på bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær. Organisere sentralkjøkkenet som eget selskap. Vurdere eiendomsforvaltningstrukturen med sikte på opprettelse av eiendomselskaper. Organisere kommunens IT-tjenester i eget selskap. Kommunen søker deltagelse i de statlige finansierte prosjekter for eldre som regjeringen skal iverksette i handlingsplanperioden. SIDE 3

5 Vedlikeholdsløftet Forfallet av kommunal eiendom må stoppes. Vedlikeholdsløftet sees i sammenheng med at partiet opprettholder utbytte fra Frevar i 2014 på 18,9 millioner og at dette i sin helhet går til vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Et slikt vedlikeholdsløft vil bevare verdier og hindre at kommunal eiendom forfaller ytterligere. Vedlikeholdet styrkes i tillegg med 11,1 millioner kroner til totalt 30 millioner i 2014 og økes til 40 millioner i Utbytte Utbytte fra de øvrige selskaper holdes uendret. Det foreslås et samlet uttak fra selskapene i 2014 på til sammen 17,9 millioner. På rett vei Etterslepet på kommunalt veivedlikehold er enormt. Høyre legger opp til at det skal brukes over 100 millioner kroner i handlingsplanperioden til å rette opp dette etterslepet. En aktiv næringslivspolitikk Høyre mener verdiskaping er nøkkelen til å sikre tjenestetilbudet til befolkningen. Dette mener partiet må skje gjennom: Forutsigbare rammevilkår Rask saksbehandling - Det gis en tilbakemeldingsgaranti på tre arbeidsdager. Øke investreringene i samferdsel og vei. Næringsplanen Eiendomsskatten Kommunens ekstremt vanskelige økonomiske situasjon gjør at Høyre ikke finner rom for å endre eiendomsskatten i Høyre legger imidlertid, i sitt forslag, opp til en større økonomisk snuoperasjon som skal gi grunnlag for en kraftig reduksjon av eiendomsskatten, både for næring og bolig, i HP-perioden. Endrede inntekter ENDRINGER i millioner kroner Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Økt rammetilskudd 15,00 15,00 15,00 15,00 Redusert eiendomsskatt 0,00 0,00-25,00-50,00 Sum frie inntekter 0,00 0,00-10,00-35,00 SIDE 4

6 Endringer i driftsrammene ENDRINGER i millioner kroner Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner ØKORG 0,00-0, ,50 SMS - 1,50-1,50-1,50-1,50 Kultur - 3,40-1,50-1,50-1,50 Teknisk 21,50 33,50 2,00 2,00 Utdanning og Oppvekst 5,00 7,00 6,50 6,50 Helse og Velferd - 5,50-7,00-7,00-7,00 Kirketjenester 0,00 Sum endringer netto ramme 16,10 30,00-2,00-2,00 Miljø Høyre viderefører kommunens satsing i miljøplanen «Fremtidens byer.» Overgang til lesebrett i kommunen. Dette vil spare over 1 million trykte ark i perioden Fergesatsing Sykkelhovedplan SIDE 5

7 Driftsbudsjettet (nettorammer i mill kr) Regn. Just. Bud. Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Inntekter Skatt , , , , , ,7 Rammetilskudd , , , , , ,5 Realvekst frie inntekter -35,9-72,2-109,2 Eiendomsskatt -196,1-197,0-199,0-201,0-180,0-156,0 Mva-komp investeringer - andel i drift -13,8-7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum frie inntekter , , , , , ,4 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,6 195,1 165,0 163,6 164,1 180,5 Renteinntekter -81,9-60,2-55,6-64,1-72,4-76,0 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,2 201,6 199,6 195,7 195,7 193,7 Kapitalutg. nye investeringer fra ,5 25,7 45,3 59,0 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,0 18,2 33,4 46,4 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -104,5-115,6-124,0-146,1-168,6-188,6 Kompensasjonstilskudd - stat -22,2-24,9-23,6-22,6-21,5-20,0 Overføring fra FREVAR KF -18,9-18,9-18,9-18,9-9,5-9,5 Utbytte -20,2-20,0-17,9-17,9-17,9-17,9 Sum netto kapitalkostnader 102,1 157,1 132,1 133,6 148,7 167,6 Diverse fellesutgifter 93,3 71,6 76,3 74,7 71,8 79,2 Inndekking av underskudd - - 0,0 0,0 0,0 0,0 Til kirketjenester 33,1 31,5 35,9 34,9 34,9 34,9 Andre trossamfunn 4,4 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Sum 130,8 107,7 117,0 114,3 111,4 118,8 Til disp. drift og investeringer , , , , , ,0 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 142,8 158,3 164,5 167,3 164,7 167,5 Miljø- og samfunnsutvikling 38,9 47,4 46,8 46,5 60,9 55,9 Kultur 75,1 81,2 83,7 81,4 80,4 80,4 Regulering og tekniske tjenester 257,0 296,3 346,9 364,2 332,8 332,8 Utdanning og oppvekst 1 241, , , , , ,9 Helse og velferd 1 407, , , , , ,4 Sum 3 162, , , , , ,9 Korr. interne finans.tran. -67,7-19,8 Netto internt driftsresultat -54,0-55,0-79,3-68,2 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 19,8 35,4 35,0 42,3 36,2 - Bruk/overføring - bundne driftsfond - Egenkapital til investeringsbudsjett 18,6 20,0 37,0 32,0 Disp. netto internt driftsres. -67,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SIDE 6

8 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2014 Det er et mål å redusere gebyrene til bygge- og reguleringssaker i handlingsperioden. Gebyrene fryses i 2015 og reduseres i Investering og finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 8,5 5,0 5,0 5,0 Kulturtjenester 79,0 65,0 2,5 0,0 Regulering og tekniske tjenester 89,9 83,4 87,4 60,7 Helse og velferd 180,2 12,9 10,0 9,5 Oppvekst 108,4 219,9 89,7 35,1 Kirketjenester 22,5 15,0 16,9 7,0 Transportpakke Nedre Glomma 4,8 2,0 0,0 0,0 Egenkapital innskudd KLP 10,0 11,0 12,0 13,0 Sum netto investeringer 503,3 414,2 223,5 130,3 Fra investeringsfond 43,5 7,6 9,8 12,2 Overføring fra private 2,5 0,0 0,0 0,0 Overføring fra drift 18,6 35,9 38,0 32,5 Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond) 5,1 3,4 2,2 0,8 MVA-kompensasjon 109,6 85,4 40,5 21,7 Lånebehov 324,0 281,9 133,0 63,1 Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 137,3 119,7 116,7 116,7 Teknisk drift 1,7 5,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 5,1 27,9 9,3 1,8 Boligstrategi (BOSO) 134,6 108,6 16,6 11,2 Sum netto selvfinans 278,6 261,2 142,5 129,7 Bruk av investeringsfond eierstrategi 14,1 0,0 0,0 0,0 MVA-kompensasjon 31,2 24,8 1,7 0,4 Investeringsfond bolig/næring 1) -13,8-1,3-14,8-24,2 Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling 18,9 29,2 24,1 26,0 Lånebehov 228,2 208,5 131,5 127,5 1) Inkludert finansiering av strategisk eiendomsutvikling. Lånebehov 540 millioner i 2014 kroner er overført innstillingens punkt 5 SIDE 7

9 Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Sykehjem Nytt sykehjem er startet i 2013 med planlagt ferdigstillelse 2014 med 64 plasser. Flerbrukshall på Lisleby Flerbrukshallen er startet opp i 2013 og fullføres i Råkollen skole Løsning med hensyn til Råkollen må sees i sammenheng med Gudeberg og Haugåsen skoler (Skolebruksplan ). Forholdene krever raskere gjennomføring enn det Rådmannen legger opp til. Ny Rådkollen skole prosjekteres i 2014 og bygges i 2015 og Bibliotekets aula Rehabilitering og oppgradering gjennomføres i 2014 innenfor en ramme på totalt 18 millioner. Høyre mener det er viktig å sikre at denne kulturhistoriske institusjonen kan drive moderne og tidsmessig, slik at den forblir Fredrikstads hovedbibliotek. Ny ishall Fredrikstad trenger en ny moderne ishall med to flater. Høyre legger opp til å starte arbeidet med ny hovedarena i Kirken Budsjettet innholder 25 millioner til rehabilitering av taket til Fredrikstad domkirke. SIDE 8

10 Kommunens eierskap i selskaper og virksomheter som endres til egne selskaper Kjøkkentjenesten organiseres i eget selskap. IT-tjenesten organiseres i eget selskap. Forvaltning av kommunens eiendomsportefølje organiseres i egne selskap. Alle eierposisjoner bør vurderes løpende med hensyn til formål og målsetninger for selskapene samt verdien og avkastningen. SEKSJONENE Miljø og samfunnsutvikling (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Effektivisering -1,00-1,00-1,00-1,00 Redusert sykfravær -0,50-0,50-0,50-0,50 Effektivisering -1,50-1,50-1,50-1,50 På ny sette fokus på service og rask saksbehandling til innbyggerne, byutvikling og næringsliv. Effektivisere byggesaksbehandlingen. Det fastsettes en tilbakemeldingsgaranti på tre arbeidsdager eller reduksjon i det kommunale gebyret. Kultur (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Tall Ships Races -1,00 0,00 0,00 0,00 Reklamefinansiering kino -0,145-0,20-0,20-0,20 Skatepark -0,30-0,30-0,30-0,30 Effektivisering -0,50-0,50-0,50-0,50 Redusert sykefravær -0,50-0,50-0,50-0,50 Sum -2,445-1,50-1,50-1,50 Bibliotekets aula: det er avsatt i budsjettet en ramme på oppgradering og videreutvikling på 18 millioner kroner. Arbeidene igangsettes og fullføres i SIDE 9

11 Prioriteringer Idrett og andre tiltak/aktiviteter barn- og unge sett i et forebyggende perspektiv skal prioriteres. Bevare og videreutvikle Gamlebyen med vekt på aktivt kommunalt engasjement og planlegging. FRIS representerer et viktig element for å beholde aktivitet og dynamikk i Gamlebyen. Rehabilitere og oppruste badeanlegget på Kongsten. Ny ishall i handlingsplanperioden. Rehabilitering av bibliotekets aula og oppgradering av biblioteket Fjerne støtte til borgerlig konfirmasjon Regulering og teknisk drift (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Effektivisering - 6,00-6,00-6,00-6,00 Redusert sykefravær - 2,00-2,00-3,00-3,00 Vedlikeholdsløftet 30,00 40,00 9,50 9,50 Foten kafeen oppussing utgår -1,50 0,00 0,00 0,00 Fris økt husleie 1,00 1,50 1,50 1,50 Sum 21,50 33,50 2,00 2,00 Kommunale rammeavtaler gjennomgås med sikte på reforhandling. Fergen reklamefinansieres. Gjennomføre nye anbudsrunder når det gjelder kommunens maskin og bilpark. Det skal legges opp til søndagsåpne parkeringshus med kroner 5/time. Innsparinger som følge av nye anbudsrunder og forbedringer i rammeavtalene skal hovedsaklig gå direkte til økt vedlikehold av kommunens eiendomsmasse. Eiendomsporteføljen gjennomgås med sikte på salg. Høyre ønsker fortsatt tilrettelegging for parkering i sentrum. Det er stor kapasitet i Apenesfjellet, dagparkering her settes til 50 kroner dagen. Dette vil medføre redusert parkering på gateplan i sentrum. SIDE 10

12 Utdanning og oppvekst (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Effektivisering -2,00-2,00-2,00-2,00 Kompetanse videre- og etterutdanning av lærere 2,00 3,00 3,00 3,00 Styrking av helsesøstertjenesten 1,50 2,00 2,50 2,50 Opprettelse av Utekontakt-fire stillinger 2,50 3,00 3,00 3,00 Nyvigra 0,60 0,60 0,60 0,60 Leirskole 1,40 1,40 1,40 1,40 Åpen barnehage 1,00 1,00 1,00 1,00 Redusert sykefravær -2,00-2,00-3,00-3,00 Sum 5,00 7,00 6,50 6,50 Den årlige Dialogkonferansen videreføres med fokus på forbedrede skoleresultater. Det prioriteres gjenåpning av to åpne barnehager i tillegg til den eksisterende. Dyktige lærere er skolens viktigste ressurs. Høyre legger derfor inn 2 millioner kroner og reverserer med dette rådmannens kutt. Ordningen med at elever i ungdomsskolen skal kunne ta fag på videregående skolenivå videreføres og, om nødvendig, utvides. Kommunen har også ansvar for at de dyktigste elevene får faglige utfordringer tilpasset sitt nivå. Forholdene ved Råkollen skole er uholdbare. Det er derfor lagt inn i budsjettet prosjektering av ny skole i 2014, med påfølgende bygging i 2015/2016. Fredrikstadskolen har hatt god utvikling de senere årene. Høyre ønsker økt innsats for å forbedre resultatene i lesing, regning og skriving. Høyre gikk imot nedleggelse av utekontakten. Det avsettes i budsjettet for ,5 millioner kroner til gjenopprettelse av utekontakten, som et ledd i opprusting av det forebyggende, oppsøkende arbeidet i Fredrikstad kommune. SIDE 11

13 Helse og velferd (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Effektivisering - 2,00-2,00-2,00-2,00 Redusert sykefravær - 3,00-4,00-4,00-4,00 Omgjøring kommunalt kjøkken - 0,50-1,00-1,00-1,00 Sum -5,50-7,00-7,00-7,00 Høyre mener det er viktig at de eldre skal få bo hjemme så lenge de selv ønsker det. Derfor må vi sikre tilstrekkelig med hjemmebaserte tjenester og trygghetsalarm. Nytt sykehjem er iverksatt og skal ferdigstilles i Høyre mener prosjektet må legge vekt på muligheten til videre utbygging av sykehjemmet for å møte behovet de neste årene. Det kartlegges bygging av eldreboliger basert på organiseringen av leiligheter på Holmen. Økonomi og organisasjonsutvikling (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Effektivisering - 0,50-1,00-1,00-1,00 IA-prosjekt Mer på jobben 1, ,00 1,00 Redusert sykefravær -0,50-0,50-0,50-0,50 Sum 0,00-0,50-0,50-0,50 Servicetorget skal være porten inn til kommunen uavhengig av hvilken tjeneste innbyggeren trenger. Målet om å være landets beste servicekommune opprettholdes. Fredrikstad kommune står foran enorme utskiftninger av IKT-utstyr de nærmeste årene. Svært mye av utstyret preges av gammel og lite hensiktsmessig programvare med snarlig utgått støtte fra produsent. For å sikre, fornye og effektivisere IT-bruken i kommunen på rimeligst mulig måte legges det opp til at kommunen på sikt skal utfase bruken av lukket og lisensbundet programvare. SIDE 12

14 Verbalforslag: 1. Tilby innbyggere fritt brukervalg i hjemmetjenesten. 2. Fritt skolevalg 3. Søke om å bli forssøkskommune for fritak av obligatorisk sidemål. 4. Organisere kjøkkentjenesten i eget selskap. 5. Forvaltning av kommunens eiendomsportefølje organiseres i egne selskap. 6. Organisere kommunens IT-tjeneste i eget selskap 7. Søke samarbeid med nabokommuner med mål om lavere kostnader og priser til byggeog reguleringssaker. 8. Boso Boligsosial handlingsplan prioriteres. 9. Vurdere konkuranseutsetting av sykehjemsdriften. 10. Ny sentrumsskole i perioden legges inn når ny skolebruksplanen er vedtatt. 11. Kirken skal fortsatt være i dialog med skolene for å tilby gudstjenester til elevene i grunnskolen. SIDE 13

15 VEDLEGG 1 Sum Brutto Netto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Rammefinansierte investeringer Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 15,6 15,6 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Eget nett II 4,4 4,4 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Oppgradere IT utstyr 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Infrastruktur Rådhus 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum sentrale investeringer 23,5 23,5 8,5 0,0 8,5 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Kultur Kongsten badeanlegg - brukt 1,0 - tot. 95 m.kr. 94,0 69,0 29,0 0,0 29,0 65,0 25,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IS-- hall (prosjektering) 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 Lislebyhallen (brukt/satt av 3,0 mill kr i 2013) 62,5 52,5 27,5 0,0 27,5 35,0 10,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bibiotekets aula 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunstisbane Værste (fra 2013) 6,0 4,5 6,0 1,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum kultur 183,0 146,5 80,5 1,5 79,0 100,0 35,0 65,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 Regulering og teknisk drift Rehabilitering og brannpålegg 85,0 85,0 25,0 0,0 25,0 30,0 0,0 30,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 SD-anlegg og ENØK 14,0 14,0 5,0 0,0 5,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Kameraovervåkning 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Legionellatiltak/radonsanering 3,0 3,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 Utvikling av tomteveien 5,0 5,0 1,0 0,0 1,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biler, maskiner 32,6 32,6 6,4 0,0 6,4 9,1 0,0 9,1 8,9 0,0 8,9 8,2 0,0 8,2 Sikring av elvebredder 34,5 34,5 17,2 0,0 17,2 6,8 0,0 6,8 8,5 0,0 8,5 2,0 0,0 2,0 Parker, grøntområder og lekeplasser 9,0 9,0 4,0 0,0 4,0 1,5 0,0 1,5 2,5 0,0 2,5 1,0 0,0 1,0 Gater, torg og byutvikling 47,8 47,8 6,8 0,0 6,8 4,0 0,0 4,0 25,0 0,0 25,0 12,0 0,0 12,0 Nyasfaltering av veier 40,0 40,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Trafikksikring og gatelys 29,5 25,5 7,5 1,0 6,5 9,0 1,0 8,0 9,0 1,0 8,0 4,0 1,0 3,0 Sykkelplan 24,0 24,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 Ny ferge 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Regulering og tekniske tjenester 335,4 321,4 100,9 11,0 89,9 84,4 1,0 83,4 88,4 1,0 87,4 61,7 1,0 60,7 SIDE 0

16 Helse og velferd Nytt sykehjem 161 bevilget per total ,0 143,0 200,0 57,0 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Velferdsteknologi 35,1 35,1 8,7 0,0 8,7 10,9 0,0 10,9 8,0 0,0 8,0 7,5 0,0 7,5 Utstyr omsorg /sykehjem 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Ombygging av lokaler hjemmesykepleie (1 mill kr i 2013) 20,7 20,7 20,7 0,0 20,7 Etat hjemmesykepleie - utstyr og inventar 2,8 2,8 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering NTL (legevakt teknoligi) 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum omsorg 269,6 212,6 237,2 57,0 180,2 12,9 0,0 12,9 10,0 0,0 10,0 9,5 0,0 9,5 Sum Brutto Netto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Utdanning og oppvekst Borge u-skole (ramme 234) (fra 2012 og 13 : +8) 226,0 226,0 70,0 0,0 70,0 135,0 0,0 135,0 21,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 Nøkleby skole 21,5 21,5 11,5 0,0 11,5 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Råkollen skole 51,0 51,0 1,0 0,0 1,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 Inneklima / rehab. skole/bhg (-5 i 13) 78,8 78,8 14,9 0,0 14,9 21,9 0,0 21,9 22,0 0,0 22,0 20,0 0,0 20,0 Universell utforming av skoler og barnehager 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Paviljonger 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Oppfølging skolebruksplan 8,5 8,5 2,5 0,0 2,5 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Inventar elevtallsøkning 6,5 6,5 1,0 0,0 1,0 1,5 0,0 1,5 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 IKT - investeringer skole 13,0 13,0 2,0 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 5,0 0,0 5,0 3,0 0,0 3,0 Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bhg.hage (-2 i 13) 16,8 16,8 2,5 0,0 2,5 4,5 0,0 4,5 4,7 0,0 4,7 5,1 0,0 5,1 Sum oppvekst 453,1 453,1 108,4 0,0 108,4 219,9 0,0 219,9 89,7 0,0 89,7 35,1 0,0 35,1 Kirken Ramme 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 Nytt tak Domkirken 15,0 15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Østre Fredrikstad gravlund 8,9 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Rolvsøy kirkegård 9,5 9,5 0,5 0,0 0,5 8,0 0,0 8,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Sum kirken 61,4 61,4 22,5 0,0 22,5 15,0 0,0 15,0 16,9 0,0 16,9 7,0 0,0 7,0 Sum investeringer innenfor frie inntekter 1 326, ,5 558,0 69,5 488,5 437,2 36,0 401,2 212,5 1,0 211,5 118,3 1,0 117,3 SIDE 1

17 Selvfinanierende investeringer (tall i mill.kr.) Sum Brutto Netto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Vann, avløp og renovasjon Vann 163,0 163,0 55,0 0,0 55,0 38,0 0,0 38,0 35,0 0,0 35,0 35,0 0,0 35,0 Avløp 288,0 288,0 72,0 0,0 72,0 72,0 0,0 72,0 72,0 0,0 72,0 72,0 0,0 72,0 Fellesinvesteringer vann og avløp 16,0 16,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Renovasjon 22,2 22,2 6,0 0,0 6,0 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 5,4 Feier 1,0 1,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 Sum VAR 490,2 490,2 137,3 0,0 137,3 119,7 0,0 119,7 116,7 0,0 116,7 116,7 0,0 116,7 Teknisk drift Parkeringsteknisk utstyr 1,7 1,7 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehab. St.Croix p-hus 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Div. teknisk 1,7 1,7 1,7 0,0 1,7 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling Boligarealer 36,0 36,0 2,6 0,0 2,6 24,4 0,0 24,4 8,0 0,0 8,0 1,0 0,0 1,0 Næringsarealer 4,7 4,7 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 0,8 0,0 0,8 Strategisk eiendomsutvikling (SMS) 3,4 3,4 1,2 0,0 1,2 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 44,1 44,1 5,1 0,0 5,1 27,9 0,0 27,9 9,3 0,0 9,3 1,8 0,0 1,8 Boligstrategi Nybygg og kjøpsramme 338,7 271,0 168,2 33,6 134,6 135,8 27,2 108,6 20,7 4,1 16,6 14,0 2,8 11,2 Sum 338,7 271,0 168,2 33,6 134,6 135,8 27,2 108,6 20,7 4,1 16,6 14,0 2,8 11,2 Sum selvfinansierte 874,7 807,0 312,3 33,6 278,6 288,4 27,2 261,2 146,7 4,1 142,5 132,5 2,8 129,7 SIDE 2

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 FREDRIKSTAD KOMMUNE Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 Felles budsjettforslag fra partiene Fredrikstad FrP Høyre Folkets Stemme og Sentrumskoalisjonen Kristelig Folkeparti og Venstre 0 Endringer Budsjett

Detaljer

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15 Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 3. desember kl. 09:00 NB!! Det ser ut som vi kommer gjennom sakslista innen arbeidstidens slutt på torsdag, varslet dag to utgår. Det vises

Detaljer

BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Formannskapets innstilling av 22.11.2007 til Bystyret: 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan

Detaljer

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018 Budsjett 2 og Revidert handlingsplan for 2 28 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V. Bystyrets vedtak 4.2.24 saksnummer 3/4:. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 4 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

Handlingsplan for 2015 2018

Handlingsplan for 2015 2018 Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013 Fredrikstad FrP forslag til: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Side 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2013-2016 og

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015

Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune

Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune 2017 2020 Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1 FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til vedtak 24.11.2016 saksnummer 2016/5778: 1. Med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune

Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune Formannskapets innstilling av 05.06.2008 0 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDMÅL... 2 3. ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Kommunestyrets innledning Politiske føringer. Året 2016 viser at snuoperasjonen som pågår i Halden er i rute. For tredje året på

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Eldreråd Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Kjell Grav Medlem Johan. A. Ekhaugen

Detaljer

Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer

Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer 0 1 Innledning Fredrikstad Høyre legger med dette fram sitt forslag til endringer til Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2016 2019. Dette

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 ORIENTERINGER: Helse- og mestringsboliger universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011 2014 og Budsjett 2011

Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011 2014 og Budsjett 2011 Handlingsplan l 2011-2014 og budsjett 2011 Rådmannens forslag 28.10.2010 2010 95 prosent av budsjettet viderefører gode tjenester 5 prosent beskriver omstilling Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.11.2012 Tid: 15.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Sigmund Snøløs Medlem

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Handlingsplan 2015-2018 Formannskapets innstilling 05.06.2014 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2016-2019

HANDLINGSPLAN 2016-2019 HANDLINGSPLAN 2016-2019 Formannskapets innstilling 04.06.2015 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Bymiljølista Arbeiderpartiets,

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer