ØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning S 3 Demografi S 4 Økonomisk utvikling S 7 Driftsbudsjettet S 8 Investering S 9 Økonomiplan S 10 Budsjettskjema 1A S 11 Budsjettskjema 1B S 12 Driftsrapport hovedposter S 14 Hovedoversikt på rammenivå S 15 Nye tiltak drift S 17 Budsjettskjema 2A S 18 Budsjettskjema 2B S 19 Nye og videreførte tiltak investering S 21 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

3 INNLEDNING Lovgrunnlaget års budsjett Kommuneloven 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for det kommende kalenderår innen utgangen av året. Samme lovparagraf stiller krav om at formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Kommuneloven 46 fastsetter en del krav til års budsjettets innhold og 47 omhandler års budsjettets bindende virkning. I tillegg til lovens bestemmelser gjelder bestemmelser gitt i Forskrift om års budsjett, fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i 46 nr 8 i kommuneloven. Årsbudsjettet 2018 er utarbeidet i tråd med ovenstående. Lovgrunnlag økonomiplan Kommuneloven 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Det er formannskapet som i følge kommuneloven legger frem forslag til økonomiplan for kommunestyret. Forslaget skal i henhold til loven legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før planen behandles av kommunestyret. Økonomiplanen skal rulleres en gang i året og skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og annen planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen er ikke et bevilgningsdokument slik som årsbudsjettet Likevel skal planen i prinsippet være bindende for den videre planlegging, herunder ved utarbeidelse av kommende års budsjetter. Planprosessen Økonomiplan bygger på gjeldende økonomiplan ( ). I tillegg er det lagt inn nye tiltak både på investering og drift. Det er alltid flere usikkerhetsmomenter i fht rammebetingelser, jo lengre ut i økonomiplanperioden en kommer. Usikkerheten er knyttet til utvikling i renter, skatteinngang, innbyggertall, evt ny kommunestruktur osv. I formannskapets møte ,samt på arbeidsmøte med kommunestyre redegjorde administrasjonssjefen for de økonomiske utfordringene/muligheter kommunen står ovenfor. Virksomhetene har også i årets budsjettprosess, hatt prosesser internt for å vurdere mulige effektiviserings/nedskjæringstiltak. Dette har vært med å bidra til at administrasjonssjefen har funnet rom for mange av virksomhetenes meldte ønsker og behov. Hovedsatsningsområde: I kommuneplanen for Leirfjord kommune er følgende valgt som hovedsatsningsområde: Det skal arbeides for at nye folk etablerer seg her, tidligere sambygdinger kommer tilbake og at de som bor her fortsatt har lyst til å være her. Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

4 DEMOGRAFI Befolkningsutvikling og konsekvenser for tjenestetilbudet. Utviklingen i folketall har vært noe svingende de siste år, men det virker som om nedgangen i folketallet har snudd, og det har de senere år vært en jevn økning, noe som bl a virker positivt inn på innbyggertilskuddet i rammeoverføringene. Tallet har også i 2017 økt jevnt og pr 3 kvartal har vi det høyeste innbyggertall på 12 år. Alderssammensetningen oppdateres pr 1 januar, og tallene er i fht folkemengden som var da. Alle aldersgrupper øker siste år bortsett fra 90+. Den største økningen er på alders gruppen 066 år altså bli befolkningen i Leirfjord i gjennomsnitt yngre. Gruppen 05 år har økt betydelig de siste 10 år med 105 barn. Hittil i år er det født 26 barn, og det forventes ytterligere 4 fødsler før årsskiftet. Dette har medført et behov for satsing/utvidelse av barnehagetilbudet, og andel utgifter til barnehage i % av kommunens netto driftsutgifter har de siste 7 årene økt betydelig fra 7,9 % til 13,7 %. Dette har vært nødvendig for at kommunen skal tilfredsstille lov og forskriftskrav på området. Fødselsraten ser ut til å flate ut/reduseres de nærmeste årene. Skolealdergruppen 615 har hatt en del svingninger i antall, men vil øke når barna fra de store fødselskullene kommer over fra barnehage de nærmeste årene. Pr i dag er det ca 225 elever ved LBU, noe som sannsynligvis vil øke til ca 300 i 2025, forutsatt samme skolestruktur som i dag. Allerede i dag er det til dels trange og vanskelige forhold i fht å få til en god logistikk og gode undervisningsfasiliteter for alle. Den yrkesaktive delen av befolkningen har hatt en merkbar vekst med 56 personer fra 2016 til 2 kv Den eldste aldersgruppen 80+ år har de senere år hatt en liten nedgang, og «eldrebølgen» kommer senere i Leirfjord enn i mange andre kommuner for oss vil sannsynligvis toppen komme rundt begynnelsen på denne kan leses på økningen i aldersgruppen 66 79, en økning de siste 5 årene fra personer økning på 27%. Det er derfor svært viktig at det gjennomføres god planlegging for at tjenestene skal være robuste og gode nok til å håndtere dette. Samhandlingsreformens konsekvenser forsterker dette ytterligere, gjennom kommunalt ansvar for øyeblikkelig hjelp både for innbyggere med somatiske sykdomstilstander og rus /psykiatriproblematikk. Kompetanse og konkurranse om arbeidskraft vil være viktige faktorer i de nærmeste årene. I Strategisk kompetanseplan er kompetanseheving, spesielt gjennom satsing på kompetanseheving av allerede ansatte, valgt som strategi for å møte disse utfordringene Både årsbudsjett 2018 og økonomiplan inneholder tiltak for å møte disse endringene i befolkningsutviklingen. Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

5 Befolkningsutvikling Leirfjord kv Fig 1. Befolkningsutvikling antall personer Utvikling fordelt på alder perioden kvartal 2017 målt 1. juli pr01.07 Innbyggere år Innbyggere 6 15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere Over 90 år innb Fig 2: Alderssammensetting antall personer Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

6 år 615 år 1666 år år år over 90 år Totalt Fig 3 Utvikling i alderssammensetting antall personer Arbeidsledighet Befolkningsutviklingen i kommunen vil være nært knyttet til utviklingen i arbeidsmarkedet i regionen, og mulighetene for å skaffe seg gode, stabile og interessante jobber i og i nærheten av kommunen. Det er fortsatt optimisme i arbeidsmarkedet i regionen. I arbeidsledighetstallene for Leirfjord kan en se at den store økningen i arbeidsledigheten i 2013 ser ut til å ha snudd, selv om ledigheten svinger noe. Det er ved årsskiftet 2016/2017 3,8% menn og 1,6% kvinner i yrkesaktiv alder som er registrert arbeidsledige mot 2,6 % menn og 2,1 % kvinner ved årsskiftet 2015/2016. Ledigheten for menn svinger mye mens ledigheten for kvinner har gått noe ned, men for kvinner har den vært nedadgående siden Det samme for menn, bortsett fra 2017 med en oppgang. Det er stor grad av arbeidspendling, både ut og inn av kommunen og åpning av Toven tunnelen i november 2014 antas å ha gitt innvirkning på både bosetting og sysselsetting ,9 3,8 4,9 4,5 3,8 3, ,3 2,1 2 2,6 2,8 2,8 2 2,8 2,6 2,1 2,1 1, Fig 4 Arbeidsledighet i % Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

7 ØKONOMISK UTVIKLING Budsjettskjema 1A( s 11 ) og 1B (s 12) viser bl.a utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter og netto driftsresultat. Likeledes viser budsjettskjema 2A( s 18) og 2B (s19) utviklingen på investeringssiden. Finansielle nøkkeltall(kostra) Fra og med regnskapsåret 2002 har alle kommuner rapportert KOSTRA tall og nedenfor er oppgitt en del utvalgte nøkkeltall. Leirfjord kommune er i KOSTRA gruppe 2 dvs små kommuner med middels bundne kostnader pr innbygger og middel frie disponible inntekter For å kunne se utviklingen er det tatt med tall fra de siste 3 år. For ytterligere informasjon er det tatt med tilsvarende KOSTRA tall for de øvrige 3 HALD kommunene, gjennomsnittstall for Nordland og gjennomsnittstall for KOSTRA gruppe 2. Regnskap 2014 Leirfjord Dønna Herøy Alstahaug Gj.sn. Nordland Gj.sn. gr. 2 Brutto driftsresultat i % 0,8 2,9 2,5 0,6 0,5 0,2 av brutto driftsinntekt driftsresultat i % 0,1 2,6 2,6 0,1 0,1 0,4 av brutto driftsinntekt Langsiktig gjeld i % av 189,8 230,6 294,2 251,4 216,4 220,1 brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av 2,0 0,1 32,9 6,5 8,0 9,3 brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger lånegjeld i kroner pr innbygger Regnskap 2015 Leirfjord Dønna Herøy Alstahaug Gj.sn. Nordland Gj.sn. gr. 2 Brutto driftsresultat i % 1,6 2,3 3,2 0,7 1,7 1,3 av brutto driftsinntekt driftsresultat i % 2,2 2,4 2,4 0,3 2,4 1,8 av brutto driftsinntekt Langsiktig gjeld i % av 187,2 234,5 292,3 260,1 225,2 230,1 brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av 2,5 1,8 18,4 7,9 12,5 14,2 brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger lånegjeld i kroner pr innbygger Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

8 Regnskap 2016 Leirfjord Dønna Herøy Alstahaug Gj.sn. Nordland Gj.sn. gr. 2 Brutto driftsresultat i % 3,3 4,1 4,5 1,0 2,9 2,9 av brutto driftsinntekt driftsresultat i % 4,1 6,3 4,3 1,6 2,9 3,3 av brutto driftsinntekt Langsiktig gjeld i % av 170,8 233,9 300,1 251,4 228,5 221,9 brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av 7,9 4,5 33,3 8,3 15,1 16,8 brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger lånegjeld i kroner pr innbygger Av dette kan vi bl a se at i Leirfjord: Har netto driftsresultat endret seg mye i positiv retning de siste 3 år fr 0,1 til 4,1%. driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommune sitter igjen med til avsetninger og investeringer, og denne indikatoren er et viktig mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Langsiktig gjeld er betydelig lavere enn samtlige vi sammenligner oss med Arbeidskapitalen har endret seg i positiv retning DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter og driftsutgifter Kommunens viktigste inntektskilder er statlige rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue, samt eiendomsskatt. I års budsjettet for 2018 er det budsjettert kr , i rammeoverføringer. Dette utgjør ca 67 % av kommunens frie disponible inntekter. Det er budsjettert med kr , i skatt på inntekt og formue og kr , i eiendomsskatt. For nærmere informasjon vises det til Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett Driftsutgiftene består av lønnsutgifter og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon og kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. I tillegg kommer utgifter til renter og avdrag på lån. Nærmere om noen av budsjettforutsetningene: Rammetilskudd Rammetilskuddet påvirkes bl.a av innbyggertall og alderssammensetningen. Som det fremgår foran (tabell side 5), har folketallet i kommunen gått opp fra 2016 til 2017, og er på sitt høyeste nivå på 12 år. Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

9 Lønns og prisstigning Det er budsjettert med varierende grad av prisstigning/endring på forbruksposter i hele økonomiplanperioden, basert på konkrete erfaringstall. Det er likeledes budsjettert for hovedlønnsoppgjør i Sosiale utgifter Disse består av pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Pensjonskostnadene er nettobudsjettert og til KLP er budsjettert med 12,21% på fellesordningen/folkevalgte og 12,75% for sykepleiere. I Statens Pensjonskasse (STP) er det budsjettert med 9,73 %. Arbeidsgiveravgift er fastsatt til 5,1 %. Skjema driftsbudsjett I henhold til Forskrift av om årsbudsjettet fra Kommunal og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett 2017 Budsjettskjema 1 B Økonomisk oversikt drift 2017 Disse skjemaene følger budsjettdokumentet. I økonomiplanen har administrasjonssjefen utvidet skjemaene til å gjelde hele økonomiplanperioden. Forslag til Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett og Budsjettskjema 1 B Økonomisk oversikt drift , står på side 11 og 12. INVESTERING Leirfjord kommune har flere store investeringsprosjekter bak seg for noen år tilbake, men det nærmer seg nå et behov for utbygging/ombygging av flere andre store bygg. I fireårs perioden foreslås det opptak av nye lån på til samme kr ,, mens det samtidig betales avdrag på til sammen kr , i planperioden. Fullstendig liste over nye investeringstiltak står på side 21. Skjema investeringsbudsjett: I henhold til Forskrift av om års budsjett fra Kommunal og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema 2 A Investeringer 2018 Budsjettskjema 2 B Økonomisk oversikt investeringer 2018 Som for driftsbudsjettet så følger også disse skjemaene budsjettdokumentet. I økonomiplanen har administrasjonssjefen også tatt med alle årene i økonomiplanperioden Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

10 ØKONOMIPLAN FOR Årsbudsjettet for 2018 er første år i økonomiplanen. Økonomiplanen skal gi et realistisk bilde over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Skatteinntekter består av inntekts og formueskatt samt eiendomsskatt. Det er lagt inn skatteanslag tilsvarende KS sin prognose, flatt for hele planperioden. Eiendomsskatten er foreslått videreført tilsvarende samme promillesats som for 2017 dvs 5,5 promille for boliger og 7,0 promille for verk og bruk Det er fra regjeringens side foreslått endringer i eiendomsskatt fra 2019, noe som vil innebære inntektstap for Leirfjord fra Dette er lagt inn med den reduksjon på kr ,. Fra innføringen av eiendomsskatt i 2009, ble det gjort et vedtak i kommunestyre om at en ikke skulle legge 100% av taksten til grunn for skatten, men bruke kun 90%. Dette foreslås videreført. Statlig rammetilskudd: Det er lagt inn innbyggertilskudd i fht innbyggertall pr innbyggere. Andre inntekter er fremskrevet med dagens nivå med unntak av investeringsmoms. Brukerinntekter er økt med deflator, bortsett fra gebyrer for tekniske tjenester som ligger lavt i fht de fleste sammenlignbare og nærtliggende kommuner. Disse foreslås økt med variable satser se egn sak om gebyrer. Selvkostavgifter er ikke lagt inn med økning men med en reduksjon for Dette gjøres fordi vi har opparbeid en del midler fra disse gebyrer på fond. Disse bør ikke stå over mange år, og foreslås derfor tatt inn i driftsbudsjettet 2018, og medfører en reduksjon i disse avgiftene for neste år. Driftsutgifter er nøye gjennomgått i fht nivå og der det har vært vurdert nødvendig er disse økt med en 1 %. driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investering når renter og avdrag er betalt. Utvikling i lånegjeld (tall i kroner) Investeringsregnskapet viser et stort behov for nye tiltak på flere områder, noe som fører et stort låneopptak i 4 års perioden. Det foreslåtte låneopptak på kr , for økonomiplanperioden, og med en nedbetaling på likt nivå som i dag, vil gi en økning i lånegjeld til ca kr , pr innbygger ved periodens slutt Saldo Nye lån Avdrag på lån Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

11 Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1a Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Leirfjord Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

12 Budsjettskjema 1B Budsjettskjema 1B Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Leirfjord Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

13 Budsjettskjema 1B Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

14 Driftsrapport hovedposter: Driftsrapport hovedposter Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Leirfjord Lønn Kjøp av varer og tjenester Kjølp som erstatter egenprod Overføringer fra kommunen Finanskostnader SUM KOSTNADER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer til kommunen Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO UTGIFT Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

15 Hovedoversikt Administrasjonssjef Økonomi Leland Leines Leirfjord Ulvang Tverlandet Hovedoversikt på rammenivå på rammenivå Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 driftsutgifter driftsinntekter utgift driftsutgifter driftsinntekter utgift barnehage driftsutgifter driftsinntekter utgift barnehage driftsutgifter driftsinntekter utgift barne og ungdomsskole driftsutgifter driftsinntekter utgift oppvekstsenter driftsutgifter driftsinntekter utgift oppvekstsenter driftsutgifter driftsinntekter Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

16 Hovedoversikt Pleie Teknikk Helse Barnevern på rammenivå Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 utgift og omsorg driftsutgifter driftsinntekter utgift og eiendom driftsutgifter driftsinntekter utgift og velferd driftsutgifter driftsinntekter utgift driftsutgifter driftsinntekter utgift Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

17 Nye tiltak drift Forklaring på tiltakene er samlet i en egen rapport i Arena Administrasjonssjefens innstilling tiltak med forklaringer. Der står også de tiltakene som har vært foreslått i budsjettprosessen, men som ikke er med i administrasjonssjefens innstilling. Administrasjonssjef Omstillingsprosjekt Leirfjord soknprosjekt Bruk av disposisjonsfond/flyktn midler Avsetning til disposisjonsfond Skoler Kompetanseheving RIKT Servicekontoret Lærling fra Barnehager Øke oppholdsbetaling Leland barnehage Assistent stilling Leines barnehage Redusere 0,4 årsverk LBU LOS prosjekt Redusere 1 årsverk fra Assistent stilling SFO Øke oppholdsbetaling SFO Tverlandet oppvekstsenter 1 årsverk ,7 årsverk PLO 0,5 årsverk BPA årsverk sykepleier natt Økt avlastning barn og unge Økning omsorgslønn Økt brukerbetaling Teknikk og eiendom Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

18 Konsulent arealdel av kommuneplan, Redusere 1 årsverk fiber årsverk fagleder Økte gebyrer Kultur Økte priser NAV flyktning Redusere 1 årsverk 0, omdisponeres til NAV sosial Helsetjeneste Redusere 0,5 årsverk helsesøster Barnevern Kompetanseheving Leirfjords andel Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

19 INVESTERING Budsjettskjema 2A Budsjettskjema 2A Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Leirfjord Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger finansiering Udekket/udisponert Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

20 BUDSJETTSKJEMA 2B Leirfjord Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod Overføringer Renteutg, provisjoner og andre finansutg Fordelte utgifter SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+NL) Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = OR) Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

21 Nye og videreførte tiltak investering Administrasjonssjef Diverse IT i hht IT sjefs innspill Leines barnehage Ombygging/møbler LBU Utskifting pc Helsetjenester/LBU Ombygging/utbygging Helsetjenester Innkjøp av bil Politiske styringsorgan Ordførerkjede PLO Om/utbygging sykehjem Senger/nattbord Kultur Helgeland Museum skolestua Ballbinge Leines Teknikk og eiendom Innkjøp traktor Parkering utsikten Ulvangen oppvekstsenter Diverse utstyr Ulvangen/Tverlandet oppvekstsenter Renovering bad/vognskur Forsidefoto: Rigmor Otting Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

ØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONSSSJEFENS INNSTILLING

ØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONSSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN 201720 ADMINISTRASJONSSSJEFENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning S 3 Demografi S 4 Økonomisk utvikling S 7 Driftsbudsjettet S 8 Investering S 9 Økonomiplan 20172020

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan 202-5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett 202-5 s. 9 Budsjettskjema

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN 201316 RÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demografi s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema 1A driftsbudsjett 201215 s. 9

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan

SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Formannskapet sitt framlegg etter møte 11.11.2011, sak 048/11 Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Budsjettskjema 1 A Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN

BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021 Forslag til vedtak Forslag til vedtak Rådmannens forslag: 1. Årsbudsjett for 2018, jf. kommuneloven 45. et vedtas slik det framgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856 HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BALLANGEN KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2018

BALLANGEN KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2018 BALLANGEN KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2018 Forslag til vedtak Rådmannens forslag: 1. Årsbudsjett for 2018, jf. kommuneloven 45. Budsjettet vedtas slik det framgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema 1 A

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - RÅDMANNENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - RÅDMANNENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2013 DRIFT OG INVESTERING RÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Nye tiltak drift2013 s. 2 Hovedoversikt pr. rammeområde s. 4 Hovedoversikt pr. ansvar s. 5 Budsjettskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

ØKONOMIPLAN LEIRFJORD KOMMUNE

ØKONOMIPLAN LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019 2022 LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjonssjefens forslag 23.11.18 Administrasjonssjefens forslag 23.11.18 Side 2 INNLEDNING Lovgrunnlaget for årsbudsjett Kommuneloven 45 pålegger kommune

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer