OPPSUMMERING FRA WORKSHOP Samhandling og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten - Hvordan realisere våre ideer til å bli innovasjoner?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSUMMERING FRA WORKSHOP Samhandling og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten - Hvordan realisere våre ideer til å bli innovasjoner?"

Transkript

1 OPPSUMMERING FRA WORKSHOP Samhandling og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten - Hvordan realisere våre ideer til å bli innovasjoner? InnoMed, Arendal kommune, Nøtterøy kommune, Induct Software og Designit, 25. januar 2012

2 På den tiende Arendalkonferansen i 2011 ble det satt fokus på kommunenes arbeid med innovasjon og vitendeling som et middel for å imøtekomme fremtidens velferdsutfordringer. Gjøre selv! Fra institusjon till rehabilitering. Hva hvis de eldre fikk hjelp til selvhjelp? Med denne overskriften satte InnoMed, i samarbeid med Induct Software, rammene for en workshop på Arendalskonferansen Målet var å hente ut gode erfaringer og finne frem til nye og konkrete måter å arbeide med omsorg på tvers av landets kommuner, med kreativitet og innovasjon i fokus. Med utgangspunkt i disse gode initiativene, og med ønske om å kunne presentere fremgang og resultater på konferansen i 2012, gikk Arendal kommune, InnoMed og Induct Software i januar 2012 sammen med Designit for å fasilitere en workshop for landets kommuner. Fra utfordring til implementering av ny tjeneste - en veiledning i hvordan man gjennomfører et innovasjonsprosjekt. Med hverdagsrehabilitering som tema gjennomgikk ca. 50 personer fra 15 kommuner, virksomheter og forbund innovasjonsreisens elementer og utfordringer, fra oppstart til implementering. Deltakerne ble presentert for hverdagsrehabilitering av Pia Kürstein Kjellberg, prosjektleder fra Dansk Sundhedsinstitut og Designit presenterte eksempel på et innovasjonsprosjekt med fokus på tjenestedesignmetodikk og hvilke faser man må igjennom i prosjektprosessen. Nils Erik Ness fra Ergoterapeutforbundet deltok også og informerte om det pågående prosjektet Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner. I blandede grupper fikk deltakerne mulighet til å dele sine erfaringer med innovasjonsarbeid og utarbeide konkrete forslag til hvordan de ulike fasene kan gjennomføres. Interessen omkring workshop en var stor, og det viste seg at mange gode initiativer allerede er påbegynt i kommunene. En grunnleggende interesse for å skape bedre vilkår for både brukere og ansatte gjennom brukerundersøkelser og tjenestedesign var felles for deltakerne. Det var tydelig at det var manglende erfaring med denne type metodikk og innovasjonsarbeid, og at deltakerne verdsatte å dele erfaringer og motta veiledning. Dagen understreket at det var et ønske blant deltakerne om å arbeide konkret med tjenesteutvikling, og ambisjoner om å lykkes med forankring og implementering. Workshop en ble fasilitert av Designit 25. Januar 2012 i deres lokaler i Storgata 53 A. Gruppenes konklusjoner er dokumentert i en rapport, og diskusjonen er tatt videre i Inducts software sin innovasjonsportal - Gjøre selv - Tilbakemeldinger fra deltakerne har vært at de synes det var en lærerik dag, hvor de satte pris på å samarbeide med andre kommuner om en felles forståelse for hva som skal til for å utvikle og implementere innovative omsorgstjenester. Gode råd og erfaringer ble utvekslet og mange kopper kaffe drukket.

3 TJENESTEDESIGN utgangspunkt // 3 Tjenestedesign er en designdisiplin med rot i produktdesignerens og designantropologens metoder og arbeidsprosesser. Begrepet betyr at man planlegger og organiserer mennesker, infrastuktur, prosesser og fysiske elementer, på en måte som tilfører betydelig verdi til både kunder, brukere og organisasjoner. Tjenestedesign søker å utvikle gode brukeropplevelser med utgangspunkt i sluttbrukers behov, samtidig som det legges vekt på effektive prosesser og arbeidsrutiner. På den måten er tjenestedesign er et viktig redskap for å imøtekomme fremtidens velferdsutfordringer. Tjenestedesign er en tverrfaglig disiplin hvor det samarbeides på tvers av bransjer og kompetansefelt. I prosessen gjennomføres brukerundersøkelser for å avdekke erkjente og ikke-erkjente behov hos sluttbruker og ansatte. I tillegg til emosjonelle aspekter, utfordringer og potensialer, kartlegges arbeidsganger og rutiner for å optimere arbeids- og informasjonsflow. Personas benyttes ofte i kommunikasjon av brukerbehov. I prosessen legges det også vekt på å involvere beslutningstakere og andre relevante aktører underveis for å sikre eierskap og forankring. Løsninger visualiseres og kommuniseres ved hjelp av scenarier og blueprint. Brukerens verden Front-office Kommunenes verden Back-office

4 DAGENS FORMÅL >> Fra utfordring til implementering av ny tjeneste - en veiledning i hvordan man gjennomfører et innovasjonsprosjekt Målet med dagen var å definere konkrete redskaper for initiativ og handling. Det overordnede utbytte fra workshopen var: Oppskrift på hvordan man kan gjennomføre et innovasjonsprosjekt Mulighet til å dele erfaringer med innovasjonsarbeid i kommunesektoren Kunnskap om hvordan man kan gå fra utfordring til implementering av ny tjeneste utgangspunkt // 4

5 DELTAKERE utgangspunkt // 5 Arendal Torild Skår Kommunalsjef Helse og omsorg Ragnhild Vignes Enhetsleder rehabilitering Jane Gundersen teamleder rehabilitering Urd Berntsen stab helse-omsorg Bodø Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Bente Kleven Hjemmetjeneste leder Grete Willumsen Leder for Rehabiliteringssenterert Randi Sandnes Leder pilot hjemmetjeneste Liv Hjelle Saksbehandler tildelingskontoret Stine Rognild Fagleder pilot hjemmetjeneste Bærum Åse Bergene Prosjektleder PLO Helseinformatikk Drammen Anniken Blichfeldt Muren Virksomhetsleder / Helsesjef Sven Pedersen Prosjektleder Hege Rokke Virksomhetsleder Trine Aas Virksomhetsleder Kongsvinger Øivind Græsmo Rådgiver Iris Jensen Bringedal fysioterapeut Tove Skårer avd.leder hjemmetjenester Ann Kristin Sandberg Hansen avd.leder hjemmetjenester Berit Sjøli Nilsen habiliteringskoordinator Linda Aarskog avd.leder hjemmetjenester Per-Ivar Sveheim IKT-strateg Trine Elnæs Sandbakken fagleder hjemmetjeneste Nøtterøy May-Britt S. Nilsen Ergoterapeut Anita Archer Leder habilitering Gunn Langedrag Monica Strand Lise Olafsen Leder Tjenestekontoret Ski Ingvild Belck-Olsen Prosjektleder Samhandlingsreformen i Follo Stavanger Kjell Inge Vestre Leder fysio og ergoterapi Voss Torhild Frøydis Eid Kommunalsjef Solrun Hauglum leiar pleie og omsorg Norsk Ergoterapeutforbund Nils Erik Ness Nestleder i Ergoterapautene Arve Sigmundstad Generalsekretær Diakonhjemmet høgskole Rogaland Kjersti Helene Haarr Ergoterapaut 12 K Cecilia Haglind Samhandlingskoordinator 12k Torill Lønningdal Daglig leder 12 K Dansk sundhedsinstitut Pia Kürstein Kjellberg Forsker / analytiker Induct Kim Hamli VSO Manager Arendal Kjell Sjursen Spesialrådgiver innovasjon og nytenkning Nøtterøy Karen Kaasa Kommunal direktør - helse og sosial Innomed Espen Aspnes Innovasjonsrådgiver Designit Kaja Misvær Partner & Service Innovation Manager Annie Feddersen Service Designer Emilie S. Olsen Service Design Intern

6 KOMMUNENS INNOVASJONSREISE utgangspunkt // 6 For å skape et overblikk og et felles grunnlag for hvordan man best mulig kan arbeide med innovasjonsprosesser i kommunen, presenteres deltakerne for en rekke viktige områder, temaer og aktiviteter. Disse presenteres gjennom en innovasjonsreise som er inndelt i fire faser: etablering, oppstart, gjennomføring og implementering. Innenfor hver fase finnes en sjekkliste for områder man må være oppmerksom på. Denne listen ble utdypet med konkrete oppgaver på workshop en, og fungerte som utgangspunkt for gruppeoppgaver. Ved å diskutere disse og komme frem til løsninger sammen, fikk deltakerne delt erfaringer og etablert en felles forståelse for hva som skal til for å oppnå resultater i innovasjonsprosesser. Innovasjonsreisens faseinndeling er grov, og prosessen vil ikke nødvendigvis være så lineær i virkeligheten. Noen aktiviteter kan kjøre parallelt, og beslutninger som er relaterte til en fase må noen ganger tas tidligere eller senere i prosessen. Men formålet var å gi diskusjonen og kommunene et felles utgangspunkt. Fase 1 Etablering Fase 2 Oppstart Fase 3 Gjennomføring Fase 4 Implementering Definere utfordring Spesifisere målgruppe Finne partnere Prosjektbeskrivelse Finansiering Etablere prosjektgruppe Prosjektplanlegging Forankring Risikovurdering Suksesskriterier Oppgavefordeling Samarbeidsavtaler Brukerundersøkelser Idéutvikling Konseptutvikling Testing Spesifisering Eierskap Opplæring Prosjektevaluering Videreføring

7 FAGLIG INPUT opplegg // 7 1. Introduksjon og presentasjon av tjenestedesignmetodikk v/ Kaja Misvær, Service Innovation Manager, Partner Designit Oslo 2. Fra pleie og omsorg til rehabilitering - Erfaringer fra Fredericia Kommune v/ Pia Kürsten Kjellberg, Senior projektleder, Dansk Sundhedsinstitut 3. Kommunens Innovasjonsreise med utgangspunkt i tjenestedesignprosjekt fra Danmark v/ Annie Feddersen, Service designer, Designit Oslo

8 FAGLIG INPUT faglig Input // 8 4. Introduksjon til Innovasjonsportalen - Gjøre selv v/ Kim Hamli, Innovasjonsrådgiver, Induct Software 5. Introduksjon av Norsk Ergoterapeutforbund, NETF v/ Nils Erik Ness, Nestleder i Norsk Ergoterapeutforbund 6. Oppsamling og videre arbeid v/ Karen Kaasa, Nøtterøy kommune Kjell Sjursen, Arendal kommune Espen Helge Aspnes, InnoMed

9 OPPGAVENE Gruppeoppgavene hadde som formål å gi deltakerne konkrete verktøy til gjennomføringen av innovasjonsprosjekter. I tillegg til presentasjonen av hverdagsrehabilitering og prosjektet i Fredericia, ble deltakerne presentert for et tjenestedesignprosjekt gjennomført av Designit. For hver fase ble de ulike områder og aktiviteter beskrevet med eksempler for å gi inspirasjon. Deltakerne ble inndelt i seks blandede grupper, hvor de brainstormet omkring utfordringer og muligheter i hver fase av reisen fra etablering til implementering. Gruppenes oppsummerte sin diskusjon fra hver fase og presenterte dette i plenum. InnovasjonsreIsen // 9 På den måten fikk alle deltakerne et innblikk i de ulike synspunkter som kom frem, og en felles forståelse for hva som skal til for å gjennomføre vellykkede innovasjonsprosjekter innen hverdagsrehabilitering i kommunen.

10 InnovasjonsreIsen // 10 FASE 01 ETABLERING Kommunene skal forestille seg en etablering av et prosjekt innen hverdagsrehabilitering, og bes diskutere og ta stilling til følgende temaer: Definere utfordringer Spesifisere målgruppe Finne partnere Finansiering

11 1.1 UTFORDRING fase 01 etablering // 11 Hvis dere skal innføre hverdagsrehabilitering i kommunen, hvilke utfordringer vil dere møte? Gruppene kom frem til følgende viktige aspekter: 1. Internt: ledelse, medarbeidere 2. Eksternt: befolkning, pårørende, politikere, brukere 1. Samarbeid 2. Begrepsavklaring 3. Kompetanser og rollefordeling 4. De som møter brukeren 4 av 6 grupper så forankring som en stor utfordring, Halvparten så tverrfaglighet, kompetanse og kulturendring som en utfordring.

12 1.2 MÅLGRUPPE fase 01 etablering // 12 Hvis dere skal innføre hverdagsrehabilitering, hvem vil da være målgruppen? Alle grupper definerte den primære målgruppen som brukere med potensiale. Kun 2 av 6 grupper var oppmerksom på pårørende, beslutningstakere og helsepersonale som målgruppe.

13 1.3 FINANSIERING fase 01 etablering // 13 Hvis dere skal innføre hverdagsrehabilitering, hva skal til for å få finansiering til dette? Halvparten av gruppene ser et potensiale i å søke prosjektmidler, 4 av 6 grupper vurderer at omprioriteringer fra kommunenes side skal gi finansiering til prosjektet. Flere grupper ser potensialer på både internasjonalt og nasjonalt plan.

14 1.4 PARTNERE fase 01 etablering // 14 Hvis dere skal innføre hverdagsrehabilitering, hvem kan være aktuelle partnere? NAV 4 av 6 grupper ser potensiale i partnerskap med høgskoler eller andre forskningsenheter. Andre interessante partnerskap som fremheves er fagforbund, helsepersonell og brukerorganisasjoner. Kun én gruppe fremhever potensialet med samarbeide på tvers av kommuner.

15 fase 02 oppstart // 15 FASE 02 OPPSTART Når prosjektet er etablert skal kommunene starte opp prosjektet om hverdagsrehabilitering. I den forbindelse skal de diskutere og ta stilling til følgende temaer: Forankring Risikovurdering Suksesskriterier Samarbeidsavtaler

16 2.1 FORANKRING fase 02 oppstart // 16 Nå har dere etablert et prosjekt om hverdagsrehabilitering i kommunen, og det er klart for oppstart. Hvordan vil dere sikre at prosjektet er forankret i kommunen? Alle grupper nevner at forankring i ledelsen er viktig. Halvdelen mener at man også bør skape en politisk forankring og at en bred informasjon gjennom brev, e-post, møter osv. er viktig. To grupper fremhever pilotprosjekter og bruker undersøkelser som viktig for god forankring.

17 2.2 RISIKOVURDERING fase 02 oppstart // 17 Hvilke risikofaktorer finnes i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Alle grupper ser manglende/ dårlig forankring som en primær risikofaktor. 5 av 6 grupper også bekymret for motstand, sjalusi eller på annen måte manglende forståelse for prosjektet. Halvdelen av gruppene ser ressurser som en risikofaktor.

18 2.3 SUKSESSKRITERIER fase 02 oppstart // 18 Hvilke suksesskriterier skal måles for å vurdere prosjektets effekt? Målbare suksesskriterier og økt tilfredshet fra ansatte, brukere og ledere, er viktige faktorer for alle grupper. 2 av 6 grupper fremhever også økonomisk vinning på sikt.

19 2.4 SAMARBEIDER fase 02 oppstart // 19 Hvilke samarbeidsformer kan etableres? KS Foreleser 5 av 6 grupper mener at sentrale samarbeider er fagpersoner/ nøkkelpersoner fra vanlig drift, eller på tvers av enhetene. Kun én gruppe fremhever brukere som relevante samarbeidspartnere.

20 fase 03 gjennomføring // 20 FASE 03 GJENNOMFØRING I selve gjennomføringen av prosjektet, skal kommunen igangsette ulike aktiviter. Gruppene bes diskutere og ta stilling til disse: Brukerundersøkelser Idéutvikling Konseptutvikling Testing

21 3.1 BRUKERUNDERSØKELSER fase 03 gjennomføring // 21 I gjennomføring av prosjektet er det viktig å avdekke brukerbehov. Hvilke brukere bør involveres og hvordan? Brukere Alle gruppene fremhever at brukerne bør involveres i undersøkelsesfasen og én gruppe ser også viktigheten med å gjøre undersøkelser hos fagpersonene og ledelsen for å forankre prosjektet. Metoder som går igjen er intervjuer og fokusgrupper.

22 3.2 IDÉUTVIKLING fase 03 gjennomføring // 22 I gjennomføring av prosjektet skal det utvikles ideer på bakgrunn av brukerbehov. Hvordan skal dere sikre en god idéutviklingsprosess? Alle gruppene ser verdien i å samarbeide tverrfaglig. Halvparten ønsker dialogmøter/dialogkafé og 4 av 6 grupper ser at inspirasjon og kunnskap fra andre prosjekter som er blitt gjort vil sikre en god idéprosess.

23 3.3 KONSEPTUTVIKLING fase 03 gjennomføring // 23 Idéutviklingen skal resultere i mange ideer. Hvordan skal dere ta disse videre? Halvparten av gruppene ønsker en egen prosjekt- og styringsgruppe som tar avgjørelser på hvilke ideer som skal utvikles. Ideene skal vurderes og man skal finne ut om de er realiserbare.

24 3.4 TESTING fase 03 gjennomføring // 24 Det er nå utviklet konsepter til hverdagsrehabilitering som omsorgstjeneste. Hvordan kan dere teste disse på brukerne? - Aktivitetsnivå - Funksjon - Hovedmål/delmål ut fra brukers ønsker - COPM 4 av 6 grupper ser at et pilotprosjekt for å teste tjenesten er fordelaktig. Intervjuer, både kvantitative og kvalitativt er også ønskelig.

25 fase 04 IMpleMenterIng // 25 FASE 04 IMPLEMENTERING Etter at prosjektet om hverdagsrehabilitering er gjennomført, skal det arbeides på implementeringen. I denne fasen arbeidet gruppene med å finne løsninger på hvordan man kan sikre en suksessfull implementering ved å diskutere følgende temaer: Eierskap Opplæring Videreføring

26 4.1 EIERSKAP fase 04 IMpleMenterIng // 26 Hvis dere skal implementere prosjektet om hverdagsrehabilitering, hvordan vil dere etablere eierskap hos de som skal levere omsorgstjenesten? Alle gruppene mener informasjon og kunnskap er viktig for å etablere eierskap hos de som skal gjennomføre samtalene. 4 av 6 mener også at man må være motiverte og ha engasjement for at man skal føle eierskap. Kun én gruppe mener at eierskapet allerede er etablert, da man skal være involvert tidlig i prosjektfasen.

27 4.2 OPPLÆRING fase 04 IMpleMenterIng // 27 Hvordan skal relevante aktører innen hverdagsrehabilitering læres opp? 5 av 6 grupper mener det er viktig med kompetanseheving for å lære opp relevante aktører. Kursdager og trykksaker er andre forslag på opplæringsmetoder.

28 VIDEREFØRING fase 04 IMpleMenterIng // 28 Hvordan kan man informere om og videreføre prosjektet? 5 av 6 grupper mener det er viktig å evaluere prosjektet for så å se om man skal over i drift, og i så fall er det viktig å prioritere ressurser. Halvparten mener det vil hjelpe å informere media for å videreføre prosjektet.

29 konklusjon // 29 KONKLUSJON / VIDEREFØRING Med Arendalskonferansens initiativer og med gode eksempler fra Danmark er interessen for hverdagsrehabilitering og innovasjonssprosjekter fundert i brukerundersøkelser og tjenestedesign stigende. Det er skapt et velfungerende og inspirerende utgangspunkt for vitensdeling gjennom møteplasser som konferanse, workshop og digital innovasjonsportal. Det ble etablert en verdifull kontakt og dialog mellom kommuner, InnoMed, Designit og Ergoterapeutforbundet, som kan resultere i utarbeiding av konkrete verktøyer og veiledninger som kan føre idé til handling og sikre vellykkede implementerte omsorgstjenester innen hverdagsrehabilitering i kommunene. Workshop en avdekket at brukerinvolvering, tverrfaglige samarbeid og nasjonale og internasjonale erfaringer ble sett som sentrale for utvikling av fremtidige prosjekter. Forankring, tverrfaglige samarbeid og kulturendring blir sett på som de største utfordringer, og dårlig forankring, motstand/sjalusi og manglende ressurser som risikofaktorer for gjennomføring av prosjekter. Med denne workshop en og med det videre arbeid mener Designit, at det er viktig å fokusere vitensdeling på både idégenerering og gjennomføring. Det er kritisk å inspirere til gode tverrfaglige samarbeid, bygge innovasjonskultur og skape endringsvillighet i kommunen - i tillegg til å skape grundig forankring og eierskapsfølelse av nye prosjekter. Workshop en resulterte i konkrete forslag på de enkelte steg i en innovasjonsprosess, som med fordel kan utdypes, utvides og systematiseres. Viktigst av alt var at workshop en beviste det store engasjement og initiativ, som finnes i kommunene og det er nettopp dette som spiller viktigste rollen for suksessfulle innovasjonsprosjekter.

Fredericia på Norsk Hverdagsrehabilitering. Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund

Fredericia på Norsk Hverdagsrehabilitering. Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund Fredericia på Norsk Hverdagsrehabilitering Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund Lengst mulig i eget liv Borgeren skal bevare innflytelse på sitt eget liv så lenge som mulig SIDE 2 www.ergoterapeutene.org

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Fase 2 Hverdagsrehabilitering i Norge

Prosjektbeskrivelse Fase 2 Hverdagsrehabilitering i Norge Prosjektbeskrivelse Fase 2 Hverdagsrehabilitering i Norge Dette er Fase 2 i prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge (2012-2015) i samarbeid med KS, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Norge -et samarbeidsprosjekt. Nils Erik Ness Nestleder Norsk Ergoterapeutforbund Prosjektleder

Hverdagsrehabilitering i Norge -et samarbeidsprosjekt. Nils Erik Ness Nestleder Norsk Ergoterapeutforbund Prosjektleder Hverdagsrehabilitering i Norge -et samarbeidsprosjekt Nils Erik Ness Nestleder Norsk Ergoterapeutforbund Prosjektleder Starten våren 2011 Norsk Ergoterapeutforbund inviterte til åpent frokostmøte om hverdagsrehabilitering

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Fagleder / ergoterapeut 22. april 2015 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt. Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt. Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt Utgangspunkt Demografi Flere eldre Flere med risiko for demens, skrøpelighet, fallskader Livsstil og kroniske sykdommer Psykisk uhelse og rus, Muskel-skjelettplager

Detaljer

Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i Eget Liv i eget hjem

Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i Eget Liv i eget hjem Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i Eget Liv i eget hjem 11.11.04 Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Litt om Bodø kommune: Ca 50 000 innbyggere Hjemmetjenesten 6 soner( 3 by og 3 distrikt) Lang erfaring

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Kristin Standal Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS Forskning, innovasjon og digitalisering Veikart for velferdsteknologi

Detaljer

InnoMeds strategi

InnoMeds strategi InnoMeds strategi 2015-2017 Dette er InnoMed: Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren. InnoMeds oppdrag: Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet:

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER Barrierer mot meroffentlighet 19. september 2016 1 Making Waves og PA støtter Difi i endringsprosjektet Barrierer mot meroffentlighet Vi skal: Bistå med tjenesteutvikling i forbindelse

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner

Prosjektbeskrivelse. Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner Prosjektbeskrivelse Prosjekttittel Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner Målsetting Prosjektet Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner (heretter kalt Prosjekt ) skal stimulere

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 P rosjektmandat for Innføring av hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Prosjektnavn Planlagt startdato 01.12.2012 Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 Oppdragsgiver Prosjekteier

Detaljer

Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC. Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC. Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Samarbeidsprosjektet Hverdagsrehabilitering i Norge. Liv Overaae Seniorrådgiver KS

Samarbeidsprosjektet Hverdagsrehabilitering i Norge. Liv Overaae Seniorrådgiver KS Samarbeidsprosjektet Hverdagsrehabilitering i Norge Liv Overaae Seniorrådgiver KS Hverdagsrehabilitering i Norge Samarbeidsprosjekt siden 2012: Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund Norsk

Detaljer

BEHOVSDREVET. 01:INTRODUKSJON 1. utgave

BEHOVSDREVET. 01:INTRODUKSJON 1. utgave BEHOVSDREVET INNOVASJON 01:INTRODUKSJON 1. utgave 0:INTRODUKSJON 1:HVEM ER DETTE MENT FOR? 2:HVORFOR BEHOVSDREVET INNOVASJON? 3:DIMENSJONER INNEN BEHOVSDREVET INNOVASJON 4:ULIKE MÅTER FOR Å INVOLVERE BRUKERE

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner

Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner KS FoU-prosjekt nr. 134027 Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner Arendalkonferansen, 27./28.02.2014 Formål/mandat Aggregere kunnskap fra ulike modeller for å

Detaljer

Hvordan lykkes med en brukerorientert service? Tjenestedesign i praksis. Og litt teori

Hvordan lykkes med en brukerorientert service? Tjenestedesign i praksis. Og litt teori Hvordan lykkes med en brukerorientert service? Tjenestedesign i praksis. Og litt teori NOKIOS 2015 HVORDAN LYKKES MED EN BRUKERORIENTERT SERVICE? Hensikt og mål Døgnåpen forvaltning, selvbetjeningsløsninger

Detaljer

FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR. Røros, 23 januar 2015. PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET. Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF

FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR. Røros, 23 januar 2015. PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET. Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR Røros, 23 januar 2015 PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF HVEM ER INNOMED? HVA GJØR INNOMED? HVOR GÅR VI? Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund

Hverdagsrehabilitering. Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund Hverdagsrehabilitering Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund Lengst mulig i eget liv Innbyggerne skal bevare innflytelse på sitt eget liv så lenge som mulig SIDE 2 www.ergoterapeutene.org Lov om kommunale

Detaljer

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT April 2015 Innledning Roan er en kommune med ca.1000 innbyggere

Detaljer

Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder

Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Kåre Hagen, Arendalskonferansen 2011 Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen Den skapes av forestillingen

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi. Prøysenhuset Britt Støa, Omsorgssjef Randi Hemstad, Prosjektleder

Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi. Prøysenhuset Britt Støa, Omsorgssjef Randi Hemstad, Prosjektleder Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi Prøysenhuset 29.11.2016 Britt Støa, Omsorgssjef Randi Hemstad, Prosjektleder Hjemmetjenestens visjon Meningsfullt liv i eget hjem - Ansatte

Detaljer

Nye muligheter med innovasjonspartnerskap Informasjonsmøte om utlysning

Nye muligheter med innovasjonspartnerskap Informasjonsmøte om utlysning Nye muligheter med innovasjonspartnerskap Informasjonsmøte om utlysning 09.06.2017 Mona Skaret Divisjonsdirektør Vekstbedrifter og klynger Sunniva Fjelde Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud Hvorfor er offentlig

Detaljer

TOPRO for Oma og Opa. Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet

TOPRO for Oma og Opa. Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet DEFINERE FOKUS Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet "Mennesker som deler et behov for mobilitetshjelp utgjør ikke en homogen gruppe hva gjelder smak, verdier, interesser og sosiale og

Detaljer

Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt.

Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt. Smarte anskaffelser av varslingssystemer i helse og omsorg Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt. Elvur Thorsteinsdottir Fagsjef anskaffelser

Detaljer

Velferdsteknologiens ABC. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologiens ABC. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologiens ABC Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Sentrale tema i emne B Brukermedvirkning Brukerinvolvering og velferdsteknologi Samtale Deltakende observasjon Behovskartlegging

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Hva vi har lyktes med/fått til!

Hva vi har lyktes med/fått til! Hva vi har lyktes med/fått til! -Startet hverdagsrehabilitering, 8 brukere er gjennomført, god måloppnåelse -Ros i avisa, og ellers fornøyde brukere og pårørende. God omdømmebygging - Unngått sykehjemsplasser,

Detaljer

Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering

Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering Huy Tien Dang Avd.leder fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Ringsaker kommune Innlandskommune med 34.000 innbyggere To byer: Brumunddal og Moelv

Detaljer

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kommunene på Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som sikre effektiv kompetansebygging Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Søkt

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til å

Detaljer

Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg

Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg 2014 Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2020 Foto: Inger Maren Slagsvold Helsefaglig rådgiver Kårhild Husom Løken. Tlf. 97978456. E-post: karhild.loken@stange.kommune.no 09.04.2014 Oppstart

Detaljer

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no Medarbeiderdrevet innovasjon er innvolvering av menneskene i hele organisasjonen i innovasjonsarbeidet, gjennom strategisk, systematisk

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, slik Kristiansand gjør det! Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Prosjektleder Ingeborg van Frankenhuyzen

Hverdagsrehabilitering, slik Kristiansand gjør det! Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Prosjektleder Ingeborg van Frankenhuyzen Hverdagsrehabilitering, slik Kristiansand gjør det! Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Prosjektleder Ingeborg van Frankenhuyzen Muligheter Vi tror på muligheter. Kristiansand kommunes visjon Sammen tar

Detaljer

Oppdrag digitalt førstevalg

Oppdrag digitalt førstevalg Oppdrag digitalt førstevalg Nettverkssamling nr. 2 brukerorientering 29.9.2017 Agenda 25.9: Brukerorientering 11.30 12.00 Registering og noe å bite i 12.00 Velkommen. Hvorfor brukerorientering? Ellen Strålberg,

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201500143 Arkivkode: 110 Saksbeh: Hege Schjenken Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 12.02.2015 Bydelsutvalget 26.02.2015 INNOVASJONSARBEID

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder

Hverdagsrehabilitering. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Hverdagsrehabilitering Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Litt om Bodø kommune: Ca 50 000 innbyggere Hjemmetjenesten 6 soner( 3 by og 3 distrikt) Lang erfaring med å arbeide med rehabilitering; Rehabiliteringsavdeling(døgnplasser)

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

Prosessveiledning. Nasjonalt Program for Velferdsteknologi. 21. og 22. september Dag 1

Prosessveiledning. Nasjonalt Program for Velferdsteknologi. 21. og 22. september Dag 1 Prosessveiledning Nasjonalt Program for Velferdsteknologi 21. og 22. september 2017 Dag 1 1 Agenda dag 1, 13:00-16:00 Introduksjon til behov, forankring og «sjekklisten» i Veikartet Gruppearbeid vedrørende

Detaljer

Tjenestedesign i Bærum kommune. Ine Skarrud 14/09/2017

Tjenestedesign i Bærum kommune. Ine Skarrud 14/09/2017 Tjenestedesign i Bærum kommune Ine Skarrud 14/09/2017 Hva er tjenestedesign? Design Thinking Customer Experience Lean Startup Verdistrømskartlegging UX Service Design Strategisk UX Holistic User Experience

Detaljer

Veikart for velferdsteknologi. Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013

Veikart for velferdsteknologi. Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013 Veikart for velferdsteknologi Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013 Innhold Innovasjon definisjon og eksempler, og litt om floker Mye om Veikartet Brukerperspektivet som en rød

Detaljer

Nytt og Nyttig-Konferanse om helsetjenester til eldre. Lifecare erom: elektronisk pasientrom på nettbrett. Hvordan brukes dette i praksis?

Nytt og Nyttig-Konferanse om helsetjenester til eldre. Lifecare erom: elektronisk pasientrom på nettbrett. Hvordan brukes dette i praksis? Nytt og Nyttig-Konferanse om helsetjenester til eldre. Lifecare erom: elektronisk pasientrom på nettbrett. Hvordan brukes dette i praksis? Presentasjonens innhold: Satsingen på velferdsteknologi i Bodø

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Bakgrunn Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest (RKHR) ble opprettet i 2007 som ledd i Helse Vest sin langvarige

Detaljer

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen 12. Juni 2013 Monica F. Petersson Kysthospitalet i Stavern Foto: SiV HF, Kysthospitalet Design er brukerdrevet innovasjon i praksis Designmetodikk

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

Innhold. Innhold. Innledning... 13

Innhold. Innhold. Innledning... 13 Innhold Innhold Innledning... 13 Kapittel 1 Hverdagsrehabilitering... 17 Trude Hartviksen Introduksjon... 17 Begrepsavklaring... 18 Fredericia kommune... 20 Østersund kommune... 21 Hverdagsrehabilitering

Detaljer

Prosjekt: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Lyngbakken sykehjem Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling

Prosjekt: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Lyngbakken sykehjem Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling Prosjekt: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Lyngbakken sykehjem Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling Regionalt program for leverandørutvikling Telemark Bakgrunn og formål

Detaljer

Fra: Hva er problemet du trenger Til: Hva er viktige aktiviteter i ditt liv som

Fra: Hva er problemet du trenger Til: Hva er viktige aktiviteter i ditt liv som Sammendrag Et stort antall norske kommuner har innført eller er i ferd med å innføre hverdagsrehabilitering som en del av sitt tjenestetilbud. Inspirasjonen hentes først og fremst fra erfaringene i svenske

Detaljer

Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ) Nasjonal tiltaksplan x

Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ) Nasjonal tiltaksplan x Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren (2007-2017) Nasjonal tiltaksplan x Presentasjon for Helse Midt-Norge RHF, styremøte 3/3-2011 Ved Arild Pedersen Regjeringens

Detaljer

Verdien av hverdagsrehabilitering

Verdien av hverdagsrehabilitering Verdien av hverdagsrehabilitering Regional ReHabiliteringskonferanse 2014 Nils Erik Ness Nestleder Norsk Ergoterapeutforbund SIDE 2 24. okt. 2014 www.ergoterapeutene.org Hverdagsrehabilitering Starter

Detaljer

Kommunens oppfølging av brukere med store og. sammensatte behov. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver. Oslo, 19.sept 2017

Kommunens oppfølging av brukere med store og. sammensatte behov. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver. Oslo, 19.sept 2017 Kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Oslo, 19.sept 2017 Primærhelsemeldingen Utfordringsbildet Kommunale helse- og omsorgstjenester gode hver for

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Sluttrapport Inderøy Kommune

Sluttrapport Inderøy Kommune Sluttrapport Inderøy Kommune Innledning Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender

Detaljer

Kunnskapsbasert hverdagsrehabilitering. Nils Erik Ness, Nestleder Ergoterapeutene September 2012

Kunnskapsbasert hverdagsrehabilitering. Nils Erik Ness, Nestleder Ergoterapeutene September 2012 Kunnskapsbasert hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness, Nestleder Ergoterapeutene September 2012 Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis er å integrere forskningskunnskap med klinisk ekspertise

Detaljer

Riche Vestby, prosjektleder helse og omsorg

Riche Vestby, prosjektleder helse og omsorg Riche Vestby, prosjektleder helse og omsorg Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Pådriver for innovative anskaffelser 1. Introdusere offentlige innkjøpere for innovative anskaffelser 2.

Detaljer

PROSJEKTPLAN "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune

PROSJEKTPLAN Modeller for Hverdagsrehabilitering Steinkjer kommune PROSJEKTPLAN -2016 "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 2.0 FORANKRING 3.0 UTFORDRINGER 4.0 MILEPÆLSPLAN 5.0 NYTT FOKUS OG TENKESETT

Detaljer

Systematisk innovasjonsarbeid i Bærum kommune fra strategi til handling. Christian Skattum

Systematisk innovasjonsarbeid i Bærum kommune fra strategi til handling. Christian Skattum Systematisk innovasjonsarbeid i Bærum kommune fra strategi til handling Christian Skattum 29.054.2016 .jeg arbeider så hardt jeg kan.. ..hvorfor er ikke det godt nok? Hvorfor har ingen fortalt meg om hvordan

Detaljer

Kommunen og frivillig sektor i samspill en modell for godt samarbeid

Kommunen og frivillig sektor i samspill en modell for godt samarbeid Kommunen og frivillig sektor i samspill en modell for godt samarbeid Hovedmål: Utvikling og implementering av en modell for samspill mellom Drammen kommunes helse-, sosial- og omsorgstjenester og frivillig

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor - Nye og sterke virkemidler Ellen Strålberg, seksjonssjef, Difi Altinndagen 3. desember 2015 Nye virkemidler Bruker Innovasjon Bedre tjenester Mer effektiv forvaltning

Detaljer

Innovasjon i kommunal sammenheng!

Innovasjon i kommunal sammenheng! Innovasjon i kommunal sammenheng! Bergen 29.april 2015 Rådgiver Gustav Weiberg-Aurdal Forskning, innovasjon og digitalisering Arbeidet med å løse flokene starter i dag Nei takk! Vi har ikke tid KS visjon:

Detaljer

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Anne Berit Fossberg, Bærum kommune Espen Joris Gottschal, Skien kommune Dag Ausen og

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

KomNær Bærum kommune Anskaffelser responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi; «TRYGGERE HVERDAG»

KomNær Bærum kommune Anskaffelser responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi; «TRYGGERE HVERDAG» KomNær Bærum kommune Anskaffelser responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi; «TRYGGERE HVERDAG» Mandat Prosjektet skal anskaffe og innføre responssentertjenester og trygghetsskapende produkter,

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON Innovasjonsprosesser i SINTEF Helse. Kristine Holbø, Forsker/Siv.ing. Industridesign

BEHOVSDREVET INNOVASJON Innovasjonsprosesser i SINTEF Helse. Kristine Holbø, Forsker/Siv.ing. Industridesign BEHOVSDREVET INNOVASJON Innovasjonsprosesser i SINTEF Helse Kristine Holbø, Forsker/Siv.ing. Industridesign Hva er Innovasjon? Innovasjon kan forstås som et nytt produkt, en ny tjeneste, ny produksjonsprosess,

Detaljer

Systematisk innovasjonsarbeid i Bærum kommune - fra strategi til handling. Kommune 3.0

Systematisk innovasjonsarbeid i Bærum kommune - fra strategi til handling. Kommune 3.0 Systematisk innovasjonsarbeid i Bærum kommune - fra strategi til handling Kommune 3.0 .jeg arbeider så hardt jeg kan.. ..hvorfor er ikke det godt nok? Hvorfor har ingen fortalt meg om hvordan det henger

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Velferdsteknologiens ABC. Erfaringer fra Drammen. Rådgiver Bjørg Th. Landmark

Velferdsteknologiens ABC. Erfaringer fra Drammen. Rådgiver Bjørg Th. Landmark Velferdsteknologiens ABC Erfaringer fra Drammen Rådgiver Bjørg Th. Landmark Opplæring knyttet til velferdsteknologiens ABC - organisering og gjennomføring erfaringer fra Drammen Stadig flere kommuner tar

Detaljer

Hvordan forstå brukernes behov? Motivasjon, holdninger, bruk av verktøy Lyngdal 20.mars 2014 Anne-Britt Kjeldsberg

Hvordan forstå brukernes behov? Motivasjon, holdninger, bruk av verktøy Lyngdal 20.mars 2014 Anne-Britt Kjeldsberg Hvordan forstå brukernes behov? Motivasjon, holdninger, bruk av verktøy Lyngdal 20.mars 2014 Anne-Britt Kjeldsberg Disposisjon Presentasjon av Nøtterøy, LIFT, prosjekter, velferdsteknologi De fem fundamentene:

Detaljer

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Hverdagsmestring i Sørum Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Oppstart og forankring 2011: Tanke om å starte med hverdagsrehabilitering, virksomhetsleder og kommunalsjef Januar 2012:

Detaljer

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015 Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune Kristin Standal 12. Mars 2015 Bakgrunn Innovasjon og anskaffelse Eksemplifisert ved Smart Mat Anskaffelse av sykesignalanlegg Trygg i eget hjem - Trygghetspakken

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune. Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund

Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune. Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund Agenda Hva er hverdagsrehabilitering? Status for prosjektet - pasienteksempler Sarpsborg kommune

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

Heltidskultur i kommunene

Heltidskultur i kommunene Læringsnettverket NyttBlikk 2018-2020 Heltidskultur i kommunene Informasjonsbrev til påmeldte kommuner INFORMASJON TIL PÅMELDTE KOMMUNER: Delta, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og KS BTV gleder seg over

Detaljer

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige?

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Spør brukeren! Seniorrådgiver Toril Bakke Føringer - innhenting av brukererfaringer Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten,

Detaljer

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering En ny måte å tenke på? En ny måte å jobbe på? Hverdagsmestring «Hverdagsmestring er et tankesett som vektlegger den

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Oppsummering og konsekvenser for praksis i landets kommuner

Oppsummering og konsekvenser for praksis i landets kommuner Oppsummering og konsekvenser for praksis i landets kommuner Konferanse Bergen 5.04.16 Hanne Tuntland Hovedkonklusjoner - helseeffekt Eldre med funksjonsfall har utbytte av hverdagsrehabilitering i form

Detaljer

Innovasjonsarbeid i kommunen. Sterk tro og åpent sinn! Tone Marie Nybø Solheim, direktør Helse og velferd, KS

Innovasjonsarbeid i kommunen. Sterk tro og åpent sinn! Tone Marie Nybø Solheim, direktør Helse og velferd, KS Innovasjonsarbeid i kommunen Sterk tro og åpent sinn! Tone Marie Nybø Solheim, direktør Helse og velferd, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Utfordringsbildet Befolkningsvekst Aktivitetsvekst

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 På veg mot et nytt tankesett med ny inspirasjon IDE 1 stk fysioterapeut prosess 1.stk rehabilite ringssyke pleier Fra tanke til

Detaljer

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF 1 Sunnaas sykehus er en vei videre! SunHF er En vei videre for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING Skreddersydd for din virksomhet Utvid din læringshorisont positiv.no - et selskap i Hegnar Gruppen Spesialtilpasset opplæring for din virksomhet Store omstillinger i næringslivet

Detaljer

Elektroniske samhandlingsredskap for fysiske fagnettverk erfaringer fra 10 kommunesamarbeid i Midt-Troms

Elektroniske samhandlingsredskap for fysiske fagnettverk erfaringer fra 10 kommunesamarbeid i Midt-Troms Elektroniske samhandlingsredskap for fysiske fagnettverk erfaringer fra 10 kommunesamarbeid i Midt-Troms Eventyrlige muligheter! Tromsø 25-26.sept 2006. Linda Lien Midt-Troms fakta 10 kommuner 33 000 innbyggere

Detaljer

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller prosjektbeskrivelse Vedtar prosjektbeskrivelse Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt ET INNOVASJONSPROSJEKT VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, STØTTET AV FINNUT-PROGRAMMET,

Detaljer