Nakke- og skuldersmerter mest om risikofaktorer og noe om tiltak. Samt noe om MÅMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nakke- og skuldersmerter mest om risikofaktorer og noe om tiltak. Samt noe om MÅMS"

Transkript

1 NFFs Fagdager aktivitet og arbeidsliv Nakke- og skuldersmerter mest om risikofaktorer og noe om tiltak. Samt noe om MÅMS Domus Athletica 7. juni 2011, kl Bo Veiersted, overlege, dr.med. Statens arbeidsmiljøinstitutt Mob

2 % Forekomst: (Ganske eller svært plaget) Levekårsundersøkelsene SSB, NOA, 2010

3 Mulige årsaker: Nakke- og skuldersmerter: Organisatoriske / psykososiale arbeidsf orhold Høye krav, lav kontroll, lav sosial støtte (Walker-Bone 2003 mfl) Støttende lederskap (Christensen 2010) Rolle konflikt (Christensen 2010) Mekaniske (fysiske) arbeidsf orhold Tungt arbeid Arbeid med armene hevet Ensidig gjentakelsesarbeid Vedvarende muskelbelastninger Individuelle faktorer, herunder arbeidsteknikk/trening Psykososiale og mekaniske forhold utenfor arbeid

4

5 Risiko for nakke- og skulderplager (spørreskjemabasert informasjon) Arbeid med hendene over skulderhøyde mer enn ½-1 time per dag gir økt risiko Men størst risiko med albue over skulderhøyde!

6 Men kan man si noe mer presist om risiko ved arbeid med armene hevet?

7 Andelen av arbeidsdagen med albue over skulderhøyde. 9 % Maler 3 % Bilmekaniker Frisør 5 % 2 % Maskinarbeider

8 Andelen av arbeidsdagen med albue over skulderhøyde for elektrikere: 9 % Ved kabeltrekking og armaturarbeid: 16%

9 Hva betyr disse prosenter? Tidligere studier har vist følgende: økt risiko for skuldersykdom ved mer enn ca 10% av arbeidstiden med albuene over skulderhøyde hos automobilarbeidere i USA* for hver 1% økning av arbeidstid med albuene over skulderhøyde f or maskinarbeidere, bilmekanikere og malere gir det 25% økt risiko f or skuldersykdom i et dansk studie!!** *Punnett L, et al. Shoulder disorders and postural stress in automobile assembly work Scand J Work Environ Health 2000; 26: **Svendsen SW et al. Work related shoulder disorders: quantitative exposure-response relations with reference to arm posture. Occup Environ Med, 2004;61:

10 Skulderbelastning blant frisører 38 kvinnelige frisører på gjennomsnitt 29 år (20-42) Intervensjonsstudie med 2 grupper med forskjellig grad av intervensjon Intervensjon gikk på bedring av arbeidsteknikk Deltakerne tilfeldig fordelt til respektive grupper Eksponering- og effektmål før og etter intervensjon hos begge grupper (enkel-blindet) Bruk av vinkelmåler for vurdering av armposisjon under arbeid (2,5 timers målinger) 10

11 Resultat, armposisjon Før intervensjon Task Elevation of right arm: Job Hairdressing Auxiliary Sector (% time) >30 45 (9) 51 X, Y (10) 38 X (11) >60 11 (4) 16 X (6) 6.1 X (3.7) > Y (1.4) 4.0 X, Y (3.0) 1.2 X, Y (1.0) Significant differences (p<0.05): X hairdressing vs. auxiliary task; Y right vs. left side. 11 Veiersted KB, Gould KS, Østerås N, Hansson GÅ. Effect of an intervention addressing working technique on the biomechanical load of the neck and shoulders among hairdressers. Applied Ergonomics, 2008; 39:

12 Intervensjon Råd til bedret arbeidsteknikk Five simple recommendations for reduction of shoulder workload: 1. Take a break as often as possible 2. Consciously attempt to relax your neck and shoulders 3. Reduce work with elevated arms as much as possible 4. Check your arm positions in the mirror while working 5. Use helping devices at hand, e.g. by adjusting the chair 12

13 Resultat, armposisjon Etter intervensjon Task Elevation of right arm: Job Hairdressing Auxiliary Sector (% time) >30 45 (9) 51 X, Y (10) 38 X (11) >60 11 (4) 16 X (6) 6.1 X (3.7) > Y (1.4) 4.0 X, Y (3.0) 1.2 X, Y (1.0) Significant differences (p<0.05): X hairdressing vs. auxiliary task; Y right vs. left side. Hairdressing, post-pre. Group Right upper arm elevation Merged I II II I Sector (% time) > ( ) 3.7 ( ) -2.1 ( ) -5.8 ( ) > ( ) 1.7 ( ) -3.1 (*) ( ) -4.9 * ( ) > (*) ( ) -0.1 ( ) -1.5 * ( ) -1.4 ( ) Effect of intervention: * p<0.05; (*) 0.05?p< Veiersted KB, Gould KS, Østerås N, Hansson GÅ. Effect of an intervention addressing working technique on the biomechanical load of the neck and shoulders among hairdressers. Applied Ergonomics, 2008; 39:

14 Konklusjoner armene hevet Arbeid med armene hevet øker risiko for skuldersykdom Malere og elektrikere jobber ca 8 % av arbeidstiden med albuene over skulderhøyde En reduksjon av denne belastning på 1% vil redusere risiko for skuldersykdom med ¼ Det kan nytte med enkle tiltak for bedre arbeidsteknikk!

15 Vedvarende muskelbelastning Kan man si noe om avbrekk?

16

17 17

18 Figure 3. SULMA SUstained Low-level Muscle Activity <5, seconds 20s-1min 1-2 min 2-4 min 4-8 min 8-10 min min > 20 min EMG ( V) 100 Static level 2.3 % max Rest level 0.5 % max SULMA-periods:20s 10s 10s 18 ~110s min

19 Neck pain after 1 year More short SULMA periods less pain More long SULMA periods - more pain 19

20 Konklusjoner vedvarende muskelbelastning: Vedvarende muskelaktivitet ved for eksempel ensidig gjentakelsesarbei d er relatert til plager Det ser ut til at korte avbrekk hver 4 (evt hver 8-10) min (evt bare av sekunders varighet) kan reduserer risiko for nakkeplager

21

22 Fem enkle øvelser med håndvekt ved nakkesmerter 1. Skulderløft 2. 1-armstrekk 3. Skuldertrekk 4. Skulder-bakside 5. Skulderabduksjon

23

24 Strikk øvelser ved nakke/skuldersmerter / videnskabelige%20artikler/videnskabelig%20artikel? publicationid=19584 Lateral Raise Stand on elastic. Hold elastic in both hands. Begin with arms at sides. Position palms forward. Keep elbows straight and Lift arms to shoulder level. Slowly lower and repeat.

25 - PROSJEKTET Mulige Årsaker til Muskel- og Skjelettplager En oppfølgingsundersøkelse av yrkesskoleelever inn i arbeidslivet

26 Mål med MÅMS Vurdere faktorer som virker helsefremmende og faktorer som øker risiko for muskel-skjelettplager hos f risør-, elektriker-, tegning form og farge- og media/kommunikasjons -elever på skolen og videre ut i arbeidslivet. Utvalgte helsefremmende faktorer (fysisk aktivitet, avspenningsevne, tro på egne mestringsevner (self-efficacy), motivasjon, andre psykososiale faktorer) Utvalgte kjente og mulige risikofaktorer som innhentes v.h.a. spørreskjema (psykososiale faktorer, livsstil, sosioøkonomisk bakgrunn, mm) og ved tekniske målinger (muskelaktivitet i nakken og armposisjon, herunder arbeid med armene hevet) Analysere om faktorene kan være prediktorer for helse og muskel- og skjelettplager videre i arbeidslivet 26

27 Bakgrunn Unge arbeidstakere Økt oppmerksomheten mot de unge arbeidstakerene i EU. European Agency for Safety and Health at Work satte i gang en kampanje som ble kalt Safe Start i Prosentandel år år år Aldergrupper Løfte i ubekvemme stillinger Arbeider med hendene løftet Levekårsundersøkelsen 2003

28 Deltagere Start: høst deltagere fra 13 videregående skoler i Oslo og omegn 420 deltakere (k=64%, m=36%) Frisørelever Elektrikerelever Formgivning/medier/ (n=167, k=98%, m=2%) (n=118, k=4%, m=96%) kommunikasjonelever (n=135, k=73%, m=27%)

29 Studie design Prospektiv kohort studie Prosjekt tidslinje: Yrkesskole Lærlingtid Arbeidsliv Gj.snitt. alder Data er ferdiginnsamlet, kvalitetssikret og behandl es nå

30 Objektive målinger Målinger ute på arbeidsplassen (våren 2007) - muskelaktivitet (EMG) - arbeid med armene hevet (inclinomet er) Spørreskjema (questionnaire) Q1-Q (N=43) 16 elektrikere, 16 frisører, 6 i annen jobb og 5 studenter

31 predicted neck and shoulder pain index (0-12) Q1 Q8 Q14 Questionnaire no. ( Q1-14 ) Low level (0-30%) Moderate level (31-50%) High level (51-100%) Neck and shoulder pain developm ent in groups of sustained trapezius muscle activity for male participants (n=17)

32 Master 1 a Hensikten med studien er å identifisere faktorer som ser ut til å bestemme egenvurdert helse hos unge som tar yrkesrettet utdanning, og se om disse faktorene endrer seg fra ungdomsti den og inn i tidlig voksenliv. (Masteroppgave Marit Reigstad) N=149 V a r ia b e l B as isu n d e rs ø k e l s en 3 å r s o p p f ø lg in g 6 å rs o p p f ø lg in g E g e n v u rd er t h e lse % (n ) G o d 7 3, 8 (11 0 ) 8 3, 2 (1 2 4 ) 7 8,1 (1 1 4 ) ( * ) D å r lig 26,2 (3 9) 1 6, 8 ( 2 5 ) 2 1, 9 (32 ) B M I % ( n ) U n d e r - /n o r m a l, < , 7 (12 6 ) 7 0, 4 ( 5 0 ) 58, 8 (5 7 )* * * O v e rv e k t ig/ f e d m e = ,3 (2 1) 2 9, 6 ( 2 1 ) 4 1, 2 (21 ) A lle h e lse p la g e r sa m le t N o e /m y e p la g e t 34,2 (5 1) 2 5, 0 ( 3 7 ) 2 2, 3 (3 3 )* Ik ke p la g e t 65,8 (9 8) 7 5, 0 (1 1 1 ) 7 7, 7 (1 1 5 ) S m e r t e r i m u s k le r / l e d d / h o d e % ( n ) N o e /m y e p la g e t 47,7 (7 1) 3 2, 4 ( 4 8 ) 35,8 (5 3) * * Ik ke p la g e t 52,3 (7 8) 6 7, 6 (1 0 0 ) 6 4, 2 (95 ) P sy k is ke p la ge r % (n ) N o e /m y e p la g e t 32,2 (4 8) 2 9, 7 ( 4 4 ) 2 7, 7 (4 1 ) ( * ) Ik ke p la g e t 6 7, 8 (10 1 ) 7 0, 3 (1 0 4 ) 7 2, 3 (1 0 7 ) M ag e s m e r t e r % ( n ) N o e /m y e p la g e t 41,2 (6 1) 2 6, 4 ( 3 9 ) 27,7 (4 1) * * Ik ke p la g e t 58,8 (8 7) 7 3, 6 (1 0 9 ) 7 2, 3 (1 0 7 ) A n d re p la ge r % (n )

33 Master 1 b Tabell 8. Multivariat logistisk regresjonsanalyse for hvert år der alle nevnte variabler inngår. Sammenligning av ikke så god / dårlig helse og god / svært god helse. Faktorer Basisundersøkelsen 3 års oppfølging 6 års oppfølging OR (KI) p-verdi OR (KI) p-verdi OR (KI) p-verdi Menn Kvinner 1,16 3,17 1,13 0,825 0,375 (0,32-4,16) (0,25-40,48) (0,34-3,73) Middels/god familieøkonomi Dårlig familieøkonomi 3,43 1,01 1,63 0,037 0,989 (1,08-10,93) (0,18-5,60) (0,49-5,45) Andre linjer Frisørlinje 1,69 4,07 1,27 0,352 0,066 (0,56-5,12) (0,91-18,17) (0,41-3,93) Smerter i muskler/ledd/hode Ikke plaget Noe/mye plaget 1,82 4,87 1,61 0,241 0,049 (0,67-4,93) (1,01-23,58) (0,49-5,33) Psykiske plager/tretthet Ikke plaget Noe/mye plaget 2,35 10,47 6,27 0,080 0,005 (0,90-6,10) (2,04-53,85) (1,91-20,61) 0,840 0,430 0,682 0,433 0,003

34 Master 2 a

35 Master 2 b

36 Master 2 c

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Sluttrapport Mars 2013 0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Hovedkonklusjoner... 2 3 Mål og målgruppe... 3 3.1 Hovedmål... 3

Detaljer

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser:

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Kunnskapsstatus 2008 Utredning for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet Avd for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser STAMI rapport Årg. 9, nr 22 (2008)

Detaljer

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø - et casestudie i Helse Bergen av Elisabet Nørvåg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

Nedbemanninger og omorganiseringer blant norske yrkesaktive har informasjon og medvirkning betydning for helse og trivsel?

Nedbemanninger og omorganiseringer blant norske yrkesaktive har informasjon og medvirkning betydning for helse og trivsel? Tom Sterud Nedbemanninger og omorganiseringer blant norske yrkesaktive har informasjon og medvirkning betydning for helse og trivsel? I denne landsomfattende undersøkelsen blant nærmere 10 000 yrkesaktive

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

Rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): Arbeidsforhold av betydning for helse

Rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): Arbeidsforhold av betydning for helse Rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): Arbeidsforhold av betydning for helse Rapport om internasjonal forskning på området arbeid og helse utarbeidet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Detaljer

Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge

Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge Rapport IS-2183 Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge Oppdaterte analyser basert på nye nasjonale anbefalinger i 2014 Publikasjonens tittel: Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i

Detaljer

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2011 FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 Sammendrag 7 English summary 13 1 INNLEDNING 20 1.1 Innledning 21 Nye og fremvoksende risikoforhold for

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 1 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Tom Sterud, Jan Olav Christensen,

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 2, 2014; 9: 152 159 doi:10.4220/sykepleienf.2014.0089 ORIGINALARTIKKEL > Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

Jorun Ramm. På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Jorun Ramm. På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Ny sjanse - varige resultater?

Ny sjanse - varige resultater? Rapporter Reports 17/2012 Anders Ekeland Ny sjanse - varige resultater? En vurdering av integreringstiltaket Ny sjanse Rapporter 17/2012 Anders Ekeland Ny sjanse - varige resultater? En vurdering av integreringstiltaket

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet»

Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet» Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet» Analysegrunnlag for artikkel i SSBs publikasjon «Utdanning 2011 veien til arbeidslivet» Liv Anne Støren

Detaljer

Liv og Røre metodebok, Ringerike kommune. Liv og Røre metodebok

Liv og Røre metodebok, Ringerike kommune. Liv og Røre metodebok Liv og Røre metodebok 1 Innledning Målet med denne metodeboken er å bidra med råd og veiledning til helsepersonell som ønsker å iverksette forebyggende tiltak for barn med overvekt eller fedme. Parallelt

Detaljer

Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt

Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt Tone Bråthen Master of Public Health MPH 2010:3 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Kunnskap

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

IS-1533Rapport. Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form hos 9- og 15-åringer

IS-1533Rapport. Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form hos 9- og 15-åringer IS-1533Rapport Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form hos 9- og 15-åringer Heftets tittel: Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging

Detaljer

Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt?

Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt? Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt? Av: Kjetil Frøyland, forsker/forskningsleder, Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (2014) Hva slags ny kunnskap om temaet

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer