Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen"

Transkript

1 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for anledningen til å innlede om den faglige og politiske situasjonen. Jeg ser også fram til debatten, og til å høre hva dere forbundets fremste tillitsvalgte, er opptatt av. Erfaringsmessig vet jeg at dere er en debattglad og talefør forsamling som ikke legger fingrene imellom. Jeg har mange ganger sagt at Norge er i en mye heldigere stilt enn andre land. Gang på gang topper vi internasjonale lister over vellykkede land. Den norske modellen gjør at vi har høy omstillingsevne, høy produktivitet, høy sysselsetting, høy likestilling og utjevning av inntekt og makt! De fleste arbeidstakerne er fornøyd, og det er bra også for arbeidsgiverne. Faste, trygge jobber og god velferd gjør at man tør å ta sjansen på å bytte jobb. Samtidig gir faste og trygge jobber arbeidsforholdet et tidsperspektiv som gjør at både arbeidsgiver og arbeidstaker ser poenget med stadig kompetanseheving, og invester i omstilling og innovasjon på arbeidsplassen. Vi hadde aldri klart å komme på toppen av alle internasjonale rankinger, år etter år, hvis ikke norsk arbeidsliv hadde fungert produktivt. Det taler for å forsterke og videreutvikle den norske samfunnsmodellen.

2 2 SOSIAL DUMPING OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET Men den norske modellen presses utenfra fra en verden preget av økonomisk krise, ustabilitet og stor ulikhet. Og den trues også innenfra. Stadig flere bransjer, også offentlig sektor, rapporterer om problemer med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Dette er en utvikling som vi så særlig fra 2004 av, med utvidelsen av EU og EØS-området. LO ønsker utenlandske arbeidstakere velkommen til Norge. Men de skal ha norske lønns og arbeidsvilkår. Vi sier NEI til sosial dumping. De tre handlingsplanene fra de rød-grønne virket bra. Men stor arbeidsinnvandring fra fattige land med langt dårligere arbeidsvilkår enn hos oss, kombinert med konsekvensene av finanskrisa, gjorde at problemene ble demmet kraftig opp, men på ingen måte løst. LO tok problemene med sosial dumping og useriøsitet opp med statsministeren i et brev 8. april i fjor, og fikk gjennomslag. Regjeringen la like før årsskiftet fram en helhetlig strategi mot arbeidslivskriminalitet, nettopp slik vi ba om. Nå er skatte- og justismyndighetene med på laget i et felles opplegg med nye tiltak. Det er det viktigste ved strategien. Allmenngjøring En evaluering av tiltakene mot sosial dumping som ble satt i gang av den rødgrønne regjeringen, viste at det enkelttiltaket som er mest virkningsfullt er allmenngjøring.

3 3 EU-domstolen har nylig avsagt en dom som er av stor viktighet for norsk og europeisk fagbevegelse. Domstolen ga en finsk elektrikerforening medhold i at de kunne kjøre sak for 180 polske elektrikere som jobbet på et atomkraftverk i Finland. De var utstasjonert og fikk ikke lønn i henhold til den finske tariffavtalen. Den finske fagforeningen fikk også medhold i samtlige spørsmål som er blitt reist knyttet til om ulike lønnselementer i den allmenngjorte tariffavtalen så som lønn etter ansiennitet, ubekvemstillegg og kost og losji - er i overensstemmelse med Utstasjoneringsdirektivet og med EU-retten. Dette fikk leder i LOs juridiske avdeling, Atle Sønstelid Johansen, til å konkludere at "dommen gjør EØS-avtalen til et sløvt våpen i hånda på de som vil angripe faglige rettigheter og tariffavtale lønnsvilkår". Dommen styrker også norsk Høyesteretts avgjørelse i den såkalte Verftdommen fra mars NHO og verftsindustrien ønsket å angripe vedtak fra Tariffnemnda om allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten innenfor verftsindustrien. Høyesterett tok her stilling til mange av de samme EU-rettslige spørsmål som i den finske saken og ga Staten og LO medhold på alle punkter. Med denne dommen er allmenngjøring som et av våre viktigste våpen mot sosial dumping blitt styrket. Jeg vil advare mot å snakke ned mulighetsrommet i EØS. Det er mange nok som skylder på EØS når vi i fagbevegelsen kommer med forslag som de ikke har lyst til å gjennomføre. Vår rolle må være å hevde vår rett til å ta vare på et ordnet arbeidsliv og drive aktiv næringspolitikk. Tilbake til allmenngjøring. I dag har vi allmenngjort innenfor seks næringer:

4 4 Byggeplasser i Norge, FF Jordbruk og gartnerinæringene, FF Skips- og verftsindustrien, FF Renholdsbedrifter, NAF Fiskeindustrien, NNN. Nytt i år. Og endelig har også Tariffnemnda fattet vedtak om å allmenngjøre deler av landsoverenskomsten for elektrofag. Etter mange måneders behandlingstid og knappest mulig flertall i nemnda! Gratulerer med det! Det har vært en lang og arbeidsom prosess. Særlig dokumentasjonskravet er vanskelig å oppfylle. Det er ikke så lett å framskaffe lønnsslipper og arbeidsavtaler for å dokumentere at det foregår sosial dumping i en bransje. De utenlandske arbeidstakerne er redde for å snakke om egne lønns- og arbeidsvilkår. De frykter for jobbene sine og er redd for at de blir sendt hjem! LO mente forbundet hadde nok dokumentasjon i utgangspunktet og at Tariffnemnda er for streng. I tillegg varer allmenngjøringsvedtaket bare en tariffperiode av gangen. Det betyr at vi må opp til ny "eksamen" annen hvert år! Det er ikke bare i elektrobransjen at vi sliter med å få allmenngjort og det er lange prosesser. Derfor har LO spilt inn tre forslag som skal gjøre det lettere. Dokumentasjonskravet bør lempes på. Omvendt bevisbyrde. Hvis det først er allmenngjort innenfor et område så gjelder vedtak til noen begjærer det opphevet og dokumenterer at det ikke er noe problem i den bransjen lenger, Øke vedtakets gyldighetstid fra 2 til 4 år.

5 5 Flere andre tiltak som den forrige regjeringen gjennomførte, som informasjon og påseplikt, innsynsrett for tillitsvalgte og solidaransvar er knyttet opp til allmenngjorte områder. Det betyr at når vi får allmenngjort så får vi flere tiltak med på kjøpet. LO vil nå ta kontakt med Arbeidstilsynet for å sikre at tilsynet fører kontroll med allmenngjøringen. Så vil jeg oppfordre forbundet til fortsatt å samle inn dokumentasjon for senere bruk! Vi har sterke motkrefter som ønsker å oppheve allmenngjøringsvedtaket så fort som mulig. KAMPEN OM ARBEIDSMILJØLOVEN Det er bra at Regjeringen har kommet på banen når det gjelder sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det har vi berømmet dem for. Men samtidig, som om de opererer i en helt annen virkelighet, foreslår de en kraftig liberalisering av arbeidsmiljøloven. Liberaliseringen av midlertidige ansettelser vil undergrave strategien mot arbeidslivskriminalitet. Det er ikke bare en påstand fra LOs side. Det blir slått fast i situasjonsrapport som kom i 2014, lagd av de offentlige etatene som jobber mest med temaet: Skattedirektoratet, NAV, UDI, Toll, Mattilsynet, Økokrim, Skattedirektoratet, Arbeidstilsynet og Politiets utlendingsenhet. Det er nesten ikke til å forstå at regjeringen velger å overse deres konklusjon om at mer midlertidige ansettelser "gjør det mer krevende å etterforske og avdekke arbeidsmarkedskriminalitet". For den enkelte arbeidstaker vet vi godt hva som skjer når en fast jobb blir midlertidig. Tryggheten blir borte, inntekten usikker, boliglån i det blå,

6 6 kompetanseoppbyggingen svekkes og HMS-innsatsen forvitrer for å nevne noe. Det vil ikke minst de seriøse arbeidsgiverne tape på. Kortsiktige arbeidsgivere blir nå premiert på bekostning av de som tenker langsiktig. Med korttidskontrakt bryr arbeidstakerne seg mindre om å kjenne bedriften godt, om å forbedre sikkerheten og å hindre useriøsitet. Forslaget skaper heller ikke flere arbeidsplasser. OECDs gjennomgang viser at det ikke blir flere jobber av dette, det blir bare en veksling fra faste til midlertidige. Arbeidstid og søndagsarbeid LO er også strekt bekymret for virkningen av regjeringens forslag om endring av arbeidstidsbestemmelsene. Økt adgang til bruk av overtid, økte rammer for gjennomsnittsberegning av arbeidstid og en mer generell åpning for søndagsarbeid vil legge et større press på arbeidstakerne og gjøre det vanskeligere for folk å planlegge hverdagen. Arbeidsgivere får større adgang til å pålegge arbeid på tider som til nå har vært fritid og familietid. Arbeidsmiljøloven inneholder i dag gode og fleksible løsninger for tilpasninger av arbeidstiden. I stedet for å utnytte dette, endrer regjeringen loven i en retning som gir et tøffere arbeidsliv for den enkelte arbeidstaker. I tillegg kommer Regjeringens forslag om å tillate alle butikker å holde åpent på vanlige søndager. Forslaget møter motstand ikke bare fra arbeidstakerne, men også fra frivillige organisasjoner, miljøbevegelsen, kirka og arbeidsgiverne. Regjeringen mener tilbud og etterspørsel er bedre egnet til å regulere

7 7 åpningstidene enn lovverket, og har avvist å utrede konsekvensene av søndagsåpne butikker. Men det har Fafo gjort og konklusjonene er urovekkende. Erfaringer fra Danmark, som innførte søndagsåpne butikker i 2012, viser at det verken blir økt sysselsetting eller økt fortjeneste bare mer helgejobbing. Og med ringvirkninger til andre bransjer: Bakerier, renhold, transport, vakt kanskje til og med elektrikere! Forhandlinger om arbeidsmiljøloven pågår nå mellom partiene på Stortinget. I den forbindelse har Venstre vært ute igjen, med sine standpunkter. De vil ha en begrensning i midlertidige ansettelser på to år, og en harmonisering av AML og Tjenestemannsloven. Venner. Det er en myte at arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven er så veldig forskjellige når det gjelder midlertidige ansettelser. I begge lovene er midlertidige tilsettinger kun lovlig for arbeid som er av midlertidig karakter. Det som regjeringen har foreslått, og som Venstre støtter, innebærer et frislipp for midlertidige ansettelser. Når Venstre i neste omgang vil harmonisere de to lovene, vil det innebære et frislipp også i staten. Og regjeringen kommer nok Venstre i møte. I forrige måned fikk vi vite at det skal nedsettes et utvalg som skal se på "forenkling" av Tjenestemannsloven. Forverring kaller jeg det! Den norske modellen utfordres nå kraftig av høyresiden. LO vil kjempe for å beholde den! Her står vi sammen med resten av norske arbeidstakere. Streiken den 28. januar som vi gjennomførte sammen med YS og Unio ble en kraftfull

8 8 markering! Den største og mest vellykkede streiken noensinne. Nærmere deltok på arrangementer over hele landet. Takk til alle dere som deltok! LIKESTILLING Så har vi utfordringer når det gjelder likestilling. Mye gjenstår. Kvinner er underrepresentert i jobber og posisjoner med mye makt og mye lønn. De er overrepresentert når det gjelder sykefravær og uføretrygding. Vi har nettopp fått dokumentert gjennom en undersøkelse foretatt av Likestillings- og diskrimineringsombudet, at de diskrimineres kraftig i forbindelse med graviditet eller foreldrepermisjon. Når det gjelder lønn, har det skjedd en gradvis tilnærming mellom kvinner og menn. Blant heltidsansatte var lønnsnivået for kvinner i 2013 i gjennomsnitt rundt 13 prosent lavere enn for menn. Forskjellen kan i liten grad tilskrives at likt arbeid lønnes ulikt. Størstedelen har sammenheng med lønnsforskjeller mellom yrker og bransjer og kvinners stillingsplassering i et arbeidsmarked som er sterkt kjønnsdelt. Akkurat denne problemstillingen vet jeg at dere i El & It Forbundet er sterkt opptatt av. Ja, dere har til og med fått en pris på LO-kongressen for prosjektet Jenter i Bil & Elektro. Jeg er glad for at dere vil fortsette arbeidet. Men her som på mange andre områder er det enda et stykke å gå før vi er fornøyd! Forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven vil særlig ramme kvinner. Kvinner er i flertall blant de som er midlertidig ansatt i dag! Når det blir lovlig å ansette midlertidig på generell basis, vil det bli enda tyngre for dem å få fast jobb.

9 9 Kvelds- og søndagsjobber vil gjøre det vanskelig å kombinere to jobber og omsorg for barn og familie og presse flere kvinner over i deltid! Denne regjeringen har satt likestillingsarbeidet kraftig tilbake. Vi har ikke glemt kuttet i fedrekvoten og økte barnehagepriser i to omganger. Vi har heller ikke glemt kampen mot legenes reservasjonsrett mot abort. I fjor mobiliserte vi så kraftig mot dette at regjeringen måtte gjøre retrett. I år står kampen om kvinners stilling i arbeidslivet! EN STERK OFFENTLIG SEKTOR En sterk offentlig sektor er en forutsetning for et solidarisk samfunn. LO har protestert kraftig mot regjeringens planer om å åpne for flere private skoler. I tillegg kommer en rekke framstøt som vil åpne for mer marked og større ulikheter i velferdstilbudet. Både innenfor helse- og omsorgstjenester, og infrastruktur som post og jernbane. LO vil bidra til å utvikle velferdsstaten. Målsettingen om lik rett til utdanning, helsetjenester, barnehageplasser, kulturtilbud, sosial trygghet osv. kan ikke oppfylles uten fordeling og utjamning. Privatisering og konkurranseutsetting er IKKE svaret. Derfor er vi særlig obs på de såkalte TiSA-forhandlingene som nå pågår mellom 51 land, deriblant Norge, om handel med tjenester. Mer marked, kombinert med skattelettelser til de aller rikeste undergraver, inntektene til det offentlige og velferden vår. En positiv samfunnsutvikling er avhengig av både en sterk offentlig og privat sektor, og et godt samspill mellom disse. Måten offentlige tjenester organiseres på vil ha stor betydning for mulighetene og utviklingen av næringslivet, og

10 10 offentlig sektor er avhengig av et konkurransedyktig næringsliv som kan bidra til å finansiere velferdsordningene. NÆRINGSPOLITIKK Det har vært mye snakk om at vi nå ser slutten av oljealderen, og det er ingen tvil om at fallet i oljeprisene det siste året byr på problemer for vår største næring. Rundt har mistet jobben i oljenæringen, og arbeidsledigheten er på vei opp i andre bransjer også. Den nedturen vi nå ser i oljenæringen er ikke permanent, i motsetning til det mange synes å tro. Johan Sverdrup-feltet, som snart skal bygges ut, er et positivt tegn. Det betyr mange tusen flere jobber og jobber også til de medlemsgruppene dere representerer. Men vi vet like godt som alle andre at olje- og gassnæringen en gang vil fases ut. I mellomtiden er det viktig at vi bygger opp under en konkurransedyktig og klimabevisst norsk petroleumsnæring. For øyeblikket er bildet todelt: Lavere aktivitet på sokkelen har dempet aktiviteten i norsk økonomi, mens valutakursen har gjort eksport utenom olje og næringer som konkurrerer med import mer konkurransedyktig. Men det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen, både i oljenæringen og i fastlandsindustrien. Usikkerheten er knyttet til varigheten. Hvor lenge før oljeinvesteringene tar seg opp igjen? Hvor lenge vil den den gunstige kronekursen vil vare? Vi ser nå at ledigheten er på vei oppover, særlig innen ingeniør- og IKT-fag, og i industrien.

11 11 Alt dette borger for nøkternhet i årets mellomoppgjør. LO er rede til å ta ansvar. Som alltid er hensynet til arbeidsplassene det som veier tyngst. De usikre tidene for norsk økonomi og arbeidsliv, vil øke presset for omstillinger. Vi vet at norsk arbeids- og næringsliv er rustet til å takle det. Vi er gode på omstilling. Det sier blant annet Produktivitetskommisjonen, som nylig la fram sin delrapport. Men da må vi styrke ikke svekke norske virksomheter. Det er de som er utgangspunktet for innovasjon og nyskapning. Da må vi utnytte våre naturgitte konkurransefortrinn. Norge til å være en energinasjon også i framtiden. Og her spiller dere en viktig rolle. Det mest oppsiktsvekkende forslaget fra Produktivitetskommisjonen er forslaget om å la utenlandske og private selskaper kjøpe store norske kraftverk. De tror dette vil føre til økt produktivitet i vannkraftproduksjonen. Kjære landsmøte. Produktivitetskommisjonen er fullstendig på villspor om eierskapet til vannkraften. Det vil ikke øke verdien av vannkraften, bare sørge for at mer av overskuddet havner hos private. Offentlig eierskap er et viktig vern mot at kortsiktige eiere skal selge ut vår nasjonale arv. Det har hatt bred oppslutning siden konsesjonsstriden for mer enn hundre år siden. LO er en kompromissløs forsvarer hjemfallsretten og det offentlige eierskapet i kraftsektoren. Arvesølvet vårt er ikke til salgs.

12 12 STATLIG EIERSKAP Men det stopper ikke her. I Eierskapsmeldingen som kom før sommeren tar regjeringen til orde for å selge seg ned i selskaper som Kongsberggruppen og Telenor, og helt ut av f eks Entra, SAS, Flytoget og Mesta. Nå ble det ikke slik. KrF og V satte foten ned for Flytoget og Kongsberggruppen. Her hadde næringsministeren gjort en for dårlig jobb, og begge er satt på vent. Heller ikke Mesta blir solgt i første omgang. De har ikke fått høye nok bud på selskapet. Kort sagt: Eierskapsmeldingen tålte ikke møtet med virkeligheten. Telenor, derimot, ligger på blokka! Telenor - som betyr så mye for hele samfunnets infrastruktur. Som eier kommunikasjonsnettet som er av avgjørende betydning for folk og bedrifter over hele landet. Det skal altså selges helt uten at konsekvensene er redegjort for! Regjeringen har ingen industriell strategi for det statlige eierskapet i store viktige norske virksomheter, bare en politikk som sier at privat eierskap er bedre enn offentlig eierskap. Venner Privatisering, konkurranseutsetting og salg av offentlig virksomhet gjør oss ikke mer produktive, uansett hva produktivitetskommisjonen og regjeringen sier. Vi vet hvilke mekanismer som gjør oss gode. Det er disse vi må styrke. Da trenger vi langsiktige, trygge og kompetansegivende arbeidsplasser, ikke flere midlertidige ansettelser. Da trenger vi en mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk, med flere og bedre arbeidsmarkedstiltak. Da trenger vi et dagpengeregelverk som gjør det mulig å beholde kompetansen og styrke den i nedgangstider.

13 13 Og da trenger vi en arbeidsmiljølov som gjør det mulig å stå lenger i arbeidslivet uten å bli utbrent og syk! FAGUTDANNING Så over til et tema som jeg vet engasjerer dere nemlig fagutdanning. El & It Forbundet har vært spydspissen i LO når det gjelder fagutdanning, og med rette. Stein Lier Hansen i Norsk Industri har en treffende uttalelse om den selvstendige fagarbeideren: "I Norge har ny teknologi effekt fra dag en, fordi de ansatte raskt er i stand til å ta i bruk ny teknologi. I lavkostland kan det ta to tre år før teknologier gir noen forbedring i produksjonen". Høykompetente selvstendige fagarbeidere er blitt et konkurransefortrinn. Likevel: Mye tyder på at det vil være en betydelig mangel på fagarbeidere i årene som kommer. (Vi vil mangle fagarbeidere i 2035). Stadig færre søker seg til yrkesfaglig utdanning, og frafallet er stort. Hvorfor er det slik? Yrkesfag har lenge slitt med lav status. Økte problemer med lavlønnskonkurranse, sosial dumping og useriøsitet i særlig yrkesrettede deler av arbeidslivet, har forsterket omdømmeproblemet. Uansett hvor mange år en yrkesfagarbeider tar utdanning, påbygginger og bygger opp erfaringsbasert kompetanse så oppnås i dag aldri "høy utdanning". Fagskolen, som bygger på videregående yrkesfag og som dermed er yrkesrettet utdanning på høyere nivå, er lite utbygd og har ikke reell status som "høy" utdanning. Å søke seg til yrkesfag oppfattes derfor ofte som en "blindvei".

14 14 Det er mangel på læreplasser i både offentlig og privat sektor. LO har tatt til ordet for et yrkesfagløft! Skal vi rekruttere nok fagarbeidere i årene som kommer, må vi bidra til at de som velger yrkesfag gjennomfører, at yrkesutdanningsveien oppfattes som attraktiv gjennom gode muligheter for videreutvikling av kompetanse og ved å sikre at det er gode arbeidsplasser å gå til. Med andre ord: Vi må satse på kompetanse, inkludering og arbeid mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet samtidig! KLIMA Klimautfordringen er alvorlig, og jeg er glad for at dere setter dette temaet høyt på dagsorden også på dette landsmøtet. I fjor sommer vedtok LOs sekretariat LOs 3. klimastrategiske plan. LO og internasjonal fagbevegelse støtter 2-graders-målet, og deltar aktivt i FNprosessens klimaforhandlinger. Vi mener Norge skal være i front for å bidra til globale utslippskutt. Klimautfordringen er global. Derfor må nasjonale tiltak for å kutte klimagassutslipp ha effekt globalt. Norge har kompetanse, finansiell styrke, og ikke minst en arbeidslivsmodell som legger til rette for at vi faktisk kan utgjøre en forskjell for å få til kutt i CO2-utslipp og å hindre klimaendringer. Det har skjedd, og skjer, mye i norsk næringsliv for å kutte utslipp og sikre at en er med på vegen mot lavutslipps-samfunnet. Konkurransedyktige bedrifter med motiverte ansatte må til for å utvikle framtidens løsninger. Vi mener det ligger

15 15 store muligheter for norsk næringsliv, for verdiskapning og arbeidsplasser, i omleggingen til lavutslippssamfunnet. Ettersom halvparten av norske utslipp er regulert gjennom deltakelse i EUs kvotehandelssystem, bør nasjonale utslippskutt i hovedsak tas i ikkekvotepliktig sektor (transport, bygg, skog/jordbruk), der potensialet for utslippskutt er stort. Det betyr ikke at de som er omfattet av EUs kvotehandel ikke skal gjøre alt de kan for å kutte sine utslipp. I desember i år skal det være klimaforhandlinger i Paris, og målet er å få på plass en internasjonalt bindende avtale som skal gjelde for alle land. LO vil delta i Paris sammen med europeisk og internasjonal fagbevegelse, ikke minst for å ivareta arbeidstakernes interesser i de omstillingene som må komme. OPPSLUTNING OM FAGBEVEGELSEN Jeg har snakket om hvordan fagbevegelsen utfordres av politiske motkrefter. Men fagbevegelsens fremtidige rolle og betydning avhenger også av oss selv og vår evne til å styrke organisasjonen. Vi må bruke de samlede ressursene bedre. Samhandle mer! Det er dette som er mål med organisasjonsprosjektet som ble vedtatt på kongressen i 2013, og som vi nå er i gang med. Så må vi ta på alvor at vi har en medlemstilgang som ikke er god nok. Selv om LO-forbundene fortsatt vokser, og nå er nærmere , har LOs andel av arbeidstakerne gått tilbake. Skal vi være med å styre norsk økonomi og dermed velferden i riktig retning, er vi avhengig av at denne tendensen snus. Vi må styrke innsatsen når det gjelder verve- og organisasjonsarbeidet framover, spesielt i servicesektoren der vi står svakest. Det er også der arbeidsforholdene er mest uryddige!

16 16 Det er en appell ikke bare til våre organisasjonsledd, men også til arbeidsgivere og politikere. De får ikke det velfungerende arbeidsliv, og de fornuftige kompromisser som har preget Norge, uten en sterk fagbevegelse. LUFTFARTEN Det gjelder også innen luftfarten. LO er bekymret for utviklingen i bransjen, satt på spissen og tydeliggjort i konflikten i Norwegian. Innenfor luftfarten generelt har organisasjonene både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden tradisjonelt hatt god oppslutning og styrke. Det passer tydeligvis ikke cowboyene i bransjen. Det vi her har vært vitne til i Norwegian, ligner faretruende på fagforeningsknusing. Det fikk begeret til å flyte over for oss også. Vanligvis blander ikke LO seg inn i konfliktene til andre forbund, men denne gangen var oppførselen til Norwegian så provoserende at vi fant det nødvendig å gå ut med støtte. Norsk Cockpit Forbund, LOs nyeste forbund, mener det er to hovedspor for å kunne snu dagens utvikling: Politisk regulering av rammevilkårene nasjonalt og internasjonalt, og myndighetskrav om at flygende personell må være ansatt i det selskapet som driver flyvirksomheten. Ikke så ulikt kompetanseforskriften som dere fikk på plass for fire år siden, og som nå igjen er truet. FAGLIGPOLITISK SAMARBEID. VALG Derfor må vi rette blikket mot 15. september Mot kommune- og fylkestingsvalget. Og deretter mot Stortings-valget i 2017.

17 17 I dag sitter høyrepartiene med styringen både i de aller fleste store byene og nasjonalt. Det gjør at de effektivt kan gjennomføre sin politikk. Det handler for eksempel om offentlig eierskap, der man i løpet av få år kan selge unna fellesskapsverdier for milliarder av kroner. Det gjelder privatisering av velferd, flere private skoler og oppbygging av kommersielle sykehus betalt over skatteseddelen. Og ikke minst dreier det seg om den store diskusjonen om hvordan kommuner, fylker og regioner skal se ut i framtida. Da trengs det andre stemmer og motkrefter i lokalsamfunnene mot regjeringens sterke tro på sentralisering og privatisering av det meste. Et maktskifte i kommune-norge vil gjøre den jobben vanskeligere for dem. Fra LOs side kommer vi derfor til å bli mer aktive enn vi tradisjonelt har vært i kommunevalgkamper. Høyresidens framferd gir oss også store muligheter. Det er ikke deres ideer som er i framgang. Det ser vi på meningsmålingene. Det jobbes også godt fagligpolitisk i fylkene og kommunene. Lokalt er det mange felles politiske manifester på gang som vil vise hvilken politikk vi står sammen om. For eksempel så har flere kommuner og fylkeskommuner vedtatt ikke å gjøre bruk av utvidet mulighet til å ansette midlertidig i faste stillinger selv om dette blir vedtatt i Stortinget. Kampen fortsetter og sammen kan vi gjøre LO enda større og sterkere. Snart kommer det et nytt valg, da skal vi være klare! Noen få ord til slutt. Til deg, Hans.

18 18 Det er ditt siste landsmøte. Etter 14 år i ledertrøya i et av LOs viktigste forbund, gir du deg nå og blir pensjonist. Det blir rart for oss som har jobbet tett sammen med deg i sekretariatet i andre sammenhenger. Vi kommer til å savne deg, både som den lugne og humoristiske personen du er, og som tillitsvalgt og fighter på barrikadene når det trengs. Du har bidratt på så mange måter til å styrke dette fellesskapet som LO er, du har tatt ansvar når det krevdes, og du har formet politikk. Vi skal takke deg av grundig senere i sekretariatet på tradisjonelt vis. Så dette er foreløpig. Takk skal du ha, Hans, og lykke til videre. Takk for oppmerksomheten!

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Forsvar arbeidsmiljøloven

Forsvar arbeidsmiljøloven B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Returadresse: Rødt Dronningens gate 22, 0154 Oslo Nei til det mørkeblå arbeidslivet: Foto: Kjetil Ree/CC. Forsvar arbeidsmiljøloven TISA-avtalen: Foto: Jim Forest.

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: INRA LOs distriktskontorer i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000844-1 Arkivkode: Saksbeh.: TOGR Dato: 25.03.2015

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

sponser morgendagens ingeniører

sponser morgendagens ingeniører Nr 8/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Avdeling 29 Kongsberg sponser morgendagens ingeniører...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Forbundet for Ledelse og Teknikk

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 UNI verdenskongress Cape Town Side 10 Småsyke nordmenn går på jobben Side 20 Negotia

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

F o r v e l f e r d s s t a t e n s s k r i f t s e r i e H e f t e n r. 6 Sosial dumping Forsidefoto: Ola Sæther ISBN 82-92515-04-6 Opplag: 4000 F O R V E L F E R D S S T A T E N 3 4 F O R V E L F E R

Detaljer

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11 ... 2... 3... 4... 5... 6... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15 1 Forslag til uttalelse fra Brit Fredriksen (Frogn SV) Regjeringen bestående av Høyre og Frp med støtte fra Krf og Venstre har i

Detaljer