Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen"

Transkript

1 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for anledningen til å innlede om den faglige og politiske situasjonen. Jeg ser også fram til debatten, og til å høre hva dere forbundets fremste tillitsvalgte, er opptatt av. Erfaringsmessig vet jeg at dere er en debattglad og talefør forsamling som ikke legger fingrene imellom. Jeg har mange ganger sagt at Norge er i en mye heldigere stilt enn andre land. Gang på gang topper vi internasjonale lister over vellykkede land. Den norske modellen gjør at vi har høy omstillingsevne, høy produktivitet, høy sysselsetting, høy likestilling og utjevning av inntekt og makt! De fleste arbeidstakerne er fornøyd, og det er bra også for arbeidsgiverne. Faste, trygge jobber og god velferd gjør at man tør å ta sjansen på å bytte jobb. Samtidig gir faste og trygge jobber arbeidsforholdet et tidsperspektiv som gjør at både arbeidsgiver og arbeidstaker ser poenget med stadig kompetanseheving, og invester i omstilling og innovasjon på arbeidsplassen. Vi hadde aldri klart å komme på toppen av alle internasjonale rankinger, år etter år, hvis ikke norsk arbeidsliv hadde fungert produktivt. Det taler for å forsterke og videreutvikle den norske samfunnsmodellen.

2 2 SOSIAL DUMPING OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET Men den norske modellen presses utenfra fra en verden preget av økonomisk krise, ustabilitet og stor ulikhet. Og den trues også innenfra. Stadig flere bransjer, også offentlig sektor, rapporterer om problemer med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Dette er en utvikling som vi så særlig fra 2004 av, med utvidelsen av EU og EØS-området. LO ønsker utenlandske arbeidstakere velkommen til Norge. Men de skal ha norske lønns og arbeidsvilkår. Vi sier NEI til sosial dumping. De tre handlingsplanene fra de rød-grønne virket bra. Men stor arbeidsinnvandring fra fattige land med langt dårligere arbeidsvilkår enn hos oss, kombinert med konsekvensene av finanskrisa, gjorde at problemene ble demmet kraftig opp, men på ingen måte løst. LO tok problemene med sosial dumping og useriøsitet opp med statsministeren i et brev 8. april i fjor, og fikk gjennomslag. Regjeringen la like før årsskiftet fram en helhetlig strategi mot arbeidslivskriminalitet, nettopp slik vi ba om. Nå er skatte- og justismyndighetene med på laget i et felles opplegg med nye tiltak. Det er det viktigste ved strategien. Allmenngjøring En evaluering av tiltakene mot sosial dumping som ble satt i gang av den rødgrønne regjeringen, viste at det enkelttiltaket som er mest virkningsfullt er allmenngjøring.

3 3 EU-domstolen har nylig avsagt en dom som er av stor viktighet for norsk og europeisk fagbevegelse. Domstolen ga en finsk elektrikerforening medhold i at de kunne kjøre sak for 180 polske elektrikere som jobbet på et atomkraftverk i Finland. De var utstasjonert og fikk ikke lønn i henhold til den finske tariffavtalen. Den finske fagforeningen fikk også medhold i samtlige spørsmål som er blitt reist knyttet til om ulike lønnselementer i den allmenngjorte tariffavtalen så som lønn etter ansiennitet, ubekvemstillegg og kost og losji - er i overensstemmelse med Utstasjoneringsdirektivet og med EU-retten. Dette fikk leder i LOs juridiske avdeling, Atle Sønstelid Johansen, til å konkludere at "dommen gjør EØS-avtalen til et sløvt våpen i hånda på de som vil angripe faglige rettigheter og tariffavtale lønnsvilkår". Dommen styrker også norsk Høyesteretts avgjørelse i den såkalte Verftdommen fra mars NHO og verftsindustrien ønsket å angripe vedtak fra Tariffnemnda om allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten innenfor verftsindustrien. Høyesterett tok her stilling til mange av de samme EU-rettslige spørsmål som i den finske saken og ga Staten og LO medhold på alle punkter. Med denne dommen er allmenngjøring som et av våre viktigste våpen mot sosial dumping blitt styrket. Jeg vil advare mot å snakke ned mulighetsrommet i EØS. Det er mange nok som skylder på EØS når vi i fagbevegelsen kommer med forslag som de ikke har lyst til å gjennomføre. Vår rolle må være å hevde vår rett til å ta vare på et ordnet arbeidsliv og drive aktiv næringspolitikk. Tilbake til allmenngjøring. I dag har vi allmenngjort innenfor seks næringer:

4 4 Byggeplasser i Norge, FF Jordbruk og gartnerinæringene, FF Skips- og verftsindustrien, FF Renholdsbedrifter, NAF Fiskeindustrien, NNN. Nytt i år. Og endelig har også Tariffnemnda fattet vedtak om å allmenngjøre deler av landsoverenskomsten for elektrofag. Etter mange måneders behandlingstid og knappest mulig flertall i nemnda! Gratulerer med det! Det har vært en lang og arbeidsom prosess. Særlig dokumentasjonskravet er vanskelig å oppfylle. Det er ikke så lett å framskaffe lønnsslipper og arbeidsavtaler for å dokumentere at det foregår sosial dumping i en bransje. De utenlandske arbeidstakerne er redde for å snakke om egne lønns- og arbeidsvilkår. De frykter for jobbene sine og er redd for at de blir sendt hjem! LO mente forbundet hadde nok dokumentasjon i utgangspunktet og at Tariffnemnda er for streng. I tillegg varer allmenngjøringsvedtaket bare en tariffperiode av gangen. Det betyr at vi må opp til ny "eksamen" annen hvert år! Det er ikke bare i elektrobransjen at vi sliter med å få allmenngjort og det er lange prosesser. Derfor har LO spilt inn tre forslag som skal gjøre det lettere. Dokumentasjonskravet bør lempes på. Omvendt bevisbyrde. Hvis det først er allmenngjort innenfor et område så gjelder vedtak til noen begjærer det opphevet og dokumenterer at det ikke er noe problem i den bransjen lenger, Øke vedtakets gyldighetstid fra 2 til 4 år.

5 5 Flere andre tiltak som den forrige regjeringen gjennomførte, som informasjon og påseplikt, innsynsrett for tillitsvalgte og solidaransvar er knyttet opp til allmenngjorte områder. Det betyr at når vi får allmenngjort så får vi flere tiltak med på kjøpet. LO vil nå ta kontakt med Arbeidstilsynet for å sikre at tilsynet fører kontroll med allmenngjøringen. Så vil jeg oppfordre forbundet til fortsatt å samle inn dokumentasjon for senere bruk! Vi har sterke motkrefter som ønsker å oppheve allmenngjøringsvedtaket så fort som mulig. KAMPEN OM ARBEIDSMILJØLOVEN Det er bra at Regjeringen har kommet på banen når det gjelder sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det har vi berømmet dem for. Men samtidig, som om de opererer i en helt annen virkelighet, foreslår de en kraftig liberalisering av arbeidsmiljøloven. Liberaliseringen av midlertidige ansettelser vil undergrave strategien mot arbeidslivskriminalitet. Det er ikke bare en påstand fra LOs side. Det blir slått fast i situasjonsrapport som kom i 2014, lagd av de offentlige etatene som jobber mest med temaet: Skattedirektoratet, NAV, UDI, Toll, Mattilsynet, Økokrim, Skattedirektoratet, Arbeidstilsynet og Politiets utlendingsenhet. Det er nesten ikke til å forstå at regjeringen velger å overse deres konklusjon om at mer midlertidige ansettelser "gjør det mer krevende å etterforske og avdekke arbeidsmarkedskriminalitet". For den enkelte arbeidstaker vet vi godt hva som skjer når en fast jobb blir midlertidig. Tryggheten blir borte, inntekten usikker, boliglån i det blå,

6 6 kompetanseoppbyggingen svekkes og HMS-innsatsen forvitrer for å nevne noe. Det vil ikke minst de seriøse arbeidsgiverne tape på. Kortsiktige arbeidsgivere blir nå premiert på bekostning av de som tenker langsiktig. Med korttidskontrakt bryr arbeidstakerne seg mindre om å kjenne bedriften godt, om å forbedre sikkerheten og å hindre useriøsitet. Forslaget skaper heller ikke flere arbeidsplasser. OECDs gjennomgang viser at det ikke blir flere jobber av dette, det blir bare en veksling fra faste til midlertidige. Arbeidstid og søndagsarbeid LO er også strekt bekymret for virkningen av regjeringens forslag om endring av arbeidstidsbestemmelsene. Økt adgang til bruk av overtid, økte rammer for gjennomsnittsberegning av arbeidstid og en mer generell åpning for søndagsarbeid vil legge et større press på arbeidstakerne og gjøre det vanskeligere for folk å planlegge hverdagen. Arbeidsgivere får større adgang til å pålegge arbeid på tider som til nå har vært fritid og familietid. Arbeidsmiljøloven inneholder i dag gode og fleksible løsninger for tilpasninger av arbeidstiden. I stedet for å utnytte dette, endrer regjeringen loven i en retning som gir et tøffere arbeidsliv for den enkelte arbeidstaker. I tillegg kommer Regjeringens forslag om å tillate alle butikker å holde åpent på vanlige søndager. Forslaget møter motstand ikke bare fra arbeidstakerne, men også fra frivillige organisasjoner, miljøbevegelsen, kirka og arbeidsgiverne. Regjeringen mener tilbud og etterspørsel er bedre egnet til å regulere

7 7 åpningstidene enn lovverket, og har avvist å utrede konsekvensene av søndagsåpne butikker. Men det har Fafo gjort og konklusjonene er urovekkende. Erfaringer fra Danmark, som innførte søndagsåpne butikker i 2012, viser at det verken blir økt sysselsetting eller økt fortjeneste bare mer helgejobbing. Og med ringvirkninger til andre bransjer: Bakerier, renhold, transport, vakt kanskje til og med elektrikere! Forhandlinger om arbeidsmiljøloven pågår nå mellom partiene på Stortinget. I den forbindelse har Venstre vært ute igjen, med sine standpunkter. De vil ha en begrensning i midlertidige ansettelser på to år, og en harmonisering av AML og Tjenestemannsloven. Venner. Det er en myte at arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven er så veldig forskjellige når det gjelder midlertidige ansettelser. I begge lovene er midlertidige tilsettinger kun lovlig for arbeid som er av midlertidig karakter. Det som regjeringen har foreslått, og som Venstre støtter, innebærer et frislipp for midlertidige ansettelser. Når Venstre i neste omgang vil harmonisere de to lovene, vil det innebære et frislipp også i staten. Og regjeringen kommer nok Venstre i møte. I forrige måned fikk vi vite at det skal nedsettes et utvalg som skal se på "forenkling" av Tjenestemannsloven. Forverring kaller jeg det! Den norske modellen utfordres nå kraftig av høyresiden. LO vil kjempe for å beholde den! Her står vi sammen med resten av norske arbeidstakere. Streiken den 28. januar som vi gjennomførte sammen med YS og Unio ble en kraftfull

8 8 markering! Den største og mest vellykkede streiken noensinne. Nærmere deltok på arrangementer over hele landet. Takk til alle dere som deltok! LIKESTILLING Så har vi utfordringer når det gjelder likestilling. Mye gjenstår. Kvinner er underrepresentert i jobber og posisjoner med mye makt og mye lønn. De er overrepresentert når det gjelder sykefravær og uføretrygding. Vi har nettopp fått dokumentert gjennom en undersøkelse foretatt av Likestillings- og diskrimineringsombudet, at de diskrimineres kraftig i forbindelse med graviditet eller foreldrepermisjon. Når det gjelder lønn, har det skjedd en gradvis tilnærming mellom kvinner og menn. Blant heltidsansatte var lønnsnivået for kvinner i 2013 i gjennomsnitt rundt 13 prosent lavere enn for menn. Forskjellen kan i liten grad tilskrives at likt arbeid lønnes ulikt. Størstedelen har sammenheng med lønnsforskjeller mellom yrker og bransjer og kvinners stillingsplassering i et arbeidsmarked som er sterkt kjønnsdelt. Akkurat denne problemstillingen vet jeg at dere i El & It Forbundet er sterkt opptatt av. Ja, dere har til og med fått en pris på LO-kongressen for prosjektet Jenter i Bil & Elektro. Jeg er glad for at dere vil fortsette arbeidet. Men her som på mange andre områder er det enda et stykke å gå før vi er fornøyd! Forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven vil særlig ramme kvinner. Kvinner er i flertall blant de som er midlertidig ansatt i dag! Når det blir lovlig å ansette midlertidig på generell basis, vil det bli enda tyngre for dem å få fast jobb.

9 9 Kvelds- og søndagsjobber vil gjøre det vanskelig å kombinere to jobber og omsorg for barn og familie og presse flere kvinner over i deltid! Denne regjeringen har satt likestillingsarbeidet kraftig tilbake. Vi har ikke glemt kuttet i fedrekvoten og økte barnehagepriser i to omganger. Vi har heller ikke glemt kampen mot legenes reservasjonsrett mot abort. I fjor mobiliserte vi så kraftig mot dette at regjeringen måtte gjøre retrett. I år står kampen om kvinners stilling i arbeidslivet! EN STERK OFFENTLIG SEKTOR En sterk offentlig sektor er en forutsetning for et solidarisk samfunn. LO har protestert kraftig mot regjeringens planer om å åpne for flere private skoler. I tillegg kommer en rekke framstøt som vil åpne for mer marked og større ulikheter i velferdstilbudet. Både innenfor helse- og omsorgstjenester, og infrastruktur som post og jernbane. LO vil bidra til å utvikle velferdsstaten. Målsettingen om lik rett til utdanning, helsetjenester, barnehageplasser, kulturtilbud, sosial trygghet osv. kan ikke oppfylles uten fordeling og utjamning. Privatisering og konkurranseutsetting er IKKE svaret. Derfor er vi særlig obs på de såkalte TiSA-forhandlingene som nå pågår mellom 51 land, deriblant Norge, om handel med tjenester. Mer marked, kombinert med skattelettelser til de aller rikeste undergraver, inntektene til det offentlige og velferden vår. En positiv samfunnsutvikling er avhengig av både en sterk offentlig og privat sektor, og et godt samspill mellom disse. Måten offentlige tjenester organiseres på vil ha stor betydning for mulighetene og utviklingen av næringslivet, og

10 10 offentlig sektor er avhengig av et konkurransedyktig næringsliv som kan bidra til å finansiere velferdsordningene. NÆRINGSPOLITIKK Det har vært mye snakk om at vi nå ser slutten av oljealderen, og det er ingen tvil om at fallet i oljeprisene det siste året byr på problemer for vår største næring. Rundt har mistet jobben i oljenæringen, og arbeidsledigheten er på vei opp i andre bransjer også. Den nedturen vi nå ser i oljenæringen er ikke permanent, i motsetning til det mange synes å tro. Johan Sverdrup-feltet, som snart skal bygges ut, er et positivt tegn. Det betyr mange tusen flere jobber og jobber også til de medlemsgruppene dere representerer. Men vi vet like godt som alle andre at olje- og gassnæringen en gang vil fases ut. I mellomtiden er det viktig at vi bygger opp under en konkurransedyktig og klimabevisst norsk petroleumsnæring. For øyeblikket er bildet todelt: Lavere aktivitet på sokkelen har dempet aktiviteten i norsk økonomi, mens valutakursen har gjort eksport utenom olje og næringer som konkurrerer med import mer konkurransedyktig. Men det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen, både i oljenæringen og i fastlandsindustrien. Usikkerheten er knyttet til varigheten. Hvor lenge før oljeinvesteringene tar seg opp igjen? Hvor lenge vil den den gunstige kronekursen vil vare? Vi ser nå at ledigheten er på vei oppover, særlig innen ingeniør- og IKT-fag, og i industrien.

11 11 Alt dette borger for nøkternhet i årets mellomoppgjør. LO er rede til å ta ansvar. Som alltid er hensynet til arbeidsplassene det som veier tyngst. De usikre tidene for norsk økonomi og arbeidsliv, vil øke presset for omstillinger. Vi vet at norsk arbeids- og næringsliv er rustet til å takle det. Vi er gode på omstilling. Det sier blant annet Produktivitetskommisjonen, som nylig la fram sin delrapport. Men da må vi styrke ikke svekke norske virksomheter. Det er de som er utgangspunktet for innovasjon og nyskapning. Da må vi utnytte våre naturgitte konkurransefortrinn. Norge til å være en energinasjon også i framtiden. Og her spiller dere en viktig rolle. Det mest oppsiktsvekkende forslaget fra Produktivitetskommisjonen er forslaget om å la utenlandske og private selskaper kjøpe store norske kraftverk. De tror dette vil føre til økt produktivitet i vannkraftproduksjonen. Kjære landsmøte. Produktivitetskommisjonen er fullstendig på villspor om eierskapet til vannkraften. Det vil ikke øke verdien av vannkraften, bare sørge for at mer av overskuddet havner hos private. Offentlig eierskap er et viktig vern mot at kortsiktige eiere skal selge ut vår nasjonale arv. Det har hatt bred oppslutning siden konsesjonsstriden for mer enn hundre år siden. LO er en kompromissløs forsvarer hjemfallsretten og det offentlige eierskapet i kraftsektoren. Arvesølvet vårt er ikke til salgs.

12 12 STATLIG EIERSKAP Men det stopper ikke her. I Eierskapsmeldingen som kom før sommeren tar regjeringen til orde for å selge seg ned i selskaper som Kongsberggruppen og Telenor, og helt ut av f eks Entra, SAS, Flytoget og Mesta. Nå ble det ikke slik. KrF og V satte foten ned for Flytoget og Kongsberggruppen. Her hadde næringsministeren gjort en for dårlig jobb, og begge er satt på vent. Heller ikke Mesta blir solgt i første omgang. De har ikke fått høye nok bud på selskapet. Kort sagt: Eierskapsmeldingen tålte ikke møtet med virkeligheten. Telenor, derimot, ligger på blokka! Telenor - som betyr så mye for hele samfunnets infrastruktur. Som eier kommunikasjonsnettet som er av avgjørende betydning for folk og bedrifter over hele landet. Det skal altså selges helt uten at konsekvensene er redegjort for! Regjeringen har ingen industriell strategi for det statlige eierskapet i store viktige norske virksomheter, bare en politikk som sier at privat eierskap er bedre enn offentlig eierskap. Venner Privatisering, konkurranseutsetting og salg av offentlig virksomhet gjør oss ikke mer produktive, uansett hva produktivitetskommisjonen og regjeringen sier. Vi vet hvilke mekanismer som gjør oss gode. Det er disse vi må styrke. Da trenger vi langsiktige, trygge og kompetansegivende arbeidsplasser, ikke flere midlertidige ansettelser. Da trenger vi en mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk, med flere og bedre arbeidsmarkedstiltak. Da trenger vi et dagpengeregelverk som gjør det mulig å beholde kompetansen og styrke den i nedgangstider.

13 13 Og da trenger vi en arbeidsmiljølov som gjør det mulig å stå lenger i arbeidslivet uten å bli utbrent og syk! FAGUTDANNING Så over til et tema som jeg vet engasjerer dere nemlig fagutdanning. El & It Forbundet har vært spydspissen i LO når det gjelder fagutdanning, og med rette. Stein Lier Hansen i Norsk Industri har en treffende uttalelse om den selvstendige fagarbeideren: "I Norge har ny teknologi effekt fra dag en, fordi de ansatte raskt er i stand til å ta i bruk ny teknologi. I lavkostland kan det ta to tre år før teknologier gir noen forbedring i produksjonen". Høykompetente selvstendige fagarbeidere er blitt et konkurransefortrinn. Likevel: Mye tyder på at det vil være en betydelig mangel på fagarbeidere i årene som kommer. (Vi vil mangle fagarbeidere i 2035). Stadig færre søker seg til yrkesfaglig utdanning, og frafallet er stort. Hvorfor er det slik? Yrkesfag har lenge slitt med lav status. Økte problemer med lavlønnskonkurranse, sosial dumping og useriøsitet i særlig yrkesrettede deler av arbeidslivet, har forsterket omdømmeproblemet. Uansett hvor mange år en yrkesfagarbeider tar utdanning, påbygginger og bygger opp erfaringsbasert kompetanse så oppnås i dag aldri "høy utdanning". Fagskolen, som bygger på videregående yrkesfag og som dermed er yrkesrettet utdanning på høyere nivå, er lite utbygd og har ikke reell status som "høy" utdanning. Å søke seg til yrkesfag oppfattes derfor ofte som en "blindvei".

14 14 Det er mangel på læreplasser i både offentlig og privat sektor. LO har tatt til ordet for et yrkesfagløft! Skal vi rekruttere nok fagarbeidere i årene som kommer, må vi bidra til at de som velger yrkesfag gjennomfører, at yrkesutdanningsveien oppfattes som attraktiv gjennom gode muligheter for videreutvikling av kompetanse og ved å sikre at det er gode arbeidsplasser å gå til. Med andre ord: Vi må satse på kompetanse, inkludering og arbeid mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet samtidig! KLIMA Klimautfordringen er alvorlig, og jeg er glad for at dere setter dette temaet høyt på dagsorden også på dette landsmøtet. I fjor sommer vedtok LOs sekretariat LOs 3. klimastrategiske plan. LO og internasjonal fagbevegelse støtter 2-graders-målet, og deltar aktivt i FNprosessens klimaforhandlinger. Vi mener Norge skal være i front for å bidra til globale utslippskutt. Klimautfordringen er global. Derfor må nasjonale tiltak for å kutte klimagassutslipp ha effekt globalt. Norge har kompetanse, finansiell styrke, og ikke minst en arbeidslivsmodell som legger til rette for at vi faktisk kan utgjøre en forskjell for å få til kutt i CO2-utslipp og å hindre klimaendringer. Det har skjedd, og skjer, mye i norsk næringsliv for å kutte utslipp og sikre at en er med på vegen mot lavutslipps-samfunnet. Konkurransedyktige bedrifter med motiverte ansatte må til for å utvikle framtidens løsninger. Vi mener det ligger

15 15 store muligheter for norsk næringsliv, for verdiskapning og arbeidsplasser, i omleggingen til lavutslippssamfunnet. Ettersom halvparten av norske utslipp er regulert gjennom deltakelse i EUs kvotehandelssystem, bør nasjonale utslippskutt i hovedsak tas i ikkekvotepliktig sektor (transport, bygg, skog/jordbruk), der potensialet for utslippskutt er stort. Det betyr ikke at de som er omfattet av EUs kvotehandel ikke skal gjøre alt de kan for å kutte sine utslipp. I desember i år skal det være klimaforhandlinger i Paris, og målet er å få på plass en internasjonalt bindende avtale som skal gjelde for alle land. LO vil delta i Paris sammen med europeisk og internasjonal fagbevegelse, ikke minst for å ivareta arbeidstakernes interesser i de omstillingene som må komme. OPPSLUTNING OM FAGBEVEGELSEN Jeg har snakket om hvordan fagbevegelsen utfordres av politiske motkrefter. Men fagbevegelsens fremtidige rolle og betydning avhenger også av oss selv og vår evne til å styrke organisasjonen. Vi må bruke de samlede ressursene bedre. Samhandle mer! Det er dette som er mål med organisasjonsprosjektet som ble vedtatt på kongressen i 2013, og som vi nå er i gang med. Så må vi ta på alvor at vi har en medlemstilgang som ikke er god nok. Selv om LO-forbundene fortsatt vokser, og nå er nærmere , har LOs andel av arbeidstakerne gått tilbake. Skal vi være med å styre norsk økonomi og dermed velferden i riktig retning, er vi avhengig av at denne tendensen snus. Vi må styrke innsatsen når det gjelder verve- og organisasjonsarbeidet framover, spesielt i servicesektoren der vi står svakest. Det er også der arbeidsforholdene er mest uryddige!

16 16 Det er en appell ikke bare til våre organisasjonsledd, men også til arbeidsgivere og politikere. De får ikke det velfungerende arbeidsliv, og de fornuftige kompromisser som har preget Norge, uten en sterk fagbevegelse. LUFTFARTEN Det gjelder også innen luftfarten. LO er bekymret for utviklingen i bransjen, satt på spissen og tydeliggjort i konflikten i Norwegian. Innenfor luftfarten generelt har organisasjonene både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden tradisjonelt hatt god oppslutning og styrke. Det passer tydeligvis ikke cowboyene i bransjen. Det vi her har vært vitne til i Norwegian, ligner faretruende på fagforeningsknusing. Det fikk begeret til å flyte over for oss også. Vanligvis blander ikke LO seg inn i konfliktene til andre forbund, men denne gangen var oppførselen til Norwegian så provoserende at vi fant det nødvendig å gå ut med støtte. Norsk Cockpit Forbund, LOs nyeste forbund, mener det er to hovedspor for å kunne snu dagens utvikling: Politisk regulering av rammevilkårene nasjonalt og internasjonalt, og myndighetskrav om at flygende personell må være ansatt i det selskapet som driver flyvirksomheten. Ikke så ulikt kompetanseforskriften som dere fikk på plass for fire år siden, og som nå igjen er truet. FAGLIGPOLITISK SAMARBEID. VALG Derfor må vi rette blikket mot 15. september Mot kommune- og fylkestingsvalget. Og deretter mot Stortings-valget i 2017.

17 17 I dag sitter høyrepartiene med styringen både i de aller fleste store byene og nasjonalt. Det gjør at de effektivt kan gjennomføre sin politikk. Det handler for eksempel om offentlig eierskap, der man i løpet av få år kan selge unna fellesskapsverdier for milliarder av kroner. Det gjelder privatisering av velferd, flere private skoler og oppbygging av kommersielle sykehus betalt over skatteseddelen. Og ikke minst dreier det seg om den store diskusjonen om hvordan kommuner, fylker og regioner skal se ut i framtida. Da trengs det andre stemmer og motkrefter i lokalsamfunnene mot regjeringens sterke tro på sentralisering og privatisering av det meste. Et maktskifte i kommune-norge vil gjøre den jobben vanskeligere for dem. Fra LOs side kommer vi derfor til å bli mer aktive enn vi tradisjonelt har vært i kommunevalgkamper. Høyresidens framferd gir oss også store muligheter. Det er ikke deres ideer som er i framgang. Det ser vi på meningsmålingene. Det jobbes også godt fagligpolitisk i fylkene og kommunene. Lokalt er det mange felles politiske manifester på gang som vil vise hvilken politikk vi står sammen om. For eksempel så har flere kommuner og fylkeskommuner vedtatt ikke å gjøre bruk av utvidet mulighet til å ansette midlertidig i faste stillinger selv om dette blir vedtatt i Stortinget. Kampen fortsetter og sammen kan vi gjøre LO enda større og sterkere. Snart kommer det et nytt valg, da skal vi være klare! Noen få ord til slutt. Til deg, Hans.

18 18 Det er ditt siste landsmøte. Etter 14 år i ledertrøya i et av LOs viktigste forbund, gir du deg nå og blir pensjonist. Det blir rart for oss som har jobbet tett sammen med deg i sekretariatet i andre sammenhenger. Vi kommer til å savne deg, både som den lugne og humoristiske personen du er, og som tillitsvalgt og fighter på barrikadene når det trengs. Du har bidratt på så mange måter til å styrke dette fellesskapet som LO er, du har tatt ansvar når det krevdes, og du har formet politikk. Vi skal takke deg av grundig senere i sekretariatet på tradisjonelt vis. Så dette er foreløpig. Takk skal du ha, Hans, og lykke til videre. Takk for oppmerksomheten!

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Allmenngjøring av tariffavtaler

Allmenngjøring av tariffavtaler Arbeids- og sosialdepartementet Allmenngjøring av tariffavtaler Eli Mette Jarbo Framtidens tariffavtaler, Fafo 30. november 2015 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v LOV-1993-06-04-58 Tariffnemnda

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Dagens tekst Overordnet om arbeidslivskriminalitet To utsatte bransjer: Renhold

Detaljer

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO Høring - Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Skillelinjene i norsk politikk har blitt tydeligere med den sittende regjeringen. Regjeringen og samarbeidspartene har pekt ut omstilling

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt August/2017 2 Stortingsvalget 2017 Fagforbundet Bærum Bærum sine kampsaker: for: Et trygt arbeidsliv med trygge jobber. Hele, faste stillinger. Økt bemanning i helse- og omsorgstjenestene.

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Sosial dumping i nordisk perspektiv. Helsingør 24. november 2016 Jan-Erik Støstad Generalsekretær

Sosial dumping i nordisk perspektiv. Helsingør 24. november 2016 Jan-Erik Støstad Generalsekretær Sosial dumping i nordisk perspektiv Helsingør 24. november 2016 Jan-Erik Støstad Generalsekretær SAMAK @StostadJe Skal snakke om 1. Den nordiske modellen på 1-2-3 2. Hva er sosial dumping, drivkrefter

Detaljer

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker Interpellantens spørsmål til ordføreren blir dermed som følger: Vil ordføreren ta initiativ til en sak der bystyre får forelagt mulighetene for streaming av komitemøtene og formannskapsmøtene, samt kostnader

Detaljer

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret?

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret? Fafo Østforum, medlemsseminar 26. oktober 2004: Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Torgeir Aarvaag Stokke, Fafo: Er statens forhold til tariffavtaler endret? Hvordan staten som stat forholder seg

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 06/2001-2-AKL 21.03.2007 HØRING - TILTAK MOT SOSIAL DUMPING Det vises

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

Arbeidstakere som går tjenestevei

Arbeidstakere som går tjenestevei Arbeidstakere som går tjenestevei Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS Anne Mette Ødegård Fafo Østforum 20. januar 2005 Om prosjektet Oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen.

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen. [Du som skal holde dette kaffekurset presenterer deg selv] Dette kaffekurset handler om arbeidslivet og hvordan det har utviklet seg fra forrige gang det var borgerlig regjering (før Stortingsvalget i

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU)

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Postboks 516 4004 Stavanger Stavanger 08.07.04 HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Kvinnegruppa Ottar har gått gjennom NOU 2004:5 utfra en vurdering av kvinners situasjon i forhold

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Vår referanse: Deres referanse: Dato: 2013-0404 14/2614 24.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com Høring

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Allmenngjøring og kampen mot sosial dumping: Virkninger og alternativer

Allmenngjøring og kampen mot sosial dumping: Virkninger og alternativer Allmenngjøring og kampen mot sosial dumping: Virkninger og alternativer Line Eldring, Fafo Nasjonal konferanse om trepartssamarbeid og sosial dumping, 26. september 2012 Hva er sosial dumping? Etter regjeringens

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 HOVEDPERSPEKTIV Fafo-prosjekter om EU-utvidelsen og arbeidsvandringer (2007): Internasjonalt/

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

LOs representantskap 21. april 2015 LO-leder Gerd Kristiansen. INNLEDNING Velkommen til representantskapet

LOs representantskap 21. april 2015 LO-leder Gerd Kristiansen. INNLEDNING Velkommen til representantskapet LOs representantskap 21. april 2015 LO-leder Gerd Kristiansen INNLEDNING Velkommen til representantskapet Sist vi var samlet, var det for å forberede årets mellomoppgjør. Da la vi stor vekt på at det er

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Gerd Kristiansen Åpning av LOs representantskapsmøte 10. juni 2014

Gerd Kristiansen Åpning av LOs representantskapsmøte 10. juni 2014 Gerd Kristiansen Åpning av LOs representantskapsmøte 10. juni 2014 Jeg vil starte med en gladsak! For dere - om noen få dager blir det nemlig satt et endelig punktum for dykkersaken. Et verdig punktum.

Detaljer

velger du bort søndagen

velger du bort søndagen velger du bort søndagen Sjekk ditt kommuneparti på: www.sondagsalliansen.no? søndagsmiddag hviletirsdag lesedag IDRETTSGLEDE hviledag bare hverdag søndagstur søndagshandel mandagsmiddag KJÆRE VELGER 14.

Detaljer

Nye veiers leverandørdag 25. januar, Oslo Plaza Hotel

Nye veiers leverandørdag 25. januar, Oslo Plaza Hotel Nye veiers leverandørdag 25. januar, Oslo Plaza Hotel Takk for invitasjonen, og muligheten til å snakke om et tema som går helt til kjernen av hva LO driver med. Vår kamp for et seriøst arbeidsliv går

Detaljer

Jobbhelsa. Arbeidstidens betydning for jobbhelsa

Jobbhelsa. Arbeidstidens betydning for jobbhelsa Jobbhelsa Arbeidstidens betydning for jobbhelsa Sesjon 1: Arbeidstid og helse Jobbhelsa Arbeidsmiljøkongressen, Bergen 23.10.2014 Ørn Terje Foss, Fagsjef arbeidsmiljø og helse, NSB Jobbhelsa hva menes

Detaljer

TARIFFNEMNDA PROTOKOLL 3/2016 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 23. SEPTEMBER 2016 OM FORTSATT DELVIS ALLMENNGJØRING AV LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

TARIFFNEMNDA PROTOKOLL 3/2016 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 23. SEPTEMBER 2016 OM FORTSATT DELVIS ALLMENNGJØRING AV LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE TARIFFNEMNDA PROTOKOLL 3/2016 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 23. SEPTEMBER 2016 OM FORTSATT DELVIS ALLMENNGJØRING AV LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE Innledning Saken gjelder videreføring av allmenngjøring

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Faglig landskonferanse Oslo, 4. april 2014 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Stor tilstrømning av utenlandsk

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak Arbeids- og sosialdepartementet v/tonje Forså Aas Dette brevet sendes kun per e-post. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1596-2- RMR 17/2266 25.09.2017 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse,

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger Likelønnskommisjonen www.likelonn.no Anne Enger Hva er likelønn? Likelønn handler om rettferdighet og økonomi Likelønn betyr at lønn fastsettes på samme måte for kvinner som for menn Betyr ikke lik lønn

Detaljer

Minimalistisk og liberalistisk? - Litt om Høyres program for arbeid og uklarhetene i dette

Minimalistisk og liberalistisk? - Litt om Høyres program for arbeid og uklarhetene i dette LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Blikk på partiene 3/13 Minimalistisk og liberalistisk? - Litt om Høyres program for arbeid og uklarhetene i dette 1. Uklarheter om arbeidstid og sykelønn

Detaljer

20 år med EØS-avtalen

20 år med EØS-avtalen 20 år med EØS-avtalen Påvirkning og utfordringer for norsk arbeidsliv Anne Mette Ødegård 09.01.14 Bakgrunn Internasjonalisering globalisering av økonomi og næringsliv Europeisering: EUs indre marked med

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

EU og arbeidslivet Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

EU og arbeidslivet Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Nei til EUs faglige konferanse Oslo, 12. april 2013 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Arbeidsmarkedsregulering er IM-relatert og en del av

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer