ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

2

3 Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD LIKESTILLING Kjønnsfordeling ansatte Lønn ETIKK INTERNKONTROLL UNIVERSELL UTFORMING FINANSFORVALTNING OG ØKONOMISK RESULTAT Resultater økonomi Hovedtall og resultater for kommunens samlede økonomi og virksomhet Kommunens driftsresultat Gjeld, renter og avdrag Utviklingstrekk Balansen Investering KOSTRA SKJEMA OG NOTER... 28

4 1. RÅDMANNENS FORORD For 2014 har Løten kommune valgt å skille mellom den lovpålagte rapporteringen og den mer utfyllende beskrivelsen av kommunens virksomhet. Den lovpålagte rapporteringen framgår av denne årsberetningen. Kommunens tjenesteproduksjon og aktiviteter gjennom året er nærmere beskrevet i en egen årsmelding. Her henvises til kommunens hjemmesider: Årsberetningen viser at kommunen har en anstrengt driftsøkonomi. Flere virksomhetsområder, spesielt innenfor velferd, har store utfordringer med å holde de tildelte driftsrammer. Det er flere forhold som påvirker dette, men de vesentligste årsakene er flere enkeltsaker med spesielt store ressursbehov og utfordringer med å tilpasse virksomhetens drift ut fra rammer og behov. Det som er spesielt gledelig er at vi i 2014 ser en positiv utvikling innenfor barnevernstjenesten. I 2014 har vi sett en markant svikt i skatteinngangen både lokalt og på landsbasis. Samlet utgjorde dette en inntektssvikt i 2014 på ca 4,7 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett. For Løten kommune er dette en vesentlig inntektssvikt. Denne utviklingen ser også ut til å fortsette og delvis forsterke seg inn i Når vi korrigerer for virkningen av premieavviket, betyr dette at kommunen har et negativt netto driftsresultat for Dette viser at det fortsatt er nødvendig med en tilpasning av kommunens drift for å nå de økonomiske målsettingene. Løten kommune har en konservativ finansforvaltning og har de senere år hatt en stabil fondsbeholdning. Belastningen på driftsbudsjettet fra renter og avdrag er betydelig, men samtidig vesentlig lavere enn for sammenlignbare kommuner. Kommunen har også en god likviditet ut fra anbefalte normer. Oppsummert kan det sies at kommunen fortsatt har en solid økonomi, men at driften gir klare utfordringer med å skape nødvendig framtidig handlingsrom. Løten Tollef Imsdalen Rådmann Årsberetning Løten kommune

5 2. LIKESTILLING I tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven arbeider Løten kommune aktivt for universell utforming. Dette gjelder både å legge til rette for publikum, brukere av kommunale tjenester og for de ansatte (som arbeidsgiver). Se Løten kommune har retningslinjer mot uønsket bruk av deltid, og arbeidsgiver forsøker å øke stillingsstørrelse ved ledighet/ansettelser så langt det er mulig av hensyn til driften. Gjennom prosjektet Saman om ein betre kommune er det jobbet konkret med utprøving av nye turnuser/andre måter å organisere arbeidet på, noe som har gitt økte stillingsbrøker for flere arbeidstakere. Økte stillingsbrøker innen pleie og omsorg gjør Løten mer attraktiv som arbeidsgiver både for kvinner og menn. Løten kommune driver holdningsskapende arbeid når det gjelder likestilling og et inkluderende arbeidsmiljø. Dette er tema i vår lederopplæring og på våre HMS-kurs for ledere og verneombud. Løten kommune oppfordrer sine arbeidstakere til å trygt og uten fare for gjengjeldelse varsle om kritikkverdige forhold av typen diskriminering, mobbing og trakassering. Kommunen har utarbeidet egne rutiner for tilfeller der varsling er nødvendig, deriblant et egnet varslingsskjema. 2.1 Kjønnsfordeling ansatte Fordeling ansatte Fordeling ledere Mann Kvinne Mann Kvinne Rådmannen og politisk sekretariat 50 % 50 % 100 % 0 % Stabssjef 29 % 71 % 40 % 60 % Kommunalsjef Velferd 11 % 89 % 29 % 71 % Kommunalsjef Oppvekst 21 % 79 % 0% 100 % Plansjef 68 % 32 % 75 % 25 % Tabellen viser at det i Løten kommune, som i landet for øvrig, er et kjønnsdelt arbeidsmarked. Menn er overrepresentert i lederstillinger innenfor tjenesteområdene stab og velferd sett i forhold til kjønnsfordelingen i tjenesteområdene som helhet. Løten kommune tilstreber en balansert Årsberetning Løten kommune

6 kjønnsfordeling blant sine ansatte i alle stillingskategorier, og vil prioritere det underrepresenterte kjønn i den enkelte virksomhet i de tilfeller der to søkere av ulikt kjønn stiller kvalifikasjonsmessig likt. 2.2 Lønn Gjennomsnittslønn i kr pr kommunalsjefområde Mann Kvinne Rådmannen og politisk sekretariat Stabssjef Kommunalsjef Velferd Kommunalsjef Oppvekst Plansjef Tabellen viser at mannlige ansatte gjennomsnittlig tjener 10,49 % mer enn kvinnelige ansatte i Løten kommune. Kvinner er i stort flertall i stillinger hvor kravet til fagutdanning er lavere (for eksempel assistentstillinger), og hvor lønnen er tilsvarende lavere enn til stillinger med krav om fagbrev eller høyskoleutdanning. Løten kommunes lønnspolitikk tilsier at kommunen skal tilstrebe likelønn for likt arbeid. Denne lønnspolitikken etterleves, men vi ser at det fortsatt kan være ulikheter som man bør arbeide videre med å utjevne gjennom årlige lokale lønnsforhandlinger. Årsberetning Løten kommune

7 3. ETIKK Kommunestyret vedtok etiske retningslinjer for Løten kommune. Formålet med Løten kommunes etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis, bidra til å utvikle gode holdninger og definere en felles etisk standard for alle ansatte og folkevalgte i Løten kommune. Retningslinjene er tatt inn i Løten kommunes personalhåndbok, og har vært tema på flere ledersamlinger. Det er også tatt inn i rutinene for medarbeidersamtaler at etikk og kommunens verdigrunnlag skal være tema i samtalene mellom leder og medarbeider på alle nivåer. Virksomhetsområdene Løten Helsetun, Hjemmebasert omsorg og BRA har også i 2014 hatt fokus på etikk og etisk refleksjon, bl.a gjennom bruk av refleksjonsgrupper. Etikk en del av det daglige virket, og for yrkesgruppene som er representert her er også etikk en viktig del av deres utdanning. Årsberetning Løten kommune

8 4. INTERNKONTROLL Internkontrollen skal påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift samt egne rutiner overholdes. I Løten kommune har internkontrollen til hensikt å sikre og dokumentere virksomhetenes aktiviteter og etterlevelse av regelverk, samt at problemer, feil og mangler oppdages og gjentagelse unngås. Virksomhetens eier, dvs kommunestyret, har ansvar for at internkontrollsystem etableres. Dette arbeidet har kommunestyret delegert til rådmannen som igjen har videredelegert deler av denne oppgaven ned til den enkelte virksomhet. Størsteparten av internkontrollvirksomheten i Løten kommune utføres av den enkelte virksomhet med rapportering tilbake oppover i organisasjonen. Grunnlaget for internkontroll ligger i gode beskrivelser av rutiner og prosedyrer. Prosedyrer skal beskrive hvilke oppgaver eller aktiviteter som skal utføres, hvordan og når, samt hvem som er ansvarlig for utførelsen. Prosedyren kan også inneholde beskrivelse av hensikten med aktiviteten, og eventuelt vise til andre dokumenter, sjekklister og lignende. Løten kommune har tatt i bruk EQS (Extend Quality System) som kvalitetssikringssytem der alle rutiner og prosedyrer er samlet. EQS sikrer sporbarhet i alle endringer i dokumentene og sikrer gode rutiner for revisjon/oppdatering av dokumentenes innhold. Dette sikrer at internkontrolldokumentene til enhver tid beskriver virksomhetenes faktiske rutiner. Dersom det oppstår et brudd på de rutiner og/eller prosedyrer som er beskrevet vil dette være et avvik. Ved avvik skal dette håndteres etter en egen avviksprosedyre. Hensikten med avviksprosedyren er at feil eller mangler rettes, at problemer løses, samt å hindre gjentagelse. Kvartalsvis legges statistikk for avvik frem for rådmannens ledergruppe som vurderer om ytterligere tiltak, ut over virksomhetenes egne tiltak, er nødvendig. Årsberetning Løten kommune

9 5. UNIVERSELL UTFORMING I 2014 har Løten kommune blitt deltager i KS sitt kommunenettverk Universell utforming. Representant fra Bygg- og vedlikeholdsseksjonen har deltatt på samlinger i KS har som formål at dette nettverket skal sette fokus på strategier for å øke tilgjengeligheten til eksisterende bygninger og uteområder. Det vil vektlegges erfaringsutveksling for å utvikle nye enkle strategier/verktøy/metoder for å øke tilgjengeligheten til eksisterende bygg og uteområder. Bygg- og vedlikeholdsseksjonen har gjort en del tiltak i kommunal bygningsmasse for bedre kontraster. På Lund skole er det bygd om toaletter for å øke tilgjengelighet utenfor og inne på toalett. Teknisk drift har merket bommer på gang- og sykkelveg med skilt i bommen for å gjøre disse mer synlige. Løten kommune har i 2014 videreført Kompetansegruppe Universell utforming, en tverrfaglig og tverretatlig gruppe som har hatt møtevirksomhet gjennom året. Representanter for gruppen har vært deltagende på forprosjekt for Løten ved og service. Gruppen har hatt befaring på Løten ungdomskole og i Løtenhallen. I etterkant av dette ble det utarbeidet rapporter om behov og mangler knyttet til universell utforming. Årsberetning Løten kommune

10 6. FINANSFORVALTNING OG ØKONOMISK RESULTAT Kommunestyret vedtok i 2010 et nytt finansreglement tilpasset forskrift om kommuners finansforvaltning. Reglementet stiller krav til rapportering minimum tre ganger pr år, i tertialrapportene og årsrapporten. Reglementet ble sist revidert i januar Finansreglementet angir rammene for Løten kommunes plassering av kortsiktig likviditet og forvaltning av gjeldsporteføljen. Reglementet åpner ikke for plassering av langsiktige aktiva. Risikoeksponering Kommunen har i dag liten risikoeksponering. Ut over et garantispareinnskudd i DnB-Liv er alle midler plassert i bankinnskudd. Alle lån har flytende rente. Både innskudd og lån har en flytende rente som er basert på et avtalt marginpåslag på pengemarkedsrenten NIBOR 3 måneder. Det betyr at ved endringer i rentenivået så vil innskudds- og lånerenter ha en parallell utvikling. Ved utgangen av 2014 utgjør lån (ekskl. lån til videreformidling av startlån) 163,9 millioner mer enn plassert likviditet. Mulighet for alternativ plassering av overskuddslikviditet vurderes fortløpende gjennom året. Det er mulighet for høyere avkastning om vi går inn i andre plasseringsformer. Høyere avkastning medfører høyere risiko. Finansreglementet har retningslinjer for hva som er akseptabel risiko. Hvordan kommunen påvirkes av variasjoner i rentenivået, henger også sammen med avkastningen i pensjonsfondet vi har hos KLP. Lav rente gir som regel lav avkastning i pensjonsfondet med påfølgende høyere kostnad for kommunen. Selv om det er flere forhold som påvirker pensjonskostnaden, har vi erfart at pensjonskostnadene er med på å nøytralisere en del av effektene ved renteendringer. Aktiva Tabellen nedenfor viser utviklingen i likvide midler for de siste 4 årene. Tall i Kasse Bankinnskudd Obligasjoner DnB Liv Sum Årsberetning Løten kommune

11 Bankinnskuddene hadde i 2014 en gjennomsnittlig rente på 2,30 %. Passiva Tabellen nedenfor viser utviklingen i langsiktig gjeld for de siste 4 årene. Tall i KLP Kommunekreditt Kommunalbanken Husbanken (Ekskl startlån) DnB sertifikatlån Delsum Husbanken Startlån Sum Den langsiktige gjelden hadde i 2014 en gjennomsnittlig rente på 1,96 %. Alle lån har flytende rente. 6.1 Resultater økonomi På de følgende sidene gjør vi rede for kommunens økonomiske utvikling med grunnlag i de transaksjoner som er registrert i regnskapet for Analysen tar utgangspunkt i hovedstørrelser og sentrale nøkkeltall i regnskapet. Kommunens regnskap består av balanseregnskapet, driftsregnskapet, investeringsregnskapet, økonomiske oversikter og noter. Balanseregnskapet er en oppstilling over kommunens økonomiske status ved regnskapsårets slutt. Balansen viser kommunens bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital. I drifts- og investeringsregnskapet registreres all anskaffelse og all anvendelse av midler i løpet av året. Driftsregnskapet viser kommunens driftsutgifter/-inntekter og finansutgifter/-inntekter, mens investeringsregnskapet viser årets investeringsutgifter, inkludert utlån, og aksjekjøp med tilhørende finansiering. 6.2 Hovedtall og resultater for kommunens samlede økonomi og virksomhet Driftsutgifter Kommunens driftsutgifter gir uttrykk for det totale aktivitetsnivået i kommunen. Kommunens driftsutgifter (ekskl interne overføringer) består av lønn og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen, kjøp av varer og Årsberetning Løten kommune

12 tjenester som erstatter egenproduksjonen og andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger. Figur 1. Driftsutgifter 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 10* 11*-12* 13* 14* 15* *: Lønn og sosiale utgifter 11*-12*: Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tjenesteproduksjon 13*: Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon 14*: Overføringer 15*: Avskrivninger De samlede driftsutgiftene i Løten kommune utgjør 487 mill kr. Av dette utgjør lønn inkludert sosiale utgifter 312,5 mill kr eller 64 % av de totale driftsutgiftene. Hovedtyngden av lønnsutgiftene er knyttet til tjenesteområdet velferd, med ca 191 årsverk, og oppvekst, med ca 102 årsverk innen skoler og ca 35 årsverk i barnehagene. Renholdere og vaktmestre på disse virksomhetene lønnes via hhv. Renholdsseksjonen (15,5 årsverk) og Bygg- og vedlikeholdsseksjonen (11 årsverk). Sammenligning over år viser at det er en relativt stabil fordeling av utgiftsartene. I 2014 økte den relative andelen av kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (artsgruppe 13*), noe som i all hovedsak forklares med økt støtte til ikke-kommunale barnehager. I 2013 utgjorde overføringene til ikkekommunale barnehager og kjøp av barnehageplasser i andre kommuner 24,4 mill kr. I 2014 var denne utgiften økt til 28,4 mill kr. Årsberetning Løten kommune

13 Figur 2. Sektorenes andel av nettobudsjettet 19 % 25 % Oppvekst 48 % 8 % Lokalsamfunn Velferd Stab I Løten vedtas budsjettet for virksomhetene som netto rammer. Fordelingen mellom sektorene er stabil over år. Velferdsområdet disponerer om lag halvparten av budsjettet, og oppvekstsektoren en fjerdedel. I staben og seksjonenes rammer ligger fellestjenester for alle områder, og en del av den bygningsmessige driften (bl a oppvarming, belysning og vedlikehold). I staben inngår også overføringer til ikke-kommunale barnehager. Lokalsamfunnsområdet omfatter tekniske tjenester, kultur og fellestjenester som sentralbord og post/arkiv. Tabell 1. Brutto driftsutgifter fordelt på områder Brutto driftsutgifter fordelt på områder Regnskap 2014 Rev. budsjett 2014 Avvik Avvik i % Staber og seksjoner ,4 % Fellesområdet Velferd ,8 % Oppvekst ,2 % Lokalsamfunn ,2 % Beløp i kr Regnskapstallene er inkludert bruk av og avsetning til bundne fond og disposisjonsfond. Budsjettene er korrigert for bl. a lønnsoppgjør og reguleringspremie, fordeling av sentrale budsjettposter (reserver) og korrigeringer i henhold til rapport om 2. tertial. Årsberetning Løten kommune

14 Det er avsatt kr til bundne driftsfond, dette gjelder i hovedsak statstilskudd som skal brukes i Det er avsatt kr til disposisjonsfond, der drøyt 1 mill kr gjelder energifond. Øvrig beløp er i hovedsak avsetning av mindreforbruk i 2014, der barnevern står for ca kr av avsetingen. Forbruk av bundne driftsfond er på ca kr, som i all hovedsak er statstilskudd eller andre tilskudd og gaver som ble inntektsført i 2013 og avsatt samme år. Forbruk av disposisjonsfond er kr, der ca 2,27 mill kr er inndekking av forventet regnskapsmessig overforbruk i 2014, jfr rapport om 2. tertial Det er innenfor velferdsområdet det er størst avvik mellom revidert budsjett og regnskap. I rapport om 2. tertial 2014 ble det vist til at det var store utfordringer knyttet til ressurskrevende brukere og personer med stort hjelpebehov i BRA, hjemmebasert omsorg og NAV. Tabell 2. Fond Disposisjonsfond Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Sum fondsmidler Beløp i kr Fondsbeholdningen til en kommune sier noe om kommunens økonomiske handlefrihet. Det skilles mellom fire typer fond. Disposisjonsfond er finansiert av netto driftsresultat, og kan fritt brukes til dekning av utgifter både i drifts- og investeringsregnskapet. Avsetningen er enten et resultat av årsbudsjettvedtak, eller gjennom politiske enkeltvedtak. Ubundne investeringsfond er fond som fritt kan nyttes til dekning av utgifter i investeringsregnskapet og er avsatt fra drift- eller investeringsregnskapet gjennom vedtak. Bundne investeringsfond er fond som er avsatt til bestemte formål i investeringsregnskapet. Midlene er bundet av eksterne aktører i form av for eksempel tilskudd, gaver og øremerkede midler. Årsberetning Løten kommune

15 Bundne driftsfond er fond som er avsatt til bestemte formål i driftsregnskapet. Midlene er bundet av eksterne aktører i form av for eksempel tilskudd, gaver og øremerkede midler. Kommunens fondsbeholdning har holdt seg relativt stabil de siste tre årene. Figur 3. Utvikling av kommunens driftsutgifter og driftsinntekter (prosentvis endring) Driftsutgifter Driftsinntekter Kommunen har de senere årene hatt en sterkere økning i utgiftene enn i inntektene. I 2014 har disse to nærmet seg hverandre, og kommunen har et brutto driftsresultat nær 0. Korrigerer man for premieavviket, blir utgiftene større enn inntektene (se s. 19 for nærmere forklaring). Årsberetning Løten kommune

16 Driftsinntekter Figur 4. Driftsinntekter 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 160*: Brukerbetaling 162*-169*: Andre salgs- og leieinntekter 17*: Overføringer med krav om motytelser 180*: Rammetilskudd fra staten 181*-189*: Andre statlige overføringer (eks. 187*) 187*: Skatt på inntekt og formue 0 % 160* 162* 169* 17* 180* 181* 189* 187* Også på inntektssiden er det en relativt stabil sammensetning av ulike typer inntekter over tid. Fra 2013 til 2014 har skatteinntektene, brukerbetaling og rammetilskudd fra staten økt sine andeler av kommunens totale inntekter. Dette skyldes bl a opptrappingen av eiendomsskatten. Denne skatteinntekten var på 13,3 mill kr i 2014, en økning på 2,2 mill kr fra året før. Inntekts- og formuesskatten økte med 1,1 mill kr fra 2013 til Disse skatteinntektene ble 2,9 mill kr lavere enn opprinnelig vedtatt budsjett, og nær kr lavere enn revidert budsjett. Lavere lokale skatteinntekter kompenseres til et nivå på 93,7 % av landsgjennomsnittet via inntektsutjevningen. På grunn av at skatteinngangen i nasjonen samlet ble lavere enn forutsatt i statsbudsjettet, ble også disse inntektene lavere enn budsjettert. På denne posten ble inntektene 1,8 mill kr lavere enn opprinnelig budsjett. Rammetilskudd fra staten økte med 6,5 millioner kr fra 2013 til Brukerbetalingen for kommunale tjenester utgjorde totalt ca 67 millioner kroner i Av dette sto husleieinntekter og kommunale årsgebyrer (vann, renovasjon m m) for 43 millioner, mens brukerbetaling og salgsinntekter utgjorde 24 millioner. Årsberetning Løten kommune

17 Tabell 3. Utvikling i driftsutgifter og driftsinntekter Brutto driftsutgifter Utgiftsvekst (i %) 6,7 6,5 7,5-0,4 Driftsutg. i fh t egenkapitalen 1,69 1,80 2,20 2,03 Brutto driftsinntekter Inntektsvekst (i %) 5,1 6,0 4,7 2,1 Driftsinnt. i fh.t. egenkapitalen 1,70 1,80 2,14 2, Kommunens driftsresultat I kommuneloven stilles det krav til driftsmessig balanse, dvs at driftsresultatet minst skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger (Kommuneloven 46 nr. 6). De nødvendige avsetningene er f eks avsetninger til bundne driftsfond. Disse avsetningene er som tidligere nevnt ikke budsjettert. Selvkostområdet er budsjettert med en inntekt på 4,319 mill kr, mens regnskapsførte inntekter er 4,962 mil kr. Årsberetning Løten kommune

18 Utvikling av brutto driftsresultat Figur 5. Utvikling av brutto driftsresultat. Tall i 1000 kr Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat viser det økonomiske resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet inkludert avskrivinger før det tas hensyn til finansposter, som renteutgifter/-inntekter, utbytte, avdrag på lån og utlån. Det finansielle kravet i kommuneloven er at brutto driftsresultat i størrelse må være stort nok til å dekke netto finansutgifter samt nødvendige avsetninger. Det ble budsjettert med et brutto driftsresultat på 22,3 mill kr i 2014, revidert budsjett 11,3 mill kr. Brutto driftsresultat ble kr. Det budsjetteres ikke med utgifter til mva og inntekt i form av mva-kompensasjon, og heller ikke med refunderte sjukepenger. Det budsjetteres heller ikke med avskrivinger, som utgjør ca 14 mill kr. Avskrivinger er en kostnadsføring av anleggsmidler over en tidsperiode som gjenspeiler den faktiske levetiden til anlegget. På grunn av at det ikke budsjetteres med dette, blir det stor avvik mellom opprinnelig budsjett og faktisk resultat. Årsberetning Løten kommune

19 Utvikling av netto driftsresultat Figur 6. Utvikling av netto driftsresultat. Tall i kr Netto driftsresultat Det ble budsjettert med et netto driftsresultat på 10 mill kr i Regnskapet viser et netto driftsresultat på 6 mill kr. Figur 7. Utvikling av driftsresultat og regnskapsmessig mer-/mindreforbruk over tid (5 000) Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk (10 000) (15 000) Størrelsen på netto driftsresultat gir uttrykk for hvilke driftsinntekter kommunen har tilbake etter at driftsutgifter og netto finansutgifter (renter og avdrag) er dekket. Netto driftsresultat er den indikatoren som best forklarer økonomisk balansen. Årsberetning Løten kommune

20 Netto resultatgrad viser hvor stort netto driftsresultat er i forhold til driftsinntekter. Resultatbegrepet viser dermed hvilke midler kommune, gjennom den løpende drift, har frigjort til investeringer og avsetninger. Målet er at kommunen over tid har en netto resultatgrad på 3 %. I 2014 ble netto driftsresultat på 1,2 %. Netto driftsresultat er også påvirket av forhold utenom den ordinære driften, som for eksempel momskompensasjon for investeringer (fram til 2014) og premieavvik. Regnskapsforskriftens 13 om pensjon ble endret fra 2002 ved at det er den beregnede pensjonskostnaden som skal bokføres i regnskapet, og ikke betalt pensjonspremie som tidligere. Pensjonskostnaden beregnes hvert år av pensjonskassenes aktuarer. Differansen mellom pensjonspremie og pensjonskostnad kalles premieavvik. I 2014 er netto driftsresultat påvirket negativt av et positivt premieavvik fra 2013 på 3,2 mill kr og positivt av et positivt avvik i 2014 på 9,8 mill kr. Premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift har påvirket netto driftsresultat med til sammen 7,88 mill kr. Korrigert netto driftsresultat i 2014 ble da på -0,39 %. Ved rapport om 2. tertial ble det meldt et samlet netto avvik på 6,5 millioner kroner for kommunen totalt sett. Det ble vedtatt at det budsjetterte mindreforbruket i opprinnelig budsjett skulle strykes og at disse midlene (2,2 mill kr) skulle dekke deler av overforbruket. Videre ble det brukt 2,73 mill kr av disposisjonsfondet for å dekke merforbruk. Samlet budsjettkorrigering var 4,9 mill kr. Når regnskapsresultatet nå viser seg å bli mer positivt enn forventet ved rapport om 2. tertial, skyldes dette at kommunen har fått merinntekter fra staten i tilskudd til ressurskrevende brukere, det gjenstår noe midler på kapittelet Felles reserver, og det er lavere netto finansutgifter enn budsjettert. 6.4 Gjeld, renter og avdrag Kommunens handlefrihet vil i stor grad avhenge av nivået på lånegjelden. Høg lånegjeld vil gi store kapitalutgifter i form av renter og avdrag. Anbefalt måltall for lånegjeldsraten er 50 %. Gjeldsgraden tar utgangspunkt i forholdet mellom langsiktig gjeld mot langsiktig gjeld og egenkapital. Forholdstallet bør være lavest mulig. Forholdstall på 1 viser ingen egenkapitalfinansiering. Årsberetning Løten kommune

21 Tabell 4. Gjeld Langsiktig gjeld * Langsiktig gjeld og egenkapital * Gjeldsgrad 0,54 0,55 0,60 0,60 Beløp i kroner * Korrigert for pensjonsforpliktelser og startlån fra Husbanken. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår startlån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatt avdrag inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. Renter og avdrag på kommunale lån finansieres av driftsinntektene. Den langsiktige lånegjelden bør over tid ikke overskride 50 % av driftsinntektene. Tabell 5. Gjeld i forhold til driftsresultat Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter ,3 % 58,5 % 60,6 % 64,8 % Netto rente- og avdragsbelastning i prosent av driftsinntekter Denne indikatoren viser hvor stor del av driftsinntektene som er bundet opp til å dekke renter og avdrag, og gir dermed et bilde på hvordan kommunens økonomiske handlefrihet utvikler seg. Fylkesmannen anbefaler at netto renter og avdrag ikke skal utgjøre mer enn 7 % av driftsinntektene. I Løten utgjør dette 1,7 %. Årsberetning Løten kommune

22 Figur 8. Utvikling av rente- og avdragsbelastning i prosent av driftsinntekter 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Løten Gruppe 7 Hedmark Landet Likviditetsgrad Kommunestyret er pålagt et særlig ansvar for å vurdere likviditeten. Likviditet uttrykkes vanlig gjennom likviditetsgrader. Likviditetsgrad I angir forholdet mellom likvider og kortsiktig gjeld og gir et uttrykk for i hvilken utstrekning kommunen evner å dekke sine kortsiktige betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. Inn- og utbetalinger skjer på ulike tidspunkter og kommunen er avhengig av å ha en likviditetsbeholdning av en viss størrelse for å møte disse svingningene. Likviditetsgrad I bør være over 2. Likviditetsgrad III forteller noe om forholdet mellom de mest likvide midlene og kortsiktig gjeld. Den bør være større enn 0,5. Tabell 6. Likviditet Omløpsmidler Herav kortsiktige fordringer Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad I 2,21 2,40 2,72 2,49 Likviditetsgrad III 1,78 1,33 2,19 1,98 Beløp i kroner Årsberetning Løten kommune

23 Ved beregning av likvidtetsgrader er omløpsmidler korrigert for premieavvik og mottatte avdrag på utlån. Kortsiktig gjeld korrigeres for neste års avdrag på lån. Løten kommune har god likviditet og store fond. 6.5 Utviklingstrekk Lønnsutgifter over tid Figur 9. Lønnsutgifter Av de totale lønnutgiftene utgjør årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik til pensjonskassene følgende: 2011: 4,45 mill 2012: - 10,2 mill 2013: 8,93 mill 2014: - 7,88 mill Årsberetning Løten kommune

24 Lønn i forhold til driftsinntekter Figur 10. Lønn i forhold til driftsinntekter Lønn inkl sos utgifter Driftsinntekter 6.6 Balansen Utvikling av arbeidskapitalen Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og viser kommunens evne til å betjene denne gjelden. Dette kan vises slik: Årsberetning Løten kommune

25 Figur 11. Utvikling av arbeidskapitalen Kortsiktig gjeld Omløpsmidler Omløpsmidlene er betydelig høgere enn kortsiktig gjeld, og omløpsmidlene vokser raskere enn den kortsiktige gjelden. Dette er positivt, og viser at kommunen har god evne til å betjene gjelden. 6.7 Investering Figur 12. Investeringer i anleggsmidler Ved starten av den perioden som er vist i grafen over, gjorde kommunen store investeringer i skolebygg, omsorgsbygg og ny avdeling ved Løten helsetun. I 2010 Årsberetning Løten kommune

26 ble basishallen bygget. Det har videre vært større investeringer innen VA-området i perioden. I 2014 har en fortsatt arbeidet med utskifting av vinduer ved Løten helsetun. Investeringer innenfor vann og avløp har vært vesentlig lavere enn budsjettert. Dette skyldes at arbeidet med ny vann- og avløpsledning fra Brenneriroa til Reksla gjennom Norderhovskogen kom senere i gang enn planlagt. Investeringer til kabling av gatelys og generalplan veger og trafikksikkerhetstiltak ble også noe lavere enn budsjettert. Ny bru over Vingergjessa i Dalstuvegen er utført. Bygging av gang- og sykkelveg langs Budorvegen i forbindelse med Norderhovskogen tomtefelt har fått en noe senere oppstart enn planlagt. Mottatte avdrag på startlån ble vesentlig høyere enn budsjettert. Dette ble etter gjeldende regelverk avsatt til fond. For fullstendig oversikt over investeringsprosjekter vises til note 10. Figur 13. Finansiering av kommunens investeringer Bruk av bundne investeringsfond Bruke av ubundne investeringsfond Bruk av lånemidler ,5 Mottatte avdrag utlån 40 Salgsinntekter , Tilskudd til investeringer Overføring fra driftsregnskapet Årsberetning Løten kommune

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsregnskap 2014. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold

Årsregnskap 2014. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Årsregnskap 2014 Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Innhold REGNSKAPSOVERSIKTER... 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 5 BALANSEREGNSKAPET... 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT...

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelege i

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap og noter

Årsberetning 2012. Regnskap og noter Årsberetning 2012 Regnskap og noter Innhold 1 Årsberetning for 2012... 3 Innledning... 3 Likestilling... 3 Mangfold... 3 Verdier... 3 Lønn... 4 Sektorenes driftsresultat... 4 Kommunens «frie inntekter»

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer