TELEGRAFVERKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 109.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEGRAFVERKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 109."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 09. TELEGRAFVERKET Statistique des télégraphes et des téléphones de l'etat de Norvège pour rannée financière UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR ANDEL, SJØFART, I NDUSTRI, ÅNDVERK OG FISKERI TELEGRAFSTYRET OSLO I KOMMISJON OS. ASCEOUG &. 97

4 For årene , se Norges Offisielle Statistikk, rekke III. -» , -»-» IV. -» , -»-» V. -»- 9-99, -»-» VI. -» , -»-» VII. -» , -q-» VIII. -» , -»-» VIII. -» »- >> VIII. -» »-» VIII. -» , -»-» VIII. -»- 90-9, -»-» VIII. -»- 9-9, -»-» IX. -»- 9-9, -»-» IX. -»- 9-9, -»-» IX. -»- 9-95, -»-» IX. senest nr. 8. TRYKK: J. CR. GUNDERSEN, OSLO

5 Innhold. A. Beretning for budgettåret Side I. Organisasjon 5* II. Inntekter og utgifter 5* III. verkets kapital * IV. Nye anlegg * V. Sammenligning av driftsresultatene for de senere budgettår * VI. Korrespondansen 5* VII. Stasjonene * VIII. Radiostasjonenes virksomhet. 6* IX. Kringkastingen 6* X. Stasjonsbygningene 7* XI. Linjene 7* XII. Personalet * XIII. Korrespondansen i telegrafstyret * XIV. jelpefondet 5* XV. Private telefonselskaper 6* XVI. Samlet oversikt over telegraf og telefon i Norge 7* B. Tabeller vedkommende verkets drift Tab.. Samlet økonomisk oversikt over stasjonenes drift». Økonomisk oversikt over abonnentanleggene 8». Oversikt over apparater, linjer m. v. ved abonnentanleggene 9» a. Geografisk oversikt over telegr.-korresp. med utlandet (Terminal) 00 b. Do. (Transitt)» 5. Telegr.-korrespondansen med utlandet over de forskjellige veier 5» 6. Korrespondansen månedsvis 9» 7. Telefonkorrespondansen med utlandet : a) Veier 0 b) Land 6» 8. Korrespondanse ved tgf.- og rikstfn.-stasjonene» 9a. Korresp. ved radiostasjonene 58» 9b. Korresp. ved flyvehavnstasjonene 60» 0. verkets tjenestemenn 6». Personale og arbeidsydelse ved stasjonene 66». Sykdomsforfallenes fordeling på arbeidsgrupper, og kretser 78». Apparatutstyr, tilkn. abonnentapparater og kringkastinglyttere 80». Trafikk, inntekter og utgifter innen hvert fylke 90» 5. Trafikken på de viktigere rikstelefonforbindelser 9» 6. verkets utvikling fra 855 til » 7. Statistikk for 9 for forskjellige andre land 0 Table des matiéres. A. Rapport pour l'année financiére Page I Organisation 5* II Recettes et dépenses 5* III Capital engagé * IV Etablissements achevés * V. Résultat de l'exploitation comparé å celui des termes antérieurs * VI Correspondance 5* VII. Bureaux * VIII. Fonctionnement des stations radiotélégraphiques 6* IX Radiodiffusion 6* X Batiments des bureaux 7* XI. Lignes 7* XII Personnel * XIII. Correspondance dans l'administration centrale * XIV. Caisse de secours 5* XV. Compagnies téléphoniques privées 6* XVI. Apergu total des télégraphes et des téléphones en Norvége... 7* B. Tableaux de l'explotation des Télégraphes Tabl.. Apergu économique total de l'exploitation des bureaux..». Apergu économique des réseaux d'abonnés 8». Apergu des appareils, lignes etc. des réseaux d'abonnés. 9» a. Apergu géographique de la correspondance télégraphique avec l'étranger (Trafic terminal) 00» b. Do. (Trafic en transit)» 5. Correspondance télégraphique avec l'étranger d'aprés la vole employée 5» 6. Correspondance par mois.. 9» 7. Correspondance téléphonique avec l'étranger : a) Voies b) Pays.... 6» 8. Correspondance aux bureaux télégraphiques et téléphoniques» 9a. Correspondance aux stations radiotélégraphiques 58» 9b. Correspondance aux bureaux des aéroports 60» 0. Employés des télégraphes 6». Personnel et rendement du personnel aux bureaux ». Empéchement pour cause de maladie, répartition par groupes de travail, et par districts 78». Garniture d'appareils, postes d'abonnés et abonnés de radiodiffusion 80». Trafic, recettes et dépenses dans chaque département 90» 5. Trafic sur les circuits téléphoniques interurbains.... 9» 6. Développement des télégraphes de 855 jusqu'a » 7. Statistique pour 9 pour d'autres pays di fférents.... 0

6

7 verket 95/96 I. Organisasjon. Administrasjon. Fra. august 95 er det overensstemmende med departementets bemyndigelse av 6. oktober 897 innført en nyordning av kontrollen med konsesjonspliktige private telefonanlegg. Ved kgl. res. av. september 95 er det fastsatt nærmere regler om offentlige tjenestemenns boligtelefoner. Ved rundskrivelse fra Arbeidsdepartementet av 5. desember 95 er styrets utkast av 5. august 9 til bestemmelser om forholdet mellem offentlige veier og elektriske ledningsanlegg gjort gjeldende for de i veilovens a nevnte veier. Ifølge i lov av. januar 96 om beskatning av bankinnskudd, er verket som statsinstitusjon fritatt for å betale skatt av sine bankinnskudd. Lønninger. Fra. januar 96 er det sluttet nye overenskomster om lønns- og arbeidsvilkår for dagarbeidere i verket utenom Oslo. Personalet. Ved skrivelse av 6. januar 96 har Socialdepartementet i medhold av p ensjonslovens 5, bestemt at radiotillegg som utgjør minst kr. 900 fra. januar 96 skal medregnes med dette beløp i innskudds- og pensjonsgrunnlaget for telegraffunksjonærer som tjenestgjør ved statens radiotelegrafstasjoner. Fra 0. april 96 sorterer samtlige funksjonærer ved den tekniske kringkastingtjeneste igjen under styret. Trafikk. Stortinget har. mai 95 besluttet å sloife tilleggstaksten for telegrammer utvekslet med Svalbard. Forandringen er gjennemført fra. juli 95. Fra samme dato er tilleggstaksten likeledes sløifet for telegrammer utvekslet med Bjørnøya, Jan Mayen, Myggbukta og Torgilsbu. Stortinget har 7. mai 95 besluttet å sløife tillegget på 50 pct. av taksten for innenrikske telegrammer og rikstelefonsamtaler som ekspederes søndager,. juledag, nyårsdag og langfredag. Likeledes sløjfes utbringelsesavgiften for telegrammer som innleveres en hverdag, men forlanges utbragt en søndag,. juledag, nyårsdag eller langfredag. Disse forandringer er gjennemført fra. juli 95. Ved kgl. res. av 6. august 95 er opsigelsen av overenskomsten om telegraftrafikken mellem Norge og Danmark gjennem Sverige godkjent. Opsigelsen gjelder fra. juli februar 96 er oprettet overenskomst mellem verket og Norsk Telegrambyrå om trådløs kurs- og pressetjeneste. Fra. april 96 er bestemt at utleie av rikstelefonlinjer til overføring av fotballkamper, sjakkturneringer, foredrag o.. kan tillates efter de samme regler som er fastsatt for kringkastingoverføring. II. Inntekter og utgifter. A. Budgett: Ved stortingsvedtak av 7. mai 95 om verkets dr if t s budget t for terminen er inntekten opført med kr og utgiftene med kr Som overskudd av driften blev således opført kr (kap. 0 i statsbudgettet). Ved salderingen av statsbudgettet for blev utgiftsbevilgningen øket med kr og overskuddet redusert tilsvarende. Ved stortingsvedtak av 7. mai 95 blev verkets anleggsbudgett (kapitalutgifter) bevilget med disse beløp : Ordinære kapitalutgifter (kap. 0 A) kr Ekstraordinær krisebevilgning (kap. 0 B)»

8 verket 6* 95/96 Ved Stortingsvedtak av 0. juni 95 og. mars 96 er under kap. 0 A bevilget ytterligere henholdsvis kr og kr , således at den samlede bevilgning under dette kapitel ialt utgjør kr Av ubenyttede bevilgninger i tidligere terminer er tillatt overført til disposisjon i kr. 6 5,0 under kap. 0 A og kr ,5 under kap. 0 B, tilsammen kr. 56 5,7. B. Regnskap: Efter verkets regnskaper for budgettåret utgjorde inntektene ialt kr ,7 og driftsutgiftene kr ,0. Driftsregnskapet viste således et overskudd på kr , eller kr , mer enn budgettert. Anleggsutgiftene utgjorde i samme budgettår kr ,0, hvorav kr. 0887,0 under statsregnskapets kap. 0 A, ordinære kapitalutgifter, og kr. 787,7 under kap. 0 B, ekstraordinære foranstaltninger mot krisen og arbeidsløsheten. Av ubenyttede bevilgninger er ialt kr ,86 tillatt overført til disposisjon i terminen 96-97, nemlig kr ,86 under kap. 0 A og kr under kap. 0 B. Oversikt over budgett og regnskap for Mer enn budgettert d- Mindre Budgettert : Regnskap : enn budgettert-:- Drift: Inntekter , , ,7 Utgifter , , ,0 Overskudd , , , Anlegg: Ordinære kapitalutgifter: Bevilgning for ,00 Overført bevilgning fra ,0 Av bevilgningen overført til , , , , Ekstraordinære kapitalutgifter: Bevilgning for ,00 Overført bevilgning fra ,5 Av bevilgningen overført til , ,5 78 7,7 + 7,58 Budgettåret 9-95 Oversikt over verkets inntekter og utgifter. Budgettåret Økning i siste budgettår I pct. Inntekter:, (linje og radio): 60 8,7 Innenlandske telegrammer 5 560,5 85,88,6 5 7,89 Utenlandske -»- 9,06 ± 6 5,8 ±,9 60,00 Telefonering av telegrammer. 76, ,76 6, , , ,8 0,67 : ,79 Innenlandske rikstelefonsamtaler. 757, ,85 7,99 908,88 Utenlandske -» , 9 699, 5,8 090,87 Tilknytninger og stolpefester. 8 05,88 5 5,0, ,5 65 5, ,0 9,6 Abonnenttelefon: , Oslo tfa. Telefonabonnement ,9 879,77, , -»- Inntredelsesavgift m. v ,8 8,05 6, , ,57 6, ,6 Utenfor Oslo. Telefonabonnement ,87 08,,6,79 -»- Inntr.avgift m. v , , ,5 7 0,7 5 79,9, , , 65 79,,7

9 7* verket 95/96 Budgettåret ,9 8 98,97 9, , ,50 567, 7 70,78 99, 09 06,0 Andre inntekter: Kringkasting. Refusjon av verkets utgifter til administrasjon, inkasso m v Registrering av telegramadresser. Bortleie av lokaler Annonser i tfn.katalogen og i skrankelokaler Ekstraopførelser i tfn.katalogen. Salg av materiell Forskjellige andre inntekter Samlet inntekt.... Budgettåret , 9, ,5 55, , ,7 9,9 9 8, ,7 økning i siste budgettår I pct. 7 60,0 8, ,9-7,8 6 0,50 80,5-8,9 600, 79 96,5 0,88 0,09 -,7,0 6,8 5, - 0,07,59 5,0 styret: ,07 Lønninger 95,5 6 6, 5 59,7 Reiseutgifter 50,5 88,85 996,8 Kontorutgifter 6 50,6 5, 77 87,8 Utgifter. A. Driftsbudgettet: 8 9,9 0 07,0,09 5,,90 5,8 76,98 098,5 5 57, ,5 Kretsstyret: Lønninger Reiseutgifter Kontorutgifter 75 8, 769, ,5 69 9,7 ±,65 670,89 5,96 58,0 0,08,97 7,76 0,99 Linjenes vedlikehold: 659 6,95 og rikstelefonlinjene ,8 Abonnentanleggene 677,77 Innenlandske sjøkabler 860,6 Utenlandske sjøkabler ,9 6 95, , , ,5 07 0, 0, , ,7 8,99 ± 55,58 5,,65 -,9 5,66 +.,0 Stasjonenes personale: 09 5, Lønninger 59,5 Uniformer 7 807,57 Gebyrandeler ,6 Nattjeneste 85 5,78 Forskj. andre personalutgifter 8 08,8 Undervisning 89 0, , ,7 66, , 95 06, 5 870, 7 985, 69, , 6 90,6 9 95, ,0 89,7 79,66,6,7 9,00 6,0,66 5,67,7 Stasjonenes vedlikehold: 07 7, Egne bygninger 7 065,7 usleie 9 75,99 Renhold 7 9,95 Lys og brensel ,67 Inventar og apparater , Forbrukssaker 8 0,5 Portoutgifter 7 09,0 Forskjellige vedlikeholdsutgifter 58 6, ,8 05,7, ,7 88 6, ,6 98, 7 89, ,6 7 87,07 987, ,8 8, 65,8 5 6,85 096,87 8,7 9 7,9,79,0,78 5,7 7,60 6,6,09,05 6,9

10 verket 95/96 8* Budgettåret 9-95 Budgettåret økning i siste budgettår I pct. Fornyelsesutgifter: Faste eiendommer : 6 99,9 Almindelige 7 9,9 8,5 Tollbodgaten 95,5 07, Kirkegaten 9 7 6, ,00 9,00 5,67 55,5 7,9 79,5 Stasjonsutstyr : 7 75, ,90 9 6, ,8 80,77 Abonnenttelefon 9 7, 0 Radio 56,00 9 0,7 76,9 560,0-7,85 9, 5,6 56,00 Linjer : 5 68,8 og rikstelefon 0 0,55 5 8,5 Abonnenttelefon ,69 677,76 Innenlandskablene 75 05,60 6 8,7 55 9,. 7 66,6, 7,5 -,9 Oslo Telefonanlegg : ,69 Luftlinjer og kabler 69, ,66 8, , Jordkabler 96 75, ,5 55, ,00 Stenbygninger 0 9,79 5 9,79 07, ,5 Abonnentapparater mont , ,68 5, ,00 Stasjonsutstyr 7 76,7 8 76,7 59,0 8, , ,7 7, ,00 Renter av Statens kapital ,00 ± 9 9,00 ± 0,80 Forskjellige utgifter: 9 000,00 Forskjellige understøttelser 8 000, ,00 Nasjonalforeningen og N. K. S.'s 7 60, andel i festblankettsalget 9 707, 8 05, 66, Viderebefordringsutgifter 7 7, 5 095,88 5 8,70 Andre utgifter 0 5,8-787, ,06 58,08,7,80 ± 7,7 990,6 0,57 8, ,5 Samlet driftsutgift ,0 I ,5 5,55 B. Anleggsbudgettet 0 anlegg , ,9 anlegg 5 59, ,7 Abonnentanlegg 7 6, ,58 Radioanlegg 0 6, ,5 Faste eiendommer ,9 0 Kringkastingkanaler 659, , , ,9 5,8 9 90, 55 8, 659,75 05, ,8 8,90 Merknad. Inntektene av den innenlandske telegram- og rikstelefontrafikk og av den utenlandske rikstelefontrafikk er steget i budgettåret i forhold til foregående budgettår. Inntektene av den utenlandske telegramtrafikk er derimot falt i budgettåret. Ved Oslo telefonanlegg og ved telefonanleggene utenfor Oslo er inntektene steget, dels på grunn av økning i abonnentantallet og dels på grunn av større lokaltrafikk. Driftsutgiftene viser en stigning av,9 pct. i forhold til foregående budgettår. Økningen av driftsutgiftene fordeler sig forholdsvis jevnt på de forskjellige utgiftskonti.

11 9* verket 95/96 Av de samlede inntekter utgjør Inntektene av telegrafen (linje og radio) 9,0 pct. 8,5 pct. 7,7 pct. -»- av rikstelefonen 5,7» 5,9» 7,» -»-- abonnenttelefonen,5»,7»,» Andre inntekter (derunder kringkastingen),8»,9»,8 >> Av de s a m e d e ut g ifter') (undtatt fornyelsesutgifter og renter) faller på administrasjonen» linjenes vedlikehold» stasjonenes personale» stasjonenes vedlikehold» forskjellige utg. (derunder kringkastingen).. 5,6 pct. 6, pct. 6, pct. 8,7» 0,9» 0,» 55,7» 6,8» 6,8» 7,6» 8,» 8,9»,»,5»,6» Beregnet driftsresultat for budgettåret når renter av statens kapital er tatt med blandt driftsutgiftene og det regnes med avsetning til fornyelse, svarende til den bokførte ayskrivning av kapitalen, efter de av Stortinget fastsatte procentsatser av anleggskapitalen. Virkelige driftsinntekter: Inntekter efter regnskapet kr ,7 Fradrag : Kapitalinntekter (avdrag på lån)»,00 Virkelige driftsinntekter.... kr ,7 Virkelige driftsutgifter: Almindelige driftsutgifter efter regnskapet kr. 7 79,0 Renter efter regnskapet ,00 kr ,0 Fradrag : Fornyelsesutgifter i driftsregnskapet» ± 0 879,9 Tillegg : Avsetning til fornyelse av anleggene ,00 Virkelige driftsutgifter....kr ,75 Virkelig driftsoverskudd, netto kr ,7 Til sammenligning anføres : Beregnet driftsresultat for budgettå ret 9-95 Virkelig driftsoverskudd, netto kr , Bedring i driftsresultatet fra 9-95 til kr. 8 67,9 Fordeling på driftsgrener. Abonn.- telefon Radio Kringkasting Inntekter:. Innenlandske telegrammer og telegramtelefonering... Utenlandske telegrammer.. Innenlandske rikstelefonsamtaler og tilknytninger. Utenlandske samtaler Telefonabonnement og inntredelsesavgift m. v 6. Andre inntekter 7. Kringkastingen Tils. for budgettåret Tils. for budgettetret ') For budgettåret 9-9 og foregående år er fornyelsesutgiftene medregnet ved beregningen av den procentvise fordeling av utgiftene.

12 verket 95/96 0* Abonn. telefon Radio Kringkasting Utgifter:. styret. Kretsstyrene. Linjenes vedlikehold. Stasjonenes personale.. 5. Gebyrandeler 6. Vedl. av egne bygninger samt husleie 7. Lys, brensel og renhold. 8. Andre stasjonsutgifter viderebef. refusjon m. v Materiell og kontorsaker fra hovedlageret samt reparasjoner 0. Renter Utgifter uten fornyelsesutgifter Fornyelsesutgifter Utgifter ialt 95-6 Utgifter ialt Overskudd: Budgettåret 95-6 Budgettåret 9-5 Når fornyelsesutg. ikke medregnes blir oversk. for ± ± / Sammendrag av driftsutgiftene: Administrasjon Stasjonenes personale Stasjonenes vedl. hold 95-6» 9-5 Linjenes vedlikehold 95-6» 9-5 Andre utgifter 95-6» 9-5 Renter Fornyelsesutgifter / Tils. med fornyelsesutg I Opgaver over inntekter og utgifter ved de forskjellige stasjoner og anlegg finnes i tab.. I tabell finnes dessuten en oversikt over de økonomiske resultater av abonnentanleggenes drift. Anleggene er her belastet med renter av kapitalen og med de nødvendige beløp til aysetning for anleggenes fornyelse.

13 * verket 95/96 Fordeling på drift, fornyelse og utvidelse. Den opdeling av inntektene på driftsinntekter og kapitalinntekter samt av utgiftene på driftsutgifter, fornyelsesutgifter og utvidelsesutgifter (kapitalutgifter) som var forutsatt ved innføring av kapitalregnskap for staten og dens bedrifter, er ikke gjennemført i verkets regnskap for Efter innhentede opgaver i tillegg til regnskapene hitsettes følgende opdeling av inntekter og utgifter på de ovennevnte grupper : Inntekter: Driftsutgifter: styret Kretsstyret Linjene Stasjonenes personale Stasjonenes vedlikehold Fornyelsesutgifter Renter Forskjellige utgifter... Driftsinntekter Kapitalinntekter , ,7,00 Drift 8 9,9 8 9,9 69 9,7 69 9,7 07 0, 07 0, 89,7 89, , , , , , , , , , , ,9 Fornyelse Utvidelse Anleggsutgifter: Fornyelse Utvidelse Nyanlegg og utvidelse av telegraf- og rikstelefonnettet 75 9,9 00, ,9 Nyanlegg og utvidelse av radiostasjoner 0 6,9 0 0, ,97 Nyanlegg og utvidelse av abonnentanlegg , ,8 Opførelse og utvidelse av stasjonsbygninger 9 87, ,57 Automatisering av Bærums-telefonen ,9 885,9 Tilleggsbevilgning til kringkastingkanaler 659,75 659,75 Diverse kabelanlegg , 6 000, , Nye rikstelefonforbindelser i tilknytning til kabelanlegg 0 9,6 0 9,6 Nye rikstelefonforb. til strøk som ikke omfattes av de opførte kabelanlegg , ,7 bygningen i Drammen , ,78 Automatcentral i Drammen 9 66, 85, ,5 Utvidelse av telegrafbygningen i Trondheim 7 977, , ,0 80 8, ,8 Drift Fornyelse Utvidelse S u m, utgifter , , , ,8 III. verkets kapital. Det nuværende kapitalregnskap for verket blev innført fra. juli 9 i henhold til stortingsvedtak av 0. mars 9. Regler for verkets fornyelsesfond blev fastsatt ved stortingsvedtak av 7. juni 9. I verkets statistikk for budgettåret 9-9, side *, er fastsettelsen av verkets kapital ved innførelsen av det nye kapitalregnskap nærmere omhandlet. Det er likeledes gjort rede for grunnlaget for beregningen av de årlige aysetninger til fornyelse av anleggene. Da det heller ikke for budgettåret blev gitt nogen bevilgning til avsetning til fornyelse for verkets anlegg, måtte det også i denne termin isteden. foretas en ayskrivning på den rentable kapital svarende til verdiforringelsen av anleggene på grunn av slit og elde. Denne ayskrivning er godkjent av Finansdepartementet.

14 verket 95/96 *' Utdrag av verkets kapitalregnskap for verkets balansekonto pr. 0. juni 96. Eiendeler:. Eiendommer og anlegg kr ,. Lagerbeholdning» 7 77,0. Kontantbeholdning: verket kr ,6 Lagerfondet» ± 85 70, >> 56 76,5. Diverse debitorer Y> 86 5,9 kr ,9 Forpliktelser:. Fornyelsesfond kr. 0,00. Diverse kreditorer 869 6,. Statens kapital:. I mellemregnskap med Statskassen 99 95,. Fast kapital : Lagerfond ,9 Kapital forøvrig» ,» 70 6, Avskrivninger for budgettåret kr ,9 foretatt på grunn av manglende aysetning til fornyelse av anleggene som ovenfor omhandlet. Beregnet avsetning t i fornyelse efter fornyelsesprocenter som er vedtatt av Stortinget, og den fastsatte anleggskapital erfra går : Fornyelsesutgifter i driftsregnskapet for kr ,9 -»- i kapitalregnskapet for 95-6» 80 8,85 kr , , Reduksjon av kapitalen kr ,86 på grunn av salg eller overdragelse av kapitalgjenstander : Salg av eiendom til inntekt for verket : Reduksjon av kapitalen Anleggskapital Rentabel kapital Fredheim, Bekkelaget, avdrag kr.,00 kr.,00 Kapitalbevegelsen i budgettåret Anleggskapital: Anleggskapital pr.. juli 95 kr ,9 Tillegg: Utvidelsesutgifter i kapitalregnskapet ,8 Fradrag: Omposteringer vedkommende telefonanleggene utenom Oslo.. kr. 6 65,09 Avdrag Fredheim, Bekkelaget» +,00» 6 886,09 Anleggskapital pr. 0. juni 96 kr ,58 Rentabel kapital: Rentabel kapital i faste anlegg pr.. juli 95 kr ,0 Tillegg: Utvidelsesutgifter i kapitalregnskapet ,8 Fornyelsesutgifter i kapitalregnskapet ,85 -» - i driftsregnskapet ,9

15 * Fradrag: Beregnet aysetning til fornyelse 95-6 (se foran) Salg av eiendom Rentabel kapital i faste anlegg pr. 0. juni 96 Lagerfondet Rentabel kapital pr. 0. juni 96 ialt verket 95/96 kr ,00» +,00 kr ,» ,9 kr. 70 6, Fordeling av kapitalen på driftsgrener. Anleggskapital. Kapitalforøkelse i 95-6 Anleggskapital pr. 0. juni 96 anlegg kr ,0 kr ,95 anlegg 6 67, ,6 Radioanlegg 8 595, , Oslo telefonanlegg 55 8, 869,7 Abonnentanleggene utenom Oslo 69 95,5 0 6,60 Faste eiendommer ,60 75,7 Anleggskapital ialt kr ,09 kr ,70,58 Rentabel kapital. Kapitalforøkelse i 95-6 Rentabel kapital pr. 0. juni 96 Faste anlegg: anlegg kr , kr ,6 anlegg» 66 67,» ,9 Radioanlegg» ,» ,9 Oslo telefonanlegg» 8 697,95» ,08 Abonnentanleggene utenom Oslo» 69 55,» ,88 Faste eiendommer» ,6» ,07 faste anlegg.... kr , kr , Lagerfondet» ,9 Rentabel kapital ialt kr , kr. 70 6, I de kapitalbeløp som er opført under «Faste eiendommer» er ikke innbefattet kapitalen vedkommende Oslo telefonanleggs centralstasjonsbygninger og heller ikke kapitalen vedkommende radiostasjonenes bygninger. Disse bygningers kapital er tatt med under henholdsvis Oslo telefonanlegg og Radioanlegg. Kapitalen vedkommende telegrafbygningen i Oslo er tatt med under «Faste eiendommer». IV. Nye anlegg som er aysluttet med budgettåret 95-96: Telefonanlegg Alteidet-Spildra-Ansnes med sidelinje Bergsfjord-Sørtverfjord -»- Børfjord-Donnesfjord --»- Eidsvå,gen-Komagnes -»- Gol-Breistølen -»-- eggholmen-toft Nordhordland -»- ornindal-navelsaker -»- usøy Senja-Fjordgard øifrekvensforbindelser på forskjellige steder til avlastning av overfylte rikstelefonforbindelser Telefonanlegg Kråkevåg-Losna -»- Lyngdal-andeland -»- Nevernes Velfjord-Engelsnes Kabelanlegg Notodden-Noragutu Telefonanlegg Ophaug-Stoksund-Bessaker -»- Ophaug-Storfosna Bevilgning Regnskap , , , , , , , , , , , , , ,55

16 verket * 95/96 Premie til Rikstrygdeverket Telefonanlegg Rauland Telemark-Møsstrond -»- Selsøyvik-Rødøy -»- Skrolsvik-Lemingvær Refusjon av det til telefonanlegg Sunndalsøra-Opdal forskuddsvis utredede beløp Telefonanlegg Tromsø-ansnes-Dåfjord med sidelinje ansnes-lanesøra seksjon Tromso- ansnes Utvidelse av linjeforbindelser Utvidelse av stasjonsutstyr Telefonanlegg Vadsø-Mehamn Kabelanlegg Voss-Eide i ardanger (efterbevilgning) Telefonanlegg Alesund-Gurskøy -»- Ålesund-Sykkylven Anlegg av bilinjer m. v Telefonisender Rørvik Montasje av telegrafisender Tyholt Små radiotelefonstasjoner for forbindelse med fiskevær og lignende steder Uforutsette arbeider, forbedringer, forsøk m. v. vedrørende radiostasjoner Nyanlegg og utvidelse ved Oslo Telefonanlegg -»- ved andre telefonanlegg Inspektør- og bestyrerbolig i ammerfest Utvidelser vedkommende verkets bygninger, eventuelle kjøp av eiendommer og avbetaling på gjeld Telefonanlegg Trengereid-erøysundet -»- Trengereid-Norheimsund-Porsmyr... -»- Voss-øyanger -»- Voss-Stryn-Måløy, seksjon Voss-Balestrand -»- Alta-ammerfest -»-ammerfest-avøysund --»- arstad-narvik -»- Sogndal Sogn-Gaupne -»- Svolvær-Sortland øifrekvente forbindelser Tromsø-Fauske Telefonanlegg Tromsø-Lyngseidet øifrekvente forbindelser Trondheim-Oslo øifrekvente forbindelser Trondheim-Ålesund Telefonanlegg Vik Sogn-Dalsøyra, seksjon Vik-Ortnevik Bevilgning Regnskap 6 587,58 9 8,7 5 60,08 95, , , ,90 5 8, 86, 7 776,9 5 6,0 8 70,5 7,7 0 89,5 6 95,9 5,6 0 0, , 70 6, ,9 989, , 8 065,9 65 6,6 66 5,70 55, , , 6 79, ,6 76,00 8,5 79 0, ,00 0 7,69 V. Sammenligning av driftsresultatene for de senere budgettår. Samlet driftsresultat.') Budgettår : Inntekter Utgifter Overskudd Pct. Pct , ,5 00 0, , , , , , , , 6 97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Fra og med budgettåret 9-9 er i utgiftene innbefattet renter av statens kapital som ikke har vært beregnet tidligere.

17 5* verket 95/96 Gjennemsnittlig driftsresultat ) 9- ) 9-5) 95-6 ) Pr. taksert telegram: Inntekt,6,6,7,77,79,7 Utgift,86,00,,,6, Overskudd.... ± 0, ± 0,9 ± 0,5 ± 0,7 ± 0,7, 0,0 Pr. taksert rikstelefonsamtale: Inntekt 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Utgift 0,59 0,6 0,8 0,8 0,7 0,69 Overskudd.... 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,5 Pr. abonnentapparat: Inntekt 8,5 8, 9,6 9,5 0,,7 Utgift 58,5 59,6 79,5 79,0 7,6 7, Overskudd... 80,00 78,88 59,9 60, 66,97 68,96 VI. Korrespondansen. Budgettåret I 9-95 Budgettåret økning i siste budgettår I alt I I pct. Takserte telegrammer Innenlandske telegrammer Terminaltelegrammer til utlandet »- fra utlandet Transitt-telegrammer 0 -: takserte tgm.. 50 Vaertelegrammer Tjenestetelegrammer 88 Samlet antall ekspederte telegrammer ± I 99,,,8 ± 5,7, 5,0 ±, Samlet antall utførte telegrameksp I 65,0,7 Takserte rikstelef onsamt a e r Innenlandske rikstelefonsamtaler Samtaler til utlandet Samtaler fra utlandet takserte samtaler Tjenestesamtaler Samlet antallfrikstelefonsamtaler Samlet antall utførte rikstelefoneksp Samlet antall lokalsamtaler , 8, 8, 7, 0,5 7, 6,,7 Samtaleperioder- og minutter Samtaler til innlandet, perioder Samtaler til utlandet, samtalemin Grensesamtaler til utlandet, perioder Samtaler fra utlandet, samtalemin Grensesamtaler fra utlandet, perioder , 7,0 ± 0, 8,, I samtaleperioder....i , 8 7 I samtaleminutter I ,6 ) Fra og med budgettåret 9-9 er i utgiftene innbefattet renter av statens kapital som ikke har vært beregnet tidligere.

18 verket 6* 95/96 Særegne telegrammer og rikstelefonsamtaler. For innenrikstrafikken omfatter disse opgaver bare korrespondanse ved de selvstendige stasjoner. Budgettåret 9-95 Innenlandske Budgettåret Til utlandet Fra utlandet økning pct Telegrammer: Iltelegrammer Kode-telegrammer Presse- og presseiltelegr.. Leilighetstelegrammer Brevtelegrammer Jule- og nyttårstelegrammer Billedtelegrammer Radiotelegr. fra mobile stasjoner over norske kystradiostasjoner ,7 0,6 +0,7 9, 6,, 0, 9, Radiotlgr. til mobile st. over norske kystradiost Cirkulærtgr. om fisket. Lokaltelegrammer Tjenestetelegrammerl) (herunder tjm. og st.)... Telefonerte telegrammerl) inn til stasjonene Telefonerte telegrammer') ut til adressatene Lx-blanketter') ,7 +,7,9,5 9,, samtaler: Ilsamtaler Statsilsamtaler Enkelte samt. til bestemt tid Pressesamtaler Abonnem.samtaler om dagen Samtaler i trafikksvak tid... Abonnementssamtaler i trafikksvak tid Kringkastingoverforing... Budsendelser og tilsigelser') ) Opgavene omfatter også de underordnede stasjoner , 0, +, 9,8 7, 6,9 8,8 8,8 Ekspedisjonsfeil anmeldt av de korresponderende eller opdaget ved administrasjonens kontroll : I innenlandske telegrammer I utenlandske telegrammer : Begått i Norge Begått i utlandet Ekspedisjonsfeilenes art : Forvansket under telegrafering Forvansket under telefonering Forsinket Ikke fremkommet

19 7* verket 95/96 Uavleverte telegrammer , innen- og utenlandske Gjennemsnittlig antall Ekspedisjoner: Pr. taksert telegram,,8,0 Pr. taksert rikstelefonsamtale..,0,08, Iltelegrammer: Pr. 00 innenlandske telegrammer 0,5 0, 0, Pr. 00 utenlandske telegrammer,60,7,6 Ilsamtaler: Pr. 00 innenlandske samtaler. 0,5 0,0 0,6 Pr. 00 utenlandske samtaler..,5 0,96,00 Budsendelser og tilsigelser: Pr. 00 samtaler 6,8 7,90 9,8 Perio der pr. 00 samtaler ved : Selvstendige stasjoner,,,7 Underordnede stasjoner 09, 09,7 09, Samtlige stasjoner 8, 8, 7,98,,,,08 0, 0,8,6,8 0, 0,5 0,87,0 0,50,5,, 09,00 08,76 7,6 7,8 Innenlandske telegrammer. Budgettår Inntekter Telegrammer Gj.snittlig innt. pr. tgm. Pct. Antall Pct. Pct , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 Av de innenlandske telegrammer var 0,8 pct. ilt elegr am m er mot 0, pct. det foregående år. Tak st en for almindelige innenlandske telegrammer har vært uforandret siden. juli 90, nemlig for telegrammer med inntil 0 ord kr.,00 og for hvert ord mere kr. 0,0 i tillegg. Det søndagstillegg på 50 pct. som blev opkrevet for innenlandske telegrammer fra.. juli 9, blev sløifet for konfirmasjonstelegrammer våren 90 og for all annen korrespondanse fra. juli 95. Gebyrene for telegramtelefonering blev fra. juli 97 nedsatt til 5 øre for inntelefonering og 5 øre for uttelefonering pr. telegram på inntil 0 ord og halvdelen av disse gebyrer for hvert antall av inntil 0 ord derover. Fra desember 98 ekspederes juletelegrammer til nedsatt takst til hvalfangerne i Sydishavet over direkte radioforbindelse mellem norske radiostasjoner og hvalbåtene. Fra. mai 9 blev taksten for innenlandske iltelegrammer nedsatt fra tredobbelt til dobbelt takst. Fra høsten 9 er publikum gitt adgang til å kjøpe festtelegramblanketter mot en avgift av kr. 0,50 pr. stk. Efter å ha utfylt blanketten kan publikum enten selv besørge avleveringen, eller den utfylte blankett kan besørges avlevert av verket mot en avgift av kr. 0,50. Fra samme tid er det dessuten anskaffet festblanketter med påtrykt tekst. For telegramtrafikken mellem fly v ehavnstasj onene henvises til tabell 9b.

20 verket 8* 95/96 Utenlandske telegrammer. Telegrammer Budgettår Inntekter (avs., ank. og transitt) Gj.snittlig inntekt pr. tgm. Pet. Antall Pct. Pct , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 8 Av de utenlandske telegrammer var,79 pct. iltelegrammer mot,6 pct. det foregående år. Taksten for iltelegrammer til utlandet blev fra. april 9 nedsatt fra tredobbelt til dobbelt av almindelig takst. 0 mregningskursen for de utenlandske telegramtakster blev fra. januar 9 forhøiet fra kr. 0,85 til kr.,00 pr. gullfrank. Telegramkorrespondansen har i budgettåret vært størst med følgende land : Avsendte Ankomne telegrammer telegrammer Økning. Storbritannia Tyskland Nord-Amerika Sverige Danmark Frankrike Nederland : Belgia Spania Italia ,.- 5 F or andringene i trafikkmengden i forhold til forrige budgettår har vært størst for følgende land : Økning: Nedgang. Antall telegrammer Antall telegrammer. Nord-Amerika 6 00 Italia 5. Storbritannia 75 Island. Sverige 8 60 Portugal 5. Belgia Syd-Amerika Tyskland 5 Latvia 605 Siden. november 9 er billedtelegramtjeneste åpnet med Sverige, Danmark, De Forente Stater, Storbritannia, Tyskland, Belgia og Frankrike. I budgettåret er nye radiotelegrafforbindelser åpnet mellem Oslo Radi o-- Moskva, Oslo RadioWien og Oslo RadioTokio. For øvriger telegramtrafikken utvekslet over de samme veier som i forrige budgettår. Se for øvrig tabell 5. Transitt-trafikk Samlet transitt-trafikk Derav : Til Amerika Fra Amerika Fra Italia Til Italia 5 5 Se for øvrig spesifikasjon tabell b.

21 9* verket 95/96 Sammendrag av inntektene av telegramkorrespondansen med utlandet. Se spesifikasjon tabellene Avsendte telegrammer: Fr. Fr. Terminaltakst , ,0 Kabeltakst , ,06 Radiotakst , , , ,90 Ankomne telegrammer: Terminaltakst , ,8 Kabeltakst , ,57 Radiotakst , , , ,80 Transitt-telegrammer: Transitt-takst , ,9 Kabeltakst 50, 8 8,80 Radiotakst , , , ,5 Ialt , ,95 Forskjell på grunn av frankekv.- forhold til gullvaluta (valutatap) ± 76 60,8 ± ,89 Virkelig inntekt ,89 9,06 Frankbeløpene er omregnet til kroner efter gjennemsnittskursen på franske frank ifølge Oslo Børs noteringer i løpet av de respektive budgettår. Budgettår : Innenlandske rikstelefonsamtaler. Inntekter Pct. samtaler Antall Pct. Gj.snittlig innt. pr. samt. Pct , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 Ilsamtalene utgjorde 0,5 pct. av det hele samtaletall mot 0, pct. det foregående år. Antallet av tilsigelser og budsendelser utgjorde,06 pct. av samtaletallet mot 0,50 pct. det foregående år. Det gjennemsnittlige antall takserte perioder pr. 00 samtaler var 09,8 i 9-95, 7,6 i 9-95 og 7,8 i

22 verket 0* 95/96 ens samtaletakster blev sist forandret ved stortingsbeslutning av. mai 95. Takstene for almindelige samtaler var i budgettåret følgende : Avstand Almindelige samtaler Takst pr. periode Kveldsamt. i tiden fra kl. 7- om hverdagene 0 øre 0-5 km 0 øre 5-50» 50» 0» 50-00» 80» 50» 00-50» 0» 90» » 0» 50» » 75» 00» over 750» 50» 50» Ved stortingsbeslutning av. mai 97 blev andelsdepartementet bemyndiget til fra. juli 97 å nedsette taksten for rikstelefonsamtaler over enkelte korte linjer fra 0 øre til 0 øre perioden. Denne bemyndigelse er fra. juli 90 overført til styret. Ved stortingsbeslutning av 0. mai 98 blev taksten for nærtrafikksamtaler mellem Oslo og endel stasjoner i Oslos omegn nedsatt til 5 øre perioden fra. juli 98. Samtidig blev avgiften for private tilknytninger til rikstelefonstasjonene satt ned. til kr. 0,00 pr. linje med tillegg av kr. 5,00 for hvert tilleggsapparat som er direkte til-- knyttet. Fra. januar 99 blev taksten for lokale samtaler mellem tilknytningsabonnentene satt ned til 0 øre pr. samtale. Fra. juli 99 blev tiden for ekspedisjonen av rikstelefonsamtaler til nedsatt takst om kvelden skutt frem en time fra kl. 8 til kl. 7. Fra. januar 9 blev taksten for ilsamtaler nedsatt fra det tredobbelte til det dobbelte. Taksttillegget for almindelige samtaler som ekspederes på søn- og helligdager er ophevet fra. juli 95. Fordeling av samtaleperiodene på takstsoner. Efter optelling foretatt ved samtlige stasjoner i månedene november 95 og mai 96 fordeler antallet av innenlandske samtaleperioder sig på de forskjellige takstgrupper på følgende måte : Takst ct o 0 øre I 5» I 0» I 0»II November 95 Mai 96 Perioder I Pct. Perioder Pct , , , , , , , ,05 Gjennemsnitt for budgettåret Perioder Pct. Perioder Pct , , , , , , , ,05 Dagtakst : 50 øre II 80» III 0 IV 0» V 75» VI 50» VII 09 5, , , , , ,9 6 7, , 996 0, 5 0, 0 0, , , , , , , , , , , 800 0, , ,0 Kveldtakst : 0 øre II 50» III 90 IV 50 V 00» VI 50» VII , , 7 5, ,0 50, , 9 808,7 0,9 90 0,7 8 0,5 9 0, 56 0, , , , ,8 600, 96 00, 8 800,7 500, , , , , , , , ,00

23 Budgettåret 9- Pct. Budgettåret 9- Pct. * verket 95/96 Samtaler til kveldtakst. Av de samlede antall ekspederte samtaleperioder i de forskjellige takstsoner hvor kveldtakst kommer til anvendelse, er følgende procentvise antall samtaleperioder ekspedert til kveldtakst : Takstsone : II III IV V VI VII Samt. takstsoner.. Budgettåret 9- Pct. Budgettåret Budgettåret Pct. Pct. 6,08 5,5 5,68 5,59 5, 9, 8,7 9,08 9,0 8,68 8,7 8, 8,6 8,59 8,56,00,5,,5, 9, 8,7,05,89,5 8,5 6, 8, 7,8 9, 7,5 6,75 7,8 7,5 6,9 Utenlandske rikstelefonsamtaler. Budgettår : Inntekter Samtaler Gj.snittlig innt. pr. samt. Pct. Antall Pct. Pct , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Av de utenlandske samtaler var, pct. i s a m t a e r mot 0,87 pct. det foregående budgettår. Omregningskursen for de utenlandske telefontakster blev fra. januar 96 forhøjet fra kr.,00 til kr.,0 pr. gullfrank. Omregningskursen hadde da vært kr.,00 pr. gullfrank siden 5. oktober 9. I telefontrafikken med Danmark og Sverige innførtes fra. november 9 taksering pr. minutt for samtaler av lengere varighet enn minutter. Taksering pr. periode beholdes fremdeles for grensetrafikken med Sverige og Finnland. I løpet av budgettåret er det åpnet telefonforbindelse med følgende land : Island fra. august 95. Fransk Indo-China fra. september 95. Ceylon fra. januar 96. Fransk Ekvatorialafrika fra. januar 96. Domingo-Republikken fra. mai 96. onduras fra. mai 96. Kenialand fra. mai 96. Ved utgangen av budgettåret hadde Norge telefonforbindelse med land i Europa og med 5 land utenfor Europa. Telefontrafikken har i løpet av budgettåret vært størst med følgende land : Utg. Inng. Tils. Tils. Økning samtaler samtaler Sverige Danmark Tyskland Storbritannia Finnland Frankrike Nederland ± Belgia Sveits Danzig For øvrig henvises til tabell 7.

24 verket * 95/96 Budgettår : Inntekter av abonnement Abonnenttelefonen. Abonnentapparater Gj.snittlig inntekt pr. abon.apparat Pct. Pct. Antall Pct , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Stigningen i antallet av abonnentapparater i løpet av budgettåret utgjør,66 pct. Antallet av abonnentapparater i Oslo var ved budgettårets utgang 55,9 og utenfor Oslo 7 0. Stigningen i apparatantallet utgjorde,98 pct. i Oslo og,6 pct. utenfor Oslo. Antallet av abonnentapparater er steget med 8,7 pct. i tiden fra 9-9 til Abonnementsavgiften for hovedabonnement ved Oslo telefonanlegg har vært uforandret siden overgangen til automatisk drift, nemlig grunnkontingent kr. 08,00 pr. år hvortil kommer samtaleavgift 5 øre pr. utgående lokalsamtale. Fra. juli 99 blev avgiftene for abonnement på tilleggsapparater og for flytning av telefon nedsatt. Fra samme tid blev samtlige abonnementsavgifter ved abonnentanleggene utenfor Oslo nedsatt med ca. 0 pct. Gjennemsnittlig driftsresultat pr. abonnentlinje ved samtlige abonnentanlegg: Samlet inntekt 80,95 8, ,75 86,56 Driftsutgift 77,6 0,05 0, 0,,78 Overskudd 0, 78,66 79,6 80,6 7,78 Fra budgettåret 9-, er renter medregnet i driftsutgiftene. Ser man bort fra rentene blir det gjennemsnittlige driftsresultat pr. abonnentlinje: Samlet inntekt 8,7 8,75 8,75 86,56 Driftsutgift 75,67 7,5 7,58 8, Overskudd 07,0 08,56 0,7 0, Lokalsamtaler mellem abonnentene pr. abonnentlinje : I Oslo Utenfor Oslo Gjennemsnittlig ved samtlige anlegg Antall apparater, pr. 00 abonnentlinjer,,8,7,0 VII. Stasjonene. I budgettåret er åpnet 66 nye stasjoner, derav 56 rikstelefonstasjoner, 8 radiotelefonstasjoner og filialstasjoner. I samme tidsrum er ialt stasjoner nedlagt, derav rikstelefonstasjon, radiotelefonstasjon og filialstasjon. Enn videre er radiotelefonekspedisjon istandbragt ved 7 rikstelefonstasjoner.

25 * verket 95/96 Det samlede antall stasjoner i drift ved budgettårets slutt var som følger :. Pr. 0/6 95 Kombinerte telegraf- og rikstelefonstasjoner -»- telegraf-, rikstelefon- og radiostasjoner Radiotelegrafstasjoner Radiopeilestasjoner uten kystekspedisjon Radiotelefonstasjoner 7 Kombinerte rikstelefon- og radiotelefonstasjoner 9 stasjoner med telegraf til enkelte tider stasjoner 6 Semaforstasjoner med rikstelefonekspedisjon Se maf orstasj on uten» Bicentraler med telegramekspedisjon Filialstasjoner Bistasjoner (talest.) Andre telegramekspederende stasjoner tilhørende jernbanene og private selskaper : Jernbanetelegrafstasjoner Jernbanetelefonstasjoner 0 Private radiostasjoner på Svalbard, Jan Mayen og Grønland 5 Private telefonstasjoner med telegrameksp 70 Telegramekspederende stasjoner ialt. 956 Pr. / Derav åpne : For innenlandsk og internasjonal trafikk.. 58 Bare for innenlandsk trafikk Radiostasjoner på land : Kyststasjoner : verkets st. Private st Faste radiotelegrafstasjoner : For internasjonal trafikk 6 For innenlandsk trafikk 9 Faste radiotelefonstasjoner : For innenlandsk trafikk 57 Private faste radiostasjoner Militære faste stasjoner Meteorologiske stasjoner 6 Radiopeilestasjoner Radiostasjoner for flyvetjenesten 8 5 (derav komb. med tgf. og rikstfn. ). (derav komb. med kystst. ). ( -»-» kystst. 6,»» tgf. og rftn. ). (derav komb. med tgf. og rikstfn. 8, -»-» rikstfn. 6). (derav komb. med kystst. ). (derav komb. med kystst. ). (derav komb. med kystst. ). Skibsradiostasjoner og flyvefartøistasjoner: Innvilgede konsesjoner til drift av skibsradiostasjoner pr. / (derav tilhørende den norske marine ). Nye konsesjoner for skibsradiostasjoner i Nye konsesjoner for flyvefartøistasjoner i Konsesjoner som er bortfalt i løpet av Innv. konsesjoner pr. 0/ (derav tilhørende den norske marine ).

26 verket * 95/96 Samdrif t mellem telegraf, telefon og post var det ved budgettårets utgang ved 9 telegrafstasjoner, 6 rikstelefonstasjoner og bicentraler hvor driften i sin helhet besørges av verket samt ved 507 kommunegaranterte rikstelefonstasjoner. Ennvidere hadde Postverket overtatt driften av rikstelefonstasjoner og bicentral. Samdrift med posten var det således ved i alt 58 stasjoner. Centralstasjoner for telefonekspedisjon. Pr. 0/6 9 Pr. 0/69 Pr. 0/695 Pr. /696 Stasjoner med fellesekspedisjon for riksog abonnenttelefon 5 7 Stasjoner med centralbord for rikstelefonen alene Abonnentcentraler med rikstelefonekspedisjon på samme sted 5 5 Abonnentcentraler uten rikstelefon på stedet (bicentraler) 0 8 Automatiske abonnentcentraler 7 0 alvautomatiske abonnentcentraler Fellesstasjoner hvor rikstelefonekspedisjonen foregår over private telefonselskapers centralbord apparater. Pr. $9/6 9 Pr. /69 Pr. (9/6 95 Pr. /6 96 I bruk ved stasjonene : Morse, sx Morse, dx og qx 7 Wheatstone Creed Siemens 5 Fjernskrivere Overdrag for morse og siemens 5 Ialt Som reserve var pr. 0. juni 96 opmontert følgende apparatsett : 8 morse sx, 8 morse dx, 9 wheatstone, 7 creed, siemens og fjernskrivere. Telefonapparater. Pr. 0/6 9 Pr. 0/69 Pr. 0/6 95 Pr. 0/696 I bruk ved stasjonene : Centralbord Telefonforsterkere : Snorforsterkere Linjeforsterkere Lavfrekvensforsterkere for kringkastingoverf øring Telefonforsterkere tilsammen 09 Morsesett for bestillingstelegraf 7 Telefonapparater for telegramtelefonen Private tilknytninger. Private linjer tilknyttet rikstelefonstasjonenes centralbord Telefonapparater tilknyttet disse linjer Forbindelseslinjer mellem private centraler og rikstelefonstasjonene

27 Centralstasjoner Abonnentlinjer, i alt -»----- derav enkeltlinjer.. Abonnentapparater, i alt -»- derav tilhørende abonnentene.. Talestasjoner Centralbord hos abonnentene 5* verket 95/96 Abonnentanleggene. Pr. 0/6 9 Pr. 0/69 Pr. 0 /695 Pr. 0/ Opgave over trafikk, tilknyttede abonnentapparater og apparatutstyr ved hver enkelt stasjon finnes opgitt i tabellene, 8, 9 og. Forandringer og forbedringer ved stasjoner og anlegg. En ny telegrafforbindelse Oslo-Tr on dheim er istandbragt ved underlagringsarrangement på en bestående telefonlinje. For å forenkle telegramekspedisjonen er siemens-hurtigapparater utskiftet med fjernskrivere på følgende 5 forbindelser : Oslo-Trondheim Bergen-Trondheim Trondheim-Lødingen Trondheim -ammerfest Vardø-ammerfest Arbeidet med montering av høifrekvensforbindelser er fortsatt i og i budgettåret er følgende nye høifrekvensforbindelser tatt i bruk : forbindelse Trondheim-Namsos, -»- Trondheim-Ålesund, -»- Oslo-Trondheim, -»- Narvik-Fauske, -»- Narvik-Troms ø, -»- Bodø-Fauske, -»- Kristiansand-Stavanger, -»- Oslo -Gøtebor g. Det er opsatt nye telefonforsterkeranlegg i Molde og Kristiansund, og forsterkeranleggene i Ålesund, Svolvær, Narvik og Tromso er utvidet. Den nye rikstelefonstasjon i B ergen blev tatt i bruk i desember 95. Ved stasjonen er det i alt ekspedisjonsplasser og snorforsterkeranlegg med 6 forsterkere. Stavanger rikstelefonstasjon har fått nye langlinjebord med 8 ekspedisjonsplasser, og ved rikstelefoncentralen i Kristiansand er det montert utstyr for rikstelefontrafikk til automatiske landcentraler. I or t en er rikstelefonutstyret fornyet, idet det er montert langlinjebord type L. Disse blev tatt i bruk i mai 96, samtidig med at det private telefonanlegg orten gikk over til automatisk drift. I F ar sun d er montert nye vekslere til avløsning av to eldre, og i Gj ø vik og Lille ham m er er abonnentcentralene utvidet med en 00 linjers lampeveksler. stasjonen i Ålesund er utvidet med tre nye vekslere og ved en rekke mindre stasjoner er det skiftet centralbord, dels på grunn av øket tilgang på tilknytningsabonnenter, og dels på grunn av nye rikstelefonforbindelser. Den siste del av 0 slo telef o nanleggs manuelle nett, Grorud distrikt, blev overkoblet til automatisk drift i desember 95. Den automatiske stasjon på Grorud har utstyr for 00 linjer, og kan utbygges for 600 linjer. I mars 96 blev den nye central Centrum III tatt i bruk. Denne stasjon har utstyr for 000 linjer og kan utvides til linjer. Maridalens telefonforenings nett er i budgetterminen overført til Oslo telefonanlegg, Fagerborg central. Efterat Bærum distrikt er besluttet automatisert og tilknyttet Oslo telefonanlegg, er det på Stabekk påbegynt opføring av murhus til ny automatcentral efter tegninger fra Statens Bygningsinspektorat. I terminen er ca rette mikrotelefoner med trakt forandret til krumme med hygieniske mikrofonlokk. Av åpne telefonkiosker var det ved terminens slutt installert 0 stk. i Oslo og Aker.

28 verket 6* 95/96 VIII. Radiostasjonenes virksomhet. Kyststasjonstjenesten er utført av radiostasjoner tilhørende verket og av private radiostasjoner. I løpet av budgettåret har peilestasjonene utført følgende antall peilinger : Ved Ferder Radiopeilestasjon 56» Oksøy --»- 66» Utsira -»- 0» Røst -» Peilestasjonen på Utsira har bare vært åpen for prøvedrift. Jeløy Radio har i budgettåret fått ny langbølgesender som hovedsakelig benyttes til Europa-trafikken. Ved Radiocentralen i Oslo er det åpnet nye forbindelser, nemlig til Moskva, Wien og Tokio. Forbindelsen Oslo-Moskva blev åpnet for trafikk. april, Oslo-Wien 6. april og Oslo-Tokio. mai 96. Det er oprettet 9 nye radiotelefonforbindelser, nemlig: Værøy-Sørvågen, Arviksand-Fugløy Karlsøy, Lauvsnes-Bjørøya Flatanger, Torsvåg-Nordskard, Vinna-amnefjord, asvik-stjernøy, amn-bergsøy, Rødsand-allvardsøy, jellestad-strøneskorpo. Skorøy Radiotelefonstasjon blev nedlagt 5. juli 95, og materiellet overført til Årviksand. Radio-sikringstjenesten for flyverutene. Følgende flyveruter for post- og passasjerflyvning blev drevet i 95: Ruten Oslo-Bergen,. mai-6. september. Bergen-Tromsø, 7. juni-8. august. Tromsø-onningsvåg,. juli-. august. Dessuten Deutsche Lufthansas rute Oslo-Berlin via Kjøbenhavn,. mai-5. oktober. (I drift om sommeren siden 8. juli 97.) Radiosikringstjenesten for ovennevnte flyveruter blev utført av følgende stasjoner: Marinens radiostasjon for militær flyvning, Tjørne Radio, Flekkerøy» Utsira Bergen Ålesund ærens radiostasjon på Vernes, Radiostasjonen i Bodø og Tromso Meteorologiske stasjon. I 96 var disse flyveruter igang: Oslo-Bergen,. juni-0. september. Bergen-Tromsø, 7. juli-. september. Tromsø-onningsvåg,. juli-. august. Nattpostruten Oslo-Gøteborg,. mai-9. september. Dessuten ruten Oslo-Kjøbenhavn-Berlin (Deutsche Lufthansa), 9. april-. oktober. Radiosikringstjenesten blev i 96 utført av i alt 8 radiostasjoner som blev bygget utelukkende for denne tjeneste. Disse 8 stasjoner blev opsatt i Oslo, Moss, Arendal., Kristiansand, Stavanger, augesund, Bergen, Ålesund, Molde, Kristiansund, Trondheim, Brønnøysund, Sandnessjøen, Bodø, arstad, Tromso, ammerfest og onningsvåg. Se for øvrig tabell 9 b. IX. Kringkastingen. verket har fra 0. februar 96 igjen overtatt all teknisk tjeneste vedrørende kringkastingen. Antallet av registrerte lyttere var ved terminens utgang 09 5 mot ved utgangen av forrige budgettermin. Stigningen i lytterantallet utgjør for hele landet eller ca.,7 pct.

29 7* verket 95/96 Anlegg. I terminen er følgende kringkastere forsterket : Fredrikstad og Porsgrunn kringkastere, kw., levert av Standard Telefon og Kabelfabrik A/S. Alesund kringkaster, 0 kw., levert av Radio Corporation of America, opsatt på Vigra. Tromso kringkaster, 0 kw., levert av Radio Corporation of America, opsatt på garden Mortensnes på Tromsøya. Følgende anlegg er under utførelse: Forsterkning av Bodø kringkaster med 0 kw. sender, levert av A/S Elektrisk Bureau, opsatt i den gamle stasjonsbygning. Forsterkning av Stavanger kringkaster med 0 kw. sender, levert av A/S Elektrisk Bureau, opsatt på Viste, Randaberg ved Stavanger. Forsterkning av Kristiansand kringkaster med 0 kw. sender, levert av Marconi's Wireless Telegraph Company Ltd. (oprinnelig bestilt for Bergen kringkaster), opsatt på Flekkerøy ved Kristiansand. Forsterkning av Bergen kringkaster med 0 kw. sender, levert av Telefunken, for opsetning på Frudalsmyra, Askøy ved Bergen. Forsterkning av Notodden kringkaster med 50 watt sender, levert av A/S Elektrisk Bureau, for opsetning i den gamle stasjonsbygning. Modernisering av Oslo kringkaster med utstyr for krystallstyring som leveres av Norsk Telefunken. X. Stasjonsbygninger. Av større arbeider vedkommende verkets faste eiendommer i budgettåret kan nevnes : Dr amme n. Opførelsen av den nye telegrafbygning i Drammen blev påbegynt i august 95. I budgettåret medgikk kr ,78. Tr ondhei m. Til utvidelse av telegrafbygningen i Trondheim var det for budgettterminen bevilget kr ,00 som ekstraordinær krisebevilgning. Av denne bevilgning medgikk kr ,58 til innkjøp av naboeiendommen, Kongens gate 6 og Apotekerveiten, samt til arkitektkonkurranse. I denne seiret arkitekt offlund, som er antatt som utførende arkitekt. a mm er f es t. Avdøde telegrafinspektør Olaf Johansens hus i ammerfest er innkjøpt og ominnredet til inspektør- og bestyrerbolig. Kjøpesummen utgjorde kr hvorav kr ,90 blev betalt kontant, mens man har overtatt heftelser for kr. 8,0. Til den kontante del av kjøpesummen og nødvendig ominnredning er anvendt kr. 6 88,9 hvorav kr ,00 er belastet kapitalregnskapet og kr. 88,9 vedlikeholdet. Båtsfj or d. Til gjenopforelse av telegrafbygningen i Båtsfjord medgikk i terminen kr. 8 7,69, hvorav kr. 8 69,69 er belastet kontoen fornyelse av bygninger, mens kr ,00 er belastet kapitalregnskapet. F or skj ellige utvidelse r. Til forskjellige utvidelser vedkommende en rekke av verkets bygninger og til avdrag på gjeld er tilsammen medgått kr. 989,8 som er belastet kapitalregnskapet. erav vedkommer som nevnt ovenfor kr ,00 Båtsfjord, kr. 865,00 sanitæranlegg i Askim, kr. 7,00 utbedring av telegraf- og postlokalene på Gurskøy og kr. 50,7,00 forskjellige utvidelsesarbeider i Bergen. F o r n y else r. Til forskjellige fornyelsesarbeider ved en rekke bygninger er i alt brukt kr. 8,50. erav vedkommer som nevnt ovenfor kr. 8 69,69 opførelse av telegrafbygning i Båtsfjord, kr. 789,0 nedleggelse av kloakkledning ved Kløfta, kr. 0,7 stasjonsbygningen i Levanger, kr. 77,7 forskjellige arbeider ved telegrafbygningen i Bergen, kr. 7 5,9 verkets eiendommer i Lødingen, kr , bygningen i Oslo og henholdsvis kr. 95,5 og kr. 7 6,00 fornyelsesarbeider ved Tollbodgaten og Kirkegaten 9 i Oslo. XI. Linjene. I løpet av budgettåret er det ferdigbygget kabelanlegg for langlinjer og 9 nye rikstelefonlinjer, derav 9 bilinjer. Linjenes lengde pr.. januar 96. Linjeruter: Stolperekke Jordkabel Sjøkabel Tils. Km. Km. Km. Km. Bare for telegraf Felles for telegraf og rikstelefon Bare for rikstelefon Felles for telegraf, rikstelefon og abonnenttelefon 95 6 Felles for rikstelefon og abonnenttelef Bare for abonnenttelefon

30 verket 95/96 8* Linjer (ledninger) i bruk : Luftlinjer Luftkabler Jordkabler Sjøkabler... Telegr.linj. Km Rikstfn.linj. Km Ab.tfn.linj. Km Tils. Km Tråd i bruk: Luftlinjer (blanke) Luftkabler Jordkabler Sjøkabler Tråd i reserve : Luftlinjer (blanke) Luftkabler Jordkabler Sjøkabler Samlet trådlengde : Abon.telefon Km. Reserve Km. Reserve Km. Reserve Km. Reserve Pct. Pct. Pct. Pct. 0,0 Luftlinjer (blanke) 76 0, , , Luftkabler 6 65,5, ,5 5 76, 7 6, Jordkabler 57 7, , 76,6 6, Sjøkabler 8 0, , , , 5 866, 50 75, ,7 Kunstige telegraf og telefonforbindelser innvunnet ved høifrekvenstelefoni eller tripler på rikstelefonlinjene eller ved arrangement for samtidig telegrafering og telefonering : Linjelengde Km. Enkeltforbindelser: forbindelser, i bruk 700 -»-, i reserve »-, benyttet til bestillingstelegraf for rikstelefonen Underlagring på rikstelefonlinjene: forbindelse Oslo-Stavanger 565 Oslo-Trondheim 5 -»- Bergen-Trondheim 6»- Trondheim-ammerfest -»- Trondheim-Tromsø 58 -»- ammerfest-vardø 7 -»- Oslo-Kristiansand 98 Oslo-Arendal Dobbeltforbindelser: Tripler på rikstelefonlinjene

31 9* verket 95/96 Linjelengde øifrek vensforbindelser: forbindelser Ski (Oslo)-Kornsjø (Goteborg) Km »- Lillestrøm (Oslo)-Trondheim 6 -»- Lillestrøm (Oslo)-Lillehammer 6 -»- Lillestrøm (Oslo)-Vadsø 00 -»- Lillehammer-Trondheim 70 -»- Lillehammer-Ålesund 8 I. -»- Kongsberg (Oslo)-Kristiansand 00 -»- ønefoss-bergpn 80 -»- Kristiansand-Stavanger 58 -»- Voss-(Bergen)-Alesund 77 -»- Voss (Bergen)-Trondheim 57. -»- Trondheim-Riksgrensen (Sundsvall) 0 -»- Trondheim-Ålesund 08 -»- Trondheim-Namsos 90 -»- Trondheim-Fauske 90 -»- Trondheim-Narvik 686 -»- Fauske-Bodø 55 -»- Fauske-Narvik 78 -»- Narvik-arstad 98 -»- Narvik-Tromsø 05 -»- Narvik-Svolvær 98 -»- Narvik-Alta 67 _»_. Alta-Vadsø I de ovenstående opgaver er tatt med under sjøkabler, telegraf, halvdelen av de utenlandske telegrafkabler, nemlig: Rutelengde Linjelengde Km. Km. Den norsk-tyske kabel Stølsvik-Westerland I 9,66 658,908» norsk-tyske kabel Stølsvik-Westerland II 7,556 7,556» norsk-danske kabel Stølsvik-irtshals 6, 6,» norsk-engelske kabel Stølsvik-Newbiggin 80,9 80,9» norsk-engelske kabel Skivoldsvik-Peterhead 5,800 5, ,98 68,570 I opgaven over stolperekker, rikstelefonen, er ikke tatt med 85,0 km. felles stolperekke med statsbanene. Ved utgangen av budgettåret var antallet av sjøkabler for telegraf 60, for rikstelefonen 6 og for abonnenttelefonen, tilsammen 005. Antallet av stolper i linjenettet var ca Spesifikasjon av trådlengde og antall abonnentlinjer ved de enkelte abonnentanlegg finnes i tabell. Skade pa linjenettet. På telegraf- og rikstelefonlinjene er meldt følgende skader som har virket forstyrrende på ekspedisjonen: Stolper, knekket eller skadd Isolatorer, knekket eller skadd Trådbrudd Avledninger Kortslutninger, slengkontakter o Sprengte bendslinger Kabelfeil Andre feil 9 7

32 verket 95/96 0* 0 GID co 0 0 m 0 h d ci.) 0 c, X z,s C7) cr, M m, M c9 ho- n N cd ce,, 7: W;.7:)J ti) o co cr) GD m. ;-+ '07. b ct 0, CL). ' (L) M MC- WM,IMM N,e0W00 7,ti 007N "O00IOM 00Mt'. N MWMC- W 0N0 NN mnoonw V0ifiM'V0l N V0 06 C.:C\IIW 0-06 ^M.. N M OOOOMN 0 N iacimfors -) AN ti) bi).) aplea -edioqs AN a.) a) bz q.aospv.u, d E GDI c50- or- 0 0 ceoci mmmmo : ,,q, cl).. pa o ti).. o r) a) g G)... E g : a 'd C (),.I!.... M.r.l :-. a).-u-ic.) : ,....,...,, b j,.,... I.,77, , , cd' : 0.. cd,. c.);.,e- rc:5.,7.,. 0 cf) o, ti), ril..... ' r.,., p0 o T hz,, :..E &I. _. E _,Go,-.m ;5g7, ,. 0.). G) - CD b ;-. fil :.0. m ricf)(ah.o> :,T) : 0. (cri.,9 PCI, ri'.m I i.,,,,i * 0 tillet 00 rn cd "..-; a).. r---. Ti rcl 'cil d'9,e''''clo '0 7.0 "OM rcd Zr, ;-0 a.) 6,,0 cl) "-, cp g, m tz,rx 0-, c/ I co,i, I.IgE - cap.z,...., El).),,QA E rcl'). c) rts,,,,pc as ci.., ro, >cill)- tilizrd.,dx,, E a oca 5_,)`5 riiii,,9 ae:-t8-,,, 000t'.000 M,k M.. 7NMCID aviaacio6 0MM NM O v-isa N0000 0L". 00 di :t 00 ri IC) GC 66 cn- O - XXX,-D, Dm XXXXI, X X.D.D X XXX.DX, D.DX XX m moomommom000m mm m- c6m- vim- m- GOGO.00L C MMmMM MMMMM MMMMMMM MMM Mm -m.w OMMMMMM MMMMM M (7)MMMMMM M MMM Mm -P,i +.) q.aag d o o o o *?0 :: C,,o 7- b 7 0 g Lc, g :,,, ,0der) GI M-P-7.-j, Ilcdágó Zt Zg 7 )- 7 X ilgccin' ll I T m cd > G rn. I >,,,, > n.,_, ts' r- E c?) EtEcocDó ho g CngZME-i Qd po0 0 M, FDP 0,. T g --)., C) C).',C rn V) 'CI Ti I (Wt7, II ;7'>b"0 C. " 0 G) 7,' P, S: Z gom 00 N

33 * Ti i Ct ''' t)0 CT) a) r-i g., u) _,... C. verket 95/96 tr5 Ids co 7: iti co cz co c-) g co co C) ri ri CC C) CT) ri ot 7.,-'., g,. cu ''' cd = --. "0 Z txt) a.) cd Pi g 0 - cv CBI. ;., in wsz cd u) rd --) co c) &. u'l C)"-,., 7). cd... 0 ct!' T- pg /.., ;.. CID, c:, ct oo X oo, c''' - cc; a) - co 7:7-- CC) r QD -,N N 0 co..... cr, ? 00 o., 'n,-. '''',--ti c r_i C0 IrD...z... to T.co co,,:, co al ": - iel,?, FrJ r,ics r t rf,..., ; f:' -7-,.. - c?,......,.., -... ;,---in.,,,. Q.),-,d rl VD 7, ". rd c'd --,, T.,' 0 g. )cd rd (-) 0.),s:) c,,, r,z e f cis c) ro p.,-ci E ;-- $. ro oct E -;_l ts 0, S) G,--, cd 0 ;-. ocd cd,, 0 r. rn Q -, X ci) < C9 C\ C.0 CD V0 CÐ C.0 0CCCCDc0 C ad CD C) 0 0 di 0 00-C.C)- C5)- 00- Ce G\-C7)- r-t*c)ui& f0 0 di ri it0 f0 r r rri -IC 0 0 CD CD CD QD V0 C9 r U0 V) CD o-î Cg- CS IC C C) 00 0r Cr; Cri `7" - rr ri XXXI,XX', ),',',X X', ',X -0 XXXX co co co o lc) Cr) 0 CI CY 0 0_ 0., 00., 0_ 0_ , CI _ s t. 9 t.,9 t,, w)0 0, CC' - 0i - di- c\f 00 di di di di di di 00 di 00 c\f c\f c V0 0 0 QD 0 / 0 0 a) / 0 / / 0 ad a) WD a) Lc) 0 U) VD ") CD CD CD Cr) CD CD CD CD CD (7) CD Cr) CD O'') CD CZ CD 0") CD 0") 0') CT) 0') CD CT) Cf) r r r r r r r r r r r r.. r r r r r r r r r r r r r r r c.i o o o,.... c.,. c..,,' cn r,.. 7- :-, )..., `,?-,...,,. o.., CD r- oo..,,,, La ci.) ,. rd cd. d c).... 8) ''C CC.. ;., ,..: z... :,,. :. 't z q-i..... g E- :., ",,B,... p, -.r, ;... al.. rn. o,x ri, -) ca -, d c) a ci) c) - bp _ cd -,,7',,, c).p I 0 ca ' al 0 rt,a- * rd cl.., -c-d" z d" 55, rd :," ca- : > --) -,":: rci ocri re : : : 0 :. o 7: cl.) vl,,. r- ;-.., 0 cd. Q.),, 7; P:Lci cd>,.cd ) 0-,--.M.T,cd I-. a) g tn A) g.,,a '-). -- rc c... o,,,,,,,r,j,,, t.,ii) c cp 'z),,. o,, -,-),,, g cd ro,,.5., 7-; r''' cn o '8 rt,x, 0 G 0 Cf) ) 0c,--C/);...,..,,,, cd - - i 75 ;-..,.,,..,.), cj) hp r- ii e 0 c0 5. P ) co rc5 cci (7 I '-' I-- C) E' WO 0 I c'dr i Cri) I'Zr I I C).' I ) C) E Z '' I I I C6.' 7i C6 7ri' ''' PC') ri) U > E- pli ''' g ) g Leirirc.u),--. a `'c',7 0 '0 I () Pm. a `,' b b I c.) g0he cd C.E.-w,;..,0iry),)00,_Li,,0,, bso 0 rd ---. co t u)cu.- cd ct, rd,-, ro Ct tt al cd,,.%zz,,,,,,gg,t WO :g bccc0r"'s).(vb.0 ri)""r0 (:)0 CDcDot! cd c,,-- hp,. > ocd WO it:, g ;-.. p. R g 0 P., P, ;..,,i)5z Et:.zx r,,`").' $)',i(,_';)r-c.'`?,'"t

34 verket * 95/96 Fast ansatte tjenestemenn : styret Revisjonskontoret Kretsstyrene Kontor- og ekspedisjonspersonale ved sta,- sjonene Formenn, montører, telefonarbeidere m. v Budtjenestemenn XII. Personalet. Ved utgangen av budgettårene 9-95 og var antallet av tjenestemenn i verket Antall Antall økning i siste pr. /6 95 pr. 0/6 96 budgettår :- ± Derav permittert eller avgitt uten vikar. I tjeneste Funksjonærer ved kringkasterne Budtjenestemenn»» Bevilgede poster Derav ledige Reservefunksjonærer: styret Revisjonskontoret Kretsstyrene Stasjonene : Regulære telegrafreserver... Regulære telefonreserver. Radioreserver Kontorreserver Irregulære reserver. Reservefunksjonærer i stadig tjeneste: styret Revisjonskontoret Kretsstyrene Stasjonene.... Samlet antall tjenestemenn Derav i stadig tjeneste Permittert eller avgitt uten vikar ± ± 7 Det samlede antall funksjonærer i stadig tjeneste fordeler sig således på de forskjellige a r b e i d s g r e n e r: Antall Antalløkning i siste styret Revisjonskontoret Kretsstyrene Kringkastingstasjonene Stasjonene : Bestyrer- og kassekontor... ekspedisjon, linje-..», radio- ekspedisjon Abonnentekspedisjon Vikartjeneste for ukentlig fridag.... pr. 0/6 95 pr. 0/6 96 budgettår i ±

35 * verket 95/96 Det samlede budpersonale fordeler sig således på de forskjellige arbeid s- grener: Antall pr. 0/6 95 Antall pr. 0/6 96 økning i siste budgettår styret 9 9 Revisjonskontoret Kretsstyrene 5 5 Kringkasterne verkets bygninger i Oslo 6 6 Stasjonene : Ombæring Inkasso 0 00 ± Annet arbeid ertil kommer. Permittert uten vikar 6 7 Ialt Avgangenblandt tjenestemennene har i løpet av budgettåret stillet sig således : Dødsfall Avskjed Fast ansatt kontor- og ekspedisjonsperso- nale 9 60 Reservefunksjonærer 8 9 Formenn, montører, telefonarbeidere m. v. 6 Budtjenestemenn Antallet av k v inner og menn var : Pr. 0/6 95 Kvinner Menn Pr. 0/6 96 Kvinner Menn Fast ansatte : Kontor- og ekspedisjonspersonale Formenn, telefonarbeidere m. v Budtjenestemenn Reservefunksjonærer Kringkastingfunksjonærer 7 Budtjenestemenn ved kringkasterne Ved nyanlegg ogvedlikehold av linjene arbeidet i sommer og høstsesongen: Midlertidige arbeidsledere og arbeidere Nærmere spesifikasjon av personalet ved de enkelte stasjoner og fordelingen på de forskjellige lønnsklasser finnes i tabellene 0 og. Personalets sykdomsforfall. Nedenstående opgave over personalets gjennemsnittlige sykdomsforfall ved de forskjellige arbeidsgrener er utarbeidet efter de månedlige personalopgaver. Ved beregningen av det gjennemsnittlige antall sykedager er bare tatt med de sykedager da vedkommende funksjonær har oppebåret full eller avkortet lønn av verket (sykepermisjon med fri vikar eller uten vikar). Ved beregningen av antall funksjonærer i de forskjellige arbeidsgrupper er tatt med alle funksjonærer som har rett til sykepermisjon med lønn. Opgave over det gjennemsnittlige antall sykedager pr. funksjonær ved hver stasjon finnes i tabell. Likeledes finnes i tabell en oversikt over sykdomsforfallene i de forskjellige arbeidsgrupper med fordeling på inspektørkretser m. v.

36 verket 95/96 * Arbeidsgruppe: Kontorarbeid Kontorarbeid og eksp.arbeid skiftevis ekspedisjon Radioekspedisjon - og telefonekspedisjon skiftevis ekspedisjon og abonnenttelefonekspedisjon skiftevis.. Abonnentekspedisjon Gjennemsnitt for Antall funksjonærer i gruppen pr. funksjonær Antall sykedager Kvinner Menn Kvinner Menn Gjennemsnitt for 9-95 Antall sykedager pr. funksjonær Kvinner Menn 7 5 0,8 7,0 0, 5, ,,7,8,8 0,9, 7,5, 5,5,0 0,5 8,5 0 5,9,, 0,6 75 -, -,5-89 -, -, 50-6,9-6, I alt ,9 7,9,9 7,6 Gjennemsnittlig antall sykedager : 9-9- Funksjonærer, kvinner 8,9 0,5 -»-, menn 9,5 8, -»-, i alt 7, 9, Formenn, telefonarbeidere m. v,6,0 Budtjenestemenn,6, ,9,9 7,6 7,9 0, 0, 5,5 5, 5,, Betjeningen ved rikstelefonstasjonene. Ved de rikstelefonstasjoner og bicentraler hvor verket ikke har regulær betjening tjenestgjorcle :. Personer lønnet av verket efter kontrakt, Pr. 0/6 95 Pr. 0/6 96 a. med telefontjeneste som hovederhverv 68 b. med telefontjeneste som bierhvery Personer lønnet helt eller delvis av private tfn.selskaper, a. hvis halve arbeidstid eller mere er optatt med rikstelefonekspedisjon 05 b. hvis halve arbeidstid eller mere er optatt med abonnentekspedisjon eller annet arbeide 66. Betjening ved almindelige kommunegaranterte rikstelefonstasjoner, a. hvis halve arbeidstid eller mere er optatt med telefonekspedisjon 77 b. for hvem telefonekspedisjon bare er bierhvery Derav : Personer med telefontjeneste som hovederhverv 090 Personer med telefontjeneste som bierhvery 0 stasjoner og bicentraler i samdrift med posten.. 58 XIII. Korrespondansen i styret Antall brev Tils. Tils. Trafikkavdelingen. Ut Inn Personalkontoret, statistikk-kontoret samt telegraf- og telefontrafikk-kontorene ) 8 7 ) Katalogredaksjonen og annonsekontoret ovedkassen og hovedbokholderkontoret l) Opgavene omfatter bare journaliserte brev

37 5* verket 95/96 Den tekniske avdeling. Konstruksjons- og stasjonskontorene ovedlageret ovedverkstedet Linjekontoret Radiokontoret ) 5 ) I alt XIV. jelpefondet og verkets Lånekasse. jelpefondet for verkets tjenestemenn blev oprettet ved kgl. res. av. januar 87; det hette oprinnelig Tilleggspensjonsfondet for Rikstelegrafens Bestillingsmenn. v erk et s lånek ass e, også kalt «lånekassen for telegrafelever», er oprettet for å yde billige lån til elever under gjennemgå,ing av telegrafskolens. avdeling, det høiere telegrafkursus, ved bevilgning av Stortinget på verkets driftsbudgett for terminene 9/-96/7. Generalekstrakt av jelpefondets regnskap for kalenderåret 95. Saldo pr.. januar 95: Pantobligasjoner og gjeldsbevis Lån til «verkets Lånekasse» Statsobligasjoner ypotekloankobligasjoner Innestående i bank kr.» ,75 000,00 50,00 095,00 90,6 Inntekter: Renter kr ,9 Mulkter 65,00 Bevilgning til pensjoner av «Forskjellige Understøttelser» terminen ,00 Inntekter av eiendommer overtatt ved auksjon 8,8 Kursgevinst vedkommende uttrukne hypotekbankobligasjoner 55,00 kr ,7 5 8,75 kr. 67 0, Utgifter: Pensjoner av hjelpefondet kr. 6 86,7 Sykebidrag 890, Pensjon av «Forskjellige Understøttelser» 8 5,86 Bidrag til rekreasjonshjem 7 900,00 ) Stipendier, studnader, omkostninger m v 0,08 kr. 6 86,5 ertil kommer: Kursfall på hypotekbank- og statsobligasjoner 00,00 Balanse: Pantobligasjoner og gjeldsbevis kr ,6 Lån til verkets Lånekasse» 0 000,00 Statsobligasjoner» 9 50,00 ypotekbankobligasjoner ,00 Innestående i bank 9 0,98» 555,59 kr. 67 0, ) Opgavene omfatter bare journaliserte brev. ) Derav rente- og avdragsfri lån til feriehjem kr ,00. I årene 90-9 er utgiftsført til samme formål kr ,oc.

38 verket 6* 95/96 Generalekstrakt av regnskap for verkets Lånekasse for kalenderåret 95. Saldo pr.. januar 95: Lån til telegrafelever Innestående i bank kr.» 9 88,97 0 7,8 Inntekter: Renter av lån kr. 5, Renter av bankinnskudd» 66,99 kr. 6,79» 00, kr. 6 7,9 Utgif ter: Renter til jelpefondet') kr. 900,00 Balanse: Lån til telegrafelever kr. 9 9, Innestående i bank >> 088,9» 5 7,9 kr. 6 7,9 XV. Private telefonselskaper. Ved utgangen av året 95 var det i Norge i alt 50 private telefonselskaper med eller uten konsesjon. Efter den statistikk som er levert fra de forskjellige private selskaper for årene 9 og 95 hitsettes følgende opgaver over deres virksomhet. Samlet anleggskapital vedåretsslutt.. Inntekter: Abonnement Samtaleavgift Andre inntekter Driftsutgifter: Administrasjon og personale Materiell og vedlikehold Renter og amortisasjon Andre utgifter Linjer. Linjerutenes lengde : 9 Km. 95 Km. Stolperekke for luftlinje og luftkabel Jordkabel 85 9 Sjøkabel Trådlengde : Luftlinje Luftkabel 006 Jordkabel Sjøkabel ) Lånekassens gjeld til jelpefondet pr.. januar 96 utgjør kr ,00.

39 Antall abonnentlinjer Derav enkeltlinjer 7* verket 95/96 9 Antall Antall Stasjoner: Centralstasjoner 6 69 Talestasjoner 5 0 Abonnentapparater Derav tilhørende abonnentene Korrespondanse: Lokalsamtaler mellem abonnenter og talestasjoner ) ) Samtaler mellem forskjellige private selskaper ) ) 5 75 Telefonerte telegrammer, avsendte og ankomne Personale: Bestyrelse og kontorpersonale 99 5 Ingeniører 9 Formenn og arbeidere Stasjonsbetjening Bud XVI. Samlet oversikt over telegraf og telefon i Norge. For telegrafverket pr. 0. juni 96 og for de private telefonselskaper pr.. januar 96. og telefonnettets utstrekning. Linjerutenes lengde. Stolperekke JordkabelSjøkabelTils. (Tgf. og tfn. under ett.) Km. Km. Km. Km. verket Private telefonselskaper I alt Luftlinjer JordkabelSjøkabel Tils.) linjenes trådlengde: Km. Km. Km. Km. verket Rikstelef onlinjen e s (langlinjenes) trådlengde: verket Abonnentlinjenes Blanke trådlengde: luftl. Luftkb. Km. Km. verket Private telefonselskaper 9 8 I alt Jordkb. Km. Sjøkb. Km. Tils.) Km Stasjoner. en: Telegramekspederende landstasjoner. Samlet antall Derav åpne for utenlandskorrespondanse verket Jernbanene 7 95 Private selskaper 6 6 I alt... 0 ) er er regnet med at ca. / av det samlede antall opringninger har fort til samtaler. ) Tråd i reserve er tatt med.

40 verket 8* 95/96 Rikstelef onen: Stasjoner med langlinjeekspedisjon Samlet antall Derav forsynt med centralbord verket Abonnenttelefonen: Abonnentcentraler. Samlet antall verket (særskilte abonnentcentraler) Private telefonselskaper 69 I alt Abonnentapparater : verket, tilknyttet abonnentcentraler 0 6 verket, tilknyttet rikstelefonstasjoner 0 9 Private telefonselskaper Kapital nedlagt i telegraf og telefonanleggene. verket') Private telefonselskaper Inntekter: Abonnenttelefon : verket Private telefonselskaper I alt.... kr » 5 5 kr kr I alt kr Driftsutgifter): Abonnenttelefon : verket Private telefonselskaper kr kr. kr.»» Ekspederte takserte telegrammer : Innenriks Utlandet (avs., ank. og transitt) Andre ekspederte telegrammer : Værtelegrammer Tjenestetelegrammer Sikringstjenesten for flyverutene : Værtelegrammer Sikrings- og posisjonsmeldinger m v Korrespondanse. I alt Ekspederte takserte rikstelefonsamtaler : Innenriks Utlandet (utg. og inng.) 5 0 Lokalsamtaler mellem abonnentene : verket (ekspederte samtaler) Private selskaper (anslagsvis) kr Samtlige ovenstående opgaver refererer sig for verkets vedkommende til budgettåret og for de private selskaper til kalenderåret 95. Jernbanene har slelifet en vesentlig del av sin statistikk vedkommende telegraf og telefon. ) verkets anleggskapital er pr.. juli 9 nedskrevet med kr. 56. ) I verkets driftsutgifter er tatt med til renter av kapitalen kr

41 B. TABELLER

42 verket 95/96 Tabell. Samlet økonomisk oversikt Inntekter Nr. Stasjon Driftsgren o-a T-.5 C 0 Oslo krets. Oslo Radiocentralen Oslo kursradio Oslo Radio: Europeiske forb.elser Amerika forb Fornebu og Tryvassh Jeløy Radio 5 6 Stavanger Radio... Oslo Telefonanlegg Kretsstyret Kretsverkstedet Østfold krets. Kringkast. Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Abonn.tfn , ,7-6 00, , , ,6, - 990, , 8 9,55 0 0,, ,5 80, Asker ,60, , 0, Abonn.tfn ,66 9,00 Kringkast. - 57, Drobak med Storsand urum 8 Frogn Abonn.tfn. Kringkast. Abonn.tfn. 9 andre underordn. st , 0, , 9 0, 5 0 Fredrikstad , 5, , 9 0,86 Kringkast. 6,05 Gravningsundet Abonn.tfn ,,67 7 5,6 0, ,7 9,78 87,6 7 5,6 8,87, 0, 80 0,7 607, 50 5, , 8,88,8 966,9 0, 00,65 50, 5,

43 vedkommende stasjonenes drift. verket 95/96 Utgifter -D CD 78 r0 c) red cp cu bp rci.,_. g ),. g g.`") 0 be a) ci)) o,. -,-( ho,,,,...,_,.,- a') po o cn,.,,orc rcs ho En 0 g C) C)0 ()0 0 id., ca.0 rg '',a Kn Kn Kr Kn Kn C) (Y). rn'tva cid É: tf).cq g:) be g., be - bp CD Nr ,07 70,9 6 00, 8 85,59 50,8 0,6 0,9,5 ± , ,7 5, ,8, ,00 06,6 ± ± ,6 ± ,00 0, ± , i 6 7, 0,9 6 6, 0, 58 65,9 58, ,67 0, , ,9 0, ,79 0, 9 007,0 8, ,6 0, , , ,95 0,6 788,0 0,08 6, 9, , ,7 0,07 5 0,88 0, , ,85 0, , 0,8 6,05, , ,0 5,60 0, 59,9 0,06 9,50 9,

44 verket 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter Nr. Stasjon Driftsgren rri g g g o, E- cd pr., -05 % ) O ct CD g 0.) -6) g,t cj t ccl ca Kirkeøy Abonn.tfn , , ,9, 0, 55,08 656,5 Spjærøy 0 98 Abonn.tfn. 6-6,8, 7-0,90 0, - - 6,0 5,68 6 0,58 Vestre Onsoy 5 68 Abonn.tfn ,7, ,00 0, ,5 57,65 5 0, 5 alden Abonn.tfn Kringkast ,9, ,9 0, , 09,09 666, ^ ,59 6 Aremark 586 Abonn.tfn ,, ,5 0,7 6 57,60 55, 0 6,9 7 Jessheim 506 Abonn.tfn. Kringkast ,56, , 0, ,59 9, , ,87 8 Eidsvoll ,50, ,6 0, ,76 9 Gardermoen Abonn.tfn ,06, ,5 0,6-6 65,97 66, ,8 0 Gjerdrum 5 9 Abonn.tfn. 6-55,55, ,5 0, ,05 5, ,85 Klata Abonn.tfn ,87, , 0, ,9 8,8 8 57,9

45 vedkommende stasjonenes drift. 5 verket 95) P., 5 9 pord C C ct 7 rci C o 00 0 Utgifter ;,CS,M 7, '.6); c0 C7 Cft g ct 0+ st,j)) rqi ' <5,, dc,d0-0erj ,07 0, ,8 0, ,9 8, ,0 6 9 Nr ,9 0, , 0, ,59, , ,7 0, 75 08,80, ,68, , ,5 0, ,88 0, ,95 60, ,96, , ,9 0, ,60 0, ,76, , ,9 0, , 0,9 ± ,0 7, ,5, , ,50, ,9 0, , ,8 0, ,5 0, ,9 0, , ,9 0, , 0, 9,96 0, , , 0, ,00 0, ,88, ,0 7 9

46 verket 95/96 6 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt -P C). o rd g a) Nr. Stasjon Driftsgren g o E,9 0 gettj ( =i",- El CCS Nannestad g. rd 0 gpn -),a.)d +0 rd ct () g rri '-'_9. r-i.0 Inntekter o a), E g) cp,,m rf),-) ;- 0 PI.-.e. z" $-,-,., -p c, cq *r_,-;,,,i 'l _,i i-- 7 Ti ) t "g Eh :;) a _, rnmt.,s. t bo E9)_ wg IS";') 97 06,79, ,00 0,6 - Abonn.tfn ,67 67,8-955, Skarnes Vormsund andre u.ordn. st.. Kongsvinger Kirkenær Lillestrøm Bjørkelangen Flateby Frogner emnes øland ,9, ,6 0,6 68 Abonn.tfn ,9 77,66-9 5, ,7, ,0 0,56 Abonn.tfn ,8 90,76 _ 6 0, ,96, ,0 0, , ,8, ,75 0,8 7 Kringkast. _ - 67, , ,9, ,0 0,97-087, ,08, ,65 0,6 68 Abonn.tfn , 6,09 _ Kringkast , ,9 7 0 _ 9,90,6-5 _ 57,5 0,5 - Abonn.tfn. 8 _ - 67,60 68, ,65 -,0,76 _ 09 _ - 090,95 0,6 - Abonn.tfn. 870 _ - 870,0 56,67-08, ,0,0 _ 6 60,0 0, _ Abonn.tfn ,5 56,09 _ 6, ,85, ,70 0,5 - Abonn.tfn _ ,5 6, - 79,80

47 vedkommende stasjonenes drift. 7 verket 95/96 Utgifter rc-, 0-0 g cd ró gi ro o c+. bo C), g.p Nr. 05 _ , , ,8 0,6 0,09 5, _ , ,55 0, ,70 0, 7 8 0,6 0, , ,6 0, ,6 0, , 5, , ,6 0, ,5 0, , _ ,7 0, ,8 0, ,0,75 ± , ,90 0,05 8 0,8 0, , , 0, ,5 0, , 7, ,07 0,8 087 ± , , 0, ,5 0,0 7,68, , ,55 0, ,5 0,5,60, ^ 5 976, ,75 0, ,0 0, ,50 5, ^ 7 0 7, ,55 0, ,5 0,08 0 8,0, ,

48 verket 95/96 8 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter Nr. Stasjon Driftsgren rcs m$0 o rog ' c go,e relfi, I ga) 00',g,Ca) Os-m t,.)e) rci z oo rcl..od Pgro,t ctti) ZiMa cp bp rtig m g;_io dmu 0 07, øland Lørenskog Rømskog Setskog Sørum 5 andre underordn. st. Moss underordn. st... Mysen Askim Rødenes Skiptvet Abonn.tfn Abonn.tfn Abonn.tfn Abonn.tfn Abonn.tfn Kringkast Abonn.tfn. 58 Kringkast Abonn.tfn Abonn.tfn , 89,58 7 8,5 08,06 6, ,05 8,90 5,8 78,5 66,0 6,55 7,6 8,5 66,80 6,5 776,50 58,50 87,0 985,90 8 6,80 86,90 76,70 7, , ,0 58, 066, 65, ,0 7 8,7 9, ,60 75,95 988, ,0 6 57,0 5 98,05 9 9, ,0 65,99 888,70 5,69 57, 785,5 7,9 779,5,8 0,58 6,, 0,0 6,9, 0,50 5,,8 0,56 55,,6 0,9 5,6, 0,,70 0,87,6 0,8,65 0, ,6 0,60 67,,9 0,0,66 0,6 7,

49 vedkommende stasjonenes drift. 9 verket 95/96 0 Pci:) (.) g ce - be, Utgifter ch) tin g ce g). r-i.,d rn,7 88,0 906, 5069, 00,57 0,59 968, go r - g $:.) 0 G- _ai) cd tin cd. CI 0, 0,08 5,05 0, 0,05 6,96 t),d (i) -, ,8 69 Nr 5, 0, ,79 0, ,75 9, ,97 79,80 0, ,8 0,09 0 7,50, , 88 0,90 0, ,0 0, ,50 8, , ,6 0, ,0 0, , ,97 0, ,9 0, ,, 76 69, 7 9,5 0, ,57 0, , ,80 0, ,75 0, ,55 58, ,70 0, , , 0,5 8 6,8 0, ,0, ,6 09,0 0,0,7 0,0 65 6, ,6 0, ,6 0, ,80 8, ,

50 verket 0 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Nr. Stasjon Driftsgren 5 Spydeberg Abonn.tfn. rci g rd CD g 0 I E 0 d RI o c9 C G). a 0.) g gc) ge-cd fa Inntekter gg 7 :. ál) mrd g cd g ct c) itl g cs ;7.) r'c) () ; g a) v),x -P cd rx to.i-i. E t g 0,8 867,7 9 58, 66, f'g a. 0.) b, g gi"-i.,5.+'s r (T.)i,77 0,6 70, Trøgstad Abonn.tfn ,,69 6 7,05 0, 7 09,5 6, ,69 7 Ørje Abonn.tfn ,,88 7 5,70 0, ,5 5,96 9 9,5 5 8 Røyken med Aros Røyken Abonn.tfn ,97, ,0 0,5 97,07 68,56 0, 85 9 Sandvika Abonn.tfn. Kringkast ,79,8 7,6 0, ,8 99,0 800,89 8 8, Sarpsborg Abonn.tfn. Kringkast ,7, ,7 0,7 5 66, 0,6 09,7 9 88, Ise Abonn.tfn ,0,5 9,5 0,0 9, 5,88 7 0,58 5 Skjeberg med Borgenhaugen Abonn.tfn ,8,56 0 7,5 0, ,5 65, ,95 5 andre u.ordn. st ,60, 5 7, 0, , Ski Abonn.tfn. Kringkast ,08,68 7 5,50 0,6 9,7 77,68 560, ,

51 vedkommende stasjonenes drift. Utgifter verket 95/96 P- 0 (DC ce, C bog),0 0 w gcg G) bo,,,.a Nr Kn ,0 8 8,6 8 05,06 7 7, 0, 0,09 9,7 796 Kn , 0, , 0, ,66 7, 60 0, ± , 0, ,06 0,09 -: ,9 5, ± , ,87 0, ,87 0, ,6, , ,5 686,5 7 07,5 800, ,8 778, ,9 70 6,98 09, ,9 0,0 0, 7,07 0,70 0,6 0,6 6,9 0, ,05 0, ,50 0, 8 97,90, , ,0 509,85 7 9,95 0, 0,07 0, , ,65 67,00 80,65 6,55 55,8 8,0 560,8 5 78,78 0,0 0,05 0,5 0,9,05, ±

52 verket 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Nr. 55 Inntekter,6 0,7 5,9,8 56 Kolbotn , ,99 0,7 Abonn.tfn ,8 7, Enebakk Son 6 As Svartskog Tomter Vestby 6 I Stabekk Stasjon 6 I Sorkedalen Østfold kontrollkrets: 6 underordn. st Driftsgren Abonn.tfn. Abonn.tfn. Kringkast. Abonn.tfn. Abonn.tfn. Abonn.tfn. Abonn.tfn. Abonn.tfn. Kringkast. Abonn.tfn. Abonn.tfn. Kringkast. Ialt mrd -D :$0 00p aipig P '; 0". q) itlge rd w 0 cq 'aq " 'grg g ;-.r.. 56,78 67, , ,97 0 9, ,00 5 0,7 5 7,70, ,60,98 8 8,9 87, ,97 8, , 6 8 8, 6 59,6 668, ,5 7 9, ,6 0 86,80 67, 08 67,50 6 7, , , ,9 70, ,7-0,55 5 9,0 79, 7 09, , ,0 7 86, , , ,06 6 8, ,08,8 0,0 7 66,77 67,66 0,5 5,55,6 6 0, 56,50,5 89 0, ,65,7 9 0,7,6, ,6 6 8, ,0 0,7 55,, 8 0,8 8, , ,8 60 6

53 0 verket 95/96 7, 0 VI rsii) r9.), 7 g Cd , T./ a) a) hp g i - ho',.. ri; g7) cd beti o () g ,9 7,5 90,6 5 80,8 6,85 5 7,85 05,8 0 86,08,56 6 9, ,,9 00,8 6,69 7, 56,77 05,69 6,5 058,97 766,8 8 7,0 60,6 5 56, ,79 599, 7,76 68,75 9,8 9 9, 5 00, , ,77 70, , 6,00 585,5 95,7,8 6,88 78,7 875,05 0,8 0, 6,0 0,9 0,7 0,87 0,5 0,09 50,5 0, 0,,7 0, 0,07 5,8 0,7 0,09,00 0,0 0,06,66 0, 0,5 5,7 0,90 0,5 0,08,00 0,0 0, ,7 0, 676, 0, 69 70,06,78 6 8, ,5 ba CD.) r, g " ; t Nr S

54 verket 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter cd. -) 0 P -D. u Nr. Stasjon Driftsgren go,e 'do r.,l'ird cq Cd g g (g a _,,, t -Pd A.,-.,,,, cl a) bp 0.9., Og rd g u) - -c) rca s, cd il : 7a") g,...;...,. 7: z u rx -,-D c,.. hf, 000 -POct gg r-, ;-. g '-',.-J tv, g gc,.-iza -,tp,..) CD:ra Kretsstyret Kretsverkstedet Opland krets. Aurdal Bagn Begndalen Bruflat 5 andre u.ordn. st. Dombås 7 underordn. st... Elverum underordn. st... Fagernes Abonn.tfn. Rik stelef on Abonn.tfn Abonn.tfn. 8 Kringkast Abonn.tfn Abonn.tfn Abonn.tfn Kringkast Kringkast Abonn.tfn. 6 Kringkast ,55, ,5 0, ,85 0,60 5, , ,5, ,00 0,5 5 5,0 57, ,85 6,, ,70 0,58 70,50, ,5 9,65,59 0 8,5 0,5 098,6 5, ,6 7,8, ,6 0, , ,8, ,, 5 89, ,9 7 75,90, , 0,8 7 7, 5 799,96, ,59, 7 689, , 86 00,5, ,55 0,9 9 06,80 6 6,, ,07 0,8 60,7 9, 5, ,89

55 vedkommende stasjonenes drift. 5 verket 95/96 Utgifter red 0 () g cd -, g bp OG)..7E c -a- rci) t/ cga,.; 8,00 9 0, , 5 7, Nr. ± 8 65 ± ± ,6 ± ,6 ± , , _ , ,70 0, ,78 0, , , ,9 0, 77 5,67 0, 58 80, 0,9 5,7,59 7 6,80 0, 570,60 0,06,95,7 66,5 0, 56,95 0, ,56 8,5 5 56,55 0, 5780, 0,5 0 79,5 0, , 9 95,69 0, ,76 0,9 89,96, , 5 5,7 0,07 8 7, 0, , ,97 0, ,60 0, ,66 0, , 0,0 57,7 0, ,80 50, 0, ,8 0,,6,6 5,98, 99 7, ± ± 6 ± ± 0 ± ± w ±

56 verket 95/96 6 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter g a.) Nr. Stasjon Driftsgren g o, E cagizci, g g g Wrci g E a)r -i 0 rc") ; E 5 0 ;..':7drcá 77 underordn. st , ,6 8,5, 0, Gjøvik Aust-Torpa Abonn.tfn. Kringkast. Abonn.tfn ,80 60, 9,0 99, ,6 5,95 56,55 987, ,59,5 0,6 09,0,79 0,8 5, Brandbu Abonn.tfn , , 0,7 750,77,58 0,56 70,69 8 Bøverbru Abonn.tfn ,0 5 6,0 6,6 77,88,65 0, 6,7 8 Dokka Abonn.tfn ,9 69,0 8 05,05 76,6,56 0,5 55,00 8 Eina Abonn.tfn ,0 6,78 68, ,,6 0, 58, 8 Gran Abonn.tfn , ,07 00,76 860,80,5 0,7 6, arestua Abonn.tfn ,95 65,05 8,67 099,67,80 0,5 6,5 86 ov Land Abonn.tfn ,0 6 80,85 05,0 8 8,8,66 0,9 76, 87 Kolbu Abonn.tfn ,95 880,0 7 5,70 08,75,5 0, 6,65

57 vedkommende stasjonenes drift. 7 verket 95/96 G) 0 P, grd cu ca Kn 65 rg G) G) to rx g e,7, d_grg, 0 pq6,-) 0. ;S) b.; a a'." c9 rg)ts g Kn ^ ^ ^ -^ Utgifter td) o - rel G)E ci-dssro d cdgd Kn Kn Kn Kn 7 9,50 0, ,5 0, , ,9 0, , 0, ,5 9, , 0, , ,7 0, , 0, ,6, , ,57 0, ,5 0, ,5, , ,0 0, ,8 0,0 9 5,80, , , 0, ,8 0, ,6 9, , ,65 0, ,9 0,09 6 8,8 8, , ,60 0, ,9 0, ,8 8, , , ,68 0, ,05, , ,0 0, ,8 0,05 8 6,8, , ,87 0, ,5 0, , 5, , Nr.

58 verket 95/96 8 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter Nr. Stasjon Driftsgren cnrd Rio 0,rcs 00 cd9g0 C Ç, (t g til g00,0 g g ME, C grri <.,5 88 Lunner Abonn.tfn , , 79,6 8,68,8 0,7 65, Odnes 0, , ,9 0,58 Abonn.tfn , 68,56 86, Raufoss Abonn.tfn ,0, 0,7 0, 7 9,0 5,9 0 09, Snertingdal Abonn.tfn. 60 6,6,6 99,55 0,0 6,9 8,08 7,7 9 Ostre Toten Abonn.tfn ,79, ,8 0,5 5 9,85 80, , amar Kringkast ,66,9 7 90,77 0,97 09,9 9 99, underordn. st.. Koppang forsterkeranlegg Lillehammer Abonn.tfn Kringkast. 7,58 97 Biri 70 0, ,00, Abonn.tfn ,9 57, ,98, 6 67,80 0,88 5,78 55,5, ,67 0, ,67 99,9 608, ,5 55, Follebu 9 7 Abonn.tfn ,89,7 606,0 0, 0 096,78 70,7 5 7,07

59 vedkommende stasjonenes drift. 9 verket 95/96 CD 0 CD CD cp ro CD C rd. bbr8,o o CDCDCD.. Utgifter bi), to ;., F-. g gp,-., CC' ).,;,.., 0 CD e gaig.r.-." El --. EE cd so, a) a)._,.5, e g r0 s.., 7) d,--, cd bp r'd'a) (ct.:z vi,, 5,,:-i o --I 0 ().,.., v) u)---..,f,, i.-. <,5. WPVC) - () cd g ir--a. Nr ,6 79, 59, ,75 0, 0,08, ,8 0, , 0,0 6989, 0, , , 0, ,7 0, ,76, , ,55 0, ,00 0, ,70 7, , ,8 0, ,69 0, ,98, , ,68 0, ,5 0, ,9 0, , ,06 0,0 5 76,0 0, , ,0 5 ± ,55 0, , 0, ,90 7, ,56 0, ± , ,00 0, ,0 0, ,8, , ,87 0, ,07 0, ,5, ,9 9

60 verket 95/96 0 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter Nr. Stasjon Driftsgren rnrcl d ero go. " 9. g I) rx P"ca r.`5 ;- CL) CDM g grcs,),trre-) 99 Tretten Abonn.tfn ,56 59, 8 99,69 5,6,58 0,60 8, andre u.ordn. st , ,6 8 7,5, 0, Otta Kringkast ,0 7,0 60,60 8,00,60 8 0, underordn. st , , 9 06,60,5 5 0, Rena Kringkast ,8 0 79,7 70,99 57,,6 6, underordn. st , ,5 5,6,8 9 0,80 05 Tynset Kringkast ,0 8 6,57 8, 0 989,0,5 05, underordn. st ,68 0 0,90 97,58,5 9 0,98. Abonn.tfn. Kringkast , 596 7, , ,7,5 0,70 75, Ialt 0 78,7 07 Kretsstyret 08 Kretsverkstedet Abonn.tfn. Abonn.tfn.

61 verket 95/96 (, c). C0 g l.)wci 7- CD C),CD c0 ' ir9).g )7.) po 0.0.;+0 -art: CL) g Pc), 0 Cd CV:L' cf) C/ 0 F.' CD.D -- A) : g ca,. Nr ^^ ,5 0, , 0, ,87 079,8 69,0 6 69,7 5, ,8 7 7, ,9 7,9 60, ,6 96,57 09,8 705,75 789,6 9 68, 70,99 698,57 880,65 60,7 9,9 6 07,06 7 7,0 8, 78,5 090, ,65 6 7,5 5 05, , ,6 0,5 0,06,8 0,0 0,08 0, 0,,0 0,06 0,06 0,5 0,8,8 0,6 0,05 0,5 0,9,9 0,8 0,0 9, ± ± 05 6 ± ± ,00 78,6 700,6 8 8,5 ± ± 78 ± ,70 69,6,70 8, ± 69 ± - 9j

62 verket 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Nr. Stasj on Driftsgren wri ' go,e cap.g o a i").g cp g g Inntek ter,..;, 0 A f.'-g g.:?pt.> _, c,. g En: cq -i-f). -cii WM,,-..ig.bitg *E":,. 5,5.t Drammen krets. Drammen med Mjøndalen ,70, ,69 0,70 70 Abonn.tfn ,6,9 Kringkast. 8 95, ,5 0 Eidsfoss 5 8,8, ,75 0,7 Abonn.tfn. 0-09,70 50,0 6 8,9 Sande Vestfold ,7, ,89 0,7 Abonn.tfn ,85 55,6 9 86,9 Sylling ,60, ,8 0,5 9 Abonn.tfn ,58 69,8 0 6,0 Ferder Radiopeilest.. Radio 9 9,0 Geilo ,5, ,8, 85 Kringkast. 75, ,5 5 underordn. st ,05, ,0 0, ,5 6 okksund Eiker ,5, ,8 0,5 5 Abonn.tfn ,6 90, Kringkast. 5, , 7 Båsheim 56 60,8, 8 6-6,89 0,9 Abonn.tfn ,0 7,00 50,7 8 Eggedal 0 0,8,6 6-6,55 0,5 Abonn.tfn. 6-5,8,9 5 60,0 9 Krøderen 7 6,7, ,9, 0,5 5 Abonn.tfn ,50 55,5 5,9

63 vedkommende stasjonenes drift. verket 95/96 Utgifter A 0 Le -6 bl) cp o g.c) Nr. pl ,6 0, ,86 0, , 57, ,60, , ,96 0, , 0, ,0 8, , ,60 0, ,8 0, ,80 50, , ,95 0, ,0 0, ,50, , , ± ,90 0, ,0 0, ,7 0, ,7 6 7,90 0, ,00 0, , ,0 0, , 0, ,7, ,75, , ,0 0, ,9 0, , 0, , ,00 0, ,0 0, ,00, , ,75 0, ,7 0, ,0, , ±

64 . -..) u; rci g, ro g a) M g Nr. Stasjon Driftsgren g 0 r E TS 0 '8 cap,g,, g p, C M a) 7TL C)'' P- ai' ) cin ;-,a) r cl -.-) C. 0g.,., 0 Krødsherad Prestfoss Vikesund Amot Modum olmestrand 5 orten underordn. 6 st.. 7 ønefoss 8 Flå 9 Gol 0 Gulsvik Abonn.tfn Tlisammen Abonn.tfn Abonn.tfn Abonn.tfn Kringkast Kringkast Abonn.tfn Kringkast Abonn.tfn Abonn.tfn Abonn.tfn ,97 89,9 00,95 8,85 6,55 6,5 758, ,57 885, , ,98 9 7,05,79 557,7 9 86,69 956, , 8 9,9 87, , , , 55, ,98 88, , 577,5 0 09, ,9 9 07,55 8,7 7 0, 9,55 97,80 6,57 5,9 6,89 0,7 5 9, 8 5,0,0 67,90 67, 96,,6 0,69 5,9, 0, 5,9,8 0,6 6,8,7 0, 68,5,70 0,7,6 0,70,69 0,60,60 0,6 95,79,6 0,68 9,69, 0,77 5,7,9 0,6 50,

65 vedkommende stasjonenes drift. 5 verket 95/96 0 Co ;- ;..o cd Utgifter.. Tri bi. be ;....0 s. s. 0 g a) 00) g gli g., $- -iz re5 ;.: 0 cb,.. r-i r0 CL) rin ' CI 7: '6 tf; : IDA h),,,-,.. - b f, a) cp bp.z,. g g.(.,) - 8 b.d.,-,l. ga) 0_ g Vri zc; E E g, ) -. =,::.,r. o --+ bo"-- cp r0 o 0 cp.p FT:sl a) Pii, 78..,t ctt Tia-f, ca,"-.,, a), (T) uq,) g ro,..7, - a Ei; ca.cro g,:>."5,. tiri PI ti,' -o'.bdig cql : Al ,70 0, ,5 0, - 60,0 7, _ ,5 0, , , ,7 6 59, , , , 0,00 0,08 8 0,7 555,8 5 98, 8 579,5 87, ,7 5 6, 0 956,67 55,8 7 78,06 55,00,50 876,50 56, ,0 5 70,88 8,7 0 8,9 8,86 87,0 9,8 86,87 6,55 965, 00,06 0,05 8,00 69,50 5, 7,7 0,7 0,05, 0,7 0, 8,99 0, 0, 8,70 0,55 0,6 0,8 0, 0, 0,67 0, 0,07 0,7 0,6 6,9 0,59 0, 0,,0 0,9 0,0 8, 0, 0,, Nr ±

66 verket 95/96 6 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt -, t/vcs rcs go Nr. Stasjon Driftsgren E ctpg Jevnaker a as 0 0,0 ca rci cq %) g o M rci Inntekter g rc.$ g g aa.5. 0 d,-- cd r) g 'PA Eo 76 ft g ida z 0 :P ,5, , 0,5 6 Abonn.tfn ,59 5, 7 66, Nes Ada! Nesbyen Onsaker Sokna Tyristrand Verne Viker Al allingdal 0 andre u.ordn.st. 0 60,80, ,60 0,5 Abonn.tfn , 50, , ,9, ,9 0,85 Abonn.tfn. 5 5,9 7,9 0,,0,5 6 6,0 0, Abonn.tfn ,00 9,00 5, ,88, ,55 0,5 Abonn.tfn. 0 00,57 5, 6 608, ,60, ,0 0, 0 Abonn.tfn ,97, ,58 5 5,05,58 0 0,50 0,9 Abonn.tfn ,0,56 6, ,60,5 6 6,0 0,5 Abonn.tfn. 6 6,00 5,06 08, ,76, ,0 0,66 69 Abonn.tfn ,5 56,55 87, ,98, ,9 0,7 5 6,89

67 7 verket 95/96 bi - GS tio ;-: CD 0 Pi 0.,_, fr) - 0 cl.) t P. '.X IT'i.;.0 ti 'n r- -' a CDC) r'' ttkit.6-,. r-ic,,,, b CD CD g e-e g. t e,8 0 C o,--. gip o.7i. ati -, ci J ) Te.0 rs,., -, ci)., Fil C 6-:' R, `,, r I. F- 'Pz ''.. '9,I- trl ag g, t/ '',..., CD Cd , , 5 7, ,80 0,9 0,09, Nr ,8 0, ,0 0, ,00 5, , i ,58 0, ,0 0, ,6, , ,50 0, ,8 0, ,05, , ,85 0, ,96 0, ,50,60 5 0, ,0 0, ,8 0, ,00 5,5 970, ,0 0, ,6 0, ,50, , ,8 0, ,75 0, ,00 8, , , 0, ,0 0, ,06, , ,7 0, ,8 0, ,

68 verket 8 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt cn rci g r do 0 P t, Nr. Stasjon Driftsgren rd 00,E P0,) c0 Kongsberg 0 8 c9., 0 (t 9g 'clqii-jr5g 000,0.P0,. M E- ca MrC:$ Abonn.tfn Kringkast c.) a.)g g Inntekter 7. Ncgt -; +, Lz.z : irdcq rdg- 07,.0 wm-d _, trx? 9 87,7 50, ,5 57,90 7,67,90 0,67 05, underordn. st ,65 585,0 89,95,5 0,58 Larvik Radio - Kringkast , ,77 7,8 09 8,5, 0, Svenner Fyr Radio I 5,9,7 5 Sandefjord Kringkast ,7 9 56,85 5, ,08,0 0, Stavern Abonn.tfn. 9 5 Kringkast ,6 86,07 9 6,89 5, ,8,7 0,50 58, Svelvik Abonn.tfn Kringkast ,58 776, ,, ,,78 0,5 78, Filtvet 78 Abonn.tfn , 996, 7 50,5 79,6,6 0,5 5, olmsbu Abonn.tfn , 5,00 767,9 9 89,5,0 0, 5,07 50 Tjøme Radio Radio ,,87 67,8 5 Tønsberg , ,58 0, Kringkast , ,08

69 9 verket 95/96 7, 0 ) ct r0,0 o g cd 75 a) a) bp g g.c br'. e) r75 tto ti. ca,0 r"al g ri) h.; d) (t) bo c. ) '0 J),. FA"g!la Ew Nr ,9 0, ,06 0, ,7 67, ,90, , ± ,65 0,0 79,75 0, , ,7 0, ,0 0,8 70 7, ,8, , / ,90, ,70 0, ,9 0, ,060, , ,0 0, , 0, ,7 5, ,7 0, , ,8 0, 8 877,5 0,0 6095,05 7,95,55, , , 0,,5 0,0 9089,00, , ,0 0, ,95 0,08 85,8,0 7 79, ,5, ,9 0, ,78 0, ,78 0, ,

70 verket 0 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter Nr. Stasjon Driftsgren -p cnrcs o () 00.E o cpc.;_-. ;- (;) (Dig rci g 5 5 underordn. st »-. -»---- Abonn.tfn. -»-. Radio -»- Kringkast. Ialt ,6 7 7, 7 98,0 95, , ,77 '9 6,8 7 59, ,67,76 0,,0 0,65 97, Kretsstyret Abonn.tfn. Radio 5 Kretsverkstedet Abonn.tfn. 55 Agder krets. Arendal Kringkast , ,8 88, ,,5, underordn. st ,09 8, ,66,0 0, Boroy Abonn.tfn. Kringkast ,68 86, 79,60 76, ,7,5 0, 7, Brevik Abonn.tfn. Kringkast ,97 5, ,80 6,0 6 07,8,65 0,58 58, underordn. st ,6 65,8 895,5,58 0, Farsund Abonn.tfn. Kringkast , 7 5, 760,55 58, ,99,66 0,75 59,

71 vedkommende stasjonenes drift. Utgifter verket 95/ Tstx, r0 o g fai;,* bo g,0 CD ;- -, - 0 L- 9.;."c (h) ch du,, ce7..,g a), r8.:$ ),T d,t) RA :T Vo'o0 A / / ,0 6 9, 7 7,8 98 5, , 75 5,00 00, 7 59,5 0,0 0,0 0,6 0,, , Nr , , 88,8 80, , 86,5 56,95 08, ,8 0, ,6 0, , , ,00 0, ,77 0,, , ,55 0, ,70 0, _ 6,6 50, , , ,6 0, ,6 0, ,95 8, , ,77 00,00 0, , 0, , ,85 0, ,9 0, ,,6 _ ,89 _ , "r ± 6 66 ±

72 0 Nr. Stasjon Driftsgren mrd ) rt:$ g a) 00,E 0 a),9. '58 ft c: E op, 0;:irn.gr` rc5 08 rx fb tc`, MMd g*e-. gt bn o 6 Lyngdal Abonn.tfn Vanse Abonn.tfn andre u.ordn. st Flekkerøy Radio Radio Kringkast. 65 Grimstad Kringkast. 66 Kragerø Kringkast. I 67 underordn. st Kristiansand Kringkast. 69 Evje Abonn.tfn andre u.ordn. st Langesund Kringkast. 7 Lillesand Kringkast / , 8, ,95 55,0 788, ,5 6 7,85 055,7 50,66 9 0,8 0 8,7 657,8,9 70, 7 0,67 768,6 9, 0 086,6 0 09,9 0 5,6 595,6 7,9 8,5 868,65 7,0 59, ,9,0 9 7,7 870, 6 8,6 857,95,6,8 5 90,9 8 70,57 59,75 086, 6, 7 59,0 86,0 0 09,0 9,5 5 58,6,6 0,60 59,66,0 0,0 5,9,9 0,5,9, 0,70,8,0,0 0,6,70,,6 0,56,0,5 0,6,6 0,78,0 0,

73 vedkommende stasjonenes drift. verket 95/96 TO a) a) a) ho O t g g 0. bs) o78 s 'T) rg 0 ( ;-( : 7:$ ri5 a) gin' g g a, Óc riil( al) rc$ ) Utgifter bo go o cv 0 F; br) g'?) c;0 t L.) ro 0.) pi d v., g uci cu ii;e oi Nr ,70 0, ,6 0, ,00 7, 8 98, ,56 0, , 0, 680,56, ,6 88 6,6 0, ,7 0, , 6 7,97, ,9 6, , 0, ,89 0, , 7 750, ,8 0, , 0, ,6 6, 8 9 8,75 0, ,9 0, , ,99 0, , 0, ,0 8 75, ,5 0, ,8 0, ,79 9, , , 0, , 0, , ,5 0, ,7 0, , 5 9, ,0 0, ,65 0, ,5 9 6,57 + 5

74 verket 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter wrc; g o r") Nr. Stasjon Driftsgren g o Pci C) ce g,i s- cp g o Ciq cca g 0C) 0 c E -PC o ;.ct) rcs g 7 Lyngor Abonn.tfn. 7 Kringkast ,95 787,6 70,50, ,7,57 0, 5, Mandal Kringkast ,0,5 5,70 0,9 659,7 96, Notodden Abonn.tfn. 5 9 Kringkast ,0,87 7 0,60 0,70 5 9,0 80,0 87, , underordn. 76 st ,0,65 959, 0,55 790, 77 Oksøy Radio-peilest... Radio 6 6, Porsgrunn 957, , ,0 0,9 Kringkast. 90,6 9 96, underordn. st ,60,6 5,07 0, 89,67 80 Risør Kringkast. 6 6,85, 8 78,8 0,85 57,9 5 68, Rjukan Kringkast ,65,9 0 05,,0 75,8 0 8, Seljord Kringkast. 80 0,5,6 7 0,8 0,7 55,7 7 90, underordn. st ,0, 7,9 0,

75 - - vedkommende stasjonenes drift. 5 Utgifter verket 95/96 cco 0 a., bo 0 g Fai) t.- g ti) t5 t.). Pi.E. O, F.-oX 77 IE if SS M t'd b0 a) a) g o, 0 cá g 'c-l 0,D rc. ) rrit?..,7 -,7,P Pi.) C QC b-am c'd cd,x ,7 75,5,5,56 0,9 0, 8, ± ,98 ± 59 Nr i ,5 7 89,87 659,7 0, , , ,5 0,9 66,8 87, ) ,0 0,56 0,8 59, ,00 0, ,75 0, , ,0 ± ,6 6 66,75 90,6 0,6 0, , ,50 0, ,69 0, , ,0 80,0 57,9 0,85 0, ,97 ± , ,6 75,8 0,6 0, , ,9 6 8, 55,7 0,5 0, , ,60 0, ,6 0, , 88

76 verket 6 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt rd g o Nr. Stasjon Driftsgren g o, r., e g.,) t i o -, aliiii,) : t. g 8 85 Skien Telemark kontrollstasj on Kringkast. Kringkast Inntekter CS A -P (C-9', cq r),c n - 'El V 6 5,75 8 7,, ,78 97,8 97,8 q g g ),77 0, underordn. st ,8 8 0, 86 76,9,5 0, Tvedestrand Kringkast , ,75 65,0 0 09,67,5 0, Asto Dypvåg ,85 7,85 0,9 -»- -»- -»- -»- Abonn.tfn. Radio Kringkast. Ialt ,0 50,86 87,50 90,58 60, ,7,6 0,8 65, Kretsstyret Abonn.tfn. Radio 90 Kretsverkstedet Abonn.tfn. 9 Rogaland krets Egersund Kringkast , 8,0 589,5 508,58,0 0, underordn. st ,50 08,08 88,58, 0,

77 vedkommende stasjonenes drift. 7 verket 95/ 'cr) cc.) Utgifter.. rd ti cb bn ;..,., 0 cu. g Ó ;-. cb,., rg a) a) a) bo 7 -I-),r A a b.d g r"7) ",', a) c), rw g ' ) -6 tsr8 (.) iv-, g et. 5 - ó ms bi,a, ci) r, 0. r. -, ;-, o '0)0) 78 <) bp 77 g m g '0) gl. 7 := c>,0 Pc.0, cd r--' cd bd a.czrg c.'d < 5 9.,,-. tip),.. ' É-it' Kr , ,8 9,89 0,6 0,8 CD - bp ().a ± Nr , , , , ,89 -i , ,5 0,9 0, , , , ,0 0,60 0,5 50± , ,55 0, , , 0, ,9 0, ,0, ,98 60, ± , ,00 8 6,00 5,00 7, , , ,09 789,6 697, , 0, ,6 0, , , ,50 0, , 0, ,9 750

78 : verket 95/96 8 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter. +a wro g i. i r Nr. Stasjon Driftsgren d o a) CG g OCE rci o d s: g,, cá ' r - T) a) ;-. o a) g r -f a; (5 g s -. -Oo a. ) - O 5 IA 'Eci c - l) 9c.'g wcd,; r) )...bickg P ca 99 Flekkefjord 60, , Abonn.tfn. Kringkast. 985,5 9 Kvinesdal , ,75 0,56 Abonn.tfn.,5 5,5 cu s- g 5 97,99 0,86 78, ,70 7,76 8, Moi Abonn.tfn ,0, 86,60 0,60 908,00 5,5 6 57,00 96 Sirnes 867 Abonn.tfn ,0,0 90,05 0,5 705,66,60 990, Tonstad 09 0 Abonn.tfn. 57 0,85,50 0,0 0,5 56,50,0 867, andre u.ordn. st ,0, 8 6,7 0,50 970, augesund Kringkast ,87,89 8 0,8,7,7 7, underordn. st ,75, 98,80 0,5 0 79, Kopervik Abonn.tfn. 077 Kringkast ,70,6 570,5 0,56,05 58,86 50,58 6, I underordn. st ,95, ,95 0,7 58, Sand Ryfylke ,55,7 5 6,6 0,8 6 66,9 7

79 vedkommende stasjonenes drift. 9 verket 95/96 Utgifter br., 8.o (L) o. g o Sn g tl-) d),--,r7esi : c),scd ao s 0.).E g E ' s, 0 cq rd fri "tc-i,d?.)d ",7 *r., a' ccit' ta Egg *gi cam , ,66 7 7,7 0,9 0,5 5, , ! , Nr ,0 0, ,9 0, ,5 0, , ,0 0, ,7 0, ,8, , ,50 0, ,96 0, ,90 9, , ,85 0, ,06 0, ,00, , ,0 0, ,58 0, , ,80 0, ,9 0, , , , 0, ,0 0, , ,7 0, ,9 0, ,67, , , ,5 0, ,60 0, , ,5 0, ,55 0, ,

80 verket 95/96 0 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter rnzi o rog Nr. Stasjon Driftsgren Co, :: -6 g go, cdp,g. 0 pi g smg '6 rn t., g, cd ci). 5 - á),9,g s-ia) i5),,,, ro..0 cno -E?n) 0,.. ();, 0 mm-. am, r- g00d,od g r-,, g uar!, rwrr: E-cii.r5,, ci, E obi);-)i g 0 Sandnes ,5, , 0 0,6 79 Kringkast , underordn. st , 90, 5 96, 95 0, Sauda Kringkast , 86, , 5,8 _ - - 8, 0-8 9,5 07 Skudeneshavn Abonn.tfn Kringkast ,85, ,65 0, ,5 5, , ,7 08 Åkrehamn Abonn.tfn ,5, ,5 0, ,55 50,56-905,05 09 andre u.ordn. st ,80, ,50 0,9 5 87,0 0 Skånevik Kringkast. - 68,70, ,85 0, , ,6 7 underordn. st ,75, ,95 0,5-7 00,70 Stavanger Kringkast ,56, ,5, , ,65 69 underordn. st ,80, ,7 0, ,5 Stord Abonn.tfn. 867 Kringkast ,55, ,78 0,7-868, 50,0 - _ - 78, ,00

81 vedkommende stasjonenes drift. verket 95/96 t 7, g ẇ ;. P.,,-, a) >7) Azro &9 ro ó,:. a,.,.,,.. ;--,,,pors.) ro bom ''' cr,u,c- o tgi o g gwo 'PL'I-t. bi, i - -p?..), > 0 Gs,,c/hii ci, a).r, g r,_, ;-.;cilrbo `,o;.7,.<'', Utgifter be ;-, o a). i r-, i.w '7FJ mr-idcl) o T.i, t,' dfagd tn' E rq cf':,' g ci) E ) icr) V- w'ri): -, cd a, E- w 0 ;-. Eto g P, 0., ti) :it,mt E d bo, a..,--i sp, -P 'raw PO) }- cp ca,w ,5 0, ,6 0, ,5 - - _ , 0 cp -, to -' (),,,,, 0..,A rci rd rc., ;-, a) 0 Nr ,66 0, ,5 0, , ,6 0, ,6 0, , , ,06 0, ,8 0, ,8 5, _ , , ,00 0, ,0 0, ,9 7, , ,60 0, ,7 0, , _ ,98 0,5 9.± ,70 0, 800± , ,75 ± ,0 0, ,76 0, , ,8 0,5 50± ,99 0, , , ,58 0, , 0, , ,50 0, ,7 0, ,5, , ,

82 verket 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter Nr. Stasjon Driftsgren mrd g 0 mg 0c),E cag, go 0$ ) 0;8,.0 -.MEicd ". Mr0 P-. dg If F.5. CCg 7.) (:) underordn. st.. Utsira Radio Ølen 8 underordn. st..... Radio Kringkast. Kringkast. Abonn.tfn. Radio Kringkast. Ialt , ,6 8 08, / 9 / ,7 5, , , ,5 0, 96,8 8 9,90 0 6, , , , ,8 / 9 / , , ,,8 0,56,5, 0,76, 0,57,6 0,77 59, Kretsstyret Abonn.tfn. -^ -^ -^ 0 Kretsverkstedet Abonn.tfn. -^ Bjørgvin krets Bergen Fjell 85 andre u.ordn. st Bergen Radio Kringkast. Radio , , , ,7 67,80 96,80 09,60 86,65, , ,76,9,67,6 0,5,9 0,9, Dals øyra Kringkast ,05 97,9 0,6,,78 0,7 95

83 - vedkommende stasjonenes drift. verket 95/96 7, 0 ) cp rcs 0 () g 6.) ca cu 0 bo M ac g,c.. c.) rri$ cp X: Utgifter tn! ) 7; b 0 - cb...) bo,. bn `)g.) 0 C)Dr?" rci cl ' (7 +': 5 CGc d g'dculz C 08 cam Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn 6 6,8 0, ,0 0, D - Nr , , , / /9 / , ,5 65, ,5 0, 7,7 9,0 8,5 8, ,68 69, 9 0, 6 75, , , , , , , , , , ± ,00 800,00 757, ,95 60,00 7 8,58 9, , _ ,0 0, ,7 0, , , ,08 0, ,76 0, , ,80 0, , 0, , ,0 0, ,56 0, ,9 0, , , + 0

84 verket 95 /96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter Nr. R Stasjon Driftsgren 9 underordn. st.... Florø Abonn.tfn. Kringkast. underordn. st.... Førde Sunnfjord Kringkast. 60 underordn. st.... er øysundet Kringkast. underordn. st.... øyanger Abonn.tfn. Kringkast. underordn. st... Lærdal Balestrand Sogndal Sogn Kringkast. wd, ics a) mg Pd. c9 ('8 g cp rci C) gt t.5+g g. sag :!-,),cg. cq cq ii C Ill C) nr. u :. 0 cd ho 7 c, ;-. g,-,e.. 7; b, o,--,, 0 d , ,9 8 5,8 6,5 5 56,7 05,70 77,9 559,9,56 0,67,6,05 6,6 065, ,75,7 0,58 5,75 57,70 0 0,70 57,76 08,6 6 58, , ,85 57,75 7,55 5, 57, 90,5 667, ,55 87,90 957,70 7 7,8, ,86,50 0,90,0 0,7,8 0,85,8 0,66,60,5 9,9 CI) P. cg ,60, ,0 0, ,80 6, ,06 95, ,0,8,0 55, ,5,60, ,80 699,0 9 06,65,5,7 0 76,

85 vedkommende stasjonenes drift. 5 verket 95/96 G), a) g cd rd "c5 r0 a) a) bo px 0.( ÓG "--' '78 a) a,77) ca,0 O bi) 0U g r -i,t b0.) ' -.-ble 0 0 g7::$ Utgifter ;-+., 0 g, (g cg EU)C cc ad,w p. I- a) cag r- g0 G)..) bo Nr. CD g $- A 696,5 0, ,6 0, , 7 80,9 0, ,95 0, ,7 7,7 969 ± 9 77,9 5, ,0 0,05 65,07 0, , ,00 0, , 0, ,76 87, ,8 0,09 09,07 0, , ,67 0,6 8 -* ,8 0, , 9, ,90 0, 7 50,5 0, , 9 96,0 0, ,9 0, ,8 9,70 7 5, , ,90 0,08 556,57 0, , ,7 0, 600 ± ,99 0, 0 ± 7 95,0 6 77,75 ± , 0,8 605, 0, , 9 7,5 0,5 809,6 0, ,5 7 0

86 - verket 6 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter..,. arcs g M, zsg 0 0 Nr. Stasjon Driftsgren gcp,,,,o s.., 0,i G) gp, cdm ' g 9 g og ti, e -T: Ei ccia rb. 0" g 'Ea-)(.% 5 Arg <,5, Kn Kn Kn 8 66 andre u.ordn. st , , Norheimsund Kringkast. 6 underordn. st Odda Abonn.tfn. Kringkast. 5 underordn. st.... Utne Voss Kringkast. TelrTTaf Abonn.tfn. Kringkast. 5 underordn. st.... Kretsstyret Kretsverkstedet » »- Abonn.tfn »- Radio 79 -»- Kringkast. Ialt Abonn.tfn. Radio Abonn.tfn. Radio , , ,0-65,9 56, ,65 7 9,75 6 7, , , ,89-09, , , , 8 586,, ,60 5,06 55, , ,05-760,85-6,6 60 0, , , , ,8 58,9 75, ,76 9,99 5,70,9 0,67,6 0,80,9 0,59,67 0,9 57,7,9 0,6, 0,69,6 0,88 80,96, 0,67,85 0,98 60,

87 7 verket 95/96 G) 7, cp ge,)rd. g r-05 bne) 0 r-9() rg 7) , bi; 0 (, tt oo du, -) g :,0 PrEl$ c') tv,"77'),t) g Ted! -, EaD :) Pec,) cp cag Cic >ol,5 ta..( -A (it) ,5 0, , 0, , , ,65 0, ,8 0, , ,8 0, 98 09,8 0,0 0 99,8 0, , , ,90 0, , 0, , _ ,9 0, ,80 0, ,0 0, ,0 0, - 5, , ,8 0, ,87 0, ,7, , , ,0 0, ,7 0, ,9 6,00 5 7,00 07,00 79,90 79, ,0 5,00 5,00 006,00 589, ± ± 80 5 ± ,98 0, ,07 0, ,0, , , ,5 8 Nr ± 70 ± ± 006 ± 589

88 verket 95/96 8 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter More krets. Kn Kn Kn 59,95 8 Gurskøy 06 5, ,55 0,75 Kringkast. 9, ,97 andre u.ordn. st , ,66 0,55 5 underordn. st... Kristiansund Grip Molde 6 underordn. st... M ål øy 58 9 underordn. st ,05,7 79,00 0,56 Sj øholt Radio - Kringkast. Radio Abonn.tfn Kringkast Abonn.tfn. 9 8 Kringkast Kringkast Kringkast. 5 0, fi-g g: Nr. Stasjon Driftsgren E?DB -, cd ed a) bo, og.r.f' ":)rá) c,.. 0 '-' 0 t ;-,a) g. cp.m-p ';-,0 g,...,;.0 'po E a) o,5m -oh,.,... b.,'d -8 f, 0-." underordn. st Nordfjordeid , ,0,0 75,0 0,6 5 07, ,, ,7, 786,9 67 9, ,6 0,90, ,70 0, ,8 8, 976, 58 78,.mcIPF'd ,00, ,7 0, ,7 867,, ,5 0, ,6 65, 5, , 66,65,7 65 9,0 0,5 078,05 77,0,0 50,9 0,97, 5 9,8 7,05 8,9, ,0,00 565, ,68

89 9 verket 95/ ± 6 ± ± ± 50 ± 6 0 ao () o g sp' O G) z E g, ) Fa , , , , , , , , , /7 97 0, , ,6 9 5,// 5 0, , , , , , , ,8 88 0, , , , , , , ,0 56, , , , ,08 9, , , , , , , , , cq t/ -- 8o 0,0 0,7 0,08 0,07 0,0 0, 0,05 0,05 0,7 0,,9 0,05 0,05 0,8 0,,8 0,0 0,06 0,0 0, 0,07 0,07 0, 0, ± ± ± ^ ± ±

90 Nr. Stasjon Driftsgren rdsci) go, rcs 0 cag,g o GO rc) E.) caa gg's ,5 underordn. st , ,77 0,6 ta), g g 9,, 6 Stryn , ,00 0,88 Kringkast ,00 06, underordn. 6 st ,05, 8 60,75 0, , Tingvoll 009, , ,00 0,9 Kringkast. - _ 99,8 65, 6 Rindal 7 9,0, 76,0-0,55 Abonn.tfn ,50 55,0 9 6,90 55,55 65 Sunndalsøra ,8 97 Abonn.tfn ,65 0,75 767,09 6, ,9 77,60 66 Surna 70 8, ,0 0,6 Abonn.tfn ,77 50,0 6 7, ,0 andre u.ordn. st , ,0 0, ,0 568 Volda 9, , Kringkast ,05 0,95, , underordn. st ,95,9,55 0, ,50 70 Ålesund ,9, ,9, 9 60,77 Radio ,5 Kringkast. 89,9 779,

91 7 - - vedkommende stasjonenes drift. 5 verket 95/96 Utgifter rd b.; d, b.0;_, tlo ; ;- i 0 f., 0 OG) 78 ;-: o pig., _-.F,-; "'. ) d, -i -, F ;.E'i c -i'' -),5 ro (i),sa Pc; r_iti,cbi t. cg,,-..p Edi c) tat, a) G) ao, b. - D c.) g.:,)) '' d r 7; -, bn o ro o co `;''.P., g. 0,9,.,.. ;:, i t,,o).,.,?,> ;.,g),.;, r8 CD a 7ng tr, ct, rd CD rci,-.., CI) g Cd -: g did) - '' (,,, g rci F. u) Po A' R, ',)F:: f:(- ct cid-org I,--, cp ca rw ra.'d <.,c?,,- 6 EA,_i gt;,0) ga ,05 0, , 0, J 890, ,86 0, ,9 0, , , ,0 0, , 0, J 77, , 0, ,09 0,8 8± , , ,88 0, ,0 0, ,77 6, , ,09 0, ,86 0, ,98, I 08, ,7 0, ,65 0, ,0 7, , 6 0, , 5 0, ,00 0, , ,5 0, , , ,8 0, ,9 0, , ,8 0, ,5 0, i ,6 0, , ,6 8 9 Nr.

92 verket 5 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Nr. Stasjon ro Inntekter woo g 0 0 rf Driftsgren go. 0 Op, ral 5', d, 5 a)9., g, 0 po -g g,. T) ) ;(S' g <.: 7 underordn. st ; 0 f'. E) g: ch) g),a CGG)G)r g 6 90,50 75,0 8 67,70,0 0,50 rpro Ag ho rcs g g"; ÓG 7.t g or) ndalsnes Kringkast , ,6, 9 7,7,6 0, underordn. st , , ,90,8 0,6.. Abonn.tfn. Radio Kringkast. Ialt , , , ,0 685,5 60,8,58 0,79 88, Kretsstyret Abonn.tfn. Radio 75 Kretsverkstedet Trøndelag krets 76 Fillan Abonn.tfn. Radio Kringkast ,95, ,0 0,75 69,9 6 0,09 77 underordn. st ,95, ,75 0, ,70 78 Levanger Abonn.tfn. Kringkast ,90, ,5 0, ,50 85,6 8, ,0 79 Verdal Abonn.tfn ,05, ^ 0 6,85 0, ,05 6,0 7 8,95

93 vedkommende stasjonenes drift. 5 verket 95/ I,) g C cd rd i Ṣ, 8 ;-.. Utgifter bl) p OG) g g0 gi g.::" ti,0 cl.) a).. ho pc- -f; :s:) bii 8 gi ci)cg,l tf A' -.t' bo,x 0 g._d --8 a z c., --. b.c, ". cu a) 0.r.-, g 0 ó 0:.- cc 8 r.-,',0 o rf, $.,.. 7:0,) i'i-:$' () CT; 77 g,, g ;.., 0 rd..--, *_. 7.,,.. ),,-,. ca.-,...r, CD.p cp 0 g 'El ;-, ul L. as P" a; :Er rl-b. FiA A g ;- cd,c:,0 ;c),?,),t5 <rt,,,5 6 af,' E ti,' o I- <i) cd,x g) , , ,7 0,06 0,06 Nr , ,6 56, 0,5 0, i , , ,0 0,09 0, , ,06 0, ,7 0, ,, ± 6 89, , , ,00 5,87 95,00 609,00 0, i- 5 -i- 95 -i , ,56 8,58 7,00 -i i- 9 -i , ,8 9, 69,9 0,6 0, i , ,50 8, 0,08 0, , , , 99,0 8,5 0, 0,5 9, , ,0 7 56,6 5 80,70 0, 0,0, , 8 090

94 verket 5 95/96 Tabell. Samlet økonomisk oversikt. -,.. (arc o. Nr. Stasjon Driftsgren rcs g cp go,,.;i g 00g,,, gg)' '-' 0.);,,,D0 7, g - V) E'.0 c ' - MC' EaCral 'grrcg 80 Ytterøy ri:5 l Inntek ter ch).ef-.; f' g r-c) g bo rzl c) Mc9 bl) g gr..0 0 almu 75 a, 0 c)r) 58-80,5, ,95 0,55 Abonn.tfn. - -, 8,8 5 88, andre u.ordn. st. Lokken Verk Namsos 0 Underordn. st ,80, ,8 0,5-956, ,65, ,50 0,87 96 Kringkast. - 90, , ,5, ,5,0 Kringkast ,8-9 85, ,5, ,80 0,77-5 7,5 85 Ophaug 86 underordn. st Rorvik 88 I underordn. st Steinkjer 90 7 underordn. st ,90, ,56 0,6 - Kringkast ,65-9 I 75, ,00, ,60 0,69-89, ,5, ,7,0 70 Kringkast , ,5 0-7,0, , 0, , ,00, ,0 0,70 Kringkast , , ,0, ,9 0,55 I 5,0

95 vedkommende stasjonenes drift. 55 verket 95/96 0 7, gorn ;-, ci) fli. t. ) kr-ca rd 0 ;.-+ cp g;) gcf, z...q) Oti'cn `'', '6 r8 bn r8 ' fact, b.; d.) 0 d) -,-;,cbie ri ci cd.., g t, a:_,8 Utgifter tv ;. CD CD i,-,x Tai mr(bicl) cg*a' t' ó + tg`g g e tin g a) :7- el.,g Pt 0 gb Pi g - t-, 9 g '-..0 8', ' i,. V, to' u) ta,_,,,rin:, ,50 0, ,80 0, _ ,9, ,59 08 'ci> R 0 a.) '-' g!i ;' Fci rcs o rw a) > 0 Nr ,5 0, ,67 0, , , 0, , 0, , _ , ,9 0, ,0 0, , , ,07 0, ,06 0, , :* , 5 80,6 0, , 0, , : ,5 --: ,7 0, ' ,9 0, , ,8 0, ,6 0, , , ,7 0, , 0, , ,08 0, : ,6 0, , , ,0 0, ,0 0, ,

96 verket 56 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt $-, gird ha!) Nr. Stasjon Driftsgren -E R zmg u).0 g g.7 ;0 rc.) 9 Stjørdal egra Lånke Meråker Skatval andre u.ordn. st.. Stoksund 0 underordn. st... Trondheim 9 underordn. st... Tyholt Radio.. 68 Abonn.tfn Kringkast Abonn.tfn Abonn.tfn Abonn.tfn Abonn.tfn Kringkast Abonn.tfn Kringkast Radio Abonn.tfn Radio - Kringkast. Ialt CC Inntekter EZ *E -7) 7,0 507, ,8 9, ,96 586,5 75,95 9 9,5 9,5 7,55 9,90 7,60 5 7,05 50,96 90,90, ,96 70,55 6, , 0 99,7 0,0 8 6, ,05 68,60 78, 8,5 87,5,0 9 78, ,60 08, 6, ,5 8,7 79, 6 5,00 079,6 7 0,6 57,76 99,9 07, 97,55 57,76 8 5,9 69 6,6,7 0,5 7,7,7 0,9 56,8,8 0,6 55,60 0,5 6,6,5 0,0 56,59 0,6,0 0,77,9 0,58,6,8 6,6,8 0,68,55 0,95 6,

97 vedkommende stasjonenes drift. 57 verket 95/ CD 0 ca o ()no o rl) g sa) ' Utgifter G) z-,l) ca tfl ", ) F- 0 0 Pi. 0 rw bp pi, -; bi) rw G) G) be. c) Nr. 7 8,09 0, ,7 0, ,9 55, ,07 05,8 ± 7 0 0,85 0, ,7 0, ,7, , ,6 0, 9 9,99 0, ,9 9, , 5 0, , ,00 7, 77 7,6 5 5,0 0, , 0, ,9, , ,5 0, ,70 0, , , 0, ,6 0,9 56 ± 599 8,5 8 50, ,56 0, ,5 0, , ,0 0, 75 ± , 0, ,06 55, , , ,0 0, ,95 0, , , ,76 0, 58 ± ,0 0, ,0 5, , , ,

98 verket 95/96 58 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter Nr. Stasjon Driftsgren mrd g go,e CS ag. ral ál 9 ird g00,0 -MEtcd Mi mg '0 0 On cam 0.g Togo CS mm-p ^ f'" "D cia c i '8 cnro aig - rx c'd V)rcA.Pg bp a_i> o, g,--, Drecá "' cb5 ".0 f Kretsstyret Abonn.tfn. Radio 0 Kretsverkstedet Radio Nordland krets,6 :0 Bodo , Abonn.tfn. Kringkast , ,8 76,87,5 0 06, , underordn. st , ,76 08,5, 65 0,55 06 I Brønnøysund Abonn.tfn. Kringkast , , ,7 05, ,90,5 0,90 60, underordn. st... Abonn.tfn. Kringkast. Kringkast Fauske , ,90,50 0,7 5 Abonn.tfn ,7 5,8, Radio ,9 70 Kringkast. - _ 9, underordn. st... 0 Glomfjord amarøy , , , , 68,50 7,65 0 8,5 0, ,7 0,6 7,9 97,7 65, 0,0 7,5 5 9,76, 77 0,59,0 9 0,6, ,95 5,0 00, 0,8 6

99 59 verket 95/96 -p ;- 7, o gtan"-' ci) g o C.5d rd,5 8)% g Nr ,59 8, ,00 9, ± ,59 -i ,5 8, 5,7 ± : , ,68 0, ,0 0,7 6 9,8 0, , j , , 0, , 0, , ,0 0, ,08 0, ,70 9, , ± , ,0 0, ,8 0, , ,80 0, ,0 0, ,67 6, ,8 5, , ± 5 ± ± , ,5 0, ,8 0, , ,8 0, ,0 0, ,80,69 9 7, ± , ,68 0, , 0,0 7,5 80 ± 68 ± ,06 ±

100 verket 95/96 60 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter Nr. Stasjon 5 underordn. st.... Driftsgren urd g rdg 0 go, L%gcL) 0,`=) Eca rcs r.)' 'I! lag)) 5g 5 --, CD M ;-0 gg,5 0 0,75 89,5 9 60,0, 0,70 67 emnesberget 08J 7 56 Abonn.tfn. 00 Kringkast , ,95 00,57 06,09 76,, 0,76 5,57 76 underordn. st ,00 6,05 5,05,9 0,0 5 Mo Rana I 056 Abonn.tfn Kringkast ,0 9, ,70,5 779,08,9 0,88 59, underordn. st ,0,9 86,85 0,57 65,05 7 Mosjøen Abonn.tfn Kringkast ,55 97, ,58 66,90 9 5,8,5,9 65, underordn. st ,5,6 6 6,77 0,60 8 7, 9 Rognan Kringkast ,05, , 0,90 0,9 7, underordn. st ,70, 8 67,60 0,58,0 0 Sandnessj øen Abonn.tfn. 0 8 Radio Kringkast , ,5 0 60, 5,00 5, ,6,8,0 60, Skibbettsvcer I Radio ,0

101 vedkommende stasjonenes drift. 6 verket 95/96 Utgifter rd b.() (),,, :0 ;-, 8n ct OG). 0.P., $8,.0 0.). r-i g r7: a)a)be. rci tio g E -8 FÅ.:,) ),.., G) g o g. -8 b,0 a).o*e:: t' o ó,a "a't g,->-,'.g -, bi)---i E.),0 o rn.,,? g5,..,; c).. rcl ir-8 cp P,0-6 g, cy, g. cis-._, w.,,,,,-, Ct),,,. a), 0 ho 'A ai gi 9_, k a C./ cd ca.car0 ;),,),8 <V,f9-;: 6' grqg T VI -6-A. cl.) (II g ,7 0, ,06 0, , Nr ,9 0, ,8 0, ,7 0, , , ,76 0,05 5 9,00 0, , ,7 0, ,9 0, ,95 9, , , , 0, ,6 0, , ,7 0, ,86 0, , 6, , ± , ,70 0, ,580, , ,96 0, ,0 0, , , ,5 0, ,5 0, , ,89 0, ,70 0, ,6 6, , , , i ,5 55

102 verket 6 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt gnr. Stasjon Driftsgren avci its g o g g o, E 0o dgz oo Inntekter r-c,) E f- g 0 'ct" rng,oa),c -Od 0 g.9 ē E-I -aolg P, -.P.,..! -c-a 60 andre u.ordn. st rx f.)ig: )0))- G t,,,q.ii,r), 7 8 6,80,07 _ - 8 7,8 0, ,98 Sulitjelma Kringkast. 5 9,6, ,90,0 57-6,7-97, 5 Tonnes Kringkast ,85, ,0, - 98, , underordn. st »--- -»-» Rikstelef on Abonn.tfn. Radio Kringkast. Ialt / ,75, 9-887,0 0,6-66,5 78,67, ,8 0, ,58 80,57 79,69 90, ,50 7 Kretsstyret Abonn.tfn. Radio 8 Kretsverkstedet Troms krets. Abonn.tfn. Radio 9 Andenes Abonn.tfn. Kringkast ,0, ,8 0, ,68,58 87, 680, underordn. st ,85, ,0 0,6 66,05 Balstad Kringkast ,8, ,0 0,95 50,90 65,68 0

103 vedkommende stasjonenes drift. 6 verket 95/96 CD 0,c) rcs G- (.- ai rd. Ó tam o o Utgifter O G., lib i- ;-,0, CD 0 CD Pi g 7 ;,-).. cb,--0';-t:.- t..0 Li E tn7c-d Fg ()E' rl k.tskt.' t. u).,-, cd b.0 >-... g g : g. ( -p 0 oi-,. 7 fi...; CD.., rci ort:$..--,,... C,.., grr:;.,/) a,0,7 kl, Yett; 09- Po A, cl.- < *ri, 5, 6 E A,;,.-. il-i' th-l-a,m -...cta ,9 9 7, 9,7 0,06 0, Nr , 85,79 6,7 0,5 0, , ,7 9 7,9 98,60 0, 7 0,9 600 ± , ,8 8,9 0,06 0, , / ,0 579, , , 90,08 0, 06 0, , : , ,00 075, , , ,55 ± , ,0 8,00 880, ± , ± 855 0, , ,67 985,69 0,6 06, , , , ,5 0,7 00 0, , , ,5 5 50,90 0,0 ± 0 0, J 5J 6 76,0 ± 6

104 verket 6 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter Nr. Stasjon Driftsgren rn g 'CS g CD,.t oo.,-5 go rs_i á f?, 0, e f.-,g. g?, 0 00,0 ct og P. C) gl) Sni -I,.D q g 8 underordn. st , ,8 6 58,0,09 0, Bjørkåsen ,05, ,95 0,69 Kringkast. - - _ 6,9-08,9 Brettesnes ,05, ,55 0,76 Kringkast , -,9 Bø Vesterålen ,75, , 0,60 Kringkast. - - _ 8,5-867, Gibostad ,5, ,58 0,75 Kringkast , ,7 Finsnes ,90, ,77 0,8 9 7,67 Gryllefjord ,0, ,09 0,89 0,9 6 andre u.ordn. st ,85, ,59 0,6 6 56, amnvik ,85, ,0 0,66 Kringkast , ,7 underordn. st ,0, ,0 0,5 06,50 arstad ,95, ,75,6 Kringkast. 690,5 65, 0 - ±

105 vedkommende stasjonenes drift. 65 verket 95/96.e) cl 0 ff)( rci rai ;- a,) I Utgifter ,86 976,88 7,7 8.0 r- g pio.:.f5 -,-;,EhE c) run g hoz o cd fan %Li of g o 0- n 0 cd toa r8 bn Ti ca,nro () LrE..6: en "o' cd ,5 0,09 -, bo.rcg ' -. A Nr ^ ,67 95,5 6,9 0,7 0, , _ ,76 0,6 ± ,0 0, 69 5, - 5 8, ,6 0, ,99 0, , , ,0 0, ,9 0, , , ,8 0, ,8 0, 7 6 5, J ,9 0, ,7 0, , ,9 0, ,96 0, , ,97 0, ,0 0, , , ,90 0,0-0,8 0, - 0, ,67 0, , 0, ,5 50! 58 7, 5 09

106 - verket 95/96 66 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter Nr. Stasjon Driftsgren -p cirri 0 'do a) do -fl I 00 ;- cdp, 0o g 8,., 5 r-q ci) g c.), ci), g, (L) c%) rti -, (5.,,....i. F-,) ii 5a) '' cti 57,90 Sandtorg 559 6,5 06,750, Tii$ammen 6,65 mrx tin rg cd g ft d r " C) cd-xtva bn 0 o 9 5 andre u.ordn. s. 777I , 8 59,5,7 68, 0, ,76 77 enningsvær t elegraf Abonn.tfn. 6 - Kringkast. 8 6,05 6,0 6,50 9,0 67,88,9 0,69 59, I underordn. st , ,5 0,0,5 0,7 5 7 Kabelvåg ,70-5,05 Abonn.tfn ,58 Kringkast ,6 I I 9 97, underordn. st , ,75 55,50 9 Liland Ofoten , ,50 Kringkast. - _ 85, 5 80,77 50 Lyngseidet ,5 0-06,0 Kringkast. - - _ 5,0 6 87,86 5 Lødingen , ,7 Kringkast ,05 00, 5 9 underordn. st ,0 6 8,0 I I I 8 8,60 5 Melbo , ,99 Kringkast. 8, 7 8,96,9 0,6 5,5,5 0,50,6 0,9,8 0,7,,0,7 0,5,70,

107 vedkommende stasjonenes drift. 67 verket 95/96 f' ' a) cd 0 o ai, ),, ;..,,0 rz",.c Ti &d rd r8 ;-;* a, 0.) bo a),g, P.,. ;:-.i.'.g cd :0) bo r-ca `.),,>,, rcsób07 0 u) 0, pt>_.)rgi ^ ai) opi,_. o.. ti-etile.0.,gg $. ;-, ;-, 0 Pd:7?,77, Vc,.,_ Utgifter b.o o a)., x rai 0 ci, 0,,0 ),., bt,,-b '7, a),g. c,-' ce ' ril tn, Er-.' tr- ;.., g,.., go A g.;: tl tt?:.8:.0 '. 8 u? p, )._, 9E0' rn pi w rx.d. a) cd,w a) it?, E, Pr., g..,-.,-. -A I , 0, : f ,0 0, ,5 60 Ti,c, o x Z- a) > 0 Nr ,0 0, , 0, , ,7 0, issl ,5 0, ,09 5, I 9, , ,0 0, , 0, , ,0 0,55 -: ,56 0, ,7 9, i 8 79, , ,0 0, ,88 0, , ,07 0,65 - ± ,7 0, , I , ± , 0,8 - ± I ,05 0, ± , ,0 ± ,88 0,5 6 ± ,6 0,5 6 -: , ,56 ± ,0 0, ,6 0, , ,95 0,7 - ± ,95 0, - -*, , ,0 ± 0 5

108 verket 95/96 68 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Nr.Stasjon Driftsgren rn rd rd () g 0 0 E, ca) OGoEsti 5 Moen Målselv Kringkast. --i Ec Inntekter g ba : 7 g P,P. ter"' cll,.' E fiz' ' g gis t d cd 0 bl) u, g cf' 7:,.F, g ll) u) -. g 5a cn M.,- c`,- lat,.. P,l'), g 7- bk g -J7. X:,5 5 57,78 0,6 8 0,59,5 0, Målsnes ,85 968,75 9,60, 0,56 56 Narvik Abonn.tfn. Kringkast , 58 76,0 85 8, 75, ,55,7,5 8, underordn. st ,05,5 78,8 0,66 0, Rost Radio Kringkast. / 78 / 7 80 /5 90,0 50, ,0, Sjøveien 096,0 98 6,8,5 0,79 Kringkast.,80 5, underordn. st ,0, 7 6,50 0,70 0 0,60 6 Skjervøy Kringkast ,0,50 57,0 0,99, , Sortland Kringkast ,0,65 88,0 0,6 90,5 07, Sigerfjord , ,5 0 67,80,60 0, andre u.ordn. st , ,58,5 0, ,9

109 69 verket 95/96 -, tia id, :... i -+ 8) 0, ff) -p,, 0 (.) :gz tt -- ( )...,--ig rral Ti t -.j.0 ti ')- a) E cb.t8: rn.,_, c,, 0.,-q 0 bf) (D o PD-.," ti) ó rfl o gob g. 8)- 0 a) g C d g rd r-.. d cd ce,-.., cd..., ) ',t ,'..$-Prn.,:z..., o.,.,7,.'-'!:=.6'a RI... $. <59,Ç, te,' Ell ti).- ).- a) ca,x A 9 0 8, 5,0 0, ,60 0, 0, 0 99 ± ± 8 07 Nr ,00 0, ,90 0, , ,0 0, ,9 0, ,87 58, , , ,80, ,9 0, , ,66, , ,66 89 ± ,65 0, ,5 0, , ,60 5 ±- 950 ± 8 ± ,50 0, , 0, , ,85 0, ,0 0, , , ± ± ,6 0, ,99 0, , , ± ± ,8 0, ,6 0, ,5 ± ,77 0, ,0,08 90J ,

110 verket 95/96 70 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt -p grde. E,rt a) Nr. Stasjon Driftsgren cd sina g,,,, 0 p, cd cn '- ' cp c9.,.., g ci).g a) ;.- a). rd a.., () ;-,- 0 Fc$ -P g 0 CD :.) tj g g g W E-i cd 0 'd 65 Stamsund Inntekter ,70, , 0,9 56 Kringkast , , Steine Lofoten Stokmarknes Svolvær Skrova 8 andre u.ordn. st. S (try ågen Reine Sund Lofoten 7 andre u.ordn. st.. Tromso - - 0,70, ,0 0,5 -, ,88, ,5 0,9 - Kringkast , , ,50, ,55,05 Abonn.tfn ,8 86,0 - Kringkast ,7-90 8, ,5, ,85 0,80-8, ,80, ,90 0, , ,70, ,9 0,96 - Radio Kringkast , , ,60, ,5 0, , ,99, ,85 0, , ,55, ,0 0, , ,85, ,55,7 096 Abonn.tfn ,7 98,99 - Kringkast , ,5

111 vedkommende stasjonenes drift. 7 verket 95/96 Utgifter ;- EV') d) b.0 CD - 0 CD C g d) - 0,;)E rhr-ld(d c) rl $. bp CCG) Tal f,r) ralt,r8 00 *'a'ditss) rc-5 poou, V-.6rP;5.L : fai gft,d.:; ri o g b ca "t/sap'-.) R' tn)- a) al : Kn f?l,t , 0,5 670,90,7 8,05 0 Kn , Nr ,0 0, ,89 0, ± ,9 ± , ,99 6,50 0,5 0, , ,87 5, , 597,7 0,0 0, 5, ! , ,70 0, ,8 0, , ,0 0, ,8 0, , ,6 7, 6 9,06 80,5 0,6 0, ± ! , , 97,90 0,6 0, , ,9 858,6 0,7 0, ± , ,88 0, ,05 0, , , ,6 5 88,85 7,68 0, 0,7 9, ! ,

112 verket 7 95/96 Tabell. Forts. Saffilet økonomisk oversikt Inntekter Nr. Stasjon Driftsgren urci g rug o,r) 00,E I gal ga)e9 aq0 raa OG) OCS g 76 8 underordn. st ,50 79,5 558,85,0 0, Værøy Radio Kringkast. Abonn.tfn. Radio Kringkast. Ialt ,0 5, 6 69, ,0 65 5,76 6 5,95 57,0 7 09, ,8,56,69 0,90 97, Kretsstyret Abonn.tfn. Radio 79 I Kretsverkstedet Finnmark krets. 80 I Alta Kringkast ,5 7 0,80 00, 5,6,79, I 59 underordn. st ,5 7, 8 76,6, 0,77 _ 8 I Berlevåg Abonn.tfn. Kringkast ,0 0,55 9, 08,9 5 86,65,5,00 66, _ 87 8 I ammerfest Abonn.tfn. Krin.gkast _ ,5 5 05,5 5 09,08 5,00 98,77,5,0 75, _ 8 I 7 underordn. st ,60 78,90 0,50, 0,6

113 - - vedkommende stasjonenes drift. 7 verket 95/96 Utgifter 0 f- PIDA rci cạ) Kn Kn ,50 0, ,7 0, , ,5, ± , ,66 ± / / ,5 8 85,0 0, 8 77,5 709, , 0,7 0,5 6, ± ± Nr ,00,00 8 5,00 08, , ± ± 8 5 ± 08 ± , ,6 ± , ,8 0,0 69 ± ,6 0, 69 ± , , ,5 0, ,59 0, , : ,95 0, ,7 0, ,6 7,5 5 08, , ,60 0, ,5 0, ,57,6 5 5, , ± ,06 0, ,05 0, , 8

114 verket 7 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt CD PC 0 M, rdg cl., v., g 00E Nr. Stasjon Driftsgren rc$0 dag oga dm r 8 9. g 0 t,9,g op-0 O G) : --D (;) cd A' M E.! cao 85 avøysund 00 Inntekter ;. *, : g snoz + R., '''''`?.D tl z d...0 cl i-"jrá) wm,.. q :" -,..,0.5rk PI.'-'.r5,... -D. 75 cd ,05, ,90 0,8 - Kringkast , , underordn. st... onningsvåg underordn. st ,70, ,0 0,6 _ 0, ,00, ,50,9 Abonn.tfn ,0 6,5 - Kringkast , , ,05, ,0 0, , Ingøy Radio J Radio 76J ,65,59J 59 Kirkenes ,0, ,00,0 - Abonn.tfn ,80 7,9 Kringkast. 66, ,78 underordn. st ,0, ,75 0,56-957,05 Kistrand 5 560,00, ,0 0,96 - Kringkast. _ 5,00 _ -i- 9 5,0 Mehamn ,50, ,7,0 - Kringkast. _ 76, _ 9 6,00 Finnkongkeila ,80, 5 5,85 0,69 -,65 Gamvik 6 8 6,90, ,90 0,9-00,80 Kjøllefjord ,75, ,78, - 00,5

115 i vedkommende stasjonenes drift. 75 Utgifter verket 95/96 Cd bp a) o g Pa cp.) rci CD g 0 cd bi () bi) - 0 CD 0,) irr- rzi TitI: -6') ag c)) EE +) crr P0.- ;al 5,, 0 -i cri,i.7 carw g.a Nr. 8,78 0, 0 ± ,6 0, , ,5 ± 70 6,5 0, ,67 0, , , 0, ,6 0, ,9, , , ,90 0, ,60 0, 9 986, ,7 0, ,6 0, ,9 0, ,59 0, , ,8 0 66,0 0, ,57 0, , ,7 0, ,6 0, , ,9 ± ,0 0, ± ,7 0, , , ,00 0, ,66 0, , ,5 0, - ± 98 95,07 0, , 5,5 0, , 0, ,57 7

116 verket 95/96 76 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter Nr. Stasjon Driftsgren rniti (I) c9w, S, ) g CS ) a 5A c-.) ds Ch) g)i) ric) : 00, - D Cd cf,.. )75 I 777,0 97 Lebesby 5-5, _ ,55,08 0,95 75,8 98 andre u.ordn. st , ,0 0, , 99 Tana Kringkast ,85,67 0,6 0,9-97, , underordn. st ,00,6-706,85 0,97-6,85 0 Vads ,67,9 9 50, , Abonn.tfn ,6 6,07 - Kringkast , , underordn. st ,00, ,60 0,59-55,60 0 Yard(' Abonn.tfn. Kringkast ,0, ,95,8 7 75,9 6,86 6, ,57 0 Båtsfjord ,86,6 7 8,65,5 9 6,5 05 avningberg ,95,5,5 0,79,0 06 Kiberg ,05,5 65, ,7 908,0 07 Kongsfjord ,0,56 965,80 0,9 8,90

117 - - vedkommende stasjonenes drift. 77 verket 95/96 G) red' 0 r`ff G). rcl g cd 76 8) c/) (T) Utgifter t... hi) CS8q-. ;-. 0 g o cl) 0 0g.r....) -- d) 0 ;..., - -P.,- -I-'.0 ti 0:7sVI C) )..t.d : _,,g... an... lc. tto >, T.) ().,-5 0 cdg,g '-' 0 rl a) ti ' r. r''') C r.) ril,... r., $ * ''' g bp Va c --, ;-. ti) ggg K--V0',--, a) cam g A 6 907,90 0, ,66 0,8 Nr i , ,60 0,0 _ ,790, , ,58 0,8 -: , 0, , ,58 -: ,6 0, ,7 0, , ,77 0, ,0 0, , 8, , , ,8 0, ,600, , , 0, ,9 0, ,5, , _ , ,0, ,86 0, , ,95 0,6-7 86,970, , ,0, ,900, , ,80,7 - -, ,690, ,5 --:- 0

118 verket 78 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt w ro g.., rci g E) a.) Nr. Stasjon Driftsgren g 0, rd, 0 go) t rs-d, fia' Z I'D 0 E) 0 )r'l a g.) il 6 5)) f -,, El cd g () g Inntekter 7: g C ct )G) rj rnrcs A-P cd g, z), cd d a) bp rn To/ 5., g C-P tto -t7') 0 08 Syltefjord ,65, ,65 0,7 65,0 C 09 6 andre u.ordn. st ,0 00,55 06,85, 0,50 0 Vardo Radio I Radio ,, »- -»- Abonn.tfn. -»- Radio -»- Kringkast. Ialt , 7 6,87 8, ,86 0, ,6, , , Kretsstyret Kretsverkstedet Abonn.tfn. Radio Abonn.tfn. Radio

119 vedkommende stasjonenes drift. 79 verket 95/96 Utgifter '6.) rd G), 0 cd ;- r0 ci) ta.) o '7E ;0, ,50 060,9 76, 0,8 0,8 CD bp CD -Z -A 50 8 ± 87 ± ± Nr ,60 07,8 95,88 0,05 0,9 8 ± ,5,8 ± , ,5 9 79, ,79 0, , 0, 0, 0,00 -^ ± ± , ,9 7 90,00 69,80 7 9,9 ± ± ± , ,0,50 59,6 568, ±

120 verket 80 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet økonomisk oversikt Inntekter Nr. Stasjon Driftsgren Urd g g go.p rel caeigs 0 a dm gf E 0 CD : F- E- d ' cpg g Tils. vedk. stasjonene.. kretsstyrene.. Abonn.tfn. Radio Kringkast. Abonn.tfn. Radio ,7 68 9,5 67, ,8 5 0, ,0,77 0,8 9, I 9 5 V_ kretsverkstedene Abonn.tfn. Radio Vedk. driften som helhet, se spesifik. side Abonn.tfn Radio Kringkast... Abonn.tfn. Radio Kringkast , ,6 76 5,5 7 09, , ,57 7 9, ,7 9 85, 8 559, , ± Fornyelsesutgifter Abonn.tfn. Radio ialt.. Utenom verkets regnskap: Svalbard Radio Radio Isfjord Radio IRadio , , ,95

121 vedkommende stasjonenes drift. 8 verket 95/96 -, ti) cl?, CPci). 0 ;-+ 0 go, at P+ g.r.: ;-. 7a,-,cbEa rnr-"() (g ) s. -,.0 rx _6D.P bh ) -. " e rcj ct,e cg B.db)>) 0 cd,-,,-. 0 '-' 0, L- 7.) '8 ci? fs. + CD -... rd CD T P "g S;ead cn w i-i ul f:, ul0 P :), 'p' ^ Utgifter t/eg,f.6: -0)'',,,,,M ; , , , ,6 5 0, ,6 599, ,8 9 68, , ,7 0, 0, 6, , ± 69 9 Nr ,5 9 77,68, , ± , ,6 0 60, 55 0,8, , , , , , , , , , ,7-8 58, , , , 6 77,

122 verket 8 95/96 Tabell. (Forts.) Samlet oversikt ye] Nr. Vedk. driften som helhet: styret» vedk. kringkast Div. utgifter vedk. kringkast. Refusjon av utgifter vedkommende kringkastingen 5 Landlinjene 6 Innenlandske kabler Utenlandske kabler : 7 Den norskdanske kabel 8 De norskengelske kabler 9 De norsktyske kabler 0 Rikskringkastingen : Linjeleie» Leie av kringkast.kanal OsloVadsø Inntekt av utenl.korresp. utover st. og kablenes andel Kirkegaten 9, Oslo Kongensgate 9 og, Oslo 5 Tollbodgaten, Oslo 6 Fredheim, Oslo Telefonanlegg 7 bygningen, Bergen.. 8 Nygaten, Bergen 9 Funksjonærbolig, Drammen. 0 Radiolaboratoriet Undersk. ved hovedverkstedet Undervisningen Telefoninstruktrisekursus m. v Rikstrygdeverket 5 Bernerbyr., C.C.I.F. og C.C.I.T. 6 Radiosendetillatelser 7 Telegramadresseboken 8 Telefonkatalogen, annonser.. 9 Telef.katalogen,ekstraopførelser 0 Annonser m. v. i skrankelokaler jelpefondet Tap på boliglån Dividende og tap på sperret bankinnskudd Rekreasjonshjemmene 5 Pensjoner m. v 6 Tuberkuloseforeningene for festblanketter 7 Kyst- og skibstakst 8 Private radiost. takstandel.. 9 Kursgevinst og tap på radioopgaver 0 Leie av kabler, avgift for trådfester og korresp Komitearbeid og taksering av telefonanlegg Forskjellige publikasjoner, annonser, trykksaker m. v.... Forskjellig materiell vedkommende stasjonene Forskj. inntekts- ogutgiftsposter 5 Trykning av instruksjoner m.v.. 6 Forbedring av langlinjetransm. 7 Renter Ialt Driftsinntekter en en Driftsutgifter Overskudd Driftsinntekteutgifter Overskudd Drifts- I I ' ± 7 9f r ( ; l ( ± 8 E ± ( ( 7. j7 6 ± ^ ± r

123 8 verket 95/96 inntekter og utgifter ved stasjonenes drift. Abonnenttelefonen Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsutgifter Drifts- Overskudd inntekter Radio Overskudd Samlet Driftsutgifter Driftsinntekter Overskudd Nr. 8 7 ± 8 7 ± ± ± J ± ± i ± i ± ± i ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± i ± ± ± ± ± ± ± ± : i ± ± ± i ±

124 verket 8 95/96 Nr. Anlegg Inntekter Stasjonsutgifter Drift Tabell. økonomisk oversikt over Linj e- utgifter Drift Renter av kapitalen Beregnet aysetning til fornyelse g a) g, o c., L_>,e,,, ELY-'-'" c) P: rt- r) r-i m,,i 5,.bn 0 o ci,,-, P., rr,s) Oslo krets. Oslo Østfold krets. Asker Drøbak med Storsand 7 59 urum Frogn ± Fredrikstad: 5 Gravningsundet ± 86 6 Kirkeøy , Spjærøy : Vestre Onsøy ± alden Aremark Jessheim ± Gardermoen i- 7 Gjerdrum i Kløfta ,.- 0 :5 Nannestad : Skarnes ± Vormsund ± Lillestrøm Bjørkelangen Flateby Frogner ± Tiemnes Roland i oland :- Lørenskog Rømskog : Setskog ortun ± Mysen i Askim Skiptvet Spydeberg ± Treigstg,d ± 9 58 Ørje, : Røyken med. Aros Røykeri : Sandvika, Sarpsborg Ise ± 06 8 Skjeberg m. Borgenhaugen : Ski : Enebakk ± Kolbotn Son ', Svartskog : Tomter ± Vestby ± As : Stabekk Sorkedalen ± ±

125 abonnentanleggene. 85 verket 95/96 Utvidelsesutgifter Luftlinjer Luftkabler Anleggskapital pr. "/ 6 96 Jord-Sjø- og I Abonn. Stasjonskabler og i kabler elve- app.mont. utstyr res.v Ialt tkihtalli,g I kartial Nr. pr. 5 ho ) ) ) ) er er medregnet både luftlinjer og luftkabler. )» kr som vedkommer stenbygninger og grunnrettigheter.

126 verket 86 95/96 Tabell. (Forts.) Økonomisk oversikt over Nr. Anlegg Inntekter Stasjonsutgifter Drift Linjeutgifter Drift Renter av kapitalen Beregnet aysetning til fornyelse $, rci,. m c), -5:5, ( c,b ó Opland krets. 9 Aurdal Bagn ± Begndalen ± Bruflat ± 6 5 Fagernes Gjøvik Aust-Torpa ± Brandbu ± Bøverbru ± Dokka Eina ± Gran arestua ov Land Kolbu : Lunner Odnes : Raufoss Snertingdal : Østre Toten i Lillehammer Biri ± Follebu ', Tretten ± '-, bo E --D r., L.z.D Drammen krets. Drammen m/ Mjøn- 7 dalen Eidsfoss ± 9 75 Sande Vestfold ' Sylling okksund Eiker Bå,sheim Eggedal ± Krøderen Krødsherad :- 5 8 Prestfoss ± Vikesund ± Amot Modum ± ønefoss Flå Gol Gulsvik ± Jevnaker ± 9 90 Nes Adal ± Nesbyen :- 9 Onsaker ± 0 9 Sokna : Tyristrand : Verne ± 6 96 Viker ± Al allingdal Kongsberg Stavern

127 abonnentanleggene. 87 verket 95/96 Anleggskapitalen pr Utvidelsesutgifter Luftlinjer Luftkabler Jordkabler Abonn. app.mont. og i res.v Sjø- og elvekabler Stasjonsutstyr Ialt Rentabel kapital Pr. 0/6 96 r

128 verket 95/96 NrȦnlegg 00 Svelvik 0 Filtvet 0 olmsbu Inntekter Stasjonsutgifter Drift 88 Tabell. (Forts.) Økonomisk oversikt over Linjeutgifter Drift Renter av kapitalen Beregnet aysetning til fornyelse ri td) ri I -{ g. ex CD.. b, ''') 0 rn ul ) Cil. -I-) o ;,., g t It;- Q)8 r, t,' Pq rtil ct r.i rn ± i Agder krets. 0 Borøy Brevik ± Farsund ± Lyngdal Vanse ± Kristiansand: 08 Evje Lyngør ± Notodden i ± Rogaland krets. Flekkefjord Kvinesdal ± Moi Sirnes Tonstad Kopervik ± Skudeneshavn Akrehamn Stord ± Bjørgvin krets. Florø ± øyanger Odda Voss More krets. Molde Måløy Tingvoll: Rindal Sunndalsøra Surna Trøndelag krets. 9 Levanger Verdal ± Ytterøy ± 86 6 Stjørdal ± egra ± 50 Lånke ± 99 5 Meråker Skatval Trondheim

129 abonnentanleggene. 89 verket 95/96 Utvidelsesutgifter I Anleggskapitalen pr. 80 / 6 96 Luftlinjer Luftkabler Jordkabler Abonn. app.mont. og i res.v Sjø- og elvekabler Stasjonsutstyr Rentabel kapital pr. "/ Ialt Nr ^ , ,

130 verket 90 95/96 Tabell. Forts.) Økonomisk oversikt over Nr. Anlegg Inntekter Stasjonsutgifter Drift Linjeutgifter Drift Renter av kapitalen Beregnet aysetning til fornyelse -D :t9,t rin,. a), :5 F-,_)!V,CD (.) CD r g rd 0 -.-, bp E -5 cf,;-,c) CD CI) -- l -P Nordland krets. L8 Bodø L9 Brønnoysund L0 Fauske L Glomfjord L emnesberget Mo Rana L Mosjøen _5 Sandnessjøen Troms krets. _6 Andenes enningsvær Kabelvåg Narvik Svolvær Tromso Finnmark krets Berlevåg ± 56 5 ammerfest onningsvåg Kirkenes Vadsø Vardø Oslo I Tils. utenfor Oslo I

131 abonnentanleggene. 9 verket 95/96 Utvidel- I sesutgifter I Luftlinjer Luftkabler Jordkabler Anleggskapital pr. "/6 96 Abonn. app.mont. og i res.v Sjø- og elvekabler Stasjonsutstyr Ialt Rentabel kapital pr. / 6 96 Nr ) )870 ) I ) eri er medregnet både luftlinjer og luftkabler. )»»» kr. 65 6,00 som vedkommer stenbygninger og grunnrettigheter. 9

132 » verket 9 95/96 Nr. Tabell. Oversikt over apparater, linjer m. v. ved abonnentanleggene. Anlegg Oslo krets. Oslo Centrum I Centrum I I Centrum III... 5 Fagerborg 6 Frogner 7 Grorud 8 Kastellet 9 Nord 0 Skøyen Slemdal Ost Private forbindelser Østfold krets. Asker 5 eggedal 6 Nesbru 7 Ncersnes 8 Vollen 9 Drohak 0 Storsand urum Frogn Skogbygda Fredrikstad: Gravningsundet» Kirkeøy 5 Spjærøy 6 Vestre Onsoy 7 alden 8 Berg >> 9 Idd 0 I dde f jord A Kornsjø Prestebakke Rokke Sponvika 5 Tistedal 6 Torpedalen 7 Aremark 8 Bjørkebekk 9 Stromsfoss 0 Jessheim Algarheim A Mogreina Skr yta A Gardermoen 5 Gjerdrum 6Kløfta 7 Borgen 8 Langbakk 9 Nannestad 50 Bjerke 5 olter 5 Skarnes 5 Galterud Abonnentlinjer Abonnentapparater --0)- Pr.! økning Pr. "/6 økning Ialt Derav i ct 96 i term. 96 i term. reserve o V / ± 77 7 ± ± ± 5 I ± ± ± ± I 6 7 I 6 5 I 5 Trådl. (Bicentral medregnet under hovedcentral) Km Km. 0 0 Lokalsamtaler (Bicentral medr. under h.central) Antall a bpor. n. linje I I Nr

133 9 verket 95/96 Tabell. Forts.) Oversikt over apparater, linjer m. v. ved abonnentanleggene. Nr Anlegg Opstad Sander Slåstad Vormsund Aurstad Fenstad aga Kamp Seterstøa Skogbygda Arnes Lillestrøm Grini 66 Rælingen. 67 Ovre Rælingen.. 68 Bjørkelangen.. 69 Flateby 70 Frogner 7 emnes øland 7 Kratorp 7 Lundsfoss 7 Ydersbotn 75 øland 76 jellebøl 77 Mo øland 78 Lørenskog 79 Rømskog 80 Sore Rømskog 8 Setskog 8 Nordre Setskog 8 Sørum 8 Mysen 85 eia 86 cerland 87 Lekom 88 Slitu 89 Trømborg 90 Askim 9 obølhagen 9 Skiptvet 9 Vidnesdalen 9 Spydeberg 95 Godheim 96 eli 97 Trøgstad 98 Søre Båstad 99 Skjceringrud 00 Ørje 0 Slupstad 0 Otteid 0 øymark 0 Røyken 05 Aros Røyken Sandvika 07 Lommedalen 08 Smedstad Bcerum 09 Sarpsborg 0 Kolstad Stang c) d Ow M»»»»»»»»»»» A» M»»» A M A M» >> >> >>»»» >>» >>»» A M»»»»» >> >>»»»»»»»»»»»»» >> >> Abonnentlinjer Pr. "/ økning i term ± -:- 5 ± ± ± 8 6 ± 9 Abonnentapparater Pr. "/ la økning i term ± ± 5 -:- ± ± ± ± -:- 5 8 Trådl. (Bicentral medregnet under hovedcentral) Ialt Km Derav i reserve Km Lokalsamtaler (Bicentral medr. under h.central), Antall Pr. abonn. linje Nr. 5,

134 - verket 9 95/96 Tabell. (Forts.) Oversikt over apparater, linjer m. v. ved abonnentanleggene. Nr. Anlegg,:g Abonnentlinjer Pr. "/6 økning 96 i term Pr. "/6 økning Derav i 96 i term. Ialt reserve Antall Abonnentapparater Trådl. (Bicentral medregnet under hovedcentral) Lokalsamtaler (Bicentral medr. under h.central) Pr. abonn. linje Ise 5 50 Km. 6 Km Nordre Varteig - Varteig Skjeberg Brandstorp - 7 Borgenhaugen Ullerøy Ski Bjørnebråten A - 0 Kråkstad Oppegård 69 7 ± -:- 9 Enebakk 6 ± Dalefjerdingen. 5-6 _ 5 Kolbotn ± Son Svartskog Tomter 9 obøl 87 5 ± * Vestby vitstein ølen Ytre obøl As Stabekk Sørkedalen Opland krets. 7 Aurdal 8 Bagn 9 Begndalen 0 edalen Valdres Bruflat Flatoydegarden. Rust Etnedal. Trondhjem Etnedal Fagernes Gjøvik I Stokkeroa Vardal Andalen Aust-Torpa ^ 5 Nord-Torpa 9 5 Vest-Torpa Brandbu 56 8 I I Bjoneroa Bå,rdrud ± 5 ± 56 Jaren 8-57 Tingelstad 58 Bøverbru 59 Ile Toten 60 Dokka 6 Eina 6 Skinnervik 6 Gran 6 Steinsrud adeland Nr

135 » 95 verket 95/96 Tabell. (Forts.) Oversikt over apparater, linjer m. v. ved abonnentanleggene. Nr. Anlegg ' Td, g t Omu -i-d d Abonnentlinjer Pr. "/ 6 96 Økning i term. Abonnentapparater Pr. "/ 6 96 Økning i term. Trådl. (Bicentral medregnet under hovedcentral) Ialt Derav i reserve Lokalsamtaler (Bicentral medr. under h.cenral) Antall Pr. abonn. linje Nr. 65 Sølvsberget M 66 Vestre Gran» 8 67 Vien» 8 68 arestua» 5 69 ov Land» Enger» 7 7 Ringelia» 6 7 Kolbu» 65 7 Br åstad» 7 7 Lunner» 8 75 Grindvoll» 76 Grua» 77 Odnes» 7 78 Fluberg >> 6 79 Jordet Land» 80 Raufoss» 7 8 Snertingdal» 6 8 Bakkom >> 8 8 Ostre Toten» 6 8 Kapp» 6 85 Skreia» Lillehammer» 8 87Fåberg >> Saksumdal» 89 Vingrum» 8 90 Biri» 75 9 Biristrand» 9 Overbygd» 9 Follebu» 76 9 Augedal» 95 Olstad» 5 96 Svatsum» 97 Vestre Gausdal 98 Østre Gausdal 8 99 Tretten» 9 00 Øyer» 66 Drammen krets. 9 Drammen: 0 Eidsfoss M 9 0 Sande Vestfold 6 0 Sylling 67 0 Drammen Telefonanlegg 5 05 Konnerud A 5 06 Lier M 0 07 Lyng ås 08 Mjøndalen Skoger 50 0 Solbergelva 6 okksund Eiker. 08 Vestfossen 7 Fiskum 5 Skotselv 6 5 BAsheim 8 6 Eggedal 5 7 Krøderen 8 Krødsherad >> 50 ± 5 8 ± ± 5 ± ± Km. Km / ± / ± ^ ± I I

136 verket 96 95/96 Tabell. (Forts.) Oversikt over apparater, linjer m. v. ved abonnentanleggene. Nr. Stasjon es't Abonnentlinjer Pr. '6 økning Pr. "/6 96 i term. 96 Abonnentapparater økning i term. Trådl. (Bicentral medregnet under hovedcentral) Ialt Derav i reserve Lokalsamtaler (Bicentral medr. under h.central) Pr. Antall abonn. linje Km. Km Prestfoss M Vikesund Drolsum»» Gulsrud» Snarum» - Amot Modum» Solumsmoen» 6 Spone» ønefoss» en 9 Flå»» Gol Gulsvik Jevnaker Nes Ada' Nesbyen»»»»» Onsaker >> Sokna 7 Tyristrand»» ± Verne» Viker 0 Al allingdal»» Kongsberg >> Stavern >> 56 ± Svelvik 6 Berger Vestfold. >> A Filtvet M olmsbu» 6 ± 7 ± Nr Agder krets 7 Borøy 8 Brevik 9 Farsund 50 Lyngdal 5 Vanse 5 Borhaug Kristiansand: 5 Evje 5 Lyngør 55 Notodden M 7 68 >> 59 ± ± ± >> ± 7 ± ± 6 -i ± Rogaland krets 56 Flekkefjord 57 Kvinesdal 58 Moi 59 Sirnes 60 Tonstad 6 Kopervik 6 Sund 6 Skudeneshavn 6 Åkrehamn 65 Stord M 9»» 0 ±»»» 57»» 9» 65 >> ± I 9 6 I 0 8 I

137 97 verket 95/96 Tabell. (Forts.) Oversikt over apparater, linjer m. v. ved abonnentanleggene. Nr. Stasjon Bjørgvin krets. 66 Floro 67 øyanger 68 Odda 69 Voss >> 70 T jukkebygdi A More krets. z Abonnentlinjer Pr. 0/. 96 økning i term. Abonnentapparater Pr. "/ ± ± ± økning i term. Ialt Trådl. (Bicentral Lokalsamtaler medregnet under (Bicentral medr. hovedcentral) under h.central) Km Derav i reserve Antall Km Pr. abonn. linje Molde M Måløy» Tingvoll: 7 Rindal» Rindalsskogen,.» 5 7 / 75 Sunndalsøra...» ± 58 ± 0 76 Surna» Scetra Surnadal» 9 ± I 965 Trøndelag krets. 78 Levanger M Verdal >> 59 ± Ytterøy» 7 ± 6 ± 8 Breidablikk» Stjørdal >> ofstad» 7 -: egra» Flornes» 86 Skjølstadmarkja» Sona» 88 Lånke» 6 -, : Elvran» 90 Meråker» Skatval» Langstein» 5 9 Trondheim» Nordland krets. 9 Bodo 95 Brønnøysund 96 Fauske 97 Glomfjord 98 emnesberget >> 99 Mo Rana 00 Mosjøen 0 Sandnessjøen >> Troms krets. 0 Andenes 0 enningsvær 0 Kabelvåg 05 Narvik >> 06 Svolvær 07 Tromso ± 0 ± ± 9 ± I Nr

138 verket 98 95/96 Tabell. (Forts.) Oversikt over apparater, linjer m. v. ved abonnentanleggene. Nr. Stasjon g o Abonnentlinjer Pr. "/6 96 økning i term. Abonnentapparater Pr. "/6 96 økning i term. (Bicentral medregnet under hovedcentral) Ialt Derav i reserve Lokalsamtaler (Bicentral medr. under h.central) Nr. Antall Pr. abonn. linje Finnmark krets 08 Berlevåg 09 ammerfest 0 onningsvåg Kirkenes Vadsø Vardo Oslo utenfor Oslo Km. Km ± I

139 99 verket 95/96

140 verket 95/96 Terminaltrafikk. 00 Tabell a. Geografisk oversikt ovei Avsendte Ankomne Nr. Land Telegrammer Ord Norsk terminaltakst Telegrammer Ord Norsk terminaltakst Europeisk takstavdeling.. Albania : almindelige Asorene : almindelige Cdel-) brevtgm Belgia : almindelige Cdel) pressetgm brevtgm Xt ) billedtgm Bulgaria : almindelige Cdel) brevtgm 5 Danmark : almindelige Cdel) pressetgm brevtgm Xlt. ) værtgm billedtgm 6 Danzig : almindelige Cdel) brevtgm Xlt ) 7 Estland : almindelige Cdel) pressetgm brevtgm Xlt ) 8 Finnland : almindelige Cdel) pressetgm brevtgm Xlt. ) Fr I cm cm 07 5 cm _ Fr. 9 Frankrike : almindelige Cdel) pressetgm brevtgm Xlt. ) billedtgm ) Cde codetgm. med nedsatt takst. ) Xlt. jule- og nyttårstgm

141 0 verket 95/96 legramkorrespondansen med utlandet. Tele- ;rammer for for 9-95 Ord ṟ ZID r; f ,9 ra-5 Fr. Norsk terminaltakst Telegrammer Ord cz bp "a CS ' 8 0 0, , , , ,9 55 7, , , , , , ,6 6 8, , , , , , , ,0 cm6 0m , , , , , ,0 567,7 7 97, , , , , , , 0 5, , 5 07, , 0 0, , ,9 6 cm 505 cm cm 60 cm. 0 Norsk terminaltakst Fr Telegrammer Antall 7 58 ± ± ± ± ± ± 0 økning i siste budgettår I pet. +,5 0,0,, +6,5 Norsk Nr. terminaltakst Fr ± , , , ,0 8 6, 58 8, , , , ± , , , , , ,5 8± 798, , ,, , , 05, , , , , , ,0 70± , , ,6 9 56, , , , , , , , , , , , , , , , cm cm. 0±, 8-0 9

142 verket 95/96 Terminaltrafikk. 0 Tabell a. (Forts.) Geografisk oversikt ove Avsendte Ankomne Nr. Land Telegrammer Ord terminalgrammer Ord terminal- Norsk Tele- Norsk takst takst 0 Færøyane : almindelige Cdel) pressetgm brevtgm Xlt. ) Fr Fr. I 55, 6I Gibraltar : almindelige Cdel) brevtgm Xlt. ) I Grønland : almindelige Cdel) brevtgm I ellas : almindelige Cde) brevtgm Xlt. ) Irske Fristat, Den : almindelige Cde) pressetgm brevtgm _ Island : almindelige Cdel) pressetgm Xlt. ) Italia : almindelige Cdel) pressetgm brevtgm Xlt. ) Jugoslavia : almindelige Cde) pressetgm brevtgm Xlt ) I Kanariøiene : almindelige Cdel) Xlt. ) I ) Cde = Codetgm. med nedsatt takst. ) Xlt. --- jule- og nyttårstgm

143 0 verket 95/96 elegramkorrespondansen med utlandet. Telexamme r for for 9-95 Økning i siste budgettår Ord,-,,. -,,-,).; cd a) b, o nta; w ca.'d.e.-6 6 Norsk terminaltakst Telegrammer Ord ---, LI in) - Norsk 'E ny8 terminaltakst E Telegrammer Antall I pct. Norsk terminaltakst Fr. Er. Fr , , , 7 5 5,6 75 -: , , 5 ± , , , , -i , , 56 09, , , , , ,0 8 8,0-0 0,0 9, -i , ,7 950 ± +,8 --i- 50 0, ,8 6 ±- 7 6, , ,0 ±- 7 5, , 0 --:- -i- 6, , , 8 -i , ,9 556 ± 0 99,0 9 0, 7 -i- 5 79,9 9 0, , , 76 -i-- -i-, -i- 0, 987 0, ,8 78 -: , , 9 ± ,0, ,0 ± 85 09, , :-, -, , , , , , , , , , ,0 76 -i--- --i- 6, -i , , , , , , , , 0 -:- 8 59,8 6,7 8 -i , , , , , , , ,6 ± 5 0 8, , , , , 70 9, , , , , ,0 5 59, , , ,0 57 Nr

144 verket 95/96 Terminaltrafikk. 0 Tabell a. Forts. Geografisk oversikt ovc Avsendte Ankomne Nr. Land Telegrammer Ord Norsk terminaltakst Telegrammer Ord Norsk terminal takst Fr. Fr. 9 Latvia : almindelige pressetgm brevtgm Xlt. ) ' Litauen : almindelige Cdel-) pressetgm brevtgm Luxembourg : almindelige Cdel) brevtgm Malta : almindelige Cdel) brevtgm Xlt. ) Nederland : almindelige Cdel) pressetgm brevtgm Xlt. ) Polen : almindelige Cdel) pressetgm brevtgm Xlt. ) Portugal : almindelige Cdel) pressetgm brevtgm Xlt. ) Romania : almindelige Cdel) pressetgm brevtgm Xlt. ) ) Cde codetgm, med nedsatt takst. ) Xlt. jule- og nyttårstgm.

145 , elegramkorrespondansen med utlandet. 05 verket 95/96 Tele- ;rammer for for 9-95 Mining i siste budgettår Ord,--,--,,-),,,ct a';' *,-,gctiri.,... E.5' C.> ';-)' Ord -, -,t).s g) ''' ',:a-) Norsk terminaltakst Telegrammer,-.CC5 g', Norsk terminaltakst Telegrammer Antall I pct. Norsk terminaltakst Fr. Fr. Fr. Nr. I , , 5 ± 99 97, , , , , , 6-5 5,0, , , 57 ± 605 +, ± , , , , , , 85 -: , 9 657, ± 7 559, , , , , , , , , , 0, , , , , , , 8 9 0,7 6, , ,7 5 7, , , , , , ,0 ± , ,9 8 ± , , , ,6 6 6.± 056 -±,6 -i , , , , , , , , ,5,0-67 6, , , ,8 6 50, , , : ,7 9 9, , , 88 ± 6 8 8, ,7 8 ± , , ± 5 +7,0 ± , , , , , , , , , 5,5 5 86, ,5 88 0, 68 6

146 verket 95/96 Terminaltrafikk. 06 Tabell a. (Forts.) Geografisk oversikt Avsendte Ankomne Nr. Land Telegrammer Ord Norsk terminaltakst Telegrammer Ord Norsk terminal takst Fr. Fr. 7 Sovjet-Samveldet : almindelige Cdel) f. pressetgm , brevtgm Xlt. ) Spania : almindelige Cdel) brevtgm Xlt. ) Storbritannia: almindelige Cdel) pressetgm brevtgm Xlt. ) billedtgm 7 cm Sveits almindelige pressetgm brevtgm Xlt. ) Sverige : almindelige edel) pressetgm brevtgm vertgm - Xlt. ) billedtgm cm cm 50 8 Tsjekkoslovakia : almindelige Cdel) pressetgm brevtgm Xlt. ) Tyrkia almindelige Cdel) pressetgm Tyskland almindelige Cdel) pressetgm brevtgm Xlt. ) værtgm billedtgm 8 cm ) Cde _ codetgm. med nedsatt takst. ) Xlt jule- og nyttårstgm.

147 07 verket 95/96 legramkorrespondansen med utlandet. aammer Tele- for Ord fia ' cl-.hdr7--.", rz: --. (.5 ;(5 g.5 Norsk terminaltakst Telegrammer for 9-95 Ord r,-'7f,-.. D :,-; iee, ci, *F- g 7,- u-..c t5 Norsk terminaltakst økning i siste budgettår Telegrammer Antall I pct. Norsk terminaltakst Fr. Fr. Fr , , , , , , ± , , , , , , , , , , , , , , ,7 67 5, , , , , , , 685 -± , , , , , , , cm 80 cm cm 5 cm 6 0, , , , ,7 507.± ,9 00 9, , , ,6 7 88,8 -± , , , , , , , ,6 8 76, , , ,8 5±7 0 0,0-0 0,0 - ± , , , cm 58 cm' 0 86 cm 66 cm ± 9 --:- 6, -± , , , ' , , ,8 ± , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5, ,6 9 -± , , ,0 0 8 cm 79 cm 9 78 cm999 cm ,0 98 Nr

148 verket 95/96 Terminaltrafikk. 08 Tabell a (Forts.) Geografisk oversikt ovf Avsendte Ankomne Nr. Land Telegrammer Ord Norsk terminaltakst Telegrammer Ord Norsk termina takst Fr. Fr. 5 Ungarn : 0 almindelig Cdel) pressetgm brevtgm Xlt. ) Vatikanstaten : almindelige Østerrike: 5 almindelige Cdel) pressetgm brevtgm Xlt. ) NORD-AFRIKA: 8 Algerie : almindelige Cdel-) brevtgm Xlt. ) 9 Kyrenaika : almindelige Cdel-) brevtgm. 0 Marokko : almindelige Cdel) brevtgm Xlt. ) Tripolitania : almindelige Cdel) li I I Tunis : almindelige Cdel) brevtgm Xlt. ) 0 S. P. : værtgm billedtelegrammer cm 08 cm Uteneuropeisk takstavdeling. AMERIKA: Nord-Amerika 77 : almindelige Cdel) pressetgm Lc) brevtgm statstgm. ) Xlt. ) billedtgm cm 5 0 ') Ode codetgm. med nedsatt takst. ) Xlt jule- og nyttårstgm. ) Lc. leilighetstgm. ) Statstgm. met nedsatt takst.

149 09 verket 95/96 legramkorrespondansen med utlandet. Tele- 'ammer for for 9-95 økning i siste budgettår Ord e r-i,--, Z 0 () u) d -' ro 0 '8 'i Norsk terminaltakst Telegrammer Ord -'7,i tio -,..D., cl) '' g 7), u?rgi -it. 0 '8 'gā Norsk terminaltakst Telegrammer Antall I pct. Norsk terminaltakst Fr. Fr. Fr. 90 6, , , , 77 ± ,0 5 8, - 8 8, , ,0 0 0, , ,0 0, , ,0 80,0 -: , , , , , , 98 ± , , , 6, , , , , ,0 70 ± , , , , ± 6 0, 0 0, , , 87 -i-- 6 ± 0,7 ± , 9 5 9,8 -', , 6 8 7,0 6 55,0 55, , ,, , , , ,9 0 ± 5 88, , ,0 ± , , , 9 9, ,6 0 -i ,0 79,0 ± 8, , -i ,0 ± 9 I 9 00, , , , , 0, ,0 0, ± , , , , , 766 ± 7; ±, , , , cm cm 9 6 cm Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , 9 50 cm 5 cm 6 0,

150 verket 95/96 Terminaltrafikk. 0 Tabell a. (Forts.) Geografisk oversikt ov Avsendte Ankomne Nr. Land Telegrammer Ord Norsk terminaltakst Telegrammer Ord Norsk termina takst 5 Mellem-Amerika : almindelige 69 Fr. Fr Cdel) pressetgm Lc) brevtgm statstgm. ) 79 Xlt. ) Syd-Amerika : almindelige , Cdel) i pressetgm 9 Lc) ( brevtgm : statstgm. ) Xlt. ) AFRIKA: : 7 Vest-Afrika, Madeira og Kapverdeoiene :almindelige ( Cdel) ' Lc) ' brevtgm I Øvrige Afrika : almindelige i Cdel) Lc) : brevtgm ' Xlt. ) I ; 9 Asia : almindelige J Cdel) : pressetgm 80 6 Lc) : brevtgrn ! statstgm. ) Xlt. ) ' : 50 Australia : almindelige ' Cdel) ' pressetgm 9 Lc) : brevtgm Xlt. ) : I , billedtelegrammer.... cm 5 0 Ialt Ialt billedtelegrammer.... cm 67 cm ) Ode codetgm. med nedsatt takst. ) Xlt jule- og nyttarstgm. ) Lc leilighetstgm. ) Statstg: med nedsatt takst.

151 , verket 95/96 legramkorrespondansen med utlandet. Teleammer for for 9-95 økning i siste budgettår Ord -7--", cj 'S, '-; "a' g zi Cq Tg ' "6t ' li Norsk terminaltakst Telegrammer Ord,_,,".,--, an ;. - Ct a) Y -),-- 'E o.ics Egg F t' ' Norsk terminaltakst Telegrammer Antall I pct Norsk terminaltakst Fr. Fr. Fr , , 0 -: , , , ,5 i7 5i , , i5 i9 6i,6 i89 ± , 5 5 7,9 5 ± , ,8 ± 98 0, ,5 57 -: ,8 ± 8 80, ,0 089 ± , , 7 9 ± 97 9, , ,0 608 ± 58 57, , 669 -i , , , , , , ± 60 +0, ± , ,9 i , , , 0 5 0, , 8 8 8, , , , , ,7 75 9, , , 5 ± , , , , , , , , 0 07 ± 99 ±,0 ± 8 Nr 69 0, , , ,7 56 ± 770 i 80 0, , 96 ± , , , , , ,7 69 ± , , : , , 67 ± ± 5,0± , ,8 97 Si , , , , , , , 6 ± , , 06 ± , ,6 6 5, , , , 80 cm 5 cm , , , cm io9 cm., 8 9 cm 9 6 cm , 0

152 verket 95/96 Terminaltrafikk. Tabell a (Forts.) Geografisk oversikt OVI Avsendte Ankomne Nr. Land Telegrammer Ord Norsk terminaltakst Telegrammer Ord Norsk termina takst Fr. Fr. Rekapitulasjon: Almindelige Cde) Pressetgm Lc) 5 Brevtgm 6 Statstgm. ) 7 Xt) 8 Værtgm 9 Billedtgm Ialt cm 67 cm 7 86 ) Cde codetgm. med nedsatt takst. ) Xlt. Jule- og nyttårstgm. ) Leilighetstgm. ) Statstgm. m nedsatt takst.

153 verket 95/96 elegramkorrespondansen med utlandet. Telerammer Ord 7)) 5'zi-j.u?,-cts '. Norsk terminaltakst Telegrammer for 9-95 Ord Norsk terminaltakst Økning i siste budgettår Telegrammer Antall I pct. Norsk terminaltakst Nr. Fr. Fr. Fr cm cm ,6 0,

154 verket 95/ Økning i siste budgettår Nr Land. Fra til ál),-- cb, ct cp, E-I bo rcs z M 7),-. 0,,, ct ''" Z_b5, M': R.z cb P 7',., g 7 7 a o ctm Fit z+ti.ig Tabell b. Geografisk oversikt over telegramkorrespondansen med utlandet. Transitt-trafikk. Telegrammer Norsk tra tak nsitt st AmerikaDanmark 5 Fr. Fr. Fr. AmerikaStorbritannia ± Amerika--Sverige AmerikaTyskland Amerikaandre europ. land ±- IslandBelgia ± 05 ± 7 IslandDanmark ± --:- 9 IslandFinnland i- ± 0 IslandFrankrike ± 7 ± 5 Islandellas 9 8 ± 7 -:- IslandIrland ± 7 --:- 9 IslandItalia ± 5 ± IslandLatvia ± 8 ± 9 IslandNederland ± 66 ± 5 IslandPolen 97 ± 0 ± 95 IslandPortugal 7 9 ± 6 ± 8 IslandSpania ± 7 ± IslandStorbritannia ± 80 ± 89 IslandSverige :- 56 ± IslandTyskland , :- 506 IslandØsterrike ± 7 ± 5 Islandandre europ. land ± 0 -:- IslandAmerika ± 77 ± 6 IslandAndre uteneurop. land ± -:- ItaliaDanmark 8 7 ± ± 9 ItaliaFinnland ItaliaSverige ± ;-- 0 KyrenaikaSverige TripolitaniaSverige ± 8 ØsterrikeSverige Andre europ. landsverige AfrikaSverige SverigeItalia SverigeAndre europ. land ± ± SverigeAmerika ± 99 SverigeAfrika SverigeAsia SverigeSverige TysklandStorbritannia ØsterrikeFinnland Andre europ. landfinnland... Uteneurop. landfinnland - Europeiske landdanmark Forskjellig transitt ± 6 ± Nr

155 5 verket 95/96 Cq i.. 0 ti U QD C.. 00 CD C),.. Cq 0 ti U co t- oo CM CD..- Cq 0 ti / QD IN 00 CD CD ri C9 00 Z ri ri ri ri r-i ri ri r-i ri C9 N N N C9 N N N C9 C F.., +?..,_, d 0,8 et, cp I' gt 75 rw m rd Ei cd G.-. 0 ;.-..0 tap. ti..d co a.) E-.F-, 0 cd rn g I 75 r' cl.) "d' Ei cd Erl S ''. co 0, a) '-i ' I 0D cz 0. g CL) E E ct. Ell -i bp -, u) cnotct,.. -P 0 ct,-, 0 Z g CI) "'El V... a) DI -P g cp Cd r0 E, g C), p., '-' C- Ci. In ti.- t CD co CD QD CD / C.. C... CD NO V/ cq cn co co c) C) CD V) C.. N 00 C9 C9 Q) CD QD 0/ ci a) cq QD Cg ri C9 N CD,V 00 N 00 I-. Cq 00 CD VD Cq cq Ne cq cq 0 Cq - N ri N ri -I F C.. CD CD 0 00 CD CD Nti 00 C9 00 C.. QD 00 CD V/ 0 N CD ri CD Cg QD 00 Cq r. CD Cq t Cq r- cn cq CD f -. t CD QD Cg Cg a) co CD ri C.. 00 r-i Cg 00 ri Cg 00 ri CD ri ri 00 0 t CD CD 0 00 CD 00 N ri ri ri 00 C9 V) Cg ri 00 N QD CD / N C ri,v C.. CD 00 ri QD C.. C.. ri N NN QD C9 0 0/ CD ri CD 00 0 a) uo Ne cn Ne CD 0 Cg CD a) Ne co cq ri -..i v.-... CD ri ri Cg 00 Cq 00 CD Cg V) C9 C00 00 CD 'Nil CD 00 C.. 0 C.. V) N IN di 00 - C) 00 U 'ti CD ri ri CD N N C.. C) C.. NM CD C9 N CD V/ CD Nti Cg CD C QD cn ca Cg CID 0 0/ QD CD C9 00 0/ V/ NS ri CD C... cn N CD Nti NS Cg QD C.. 0 ti 00 C) f Cg NN 00 C9 C.. C9 C C9 ri C.. CD V) C... / NS Cq t QD 00 C) CD ri / r-i ri cn ri C CD Cr)... CD CA N 00 ri CD Cq ti ti N r-i N ti CD 0 CV cz CD CD V) CD Nti co / C) Nti CD 0 In C9 V/ cn c) t- 0 QD N Cg N N. CD V/ CD C) 00 I Cg QD N Cg ri N co i I I r-i Cg di Cg co I cn ko cq C N : t-i. a) Nii Cq 00 oo Ne oo co Ne cq ts) CID CD Cg V/ C CD V/ C9 V/ CZ C) cn QD 00 CD cp CD C ri U) 00 N CD ri CD Cb C) V/ UD QD 0/ CD CD r-f C.. N Cg I I Ia" VD Cq 6" N,--. cn ri 0 C.. CC CD 0 Cg ri Cg 00 CD Cg C.. t N C9 UD NO CD CD E P cd CD rl C.. Cg T N- t 00 ri ktud f C.. ti CD g E 0 M 0 't cl) rd o rn.,.. rn g g w a),,, ;' cd ;-,0 r= -" 0 ca,---,. g () iti,., a) c/),,0) c d A. P a9. t5 c0 a) El ca to 7 -.P CC,W, - -,,.,',., ril cp 0 C.') 7 o Z cr ', ) cd ;-, -. a) g a), a."' ca E-ica ;-, ho C:incocs) Icoct)t-cspcoo0,-imt-ocYDC),--iNi.cDoo-0)cs),-i N ri q) N V/ N t'-cd 00.0 ri ri ri ri cn N C- 7) ri CD NO '-i Y-I N N' ti 0 r- 00 r-i 00 C5 tr, r., oo N ICJ N ri CI N N N CD C9 C.. C9I00 f. CD CD 00 ri C) CD 00 C9 CD Cg 00 Cg C) CD C9 ri IN C9 QD C.. ri N ri Ne c) co uo oo ri QD CD t CD Cg QD 0 r-i QD / QD N CD NV CD 00'I CD f. 0 Cg C.. QD C) C.. 0 C9 00 C.. 00 C.. C) CD ti CD Cg CD NS QD CD OD ri U) ri 0 CD ri V/ ri U) ri q) Cg CD co Lo r- N ti N r-i N N N 00 VD c:7) N N oo Cg N C9 cola NV 0/ 0 QD N cq Ne CD ri 0/ QD C9 Cg 00 C- C- NV co cn Nti oo CD C9 r- ti 00 C- 00 C) Cq CD 00 CD C. / NO V/ ri ri CD ri a) Ne co vo co Ne uo CD co ti r. N 00 ri N "TN ti CI N N 00 QD ri ri 0 00 C) CD -- co co co u) co i QD 0 ri N N CD 7 QD 00 C) V/ oo Ne c) uo CD ri CD C) Cg QD NN CD <D CD 00 Cq-NCq t 00D cn rq oo -- ' f, QD ri N V/ C9 C9 ri 00 f. OD 00 CD Cg CD CD C CD V/ ti t ti 00 I CD CD ri Cg QD CD CD C9 V/ 00 0 QD U/ V) C) CD ri ri C.. C.. 00 N 00 0 ri ri C) ri ri ri 0 C) 00 rq t0/ CD CD C 7-0, CD ri 00 CD CD V) V) U) V/ ri ri C.. C9 ri geli CD 00 C9 CD ri ri C ri CD C9 V/ C C9 N N N t C9 N ri 0 N,--i,-. N QD C) CD a) oo oo in CD CD 0 ri CD V) 00 C9 Nig I I I ri CD cn ci co N QD in C, 00 Cq CD In NN.0 ri ti Cq U r. ti 00 f CD cn oo -. C)... Cq it r.. r-i NN C.. ri ri t CD Ne,- N'C- CI ti N In ri co 7-- N In - Cg NO ri CD t'- N -. U a) 00 0 ri C.. 00 r- N cn I I I I I I I Cg CD 00 V/ N00 CD UD cn 00 f.. IIIIIIII I I I 00 ri Cg t i N I I CD V) Cg C.. ti C9 I CD N Cq ti I C CD 00 co C.. f- r-. cd '0,-, ce - ct 0 0.,. P., 0 -. cd cd00 00 :,.. --)0;-. cd0 rd 0.. ci) s. cd cd -, cd 0, mi,_ g cd ** rs:.-',... cl) g.;-."),-. Z.. En _,,W 'It,'.. v., , cd C) g k ed. 5..!.. In ; ' k ro t)., hi) 0 r-, eft 0 CD pe i....,..., ;-, up ) ;..t d,-. 0.,-, et ) 0 0 ; E, 0 0 ed p..,,, $.. 0- ±, CD cp CD i. $.,... e..,.8 :-. rt.. $.-) ' " c' 0 W PW 0 a, it a) 5 (),-!...,. a I.) rn < I rn a.,...". 0 i' -,CL)..., 0. (S). pw cd 0 PM a) -..,,7 -I-, al, : w.-.).i.!,,,-- Ct 0),:i 7:i., gbcdcdark ;= `L,, < a) ct.v. ''' g I I I CI) I 0 '''' :a k cp ;- 0 g 0i. cd - 0.,-. cd i 0 cd cd 0 --' *- --k ()'. wo. ;-+ rn :: Ti 7: rci 0 -),. -) 0 g..w CD,. '" I'd.-/-) ' -),- cd -I-)0 a) ';..,,,.,W.. (), L., 00ck,,c)oiedcd- ^kalkai, `-' k ''.7:$Uk.,- Ceca d cd 0; cd a) Q 0.. Mk Et.r- X. () 7, 7illt/ C'C"Ogli ),M0 0 CD,CL)>Cn a., P i. r. r--, > > 0 E.0 or) < rx, Pc 0 C, r.,--, X ( 0 E-f Ei CD < orl C)... < < E- < gi x E-f < F-; -..i Cq 0 Nii C.. 00 OD CD ri C9 0 NV V) QD C.. CD CD ri C9 0 N / C.. 00 cn C) r.. Cq ,I,--.--I,-..-,-..--I..- rni ni r.. ni ni ni ( hl / / r" ry tv, re%

156 I verket 95/96 C) C... CD CD 00 QD 00 CD C- 0 di di c) cn t- co cg t- 7. CCC t' r- ri N ro0 CD di di ri CIN ' r-i 7 (X) ri LO st).) -P 6 r-i CY0 0 CD C- C') r-i N di 0 C- 00 CD 0 ri N 00 di 0 CD C- 00 CD C\ rl ri ri ri r-i r r-i r-i NNNNN NNNNN cc cn CD cc cn t- t-,f ri 00 C/ Cn Cq CD U0 CI N CD CD Ci r N 0 r 00,V C- 7 CD CD Cq r-i CD CD CD 00 CD 0 r r-i -0 r-i C.0 0 C\ C- ri di r-i CD di r-i r-i 00 r-i oo,. c- co cc cn cg y) c) t- a) QD V0 N t t- r ri r-i Vl.0 ',t T -i, r-i r-i V0 00 di ri d'i r ' 00 D Q r-i ',0 r., C.. ri C CD N N t- r-i co fci: '- '(-D) N ri TT Z '') ;9- CD cd Ir.,s.- co a, 00,ti 00 Ct, N. 00 rti r CD C- CD QD CC CD Cq C% Cq t't CD 0 QD --,,- r Gq CD 00 7ti T cn ap t- II) r CD 0 00 cn co c) oo oo co t- uo r +. cp Cq Cq N C- N 00 NC Gq r-i 0 ' r-i 0 CÐ ' CD C) q-- O di 00 r-i r-i N,--i O N r-i CM r-i N CD r-i 'd ''') N ri 0 r-i 00 ri g E- c) N ri () CD QD 0 00 CD r-i 00 ri C.- di di ri QD 00 r,t C LO co r-i in in.0 LO CIr-I LOCD c- r- cn CC Ccq CA - 00 N C CC CI CI ;- cd a.) cf, i co E P7 c) E E-, cd s-, bd ; CD t- CD CM 0 r-i CD 0 ri 0 di 0 (X) r-i N 00 N Cr) 0 C9 CD CM N cn ICJ ri C) C) In c.ð CT) r-i 7- N CC-i ',V di 0 r- r-cc C, CI r- CD C5, di 00 CM 0 N di t- Ito ri N C, r-i.0 C) 0 0 C\ C,J N ri 0 CD N r-i 0 N 00 0 r-i co a) r-i ri ri r-i oo a) cq r-i 0 eti cn C,t r-i C\ oo co LO C.. co LO CD co CC di N 0 t- ri 0 C- N 0 00 VD r-i 0 di N C- N 0 CD CM 0 CD C-. CD C. 0 0 C, cm N CD CD r-i 0 ri 0 ri C.- r-i Cq CM CD QD cg co co co co c) cn C, N N 0 0 co oo ri t*-- 7. C, CC r-i co t- - co t- cn LO oo N CC r- CC 0 CD `,N N CM ri 0 0 di di di E r-i N 0 N 0 N CD di r-i di CD CD CD co cn r-i r-i N t- NCC CI E c,s CL) hp T- CD 0 oo t- 00 z ; 5 cd 0. C) rc: ' r 00 di ri CD 0 N N r-i `, r-i CD CD 0 t- CC r-inri N r-i di di r CCIr- C)CICCCICr-I LO r co CI LO CI r-i CC cn CD CIr- CI CI N 0 CD di 0 C- CD di C-. N `.. r-i 00 CX) CD 00 CD 0 0 di 0 C.- CI CI in r-i,t cq CÐ.0 LCJ t`. CÐ CÐ 00 ri 0 0 C-. M r-i 0 C) di r-i CD d'i 0 (X) 0 r-i NIC C'. 0 N CD di 0 CD d ri it) QD y) a) ' In I C% C- r-i 0 0 eti r- QD E E- ho 0-) ri Cri r-i cquo - r-i ri r-i CD 0 ri CCCCCCNC N r-i C.- di CD N CD C ri GO oo,t cg N Ny-ILO LO CC CI CD.. 'CI. Cd g.p. : Cd g 0 lz.. cl).t."( CI 7di z, g cd psn :,-., O... a), I.W k CC F.., hi) cd,. cd ".,-. "-. i.g co m''' cd,5.) per-,.. r... rn 0 ;..., cd cf) I et o i. t, Z. :. a, CL) e. a.) $o i.. a) '-' 7: g k. I -C'fl) PLi gli W C.). 7. g 0 c7/ '. 0 7:' 't (L) Tig l't 5,.. ts). r. r-c-8 td) : -;7 ().-. m 0 ci),,t, E c- ;_,.0.,.). c ; (. &. -'. I I I.,,,- rci,-d rd rc, c) g -).7,/ rcid) rt rd,,, g g.5.5,5_,d a) --., g) k.,t,.,.,.,..,,..., z 0..,- --) +., g r k rt ("D +.,,- --) c) 0 a! r",.c: --. al al. - k k od 0 ho ;-+ -, r CI C/) ;. 5 C/) gti- C /) k a i,.. I CD i 5 c d c t: c t 0 p. i > -, > -, 0 0 c.), a. ) Who i ;( :l. ), 5 cd, -. c9 -i r - c - T9 i Z I '. ) 00 'c fr. C i-i I--; )-- PIA 00 E-. E- -., Z 00 r> G) '', ', F-I ) lai ):- ''' ri cg co u) QD 00 CM CD r ' VD CD t- 00 CD CD cg co - u) a) t- oo NNNNN r-i N

157 NOOCT- 7ti LC0 C.Ð C C) 0 CYD 0 C- 00 C) ri ri r-i ri ri ri r-i r-i NNNNNN N N N CY) VD 00 r-i 0') CA 0 CA 0 di 7t I In r 00 ri 00 Cq I cn Cq 0 00 t- t- CD C I NC 00 OO r-i qd CA Cq Cq C- CA 00 Cn C) (7) C- C O r-i r-i C r CI ri CD N r-i C\ r- 7. * d* d* *F ** *F C- in I I N 0 ft.- C.. di CD CD 0 C\ di 00 di 0) C\ t- C- L.- 0 N --. ri ri 0 di di CD di di d'i N ri CM N 00 CM CV CD 0 N ri t- CD ri r- ri CD 0 d N N 0 N CM r-i in N 0 Cn N di N ri in r-i di N r-i rl LCD r-i Cn CD N CYD N CÐ di CYD ri N CD CM CI CD C-. r-i ri CYD CD CD C\ N 00 CÐ N r-i C) ri cd CD N t- NCC C r-i ri 0 00 N 0 ri N ri ri N ri 7 CM N di CD N N N N N ri 00 C- ri 00 C\I '.7t N CD r-i CX) C- ri 00 0) di O'D CD C... in In (X) M..7t 00 0 CSD C\ C 00 CYJ CD -7t 7 GO CZ N kc) C- 00 N N C- (X) 00 0 N t- CM N CYD CC- It0 CÐ -0 CT) `7tCÐ CÐ C.- N. CD ri CD CM 0C N OC) NC'IN 00 0 CD di 00 0 'C N N NCri N CÐ ri LCD LCD CC 00 CC CD CD CD O 0 T- ri N -..* r- I II I verket 95/96 CD r-i 00 eryi t r-i 7t, 'Ir + rir cd CD 00 0 CC 00 LCD CD [CD rc 00 CD 0 0 CM N N CYD,t CM CD 0 CYD N t.. N N ri 00 CD 'di It0 N CM CD ri N 00.0 CM N t --- C) di 0 N 0 di 0 CD LO NO CÐ Cq di CYD,ti 7t (:) CY) (0) in LO r-i C- r-i C\ 00 C- ri ri di 7i di C\ N CYD CS) di di di N N CD) N ri 0 r-i C- C- N CD r-i CD ri di ri r-i CD c\ CC (X) LCD CC LCD i i Cn 00 cd I i CA Cn 00 CA C9 ri CD ri t- C.0 r-i r- GO Cq ri I 00 di 00 CD CD CD r- CD CA di Cn r ri CA r-i CD 0 CA r-i r-i r- CD 0 0QD CD 00 GO,t.T. LCD 0 oo oo : I c I t r- crz -. co r - cn cq m cn co cp cni co cn co N c- in cs::, oo CÐ C C) ri QD 0 OD 00 cn,ki 7ti Cq CI CD CA CA di t- 00 r CÐ r-i 00 cn co d( CD r-i 0 *,ti 00 CD t- CA QD di C.- ri ri q) 0) N ri CX) C.) di C-. N ri N di CD r-i -- ri ri, CD 00 N N C5) CD I I 'di 0 ri N t.. CD N di t- N CD I di CYD 0 0 C\I N di ri 0 r-- di CD CD In 0 di Cn 0 CD C\I C:n r-i di 0 0 N CD r-i in N ri N di 00 CD ri ri ri ri r-i CC LCD 00 N di CÐ CD ri r- N ri CX) r-i I N N 0 NC N CYD ri r- C) r- C) N di Cn N ri I di I CC CD N OIICDOIOI ri 00 ri 0 00 N r-i CD di N 0) '7, ri r-i N r-i CYD CD di N N N N r-i co oo co ri 0 CY) L`.. 00 N N in N,t,t r-i,t mti co cc in cn o In cyz co... cn c::) kö,ti cn c- C' CZ N N 0 t- C) 0 r-i N 0 LCD di In di 0 N 0 ri kf J CÐ 00 r-i di CI 0 CD 0) ri 00 In di in CA CZ r-i 0 CD r-i 0 0 ri CD N r-i 00 In CD N ri krj kr) ri r-i in ri,t LCD CC 7 CC oo CC) r CD N CD 00 CD CC C- C- di N C- r- Cn r-i I r-i C.. 00 N di in cl in r-i CD N N C.. N CD ri IN CD CD C r - 7ti cd di C.C) di ri 00 CT), ri ri t- CD CV di 00 LCDC) N 7-0) di di 00 N. NN r0 ri ri 0 LCD CD En ri C LCD LCD co N rd pi 0 P.* cd 0...,. a). cz,.. rci o ; ,. cd c/a,,,,,. ew cd cd. '07).-.,..,..,..a ew 0 ()... : bt, : : :...5 : cd C) r- ct Cd,.ṛ Q.. %. rú) ; J P.. () ;-,..... > " 7' Cd ''.. CD. Cd Cd, FO co '., F. el 0 PC (:) ;,...,- ra y...,. LI E''' P- CV6, Cd r0 g ; ''''. CD Z,--.! cid al Cd. 7/. cl.), a) 7,. bi, Pr: g.i..., - cd. cr8 0 r cd m 'z C9 ;, CD 0,. CI), -., g cn E rf,_ I I Z cd P g cd cu tie..,..) cd ";.., r. cd,.., 7.7 ), E,,..: ci)..... rd rd cd. I u) "a b,0 0.--, r- 0, E._ a) a),,, z,,. 0,c t.,),.. cd ct ;-. ra a) I, ;.bz _w ; F-5 ra. cd -P 0 cd 75 riii ix c.,..,,., X 7:,,, 0. "', 8,,.c.,,., ho, 7,, iti rn.cd e, cd cd cd...,.., CI),-. X- Cd.,-0:DOOP.-,>m ZcnO000>, a) > 7) ;* 7/ CII r /) --) mix) ("- r.,, -- ''D X, Z faq P g rn ce w w E- El 0 < Z w (S -t E-,..-i,-. F....- LCD QD N 00 CD CD ' V) CI) C- 00 CD CD ri 7 0 C) N. 00 CD CD,LCD csd C- 00 CD r-i N di TT iiiiiii CICICICICICICICI M CYD

158 verket 8 95/96 0. Co bo -0 CD N 00 0) 0 N CY) ti If) t 00 0) CC)C IC) C.. 00 r-i ri N Cg NNNNNN CY) CY) CY) 0 0 CY) 0 CY) O N L`.. CY) 0 di Cg CD r-i IC) ri Cr) N CY) 0 C- ri If) 00 CD r- ri 0 N N N N CÐ 0) CÐ N N CY) 0 CY.J r N ri CD -k.k d..k.k.k d. d...k.k d..k.k.k d..k -k. d.... IC) 00 N CY) 00 0) N CT) ri CD 0 CD CY) CY) N ti If) N N 00 CD 0') 0 r- r- 00 ri ri N Cr) CT) 00 CD CD N di Cg ri CY) N ti 00 ri 0 r-i c.o In 0 O ri IC) CY) ri U 00 CD ap ri CD ri 0 CD di C Cg 00 ri Cg 0/ 00 di 0 cn oo ri L".. Cg I CD ri ri 0 ti ri 0 Cg ri CD C) cq cq co ri ri t r- bo IIOO P. 00 U ri C.. Cg ti CD oo,r oo 0 I CD 7r- CD ti ri Cg Cg CD ri rfi LO CY) bo 0, C) cd C) E- E-f bo bo bo o a) OoOl I CD Cg ' If) 00 0) CY) CD ri 00 CD 0 0 IC) N 00 CD di 00 N CY) Cg CD di di N 00 0 ri di CD ICJ 0 CY) CY) CT) CY) Cg ri Cc) CY) 0 CV O C) ti 7-00 CY) C) CÐ Cg, irp ri ri If) 0') di N irp cr) co r-i r-i di CT) 0 Cg 00 ri 0 N r-i 0 00 ri ri CY) cy CY) ri ri r-f r- VD CD CD CeD CT) CD t N CÐ ri r- ti di 0) Cg r-i CD 0 0)0) CC) IC) N 0 ti 00 LC) 00 CD TV ri 0 CS) CY) r-i CY) CD ) 0) O di CT) ti CYD r-i Cg CY) 0 00 ri ap oo CD 0 CD di C.. Cg Cg,V 00 cn oo CD r- CA CD C... Cg r- 00 Cr) I If) If) C0 CI ri Cg r 00 QD ti 00 IC) di O bo CDri 0 ri ri CD III CD di c-0 00 ri If) CY) ti 00 in cn co CD 0) 0 NONNO CY) ti 00 0 ti ti If) 0 If) `,t 7 C. CÐ CÐ 0) If) CÐ CD ti CY) N 0 I-00. CD Cg C) Cg C7) Cg CY) N NO 0) N ri C7) 00 N U C- LC) CD CD CY) 0 ri CD C) 00 t5 -c5 El cd bo bo ti If) CY) CD) Cg 0 00 di ri Cg N L`.. 00 CY) 0 ri CY) 0 0 I O 0)IN NN0)C) C) 0 N ti CD N IC) ri O) CT) I C- N 0 N 0 c0 I L`.. I C.. 00 U ri I ri I ti ced I 0 0 C.- C) 0 N t- 00 O.) bo7ti CD ri N C.. 0 I I I i CD ti oo CD I ri Cg ri Cg CT) ' 00 Cg CY) t`.. 0 di 0 0 0) CD C5) 0), N 00 C'0 CD di 00 I O r- tl t VD If) 0 0 ri If) ti di CY) N If) C0 000 Cq Cq ri NC)N cp oo cn r- CD QD ri C- CD) ti, If) I ) r CI 0') 000N0000 O O)IC)N I CI I CY) r- r- NN N CY) CYD N N, I U Cg 00 co 'CS 0 -- ) rd --, 7:..... co. d..,w Z mg.-, :',-7.w,- co rn : g g o pw. p., cd....,w E6 r c T.., cd : cd. Zan d t..."...,.. bz.. CA m, E.,>,,,,, 0 : : :,gner '' pw cd...,0... ().r. ;., ct ;., I E-. rfl rb-p 0, rw - ->.8 re o 0,--, 5 rn a> 0 ' CL) T.: c. 5 rj I d T,' hi:t er' Cd.. c-! PW,- a. 0 g CD <. * 7,...) cu,.w : 0.) cd -,c/),-, 5, (I) gr cd 5, c/a..w d ';-, cu i. cp g). cd top '-. PCS '-' N C'd Cd Cd.) 0 CD 0 --) g.-' cd &-( cu -, c tuo '-', -. 0 cd,' --,-,-7 bx, 0., ct X ;-, r 0.), t' cd * 8 a) b.() _,S) r 0 r -. - r. t. F.. 5, ta a g.r, cti g.r,,,s ri, cu cd ;.., 0cd..Q.,,o,', cd'.-) 0c, p.,.77>0 -m00a.),d> c/0,, ) >.- TA o fx)a -,t,-dx,: - Z ; g ri) ri) E- Ft )<IZr/0<' E. Elc/<- bo If) CÐ C 00 0) 0 'C. 00 0) r-i CY) ti If) C- 00 CD 0 r-f CY) NNNNNNNNNNCYDM IC) N00 co

159 9 verket 95/96 N NN VD IN 00 CM 0 N Nti IC t- 00 0/ C) ri C9 V Nti C / 0 N NNNNNNNNNN0000 NC750000MNNC)--INNOONtINNNCM 0C9NN00000ION N C\I 0000 N00 CT) N N ri c.0 Nti.- r-i 0 CD If/ a/ Cn N cm 0 00 If C... Nti It a) r-i C9 ri -,i..... o in 00 in C-,:f cn in in co VD el CV `... Cn L'.-i 7- CYD (7) a, 0 t... 0,t 'Nti r-in Cr Nti N. Nti IC/ 00 In VD CY'D r- C. C.- 00 di C\I di r- C C CD r-i 0 0 ri Nti 0 Nti ri N ko CM 0 Nti N ' C.. C9 r-i Gq I I 0 r.. N NI C9 NN Cq ri co di C) q) 00 N C9 ad cr) C.- 00 N 0000 C C- CD 0 In Ln r-i Cr) CrJ `( C... L.-. C-. C.C) C-. CM cð CD C9 CÐ t`-. CY) CD ri in o C.- t- ri ICD Ntl 00 VD 0 0 C.. ri CS) C9 C9 IC 0 0 N Cr) If/ N ri VD CD f Nti -. IC Nti VD 0) 0 00 N. 0 0 Nti NN 0 V/ N t... CÐ 00 0 Cn C.. Nti 00 C-. IfD ri N INCDNCY Nti cm NM CD t... cq.., CC in 00 C) 00 Nti ICJ CD C NN 0 N CT) 0 I 00 cn I Cq CI co o-) cð 0 NN 7- N t- Nti `.. t- N. CT CD 0 C.. ri NN - CI ICJ 0 N IC 00 N C00 00 ri NC9 ONNNO NONNN C- NN Nti NN 00 CM Nti 0 ri a) Nti Nti r-i Nti C.0 C\ C\ C, I ICNCCN In 00C rii IC-. 0 VD 0 ' ri Nti ON I MCT5NCÐOOMCD I VINNNLCDONOOOMNNNI000 ri 0 0 N C9 ri 0 CM Nti Nti C55 C9 C7) 0000 In In CY) C'0 0 C- C VD 0 CY) ri.0 0 NN 00 II 0 r T-INCY)C-V Nt Nti CM NN 00 0 C-. c\ IC Ol 00 0 '-0 CD I C\ 7 - N " `( t" L''' i-i I C9 0) 0 cm 0 NN 00 N C... C9 VD C9 C9 C.. ri N 00 -N00 -- C- ri 0 Nti 0 t-. 0 C-. C-. c.c) -- N ICJ Nti Ol Nti 00 CM Nti fd ri NN ri 7 oo IIIC/ INNI INNI I II I II INI I I IINI If 00 a) N 0 ri 0 cn 0 -- Cq I I C) --i ) I C) 00 C-. 00 I 00 I ri C0 I N GI 0 c\i in,-i N in f0 C0 in CY) 0 CT) 00 In N roi N 00 ri NN I I I 00 I ri I C- 0/ NS N r-i 0 r.q -. I I 00 0 C) N ri T.5 al 0 wo Cd Q.. --, a)..... ) ;., ** Q.. Ti.55, g.,,,c g ;- cd g z ;. "kl '7 7,.: J : g. ct 7, ct 6,,-, a : : : c) ix 5 'Id g.. 0 I cá ;= P..... z : >... : gel--' :_m cd,-. TA I :., g, : rd g ci), - cv ,, cl) ;- g :. A _ el ;., d.,... 0 cd 'n'-'. CD 0 r...,,, --. rn. rei ().t a) 7,,. cd W 5 *,, PI cd cl) - ;... Ct -). g cd cd '; o. 0,.W a) _,. g,..,... 0,,,.cc cd rw >,.-.7., u) _*, pt $-! cv.5 _, rw 7 he.-.) cd g cd cd 7.', a) - a)... crl E ',.t ci) 'cii r-...i ): rd, o El cp,) '0 Z G,S- C9 Z?,.. 0 ci),,,,.., o g.- rw,w ti; 5 ci) --,. bzi ;-.. A.,,, k., g be'-',, 0 Cd Ej;; r0 '',,, "al Cd cd, --, 7 t, iti,-- $. > ct.g) 0 cn, 7: s,.--i ro a) ;-.. rn Cd r","' d,.., r-i....,-, ry.,-,,.., r-i CD g,/, Li7,, al 0 0 -, v),-.. ") ()c) r7i E- Q, PC 0 Z i.-,- X - ;- Z P 0, OQ E- El E- El C) -,, Z rn CD -,/ -,/ E..' 00 ri C9 Nti IC/ CD CX) CZON NN 0 C-. 00 CM 0 N Nti IC L... CM 0 ri C9 NNNN N C9 N 7f IC0 CÐ 00 CY0

160 verket -. ; 95/96.. oo E, be be r- N CY) di in CD C..' 00 (5) C) r- N n LO C- 00 Cn - N 00 di in C.. 00 :n N NNNNNNNNN N CS) 0 If) CY0 r- Cr) 00 C- CÐ r- C0 0 N r-i 7 N 7ti 0 r- IC) In CI ti N ` C- N C.) CD di NI CCCCC000 Im cq m I in cs) r-i co r-i : Nr-0-NN In LO 00CC r- 00 7ti C- C- N Gq 00 0 I r r r- r 00 r- r- 00 I r- 0 In N i 7F i 0 CI CC N N C.Ð N N N In 't N CY0 00 7t,tN LC) CT) N,t C.Ð C:n 0 N cs) cy'd In CD 00 N CYD Cr) N. CY) C- IC) 00 N N r LO LO co f0 Ce r- CS) CC,t LO 00 N C N N LO 00 N CC7 00 "dcc) In LO.-. N LO r-i C Cr) N r- ri 00 7' y-. 00 C) ri r- C- CC CCNOON CC N N 00 LO N -t in N CC) I CÐ Cr/ 00 CA CA 00 N CC N I NNN co be cq oo cq c0 0 r i i ri r- r- c0 r- r I 0.0 i i N r- N 00 r- r- N 00 r- co 7± Ci () N CD N C9 N C.0 M,t N CY0 00 r 0 N ICJ C.) N CÐ CY) CD C:n 0 CeD N r V) CZ VD C- N 00 C- CÐ VD )-(0 00 N N r- N IC) - O 00ir) CS) CD r-i LO 7ti ri N 00,-- ehl N C- N C cp 00 N 0 N 00 C- In C.. Cq ri r-i C7) LO In di 00 di di C ' In di 7.-i r-- cn In r-i 0 00 á.) 7ti r- 00 CT) r-i r t`... - r-- 00 N 00 N,-- c.0 co cc) N r-i N 7-, E E-, cd N N t '.-0 LO CC be co CC) LO CC)r, co LO 7ti ICCI OOI 00liii00 II OOICCCC) CC 0 N N GO N N be C- CA I CA CA CA 00 co cd be be LO LO mi. c a ccs ca ;-. Fzi,..: E... cg : z,..% d pg Cd ;-I cd C,,g cn ajdd Z -) r- Cd.... at.. " be Z '*-, cd cd.., pi._i cl),......, g P E ( cd "ti' c, o.... " c'5" -',.. C) cu. rci 0-0 ;-.. cd "- ed,.,. 75,.. "' a) '' cg, <. -, `.- ct.t til r: (:) a I c'. rl I TA Ct.). ; Cd '. Cd. a CD i.. a).. I at --) 0 --'','.cd,s- "ci * u).f.. co 5,-- t T.' E _, ~ `-`,` ci) : '-c-, '7) E 0050cci)o.-.:ct'-i;=ic.)-"i be ; -.5 ;89_ C t cd btz c a,s.,) cd 7,' ho --)..5 ;,,-,i rd ) ca.c) = $. hi).,$) rc»..5).-i, ct,,,), eti ts) cd --i '... E- l'- PI,, -,c-.: '') 'e,,' g), g P 6' -, ' D Lf,).:,') -, Et, 8 -,:,-, Ci r Cq 00 elq 0 CÐ C- 00 Cr) CD CA M 7JCÐ C- 00 Cn CD r Cq 'CÐ C- 00 NNN NNNNNN C CA 0/ CA

161 N di 0 N 00 CD 0 - N CY) di -0 N 00 OD 0 N C.0 r- NNNNN 00 CÐ C) 0 00 ri CD t- di 00 t- CD C.0 00 ri CD CD CD 0 CY) N N 0 0, 00 ri ri 00, N QD 0 it cq r- DO I 00 CÐ,t CÐ 0 CD r- 00 ri t- 0 ri t- 00 CD IC)0000 N N N 0 di N.. in N CD ri ri verket 95/96 co N oo cn O 0 CC),t 0 N MCI, 0 N, N C C) N 0 ri N CD 00 Cr) I t- r- cn 0 ri 0 IC) O r C) 0 N 00 CDODr NCD ri 00-0ONN t- 0 0 N 0 N, 7t ` N N OD r-i 0 0 CD Cr) di t ri t- 00 N, C) eti N, 0 00 ri N N C)0 OD NN C) CD V) ri 0 C:7) r-i t-, N 0 ri N, 00 I In di 00 0 ri CY) L` N I 0CT)C,)0CD0 0 7-CDVDT-idi N ' r-i 0 Cr).0 00 * C- CÐ '7. cn m cn co c\i o r- co m o co L' 7ii 7. 0 Cn 0 C-. ri 00 i CD t... 0 CD CÐ 0 N ri ri ri VD N CÐ 00 CD 0 L`... N ri 0 ri C- 00 ri 0 'i-i C\ 7ti ri 7 Cr) 00 r 0 N 7- CD CD C) N I CI CC)N N 00 l0 ri C- C:r) VD C- CT) CD ri CT) ri CI 0 CD ri L`... ri cð I i I i I I N,t, i I i i, i 0 0 CD, 00 V0 r CI di Cq t- CD r 0 N CD C) 0 C.0 t- ri 00 ri,t CD N ill 0 00 r-i N N CD C\ 00 N N 00 N0 00 CD ri CD N N cz m cn,-i c\i co cl Lo r- m co o a) o,ti -, Lo cn it cr),f (x) Tfq 00 t- 0 CD 0 CT) CD 0 CY.) C 0 00 ri ri ri 0, CÐ N N CD 0 N N N 0 N T t- 00,rc-, oo CID di I ri CD I I 0 I i 0 i I CD i i i I 00 iir-i i 0 r CD C% CD CI CD 00 ri 0 CD ri CD CT) 0 Cr) CD CD 00 00,I cn 7m oo CD ri CD N t.. CI I 00 cq cn co in cn CID, ri CD 00 r 00 ri N000 di 0 ri N di co T-i cz Lo cn,--. IN t- 0CÐIINIIII rilim i CD 00, U0 QD (7) -7 I 00 CD di N CÐ, 00 CD CD N 0 I N00 Cr) 0ri N N - 00 c:;. N T- C) cp rd bo bo 7:5 0 * F--.,"::.. 7:. g, DE..ca a.) - c.) CD.., rt J.,..., bij cu a; >. '8 E...,... a) ":: bz C) tv,) X. _., pc cd.. 7,, ew cv.,. Cd.. ri),.. p-w cp,,,,, w> ion"-i,. I. T, () '' g ''' +, ITcp, ' --,.,... :-. ;t,, r aj X... cd, i. w... CL),. cd M P- ;-' t ) rn ;T.'. '' A b., -, r., ct...,.,.., d. :.,....,..., I,,,t, : :. :., : : *. rz: : p_ 0 :,, a),..-,, :7,,T.-,. V. c cd u),.,-.. c.) tl) fl tlo 7,...,.,.... rcj.. Z,--i cd 77) 'CI co E ''' - O cil. s cd c)..,, :0.-,..od.cd.-,Å0Z5,()h :co.. I fr,,. ct),-,, U).,5,, g).0 cd a 0 cd '-i 5 (.) ho.) i-x Q s 0. ti ci,,.., b.,...gtiact-,.,,,,d P. c: o 5 hp at '-' al ti) Z ag, cl) g 0,--. Z 0 ca ;-. =-,.r. > d ro cp -+-.' rrj CD I.. g '''' cu b.o CD 7:5 ;.- r=i rcj ;) *.5, ;-. ; (),.,..'' c) 7:$ ti.,., cd ;.,.5 cu... ti5 () 0 0 a.)., o cd 'Tti -,-.) +.,,---, > -,---, cn 0,-.) o 0 co,,, > cd cl> > a) cd cn.,. s. cd.,-, cl) o o 0 0 u, >, ci) g 7, >,-,) 0 >,7) cd t) 0 0,- E- MPC)QWrxiiti',.Zra,gcnE- E- (s),izu)- s) E. en,t--e-(s)-o-,,ir---le<,-u-i Cq CYD di CÐ 00 CT) C\I,h 0 CÐ t - 00 CD 0 ri C\ CY, di 0 CÐ 00 0.) CÐ,C\ 00 di 0 t NNNNNOIMV) 0000 C00") 000

162 verket a? 95/96 af.a CD g.t a) E r/i g cd E rt:$ E- o bo Cq 00 tf 0 CC) cd cn oo I 0 oo cn 00 CD co 00 --f 0 00 tf C9 C.. 0 I I I I I I 00 Cq C) C") 0 00 NI, to NS C9 CY) CÐ N 00 0 CD 00 CC CD 00 0 C- C() CT) C9 I I l i 0 C.. CY) ri C) 0 C.. 00 CY) GO C- C) uo uo co 00 IC),t 0 00 II II II II II II I CDIIIl 00 CD 0 0 C)I 0 C-. I 00 ti i CY) C7) ci) E E E- ca bo 0) N If) 0 N N CT) CD cn 00 CD N r-f C) IC) C) eti I r-f eti r-f C) oo Li III IIiIIIlII II I r- C7) 0 CT) C.. If) 0 0 ' 0 0 CD CD C- 0.) C'e J di I 0 00 CD C7) 00 Cr) CD cd.) E EcG Li bo r ti r-i C- c.0 CD CD cn t- 00 CC C7) r-i CC 00 'TN 0 00 CY) N P=. I I I I I I II II II II II II I cq oo It I C)O T CC) CS) CC t- CC) CC 00 C9 r-f C CD cn ua 0 C- C- Ic- 00 uo.- t. Li E Ei d bo oo tf oo I I 0 0 C\ C- 00 r- ti CD c0 0 C- T- CC GO IFS =. rri. Cd e. I rn : ct : 'ec; rw g, mg.. :.. t ed. 0 tl,) ). ci cd ta0.) 0,..,.. rci : pc, :,..,g he. pg. 0.) p;ị g E.. *p.;;,..ti.-....,-, co b.,.) p Na + Pki 7:$..W.. o o. - bp., W.... cu -.. p.% $ 0,-. pw cd o ig 75,... i... gz.- ". () %- c. ju i > I %el.." r-:)c. >. 0" CfS ZI.5 It al M : rci ce rd. a...p,cd. S... '" O I r. CI) 7 I W -it 7 'CI ipt cd E,..,.0_, b cp cd 0 +0, u?,c5, 0 co c.) :- al Cn ct II..:.6a) wl cl9 Ai culc5 ": P r dg iw W ot 0 Cd.. 0 $:.o, ''' ha p.- -,.. cd,". Cd..., -) CD '' g E..C' 0,-,,. r?- cd r:) "' 5 ( "C k CI) Z > U,,-- cd a.) 7 El g i ) 0.W El *.C) t: g k si a) >.,-, o, 0 ) Li. G), ed (0 Pr-, r. > A t'..g wel, _ cú ct ` ó E. E* Orl ; Orl Ei </ -, E., CI) E. Çli E0 fr. la E- C/) E-. CD I Orl i=.', EN r-i N di 0 `.. DO CY)

163 0 00NMMMNCIDOOOdiCDONC0CJDOMdi OONN 00. NNNNdiMN 0 di di N MNMMMIMMNWdiMdidiaDOMdi NN WNNN7MdidiN NW Mdid, N CD CDIIIi I I I 00 I I C.. di I I I- I C) Cq CD I Il I di r- N I rq I N I di Cn 0) Cn I 0I cr) c) 00 r-i CM di CD CD CT) Cq N -.. cl 00N -- Nir. I C II7S I 0 Cq verket 95/96 r-i 'TV CD L - 00 CD r-i N 00 :t 0 tr) C- CX) CD r-i N `, N di CÐ C.. 00 MON 00 di 7.- r-i r- NNNNIN cd to 7,. C7 r-i lf) C.. 0 N (),ti CV 00 7 cp co a),i.f N.. N CÐ 00 NOMN r-i 0 di 0 CD 0N ON 00 N OO 0 00 di CT) 0') N CD 00 r.. CD 00 C CD CD /.- l MNdiM0CSDdIN X l MN M N l i M 0 i C:D f0 L-- r-i N 0') 0 CT) 0 CFI 0 0 C\ N di cip, kr) 0oINIII a) 00)00,0, I 0 a) di.. NmIIIIIIINIIII I N M I c.0iiiiimilc0, X NIdllil tikt0cðimiimiiiii WN N N 00 N 00 If) N c I c.0 cqr-i CY) VD Gq C)IIIIdilr-IIIN(00 ) CnIIII 000DCD CT) di CD C.. 00 C.. di 00 d CD 00 C-, r-i M 00 L r-i r -i 0 co 0 ri N r-i di co 0 c.0 CT) - ri L'.. 00 N V) N co NIIIINIIICIDI 00 di C.. 0 N 0 00 c0 0) cr.) If) CD t C CYD r-i 0 oo oo 'CI "CI : cd k cd 0.) l Pti r:.5 gat,..', W 0. I., cl cd. 0 7,.0. z ;..l c.) CD Pri $. rw r gl r. ag "rd rg m : e, : rc: g : 7.,.5 : p.00,bio ts,.,,--. 5 ''' r-,. al Ct i TA -5», ;) )t 0 Cri cl.dr- - r) P W t ti a). CD < r...ti(d.5w rcficcicepfil"a s- bjo cz r- "-0.:7-.tW7; i.,)$, C cú "ctc,urejri'dt#v:0 0 -c5 ts.. 8 e) t-.' 0 ITID?: r%) Fa z: 0-67cdalcdo op E-IFIXIAIto-Dgg,Z(.g 0000 E- 0 -,m, PA C PL Or) Or/ NdiNMONdiNWMONdi NOldiNWM0NC0d NNNNN

164 verket 95/96 cu mil cd C- 00 () ri thq CvD LCD CCNOO D 0ILCDCCN r-i r-i ri r-i NNNNN NNNN (5) ri C0 ri N CS) cfd N OC O 0 CD CD OD OC CD CZ 7, Cq CD oo a) QD 00 ' 00 C.- C) cg in cl) CD 00 ri 7 0 r.t. 0C-t-C9CMCY)c.ÐN CDC) LCD ONON CÐ l00 di 0 c:) co CC co LCD LCD LCD LCD r-i 0 OC) LCD rq I r- OD Cn C) cq c., co co 00,p cs), CD CS) 7ti 0 0 C0N NOD CT) CD N CD N CD CD LCD -F -F d. d- A. A. d- d. d..f.f 'CÐ QD 0 in r-i 00 CD I. r- OD Cn I 0 C) C.. Cn CC 'di CID CÐ 00 Cn C-. ri 0 tr) N CD 00 N N r- N ri. C.- r-i C.- 0 '7Fi 00 ri c., co 000 C.. CT) 0 CÐ t... et( 0 0 CÐ CD 00 0 C- 00 C-. N Cn CD CÐ QD a) co Cn CD 0 00 N 0 CÐ N 0 0 N C9 ri 0 0 CD C-. CT) C.. 0) 0 00 CD cr) N N to r- CÐ CT) C9 CÐ 0 r-i N CC cocth CC 0 I N C- 0 C- N C- C. OD.0 () () cr) C.0 ri ri N00I Cn CT) 0 C-. 'di ri 0) C N i0 `, ct, Pq GC) CA CD r-i I oo c) 007) NNN 7- CC C9 cd r-i ri I I N ri r-i C9 0 cl 00 r in N IC- 0') N c C- N 0 C9 C- C.. OD Cn CD r- 00 cq CD Cn 09 7, 0 r-i C) C- t r-i co r- - r- co cs) 0 00 L-. c.0 r-i IN C- CS) 7t 0 Cn CÐ 0 C. C.. C- 00 N lzfi I C- ri ri Cn ri 00 0 N N CD C- N r-i C CC, t- N In 7i CrJ E- tio N 0 C9 0 N N 7 CC C- 00 CD N NLCD I I 0) Cg C C.) N Cq C7) ri NN 00 Cn cti CD L' r V) V 6 'cc0 c+0 (7) CA C9 Cn C.. 00 OD 00 cg cg cg 00 CYD r-i LCD CA ri QD ri cq cq r-i cg QD 0 I r-i I I OD LCD r-i CAI oo 0 N CD 0 00 CV QD C N r- C- lill r-i N r-i C9 0 0 CD 7ti N r-i VD r-i.,ii -TV N c.ð ' cp NLCD C' (T) (7) N N C7) : N 00 VD 0 VD INCY) ri C9 cti ri ). o ci) 7-.) d bi) cr) 7. c.0 - LCD C\ c.0 C) ccd CC LCD CD cg cq. r- QD ri I 0 0 N r-i 0 a) CC tr bi). FC CD. d ,. cd... a,.,.., cu,,..... cc ri. ;. C., '0' c -, a9 CD T-_, <.5 _,..,. E _,_, a) E.., cd d P- ;P. 7! CI)I,?..f. +-j ;... g r.0 ;... '-... 7: tr,....5 rn.,g(:),:u,a.)rng F- Ei < or/. (S), < bp g ct : a) Cd... crl I :.,- "-I d O *... cd cd : CD,....., CD..., P, P'0 c's 0 e c) CC/ it Ti : :,..!. ke, CD :...,. 5 ct),g e 0,-i ''' r- %.N.o En,.. t:g,-,-,, a).7.,. c-t o. ca., 0 0a.), z 0,,,,,,,....., ho ca 7:.',. Cr. m.. a..,-,-, ati C) S- ri on.' '' 0 Cd.. rn 0 cd g.,,-.) 0 (-,-,.0 p., rw, F., cd '-. f -q fri P rm b, c)..., - CS ',;) - 'c. ) z.) V., r c -' d ) cz I ce C) '-' ct p., +9 rn-' '..> g ' ul 'JO '.0 E-I < f= r. A' ), X Aqrnrn0,Z LCD C.0 N 00 C:7) 0 ri 09 NNNNN 0 QD t ri CYD 7ti CÐ N 00 0) ri CY tti CÐ

165 NONCÐOO 00 0 "cti 00 r-i k0 (7) co 5 verket 95/96 00 CD 0 r-- N CY) N 0 t 00 CD 0 r-i N t 00 CD 0 r- N ' 0 C 00 CD 0 r-i N N N N N C\ r- r-i 7- r- r-i r-i N N NNNNNNNC0 C. 0 CÐ l ri 00 Cq Cq CD ri OD Cq 7 Cq t - 00 Cq cz ap cq r-i cq M r-i f) 0 L` C ri ' 0 LO CD CD N r- r- N t- t - N CÐ '.cti OD ri 00 CD ri r d- d... d ION C7 00 N CD Tt 00 7 IL".. I CÐ 0 LO N r- N CD r- r-i CD 00 C\I ill I 00 7' CNI CD C.) 0 I INC \I Cq,t 00 I VD 00 Cn C 0 Ct - CD ti ti CY'D ti 0 C\ I I CY) C5) 0 CÐ ti I C.. In ti CZ C.. ti CT) CT) 0 in C5) 0 00 N N N,t N CID CD N r-i 0 0 N C- t-- C-. 00 C\ ti ti C)t-J i 00 C\I C\ C 0 ON L's CD in In ri t- C r VD 00 r r 00 CD d. d. -I- C VD i I T- r- C 00 r- 00 C) C\I 7't r-i cð N LO N r-i oo cq r- ' C)C)C) C- L' cdc7) i limco oo CD r CD ri 00 i i r C9 r r- 0 N 00 ' r-i t - CI T- 00 I r- CD 00 0il 00 0 Cn r CD 00 di r r- RO LO T-IiililooeDr- VO QD CD r C).- CD C C9 t,il cq 7i, QD i 00 CD cl.,ti ' CZ t... cq cz r 0 VD u.d in CD RO I I I cpliiic, c0c CD cn r- di CD I I r- CD r CD r- t 00 ' e C- oo 00 C9 C9 d C9 CD CD U0 I I C C9 C9 dq 00 i 00 C9 00 QD r- CD,t CÐ C9 r I IN C C9 C9 C9IIII CD r di CD r- i RO C ' N r-i I ri N r- cn cn r- f CD 00 t- IC) oo 00 7 di di 0 OD 00 I OD 0 cð 7hi I I I CA r-i 7 OD OD 0 0 OD In 00 N N,t 00 in C\ CT) CD 0 C:r) t- cr) t- CD di CD CD 7t, CD r- I I 00 C9 C9 i 0 C i i CD CD 7 0 C r-i t i, 00CD r- 0 CD 00 C9 0 ' C) co c.c.) co 0 C) pg '',..k... 'al d cd,.. a) gl, g cd.5. -t,!, 0 il,-,.., ;., Tị,. a).5 5 r0.. z., ;.-. cl) p-. c,...,. cd g : t. rn F- - c co 7. = ;..- c6 ;- 'L.',5 d ''.. t cd.5 cd cu c cl) "g q cd dg cd rn a)do 'al d a'-ifi.. cd ho g-kiri, b. 0 r.., -,±:), ;.., 7:5..,.., ;,-., $: ;, '..r.. r' ;.., 7:5 F-...', r? ri'd.0 r ' 7, -8,g ea cd a) 0 `A.,'ca 0 o 'm E-I "itf -,, --D X Z P Or) Or/ E- El -, or/ CD < a.) g bi)., od inki rwai r0 t.)!d- ri) g 0 he, cd (n C/ cd ed 75 -cá I I QdZ ii cd ct rcl,;, cd cd cd..000a)a).,5 i ( X -II 00 CD 0 r-i N 7 0 r-i N 00 ' LO t- 00 CD 0 r-i C\ 7ti it0 CD t- CD 0 ri,k t- 000) 0 r-i r-i N N N NN NNNCVNNNN

166 verket 95/96 7)5 r a 0 cd:',=.o Z (L) ca N CY) CY) ' 00 ri C.C) I I CÐ 00 r-i I / ri ri C... ) C 0 Y- ri y- 0 CY) C.. 0 CY r-i i r 00 in Cg C.0 0 I oo c- 0 In c:),..: CD 0 CY C-. ri N N 7 -f- 00 CY T-I CD, a) CZ 00 CrJ - 00 oo oo N 6 r- N n.,tf 00 Cb r-i C\ If C.. 00 CD r-i r-i r-i r-i r-i r-i cyd Cq - NV CS) 00 II I NV ri ri I 00 CD CD..,ti C- 0, C.. LO N CY '( C- CD ri, d) E a) E ct bi) 'cti CD I 00 Go CY) N CY) di r-i r-f N t-- V) CY) r-i CY Cq ri - 7N QD C-. ri /0 r- N I (7) ;- cyz oo IIII0 U oo `,t, I r- I C... C) CY/ r-i ',V CD I CD ' CD CD C C?) I ri C% QD I 00,N Cq NV 00 ir) C) NN 7ti f t LO 0, CY 00 7t t 00 Y-I I 0 N Q) I r-,v Cq ri ri NV CY) i 00 in 0 In 00 7-I I 7 t, r- 0) r-i I I 0 C- cc) cr) ' 0 li) N ) CD C-. T- N r-i eti r- 7- cb E a) ca ho CDNNOIC*7.-r-INC...N CY... C'S. cw 0 (I)... ro. A ; 0.k a). rd,.). 0 0)..... b.,o ;:ri.,...,/. ",., ,..., fp --. g. bgi I. rc, CD..c: ) t ). P.- a) 6' fl ct " rd, co ca. I > o... 7').t:.. : ca.. -ti > 0, tx 7.:.- bi) cn,-.:... bi ri 0 0 '',Z -',,.. Cd.... : cd..,...., d >.. L.,.. cn rf; 7.: (i) Pli,.. q z: > cd -- ci..) *8 ti' et w a; : : Cd ;-i : o... et d., P. ' -, ci)..è ;.. i rn g 7, 'Dy carx. '/ -, cu, rn i () i, C:,,,.. W,-.., LI iak 00 ri CL) P I 0 :.. F- he co, cl, 0.. F. ;. cd,. al rn L/ C) --, r,, p.,.. :g (). P cd.,_, i-i CI).. --, ei F. cdt (,,().,,,,.,./) "bl) CI) i7.: e ce 0 ri) 0 _ eu ND _ 0.--,..,..., r-,,,, r. p,.,.., c) b.o ct g '- ct0 E (D Cn *Ei) p._. -, '''. Cd P-.b-l) > a).a) 0 $. cd c),..., C) "-- 0 %0 V 0 ; :-.)>C;)'. C- LI C- -/) i -' j -C.,. t. t) 7 ) cp C) -0rnmE-E-E-0-= D t ' E- (DPA)E-0 C Ei Cf) i N C?) ICq 00 7 in Cf) ty. 00 CD CD ri 00 NV C- 00 C% C?) Y- ri ri rq - -

167 7 ri C9 C0' U tr-i N CY) di If) CD N 00 0) 0 Cn CD If) QD r, CD di If),t( 0) di di C9 0 If) CD 00,t Cr) 00 N If) o ri di r-i 00 0 d 0) CY) N 00 ri C.. di 0 0 di ri 0 CI di 0 0) CY) 00 r-i If) If) lf r-i C. r-i Cg 00 CD r-i r-i C9 NNN 0) 0 0,li C0 r-i 0 CD 0 C.- cq I C cm 000 If) 0 N di C9 C9 C di If) IC) VD 0 ri di U 00 di 00 C9 ri QD qd U CD C) C9 C9.-. ri 0 ri C9 C9 r- If) di 0 0) CD di CD 0 ri N 0-) 0 verket 95/96 NCYD,VIC) CD 00 If) di r-i If) N 0 di C CD00 N CD,O i I I IN 0) I r-i Ct CD U di Cn C CD 0) r-i di c.c) N 0 L%- C--. N CN C.- 0 cd co c.c) C 0 di ri U r- I C- UD r- I I CD I I I CD C9 I I I U QD cd 7- U,V co 7- r CD CD r C9 QD U C) di C9 C9 C9 NN I I CD C9 I CD 00 IC) r-i U r- QD N r-i 0 C-. 0 If) If 00 a) CD,V QD C.. C9 -- Ct qp C7) r U U C9 di CD QD 00 C9 cn 00 0 N CY) N ri 0 CD r- 0) et(,ti I I I IN c.c N cd *- U 0 QD QD 0) di U ri 0 CD 00 C9 r- 00 oo I I -0 In cs) CD di CD L`.. C) N,t 0 di 0) N CIC)C) Cq C\I C:5) "00,k 0 CD oo 0 I 00 di,y N - CD IC) N If) C I I If) C9 co..* oo N di 0 0 0') 0 N N c',d c.0 c.0 Cg Cq N N 7-- If) U Ci C9 I I cl) oo co oo oo uo CD di CD U q) 0 CD,V CD I I LC) ri CY) 0 L`.. lf) 00 N r-i 00 CY) N 00 0 di,f C.0 CD, r N. i I 00 a.) w P f- 0 0 udd, cd cd...,.,... g. - cit 0 P-I. ct... cd,,,,. 0 PIZ ;-"A... ) : tg 8. rw,.....-,..., F. - al rg ct,,w : cd cu,.. ew $.,,- a),t., +., I:g.ezt,-,..,..0.:,.... cl ,.., --...,.,...,...I... hp ei.. CD. P: 0 bl) El ;-. :" al Ch) E Q 0 al 0 7 cra V, 5 0 ""A cu w I. ;:l cu. )r it < <I M :) g. h, ',..,, g 6. :. pc) cts 7i 5 ' n r.t Z c'd -.5 k cd..0 oi I I,.x`'' t" cl) I 5 ma 0 < P : 7..0 I I I I *...., 'C bi.,." i.5.- o co.;.- it. ro it it to pi )'E '0 a). ; +., ti:i 0.,.., 'cil '') Ei O k 8 7. a) co cd cd cd cd co rci :rii Ou' / ' cd c)g ti ill I.. u) -,Z' VI En C/i Em Or) ''' '' E'l A. or/ < < E. E. - --i - I- C9 C0 di N N0, If) CDN00C)CN di lf)

168 verket 95/ ti Cq CCI I V0 I Cq Cq rn N ti U) QD r Cg C Cg I I,0 I co oo CC 8 co C.. 0) C) C\ c.0 C00 r-i I0 C.Ð 0 C.Ð C.. CÐ CÐ ti C.. bn..cd, G)I cc) ti r-i 0 In C.) eð N ri r-i 00 ICJ,5 '-' -D cp E '0. c), cp TDI ri rw c.,g E. cd o ;--, rsa bo...i..i..i p c.0 a) 7- C- t- ti 00 QD 00 ti r-,n E 0 c6 ti CD CY-J 7- lc) cn oo L: r-i 00 0 g I '8 P. 7- N C00 I I LO N CC co oo CC co oo cn uo co C ' N,fq 00 C75 CD 0 ti C- U QD ct cn cr) NN.0 NO ti C CC in ti a) N Cq QD 00 O'] Cg 00 r- cn oo cn C) cq uo r- cq Cg ti N r r 00 r CD CD QD C- 00 cn co CD U0 CD CZ 0) 000 r cn r r- r- Cg 0 0'] bl ri C\ 0 I N kn 00 r- Cq I 0 I kr) Cq Cq C C ") co CI C.C) U) O) 0 00 CS) 000 ti CD ti 7N 00 7M T- O r CZ 0 0 CD CD Cg NN t, 00 Cq 00'] Cq 0 00 C) CD CC 0000 ri CD QD C- IC) C'] C ri r 7t( CC OCD QD, N 00 QD r Cg r Cg ti. CC..7 co 0 0 Cq CZ Cg QD IC) CD QD a) r 00 NC) ap OC CZ Cg LC QD r- 00 bl CC I.0 C.. Cg ti r- Cq 0 00 C) N O ) CZ CD 0) O r- C lc) N c0 c.0 Cq I C- 00 CD QD QD C- C- N C) CC t 7QD QD a) Cq QD r r-i ) ;.. I IC) C'] C- CD 00 CC IC) r Cg CZ r 00 CD CD CD CD C- Gq Cg 00 0 CD -- U0 r- QD Iti... r cd... cp,-.,. z o. 0.. rw m o. 7 ) : ro 0.. a).. 7., 7- '. rx rd : 0 cd,) I... -, * 0,...-.-I... ctii.0 CD E- Cd d cz :.t)cd0c).w"-':0,... O.,..0a.. "C: () : '. a) i' - cd : 7.b'.5. $-. _o bz cd.: ) 7. cu Z 'V ;-, p.. I : I I hp,,,i cl, - 0 7:: --- s. p. 0 co F. cd 0 c) ;. rd ',lit ca 8 cv g rd E MI r. ct: * cd 0 0 pg gli ct rx t... cd cd cd cd a).0.-i 0 () ',.t cd c)p., -p > Ld 0 0.er _.,,.cd,.., a) rw,i...., rr.,.. 7) : r0.0 7:5 -+ bl) st..8,-. Z a r.i., cn cn rn E- ca t cis,w r., a) o0a)a)..w cd cd.0 cd cd rn = '7 c 0 a) ct: z....,t,. X g ;-. X P a) cd ;... 7: 7: 7i 7i 7:5 r0 7: 7: 7: MI 7: a' tiv,..., -...;..., cf..,, il c,?...)...) googozozozog. frni "qw m.) ;-, pi v.. w cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd ;., el 7:,S: PCS 75 ;,, c) rf 7 rn cn riz( cn rn 77 cf) cn rn VI c/a Z?) ti ;., ) o..,-,..,.,.,,...,...,......,,..,,..,..., ri) E- ) ) ) a) E-- PI cs) It- 00 0') 0 CNI ce) tr) cð CV di r- r- -

169 r cq lcd ap C- 0 CD ri Cq C7) V) 7ti ri ri QD ri LO ti 0 Cg In I ti 00 Cn 0 ri CD CD ti C- QD t 0 E r-i N C) CD or:.`,* -,-,-, a) 0 tan g ro..,-. 0 7, 0-0 g G_f_i), --i m t,,, ;., ocd cm -P,--. cp cd bc,t, - '0 ct cz 0 r-, Pq, - 5c-D,..0, a),-. c, _, --) Co g g ri Ct n.). UD,--,, 0) d) f-ci.) E-i V., 0 0) trji 7 -,,.. 'a cd.-. cil -- ( l ci) cb E,.., 0 E' c' hi:, 9 () CD C.- di CÐ.0 C\ cð ri CT) CD') 0 ti c.c) 0 CI C. di ri di C.0 a) tra ri lo di N 00 0 cð di di 0 r- C:;) 0 00 ti cð 00 C- 0 CY) ti 0') ri - NI 00 0 c.ð ti C.- 00 Cr) C\I (7) r- N C\ N 7- to oo cn cn cn o to VD ti 00 ri t - C7) ri irp cp,- a) VD 00 CZ N cð C.C) T- ri N ri -k d. -k -k cn c:) t-- in cz CD C\ -- GO VP 00 c0 0 Cn 7- t`.. 'chi, 7ti 7 cm CD ri CD In ri cn vo oo 0 QD 00 Cn C- Cn Cg 0 CD CD t- 00 QD CD Cn 00 cn oo uo ap QD CD N N r- NO000N CT) r-f C\ C\ L`... CD C7 N 0) C5') 0 0 CD t NON L' ri ti N CÐ ti C\I CX) 0 C- ri cz cz o co,t r-i - c.r) c.ð r-i LC7 gl' C=0) K 'CS rl ig tc'.7 Ki CT) cm cn 00 C) ri If") oo 7 0 r-i ti ri ti C- 0 ti verket 95/96 C- In 00 ti ri I N GO ri CS) ri CD CD CD C- 00 ti N CD 00 ;-, a) Cd -g cd,n 0 o,-, 7; -p g I:: a).,. cl) +. 'c'd..-i -- c) cd iti ;._, g pt., ca 0 -p a),..,t, El ca r" CT) 0 N 0 CÐ C- Ct ti di l'- 0 C7) ri 00 CT) C7) 0 0 C) N 00 ri N VD c:7) ri r- 00 C:5') ti ri ICJ N C7) N 0 N CC) C ti 00 ti 7ti C\ co C- C-,t ' cz) cp C cy'd C.0 C\ r-i - r-i r-i C\ C\,ti r- - ri rq ri ri 7- ri ri ri ri ri ti ri N a) 00 V) ri C VD CD,t 0 -. C') N. ti 0 C N N 0 (7) NNfNNN,i in in co ti [0 VD ill ti LO ICJ CD ti ti ri ri r ri ri ri ri ri ri ri ri ri C- ri C) 00 C- cr) CT) C- c.0 C-.. C) 0 CD t 0 t- CT) ti 0") ir) ti ti 0 N 00 c) 00 QD 0 QD QD Cg C- ',I- ti - In ti co 0 0 CD ti 'di 0 ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri N I C- N 00 I ri I I I I I I,'W cd p. (. E-I I C) gg a) cn gro 0 g.,ti d.p Cd I-. GO r- in CÐ CÐ In di 0 C- t 0 Cg t- c.0 N cl') t- C7) t'00(7)0000nnc7)nr-00.0 di C) CT) di a) 0.),t in r-i 00 VD ti t ri 7- C a) 0000 NNN00M N ti ICJ 0) VD CD.0 CÐ C\ 00 ri VD T- ti t - CÐ C. 0 NNO di C- C) LO 00 ap ti ' ri 0 QD 00 QD C- C- 00 cn CD ti CD D QD IN. 00 C- 7t cn NNCNONNNNN -P CY) CI) (7) ri C di C- s- TA 00 di ri 0-) 0 N N C.- CC) c- i CS:) c- oo 0 ti ti C) C.0 g t T-i 00 LO 0 7N 'If cd f - r- T- ri ri T- N E 0 VD = E E, N 7") cd esz cð 0 /- r- 0 CD N 00 N t- N bn rp, ') 00 0 C\I ri 0 C- Cr) (m oo ird r- co () d- OONdiCÐOONOMO Eu0 7-6 ''' g ti ti CD CZ) 0 0.) CM CD 0 -'7 C.C) N 00 L`.. CD CD N in co CD a) -p 00 A-, a) r...,"0,-, g E-, --) 0 I C) pṛ, c rcs 0 g,.- c CY) In Cq 00 ti 00 0 ICJ 00 C7) CD CNI 00 0) CD C.Ð t`-. cs) co 0 in 0 ti C C- C- 00 io t- cp. cn co o to co o irp 7 in 0 CD CD In 0 VD L' N 0 CD C5) ri t- 00 (7 ti ti 00 0) 7- N ti ti 0 0 CYJ N 0 ti LO di CD C ri C- C) CD ti CÐ C.0 In ti N ' ti 0 CÐ CC) C- CI') C- 0 0 N t - NN di C7 C:7) co 7fi t- 0 ti C- CT) N CZ ti CD N ri Cq.,(lCD C- '0 cl) g oca $- p,,. cu a)ia $-.,c,,0 k '.,gc),_,;..,,,s - :,..9,'',.0,,, -i cd,--, _" --- (;),d,.,) 0 F.., V ^-i,_,.,.., --, ho -.-n,i.> VI 0,Q ;-. $., ) CC) C, Ct P. a 0.--tcnOZAI-DP.T.-ti-D

170 verket 95/9 0 Tabell 7 a. Telefon- Samtalenes formidling Nr. Land og vei Samtaler Utgående Takstminutter Tilsigelser og budsendelser Inn- Samtaler Sverige: 0 slo-göteborg Oslo-Karlstad Oslo-Malmö Oslo-Stockholm 5 Oslo-Orebro 6 Trondheim-Sundsvall 7 Trondheim-Østersund 8 Narvik-Kiruna 9 Sarpsborg-Göteborg 0 Sarpsborg-Strömstad -» - grensesamt. (takstenh.) Fredrikstad-Strömstad ->> - grensesamt. (takstenh.) alden-ed 5 -» - grensesamt. (takstenh.) 6 alden-krokstrand 7 ->> - grensesamt. (takstenh.) 8 alden-nordby 9 ->>. grensesamt. (takstenh.) 0 Aremark-Strand -D. grensesamt. (takstenh.) Ørje-Töcksfors -»- grensesamt. (takstenh.) Nybergsund-Sysslebäck 5 -» - grensesamt. (takstenh.) 6 Roros-Fundsdalen 7 -»- grensesamt. (takstenh.) 8 Inna-Duved 9 -»- grensesamt. (takstenh.) 0 Murumoen-Fågelberget -»- grensesamt. (takstenh.) Graddis-Merkenis -»- grensesamt. (takstenh.) arvasstua-ljusliden 5 -»- grensesamt. (takstenh.) 6 Skarmodal-Bojtikken 7 -»- grensesamt. (takstenh.) 8 Skjelmoen-Tärnaby 9 -»- grensesamt. (takstenh.) 0 Umbukta-Tärnaby -»-- grensesamt. (takstenh.) Grue Finnskog-Röjdåfors (privat forb.).. -» - grensesamt. (takstenh.) Asnes Finnskog-Bograngen (privat forb.). 5 -» - grensesamt. (takstenh.) Danmark: 6 Oslo-Kjelbenhavn 7 Trondheim-Sundsvall I I

171 verket 95/96 korrespondansen med utlandet. over land og vei. gående Takstminutter Samtaler Tilsigelser og budsendelser Takstminutter Tilsigelser og budsendelser Samtaler Takstminutter Tilsigelser og budsendelser Nr ^ I

172 verket 95/96 Nr. Land og vei Samtaler Utgående Inn- Takstminutter Samtalenes formidling Tilsigelser og budsendelser Tabell 7 a. (Forts.) Telefon- Samtaler Finnland: 8 OsloStockholm 9 TrondheimSundsvall 50 NarvikKiruna 5 KirkenesSalmijärvi 5» grensesamt. (takstenh.) 5 SirmaUtsjoki 5» grensesamt. (takstenh.) Tyskland: 55 osloberlin 56 Osloamburg 57 0 slomalmö 58 OsloMunchen (under olympiaden) 59 TrondheimSundsvall 60 NarvikKiruna I Algeri: 0 slomalmö 6 Belgia OsloStockholm 6 TrondheimSundsvall 6 Bulgaria: OsloBerlin 65 Danzig: OsloBerlin 66 Estland: OsloStockholm. 67 TrondheimSundsvall 68 Frankrike: 0 slomalmö 69 Gibraltar:OsloBerlin 70 ellas: OsloBerlin 7 Irske Fristat: OsloLondon 7 Island: OsloKjelbenhavn.. 7 Italia: OsloBerlin 7 Jugoslavia: OsloBerlin 75 Kanari øiene: OsloBerlin 76 Latvia: OsloStockholm 77 Litauen: OsloBerlin 78 Luxembourg: OsloBerlin 79 Nederland: OsloMalmö 80 Polen: OsloBerlin 8 Portugal: OsloBerlin 8 Romania: OsloBerlin

173 verket 95/96 korrespondansen med utlandet. over land og vei. gående Takstminutter Samtaler Tilsigelser og budsendelser Takstminutter Samtaler Tilsigelser og budsendelser Takstminutter Tilsigelser og budsendelser Nr

174 verket 95/96 Tabell 7 a. (Forts.) Telefon- Samtalenes formidling Nr. Land og vei Samtaler Utgående Tilsigelser Takst- og budsenminutter delser Inn- Samtaler 8 Sovjet-Samveldet: Oslo-Stockholm 8 Trondheim-Sundsvall 85 Narvik-Kiruna 86 Spania: Oslo-Berlin 87 Storbritannia: Oslo-London. 88 Sveits: Oslo-Stockholm 89 Tsjekkoslovakia: Oslo-Berlin 90 Tyrkia: Oslo-Berlin 9 Ungarn: Oslo-Berlin 9 Østerrike: Oslo-Berlin Nord Afrika, 9 Marokko: Oslo-Malmö 9 De forente Stater, Amerika: Oslo-London 95 Argentina: OsloBerlin 96 Brasil: Oslo-Berlin 97 Syd-Afrika-Sambandet: oslolondon 98 Nederlandsk India: Oslo-Malmö 99 Filippinene: Oslo-Berlin 00 Siam: OsloBerlin 0 Austral-Sambandet: OsloLondon.. Grensesamtaler med takstenheter, ialt. øvrige samtaler, ialt Transitt: Finnland-Danmark Storbritannia-Sverige Storbritannia-Danmark

175 korrespondansen med utlandet. over land og vei. 5 verket 95/96 gående Tilsigelser Tilsigelser Tilsigelser Takstminuttedelseminuttedelseminutter og budsen- Samtaler Takst- og budsen- Samtaler Takst- og budsendelser Nr I

176 verket 95/96 If) a) r- oo cn 6 N a) r- C... CD N CD C-. CT) C) N CD 0 C-. di C\ 00 le) C) C9 N di " 7. 00N 0 N 0 LO N 00 0 N c, CrJ cr) CX) r-i In 0 N r-i 00 di 0 r-i N CÐ ri N 00 di Co r- ' * i * 0 N Go N 00 r- r- co in co 7ti co 00 CY 0 N 00CD i N r-i N di 0 C.- 00 r- CI di In N 00 CD a) r-i 0 00 r- IC-. Co VD c.0 00cYD 0 O C\ c.ð CD N r-i i.. C.) 7ti C\ 00 VD 0 r- N 00 0 ri CD It( LO VD 00 CDN LO - I* -I- -I Cq - I - cd -I. -I c) co CD cr) : E" r-f CI) 7 k0 0 GM N ' C) cn 00 IN co cc c ì 00 0 C.- N r-i N CI di 00 NC) CD a) M 00 N r-i 00 o co ;-, o c0 o0 00 0,:t N 0 -D VD t t- C7) 'ti LO CD -) 0 t". 0. C.0 co N t- c.c) co 0 G) N 0,-I 0 t- 0 In, -. VD N /- L' N N ri r-i C) 0 00 LO) 0) In C) r- r- CD C,J di 0 f) r-i r- o cy, N N LO) CD N N C) N a) C) 0) C) N ' ri 0 ri C\ C. N Cn r- CD. a) ) MNM CD `.t - CD N ri N 00 N 0 r-i 00) ) 0 CÐOOOOMMN 0 di di 0 () N ' N di ri N 0T-00 C)00 ri r-i r- 0) I N r-i C-- VD I CYD 0 CD CD CD 0C)0CDN C) LO) cq cn0c)iti r- r-i ci C) C) oo r- 0) cq r-i di in VD 0 I VD di ri N N N di di LO) 0 N ic D 00 wtc- C- IN. VD 0 CM `ti 0 oo VD N a) C\I... I CÐ 0 di C.- di CI *. CI r-i N cid VD t` C, CY) C7) 00 in 00- N000 co L`.. N N co ko c\ii cm r-f CD cq CD 0) NNCÐO 00 VD N VD ri 00 N, O N N N ty L-- cyd VD r-i 0 0 cd VD -. 0) CX) 00 CD r-i 0 O LO ri 0 cyd r-i r- di I N CD cð N 0 - N rinmlcdc) I N CI VD di 0 cr) 0 ri N r-i c.ð 0) CX) CDC) IfD VD N C:n r- N 00 0'D CD c,d Co LO) N CD Lo oo CD 0) LO C) Co r- 00 di (DC) 0 VD r-i N C) CrJ I CD I `ti 7t Co 0 co :. VD 00 VD 0 CID 0 OD CDC5) N N N r- ri r-i C\I 00 CD. In C\ 00 C.0 I 0 NNMC.- LO)N I 00 LO)Co I 00 '' `cti In CD 00 IMOM CD N- N r) ") I NNN ' 0 CD...._.. - ;. :,.. 'CS c!...,.... : E :.5. p +; : ' a).+ -s. 0. '.,..,. -P Ṗ ' a,. V,.-. -, ri)... ;' CD.. a) :. 7: cis :. wo..,d E... cp - rd., En r,, $. -, cd ci).;,,. ;'- :'.. G) P..- G) ;.., ci) ci) cl) ^ co,..n ci) G),SLi a),_. ci) cu - - '-' tin - C/ c.).) a) bcc5 ci) im 78 cd rr: 7, nc) 7a :, -!:- cd. cecj 5, cd -T -. Fi. ''''''' i-ii hi., c) ",,,,, ') ro cd : o P, s.,.. -P 0,---.)..;_.,--,.%) 0 -,. Ill 7:. tti) E g"tt :7 cd ep W Ptio cd E C c 7 -g =.0 ti ci) t., -, cd. z t: rc -P cd ti, cad '''' ct: Vr.... a' - cd 0 Cd rn 7. Cd cn F. i - -. u? rn, u) r. co r,,,,, ri/ V)...i VI cn + _L' '' Z.5 r+; 7".'d As'.. -t......, --. E 0 o E,,..C7 5 cd CI),i).0.: m G) ti)7 cd bl r. cf) cd a... -P ti) 7 Cd < r- +c'e.) a -P E : 'III cf M. p 5, :.. tf) co el 5,) ct) ',;: 5 = P - CD 0 "P l cl) 7: < tti ed 7'0. och ed.). a: cn 0... rn,....,,) o cli UD b., Ol) ba 0 CI ck ri' m i-0.t00' ba cc; cl). 0 0 C9 ". 0 C ) i - (i;,, e,s,c9 i- o 0..., 0,.. o,.% to.... "0 ed. 0 rc : VD,I, ro.,. ro a-- s: r.,-. < P: <.-, w c. A z W ca =PI < Plo a, i'll fil <.,- A W 00 ri r-i CD o cu ' b" VI) rmi 7,T) A z 00 N 00 CT) CD.G7J CD 00 ri,f LO) CD C) CD 00 cn Co cn co, ri CD 00 co co N 0 CD L`... 0) di VD cp C.- 00 r-i N LO C.- 00

177 7 verket 95/96 N 00. VD qd C- Cq 00,t C.0 N 00 r-i N 00 cq, CD 0 Cn te C- cn 7t c- cn, QD CD - N -- r-i t... a) c) 7 cq ad - 00 CD C) Cn Cn V) r-i Cn c ri 7ti d. CD CD V) I Cn V) ad C) Cq 7. C. C r 00 cð ri C) Cq 7-I t- V) I a) r-i,i.- C- 000N N C) a) N ' CD C\ CC 'If CD 00 N Cn CD 0.) q) 00 ri - o cq d. -F.. 7. cq cq cq cq cq 00 r-i CD r-i...f.f 0/ r-i t- CD C) Cn r r- 0 'di I-I )ri uo ct a) U0,N 0 N 00 cq cl CD eti a) C.. C- ',ti a) r-i r-i NO C. Cq cd NO di C) 0C) 00 F....,ti 0, t- Cq 7- U VD C) QD. y-i 7N t... ri 00 QD U0 ri CD C.. CD 00 a) t CI N - I r U r 0r-i.I-.-.. INt- V/ r-i '7 QD - C9 0 Cq N C, 7 00 r..i 7- Cq c\i a) C) t.. di N N -F d. d..ti,i I 0' ri N QD t.. 'TM t.. C.. QD CD te 00 I' CD NC) 7 r 0 0Cq QD C- 00 ad r0 'TN r-i a) a) - N 0 Cq, 0.) N 0 vo 00 ) cq r-i ',V t.. ri r r-i co lo r- co co 00 QD 000 r 7 Cn - 00 di 00 r-i r- I ri GNII I 7t - 00 r ri 00 0 `zi, N V) r-i 00 C. ',I.( (7) T CD N di [000NC- C) 00 C) CD 0 CC CC I 00 QD cq I QD L,.. co rl to ri in Cn N co cn N cq ID cn 00 r-i ri,v N C) CD t- 'TV t. c0 C\ uo,ic- C),-.00 i VI 7 cn 00 0 r-i r- CC 0'0000 a) ri ta)t.. ri Cn D CD CD CD I 0 r ri I r-i CD ) VD ri 70, Cn 00 r-i C) I ri CD QD t- CD C) CZ ri 'ti 70 C) N N,V V) V/ CS) Ni,ti t... 7 '; 00 N cl 7,- uo r vd 7k t... 0 N ) 00[C) uo CD CD a) Cq 0 inicc0i Cq ad ri c:n a) C:7) CD QD 000[C)00 tr) I 00 00,V a) 00 r C-,V r C- N C) 7V Icti csd I [C) 0 IN I I O,:t Ice ri 7. QD I - CC C) NN 000CD CA )ci ir) 00[C)I I 0 - QD QD V) N N 0 Cq CD V/ C...I CC 00 7 t... V/ 0 00[C) In V),t CD Cq 00 r C- i 7 -IN Cq 7-,e cn t- CD C- N,II CC 00 c) 00 cr) di oo cq N cl0 -,ri CD 7q N ri I t'' a) I I N 00 cn t' V) r- 00 r I,t 0 7ti QD ri NV C:, 00 r-i V) 0 N ct) i ti CT)Ii I 0 VD N 7 C.- ri QD q) 07 r-iic) - CD 0[C) I Cn 7- I 00 C.- C- VD t CD N ;. cd -, C d Cd.. Cd : cd : +- : +; -i-;.. +., 7).. C/ j ti).-.). cn +; rf),, E E E, D r,' a.) E.. a) 5 - ci) E : cp - E - Cð cd a) ' Z-.,.. cd.,, d - t,?,$,d,..,,-i b o a) - rn u) Ul, ;-, rn "I' "Z ; -, ul... c) ta) 7 m $_, r-<-,. co 0,S-li CI) 'CS,- Q.) - ') rr:j.),, ez () ti),9-8 t.') -/) bi),.6. Oi r. lae,,, 0 CI:.. til?,...:,.') cd r0 0 cd ;;',!yap ca 0,a.b.».., cd..5 red r' cd,st.5... '". r5., ti) ',,. T. (, 0 ZI "Ig Z "6 ) r i j) E ',':., I E E e.! tt : E. " r'.) 7:5 ) E E et, r7zr, +g --, -0.. tii rcj cd ti),---, 0 rr:i. rrj ct,-.. -,-) %- cd r". D.5 7,, E < gi ti < es.5, i.a 0 ti, ", 0 cd,,,.--. cd ; t I.*,-. --, u.)' (s) -,, ci.. u; A E -,7, 'al gl,.: W. E rzi ;-, 7i -' ). En,:,,-, al iz :7=. ó Ç.T.0..t :7 -, t,-) Cd ri',0 la A' Cd ti) : cd,,w d).) r:t-' á ili i"rdi gi It --) co cc; -) 7- dd., et `" u) --)..., u) c....a u)...,.cl u),p, -,) hi, Tii i., hi, :II-,_. (0 bio,.. - ) ös)... Iwo rill.. Tis,,,, 0,. r, o b ci bi).- eg -... o,,,., rd c%. 0, 0 iel cc,. o.r, o,..,...,. m -.p.m.., 0 tit,0, ),7i w ig,,=- ii v mr_,,,:z, ;:-- iv etdip )- ' "E rd Q cc! Q et r-- P iḷ A r: A A A W...; +.; : 5 C)CCN r-i N 7tI ci) C T.- N 00 'zti 0 C..

178 verket 95/96 LL -it N in N -.,t N cð 8 r-i N Cr x OO C\ r- C)..... co... VD C- O C- cx) It0 co N CY0 C) `.. ztl LÖ.. ` 0 00 C) I 00 ICN O 00 C- 00 N.. co N II -rcti C- 0 :- in C- C- a) 00 II N C- a) 00,t to CS) cn co O 00 VD N 0 00 oo oo '. 00 C) ' 0 c0 C) c:d Ll oo P : II N P.* CIS El" -; : 5. ca,,-;. (II E ') CC Ct rn - CZ.0). cp 7, ri c:, &.. r-- 0)0) 0) * i, ro be ro. o -- W,-,..., etrin ad ).,.., = 7.) o Tii CI a) ca - oro = c$. iti i. r r'g E E ;.., 0.) 0 :,-. et E.EG), - c rn "- t 79 * 5,L, :. 5- (.. _. r... rn..,, W 't < V, :..:..: u). ). bz.., co `-'...).. VI) ums be r..-.,... G) el ed. A A N r-{ N C

179 *I 'I' 'I" r- I Ic 0O co a, 00 -I -00 C 0 r- r- 00 CT) co r 0 I 7? )00 N N N ;t C ? in N 9 verket 95/96 r N Cq N 00 7? 0 CID 7? lf0 CI CI 7 N N oo U0 cq, 00 0 CD r.. 7? 00 CT) ti C- 0 C- C ? lf ) Cq v.- 7? 00 r- Cq Ne r- c) uo cq Nti 00 uo QD CD r N,t 7rIÖI cc 00 NIO ' N U0 r 5R r CT, QD cs) CD -i. ' ' '* NO 77? CD 'di uo Nti C.) 0 C.. CI Nt cc co c-c) CD. C, 7 /-. 70 CC) 7? oo 7 cc - uo oo a) 7? cc wr N N r- N 00 CD C-. CT) ri 00 r- 00 7? 7? CJ IC.) oo uo N cn ("5 N VD LöN CÐ CD c.0 C) )000CN IO. 00 C- c.0 0 C9 Ntf c)? CD 7? 00 r- N u.d ccgo CD.- CT) cq cq N QD 00 C r uo a) N r I C) CT) CÐ C.) N cc N r-i 70 ci) 00 7? IO I 7? 0 7? 7 r CT) 70 CI /-. 7? cq N 00 r- C-. 00,-.. CT) 7? C-. CD C- I a) CD CT) CÐ Nr- CC.CIO q) 00 C) r-i t CD r- r C) CY) C DO CD,. CD C. u0 cn c) oo I 00 CÐ 0 CÐ 7? r- CI 00 N cs) 0 00 C) C7) 7 c.0 00 CD CT) q) r- CD C7) 00 cn r-t 0 f0 N 0 0 CD 00 C N00 r C) cq oo r- 7? 0 C.. r-i N 7? r- 00 IN co c) r-t 00 IN I CD 7? C) r- IÖ ;. +.; Ft -; *. -; -...;..,,.. :E :E.. 't -'- r... -p E -. E E -,.. _ij cd I. : cd : -7- ' cd. Cd 5jto --; :, ril +; -, T ) to -P +; to--; to E : ci,e CI) E C) : Cd E cu E -,. CD,, EC).: : 0, WO cd bi) Cd CD b.0. Cd CD IV cd p?.., () cd.jo, CP to ct b ;- ''-' 75 rn to, ". C, -P..7/ Ul. in.,cri C/.r.i, rn 7, -, -) Q) 0), :i_ ) C) Fri tl cl s.. ---(,), hi,,-..) pit;c.) co c.)..., c,.) te bz cd () rd co. ci)...,,d..9 0 ) 'IL) bly c,; "" '''',-, () r, 7:$ CI.) t-, C) r, C) ra.r..i..- 0 ;.,- Cd 0 Z.,?.el ct rc rg 78.,5,.,W.ild rc: o 7,.. o ca ro 5, --,., cd 0 cu -,-)... -P,,._, 0 et 7:-) rcl EE : rc'l E E Irt pi q '5, 7 =I 0 cd '' E E 8) E'. rd,..., Po 7-..,.., E 'rt$) 0 E E Ti ;.. k... u) -t E co 0.. ct u) -,- cy g.... Cd cd..-.fa 0 ca ct, ro rg, el ro., cf)., r/ CI.) cn z 0:.5 T,..,0 -.,) t al -; g..r. ri; t '' /. "." E. x E.-, a.).,,. Po,-, -.0, E.... P 7-0 : a 0 * % E,,. a.) - r-..c/ a... cn r- rn,,, cd,-,,--, a/.0,, r--i - I ct, cd os,a 0 7, ca,.. : rn,.. cd : cd ''' ew +., '. tv', ta "' n.., "P ci) pa C a,w -I-, ctt.,.., cl) rn. Z)..--, u) m... cn -P a.) at. zi.: rnm:.. co cn -)-P -). ets.cyl WO b.0... rn i.w op m.. b/ " ti),,,,---. _ ' "' c),:.; wo - -8 Cd CI Cd. i * 0, ::., tu)..., -.. C)....W '0- c) 7.,,.. 0,. cs..,.., 0.P.' ho o,x cd ett Ca co I (J)... th ;. ig. u) ` IT 7 V zr- pt bk,.,.: 7,,--... mi.: fr, :),z ett I W cd r' c.) ItR- pi VA R-,,.6 P cd I) Cd w Cd ) A A A A A A A N r- cq oo r- cq oo Nti uo QD C\ 7. r-i N 7t N N

180 verket 95/96 N r- N IC) r-i N ' CD N N o tr) CD kr) cn 0 LC) ri ti N 7t N0 N 7cr) 00 cq N 0 In C- kr) NV 00 ` cli C9 CYD 0 C C) c.0 c\ c\i r-i CD In 0 N CD 00 di N T- VD T- N N CT) r-f I 00 C) (ON I M t ri T- cl;) NC9 00,-C)C/) 00 IÖCo) co coconnn r-i ) ' I. ri ri r-i N CT) Ir) N 00 di r- 00 Co) 7ti 00 Cr) C9 r-i tc) : cc) Co) oo ci) 000 (0 ( c) c) C- NN 00 CD oo 7ti,t+ C- I Cn 0.) CZ) In 0 N C) VD CI) N in 7oo c) in 7t 7t 7-$,--i co N. cr) CD CD - 'II 000 E CYD C') E g IL) (7) 000 (O 7ti dl `,t 00 I-I CD 7 N C\ 00 C) 00 0 (O 0 InNM 00 c,'') cej I 7t, 7 If) 7t`. CT) Cr) 00 N 000 cl) c tiNN000 Co) ri N Nti 00(0 r- ' c.0 cr) c.c) N CÐ - 7t CD Co) Co) I n C.0 7/ LC) 0-) C) bo 0 0 IfD r- N ) 00( co co co c9 cy) in 00cq CYD cr) C\ cs) (ON C) -r) IC) 00 r-i N 0 7ti CID a) in co 0 (0 (00000 N N N C) tn `kö C.C) C) C.0 co 00 CYD C) O I N co di.tti ri 0 I-I 00 N 0 N - N N C) Co)0 C5) C di N CY) CD f0 -; j j -;) "CI...p. E rt, / E, et, E. cr... : Cd. "' : Cd : -). ria. Ci) -'..; Ul -') * -; U).. E CD E () -' E C D Cd a)?.., Cq i; g ' cd.,.0e: rc,.,.. A.,... C/),_,,--, " C.) F. 7"... $. be,i, 0.) r/) CL) C) 0.)-) la,.. co CD,,.., W CL) bi)..' p-o.) re... CV,.. V) - CI) ro CD V)... 0 ho -' (.) "c'a ett hi) L.' - : eti - itlic Z:' ,.-cp -,-), 7 c,..w-i'd.-. 0 Tal.,.., Ct g cd.. _, I. C 7 ).6 5 ;:i 5' W ed 7- TO ) :;:-.., +., ce 0. d, ) :Z... 'ii) rrq EV. Iti E +; 7',..,,..., r-,., F., o 0 Cd ,7. up kl U),00 cd $. Ie ''. Ci)..,.,_, al..el rn tu.--, d, / ) r.r) --. IMe --). 0,,. it' C/) 7 E I.. - rn._, ). c) E '').--, = cn,:,.,7, -. E c, ti, 'al P o CD.7' ril :, al to ();'" Cpb.. cn.f., -' tc) :) -ie,, Fil :..,-),,, +.) til cd, cd :. -) ca) 0 El*..) 0 -). : "P el.) a) " te..c: ') Wm I'M'... rn. u) +-) v)... v). cn.,.,---. r-, tzt Pg 0 p. no rw. " () Z.. S, I Ccr) oesobtti),,e bz.., tut). Z!. 0 `,;, ect cd,-w 0 bir) al et be et, rk Z...C g.-,. rn 0 g cel a.) ri; < *r., %7 "E ' r.i " tl cv I-'v,) - :... A A W A W A W A 000 Ntd r- C9 7ti r-i N kfj N co N

181 ri In CS) -... IC ri I I... verket Nc0 l r-i N ' C\ c) C NNN 0 CY) Cf) 00 C.. CÐ CZ C-. In N 0 N r-i r-i 0 0 N N N QD t- 0 I C) C-, C- 00. Cq VI 00 CD t- 00 cn oo oo N r- :7) OO kö 00 N 00 CD r-i r-i LO N 95/96,t -,. N oo co 0) 0) 0 0 I.I. ' I * LO N,V C.. N Nt- N,ti N N CD C).-i C.. C.. C9 r-. r- -- r-i 00,,,V C9 0 N,V 00 C- m t- 00 Tti N O N 000 N C7) LO 0 " N in N T-I N N 00 ONN kö C) In 0, QD I 0 0 CD N N ' N NV In N r- in CZ N LO 0 r-i r- q) r- C LO ' N CT) N C-, N N,V N 00, C\ N 00 N q). 0 ' N0 r-i r- N N C- t- OD oo N t-- co 000 IC) CD N N00 N N N N 0 cn ` N N r-i 00 I In N N N 0)00 IC) IC) T- c.0 C- r'i ri i,:ti I.. 00,r 0-) to ON o N N I rq - NN00 In C.0 00 q) LO,r) N - - C) j.,-; E E ;...0 : cd cd E.;. rn :,j. ro.;.; Eg. Aj j -,j -;... E E CD E. <0. W pw ct' E E * E E cd E cd bid bk 0 till?. cd c d c d cd co ro rn rf) -- co '7,-i i, tt v) rn Ci) ei '' Pc. -- cu ci) - cu cu cu cl) ti) et (i) pki.k. bz a) ro = 0 E-!,)_.07-a''S 7-,.,, 7., Fo =.-) t- gl at. ḅr, " biw).. P r.,--, i.5 *r.,' CD "- r. Tit Li ;,., ' -- 7-: ''-' co -P L" el rd 75 g.0 -E' k C W. 'OW qr.' E,.. CIF 7; E :7g * E.' p -i..., 7:$ 7. c.i, 7) 0 7)I P. cril E rc/,, rci fii tt 0 cd,--, 'CI cd ;., m. rn < rn *, a.).,..,0 mci < --f ti.. i '. 5, :7 '' Em C.I. < *E! 'et _,. 0 a,m 0 Pc 0. co =, E :.-.,, w etud 0 g.d.' fa pcw' rd < Ed o z 7 li P t,'.:. c''.,., 7, f.:. ii.: ct,,, ct ``) bid bz z boo... el 0 (0 At C/..W --0 o. o - 0.w pgi l' p... p: et ct ct ct bp Il l0: 'cl bp ett es bs ei cu cp.. r,.-.),, ci) a to to,,,,9 ir...t. ti) "0 ; b.0- 'V. VI) ri) VID a) ed ) cd.) s. ed cd w. i. clel cd CI A A W A A W A A A A C 0 ca N 'di NIN

182 0 7:0 0 N,± 0 CD IN 00 CD 0 r-i 00 in N 0 N CÐ N 0 00 Nti N 0 CD 0 CD 00 CD CD 0 CÐ ri OC O) C ) 00 ri 0 '* ** 00 N CD C) CD N C, C). CD N 0 C.. Cq 00 CD N 00 cn 00,t 00 0 CD 0 00 L'. Cn 0 N cn in cp in C) Cn N N c.q 00 N CD r-i r.i N N , CD ri NN CIC) C) CD 00 ri N N 00 N eti ' Cq r E z cr) tt: ZI C cl 'g Ot. cd OD Ul ;.0 t g. ci) rt cg Cn CD Co F_ I Cd Lo C/) co cr, ci) c.ca bo g )5, N,f In 00 N 00 C.. ' CD o CD N 00 0 CÐ N N 00 N 00 0 '-i C:n CI OC N 0 0. N 0 N 0 00 dl CD CD CD 00 CD 'ti in CD dl C-ON ONcYD CC 00cD, C.. N N ri 0 00 N 'li ' In 0 C\ N ri 'dl C:5.) 00 CD ri 0 C) OC N 00 0 CD N IC) N ri NONN CY) 0 N.chi CD In ri O CD Cf) 00 I 0 ri C\ C.0 CD Cn N N 0 7ti 00 N 00 CC ri N C) ri CY) CÐ ON 7f -.,t i... N 7.) NC I N CD N ri IC) I ln N ' N CD ri CD di C C) r-i CD C:ID.. :. -) Cd.. co. E cd. cl). bki).. II.' Z Cfl -I-) ;..., - -) ;...,,.= e, 0 : Tij.. rg l la r'7` 6" a..) 0 (') hn i '::) ccd a Ti. -07 :. 5). :: qi ct -g-i-) Ti ál 0 g 7.) E - E * -* P. '-'-- ' Pti cd --' gi ri Cd -' Ct t. : ",E,,D.,-;rn.ÇT.,-; ',,..;--.;.C. *E :Z E -. 7, cq -Iḡ) toi) _ce, cq il?.=,. a) cd ci.)..;,.... a.) =. 0 g *si fa pw cd E '...: 7,).,.) c) ', ;,),S) 'cl) i el.7t p he.) p i a CCI ). - cd % 0.ti),, ci.),..c co. g.c g : be be '' Çll ' "7, ' i r,', E C A z c. N 00 0 CÐ N 00 CD CD 0

183 verket 95/96

184 verket 95/96 Tabell 8. Spesifikasjon av korrespondansen Telegrammer Takserte Nr. Stasjon Til innlandet Avsendte Til utlandet Fra innlandet Ankomne Fra utlandet E P bo t'd I Oslo I 8 57 Østfold krets. Asker 5 5 Drøbak 06 underordnede st Fredrikstad 7 6 underordnede st alden Aremark 5 9 Jessheim 07 0 underordnede st. 7 8 Kongsvinger 5 Kirkenær 05 Lillestrøm 58 underordnede st Moss underordnede st Mysen underordnede st R øyken Aros Røyken Sandvika 75 Sarpsborg underordnede st. 65 Ski underordnede st Stabekk Sorkedalen 6 Østfold kontrollkrets: 8 underordnede st. 078 Kontrollstasjonene 8 0 Underordnede st I 8 078, Opland krets. 9 Aurdal underordnede st 9 Dombås 80 7 underordnede st. 50 Elverum 7 underordnede st Fagernes 0 6 underordnede st Gjøvik underordnede st amar 06 0 underordnede st. 87 Lillehammer underordnede st 85 Otta 6 underordnede st

185 5 verket 95/96 ved telegraf- og rikstelefonstasjonene. g m o bo 7g0 0 rcs " : p. ca ca Utgående Til innlandet Til utlandet Takserte samtaler Inngående Fra innlandet Fra utlandet b.obis, 0.ct.-..; bo, o f;cti, -8- f r E ra R., -i &q, i :: 7+ i g g rc * g 0, o tu) 0 g bt, a> 0 cd - o ow.,-. ;-. 7 -u' a) Ont, f',. :"-,ci g r%'' 0 0, g cp.i.;) rd tl' E,C/ C/g cr? "" cl) ca r.,,g Ẹr7.?..8 rn.,, o ol-.7,-. o Nr ) ) ) ) ) ) Inngående samtaler fra Oslo er ikke medregnet.

186 verket 6 95/96 Tabell 8. (Forts.) Spesifikasjon av korrespondansen Telegrammer Takserte Nr. Stasjon Til innlandet Avsendte Til utlandet Fra innlandet Ankomne Fra utlandet t..0 cq t'd Ea) 8, o be E arri),. "P tad, 6 5 Rena underordnede 08 st Tynset underordnede st Kontrollstasjonene Underordnede st I Drammen krets. 9 Drammen underordnede st Geilo underordnede st okksund Eiker underordnede st olmestrand orten underordnede st ønefoss underordnede st Kongsberg underordnede 098 st Larvik Svenner fyr Sandefjord Stavern Svelvik underordnede st Tønsberg underordnede 66 st Kontrollstasjonene Underordnede st I Agder krets. 70 Arendal underordnede st Borøy Brevik underordnede st Farsund underordnede 7 st Grimstad Kragerø underordnede st Kristiansand underordnede 80 st Langesund Lillesand Lyngør Mandal

187 7 verket 95/96 ved telegraf- og rikstelefonstasjonene. samtaler :;) $ Pi, -P rai ) ct Takserte b.0 +5c 7,. 0 bo o 0 Utgå.ende Inngående t )g o b.o bo 0ot cdrd. 0 g g0.- cd 'dhow. Til pq bo _, <D.. a.) 7+- Fg a) -Cr, utlandet innlandet ut- 0 0 Fra Fra, -, Til 0) 7) rd rt: Pcg-, ) innlandet bi) 'Cil landet u) tn' : CD CD cl) LI cg+,.e7.rpircttirs) *r'7 '5.6 a ri Nr !

188 verket 8 95/96 Tabell 8. (Forts.) Spesifikasjon av korrespondansen Tele grammer Takserte Nr. Stasjon Avsendte Ankomne Til innlandet Til utlandet Fra innlandet Fra utlandet. c: CD cd ti 86 Notodden 87 underordnede st 88 Porsgrunn 89 underordnede st. 90 Ris ør 9 Rjukan 9 Seljord 9 0 underordnede st 9 Skien Telemark kontrollst underordnede st 96 Tvedestrand 97 Asto Dypvåg _ Kontrollstasjonene Underordnede st Rogaland krets. 98 Egersund 99 9 underordnede st. 00 Flekkefjord 0 underordnede st. 0 augesund 0 underordnede st 0 Kopervik 05 underordnede st. 06 Sand Ryfylke 07 Sandnes 08 8 underordnede st. 09 Sauda 0 Skudeneshavn underordnede st. Skånevik 7 underordnede st Stavanger 5 69 underordnede st 6 Stord 7 underordnede st 8 Olen 9 8 underordnede st Kontrollstasjonene Underordnede st.. Bjørgvin krets. 0 Bergen 86 underordnede st Dals øyra 9 underordnede st Florø 5 underordnede st E 6( 5 9(

189 9 verket 95/96 ved telegraf- og rikstelefonstasjonene. Rikstelef on.samtaler b'n ;-. 5,; b.n en -p p, Pi 0. ad +0' Takserte bn A. 0 bi,,--, ;_,, g c) Utgående Inngående v; g 7, a) ca gica oz., car d o."g'. bp g,t,jor-,! rn P- cd,9, - -,--, 0 0 cp 0 7 V), c,.7-0 rn Til - Til Fra Fra. E b. 0 i.) )) tj -p,. g CD utlandet to ;' " ru9 innlandet innlandet utlandet ""dt.'. c m,,,,wv.,7.. *E -fa 0 g 0, g o zj8 a) T.: cp c..5 t 7- c..) P,P Nr

190 verket 50 95/96 Tabell 8. (Forts.) Spesifikasjon av korrespondansen Tel eg rammer Takserte Nr. Stasjon Avsendte Ankomne. G) tkom Z. g Til innlandet Til utlandet Fra innlandet Fra utlandet Cq 0 bp. FI8 ' I"".` a) bp n E 0 r cl).e7 f8 6 Førde Sunnfjord underordnede st. 8 er øysundet 9 underordnede st. 0 øyanger underordnede st Lærdal 68 underordnede st Norheimsund 5 6 underordnede st 6 Odda 7 5 underordnede st 8 Utne 9 Voss 0 5 underordnede st. Kontrollstasjonene Underordnede st.. Møre krets. Gurskøy underordnede st Kristiansund 6 underordnede st 5 Molde 6 6 underordnede st 7 Måløy 8 55 underordnede st. 9 Nordfjordeid 50 9 underordnede st. 5 Sjøholt 5 underordnede st 5 Stryn 5 5 underordnede st 55 Tingvoll 56 underordnede st 57 Volda 58 5 underordnede st 59 Ålesund 60 underordnede st 6 Åndalsnes 6 9 underordnede st. Kontrollstasjonene Underordnede st.. Trøndelag krets. 6. Fillan 6 underordnede st 65 Levanger 66 underordnede st

191 - 5 verket 95/96 ved telegraf- og rikstelefonstasjonene. Utgå,ende Til innlandet Til utlandet Takserte samtaler Inngående Fra innlandet Fra utlandet bp arci c) "Lti:i- rd ci) ri Nr I

192 verket 5 95/96 Tabell 8. (Forts.) Spesifikasjon av korrespondansen Telegrammer Takserte Nr. Stasjon Avsendte Ankomne Til innlandet Til utlandet Fra innlandet Fra utlandet 67 Løkken Verk 68 Namsos 69 0 underordnede st. 70 Ophaug 7 underordnede st. 7 Rørvik 7 underordnede st. 7 Steinkjer 75 7 underordnede st 76 Stjørdal 77 6 underordnede st 78 Stoksund 79 0 underordnede st. 80 Trondheim 8 9 underordnede st. Kontrollstasjonene Underordnede st.. Nordland krets. 8 Bodo 8 70 underordnede st. 8 Brønnøysund 85 5 underordnede st. 86 Fauske 87 7 underordnede st 88 Glomfjord 89 amarøy 90 5 underordnede st 9 emnesberget 9 underordnede st. 9 Mo Rana 9 0 underordnede st 95 Mosjøen 96 5 underordnede st 97 Rognan 98 underordnede st 99 S andnessj øen 00 6 underordnede st 0 Sulitjelma 0 Tonnes 0 5 underordnede st. Kontrollstasjonene Underordnede st.. I I Troms krets. 0 Andenes 05 8 underordnede st 06 Balstad 07 8 underordnede st

193 5 verket 95/96 ved telegraf- og rikstelefonstasjonene. samtaler hi). Takserte -pp 0 ct Et -P 0 0..; -- () o0 '...' t 0 Utgå,ende Inngående ' Ci g "J:,,-U Ogth0, cerd _ o ho g 0 bo. E.g0 0 m o,"..00 Til Fra - P: hp d ".., r.-z 8 -,c,'.'- r0 bi) Til utlandet innlandet landet 0 a) ho E -/' ' ' u? ril,x ú). Fra u) E 0 ut-.f) i. -; 'op -. g - a),..;. E :`) P70-m innlandet :.,,, p..-,m,-, -.0. ''' - bo.--p-p... r/ ;. a) P T ;5 0A-p Nr

194 verket 5 95/96 Tabell 8. (Forts.) Spesifikasjon av korrespondansen Telegrammer Takserte Nr. Stasjon Avsendte Ankomne Til innlandet Til utlandet Fra innlandet Fra utlandet 7 08 Bjørkåsen Brettesnes Bo Vesterålen Gibostad underordnede st amnvik underordnede st arstad underordnede st enningsvær underordnede st Kabelvåg underordnede st Liland Ofoten Lyngseidet Lødingen underordnede st Melbo Moen Målselv Målsnes Narvik underordnede st Sjøveien underordnede st Skjervøy Sortland underordnede st Stamsund Steine Lofoten Stokmarknes Svolvær underordnede st S ørvågen underordnede st Troms underordn. st Værøy Kontrollstasjonene Underordnede st Finnmark krets. 5 Alta 6 59 underordn. st. 7 Berlevåg 8 ammerfest 9 7 underordn. st. 50 avøysund 5 7 underordn. st. 5 onningsvåg 5 underordn. st. 5 Kirkenes 55 underordn. st

195 55 verket 95/96 ved telegraf- og rikstelefonstasjonene. 'ho g o Cd, rci a),%z PD M 0, cd'cr) Ci/ ;:b g 0 l Utgående Til innlandet Til utlandet Takserte samtaler Inngående Fra innlandet Fra utlandet bd cd hn c) 0 cv ;8 ho, 0 hi, ui w rt pq ibi) -Tj,7 S).) ri cn rx W 'DO bi o:i Pii b;) -PAP,M 0.a 0,. 0 E,g ed Cr/ g Cd -:)- 5 itip g (9 t,' E r-i t..,.. ṟ7 : r. ;) a -P g.r-, rid al IS) cnrnm cn..,,-+ cp r",, 75..-:».-- '''' Cn."a 0 0 -P Nr _

196 verket 56 95/96 Tabell 8. (Forts.) Spesifikasjon av korrespondansen Telegrammer Takserte Nr. Stasjon Avsendte Ankomne Til innlandet Til utlandet Til sammen Fra innlandet Fra utlandet, brj. g 56 Kistrand 57 Mehamn 58 8 underordn. st. 59 Tana 60 6 underordn. st. 6 Vadsø 6 0 underordn. st. 6 Vardo 6 underordn. st. Kontrollstasjonene Underordn. st.... I : Kontrollstasjonene Underordnede st.. Kystradiostasjonene (tabell 9a) Ialt

197 57 verket 95/96 ved telegraf- og rikstelefonstasjonene. ; - c cp +0), a- V, rc: cd W 0 Utgående Til innlandet Til utlandet samtaler Takserte Inngående Fra innlandet Fra, utlandet o gord rt= : ) "-- 0 ci) "a t, bo -, io -- bp:, $5 ti. E u; '' cd al 0 cd rti g -. ugg ho E u), -,-, r- cd 7_, r--i ti, aa gll f:, Ct r-dp: - ho -),5,;8... () CZ- -I-P'rn,D 0 -,D,-I _, rid g 0 g t). tv.ii,.i' a) cp ''"' r,.. t " w rn rx cd : +Pai - ri r.. cp T.:, ) Nr

198 Takserte Avsendte Innl. ved egen stasj. Mott. fra mobile stasj. Adr. til egen stasj. NTr. Stasjon.-D., rd. 0 0 rd,c 0 g gca T-5,--, Pl.,5 t:-.g -- 0 Ei.,.., g,.,--. ca.,-..p E-i. 0 E cd.0 r-i 0 rd g,5 cd g verket 58 95/96 Tabell 9 a. Spesifikasjon av korre- An-. cp nz$ g cd,5- Tjøme Radio Flekkerøy Radio Utsira Radio Bergen Radio Ålesund Radio Fauske Radio Rost Radio Ingøy Radio Vardø Radio Svalbard Radio Isfjord Radio Bjørnøya Radio Jan Mayen Radio Myggbukta Radio Av ovenstående takserte telegrammer er utvekslet med private landradiostasjoner: Mottatt fra private Adressert til private landradiostasjoner landradiostasjoner Til innlandet Til utlandet Fra innlandet Fra utlandet Bergen Radio Ingøy Radio Svalbard Radio 68 88

199 spondansen ved kystradiostasjonene. 59 verket 95/96 telegrammer komne Adr. til mobile stasj. G). rcl a) g rd cd 0 cd g ;-. g '.,, p.- Ekspedisjoner av: Radiotelefonsamtaler k g --,-, cp tol,-. S g -,,--,,- C) F-i r-t E i. r..is CD g ell) cd a> 0 cd 0 / li) c bisg.00. g Nr. G) tin d g a) bo a). TO cd 9- rcr, 0 bo ii 0 do -.- j +%, ctip, : T ga) ri).., Vi rd g,-, bi, 0 a) tý 0... rd ocd,-, 0G) rn 0 7- ui t a. -,.rod 7-7: rn E ID gbe E t5 fi'').- a7) E-i,5, ` "Ei te.6 '' Vel, CD+. CDA C).,-5, rii c rigri _ ) ) 0 6 ) ) ) ) 57 ) ) ) Ikke opfort. Av ovenstående gjennemgangstelegrammer er utvekslet med faste utenlandske radiostasjoner: Optatt Videresendt Bergen Radio

200 verket 60 95/96 Tabell 9 b. (Sommeren 96.) Spesifikasjon av korre- Avsendte Takserte telegrammer Ankomne Nr. Stasjon Inni. ved egen stasjon Mottatt fra luftfartoist. Adr. til egen stasjon Videresendt luftfartoist. P P' r-i cd g g - P Oslo flyvehavnstasjon Moss Arendal Kristiansand 5 augesund 6 Stavanger 7 Bergen 8 Kristiansund 9 Molde 0 Ålesund.. Trondheim Bodø.. Brønnøysund Sandnessjøen 5 arstad 6 Tromso 7 ammerfest 8 onningsvåg 9 -^

201 spondansen ved flyvehavnstasjonene. 6 verket 95/96 Andre ekspedisjoner r_ ti". g d tao ct o,,,b ''' > -P, ḡd fr) ci, E tn' 8). a) u, WOO) a) p zi ''t +7 -P,. ġ, d, 0 ba go).,d 0 g ; * T.' rd tx r a) < Ti) E,-, bn e...t oil' ;-, c,) ct E.,.,.0 ta0 M 0 - r", "cii 'cl-,i.'w ril >.docci '' t,..''. Pi ;.-. ct,-.. a) g, z, 0 CD d,s) ;:, ;.. tip beg b.0.9.), 0.., >. cut) ci'ó-,-,tialgo' <az,s c,c gli ;. c) 'c'e 0 b.0 VI,-- a).8 ill ;-, a) E cq rin ;-. g bi) hp a) 0,9,.,,,, r-' CC cp C.:, bo -P Samlet antall ekspedisjoner Nr , I I

202 - - - verket 95/96 6 Tabell 0. Opgave over telegrafverkets Nr direktør Avdelingschef Telefondirektør Overingeniør inspektør Byråchef Kontorchef Avdelingsingeniør A Verkstedchef ovedkasserer ovedbokholder best. og fullm. m. lønn kr Innkjøpschef best. og kasserer med lønn kr Avdelingsingeniør B 6 bestyrer I 7 Kasserer og fullm. med lønn som best. I 8 bestyrer II 9» 0» IV» V» VI Fullmektig I» 5» III 6» IV 0 7 Kabelmester 8 Assistentingeniør 9 Sekretær 6 0 Radiotekniker Tegner Telefonbestyrerinne I»» 5 Kontorassistent I 7 6» II 7» 8 ekspeditør 9 assistent 0 Reservetelegrafassistent Telefonassistent Telefonistinne I»» 5» IV Regulære telegrafreserver 7 7 Regulære telefonreserver 8 Radioreserver 9 Kontorreserver 0 50 Irregulære reserver 0 5 Funksjonærer ved Kringkastingst. :0 -' 9. 0 PC r ti il ) p_ OG) Wc o ca I O td) ) er er medregnet 8 telegraf- og radioreserver som ikke er knyttet til noen bestemt stasjon.

203 - tjenestemenn pr. 0. juni verket 95/96 be ro ts) M ri) bo ct) bo bp á") 0) ro -p h) El rci r"c rj Z bo ro CI) ; - bo bo Ero szt) Ialt bo Derav Avgang i terminen ved: ro ts) ci) ro bo O) bo be 7.-SI tf) r-i - 7- Orn C) ro rel') bi)dgogg Nr..I. I _ : _ , I ± : ± _ t i : I 78 I I : I

204 - verket 6 95/96 Tabell 0. (Forts.) Opgave over telegrafverkets 8) Nr uu cc tio O G) r- OG) EE 0 rn rd b.d. ts, cd g CG ) M. Et ) rig 5 Verksmester I 5 Teknikerformann 5 Kontrollør 55 Tekniker I 56 Arbeidsbestyrer 57 Telefonformann 58 Verkstedformann 6 59 Maskinist I 60 Tekniker II 6 Maskinist II 6 Instrumentmaker 6 Montør 6 Maskinist III 65 Telefonarbeidere 66 Fyrbøter (bud I) 67 Inpregneringsarbeidere.. I _ _ Kontorbetjent 69 Budkontrollør 70 Budformann 8 7 \ Lagerformann 7 Stasjonsbetjent 8 7 Lagerbetjent 6 -^ 7 Vaktmester 6 75 Stuert 76 Inkassobud 77 bud I 9 78 bud II 5 79 jelpebud 0 80 Reservebud.. I 9 I I 6 I 5 I Vaktmester ved kringkasterne

205 tjenestemenn pr. 0. juni 96. 0) -p a) pw rd o cd cd bo PC) tn -P pw.g r.' bn tt.p7 u),. r;i a) ;-,n, G.),. bo ca 7, rcs g ts) 0) -p a),w ;.., rti g ca - r'0) PE ri, -P o ;. g cn 0 5- hp o cn.- a).0) i W rci '8 ;-, E,crg g --, g d 9- > W I alt 65 verket 95/96 ti5 g -E > W Derav g ge Avgang i. term. ved, g a-') 0,.. g a) d a rces GI A 7?). ',) > < -:%:, "r.,' ;-., '7_ 0.. PT-.. o ti -- i 's c, zi-, i T) r- o --. a)..' ' 7 á) rd :.-J -', - - -,-, 0 b;) ; rra., V, cr, El ca.f ; - ' a.,.., "Pa) hn 7,.g e pw ^. (S) sfli fal "' cn -P '-al 0 P, d e -p rg, ho ca cp cf/,m P. " td' co cn co az (),-- ) *. > g CD A g N r ± _ 68 _ ± i ±

206 verket 95/96 66 Tabell. Oversikt over personale pr. 0. juni 96 og Opgaven omfatter kun stasjoner med Funksjonærer i stadig tjeneste.. 0 b... Nr. Stasjon g., 00000,,, g u) bo --D 0 --' o " 0,,., o. 0 g r;:j a) --, o c) a. ) g c "ra' a 7, ;89tmb s:p ho.-.pa.,...d ri,,,,,,,,ro c., cdoct c. -rna, mu, c. a,.,.,,.., P PA M E- cp,..., ta a.)., a) ' '<.,..'-- P Derav Samlet antall reservefunksjonærer. cd ci) El '' Oslo krets. Oslo 66,7 Oslo Radiocentral... Oslo Radio (Tryvasshøgda og Fornebu). Oslo Telefonanlegg 70,0 5 Jeløy Radio 9,8 9,0 6,0,0 56, 8,0 5, ) 57 6 )5 ) Radio... 9,0 6,7 9,8 56, 8,0 5, Østfold krets. 6 Asker 7 Drøbak 8 Fredrikstad Kirkeøy 0 alden Aremark alden Telefonanlegg Jessheim Gardermoen 5 Gjerdrum 6 Kløfta 7 Skarnes 8 Vormsund 9 Kongsvinger 0 Lillestrøm Moss Mysen Askim Spydeberg 5 Trøgstad 6 Ørje 7 Røyken 8 Sandvika 9 Sarpsborg 0 Skjeberg Ski Kolbotn Son Tomter 5 As 6 Stabekk Kretsen som helhet.,5,0,0,0,0 6,0 0, 0,,9,,0,0 0, 0,6 0, 0, 0,,0 0,,0 0,,0 0,,,0,0,0,,,0 0,5, 0,7 0, 0, 0, 0, 0,,0,0,0,0 0, 0,,7 0,6,0 0, 0, 0, 0, 0, 7,,7 6,5,0 5,0,0 6,8,0,0 0,7 0,8,0,7,5,8 5, 9,5,5,0,,, 0,7 6,5,6,,0,0,,,5 8,0 6,5,0 0,6,0,0,6 0,5 0,7 0,7,0, 5,0,0,0, 0,7 0,6 0,8 6,5,,,7 0,7 0,5 0,6,0 5,0,5,0,0 0,7,0,0 0,, ) , 6,9 07,8 8,7, I ') ertil kommer fast ansatte funksjonærer permittert eller avgitt uten vikar. ) - 0 -»- permittert uten vikar. ) -» ansatt funksjonær - - ) -»- avgitt til annen stasjon. 6

207 67 verket 95/96 gjennemsnittlig arbeidsydelse i budgettåret regulativmessig lønnet personale. Gj.snittlig antall tgm.-eksp. pr. utført vakt Arbeidsydelse Rikstelef. Gj.snittlig antall rikstelef.- eksp. pr. utført vakt Abonnenttelefon Gj.snittlig antall lokalsamtaler pr. utført vakt ao 0 Budtjenestemenn I stadig tjeneste o rcs ` g d Telefon- I arbeidere m. v. i stadig tjeneste ri) (,-; 6 Nr ,7 59,0-9,6f, 7,0 6,0 )6 0,,0 -,,0 ) 87,0 - ) 5 80I 8-8,5 5,9 59,0 75,0 7, , 0,5,0 0, ,,0, ,5 7,9,0,0 IA ) ,9 5,0,0,0-5) , , , , , , ,8 0,5 0,5-59,8 5,5,0 0,5 0,5-5, 0,5,0 0,9 0, 85 -, 0,5 0,5-08 -,7 0,5 0,5-9 -, , , , ,,0,0-90,5 0, -,0-56 -, ,9 0, 0,5 0, ,5 0,5 0, 0, 97-0, ,0,5 0, I,6 I 6,7 I 5,,,5 I 7 ) ertil kommer 7 fast ansatte budtjenestemenn permittert uten vikar og avgitt annen stasjon. ) - -»- formenn permittert uten vikar. ) fast ansatt maskinist ) -»- budtjenestemann avgitt til postkontoret alden. -»- -»- permittert uten vikar.

208 - verket 68 95/96 Tabell. (Forts.) Oversikt over personale pr. 0. juni 96 og Funksjonærer i stadig tjeneste Nr. Stasjon -p 0 o g g g 0 o 07- a) g-.) g ;a Tc-L).,8 r--, t, bl) Arc, w g ct cr,. 0 C)) 7 pcs : Pq E- o o '.: Derav Samlet antall reservefunksjonærer G) bp t Ccb, IE),.) Opland krets. 7 Aurdal,0 0,5,0 8 Dombås 0, 0,6,0 9 Elverum 0,7,,0 0 Fagernes 0, 0,,5 Gjøvik,5, 6, Brandbu 0,8 0,, Dokka 0, 0,, Gran 0, 0,, 5 Lunner 0, 0,,0 6 Raufoss 0, 0,, 7 Østre Toten,0 0,, 8 amar,0,0 7,0 9 Koppang forsterkerst., Lillehammer,0,0 7,0 5 Follebu 0,5 0,5,5 5 Otta 0,5 0,5,0 5 Rena 0, 0,7,0 5 Tynset 0, 0,7,0 Kretsen som helhet ,5,0 5, 0,5 0, 0, 0,5 0,, 8,0 0,5 0, 7 5 ) ) ,5,6 0, 8,5 0, 9 87 Drammen krets. 55 Drammen 6,0 5,0 5,0 56 Drammen telefonanl. 5,0 57 Lier (bicentral) Mjøndalen,0 59 Geilo 0,6,0 60 okksund Eiker,8,,0 6 Vestfossen (bicentr.) 6 Krødsherad 0, 0,, 6 Vikesund 0, 0,5, 6 Amot Modum 0, 0,,0 65 olmestrand,0 0,8, 66 orten,0,7,0 67 ønefoss,0,0 8,0 68 Jevnaker 0, 0,, 69 Kongsberg,0,0,5 70 Larvik,5,5 7,0 7 Sandefjord,0,0 7,0 7 Stavern 0, 0,5, 7 Svelvik 0,8 0,,8 7 Tjøme Radio,0 75 Tønsberg,0,0,0 Kretsen som helhet. 8,0,0,0 0,,0,0 0,6,7,5 6,0,0,5,0,0,0,0 0, 0,, ) 5 ) Radio..,0 9,6,9 87, 6,7 ) ertil kommer fast ansatt funksjonær avgitt annen stasjon. ) - >, permittert uten lønn. ) - -» )» avgitt annen stasjon. 5,

209 69 verket 95/96 gjennemsnittlig arbeidsydelse i budgettåret Arbeidsydelse Budtjenestemenn Telefonarbeidere m. v. i stadig tjeneste Gj.snittlig antall tgm.-eksp. pr. utført vakt Rikstelef. Gj.snittlig antall rikstelef.- eksp. pr. utfort vakt Abonnent- 0 telefon 0`5 Gj.snittlig o antall lokalsamtaler pr. 0 pi rtit utført w - "- M 75 vakt ci) I stadig tjeneste en o CS CS Ch) CS r-i 0 ;.., Obo.- 0 rd a). g c;.8 rg WT.', 0 -,I, s.-. mo CS r u d)rg 0 ; rci cl.) z 0..c co: ''' cd '''. cd ni 'F'.' i pi,,$ Nr ,0 0, 0,6-9,0 0,5 0,5,7 0, 0,8-0,0, 6,7,0,0 -,5-60,5 -,0 -,5-7,0 -,8 7, 8,,0 0,5 5, 0,7,5 0,5 -,0 -,0 0,5 0, -,0 0,7 0, -,0 0,7 0, 0, 0,5 0, , 5, ,5 9,9 7,,8 0, ,8, 5,0 95-7, , , ,0 0,5 0 -,7 0, ,6 - -, - - -,7, - 5,,7,0 8,8,5, 76-6,7-68 7,7 7,5,0 -, 5,8,0 -,7,,0 0 -,,0 00-7,,0-9,0-5,5 0,,5,0,0 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7,0,0,0,0,0,5,0 0, 0, ,5 7,,9,7, 7

210 verket 70 95/96 Tabell. (Forts.) Oversikt over personale pr. 0. juni 96 og Nr. Stasjon 7 Funksjonærer i stadig tjeneste 00 C CCg t) bip "I'D 0 () ;=, 0-P o -0- rd rd a.)») cl) g bo cl). :7W ct ct ci),c:) Piaq) A P g a) P Derav Samlet antall reservefunksjonærer 6_, cd cp bo c) a) a) E.( :95 Agder krets. Arendal Borøy Brevik Farsund Flekkerøy Radio Grimstad Kragerø Kristiansand Langesund Lillesand Lyngør Mandal Notodden Porsgrunn Risør Rjukan Seljord Skien Telemark kontrollst. Tvedestrand Kretsen som helhet.,7 8,5 0,0 0, 0,,0,0,0,,0,0,0 90 0,,6,0 0,5,5,0,5 6,5 5,0 0,7 0,5,5 0,5 0,5,0 0, 0,5,0 0,6,,0,, 5,,0,5 7,5 0,5,5,0 0, 0,6,0,0 0,6,,0 5,0,0,0 0, 0,8,9 0,,7,0, 0, 5,,8,0, i) ) ) 5 5 ) 0 5 Radio. 90,6 7,7 87,9 0,0, Rogaland krets.,5 96 Egersund,5,0 97 Flekkefjord,0,0,0 98 Flekkefjord Telefonanl,0 99 augesund,5 9,5,0 00 Kopervik 0,8,7,5 0 Sand Ryfylke 0, 0,,5 0 Sandnes 0,5,5,0 0 Sauda 0, 0,5, 0 Skudeneshavn 0,7 0,5, 05 Akrehamn - 0,, 06 Skånevik 0, 0,, 07 Stavanger 7,0,0 0,0 08 Stord 0,7,,5 09 Utsira Radio -,0 0 Olen,0 0,, Kretsen som helhet. Radio...,0 8,5, 55,6,0,0 0,,0 0,6 0, 0,,5 0, 8, ,0,0 0,, ) 6) ) ertil kommer fast ansatt funksjonær permittert uten vikar.» avgitt til annen stasjon.» -» - og permittert uten vikar. -» -» -» - -»

211 7 verket 95/96 gjennemsnittlig arbeidsydelse i budgettåret Arbeidsydelse 0 tati Budtjenestemenn Telefon.- arbeidere m. v. i stadig tjeneste Abonnenttelefon I stadig tjeneste 0,- a) a) Rikstelef. 0 I'D rd ID., a) ;:i 6 *E5 Gj.snittlig Gj.snittlig,sa Gj.snittlig be antall antall antall 0.S 7:J -' r-i C.) d ct) Ch) tc it:c, mrc, tgm.-eksp. rikstelef.- lokalsamtaler pr. ca CD rd 0 g pr. utført eksp. pr....a) 0 a) vakt utført utført g,0 w a) (lc- a) -, cd r``'drg pi.i vakt vakt Nr. 8, 68 6,8, ,0 0, ,5 9,9,5 8 5,5 9,7,0 9,7,7 6,5,0, 7,,0 6 6,,8 5, ,8 0,8 8-0, ,0 66 5,,, ,8 0,7,0 06 6,5,,0 7 7, 6,7 0, ,9,, ,0 0, 6 87,,,0,5 7 0,8,0 0,,0 0, 0,5,0,0,0 0,5 0,5 0,5,0,5 0, 0,,0 0,7 0, 0,,0 0,7 0,5 0,6 _- - 0, ) ,9 6, 7,6,0, , , ,6 7, , , , ,,0,0 5,9,5 0,5 6,7 - -, 5,6,8 0,5,5 0, 5,0 0,5 0, 6,6,0-0,5 0, 0,5,7 0,5 0, 6, ,5 - -, 9,5 7,0 8,6 0,6 0, 0,7 - -, 0,5 0, ,6 9 0, 0,,0 0, 0,,5, 0 ) ,5 I 8,9 I,,8 ') ertil kommer fast ansatt budtjenestemann permittert uten vikar. ) -»- -»- -»- -»- -»-,9

212 verket 7 95/96 Tabell. (Forts.) Oversikt over personale pr. 0. juni 96 og Nr. IStasjon 00 $: 0 Cf/ ( ( l P: rx Funksjonærer i stadig tjeneste 00 0() 7-) G) ci p,) r (6.) cg Derav Samlet antall reservefunksjonærer. to, Ea 7 ho 0 t'8 (05L5 rv) (ICI5 0 0 o.,.) c ( i), Bjørgvin krets. 58,0 Bergen,0 5,0-7,0 )6 5 I Fjell, Bergen Radio -,0 - - _ 0 Dals øyra 0, 0,6, Florø,0,0,0, Førde Sunnfjord,0,8,5 0,7 _ 5 7 er øysundet 0, 0,8, øyanger 0,5 0, Lærdal,0, 0, Balestrand - 0,,7 - - Sogndal Sogn - 0,,7 - - Norheimsund 0,7 0,5, 0, - Odda Utne 5 Voss,,7 0,,0,0,,6 0, 8 7 0, ,0, Kretsen som helhet Radio...,0, 6,7 75,9 6,7 7, I _ 9 More krets. 6 Gurskøy 7 Kristiansund 8 Molde 9 Måløy 0 Nordfjordeid Sjøholt Stryn Tingvoll Sunndalsøra 5 Volda 6 Ålesund Radio. 7 I Åndalsnes Kretsen som helhet.,0,5,0 7,0,0,0,0, 0, 0,,0 0,5,0,0 0,5 0,5 0,6,,0,6 -,0 0,5 0,5,5, 9,0 5,0,0 0,7,,5,0,0,,, ,7-9 ) , _ Radio... 5,0 8,6 6,0 I 5,7 I, Fillan 9 Levanger 0 Verdal Namsos Ophaug Rørvik Steinkjer 5 Stj ørdal Trøndelag krets. 0,,0,9,5,0,0,0 0,5, -,5,0,0,0,,7,5,0,0,0 5,0 0,5,8,5,0,5, - 0, ) ertil kommer fast ansatte funksjonærer permittert uten lønn og avgitt annen stasjon. s) - fast ansatt funksjonær avgitt annen stasjon. - -

213 7 verket 95/96 gjennemsnittlig arbeidsydelse i budgettåret Arbeidsydelse Budtjenestemenn i Telefonarbeidere m. v. i stadig tjeneste Gj.snittlig antall tgm.-eksp. pr. utført vakt Rikstelef. Gj.snittlig antall rikstelef.- eksp. pr. utfort vakt Abonnenttelefon Gj.snittlig antall lokalsamtaler pr. utført vakt ho 0 I stadig tjeneste hp 0 0 ord ca-p"- rcs g Cd ch) CI) 0 Pci Nr , , , ,0 7 9,8 0, 8,0,0,7,0 0,7,5,0 0, 0,7,8 0,9 8,0 8, 0,5 0, 0, 6,6,0 0,, , , 0, 6, 0,,0 6, 0, 0,6 0, , , 9,9, 0,7 9, 7 I J 0I , 7,0 -,6, 5,0 9 6,8 5,5,8 9 8,8 5,, 90 5,5 60,6,7 65,0 7, ', 5',7 0,5,0, 0,7,0,0 0,,0,0 0, ,0 8,5,6 9,, , 6,0 0, - 0,7 7 8,9 6,5,0,0 - -, ,8,9 0,8,0 0, ,5 0, ,0,5 0,6 0, 0, ,5 0,5, 0, 0, ,6 0,7 0,5 0,5 - ) ertil kommer 7 fast ansatte budtjenestemenn permittert uten lønn

214 verket 7 95/96 Tabell. (Forts.) Oversikt over personale pr. 0. juni 96 og Funksjonærer i stadig tjeneste I 0 b.0 ;-, --. bo Nr. Stasjon ,-,i 0 g - g g 7, 0 g' + rn g r7) 0 g (g WO 0-8 7,--. ;El.-Eg") t, o-, ci) g a' ça, ca 0 cd ct "ICfl ' gt ga,,,--,. ;0ii 0,,, c. 000 gg - rwx) g : rs. r.,-. P: g E 0... g 0 't 0, ',,'7.E Derav Samlet antall reservefunksjonærer bo ccs 6 Stoksund 0,6 7 Trondheim 7,0 8 Trondheim Telefonanl 8,0 Kretsen som helhet. Nordland krets., 9 Bodo,7 50 Br ønn øysund,0 5 Fauske,0 Radio... 5 Glomfjord 5 amarøy 0, 5 emnesberget 0, 55 Mo Rana 56 Mosjøen,0 57 Rognan 0, 58 Sandnessjøen, 59 Sulitjelma 60 Tonnes Kretsen som helhet. i 0,5 Radio Troms krets., 6 Andenes 0, 6 Balstad 0, 6 Bjørkåsen 6 Brettesnes 65 Bo Vesterålen 66 Gibostad 0,6 67 amnvik 68 arstad,0 69 Sandtorg 70 enningsvær 0, 7 Kabelvåg 0,5 7 Liland Ofoten 7 Lyngseidet 7 Lødingen,0 75 Melbo 0, 76 Moen Målselv 0,9 77 Narvik 6,0 78 Rost 0, 9,0 8,8 7,,5,0,0 0,5 0,8 0,,,0 0,7, 0,,5,0 9,5,0 5,0 75,0 65,7 8, 5,6,8, 0,7 0,9,0,8,0 0,8, 0,7,0,0, 0,9 0,6,0 0,5 0,5 0,5 0,5,0,0,,0,0,0 5,0,0,0 0,7 0,8,5,5 0,5 0,5 5, 0,7 0,7 0,8 0, 0,9,0 0, 0,7 0,7 5,0 06,0 86 0,5 5 k ) 75 8, 8 5 ) 9 6) 6 0, ,0,0 - ) 6,0,0,0,8,0 0,6, 0, 5,0 9,5 5,5,0 7 5),0 0,7 79 Sjøveien 0,,0 80 Skjervøy 8 Sortland 0,5,0,5,0, Sigerfjord,0,0-8 Stamsund 0, 0,8,0 8 Stokmarknes 85 Svolvær,0,0 6,0,0 7,0, Skrova,0 0,6 0, 0,5 _ ) ertil kommer fast ansatt funksjonær permittert uten lønn. ) «avgitt til annen stasjon og permittert uten lønn. ) - «ansatte funksjonærer - ) «ansatt funksjonær - ««5) i«- «

215 75 verket 95/96 gjennemsnittlig arbeidsydelse i budgettåret Arbeidsydelse Budtjenestemenn Telefonarbeidere m. v. i stadig tjeneste Gj.snittlig antall tgm.-eksp. pr. utført vakt Rikstelef. Gj.snittlig antall rikstelef.- eksp. pr. utført vakt Abonnenttelefon Gj.snittlig antall lokalsamtaler pr. utført vakt I stadig tjeneste -D rd 0,g *t cc og U) E- 0, 0 ). 6 - CD,0 - og 00 c PT- Nr , 9,7,0 0,0 5,0 6 ) 5 0, _ , 0,6 6,,7 6, 6 6 I ,,8,0 6,7 6,0,0 06 -, 8 0,5 - I 7-5,7 5,0 09 0,6 6 5, 0,, ,7 5,5,0 9 5,0 0,5 9, 9,,0 6,0,0 -,7,0 0,,0,0 0,5 0, 0,8 0,5 0, 0,,0 0, 0, 0,5 0, 0,6 0, ,8,0 8,7,7, ) ertil kommer ), - 5,5, 8,5-6,0-6,0 9, 5, 6,8 0,0,0 6,8, -,0, 9,5 9,7 -,0 6, 0,5 8,7, 6,6,0-6,7 0,9 6,,7,0, 0,5 7, 0,5 7,6, 8,0 5,9,0 9,8 5,8 -,0 0,6 0, 0,,0,0 0,9,5,0 0,,0 0,7,0 0,5 0,5 0,8,0 0,5,0 0,5 0, 0, 0,,0 0, 0,5 0, 0, 0, 0,6 0, 0,5,0,0 0,5 0,5 0, 0,5 0,5 0,5 0,5 fast ansatte budtjenestemenn permittert uten << ansatt arbeider permittert uten vikar.' lønn. -^ -^

216 verket 76 95/96 Tabell. (Forts.) Oversikt over personale pr. 0. juni 96 og...0 Nr. Stasjon Funksjonærer i stadig tjeneste g 'c?'),p7"/ 'a> --) a) 5] g 0 g. ro "- E,C C C) g 7' cp g s' a) h 0 ct ca "rd tf: " C) cf Derav tr c/ Samlet antall reservefunksjonærer Cd 0 ti f) O C) bo 0 Ca) - CLI) g C) 'Eg crg 87 Sørvågen 0, Radio Reine 89 Sund Lofoten 90 Tromso 7,0 9 Værøy Kretsen som helhet Radio..., Finnmark krets. 9 Alta,5 9 Berlevåg 0, 9 ammerfest,0 95 avøysund 0, 96 onningsvåg,0 97 Ingøy Radio 98 Kirkenes,0 99 Kistrand 00 Mehamn,0 0 Kjøllefjord 0 Lebesby 0 Tana 0, 0 Vadsø,5 05 Vardø,0 06 Båtsfjord 0, 07 Kiberg 08 Kongsfjord 09 Vardo Radio Kretsen som helhet Radio Svalbard Radio Reservefunksjonærer ikke knyttet til nogen bestemt stasjon,8 Radio , 0,6 0,6 0,6 0,6,0,0,6 67,,5,7,0 0,,5 5,0,0,0,0 0, 0, 0,,5,0 0,7 0,5 0,5,0 9,0,,0 7,6 56,5-0,, ,,0 0,5,5 0,,5 -,8,0,0 0,7,7 0,5,0,0 0, 0,5 0,5-0, ,5 - - _ _ 7 _- 6,,0 I ) 6 0,5 -,5, , , ,0-8 7, ,8 00,0 7,0 5 ) ,, ') ertil kommer fast ansatt funksjonær avgitt til annen stasjon. ) - 80» ansatte funksjonærer avgitt eller permittert uten vikar. 8

217 77 verket 95/96 gjennemsnittlig arbeidsydelse i budgettåret Gj.snittlig antall tgm.-eksp. pr. utført vakt Arbeidsydelse Rikstelef. Gj.snittlig antall rikstelef.- eksp. pr. utført vakt Abonnenttelefon Gj.snittlig antall lokalsamtaler pr. utfort vakt Ce Ce -D r-l j -P g E'T8 g rzt g M *E5 ho O hp 0 E%rF rg'.8 O A) t-ti Budtjenestemenn I stadig tjeneste Ti 0 g bo og ) ri 0 gi ''87: o its 0, cd: bo Telefonarbeidere m. v. i stadig tjeneste 6 ts) rr fs o Nr , 6,0 0,5-0, , , ,6,,0,0, , , 9,7,9,9 8, ,6,7 0,5 0, 0,8,0,5 0,,,0, , 9,5,0 0,5 - -, - 0,,7,0 - -,0 0, ,5,0, ,0 0, ,0 0, ,6,6,0 70 9,9,9,5 0, , ,7 0, - - 0,5 - -,0-0,5 - -, , - - 0, , - - 0, _ I 9 05,,0 6,, 5, , 0, 75, 00,0 65,7 )5 6 )8 78 ) ertil kommer fast ansatte budtjenestemenn permittert eller avgitt uten vikar. ) -» - formenn permittert uten vikar.

218 verket 78 95/96 Tabell. Oversikt over gjennemsnittlig antall sykedager pr. funk- Kontor ekspedisjon Vekslende kontor og ekspedisjon Radioekspedisjon Nr. Arbeidsgruppe Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Sykedager Sykedager Sykedager Sykedager Syke- "dager Kvinner Sykedager Menn Sykedager Sykedager styret 8,9,0 - _ Impregneringsanstalten. - - _ Kretsstyrene 8,8 5, Ved stasjonene i flg. kretser: Oslo 9,9, - - 6,0,,5, 5 Oslo telefonanlegg,8 8, Østfold 9, 5,0 9,9-0,, Opland 9,5 7, 9,0,0 0, Drammen 9, 6, 5,5,8,6,5-6, 9 Agder 6,6,5 6,8-5,9 9,5 -,0 0 Rogaland 8,6, 5,0,7 9,9 8,6-0,7 Bjørgvin,,0 9,6-8,9 6,9-5,7 Møre,5,7 0,7-8,6,7, - Trøndelag,0,8 - -,6 9, - - Nordland 5,6-9,6 -,5,0 -,0 5 Troms 0,, 9,0 9, 7,9 0, -,6 6 Finnmark 5, 0,5 0,0 -,7,,6, ele landet.... 0,8 6,9 8,,7,9,,5,0

219 79 verket 95/96 sjonær ved de forskjellige arbeidsgrupper i budgettåret Veksl. riks- og abonn. tfn. eksp. funksjonærer Vekslende telegraf og telefonekspedisjon ekspedisjon Abonn.- telefon ekspedisjon Budtjenestemenn Formenn, telefonarbeidere m. v. Kvinner Menn Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Menn Kvinner Menn Menn Sykedager Sykedager Sykedager Sykedager Sykedager Sykedager Sykedager Sykedager Sykedager Sykedager Nr ,9,0 -,6, , ,8 5,0 -,6 6,8, - - 9, ,0,9 -,6, , 6, 8,9 -,, 5,7-9,6,9 5,9 6,,7,0,,8 e 9,5 -, 5,5 7, 0,9 0,9 0, 6,0,8 7 7,,0 0,6 6,0, 8,7 5,,7 8,, 8 0,8,0,8 7, 9,6 8, 8,0 8,0,,8 9 0,6-8,0 9,5,, 8,0, 8,6 79,0 C,0-6,5 5,6,,5,9 78,0, -,5-0,5, 7, 0,7, -,0,, - 7,0,0,7,5 6, - 9,9,0 5, -,,8 9, 5,,,0, - 8,8-7,,9 56,,0 6,5,, 0,5 E 0,7-0, 0,0 0,5 5,6 7,6 -,8 9,0 (,9,,, 6,9,9 7,9,5,6,

220 verket 95/96 cu 0. ;. aleqqat -ups'exuplx aarejquao sjaclensias jetal. etentad uxti LL Jareal.uoo uocre si.0xa0are. Cn AuT kn 0 TIO rss I taid -,0J0I0Slp opleata 80 r-i CV C.0 C- 00 CT) 0 r-i N 00,tCÐ t- 00 0') 0 r-i CY/ 7ti c.ð t - r-i r-i r- r- r-i r-i NNNNNNNN NI II I C- 07ki 0 I 00 I I n I 7t I C;) I 0 I t- r- I N C) r-i CD N 00 CD Cq O) CD c7) c..- c7) 0 CD0)C) N ti chi cti ti Cq y-i 7t 0 Ci O) VD VD III I V0 00 Cq CD i / / C- i / 00 r-i ri 00 Cq C- C.- C.. Cq NIC) in Cq N CI i r- 7 IC) C) I CY/ N 00 0 r-i N CD CD GO 00 r-i. C.C) ri O C)CC CI IC)CICC NN 7 7ti C\ 0 0 VD chi CI t:() cu eti Z. 0. el.a 0 CI,) CIN r." S.TO J0 JOIO LL aagv.reddvarght xnataqsauarq ddbuojajol utiv 0 de ISXGA uojaiaqsxta Joa NI III CI I CC I C000 I I I I I I I Ir--- IN CCII 00 c) kn,t I I cp 00 cq II Cq 7i 00 0 IC)J 0 I I I II II I I N I I I I C- I I l IC\7- -IcYD I II-I IN,ti I Cd p.,.) "TZ uojaioq. -sxt, 0 - ULIO cre.0d uojamwou -uocce aoa II II I I IcoNcq I- I Icim I com INinco I I CC NCI i I I Cq r-i 0 I 0)0) 00 I I N I C- r-i 0. Jaralquao /-INIIINNIII-I II.V.M.I0A0 c I CII..a a) () cd 5 ' et! 0. 0., 0. CL) 0 r uoj0iewre.0taq JO J da-80joigi, dcler.0:q axpu It- I I 0 aiontaxsuaara I CI xp 0 Xs osaolv 0 CC - I I II.. ;(5,.... :, b 0. E.. ; t-n). g : rg... (s) cv r.... rci rt:l o.... :.. la) : -.. j 0 cn..... a. Tc :j *. -; :).,..,. )... IX cn ul ; ti p Q 0,).. cu. ).. -; cl) ;-. - a.)..0 cu ci),r/. a) tt 7. sio k W.... "il N ICCICIIIIIIIICC I I II IIIIIIIIIIIII CI CI 0.. 0, rt: "al '0.. --,,a) cl) 0. 0C)... 7,. r, tj. ' i. ' r rn iti 0 = PC "0 0 0 ''''. c')... e,,.... :..,:, 0,,-_,.,... o. cd,_,. k Q l ble) M. CD PA &.. g : ; i, a ril. '''5 ed ''''... cl) cd E* E Pt.= Z 'CI cu. o) i -, et. co a, --,_, -- Tij r cj. r c rci 0,.. o j Cg '''',9,, i E.,-. g, P;',, A:..,.,. -, i xr5 ;E- g : r s :. 7 e oc,cpco cu.ci cd i.v ki...a, U.,. L,,,, 0 w 0.,50, p... P.. }-,.,,,, P I. : VD? '' "'I '' P." :,.t :C:, X i.. ri ; N c ', c.0. ;..,,,, cd co t : rttir0 o o o -, o </A w. Z :-,. gcncn N c..0 C.- 00 CD 0 r-i N 'di in co N oo (7 0 r-i N 0 N 7- r- r-i r-i r-i r-i NNNNNNNN

221 00 CZ C) T- Cq Cq c- 00 co c) C\I 0 N 00 cq oo ev 7t CC) co - in co r- oo c) T- cl 7 in c- co cn cq co co co co co co co 7ti cti -0 U0 in cg r- c) 00 cr) 00 ev cto cr),-i c:). co oo oo In co oo N 0) N di C- 00 ki0 N,7. 00 I I Cn t.. 00 Cg C 00 r CP I I Q) I U i ev t- CIO QD CI 00 cn cq co CD DI C, QD r 00 ev ell C- C-. r 00 Cq ev 00 CD C\,-- 8 verket 95/96 - co N N r-i C- C.. 00 'CS ir0cd C- 00 C75 0 r-i C\ IC) In 0 I.00 ICJ In CC, CD cn f CD I 00 cn I r- a) co oo c- C... NC) DI C... N N I,k,II I I t- - r N r CD C- C) N I CD ev I0, ri I i I I ehi CD I I T--I,-.I I I i i i 00 I 7- I I U0 ev CI Cq CD t- N VD N C- N 00 0) U0, CZ 00 N r C.. C) r-i N - C- N 0 U0 rq 0 di 00 N.0-0, T- IIIICC) I CY, C I I I 00 I I I I I I I 00 ri -I 0 N it000 I et C-. C) 0CDN CD DI Cq r r ev r-i illf Cq Cq I- IIC) 7ti I r-i CY J N0 C r 00 r Cq - i i Cq i N.- - Cq i i r - 00 QD ev CD U Cq 00 7 Cg I U.0,li I Cg 0,t 00 r Cq QD N r - - D i i i I i Cq r-i i - i r r ev ev Cf) - 00 CS) 0 r..- II r-i Mill 00 i i Cq i Cq i Cq i Cq 7ti Cti I Cg I QD I CD r - r U ev 0 I Cq I Cq 00, i C-. ri I IC in,-i cs),--i,-t,- I c7) I in 'I I I I I I 00, I 7ti,-i,-,-,- I QD C.-. 0 cz -itill III Ir-Ni loocol i N cn eff II cn I kr) in I - ill IC) i I - Illiiiiir- r II Cq - r r Cq i ra r- r ra I Cq r r i r r Cq il r Cq r 0 I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl II CZ.-I r. i r-i I r i Cq r Cq i i - r Cq - 00 ( I i r r i CZ.i. CD.. -, co -, W )... ti... lil.. a)....., al. al. aa. a).,. a) cn,.,. cn. co. ) a) cl) G) 'V rd -a) cl) a) rd cpw co rd a) a) rd,g rd 0 a) rd rd 0 cl) rd - rd a) rd rd a) i -i a) =I o -a) -a) a) g cut cl) g a) a) 0 Tz' 0,:t., rt: *7: g. 0 :rci *0 0 r0 0 $. rr:i CD ;. rci rd it, ;-, ro Li,,,,, rcs ;-. : its rcs ;-. CD. k 0 ;.. ; ;. : 0 ; I..-., cp ;-I : 0 ; & 0.-. g 0 ;" '.. Oa fl. 0 k : 0 0 = ;-I Cd $. k () ; k ; I CD k - -.a. ;-+ CD ; k G) 'V.. CI) TO 0.) () co CL) '0 CD to C) rr) a).g) =I s... iv ; ed ; I cp cl ) cw cu 0 cl) k. cu 'V,. a) rd,,..,,m 7:$ rci ) i'd gti cl, 0 ci r r. zi 0 rci to.' 7: 0,g"0 g 7, 0 -pz g 0 0 ;I 0 -I 0 Jel r8 el. r _ 0 o t),-, 7o iv c, 5., o ier, o it 0 7,,,, z o mill o 0 o,t, 0.:,,, G %. et cti.. t- ct w... 'di ' -I g r- c\ tztl 0,- e7,.ti t=,..,,z - in, In -..a. CS) ci) Ct A MI ;Eii FS = w ;:i C5 g E. oo cn CD r Cq Cq CC 00 tu) ta) eti C.. a) 0 r-i N en 00 CY) 0 r-i N 00 0 ' Tti 7I 'di 7 'di 7t`Zti ' If0 In In In ). ĊI) bi) ;* ) p W. CD...; "a cd.... g. VI.).). C/,u a) E z 0 0,.) '0 o - rci,., rti.0. %,... a). a.) a) R 0 ' 0, CS rd ) rc5 --, rd pc, "0 a. s. E.., - s,r k s. gz o o o cl o a rc' El = Ei0E w.o.wouo v,.. f! 7:$ 5 ev t- -a,8,,, g. ;:l = :: : ev QD C.. 00 CD 0 7- Cq 0 U Cr) CD CD

222 verket 95/96 8 t. 00(750-N,di VD ts. 00 (7) 0 -- N 'Tti CÐ C ') 0 - N csd CZ C.0 CSD C. C- C- t C- C.. C... C (7) 0) C ` aaaat -upsmpurax Joreaquao sjacifestos j0iel. OAIJd ularj, aore.tquao uocre Sq. 0..0AJV..0 '00 0/Ma uorsvqs -UoJOl0sllJ m. 'AT 00a sJojuojaiaj, aolvarecicleatqw 0 T- c- co co ird -di VD r- co co co 000 di ri C\I CD 00 VD 0 7- i 0000 CD CD.- r- 7- N` 0 C- N CT) 00 0 co c\ cl CZ 0) c07-,t,t CICI WI -di 0 CD co co N 0 I 0) IC0. 0 CZ.. C.-. di 0 `di CI 0000 oo -.FIT-,c\00k0 Cr) 0 0 VD C. 0 ' 0 r-i VD 00 CY) t` CD") ri I I I C\ ' 000 O0 col CI oo N l 00IIII IÖt.cocII colc co r-. I II I ' I I I I IIII tuclaqsolierlip dcivuojapl. 0.0TSf OA -sutul.au -ILL uojaiaq.sm jod CIC I CID I CI0NO ` N 0 CZ N 0It-C ' r-i tli -coll 00 in co Il co ' 00 0 I r- ap QD CILCI CI I " I uojeteq. -slip o o - uuocire uojoioql.uau -uocre.0 d cl) 00 I I I I CICI 0 I 00, Nc0,r-i Jareigueo -vulowv"!ill CII.p.0n() Il0 I II uojaial.umaaiaq Jo; ciduuojapj, 0 N I I I CI I I Ir-I Ir.IN IN I cldvp.mq O 0.0/.SILIO rd Ill II II, xp o xs as.tow I 'tti CI I T.- I r- T.- I CI r- - 0 g II) I* 0.. v "w CD. 0 El 7) 0 I: N 0. "Cd,.., CZ.,. L...j.. ; ij. En..j.. :,. ; al., C/. ; al., rn.... ct). : 0) al. rn.,... m. a) - a) Ai 7..0). '0 CU.. 7,. rocd... 'CI '? a) Pcs a) 0 rci. ci). a.)..s.) rt:$ ;-.. 'T: >, ; 7:$ ; MI ' ;- rt:5 k eg C) ;...,I, P I,. A 0 $... o cg i., - o - k 0 0 ": 0. i.. 0 P 0=;,-,z - CD be ;. '' 9Z P. cd & () P., () P. dtt _, C),.. co rk 'CS 0 co W CU ro () g ''''.o. CD,m ba a) rci co 'op z no ci) to.-qp, :"Cfgked*Ti:0 0:I L.,.. 0 "rt 0. 0,,P, F., -NJ, g su _,.,.,0 0,,00 ':&c.,r,l)g.e.0t We tt cn c VD c;; rn : ett.ci? C\.0 co in. =co 07 gcnli E tt It bl) E bi) E - tli e CD eil Cq ed -a' Ls c" l'il '' ge. : w. At ez c,-) P,t PI r;:i Ç. W W - ) -. di 0cOt cO t00000cot000o CD CD CD CÐ C.. C.. C.. t.. C.. C.. C... ` C7) 0')

223 oo in co r- oo cn CD ri N 00 CD CD cn cn cn Ct C) C) C) ri ri ri NI in I U I CD Lo CIOcn NC 00 CD 0,-- N,d IIINIC ICI N000 O CD "Tki CDO N i C) in 7tI 0 000C) ri ri CD NCI i C.. I 00 C. 00 CD CD ti CD,-- r-i i N c) di 8 verket 95/96 C.. 00 M CD ri Cq U0 CS) 00 cn CD ri N 00 0 t- 00 CD CD 000CD ri ri r-i ri ri ri ri ri ri ri Gq C C Cq C eq Cq Cq C Gq r-i ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri 00N C.. i C I / I i CD I CD co I o0 I cz ( m Lo I 00 r-i 0 M U0 CD It... ri ' 00 C9 00 C\ t. N ri N c- 0 ri r-i C\ c0 NI C.. CIOI0NIlICIIIIIIb NNri 7 ri '. C) 00 7S NS. 0 0 L` 00 r-i r-i ci) CI in N r-i ri I C) CD(Ir-.-i 0/MI0 CD II Ol C.n r-i C- C) N, - i cl cg, I I ri V/ N ri c.r) ri CD0 QD 7 ri.:j 00I I I ri C.. ( Cq 7 I N U0 / 0 cn t- di C) CD N 00 ri 00 ',di ri ri 00,ti ri it/ Cq cn ri 0 00 N co N 'dl ri N N _--- I cidiiiiiiiii III C, ri iiiiiiiiiniiiiiiiniiiiii7i ri NIIIIIININ 00 Nir-IIINIriiiilliiiINirillriCD ri I CI NCI 7N 09 QD I LO Cq 00 i 0 i ri N N 00 7$ /- CI Cq 00 't I 00 ',:ti Cq ',li '.I C.. ri CD QD N i ri UO ri cq co Lco co ri c) NN o cq 00 i 0 co cq 00T- 0),--( o,t CI ri ri ',ti It'- CI riii(0ri rilln iri ri C.. ri rilicdiiiiiri ri rilliiit C...N.,tI 000 ri U0 ri I00 00 i i '.,t,i I N CD ri CD I i CD CI N 00 N N I a) CD ri,i N )0 ri ri 00 ri QD I I ri CD ri ri 00 r- N T- ri 7ti I I ( i i i i i i i i i i i i IN I co I I I III I II IIIIIIIIII I oo r-, I I I I I III I I I c I I,,--i,-ic,,,-- N N,II INI,Il,I,I,I,I INI I I I,I,I 7t ri NI ri i i I I I I I I I N iri(niiiii00 QD I 0 I( i Gq i ri Cq i 0 I I N Cq i Cq i i Ci i ri i ri I ri ri I I I.. I ri I I C.. ri NI et... z , tc,. cu. o 7; :.., w... cu,.^,. -; 5 "eil.,... '; ;.0 Up. C / co,..,.., C n. C / ;/ :.C/.U Cd rn -;...;....,..;. rn. rn. En. rn W cu a ) la ()....) PCS rn.. rn (.).,,,,,,,. ci.) ci.) ci,... G.) 'ti "' g." rz:5 -. Z...,6). i cil.. rc.. ri,... ro g. ), Ti. Ri CD cl.) ry <D PC:i Pci 7: a) cl) ci) ci) "" 0 : : rog. cuz : : :0...p., _,., a : og i :,. : : :, L). rcs. : Fg : rg. rg..... k,,, re.,.... t...!, > ;.., ;-. k Pcj Q Pc,,,, rd k k.. 0. z.,. k 0 ;- 0.? 0 rci k,..i k I n ) w :0 ;.. mci 0 g,.. iv,, "C' i T: k p,--, (D o ;- k.. F.,.,-, CD eri t:., : : ;-( (l) : '-i ci) 0,,L, r.,,,,,, ;.,,,z,,..,..,.,.., -:: ;.., CD ) (.) (). '7::$ :i "d 0 CL) re 'd :li Q "":: '0,F.',7:.,?,,.wi a) a) t a),m 'd cv rd rci : Ti 0 =0L.g...0.; pc gt,r0. 0.c.; 0.0 g g 7 g, PE g...',,,g,-.,. 0 CWQ0r.,0 =0,i,p0wZOO Ott Z Z *d n: z eta k,.., 6,,... 0 :,, ",?,' Q CD 0 C). YD t:: 0....,,...,,,,, Cii,,. -- I''r-' "rgif,i'''' *i ' E,.,..,,,,, CD : : tp,, o,.., o,.. 75, o 0, t. : cn 7, 7m.t.., 00 tz00,, \ W.) ) e%,t, c.: 0 0: 00 0,... cl CD c cs, cp ri,...,. P. el: ed e:,a pal..,," i-.. rizi : W rn ct) rn ci) cip cf) cf) 0-, t: t // 00 CD 0 rf N U0 QD C-. 00 CD 0 ri N C0 7 kn oocno ri Ce) cti /0 00 CD CD MCDCDMCD0DCD0000 CD C) C) ri ri ri ri ri ri ri ri r- NNNNNNNNNN ri ri ri riririr-iriri t. Z.. 0 k ti -i

224 verket 95/96 z 0.0AI -utqsv.utix Jareaquao sjadvlistesuaral. 0AJcT tamj, aareaquao uocru sq 0.0Are.. -0I0q 0AIDTILL uo rs'eqs -0 JO raqsli uq. "-A 09.TCE 0.0.0SJOJTIOJ9I0J,.laTexuatearvw 8 CY. 0 CD C.. GO CD 0 r- C\I -: cð C- 00 Cn r-i VD, h ' 7ti 7tf 7ti.CD T-Irir-,r- ImIco IN It- I IC Ico Icol,ticq I N :. L%- in cq LO C 7.i 00, 'di I 00 II ICI I IIlNI oo LO co : I CD 0 I kr D () CT) NI N 00 CY) kr) INN CD 0L00 L' 0 CD cd 00 C\ C LO I I I I I I I I I I I cti I r-y- I ir-, I I I r-i 0 LO CV CD VD 00 N O ructaqsauarq. cti in co. C.- dcluuojaiol.'uliv 00 ICJ CD N CD CD c.0 00 ' 00 I 0 C- 00 CD LO I 0 C- U) I 00 I C- C- C- 0) IN ' N LO C')C- c.0 7tI I cti 0 0 7t N cti 0 C- 00 IIII II : C\ 00 C.0 C 0 r-i C:7) 00 ' CD CÐ CD 0.0TS9A -suitiqami I I I I 00 I 0 ) I I c7) I r-i I LO IIICIILOI I uojotal.slirl aoa 7-00 i I 0C0 Ir-fc.0N N0lr-f I uojaiol. -slla o - uuoctre JO Lff II NNN ICDI r- ri N in C.0 I I r-i I ' I CI r-i 0 LO 0j90UOU -uociv JOd JoruJwoo -Teu0.V, I IIII CY I I II IIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIII I N I uojaiaq.ureaatoq..0j dd'buojoi0j, ddvti-ttrq ajpure 0 0.0AT DISILIOrd I I I I I I r-i r-i Ir-I I I 00 I, I l NI IIIIIIIII xp o xs asilow I I,z. I I I l ; CI) CI).. a) a) a) a) a) a) a) a) () a) a) () a) PO PO rci '0 it 7 rzi it rt-. re rd It/ it a) ().0),-z 0) 0) 0) () 0o 0).0) cl) () co () 7:.0 0k cl.) _ "Ci 'CI C, PCS rc rz-. rcs rd it "C$ r0 rci rci ' rci 0,-, $. &.,... $.., ;... s iv ;- k ;-. - ;...,..., p., F.. 0 0'.0t0. 0 0= P. (.0k,...P P (.,,,A. (. (. (. r (. (. (.,,,. cp.. CI). CI) :I CL).. -- CI) 6, CL) ()... ) G) 0.). CL) 0 CD.0).0)..., ;... I:g et MI "CI 0 rt:$ I. 'CI ) rci It r') rc, T., rri 'CI 'CI ) kg gcngggbag O 0,t'000 0 gtrd Et'0 0,0.,0=000', it, ; 0),t, -c$ 0 : -, :,cq 7..0 p.: co. et: in Q ri,-- rn -di sc.',-,::$ 7 l' ir) ms - szi-ain 0- tco t z cti Eco tr-ic\i in.= r) Lc),-,,ti... co -8 co 7, ko t cn M A lal.. : : - CD (.: W +; j +.; ) &.;,:t.0 CÐ t- 00 (7) 0 T- N,cti In CD C., 00 CY) 0 r-i Cq C,J cti cti cti ' ` Zi. LO LOLO $LOCDN00 C C ininininlöinincococo

225 ,V V c.ð N 00 0) 0 N c.0 CÐ CÐ CD N N N N N c,o0,-co ir-i c- 0 C.0 V 0 N NNNN cn CZN co 85 verket 95/96 V N 00 C) 0 N CY V C.0 N 00 CZ 0 N CY N N N N L`.. 00 CX) GO GO 00 C) 0) 0) CZ co,- I Yo N co I co I 0 co N I 0 I 0 CD ',ti N 0 V 0 N ri,ii 0),-i C) ICC o07 oo CF) 0 cr) r-.7. oo oo yo cn c- C7 I CqICC) 7V 0') I C- Cq cn co cq ri C CA QD QD,V 00 CD C- ri 00 LO CD ri 0 Gi 7ti Cq C- ri ri CA QD t- 00 N C) N,t, d c0 C') 00 cl N Yo CÐ LC ',V CA CD C),i0N000q) CD 0 00 N Cr) N )Cq, C) 00 C- 00 CD t' 00 Cr) C:) (7) () a) a) CZ C C=> NN oo loo CD I t` ) CZ 0C 0 N N oo I co I ri 00 N ri ri,t liol` 00 in C- QD C- CA QD C- CD ri C- 00 CD I,ti IC I ri,v NI CI, CD CAIC I CD I I 00 CD U0 0 VO 0 ri N,Cf) dl C CD CA ri Cq,e tro CA QD C-CD QD ri NV ri N LO ri ri N N N N I I I Ill I lco I II cs) I I II I I II 00 oo I I I I co I I, I I I INI I I t-- I II,-,-i IN,- I INN I t-,--,--i IN I lo CD 00, CA C- 7 L'. LO ', 00 cn 'TV 00 N, CD 0),V Cq CA 00 ri 0 CA ',V CA 'II U0 7V C- C- 00 CD QD it0 I, N,t, a),t, N cn 0.. uo I CT 0),t, I 0 I I I I 00 I,r-i co ri,v I I i,t,i I ri I I!co.' II I I I y-i `ri N t I IN00, NOI I I I I ` N N 00 C\ ri N TV ri 0) C.0 00 ri ri 0) N N,V 7..00N 0 00 V ri 00 CF),VI N 'd, 00 0 ri 0,,t ri ',V,d, I I7- I I I I I I I IN co co I I I I I i I I i i i I I I I I I I I I IIIIIIIIIIIDI IIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I I I ri ri 00 I I,t, II III I III 7 I ri ri ri I I i I I IN I 00 I I I I I I I I I ICZ I I 0) I ICINT-,,:ti,-i co N,-,,-i,-,--,,-,-,00 C- in I r-i I r-i I r-i cf.) a til) W IT k W :.;. -j j j.. ij.;, +S -;. -.; j...a..c/i.c/i C/.) ). ). ).. C/. C/. C/.).). ) CL) l CI) CL) 0. rt-. Ti.C$ PC PC/ (.) CL) CD CI) CD CD Z Z Z Z () "C Ti Ti Pci "d ;-+ 7: ;.. F.. ; ; 0 0).0)CD.). 'ti rd 'ri PCS Pti CL) 0 :-0 0 "0g: rd s.0 000'0E0,,5, 0 : td, m: in 7, ri 75 cq.), CD Cf) Cf E- V) CI) a) cu cu a) u) * 7' a) 00,_.0 Ti.0 it PC () cu rci TO c.,) cu cp a) a) a) rd '0 CD CL). wiz 0 Z 'co a) O 0 0 rci ' PC, 'C ' rz-.$ ro 0 0.: ro cu z k i-i Ai ' ; i. ;-i 7::$ PO &. i-i E, jd 0 0$, ;- $. 0 0 E. : ti) ti)( '''' :ti, *.t6 t5 : :tviete pc k rt '- rc: 'ri rcs., a) a) no :$..-, 'ri... gi O = co 0 ti) 0, 0.,,7:7, P cs z 0 li 0. ) 0 0 = 0 eup zor,to,g 0,.,000,.,,,,,, cd.tied..- t;joe'coc9hz,-,,:iomcn 0 k N "Z N,Z,, c C\I '"' a? ed t:t., Z flio * 0 g cis i Ia *ca Eti' Eti' ;. rk --; --;... 'V CD CL) a) 0 rcs 'd.0 el cv cp cp nzi "ci k CV $ ;- : :.. Z g,go *oziomt-- t- 's g; Ne 0 0 Pk V C.0 N 00 0) 0 N 0,t. CD cð CÐ CD CD N N N N N CD N 00 0) 0 N CY " to t`. 00 0') 0 N 00 'di NNNNNOOGOGOOOGOCC) 00000)CZCZCZO) r- r-i CÐNOOCZO 0 ) C) CZ C) 0 0 riririnn

226 verket 95/96 alei.q/st -upsvutax Jareaquao saecifenstas jatel aquat.ici J0'0,00' =qv sq0.eajfe.i -90 9qAT uors'eqs -u0j0i0q.sita *qatinit G0.Ta ejenjoisjojuojoi0j, JogyredduaiwAT 86 CV Tti 0 CD N 00 (7) 0 N ti LO CD NNNNNNCVNNNNNCVN CV N cz IncOl N CD N.. CV r- C CnON,t t- (X) 0') 0 -- NNNCVNCINNCVN NNNNNNNNNNNNNNN CV 00 I MI(CINIIN 00 CD CD 0 in 00 I I I 000 -IN 00 c.c) 0) CV ti 00 CT) O 0 CI) cd r- N N (D CI 0E0, 0 LO CV 000 I I CV 0) CY) I N 00 0,, N,, CV N C'O 7 0 CD LO N 0 : NnqeeueÇ T0 0 - cldvuojoi0 OIly co r-,,t oo,t N r VD CM CD 0 I `Zti ri I C.- 0 I 0 7 oo 0 - IN, I IN ird 00 (7) OO. N N in 0 N `:t GJOISITOA -sutuqatul (DI, C7 Ni co u0jai0qsua Joa N I - CD I ri I I 0OLO toi I0I0 LOl 0 uojaio -st. 0 - uuocre uojaiaqquou -uocce Joa ri I.- 7- CD C- I ko, t-- LO -: I I I I I co I I, *- oo c,a aere.tqueo -qvuloqnv I I I I I u.ipjanc),t, I Lc" III uojaiequivaaial JO; CidVII0JOIOI, CDI II I I dcl'agn..mq oaram 0 0.0ATMISILI0rd I I I I I I I I I i I I I I xp 0 xs asaohi I, IN,, III0I ) ;.j -.; +-.) -. 0 o a). ;. 0/. 0/. cn. vl.. 0/),../ _.; ;... 0/...,_;. 0..., 7/ cd u' cp cu co c.). ci). 0/. c) co. rn a). 0i) ca rd cv 7: 7:5 7'.5 rd 7: r... n a) co rci cu 7: a) -p -cl) rci co cv a.) co co 7: 7:5 ;.... 7, ; (0) rt: cn 0 co a/ co.. a) 7:5.w 0 7:5 7: ' 7:5 7: rci ;., 0 0 "7: * 0 rcl 0 s -, a) rd k ;.-. ;.. : k ;... E.! rt:: Pci Z : ;,... rcs s. ;., rcl ot ;.0 0 0)0 0 ;., -', 0 ;- otit5 ;-,;.0 ;., $-. s -ig,;- ;.., 0 a.)&., cu cu. CL). (.) es. a) Ø) ).. 75 co cd 7:5..., rd '0'0 de rd co: *0m7:=0.0=0',,,,0 r6/ )'9 : rt-j c) I T:. Ti t);.. ":; ri rdc: '.%-i ct ct '0 '000 z a, zv 0e0t 0 '7,', t00 'Iccccie",00000.,5.0,, ,- rt ) ` ''. I ' cl co.0 0 itz :., 0 E '0 E f-6 c).7 co e c.,,:,,,..,7 z, i I d0, :CD,... g in : 00 7 Do.0 eu,,,,, co c.,; cq,, -ef g c, : : g ) E. - : tifa: I: ÇI.5 : 0 00 di If) CD L` 00C)00C0LO CD NNNNNNNNNNNNNNN N 00 Cn O 7 0 CD N 00 (7 O r- r- CV CV N CV N N CV N N N M NNNNNNNNCVNNNNNN

227 N di V CID IC.. 00 CD 0 N di In t''. 00 CD CD ri N di If) C.0 L'- 00 CY) CYD VD 'I',, di di,ts in In In In in ln LO In lf NNNNNCNINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,t in 0) I ri in I, in 0") in in I in I ri ri I a) I 0 I QD CI ri 00 IN. CC di Cq Cq 00 N liii iric 7) icy'd it. t it.00i` ti ic'd 00 i0 la) ÖC0000C\ in in v- CYJ 87 verket 95/96 CD MONCYD 0 CD C- 00 MON 0 CD C.C) C.0 cl) CS) CD CC) C.C) CC) N N N N N NNNNNNNNNNNNNNNN t". I. c\ ts-, r-i ICI N D 0 CS) 0 IN I Id, ',0)00 N N t- co 7 00 di 0 `II C I I I cq o) If) N N CY) ri Idi NNCD0 If N N VD 0 N cnn NI N,,-IINI,,,N `di 00 C\ CC) cti `di T- :t 00 I ri kr) ri If) N r- N di di di CD N CD r- U N 0 cd cq co C- CD, CD C) ri,, CD N oo c\illc\i,-i,,, Noo co ri.- CD C CD QD N 00 IC CIri, Ics:),0,c0INIO oo I I 00 7t IN I CD NI t- IINIC) oo m00),-7 7ti N,-,-,-c.0 cpcrzll I CNCI r If) 7.,i7 CJ colli I II, c\, N I,,,,,, IN, NIT-,, /- I- rilr,i, N 0 I00IIIIIIINIII I - QD I I ICI I Cq Cq - I cl) ;i --;. --;.;. -; --;. Ul r: ; ; --; +.; --;.j - ;. C/ VI. +.;.. al... v). v). v) '. v) v).. v) --;. C/.,. VI., C/ pal.,.,. 0,.,. CD,. C/ CD... rc,.,..,.,:,.. CD Ti..,.. ro.,. 0. ed rd * "C$ rd rt.i CD.C.5. ).. r6).. z (). a).) CD CD CD rci a) 0. 0 cu 0 cl) 0 a) rci E " 0 () 0 r0. : Ti, : : rt:9 :... 7:$ 0,..,_:,-,,, t;.. 0, :. prg. - o,... 0 rd rtz it rc-.$ rrj it 0 Po = ;-+ z...,.,....,, cri,.. C ue.., co, 0.,..., c) PA - ft tds'cd, ;.) ; :- i-i ; 0 rn a). a.) -,. a) - ro. a) 0):0)0) a) C) F..., bl) Ct 6ḅ rg : rlj). 7 C). li ":'. Pri : 0.) 0 'CI tic,., 'CI z 7: befi ck "CI,c, m 'CS CI) O 7 w...i CW 0.. g.. =rti) t^d 0 : a) w ;., cpro el el A, 0 t, w 0 v, 0 : 0 w 0 m,. 0 7: 0,z ' t)j--i u) i-.,?m 0 = 0.'-' = o c. - El-.,.. 0,Eo cd oio 0 erwo=g).fia,. =.E. lz #, o t,. r, ii cnl E C\i E ed cz) FLP EN :N C \I.. ri ti 00 L... el = V.,..i,..' z z 0...,. cd cn O s. C) ei..in t-, ci co 0 N.wc\l.),, el CD ed 7 t: ' e W ọ... Z g;7 7, cf, cr, el, c;, c;', E. titi :t.i : : : : E - C \I `di 0 C.0 00 CZ CD 7-I C9,t If) CS) N 00 CD N in CD C CY) VD CY"J VD 7, ` `di `t7 `di `di In in ln LCD If) If) NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 5 0) CD /- Cq V/ C ") CD C9 7t V0 CD CD CD CD CD CD CD CDCDNNN NN Cq Cq Cq Cq Cq Cq Cq Cq Cq C, Cq

228 verket 95/96 onqiat -un.smiu -px Jere.) VIGO sjecirestosuaieg. eqvarad u -rj, aoreawoo uocre Sq.0.0AJV. 'OM 9AullITLL uorgels -uojajai.sua 'IDITT 0- aitci ajoipoqs0j0j0 [0,I; Jal.vavddvauvjAi in C- 00 CY) C- NC- N N - I N - 00 I I I I I I I 00 N I I 0 oo C) C C\- 88 O 0000 I C) CY) 00 iluctaq.sauorq ITI. dcivuojeig Uliv C- CD 0) 00 ejoistan -surui..stni -ILL di 7- uojetaqslua co uojaiol. -S o -- uuocre JO a N uojajaqq.uou -TIOCCB.0a aareaiugo -U0nli uoja -marbaoial..0. dcbuojoigi ddretj -n -q otpu o OJOATflISUJO ÇJ - I r-i I I I I I xp o xs osaow I I cd CÐ C.- 00 CA C- C- C- C- NNNNC 0000

229 89 verket 95/96

230 verket 95/96 Nr. Fylke 90 Tabell. Trafikk, inntekter Takserte telegrammer Avsendte Ankomne Samlet antall Til Til Fra Fra telegramekspedisjoner innlandet utlandet innlandet utlandet Oslo Østfold fylke : Byene Landstasjonene Akershus fylke : Byene Landstasjonene edmark fylke : 6 Byene Landstasjonene Opland fylke : 8 Byene Landstasjonene Buskerud fylke : 0 Byene Landstasjonene Vestfold fylke : Byene Landstasjonene Telemark fylke : Byene Landstasjonene Aust-Agder fylke : 6 Byene Landstasjonene Vest-Agder fylke : 8 Byene Landstasjonene Rogaland fylke : 0 Byene Landstasjonene ordaland fylke : Landstasjonene Bergen Sogn og Fjordane fylke : Byene Landstasjonene More og Romsdal fylke : 6 Byene Landstasjonene Sør-Trøndelag fylke : 8 Byene Landstasjonene Nord-Trøndelag fylke : 0 Byene Landstasjonene Nordland fylke : Byene Landstasjonene Troms fylke : ; Byene ;5 Landstasjonene Finnmark fylke : 6 Byene Landstasjonene Svalbard og Isfjord Radio byene landstasjonene Ialt

231 og utgifter innen hvert fylke. Takserte rikstelefonsamtaler 9 verket 95/96 Til innlandet Utgående Til utlandet Fra innlandet Inngående Fra utlandet Samlet antall rikstelefonekspedisjoner Inntekter Utgifter Nr I , , , , ,6 0 08, , 59 9, , , , , , , , , ,5 6 70, , , , 65 0, ,0 68 5, , 7 57, , , ,6 9 07, , , ,95 885, , , ,9 8 5, , , ,85 99, ,9 8 08, ,9 06 6, I ,9 8, , 5 90, ,7 6 5, , , , , ,9 95 0, , , ,09 75, , , , , , , ,8 9 70, ,5 7 96, , , ,58 68, , , ,9 8 0, , ,

232 verket 9 95/96 Tabell 5. Oversikt over trafikken på endel viktigere rikstelefonforbindelser efter belastningsstatistikk optatt i løpet av budgettåret Nr. Forbindelse Sam taletid min. Gj.snittlig antall pr. dag Perioder Samtaler CD..,5,5 0 cc cc o C- o 7- cdr o 7- ocd,t5' rci,n Ventetid kl. 9- Gj. snitt. min. Maks. min. Nr. 65,86 Oslo-London 9, Berlin 0 0 5,9 66,8, amburg 0 -Kjøbenhavn ,5 57,77,8 6 76,56 57,87 9, Göteborg -Karlstad -Malmo -Stockholm -Orebro , 6,70 8, ,5 68,8 0, ,6 5,7, ,5 69,79 0, ,56 68,9, Oslo-Drøbak 80 86» -Nesodden » -Fredrikstad » -alden Jessheim » -Eidsvoll » -Gardermoen » -Kløfta » -Minnesund » -Skarnes » -Vormsund 0 9» -Kongsvinger » -Kirkenær » -Fetsund » -Skedsmo » -Sørumsand 0 8 6» -Moss » -Mysen » -Askim » -Spydeberg » -Røyken » -Aros Røyken » -Sarpsborg » -Rakkestad » -Son » -Tomter 0 5 6» -Vestby » -As » -Sørkedalen » -akadal » -Nordre Nittedal » -Søre Nittedal 60 5 Oslo-Aurdal 5 8» -Elverum » -Fagernes Gjøvik » -Brandbu » -Gran » -Lunner » -Ostre Toten » -amar » -Brumunddal » -Ringsaker » -Lillehammer , 0,, ,59 6,68 9, , 6,9, , 59,9,0 8 0,06 9,, ,5 55,99 6, , 8,, 5 6 0, 5,78, ,, ,8 7, , 5,9 5, ,8 60,, 5 5 0,7 66,0 5, ,0 0,50,70 0 8,89 5, , 50,9 5, 5,9 57,59, , 6,0 0, ,86 8,8 9, ,,9, , 0,0, ,09,99 0,8 8 0,5 56,76, ,5 55,97,6 5 0,08 7,6 9,98 6 9,, 5,0 0, ,08 8,09,77 8 7,56 0, , 0,9, ,66 8, ,60 7, ,5 6,6 8, 5 9 0,9 69, 7,8 59 0,95 6, 5,7 5 6,68 6,67, , 56,05 0, ,9 5,7, ,9 55,8, , 6,9 0, , 66,, ,8 65,00 9, ,9 70,5, ,9 6,59,

233 9 verket 95/96 Tabell 5. (Forts.) Oversikt over trafikken på endel viktigere rikstelefonforbindelser efter belastningsstatistikk optatt i løpet av budgettåret Nr. Forbindelse Sam taletid min. Gj.snittlig antall pr. dag Perioder Samtaler cd ' Ventetid kl. 9- Gj. snitt. min. Maks. min. Nr. 5 Oslo-Otta 0 55» -Rena ,7 70,87 9, 65,97 8, Oslo-Drammen ,6 57» -okksund Eiker ,8 58» -Vikesund , 59» -Amot Modum olmestrand ,6 6» -orten , 6» -ønefoss ,58 6 -Jevnaker Kongsberg , 65» -Larvik ,60 66» -Sandefjord 0 7 7, 67» -Svelvik » -Filtvet 0 5 0, 69» -Tønsberg ,96 5,6 9, 9,,0 9,5 9,98 8,75,07 59,8,0 5,5,86 56,,0 5, 9,7 58,08,66 6,88,7 55,5,69,8 9,95 9,6 8,98 57,8, Oslo-Arendal ,5 7» -Brevik ,0 7» -Kragerø ,89 7 >> -Kristiansand ,56 7» -Notodden ,6 75» -Porsgrunn ,6 76» -Rjukan Skien , 6,6 5,97 8, 9,8 67,9,08 78,6,9 5,,0 59,66, 5,9 0,0 5, 9, Oslo-augesund 0 9 0,69 79» -Stavanger ,7 7,,56 78, 9, Oslo-Bergen ,8 8» -Voss ,6 8,6 6,66 7,7, Oslo-Kristiansund ,58 8» -Molde 5 6 0, 8» -Alesund ,8 77,6,70 70,8,6 7,9, Oslo-Trondheim, Tromso og Finnmark ,5 86 Oslo-Fauske ,7 87 Oslo-Narvik ,67 88 Fredrikstad-Kirkeøy ,6 89 -Vest. Onsøy alden Moss , 9 -Sarpsborg alden-aremark 0 8 9» -Moss » -Sarpsborg » -Ørje Moss-Sarpsborg » -Son , 99» -orten ,09 00» -Tønsberg , 79,7,6 85,65, 9,8 7, 6,6 8,9 9,80 0,98 9,70 9,8 6,6 9,65 7,0 6,9,69,0,98 5,57,9 0,0 5,,8,9 9, 0,7 9,5,5 5,87,55 7,

234 verket 9 95/96 Tabell 5. (Forts.) Oversikt over trafikken på endel viktigere rikstefonforbindelser efter belastningsstatistikk optatt i løpet av budgettåret Sam Nr. Forbindelse taletid min. Gj.snittlig antall pr. dag Perioder Samtaler p T. g WI) F.E7: Ventetid kl. 9- Gi. snitt. min. Maks. min. Nr. 0 Mysen-Askim 0» -Spydeberg 0» -Trøgstad 0» -Orje 05» -Sarpsborg 06» -Rakkestad , 9,66,85 6, 5,6,6 6, 9, 0,7 0,06 5 9,9 0, 8, Sarpsborg-Rakkestad.. 08» -Skjeberg 09 Ski-As 0 Elverum-amar >> -Rena Fagernes-Gjøvik Gjøvik-Brandbu» -Raufoss 5» -Ostre Toten 6» -amar 7» -Lillehammer 8» -Biri 9 amar-lillehammer I ,07 0,9 0,60,5,56 8,67 5,05 0 Lillehammer-Follebu ,6 5 -Ringebu. -Tretten... -Vinstra. -Biri -Otta ,5 0,7, 7,66,8 7,7 7, 0 7,89 8, ,, 6 9,96 7, 7,98,9 0,0, 6 8,8 5, 7,,9 8 7,,5 0,7 I 7,6 I I 0,6,66,86 6, 6,0 7, 8,7,6 5,8 7, Drammen-okksund Eiker 7 -olmestrand 8 -orten 9 -ønefoss.. 0 -Kongsberg. -Sandefjord. -Tønsberg ,5 0,8 0, 0,6 9,5 6, 9, 6,5,76 7,08 6,9 8,66,79 5,57 7,08 5,59,8 7,7,5 -Skien , Mjøndalen-okksund Eiker 0 I 7,5 I,9 I 6 5 okksund Eiker-Amot Modum 0 7 9,6 I 5, Kongsberg I ,8 7, 6 7 olmestrand-orten Tønsberg ,9 8,7 5,6 8, ,99 9 orten-sandefjord , 9,59 0» -Tønsberg ,9 8,

235 95 verket 95/96 Tabell 5. (Forts.) Oversikt over trafikken på endel viktigere rikstelefonforbindelser efter belastningsstatistikk optatt i løpet av budgettåret Nr. Forbindelse Sam taletid min. Gj.snittlig antall pr. dag Pen. oder Samtaler o > g cd tc), ---!..,`- '-if g --=, - ' 0 g cp 'T' c) d f)5) tt ^, "cil ill. 'E-:, cd cd > -.I..' - 0 ci) + ci, bp fr,-.e -, 0 7-.a..7 <h) Ventetid kl. 9- G. 'i snitt. -.-iiiii- Maks. min. cl cd "`' ca,: fan p, := ;-. c7:.`, + E.6 cu'i Kongsberg-Notodden 0 7 -,8 9, » -Skien ,0,5 5,59-6 Larvik-Sandefjord ,7 5,5 0 09»-Tønsberg ,85 9,89 5 5» -Porsgrunn ,9 5, » -Skien ,09 7, Sandefjord-Tønsberg ,7 9,5 9, » -Skien 0 5 0,9 7,5 7, » -Stokke , 9, Tønsberg-Stokke ,07,8 7, » -Skien ,7 9, 5 5 Arendal-Grimstad , 7,55, » -Kristiansand ,7 69,80, » -Risør ,7, » -Skien , 56,57 9, » -Tvedestrand ,9, 8, Brevik-Langesund ,,0-0 5' 58» -Porsgrunn ,7 5, » -Skien ,0, Ç 60 Farsund-Lyngdal ,9 6,8-0 6C 6» -Kristiansand ,50 59,6, Grimstad-Kristiansand ,59 0, Kragerø-Skien ,59, Risør ,08, Kristiansand-Lillesand , 9,0 6, » -Mandal 0 8 0, 59,85 9,99 6 6E 67» -Skien ,89 58,7, 'i 68» -Flekkefjord ,9 6,7, » -Stavanger ,8 6,09, _ 70» -Bergen 5 5 0, 78,0, C 7 Langesund-Skien , 9,9, Mandal-Flekkefjord 5 5 0, 0,, Notodden-Skien ,06 6, 5, Porsgrunn-Skien ,9 6, Risør-Tvedestrand ,6, Seljord-Skien ,6 6, E 77 Skien-Bø Telemark ,, » -Gvary ,09, » -Ulefoss ,69 5, Ç, Nr.

236 verket 96 95/96 Tabell 5. (Forts.) Oversikt over trafikken på endel viktigere rikstelefonforbindelser efter belastningsstatistikk optatt i løpet av budgettåret Nr. Forbindelse Sam taletid min. Gj.snittlig antall pr. dag Perioder Samtaler o cc d Ventetid kl. 9- Gi. snitt. min. Maks. min. Nr. 80 Egersund-Flekkefjord ,7 8 >> -Stavanger ,66 65,65 8,6 5,85 0, Nærbø-Stavanger ,8, I 8 8 Flekkefjord-Stavanger ,0 5,85 I 7, augesund-kopervik ,7 85» -Skudneshavn ,8 86 -Sand Ryfylke » -Stavanger ,6 88» -Stord ,50 89» -Olen >> -Bergen ,6, 7,6 7,,09 69,96 0,56 55,6 7,95 5,99 7,9 7,7 6,6 69,79 9, Kopervik-Skudeneshavn » -Stavanger Sand Ryfylke-Stavanger Sandnes-Stavanger ,7 95 Sauda-Stavanger Skudeneshavn-Stavanger Bryne-Stavanger ,,9, 5,97 8,6 5 5,75 8, ,7 6, 0,9 8,6 7 6,6 6, 7 5,07 0, Kleppe Jæren-Stavanger , 0,, Stavanger-Stord , 00» -Bergen 0 7 8,,6 9, 68, 9, Stord-Fitjar ,68 0» -Bergen ,9, 8,09 5,8, Bergen-Blomvågen Fjell , 05» -osanger » -Lindås » -Steinsland Sund , 08»-Torangsvåg ,8 09» -Dalsøyra ,9 0» -Florø ,67» -Flekke Sunnfjord ,6» -erøysundet ,8» -Balestrand 60 6» -Norheimsund ,0 5 -Odda ,5 6» -Voss , 7 -Måløy 60 9, 8 -Stryn 0 5 0,8 9»-Ålesund 0 6,85 0, 9,8 9,89,09,9 0,07 5,59 0, 0,,78,90 9,8 5,8 0,7 68,0,0 60,, 56,76,75 60,9 8,8 5, 9,8 59, 6, 55,96 9,0 66,08,5 6,97 6,9 79,6 9, Florø-Bremanger ,8» -Førde Sundfjord ,09,59 69,9,

237 97 verket 95/96 Tabell 5 (Forts.) Oversikt over trafikken på endel viktigere telefonforbindelser efter belastningsstatistikk optatt i løpet av budgettåret Nr. Forbindelse Samtaletid min. Gj.snittlig antall pr. dag Perioder Sam- cd taler cp Ventetid kl. 9- Gi. snitt. min. Maks. min. Nr. Florø-Askvoll» -Måløy , 57,9 6,89 7,06 7, Lærdal-Sogndal Sogn , 69,85, Gurskøy-Volda 6» -Ålesund ,0 59 0,96 68,5 6,6 6,, Kristiansund-Molde >>-Tingvoll.. 9 -Ålesund.. 0 -Trondheim I 0, ,08 0, 58,87 58,5 8,0 56,6,58 7,08, 8, Molde-Riksfjord» -Ålesund» -Åndalsnes» -Trondheim , 6 0, ,6 5,5 75,57 55,7 6,0 0,55,59 9,59, Måløy-Stryn 6» -Ålesund ,77 59, 59,6 5,98 9, Sjøholt-Ålesund ,07 59,85 0, Stranda-Ålesund 0 0,9 66,06 5, Sykkylven-Ålesund ,5 6,65 9, Stryn-Ålesund 60 0, 77,6 5,0 0 Volda-Ålesund , 9 58,85 0, Orstavik-Ålesund , 0,7 5 0 Ålesund-Brandal» -Åndalsnes. 5» -Trondheim , ,75 57,9 75,,, 0, Fillan-Trondheim ,5,55 I 6 7 Flatval-Trondheim ,86 6, 0,58 0 I Levanger-Skogn 0» -Verdal 0» -Steinkjer... 60» -Trondheim ,,6 0,68 59,8 60,6 0,56 5,0 0,6 8, Verdal-Steinkjer 60» -Trondheim ,76 56,78 8,8 5, Namsos-Rørvik 60 -Store Val 60 -Trondheim , , 6,86 50,06 65,,60 0,58 6, I Ophaug-Trondheim ,,6 5 I I 57

238 verket 95/96 Tabell 5. (Forts.) Oversikt over trafikken på endel viktigere rikstelefonforbindelser efter belastningsstatistikk optatt i løpet av budgettiiret Nr. Forbindelse Samtaletid min. Gj.snittlig antall pr. dag 98 Perioder Samtaler CD ci) cp T'),D *RI u) Ventetid kl. 9- Gi. snitt. min. Maks. min. 0) cc bs 7 " 0 d cq 6,. Nr. 58 Steinkjer-Beitstad ,09 59» -Snåsa » -Sparbu » -Trondheim ,55,80 5, 8,7 6,9 5,0,8 9, 5, Stjørdal-Trondheim 70 5 I 59,5 0,5 8 I 6 6 Stoksund-Trondheim ,79,5 09 I 6 6 Trondheim-ommelvik ,0 65 -Støren Bodø ,99 5,98,77 6,06 5,77 7,9 0, Brønnøysund 0 5, 68 -Fauske ,65 69 >> Sandnessjøen. 60, 70 -Narvik ,6 7 -Tromsø ,88 7, 78,6 68,6 87, 8,,5 0,6 7, 5,6 8, Bodø-Fauske ,6 7 -Mo Rana , 7 -Rognan , 75 -Narvik , 76 -Svolvær , 7,89,5 5,9 6,70 5, 7,6,9 7,0,09, Fauske-Mo Rana ,95 78» -Narvik 7 7, 79» -Svolvær ,9 59,87 68, 80,0,66 5,89 5, Mo Rana-Mosjøen ,76 8 -Sandnessjøen ,87 5,07 5,9 8,95, Mosjøen-Laksfors » -Sandnessjøen ,7 56,5 7,5, 5, ,5 Andenes-Sortland ,57 76,9, Balstad-Svolvær ,97 9, Gibostad-Moen Målselv ,5 87» -Tromso , 6,7 50,68,89, arstad-borkenes ,5 89» -Narvik ,0 90» -Sortland 8 0, 9 -Tromso 0 6,07 50,9 6,6 9,68 56,66 8,89,86 6,7 5, Kabelvåg-Svolvær ,8 6,87 6,8 9 9 Lyngseidet-Tromsø ,68 0,7 5, Lødingen-Narvik ,9 59,7 0, Melbo-Sortland ,66 96» -Stokmarknes , 6,7 5,0,6,

239 99 verket 95/96 Tabell 5. (Forts.) Oversikt over trafikken på endel viktigere rikstelefonforbindelser efter belastningsstatistikk optatt i løpet av budgettåret Nr. Forbindelse Sam taletid min. Gj.snittlig antall pr. dag Perioder Samtaler,7 G) cp o 0. 0 c;-) -5 -cr> -d.'r7n rri > E-I cd Ventetid kl. 9- Gj. snitt. min. Maks. min. Nr. 97 I Moen Målselv-Tromsø ,7 8,98 8, I 09 I Narvik-Sortland ,0 77,9» -Svolvær ,98 77,8» -Tromso ,5 67,0» -Alta 80 56,06 86,9 Sortland-Sigerfjord ,50 55,5» -Stokmarknes ,6, Tromsø-Alta , 6,97 Alta-ammerfest 0 7 5,5 59,0» -onningsvåg ,86 8,75» -Vardø ,7 8,75 Berlevåg-Vardø 95 05,9,9 7, , , ,85 0 0, , , , , 06, , , 09 Vadsø-Alta 0 5 8, 6, » -onningsvåg 0 6,88 5,5,07 5 0» -Kirkenes ,7 8, 0 5 7» -Kistrand ,9 7,,89 7 -Lebesby , 6,0 0, Vardø 80 59,07 5,5 7,

240 verket 95/ PnctsRIP. vd weljsqp. -n Jo 8 fs-, *T.psofaiosa -Eite --,- s unqueuuoctu AV uoulurestrj, aautulopuata aisba uojaial -quouuogy I I i I I I I I I I I r-i CD In In 00 CD ` ri 00 CNI C\ g, : ci 0-,--i- N- a co- c\i- N's r--,--- IC) CY) Cs),i,-i N co 00 NN a) Cz C\ r- C- C\ 0) In CÐ CÐ ri N r-i CY). cd C. C) 0 r- r- r-fr- r-i y-innn [III! 0 i CY)-C C.6 06 C \isn'scq uojatal.slipa oo S.- o (X) C\ C- 0) CD.0 in 0 00 ri eti CY) N N 00 g 00 NNc.000fJON ) NCY)0)00 If) C N N 0 If) N eti In CD CD 00 C) N C) N r-i 0 c.ð CD CD NNNNNNNNNN c.0 CD N r-i,,t N CD N C) CD N eti 00 0 CD. I I I C-7 If)- 00- CÐ- CD- a 7ti C.: / CD- C CD- C- M 0 T p Via CD S- r- ri C... 0) c.0 0) V/ 0) 7t CC, 00 ri ri lf)cðcðc)ncðmniidc) CT) ' In In N g N 0 t- C ) 0) 0) 0) 0 0 : -TS ti 0 paarei, aaluxedite -quouuociv cð c.d 00 Gq 00 cr.) co 00 co 0 N co N co co C.- in o0 C, co cx) t- N 0.s.s,..s () (7) cs:> cs, C7 0. CC) CCD 0) 0 00 r-i N. N 0) 00 7 In 00 r-k ao co 0 0 c) (7) di 00 co di 0 in ri C.Ð r- CÐ CY) N f If) 0) LO c:7) ct) c:7) () C) N 7t cr) 0 C-. 0 C- C- cr.) c.0 L' 0 N crd 7ti r-inckodir-00comonna) r-f r-f 00 ` If) 0 CD CD 0 in r- N 0 0) co -di 0 CT) CP co r-i C) 7 0) CD N C\ 7 00 ri 7t IC) C.. C ) 0) 0 CÐ C- C- C. 00 C. I ;.- g C. ;- (7) 0 in CYD cej 7 r-i CT) CID r- CÐ r-i r-i N i c.6 C5)- - )- eti-c \IT C, CD IN GO di C.- di r-i C.0 7ti 00 CY) CY) 7ti c.0 O (7) N 7t In In CÐ CD C.0 ' in 7 If) CÐ CD C.0 N N N N 0) N If) r-. N N r-i r- CD CY) I CY)- CY)-0- Ca- N C.-- r (5 -a 00-0) If) 0 CD If/ 0 NMONN If) en. 00 If) C'I0000NCC)NIO CDIC)C CIOI c.ð 0 in CD N N ri In N 00 C:7) r-i N 7 0 /0 CS0 N In in CÐ CC) 7 r-i If) N r- N If) r-i 00 CC CD eti If) 0 r-i c.ð 0 ri N OON 00C000'etiNCÐ 000)7t0eti 0 C)0)0CYDNNNOONNO)0C) C )- 0)- CD CD- 0)- C Ccis cn- 06 oo- o6 CD ce c\i' c\i oo cq M If) 00 CI) kn 00 c.0 ico 00 r-i r-i CY'J VD C) In in 0 - N di CD in IC- ICD CD 0 CD CM 0 N N 00 (7) cz N N VD 7ti di CY) 0) CY). If) In NN 00C) C CY). ` C- r-i cn 7ri cq c- o oo o oo csd 00 ri C) 00 CY) CD NNC 0) If) N 00 ri C- CÐ If) C- N 0 N CY) C- 0) 00 0 C.. C.. 0 CY) CY) N CY) CD CY) 00 0) N CD CY) et( If) 00 0 N cti C- CT) C\ 7t N N N ) 0) 0) 0) 0) C) fl fl (n tti) bo cc t: rn bl r CI) 0 rc:$ (.(F: C) cc fl cc bl rn bo hc f"-v cc rn bl 0.F -p C//.00fSBS - -redquad.0v Trel.tre q.oiures ouare uojoiaqmpvi 0 -slit u0j0esitj 0 0nyu. `-re. -aieq. ciulox CÐ 0 N CY) CÐ C.0 C) T- rir-irir-ir-{000000ri CY) CY) CY) Ce) CY) CY) CY) C.,0 cn df.7 0 0) 0) r- IC) 00 CY) eti 7 'di If) If) If) VD VD N CY) C.0 N N 7ti 7 If) If/ If) LC) in in in In In In in In N CY) N CY) N N 0 0 CÐ CD 0 If) ' C) If) CY0 N If) N C NIONO)CY) In N 0000NOMNO)NCÐrilf)0. 0f/ION r-i r-i r-i N N C.Ð 0) 0 N N CY) In CD CD N N C:7" r-fr-innnnnnnnnnnnnnnn i IOON r-i o oo N. N CÐ 0 ri f) et( r- C.Ð r-i r- 0) N CY) VD 0 N r-i CY) C.- N CÐ C\ N N N ' CD 0 7 N 00 0 r-i N C\ N VD 7ti 7 In in CD CD C.- r-ir-ir-innnnnnnnnnnnnnn `.. CY) in.. 7t oo r-i cs) co co in oo oo 00, crj 0 IC) C- c.0 C- In L' CD CD CÐ CD CD CD CD CD N `.. C.. 00 ci 00) r"' a, it : g co a) co bl Lr) -; co, g fl'- ct: tulsita aim (ogre.' 0 afurt) -jw.atos, uojataq -.uouuociv 0 Cq co c.0 CVNCnN (7) co 0 In In cn C.Ð 7 0rJ `7 `zti,t,t 00 C-.0),- NNNr- r-i r-i r-i 0 C7 VD CD 00 CÐ ri 0 CID VD C- 0 CD c.0 N 00- In- C.: 00- In- 00- /-.'06 0.)- C5 CD- 0- N- CD- C\i- '- CD- 'i- C\I 0 00 CYD C- 0 7ti C.- 0) r- CD N CY) If) If) 00 0 r-i NNNN CY) CY) ell 'eti 7ti 7 ell di r-i N NN CY) ri If) CD If) IC) r- 00 7ti,t 00 C) u0jetaqsira 0 a a C.6 6 7t..C=7 r OCT 7--Cf)-tn.' (XT If )- 000 NO 0 I0 CÐNC)C)00,07.-I 000'] NCY) ririr-ir-irir-innnnnnnnnn p M N 00 If C.. eti 00 C7) hi r-i If) N If) `. CY) 7-- CS) N 7 0 (5) N 00 0 re.atoi, 8 E co- co- oó co-c\i' c5 a 06 cis 06 r-i r-i NNNN CY) CY) CY) VD i' p, (I) rd g g g tc CC bl bo bo C) 0 -) r-i r-i CD 0 r-i N CY) 00 0) 0 r-i N CY).CÐ 00r-iriNNNNNNNNNNMMC,0CYDCY)CY) C) 0) 0) CY) C) 0) 0) 0) 0) CD C) CT) 0) 0) 0) f) 00 C) 0000 C) L'- N.C W M 00 ' I I I I I I I I I I I I I I I OLOOIC)0)07--iN00. If)C.ÐN 000)O 0 CYZ rti 0 0 ri r- NNNNNNNNN N CY) CY) CY) CY) CY) C.7) 0) 0) 0) C) 0) C) 0) 0) 0) 0) 0) 0) C) 0) 0) C) Ct bo rcs

241 joejjiptivri S,-.' a5: cl- co- m- -- co- r-: c)- it- cxi,-i- lo- ir)- r-- N- a)- I I c6 cm- c\l- co- it6 te to- t: co- c5")- cr:-,x r.- cq r- r-,..- QD C-,0 ko CD t... Cq CD CD t- - 7.,r 7.,t -di 0,t CA CD,r CD a) in in - is..;-: G) (TasioAu ic) oo oo c) co oo oo r- C- 7 C) CD A CD. Il -aoa.aafun o, I I I I I I I I i,--- cy)- ir:,-i- r-i- cn- óotis c5- oo- I I i 00' G) -quauuocce,x r to. CD CI CD QD,N 0 - CA q) -,, CA 00 QD VD CD, r -,O CI u) POO..9Ily, a) N ri roi r-i r-i r-i r-i r CI CY/a, bo -, CZ 00,-..., a) tii) CD. o;., I I I I i i io6060)- ±-]) E CD.-0 0 M QD cn ir) CD a) a.) (orgal o -arum ju TaToj, 0 verket 95/96. CD VD CD C) C.- ri C) CD 00 VD 00 CZ, r a) CI CD.. W) CD 00 QD VD C- CD CD CD CD r r A, i.c. QD QD r" aid 0) 00 ri 00 7.I N C- c\icn kr) r- c) oo r- cq co r- c) co r- c) v-i,-- 00 c0 C- 0,co- (pt.' E cc-. douorgels c,. cr; a ir,- ci.,- 0,- a5,,6 06,:,:,,--,5- tz- cy c,;-,t,-- 0- c\i-,66. 0 jo rutt ive c) r-i 0, 00 CD too CID CÐ r-i CÐ 0 V/ C- c.0 0, CI C- N r-i 0 0 0, CÐ r-i C.O r-i 0,; ) r. r CA CA CA CA, 0 OD, CA O,, CD V/ C.. VD CD Cq C) VD oo PI0T0TIPaAg r CI 00 CA r r CD r cn oo oo r- r- ;- r- oo r- t- u) VD 7- r - r r tai a) 0 0 CD CA QD - 00 CD C- CA a) CD a) c5'. tiorsilis c,. t CD C.., too t-. CD a) C) 7 0..c.cc0-c7,-rz, N tlip, bo, -TuTulge o c) s--, 0 - CA CA CA r CD 7 7 0\ 0, , f 00 QD 70 VD u'd. 7 t t- r 0 C\ ,?,! CA CA C 00 CD, t CD QD 00 V/ C..,0 CD,ti CD 70 C. CD r-i QD 75F, uruefqoa r r.- CA 7 - QD CD QD QD V/ , 0/ 00,.t bn r r CA - - r - r - r r r /...r CA CD 00 'i0 CD QD 00 GO CA r 00, a) QD CD, t. 70 CC to. to. CA t-o t- CD to C.: C-- ri- N- ri- cl) N- C-- cð- CD- CD N- 0)- ri- 6,- t--- v)-.f-i- to-,-,-- cx)- II a)- o g- cqu..) N CD,, 0 CD a) C) 0 OD CD CD 00 CD CD CD CD QD 0 CD CD CS) pl,i, r pplutsjano OILUBS r q) r C.. CD CA,0 ' 00 CA QD 00 CD CA CD CD 00 0/ di qd ri r 0 - QD 00 CA QD a) r- CD CD CD Gil)) ) g g a) VD VD r 0 0/ CA C) CD t- QD, C.. CA - CD 00 V/,t 0 Gq CD CD CI QD VD g.cd uainuresul. o. C-- 0- C-- 0- y-i- C N- 00- cð- 00- N- r- 00- i-- 0- C-- ri- 00- r-ī 00- c0- c c0- cð- 70- c0- N f CZ V/ t 7 CI QD r t- CA cz oo lo 7 7 f CZ V/ 00 f 7 00 `,0.T r9rt Cq 00, 00 CD CD -.0 C - t- Co CI r-i cn r 00, a),j. 00 CD,S CD C.. CA.r) r r -. r- co co kr. CD 00 CD QD r r C- C.. Coo CD I..'0 Nic0c.000NNNNNNNNNNNNC. d g co r-i CD,J. CA CD C) CD C) r 00, 0 CA a) ci cz a) clresic:5-0. c)- co- V.5 t-- 0- C VD- kr)- co- Lc)- cz- r-i-,- r-- ci C-- N- oo lo- c.0-0)- C-- ri- C is CD- CD- : '8 uatuurestu CD ;-, 00 0\ r, CD r cn r- r- co CD 0/ 00 CD, 0, t-o CA 0/ CD CD 00 CD CD CD 7 op, rt VD 00 CD CD CD QD C VD 00 CD C) ri - CD CD, CD bp r r CA 0 00 CA QD r-i CD 7. CA 0/ CA r CI CA CA r r r CA 00g - ) 00.rgl S-: r 0 in,,t QD r too 7 t.. QD,S CD, C0 C.. 00 t. CD C. CA OD 0 CA 00 r Cq CCF hod CD. g? C) I C5 O.' CS s M.. GO.' C:: T C). 0. s rs' C i f...' f r 06 '' C. 5. VS' C\I- r-^ ci oo- co- iris.5' co- (7)- Ci r-i- C).' CYi 7 lliansaoa --7 :-' M r - 00 Co t. QD 00 CD CA CA r-i CD 00 C.. QD 0, CD 00-0/ - P r 00 C''' It... N. l'. r- 0,F C.O C.. 00 OD OD r-.-ir- 7-r r.r- d r- CD CA 00 CD OD CD r t. QD 0 C. 00 r > uojoio cd c5n- c6n- in- cetecei'oo- c6n- c5c6c.ic5cd- cn- c.fo- óce " '. cn CD a) CD 0 C. t- r-, N a) cv QD / UD QD t- c g bo -uauuociv bp T'ai) r qd OD 00 CD QD QD a) V/ 7 0, f C) 00 t 0/ - r CA, cn CD CD CD r r-i - CA CA CA CA 0 0/ 00, f r-i r r.- r - - r, -a 0)0 CZ DD C) 0/ - QD Cn N Cn 00 - DO 0 CA - P,-- 0. I I I i I I i CD- C D.' t-- r-i- 0- r; -,-,- C 0- r -I.' - OD- r -I-.' 0 0' C..- r CD- 0- f/- 0.).. QD uojaial.sra to. r CD 00 di CD a) cq co oo,,,,... VD 00 t- CD 00 CA 0 '.' CD QD CD CI CA QD, D CD CA CA 7 r... CD CA QD al) 0,- r 00 QD 00 cn (D CD CD CD C) r-i - r - r r r r CA bla ',..- r. - r 7-7- r - r r - :8,ti 00, CA CZ 00 /, CD, q) CD 0/ 00 r t CD 00 QD 0 - CD 00 O. 0- C Y i 0- t-.- cd - 06 Vi If i 6 N- 06 v -I- 6' CD- 7- i C OD.' CD. to- t--.' C.0- C D-,-. 0- C 0- - g CD ;. 0 CA r QD CD CD t 0/, - 00 r CD CA CD CD CD 0 CD CA 00 cn a) c) oo C... r CA CD CD 00 q) C- 7 CZ, 00 V/ 7 CD CD CD, QD 0 CD CA t-. CD CD CD C)t r - r r CA QD CD CD rool CD CD r CD GO t- C- t- 0 0 QD ia r r roof r-i r-i r-i ai) Pi CD N N CD N DO C,,0 CD C) CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Cfr rb 0 I I I I N 7ti N cð- C N-c.6-0- cð- cð- 7.- ai. 'Ill'e'uuoci I o CD t CD C- - CD, CD r CD t.,0 0,. I s., 'CJ0IG)9 c:, r CD / 00 CD CA C. V/ NI, qd CD 7 r r 00 CI ' `-' al'esi'mf Or' -icd 70 0 CD - 7 Cq r D OD CD CD QD CD C- CA 00 r 0/ 00, ;.., o r-i,r r- cq,t cp QD C- GO VD VD 70 cr.j..t ', Fi io T'l cq cq C9 00 o co ri ri N ri ri rf ri ri ri ri ri r-i ri 7- ri ri ri ri l< a 00 C0 QD 00 CD 7 CD C- c0 00 CD CD V0 7 ri QD 7 0, (' uur o.n) c) -p CI C7, C, N- CD- N- 0)- cð- CD- 00- cð-,- vis 0)- N- N- N- C-- CC)- C CD- 0- N-,TIBS'.Sid o,-.i CA CID CD GO CD - 7- CA CA CA, / C / r C) CA.U. n CA CA CA CA CA CI CI CA I-Yr 0 ') 0 0 to. QD CA CD CA 0 CD CD 00 CD r 7 Cq t Cq t 0/ 00 0 CD rci,-,_- _, IIIIIIIN-,,- co- ic)- cd-,f co- in- Lc)- a)- r-f - L' -- t CT - co- o- o- c,- oo- (7)- N- '.US'Ilp.Sfp 0 o r-, CD DO CA CD CA r- a), QD, CD CA CD 00 CD NI 0 `) F_'.-Luauui c),..,,t CA r-i CD GO - CA C:., CD - r-i CA CI t t-, - 00 g CD - CA ' CD r-i r r CA NI g 7- r r-i - 7- r 7- - r. r r 7- r - - r ri.s CD od E, 0/ C... Co. 0 CD CD CA C. - r qd QD 0 t- r 00 CD C.. C.. 00 QD r r C5-C.0 (. U.0 'sab) o ir)- cp- co- co- co- c\f cri c)- In- co- co-,-i- io- co- c5 ap- m- co- in-,-7 co- oo- vi o-,ii-,-i- a)- co-,-- ul, Jeux ureaapi. c, cq VD QD 70 ri I-- Cq N VD 00 7 r QD r CD CD 0 t CA CA GO N t, t *I0,--, - NI 0, CD CA CD CD CD 00 cn cn CD CD CD 00 C- a) lo ir), lo 0 cn,-, rd - r 00C" CA r -.- r r... r r - r r I g o 00) t-o t-. cn CD 00, 0, CD r, t t- C-o, 0 rt. a0tuurea0aq. o N 00 - C -- C CD- C-- 0- CD- Cn- n- co- co- cq- cl- CD CD- cð- r - I- C I- C C 0- C0-, C D- 0 i o - quaulli CD C) QD C GO C..,I r C) CA DO CD Co. CD QD CD 7ti CD t'. D CD Cq CD - 00, CD 00 C 00, CA r - 00 QD 0 0 / r CD CD CD y... P: NI 00, / 00 CA CA CA CV CA NI N CI N CI CA CCC C0OCCN00C)0 IOCC 00 -r-icinnnnnnnnnc0000c0 0 c.0)l9-- LgF009 C?&D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I c VD c) In a) CC N 00 0)0 T OO OD 0) 0) 0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0) CT) CD CT) CD CD CS) CD CD CD CD CD 0) r - r-

242 verket 0 95/96 Tabell 7. Sammenlignende oversikt for firet 9 Opgavene omfatter såvel Nr. Land Flateinnhold Innbyggerantall Antall telegrafforbindelser Antall rikstelefonforbindelser.- forbindelsenes lengde Telegramekspederende stasjoner Telefoncentralstasjoner 000 km. 000 Albania Belgia Bulgaria Danmark 6 ') ) Danzig Estland Finnland Frankrike Færøyane ellas Irske Fristat Island Italia 0 6 Jugoslavia Latvia Litauen Luxembourg Nederland Norge Polen Portugal Romania Sovjet-Samveldet Spania Storbritannia Sveits Sverige Tsjekkoslovakia Tyrkia Tyskland Ungarn Østerrike Egypt Syd-Afrikanske Union De Forente Stater, Amerika Mexico Argentina Chile Britisk India Nederlandsk India China Japan Australske Forbund New Zealand ) Færøyane er tatt med her. J

243 over telegraf- og telefonverket i forskjellige land. statenes som private anlegg. 0 verket 95/96 Takserte telegrammer I Takserte rikstelefonsamtaler Lokaltelefonsamtaler Innenlandske Utenlandske (ays. og ank.) Transitt Innenlandske Utenlandske (ays. og ank.) Takst minutter Transitt Takstminutter Telefonabonnentapparater Nr ) )66 7 ) ) Korrep. for Færøyane er tatt med her.

244 verket 0 95/96 ANLE665APITAL (Pr. jai 9 b/ev ardeggskapikilen nedsirreve/ med 0-.. R56,,09) Millioner kroner 00 /90 MO /50 /,0 /0 /0 // r. / / I" = Pr. 0 juni a/.9/9 /90 95 /90 /9/ /9 /9 9, /95.96 Tilegraf OR/Yu/de/on DAboafiemile/efon Ofasie eleadomme I Radio 6

245 /NNTETER, /7-6/PTER 06 OVERSKUDD 8UD6ET/7?ENE /9 /// - /9 5/6 05 verket 95/96 (Fro /jab' /9/ er renier ay hapilo/en tall med Sgl/Yerie) Millioner Al-aner 6 lanfekier //gifiger Overskudd f 0 /8 /6 /9 / / PO /95 /9g, 9g /gi; /9g /9B /9B /9ii t/9ig /9g 9,

246 verket 95/96 Millioner kroner /8 /6 /9 / / III 06 inntexter i r, a i is liainue Pi FIPIIII '0' A A A ' A da / iingagiligure g N il J=6 ge 5 /MEN NIIIMINVIII/WIMINN I i 0 N. 'd / Ti. MIVÄMIMIIIIKIIINS I VII/0/0/ Mi P il l 5imr im il nummommoani im IN maw Imilocm oil 0 Inoimmommon oil II limmommum mil il mom it Immoil NE munimmit ill,. mom ti mg mo st gig am o Min, III Mr Illl MIMI.... MPEMEIMINI!MI a- -= = A/ E k -, home= lummom - = mismarial :5.... =... _- iiii iiii i..., - M mow ma.. 9/Z /. 9 if /9 5 if /9 k' /9 /.9 / gig /9. kkgrof Ofiihs/e/efon Aboaneafrdefon for-shale/e inalehier

247 07 verket 95/96 TELEGRAMORRESPONDANSEN -vsendie innen/analsae telegram/ner MI//loner ----Avsendle og ankomne vien/andsae klegrammer e/6.ra/rimer,,, / ,, / 0 9 \ \. /8 \ \\ 7 r /. 6 N., 5 'N 'N r- /i 9 /9 9.9 /9 /9 /9 /9 /9 9 /9 /9 9 /9

248 verket 08 95/ UT- 06 /NNMENDE /TENL/INDSME RIMSTELEFONS/INTLER ' ' /9S 9g /9i.5 /9ii /955.9SI 9B /.9g 9. /9A /95 /9V /9:g /9 //iemer sornialer /5.0 U7-6E/YDE TAMSERTE /NNENLANDSIrE R/IfSTELEFONSAMTALER /i5 /V.0 /,5 /.0 / 5 /,0 /ZS /9i /9R, /.9g /9; /.9i; /.95 /97 /9 /9:, /9M /.9g

249 09 verket 95/96 /80NNENTTELEFONAPPRTEI? Ved Telegrolverlfeis ohormenfonlegy Ved,oriva/e ohonnerilan/egg 77/rnyllet Telegrolverkeis riksidefonslasioner / /5000 /0000.-" 5000 /9/ /96 98 /90 /9 /9 /96 /98 /90 /9 /9 '.96

250 ,,. verket 95/96 0 L/A.7ERUTER 06 TRÅDLENGDE i/omelet- 5500, Wegrait A'boanent/e/efon - Riksfeefoa Linierukr P 7500 /5000 p /500 P /0000 p io I I _.,...../ '' /75000 /5000 I /500 I /0000 I 7500 / /. f / / i /,...,,/....s,...i'...' I ,.A.= : 77, :.-Z-. -*.-.,,.-., - -,--e-.-' " figoaa/.9n /9/6 /9/8 /90 /9 /9 /96 /98 /90 /9 /99 /96

251 Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Rekke IX. Trykt 96 (forts. suite) : Nr. 78. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 9. (Rapport sur Vetat sanitaire et medical.) 79. Norges jernbaner 9-5. (Chemins de jer norvegiens.) 80. Skolevesenets tilstand 9-. (Instruction publique.) 8. Norges kommunale finanser 9-. (Finances des communes.) 8. verket 9-5. (Telegraphes et telephones de l'état.) 8. Folkemengdens bevegelse 9. (Mouvement de la population.) 8. Kriminalstatistikk 9 og 9. (Statistique de la criminalite pour les annees 9 et 9.) 85. Sjømannstrygden 9. Fiskertrygden 9. (Assurances de l'état contre les accidents des marine. Assurances de l'état contre les accidents des marine pecheurs.) 86. Norges handel 95. (Commerce.) 87. Fagskolestatistikk 99/0-9/ og 9/-9/5. (Rco les profession -net/s.) 88. Norges fiskerier 9. (Grandes peches ntaritimes.) 89. Norges postverk 95. (Statistique postale.) 90. Industriarbeidertrygden 9. (Assurances de l'état contre les accidents du travail.) 9. Fengselsstyrets årbok (Annuaire de l'administration generate - des prisons.) - 9. Det civile veterinærvesen 9. (Service vetérinaire civil.) 9. Norges private aktiebanker og sparebanker 95. (Statistique des banques privees par actions et des caisses d'epargne pour l'annee 95.) Folkemengdens bevegelse 9. (Mouvement de la population.) Norges bergverksdrift 95. (Mines et usines.) Landbruksareal og husdyrhold 96. Representativ telling. (Superlicies agricoles et elevage du betail de l'annee 986. Recensement representatif.) Rekruttering 9 og 9. (Recrutement.) Meieribruket i Norge 95. (L'industrie laitiere de la Norvege 95.) Norges kommunale finanser 9/5. (Finances des communes.) Forsikringsselskaper 95. (Societés d'assurances.) Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 9. (Rapport sur I' etat sanitaire et medical.) Syketrygden 95. (Assurance-maladie de l' Etat.) Trykt 97: Nr. 0. Sinnssykeasylenes virksomhet 95. (Statistique des hospices d'alienes.) 0. Norges jernbaner (Chemins de jer norvegiens.) 05. Norges industri 95. (Statistique industrielle de la Norvege.) 06. Skolevesenets tilstand 9-5. (Instruction publique.) 07. Stortingsvalget 96. (glections en 96 pour le «Storting».) 08. Norges fiskerier 95. (Grandes peches maritimes.) 09. verket (Telegraphes et telephones de l' Etat.)

252 Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt følgende verker: Statistisk Arbok for Norge, siste årgang 96. (Annuaire statistigue de la Norttge.) Statistisk-økonomisk oversikt over Aret 96. (Apercu de la situation économigue en 96.) Statistiske meddelelser. Trykkes månedsvis. (Bulletin menswel du Bureau Central de Statistigue.) Månedsopgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedsvis. (Bulletin mensuel du commerce exterieur.) Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk m. v desember 90. Kristiania 889, 9 og 9. (Catalogue de la Statistigue officielle.) Statistiske Oversigter 9. Kristiania 9. Statistiske Oversikter 96. Oslo 96. (Résumé retrospectif 9 et 96.) Alle verker er til salgs hos. Aschehoug & Co., Oslo. Av følgende årganger av c Statistisk Arbok a og «Norges andel» er Byråets beholdning meget knapp, hvorfor man vilde være takknemlig for It få overlatt enkelte eksemplarer: Statistisk Arbok 9-96, 99, 90, og 9. Norges handel 9-95, 9 og april 97. Trykk J. Chr. Gunder 5en

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt 97: Nr. 0. Sinnssykeasylenes virksomhet 95. (Statistique des hospices d'aliénés.) 04. Norges jernbaner 95-6.

Detaljer

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8..0:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf i t,,,,:', v. '' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 99 Statistique des telégraphes et des téléphones de I'Etat de Norvege pour l'annee

Detaljer

NORGES TELEGRAFVESEN

NORGES TELEGRAFVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 60. NORGES TELEGRAFVESEN 99-90 (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 99-90) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série N r. 0 se omslaget på verker trykt i året 96. Trykt 97: (Statistique de l'office national d'assurance. Norges Brandkasse

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège série VII.) Trykt 94: Nr: 0. Fengselsstyrelsens årbok 90. (Annuaire de l'administration generate des prisons 90.) -. Folketellingen

Detaljer

NORGES TELEGRAFVESEN

NORGES TELEGRAFVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII.. NORGES TELEGRAFVESEN 95-96 (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 95 à 96) Utgitt av TELEGRAFSTYRET OSLO I KOMMISJON

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 9. Nr.. Jordbruksstatistikk 99. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.). Meieribruket

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekkje X. Prenta 94: Nr.. Bureising med statsstøtte 92-36. Telling pr. 20. juni 938. (Colonisation en Norvège subventionnée

Detaljer

TELEGRAFVERKET NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID

TELEGRAFVERKET NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. TELEGRAFVERKET 94943 Statistique des télégraphes et des téléphones de l'etat de Norvège pour l'année financière 94943 GJEVE UT AV DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 7. Forsikringsselskaper 9. (Sociétés d'assurances.) 7. Norges handel 9. (Commerce.) 7. Kommunenes

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Innhald. Table des matières. B. Tabellar vedkomande Telegrafverkets drift 1939-1940. B. Tableaux de l'exploitation des Télégraphes 1939-1940

Innhald. Table des matières. B. Tabellar vedkomande Telegrafverkets drift 1939-1940. B. Tableaux de l'exploitation des Télégraphes 1939-1940 Innhald. A. Melding for budsjettåret 99-90 Side I. Organisasjon Inntekter og utgifter 6 Kapitalen til verket IV. Nye anlegg V. Samanlikning av driftsresultata for dei seinare budsjettåra VI. Trafikken

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette.

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette. Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-15/99 Deres ref Vår ref Dato 99/251 C RRo 22.12.1999 29(5) 5,1*$98%58.7(%(9,/*1,1*(57,/ 3RVWHUPHGVWLNNRUGHWNDQRYHUI UHV For overføring av ubrukte

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 1 1. Resultatregnskap 2016 Tabell 1. 1.1. Resultatregnskap NFS Resultatregnskap NFS med fond Budsjett 2016

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

1921-19 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1921 à 1922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET.

1921-19 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1921 à 1922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 2. NORGES TELEGRAFVESEN 92-9 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 92 à 922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET. KRISTIANIA.

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Helga Therese Tilley Tajet og Ole Einar Tveito (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) SAMMENDRAG Referansetemperatur for 49 flyplasser i Norge er blitt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 1. Resultatregnskap 2016 1.1. Resultatregnskap NFS Tabell 1. Resultatregnskap NFS inkl fond. Budsjett 2016

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K OSLO 1968 TELEG RAFSTYRE.T

TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K OSLO 1968 TELEG RAFSTYRE.T TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K 967 TELEG RAFSTYRE.T OSLO 968 TELEGRAFVERKET STATISTISK ÅRBOK 967 TELEGRAFSTYRET OSLO 968 FORORD I denne utgåva av «Statistisk årbok for Telegrafverket» er den tidlegare

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2003 om årsavslutning av 2003 regnskapet, pkt 3.4 om overføring av ubrukte bevilgninger.

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2003 om årsavslutning av 2003 regnskapet, pkt 3.4 om overføring av ubrukte bevilgninger. Rundskriv Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-1/2004 04/212 TS/sin 26.1.2004 OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING TIL 2004 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002

OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002 Samtlige departementer og Statsministerens kontor Rundskriv R-2/2002 Deres ref Vår ref Dato 02/411 C TS 29.01.2002 OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

R-1/ /4236 TS/ISa

R-1/ /4236 TS/ISa Rundskriv Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-1/2005 04/4236 TS/ISa 27.01.2005 OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING TIL 2005 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. orges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la orvège, série VII.) Trykt 1922: r. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformyncieriene 1917 og

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002 Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002 2005/EØS/16/21 av 27. februar 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Posten Norge konsern. Resultat per 1. halvår 2015

Posten Norge konsern. Resultat per 1. halvår 2015 Posten Norge konsern Resultat per 1. halvår 2015 1 Agenda 1.halvår 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/2203-26.04.2017 Delårsregnskap for 1. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Institusjonene

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 89 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

SÆRBESTEMMELSER FOR TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN

SÆRBESTEMMELSER FOR TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN SÆRBESTEMMELSER FOR TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN Gjeldende fra 29.10.2012 Sist endret i representantskapssak 12/2012 1/6 SÆRBESTEMMELSER FOR MOTTAK OG BEHANDLING

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014.

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2014 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti.

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Votering i sak nr. 5 Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Kap. Post Formål 732 Regionale helseforetak 72

Detaljer

Årsrapport: Del VI - årsregnskap

Årsrapport: Del VI - årsregnskap Årsrapport: Del VI - årsregnskap 26. Oktober 2015 Peer J. Jæger Agenda Formål med årsrapporten Årsregnskapet, del VI Forberedelse Uttak av rapportene i Agresso Gjennomgang av rapporten Oppsummering 2 Formål

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06 MARKED Tabellen nedenfor viser utvikling i tilførsel av atlantisk laks i hovedmarkedene per måned i tonn rund vekt. Tabellen inneholder foreløpige tall og kan derfor avvike fra tilsvarende tall i Kontali

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-2/ /236 C TS/GFE

Nr. Vår ref Dato R-2/ /236 C TS/GFE Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-2/2013 13/236 C TS/GFE 22.01.2013 Overføring av ubrukt bevilgning til 2013 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

// \\\\\\ /// Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Retningslinjer for avsetting av bundne rentemidler

// \\\\\\ /// Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Retningslinjer for avsetting av bundne rentemidler Landbruksdirektoratet \\ :anandoauodirekto. :Hua // \\\\\\ /// i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: 26.09.2016 16/38865-3 Vi viser til vårt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-2/ /5751 TS

Nr. Vår ref Dato R-2/ /5751 TS Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-2/2016 15/5751 TS 20.01.2016 Overføring av ubrukt bevilgning til 2016 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer