Moloveien etg Formannskapssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moloveien etg Formannskapssalen"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 09:00 Moloveien etg Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra

2 Saksliste Saksnr Innhold PS 17/132 Omlegging av takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen 10 % - rv. 80 Bypakke Bodø og rv. 80 Tverlandsbrua Bodø, 16. oktober 2017 Ida Maria Pinnerød Ordfører Svein Inge Johansen Utvalgssekretær 2

3 Plan- og samfunnseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 17/132 Formannskapet Bystyret Omlegging av takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen 10 % - rv. 80 Bypakke Bodø og rv. 80 Tverlandsbrua Rådmannens forslag til innstilling 1. Bodø kommune vedtar at Veipakke Salten skal legge om til ny takst- og rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 ( ). ) på rv. 80 Løding-Vikan (heretter kalt Tverlandsbrua) og rv. 80 Bypakke Bodø (heretter kalt Bypakke Bodø). 2. Bodø kommune godkjenner som lånegarantist Veipakke Saltens søknad om takstendring samt at Veipakke Salten søker om støtte til reduserte takster ved Tverlandsbrua og Bypakke Bodø. Sammendrag Bystyret vedtok i møte 14. september dette år (PS 17/115) omlegging til ny takst- og rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 ( ). ) ved rv. 80 Røvika - Strømsnes og fv. 17 Tverlandet Godøystraumen. Videre vedtok Bystyret i samme sak at Bodø kommune som lånegarantist godkjente Veipakke Saltens søknad om takstendring samt at Veipakke Salten søkte om støtte til reduserte takster på rv. 80 Røvika Strømsnes. Da PS 17/115 ble fremmet var ikke nødvendig takstgrunnlag for Bypakke Bodø og Tverlandsbrua tilgjengelig og omlegging til ny takst- og rabattstruktur for disse ble følgelig ikke tatt med i saken. En sak tilsvarende PS 17/115 for Bypakke Bodø og Tverlandsbrua fremmes derfor nå. Det er søkt om tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene for prosjektene Bypakke Bodø og Tverlandsbrua. Bypakke Bodø og Tverlandsbrua har i 2017 fått tilsagn om henholdsvis 20 millioner kroner og 5 millioner kroner i tilskudd. 3

4 Saksopplysninger Stortinget ga i forbindelse med statsbudsjettet i 2016 tilslutning til ny, enhetlig takst- og rabattstruktur med følgende hovedtrekk: For nye prosjekter knyttes ingen rabattordninger til forskudd Eksisterende prosjekt gjennomgås med sikte på omlegging til ny struktur som følger: o Standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. o Brikkerabatten økes fra 10 til 20 % for takstgruppe 1 o Ingen brikkerabatt for takstgruppe 2 pga. innføring av obligatorisk brikke Saksgang: Statens vegvesen utarbeider faglig grunnlag for takst Deretter følger lokalpolitisk behandling/vedtak Vegdirektoratet fatter til slutt nytt takstvedtak Stortinget ga også tilslutning til tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene i forbindelse med statsbudsjettet for Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det opprettet en ny post 75 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Bevilgningen i 2017 er på, 502,8 mill. kr. Forvaltningen av ovennevnte tilskuddsordningen er delegert til Vegdirektoratet. Ordningen er søknadsbasert. Målet med ordningen er å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 % i de prosjektene som mottar tilskudd. Tilskuddet er videre ment å motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen. Frist for å søke tilskudd var 1. april Bompengeselskapene i region Nord har søkt blant annet for prosjektene Bypakke Bodø og Tverlandsbrua. Bypakke Bodø og Tverlandsbrua har i 2017 fått tilsagn om henholdsvis 20 millioner kroner og 5 millioner kroner i tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Tilsagn om årlig tilskudd setter krav til at bompengeselskapene gir sin tilslutning til følgende: Det aktuelle bompengeprosjektet legges til ett av de regionale bompengeselskapene. Takstene og rabattene for bompengeprosjektet legges om i tråd med den nye takst- og rabattstrukturen som ble fastsatt ved stortingsbehandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2 ( )/ Innst. 13S ( ). Gjennomsnittstakstene reduseres med minimum 10 %. Før tilskuddet kan utbetales må det foreligge entydige vedtak fra berørte kommuner og fylkeskommuner om at prosjektet skal legge om til ny takst- og rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 ( ), vedtak fra selskapets eiere om at selskapet går inn i ett av de regionale bompengeselskapene og søknad fra bompengeselskapet om å sette ned takstene med minst 10 %. Søknaden om takstendring må være godkjent av lånegarantistene. Det er ikke er behov for å fatte nye garantivedtak med bakgrunn i den nye bompengereformen. Statens vegvesen forutsetter at det aktuelle bompengeselskapet er lagt til det regionale bompengeselskapet. 4

5 Vurderinger Det vises til vedlagte «Grunnlagsdokument for rv. 80 Bypakke Bodø» samt til «Grunnlagsdokument for rv. 80 Løding-Vikan». I ovennevnte dokumenter fremgår følgende: Prosjektet Bypakke Bodø har i dag en rabatt på 10 % for alle med AutoPass-avtale. Prosjektet Tverlandsbrua har i dag rabatt på 10 % for alle med AutoPass-avtale. Brikkeandelen har økt fra 68 % ved innkrevingsstart i 2014 til i 85 % i Det er grunn til å tro at dette vil øke. Prosjektet har god økonomi og ligger i rute til å bli nedbetalt innenfor forutsatt nedbetalingstid i Det er lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. I tillegg er tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene vurdert, og der målet med ordningen er å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 %. Tilskuddsordningen gjelder kun prosjekt på riksveg, og prosjektet inngår i tilskuddsordningen. Omleggingen skal isolert sett ikke føre til en kostnadsomfordeling mellom lette og tunge kjøretøy. Dette gjelder med utgangspunkt i hva som faktisk blir belastet de enkelte takstgruppene, dvs. betaling etter rabatt. Det er videre en forutsetning at inntektene skal være på samme nivå som før omleggingen. Det er også kun prosjekter som slutter seg til de nye regionale bompengeselskapene, og som legger om til nytt takst- og rabattstruktur, som vil kunne få tilskudd. Bompengeselskapene må søke om tilskudd og samtidig dokumentere takstreduksjon og tilslutning til ny organisering. Fordelene med ensretting av rabattstrukturen vil være størst for prosjekter som skal inngå i de nye regionale bompengeselskapene. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke vil være krav fra statens side om at prosjekter som legges til de regionale bompengeselskapene legger om til standardisert rabattordning. Det er ventet at stordriftsfordelene for de nye regionale bompengeselskapene, i første omgang, vil komme som resultat av omlegging til et felles takst- og rabattsystem. Beregning av ny takst for Bypakke Bodø og Tverlandsbrua tilsier at takstene for lette kjøretøy bør være forholdsvis lik eksisterende takst, men noe høyere. Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for takstgruppe 1 med AutoPass-avtale er en økning fra dagens 10 %. Takstgruppe 2 vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. Dette tilsier at for å nå oppgitt anslag for passeringsinntekt for 2018 på 167 mill. kroner bør taksten for lette kjøretøy være 16 kr og tunge kjøretøy 36 kr. Dette gir en beregnet inntekt inkludert tilskudd på ca. 169 mill. kroner. Betalingssystemet er forsøkt å holdes så enkelt og forståelig som mulig for brukerne. Det er lagt til grunn flat takst, og brukerne i takstgruppe 1 (lette kjøretøy) som har passeringsbrikke vil oppnå 20 % rabatt ved passering. Uten passeringsbrikke vil det ikke gis rabatt. Timesregel og passeringstak videreføres. Dette er i tråd med rammene for omleggingen av takst- og rabattsystemet som i større grad skal brukes for å kompensere for lokale rabatter. Den framtidige rabattordningen må sees i sammenheng med den nye tilskuddsordningen. Tilskuddet er videre ment å motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen, og bompengeselskapet Veipakke Salten AS kan motta om lag 20 mill. kroner for det aktuelle prosjektet. 5

6 De folkevalgte skal ved fastsetting av takstnivå vurdere om det er samsvar mellom trafikantenes kostnad og nytte. Innføring av nytt takst- og rabattsystem, samt den nye tilskuddsordningen skal gi de samme inntekter for prosjektet som det var før endringen. Det betyr at det ikke vil være behov for Bodø kommune og Nordland fylkeskommune å fatte nye garantivedtak. Statens vegvesen Region nord har utarbeidet et faglig grunnlag for en slik omlegging til nytt takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen 10 % takstreduksjon for prosjekt Bypakke Bodø. Forslag til nye takster med nytt takst og rabattopplegg og tilskuddsordning: Bypakke Bodø Takstgrupe 1 Takstgruppe % -- Tverlandsbrua Takstgrupe 1 Takstgruppe % -- Konklusjon og anbefaling 1. Bodø kommune vedtar at Veipakke Salten skal legge om til ny takst- og rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 ( ). ) på rv. 80 Løding-Vikan (Tverlandsbrua) og Bypakke Bodø. 2. Bodø kommune godkjenner som lånegarantist Veipakke Saltens søknad om takstendring samt at Veipakke Salten søker om støtte til reduserte takster rv. 80 Løding-Vikan (Tverlandsbrua) og Bypakke Bodø. Saksbehandler: Arne Opheim Rolf Kåre Jensen Rådmann Thor Arne Tobiassen Konst. Utviklingsdirektør Trykte vedlegg: 1 SVV Grunnlagsdokument for rv. 80 Bypakke Bodø 2 SVV Grunnlagsdokument for rv. 80 Tverlandsbrua Statens Vegvesen, Grunnlagsdokument Bypakke Bodø og Tverlandsbrua Utrykte vedlegg: Ingen 6

7 Grunnlagsdokument for rv. 80 Bypakke Bodø som gjelder omlegging av takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen 10 % takstreduksjon i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt 1. Bakgrunn Gjennom behandling av Prop. 1 S Tillegg 2/Innst. 13 S ( ), samt Meld. St. 25 ( ) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 6. november 2015, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. I tillegg ga Stortinget tilslutning til tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene i forbindelse med statsbudsjettet for Målet med ordningen er å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 % i de prosjektene som mottar tilskudd. Tilskuddsordningen gjelder kun prosjekt på riksveg. Omleggingene baseres på lokalpolitiske vedtak. I dag benyttes to takstgrupper: Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt alle personbiler uavhengig av vekt i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig brikke og avtale. Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler som er registrert i kjøretøykategori M1 i Auto-sys med gyldig brikke og avtale. Kjøretøykategori M1 fanger opp de fleste campingbilene og enkelte andre større personbiler. I det nye systemet økes den generelle brikkerabatten fra 10 % til 20 % for kjøretøy under 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 1 i nytt system). Det legges ikke opp til brikkerabatt for tunge kjøretøy, unntatt biler i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 2 i nytt system). Skillet mellom lette og tunge kjøretøy har blitt begrunnet med at tunge kjøretøy normalt vil ha høyere nytte av forbedret vegstandard enn lette. Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det opprettet en ny post 75 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Bevilgningen i 2017 er på 502,8 mill. kroner. Forvaltningen av ovennevnte tilskuddsordningen er delegert til Vegdirektoratet. Ordningen er søknadsbasert. Hovedformålet med den nye ordningen er å redusere bompengebelastning for bilistene, men tilskuddet er også ment å motivere dagens bompengeselskaper til å slutte seg til bompengereformen som nå gjennomføres. I reformen skal dagens over 60 bompengeselskap omgjøres til fem nye regionale bompengeselskaper, samt legge om til ny takst- og rabattstruktur. Formålet er å kutte kostnader, slik at mer av bompenger går til å betale for veien og mindre går til drift og administrasjon. Målet er med andre ord å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 % i de prosjektene som mottar tilskudd. Tilsagn om årlig tilskudd setter krav til at bompengeselskapene gir sin tilslutning til følgende: Det aktuelle bompengeprosjektet legges til ett av de regionale bompengeselskapene. Takstene og rabattene for bompengeprosjektet legges om i tråd med den nye takst- og rabattstrukturen som ble fastsatt ved stortingsbehandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2 ( ) / Innst. 13 S ( ). Gjennomsnittstakstene reduseres med minimum 10 %. I henhold til Prop. 131 S ( ) «Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Bodø kommune (Bypakke Bodø) og endra takst- og rabattopplegg for rv. 80 Løding-Vikan 1 7

8 (Tverlandsbrua)» er formålet med Bypakke Bodø å bygge en ny og trafikksikker innfartsveg til Bodø og samtidig legge til rette for gående, syklende og kollektivreisende. Målet med tiltakene er blant annet at tallet på drepte og alvorlig skadde i trafikken skal reduseres med minst 50 %. Videre er det ett mål at tallet på personer som går, sykler eller bruker kollektivtransport skal utgjøre minst 21 % av trafikantene, og tallet på personer som er sterkt plaget av trafikkstøy skal reduseres med 25 %. Det dominerende prosjektet i pakken er utbyggingen av rv. 80 på strekningen Hunstadmoen-Thallekrysset. I Prop. 131 S har prosjektet Bypakke Bodø ett samlet kostnadsoverslag på mill. i 2014-kroner. Finansieringsplanen viser statlige midler på 542 mill. kroner, fylkeskommunale midler på 50 mill. kroner, kommunale midler på 203 mill. kroner og bompenger på mill. kroner. For prosjektet skal 72 % av kostnadene finansieres med bompenger. Innenfor rammen av Bypakke Bodø er det lagt opp til å fullfinansiere bygging av ny rv. 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset. Dette prosjektet vil dermed ikke påvirke rammene til de andre prosjektene i pakken. Bompengeselskapet og staten skal dekke kostnadsøkninger på rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset med inntil 15 % fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger. Kostnadsøkning utover 15 % er staten sitt ansvar. Rammen til tiltakene innenfor hovedområdene gang/sykkel (inkl. trafikksikkerhet) og kollektivtiltak ligger fast. I henhold til Prop. 131 S skal rv. Løding-Vikan samordnes med Bypakke Bodø. Løsningen innebærer at rv. 80 Løding-Vikan og Bypakke Bodø får samme passeringstak på 80 passeringer i måneden, timesregelen skal gjelde i begge prosjektene samt endring av rabatt ved passering av brikke til 10 %. Det ble beregnet at disse endringene kom til å øke nedbetalingstiden på rv. 80 Løding-Vikan fra ca. 5 til ca. 7 år. Bodø kommune fattet 16. juni 2011 vedtak om delvis bompengefinansiert utbygging av Bypakke Bodø, samt at Nordland fylkeskommune sluttet seg til delvis bompengefinansiert utbygging av Bypakke Bodø den 6. juni Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i igangsatte prosjekter, herunder rv. 80 Bypakke Bodø i Bodø kommune i Nordland. Før tilskudd kan utbetales må det foreligge entydige vedtak fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om at prosjektet skal legge om til nytt takst- og rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 ( ), vedtak fra selskapets eiere om at selskapet går inn i ett av de regionale bompengeselskapene og søknad fra bompengeselskapet om å sette ned takstene med minst 10 %. For å få utbetalt tilskudd for 2017, må kopi av ovennevnte vedtak og godkjent takstsøknad være sendt Vegdirektoratet innen 1. november De to nevnte ordninger henger sammen, og det anses som viktig at ordningene sees i sammenheng opp mot de lokalpolitiske vedtak og frister som gjelder. 2 8

9 2. Status for bompengeselskapets økonomi Ansvarlig for bompengeordningen er Veipakke Salten AS. Selskapet har som formål å ivareta drift og finansiering av bompengeprosjekter i Salten - administrere bompengeinnkrevingen og forvalte bompengemidlene. En omlegging av takst og rabattsystem vil kunne medføre at bompengeselskapets administrasjonsog innkrevingskostnader reduseres som følge av en betydelig forenkling av innkrevingssystemet, blant annet i bakenforliggende IKT-systemer. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene og rette opp uheldige fordelingseffekter. Passeringsinntekter for 2016 var på 160,5 mill. kroner. Antall passeringer i 2016 er om lag 19,6 millioner lette kjøretøy og 0,8 millioner tunge kjøretøy. Gjennomsnittlig inntekt per passering er 7,8 kr. Driftskostnader uten avskrivning er på rundt 13,7 mill. kroner. Selskapet hadde et lån på 800 mill. kroner ved utgangen av 2016 hvor effektiv lånerente inkludert sikring (100 %) er på 2,1 % (fast rente). Nedbetalingstiden er satt til Viser for øvrig til tabell 1. Passeringsinntekter Kostnader eksklusiv avskrivninger Gjennomsnittlig inntekt per passering Lån per kr kr 7,8 kr kr Antall passeringer lette kjøretøy Antall passeringer tunge kjøretøy Forventet nedbetalingstid År 2026 Effektiv rente (100 % sikring) 2,1 % Tabell 1. Inntekten i prosjektet er noe lavere enn forutsatt, men lavere renter og driftskostnader gjør at prosjektet ventes nedbetalt innenfor godkjent innkrevingsperioden på 15 år. 3 9

10 3. Kort beskrivelse av dagens bompengeopplegg 3.1 Dagens bompengeopplegg Antall bomstasjoner: 6 Plassering av bomstasjoner: o rv. 80, hp 5, meter 3052, Skjæringa o rv. 80, hp 52, meter 2599, Jernbaneveien o fv. 834, hp 1, meter 270, Kirkeveien o kv , hp 3, meter 307, Gamle riksveg o kv , hp 1, meter 253, Junkerveien o kv , hp 1, meter 137, Rønvikveien Toveisinnkreving Bommer Bypakke Bodø Kart 1: Kart over Bodø-området med bommer 3.2 Dagens takster og rabatter 2016 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takst (kr.) Rabatt med AutoPass 10 % 10 % Månedstak, antall passeringer pr kalendermåned Timesregel Ja Ja Tabell 2. Dagens takst og rabattsystem Månedstak og timesregelen er gjeldende både internt i bommene i Bypakke Bodø og mot bommen på Vikan. Man betaler i den første bommen man passerer enten det er på Vikan eller i bommene i Bodø sentrum. 4 10

11 3.3 Trafikkutvikling i bomstasjonen fra åpning kjt/d Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Snitt Tabell 3. Det har vært 1,5 års innkreving i bommene, så grunnlaget for å vurdere trafikken er noe begrenset. Men det er ikke noe som tilsier at det er noen spesiell trafikkutvikling i bommene. 3.4 Gjennomsnittsinntekt per passering og inntekter 2016 Gjennomsnittsinntekt per passering og inntekter for 2016 fra månedsrapporter fra selskapet. Sum passeringer kjt/år Andel Sum inntekt kr/år Snitt inntekt per passering kr Takstgruppe ,6 % ,76 Takstgruppe ,1 % ,19 Ukjent ,4% - - Totalt % ,84 Tabell 4. Inntekt per passering er betydelig lavere enn rabattert utgangstakst, spesielt for kjøretøy i takstgruppe 2. Hovedårsak er timesregelen. Se tabell 5. Av ukjente kjøretøy er det rimelig å anta at dette er kjøretøy i takstgruppe

12 3.5 Antall passeringer, antall og andel uten brikke Tall fra månedsrapporter selskapet Antall passeringer Med brikke Miljøkjt. Offentlig transport Øvrig fritak, avskrevet mm Månedstak Timesregel Antall % 91 % 5,1 % 0,9 % 1,8 % 4,3 % 32,0 % Tabell 5. Brikkeandelen har vært på rundt 90 % siden innkrevingen startet. Sannsynligvis vil dette øke noe fremover, og det legges til grunn en brikkeandel på 92 % i Andelen miljøkjøretøy har økt fra om lag 3,1 % i åpningsmånedene i 2015 til 6,5 % i juni Denne utviklingen vil sannsynligvis fortsette, og for 2018 legges det til grunn en andel miljøkjøretøy på 8 %. 3.6 Oppsummering dagens system Økonomien i prosjektet er ikke spesielt god da inntektene er noe lavere enn forutsatt. Men prosjekter er stipulert nedbetalt innenfor opprinnelig nedbetalingsperiode. Dagens system har en takst på henholdsvis 15 kr og 45 kr for takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Det er 10 % rabatt for alle med AutoPass-avtale. Det er samordning med innkrevingen i bommen på Vikan med månedstak på 80 pr. kalendermåned og timesregel. Ellers er det ordinere fritaksregler i henhold til standard takstretningslinjer. Gjennomsnittlig inntekt per passering var i 2016 på 7,76 kr for takstgruppe 1 og 12,19 kr for takstgruppe 2. Samlet for begge takstgruppene er snittinntekten pr passering på 7,84 kr. 6 12

13 4. Forslag til nytt takst- og rabattsystem 4.1 Utgangspunkt for framtidig takst Anslag passeringsinntekt 2017: 167 mill. kroner Trafikktall som for 2016, ingen trafikkvekst er lagt inn i beregningene. Rabatt: 20 % for takstgruppe 1. Andel ikke betalende, inntektsbortfall pga fritak, timesregel mm er basert på erfaringstall fra 2016, med justering for utvikling av brikkeandel. Andel med brikke for tunge kjøretøy er satt til 100 % Økning i antall el-biler fra 5,6 % til 8 % i 2018 Forslag til nye takster med nytt takst- og rabattsystem er forsøkt justert til å ha tilnærmet samme betaling per passering i snitt som i dag for de ulike takstgruppene, justert for prisstigning. Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for takstgruppe 1 med brikke er en økning fra dagens 10 %, Den nye taksten må øke noe for å kompensere for dette. Andel med brikker vil sannsynligvis øke noe, i beregningene er det lagt til grunn 92 % brikkeandel Takstgruppe 2 vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. 4.2 Forslag til takster og rabatter som følge av nytt takst og rabattsystem Forslag til nye takster Takst Rabatt Betaling med rabatt (kr) Snitt betaling per passering (kr) Takstgruppe 1 Kr % 14,4 8,0 Takstgruppe 2 Kr ,0 12,5 Snitt 8,2 Tabell 6. De foreslåtte takstene gir en inntekt på henholdsvis 157,1 mill. kroner og 10,6 mill. kroner for takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Samlet 167,7 millioner kroner i Følsomhetsvurdering av ulike takster. Takster (kr) Beregnede inntekter (mill. kr) Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Totalt ,7 10,1 149, ,4 10,4 158, ,1 10,6 167, ,9 10,9 176,8 Tabell 7. Inntekter med ulike takster. 7 13

14 4.3 Konsekvenser som følge av tilskuddsordningen I retningslinjene til tilskuddsordningen er det satt krav til at man skal sette ned takstene med ca. 10 %. I tilskudd blir det bevilget 20 millioner kroner for Bypakke Bodø. I takst tilsvarer dette med utgangspunkt i forlag til endring av takster som følge av endret takst og rabattsystem en takst for takstgruppe 1 på 16,2 kr og 38,7 kr for takstgruppe 2. Hvis man tar utgangspunkt i betaling pr passering tilsvarer 10 % reduksjon en gjennomsnittsinntekt på 7,24 kr og 11,53 kr på henholdsvis takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Det er ikke hensiktsmessig med takster som ikke er i hele kroner og det foreslås å legge en takst på 16 kr for takstgruppe 1 og 36 kr for takstgruppe 2 til grunn. Sammenstilling av forslag til takster med endret takst og rabattsystem og tilskudd. For dagens system er det statistikk for 2016 i tabellen. Takster (kr) Inntekt per passering(kr) Inntekter Bompenger Takstgruppe Tilskudd Totalt Dagens system ,65 12,19 150,3 10,1 160,4 Nytt takst og rabattsystem ,00 12,82 157,1 10,6 167,7 Med tilskudd ,11 11,74 140,0 9, ,1 Tabell 8. Som vist vil man få inn ca. 1,4 millioner kroner mer enn inntekstprognosene uten takst og rabattendring. Men man oppfyller kravet til minimum 10 % reduksjon av takst og en ytterligere reduksjon av takst vil gi for lite inntekter. 1 kr i takst tilsvarer rund 9 millioner kroner i endring av inntekter. 4.4 Usikkerhetsfaktorer Det er noe usikkerhet i tallgrunnlaget fra bompengeselskapet da innkrevingen ikke har vært i drift så lenge. Inntekt per passering er en del lavere enn forutsatt for prosjektet og endringer som påvirker økonomien i prosjektet i negativ retning kan derfor være kritisk. Men det er ikke noe som tilsier at de relativt små endringene i betaling og takster som følge av omleggingen vil påvirke trafikken og økonomien i prosjektet 8 14

15 5. Oppsummering Prosjektet rv. 80 Bypakke Bodø har i dag en rabatt på 10 % for alle med AutoPass-avtale. Det er lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. I tillegg er tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene vurdert, og der målet med ordningen er å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 %. Tilskuddsordningen gjelder kun prosjekt på riksveg, og prosjektet inngår i tilskuddsordningen. Omleggingen skal isolert sett ikke føre til en kostnadsomfordeling mellom lette og tunge kjøretøy. Dette gjelder med utgangspunkt i hva som faktisk blir belastet de enkelte takstgruppene, dvs. betaling etter rabatt. Det er videre en forutsetning at inntektene skal være på samme nivå som før omleggingen. Det er også kun prosjekter som slutter seg til de nye regionale bompengeselskapene, og som legger om til nytt takst- og rabattstruktur, som vil kunne få tilskudd. Bompengeselskapene må søke om tilskudd og samtidig dokumentere takstreduksjon og tilslutning til ny organisering. Fordelene med ensretting av rabattstrukturen vil være størst for prosjekter som skal inngå i de nye regionale bompengeselskapene. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke vil være krav fra statens side om at prosjekter som legges til de regionale bompengeselskapene legger om til standardisert rabattordning. Det er ventet at stordriftsfordelene for de nye regionale bompengeselskapene, i første omgang, vil komme som resultat av omlegging til et felles takst- og rabattsystem. Beregning av ny takst tilsier at takstene for lette kjøretøy bør være forholdsvis lik eksisterende takst, men noe høyere. Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for takstgruppe 1 med AutoPass-avtale er en økning fra dagens 10 %. Takstgruppe 2 vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. Dette tilsier at for å nå oppgitt anslag for passeringsinntekt for 2018 på 167 mill. kroner bør taksten for lette kjøretøy være 16 kr og tunge kjøretøy 36 kr. Dette gir en beregnet inntekt inkludert tilskudd på ca. 169 mill. kroner. Betalingssystemet er forsøkt å holdes så enkelt og forståelig som mulig for brukerne. Det er lagt til grunn flat takst, og brukerne i takstgruppe 1 (lette kjøretøy) som har passeringsbrikke vil oppnå 20 % rabatt ved passering. Uten passeringsbrikke vil det ikke gis rabatt. Timesregel og passeringstak videreføres. Dette er i tråd med rammene for omleggingen av takst- og rabattsystemet som skal i større grad brukes for å kompensere for lokale rabatter. Den framtidige rabattordningen må sees i sammenheng med den nye tilskuddsordningen. Tilskuddet er videre ment å motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen, og bompengeselskapet Veipakke Salten AS kan motta om lag 20 mill. kroner for det aktuelle prosjektet. De folkevalgte skal ved fastsetting av takstnivå vurdere om det er samsvar mellom trafikantenes kostnad og nytte. Innføring av nytt takst- og rabattsystem, samt den nye tilskuddsordningen skal gi de samme inntekter for prosjektet som det var før endringen. Det betyr at det ikke vil være behov for Bodø kommune og Nordland fylkeskommune å fatte nye garantivedtak. Statens vegvesen Region nord har utarbeidet et faglig grunnlag for en slik omlegging til nytt takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen 10 % takstreduksjon for prosjekt rv. 80 Bypakke Bodø. Dette vil bli oversendt Bodø kommune og Nordland fylkeskommune i løpet av høsten 2017 for endelig lokalpolitisk vedtak. Forventet implementering med forbehold om lokalpolitisk aksept er vinter

16 Forslag til nye takster med nytt takst og rabattopplegg og tilskuddsordning Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takst Rabatt med AutoPass-avtale 20% - Tabell

17 Grunnlagsdokument for rv. 80 Løding-Vikan som gjelder omlegging av takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen 10 % takstreduksjon i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt 1. Bakgrunn Gjennom behandling av Prop. 1 S Tillegg 2/Innst. 13 S ( ), samt Meld. St. 25 ( ) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 6. november 2015, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. I tillegg ga Stortinget tilslutning til tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene i forbindelse med statsbudsjettet for Målet med ordningen er å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 % i de prosjektene som mottar tilskudd. Tilskuddsordningen gjelder kun prosjekt på riksveg. Omleggingene baseres på lokalpolitiske vedtak. I dag benyttes to takstgrupper: Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt alle personbiler uavhengig av vekt i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig brikke og avtale. Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler som er registrert i kjøretøykategori M1 i Auto-sys med gyldig brikke og avtale. Kjøretøykategori M1 fanger opp de fleste campingbilene og enkelte andre større personbiler. I det nye systemet økes den generelle brikkerabatten fra 10 % til 20 % for kjøretøy under 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 1 i nytt system). Det legges ikke opp til brikkerabatt for takstgruppe 2, unntatt biler i kjøretøygruppe M1. Skillet mellom lette og tunge kjøretøy har blitt begrunnet med at tunge kjøretøy normalt vil ha høyere nytte av forbedret vegstandard enn lette. Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det opprettet en ny post 75 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Bevilgningen i 2017 er på 502,8 mill. kroner. Forvaltningen av ovennevnte tilskuddsordningen er delegert til Vegdirektoratet. Ordningen er søknadsbasert. Hovedformålet med den nye ordningen er å redusere bompengebelastning for bilistene, men tilskuddet er også ment å motivere dagens bompengeselskaper til å slutte seg til bompengereformen som nå gjennomføres. I reformen skal dagens over 60 bompengeselskap omgjøres til fem nye regionale bompengeselskaper, samt legge om til ny takst- og rabattstruktur. Formålet er å kutte kostnader, slik at mer av bompenger går til å betale for veien og mindre går til drift og administrasjon. Målet er med andre ord å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 % i de prosjektene som mottar tilskudd. Tilsagn om årlig tilskudd setter krav til at bompengeselskapene gir sin tilslutning til følgende: Det aktuelle bompengeprosjektet legges til ett av de regionale bompengeselskapene. Takstene og rabattene for bompengeprosjektet legges om i tråd med den nye takst- og rabattstrukturen som ble fastsatt ved stortingsbehandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2 ( ) / Innst. 13 S ( ). Gjennomsnittstakstene reduseres med minimum 10 %. I henhold til ST. prp. nr. 63S ( ) «Utbygging og finansiering av rv. 80 Løding-Vikan i Bodø kommune i Nordland (Vegpakke Salten fase 2a) og auke av fullmaktsgrensa for forskottering i 2011» omfattes prosjektet bygging av Tverlandet bru med tilførselsveger. Rv. 80 er den sentrale trafikkåren for vegtransport fra E6 til Bodø. Den er også viktig for mange pendlere mellom Salten og Bodø. Trafikken mellom tettstedet Løding og Bodø sentrum er så stor at den utgjør ett problem for både trafikantene og nærmiljøet langs vegen. 1 17

18 Ny bru til Tverlandet med tilførselsveger vil redusere kjørelengden mellom Løding og Bodø med ca. 2 km, samt fjerne en rasutsatt strekning ved Hopshamran. I Prop. 63 S. har prosjektet rv. 80 Løding-Vikan et samlet kostnadsoverslag på 526 mill. i 2011-kroner. Finansieringsplanen viser statlige midler på 316 mill. kroner og bompenger på 210 mill. kroner. For prosjektet på rv. 80 skal 40 % av kostnadene finansieres med bompenger. Bompengeselskapet og staten skal dekke kostnadsøkningen med inntil kostnadsrammen på 629 mill. kroner fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger. Kostnadsøkning utover kostnadsrammen er staten sitt ansvar. Bodø kommune fattet 10. desember 2009 vedtak om delvis bompengefinansiert utbygging av Vegpakke Salten fase 2a, samt at Nordland fylkeskommune sluttet seg til delvis bompengefinansiert utbygging av Vegpakke Salten fase 2a den 15. februar I henhold til Prop. 131 S ( ) «Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Bodø kommune (Bypakke Bodø) og endra takts- og rabattopplegg for rv. 80 Løding-Vikan (Tverlandsbrua)» skal rv. Løding-Vikan samordnes med Bypakke Bodø. Løsningen innebærer at rv. 80 Løding-Vikan og Bypakke Bodø får samme passeringstak på 80 passeringer i måneden, timesregelen skal gjelde i begge prosjektene samt endring av rabatt ved passering av brikke til 10 %. Det ble beregnet at disse endringene kom til å øke nedbetalingstiden på rv. 80 Løding-Vikan fra ca. 5 til ca. 7 år. Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i igangsatte prosjekter, herunder rv. 80 Løding-Vikan i Bodø kommune i Nordland. Før tilskudd kan utbetales må det foreligge entydige vedtak fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om at prosjektet skal legge om til nytt takst- og rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 ( ), vedtak fra selskapets eiere om at selskapet går inn i ett av de regionale bompengeselskapene og søknad fra bompengeselskapet om å sette ned takstene med minst 10 %. For å få utbetalt tilskudd for 2017, må kopi av ovennevnte vedtak og godkjent takstsøknad være sendt Vegdirektoratet innen 1. november De to nevnte ordninger henger sammen, og det anses som viktig at ordningene sees i sammenheng opp mot de lokalpolitiske vedtak og frister som gjelder. 2 18

19 2. Status for bompengeselskapets økonomi Ansvarlig for bompengeordningen er Veipakke Salten AS. Selskapet har som formål å ivareta drift og finansiering av bompengeprosjekter i Salten - administrere bompengeinnkrevingen og forvalte bompengemidlene. En omlegging av takst og rabattsystem vil kunne medføre at bompengeselskapets administrasjons- og innkrevingskostnader reduseres som følge av en betydelig forenkling av innkrevingssystemet, blant annet i bakenforliggende IKT-systemer. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene og rette opp uheldige fordelingseffekter. Passeringsinntekter for 2016 er på 41,9 mill. kroner. Antall passeringer i 2016 er om lag 3,2 millioner lette kjøretøy og 0,2 millioner tunge kjøretøy. Gjennomsnittlig inntekt per passering er 12,36 kroner. Driftskostnader uten avskrivning er på rundt 2,7 mill. kroner. Selskapet hadde et lån på 150 mill. kroner ved utgangen av 2016 hvor effektiv lånerente inkludert sikring (100 %) er på 4,58 % (fast rente). Nedbetalingstiden er satt til Viser for øvrig til tabell 1. Passeringsinntekter Kostnader eksklusiv avskrivninger Gjennomsnittlig inntekt per passering Lån per kr kr 12,36 kr kr Antall passeringer lette kjøretøy Antall passeringer tunge kjøretøy Forventet nedbetalingstid År 2020 Effektiv rente (100 % sikring) 4,58 % Tabell 1 Selskapets økonomi er vurdert som god, og prosjektet ventes nedbetalt innenfor godkjent innkrevingsperiode, det vil si nedbetalt etter dagens situasjon innen fristen. 3 19

20 3. Kort beskrivelse av dagens bompengeopplegg 3.1 Dagens bompengeopplegg Antall bomstasjoner: 1 Plassering av bomstasjonen: rv. 80, hp 4, meter 1700 (ved Vikan) Toveisinnkreving Bom rv. 80 Vikan Kart 1: Kart over Bodø-området, som viser plassering av aktuell bomstasjon 3.2 Dagens takster og rabatter 2016 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takst (kr.) Rabatt med AutoPass 10 % 10 % Månedstak, antall passeringer pr kalendermåned Timesregel Ja Ja Tabell 2. Dagens takst og rabattsystem Månedstak og timesregelen er gjeldende både internt i bommen på Vikan og mot bommene i Bypakke Bodø. Man betaler i den første bommen man passerer enten det er på Vikan eller i bommene i Bodø sentrum. 4 20

21 3.3 Trafikkutvikling i bomstasjonen fra åpning kjt/d Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Snitt Tabell 3. Trafikken har hatt en vekst i hele innkrevingsperioden, i oktober 2015 ble det innkreving i Bypakke Bodø. Dette har ikke hatt noen merkbar innvirkning på trafikkutviklingen på Vikan. 3.4 Statistikk ulike takstgrupper med dagens ordning. Gjennomsnittsinntekt per passering og inntekter for 2016 fra månedsrapporter fra selskapet Sum passeringer kjt/år Andel Sum inntekt kr/år Snitt inntekt per passering kr Takstgruppe ,5 % ,23 Takstgruppe ,6 % ,49 Ukjent ,9 % - - Totalt % ,36 Tabell 4. Inntekt per passering er betydelig lavere enn rabattert utgangstakst. Hovedårsak er timesregel mot Bypakke Bodø og fritaksordninger for offentlig transport, miljøkjøretøy m.m. Se tabell 5. Gjennomsnittsinntekten per passering før Bypakke Bodø ble satt i drift var på ca. 18,8 kr. 5 21

22 3.5 Antall passeringer, fritak, og brikkeandel Tall fra månedsrapporter selskapet Antall passeringer Med brikke Miljøkjt. Offentlig transport Øvrig fritak, avskrevet mm Månedstak Timesregel Antall % 85 % 5,1 % 1,0 % 1,4 % 1,5 % 28.9 % Tabell 5. I første hele driftsår(2014) var brikkeandelen på 68%, dette har økt jevnt siden da og var i 2016 på 85 %. Denne utviklingen har fortsatt i 2017 og var i mai 2017 på 88 %. Andelen miljøkjøretøy har økt fra om lag 1,3 % til 5,1 % i samme periode. I 2016 var det avskrevne passeringer, dette utgjør ca. 1 % av passeringene og har vært stabilt i hele innkrevingsperioden. 3.6 Oppsummering Økonomien i prosjektet er god og stipulert nedbetalingstidspunkt er i løpet av tredje kvartal Dagens system har en takst på henholdsvis 21 kr og 42 kr for takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Det er 10 % rabatt for alle med AutoPass-avtale. Det er samordning med innkrevingen i Bypakke Bodø med månedstak på 80 pr. kalendermåned og timesregel. Ellers er det ordinere fritaksregler i henhold til standard takstretningslinjer. Det er en økende brikkeandel på passeringer som nærmer seg 90 %, og gjennomsnittlig inntekt per passering var i 2016 på 12,23 kr for takstgruppe 1 og 16,49 kr for takstgruppe 2. Samlet for begge takstgruppene er snittinntekten pr passering på 12,36 kr. 6 22

23 4. Forslag til nytt takst- og rabattsystem 4.1 Utgangspunkt for framtidig takst Anslag passeringsinntekt 2017: 41,5 mill. kroner, 2018: 43,0 mill. kroner (fra selskapet) Rabatt: 20 % for takstgruppe 1 Trafikkvekst på 0,3 % Andel ikke betalende, inntektsbortfall pga. fritak, timesregel m.m. er basert på erfaringstall fra 2016, med justering for utvikling av brikkeandel. Andel med brikke for tunge kjøretøy er satt til 100 % Økning i antall el-biler fra 5,6 % til 6 % i 2018 Forslag til nye takster med nytt takst- og rabattsystem er forsøkt justert til å ha tilnærmet samme betaling per passering i snitt som i dag for de ulike takstgruppene, justert for prisstigning. Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for takstgruppe 1 med brikke er en økning fra dagens 10 %. Den nye taksten må øke noe for å kompensere for dette. Andel med brikker vil sannsynligvis øke noe, i beregningene er det lagt til grunn 90 % brikkeandel. Takstgruppe 2 vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. 4.2 Forslag til takster og rabatter som følge av nytt takst og rabattsystem Forslag til nye takster Takst Rabatt Betaling med rabatt (kr) Snitt betaling per passering (kr) Takstgruppe 1 Kr % 20,0 12,56 Takstgruppe 2 Kr ,0 16,24 Snitt 12,76 Tabell 6. De foreslåtte takstene gir en inntekt på henholdsvis 40,3 mill. kroner og 3,1 mill. kroner for takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Samlet 43,4 millioner kroner i Følsomhetsvurdering av ulike takster Takster (kr) Beregnede inntekter (mill. kr) Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Totalt ,1 2,9 40, ,7 3,0 41, ,3 3,1 43, ,0 3,2 45,1 Tabell 7. Inntekter med ulike takster 7 23

24 4.3 Konsekvenser som følge av tilskuddsordningen I retningslinjene til tilskuddsordningen er det satt krav til at man skal sette ned takstene med ca. 10 %. For dette prosjektet er det bevilget 5 millioner kroner i tilskudd. I takst tilsvarer dette med utgangspunkt i forlag til endring av takster som følge av endret takst og rabattsystem en takst for takstgruppe 1 på 22,5 kr og 34,2 kr for takstgruppe 2. Hvis man tar utgangspunkt i betaling pr passering tilsvarer 10 % reduksjon en gjennomsnittsinntekt på 11,3 kr og 14,9 kr på henholdsvis takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Det er ikke hensiktsmessig med takster som ikke er i hele kroner og det foreslås å legge en takst på 22 kr for takstgruppe 1 og 34 kr for takstgruppe 2 til grunn. En krone i takst for takstgruppe 1 tilsvarer rundt 1,6 millioner kroner i året i inntektsendringer. Sammenstilling av forslag til takster med endret takst og rabattsystem og tilskudd. For dagens system er det statistikk for 2016 i tabellen. Takster (kr.) Inntekt per passering(kr) Inntekter Bompenger Takstgruppe Tilskudd Totalt Dagens system ,23 16,49 38,8 3,1 41,9 Nytt takst og rabattsystem ,56 16,24 40,3 3,1 43,4 Med tilskudd ,05 14,49 35,5 2,7 5 43,2 Tabell Usikkerhetsfaktorer Man har hatt noen års drift på Vikan og grunnlaget for å vurdere økonomiern og trafikken vurderes som godt. Samordning og nærhet til bommene i Bypakke Bodø gjør at utviklingen i Bypakken har har innvirkning på økonomien i bommen på Vikan. De se største usikkerhetsfaktorene er trafikkutvikling og andel miljøkjøretøy. 8 24

25 5. Oppsummering Prosjektet rv. 80 Løding-Vikan har i dag rabatt på 10% for alle med AutoPass-avtale. Brikkeandelen har økt fra 68 % ved innkrevingsstart i 2014 til i 85 % i Det er grunn til å tro at dette vil øke. Prosjektet har god økonomi og ligger i rute til å bli nedbetalt innenfor forutsatt nedbetalingstid i Det er lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. I tillegg er tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene vurdert, og der målet med ordningen er å redusere gjennomsnittlig bompengetakst med minimum 10 %. Tilskuddsordningen gjelder kun prosjekt på riksveg, og prosjektet inngår i tilskuddsordningen. Omleggingen skal isolert sett ikke føre til en kostnadsomfordeling mellom lette og tunge kjøretøy. Dette gjelder med utgangspunkt i hva som faktisk blir belastet de enkelte takstgruppene, dvs. betaling etter rabatt. Det er videre en forutsetning at inntektene samlet skal være på samme nivå som før omleggingen. Fordelene med ensretting av rabattstrukturen vil være størst for prosjekter som skal inngå i de nye regionale bompengeselskapene. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke vil være krav fra statens side om at prosjekter som legges til de regionale bompengeselskapene legger om til standardisert rabattordning. Det er ventet at stordriftsfordelene for de nye regionale bompengeselskapene, i første omgang, vil komme som resultat av omlegging til et felles takst- og rabattsystem. Beregning av ny takst tilsier at takstene for lette kjøretøy bør være forholdsvis lik eksisterende takst, men noe høyere. Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for takstgruppe 1 med AutoPass-avtale er en økning fra dagens 10 %. Takstgruppe 2 vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. Betalingssystemet er forsøkt å holdes så enkelt og forståelig som mulig for brukerne. Det er lagt til grunn flat takst, og brukerne i takstgruppe 1 (lette kjøretøy) som har passeringsbrikke vil oppnå 20 % rabatt ved passering. Uten passeringsbrikke vil det ikke gis rabatt. Timesregel og passeringstak videreføres. Den framtidige rabattordningen må sees i sammenheng med den nye tilskuddsordningen. Tilskuddet er videre ment å motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen, og bompengeselskapet Veipakke Salten AS kan motta 5 mill. kroner for det aktuelle prosjektet. De folkevalgte skal ved fastsetting av takstnivå vurdere om det er samsvar mellom trafikantenes kostnad og nytte. Innføring av nytt takst- og rabattsystem, samt den nye tilskuddsordningen skal gi om lag de samme inntekter for prosjektet som det var før endringen. Det betyr at det ikke vil være behov for Bodø kommune og Nordland fylkeskommune å fatte nye garantivedtak. Statens vegvesen Region nord har utarbeidet et faglig grunnlag for en slik omlegging til nytt takst- og rabattsystem og tilskuddsordningen 10 % takstreduksjon for prosjekt rv. 80 Løding - Vikan. Dette vil bli oversendt Bodø kommune og Nordland fylkeskommune i løpet av høsten 2017 for endelig lokalpolitisk vedtak. Forventet implementering med forbehold om lokalpolitisk aksept er vinter Forslag til nye takster med nytt takst og rabattopplegg og tilskuddsordning. Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takst Rabatt med AutoPass-avtale 20% - Tabell

Rv. 80 Røvika - Strømsnes, fv. 17 Tverlandet - Godøystraumen omlegging av takst- og rabattsystem i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt

Rv. 80 Røvika - Strømsnes, fv. 17 Tverlandet - Godøystraumen omlegging av takst- og rabattsystem i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Monica Kolberg / 75552899 16/295-4 10.05.2017 Rv. 80 Røvika - Strømsnes,

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2017/2992-2 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap Utvalg

Detaljer

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/28476-67 31.03.2017 Omlegging av takst og rabattsystemet

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Saknr. 17/306-3 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst og rabattstruktur på strekningen fv 255 Jørstad Segelstad bru

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst og rabattstruktur på strekningen fv 255 Jørstad Segelstad bru Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Wilberg /

Detaljer

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal

Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal Arkiv: Q33 Arkivsaksnr: 2017/1212-2 Saksbehandler: Ole Christian Iversen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal

Detaljer

Statens vegvesen. Saksbehandler/telefonz Knut Erik Bjerkan / OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR NAMDAL BOMPENGBELSKAP

Statens vegvesen. Saksbehandler/telefonz Knut Erik Bjerkan / OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR NAMDAL BOMPENGBELSKAP W/smz Statens vegvesen Likelydende brev se vedlagt Iiste Behandlende enhet: Region midt Saksbehandler/telefonz Knut Erik Bjerkan / 71274210 Vår referanse: 16/28476-83 Deres referanse: Vår dato: 22.03.201

Detaljer

Omlegging av takst og rabattstruktur Fosenvegene AS, Krinsvatnet bomstasjon

Omlegging av takst og rabattstruktur Fosenvegene AS, Krinsvatnet bomstasjon Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Knut Erik Bjerkan / 71274210 16/28476-80 24.03.2017 Omlegging av

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q33 Arkivsaksnr: 2016/8252-3 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Bompengeprosjekter i Nord- og Sør-Trøndelag - omlegging av takst- og

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 12/2878. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 12/2878. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 12/2878 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 29.05.2017 Kommunestyret 19.06.2017 OMLEGGING AV TAKST- OG RABATTSYSTEM FOR T-FOBINDELSEN Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 12/2116 Lnr.: 22526/16 Ark.: PLAN 12/2116 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold E16 Eggemoen - Olum. Lokalpolitisk behandling av bompengeutredningen Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

Bompengereformen og Vegpakke Salten

Bompengereformen og Vegpakke Salten Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.05.2017 23299/2017 2017/10690 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Bompengereformen og Vegpakke Salten Rådmannens

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Region øst 5. november 2008 2 Sammendrag

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14.

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14. MO i TATT 1 -åokt 2ei1 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Z^ < n'.''t ' 2011 [ololoqoic^ - /a Bøm1 o^^^vegsel ska p Bremnes, 14. oktober 2011 TAKSTSØKNAD FOR BØMLOPAKKEN Vi viser til

Detaljer

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Komite for samferdsel Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at Bypakke Bodø vil bli en god veg- og

Detaljer

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr: 2017/1494-3 Saksbehandler: Ole Christian Iversen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 171 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet Tonsvatnet og Bjørgokrysset Nedre Øydgarden i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

Møte Veipakke Salten AS

Møte Veipakke Salten AS Møte Veipakke Salten AS 19. mai 2017 Frode Enoksen, styreleder Bompengeselskap Nord AS Erling Bortne, adm direktør Bompengeselskap Nord AS 1 Bompengeselskap Nord AS Våren 2015 Stortingsmeld. 25 «På rett

Detaljer

Statens vegvesen. 1. Bakgrunn Vi viser til vårt brev av vedrørende «Omlegging til ny takst - og rabattstruktur

Statens vegvesen. 1. Bakgrunn Vi viser til vårt brev av vedrørende «Omlegging til ny takst - og rabattstruktur Statens vegvesen Sandsveien 1 2740 ROA Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region øst Knut Wilberg / 91 1 991 58 1 6/28476-45 03.01.201 7 Forslag

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer)

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Orientering for Levanger kommunestyre Arild Nygård - fagansvarlig bompengeprosesser Levanger 10. mai 2017 Hva sier Meld. St. 25 (2014-2015) om hvordan

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2016 2015/1602-2745/2016 / 255 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

Detaljer

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 6 S (2012 2013) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Tilråding

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06.2013 Tid: 1000 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/13 13/290 FORSLAG TIL TAKSTER PÅ FV

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Kommunal valgnemnd Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: 08.12.2016 i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 101 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus St.prp. nr. 47 (2003 2004) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. mars 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Rv

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Gunnar Schultz, Gran kommune Ivar Odnes, Oppland fylkeskommune

Gunnar Schultz, Gran kommune Ivar Odnes, Oppland fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 02.12.2016 kl. 9:00 Sted: Hadeland Videregående Skole Arkivsak: 16/00195 Møtt: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Harald Tyrdal, Lunner

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Rådhuset Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: I bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 17:00 17:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 17:00 17:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 25.03.2015 Tidspunkt: 17:00 17:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Grete Bækken Mollan Varaordfører AP Anita

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Saksutskrift Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/01961-12 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 14.06.2017 64/17

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00 16:30

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00 16:30 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland St.prp. nr. 59 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/178774-2 14.03.2017 Vurdering

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 46 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum Skaret i Akershus og Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 1 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Omtale av prosjektet 4 3. Lokalpolitisk behandling 5 4. Trafikkgrunnlag 8 5. Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 5.1 Statlige midler 9 5.2 Bompengeopplegg 10 5.3 Følsomhetsvurderinger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret. Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret. Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr. Askøypakken - inntekter, kostnadsutvikling og fremdrift Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr.: 2016/2524-5

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotell Nordlys Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Bystyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotell Nordlys Dato: Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Bystyret Thon Hotell Nordlys Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 17:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit snarest

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE

SITUASJONSBESKRIVELSE Partnerskapet SITUASJONSBESKRIVELSE Sammenvevd bo- og arbeidsmarked Høy andel av samlet vekst i landsdelen Spredt bosetting Sterk vekst i biltrafikken -rushtidsproblematikk For lav kollektiv- og sykkelandel

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

Omlegging til nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekt i Hordaland -uttale

Omlegging til nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekt i Hordaland -uttale SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2017/15541-4 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 18.10.2017 Fylkesutvalet 26.10.2017 Omlegging til

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram

Detaljer

Utvidet finansiering Harstadpakken

Utvidet finansiering Harstadpakken Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Trine-Lise W Fossland / 16/154555-3

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti JournalpostID: 10/5361 Komité for samferdsel Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen 24.01.2017 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 31.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Organisasjonsutvalget Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust Wang, Magna Svendsen, Kai Werner Evensen,

Detaljer

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 S Æ R U T S K R I F T Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 Saksbehandler: Kjell Gunnar Olsen Arkiv/arkivsaksnr.: Q33 10/1597 Forslag til justering

Detaljer

E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger

E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger Saknr. 16/2125-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.11.2017 Fra kl: 09:00 Til kl: 11:15 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 41 (2007 2008) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2013/4191-26561/2016 Arkiv: Q10 Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 59/16 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 13:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 INNLEDNING OG ANBEFALNING...3 2. BAKGRUNN...4 Kommunedelplan...4 Reguleringsplan...4 Handlingsprogram for 2010 2019...5 3. PROSJEKTBESKRIVELSE...5

Detaljer

Birkenes kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00.

Birkenes kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00. Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00. Møtet er åpent for publikum. Møterom Flaksvann Kommunehuset. SAKSLISTE 022/10 Forslag til justering av bompengeinnkrevingen

Detaljer

Vegdirektørens time Signaler og forventninger til bompengeprosjekter og bompengeselskapene. Fung. vegdirektør Lars Aksnes

Vegdirektørens time Signaler og forventninger til bompengeprosjekter og bompengeselskapene. Fung. vegdirektør Lars Aksnes Vegdirektørens time Signaler og forventninger til bompengeprosjekter og bompengeselskapene Fung. vegdirektør Lars Aksnes Innledning Bompenger blir et stadig viktigere instrument for vegfinansiering, tross

Detaljer

Bompenger fra A til Å.

Bompenger fra A til Å. Bompenger fra A til Å. Lover, reguleringer, organisering Åge K. Jensen Faggruppeleder Statens vegvesen Vegdirektoratet Disposisjon Rammebetingelser Saksbehandlingen i bompengesaker Innhold krav til dokumentasjon

Detaljer

Prop. 133 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 133 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 133 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 2 Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

Vurdering av konsekvenser ved omlegging av takst- og rabattstruktur. Notat som grunnlag for lokalpolitisk behandling

Vurdering av konsekvenser ved omlegging av takst- og rabattstruktur. Notat som grunnlag for lokalpolitisk behandling Vurdering av konsekvenser ved omlegging av takst- og rabattstruktur Notat som grunnlag for lokalpolitisk behandling Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S / Innst. 13 S (2015-2016) er det vedtatt

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer