1 Innledning. 2 Vår arbeidsplass. 3 Forretningsmessig atferd. 4 Personlig atferd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innledning. 2 Vår arbeidsplass. 3 Forretningsmessig atferd. 4 Personlig atferd"

Transkript

1 CODE OF CONDUCT

2 1 Innledning 1.1 Konsernsjefens ord Våre verdier Omfang og ansvar 5 2 Vår arbeidsplass 2.1 Åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon Diskriminering og trakassering Personvern og taushetsplikt Samfunnsansvar Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Varsling 10 3 Forretningsmessig atferd 3.1 Kundebehandling Konkurranse Transparens og etterrettelighet Compliance og etterlevelse Hvitvasking (AML) og terrorfinansiering (CTF) Skatt Rapportering av finansiell og ikke-finansiell informasjon Konfidensialitet 14 4 Personlig atferd 4.1 Beskytte DNBs verdier og informasjon Interessekonflikt Korrupsjon Innsideinformasjon Misbruk av rusmidler Bruk av selskapets eiendeler 19

3 1 innledning Code of Conduct er et dokument på øverste nivå i strukturen for styringsdokumenter i DNB. Det må ses i sammenheng med øvrige styrende dokumenter, spesielt Virksomhetsstyringsdokumentet. Hensikten er å beskrive hva som er DNBs etiske standard, og hvordan vi skal opptre for å opprettholde denne standarden.

4 4 Er du i tvil skal du alltid rådføre deg. Dokumentet er inndelt i fire kapitler: 1. Innledning, som beskriver de overordnede forventningene og virkeområde. 2. Vår arbeidsplass, som beskriver hvordan DNB skal være som selskap. 3. Forretningsmessig atferd, om hvordan vi skal opptre i en forretningsmessig sammenheng. 4. Personlig atferd, om hvordan vi skal opptre som enkeltpersoner. Code of Conduct er godkjent av styret i DNB ASA. 1.1 Konsernsjefens ord Vår forretningsmodell og samfunnsrolle bygger på at vi har tillit. Derfor er etikk svært viktig. Når man jobber med andre menneskers verdier som vi gjør, er det en nødvendighet å holde høy etisk standard. Code of Conduct er grunnpilaren i hvordan vi vil at DNBs ansatte skal opptre, og hva hver og en av oss må tenke på i det daglige. Code of Conduct gir ikke alltid konkrete svar på alle spørsmål, men skal være en etisk rettledning som vi skal bruke for gjøre riktige vurderinger og valg. For meg er det en forutsetning at alle i DNB er kjent med og etterlever de etiske retningslinjene i Code of Conduct. Vi må alle ha et forhold til hva som er rett og galt, og vi må hjelpe hverandre med å holde en høy etisk standard. 1.2 Våre verdier Verdiene beskriver hvordan vi skal løse oppdraget, både som organisasjon og som kolleger. Verdiene setter ord på hva vi forventer av hverandre og hva kunder, eiere og omverdenen kan forvente. Vi er nysgjerrige, modige og ansvarlige. Alt det vi gjør skal være i tråd med disse verdiene. Nysgjerrig Vi ønsker hele tiden å forstå mer, slik at vi kan forbedre hverdagen til kundene våre. Vi trives i en verden i endring. Å være nysgjerrig betyr at vi søker ny kunnskap og lærer av erfaringer, slik at vi hele tiden får ny innsikt. Vi er oppriktig interessert i og nysgjerrige på hvordan vi kan gjøre hverdagen bedre for kunder og kolleger. Sammen finner vi gode løsninger. Modig Vi tør å gå foran og drive endring. Vi møter ny konkurranse og endrede kundeforventninger med initiativ og besluttsomhet. Modig innebærer at vi utfordrer etablerte sannheter, gir slipp der det er riktig og sier nei når det er nødvendig. Vi tar beslutninger selv om terrenget er uoversiktlig. Vi står for det vi gjør, innrømmer når vi tar feil og lærer av det. Vi møter utfordringer med handlekraft og er ukuelige i vår tro på at vi kan få det til.

5 5 Ansvarlig Vi skaper verdier på en bærekraftig måte. Vi er åpne og bidrar positivt til samfunnsutviklingen. Vi lytter til dem som har meninger og innsikt om hvilke forventninger samfunnet har til oss. Vi gjør gode vurderinger og tar riktige beslutninger. Vi gjør det enkelt for dem vi snakker med og er forutsigbare i måten vi opptrer på. Vi har alle et ansvar for å gjøre hverandre gode. 1.3 Omfang og ansvar Code of Conduct gjelder for hele DNB i og utenfor Norge, inkludert alle konsernselskaper, med mindre noe annet er spesifisert i de enkelte avsnittene. Dette omfatter styremedlemmer, faste og midlertidige ansatte, innleide vikarer og konsulenter samt andre som opptrer på vegne av DNB (heretter samlet omtalt som «Ansatte»). Det forventes at alle «Ansatte» følger DNBs Code of Conduct. Det forventes også at vi hjelper hverandre med å følge disse reglene, sier fra om noe bør forbedres og varsler ved kritikkverdige forhold. Hvis du er i tvil, skal du i forkant rådføre deg med nærmeste leder eller relevant fagenhet. Eventuelle brudd eller avvik skal håndteres i henhold til konsernets prosesser og prosedyrer for avviks- og hendelseshåndtering. Brudd på disse reglene er ikke akseptabelt, og kan få arbeidsrettslige og/eller strafferettslige konsekvenser. Code of Conduct gjelder alle i DNB alltid.

6 2 Vår arbeidsplass DNB skal være en attraktiv arbeidsplass som kjennetegnes av høy etisk standard. Vi skal ivareta myndighetenes krav og forventninger, kundenes og ansattes behov, samfunnets interesser, DNBs forretningsmessige mål og eiernes forventninger.

7 7 2.1 Åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon Åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon er viktig for å treffe riktige beslutninger og skape et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi kommuniserer eksternt er viktig for vårt omdømme og hvordan vi oppfattes. Vår kommunikasjon skal være rettidig og korrekt. Derfor må vi kommunisere åpent og ærlig både internt og eksternt, uten at det går på bekostning av konfidensialitet, taushetsplikt eller andre forpliktelser. All eksternkommunikasjon skal gjøres i samarbeid med kommunikasjonsenheten i DNB. Ingen andre enn spesifikt utpekte personer skal uttale seg til media på vegne av DNB. Vi kommuniserer åpent, ærlig og tydelig. Du kommuniserer åpent, ærlig og tydelig. Du gir alle interessenter korrekt informasjon til rett tid. Du både gir og mottar tilbakemeldinger med intensjon om å forbedre. Du sier fra om det er noe som ikke er bra. Du beskytter konfidensialitet og tar vare på taushetsplikten. Du uttaler deg kun på vegne av DNB etter avtale med Kommunikasjon, og utviser ekstra varsomhet ved kontakt med media, og ved bruk av sosiale medier. 2.2 Diskriminering og trakassering DNB oppfordrer til mangfold, der mennesker med ulike egenskaper kan samarbeide om å få frem det beste for DNB og DNBs kunder. Vi anerkjenner at alle mennesker er unike og har respekt for enkeltpersoners evner, egenskaper og syn.

8 8 DNB aksepterer ingen form for diskriminering eller trakassering. Dette gjelder både kunder, leverandører, ansatte og andre vi kommer i kontakt med. Med diskriminering menes forskjellsbehandling basert på kjønn, alder, etnisitet, kulturell bakgrunn, religion, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstatus eller politisk overbevisning. Med trakassering menes at noen over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Du behandler alle mennesker med respekt. Belønning og anerkjennelse gis basert på hva du gjør, og ikke hvem du er. 2.3 Personvern og taushetsplikt DNB skal kjennetegnes som et selskap der personvern og taushetsplikt er viktig. Det betyr at kunder, leverandører, «Ansatte» og eiere kan stole på at vi ivaretar personvernet og taushetsplikten. Personvern og taushetsplikt gjelder i alle sammenhenger, både på jobb og privat. Taushetsplikten gjelder overfor både andre «Ansatte» og kunder. Taushetsplikten omfatter også opplysninger om DNBs virksomhet som ikke er offentlig kjent.

9 9 Vi deler aldri taushetsbelagt informasjon uten et rettmessig og tjenstlig behov. Du deler aldri personopplysninger eller taushetsbelagt informasjon med mindre det er et rettmessig og tjenstlig behov for det. Du behandler alltid denne typen informasjon med varsomhet og i tråd med fastsatte regler. Du søker ikke opp opplysninger om andre medarbeidere, kunder eller utenforstående via DNBs systemer når det ikke er nødvendig for utførelsen av ditt arbeid. 2.4 Samfunnsansvar Som et stort norsk finanskonsern har DNB et ansvar for å være samfunnsbevisst og bidra til en bærekraftig, økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i de områder og bransjer hvor konsernet opererer. Dette skal gjenspeiles i alt DNB gjør, herunder ved investeringer og finansiering, slik at DNB kjennetegnes som en ansvarsbevisst samfunnsaktør. Hvordan DNB ivaretar sitt samfunnsansvar er beskrevet i et eget styrende dokument. Du er kjent med og følger fastsatte regler for samfunnsansvar, miljø og bærekraft. 2.5 Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) DNB skal ivareta at alle «Ansatte» har et godt og helsefremmende arbeidsmiljø, fysisk, psykisk og sosialt. Dette skal oppnås gjennom et systematisk HMS-arbeid i samsvar med lover og forskrifter og på grunnlag av risikovurderinger. HMS-arbeidet skal være en integrert del av konsernets daglige drift. Du er kjent med og følger fastsatte rutiner, tiltak og aktiviteter innen arbeidsmiljø, arbeidshelse og sikkerhet. Du er kjent med nødprosedyrer og beredskap der du jobber. Du tar ansvar for egen arbeidssituasjon i ditt daglige arbeid. Du tar ansvar for å bidra til godt arbeidsmiljø og sørger for positiv samhandling med dine kolleger. Du melder fra til ledelse og verneombud dersom du opplever eller observerer noe som påvirker arbeidsmiljøet eller sikkerheten negativt. Du har rett til å motsette deg arbeid i helsefarlige situasjoner.

10 10 Vi varsler om kritikkverdige forhold. 2.6 Varsling En forutsetning for å kunne håndtere problemer på en god og ryddig måte, er å vite hva som faktisk skjer i hele konsernet. Dette er også viktig for å skape en positiv utvikling i konsernet. Derfor skal vi ha et miljø der det er positivt å si fra om forhold som ikke er akseptable. Hvis det ikke fører frem å ta opp saker med leder, leders leder eller aktuell fagenhet, kan det varsles via DNBs varslingskanal. Alle kritikkverdige forhold skal varsles i tråd med regler og rutiner for varsling. Alle varslinger skal behandles med respekt og tas på alvor, og det er ikke akseptabelt med gjengjeldelse som følge av å si ifra eller varsle når dette er utført i god tro. «Ansatte» skal alltid føle seg trygge ved varsling. Det kan varsles anonymt og til en uavhengig part. I varslingssaker skal den «Ansatte» ha tilgang til personlig støtte og veiledning fra en uavhengig part. Du sier fra om forhold som ikke er akseptable til leder, leders leder eller aktuell fagenhet før eventuell varsling. Du er kjent med og følger fastsatte rutiner for internvarsling. Du varsler om kritikkverdige forhold, og sier fra om det som ikke er akseptabelt på arbeidsplassen.

11 3 Forretningsmessig atferd For DNB er det avgjørende å ha tillit både hos myndigheter, eiere, kunder og i markedet. Det er viktig at vår forretningsmessige atferd er slik at merkevare og omdømme beskyttes, og at tilliten ikke svekkes. Det forventes at vi opptrer profesjonelt i vår kontakt med andre, herunder kunder, leverandører, eiere og kollegaer.

12 Vi har alle et ansvar for å bidra til et positivt omdømme og vurdere om det vi gjør kan få negative konsekvenser for DNB Kundebehandling Hvordan DNB behandler kundene er viktig for å bygge tillit og ivareta omdømmet. DNB skal kjennetegnes av høy integritet, tilgjengelighet og transparens i kundebehandlingen. Vi skal behandle alle kunder med respekt og i tråd med god forretningsskikk og bransjenormer. Eventuelle klager fra eksisterende eller tidligere kunder skal tas på alvor, behandles med respekt, og håndteres i samsvar med fastsatte rutiner for klagebehandling. Du ivaretar kundens interesser i forbindelse med salg, rådgivning og annen form for tjenesteytelse. Du er kjent med og følger fastsatte regler og rutiner for behandling av kundeklager. 3.2 Konkurranse DNB er et ansvarlig selskap som behandler alle leverandører og konkurrenter med respekt, og konkurrerer rettferdig og i samsvar med konkurransebestemmelser.

13 13 Vi etterlever lover, regler og avtaleverk. Du er kjent med og følger fastsatte regler og rutiner for anskaffelse og konkurranse. Du lar ikke personlige preferanser påvirke beslutninger og valg av leverandører, produkter eller tjenester. 3.3 Transparens og etterrettelighet Alt det vi gjør skal tåle dagens lys. Det er viktig at vi kan redegjøre for hva vi har gjort, hvordan vi har vurdert og hvilke beslutninger vi har tatt. Du dokumenterer det du gjør i samsvar med de reglene som gjelder for ditt arbeid. Alt det du gjør tåler dagens lys og ivaretar tilliten til DNB. 3.4 Compliance og etterlevelse «Ansatte» skal etterleve lover, regler og avtaleverk i alle deler av DNBs virksomhet. Dette gjelder både eksterne krav og interne regelverk som f.eks. avtaler, policyer, standarder, instrukser, prosesser og rutiner/prosedyrer. I tilfeller der det er avvik skal dette håndteres i samsvar med konsernets rutiner for hendelses- og avvikshåndtering. Der det er overlappende regelverk skal det mest restriktive regelverket gjelde med mindre noe annet er klart definert. Du er kjent med og følger regler og rutiner som gjelder for ditt arbeid. Du rådfører deg med en fagkyndig eller leder om du er i tvil. Du er kjent med og følger fastsatte rutiner for å melde brudd på interne eller eksterne regler. 3.5 Hvitvasking (AML) og terrorfinansiering (CTF) Hvitvasking av penger og terrorfinansiering og/ eller lignende handlinger er et samfunnsproblem alle finanskonsern må ta ansvar for å motarbeide. Dette arbeidet er påkrevd av både norsk og internasjonal lovgivning. DNB skal aktivt motarbeide hvitvasking av penger og finansiering av terror, og skal ikke bidra til slik virksomhet. Du er kjent med og følger fastsatte regler og rutiner for AML og CTF innenfor ditt område. Du kjenner dine kunder og kan identifisere mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Du melder fra ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering i henhold til konsernets rutiner.

14 14 Vi utsetter ikke kundene for unødvendig informasjonssikkerhetsrisiko. 3.6 Skatt Vi skal ikke tilrettelegge, gi råd eller på annen måte bidra til at kunder kan unndra skatt eller avgifter. DNB skal følge skatteregler og internasjonale konvensjoner i alle land der DNB har virksomhet. 3.7 Rapportering av finansiell og ikke-finansiell informasjon Fullstendig, nøyaktig og objektiv rapportering er avgjørende for å ivareta DNBs troverdighet og omdømme. Rapportering skal finne sted til rett tid, til rette instanser og ha korrekt innhold. 3.8 Konfidensialitet DNBs virksomhet er betrodd verdier og informasjon om våre kunder. For å kunne opprettholde denne tilliten skal sikkerhet og beskyttelse av kundenes verdier og informasjon komme i første rekke. Du er kjent med og følger fastsatte regler for skatterapportering innenfor ditt område. Du bidrar ikke til skatteunndragelser eller opptrer slik at det kan oppfattes som medvirkning til skatteunndragelser. Du er kjent med og følger fastsatte regler for skatterapportering som er relevante for din stilling eller funksjon. Du melder fra ved mistanke om skatteunndragelse. Rapportering skal sikre transparens og skal gjøres i henhold til lov- og myndighetskrav, anerkjente standarder og konsernets regler for finansiell og ikke-finansiell rapportering. Du er kjent med og følger fastsatte regler for rapportering innenfor ditt område. Du oppgir riktig og helhetlig informasjon som grunnlag for rapportering. Du er presis i utarbeidelse av grunnlag for rapportering. Kundens data skal beskyttes, og DNB skal ikke utsette kundene for unødvendig risiko. Lover som gjelder for behandling av kundens informasjon skal følges, f.eks. kundenes strategier, børssensitiv informasjon og annen innsideinformasjon. Du er kjent med og følger relevante lover og regler for ditt arbeidsområde. Du ivaretar kundens interesser og behov for konfidensialitet. Du deler informasjon kun med de som har et rettmessig og tjenstlig behov.

15 4 Personlig atferd Hvordan hver enkelt av oss opptrer og blir oppfattet påvirker DNBs omdømme. Det er derfor viktig at vi har høy personlig og faglig integritet, og er ansvarsbevisste.

16 16 Vår personlige atferd er en viktig faktor for å skape tillit til DNB. Vi skal stå for det vi sier og ta ansvar for våre handlinger. 4.1 Beskytte DNBs verdier og informasjon Det meste av DNBs økonomiske og forretningsmessige verdier er digitalisert og tilgjengelig som data på ulike måter og i ulike systemer. DNBs regler for korrekt og sikker behandling av informasjon skal alltid følges. Konsernets sikkerhetskrav er minimum av det som skal følges, og i enkelte tilfeller er det enda strengere regler som gjelder. Det som utarbeides av strategier, forretningsplaner, produkter, konsepter, tjenester, modeller, systemer mv., er DNBs eiendom. Slike immaterielle eiendeler er en del av verdiene som gjør DNB konkurransedyktig, og skal beskyttes mot uvedkommende. Du er kjent med og følger reglene og rutiner for informasjonssikkerhet som gjelder for ditt arbeid. Du melder umiddelbart fra ved brudd på informasjonssikkerheten. Du vurderer alltid hvilke konsekvenser tap av eller skade på data kan få. Du verken distribuerer eller tar med deg verdier og informasjon utenfor DNB uten et tjenstlig behov. Du bruker DNBs verdier og informasjon kun til formålet de er tiltenkt. Vi skal stå for det vi sier og ta ansvar for våre handlinger.

17 Interessekonflikt En interessekonflikt kan oppstå når DNBs interesser og personlige interesser ikke er sammenfallende. Dette kan skyldes nære relasjoner, f.eks. kjærester, ektefelle/samboer, barn eller foreldre og venner. Økonomiske interesser, f.eks. i en kunde-/leverandørrelasjon, eller det å inneha et verv, en rolle eller en funksjon kan også medføre interessekonflikter. Det samme gjelder hvis du som «Ansatt» også er kunde i DNB. En interessekonflikt kan også oppstå mellom krav og forventninger fra myndigheter, kundenes behov og interesser samt DNBs forretningsmessige mål og eiernes forventninger. I DNB skal vi søke å unngå interessekonflikter. Når de oppstår skal vi være åpne om dem og løse dem på en forsvarlig måte. I DNB skal vi søke å unngå interessekonflikter. Når de oppstår skal vi være åpne om dem og løse dem på en forsvarlig måte. Du er kjent med og følger fastsatte regler for verv og håndtering av interessekonflikter. Du unngår situasjoner, profesjonelt og privat, hvor det kan stilles spørsmål ved din uavhengighet, integritet eller lojalitet. Du er åpen om verv, investeringer og andre forpliktelser du har utenfor DNB som kan medføre en interessekonflikt. Du er åpen om personlige og nære relasjoner til andre «Ansatte» i DNB.

18 18 Du tar opp problemstillinger med leder eller aktuell fagenhet hvis du er usikker. Du melder fra dersom du kommer i en situasjon der en interessekonflikt kan oppstå. 4.3 Korrupsjon Korrupsjon er når du gir eller mottar en utilbørlig fordel i tilknytning til din stilling, ditt verv eller i utførelsen av et oppdrag. En fordel kan f.eks. være penger, rabatter, kostnadsdekning, reiser eller deltagelse på arrangementer. DNB har nulltoleranse for alle former for korrupsjon, og skal opptre åpent, transparent og etterrettelig. Du er kjent med og følger fastsatte regler og rutiner for antikorrupsjon, og melder fra om du mistenker brudd. Vi misbruker ikke innsideinformasjon og utviser aktsomhet ved handel i finansielle instrumenter. Du melder fra om tilbud om gaver fra kunder eller leverandører i samsvar med fastsatte regler og rutiner. Du avstår fra å ta imot eller tilby økonomiske eller andre utilbørlige fordeler. Du godtar ikke å betale for tjenester DNB har krav på å få utført uten betaling (tilretteleggelsespenger). 4.4 Innsideinformasjon Som «Ansatt» kan du få innsyn i informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig og som kan påvirke kursen til en aksje eller annet finansielt instrument mv. Slik informasjon kan være innsideinformasjon som skal behandles på en korrekt og lovlig måte. DNB skal motvirke økonomisk kriminalitet, både i samfunnet og internt i konsernet, og har regler og rutiner for håndtering av innsideinformasjon og handel av finansielle instrumenter.

19 19 Du er kjent med og følger fastsatte regler og rutiner for håndtering av innsideinformasjon og handel av finansielle instrumenter. Du misbruker ikke innsideinformasjon og utviser aktsomhet ved handel i finansielle instrumenter. 4.5 Misbruk av rusmidler DNB er en rusfri arbeidsplass og ingen skal være påvirket av alkohol eller andre rusmidler mens de utfører arbeid for DNB. I sosiale sammenhenger, og under arrangementer der det er passende og akseptabelt, kan det serveres alkohol. Lovlige stimuli, som foreskrevne legemidler, tobakksrøyking og snusing, ses ikke på som rusmidler i denne sammenhengen. Du er ikke på jobb i ruspåvirket tilstand. Du utviser moderasjon under arrangementer der det serveres alkohol. Du melder fra hvis du opplever at andre er på jobb i påvirket tilstand. 4.6 Bruk av selskapets eiendeler «Ansatte» har tilgang til å bruke DNBs eiendeler til å utføre arbeidsoppgaver. Dette omfatter alle eiendommer, utstyr, systemer og lignende som eies av konsernet. Slike eiendeler skal brukes og oppbevares med ansvarlighet. Du er kjent med og følger fastsatte regler for bruk av selskapets eiendeler. Du avstår fra å bruke DNBs eiendeler på andre måter enn det som er fastsatt i regler og rutiner.

20

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Etiske retningslinjer for TINE

Etiske retningslinjer for TINE Etiske retningslinjer for TINE Tillit er ferskvare, Gjennom lang tid har TINE bygd opp sin tillit og troverdighet i samfunnet. Men vi vet at det dessverre ikke tar lang tid å bryte den ned. Alle som en

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Etiske retningslinjer hos Kruse Smith 2016 2 / 6 Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Tillit, troverdighet og det gode omdømmet er noe vi kontinuerlig må gjøre oss fortjent til gjennom våre handlinger.

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3 4 7 Administrerende direktør har ordet Del I: Forståelse og anvendelse av Enovas etiske retningslinje Del

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Etiske Retningslinjer

Etiske Retningslinjer 2009 Etiske Retningslinjer 2 Etiske Retningslinjer Etiske Retningslinjer 3 Innhold Kjære medarbeider Kjære medarbeider 3 Høy etisk standard og åpen bedriftskultur 4 Konsernets ansvar 7 Den enkeltes ansvar

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

KK Design Etiske retningslinjer

KK Design Etiske retningslinjer KK Design 046-2011 Etiske retningslinjer 2 Etiske Retningslinjer Etiske Retningslinjer 3 Innhold Kjære medarbeider Kjære medarbeider 3 Høy etisk standard og åpen bedriftskultur 4 Konsernets ansvar 7 Den

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 5 27.10.2015 S-RA-0010 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Tore Amundsen Styret Endringskontroll Versjons

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER FOR Forretningsadresse: Brugata 4, 3825 Lunde Postboks 4, 3832 Lunde Org.nr. 999177794 Utarbeidet dato: 8.11.2012 av: Hans Storli Side 1 av totalt 5 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Revidert av Flekkefjord bystyre 11.05.2017 sak 23/17. - --...- - 1. Innledning Flekkefjord kommunes virksomhet skal være tillitsskapende

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Etiske retningslinjer 1

Etiske retningslinjer 1 Etiske retningslinjer 1 2 Vi har alle et ansvar Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Vi er bokstavelig talt med på å bygge samfunnet og vi er en viktig bidragsyter

Detaljer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.12.2011 Godkjent av styret 1. desember 2011 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I PORSANGER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I PORSANGER KOMMUNE Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I PORSANGER KOMMUNE Innhold 1.Formål... 3 2. Innledning... 3 3. Åpenhet... 3 4. Tillit og habilitet... 4 5. Lederansvar...

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Etiske retningslinjer i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS)

Etiske retningslinjer i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS) Etiske retningslinjer i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS) Vedtatt av Representantskapet 02.10.15. Formål Kommunalt eide selskaper, som RIR IKS, forvalter store verdier og

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

RØDØY KOMMUNE - ETISKE REGLER -

RØDØY KOMMUNE - ETISKE REGLER - RØDØY KOMMUNE «Indre følger ytre» Foto: Bernt Arntsen - ETISKE REGLER - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 26.04.16, sak 023/2016 - Erstatter Etiske retningslinjer vedtatt i k.sak 115/1993 1. Formål og virkeområde

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er et offentlig eid selskap hvis formål er å bidra til innovasjon, internasjonalisering

Detaljer

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge.

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge. ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER 1 Etikk handler om å ha idealer og å ta ansvar. Etiske vurderinger inngår i de beslutningene vi tar hver dag. Som regel vet vi hva som er riktig,

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune ETISK VEILEDER for ansatte i Akershus fylkeskommune NAVIGASJONSHJULET Er det lovlig? Lar det seg begrunne? ETIKK JUS IDENTITET Er det i samsvar med verdiene våre? Hva bør du gjøre? ØKONOMI MORAL Lønner

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA Etiske retningslinjer 0. INTRODUKSJON... 4. 0.1 Formål... 4 0.2 Virkeområde... 4 0.3 Avvik... 4 0.4 Roller og ansvar...

Kongsberg Gruppen ASA Etiske retningslinjer 0. INTRODUKSJON... 4. 0.1 Formål... 4 0.2 Virkeområde... 4 0.3 Avvik... 4 0.4 Roller og ansvar... Side 2 av 14 Innhold 0. INTRODUKSJON... 4 0.1 Formål... 4 0.2 Virkeområde... 4 0.3 Avvik... 4 0.4 Roller og ansvar... 4 1. BEDRIFTSINTERNE FORHOLD... 5 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd... 5 1.2

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Hjelp24s etiske regler angir rammen for hvilke etiske krav Hjelp24 stiller til sine medarbeidere og tillitsvalgte (medlemmer av Hjelp24s organer).

Hjelp24s etiske regler angir rammen for hvilke etiske krav Hjelp24 stiller til sine medarbeidere og tillitsvalgte (medlemmer av Hjelp24s organer). Etiske regler for Hjelp24 as Etikkreglene omfatter følgende områder: 1. Hjelp24 skal kjennetegnes av høy etisk standard 2. Hvem omfattes av reglene? 3. Opptre med respekt og omtanke 4. Unngå interessekonflikter

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer