Tilråding i sak om grensejustering mellom Stryn kommune og Hornindal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilråding i sak om grensejustering mellom Stryn kommune og Hornindal kommune"

Transkript

1 Sakshandsamar: Anne Kristin Eitungjerde Vår dato Vår referanse Telefon: / E-post: Dykkar dato Dykkar referanse Kommunal- og moderniseringsdepartementet Pb 8112 Dep 0032 OSLO Tilråding i sak om grensejustering mellom Stryn kommune og Hornindal kommune Vi viser til brev dagsett med oppmoding om utgreiing og tilråding i sak om grensejustering for området Markane mellom kommunane Stryn og Hornindal. Fylkesmannen si tilråding: Grensa mellom Hornindal og Stryn blir justert slik at Kjøs krins blir flytta frå Hornindal kommune til Stryn kommune. Tilrådinga inkluderer ei justering i området Klypet Hildehjellen. Samandrag Fylkesmannen tilrår grensejustering slik at Kjøs krins blir flytta til Stryn. Tilrådinga inkluderer ei justering i området Klypet Hildehjellen. Dersom grensa blir flytta vil dette utgjere den nye fylkesgrensa mot Møre og Romsdal. Etter Fylkesmannen si vurdering vil det gi store føremoner å justere grensa. Ei justering gjer det mogleg å rydde opp i ei eksisterande dårleg kommunegrense, som deler ei naturleg samanhengande bygd. Det er lagt avgjerande vekt på å legge til rette for ei god overordna planlegging og ei funksjonell kommune- og fylkesgrense, og omsynet til å kunne gi effektive tenester til innbyggjarane i heile Kjøs krins i framtida. Bakgrunnen for tilrådinga er eit innbyggjarinitiativ frå Andreas Solvik og Per Ove Kjøs, med vel 40 underskrifter frå innbyggjarar og grunneigarar. Det vart òg levert 75 underskrifter frå innbyggjarar i den delen av Markane som høyrer til Stryn kommune. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemte at saka skulle greiast ut, og ga Fylkesmannen oppdraget i brev dagsett Hornindal og Stryn har levert faktautgreiingar, og Opinion har gjennomført innbyggjarundersøking. Det går fram at det bur vel 90 personar i Kjøs krins, noko som utgjer knapt 8 prosent av innbyggjarane i Hornindal kommune. Innbyggjarundersøkinga gir ikkje eit samla tydeleg svar for kva kommune innbyggjarane ynskjer å høyre til, men innbyggjarane er tydeleg delte i retningsvala, ut frå bustad i krinsen. Vidare viser utgreiinga at 1/3 av innbyggjarane jobbar i Stryn, og ¼ i Hornindal, og at dei i like stor grad nyttar kultur- og fritidstilbod i Stryn og Hornindal. Ein del tenester blir også levert berre i Stryn kommune i dag. Dei to kommunane ønskjer ei grensejustering, men er delte i synet på kvar grensa skal gå. Hornindal kommune og fellesnemnda for nye Volda ønskjer ei justering av grensa som samlar Maurset i Stryn kommune. Dei legg vekt på innbyggjarhøyringa, og at det vil få store økonomiske konsekvensar i framtida dersom heile krinsen blir flytta. Kommunen held òg fram at det i mange tilfelle vil bli lenger til tenestene folk treng, og at dette har negative effektar for miljøet. Telefon Organisasjonsnummer N Nettstad fylkesmannen.no/sfj E-post Besøksadresse Hovudkontor: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Landbruksavdelinga: Fjellvegen 11, 6800 Førde Postadresse Hovudkontor: Njøsavegen, Leikanger Landbruksavdelinga: Postboks 14, 6801 Førde

2 2/13 Stryn kommune ønskjer ei justering av grensa slik at Kjøs krins blir flytta til Stryn. Dei legg vekt på at innbyggjarhøyringa ikkje gir eit klart svar, og at ei flytting av krinsen vil gi ei meir logisk geografisk grense, som ikkje vil dele eigedomsgrenser mellom to kommunar og fylke. Det blir også vist til at dei mindre alternativa stort sett vil innebere ei forskyving av problemet, med at ei bygd/krins blir delt i to. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tek endeleg avgjerd i saka. Bakgrunn Innbyggjarinitiativet Fylkesmannen mottok eit innbyggjarinitiativ frå Andreas Solvik og Per Ove Kjøs om justering av grensa for området Markane som i dag er delt mellom kommunane Stryn og Hornindal. Initiativtakarane sitt forslag går ut på å flytte grensa slik at området sør/søraust for Kjøshammaren, som no ligg i Hornindal blir flytta til Stryn kommune (Alternativ 1). Kjøs grunnkrins (Alternativ 1) Bakgrunnen for initiativtakarane sitt val av grense er at dei meiner dette vil vere ei naturleg grense topografisk, òg med tanke på avstand mellom busetnad. I tillegg meiner dei det vil vere naturleg med ei slik endring av fylkesgrensa, om kommunane Stryn og Eid i framtida blir slått i lag. Initiativtakarane viser til at det har vore ein del utfordringar for Markane etter at Hornindal vart eigen kommune i Då vart Markane delt mellom to kommunar, og kommunegrensa sett midt i bygda Maurset. Dette har medført alt frå deling av borna og ungdomane mellom to skular, til delt ansvar mellom kommunane for vedlikehald og oppfølging av tenester, og for forvalting av naturressursar. Det blir også vist til at tradisjonelt har dei fleste i Markane jobbar i Stryn. Ei ny fylkesgrense vil med dagens kommunegrense også kunne medføre deling av eigedomar mellom to fylke. Initiativtakarane la til grunn at det er om lag 70 personar over 18 år i området. Vedlagt initiativet låg underskrifter frå 34 innbyggjarar og 19 grunneigarar i Hornindal, til saman 44 ulike underskrifter. I tillegg var det vedlagt 75 underskrifter frå innbyggjarar i den delen av Markane som tilhøyrer Stryn kommune.

3 3/13 Til sist vart det lagt fram forslag til ei alternativ og mindre omfattande grensejustering, dersom ein ikkje vil flytte heile Kjøs krins. Då ønskja dei at grensa blir flytta vestover slik at Maurset blir samla i Stryn kommune, og ga eit konkret forslag til dette (Alternativ 2) Innbyggjarinitiativet ligg ved saka. Oppfølging av initiativet bad Fylkesmannen kommunane uttale seg om det var ønskjeleg med vidare utgreiing av justering av grensa. Begge kommunane var positive til utgreiing, sjå vedlegg av kommunestyresak 054/16 frå Hornindal og formannskapssak 147/16 frå Stryn. Hornindal ønskte likevel primært ei utgreiing avgrensa til Alternativ 2. I brev dagsett ga Fylkesmannen tilråding til departementet om at grensejusteringa vart greidd ut. Bakgrunnen var at begge kommunane var positive til utgreiing, og at Stortinget 8. juni 2017 hadde vedteke å slå saman kommunane Hornindal og Volda til ein ny kommune, som skal ligge i Møre og Romsdal fylke. Grensa mellom Stryn og den nye kommunen blir dermed ny fylkesgrense. KMD gav i brev motteke her Fylkesmannen i oppdrag å greie ut den føreslegne grensejusteringa for området Markane. For å opplyse saka ga vi i brev dagsett Hornindal kommune i oppdrag å gjere greie for fakta og verknadane av ei grensejustering innanfor ein rekke ulike område. Brevet ligg ved saka. I same brev fekk Stryn kommune i oppdrag å gjere greie for dei same relevante områda, sett frå deira ståstad. Begge kommunane vart i tillegg inviterte til å kome med informasjon om fakta utover lista, som dei vurderte som aktuelle i saka. Utgreiing frå Hornindal kommune Hornindal kom med si faktautgreiing i brev dagsett Brevet ligg ved saka, men vi trekkjer fram følgjande hovudpunkt: Folketal, sosiodemografiske kjenneteikn og areal i kommunen Folketalet i Hornindal pr var 1197, og i Kjøs krins 93. Dette har gått ned til 89 pr Talet på innbyggjarar i Kjøs krins utgjer dermed i underkant av 8% av folketalet i Hornindal kommune. Folketalet har gått ned dei siste 10 åra. Det bur 19 personar på den delen av Maurset som høyrer til Hornindal kommune. Kommunen skriv vidare: «Alderssamansetjinga er prega av at det vert fødde få barn i området, at ungdommen flyttar ut og at største delen av befolkninga er i aldersgruppa år. Ein ser også ein relativt høg andel pensjonistar i området.» Arealet i Kjøs krins utgjer om lag 6% av totalarealet i Hornindal kommune. Overordna økonomiske effektar av ei grensejustering Kommunen opplyser: «Hornindal har lavare skatt pr innbyggjar enn landsgjennomsnittet. Dette får ein kompensert gjennom innteksutjamning. Hornindal kommune ligg på 70,1% av landsgjennomsnittet, og får kompensert opp til 93,7% av landsgjennomsnittet»

4 4/13 Samla inntekt for Hornindal kommune er oppgitt å vere kr Kommunen har grovestimert eit samla inntektstap på kr dersom Kjøs grunnkrins vert overført til Stryn, og eit tap på kr dersom Maurset blir flytta. Vidare skriv kommunen: «Det er ingen i Kjøs grunnkrins som et tilknytt kommunalt vass- og avløpsanlegg. Det innbyggjarane betalar i kommunale avgifter knyter seg til slamavgift eller har tøming av tette tankar for slam. Maurset har privat vassanlegg. Det er ikkje innført eigedomsskatt i Hornindal kommune, noko som vil få konsekvens for innbyggjarane i Kjøs grunnkrins om dei vert tilhøyrande Stryn kommune i framtida. Stryn kommune har per i dag ein utskriven eigedomsskatt på 3 promille.» Reiseavstandar til kommunesenter Frå kommunen si utgreiing: «Frå 2020 er Hornindal og Volda slegne saman til ei kommune. I dag har ein ikkje nok kunnskap om korleis dei kommunale tenestene vert fordelte i dei to kommunane frå det tidspunktet. Ein har i oversikta over reiseavstandar difor teke med både Stryn, Hornindal og Volda som målepunkt. Ein har målt avstanden ut frå 5 ulike målepunkt i Kjøs grunnkrins. I oversynet har ein også teke med avstandar til grunnskulane, då ein ser at ei grensejustering vil kunne få konsekvensar for reiseavstand til skule.» «Ein har her ikkje teke med avstand til Voldaskulane, då det er klart i intensjonsavtalen mellom Hornindal og Volda at ved kommunesamanslåing skal Hornindal framleis ha 1-10 skule i bygda.» Reiseavstandar til kommunehusa: Reiseavstandar (km) i Hornindal og Stryn kommunar FRÅ / TIL Kommunehuset Smia Stryn Rådhus Volda Rådhus Maurset (k-grense) 11,8 14,4 46,7 Øyebakken (brua) 8,4 14,4 43,6 Kjøs bru 6,5 16,3 41,7 Holen (k-grense) 7,5 17,3 42,7 Kongsvik (Kjøshammartunnelen) 4,5 18,3 39,6 Kjelde: Hornindal kommune Reiseavstandar til skular: Reiseavstandar (km) i Hornindal og Stryn kommunar FRÅ / TIL Hornindal skule Tonning skule Ungdomsskulen i Bø Maurset (k-grense) 12,3 14,9 15,9 Øyebakken (brua) 8,9 14,9 15,9 Kjøs bru 7,0 16,8 17,8 Holen (k-grense) 8,0 17,8 18,8 Kongsvik (Kjøshammartunnelen) 5,0 18,8 Kjelde: Hornindal kommune 19,8

5 5/13 Reiseavstandar legevakt: Reiseavstandar (km) i Hornindal og Stryn kommunar FRÅ / TIL Legevakt Eid Legevakt Volda Maurset (k-grense) 35,9 45,7 Øyebakken (brua) 32,7 42,6 Kjøs bru 30,5 40,7 Holen (k-grense) 29,5 41,7 Kongsvik (Kjøshammartunnelen) 33,0 Kjelde: Hornindal kommune 38,6 Arbeidsplassar og pendling Kommunen opplyser: «området har nokre sjølvstendig næringsdrivande, dette er knytt til drift av gardsbruk, enkelte handtverkarar og taxidrift. Utover dette er det ikkje arbeidsplassar i området, ein har difor ikkje teke med innpendling til området. Dei sysselsette pendlar difor anten til Stryn, Hornindal eller Eid. Ein ser ein relativt stor del pensjonistar i området.» Oversikta frå kommunen viser vidare at det er nokre fleire arbeidstakarane som har arbeidsplassen sin i Stryn enn i Hornindal. Barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Der er ikkje barnehage i Kjøs krins. Der er to barn i barnehagealder i området, og to under barnehagealder. Hornindal har ein grunnskule, som ligg ved Grodås. Til saman er der sju barn i grunnskulen i Kjøs krins, desse har fylkeskommunal skyss til skulen. Der er ingen barnehagebarn eller skulebarn frå Maurset. Kommunen opplyser at ei flytting av skuleelevar sjølvsagt vil vere negativt for utviklinga i skulen i Hornindal, men det vil ikkje føre til samanslåing av klassetrinn i Hornindal. Om vidaregåande skule opplyser kommunen: «Det er per i dag totalt 7 elevar i krinsen som er under vidaregåande utdanning. Ein av desse frå Maurset. Dei 7 fordelar seg slik: Stryn (4), Sandane (1) Førde (2). Situasjonen for denne aldersgruppa vil vere den same ved ei grensejustering til Stryn. Kva situasjonen vert for Hornindal kommune etter 2020, er ikkje avklara, men det vert ført politiske samtalar om dette med dei to fylkeskommunane.» Helsetenester, tannhelsetenester og NAV Kommunen skriv: «Per i dag er det 6 personar i Kjøs som mottek teneste frå heimetenesta. To av desse er på Maurset. Av krinsen sine totalt 89 innbyggjarar har 68 personar fastlege i Hornindal, av desse 9 på Maurset.» «Den fylkeskommunale tannklinikken vart diverre lagt ned i Hornindal, innbyggjarane i Hornindal nyttar difor allereie i dag denne tenesta i Stryn. Når det gjeld situasjonen etter 2020, er dette ikkje avklara.»

6 6/13 «Hornindal kommune høyrer til same Helseforetak som Stryn kommune så ei grensejustering vil per i dag ikkje få noko konsekvens. Frå 2020 vil nok Hornindal mest truleg høyre til Helse Midt.» «Det er ikkje ressurskrevjande brukarar i krinsen per i dag.» «Hornindal kommune har eige NAV kontor lokalisert på kommunehuset på Grodås. Ved ei grensejustering vil innbyggjarane då måtte byte NAV kontor til Stryn.» Kjøp av kommunale tenester i andre kommunar for innbyggjarane i Kjøs Kommunen opplyser: «Hornindal kommune kjøper i dag PPT-teneste av Stryn kommune, så ei grensejustering vil ikkje få praktiske konsekvensar på det området. Når det gjeld andre interkommunale samarbeid knyter det seg i stor grad til helsetenester, legevakt, KAD med vidare. Dette er avtalar Hornindal har saman med mellom anna Stryn kommune, så dette vil heller ikkje få konsekvensar ved ei eventuell grensejustering, bortsett frå finansieringa. Ein har i dag nytta «Nordfjordmodellen» knytt til finasiering av desse tenestene, dvs 25% lik fordeling mellom kommunen og 75% etter folketal. Kostnadane vil såleis gå noko ned for Hornindal sitt vedkomande, og auke tilsvarande for Stryn kommune.» Arealutnytting og kommunikasjonar Når det gjeld vedtekne reguleringsplanar har kommunen gitt ei oversikt over dette i utgreiinga si. Det ligg ikkje føre planar knytt til spesiell næringsverksemd eller utnytting av spesielle naturressursar. Det er ikkje utbygd kommunale gang- og sykkelvegar i området, men det er i alt vel 6 km med kommunale vegar. Bruk av kultur og aktivitetstilbod Kommunen viser til innbyggjarundersøkinga, som stadfestar deira inntrykk av at innbyggjarane nyttar tilbod både i Stryn, Hornindal og Eid. Utgreiing frå Stryn kommune Fylkesmannen mottok Stryn kommune sine faktaopplysningar Dokumentet ligg ved saka. Av nye opplysningar utover det som går fram av Hornindal si utgreiing viser Stryn kommune til at dei har estimert auken i rammetilskot, skatteinntekter og eigedomsskatt på om lag 2 millionar kroner dersom heile krinsen går over til Stryn. Dersom Markane blir flytta er estimatet ein auke på kr Vidare viser Stryn til at det med ei flytting vil vere naudsynt å opprette ny skulerute med tanke på akseptabel reisetid for skuleelevane, i tråd med skyssreglementet for Sogn og Fjordane. Innbyggjarundersøking Opinion gjennomførte innbyggjarundersøking i Kjøs krins. Rapporten dagsett ligg på Fylkesmannen sine heimesider. Hovudhensikta med undersøkinga var å få fram innbyggarane si tilknyting Hornindal og Stryn. 66 personar av dei som vart oppringte svarte, og dette gir ein svarprosent på 87. Dei som har svart er rimeleg representative for befolkninga i området ut frå aldersfordeling og kjønn. Vi vil trekke fram følgjande hovudresultat:

7 7/13 Innbyggjarundersøkinga gir ikkje klart svar på kva kommune dei spurte samla sett ynskjer å høyre til i framtida. Sjølv om 52 % svarar at dei vil høyre til Hornindal, mot 45 % som svarar Stryn, er denne forskjellen innanfor feilmarginane. Det er med andre ord ikkje nokon signifikant forskjell mellom kva kommune innbyggarane samla sett ønskjer å høyre til. Undersøkinga viser likevel at dei ulike bygdene har klåre oppfatningar. 92 % i Aasen, Maurset, Øyane og Øyebakken vil høyre til Stryn, medan 62% for dei andre områda i krinsen vil vere i nye Volda kommune. Elles viser undersøkinga at 24% jobbar i Hornindal kommune, medan nokon fleire, 33%, pendlar til Stryn. Det er relativt stor handel til Stryn mellom dei som bur i Kjøs krins, to av tre handlar minst ein gong i veka i Stryn. Naturleg nok nyttar dei fleste vanlegvis kommunale tenester i heimkommunen, 14% svarar at dei brukar kommunale tenester i Stryn. Bruk av kultur- og fritidstilbod er nesten jamt fordelt mellom kommunane, 53% brukar vanlegvis kultur- og fritidstilbod i Hornindal, mot 47% i Stryn. Høyring Grensejusteringssaka vart sendt på høyring til dei involverte kommunane, dei to fylkeskommunane og Kartverket , med frist for fråsegn , seinare utsett til Høyringsinstansane vart oppmoda om å gjere vurderingar av begge grensealternativa, og grunngje eventuelle nye alternativ. Det har kome fråsegner frå kommunane Hornindal og Stryn, fylkeskommunen i Sogn og Fjordane, Kartverket og fellesnemnda for nye Volda kommune. Hornindal kommune gjorde slikt samrøystes vedtak i kommunestyret i sak KS-066/17: Fråsegna ligg ved saka. «Hornindal kommune stiller seg positive til at det vert gjennomført ei grensejustering mellom Hornindal og Stryn kommunar i tråd med eit justert alternativ 2 («Kommunegrense 1») frå innbyggarinitiativet, slik det kjem fram i høyringsuttalen.» Av saksutgreiinga til Hornindal kommune går det fram: «Oppsummert må ein seie at sjølv om innbyggjartalet vil verte redusert med 19 eller 89 innbyggjarar, så vil ein i all hovudsak måtte oppretthalde tenestetilbodet i kommunen på om lag same nivå som i dag, men ein vil få nedgang i dei økonomiske råmene, noko som vil utfordre dei kommunale budsjetta i svært stor grad. Det vil såleis vere svært uheldig for Hornindal kommune sitt tenestetilbod om det vert vedteke ei grensejustering etter alternativ 1. Ein kan sjølvsagt sjå føre seg avtale med Stryn kommune om kjøp av tenester i Hornindal om dette skulle vere ynskjeleg knytt til både barnehage, skule og helsetenester, men ein kan vanskeleg sjå føre seg det same for pleie- og omsorgstenestene.» «Det er etter rådmannen sitt syn opplagt at ei grensejustering etter alternativ 1 vil få så store konsekvensar for Hornindal kommune at ein vil fråråde dette. Med omsyn til innbyggjarinitiativet og innbyggjarhøyringa vil ein kunne rå til at det vert gjennomført ei grensejustering etter eit justert alternativ 2. Det er eit alternativ som peikar seg ut, kalla «Kommunegrense 1» som etter rådmannen si oppfatning er det mest naturlege. Her har ein teke omsyn til både Sindreelva sitt løp, kommunevegar og gjeldande eigedomsgrenser.»

8 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 8/13 Justert alternativ 2. Raud linje illustrerer Hornindal sitt ønskje i KS-066/17 (omtala som Kommunegrense 1), blå linje opphaveleg alternativ 2. Kjelde: Hornindal kommune Fellesnemnda for nye Volda kommune gjorde slikt vedtak i sak PS 27/17: «Fellesnemnda for Nye Volda sluttar seg til høyringsuttalen som Hornindal kommunestyre vedtok i sak KS066/17» Stryn kommune gjorde slikt vedtak i kommunestyret i sak 069/17: «Viser til vurderingane i saksutgreiinga og tilrår at grensa mellom Stryn og Hornindal blir justert når Hornindal blir ein del av Volda kommune. Stryn kommune vil tilrå at grensa blir justert slik at ny grense føl fjellkjeda mot nord mellom Stryn og Hornindal frå Gulkoppen til Kjøsahammaren og noverande grense mellom Eid, Stryn og Hornindal mot sør.» Av saksutgreiinga går det fram: «Med eit klarare svar frå innbyggarane hadde det vore enklare og gitt ei tilråding om endra grense. Det er likevel ein del objektive moment som talar for ei grensejustering. Ei ny grense som skissert frå noverande grense mot nord ved Gulkoppen, som føl vasskilje langs Middagsfjellet til Kjøsahammaren, vil gje ei meir logisk geografisk grense. Den vil samle Maurset- grenda i ei kommune og den vil samle grenda som vi oppfattar i mange samanhengar strekkjer seg frå Isbakken lengst aust i Markane til og med Kjøs/Kongsvik. Historisk strekte grenda seg til Faleide nede ved fjorden og vestover til og med Robjørgane/Sætren. Forvaltning av utmarksressursane, viltressursane og andre ressursar i området vil kunne skje meir heilskapleg og effektivt dersom området ligg i ei kommune og eit fylke. Alternativ grensejustering, alternativ 2), vil innebere at Maurset-grenda blir samla, men grensa vil framleis dele krinsen i to og stort sett berre innebere ei forskyving av problemet med at ei bygd blir delt mellom to kommunar og to fylke.

9 9/13 Området Markane/Kjøs er og vil bli eit viktig trafikknutepunkt for Indre Nordfjord og Sogn og Fjordane. Med ei framtidig fylkesgrense som føl dagens grense mellom Stryn og Hornindal, vil dette strategisk viktige området bli ein del av Møre og Romsdal. Vi vil hevde at området er viktigare for Stryn, Nordfjord og Sogn og Fjordane enn for Møre og Romsdal. Med tanke på å kunne legge til rette for ei heilskapleg og effektiv overordna planlegging vil det vere ein fordel at området også i framtida høyrer til i eit fylke, og at området framleis er ein del av indre Nordfjord og kan utviklast til beste for regionen og innbyggarane.» Fylkeskommunen ved Fylkesutvalet gjorde slikt vedtak i sak 125/17: Fråsegna ligg ved saka. 1. Sogn og Fjordane fylkeskommune støttar framlegget om ei justering av kommunegrensa mellom Hornindal og Stryn kommunar, slik at Kjøs grunnkrins inkl. Markane vert ein del av Stryn kommune. 2. Stortinget vedtok at Hornindal og Volda kommunar vert slegne saman med verknad frå Ei grensejustering som flyttar grunnkrinsen Kjøs inkl. Markane frå Hornindal til Stryn fører til at innbyggjarane i krinsen også i framtida vert innbyggjararar i Sogn og Fjordane, og seinare vert inkluderte i den nye fylkeskommunen der Sogn og Fjordane og Hordaland vert slegne saman. 3. Sogn og Fjordane fylkeskommune legg vekt på det samla utgreiingsarbeidet som er gjort i tilknyting til forslaget om ei slik grensejustering. Vi legg særleg stor vekt på at grensejusteringa vil kunne få konsekvensar for framtidige kommunikasjonar og det fylkeskommunale tenestetilbodet i Nordfjord. Kartverket ga fråsegn Dei seier mellom anna: «Alle alternativene kan legges til grunn som ny kommunegrense, og alle alternativer krever også en klarlegging av grenseforløp før de kan danne ny eiendomsgrense i større eller mindre grad. Alternativ 1 synes å være best med tanke på deling av gårdsnummer, dersom dette blir vektlagt i vurderingen. Dette alternativet innebærer også at hele grunnkretsen 0104 Kjøs blir overført. Vi er kjent med at dette vurderes positivt i statistikk arbeid på statlig nivå....» Når det gjeld justert alternativ 2 seier kartverket: «Dette er alternativet som Hornindal kommune har vedtatt, som er blitt ettersendt Kartverket på epost fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Dette alternativet er samsvarende med alternativ 2, til man kommer ned til vegen innerst i Kjøsapollen. Derfra følger det på østsiden av denne vegen fram til den kommer inn på samme bekk/ elv som alternativ 2 på sørsiden av pollen. Sett i forhold til alternativ 2, vil denne ha de samme utfordringen som skissert ovenfor under det alternativet. I tillegg vil man ha kommunegrense som følger

10 10/13 eiendomsgrensen til veggrunn. Dette er generelt sett lite hensiktsmessig, med tanke på eventuell utvidelse/ renovering av veg.» Hornindal kommune har i brev dagsett kommentert Stryn kommune og fylkeskommunen sine fråsegner knytt til at området Kjøs/Markane også for framtida vil vere eit strategisk viktig knutepunkt for Nordfjord og den nye fylkesgrensa: «For Hornindal sitt vedkomande er det viktig å peike på at heile trafikkbiletet vil endre seg når ny E39 kjem på plass. Då vil det strategiske knutepunktet ligge i området Hatledal/Dale og ikkje ved Kjøs bru. Nye E39 vil såleis ha mellom anna følgjande konsekvensar: - Kryss for samankobling av RV15 og E39 vil ligge i området Hatledal/Dale og ikkje som i dag ved Kjøs Bru - For dei som er busette i Kjøsområdet vil avstanden til både Grodås og Stryn vere uendra.» Kommunen viser også til at det er miljømessig negativt å legge til rette for ei grensejustering som fører til lengre reiseveg til dei fleste kommunale tenestene. Brevet ligg ved saka. Stryn kommune kommenterer siste brevet frå Hornindal i skriv dagsett Dei held fast på at Kjøs er og vil vere eit viktig trafikknutepunkt i lang tid framover. Det er usikkert når eit framtidig kryss i Markane vil avløyse dagens kryss. Det er ikkje sett av midlar i NTP til E39 Byrkjelo Grodås. Når det gjeld mogleg klimapåverknad av auka transportaktivitet som følgje av ei grensejustering viser Stryn til at kommunane pr. i dag er nærast likestilte i dagens bruk av fleire sentrale tenester og tilbod, slik at mange køyrer til Stryn allereie. Påverknad på miljøet vil avhenge av kvar tenester blir levert i framtida. Avstand til mellom anna etablerte interkommunale tenester som barnevern og PPT vil bli lenger ved å køyre til nye Volda enn til Stryn. Til sist held Stryn fram at kommunesamanslåing i det store og heile er lite klimavennleg med tanke på geografien i området. Brevet ligg ved saka. Vi gjer merksam på at Møre og Romsdal fylkeskommune ikkje har sendt fråsegn i saka. Fylkesmannen si vurdering Fylkesmannen har henta inn opplysningar om mellom anna folketal, areal, geografi, kommunikasjon, planar, demografi, pendling, næringsstruktur, arealbruk, inntekts- og utgiftsstruktur, det kommunale tenestetilbodet og interkommunalt samarbeid, i tillegg til å syte for at det har blitt gjennomført ei grundig innbyggjarundersøking i det aktuelle området. Faktagrunnlaget i saka er etter vår vurdering godt nok til å gi ei tilråding til departementet, og dei relevante instansane er høyrde i saka, jf. inndelingslova 9 og 10. Inndelingslova seier ikkje noko om vektinga av dei ulike momenta i den vurderinga som skal gjerast i grensejusteringssaker. Vi konstaterer at dei aktuelle kommunane og fylkeskommunen er samde om at grensa bør bli justert, men er ueinige om kvar grensa skal gå. Fylkesmannen legg stor vekt på at høyringspartane er samde om at grensa bør justerast, og ser også at grensa gir uheldige utslag i dag.

11 11/13 Desse vil bli forsterka gjennom at grensa i framtida også vil vere fylkesgrense. Vi legg difor til grunn at grensa bør justerast. Når det gjeld tilråding til val av ny grenselinje, må dette skje på grunnlag av ei heilskapleg vurdering. Hornindal kommune og fellesnemnda for nye Volda ønskjer ei justering av grensa som samlar Maurset i Stryn kommune. Dei legg vekt på innbyggjarhøyringa, og at det vil få store økonomiske konsekvensar i framtida dersom heile krinsen blir flytta. Kommunen held òg fram at det i mange tilfelle vil bli lenger til tenestene folk treng, og at dette har negative effektar for miljøet. Stryn kommune ønskjer ei justering av grensa slik at Kjøs krins blir flytta til Stryn. Dei legg vekt på at innbyggjarhøyringa ikkje gir eit klart svar, og at ei flytting av krinsen vil gi ei meir logisk geografisk grense, som ikkje vil dele eigedomsgrenser mellom to kommunar og fylke. Det blir også vist til at dei mindre alternativa stort sett vil innebere ei forskyving av problemet, med at ei bygd blir delt i to. Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane tilrår flytting av heile Kjøs krins. Det blir lagt vekt på framtidige kommunikasjonar og det fylkeskommunale tilbodet. Det blir også vist til at det er ein klar føremon at området ligg innanfor same kommune- og fylkesgrense med tanke på å legge til rette for ei heilskapleg og effektiv overordna planlegging. Innbyggjarane i Kjøs krins er delte i synet på grensejustering, alle innbyggjarane sett under eitt. Det er likevel slik at bygda deler seg i klare retningsval, alt etter kvar dei bur. Fylkesmannen vurderer det slik at det vil gi store føremoner å justere grensa. Ei justering gjer det mogleg å rydde opp i ei eksisterande dårleg kommunegrense, som deler ei naturleg samanhengande bygd. Vi legg difor stor vekt på at det gjennom ny grense skal bli mogleg å levere meir effektive og samanhengande tenester, samt at den nye fylkesgrensa blir god og funksjonell. Innbyggjarundersøkinga gir ikkje eit samla tydeleg svar for kva kommune innbyggjarane ønskjer å høyre til. Generelt vil ei undersøking med klare svar ha større vekt enn ei med mindre klare svar. Fylkesmannen har likevel merka seg at innbyggjarane er tydeleg delte i retningsvala, ut frå bustad i krinsen. Innbyggjarhøyringa har difor vekt i vår vurdering, men er ikkje åleine avgjerande for grensespørsmålet. Fylkesmannen legg vekt på kor innbyggjarane orienterer seg i det daglege. Dei kommunale tenestene blir naturleg nok levert frå Hornindal i dag. Faktainnhentingane viser likevel at 1/3 av innbyggjarane jobbar i Stryn, mot ¼ i Hornindal. Vidare handlar 2/3 ein eller fleire gonger i veka i Stryn. Befolkninga nyttar i dag nesten like mykje av kultur- og fritidstilbod i Stryn som i Hornindal. Fleire tenester blir alt i dag gitt i Stryn, mellom anna tenester knytt til tannhelse, PPT og barnevern. Alt dette viser at innbyggjarane på viktige daglege område orienterer seg mykje mot Stryn i dag. Begge kommunar held fram at det blir auka reiseveg for innbyggjarane, spesielt til kommunale tenester. Fylkesmannen konstaterer at dette er rett, dersom ein samanliknar dagens tilbod i Grodås med Stryn. Vi ser at auken i avstand i skyss til t.d. skulane vil auke med mellom tre og 15 km. Når det gjeld betydninga av dette, er vår vurdering at tenestestrukturen alltid vil vere dynamisk, slik at reisetid til ulike tenester kan og vil endre seg i takt med kommunane sine framtidige behov, økonomiske handlerom og den lokalpolitiske viljen. Dette vil også gjelde for nye Volda og Stryn kommune. Fylkesmannen vurderer det slik at dei maksimale forskjellane i reisetid frå Kjøs til dei ulike tilboda er såpass små at dette får mindre vekt i spørsmålet om kvar grensa skal gå.

12 12/13 Vi ser likevel heilt klart at ei flytting av grensa kan medføre endringar og konsekvensar som kan bli opplevd som store for einskildinnbyggarar. Dette gjeld spesielt skulebarn, som midt i eit skuleløp kan oppleve å sokne til ny skule i ein ny kommune. Dersom dette skjer, vil Fylkesmannen oppmode kommunane om å samarbeide om gode overgangsløysingar for dei det gjeld. Den same oppmodinga går til dei involverte fylkeskommunane, med tanke på overgangsordningar for deira tenester. Fylkesmannen legg stor vekt på at grensa bør underbygge framtidig overordna og samanhengande planlegging i området. Den delen av dagens RV 15/E 39 som går mellom Stryn og Eid, bør difor ikkje bli delt mellom to fylke, særleg med tanke på ei eventuell framtidig utvikling i kommunestrukturen i Nordfjord. Det vil òg vere uheldig at ansvaret for RV 15 i framtida blir delt mellom to ulike vegregionar, gjennom at ein kort strekning ved Kjøs går gjennom Møre og Romsdal. Vi ser at ei grensejustering vil gi økonomiske konsekvensar, slik det blir halde fram av Hornindal kommune. Vi minner likevel om at meininga med kommunane sitt inntektssystem er at det skal jamne ut kommunane sine føresetnader for å gi likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane. Dersom ei grensejustering skulle gi store endringar i utgifter per innbyggjar, vil kommunen bli kompensert gjennom utgiftsutjamninga for dette. Skatteinntekter blir også jamna ut mellom kommunane. I tillegg kan ei eventuell grensejustering bli følgt opp av eit økonomisk oppgjer, jf. inndelingslova 18 flg., for å hindre utilsikta økonomiske konsekvensar for kommunane. Fylkesmannen vurderer det slik at dei økonomiske verknadane som er påviste i saksutgreiinga er klart innanfor det som er forventa løyst gjennom oppgjersreglane og framtidige inntekter og utgifter for nye Volda kommune. Dei får difor ikkje avgjerande vekt i våre vurderingar og tilråding. Fylkesmannen legg stor vekt på at den nye fylkesgrensa blir funksjonell med tanke på topografi, avstand mellom busetnader og andre tilhøve omtalt av Kartverket. Grensealternativet som Hornindal ønskjer vil etter Fylkesmannen si vurdering i nokon grad forskyve delinga av Markane, og ikkje løyse dagens utfordringar fullt ut. Det vil heller ikkje vere ei naturleg grense med omsyn til avstand mellom busetnad og topografi. Ut frå kartverket sine vurderingar av grensekvalitet er det heller ikkje eit gunstig alternativ. Minst to gardsnummer vil då bli delte mellom to fylke, og den vil medføre grense langs veg noko som ikkje er ønskjeleg ut frå vedlikehaldsmessige omsyn. Alternativ 1 er eit godt alternativ med tanke på topografi og avstand mellom busetnad. Det er også godt med tanke på deling av gardsnummer, framtidig statistikk og andre grensetekniske kvalitetar sjølv om også dette alternativet vil krevje klarlegging av grensa i høgfjellet og eit mindre avvik frå grunnkrinsgrensa for å hindre deling av gardsnummer. Etter ei heilskapleg vurdering av momenta ovanfor, der det er lagt avgjerande vekt på å legge til rette for ei god overordna planlegging og ei funksjonell kommune- og fylkesgrense, og omsynet til å kunne gi effektive tenester til innbyggjarane i heile Kjøs krins i framtida, vil Fylkesmannen tilrå at kommunegrensa mellom Hornindal og Stryn blir justert slik at Kjøs krins og teigen knytt til gnr 211 bnr 3 i området Klypet Hildehjellen blir flytta til Stryn kommune. Når det gjeld tidspunkt for samanslåinga viser departementet i oppdragsbrevet sitt til at det er hensiktsmessig at ei eventuell grensejustering blir gjennomført på same tidspunkt som samanslåinga mellom Hornindal kommune og Volda kommune. Vi har ikkje merknader til dette.

13 13/13 Fylkesmannen si tilråding: Grensa mellom Hornindal og Stryn blir justert slik at Kjøs krins blir flytta frå Hornindal kommune til Stryn kommune. Tilrådinga inkluderer ei justering i området Klypet Hildehjellen. Med helsing Anne Karin Hamre Anne Kristin Eitungjerde juridisk sjef Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg: Innbyggjarinitiativ dagsett Oppdragsbrev faktainnhenting dagsett Utgreiing frå Hornindal kommune dagsett Utgreiing frå Stryn kommune dagsett Fråsegn frå Hornindal kommune dagsett Fråsegn frå fellesnemnda for nye Volda dagsett Fråsegn frå Stryn kommune dagsett Fråsegn frå Sogn og Fjordane fylkeskommune dagsett Fråsegn frå Kartverket dagsett Brev frå Hornindal kommune dagsett Brev frå Styn kommune dagsett Kopi til: Andreas Solvik, Kjøs 6763 HORNINDAL Per Ove Kjøs, Maurset, 6763 HORNINDAL Stryn kommune Hornindal kommune Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane Fylkeskommunen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, postboks 2500, 6404 MOLDE Kartverket Trondheim, Postboks 600 Sentrum, 3507 HØNEFOSS Fellesnemnda for nye Volda kommune, Volda kommune, Stormyra 2, 6100 VOLDA Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, postboks 2520, 6404 MOLDE

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje Statsråden Ifølgje liste Dykkar ref Vår ref 17/1212-90 Dato 28. november 2017 Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje Eg viser til brev 17. november frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til dei respektive servicekontora i Hornindal og Volda.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til dei respektive servicekontora i Hornindal og Volda. HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Fellesnemnd for nye Volda kommune Møtestad: Kommunehuset Smia, Grodås Dato: 16.11.2017 Tid: 14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å

Detaljer

Søknad om grensejustering for bygda Bryggja i Vågsøy kommune - fylkesmannen si vurdering og tilråding

Søknad om grensejustering for bygda Bryggja i Vågsøy kommune - fylkesmannen si vurdering og tilråding Sakshandsamar: Anne Kristin Eitungjerde Vår dato Vår referanse Telefon: 57643172 17.11.2017 2017/739-311 E-post: fmsfaka@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 31.05.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 1/2018 Tittel: Innbyggarhøyring

Detaljer

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN?

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VIL DU VERE MED PÅ Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VÅGSØY KOMMUNE Vågsøy kommune er saman med andre kommuner i Nordfjord i gang med å greie ut mulig ny kommunestruktur. Våren 2016 skal alle Nordfjord-kommunane

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet 26.01.2017 008/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. 13/734-56 Ny forskrift om skulekrinsane/opptaksområde

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Bystyret

Tilleggsinnkalling til Bystyret Tilleggsinnkalling til Bystyret Møtedato: 03.10.2017 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 17:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75 60

Detaljer

Grenseendringar etter inndelingslova. Volda, 25. august 2016

Grenseendringar etter inndelingslova. Volda, 25. august 2016 Grenseendringar etter inndelingslova Volda, 25. august 2016 Endring av kommunegrenser Tre måter å endre kommunegrenser på etter inndelingslova 1. Samanslåing 2. Deling 3. Grensejusteringar Alternativa

Detaljer

Dilemma ved ei folkerøysting. Oddvar Flæte og Jan Øhlckers

Dilemma ved ei folkerøysting. Oddvar Flæte og Jan Øhlckers Dilemma ved ei folkerøysting Oddvar Flæte og Jan Øhlckers 29.10.2015 1. Bakgrunn Kommunane gjennomfører no opinionsmåling blant eit representativt utval innbyggjarar. For kvar av kommunane er det lista

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo. Høyringssvar - framlegg til nytt inntektssystem for kommunane

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo. Høyringssvar - framlegg til nytt inntektssystem for kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 23.02.2016 Dykkar dato 17.12.2015 Vår referanse 2015/16267 331.0 Dykkar referanse 15/4746 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Innbyggarhøyring i Bryggja. Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN

Innbyggarhøyring i Bryggja. Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN Innbyggarhøyring i Bryggja Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 35/2017 Tittel: Innbyggarhøyring i Bryggja

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Grensejustering i Stranda kommune

Grensejustering i Stranda kommune 2017 Grensejustering i Stranda kommune fmmrvive@fylkesmannen.no Møre og Romsdal Fylkeskommune 22.11.2017 Innhald 1 Moglege grensejusteringar i Møre og Romsdal... 3 1.1 Grunnkrins Liabygda... 3 1.2 Grunnkrinsane

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Solund kommune www.solund.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Folkerøystingar og spørjeundersøkingar Kommunar med intensjonsavtalar dato type høyring Jølster - Førde - Gaular

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE:

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 09:00-11:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Grensejustering i Norddal kommune

Grensejustering i Norddal kommune 2017 Grensejustering i Norddal kommune fmmrvive@fylkesmannen.no Møre og Romsdal Fylkeskommune 22.11.2017 Innhald 1 Moglege grensejusteringar i Møre og Romsdal... 3 1.1 Grunnkrinsane Dalsbygda, Eide, Rønneberg

Detaljer

Oppstartsmøter grensejusteringar. Bjørke og Viddal. Molde, 1. november 2017

Oppstartsmøter grensejusteringar. Bjørke og Viddal. Molde, 1. november 2017 Oppstartsmøter grensejusteringar Bjørke og Viddal Molde, 1. november 2017 Tidsramme 15 min: Innleiing ved fylkesmann Lodve Solholm 45 min: Prosess og saksførebuing ved seniorrådgivarar Frida Farstad Brevik

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Hyllestad kommune www.hyllestad.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten

Detaljer

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen Reformer i regional stat Anne Karin Hamre Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket Kåre Træen Reformer i regional stat - Høgskule - Fylkesmenn - Nav - Skatteetaten - Sivilforsvaret - Spesialisthelsetenesta

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Lovlegkontroll av vedtak om nedlegging av Stongfjorden skule og nye krinsgrenser

Lovlegkontroll av vedtak om nedlegging av Stongfjorden skule og nye krinsgrenser Sakshandsamar: Anne Marte Wiland Sæle Vår dato Vår referanse Telefon: 57643107 12.09.2013 2013/3007-323 E-post: fmsfase@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 15.08.2013 Askvoll kommune Postboks

Detaljer

Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland - høyring

Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland - høyring Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER 28.11.2016 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer SRØ 2016000644-5 FE - 023 16/6766 Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 13.06.2016 073/16 Kommunestyret 17.06.2016 058/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for formannskap/plan og økonomi /16 2 Kommunestyret /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for formannskap/plan og økonomi /16 2 Kommunestyret /16 Saksutskrift Arkivsak-dok. 15/01268-12 Arkivkode. 020 Saksbehandler Einar Hauge Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for formannskap/plan og økonomi 17.03.2016 22/16 2 Kommunestyret 14.04.2016 11/16 Kommunereforma

Detaljer

Balestrand kommune lovlegkontroll av budsjettvedtak sak 70/14 manglande budsjettering av midlar til Fjordtun og Nessane skule frå skuleåret 2015/16

Balestrand kommune lovlegkontroll av budsjettvedtak sak 70/14 manglande budsjettering av midlar til Fjordtun og Nessane skule frå skuleåret 2015/16 Sakshandsamar: Anne Marte Wiland Sæle Vår dato Vår referanse Telefon: 57643107 19.02.2015 2015/481-323 E-post: fmsfase@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 02.02.2015 Balestrand kommune Kong Beles

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd 05.09.14 Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida, jf - demografisk utvikling - sentralisering - nye, krevjande

Detaljer

Sakspapir. Kommunereforma - vurdering av Masfjorden som eigen kommune i framtida

Sakspapir. Kommunereforma - vurdering av Masfjorden som eigen kommune i framtida Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 049/2016 Formannskapet PS 19.04.2016 021/2016 Kommunestyret PS 28.04.2016 004/2016 Administrasjonsutvalet

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 kommuneøkonomi

Statsbudsjettet 2018 kommuneøkonomi Sakshandsamar: Marit Lunde Vår dato Vår referanse Telefon: 57643005 12.10.2017 2017/3395- E-post: fmsfmlu@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kommunane i Sogn og Fjordane Statsbudsjettet 2018

Detaljer

S aksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 16 /

S aksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 16 / S aksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 16 / 123-13 Kommunereforma * Tilråd ing: Intensjonsavtale for samanslåing av kommunane Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal til

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

Kommunereform og fylkesmansstruktur

Kommunereform og fylkesmansstruktur Kommunereform og fylkesmansstruktur Luster kommunestyre 22.09.2016 Anne Karin Hamre Kommunereforma - oppdraget vårt frå KMD Fylkesmannen skal på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene

Detaljer

Kommunereforma oppdatert vurdering og tilråding for kommunestrukturen i Sogn og Fjordane

Kommunereforma oppdatert vurdering og tilråding for kommunestrukturen i Sogn og Fjordane Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 09.01.2017 2014/692-320 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kommunal- og moderniseringsdepartementet Pb 8112

Detaljer

Sørheim -utvalet sin gjennomgangav inntektssystemet - høyringsuttale

Sørheim -utvalet sin gjennomgangav inntektssystemet - høyringsuttale FJELL KOMMUNE Økonomisjefen DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dykkar ref. Vår ref. Saksh. - tlf. Dato 2007/3650-1586/2008 Lillian Torsvik - 56 32 65 76 23.01.2008

Detaljer

STRAND KOMMUNE. Deres ref. Vår ref. JournalpostID: Arkivkode Dato 14/ /

STRAND KOMMUNE. Deres ref. Vår ref. JournalpostID: Arkivkode Dato 14/ / STRAND KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 Stavanger Deres ref. Vår ref. JournalpostID: Arkivkode Dato 14/1162-51 16/14483 026 21.06.2016 Kommunereforma - prinsippdokument for samanslåing

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i

Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, 15. 16. mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i KS Sogn og Fjordane Folketal i Sogn og Fjordane pr.

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Dokumentsenter og politisk sekretariat Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/412 000 DOK / HS 04.02.2016 K-SAK 7/16 KOMMUNEREFORM 2016 - RETNINGSVAL

Detaljer

Kommunereforma Kommunestyremøte Naustdal Anne Karin Hamre og Kåre Træen Fylkesmannen

Kommunereforma Kommunestyremøte Naustdal Anne Karin Hamre og Kåre Træen Fylkesmannen Kommunereforma Kommunestyremøte Naustdal 09.10.2014 Anne Karin Hamre og Kåre Træen Fylkesmannen Tal kommunar Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida 2. Heilskapleg

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

ULVIK HERAD SAKSPAPIR

ULVIK HERAD SAKSPAPIR ULVIK HERAD SAKSPAPIR Kommunestruktur SAKSGANG: Utval Møtedato Utvalssak Heradsstyret 18.06.2014 032/14 Sakshandsamar Joakim Øren Arkiv: K1-002 Arkivsaknr 14/268-2 Sakstilfang: Nr T Avsendar/Mottakar Tittel

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Stortinget har vedteke at kommunane innan 30. juni skal vedta om dei vil etablera ein ny større kommune i lag med nabokommunar. Regjeringa sitt mål for ny

Detaljer

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt »

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt » EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-026, K2- Arkivsak ID: 14/429-2 Journalpost ID: 14/2861 Saksh.: Aud Opheim Lygre Dato: 03.06.2014 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Førde kommune www.forde.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 011/16 Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 011/16 Kommunestyret Norddal kommune Arkiv: FE - 026 JournalpostID: 16/2027 Saksbehandlar: Tor Helge Stavdal Dato: 11.03.2016 Saksframlegg Kommunereform - ståstad og vidare prosess Saksnr. utval Utval Møtedato 011/16 Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger

Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger Læringsmål frå LK06: Gjennom arbeidet med heftet kjem du til å arbeide med følgjande læringsmål: Norsk: * delta i diskusjoner med begrunnede

Detaljer

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L 71 2010/988 Sveinung Toft 05.01.2011 Utvalssak nr. Utval Møtedato 25/11 Plan- og miljøutvalet 19.01.2011 6/11 Kommunestyret 10.02.2011 Framlegg til bustadbyggjeprogram

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet

Detaljer

Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i dei deltakande kommunar PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær Prosjektgruppe

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Fjaler kommune www.fjaler.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-002 14/2546 Kommunereforma Framlegg til vedtak: Flora kommune godkjenner intensjonsavtalane

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh : Arkivkode: Dato: 06/ Tove Neset, C84 & tove.

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh : Arkivkode: Dato: 06/ Tove Neset, C84 & tove. va '' Nissedal kommune Fellestenesta t,.k, KodeK.L.'.,J la...ab stj.)... f3er1... Kultur- og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh

Detaljer

Godkjenning av Flåm, Gudvangen, Aurlandsvangen og Undredal i Aurland kommune som typiske turiststadar

Godkjenning av Flåm, Gudvangen, Aurlandsvangen og Undredal i Aurland kommune som typiske turiststadar Sakshandsamar: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 09.05.2017 2017/675-552.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Aurland kommune Vangen 1 5745 Aurland Godkjenning

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Konklusjon Lærdal kommune sitt vedtak av i sak nr. 73/16 om å legge ned Ljøsne skule med verknad frå skuleåret , er lovleg.

Konklusjon Lærdal kommune sitt vedtak av i sak nr. 73/16 om å legge ned Ljøsne skule med verknad frå skuleåret , er lovleg. Sakshandsamar: Anne Marte Wiland Sæle Vår dato Vår referanse Telefon: 57643107 16.12.2016 2016/4213-323 E-post: fmsfase@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 25.11.2016 Lærdal kommune Postboks 83

Detaljer

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført NOTAT Dok. ref. Dato: 15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR 22.04.2015 Ajourført 08.05.15 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereforma i midtre og indre Nordfjord Startdato samla prosjekt 20. april

Detaljer

Høyring Ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høyring Ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 15.03.2017 03.02.2017 17/00388-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142220 forskning

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/ / FE-026 ÅKR

Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/ / FE-026 ÅKR Eid kommune Rådmann Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/20878-4/ FE-026 ÅKR 18.11.2016 Høyringsfråsegn - Regionreforma på Vestlandet Formannskapet- 159/16, har i møte 17.11.2016

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Vedteke 22.06.2016 Revidert versjon 08.01.2016/EMS PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 - Utvalsaksnr Utval Møtedato 31/14 Formannskapet 11.02.2014 21/14 Kommunestyret 27.02.2014 KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY -

Detaljer

Kommunereforma regionsamling for ungdomsråd i Nordfjord. Kåre Træen Fylkesmannen

Kommunereforma regionsamling for ungdomsråd i Nordfjord. Kåre Træen Fylkesmannen Kommunereforma regionsamling for ungdomsråd i Nordfjord Kåre Træen Fylkesmannen Tal kommunar Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida 2. Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling

Detaljer

Kommunereforma. Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen

Kommunereforma. Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen Kommunereforma Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen Tal personar i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Frå Sogn Avis

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 02.12.2014 081/14 Elin A. Moen Kommunestyret 18.12.2014 073/14 Elin A. Moen Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: 026 Arkivsaknr 11/245 Kommunereform

Detaljer

N OU 2016: 7 Høyring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport

N OU 2016: 7 Høyring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport Opplæringsavdelinga Side 1 av 1 Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Sakshandsamar: Kenth Rune T. Måren E - post: kenth.rune.maren@sfj.no Tlf. : 41530971 Vår ref. Sak nr.:

Detaljer

Stranda kommune Rådmannen

Stranda kommune Rådmannen Stranda kommune Rådmannen Saksbehandlar: Kjartan Lied Klikk her for å skrive inn tekst.melding om vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Vår ref.: Dykkar ref.: Arkiv: Dato: 2016000262-7

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE. Kommunereform kva vert verknadane for Osterøy kommune

OSTERØY KOMMUNE. Kommunereform kva vert verknadane for Osterøy kommune OSTERØY KOMMUNE Kommunereform kva vert verknadane for Osterøy kommune Kva? Kvifor? Korleis? KVA-Reform som legg til rette for at fleire kommunar slår seg saman KVIFOR betre rusta til å ivareta dagens og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

? Foto: Simen Soltvedt?

? Foto: Simen Soltvedt? Foto: Simen Soltvedt Innbyggjartal Fusa 3.890 Os 19.833 Nye Bjørnefjorden kommune 23.723 Reformstatus i Hordaland Lindås, Meland og Radøy 28 567 Askøy 28 490 Fjell, Øygarden og Sund 36 747 Odda, Ullensvang

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 12/639 12/5927 L32 RIF Vedlagt følgjer Høyanger kommune sin uttale til høyringsframlegget.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 12/639 12/5927 L32 RIF Vedlagt følgjer Høyanger kommune sin uttale til høyringsframlegget. Høyanger kommune Politisk sekretariat Det Kongelige Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 12/639 12/5927 L32 RIF 19.06.2012 Høyringsframlegg - endring

Detaljer

Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 2011/246 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 04.05.2015 Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Detaljer

Grensejustering i Sandøy kommune

Grensejustering i Sandøy kommune 2017 Grensejustering i Sandøy kommune fmmrvive@fylkesmannen.no Møre og Romsdal Fylkeskommune 22.11.2017 Innhald 1 Moglege grensejusteringar i Møre og Romsdal... 3 1.1 Grunnkrinsane Orten, Sandøy og Ona/Husøy...

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

I møte gjorde Fylkeslandbruksstyret slik vedtak med 5 mot 2 røyster i sak nr. 08/4004:

I møte gjorde Fylkeslandbruksstyret slik vedtak med 5 mot 2 røyster i sak nr. 08/4004: FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Sakshandsamar, tlf Vår dato Terje Øvrebø - 57 72 32 51 20102008 E-post Dykkar dato tov@fmsfno 15092008 Vår referanse 2008/4004-4220 Dykkar referanse Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /246 Tone Roaldsnes

Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /246 Tone Roaldsnes VESTNES KOMMUNE Administrasjonssjefen Særutskrift Melding om vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf 11.06.2015 10188/2015 2011/246

Detaljer

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 03.05.2012 2012/732-610 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 010 Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 010 Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 010 Saksmappe: 2016/2734-25717/2016 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 26.10.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 68/16 Formannskapet 09.11.2016 135/16 Kommunestyret 24.11.2016

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Reguleringsplan for Øenmarki bustader.

Reguleringsplan for Øenmarki bustader. Reguleringsplan for Øenmarki bustader. Merknader etter høyring i perioden 23.06-24.08.2017 NR Eigedom Gbnr. Namn Høyringsinstansar 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2 Statens vegvesen Sakshandsamar: Vår

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Bjerkvik Medlem KRF Anders Egil Straume Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Bjerkvik Medlem KRF Anders Egil Straume Medlem KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 28.06.2016 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer