LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

4 Tidligere utkommet Lonnsstatistikk 1951 NOS XI 126, 1952 XI 163, 1953 XI 189, 1954 XI 243, 1955 og 1956 XI 288, 1957 XI 339, 1958 XII 2. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart i november NOS A 5, 1960 A 23, 1961 A 46, 1962 A 63.

5 Forord Lønnsstatistikken f sjeolk på skip i innenriks rutefart i novembc -:' 1963 er i hovedtrekkene lagt opp på samme måte som i tidligere år. Statistikken er utarbeidd under ledelse av sekretær Grethe Hoel. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 11. mars 1964 Signy Arc tander Petra Vestby

6 Innhol d Oversikt Side Omfang og opplegg av statistikken. Månedsfortjenesten.... Lonnsutviklingen... Tabeller I. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart og lokalfart i alt 10 II. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart III. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i lokalfart IV. Gjennomsnittsfortjeneste for skipsførere etter fart og lønnsklasse 16 V. Gjennomsnittsfortjeneste for styrmenn etter stilling, fart og lonnsklasse VI. Gjennomsnittsfortjeneste for maskinister etter stilling og lønnsklasse... ***** VII. Gjennomsnittsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonale etter stilling 0 ***** 0 ***** 0 ********* q, Standardtegn... Tall kan ikke gis - Null

7 OVERSIKT Omfang og opplegg av staiistihken Lønnsstatistikken omfatter all sjøfolk på skip med tonnasje på 100 br. tonn og mer som gikk i innenriks rutefart i tellingsmåneden. Statistikken omfatter ikke skip i innsjofart eller løsfart og heller ikke fiske- og fangstfartøyer, taubåter og isbrytere Byrået har valgt denne begrensning av statistikken, fordi det har vist seg vanskelig å få inn pålitelige oppgaver for besetningen på mindre skip, skip i løsfart osv., blant annet fordi besetningen på disse skip svært ofte lønnes på prosentbasis, som familiearbeidshjelp o.l. Etter oppgaver fra Direktoratet for sjømenn, Kystfartskontoret i Samferdselsdepartementet og Redernes Arbeidsgiverforening har Byrået opprettet et register over skip på 100 brreg.tonn og mer som går i innenriks rutefart. JJett e kartotek danner grunnlaget for utsendingen av oppgaveskjemaene. Registeret om fattet pr. 1. november 1963 i alt 345 skip fordelt på 69 rederier. For besetningen på 19 av disse skipene har Byrået ikke mottatt lonnsoppgayer. Videre er 39 skip holdt utenfor statistikken, fordi skipene lå i opplag eller ved verksted, midlertidig eller delvis gikk i utenriksfart eller på grunn av at de innkomna oppgav ai iffullstendige. Til lønnsstatistikken for november 1963 er det bearbeidd oppgaver for 287 skip med en besetninz, ipå menn og kvinner, som hadde stått ombord i samme stilling hele rfinedon, Msvarende tall for november 1962 var 277 skip og menn og kvinner. 2amle'6 tonnasje som inngår i statistikken for november 1963,utgjør br.tonn MOT brtonn i november Det blir fylt ut et skjema med individualoppgaver for besetningen på hvert skip. For sjøfolk som tjenestegjor etter en skiftordning på to eller flere skip innen samme rederi, såkalt ambulerende mannskap, gis lonnsoppgavene på eget skjema. I tillegg til de egentlige lønnsoppgavene blir det innhentet opplysninger om bruttotonnasje, indikerte hestekrefter, om skipet går i kyst- eller lokalfart, om det er passasjer- eller lasteskip og tallet på sjøfolk ved ordinær bemanning. Disse opplysninger gir nødvendige holdepunkter til vurdering av de enkelte lonnsoppgaver og muligheter for en hensiktsmessig gruppering i lønnsstatistikken. Tabell 1 gir en oversikt over hvorledes de skip som det er bearbeidd oppgayer for, fordeler seg etter bruttotonnasjen. Tabellen viser også hvorledes skip i alt i innenriks rutefart (ifølge Byråets register) var fordelt på brutto-

8 5 tonnklasser og hvor omfattende statistikken er for de forskjellige størrelsesgrupper. For de samme tonnasjeklasser viser tabellen den ordinære bemanning på de skip som er med i statistikken og tallet på sjøfolk som er med i tellingen. Tabell 1. Skip og sjøfolk etter skipets størrelse i alt pr. 1.novemberi med i tpllingen Skip med Ordinær Sjofolk i tel- bemanning med i lingen i p skip telpst av med i lingen J111L_ELip tellingen Sjøfolk med i tellingen i pst, av ordinær bemanning br.t "" If i br.t. og over I alt /5 28 LJ L.713 _1_ ) Ifølge Byråets register, korrigert etter innkomne oppgaver. 2) Ekskl. 4 ambulerende mannskaper med 44 sjofolk. Sjøfolkenes fordeling etter hovedgrupper av stillinger var stort sett den samme i november 1963 som i november 1962 (se tabell 2). Tabell 2. Sjøfolk etter stilling November 1962 Personer _ Noveml Prosent Personer Prosent Skipsforere C 8/3 8,6 356 Styrmenn o s c , ,7 Maskinister , /4 Loser... OOOOO 66 2,0 57 1,6 Telegrafister ,3 11 0,3 1 Dekks- og maskinbesetning , ,6 Matstellpersonale , ,8 Tjenerpersonale I alt ,0 _LILL Sjøfolk har tariffmessig krav på fri kost eller kostgodtgjørelse. For å få samsvar mellom lønnstallene for sjøfolk med og uten fri kost ombord er kostgodtgjørelsen holdt utenfor lønnstallene. For å gjøre lønnsstatistikken egnet til bruk ved lønnsforhandlinger har en, i den utstrekning det er mulig, fulgt tariffenes spesifikasjoner ved grupperingen av stilling og lønnsklasser.

9 6 Hyren til losene er i tariffen gradert etter tjenestetidens lengde. Under bearbeidingen av statistikken er differansen mellom oppgitt hyre og tariffmessig grunnhyre ført som alderstillegg. Som kontroll for denne beregning har en nyttet de gitte oppgaver over tallet på tjenesteår. Månedsfortjenesten Lei/Install for de enkelte grupper av sjøfolk er gitt i tabellene I tabellenes forspalte er det gitt spesifikasjoner bare for de større grupper. De spesifiserte stillinger vil derfor ikke alltid summere seg opp til de totaltall som er gitt. Noen hovedtall er gitt i tabell 3. Tabell 3. Gjennomsnittsfortjenesten etter stilling Av dette Måneds- Overtillegg tille Sjøfolk fortj. Alders- Hyre tids- i alt Kr. Kr. Kr. Kr. VOKSNE 270 SJOMENN Befal 277, Skipsførere Styrmenn Loser Maskinister Telegrafister Sertifiserte elektrikere Stuerter Andre voksne sjeimenn Dekks- og maskinbesetning Matstell- og tjenerpersonale UNGE SJØMENN... KVINNELIG SJØBETJENING ) 1) Av dette kr. 160 i servise (121 prosent) og kr. 126 i koypenger, Fritidskompensasjon Kr Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for alle voksne sjømenn var kr Av dette beløp var 72 prosent fast hyre, 4 prosent alderstillegg, 18 prosent overtidstillegg og 2 prosent fritidskompensasjon. Befalet tjente gjennomsnittlig kr , mens fortjenesten for andre voksne sjømenn var kr eller 29 prosent lavere. Fire femteparter av forskjellen i fortjenesten for disse to grupper av sjøfolk skyldes hyresatsene.

10 7 Skipsførere hadde den høyeste månedsfortjeneste med kr Deretter fulgte loser med kr og maskinister med kr Unge sjømenn hadde en månedsfortjeneste på kr. 732 eller 59 prosent av fortjenesten for voksne sjomenn i underordnet stilling. Den gjennomsnittlige fortjenesten for kvinnelig sjobetjening var kr Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for befalet var 16,5 prosent høyere og for andre voksne sjomenn 19,1 prosent høyere i kystfart enn i lokalfart (se tabell 4). Tabell 4. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart og lokalfart IMMINIMI 1 11 ' VOKSNE SJOMENN oo ****** o arose Befal Skipsførere ,04DO Styrmenn seoo MAskinister Loser Telegrafister Sertifiserte elektrikere Stuerte r oe o o eo oc Andre voksne sjomenn Dekks- og maskinbesetning c Matstell- og tjenerpersonale Kystfart - Månedsfor- Sjøfolk tjeneste i alt Kr. Lokalfart Månedsfortjeneste Sjøfolk i alt Kr Lønnsutviklingen Tariffene for sjøfolk i innenriks fart ble revidert 1. april Fra 16. april 1962 ble det gitt et tillegg på alle hyresatser - om lag 8 prosent for befalet, 9,6 prosent for andre voksne sjømenn og om lag 10 prosent for unge sjømenn. Overtidssatsene ble også forhøyd. Nord-Norge-tillegget falt bort ved den siste tariffrevisjonen, og servise-prosenten for tjenerpersonalet ble hevet fra 10 til 12,5 prosent. Stigningen i gjennomsnittsfortjenesten fra november 1962 til november 1963 skyldes hovedsakelig tilleggene i hyresatsene. Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for alle voksne sjomenn var i november prosent høyere enn i november 1962 (se tabell 5). For befalet steg månedsfortjenesten gjennomsnittlig med 9,4 prosent. Stigningen var størst for overstyrmenn med 21,3 prosent. Dette skyldes relativ sterk stigning i overtidstillegget. Gjennomsnittsfortjenesten for unge sjomenn steg med 12,6

11 8 prosent. For kvinnelig sjøbetjening steg månedsfortjenesten med 8,8 prosent. Lønnsordningen for matstell- og tjenerpersonalet er svært skiftende fra skip til skip. Dette personale kan ha helt eller hovedsakelig fast lønn, eller kan som tjenere, salong- og lugarpiker bli lønt vesentlig med servise- eller køypenger. Særlig for disse stillingsgrupper kan derfor endringer i lønnstallene fra år til annet delvis skyldes at statistikken ikke omfatter de samme skip. Tabell 5. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste 1) VOKSNE SJØMENN *. VAnedsfort"eneste i alt 1959= ** B e f al Skipsforre e Styrmenn Overstyrmenn styrmenn Enestyrmenn Maskinister Maskinsjefer maskinister Ehemaskinister Loser Stuerter Andre voksne 1 s j ømenn Dekks- og maskinbesetning Billet -borer Båtsmenn......, Matroser Maskinassistenter.,..., Motormenn Matstell- og tjenerpersonale Kokker UNGE SJOMENN Lettmatroser Jungmenn Dekksgutter Lempere og smørere Byssegutter og hjelpegutter KVINNELIG SJØBETJENING Salong- og lugarpiker Vaske-, messe- og sterrispiker ) Statistikken omfatter ikke samme skip for hvert år. I 1959 var tallet på skip som var med i statistikken9274 og i Skipenes fordeling etter bruttotonnasje var noe forskjellig i de to år. 127 Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for alle voksne sjømenn under ett steg 27 prosent fra 1959 til For unge sjømenn var stigningen 33 prosent og for kvinnelig sjøbetjening 29 prosent.

12 T ABEL LER

13 Tabell i Gjennomsnittsfortjenesto etter stilling i kystfart og lokalfart i alt ,1 K ,-, , aem n.000 Måneds- Av dette: 000, Sj6- fortjcfolk neste Hyre til- Alders- Tank-12-Over- Fritids- Andre 2-10 til- K- 6y tids- kompen- tillegg i alt legg servise penger tillegg sasjon legg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 3 VOKSNE SJdMENN... e C Befal.. it C Skipsf6rere, ,. Styrmenn..., It 0, 4 Overstyrmenn styrmenn... ot Otte. 2. tt.... Enestyrmenn. ewe......,. liaskinister., It liaskinsiefor 4 t to 1.maskinister ,. Enemaskinister. a Loser... Telegrafister 63.t ecu o a a Sertifi2erte elektrikere 4 Stuertor. ea o Andre voksne 3j6menn... Dekks- og maskinbesetning 404 Billettdrer B estmenn råmmermenn..,... Bat smenn.. Matroser 114* Maskinpassere. 9 9 V ' I CV D r-; i LOj i t il ) ) Telegrafistenes kvalifikasjonstillegg er inkludert i hyren E /4, *RR 16 V000 10, co %=2, C) _ rorl )uu

14 Tabell I forts. Dekks- og maskinbesetninr,, - (forts.) Naskjnaooistenter,---p $ i'. Donkcymenn.. 4 t '''' Libtormenn D.. o * a 0 c Gjennorasnittsfortjeneste etter stilling i kystfart og lokalfart i alt AN. Sj 6- fortj e- folk neste alt Av deze: :. Alders- Tank- Fritids- Andre Hyro tillegg til- 1-% 2 kompen- til servise penger legg tillegg_sasjon legg_ Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. -) 1 2C4 924 /-1,, r- - It 1,,-, / % i t _,..) EY : Fyrb ḍtcre. 4 OW C, hatstell- of, tjenerperonaje WA _ Kokkel- OOOOO e 0 a Q 0 10.,72: , 53 1_ 123,T.."kelna,TọzTirge nicrin a c) ijenere q2a, _ a Tr,7771 c Tr 7 r,i,..,f.1.;;j_:,,...),,... ),' J.,_,., L, O OOO 0 e A* C, :., - K, q , I-, LettrAatroser r,., Y j uri::: e ma _ ) Dokksgutter WU*.9 4 '7) V-1/.,, '''''."." Lempel'e og sm ḍrore 66,,,,) 1... oat... (.):-.),..., *'' IlaC:inrter fut i, i -,..., Kokk-eIrlinger r Byseglittor og hjolj)ellner 0,_, 476 % e,52eguttar, a a * 4 41 IL '.... Ç') 61,...) L;'.2...,, A 13 HVLUELIG SJOBETJENIG -, Sa1 o/1z,- og lugarliker '_,' Vache-, me e- og sterrispiker E,....,

15 Tabell II. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i Iwstfarti VOKSNE SttMENN B * I 0 efal. * Andre tillegg 14Aneds- Sj6- fortje- Aldersfolk neste Hyre tili alt legg Kr. Kr. Kr Tanktillegg Kr MWMMI M1M101 NIN % servise penger Over- Fritidstids- kompentillegg sasjon.... Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Skipsf6rere 0*** 00, , Styrmenn.... *WOW*** * _ Overstyrmenn. *******40 *0 0* styrmenn styrmenn Enestyrme nn Maskinister.... *********** M askinsjefer (, O) r 10 _ (/ 43 1.maskinister.. 000c******* , tt u Enemaskinister ***woes*** Loser _. _ Telegrafister C 1 Sertifiserte elektrikere WM Stuerter Overstuerter Stuerter ) Andre voksne sj6menn i373 C Dekks- og maskinbesetning T6mmermenn O , Båt smenn Matroser I S Maskinassistentor Mbtormenn ) Omfatter også skip i oljefart og ambulerendo mannskaper.

16 - Tabell II (forts.). Gjennomsnittsfortjenesto etter stilling i kystfarti) folk Månedsfortjeneste i alt Kr. Av dette: Alders- Tank- Over- Fritids- Andre Hyre til- til- 12*My- % tids- kompen- tilservise penger legg legg tillegg sasjon ww101.,41 legg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. ilatstell- og tjenerporsonalo Kokker V u ci C9 8 1.kokker C3 2 2ekokkor e Kokker ,7 Kokokyndige menn i (., q Tienere , TINGE 3J10:1NPI , Lettmatroser......, Jungmenn, (-. 16 Dokksgutter.....e U Lemero og sm6rore (: , Maskingutter Kokkelærlinger it Byosegutter og, elpegutter-4-u /, '3 8 - _ d512 (,) J..essegutter... XVI=LIC SJbDETJENING Salong- og lugarpiker Vaske-, moose- og sterrispiker 0 II GO ) Omfatter også skip i oljefart og ambulerende mannskaper.

17 Tabell III. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i lokalfart 1) VOKSNE SjdflENN 0.00 Sj6- folk Måneds-Av dette: fortjeneste Hyre ti]- tl- i Alders - Tank- Over Fritids- Andre 12i- 1 K6y- tids kompentil- i alt legg legg servise penger tillegg sasjon legg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. OOOOO 0 COP Befal....***** Skipsfdrere , Styrmenn o... *.. * _ Overstyrmenn _ 3V styrmenn Enestyre mnn , Maskinistor c..o _ Maskinsjefer L maokinister ' , o / 2. it o w 'avow Enomaskinister Loser _ Stuerter Ovoratuortor % 24 4 Stuerter......we _ Andro voksne sjomenn 4...* ( Dokks- og maskinbosetning... [ Blett6rer il Bostmenn Basmenn.....***.e _ Matrosor.... *wows OOO Maskinpassere Maskinassistenter.. i.. i, Mbtormenn Fyrb6tere ) Omfatter ogsa skip i oljefart.

18 1

19 Tabell IV. Gjennomsnittsfortjeneste for skipsfbrere etter fart og 16nnsklasse Måneds Av dette: Skips- fortjef6rere neste Hyre tids- kompen- til- Over. Fritids- Andre Alderstillegtillegg Tank- i alt tillegg sasjon legg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. SKIPSYdRERE I ALT L okalf art br.t c., ",. owso*o es 1 $ " " , Passasjership. 040, Lasteskip hf.sose.000..s, K yst f art...*0... WOO Passasjerskip ,0 Lasteskip O liefart br.t " i r!,,,

20 Tabell V. Gjennomsnittsfortjeneste for styrmenn etter stilling, fart og lonnsklasse Måneds- Av dette: Styr-fort j e- Alders- Tank- over Fritids - Andre menn neste Hyre til-til- tids- kompen- tili alt legg legg tillegg sasjon legg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. styrieijtn I ALT Ambulerende s t y r 7^1 ^; n n Overstyrmenn "' 400 br. t. 0 0 ø o. o. u. p o. 4.. e ^ 149 ^ Cf:oO c ^ <.} ^' O1 ^ ^P ^_94 72.r,6060 r,0 z sp t, a II br. t. og over ^; '7 Kystfart c 53 Lokalfart... øeo. ø. a... o ^ s t Qy r 1A o n n Inntil 200 b r. t ^ br. t..... a C ".... n.. o ti ! ti WO f '.. OOOOO br. t. og over Kystfart..... o Lokalfart WI b styrmenn b r. t. og over d Kystfart E nc s tyrmenn Inntil 200 br.t ""400.. ti '7 -^ 401 ^-^^}0 ^ I, u Kystfart ^^ Lokalfart i o O

21 Tabell VI. Gjennomsnittsfortjeneste for maskinister etter stilling og 16nnsklasse ilaskinister Månedsfortjeneste Av dette: Alders- Tank Over- Fritids- Andre Hyre til- til- tids- kompen- tillegg i alt legg tillegg sasjon legg 1.1ASKINISTER I ALT Ambulerende maskinister Kr Kr Kr. 74 Kr. 4 Kr. Kr. Kr I.:I askinsj of or n I.H.K It [ if H C ii ) E FEE II if r or a Die , ti : ,(_ 122 L.) 1. maskinister I.H.K li , i; wows ti...,),.. K, l I 199 ii a _ ii _ I I ;1 -ft c e maskinist or I.H.K " u Enemaskinister I.H.K if r, * was.. 0

22 Tabell VII. Gjennomsnittsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonalo etter stilling haneds- Av dette: Sj6- fortjefolk neste Hyre til- til- Alders- Tankl2i-% My - Over- Fritids- Andre tidspenger tillegg sasjon legg kompen- tilserviso i alt legg legg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. ilatstell- OG TJENERPERSONATF, o LO Matstellpersonalo.. o Stuorter L , » 44 Over Ftner ter e ) /, 3 Stuer ter , Kokker L , `,3 53 1E; 1.kohker " Kokker.. ee e Kol,...ek:naciiiEfe monn. 4.0o. eb.c Kokkei=lingor '''.'" Byssoguttor og hjelpegutter.. 6E, T j o n e r -Qersonalc 241 CO (( Tjonoro Mosseguttor aft Salong- og lugarpikor o Vasko-, mosse- og torrimpikor... s

23 -reau Norges offisielle statistikk, rekke A Norway's Official Statistics, series A s Stensilert 1964 r. 85 Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet pr. 1. september 1963 Wage statistics for salaried employees in insurance activity 86 Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn pr. 1. mars 1963 Wage statistics for central government employees 87 Kriminalstatistikk 1962 II Domfelte, botlagte og påtalefritatte Criminal statistics II Persons convicted, fined or suspended of prosecution 8 Barnevernsstatistikk 1961 Child welfare statistics 89 Kriminalstatistikk 1962 III Innsatte og løslatte ved fengselsanstalter Criminal statistics III Movement of population in penal institutions Folkemengden i herreder og byer 1. j anuar 1963 Population in rural districts and towns 91 Lønnsstatistikk for ansatte i offentlige skoler pr. 30,. juni 1963 Wage statistics for employees in publicly maintained schools 92. Industristatistikk 1962 Bedriftenes størrelse, vareproduksjon m. v. Industrial statistics Size of establishments, commodities produced etc. p3 ` Forsorgsstønad og kommunal trygd 1962 Public relief and municipal social pensions 94 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart November 1963 Wage statistics for seamen on ships in scheduled coasting trade Statistisk Sentralbyrå utgir dessuten skriftserien Samfunnsøkonomiske studier (SØS). I denne serie off entliggj Øres undersøkelser, som ikke er ar rent statistisk karakter, bl. a. historiske og analytiske studier utf Ørt ved Byråets forskningsavdeling. The Central Bureau of Statistics also publishes tid series (Samfunnsøkonomiske studien (SOS). This series contains reports nvestigations of not merely statistical character, such as historical and analytical studies carried out at the Research Department of the Central Bue of Statistics. rtere avhandlinger gis i serien «Artikler». Shorter reports in the series «stiler.. Statistisk Sentralbyrå utgir følgende periodiske hefter: The Central Bic. of Statistics publishes the following periodical bulletins: Statistisk månedshefte Monthly bulletin of statistics. Medsstatistikk over utenrikshandelen Monthly bulletin of external trade. Statistisk ukehefte Weekly bulletin of statistics. Abonnement på disse hefter tegnes i Statistisk Sentralbyrå. For Statistisk ishefte er prisen pr. år kr. 20,00, pr. nr. kr. 2,00. Prisen pr. år for Månedsstatistikk over utenrikshandelen er kr. 25,00, pr. nr. kr. 2,50. For Statistisk ukehefte er prisen pr. år kr. 30,00, pr. nr. kr. 0,75. For subscription of the bulletins please write to the Central Bureau of Statistics, Oslo.

24 Putglkokignen *top 4 Itonainigion Aselbetw :^ :c`^p.^. ^o ^^... '^ -^.4±4^!. "to ^^^. ^ iltgail

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 111 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1964 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1965 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1960 Nr. 1 Økonomisk utsyn over året 1959 Economic survey 2 LØnnsstatistikk 1958 Wage statistics 3 Norges

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 196 8 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 59 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. SEPTEMBER 1962 Salaries of Insurance Employees September 30. 1962 STATISTISK SENTRILLBYRK Central Bureau

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

NORG OFFISIELLE STATISTIKK XI. 189 LØNNSSTATISTIKK. Wage Stat i stics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954

NORG OFFISIELLE STATISTIKK XI. 189 LØNNSSTATISTIKK. Wage Stat i stics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954 NORG OFFISIELLE STATISTIKK XI. 189 LØNNSSTATISTIKK 1953 Wage Stat i stics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954 Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 9 Forts. 3. omslagsside OVERSIKT Innledning I de fleste kommuner er det etablert ordninger med husmorvikarhjelp og hjemmesykepleie. Formalet med disse ordningene er å kunne

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1963

LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 96 LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1963 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY 3rd QUARTER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 39 FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART I MARS 1961

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 39 FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART I MARS 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 39 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART I MARS 1961 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport, March 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1961 Norges

Detaljer

isk Sent-tab rd bes oppgiti so ; kilde ved alle gjengivelser iiv ppgaver fra dette hfe Nr årgang Oslo, 2. mars 1961 INNIJOLD

isk Sent-tab rd bes oppgiti so ; kilde ved alle gjengivelser iiv ppgaver fra dette hfe Nr årgang Oslo, 2. mars 1961 INNIJOLD Nr. 9-2. årgang Oslo, 2. mars 1961 INNIJOLD LOn_nsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart i november 1960 Avlingene i jordbruket i 1960 Ejemebrenning, gauking, smugling og andre overtredelser

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, Series XII Rekke XII Boktrykk 1966 Nr. 183 Økonomisk utsyn over året 1965 Economic Survey - 189 Psykiatriske sykehus 1964 Hospitals

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS. for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS. for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 85 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 1. SEPTEMBER 1963 WAGE STATISTICS for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1963 STATISTISK

Detaljer

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-57 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

PR. 30. APRIL Salaries of Bank Employees April 30, STATISTISK SENTRALBYRÅ Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

PR. 30. APRIL Salaries of Bank Employees April 30, STATISTISK SENTRALBYRÅ Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 55 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I BANKVIRKSOMHET PR. 30. APRIL 1962 Salaries of Bank Employees April 30, 1962 STATISTISK SENTRALBYRÅ Central Bureau of Statistics of Norway

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 50 NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 Norwegian Commercial Banks 1961 STATISTISK SENTRALBY RA OSLO 1962 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A91. FOR ANSATTE i OFFENTLIGE SKOLER PR, 30. JUNI 1963

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A91. FOR ANSATTE i OFFENTLIGE SKOLER PR, 30. JUNI 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A9 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE i OFFENTLIGE SKOLER PR, 30. JUNI 963 WAGE STATISTICS for Employees in Publicly Maintained Schools 30 June 963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 Forord Departementet for

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

UNDERVISN1NGSSTAT1STIKK

UNDERVISN1NGSSTAT1STIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK A98 UNDERVISN1NGSSTAT1STIKK 1963-64 HEFTE II FOLKEHØGSKOLAR EDUCATIONAL STATISTICS 1 963-64 Volume Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1964

LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1964 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 124 LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1964 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY 3rd QUARTER 1964 STATISTISK SENTRALBYRA

Detaljer

FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART MARS 1971 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1971 STATISTISK Å

FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART MARS 1971 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1971 STATISTISK Å NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 447 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART MARS 1971 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1971 STATISTISK Å S E NTRALBYR CENTRAL BUREAU

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity 3rd Quarter 1962 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity 3rd Quarter 1962 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 66 LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1962 Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity 3rd Quarter 1962 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

DAGINSTITUSJONER FOR BARN

DAGINSTITUSJONER FOR BARN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 191 DAGINSTITUSJONER FOR BARN 1965 NURSERY SCHOOLS AND DAY NURSERIES 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidli ere utkommet Daginstitusjoner

Detaljer

FO RSO RG.SSTØ NAD OG KOMMUNAL TRYGD 1963

FO RSO RG.SSTØ NAD OG KOMMUNAL TRYGD 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 5 FO RSO RG.SSTØ NAD OG KOMMUNAL TRYGD 963 PUBLIC RELIEF AND MUNICIPAL SOCIAL PENSIONS 963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF 'NORWAY OSLO 964 Tidligere

Detaljer

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued 98/11 Planer og meldinger Publikasjonsoversikt 1977-1996 Publications issued 1977-1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger, august 1998 Publikasjonsoversikt 1998 2 Publikasjonsoversikt

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE

FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/17 FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE 1771-1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2840-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 21 Befolkning ANDRE EMNEORD

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 1959 Nr. 341 Jordbruksstatistikk 1958 Agricultural statistics - 342 Statistisk årbok 1959 Statistical

Detaljer

PB/MF, 26.4.66. Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1965. 1. Innledning

PB/MF, 26.4.66. Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1965. 1. Innledning PB/MF, 26.4.66 Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1965 1. Innledning Statistisk Sentralbyrå fikk fra 1965 bevilget sju nye organiserte stillinger. Dette gjorie blant annet visse utvidinger

Detaljer

FORSORGSSTØNAD OG KOMMUNAL TRYGD 1964

FORSORGSSTØNAD OG KOMMUNAL TRYGD 1964 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 156 FORSORGSSTØNAD OG KOMMUNAL TRYGD 1964 PUBLIC ASSISTANCE AND MUNICIPAL SOCIAL PENSIONS 1964 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1966 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK 1963 HOTEL STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 Tidli ere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 1951, 3,1952,

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1967 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1967

LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1967 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 210 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1967 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1967 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke X Norway's Official Statistics, series X Rekke X Trykt 964 Nr. 27 Økonomisk utsyn over året 963 Economic survey 28 Veterinærvesenet 959 Service v6t6rinaire 29 Folketelling

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 66 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. MAI 6 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES MAY 6 STATISTISK

Detaljer

LØ N N S STATI STI K K 1966

LØ N N S STATI STI K K 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 198 LØ N N S STATI STI K K 1966 WAGE STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Arbeidere: ArbeidslOnninger

Detaljer

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 LØN NSSTATISTIK FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 MONTHLY EARNINGS OF EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1. MARCH 1968 STATISTISK SENTRAL BYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A315 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1969 WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968

LØNNSSTATISTIKK NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968 NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SAL ARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1 968 STAT I STISK

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK A 190 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 1966-67 HEFTE II FOLKEHØGSKOLAR EDUCATIONAL STATISTICS 1966-67 Volume II Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for termin 2007

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for termin 2007 ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS Veiledning for 1. 5. termin 2007 Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskrift 21. desember 2005 nr. 1720 om forvaltning av tilskudd

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 6 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 LØN N SSTATISTIKK 1984 WAGE STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2230-3 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 1959 Nr. 322 Økonomisk utsyn over året 1958 Economic survey 323 Folketellingen 1. desember 1950 IV Oversikt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008:

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: ARBEIDSRETTEN Norsk Sjømannsforbund (advokat Birger Mordt) mot Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: Staten v/fiskeri- og kystdepartementet v/havforskningsinstituttet

Detaljer

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter.

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter. RIKSMEKLINGSMANNENS MØTEBOK i sak 2006-023 mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND på den ene side og REDERIENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2006 Innenriksfart Den 24. mai 2006

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil C 181 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1993 Wage Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

/.1 Oslo, 8. mars 1958 G LER FOR PUBLIKASJONENES UT STYR M.V. I SERIEN T TIST ISK SE NTRALBYRÅS HÅNDBØKER

/.1 Oslo, 8. mars 1958 G LER FOR PUBLIKASJONENES UT STYR M.V. I SERIEN T TIST ISK SE NTRALBYRÅS HÅNDBØKER /.1 Oslo, 8. mars 1958 G LER FOR PUBLIKASJONENES UT STYR M.V. I SERIEN T TIST ISK SE NTRALBYRÅS HÅNDBØKER REGLER FOR PUBLIKASJONENES UTSTYR M.V. I SERIEN STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 09 JORDBRUKSTELJINGA 0. JUNI 99 Vestfold RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 9 FØREORD Resultata frå Jordbruksteljinga 99 blir

Detaljer

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 100 LØNNSSTATISTIKK KK 1.992

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK 1961 Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 Tidligere utkommet : Arbeidere: Arbeidslønninger 1875,

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellin.resultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Gjelder fra 1.mai 2017 til 30. april 2018 HYRESATSER. mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND

Gjelder fra 1.mai 2017 til 30. april 2018 HYRESATSER. mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND Gjelder fra 1.mai 2017 til 30. april 2018 HYRESATSER mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND og HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (HI) vedrørende besetningen på Havforskningsinstituttets

Detaljer

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Huldt & Lillevik System 4 Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Aditro HRM AS Beskrivelsen er oppdatert pr. 25.06.2007 Innholdsfortegnelse Generelt omkring sjømenn...2 Pensjonstrygden for sjømenn... 2 Avlønning...

Detaljer

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 2 For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Rapport fra Kontoret for intervjuundersokelser Nr. 2 FORBRUKSUNDERSØKELSEN

Detaljer

På liv og død Helsestatistikk i 150 år

På liv og død Helsestatistikk i 150 år 94 Statistiske analyser Statistical Analyses På liv og død Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 390 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006 ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS Veiledning for 4. og 5. termin 2006 Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting

Detaljer

111111 110 111E 11 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1077 AV JON BLAALID

111111 110 111E 11 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1077 AV JON BLAALID 111111 110 111E 11 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1077 AV JON BLAALID RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/3 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1977 AV JON BLAALID OSLO 1979 ISBN 82-537-0969-2 FORORD

Detaljer

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 RUTEBILSTATISTIKK 1967 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Statistiske

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK 1982 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1957-4 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger STI KKOR D Lønnsstatistikk

Detaljer

FORSORGSSTØNAD OG KOMMUNAL TRYGD

FORSORGSSTØNAD OG KOMMUNAL TRYGD NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 93 FORSORGSSTØNAD OG KOMMUNAL TRYGD 196 PUBLIC RELIEF AND MUNICIPAL SOCIAL PENSIONS 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Tidligere

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK 1985 WAGE STATISTICS 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2363-6 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÄDE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

SIVI LRETTSSTATISTI KK

SIVI LRETTSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 204 SIVI LRETTSSTATISTI KK 1966 CIVIL JUDICIAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Den civile retspleie

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK 1991 WAGE STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3741-6 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn EMNEORD Inntektsnivå Lønnsutvikling

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 803 LØN NSSTATISTIKK 1975 WAGE STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0607-3 FORORD

Detaljer

PUBLIKASJONER SERIEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A

PUBLIKASJONER SERIEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A 615 PUBLIKASJONER SERIEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK -1973 PUBLICATIONS IN THE SERIES NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS -1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP 1966 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksamhet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 48

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 48 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 48 FORSORGSSTØNAD OG KOMMUNAL TRYGD 1960 Public Relief and Municipal Social Pensions 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962 Tidligere

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017

RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017 RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Sammendrag nøkkeltall...

Detaljer

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994 C 250 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1994 Wage Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway -Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

FOLKETALLET I KOMMUNENE

FOLKETALLET I KOMMUNENE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A FOLKETALLET I KOMMUNENE 970-97 POPULATION IN MUNICIPALITIES 970-97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 FORORD Denne publikasjonen gir folketallet

Detaljer

i 1966, og -arbeidet fortsetter. For det sentrale bedrifts- og foretaksregister PJB/MF Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1966

i 1966, og -arbeidet fortsetter. For det sentrale bedrifts- og foretaksregister PJB/MF Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1966 PJB/MF 2.5.67 Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1966 1. Innledning Statistisk Sentralbyrå fikk fra 1966 bevilget 13 nye organiserte stillinger og 8 helårsengasjementer ble fast organisert.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1983 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1983 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK 1983 WAGE STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2091-2 ISSN 0078-1916 I, EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Forskrift om redningsredskaper på skip

Forskrift om redningsredskaper på skip Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet XXXX med hjemmel i lov 6. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 6, 9,, 9, 20, 55, 56, 59 og 60, jf. delegeringsvedtak 6. februar 2007 nr.

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer per 1. oktober 2011 Innholdsfortegnelse Side Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning 2 Tabell 2 Månedsfortjeneste etter - aldersgrupper

Detaljer