LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

4 Tidligere utkommet Lonnsstatistikk 1951 NOS XI 126, 1952 XI 163, 1953 XI 189, 1954 XI 243, 1955 og 1956 XI 288, 1957 XI 339, 1958 XII 2. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart i november NOS A 5, 1960 A 23, 1961 A 46, 1962 A 63.

5 Forord Lønnsstatistikken f sjeolk på skip i innenriks rutefart i novembc -:' 1963 er i hovedtrekkene lagt opp på samme måte som i tidligere år. Statistikken er utarbeidd under ledelse av sekretær Grethe Hoel. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 11. mars 1964 Signy Arc tander Petra Vestby

6 Innhol d Oversikt Side Omfang og opplegg av statistikken. Månedsfortjenesten.... Lonnsutviklingen... Tabeller I. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart og lokalfart i alt 10 II. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart III. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i lokalfart IV. Gjennomsnittsfortjeneste for skipsførere etter fart og lønnsklasse 16 V. Gjennomsnittsfortjeneste for styrmenn etter stilling, fart og lonnsklasse VI. Gjennomsnittsfortjeneste for maskinister etter stilling og lønnsklasse... ***** VII. Gjennomsnittsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonale etter stilling 0 ***** 0 ***** 0 ********* q, Standardtegn... Tall kan ikke gis - Null

7 OVERSIKT Omfang og opplegg av staiistihken Lønnsstatistikken omfatter all sjøfolk på skip med tonnasje på 100 br. tonn og mer som gikk i innenriks rutefart i tellingsmåneden. Statistikken omfatter ikke skip i innsjofart eller løsfart og heller ikke fiske- og fangstfartøyer, taubåter og isbrytere Byrået har valgt denne begrensning av statistikken, fordi det har vist seg vanskelig å få inn pålitelige oppgaver for besetningen på mindre skip, skip i løsfart osv., blant annet fordi besetningen på disse skip svært ofte lønnes på prosentbasis, som familiearbeidshjelp o.l. Etter oppgaver fra Direktoratet for sjømenn, Kystfartskontoret i Samferdselsdepartementet og Redernes Arbeidsgiverforening har Byrået opprettet et register over skip på 100 brreg.tonn og mer som går i innenriks rutefart. JJett e kartotek danner grunnlaget for utsendingen av oppgaveskjemaene. Registeret om fattet pr. 1. november 1963 i alt 345 skip fordelt på 69 rederier. For besetningen på 19 av disse skipene har Byrået ikke mottatt lonnsoppgayer. Videre er 39 skip holdt utenfor statistikken, fordi skipene lå i opplag eller ved verksted, midlertidig eller delvis gikk i utenriksfart eller på grunn av at de innkomna oppgav ai iffullstendige. Til lønnsstatistikken for november 1963 er det bearbeidd oppgaver for 287 skip med en besetninz, ipå menn og kvinner, som hadde stått ombord i samme stilling hele rfinedon, Msvarende tall for november 1962 var 277 skip og menn og kvinner. 2amle'6 tonnasje som inngår i statistikken for november 1963,utgjør br.tonn MOT brtonn i november Det blir fylt ut et skjema med individualoppgaver for besetningen på hvert skip. For sjøfolk som tjenestegjor etter en skiftordning på to eller flere skip innen samme rederi, såkalt ambulerende mannskap, gis lonnsoppgavene på eget skjema. I tillegg til de egentlige lønnsoppgavene blir det innhentet opplysninger om bruttotonnasje, indikerte hestekrefter, om skipet går i kyst- eller lokalfart, om det er passasjer- eller lasteskip og tallet på sjøfolk ved ordinær bemanning. Disse opplysninger gir nødvendige holdepunkter til vurdering av de enkelte lonnsoppgaver og muligheter for en hensiktsmessig gruppering i lønnsstatistikken. Tabell 1 gir en oversikt over hvorledes de skip som det er bearbeidd oppgayer for, fordeler seg etter bruttotonnasjen. Tabellen viser også hvorledes skip i alt i innenriks rutefart (ifølge Byråets register) var fordelt på brutto-

8 5 tonnklasser og hvor omfattende statistikken er for de forskjellige størrelsesgrupper. For de samme tonnasjeklasser viser tabellen den ordinære bemanning på de skip som er med i statistikken og tallet på sjøfolk som er med i tellingen. Tabell 1. Skip og sjøfolk etter skipets størrelse i alt pr. 1.novemberi med i tpllingen Skip med Ordinær Sjofolk i tel- bemanning med i lingen i p skip telpst av med i lingen J111L_ELip tellingen Sjøfolk med i tellingen i pst, av ordinær bemanning br.t "" If i br.t. og over I alt /5 28 LJ L.713 _1_ ) Ifølge Byråets register, korrigert etter innkomne oppgaver. 2) Ekskl. 4 ambulerende mannskaper med 44 sjofolk. Sjøfolkenes fordeling etter hovedgrupper av stillinger var stort sett den samme i november 1963 som i november 1962 (se tabell 2). Tabell 2. Sjøfolk etter stilling November 1962 Personer _ Noveml Prosent Personer Prosent Skipsforere C 8/3 8,6 356 Styrmenn o s c , ,7 Maskinister , /4 Loser... OOOOO 66 2,0 57 1,6 Telegrafister ,3 11 0,3 1 Dekks- og maskinbesetning , ,6 Matstellpersonale , ,8 Tjenerpersonale I alt ,0 _LILL Sjøfolk har tariffmessig krav på fri kost eller kostgodtgjørelse. For å få samsvar mellom lønnstallene for sjøfolk med og uten fri kost ombord er kostgodtgjørelsen holdt utenfor lønnstallene. For å gjøre lønnsstatistikken egnet til bruk ved lønnsforhandlinger har en, i den utstrekning det er mulig, fulgt tariffenes spesifikasjoner ved grupperingen av stilling og lønnsklasser.

9 6 Hyren til losene er i tariffen gradert etter tjenestetidens lengde. Under bearbeidingen av statistikken er differansen mellom oppgitt hyre og tariffmessig grunnhyre ført som alderstillegg. Som kontroll for denne beregning har en nyttet de gitte oppgaver over tallet på tjenesteår. Månedsfortjenesten Lei/Install for de enkelte grupper av sjøfolk er gitt i tabellene I tabellenes forspalte er det gitt spesifikasjoner bare for de større grupper. De spesifiserte stillinger vil derfor ikke alltid summere seg opp til de totaltall som er gitt. Noen hovedtall er gitt i tabell 3. Tabell 3. Gjennomsnittsfortjenesten etter stilling Av dette Måneds- Overtillegg tille Sjøfolk fortj. Alders- Hyre tids- i alt Kr. Kr. Kr. Kr. VOKSNE 270 SJOMENN Befal 277, Skipsførere Styrmenn Loser Maskinister Telegrafister Sertifiserte elektrikere Stuerter Andre voksne sjeimenn Dekks- og maskinbesetning Matstell- og tjenerpersonale UNGE SJØMENN... KVINNELIG SJØBETJENING ) 1) Av dette kr. 160 i servise (121 prosent) og kr. 126 i koypenger, Fritidskompensasjon Kr Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for alle voksne sjømenn var kr Av dette beløp var 72 prosent fast hyre, 4 prosent alderstillegg, 18 prosent overtidstillegg og 2 prosent fritidskompensasjon. Befalet tjente gjennomsnittlig kr , mens fortjenesten for andre voksne sjømenn var kr eller 29 prosent lavere. Fire femteparter av forskjellen i fortjenesten for disse to grupper av sjøfolk skyldes hyresatsene.

10 7 Skipsførere hadde den høyeste månedsfortjeneste med kr Deretter fulgte loser med kr og maskinister med kr Unge sjømenn hadde en månedsfortjeneste på kr. 732 eller 59 prosent av fortjenesten for voksne sjomenn i underordnet stilling. Den gjennomsnittlige fortjenesten for kvinnelig sjobetjening var kr Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for befalet var 16,5 prosent høyere og for andre voksne sjomenn 19,1 prosent høyere i kystfart enn i lokalfart (se tabell 4). Tabell 4. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart og lokalfart IMMINIMI 1 11 ' VOKSNE SJOMENN oo ****** o arose Befal Skipsførere ,04DO Styrmenn seoo MAskinister Loser Telegrafister Sertifiserte elektrikere Stuerte r oe o o eo oc Andre voksne sjomenn Dekks- og maskinbesetning c Matstell- og tjenerpersonale Kystfart - Månedsfor- Sjøfolk tjeneste i alt Kr. Lokalfart Månedsfortjeneste Sjøfolk i alt Kr Lønnsutviklingen Tariffene for sjøfolk i innenriks fart ble revidert 1. april Fra 16. april 1962 ble det gitt et tillegg på alle hyresatser - om lag 8 prosent for befalet, 9,6 prosent for andre voksne sjømenn og om lag 10 prosent for unge sjømenn. Overtidssatsene ble også forhøyd. Nord-Norge-tillegget falt bort ved den siste tariffrevisjonen, og servise-prosenten for tjenerpersonalet ble hevet fra 10 til 12,5 prosent. Stigningen i gjennomsnittsfortjenesten fra november 1962 til november 1963 skyldes hovedsakelig tilleggene i hyresatsene. Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for alle voksne sjomenn var i november prosent høyere enn i november 1962 (se tabell 5). For befalet steg månedsfortjenesten gjennomsnittlig med 9,4 prosent. Stigningen var størst for overstyrmenn med 21,3 prosent. Dette skyldes relativ sterk stigning i overtidstillegget. Gjennomsnittsfortjenesten for unge sjomenn steg med 12,6

11 8 prosent. For kvinnelig sjøbetjening steg månedsfortjenesten med 8,8 prosent. Lønnsordningen for matstell- og tjenerpersonalet er svært skiftende fra skip til skip. Dette personale kan ha helt eller hovedsakelig fast lønn, eller kan som tjenere, salong- og lugarpiker bli lønt vesentlig med servise- eller køypenger. Særlig for disse stillingsgrupper kan derfor endringer i lønnstallene fra år til annet delvis skyldes at statistikken ikke omfatter de samme skip. Tabell 5. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste 1) VOKSNE SJØMENN *. VAnedsfort"eneste i alt 1959= ** B e f al Skipsforre e Styrmenn Overstyrmenn styrmenn Enestyrmenn Maskinister Maskinsjefer maskinister Ehemaskinister Loser Stuerter Andre voksne 1 s j ømenn Dekks- og maskinbesetning Billet -borer Båtsmenn......, Matroser Maskinassistenter.,..., Motormenn Matstell- og tjenerpersonale Kokker UNGE SJOMENN Lettmatroser Jungmenn Dekksgutter Lempere og smørere Byssegutter og hjelpegutter KVINNELIG SJØBETJENING Salong- og lugarpiker Vaske-, messe- og sterrispiker ) Statistikken omfatter ikke samme skip for hvert år. I 1959 var tallet på skip som var med i statistikken9274 og i Skipenes fordeling etter bruttotonnasje var noe forskjellig i de to år. 127 Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for alle voksne sjømenn under ett steg 27 prosent fra 1959 til For unge sjømenn var stigningen 33 prosent og for kvinnelig sjøbetjening 29 prosent.

12 T ABEL LER

13 Tabell i Gjennomsnittsfortjenesto etter stilling i kystfart og lokalfart i alt ,1 K ,-, , aem n.000 Måneds- Av dette: 000, Sj6- fortjcfolk neste Hyre til- Alders- Tank-12-Over- Fritids- Andre 2-10 til- K- 6y tids- kompen- tillegg i alt legg servise penger tillegg sasjon legg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 3 VOKSNE SJdMENN... e C Befal.. it C Skipsf6rere, ,. Styrmenn..., It 0, 4 Overstyrmenn styrmenn... ot Otte. 2. tt.... Enestyrmenn. ewe......,. liaskinister., It liaskinsiefor 4 t to 1.maskinister ,. Enemaskinister. a Loser... Telegrafister 63.t ecu o a a Sertifi2erte elektrikere 4 Stuertor. ea o Andre voksne 3j6menn... Dekks- og maskinbesetning 404 Billettdrer B estmenn råmmermenn..,... Bat smenn.. Matroser 114* Maskinpassere. 9 9 V ' I CV D r-; i LOj i t il ) ) Telegrafistenes kvalifikasjonstillegg er inkludert i hyren E /4, *RR 16 V000 10, co %=2, C) _ rorl )uu

14 Tabell I forts. Dekks- og maskinbesetninr,, - (forts.) Naskjnaooistenter,---p $ i'. Donkcymenn.. 4 t '''' Libtormenn D.. o * a 0 c Gjennorasnittsfortjeneste etter stilling i kystfart og lokalfart i alt AN. Sj 6- fortj e- folk neste alt Av deze: :. Alders- Tank- Fritids- Andre Hyro tillegg til- 1-% 2 kompen- til servise penger legg tillegg_sasjon legg_ Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. -) 1 2C4 924 /-1,, r- - It 1,,-, / % i t _,..) EY : Fyrb ḍtcre. 4 OW C, hatstell- of, tjenerperonaje WA _ Kokkel- OOOOO e 0 a Q 0 10.,72: , 53 1_ 123,T.."kelna,TọzTirge nicrin a c) ijenere q2a, _ a Tr,7771 c Tr 7 r,i,..,f.1.;;j_:,,...),,... ),' J.,_,., L, O OOO 0 e A* C, :., - K, q , I-, LettrAatroser r,., Y j uri::: e ma _ ) Dokksgutter WU*.9 4 '7) V-1/.,, '''''."." Lempel'e og sm ḍrore 66,,,,) 1... oat... (.):-.),..., *'' IlaC:inrter fut i, i -,..., Kokk-eIrlinger r Byseglittor og hjolj)ellner 0,_, 476 % e,52eguttar, a a * 4 41 IL '.... Ç') 61,...) L;'.2...,, A 13 HVLUELIG SJOBETJENIG -, Sa1 o/1z,- og lugarliker '_,' Vache-, me e- og sterrispiker E,....,

15 Tabell II. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i Iwstfarti VOKSNE SttMENN B * I 0 efal. * Andre tillegg 14Aneds- Sj6- fortje- Aldersfolk neste Hyre tili alt legg Kr. Kr. Kr Tanktillegg Kr MWMMI M1M101 NIN % servise penger Over- Fritidstids- kompentillegg sasjon.... Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Skipsf6rere 0*** 00, , Styrmenn.... *WOW*** * _ Overstyrmenn. *******40 *0 0* styrmenn styrmenn Enestyrme nn Maskinister.... *********** M askinsjefer (, O) r 10 _ (/ 43 1.maskinister.. 000c******* , tt u Enemaskinister ***woes*** Loser _. _ Telegrafister C 1 Sertifiserte elektrikere WM Stuerter Overstuerter Stuerter ) Andre voksne sj6menn i373 C Dekks- og maskinbesetning T6mmermenn O , Båt smenn Matroser I S Maskinassistentor Mbtormenn ) Omfatter også skip i oljefart og ambulerendo mannskaper.

16 - Tabell II (forts.). Gjennomsnittsfortjenesto etter stilling i kystfarti) folk Månedsfortjeneste i alt Kr. Av dette: Alders- Tank- Over- Fritids- Andre Hyre til- til- 12*My- % tids- kompen- tilservise penger legg legg tillegg sasjon ww101.,41 legg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. ilatstell- og tjenerporsonalo Kokker V u ci C9 8 1.kokker C3 2 2ekokkor e Kokker ,7 Kokokyndige menn i (., q Tienere , TINGE 3J10:1NPI , Lettmatroser......, Jungmenn, (-. 16 Dokksgutter.....e U Lemero og sm6rore (: , Maskingutter Kokkelærlinger it Byosegutter og, elpegutter-4-u /, '3 8 - _ d512 (,) J..essegutter... XVI=LIC SJbDETJENING Salong- og lugarpiker Vaske-, moose- og sterrispiker 0 II GO ) Omfatter også skip i oljefart og ambulerende mannskaper.

17 Tabell III. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i lokalfart 1) VOKSNE SjdflENN 0.00 Sj6- folk Måneds-Av dette: fortjeneste Hyre ti]- tl- i Alders - Tank- Over Fritids- Andre 12i- 1 K6y- tids kompentil- i alt legg legg servise penger tillegg sasjon legg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. OOOOO 0 COP Befal....***** Skipsfdrere , Styrmenn o... *.. * _ Overstyrmenn _ 3V styrmenn Enestyre mnn , Maskinistor c..o _ Maskinsjefer L maokinister ' , o / 2. it o w 'avow Enomaskinister Loser _ Stuerter Ovoratuortor % 24 4 Stuerter......we _ Andro voksne sjomenn 4...* ( Dokks- og maskinbosetning... [ Blett6rer il Bostmenn Basmenn.....***.e _ Matrosor.... *wows OOO Maskinpassere Maskinassistenter.. i.. i, Mbtormenn Fyrb6tere ) Omfatter ogsa skip i oljefart.

18 1

19 Tabell IV. Gjennomsnittsfortjeneste for skipsfbrere etter fart og 16nnsklasse Måneds Av dette: Skips- fortjef6rere neste Hyre tids- kompen- til- Over. Fritids- Andre Alderstillegtillegg Tank- i alt tillegg sasjon legg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. SKIPSYdRERE I ALT L okalf art br.t c., ",. owso*o es 1 $ " " , Passasjership. 040, Lasteskip hf.sose.000..s, K yst f art...*0... WOO Passasjerskip ,0 Lasteskip O liefart br.t " i r!,,,

20 Tabell V. Gjennomsnittsfortjeneste for styrmenn etter stilling, fart og lonnsklasse Måneds- Av dette: Styr-fort j e- Alders- Tank- over Fritids - Andre menn neste Hyre til-til- tids- kompen- tili alt legg legg tillegg sasjon legg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. styrieijtn I ALT Ambulerende s t y r 7^1 ^; n n Overstyrmenn "' 400 br. t. 0 0 ø o. o. u. p o. 4.. e ^ 149 ^ Cf:oO c ^ <.} ^' O1 ^ ^P ^_94 72.r,6060 r,0 z sp t, a II br. t. og over ^; '7 Kystfart c 53 Lokalfart... øeo. ø. a... o ^ s t Qy r 1A o n n Inntil 200 b r. t ^ br. t..... a C ".... n.. o ti ! ti WO f '.. OOOOO br. t. og over Kystfart..... o Lokalfart WI b styrmenn b r. t. og over d Kystfart E nc s tyrmenn Inntil 200 br.t ""400.. ti '7 -^ 401 ^-^^}0 ^ I, u Kystfart ^^ Lokalfart i o O

21 Tabell VI. Gjennomsnittsfortjeneste for maskinister etter stilling og 16nnsklasse ilaskinister Månedsfortjeneste Av dette: Alders- Tank Over- Fritids- Andre Hyre til- til- tids- kompen- tillegg i alt legg tillegg sasjon legg 1.1ASKINISTER I ALT Ambulerende maskinister Kr Kr Kr. 74 Kr. 4 Kr. Kr. Kr I.:I askinsj of or n I.H.K It [ if H C ii ) E FEE II if r or a Die , ti : ,(_ 122 L.) 1. maskinister I.H.K li , i; wows ti...,),.. K, l I 199 ii a _ ii _ I I ;1 -ft c e maskinist or I.H.K " u Enemaskinister I.H.K if r, * was.. 0

22 Tabell VII. Gjennomsnittsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonalo etter stilling haneds- Av dette: Sj6- fortjefolk neste Hyre til- til- Alders- Tankl2i-% My - Over- Fritids- Andre tidspenger tillegg sasjon legg kompen- tilserviso i alt legg legg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. ilatstell- OG TJENERPERSONATF, o LO Matstellpersonalo.. o Stuorter L , » 44 Over Ftner ter e ) /, 3 Stuer ter , Kokker L , `,3 53 1E; 1.kohker " Kokker.. ee e Kol,...ek:naciiiEfe monn. 4.0o. eb.c Kokkei=lingor '''.'" Byssoguttor og hjelpegutter.. 6E, T j o n e r -Qersonalc 241 CO (( Tjonoro Mosseguttor aft Salong- og lugarpikor o Vasko-, mosse- og torrimpikor... s

23 -reau Norges offisielle statistikk, rekke A Norway's Official Statistics, series A s Stensilert 1964 r. 85 Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet pr. 1. september 1963 Wage statistics for salaried employees in insurance activity 86 Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn pr. 1. mars 1963 Wage statistics for central government employees 87 Kriminalstatistikk 1962 II Domfelte, botlagte og påtalefritatte Criminal statistics II Persons convicted, fined or suspended of prosecution 8 Barnevernsstatistikk 1961 Child welfare statistics 89 Kriminalstatistikk 1962 III Innsatte og løslatte ved fengselsanstalter Criminal statistics III Movement of population in penal institutions Folkemengden i herreder og byer 1. j anuar 1963 Population in rural districts and towns 91 Lønnsstatistikk for ansatte i offentlige skoler pr. 30,. juni 1963 Wage statistics for employees in publicly maintained schools 92. Industristatistikk 1962 Bedriftenes størrelse, vareproduksjon m. v. Industrial statistics Size of establishments, commodities produced etc. p3 ` Forsorgsstønad og kommunal trygd 1962 Public relief and municipal social pensions 94 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart November 1963 Wage statistics for seamen on ships in scheduled coasting trade Statistisk Sentralbyrå utgir dessuten skriftserien Samfunnsøkonomiske studier (SØS). I denne serie off entliggj Øres undersøkelser, som ikke er ar rent statistisk karakter, bl. a. historiske og analytiske studier utf Ørt ved Byråets forskningsavdeling. The Central Bureau of Statistics also publishes tid series (Samfunnsøkonomiske studien (SOS). This series contains reports nvestigations of not merely statistical character, such as historical and analytical studies carried out at the Research Department of the Central Bue of Statistics. rtere avhandlinger gis i serien «Artikler». Shorter reports in the series «stiler.. Statistisk Sentralbyrå utgir følgende periodiske hefter: The Central Bic. of Statistics publishes the following periodical bulletins: Statistisk månedshefte Monthly bulletin of statistics. Medsstatistikk over utenrikshandelen Monthly bulletin of external trade. Statistisk ukehefte Weekly bulletin of statistics. Abonnement på disse hefter tegnes i Statistisk Sentralbyrå. For Statistisk ishefte er prisen pr. år kr. 20,00, pr. nr. kr. 2,00. Prisen pr. år for Månedsstatistikk over utenrikshandelen er kr. 25,00, pr. nr. kr. 2,50. For Statistisk ukehefte er prisen pr. år kr. 30,00, pr. nr. kr. 0,75. For subscription of the bulletins please write to the Central Bureau of Statistics, Oslo.

24 Putglkokignen *top 4 Itonainigion Aselbetw :^ :c`^p.^. ^o ^^... '^ -^.4±4^!. "to ^^^. ^ iltgail

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE

LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALFYRA NR. 104 LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE Av Idar Møglestue og Turid Sletten WAGE CONDITIONS OF EMPLOYEES IN BANK, INSURANCE AND CENTRAL

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 284 HUSHOLDNINGSREGNSKAPER FOR ALDERSTRYGDEDE MAI 1955 APRIL 1956 Family Budgets for Old Age Pensioners May 1955 April 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0831-9

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0831-9 STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 40 REGLER FOR REDIGERING OG UTSTYR I PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0831-9 FORORD Statistisk Sentralbyrå utgir årlig

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE S. ANDERSEN OG STEIN OPDAHL STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/14 ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE

Detaljer

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm SOS IALOKOIN tm IN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm Nr. 1 15. årgang - januar 1961 oo00.00.000.< 00.0.c.0.0,00-00.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0o00.0.040.0.0*0

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/23 Rapporter Reports Arne Støttrup Andersen Lavinntektshusholdningers forbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 102 LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER Av Odd Skarstad STANDARD OF LIVING FOR PRIVATE HOUSEHOLDS OSLO 1977 ISBN 82-537-0789-4 FORORD Denne artikkelen handler

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

ARBEIDSNOTAT FRA AVDELING FOR PERSONSTATISTIKK BEFOLKNING OG LEVEKÄR. Eldrebolgen viktig ressurs eller stort okonomisk problem? 6/1992.

ARBEIDSNOTAT FRA AVDELING FOR PERSONSTATISTIKK BEFOLKNING OG LEVEKÄR. Eldrebolgen viktig ressurs eller stort okonomisk problem? 6/1992. WORKIN PAPERS FROM DEPARTMENT FOR STATISTICS ON INDIVIDUALS AND HOUSEHOLDS POPULATION AND LIVING CONDITIONS ARBEIDSNOTAT FRA AVDELING FOR PERSONSTATISTIKK BEFOLKNING OG LEVEKÄR 6/1992 Per Sevaldson Seksjon

Detaljer

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses 125 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Tidene skifter Tidsbruk 1971-2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/12 November 1992 s oslo-økonomisk husholdningsregnskap Reiserapport fra studietur til Netherlands Central Bureau of Statistics, Voorburg Deltakere: Nina Langbraaten,

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/2 DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 7 SEKTORBEREGNINGER FOR SAMFERDSELSSEKTORENE OG REPARASJON AV KJØRETØYER MV. AV VIGGO JEAN-HANSEN STATISTISK

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Arbeidsdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 25. mars 2013 Forord Beregningsutvalget la 18. februar

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

BOLIGUTGIFTSBEGREPET I FORBRUKSUNDERSØKELSENE

BOLIGUTGIFTSBEGREPET I FORBRUKSUNDERSØKELSENE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/5 BOLIGUTGIFTSBEGREPET I FORBRUKSUNDERSØKELSENE EN METODESTUDIE AV GRETE DAHL OSLO 1979 ISBN 82-537-0971-4 FORORD Denne rapporten gir en vurdering av boligutgiftsbegrepet

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 FFI-rapport 2012/02433 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 19. november 2012 FFI-rapport 2012/02433 364801 P: ISBN 978-82-464-2161-2 E: ISBN

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 31 Folketelling ANDRE EMNEORD Demografi Fruktbarhet

Detaljer