Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten / mekanisk / elektrisk /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91"

Transkript

1

2 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2 Produsent adresse. Sted Wessobrunn / Forst Telefon / Faks / 1019 Bestilling av reservedeler Adresse som ovenfor Bestilling av reservedeler og kundeservice Telefon Faks / mekanisk / elektrisk / P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 1

3 Dokumentasjons data. Dokument nummer for maskinen Versjon Opprettelse dato Sist oppdatert SPB / / 99 Formål med bruksanvisningen. Denne bruksanvisningen har som formål at Knekkemaskinen operatøren skal bli fortrolig med Arbeidsmetoder, Betjening, Sikkerhetsforskrifter, og vedlikehold. Operatør personell Knekkemaskinen må utelukkende bare betjenes av personelle som har gjennomgått nødvendig opplæring gitt av godkjent Hans Schröder Maschinenbau GmbH fagpersonell. Den påfølgende undervisningen skal dokumenteres i overleverings protokollen. Tilleggs dokumentasjon. Tilleggs krav, kvalifikasjoner og kompetanse er oppført ved hvert kapittel. Bruksanvisning fra komponentgruppe leverandører leveres som vedlegg til bruksanvisningen. Alle billedlige skisser er uforpliktende! Alle tekniske angivelser anses som retningsgivende, og endringer forbeholdes. Oppbevaring. Oppbevar alltid denne bruksanvisningen ved maskinen! Bruksanvisningen må alltid være lett tilgjengelig! ADVARSEL Forbedrings forslag. Kjære leser, Vår bruksanvisninger blir regelmessig revidert. Ved hjelp av forslag til forbedringer hjelper du oss til å forbedre bruksanvisningen slik at den blir bruker vennlig. Bruk gjerne det vedlagte faksskjemaet i bakre del av bruksanvisningen, og send oss Deres forslag. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 2

4 Innholdsfortegnelse. 1. Grunnleggende sikkerhetsanvisninger Forpliktelser og ansvar Sikkerhets symbol Maskinens tiltenkte bruksområde Ukorrekt bruk av maskinen Organisatorisk forholdsregel Sikkerhetsutstyr Informative sikkerhets forholdsregler Opplæring av personell Sikkerhets forholdsregler ved normal drift Elektrisk anlegg - Fare Rest energi - Fare Spesielt farlige maskin områder Service og vedlikehold, feilretting Konstruksjonsmessige endringer av maskinen Maskin rengjøring og avfalls fjerning Maskin støy Brannslukking Retrett av maskin bevegelser ved nødstilfeller Opphavsrett Transport, forpakning Sikkerhetsforskrifter Krav til det utøvende personalet Forpakning Transport Mottaks kontroll Lagringssted Spesielle anvisninger Mål og vekt skjema Opplasting, avlasting Beskrivelse av maskinen Maskin komponenter Maskin funksjoner Beskrivelse av prosessering Typeskilt på maskinen Elektriske data Tekniske data Maskin verktøy Maskin utstyr Oversikt over betjenings enheter Oversikt over betjenings enheter Oppstart av maskinen Sikkerhetsforskrifter Krav til det utøvende personalet Plassering og montering Vatring av maskinen Rengjøring av maskinen Tilkobling av strømforsyning Førstegangs oppstart av maskinen P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 3

5 6. Drift av maskinen Sikkerhetsforskrifter (spesielt ved drift av maskinen) Krav til det utøvende personalet Inntasting av data, programmering Kontroll før maskinen slåes på Drift av maskinen Manuell drift / Automatisk drift Betjening av motorisert bøyevange innstilling Innstilling av bøyevange Sikkerhetsutstyr Bytte av bøye verktøy Bytte av segmentert bøye skinne Bytte av gjennomgående bøye skinne verktøy (opsjon) Bytte av segmentert undervang skinne verktøy Fjerning underlagsplate segment Sette maskinen i stillstands Feilsøking og feilretting Sikkerhetsforskrifter Krav til det utøvende personalet Feilsøking og feilretting Service og vedlikehold Sikkerhetsforskrifter Krav til det utøvende personalet Service på drivverk (gir) Service på førings-styringene og lagerene Service dokumentering Reservedeler lister Reservedeler liste SPB maskin grunnutgave Reservedeler liste SPB overvange drivverk Reservedeler liste SPB bøyevange drivverk Reservedeler liste SPB A-akse drivverk Reservedeler liste SPB B-akse drivverk Reservedeler liste SPB undervange Reservedeler liste SPB overvange Pos. Anslag Sikkerhetsforskrifter Krav til det utøvende personalet Betjening av Pos. Anslaget Service på Pos. Anslaget Reservedeler liste Pos. Anslag (SPB)...58 Vedlegg og Opsjoner Brukerforslag med hensyn til bruksanvisningen Hydraulisk verktøy låsing (opsjon) Sikkerhetsforskrifter Krav til det utøvende personalet Betjening av hydraulisk verktøy låsing Bytte av verktøy Hydraulisk verktøy låsing FLUTEC Høytrykk pumpeaggregat (type HP2F) Spesielle anvisninger Hydraulikk skjema Reservedeler liste Hydraulisk verktøy låsing P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 2

6 1. Grunnleggende sikkerhetsanvisninger. Denne bruksanvisningen inneholder de viktigste anvisningene, for rettmessig sikkerhet ved drift av maskinen. 1.1 Forpliktelser og ansvar. Grunnforutsetning for nødvendig sikkerhet ved maskin prosessering og en problemfri drift av maskinen er kunnskap om de nødvendige sikkerhetsanvisningene og sikkerhetsforskriftene. Denne bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsanvisningene, må alle som arbeider ved eller på maskinen ta hensyn til. Utover dette må de lokale regler, forskrifter for skade forebygging og sikkerhetsforskrifter følges. Arbeidsgiver forplikter seg, at bare personell som ved underskrift har undertegnet på at de har lest og forstått sikkerhets kapittelet og advarsel anvisningene i bruksanvisningen får tillatelse til å betjene maskinen. Maskinen er i forhold til dets tekniske virkemåte konstruert i henhold til anerkjente sikkerhets regler. Allikevel kan en ved prosessering av maskinen føre til fare for liv og helse til operatører og forbi passerende, henholdsvis skade på maskinen eller på andre realverdier. Maskinen må bare brukes til : Anvisninger i bruksanvisningen som må ta hensyn til. Fare ved omgang rundt maskinen. For maskinen bestemte bruksområde. I sikkerhetsmessig feilfri tilstand. Forstyrrelser eller feil, som kan virke inn på sikkerheten, må omgående utbedres. Prinsipielt gjelder våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser. Disse betingelsene kan senest forhandles av arbeidsgiver (kjøper) ved kontraktsinngåelse. Garanti- eller heftelse krav på bakgrunn av personeller materiell skade er utelukkende, hvis årsaken skyldes en eller flere av de følgende grunnene : Garantibetingelser og heftelser. Maskinen er brukt utenfor dens tiltenkte bruksområde; Maskinen er ikke forskriftsmessig montert, i gang kjørt, betjent eller vedlikeholdt; Maskinen er prosessert med defekt sikkerhetsutstyr eller at sikkerhetsutstyr ikke har vært riktig montert eller i funksjonsmessig korrekt stand; Anvisninger i bruksanvisningen med hensyn til transport, lagring, montering, oppstart, drift service og vedlikehold for maskinen er ikke overholdt; Det har blitt utført konstruksjonsmessige endringer på maskinen; Egenhendige endringer av (f.eks. Driftsforhold : Ytelse og turtall); Mangelfull oppsyn med maskindeler, som regnes som slitasje deler; Ikke forskriftsmessig utført reparasjon; Katastrofe tilfeller som skyldes fremmedelementer og ytre kraft påvirkning. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 3

7 1.2 Sikkerhets symbol. I bruksanvisningen brukes følgende benevnelser og symboler med hensyn til fare : Dette symbolet betyr en umiddelbar truende fare for liv og helse med hensyn til personell. Ved å ignorere disse advarslene kan føre til svært store helseskader, henholdsvis livstruende skader. Symbol og anvisnings definisjoner. FARE Dette symbolet betyr mulig truende fare for liv og helse med hensyn til personell. Ved å ignorere disse advarslene kan føre til svært store helseskader, henholdsvis livstruende skader. ADVARSEL Dette symbolet betyr en mulig farlig situasjon. Ved å ignorere disse advarslene kan føre til lette skader med hensyn til personell eller skader på maskinen. FORSIKTIG VIKTIG VIKTIG Dette symbolet betyr viktige anvisninger for korrekt behandling eller betjening av maskinen. Ved å ignorere disse anvisningene kan føre til problem ved maskinen eller ved omgivelsene rundt. Dette symbolet indikerer anvendelse tips eller spesiell nyttig informasjon. Dette hjelper Dem med i å utnytte alle funksjonene på maskinen optimalt. ANVISNING P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 4

8 1.3 Maskinens tiltenkte bruksområde. Knekking (bøying) av plater i forskjellige materialtyper (for eksempel stål, blekk, kunststoffplater). For skader som oppstår på grunn av bruk utover dette, påtar ikke firmaet Hans Schröder Maschinenbau GmbH seg noen form for garantier eller ansvar. Tiltenkt bruksområde. Med hensyn til maskinens tiltenkte bruksområde innbefatter også at : Alle anvisningene i bruksanvisningen følges og Alle servicer og vedlikehold overholdes. 1.4 Ukorrekt bruk av maskinen. Annen bruk av maskinen, enn det som er beskrevet ovenfor er forbudt. Dersom maskinen blir ukorrekt brukt, med hensyn til maskinens bruksområde, kan det oppstå fare. Slik ukorrekt bruk er for eksempel : Ukorrekt bruk av maskinen. Knekking av herdet materiale. Knekking av aksler og lignende. Knekking av for tykke plater. Knekking uten at egnede knekkeskinner (verktøy) blir benyttet. 1.5 Organisatorisk forholdsregel. Arbeidsgiver skal sørge for å fremskaffe nødvendig personlig verneutstyr for arbeidstakerne. Arbeidsgiver har også ansvar for at alt sikkerhetsutstyr ved maskinen blir regelmessig kontrollert. 1.6 Sikkerhetsutstyr. Organisatorisk forholdsregel. Sikkerhetsutstyr. Før hver oppstart av maskinen må alt sikkerhetsutstyr være riktig montert og funksjonsmessig i orden. Sikkerhetsutstyr kan bare demonteres når : o o Maskinen er satt i stillstands og Maskinen er sikret slik at det ikke er mulig å starte maskinen (for eksempel hovedbryter er sikret ved hjelp av en hengelås, eller maskinen er frakoblet strømnettet). Ved levering av del komponenter må arbeidsgiver ta ansvar for at sikkerhetsutstyr blir korrekt montert. 1.7 Informative sikkerhets forholdsregler. Bruksanvisningen skal alltid oppbevares ved maskinen. Utover bruksanvisningen må alle generelle forskrifter og lokale regler med hensyn til skade forebygging og miljøskade forebyggelse plasseres ved maskinen og overholdes. Alle sikkerhets- og fareskilt på maskinen må være i lesbar stand, og fornyes ved behov. Informative sikkerhets forholdsregler. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 5

9 1.8 Opplæring av personell. Den etterfølgende tabellen skal utfylles av arbeidsgiver. Bare personell som har gjennomgått nødvendig opplæring har lov til å arbeide ved maskinen. Kompetansen til personellet må dokumenteres med hensyn til betjening, innstilling og vedlikehold. Personell som ikke innehar nødvendig opplæring har bare lov til å oppholde seg ved maskinen under oppsyn av personell som innehar nødvendig opplæring. Opplæring av personell. Person Oppgave Opplært personell Personell med teknisk utdanning Elektrofag personell. Emballasje Transport Oppstart Drift Feilsøking Feil korrigering : Mekanisk Feil korrigering : Elektrisk Utstyre, Tilpassing Service Vedlikehold Nedkjøring, Lagring Bare opplært personell har tillatelse til å betjene maskin styringen. Utfør aldri ved noen omstendigheter programvare endringer. Drifts personell skal skriftlig undertegne for at de har gjennomgått nødvendig opplæring. Maskin styring. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 6

10 1.9 Sikkerhets forholdsregler ved normal drift. Maskinen skal bare prosesseres hvis alt sikkerhetsutstyr er funksjonsmessig i orden. For oppstart av maskinen, sørg alltid for at ingen kan bli skadet av de bevegelige delen ved maskinen. Kontroller maskinen minimum en gang pr. dag for synlige skader og kontroller funksjonaliteten til sikkerhetsutstyret. Sikkerhets forholdsregler ved normal drift Elektrisk anlegg - Fare. Arbeid med hensyn til maskinens strømforsyning, skal bare utføres av kvalifisert elektrofag personell. Kontroller regelmessig maskinens elektriske anlegg. Løse koblinger eller skadede kabler må øyeblikkelig utbedres. Maskinens elektroskap (kontaktorskap) skal være låst. Bare autorisert personell skal ha tilgang til skapet ved hjelp av en nøkkel eller et verktøy. Ved arbeid med spennings førende deler, må dette alltid utføres av to personer. Slik at en ved nødstilfelle kan betjene hovedbryter / nødstopp bryter. ( Frakoble strømforsyningen ). Elektrisk anlegg Fare Rest energi - Fare. Rest energi Fare. Vær oppmerksom på eventuell rest energi som kan forekomme ved mekaniske, hydrauliske, pneumatiske og elektriske/elektroniske enheter ved maskinen og fastsett derfor nødvendige forholdsregler ved opplæring av drifts personellet Spesielt farlige maskin områder. Maskinområdet på baksiden. Motorisert regulerbare anslag. Plate underlags bordet. Bøyevange. Overvange. Frekvens omformer. Spesielt farlige maskin områder. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 7

11 1.13 Service og vedlikehold, feilretting. De beskrevne innstillings-, service- og inspeksjonsarbeid må utføres i henhold til riktig tids intervall. Alle driftstyper som trykkluft og hydraulikk må sikres mot uønsket oppstart. Maskinen må gjøres spennings fri og hovedbryteren må sikres mot uønsket innkobling når service-, inspeksjons- og reparasjonsarbeid utføres. Lås hovedbryteren og fjern nøkkelen. Sett opp et varsel skilt mot tilkobling og oppstart av maskinen. Ved bytting av større maskindeler sørg for å sikre disse fast med en løfte anordning. Kontroller for løse skruforbindelser og skru de eventuelt fast. Etter at service arbeid er utført, må alt sikkerhetsutstyr testes om de er funksjonsmessig i orden. Service og vedlikehold, feilretting Konstruksjonsmessige endringer av maskinen. Uten samtykke fra produsent skal ingen endringer utføres, verken som på- eller ombygging av maskinen. Dette gjelder også for sveising på de bærende delene på maskinen. Alle ombygginger krever skriftlig samtykke fra firmaet Hans Schröder Maschinenbau GmbH. Maskindeler som ikke er i feilfri tilstand, må umiddelbart byttes! Bruk bare originale bytte og forbruks deler! Ved bruk av uoriginale deler kan en ikke garantere, at de tåler belastningen eller er korrekt sikkerhetsmessig konstruert og tilvirket. Konstruksjonsmessi ge endringer av maskinen Maskin rengjøring og avfalls fjerning. Bruk stoffer og materialer i henhold til faglig korrekt bruk og fjern rest stoffer, spesielt fra : Ved arbeid på smøresystemene eller smøreutstyr. Ved rengjøring med løsemiddel. Maskin rengjøring og avfalls fjerning Maskin støy. Maskinens skaper et konstante støynivå som utgjør. db(a). Avhengig av lokale forhold, kan det oppstå et høyere støy nivå, forårsaket av en eller annen form for støy forsterkning. Ved slike tilfeller må drifts personell beskyttes med nødvendig verneutstyr eller sikkerhetsforanstaltninger. Maskin støy. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 8

12 1.17 Brannslukking. Brannslukking. Ved brannslukking må hovedbryter øyeblikkelig bli avslått, ellers kan ikke elektrisk forårsakede branner effektivt slukkes. Brannslukking ved elektriske branner : Brannslukker middel typeklasse K. Brannslukking ved driftsstoffer branner : Brannslukker middel typeklasse K Retrett av maskin bevegelser ved nødstilfelle. Ved maskinen kan det oppstå farlige situasjoner, slik at en må utføre en retrett av en maskin bevegelse. Følg de spesielle anvisningene i kapitlene i denne veiledingen. Retrett av maskin bevegelser ved nødstilfelle Opphavsrett. Opphavsrett. Opphavsretten til denne bruksanvisningen forblir hos firmaet Hans Schröder Maschinenbau GmbH. Opphavsretten til denne bruksanvisningens norske utgave forblir hos firmaet P. Meidell AS. Denne bruksanvisningen er tiltenkt arbeidsgivere og deres personell. Forskrifter og anvisninger som bruksanvisningen inneholder, skal verken fullstendig eller delvis kopieres, spres eller på en eller annen måte deles ut. Handlinger i strid med dette kan føre til strafferettslige følger. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 9

13 2. Transport, forpakning. 2.1 Sikkerhetsforskrifter. Det er forbudt å oppholde seg under løftet last. Oppretthold tilstrekkelig sikkerhets avstand til last som er løftet. Bruk bare egnet transporterings utstyr. Unngå rykk aktige bevegelser med transporterings utstyret. Overhold de generelle likeså de lokale reglene med hensyn til skadeforebygging og sikkerhetsforskrifter. 2.2 Krav til det utøvende personalet. Sikkerhetsforskrifter. ADVARSEL Personell. Transporteringsutstyret (kjøretøyet) må føres av kvalifisert og opplært personale. Detaljert angivelse av personell som har gjennomgått nødvendig opplæring, se kapittel 1.8 Opplæring av personell. 2.3 Forpakning. Forberedende forholdsregler : o Maskinen må settes i nedkjørt tilstand. o Frakoble alle tilkoblede energi forsyninger. Emballerings materiale : o Maskinen må emballeres slik at forpakningen blir værbestandig. o Plasser transport skisser og anvisninger (lett synlige) på forpakningen. o Plasser også advarsler med hensyn til eventuelle farer. o Plasser informasjon med hensyn til transporterings type og / eller informasjon med hensyn til posisjon, bruk transportskissen. Innpakning av maskinen. o Blanke deler må påføres et lett beskyttelse lag (f.eks olje, fett). o Monter transport sikringer på de bevegelige maskin delene. o Bruk egnet løfteutstyr. o Følg sikkerhets- og skadeforebyggende forskrifter. o Kvalitetskontroller at følgeseddelen er korrekt. Forberedende forholdsregler. Valg av emballerings materiale. Beskrivelse av forpakningen. Fremgangsmåte ved innpakning. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 10

14 2.4 Transport. Transport data. Se mål skjema for ytre mål. Se mål skjema for maskinens netto vekt. Se transport skjema for spesielle feste punkt ( opphenging, underlag). Anbefalt transporterings måte. o Kran med egnet stålvire eller stropper festet til en (to) sammenføynings øyer. Transport metode og løfte kapasitet. Krav med hensyn til transportutstyret. o Løfte kapasitet må minimum være 1,5 x maskin vekten. Maskinen bør ikke løftes høyere enn nødvendig ved transport. En må alltid prøve å unngå eventuelle slag og støt ved transportering. En må utøve den største forsiktighet ved områder med dumper, overganger o.l. Maskinen løftes opp på den forutbestemte bæreflaten. En må benytte egnet løfte- utstyr og kjøretøy. Opplasting, omlasting og avlasting. 2.5 Mottaks kontroll. Mottaks kontroll. Kontroller maskinen for eventuelle transport skader. Beskriv transport skaden på speditørens fraktbrevet ved mottakelse. Kontroller om leveringen er komplett. 2.6 Lagringssted. Lagring. Hvis maskinen skal lagres for et lengre tidsrom, må følgende anvisning følges : Gulvet hvor maskinen skal lagres må være plant og ha tilstrekkelig bæreevne. Lav luft fuktighet. Lagerstedet må være værbestandig. 2.7 Spesielle anvisninger. Bruk ikke gaffeltruck ved transportering av maskinen. Spesielle anvisninger. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 11

15 2.8 Mål og vekt skjema. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 12

16 2.9 Opplasting, avlasting. Opplasting, avlasting. Kontroller løfte kapasiteten til kranen og stålvirene / stroppene. Oppretthold nødvendig sikkerhetsavstand til løftet last! Unngå rykk eller støtvise bevegelser med forflytnings transporteringsutstyret. FORSIKTIG P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 13

17 3. Beskrivelse av maskinen. 3.1 Maskin komponenter. Maskin komponenter. 1 Stender høyre. 11 Styring. 2 Stender venstre. 12 Deksel kappe. 3 Regulering bøyevange. 13 Undervange skinne. 4 Motordrift overvange. 14 Bøye verktøy. 5 Bøyevange. 15 Bøyevange skinne. 6 Undervange Overvange Motordrift bøyevange Regulering undervange. 10 Anslag. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 14

18 3.2 Maskin funksjoner. Komponenter og maskin funksjoner. 3.3 Beskrivelse av prosessering. Beskrivelse av knekke (bøye) prosessering. o Innstill bredde anslaget (manuelt / automatisk). o Legg i arbeids materialet. o Senk overvangen, slik at materialet blir fast spent. o Arbeids materialet er nå fast spent mellom under vang skinnen og skarp (geitefot) skinnen. o Still inn knekke (bøye) vinkel. o Aktiviser bøyevangen. o Bøyevangen dreier til den oppmålte innstilte posisjonen og dreier så videre tilbake til utgangs posisjon. o Overvangen heves oppover. o Ta ut arbeids materialet. Serie knekke prosessering. o Kontroller om arbeids materialet har en motknekk (bøyning), hvis ja, bruk arbeids materialet. o Innstill bredde anslaget (manuelt / automatisk). o Legg i arbeids materialet. o Senk overvangen, slik at materialet blir fast spent. o Arbeids materialet er nå fast spent mellom under vang skinnen og skarp (geitefot) skinnen. o Still inn knekke (bøye) vinkel. o Aktiviser bøyevangen. o osv. Beskrivelse av prosessering. Beskrivelse av serie prosessering. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 15

19 Praktiske eksempler. Produksjons av fasade elementer. Eksempel på knekke prosessering. Profiler produsert ved hjelp av en SCHRÖDER knekke maskin. Profil eksempler. Dekselhus og bryterhus produksjon. Knekke (bøye) eksempel. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 16

20 3.4 Typeskilt på maskinen. Typeskilt. Typeskiltet er plassert uten på den høyre deksel kappen. 3.5 Elektriske data. Tilkoblingsverdier st- plater inntil 400 N/mm 2. Elektriske tilkoblingsverdier. Type Drifts spenning Frekvens Belastnings effekt Sikring, trege Styre spenning V Hz kva A V DC SPB 3200x2,0 3 x 400/ , SPB 3200x2,5 3 x 400/ , SPB 3200x3,0 3 x 400/ , Disse angivelsene gjelder som retningsgivende, og endringer forbeholdes. Angivelser med hensyn til kapasitet, belastning. Belastning. Alle de ovenfor nevnte belastnings angivelsene er i henhold til materialstyrke på 400 N/mm 2. Ved maskiner som har frekvensomformer må det sørges for at det monteres en jordfeilbryter 300 ma. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 17

21 3.6 Tekniske data. Maskintype Arbeids lengde mm Knekke kapasitet mm Motor effekt Overvange KW Motor effekt bøyevange KW Regulering bøyevange mm Regulering undervange mm Sylinder lengde overvange mm Vekt Kg Bredde uten anslag mm Høyde mm Lengde mm SPB 3200x2, ,0 4,4 4, SPB 3200x2, ,5 4,4 4, SPB 3200x3, ,0 4,4 4, Disse angivelsene gjelder som retningsgivende, og endringer forbeholdes. 3.7 Maskin verktøy. Verktøy som følger med maskinen er plassert i skaphuset ved den venstre stenderen. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 18

22 3.8 Maskin utstyr. Styring Pos2000. Bilde SPB8 Regulering av motorisert bøye (knekke) vange. Bilde SPB12 Anslag og underlagsplate bord. Bilde SPB11 P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 19

23 Nedsenking av undervangen. Bilde SPB10 Hydraulisk verktøylåsing (Opsjon). Bilde SPB13 P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 20

24 4. Oversikt over betjenings enheter. 4.1 Oversikt over betjenings enheter. Styring Pos2000. Styring Pos2000 (standard). Bilde SPB8 NØDSTOPP. Bilde SPB9 NØDSTOPP ved venstre stender (ved 2000 mm knekke lengde). Fotpedal, 2 pedaler (standard). Bilde SPB6 P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 21

25 Fotpedal, 3 pedaler (opsjon). Bilde SPB7 Hoved bryter. Bilde SPB5 Hoved bryteren er plassert på maskinens høyre bakside. Bruksanvisning og beskrivelse av styringen er vedlagt som eget vedlegg. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 22

26 5. Oppstart av maskinen. 5.1 Sikkerhetsforskrifter. Ikke grip (beveg) hender i området bakom overvangen eller inn mot lengde anslaget! Fare for avkutting eller klemming av kroppsdeler! FARE Ved prosessering, oppretthold nødvendig sikkerhets avstand inntil anslag, overvange og bøyevange har stoppet! Fare for avkutting eller klemming av kroppsdeler! FARE Følg nøye den vedlagte bruksanvisningen for POS2000 styringen! Styringen skal kun betjenes av personell som har gjennomgått nødvendig opplæring! FARE Ved arbeid med spennings førende deler, må dette alltid utføres av to personer. Slik at en ved nødstilfelle kan frakoble strømforsyningen! ADVARSEL Følg alle sikkerhets- og skadeforebyggende forskrifter! FARE 5.2 Krav til det utøvende personalet. Personell. Bare personell som innehar nødvendig utdanning og opplæring har lov til å arbeide ved maskinen. Bare personell som har gjennomgått nødvendig opplæring har lov til å betjene styringen. Detaljert angivelse av personell som har gjennomgått nødvendig opplæring, se kapittel 1.8 Opplæring av personell. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 23

27 5.3 Plassering og montering. Plassering. Plant og bærekraftig betong fundament. Sørg for at alle rømmingsveier holdes fri. Sørg for at det er tilstrekkelig plass rundt maskinen til å utføre service og vedlikeholds arbeid. Sørg for at stedet hvor maskinen plasseres har lav luftfuktighet. Maskinen må plasseres på et værbestandig sted. Plasser maskinen på metallplater (8 mm til 20 mm), slik at en forhinder at hodene til nivåjusterings skruene ikke går ned i betong fundamentet. Skru maskinen fast til fundamentet. Fast montering av maskinen. Fast montering. 1 Stender. 2. Nivåjusterings skruer (M20x50) 3 Metallplater. 4 Ankerskruer (f.eks Upat S18/50, Liebig S20/75) 5 Dekselkappe. Bilde SPB38 Fjern transport treplankene. Plasser maskinen på den forutbestemte plassen (legg under metallplater). Sette i ankerskruene. o Åpne høyre og venstre dekselkappe (Pos 5). o Bor høyre og venstre festetap hul (Pos4). o Plasser høyre og venstre festetapp (Pos4). o Skru i venstre og høyre ankerbolter (Pos4) (Ikke skru de helt fast). o Juster maskinen slik at den blir i riktig posisjon, og sikre denne posisjonen (Pos 2). o Skru fast ankerboltene (Pos 4). o Kontroller monteringen, både på høyre og venstre styreførings side. Plasser maskinen på metallplater (Pos 3) (8 20 mm tykkelse). Maskinen blir dermed optimalt festet. Metallplater er ikke inkludert ved levering. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 24

28 5.4 Vatring av maskinen. Vatring av maskinen. Plasser en maskin vater på maskin stenderne ( Overvange styreføringene, på begge sider, venstre og høyre). Korriger eventuelle ujevnheter ved å justere på nivåjusterings skruene ( på begge sider). Fest så ankerskruene, henholdsvis feste mutterne igjen. Kontroller justeringen, ved å utføre gjentatte kryss vatringer. 5.5 Rengjøring av maskinen. Alle blanke maskin deler er innsatt med et korrosjons beskyttende (olje) middel. Fjern det korrosjons beskyttende (olje) middelet fra : o Bøye skinnen. o Overvange verktøyskinnen. o Undervange skinnen. Første rengjøring av maskinen. Bruk bare rengjøringsmiddel, ikke løsemiddel. Bruk en fiberfri klut ved fjerning av det korrosjons beskyttende fettet. Etter at rengjøringen er utført, skal alle blanke deler påføres litt smøring ved hjelp av en lett oljeholdig klut. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 25

29 5.6 Tilkobling av strømforsyning. Elektrisk tilkobling er i elektroskapet ved høyre dekselkappe. Tilkobling av strømforsyning. Utfør bare tilkoblingen dersom : Kvalifisert elektrofag personell. I henhold til gyldige sikkerhetsbestemmelser, kontroller den angitte tilførsel spenningen. Kvadratet på tilførsel kabelen er av riktig størrelse. Strømforsyningen er sikret med en sikring i henhold til kapittel 3.5 Elektriske data. Sørg for at strømforsyningen er riktig med hensyn til faseområdene. De elektriske tilkoblingsklemmene er i elektroskapet. Bryter- og tilkoblings skjema finnes i elektroskapet. Forskyv ikke tilkoblingskabelen i kabelkanalen. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 26

30 5.7 Førstegangs oppstart av maskinen. Kontroller før førstegangs oppstart av maskinen utføres. Oppstart prosedyre ved førstegangs oppstart av maskinen. Utfør følgende kontroll : Er maskinen riktig vatret og festet til fundamentet? Er tilbehøret riktig montert? Er sikkerhetsutstyret riktig montert? Finnes det noen gjenstander mellom over- og under- vangen og anslaget? Er strømtilførselen tilkoblet? Har alle sikkerhets- og skadeforebyggende- forskriftet blitt gjennomgått? Har bruksanvisningen til maskinen og styringen blitt grundig lest? Oppsyn kontroll. Kontroller fasene. Maskinen må alltid bli tilkoblet med riktig faseområde. Kontroller strømtilførsels kabelen med en fasemåler. Test oppstart. Slå på hovedbryteren. Dersom logoen POS2000 kommer frem på skjermen, er maskinen driftsklar. Følg punktet Drift ved manuell modus i henhold til bruksanvisningen for styringen. Forberedende forholdsregler. Hvis ikke prosesserings forløpet, stemmer overens i startsyklusen, må maskinen øyeblikkelig bli avslått ved at en enten trykker på NØDSTOPP bryteren, NØDSTOPP fotpedalen eller ved hjelp av hovedbryteren. Utfør test prosesseringer for de ulike driftstyper. Simuler et nødstilfelle, for kontroll av sikkerhetsfunksjonene. Utfør test prosesseringen med den største forsiktighet. Test prosedyre. Videre bruksanvisning for styringen er vedlagt som eget vedlegg. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 27

31 6. Drift av maskinen. 6.1 Sikkerhetsforskrifter (spesielt ved drift av maskinen). Ikke grip (beveg) hender i området bakom overvangen eller inn mot lengde anslaget! Fare for avkutting eller klemming av kroppsdeler! FARE Ved prosessering, oppretthold nødvendig sikkerhets avstand inntil anslag, overvange og bøyevange har stoppet! Fare for avkutting eller klemming av kroppsdeler! FARE Følg nøye den vedlagte bruksanvisningen for POS2000 styringen! Styringen skal kun betjenes av personell som har gjennomgått nødvendig opplæring! FARE Følg alle sikkerhets- og skadeforebyggende forskrifter! FARE 6.2 Krav til det utøvende personalet. Personell. Bare personell som innehar nødvendig utdanning og opplæring har lov til å arbeide ved maskinen. Bare personell som har gjennomgått nødvendig opplæring har lov til å betjene styringen. Detaljert angivelse av personell som har gjennomgått nødvendig opplæring, se kapittel 1.8 Opplæring av personell. 6.3 Inntasting av data, programmering. Styringen er utstyr med et Lithium-batteri. Det er nødvendig å bytte batteriet hvert 5 år. Dersom spenningen på batteriet synker under minimums nivå, kan dette føre til at data forsvinner (program, parametere). For bytte av batteri, ta kontakt med våres service avdeling. Bruksanvisning for styringen er vedlagt som eget vedlegg. Her finner du instruksjoner for betjening og programmering mm. Programvare, inntasting. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 28

32 6.4 Kontroll før maskinen slåes på. Kontroller maskinen i henhold til kontroll liste nedenfor for en sikker aktivisering av maskinen : Kontroller om skadeforebyggende- og sikkerhets- forskrifter overholdes. Kontroller alt sikkerhets- og skadeforebyggende- utstyr for om de er funksjonsmessig i orden ( Taster, brytere osv.). Kontroller om bøye (knekke) verktøyet er skadet. Er alle gjenstander (arbeidsmateriale, plater, osv.) fjernet fra arbeidsområdet. Finnes det noe fare med hensyn til omgivelsene (hvis ja, innspiser). 6.5 Drift av maskinen. Kontroll før maskinen slåes på. Drift. Maskinen arbeider i henhold til svingbøye (knekke) bevegelse prinsippet. Dermed blir arbeids materialet fast klemt mellom over- og under- vangen, og bøyingen utføres så igjennom svinging av bøyevangen. Driften av bøyevangen utføres ved hjelp av drifts- bremsemotor. Overvangen beveges ved hjelp av kulerotasjons spindler (venstre og høyre). Arbeids material klemme (press) kraften innstilles ved hjelp av styringen. Overvange. Bevegelsen til overvangen styres ved hjelp av en fotpedal (venstre pedal). Overvange bevegelse. Pedal i ubetjent posisjon (Trinn 0) AV Pedal til trykkpunkt (Trinn 1, tekst 1D) Fotpedalen holdes i denne posisjonen. Overvange NED Pedal trykket helt ned (Trinn 2, tekst 2) Fotpedalen holdes i denne posisjonen. Overvange OPP Ved fast låsing av materialet utfører overvangen ved 25 mm (åpning mellom overvangen og undervangen) en stopp (for stopp). Er åpningen under 25 mm blir ikke noe stopp (for stopp) gjennomført. Åpning ved for stopp Sverige 6 mm, Norge 8 mm. Dermed fremstår følgende bevegelse forløp. Pedal trykkes til trinn 1, overvange NED (Trinn 1) Overvange NED inntil stopp (for stopp ved 25 mm). Fotpedal trykkes en gang til trinn 1 (Trinn 1) Overvange utfører bevegelse NED inntil fast klemming (låsing av materialet). P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 29

33 6.6 Manuell drift / Automatisk drift. Maskinen kan styres både i manuell drift og automatisk drift. Videre beskrivelse av dette er å finne i bruksanvisningen for styringen som er vedlagt som eget vedlegg. Bøyevange. Bøyevangen kan bare beveges når overvangen er i posisjon NED (arbeidsmaterialet er fast låst, og undervangen har nådd stopp punkt). Manuell drift / Automatisk drift. Bøyevange. Manuell drift : Se bruksanvisning for styringen som er vedlagt som eget vedlegg. eller Automatisk drift : Ved å trykke på fotpedalen utfører bøyevangen en fullstendig bøyebevegelse. Bøyevange beveges frem til innstilt posisjon, også returnerer bøyevangen tilbake til utgangs posisjon. Bøyevangen kan stoppes ved hjelp av NØDSTOPP ved fotpedalen eller ved at en trykker på NØDSTOPP bryteren. Bøyevangen stopper da øyeblikkelig. Pedal i ubetjent posisjon (Trinn 0) AV Pedal til trykkpunkt (Trinn 1, tekst 1D) Fotpedalen slippes etter den er trykket. Pedal trykket helt ned (Trinn 2, tekst 2) NØDSTOPP. Bøyevange BØY Bøyevange STOPP 6.7 Betjening av motorisert bøyevange innstilling. Innstilling og betjening blir utført ved hjelp av styringen. Se bruksanvisningen for styringen som er vedlagt som eget vedlegg. Innstilling av bøyevange. En ukorrekt eller for liten innstilling av bøyevange klaring kan føre til skade på maskinen. Motorisert bøyevang regulering. FORSIKTIG P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 30

34 6.8 Innstilling av bøyevange. Innstilling av bøyevangen. Den nødvendige innstillingen av bøyevangen er avhengig av arbeidsmaterialets platetykkelse og den ønskede bøye radiusen. Bøyevangen blir dermed innstilt i henhold til verdien x. Bøying ved bruk av skarp (geitefot) skinne : Inntil 90º Over 90º x min = 1,5 * s x min = 2,5 * s + 1,5 Retningslinje for innstilling. Bøying ved bruk av rund skinne : Inntil 90º Over 90º x min = 1,5 * s x min = 2,5 * s + (2 * R) x min = Minimal bøyevange senking s = Platetykkelse R = Radius til rund skinnen Bøyeskinne (gjennomgående). Bøye skinne. De forskjellige bøye skinnene blir festet ved hjelp av ulike skruer! Vær spesielt oppmerksom på skru lengden. Dersom en ikke er oppmerksom på dette, vil det kunne føre til skader på undervangen og bøyevangen pga. at skruene vil stikke ut! Hver gang det byttes bøye skinne, må skrue lengden kontrolleres! Ytelse/kapasitet angivelse er avhengig av bøye skinnen som er montert, bøye skinne 68 x 24 mm. Ved å montere en bøyeskinne på 68 x 20 mm, reduserer en bøye ytelsen/kapasiteten med ca 40 %. Hvis en monterer spesielle bøye skinner, må alle kapasitet / ytelse grenser gitt av produsent overholdes. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 31

35 Bøyevinkel innstilling. Bøyevinkelen innstilles ved hjelp av styringen ( se bruksanvisning for styringen som er vedlagt som eget vedlegg ). Ved innstilling av ønsket verdi (skal verdi) må en ta hensyn til erfaringsverdiene for platetykkelse, materiale ( kvalitet ), bøye radius, bøyevange innstilling, plate lengde og valse retning. 6.9 Sikkerhetsutstyr. NØDSTOPP-bryter. Ved å utløse NØDSTOPP-bryteren (slå bryter) vil alle bevegelsene til maskinen stoppe opp. Maskinen blir driftsklar igjen ved at en drar NØDSTOPP-bryteren oppover igjen slik at den deaktiveres. Se bruksanvisningen for styringen som er vedlagt som et eget vedlegg for videre operasjoner. Bøyevinkel. FORSIKTIG Sikkerhetsutstyr. NØDSTOPPbrytere. NØDSTOPP-fotpedal. Ved å trykke på NØDSTOPP-fotpedalen vil bøyevange bevegelsen stoppe opp. Se bruksanvisningen for styringen som er vedlagt som et eget vedlegg for videre operasjoner Bytte av bøye verktøy. Overvange åpen (avhengig av det nye verktøyet) Slå av hovedbryteren, og sikre denne mot mulighet for uønsket aktivisering. Skru løs klemme skinnen. Ta ut bøye verktøyet. Rengjør monteringsflatene til det nye bøye verktøyet og overvange monterings åpningen. Skyv det nye bøye verktøyet inn i overvange åpningen inntil monterings anslagflatene. Skru fast klemme skinnen igjen. Kontroller monterings posisjonen. Bytte av bøye verktøy ved hjelp av hydraulisk verktøy låsing (opsjon), se kapittel 11 Hydraulisk verktøy låsing. Bytte av bøye verktøy Bytte av segmentert bøye skinne. Bytte av segmentert bøye skinne. Plasser bøyevangen i utgangs posisjonen ( 0º ). Trekk ut, oppover den segmenterte bøye skinnen, og sett i den nye bøye skinnedelen. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 32

36 6.12 Bytte av gjennomgående bøye skinne verktøy (opsjon). Plasser bøyevangen i utgangs posisjonen ( 0º ). Slå av hovedbryteren, og sikre denne mot mulighet for uønsket aktivisering. Fjern skruene ved verktøysokkelen (hvis finnes) Ta av verktøysokkelen. Rengjør monteringsflatene til den nye bøye skinnen og bøyevangen. Plasser bøye skinne monteringsflaten mot bøyevange monteringsflaten og skru den fast ved hjelp av skruer. Bytte av gjennomgående bøye skinne (opsjon). Vær oppmerksom på skru lengden. Utstående skruer kan skade undervangen og bøyevangen. Skru lengder : Bøye skinne : 68x10 M10x20 DIN x24 M10x30 DIN912 68x50 M10x55 DIN912 FORSIKTIG 6.13 Bytte av segmentert undervang skinne verktøy. Bytte av segmentert undervang skinne. Plasser bøyevangen i utgangs posisjonen ( 0º ). Den nye segmenterte undervang skinnen føres oppover (med ryggsiden) inntil den klikker i lås, og monter nye undervang skinne segmenter (forskjellige). Vær oppmerksom på at spalten i undervang skinnen må fluktes ved hjelp av anslagfingeren. Ellers kan maskinen bli skadet ved prosessering av størrelser mindre enn 100 mm. FORSIKTIG P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 33

37 Bytte av segmentert undervang skinne. Vær oppmerksom på at spalten i undervang skinnen må fluktes med anslagfinger Fjerning underlagsplate segment. Det er mulig å fjerne underlagsplate segment slik at en får større arbeidsrom ved knekking av diverse Z-profiler. FORSIKTIG Underlagsplate segment Sette maskinen i stillstands. Slå av maskinen ved normal drift. Overvangen posisjoneres i åpen tilstand ( overvangen kan bare beveges når bøyevangen er i posisjon 0º ). Slå av hovedbryteren. Slå av maskinen etter at NØDSTOPP-bryter trykket. NØDSTOPP-bryteren trekkes ut igjen, til sin øvre stilling (NØDSTOPP deaktivert). Problem inspiseres og feilmelding løses (se bruksanvisning for styringen som er vedlagt som et eget vedlegg). Bøyevangen posisjoneres i 0º stilling (se bruksanvisning for styringen som er vedlagt som et eget vedlegg). Overvangen posisjoneres i åpen tilstand ( overvangen kan bare beveges når bøyevangen er i posisjon 0º ). Slå av hovedbryteren. Sette maskinen i stillstands. Slå av maskinen ved normal drift. Slå av maskinen etter NØDSTOPP er trykket. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 34

38 Slå av maskinen etter at NØDSTOPP-fotpedal er trykket. Problem inspiseres og feilmelding løses (se bruksanvisning for styringen som er vedlagt som et eget vedlegg). Bøyevangen posisjoneres i 0º stilling (se bruksanvisning for styringen som er vedlagt som et eget vedlegg). Overvangen posisjoneres i åpen tilstand ( overvangen kan bare beveges når bøyevangen er i posisjon 0º ). Slå av hovedbryteren. Slå av maskinen etter at NØDSTOPPfotpedal er trykket. Slå av maskinen ved normal drift og stillstands over lengre tid. Overvangen posisjoneres i åpen tilstand ( overvangen kan bare beveges når bøyevangen er i posisjon 0º ). Slå av hovedbryteren. Hovedbryteren sikres mot uønsket innkobling. Maskinen settes i stillstands for et lengre tidsrom. Slå av maskinen ved normal drift, og sette den i stillstands over lengre tid. Forebyggende arbeid på maskinen ved lengre stillstands. De blanke maskin delene må smøres inn med olje eller fett. Maskinen må tildekkes med en beskyttelse pressenning. Forebyggende arbeid på maskinen ved lengre stillstands. Videre instruksjoner, se kapittel 8 Service og vedlikehold eller bruksanvisningen til styringen som er vedlagt som et eget vedlegg. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 35

39 7. Feilsøking og feilretting. 7.1 Sikkerhetsforskrifter. Ikke grip (beveg) hender i området bakom overvangen eller inn mot lengde anslaget! Fare for avkutting eller klemming av kroppsdeler! FARE Følg alle sikkerhets- og skadeforebyggende forskrifter! FORSIKTIG Utvis den største forsiktighet ved feilsøking og feilretting! Fare for avkutting eller klemming av kroppsdeler! Hovedbryter skal bare være slått på ved elektrisk feilsøking (når nødvendig)! Ved arbeid med spennings førende deler, må dette alltid utføres av to personer. Slik at en ved nødstilfelle kan frakoble strømforsyningen! FARE 7.2 Krav til det utøvende personalet. Personell. Bare personell som innehar nødvendig utdanning og opplæring har lov til å arbeide ved maskinen. Bare personell som har gjennomgått nødvendig opplæring har lov til å betjene styringen. Detaljert angivelse av personell som har gjennomgått nødvendig opplæring, se kapittel 1.8 Opplæring av personell. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 36

40 7.3 Feilsøking og feilretting. Elektriske driftsproblem. Feil : Årsak : Løsning : Personell : Styringen (skjermen) er blank, det er ikke mulig å starte maskinen. Ingen strømforsyning. Aktiviser hovedbryter, eventuelt koble til strømforsynings kabelen. Maskin operatør Automatsikringen har blitt utløst. Koble inn igjen automatsikringen. Elektriker Ingen strømforsyning Kontroller strømforsyningen. Elektriker Styringen (skjermen) har et skjermbilde, det er ikke mulig å starte maskinen. Arbeidsmaterialet er ikke fast låst. Motorvern sikringen har blitt utløst. Bruk fotpedalen og kjør overvangen ned slik at materialet blir fast låst. Motorvern sikring resetter seg automatisk, ventetid ca. 3 minutt. Maskin operatør Elektriker. Det er feil med signalet fra fotpedal (bryter del ved fotpedalen er ukorrekt innstilt, defekt, brudd i kabel mellom pedal og maskin). Kontroller fotpedal, eventuell bytt. Elektriker. Feil med signal fra styringen. Tilkoblingsklemmer, strømtilførsel er løse. Motorvern er defekt. Bøyevange er ikke i nederste posisjon (utgangs posisjon). Kontroller styringen, eventuelt bytt. Kontroller tilkoblingsklemmene. Kontroller motorvernet, eventuelt bytt. Kjør bøyevangen til utgangsposisjonen. Elektriker. Elektriker. Elektriker. Elektriker. Endebryter er defekt. NØDSTOPP-bryter er aktivert. Kontroller endebryter, eventuelt bytt. Resett NØDSTOPPbryter (Løs feil, se styring). Elektriker. Maskin operatør P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 37

41 Bøye (knekke) resultat ikke tilfredsstillende. Feil : Årsak : Løsning : Personell : Regelmessig mål avvik ved bøyingen (spredning). Maskinen er ikke riktig fast montert. Anslagsystemet er ikke riktig innstilt. Fast montert maskinen forskriftsmessig. Juster anslagsystemet på nytt. Service / Vedlikehold Service / Vedlikehold Bøyevange reguleringene er ulike eller ukorrekt innstilt. Still inn bøyevang reguleringen lik, med riktige mål, på begge sider. Maskin operatør Bøye verktøyet er ikke forskriftsmessig montert. Montert bøye verktøyet forskriftsmessig. Maskin operatør Bøye verktøyet er defekt. Kontroller bøye verktøyet. Maskin operatør Uregelmessig mål avvik ved bøyingen (spredning). Forskjellig kvalitet på arbeidsmaterialet, tykkelse og valseretning. Bruk arbeidsmaterialer som har lik materialkvalitet, tykkelse og valseretning. Maskin operatør Fast låsings klemme trykket er for lavt. Juster fast låse klemme innstillingen på nytt (overvangen) Maskin operatør En materialbit har krøllet seg fast ved anslagsystemet. Fjern materialbiten som har krøllet seg ved anslagsystemet, og juster systemet på nytt. Service / Vedlikehold Posisjons giver til bøyevange motoren er løs, defekt. Juster (vri) og skru fast posisjons giveren, eventuelt bytt. Elektriker Posisjons giver til posisjonerings motoren til anslagsystemet er løs, defekt. Juster (vri) og skru fast posisjons giveren, eventuelt bytt. Elektriker Koniske eller kuvede bøyinger. Fast låse klemmings trykket er for lavt. Juster fast låse klemme innstillingen på nytt (overvangen) Maskin operatør Fast låse klemmings trykket er for lavt. Giver til overvange motor er løs, defekt. Elektriker Anslagfinger er ikke parallell med bøye verktøyet. Juster anslagfingeren. Service / Vedlikehold Bøye verktøyet er ikke forskriftsmessig montert. Monter bøye verktøyet forskriftsmessig. Maskin operatør Flere feilsøkings veiledninger er å finne i bruksanvisningen til styringen som er vedlagt som et eget vedlegg. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 38

42 8. Service og vedlikehold. 8.1 Sikkerhetsforskrifter. Utvis den største forsiktighet ved arbeid på maskinen! Ikke grip (beveg) hender i området bakom overvangen eller inn mot lengde anslaget! Fare for avkutting eller klemming av kroppsdeler! Hovedbryter skal være avslått! FARE Når det utføres service eller vedlikeholds arbeid på maskinen skal hovedbryter være avslått, og sikret (med hengelås) slik at ikke uønsket oppstart av maskinen kan inntreffe! FORSIKTIG Følg alle sikkerhets- og skadeforebyggende forskrifter! 8.2 Krav til det utøvende personalet. FORSIKTIG Personell. Bare personell som innehar nødvendig utdanning og opplæring har lov til å arbeide ved maskinen. Bare personell som har gjennomgått nødvendig opplæring har lov til å betjene styringen. Detaljert angivelse av personell som har gjennomgått nødvendig opplæring, se kapittel 1.8 Opplæring av personell. 8.3 Service på drivverk (gir). Service på drivverk. Ved begge drivverkene (girene) må oljenivået regelmessig kontrolleres. Videre informasjon om drivverket finnes i anvisningene som er vedlagt som vedlegg. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 39

43 Service på drivverk. Ved begge drivverkene (girene) må oljenivået regelmessig kontrolleres. Videre informasjon om drivverket finnes i anvisningene som er vedlagt som vedlegg. Service på motorbremse se bruksanvisning for drivverkbremsemotor i eget vedlegg. 8.4 Service på førings-styringene og lagrene. Bøyevange lagrene består av vedlikeholdsfrie lukkede glidelager. Etter behov (i henhold til driftstimer) må alle lagrene og føringsstyringene regelmessig (minimum for hver 1000 driftstimer) kontrolleres med hensyn til slitasje og smøres. Bøyevange regulering : Service på føringsstyringene og lagrene. Service på bøyevange reguleringen. Undervange regulering : Service på undervange reguleringen. Undervange regulering, venstre og høyre maskin stendere (åpne skapene). P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 40

44 Overvange drivverk. Service overvange drivverk. Overvange og undervange føringer. Service overvange og undervange føringer. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 41

45 8.5 Service dokumentering. Dato Servicearbeid Merknad Navn P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 42

46 9. Reservedeler lister. 9.1 Reservedeler liste SPB maskin grunnutgave. Oppgi følgende data ved bestilling av reservedeler : Maskin type. Maskin nummer. Produksjons år. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 43

47 Reservedeler SPB maskin grunnutgave. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 44

48 9.2 Reservedeler liste SPB overvange drivverk. Oppgi følgende data ved bestilling av reservedeler : Maskin type. Maskin nummer. Produksjons år. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 45

49 Reservedeler SPB overvange drivverk. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 46

50 9.3 Reservedeler liste SPB bøyevange drivverk. Oppgi følgende data ved bestilling av reservedeler : Maskin type. Maskin nummer. Produksjons år. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 47

51 Reservedeler SPB bøyevange drivverk. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 48

52 9.4 Reservedeler liste SPB A-akse drivverk. Oppgi følgende data ved bestilling av reservedeler : Maskin type. Maskin nummer. Produksjons år. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 49

53 Reservedeler SPB A-akse drivverk. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 50

54 9.5 Reservedeler liste SPB B-akse drivverk. Oppgi følgende data ved bestilling av reservedeler : Maskin type. Maskin nummer. Produksjons år. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 51

55 Reservedeler SPB B-akse drivverk. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 52

56 9.6 Reservedeler liste SPB undervange. Oppgi følgende data ved bestilling av reservedeler : Maskin type. Maskin nummer. Produksjons år. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 53

57 Reservedeler SPB undervange. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 54

58 9.7 Reservedeler liste SPB overvange. Oppgi følgende data ved bestilling av reservedeler : Maskin type. Maskin nummer. Produksjons år. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 55

59 Reservedeler SPB overvange. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 56

60 10. Pos. Anslag Sikkerhetsforskrifter. Utvis den største forsiktighet ved arbeid på maskinen! Ikke grip (beveg) hender i området bakom overvangen eller inn mot lengde anslaget! Fare for avkutting eller klemming av kroppsdeler! Ingen skal oppholde seg på baksiden av maskinen! FORSIKTIG 10.2 Krav til det utøvende personalet. Bare personell som innehar nødvendig utdanning og opplæring har lov til å arbeide ved maskinen. Bare personell som har gjennomgått nødvendig opplæring har lov til å betjene styringen. Detaljert angivelse av personell som har gjennomgått nødvendig opplæring, se kapittel 1.8 Opplæring av personell Betjening av Pos. Anslaget. Innstilling og betjening av posisjonerings anslaget utføres i fra styringen. Se bruksanvisning for styringen som er vedlagt som et eget vedlegg for mer informasjon. Personell. Betjening av Pos. Anslaget Service på Pos. Anslaget. Smøring av spindel og føringene. Spindelføringene, høyre og venstre, skal 1 til 2 ganger i uken (i henhold til driftsvarighet) smøres ved hjelp av en fettpresse. For å komme til smørenippelen, kjør anslaget ved hjelp av manuell drift slik at anslagarmen er i overensstemmelse med hullene til smørenippelene. Kontroll av tannreimer. Tannreimene må hver 6. måned kontrolleres for skader og eventuelt strammes. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 57

61 10.5 Reservedeler liste Pos. Anslag (SPB). P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 58

62 P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 59

63 Oppgi følgende data ved bestilling av reservedeler : Maskin type. Maskin nummer. Produksjons år. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 60

64 Reservedeler Pos. Anslag (SPB). P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 61

65 Vedlegg og Opsjoner. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 62

66 Brukerforslag med hensyn til bruksanvisningen. Sendes : P. Meidell AS Postboks 181, Kalbakken 0903 OSLO Avsender Firma Adresse Postnr /sted Telefon Faks Kontaktperson Forslag gitt av Dato P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 63

67 11. Hydraulisk verktøy låsing (opsjon) Sikkerhetsforskrifter. Utvis den største forsiktighet ved arbeid maskinen! Vær oppmerksom på eventuell rest energi som kan forekomme (Hydraulikk og fjær spenninger)! Følg nøye den vedlagte bruksanvisningen for POS2000 styringen! FORSIKTIG Utvis den største forsiktighet ved arbeid på maskinen! Ikke grip (beveg) hender i området bakom overvangen eller inn mot lengde anslaget! Fare for avkutting eller klemming av kroppsdeler! Ingen skal oppholde seg på baksiden av maskinen! FORSIKTIG 11.2 Krav til det utøvende personalet. Bare personell som innehar nødvendig utdanning og opplæring har lov til å arbeide ved maskinen. Bare personell som har gjennomgått nødvendig opplæring har lov til å betjene styringen. Detaljert angivelse av personell som har gjennomgått nødvendig opplæring, se kapittel 1.8 Opplæring av personell. Funksjon. Bøye verktøyet er alltid fast låst ved hjelp av fjærkraft, når ikke hydraulikken er aktivert. Når en vil bytte bøye verktøy, blir fjærklemmene åpnet ved hjelp av en hydraulisk kraft. Når hydraulikk enheten er aktivert (fjærklemmene er åpnet) er alle andre funksjoner på maskinen avsperret. Forberedelse for bytting av bøye verktøy. Bøyevange flyttes til nederste posisjon (utgangs posisjon 0º). Overvangen må minimum ha en åpning på 10 mm (kontroller høyden til det nye bøye verktøyet) Betjening av hydraulisk verktøy låsing. Betjening av den hydrauliske verktøy låsingen utføres ved styringen. Se bruksanvisningen til styringen som er vedlagt som et eget vedlegg Bytte av verktøy. Demontering av bøye verktøy: Plasser bøyevangen i utgangs posisjonen (0º). Plasser overvangen i bytte posisjon, høyden til det nye verktøyet pluss 10 mm (Mellom bøye verktøyet og undervangen må det alltid være en avstand på minimum 10 mm). Aktiviser funksjonen bytte av verktøy på styringen, se bruksanvisningen til styringen som er vedlagt som et eget vedlegg. Hydraulikk systemet fjerner trykket fra fjærklemme systemet, bøye verktøyet blir løst (åpning i mellomrommet mellom overvangen og bøye verktøyet, ca. 2 mm). Bøye verktøyet trekkes ut forfra. Personell. Funksjon. Betjening av hydraulisk verktøy låsing. Demontering av bøye verktøy. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 64

68 Montering av bøye verktøy. Plasser bøyevangen i utgangs posisjonen (0º). Plasser overvangen i bytte posisjon, høyden til det nye verktøyet pluss 10 mm (Mellom bøye verktøyet og undervangen må det alltid være en avstand på minimum 10 mm). Aktiviser funksjonen bytte av verktøy på styringen, se bruksanvisningen til styringen som er vedlagt som et eget vedlegg. Hydraulikk systemet fjerner trykket fra fjærklemme systemet, fjærklemmene åpner seg. Monteringsflatene til bøye verktøyet må være absolutt ren før en monterer de i låse systemet, spesielt prismeflatene, for å sikre en eksakt montering. Plasser verktøyet ved å lett løfte det oppover og trykke det bakover inntil anslaget. Bare på grunn av en eksakt sentrering gitt ved hjelp av prismestyringene. Aktiver funksjonen bytte av verktøy på styringen igjen, se bruksanvisningen til styringen som er vedlagt som et eget vedlegg. Klemme skinnene lukker seg igjen (bøye verktøyet blir fast låst). Kontroller om alle bøye verktøyene er riktig fast låst ( ingen mellomrom, overvange og bøye verktøy). Montering av bøye verktøy Hydraulisk verktøy låsing. Service og vedlikehold av pumpeaggregat, se FLUTEC høytrykk pumpeaggregat. Låsing av verktøy FLUTEC Høytrykk pumpeaggregat (type HP2F). Pumpen befinner seg i venstre skaphus. Pumpeaggregat. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 65

69 Oljestrømning Q 1,95 l/min Maks. Trykk P maks 350 bar Påfyllings mengde 4,0 liter Maks. Sirkulasjonsvolum 2,8 liter Elektriske tilkoblings verdier U=400V / 50 Hz P=0,95 KW, I maks =3,2A Tillatt omgivelse temperatur -20ºC til + 40ºC Funksjons forløp: Ved å aktivisere utløsing av bøye verktøy på styringen, slåes hydraulikk pumpen på og bygger opp et trykk på 300 bar (hydraulikk ventilen blir lukket, tilbakestrømningen blir lukket), dette trykket er tilstrekkelig til at verktøy klemmene (låsene) åpner. Hvis trykket blir oppnådd (300 bar), blir hydraulikk pumpen slått av ved hjelp av en trykkføler bryter. Faller trykket under et bestemt nivå, blir pumpen automatisk startet igjen. Bytte av bøye verktøy blir utført. Betjen styringen igjen for å låse bøy verktøyet (ventil blir åpnet igjen, tilbakestrømningen blir åpnet). Trykket blir redusert igjen ved hjelp av en retur reduksjons ventil. Pumpen blir slått av. For overtrykk sikring er det brukt en trykk reduksjons ventil, ventilen er innstilt på P maks 320 bar ved fabrikken. Vedlikehold. Hver 3 måned må trykkvæske nivået kontrolleres, eventuelt etterfylles dersom nødvendig. Driftstrykk og trykk innstillinger må regelmessig kontrolleres, og eventuelt korrigeres hvis nødvendig. Innstilling av retur reduksjons ventil, tilstand 1 Trykk reduksjons ventil = P maks 320 bar Trykkbryter = P 300 bar Temperatur. Maks. hydraulikk olje temperatur må ikke overstige 80ºC. Service på pumpe. Se vedlegg i bruksanvisningen eller ved aggregat. Tekniske data for pumpeaggregat. Funksjons forløp. Vedlikehold. Innstilte verdier. Temperatur. Service på pumpe. VIKTIG! Ikke utfør test start av pumpen uten at olje er påfylt! Spesielle instruksjoner for pumpen Se vedlegg i bruksanvisningen eller ved aggregat Spesielle anvisninger. Spesielle instruksjoner. Spesielle anvisninger. Den hydrauliske verktøy låsingen er nesten vedlikeholdsfri. Rørledninger og koblinger er montert slik at de er beskyttet. En må allikevel være svært oppmerksom, hvis en f.eks bøye U-profiler eller andre bøyinger som kan komme i nærheten av eventuelle koblinger. Det er å anbefale å kontroller at arbeidsmaterial størrelsen er passende med hensyn til å ikke komme borti det hydrauliske låse systemet. Dersom en er uoppmerksom kan dette føre til kollisjoner og eventuelle skader på hydraulikk systemet. Koblingene til hydraulikk systemet må kontrolleres en gang i uken med hensyn til eventuelle skader og lekkasjer (visuell kontroll). P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 66

70 11.8 Hydraulikk skjema. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 67

71 11.9 Reservedeler liste Hydraulisk verktøy låsing. Reservedeler liste Hydraulisk verktøy låsing (SPB). Oppgi følgende data ved bestilling av reservedeler : Maskin type. Maskin nummer. Produksjons år. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 68

72 Reservedeler liste Hydraulisk verktøy låsing (SPB). Oppgi følgende data ved bestilling av reservedeler : Maskin type. Maskin nummer. Produksjons år. P. MEIDELL AS HANS SCHRÖDER Side : 69

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Har du spørsmål eller trenger du hjelp? Ring Car-Bo Garasjeporter AS på 55 11 42 10 Hurtiginstruks for montering, drift og vedlikehold

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement

Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement Eksempel Revisjon 0 12.04.2007 Innhold Bruksanvisning, oppvaskarrangement 1. Materialer 2. Funksjon 3. Transport/lagring 4. Sikker bruk 5. Vanntilkobling 6.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21 BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21 04106051 Kjære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem til lykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstruert og produsert for å sikre Dem størst mulig glede under bruk

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer