Rapport: Strømmåling Hestholmen Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport: Strømmåling Hestholmen Ø"

Transkript

1 201 7 Rapport: Strømmåling Hestholmen Ø Lokalitet: Hestholmen Ø Dokumentnummer: SR Revisjon: 0

2 Rapporttittel: Strømmåling Hestholmen Ø Lokalitetsnavn: Lokalitetsnr.: Kommune: Fylke: Hestholmen Ø Kvitsøy Rogaland Oppdragsgiver: Organisasjonsnr.: Kontaktperson: Kundenr.: Grieg Seafood Rogaland Liv Marit Årseth Første utgivelse Dato første utgivelse: Forfatter: Kontrollert: Rev De Wet Karlsen Rev.: Dato for revisjon: Utført av: Kontrollert: Erstatter: Dokumentnr.: Prosjektnr.: Ordrenr.: Antall sider: SR MERKNADER Beskrivelse : Referanse : Akvasafe AS. Denne rapporten er utarbeidet av Akvasafe AS i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten skriftlige samtykke fra Akvasafe AS eller oppdragsgiveren. Akvasafe AS har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Akvasafe AS skriftlig har avtalt eller samtykket til. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Akvasafe AS eller oppdragsgiveren Bergen Epost: s. 1 38

3 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Metode Plassering av målerigg og beskrivelse av område Beskrivelse av rigg, instrumenter og dokumentasjon Målingens varighet og dyp Kontroll av data og kvalitetsvurdering Resultater Strømmålinge r Statistikk: 5 m dybde Statistikk: 15 m dybde Statistikk: Spredningsstrøm (48 m dybde) Statistikk: Bunnstrøm (63 m dybde) Vannutskifting og nullmålinger Tidevann og vind Ti devannsanalyse Sammenheng mellom strøm og vind Referanser Vedlegg Metodikk: Strø mhastighet Strømmålinger Tidsserier: strømfart og retning Tidsserier: dekomponert i østlig og nordlig retning Histogrammer Frekvensmatriser Vanntemperatur, trykk og instrument dybde Test og kalibrering Fjernet registreringer Instrumentspesifikasjoner Vinddata Interpolert tidsserier Bergen Epost: s. 2 38

4 1 Sammendrag Akvasafe AS har etter oppdrag fra Grieg Seafood Rogaland AS utført en strømmåling på lokaliteten Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune, Rogaland. Strømmålingen er utført for å tilfredsstille krav i etableringsforskriften (se f.eks. [1, 2] ) og former grunnlag for lokalitetsundersøkelse iht. krav i NS 9415:2009 [3]. Akvasafe AS er et akkreditert inspeksjonsorgan iht. N S - EN I SO/IEC 17020, NYTEK - forskriften og NS 9415:2009. Analyser og beskrivelse av strømmen ved andre dybder er ikke underlagt myndighetskrav om akkreditering. Tabell 1 : Generell opplysninger om strømmålinger. Dybde 5 m 15 m Spredning (48 m) Bunn (63 m) Koordinater breddegrad 59 03,456 'N 59 03,456 'N 59 03,456 'N 59 03,456 'N Koordinater lengdegrad ,827 'Ø ,827 'Ø ,827 'Ø ,827 'Ø Måleperiode start Måleperiode slutt Registreringsavbrudd Ingen Ingen Ingen Ingen Reell måleperiode [døgn] 48,8 48,8 48,8 48,8 Måleintervall [minutter] Antall målinger Dybde målested [m] ca. 67 ca. 67 ca. 67 ca. 67 Målerprinsipp Doppler (akustisk) Doppler (akustisk) Doppler (akustisk) Doppler (akustisk) Navn & modell på måler Aquadopp 0,6MHz Aquadopp 0,6MHz Aquadopp 2,0MHz Aquadopp 2,0MHz Måler ID/serienr. AQP8031 AQP8031 AQD6901 AQD7940 Tabell 2 : Oversikt over statistikk av strømmålinger. Dybde 5 m 15 m Spredning (48 m) Bunn (63 m) Gjennomsnittstrøm [cm/s] 22,1 17,8 12,1 10,6 Medianverdi [cm/s] 20,6 16,1 10,7 8,4 Standard avvik [cm/s] 13,5 11,4 7,5 7,6 Varians [cm 2 /s 2 ] 181,1 130,9 55,6 57,8 Maksimum strømfart [cm/s] 69,3 58,9 46,7 42,2 Minimum strømfart [cm/s] 0,1 0,1 0,1 0,1 Signifikant maksimum [cm/s] 37,8 31,2 20,6 19,7 Signifikant minimum [cm/s] 7,7 6,1 5,0 3,6 Vektormidlet fart [cm/s] 5,2 3,5 2,3 1,6 Vektormidlet retning [ ] Hoved strømretning (fluks) [ ] Retning maksimum strøm [ ] Målinger < 1 cm/s [%] 0,5 0,8 0,5 1,7 Gjennomsnitt temperatur [ C] 11,3 9, Bergen Epost: s. 3 38

5 2 Metode Strømmåling er utført på lokaliteten Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune, Rogaland i perioden Strømmålingen er utført for å tilfredsstille krav i etableringsforskriften (se f.eks. [1]) og former grunnlag for lokalitetsundersøkelse iht. krav i NS 9415:2009 [3]. Metodikk er i henhold til NS [4] og NS [5]. Riggen ble plassert ca. 170 m sør - sørøst fra eksisterende anleggs sørøstlig hjørne i et område tom for akvakultur installasjoner. Eksisterende anlegg anses å være på en tilstrekkelig avstand til ikke kunne ha påvirket målingenes hastighet eller retning. Rådata fra strømmålinger kontrolleres av Akvasafe AS. Der endringer og eventuelle re ttelser er utført eller nødvendig er dette nevnt i rapporten. Generell informasjon om strømmålingen er gitt i Tabell Plassering av målerigg og beskrivelse av områd e Lokaliteten ligger mellom Kvitsøy og Sandøya i Kvitsøyfjorden. Den er godt skjermet mot vest av Kvitsøy øygruppen; mot øst ligger Sandøya og mange holmer og skjær. Sektor mot nord - nordøst er åpen mot Bokn, mens sørlig til sør - sørvestlig sektor er ekspone rt for vind og bølger fra åpent hav. Bunnen er nokså flat og skråner sakte ned til under 100 meter mot nord. Dybder i lokalitetsområdet varierer fra meter. For å få representative strømdata ble s trømriggen tilnærmet plassert i midten av planlagt østlig bur - rekke, i den antatt mest strømutsatte delen av det planlagt utvidelsesområdet. GPS - koordinater til strømriggen var 59 03,456' N; ,827' Ø og d enne posisjonen er indikert i Figur 1, 2 og 3. Nåværende a nleggets senterpunkt er oppgitt som 59 03, 691 ' N; , 741 ' Ø i Fiskeridirektoratets akvakulturregister [6]. Dybden på lokaliteten er ca. 67 m. Figur 1 : Oversiktsbilde av lokaliteten. Strømmålerens posisjon er markert med en rød prikk [7] Bergen Epost: s. 4 38

6 Måleren er satt ut av personell fra Akvasafe AS. Riggen ble tatt opp av kundens ansatte og personell fra Akvasafe AS. Figur 2 : Anleggsområde. Plassering av strømriggen, indikert med rød prikk, i ht. flate av eksisterende anlegg er vist [7]. Figur 3 : Kartutsnitt med dybdekurver i målested et s område. Rigg posisjonen er markert med en rød prikk [7] Bergen Epost: s. 5 38

7 2.2 Beskrivelse av rigg, instrumenter og dokumentasjon Akvasafe AS satte ut en ( 1 ) rigg med en ( 1 ) profilmåler, typen «Aquadopp 0,6 MHz», og to (2) punktmålere, typen «Aquadopp 2,0MHz», på riggen. Leverandøren av måleren er Nortek AS og måleprinsippet er akus tisk registrering (Dopplermåler ). For beskrivelse av måleprinsippet henvises til kapittel 5 i leverandørs håndbok [8]. Målinger er utført etter NS [5] og krav i etableringsforskriften. Strømmålingene ble utført på en eksisterende lokalitet, i et areal der fremtidige utvidelse av anlegg planlegges. Riggen ble plassert ca. 170 m sør - sørøst fra eksisterende anleggs sørøstlig hjørne i et område tom t for akvakultur installasjoner. Instrumentet ble plassert slik at en får en representativ måling av strømmen i den antatt mest strømutsatte delen av planlagt utvidelses området. Riggen var utplassert ved en dybde av rundt 67 m og ble forankret med lodd og anker, tilsammen ca. 80 kg vekt. Skisse av strømriggen vises i Figur 4. Kalibreringen er utført hos leverandør, Nortek AS, ved lev ering av instrumentet. Akvasafe AS utførte vedlikehold, funksjonstester (kontroll av kompass, temperatur, tilt og ping) og skifte av batteri før utsett av instrumentet. Historikk over de tte lagres internt hos Akvasafe AS. Tekniske spesifikasjoner for strømmåleren er vist i vedlegg, kapittel Figur 4 : Skisse av strømmålerigg Bergen Epost: s. 6 38

8 2.3 Målingens varighet og dyp Det ble målt i 49 dager, fra Dette er iht. NS 9415:2009 [3] som krever kontinuerlige måling over en periode på minst en (1) måned for å få representative strømmålinger. Strømfart, strømretning, temperatur, trykk, dato og klokkeslett ble automatisk lagret for hvert 10. minutt. Dette tilfredsstiller standardens krav [3]. Målerdyp er satt iht. begrensinger for dyp opp gitt i Fiskeridirektoratets veileder for akvakultur søknad [1]. Hensikt er å kartlegge strøm i dybdene hvor nøter befinner seg og en posedybde av ca. 30 m tas for utgangspunkt. 2.4 Kontroll av data og kvalitetsvurdering Rå s trømdata fra måler med serienumre («head ID») AQP 8031, AQD 6901 og AQD 7940 ble brukt i denne rapporten (se Figur 4 over for posisjoner av må lere i riggen). Beregnete og plottete resul tate r i denne rapporten er generert fra rådataene. Disse er gene rert med analyseverktøy MATLAB, og dataene er kvalitetssikr et iht. anbefalinge ne fra instrumentets produsent. Akvasafe AS undersøkte rådata fra strømmålingene. Som innledende kontroll ble de åpnet i avlesningsprogram SeaReport (v1.1.8, ), som tilhører strømmåleren. Registrering rundt utsett og innsamling av utstyr ble fjernet automatisk av programvaren. SeaReport forkaster videre data dersom disse ligger utenfor forhåndsdefinerte grenseverdier. Data fjernes uten å gjøre endringer på rådatafil. Måleserien kan kontrolleres manuelt. Strømverdiene på ønskete dybder plukkes ut med hjelp av SeaReport, som genererer en oppsummering og oversiktsrapport. Disse r esultatene ble kontrollert med analyseverktøy, MATLAB. Dataene er kontrollert for mulige feilkilder (f.eks. støy fra båt, oppdrag av oppdretter og begroing). Det var ingen synlig begroing på måleren ved innsamling av riggen og det var ingen akvakultur eller andre installasjoner på målested i måleperioden som kunne hadde påvirket målinger og heller også ingen antydning i resultatene som tydet på at målinger må tte bli forkastet. Fire (4) registreringer ble fjernet manuelt fra datasett; se vedlegg, kapittel 5.2.7, for detaljer om dette. Resultatene som er tatt med i denne rapporten anses å være av god kvalitet og representerer forholdene på lokaliteten slik de faktisk var i den aktuelle perioden. Akvasafe AS konkluderer med at datakvaliteten tilfredsstiller kravene i NS9415:2009 [3], NS [4] og NS [5] Bergen Epost: s. 7 38

9 3 Resultater 3.1 Strømmålinger I det følgende er det utført en oppsummering av de viktigste statisti ske parameterne for strømmen ved 5 m, 15 m, 48 m og 63 m dyp. Tidsserier av strømfart, strømretning, strømkomponenter i øst/vest og nord/sør retninger, og histogrammer (frekvensfordelinger) basert på strømfart og - retning vises i vedlegget, kapittel 5.2. For utfyllende detaljer om metodikk henvises til vedlegget Statistikk: 5 m dybde Figur 5 viser strømrosen på 5 m dybde s om gir en konsis visuell oversikt. Prosentandel forekomst av strømmen i hvert av 16 sektorer, og hyppigst forekommende retninge r og - hastighete r kan avleses fra figuren. Figur 5 viser også maksimal og gjennomsnittshastighet i 15 - sektorer på en grafisk måte, mens Tabell 3 liste r antall målinger og maksimal strøm i de 8 hoved sektorene. Retningssektorer er sentrert rundt 0, 45,90, osv. Figur 5 : Rosediagram ved 5 m dyp med f ordeling i ulike retning sektorer; retninger i kompasset og styrke i farge. De grønne prikkene (øverst til høyre) indikerer de individuelle datapunktene. Strømmen på 5 m hadde en gjennomsnittsfart på 22,1 cm/s, som er den statistiske middelverdien for alle målingene i perioden Maksimal strømfart ble målt til 69,3 cm/s mot nord nord - nordøst (22 ). Ut ifra antall målinger går strømmen i måleperioden i hovedsak mot sør (3097 av 7024 brukte registreringer). Noen statistiske verdier for strømmen på 5 m er oppgitt i Tabell 4. For å beregne statistiske verdier øst -, vest -, nord -, og sørover ble strømmen vektoriell dekomponert; spesiel l hensyn ble tatt til retningskonvensjon (nautisk) Bergen Epost: s. 8 38

10 Tabell 3 : Antall målinger, maksimal strøm og vannutskifting i 8 hoved sektorer på 5 m dyp. Antall Maks. Retning Vannutskiftning Retning mot målinger [cm/s] maks. [ ] [m 3 /m 2 /d] [%] N: 337,5 022, , ,5 25,2 NØ: 022,5 067, , ,6 11,2 Ø: 067,5 112, , ,7 0,4 SØ: 112,5 157, , ,9 0,6 S: 157,5 202, , ,4 52,2 SV: 202,5 247, , ,3 7,9 V: 247,5 292, , ,1 0,9 NV: 292,5 337, , ,3 1,5 Alle retninger , ,8 100,0 Tabell 4 : Noen statistiske verdier av strømmen på 5 m. Alle Østover Vestover Nordover Sørover Middelverdi [cm/s] 22,1 6,7 5,6 19,4 21,5 Medianverdi [cm/s] 20,6 5,2 5,1 16,6 21,0 Standard avvik [cm/s] 13,5 5,6 3,7 14,3 13,1 Varians [cm 2 /s 2 ] 181,1 31,0 13,8 203,9 171,1 Maksimum [cm/s] 69,3 30,0 25,2 64,3 62,5 Minimum [cm/s] 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Signifikant maks. [cm/s] 37,8 13,3 9,9 36,6 36,4 Signifikant min. [cm/s] 7,7 1,4 1,8 4,8 7.0 Vektormidlet fart [cm/s] 5,2 Vektormidlet retning [ ] 187 Målinger < 1 cm/s [antall] 35.0 Målinger < 1 cm/s [%] 0, Bergen Epost: s. 9 38

11 3.1.2 Statistikk: 15 m dybde Figur 6 viser strømrosen på 15 m dybde som gir en konsis visuell oversikt. Prosentandel forekomst av strømmen i hvert av 16 sektorer, og hyppigst forekommende retninger og - hastigheter kan avleses fr a figuren. Figur 6 viser også maksimal og gjennomsnittshastighet i 15 - sektorer på en grafisk måte, mens Tabell 5 lister antall målinger og maksimal strøm i de 8 hoved sektorene. Retningssektorer er sentrert rundt 0, 45,90, osv. Figur 6 : Rosediagram ved 15 m dyp med f ordeling i ulike retning sektorer; retninger i kompasset og styrke i farge. De grønne prikkene (øverst til høyre) indikerer de individuelle datapunktene. Strømmen på 15 m hadde en gjennomsnittsfart på 17,8 cm/s, som er den statistiske middelverdien for alle målingene i perioden Maksimal strømfart ble målt til 58,9 cm/s mot nord (12 ). Ut ifra antall målinger går strømmen i måleperioden i hovedsak mot sør (3140 av 7024 brukte registreringer). Noen statistiske verdier for strømmen på 15 m er oppgitt i Tabell 6. For å beregne statistiske verdier øst -, vest -, nord -, og sørover ble strømmen vektoriell dekomponert; spesiell hensyn ble tatt til retningskonvensjon (nautisk) Bergen Epost: s

12 Tabell 5 : Antall målinger, maksimal strøm og vannutskifting i 8 hoved sektorer på 15 m dyp. Antall Maks. Retning Vannutskiftning Retning mot målinger [cm/s] maks. [ ] [m 3 /m 2 /d] [%] N: 337,5 022, , ,7 34,0 NØ: 022,5 067, , ,2 4,3 Ø: 067,5 112, , ,9 0,5 SØ: 112,5 157, , ,5 1,4 S: 157,5 202, , ,6 51,5 SV: 202,5 247, , ,2 6,5 V: 247,5 292, , ,7 0,7 NV: 292,5 337, , ,4 1,1 Alle retninger , ,2 100,0 Tabell 6 : Noen statistiske verdier av strømmen på 15 m. Alle Østover Vestover Nordover Sørover Middelverdi [cm/s] 17,8 3,8 4,1 16, Medianverdi [cm/s] 16,1 2,9 3, ,9 Standard avvik [cm/s] 11,4 3,3 3,1 12,9 10,8 Varians [cm 2 /s 2 ] 130,9 10,6 9,9 165,1 115,9 Maksimum [cm/s] 58,9 25,2 19,1 57,5 50,7 Minimum [cm/s] 0, Signifikant maks. [cm/s] 31,2 7,4 7,8 32,1 29,5 Signifikant min. [cm/s] 6,1 0,8 1, ,5 Vektormidlet fart [cm/s] 3,5 Vektormidlet retning [ ] 191 Målinger < 1 cm/s [antall] 58 Målinger < 1 cm/s [%] 0, Bergen Epost: s

13 3.1.3 Statistikk: Spredningsstrøm ( 48 m dybde) Figur 7 viser strømrosen av spredningsstrøm, ved 48 m dyp, som gir en konsis visuell oversikt. Prosentandel forekomst av strømmen i hvert av 16 sektorer, og hyppigst forekommende retninger og - hastigheter kan avleses fra figuren. Figur 7 viser også maksimal og gjennomsnittshastighet i 15 - sektorer på en grafisk måte, m ens Tabell 7 lister antall målinger og maksimal strøm i de 8 hoved sektorene. Retningssektorer er sentrert rundt 0, 45,90, osv. Figur 7 : Rosediagram av spredningsstrøm, ved 48 m dyp, med f ordeling i ulike retning sektorer; retninger i kompasset og styrke i farge. De grønne prikkene (øverst til høyre) indikerer de individuelle datapunktene. Spredningsstrømmen hadde en gjennomsnittsfart på 12,1 cm/s, som er den statistiske middelverdien for alle målingene i perioden Maksimal strømfart ble målt til 46,7 cm/s mot nord (11 ). Ut ifra antall målinger går strømmen i måleperioden i hovedsak mot sør (2528 av 7026 brukte regis treringer). Noen statistiske verdier for spredningstrøm på 48 m er oppgitt i Tabell 8. For å beregne statistiske verdier øst -, vest -, nord -, og sørover ble strømmen vektoriell dekomponert; spesiell hensyn ble tatt til retningskonvensjon (nautisk) Bergen Epost: s

14 Tabell 7 : Antall målinger, maksimal strøm og vannutskifting av spredningsstrøm (48 m dyp) i 8 hoved sektorer. Antall Maks. Retning Vannutskiftning Retning mot målinger [cm/s] maks. [ ] [m 3 /m 2 /d] [%] N: 337,5 022, , ,3 31,5 NØ: 022,5 067, , ,1 5,6 Ø: 067,5 112, , ,2 0,9 SØ: 112,5 157, , ,3 1,5 S: 157,5 202, , ,4 42,1 SV: 202,5 247, , ,5 14,6 V: 247,5 292, , ,8 1,3 NV: 292,5 337, , ,7 2,6 Alle retninger , ,4 100,0 Tabell 8 : Noen statistiske verdier av spredning strømmen ( 48 m ). Alle Østover Vestover Nordover Sørover Middelverdi [cm/s] 12,1 3,2 3,8 10,8 11,4 Medianverdi [cm/s] 10,7 2,5 3,4 8,7 10,8 Standard avvik [cm/s] 7,5 2,7 2,6 8,6 6,9 Varians [cm 2 /s 2 ] 55,6 7,4 7,0 73,8 47,4 Maksimum [cm/s] 46,7 14,9 15,8 46,1 37,6 Minimum [cm/s] 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 Signifikant maks. [cm/s] 20,6 6,3 6,9 20,6 19,2 Signifikant min. [cm/s] 5,0 0,7 1,2 3,1 4,1 Vektormidlet fart [cm/s] 2,3 Vektormidlet retning [ ] 208 Målinger < 1 cm/s [antall] 36 Målinger < 1 cm/s [%] 0, Bergen Epost: s

15 3.1.4 Statistikk: Bunnstrøm (63 m dybde) Figur 8 viser strømrosen av bunn strøm, ved 63 m dyp, som gir en konsis visuell oversikt. Prosentandel forekomst av strømmen i hvert av 16 sektorer, og hyppigst forekommende retninger og - hastigheter kan avleses fra figuren. Figur 8 viser også maksimal og gjennomsnittshastighet i 15 - sektorer på en grafisk måte, mens Tabell 9 lister antall målinger og maksimal strøm i de 8 hoved sektorene. Retningssektorer er sentrert rundt 0, 45,90, osv. Figur 8 : Rosediagram av bunnstrøm, ved 63 m dyp, med f ordeling i ulike retning sektorer; retninger i kompasset og styrke i farge. De grønne prikkene (øverst til høyre) indikerer de individuelle datapunktene. Bunnstrømmen hadde en gjennomsnittsfart på 10,6 cm/s, som er den statistiske middelverdien for alle målingene i perioden Maksimal strømfart ble målt til 42,2 cm/s mot nord (5 ). Ut ifra antall målinger går strømmen i måleperioden i hovedsak mot sør (1905 av 7026 brukte registre ringer). Noen statistiske verdier for bunn strøm på 63 m er oppgitt i Tabell 10. For å beregne statistiske verdier øst -, vest -, nord -, og sørover ble strømmen vektorie ll dekomponert; spesiell hensyn ble tatt til retningskonvensjon (nautisk) Bergen Epost: s

16 Tabell 9 : Antall målinger, maksimal strøm og vannutskifting av bunnstrøm (63 m dyp) i 8 hoved sektorer. Antall Maks. Retning Vannutskiftning Retning mot målinger [cm/s] maks. [ ] [m 3 /m 2 /d] [%] N: 337,5 022, , ,4 43,6 NØ: 022,5 067, , ,2 3,7 Ø: 067,5 112, , ,7 2,4 SØ: 112,5 157, , ,9 14,6 S: 157,5 202, , ,6 29,1 SV: 202,5 247, , ,0 1,8 V: 247,5 292, , ,1 0,9 NV: 292,5 337, , ,2 3,7 Alle retninger , ,9 100,0 Tabell 10 : Noen statistiske verdier av bunn strømmen ( 63 m ). Alle Østover Vestover Nordover Sørover Middelverdi [cm/s] 10,6 3,3 2,5 11,7 8,0 Medianverdi [cm/s] 8,4 2,9 2,0 9,6 6,5 Standard avvik [cm/s] 7,6 2,4 2,0 9,3 6,2 Varians [cm 2 /s 2 ] 57,8 5,7 3,9 86,0 38,3 Maksimum [cm/s] 42,2 13,9 12,6 42,1 36,9 Minimum [cm/s] 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 Signifikant maks. [cm/s] 19,7 6,0 4,8 22,9 15,4 Signifikant min. [cm/s] 3,6 0,9 0,6 2,3 2,1 Vektormidlet fart [cm/s] 1,6 Vektormidlet retning [ ] 61 Målinger < 1 cm/s [antall] 120 Målinger < 1 cm/s [%] 1, Bergen Epost: s

17 3.1.5 Vannutskifting og nullmålinger Vannutskiftning eller vannfluksen er mengden av vann som strømmer gjennom en kvadratmeters flate i løpet av e t bestemt tidsløp. Denne p arameteren og antall/andel nullmålinger oppgitt i Tabell 4, 6, 8 og 10 k reves av Mattilsynet [9]. Dette beregnes som strømfart multi plisert med tiden som den varer; siden måleren registrer t e med en fa stsatt tidsintervall er den lik 10 minutter i dette tilfellet. Vannutskiftningen kan oppgis for et vilkårlig valgt retningsintervall, hvor vannfluksen da er i en bestemt sektor. Vannutskiftning i de 8 hoved kompass - sektorene er oppgitt i både m 3 /m 2 /døgn og prosentandel av totale fluksen i løpet av måleperioden i Tabell 3, 5, 7 og 9, mens Figur 9 viser relativ vannfluksen per 15 - sektorer (24 retninger). Som over er retningssektorer sentrert rundt sektormidtene. Siden fluksen er knyttet til strømfart er den ikke nødvendigvis analog med antall registreringer i en gitt sektor (sammenligne f.eks. med Figur 10 ). Figur 9 : Relativ vannutskifting per 15 - sektorer på 5 m, 15 m, 48 m (spredningsstrøm) og 63 m (bunnstrøm) dybde. Figur 10 : Antall målinger per 15 - sektorer på 5 m, 15 m, 48 m (spredningsstrøm) og 63 m (bunnstrøm) dybde Bergen Epost: s

18 3.2 Tidevann og vind Tidevannsanalyse Tiltrekningen mellom månen, solen og jor den og sine relative bevegelsene i solsystemet fører til krefter som flytter vannmassene i havet. Disse t idevannskre ften e skyldes ca. 65% av månen og ca. 35% av sol en [10, 11]. En anerkjent MATLAB rutine, T_Tide [12], brukes av Akvasafe AS til å skille ut bidrag av tidevannet fra målt strømmen. Rutinen utføre r klassisk harmonisk analyse på strømtidsserien, ivaretar (noen) uløste tidevanns konstituenter ved hjelp av korrigeringer ved knu tepunkt ene av de løste konstituenter, og beregner konfidensintervall til analyserte komponenter. Det er 45 astronomiske og 101 grunt vanns konstituenter tilgjengelig for bruk i analysen. I standard modus blir alle astronomiske og 24 av de viktigste grunt v anns konstituenter samlet, ordnet basert på viktighet og de av mindre betydning forkastet. Lokale forhold avgjør hvilke konstituenter som dominerer. Gjenstående konstituenter, 35 i totalt, brukes i harmoniske analyse med breddegradsspesifikkorrigering ut ført på resultatet. Den periodiske arten av himmellegemes bevegelser fører til at tidevannsstrømmers retninger roterer og at hastigheter når maksimums - og minimumsverdier to ganger i løpet av konstituentenes perioden. Tidevannsstrømmer følger derfor en ell ipse, mens r eststrømmen er den vektorielle differanse mellom den målte strømmen og tidevannsstrømmen. De tre mest signifikante tidevannskomponenter på 5 m og 15 m ved lokalitet i løpet av måleperioden, , vises i Figur 11. Utvalgt er basert på «signal til støyforhold» i analyseresultater. Hovedperiodene til tidevannssignalet ved 5 m dybde er 12,42 timer, 23,93 timer og 8,18 timer, mens strømmen oscillerer mellom nord - nordøstlig og sør - sørvestlig retning. Den vektormidlete strømmen en gjennomsnittlig strøm som tar hensyn til retning er vist som en svart strek. Den viser at vanntransporten er mot sør ; se f.eks. Tabell 3 6. Figur 11 : Tidevannsellipsene av strømmen ved 5 m og 15 m dybde. Tidevanns - og reststrømmen i to retninger, øst/vest og nord/sør, vises i Figur 12 og 13, mens noen statistiske verdier av tidevanns -, rest - og totalstrømmen for begge dybder er oppsummert i Tabell 11. Positive fartsverdier i figurene og tabellene indikerer østover (eller nordover), mens negative verdier indikerer vestover (eller sørover) Bergen Epost: s

19 Figur 12 : Tidsserie av tidevan ns - og reststrømmen ved 5 m dyp. Figur 13 : Tidsserie av tidevanns - og reststrømmen ved 15 m dyp Bergen Epost: s

20 Tabell 11 : Noen statistiske verdier av tidevanns - og reststrømkomponenter i perioden Strømkomponent [cm/s] 5 m 15 m Tidevann Reststrøm Total Tidevann Reststrøm Total Øst/Vest Middelverdi [cm/s] 0,0-0,7-0,7 0,0-0,7-0,7 Medianverdi [cm/s] - 0,7-1,1-1,7-0,5-0,7-0,7 Standard avvik [cm/s] 3,5 6,7 7,5 2,3 4,5 5,1 Varians [cm 2 /s 2 ] 12,0 45,2 56,7 5,1 20,2 25,5 Maksimum [cm/s] 8,8 27,7 30,0 5,1 22,0 25,2 Minimum [cm/s] - 5,6-24,7-25,2-3,5-20,2-19,1 Nord/Sør Middelverdi [cm/s] 0,1-5,2-5,1 0,1-3,5-3,5 Medianverdi [cm/s] - 1,3-6,0-7,1-1,8-3,5-5,7 Standard avvik [cm/s] 14,6 19,2 24,2 12,8 15,6 20,3 Varians [cm 2 /s 2 ] 212,6 368,5 585,9 164,8 243,0 410,1 Maksimum [cm/s] 30,4 50,6 64,3 26,3 46,2 57,5 Minimum [cm/s] - 24,2-61,0-62,5-19,3-46,4-50,7 Absolutt Middelverdi [cm/s] 13,3 17,9 22,1 11,4 14,1 17,8 Medianverdi [cm/s] 13,8 16,0 20,6 12,0 12,8 16,1 Standard avvik [cm/s] 6,9 11,1 13,5 6,3 8,7 11,4 Varians [cm 2 /s 2 ] 47,5 122,3 181,1 39,3 75,8 130,9 Maksimum [cm/s] 31,6 62,3 69,3 26,7 47,1 58,9 Minimum [cm/s] - 24,2 0,2 0,1-19,3 0,1 0,1 Varians i de beregnete tidevannstidsserie som en prosentandel av variansen i den rå (målte) strømdata er ca. 26% (henholdsvis ±21% i øst/vest og ±36% i nord/sør retninger) på 5 m. Ved 15 m dybde er disse verdier ca. 30% (±20% i øst/vest og ±40% i nord/sør retninger). Generelt kan det sies at tidevannsstrømmen bidrar betraktelig til det totale strømbildet. Andre prosesser som kan påvirke strømmen er f.eks. værsituasjon over et større område, variasjoner i den Norske kyststrømmen og ferskvannstilførsel Sammenheng mellom strøm og vind For å undersøke en mulig sammenheng mellom vind og overflatestrømmen har Akvasafe AS innhentet meteorologiske data fra Meteorologisk Institutts vær - og klimadata portal, eklima [13]. Den nærmest e målestasjon, Kvitsøy - Nordbø (stasjonsnr ; 59 04,230'N; ,732' Ø), mangler data i løpet av måleperioden. Værdata fra målestasjon ved Sola (stasjonsnr ; 58 53,058 ' N; ,220 ' Ø ), den andre nærmeste stasjonen, blir derfor brukt i undersøk elsen. Målestasjonen ligger ca. 22,5 km i luftlinje sør - sørøst for lokaliteten på en høyde av 7 moh. Visuelt sett er lokaliteten mer eksponert for vind og miljøkrefter fra det åpne havet enn målestasjonen. Siden data for vindhastighet og retning e r svært sparsom ift. strømdata, ble interpolering brukt for å konstruere en omtrentlig tidsserie av vinden i løpet av strømmåleperioden; se vedlegget, kapittel 0, for detaljer om metodikken. Den konstruerte vindtidsserien ble deretter dekomponert i komponenter mot nord/sør og øst/vest for sammenligning med reststrømmen i samme retninger på 5 m dybde. En tydelig/synlig sammenheng mellom de to tidsserier ble undersøkt ( Figur 14 og 15 ). Ut ifra Figur 15 ser det ut som om strømmen i nord/sør retning på 5 m dybde ble spesielt påvirket av vinden i strømmåleperioden. En umiskjennelig og kvantifisert sammenheng mellom vind og overflatestrømmen er likevel vanskelig å skille ut med en slik enkel analyse. Et bedre bilde av 5868 Bergen Epost: s

21 korrelasjonen mellom vinden og overflatestrømmen krev er bedre datasett o g en dyptgående, grundig analyse (et fagområde utenfor rammen av denne rapporten). Basert på begrensede data konkluderer Akvasafe AS med at de lengste strøkene mot land er fra nord - nordøst, mens strøkene fra sør - sørvest er eksponert mot det åpent havet. Vi nd fra di sse retningene kan bidra til øk t strømhastighet i overflatelagene. Figur 14 : Rosediagra mer av interpolerte vinddata fra Sola målestasjon, stasjonsnr (venstre), og reststrømmen ved 5 m. Fordeling i 16 sektorer; ret ninger i kompasset og styrke i farge. Figur 15 : Konstruert tidsserie av vinden ved Sola målestasjon mot øst/vest (øverst) og nord/sør (nederste) mot reststrøm på 5 m i samme retninger. Blå linje og akse viser strømfart [cm/s], rød linje og akse vindhastighet [m/s] Bergen Epost: s

22 4 Referanser [1] Fiskeridirektoratet, «Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg,» [Internett]. Hentet fra: ltur/registre - og - skjema/skjema - akvakultur/akvakultursoeknad. [2] Lovdata, «Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK - forskriften),» [Internett]. Hentet fra: [3] Standard Norge, NS 9415:2009. Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift., Standard Norge, [4] Standard Norge, NS Oseanografi. Del 1: Strømmålinger i faste punkter, 1 red., Standard Norge, [5] Standard Norge, NS Oseanografi. Del 2: Strømmålinger ved hjelp av ADCP, 1 red., Standard Norge, [6] Fiskeridirektoratet, «Register over akvakulturtillatelser,» [Internett]. Hentet fra: ht tp:// [7] Fiskeridirektoratet, «Yggdrasil: Kart for akvakultur,» [Internett]. Hentet fra: [8] Nortek AS, Comprehensive Manual, Rud: Nortek AS, [9] Mattilsynet, Etableringsøknader saksbehandling i tilsynet: Retningslinje til behandling av søknader etter forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m., 2016, pp [10] Kartverket sjødivisjonen, Tidevannstab eller for den norske kyst med Svalbard samt Dover, England, 80. årgang 2017 red., Stavanger: Kartverket, [11] B. Gjevik, «Tidevannet- Et mangfoldig og komplekst fenomen,» Fra Fysikkens Verden, pp. 6-11, [12] R. Pawlowicz, B. Beardsley og S. Lentz, «Classical tidal harmonic analysis including error estimates in MATLAB using T_TIDE,» Computers & Geosciences, nr. 28, pp , [13] Meteorologisk institutt, «eklima,»[internett]. Hentet fra: Bergen Epost: s

23 5 Vedlegg 5.1 Metodikk: Strømhastighet Utdrag fra Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg [1] Pkt Strømmåling Ved utslipp til sjø Konkrete strømmålinger inngå r i grunnlaget for vurdering av lokalitetens bæreevne. Malingene utføres av kvalifisert personell. Tildelingsforskriftene krever at miljøundersøkelser skal utføres av kompetent organ, men dette er ikke et krav for strømmålinger. Resultatet av malingene føres inn i skjema. Utskrift av strømmålingen skal vedlegges. Av utskriften skal det fremg å når strømmålingen er tatt. Strømmen angis i cm/sek og malingene utføres etter følgende retningslinjer: Vannutskiftningsstrøm : Måles i det halve dypet av planlagt merddyp (f.eks. not = 10 m / måledyp = 5 m). Spredningsstrøm : Måles midt mellom merdbunnen og sjøbunnen, men likevel ikke dypere enn 50 m fra merdbunnen. Bunnstrøm : Måles 1 m over sjøbunnen, men likevel ikke dypere enn 1 00 m fra merdbunnen. For å få representative strømmålinger, m å disse foretas kontinuerlig over en periode på minst 4 uker. Strømmålerens posisjon skal tegnes inn i forhold til anleggets plassering, jf Pkt Kartutsnitt og anleggsskisse. For strømmåli nger som nevnt ovenfor oppgis: - Maksimum - Minimum - Varians - Middel - Retning (dvs. hovedstrømretning) Verdier for vannutskiftningsstrøm kan benyttes til beregning av forsvarlig tetthet Generelt I henhold til NS 9415:2009 kan en bruke tre metoder for å fastsette strømhastighet: - Måling av strøm i ett år og bruk av langtidsstatistikk, - Måling av strøm i en måned og bruk av multiplikasjonsfaktorer, eller - Bruk av tidligere målinger. Målingene skal minst foretas på to nivåer, henholdsvis 5 m og 15 m. Målingene skal foretas på det stedet på lokaliteten man antar har de høyeste strømhastighetene. Målingene skal være representativ for arealet der oppdrettsanlegget skal ligge. Målestedet skal angis og begrunnes. Logging av strøm skal skje minst per 10. minutt og da nne grunnlag for dimensjonerende strømhastighet på lokaliteten Bergen Epost: s

24 Tidligere målinger som er logget hvert 30. minutt kan benyttes når en skal sette sammen strømdata for et helt år. Måling av strømhastighet innebærer registrering av både tid, fart og retning i hele måleperioden. Strømmålingene skal skje i henhold til NS og /eller NS , avhengig av lokalitetens bunndybde og eksponering. Kvalitetsvurdering av måledataene fra strømmålingene skal foretas og innbefatte: - Troverdighet, og - Faktorer i målepe rioden som kan ha påvirket målingene Ulike strømtyper Det finnes ulike typer strøm som påvirker strømbildet på en lokalitet: - Tidevannsstrøm, - Vind - generert overflatestrøm, - Trykkdreven strøm (f.eks. kyststrømmen), og - Vårflom pga. snø - og issmelting. Vindst røm blir dannet når vind blåser over sjøen. Vindstrømmen i overflaten kan være 2 5 % av vinden sin hastighet i fjord - og kyststrøm. Full storm (25 m/s) kan sette opp en vindstrøm på 0,5 m/s på åpent hav. Sterk vind i en fjord vil føre til oppstuing av va nn innover i fjorden. Når vinden snur eller løyer, vil denne oppstuvingen slippe, og det oppstår en kraftig, men kortvarig utover rettet strøm med hastigheter som kan bli cm/s. Tidevannsstrøm blir satt opp av tidevannets periodiske bevegelse. Dette kan gi stor strømfart, spesielt i sund og fjordarmer. Tidevannsstrømmen er svakest utenfor Jæren (100- års tidevannsstrøm beregnet til 20 cm/s), og øker sørover og nordover langs kysten. Utenfor Nord Troms og Finnmarkskysten vil maksimal strømhastighet kun ne komme opp i cm/s. Trykkdreven strøm oppstår når vannstanden er ulik. Det er kjent at Kyststrømmen går nordover langs Norskekysten med inntil 0,5 m/s. Avrenning fra elver og fjorder danner en utover rettet brakkvannstrøm i overflatelaget. Ved lav trykk over Nordsjøen oppstår det ofte sørvestlig vind inn i Skagerak. Denne vinden bremser opp kyststrømmen, og det skjer en kraftig oppstuving. Når oppstuvingen slipper, oppstår det et utbrudd i kyststrømmen. Strømhastigheten kan da komme opp i over 1 m/s, og strømmen kan spre seg inn i fjordarmene, spesielt på Vestlandskysten, som har en ganske sterk intermediær innstrømming. Vårflom i forbindelse med snø - og issmelting vil i mange tilfeller bidra kraftig til strømhastigheten. Dette forekommer typisk i månedene april juni. Denne effekten kan i perioder være så stor at den dominerer over andre strømtyper. Når en måler overfla testrøm på 5 m dybde på en lokalitet over en måned, så kan strømmålingsserien inneholde komponenter av alle de ulike strømtypene. Ved stille og tørt vær vil tidevannsstrømmen dominere. Ved urolig vær, mye nedbør og i vårflomperioder vil trykkdreven strøm, vårflommen og vindstrøm påvirker målingene mye Bergen Epost: s

25 5.2 Strømmålinger Tidsserier: strømfart og retning Figur 16 : Tidsserier av strømfart og retning på 5 m. Figur 17 : Tidsserier av strømfart og retning på 15 m Bergen Epost: s

26 Figur 18 : Tidsserier av strømfart og retning på 48 m (spredningsstrøm). Figur 19 : Tidsserier av strømfart og retning på 63 m (bunnstrøm) Bergen Epost: s

27 5.2.2 Tidsserier: dekomponert i østlig og nordlig retning Figur 20 : Tidsserier av strøm på 5 m dekomponert i øst/vest og nord/sør retning. Figur 21 : Tidsserier av strøm på 15 m dekomponert i øst/vest og nord/sør retning Bergen Epost: s

28 Figur 22 : Tidsserier av strøm på 48 m (spredningsstrøm) dekomponert i øst/vest og nord/sør retning. Figur 23 : Tidsserier av strøm på 63 m (bunnstrøm) dekomponert i øst/vest og nord/sør retning Bergen Epost: s

29 5.2.3 Histogrammer Figur 24 : Histogrammer av strømdataene på 5 m, fordelt etter retning (øverst) og hastighet (nederst). Figur 25 : Histogrammer av strømdataene på 15 m, fordelt etter retning (øverst) og hastighet (nederst) Bergen Epost: s

30 Figur 26 : Histogrammer av strømdataene på 48 m (spredningsstrøm), fordelt etter retning (øverst) og hastighet (nederst). Figur 27 : Histogrammer av strømdataene på 63 m (bunnstrøm), fordelt etter retning (øverst) og hastighet (nederst) Bergen Epost: s

31 5.2.4 Frekvensmatriser Strømstyrke/retning - matrise som inneholder antall målinger for hver retningssektor (15, sentrert) og hastighetsintervall. Vannutskiftning per sektorintervall er også oppgitt Bergen Epost: s

32 5868 Bergen Epost: s

33 5.2.5 Vanntemperatur, trykk og instrument dybde Ved å anta en konstant salinitet av 35 g/kg og ved hjelp av sjøvannets tilstandslikning (vanns tetthet er en funksjon av temperatur, salinitet og trykk og derfor ikke konstant over hele måleperioden) ble målerens dybde beregnet i løpet av måleperioden. Figur 28 : Temperatur registrert av måleren. Tabell 12 : Temperatur, trykk og dybde g jennomsnitts -, minimums - og maksimums verdier registrert av målere. Trykk [dbar] Dybde [m] Temperatur [ C] Måler ID AQP8031 AQD6901 AQD7940 Gjennomsnitt 31,6 48,42 63,14 Minimum 31,14 48,02 62,71 Maksimum 33,44 49,35 63,57 Gjennomsnitt 31,35 48,03 62,61 Minimum 30,90 47,63 62,16 Maksimum 33,18 48,95 63,07 Gjennomsnitt 12,92 11,33 9,83 Minimum 8,45 8,15 7,76 Maksimum 16,26 15,37 14, Bergen Epost: s

34 Figur 29 : Trykk registrert av måler brukt i registrering av 5 m og 15 m strøm og beregnete dybde. Figur 30 : Trykk registrert av måler brukt i registrering av spredningsstrøm og beregnete dybde Bergen Epost: s

35 Figur 31 : Trykk registrert av måler brukt i registrering av bunnstrøm og beregnete dybde Test og kalibrering Kalibrerings - og vedlikeholdshistorikk til instrument(er) bruk i strømmålinger. Tabell 13 : Historikk over instrumenter. Måler ID: AQP8031 Måler ID: AQD6901 Måler ID: AQD7940 Dato Utført av Dato Utført av Dato Utført av Kalibrering: Alle sensorer (ved levering) Nortek AS Nortek AS Nortek AS Test: Kompass Akvasafe AS Akvasafe AS Akvasafe AS Opptaksfunksjon Akvasafe AS Akvasafe AS Akvasafe AS Ping Akvasafe AS Akvasafe AS Akvasafe AS Temperatur Akvasafe AS Akvasafe AS Akvasafe AS Tilt Akvasafe AS Akvasafe AS Akvasafe AS Trykk Akvasafe AS Akvasafe AS Akvasafe AS Batteriskifte Akvasafe AS Akvasafe AS Akvasafe AS 5868 Bergen Epost: s

36 5.2.7 Fjernet registreringer Målerens tilhørende avlesningsprogram, SeaReport (v1.1.8, ),forkaster data dersom disse ligger utenfor forhåndsdefinerte grenseverdier. Registrering rundt utsett og innsamling av utstyr ble fjernet automatisk av programvaren (fjernet punkter utenfor perioden : :40). Data fjernes uten å gjøre endringer på rådatafil. T rykksensore r (og beregnete dybder) av alle målere på den strømriggen viste en uforklarlig topp ; se Figur 32. Det antas at noe var mest sannsynlig fanget på riggen (f.eks. fiskeutstyr eller lignende). Etter denne kortvarige perioden av ca. 30 min. viste trykksensorene til å ha stabiliserte seg igjen til «normale/forventete trykk sv ing ninger». Akvasafe AS bestemte seg derfor for å fjerne disse registreringer fra alle datasett. Manuell fjerning av data utført av Akvasafe AS er oppgitt i Tabell 14. Tabellen viser dato og datasett som punkter ble fjernet fra. Figur 32 : Beregnete dybde av alle målere på strømrigg, som viser «spike» i data. De sirklete verdier ble fjernet. Tabell 14 : Manuell fjernet data Dato Fredag, :00 Fredag, :10 Fredag, : 20 Fredag, :30 Måler ID AQP8031 AQD6901 AQD Bergen Epost: s

37 5.2.8 Instrumentspesifikasjoner 5868 Bergen Epost: s

38 5868 Bergen Epost: s

39 5.3 Vinddata Interpolert tidsserier Interpolert/konstruert tidsserie av vinden ved målestasjon brukt i undersøkelsen av vindgenerert overflatestrøm. Tidsserier brukes til undersøkelse av synlig sammenheng mellom endring i vindens og strømmens mønster. Figur 33 : Interpolerte tidsserier av vinddata fra Sola målestasjon (stasjonsnr ). Data for vindfart og retning er svært sparsom ift. strømdata. Døgnverdier innhentet fra eklima for aritmetisk middel av vindhastighet [FFM] har ingen retning knyttet til de; bare vindretning tilhørende kl. 06, 12 og 18 (UTC) ble oppgitt. For å dekomponere vinden er det nødvendig at vinddata har både stør relse og retning på hvert eneste tidspunkt i tidsserien. Interpolering brukes for å konstruere en omtrentlig tidsserie av vinden på den følgende måten: a) tildel den FFM verdien til hver av retninger oppgitt for kl. 06, 12 og 18 (UTC) det gir 3 datapunkt p er døgn b) dekomponer resultat fra a) for å få x (øst/vest) og y (nord/sør) komponenter c) bruke form - beholdende delvis kubisk interpolering av verdiene ved nabopunkte r til å interpolere komponenter i b) til strømtidsseriens tidsvektor Bergen Epost: s

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 2017 Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 Namdal Settefisk Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2016 Forfatter(e):

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 11 2016 Måling av vannstrøm ved Rognsteinan, Bjugn, august-september 2016 NorgeSkjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 177-9-16S ROGNSTEINAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Grieg Seafood Finnmark AS Strømmålinger Vannfjorden 5, 15, 32 og 55 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8609.01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Strømmålinger Nordneset 2016

Strømmålinger Nordneset 2016 Strømmålinger Nordneset 2016 7 meter, 20 meter og 35 meter Akvaplan-niva AS Rapport: 8322.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

Lerøy Sjøtroll Miljøundersøkelser

Lerøy Sjøtroll Miljøundersøkelser Lerøy Sjøtroll Miljøundersøkelser Strømrapport Tveitnesvik, Kvinnherad kommune 09.04.2015 13.05.2015 TVEITNESVIK, KVINNHERAD KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Oversikt Strømmålinger... 4 3 Statistisk

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Strømundersøkelse Hellesvika i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com /959 92 660 Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Grieg Seafood Finnmark AS Strømmålinger Simanes 17 og 40 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8720.02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Gammelveggen 5 m, 15 m, spredning (53 meter) og bunn (90 meter) Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Gammelveggen 5 m, 15 m, spredning (53 meter) og bunn (90 meter) Akvaplan-niva AS Rapport: Cermaq Norway AS Strømmålinger Gammelveggen 5 m, 15 m, spredning (53 meter) og bunn (90 meter) Akvaplan-niva AS Rapport: 9019.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning

Detaljer

Myre Havbruk AS. Strømmålinger Oppmyrbogen 5 m, 15 m, 38 m og 54 m. Akvaplan-niva AS Rapport:

Myre Havbruk AS. Strømmålinger Oppmyrbogen 5 m, 15 m, 38 m og 54 m. Akvaplan-niva AS Rapport: Myre Havbruk AS Strømmålinger Oppmyrbogen 5 m, 15 m, 38 m og 54 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8003.02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Langskjæran i Gildeskål kommune Januar 2008 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen jness@havforsk.com / 959 926 60 Informasjon

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

SalMar AS. Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan - niva AS Rapport :

SalMar AS. Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan - niva AS Rapport : SalMar AS Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn Akvaplan - niva AS Rapport : 8012.0 5 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: SalMar AS Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Strømrapport OPPDRAGSGIVER Kystverket sørøst EMNE Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen DATO / REVISJON: 17. september 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712391-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Vindhammeren 5, 15, 50 og 68 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8446.02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser

Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser Strømrapport Djupavik, Kvinnherad kommune 09.04.2015-16.05.2015 DJUPAVIK, KVINNHERAD KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Oversikt - Strømmålinger... 4 3 Statistisk

Detaljer

Lerøy Vest AS. Strømmålinger Olderhola 3 og 24 m. Akvaplan-niva AS Rapport:

Lerøy Vest AS. Strømmålinger Olderhola 3 og 24 m. Akvaplan-niva AS Rapport: Lerøy Vest AS Strømmålinger Olderhola 3 og 24 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8642.01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

Kystverket Miljøundersøkelser

Kystverket Miljøundersøkelser Kystverket Miljøundersøkelser Strømrapport Grøtøyleia, Steigen kommune 27.08.2015-06.10.2015 GRØTØYLEIA, STEIGEN KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma Kontaktperson Dokument type Kystverket Ole Marius Røstad Strømrapport

Detaljer

Kystverket Miljøundersøkelser

Kystverket Miljøundersøkelser Kystverket Miljøundersøkelser Strømrapport Kjerringholmen, Vengsøya, Troms fylke 25.10. 23.11.2013 og 24.01. - 04.03.2014 KJERRINGHOLMEN, VENGSØYA, TROMSØ KOMMUNE, TROMS FYLKE 2 Oppdragsgiver Firma Kontaktperson

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LINDVIK

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LINDVIK Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 12966 LINDVIK Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway AS Posisjon for strømmålinger: 59 28.445N 05 58.396Ø Kontaktperson: Ingrid Lundamo Utført av Arild

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket RAPPORT Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE DATO / REVISJON: 30. januar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712690-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016.

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016. Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016 Strømundersøkelse Leines i Leirfjord kommune April 2016 LetSea AS LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser Strømrapport Elva, Alta kommune 01.11.2012-05.12.2012 10150 ELVA, ALTA KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma: NRS Finnmark AS Kontaktperson: Per Magne Bølgen Dokument type Strømrapport

Detaljer

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli 2017 Evenes kommune postmottak@evenes.kommune.no Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS ( Cermaq ) planlegger

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden Strømmåling i med RDCP 600 i perioden 27.5-25.6.10 Langstein Fisk Lokalitet: Langstein Stjørdal Kommune Figur 1: Oversiktskart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: Olex

Detaljer

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Måvær, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes strømrapport for NS 9415 ved overflatestrøm på 5m og dimensjoneringsdyp på

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør i Dønna kommune, Nordland fylke Desember 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8 80 0 Sandnessjøen

Detaljer

VEDLEGG 3 STRØMMÅLINGER

VEDLEGG 3 STRØMMÅLINGER VEDLEGG 3 STRØMMÅLINGER i This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø oct akvakultur Org.nr NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Strømmålinger Grøtnes nord

Strømmålinger Grøtnes nord Strømmålinger Grøtnes nord 5m, 15m, spredning- og bunnstrøm Grieg Seafood Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 8273.01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 VikingBase Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer

NRS Finnmark Miljøundersøkelser

NRS Finnmark Miljøundersøkelser NRS Finnmark Miljøundersøkelser Strømrapport Danielsvik, Kvalsund kommune 10.04.2013-14.05.2013 10150 DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Hydrografi... 4 3 Oversikt - Strømmålinger...

Detaljer

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013

Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013 Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013 Akvaplan-niva AS Rapport: 6714-01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget, Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. :

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

Monstad, Åfjord kommune

Monstad, Åfjord kommune RAPPORT Monstad, Åfjord kommune 13.01.2017-08.02.2017 OPPDRAGSGIVER Statkraft EMNE Strømanalyse DATO / REVISJON: 28.02.2017/ 0 DOKUMENTKODE: 418515-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka Marin Konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand Leka Dato:.oktober. REVIDERT

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ SALVÅGVIKA. For Marine Harvest Norway AS Kontaktperson: Stein Thon Klem

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ SALVÅGVIKA. For Marine Harvest Norway AS Kontaktperson: Stein Thon Klem Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ 11856 SALVÅGVIKA For Marine Harvest Norway AS Kontaktperson: Stein Thon Klem Posisjon for strømmålinger: 58 13.485 N - 06 38.201 Ø Iht. NS9415:2009 Utført av Arild

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Havsund, Bjugn kommune Dato: Januar og Februar Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert:

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert: Måledyp: 50 + 80 m Rundereimstranda Marine Harvest Norway Måleperiode: 26.02.2014-09.04.2014 Rapportert: 11.06.2014 Innhold Sammendrag... 3 Rigg... 4 Detaljer: 50 m... 5 Detaljer: 80 m... 6 Statistikk...

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Strøm Slokkholmen 0812 Erstattes av: Strøm Slokkholmen 0812 versjon A Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Slokkholmen i Leka kommune Desember 2008 Tittel Strømundersøkelse Slokkholmen Desember

Detaljer

Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016

Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016 Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016 Dokument kontroll Rapport Rapport beskrivelse og navn Vurdering av strøm på grunnlag av 2 strømmålinger. SR-M-03416-Hjelvik0916-ver01.pdf Rapport

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

SD6000 Rapport rådata

SD6000 Rapport rådata SD Rapport rådata Firma: oomas Sertifisering as Postboks: Repslagergaten. Telefon: Faks: Dato: /- Deres ref: JG Lokaliteten: Rotøy, Øygarden. Overflate- og spredningsstrøm. Strøm på m og m dybde. Strømmålingene

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

Prosjektnotat. Tidevannsanalyse. 1 av 5. Sammenligning av harmoniske konstanter fra modell mot observasjoner

Prosjektnotat. Tidevannsanalyse. 1 av 5. Sammenligning av harmoniske konstanter fra modell mot observasjoner SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: Postboks 4762 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 40005350 Telefaks: 93270701 fish@sintef.no www.sintef.no/fisk Foretaksregister: NO 980 478 270 MVA Prosjektnotat

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01 PRELINE AS Lokalitetsrapport Sagi Akvaplan-niva AS Rapport: 511.A1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Polarmiljøsenteret

Detaljer

Svein Erling Hansen

Svein Erling Hansen Svein Erling Hansen For fastsettelse av strømhastighetenes skal enten 5.2.2,5.2.3 eller 5.2.4 brukes 5.2.2 Tidsserie på et år, bruk av harmonisk analyse, sammensetning av fragmenterte tidsserier. 5.2.3

Detaljer

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Posisjon for strømmålinger: 61.31N 5.Ø Iht. NS915:9 Utført av Asle R. Seljeseth 1..15

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson:

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson: VFH-Rapport: Strømmålinger ved lokalitet, Vindhammeren i Bø kommune. Overflatestrøm m dyp Vannutskiftningsstrøm - m dyp GPS posisjon strømmåler: o,/ o, Ø Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010.

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010. HAVBRUKSTJEESTE A/S Strømmåling Lokalitet: Dato: Solværet, Smøla Kommune Februar, september og november. Omsøkt/disponert av: SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS Arild Kjerstad, Sistranda

Detaljer

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok Side 1 STRØMMÅLINGSRAPPORT Lokalitet: Kvitelv Lok. 13813 15.04.2010-08.07.2010 Kvitelv Figur 1. Lokaliteten Kvitelv ligger i Bekkarfjorden i Lebesby kommune, mellom odden Tordenvik og Litleskjeret, ved

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (Oktober-desember

Detaljer

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4 535 Telefaks: 932 7 71 E-post: fish@sintef.no Internet: www.sintef.no

Detaljer

Resultater fra strømmålinger Store Skorøya i Troms, 2014

Resultater fra strømmålinger Store Skorøya i Troms, 2014 Resultater fra strømmålinger Store Skorøya i Troms, 2014 ved Akvaplan-niva AS Rapport: 6798-01 Forsidebilde: Kart over måleområde (kartkilde: http://kart.fiskeridir.no) Akvaplan -niva AS Rådgivning og

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Straumen i utløpet til Åfjorden, Åfjord kommune, januar februar 2015 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 og NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 65-5 - 16S Å

Detaljer

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik Marin Konsulent i ord Trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 9 Rørvik tlf: 999 (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Ånholmen, Fosnes. Strømmålinger.

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate (5m), dimensjonering (15m), sprednings- og bunnstrøm ved Tøvika i juni juli 2016

Strømrapport Måling av overflate (5m), dimensjonering (15m), sprednings- og bunnstrøm ved Tøvika i juni juli 2016 Strømrapport Måling av overflate (5m), dimensjonering (15m), sprednings- og bunnstrøm ved Tøvika i juni juli 2016 Dokument kontroll Rapport Rapport beskrivelse og navn Vurdering av strøm på grunnlag av

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Utskiftningsstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: 9 9 mva Telefon: 99 Dato: /- mail: haach@online.no Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Lokaliteten: Korsnes, Vågan. Overflate- og spredningsstrøm. Som

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Overflatestrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Rapport. Mudring av Røsvikrenna. Dumping av løsmasser ved Svaleskjær. Kartlegging av strøm og turbiditet. Forfatter(e) Grim Eidnes

Rapport. Mudring av Røsvikrenna. Dumping av løsmasser ved Svaleskjær. Kartlegging av strøm og turbiditet. Forfatter(e) Grim Eidnes - Fortrolig Rapport Mudring av Røsvikrenna. Dumping av løsmasser ved Svaleskjær. Kartlegging av strøm og turbiditet Forfatter(e) Grim Eidnes SINTEF Materialer og kjemi Marin miljøteknologi 2013-09-26 Historikk

Detaljer

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10 Mainstream Norway AS Lokalitetsrapport Storholmen Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer