Årsregnskap Forretningsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2012 150. Forretningsår"

Transkript

1 Årsregnskap Forretningsår

2 FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER SAMT OFFENTLIG SEKTOR I SØGNE OG SONGDALEN KOMMUNER. DE NATURLIG TILGRENSENDE KOMMUNER UTGJØR BANKENS SEKUNDÆRE SATSNINGSOMRÅDE. SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK SKAL VÆRE EN LOKALT FORANKRET OG SELVSTENDIG SPAREBANK TILKNYTTET «DE SAMARBEIDENDE SPAREBANKER» VISJON: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK SKAL GJØRE SØGNE OG SONGDALEN TIL ET ENDA BEDRE STED Å LEVE «DYRKER LOKALE VERDIER» VERDIER: VÅRE KUNDER OG KOLLEGER SKAL OPPLEVE AT VI HAR FAGLIG DYKTIGHET, OMSORG OG STOLTHET. 2

3 Årsberetning for 2012 DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I 2012 Veksten i norsk økonomi har vært god gjennom 2012, men gjeldssituasjonen og svake realøkonomiske utsikter i Europa har bidratt til usikkerhet om vekstutsiktene fremover. Det er fortsatt ventet et svært lavt rentenivå i Europa i lang tid fremover, noe som vil legge bånd på Norges Banks rentesetting. Siden sommeren 2012 har det blitt utvist økt politisk handlekraft i Europa gjennom enighet om etablering av felles banktilsyn. I tillegg annonserte ECB (The European Central Bank) i sommer planer om kjøp av statspapirer i gjeldstyngede land. Slike tiltak har bidratt til å redusere påslagene i penge- og kapitalmarkedene, og her hjemme har både banker og andre foretak opplevd økt tilgang på langsiktig markedsfinansiering gjennom Aktiviteten i norsk økonomi er god og fastlands-bnp økte med om ca. 3,3 % for 2012 i følge Statistisk sentralbyrå (SSB). Arbeidsmarkedet er fremdeles stramt selv om det er tegn til at sysselsettingsveksten er i ferd med å avta noe. Arbeidsledigheten har falt gjennom året fra 3,3 % i januar 2012 til 3,2 % i oktober. Presset i arbeidsmarkedet bidrar til god lønnsvekst, og både SSB og Norges Bank venter at lønnsveksten vil ligge på rundt 4 % i årene som kommer. Forbruksveksten har vært moderat gjennom 2012 og husholdningenes sparing har økt. Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 %. For å motvirke de negative virkningene fra finanskrisen reduserte Norges Bank styringsrenten markert i 2008 og I 2012 har Norges Bank satt styringsrenten ned med 25 basispunkter i mars 2012, og styringsrenten har siden ligget uendret på 1,5 %. LOKALMARKEDET Bankens primære marked er Søgne og Songdalen kommune og begge kommunene har hatt en god befolkningsvekst de siste årene. I Søgne var det innbyggere pr 3 kvartal Nærmere 43 % av befolkningen sysselsettes innen privat og offentlig tjenesteyting. 23 % sysselsetting innen byggevirksomhet og 15 % innen varehandel. I Songdalen var det innbyggere per 3 kvartal Ca. 45 % av befolkningen sysselsettes innen privat og offentlig tjenesteyting. Nærmere 20 % sysselsettes innen varehandel, 16 % innen industri/olje og 12 % innen byggevirksomhet. Arbeidsledigheten i Songdalen og Søgne var ved utgangen av desember på henholdsvis 3,9 og 2,5 prosent. Av lokale utfordringer så har det vært en utfordring med periodevis lange køer på E39 fra og til Kristiansand. Dette påvirker bosetningen i vårt lokalområde negativt da en stor andel av bosetningen i vårt lokalområde pendler til Kristiansand. Det kan også nevnes at det i 2012 ble lagt ut få tomter i vårt lokalmarked noe som kan ha bidratt til noe lavere vekst det siste året. Det forventes imidlertid at det legges ut større tomteområder ut på markedet de neste årene. SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK I 2012 Søgne og Greipstad Sparebank er en selvstendig sparebank med sterk lokal forankring. Bankens hovedkontorer er på Tangvall og bankens filialkontor ligger på Nodeland. Søgne og Greipstad Sparebank har i 2012 hatt en relativ moderat vekst i innskudd og utlån. Hovedårsaken til lav vekst i utlån er at vi i år har overført boliglån til Verd boligkreditt. Banken har fortsatt en sterk markedsposisjon både på privatmarked og bedriftsmarked i vårt distrikt. Bankens målsetning om å ha en andel lån knyttet til næring på mellom % av totale utlån. Bankens innskudd og utlån ved utgangen av året er henholdsvis 2,162 mill. kroner og mill. kroner. Ved utgangen av 2012 er det overført boliglån på 294 mill. kroner til Verd Boligkreditt. Søgne og Greipstad Sparebanks fundament er forholdet til kundene. Vår utfordring er å skape følelse av nærhet og god kundeopplevelse gjennom alle bankens kanaler, ikke bare i de fysiske banklokalene på Tangvall og Nodeland. God kundeopplevelse handler om å vise positivt engasjement og vennlighet kombinert med produkter og tjenester av god kvalitet. Banken støtter lag og foreninger i våre kommuner med betydelige beløp. I tillegg til den ordinære gaveutdelingen gjennom Lokalbankfondet, sponser banken mange tiltak og arrangement i løpet av året. Banken har egen sponsoravtale med flere lag og foreninger. Søgne og Greipstad Sparebank arrangerte tur til Toscana for kunder i Videre har banken andre kundearrangementer, samt at Sparebankklubben har hatt aktiviteter for de yngste kundene. Det er meget god oppslutning om de arrangementene som er holdt i bankens regi. Banken inngår i et samarbeid med 7 andre sparebanker - De Samarbeidende Sparebanker -DSS. Det samarbeides på flere områder med hovedvekt på IKT og det er inngått felles avtale med Evry AS. Banken er sammen med 13 andre banker inne på eiersiden i Frende Forsikring og Norne Securities. Banken er sammen med 8 andre banker inne på eiersiden i Verd Boligkreditt. Styret i Søgne og Greipstad Sparebank kan for 2012 legge fram et tilfredsstillende regnskap. Driftsresultatet før skatt ble 29,1 (19,4 - Sammenlignbart tall forrige år) mill. kroner. Etter styrets mening gir resultat og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Banken har en betryggende egenkapital og etter styrets oppfatning er det ikke noe som tilsier annet enn fortsatt drift. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Søgne og Greipstad Sparebank er en selveid institusjon, uten egenkapitalbevis eller aksjonærer. Banken ønsker å være en lokal bank med nærhet til kundene. I 2011 ble Lokalbankfondet etablert og dette medvirker til at bankens posisjon i lokalsamfunnet blir ytterligere styrket. For å få god kundebehandling og rådgivning er det lagt stor vekt på å ha faglig dyktige medarbeidere med fokus på høy etisk standard. 3

4 Sparebankenes styringsstruktur følger av særskilte regler i sparebankloven. Eierstyringen utøves av forstanderskapet og styret. Sammensetning av disse er nærmere omtalt senere i beretningen. Banken skal fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de regler som gjelder for en sparebank. Banken tilbyr bank- og forsikringstjenester og utfører disse i samsvar med gjeldende regler. RESULTAT OG DISPONERINGER Resultatet før skatt for 2012 utgjør 29,1 (19,4) mill. kroner eller 0,89 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Netto rente- og provisjonsinntekter er økt fra 51,6 mill til 59 mill. kroner. Rentenettoen i prosent gikk opp fra 1,67 % til 1,8 % i løpet av året, noe som i hovedsak skyldes rimeligere funding. Netto andre driftsinntekter er økt med 4,1 mill. kroner til 13,7 mill. kroner i Samlede driftskostnader i 2012 er på kr 43,3 (40,5) mill. Driftskostnader i % av driftsinntekter(inkl kursgevinst.) er 60 (66) % og driftskostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital er 1,32 (1,31) %. Bankens pensjonskostnader er i regnskapsåret utgiftsført med 1,5 (1,6) mill. kroner. Banken har ikke egne kostnader knyttet til forskning og utvikling i Skatter for 2012 er bokført med 8,6 (6,2) mill. kroner. Disponering av årets overskudd på kr ,- skjer ved avsetning på kr til gaver og kr ,- som overføres til sparebankens fond som nå er kommet opp i kr ,-. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Det har i løpet av 2012 vært en liten økning i restanser og mislighold på lån i forhold til året før. Lån med restanser og mislighold er i hovedsak lån med god sikkerhet og tapsrisikoen vurderes som lav. Risikobildet vedrørende gruppenedskrivning i vårt område er stort sett uendret i løpet av året. Det er i 2012 innarbeidet ny modell for beregning av gruppenedskrivning. Modellen beregner nedskrivning på bakgrunn av endringer i risikoklasse høy, misligholdte lån og makroforhold. På bakgrunn av en mindre økning av misligholdte lån og lån med risikoklasse høy, er gruppenedskrivningen økt fra 6,5 mill. kroner til 7 mill. kroner. Etter økte gruppenedskrivninger viser regnskapet et tap på utlån på 0,4 (0,2) mill. kroner. Den totale utlånsmassen på privat og bedrift risikoklassifiseres og rapporteres til styret hvert kvartal. Styret forventer ikke tap av større omfang, og tapsavsetningene anses som tilstrekkelige i forhold til utlånsporteføljens sammensetting og risiko pr FORVALTNINGSKAPITAL Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av 2012 på mill. kroner etter overføring av boliglån på 294 mill. kroner til Verd Boligkreditt AS. Forvaltningskapitalen er økt med 192 (134) mill. kroner, tilsvarende 6,1 (4,4) %. INNSKUDDSVIRKSOMHETEN Innskudd fra kundene var ved utgangen av 2012 på Mill, noe som er en økning på 110 (141) mill. kroner eller 5,4 (7,4) %. Banken har ved årsskiftet fastrenteinnskudd på 86 (93,5) mill. kroner. Gjennomsnittlig gjenværende bindingstid er på ca. 4 måneder. Innskuddsdekningen var ved utgangen av 2012 på 74,4 (72,5) %. Det å opprettholde innskuddsnivået er en prioritert oppgave og banken har en målsetning om å ha en innskuddsdekning på over 70 %. Bankens portefølje av aksjefond for våre kunder er på 20,4 (19,1) mill. kroner. Vår samarbeidspartner er DNB Asset Management. UTLÅNSVIRKSOMHETEN Utlån til kundene var ved utgangen av 2012 på mill. kroner. Utlån til kundene er økt med 65 (189) mill. kroner eller 2,3 (7,2) %. Det er ved utgangen av året overført 294 (249) mill. kroner av boliglån til Verd Boligkreditt AS. Utlån fordeler seg i 2012 med en andel på 74,8 (75,1) % på privatmarked og 25,2 (24,9) % på bedriftsmarked. Fordelingen av utlån på virksomhet og geografiske områder fremgår av note 4 i regnskapet. Flere av våre kunder har også finansiert seg i utenlandsk valuta. Ved årsskiftet har vi formidlet valutalån for 66 mill. kroner. Valutalånene er fordelt på følgende valuta: CHF 42,5 mill. kroner, JPY - 21,5 mill. kroner og øvrige 2 mill. kroner. Bankens samlede garantiansvar var ved utgangen av 2012 på 94 (141) mill. kroner. Etterspørsel etter fastrente lån blant våre kunder har tatt seg opp i løpet av året. Ved årsskiftet var det tatt opp fastrente lån for 100,8 (60,5) mill. kroner. Gjennomsnittlig gjenværende bindingstid er ca. 3,5 år. VERDIPAPIRER - LIKVIDITET - FINANSIELLE INSTRUMENTER Bankens beholdning av Sertifikater og obligasjoner var ved utgangen av 2012 på 119 (69,3) mill. kroner. Banken har ved utgangen av ,7 (43,6) mill. kroner i andeler, aksjefond, aksjer og egenkapitalbevis i sparebanker. Styret mottar kvartalsvis rapportering om forholdet mellom bokført verdi og markedsverdi i bankens verdipapirbeholdning. Banken handler ikke med derivater utover rentesikring av fastrentelån og/eller fastrenteinnskudd. Banken har sammen med DSS-bankene og noen andre banker valgt å gå inn på eiersiden i Frende Holding AS og Norne Securities AS. Videre har vi sammen med DSS-bankene, Spareskillingsbanken og Sparebanken Vest etablert Verd Boligkreditt AS. Banken har en eierandel på 0,90 % i Frende Holding AS, 1,50 % i Norne Securities AS og 5,13 % i Verd Boligkreditt AS. EGENKAPITAL OG SOLIDITET Ved årsskiftet var bankens kapitaldekning etter kapitaldekningsforskriften på 18,18 (17,24) %. Gjennom moderat vekst og budsjettert inntjening forventes det at bankens mål på 16 % opprettholdes med god margin også i Samlede fonds var ved utgangen av 2012 på 313 (295) mill. kroner. RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL Risikostyring og Internkontroll støtter opp under bankens strategiske utvikling og er en prioritert oppgave for styret. 4

5 Banken har som et av sine hovedmål å ha en moderat risikoprofil. Med risiko forstår vi alle forhold som kan hindre banken i å nå fastsatte strategier og mål. Helhetlig risikostyring er en prosess, gjennomført av styret, ledelse og ansatte anvendt i fastsettelse av strategi på tvers av virksomheten for å håndtere risiko slik at den er i samsvar med virksomhetens risikoappetitt og for å gi rimelig grad av sikkerhet for virksomhetens måloppnåelse. Internkontroll er en prosess, iverksatt, gjennomført og overvåket av styret, ledere og ansatte, utformet for å gi rimelig grad av sikkerhet for å oppnå foretakets mål. Styret har fastsatt følgende styringsdokumenter: Strategiplan Strategi Risikostyring og internkontroll inkludert operasjonell risiko Kredittstrategi Markedsrisikostrategi Likviditetsstrategi med beredskapsplaner Den interne kontrollen er gjennomført og dokumentert i henhold til Finanstilsynets forskrift. Gjennom kvartalsvis rapportering evaluerer styret bankens risiko og kapitalbilde mot vedtatte styringsmål og rammer. Styret vurderer ut fra en totalvurdering bankens samlede risikoeksponering som lav. Kredittrisiko: Kredittrisiko kan defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Kredittrisiko håndteres gjennom utarbeidet Kredittstrategi og retningslinjer gitt i Kreditthåndboken. Det er innført en rapportering som viser porteføljeutvikling, største engasjement, engasjement med høy risikoklasse, utsatte misligholdte lån og overtrekk. På privatmarkedet er det i tillegg en oppfølging av retningslinjer fra Finanstilsynet vedrørende forsvarlig boligfinansiering. I bankens strategiplan er det nedfelt at banken i hovedsak engasjerer seg i vårt nærområde. Banken har ikke endret risikoprofilen i løpet av året og banken har en målsetning om å holde tapene under 0,1 % av utlån. Kredittrisikoen anses som tilfredsstillende. Likviditetsrisiko: Likviditetsrisiko kan defineres som risikoen for at en ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra dyr finansiering. Nivået på institusjonens ansvarlige kapital vil være en sentral forutsetning for å kunne tiltrekke seg nødvendig funding til enhver tid. Banken har utarbeidet Likviditetsstrategi med beredskapsplaner. Likviditet og funding er et sentralt område som vies stor oppmerksomhet. Det utarbeides hvert kvartal en fundingsrapport som behandles i bankens styre. Videre utarbeides det hver måned en rapport som viser de to likviditetsindikatorene som Finanstilsynet benytter i sin overvåkning av bankene. Ved å overføre boliglån innen for 75 % av verdi til Verd Boligkreditt AS vil det frigjøre kapital og likviditetsindikatorene er bedret. Ved utgangen av 2012 er det overført lån til Verd Boligkreditt på til sammen 294 mill. kroner. Banken har de senere år, som de fleste sparebanker, hatt en endring i forholdet mellom innskudd og utlån. Stor aktivitet i bankens distrikt i flere år har gitt det resultat at utlånsveksten har vært større enn innskuddsveksten. Det er derfor positivt at banken ved årsskiftet har en innskuddsdekning, inkl. offentlige innskudd, på 74,4 % av samlede utlån til kunder. Banken hadde ved utgangen av 2012 utlån på mill. kroner og innskudd fra kunder på mill. kroner. Dette medfører behov for innlån som finansieres i sertifikat og obligasjonsmarkedet og i andre kredittinstitusjoner. Ved utgangen av 2012 hadde banken innlån i dette markedet på 853 (791) mill. kroner. For å begrense refinansieringsriskoen på lånene så spres forfallene over en tidshorisont på 1-5 år. Ytterligere info finnes i note 5. Kontantstrømanalysen viser en økning i likvider på 69,7 (-93) mill. Endringen fremkommer av sum Netto kontantstrøm fra operasjonell virksomhet på 9,2 (-105,5) mill. kroner, Netto likviditetsendring vedr. investeringer -1 (-6,4) mill. kroner og Netto endringer fra finansiering på 61,5 (20,1) mill. kroner. Likviditetsbeholdningen som består av kontanter, innestående i Norges Bank og utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner er ved utgangen av året på 258,9 (189,2) mill. kroner På oppgjørskonto i DNB har banken en trekkrettighet på 80 Mill kroner som ikke var benyttet ved utgangen av året. Styret følger nøye med på bankens likviditetssituasjon og anser situasjonen pr som tilfredsstillende. Markedsrisiko: Markedsrisiko kan defineres som risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser, renter og råvarepriser. Banken har utarbeidet Markedsrisikostrategi som fastsetter styringsmål og risikotoleranse for bankens markedsrisiko. En vesentlig del av bankens renterisiko er knyttet til bankens portefølje av fastrentelån og fastrenteinnskudd. Banken har ved utgangen av 2012 fastrente lån (5år) 100,8 (60,5) mill. kroner, hvorav 85 (45) mill. kroner er rentesikret og fastrente innskudd (1 år) på 86 (93,5) mill. kroner. Banken har en meget begrenset beholdning av aksjer og andre rentebærende verdipapirer og denne utgjorde ved utgangen av ,7 (43,6) mill. kroner. Obligasjonsbeholdningen er ved utgangen av 2012 på 119 (69,3) mill. kroner. Banken har kun ubetydelig valutarisiko vedrørende egen valutabeholdning. Markedsrisikoen anses som tilfredsstillende. Operasjonell risiko: Operasjonell risiko kan defineres som risikoen for tap som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser. 5

6 En vesentlig del av den operasjonelle risikoen i banken er knyttet til bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Banken har for en stor del utkontraktert IT-løsningene til Evry ASA. Samarbeidet innen DSS er vesentlig på dette området ved at det kontinuerlig arbeides med utvikling av kontinuitetsløsninger og katastrofeberedskap som er viktige for å sikre stabilitet og tilgjengelighet. Det arbeides også parallelt internt for å sikre tilstrekkelig kompetanse. Den operasjonelle risikoen anses som tilfredsstillende. Konsentrasjonsrisiko: Konsentrasjonsrisiko kan defineres som risiko for tap som følge av konsentrasjon mot: Store enkeltkunder Enkelte bransjer Geografiske områder Sikkerheter med samme risikoegenskaper Den vesentligste delen av virksomheten til banken er i Søgne og Songdalen. Utlån er fordelt på ca. 75 % til privatmarked og 25 % til næring. Av andel næringslån så er de 3 største sektorene: Drift av fast eiendom på 29 %, Bygg og anlegg på 23 % og Utvikling av byggeprosjekt 20 %. Utfyllende info finnes i note 4. Statusen pr anses som tilfredsstillende. Omdømmerisiko: Omdømmerisiko kan defineres som risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, aksjeeiere og myndigheter. Søgne og Greipstad Sparebank legger vekt på i alle sammenhenger å opptre på en slik måte at en ikke kommer i en situasjon som er med på å svekke bankens omdømme. Banken har egne etiske retningslinjer. Banken har over tid satset på høy kompetanse og kunnskapsdeling blant ansatte. Når nye produkter innføres er det grundig risikovurdering og opplæring i forkant. For å redusere omdømmerisikoen ivaretas all kommunikasjon med media av banksjef. Det er sammen med banker i DSS gjennomført en opplæringsprosess i forbindelse med autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere - AFR. Pr har banken 11 autoriserte rådgivere. Banken distribuerer ikke strukturerte produkter. BASEL II Risiko og Kapitalvurderingsprosess (ICAAP) Det nye internasjonale regelverket for risikostyring og kapitaldekning, Basel II, ble implementert i Søgne og Greipstad Sparebank fra 1. kvartal Det er i 2012 utarbeidet ICAAP dokument som er vurdert eksternt. Regelverket har som formål å skape større samsvar mellom risiko og kapitalkrav i finansinstitusjonene. Dette innebærer at banken må ha en kapitaldekning som er forsvarlig i forhold til bankens risikoprofil og en prosess og en strategi for å vurdere og vedlikeholde samlet kapitalbehov. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften vedrørende Pilar III vil fremkomme på bankens hjemmeside. ORGANISASJON & ARBEIDSMILJØ Banken har som hovedmål å arbeide for full likestilling mellom kjønnene på alle plan. Det legges særskilt vekt på yrkesmessig likestilling, herunder muligheter for etterutdanning og videre utvikling av ansatte. Forstanderskapet består av 26 medlemmer, herav 12 kvinner og 14 menn. Forstanderskapets leder er Kristin Tofte Andresen. Styret består av 6 medlemmer, herav 3 kvinner og 3 menn og leder er Jan Ivar Haugland. Banken har ved årsskiftet 31 ansatte - 13 menn og 18 kvinner - med til sammen 29 årsverk. Banken gjennomfører årlige medarbeidersamtaler for alle ansatte. Banken har en meget sterk ressurs i engasjerte, dyktige og kundevennlige medarbeidere som gjør en stor innsats. Arbeidsmiljøet i banken må betegnes som meget godt. Samarbeidet mellom bankens ledelse og tillitsvalgte er meget godt. Sykefraværet har totalt vært 6,9 % i løpet av året, og sykefravær under 16 dager utgjør av dette 2,9 %. Banken har avtale med NAV Arbeidslivsenter i fylket om et Inkluderende Arbeidsliv. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker i Banken har pensjonsordning for ansatte i DNB. Ordningen med ytelsesbasert tjenestepensjon er lukket og nyansatte blir tilbudt ordning med innskuddsbasert tjenestepensjon. Banken har også en egen senioravtale for alle ansatte over 62 år og er tilknyttet Søgne og Songdalen Bedriftshelsetjeneste. ETIKK Banken har egne etiske retningslinjer og styret er opptatt av at det legges stor vekt på å ha en høy etisk standard internt og i dialogen med kundene. DET YTRE MILJØ Bankens forurensing av det ytre miljø vil stort sett være av indirekte karakter blant annet ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstander, samt ved oppvarming, kloakk, avfall og avfallshåndtering. Styret anser at dette bidrar til minimal forurensing av det ytre miljø. Banken har heller ingen pålegg fra offentlige myndigheter som ikke er etterkommet. Banken er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift. UTSIKTENE FREMOVER Det må presiseres at det normalt er stor usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold. Vi har imidlertid vurdert fremtiden etter beste evne og tror at året 2013 blir et godt år for Søgne og Greipstad Sparebank. Internasjonalt så tror vi at tiden fremover vil være preget av at mange land vil ha behov for å stramme inn i offentlig økonomi for å kunne redusere en høy offentlig gjeld. Dette vil legge en betydelig demper på den økonomiske aktiviteten. Arbeidsledigheten er meget høy i mange land og forventes også å være høy i lang tid fremover, med tilhørende lav lønnsvekst. Lav lønnsvekst vil kunne medføre at mange land må holde en svært lav rente, noe som vil gjøre det vanskelig for Norges Bank å øke renten uten at det påvirker valutakursen. Vi tror dermed at den lave renten i Norge vil vedvare en god stund. 6

7 Ut fra lokale forhold vil vi også i år uttrykke vår bekymring for trafikksituasjonen med dårlig kapasitet på E 39 vest for Kristiansand. Dette kan føre til at tilflyttingen til Søgne og Songdalen vil reduseres. Konkurransesituasjonen i bankens markedsområde forventes å være sterk og bankens marginer vil fortsatt være under press. Fokus på prising av risiko innen kredittområdet er et av virkemidlene for å kunne opprettholde en tilfredsstillende rentenetto. Rentenetto påvirkes også av bankens innlånskostnader som forventes å stabilisere seg i Innlånskostnaden på bankens innlån med lang løpetid har imidlertid økt betydelig de siste årene og investorer har økt risikopåslaget for lån til banker som ikke utsteder Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Søgne og Greipstad Sparebank har dermed som mål å overføre bankens utlånsvekst til Verd boligkreditt for å kunne opprettholde en konkurransedyktig innlånskostnad også i fremtiden. Styret har dermed for 2013 budsjettert med 0-vekst på utlån da utlånsveksten overføres til Verd boligkreditt. Styret har budsjettert med en mindre nedgang på innskudd på grunn av noe forventet uttak i Bankene får økte rapporteringskrav knyttet til CRD IV (Capital Requirements Directive IV). Dette betyr at det i fremtiden vil bli økt krav til harmonisering av rapporteringene i de forskjellige landene. Dette innebærer at skjemaer skal være identiske, tidsfrister og rapporteringsfrekvens blir like, og dataene skal rapporteres og være kvalitetssikret. De nye kapital- og likviditetsstandarder for banknæringen vil medføre økte krav til ansvarlig kapital, kapitalbuffere og likviditet. Styret legger stor vekt på at banken skal ha en jevn vekst og en forsvarlig inntjening, samtidig som den skal være konkurransedyktig i vårt marked. Søgne og Greipstad Sparebank har som selvstendig bank lagt vekt på å fylle sin oppgave som lokalbank i nærmiljøet. I 2013 vil det fortsatt bli lagt stor vekt på å synliggjøre Sparebankens samfunnsansvar og dens engasjement for det frivillige arbeidet. Banken feirer også 150 år jubileum i 2013 og vil markere dette med mange arrangementer i løpet av året. Det har ikke inntruffet forhold etter utløpet av regnskapsåret som er av vesentlig betydning for banken ut over det som framgår av årsoppgjøret. TAKK Styret vil takke samtlige ansatte for godt samarbeid i året som er gått. Vi vil også takke våre enestående kunder og andre samarbeidspartnere for deres oppslutning om banken i Søgne, 06. februar 2013 Styret i Søgne og Greipstad Sparebank Jan Ivar Haugland Leder Svein Jåtun nestleder Edvard Repstad Lene Apland Inger Marie Berge Anne Kristin Tjørve Bjelland 7

8 Resultatregnskap 2012 (Beløp i kroner) Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapir som er omløpsmidler Netto verdiendr. og gevinst/tap på sertifikat,obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendr. gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta 3, Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter

9 RESULTATREGNSKAP forts. Noter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv. Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 13,14,15, Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier mv Nedskr/reversering av nedskr og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivning/reversert nedskrivning anleggsaksjer Gevinst/tap anleggsaksjer Sum gevinst/tap/nedskrivning/reversert nedskrivning anleggsaksjer Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponeringer

10 Balanse (beløp i kroner) Noter EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder 4,7, Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner 0 0 Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper m.v Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte, ikke påløpne kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER 1,

11 Gjeld og egenkapital Noter Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 1 0 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak 0 0 Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Annen gjeld 5, Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Sparebankens fond Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL 21, SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1, POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser 3, Forpliktelser Søgne, den 31. desember februar 2013 Jan Ivar Haugland Styrets leder Svein Jåtun nestleder Edvard Repstad Lene Apland Inger Marie Berge Anne Kristin Tjørve Bjelland Bjørn Erland Banksjef Jan T. Thomassen Kontorsjef Godkjent i forstanderskapsmøte Kristin Tofte Andresen, forstanderskapets leder 11

12 Noter Tilleggsopplysninger gitt som noter i regnskapet for 2012 Regnskapsprinsipper Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelle prinsipper Alle tall er oppgitt i kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Virkelig verdi Når regnskapsposter vurderes til virkelig verdi, i motsetning til anskaffelseskost, benyttes observerte markedsverdier Sikringsvurdering portefølje vurdering Banken har kun foretatt en sikringsforretning. Det gjelder rentesikring av deler av fastrente lån. Når slike forretninger inngås, vurderes forretningen i sammenheng med det underliggende objekt. Bankens portefølje av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning, samt aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning inndeles i omløpsmidler og anleggsmidler. Gruppene vurderes regnskapsmessig hver for seg som en portefølje, idet papirene er rimelig likvide. Finansielle derivater Banken handler ikke med derivater utover rentesikring av egne porteføljer. Verdsettelse av utlån Verdsettelse av engasjementer m.v. Lån er verdsatt til pålydende når renter og avdrag betjenes etter avtalen og det ellers ikke er forhold som tilsier at engasjementet bør nedskrives. Et utlån eller gruppe av utlån har verdifall dersom det foreligger objektive bevis på at en tapshendelse har inntruffet etter første gangs balanseføring av et utlån, og at tapshendelsen reduserer utlånets estimerte fremtidige kontantstrøm. Som objektive bevis på verdifall regnes vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd, innvilget betalingsutsettelse eller endring i andre avtalevilkår som følge av betalingsproblemer hos debitor, eller at det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandlinger, annen finansiell restrukturering eller konkurs. Dersom det finnes objektive bevis på verdifall, beregnes tap på utlån som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Vurderingen av om det finnes objektive bevis for verdifall gjøres enkeltvis for alle utlån som anses som vesentlige, og det kan også gjøres for utlån som ikke anses som vesentlige. De største næringsengasjementene og tapsutsatte engasjementer både på næringskunder og personkunder, vurderes kvartalsvis i tillegg til den løpende vurdering som foretas av slike engasjementer. Alle engasjementer over kr 5. mill. rapporteres i den forbindelse til styret. Banken har klassifisert alle næringslivsengasjement i 11 forskjellige risikoklasser. Resultatgrad og egenkapital i henhold til innhentede opplysninger er de viktigste kriterier ved vurderingen. Adferdsscore er et viktig element i klassifiseringen. Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin på utlån innen 90 dager etter forfall eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Alle lån som er misligholdt, uansett størrelse, blir vurdert. Objektive bevis for at en gruppe av utlån har verdifall omfatter observerbare data som fører til en målbar nedgang i estimerte fremtidige kontantstrømmer fra utlånsgruppen, herunder negative endringer i betalingsstatus til debitorer i utlånsgruppen eller nasjonale eller lokale økonomiske forhold som samsvarer med mislighold i utlånsgruppen. Ved vurdering av nedskrivning på grupper, er bankens utlån delt inn i personkundemarked og bedriftsmarked med lav, middels og høy risiko. Dersom banken får lån der renten reduseres som følge av betalingsvansker, vil det bli foretatt en neddiskontering av endringen til nåverdi. Som konstaterte tap regnes tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom eller ved frivillig gjeldsordningsavtale. Banken benytter sikkerheter for å redusere risiko avhengig av marked og lånetype. Sikkerheter kan være i form av fysisk sikkerhet, garantier, kontantdepot eller avtale om motregning osv. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret, eksempelvis bygninger, boliger eller varelager. Ved vurdering av sikkerhetens verdi legges til grunn en forutsetning om fortsatt drift. Unntak fra dette gjelder i situasjoner hvor det er foretatt nedskrivning. Det tas videre hensyn til forhold som kan påvirke sikkerhetens verdi, for eksempel konsesjonsbetingelser eller servitutter. Markedspriser benyttes ved prising av utlån til kredittinstitusjoner og kunder. Banken har et ubetydelig utlånsbeløp med fast rente i sin portefølje. Virkelig verdi av utlån tilsvarer derfor porteføljens bokførte verdi. Verdien av nedskrevne engasjementer fastsettes ved neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer. Pensjoner Banken har pensjonsordninger for sine ansatte. I 2008 ble den ytelsesbaserte ordningen lukket og ansatte fikk velge mellom å fortsette i gammel ordning eller gå over til innskuddbasert ordning. Gammel ordning ble lukket og nyansatte tilbys innskuddsbasert ordning. De ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. Pensjonsforpliktelsene beregnes som den diskonterte verdi av fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen, basert på at arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter jevnt over den yrkesaktive perioden. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi og føres netto mot pensjonsforpliktelsene i balansen. Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, og ved overfinansiert ordning balanseføres denne som langsiktig fordring så fremt det vurderes som sannsynlig at overfinansieringen kan anvendes. Usikret pensjonsforpliktelse vises som langsiktig gjeld. Videre har banken usikrede pensjonsforpliktelser i form av medlemskap i AFP ordning. Banken amortiserer avvik og estimat-/planendringer i henhold til standardens utjevningsmetode. Estimatendringer og avvik fordeles systematisk over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Akkumulert virkning som overstiger ti prosent av den største verdien av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidlene resultatføres. 12

13 Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer Renter, gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekt eller påløper som kostnad. Etableringsgebyr er av en slik størrelse at de ikke overstiger kostnaden forbundet med etablering av lån/kreditt. Regnskapsmessig behandling obligasjoner og sertifikater Bankens beholdning i obligasjoner og sertifikater mv er som tidligere år porteføljevurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi. Regnskapsmessig behandling av aksjer og andeler Bankens beholdning i aksjer, andeler mv er som tidligere år porteføljevurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi. Børsnoterte grunnfondsbevis, aksjer m.v. er klassifisert som omløpsmiddel. Mer langsiktige strategiske plasseringer er klassifisert som anleggsmiddel. Begge aksjeklasser balanseføres til laveste av virkelig verdi og kost. Banken vurderer avviket mot vurdering etter laveste verdis prinsipp å være uvesentlig. Regnskapsmessig behandling av gjeld Påløpne kostnader periodiseres i tråd med sammenstillingsprinsippet. For å fastsette pensjonsforpliktelser benyttes aktuar til beregningen. Finansielle omløpsmidler handelsportefølje Banken har ikke markedsbasert finansielle omløpsmidler/ handelsportefølje. Omregning av utenlandsk valuta Banken har kun kontantbeholdning i utenlandsk valuta. Valutabeholdningen er vurdert til kjøpskurs kontanter. Renteinntekter, utlån og tap Note 2 - Fordeling av inntektene på geografisk område Banken har ingen markeder som geografisk skiller seg betydelig fra hverandre. Utlånene er fordelt med 75 % i Søgne og Songdalen og resten i de nærliggende geografiske områdene som er det samme som forrige år. Garantier er fordelt med 97 % i Søgne og Songdalen og resten i de nærliggende geografiske områdene mot 98 % forrige år. Risikoen anses tilnærmet lik i de ulike geografiske områder. Note 3 - finansiell risiko Likviditetsrisiko - restløpetid for hovedpostene i balansen Inntil 1-3.mnd. 3.mnd år Over 5 år Uten rente Sum 1 mnd. 1 år eksponering Kontanter og fordringer på sentralbanker samt gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Tapsnedskrivning (10.899) 0 ( ) Obligasjoner og sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Øvrige eiendeler med restløpetid Eiendeler uten restløpetid Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikater Obligasjonsgjeld Øvrig gjeld med restløpetid Gjeld uten løpetid Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto sum alle poster (41.689) ( ) ( ) 0 Poster utenom balansen Restløpetiden for kassekreditt er klassifisert under utlån til og fordringer på kunder fra 1-5 år. På grunn av endringer i markedet har banken som det fremgår av kontantstrømsanalysen, valgt å øke likviditetsbeholdningen. Beholdningen er økt fra 189 mill. i 2011 til 258 mill. i

14 Renterisiko - Avtalt/sannsynlig tidspunkt for endring av rentebetingelser på hovedpostene i balansen. Post i balansen Inntil 1-3.mnd. 3.mnd år Over 5 år Uten rente Sum 1 mnd. 1 år eksponering Kontanter og fordringer på sentralbanker samt gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikater Obligasjonsgjeld Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nettosum alle poster ( ) (71.193) ( ) 0 Poster utenom balansen Kassekreditt er medtatt under intervall inntil 1 mnd. Bankens balanseposter er nærmest uten renteeksponering (normal varslingstid) med unntak av beholdningen av obligasjoner og sertifikater, samt fastrenteinnskudd fra kunder på gjeldssiden med 86,5 mill. kroner. Beholdningen av obligasjoner og sertifikater har en gjennomsnittlig durasjon på 0,12 år. Dette gir en rentefølsomhet ved 1 % renteendring på 0,1 mill kroner ved årets slutt, som i liten grad avviker fra hva den har utgjort gjennom året. Fastrenteinnskudd fra kunder har en restløpetid på 4 måneder. Fastrente lån på 100,8 mill. kroner har en gjenstående løpetid på 3,5 år. Herav er 85 mill. sikret med rentebytteavtale til flytende rente inngått med DNB Markets. Sertifikat- og obligasjonsgjeld har i hovedsak en rentebindingstid på 1-3 mnd. Valutarisiko Banken har ingen balanseposter i utenlandsk valuta, bortsett fra en kontantbeholdning på 1,3 mill. kroner. Valutarisikoen ved denne beholdning anses ubetydelig. Banken har noen lånegarantier relatert til utenlandsk valuta. Det er ved vurdering av sikkerhet, tatt høyde for valutasvingninger. Note 4 Utlån, garantier og tap på utlån Utlån og garantier etter geografisk fordeling: Utlån Garantier Søgne og Songdalen Nabokommuner Øvrige Sum

15 Spesifikasjon på viktige næringer og personkundemarkedet: Utlån Garantier Eksponering Viktige næringer: Primærnæringer Industri og bergverk Utvikling av byggeprosjekter Bygg og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, post og telekommunikasjon Eiendomsdrift Tjenesteytende virksomhet Sum næring Personkunder Bankenes Sikringsfond 0 0 Totalt Mislighold Tapsutsatt Spesifis.nedskr Gruppenedskr Viktige næringer: Primærnæringer Industri og bergverk Utvikling av byggeprosjekter Bygg og anlegg Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, post og telekommunikasjon Eiendomsdrift Tjenesteytende virksomhet Personkunder Gruppenedskrivning ikke fordelt Totalt Misligholdte utlån: Totalt misligholdte lån (jfr note 1) Spesifisert nedskrivning Netto misligholdte utlån Øvrige tapsutsatte utlån: Totalt øvrige tapsutsatte lån Spesifisert nedskrivning Netto øvrig tapsutsatte utlån Endring i spesifisert nedskrivning Utlån til og fordring på kunder Utlån til og fordring på kredittinstit Garanti ansvar Individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor tidligere foretatt individuell nedskr Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Økt amortiserte renter (5) (59) Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden = Individuelle nedskrivninger I % av samlede utlån. 0,13 % 0,15 %

16 Endring i gruppenedskrivning Gruppenedskrivning /- Periodens gruppenedskrivning = Gruppenedskrivning I % av samlede utlån. 0,24% 0,23% Årets tapskostnader Tap på utlån Tap på garantier Tap på verdipapirer Periodens endring i individuelle nedskrivninger (205) (86) Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er gjort individuelle nedskrivninger for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger for Endring amortisering m.v Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnad Banken har risikoklassifisering av alle engasjement. Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. Systemet muliggjør en god overvåking av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Utlånsvolumet er delt i 11 risikogrupper hvor gruppe A representerer liten risiko og hvor K er lån med mislighold. Risikoklassifiseringen på næringsengasjement bygger på innhentede opplysninger fra ratingselskap og registrering av regnskap, samt andre forhold med betydning for risiko ved engasjementet. Adferdscore er også et element i vurderingen. Alle kunder med engasjement større enn kr ,- gjennomgås minst en gang pr. år. Når det gjelder personkunder er disse risikoklassifisert via kredittvurderingsprosessen og adferdsscore. Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap Netto inntektsførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap Risikoklasser Utlån Garantier Potensiell Indiv.tapseksponering nedskrivn Lav risiko Middels risiko Høy risiko Sum Endring i risikoprofilen gjennom året er liten. Banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. For næringslivsengasjementene er prisene direkte knyttet til den klassifisering som foretas. Prisingen for personkunder er i hovedsak knyttet til den sikkerhet som tilbys, og som er lagt til grunn i klassifiseringsmatrisen som er vist ovenfor. Med den risikoprofil banken har i dag, forventes fremtidige tap ikke å overstige 0,1 % pr år, sett over en 3-års periode. Til grunn for denne vurdering ligger erfaringer fra tidligere års konstaterte tap, samt den risikoklassifisering som er vist ovenfor. Forventet tap kan i stor utstrekning relateres til de engasjementer som er klassifisert i gruppen høy risiko. Dette er også de lån som gjennom bankens prissystem skal gi de høyeste renteinntektene. Verd Boligkreditt AS Banken har i 2012 overført lån og kreditter til Verd Boligkreditt AS. Samlet overført portefølje er pr mill. kroner mot 249 mill. kroner forrige år. 16

17 Rentekostnader og innskudd Note 5 - Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner består av 125 mill i innlån fra Kfs med opprinnelig løpetid fra 3 til 5 år. Renten er 3 mnd nibor pluss margin. Gjennomsnittlig vektet rente har vært 4,00 %. Medlemsinnskudd på 6,75 mill. kroner vedrørende låneopptak er tatt med under andre eiendeler i balansen. I tillegg er det 67 mill i innlån fra kredittinstitusjoner som fornyes hver 3 mnd. Gjennomsnittlig vektet rente har vært 2,70 %. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Innskudd fra og gjeld til kunder Det er ingen innskudd fra og gjeld til kunder på særlige vilkår utover fastrenteinnskudd på 86,5 mill. kroner. Renten har gjennom året vært 3,59 % basert på et vektet gjennomsnitt. For desember var tilsvarende rente 3,35 %. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Banken har ikke hatt sertifikatlån i Det er lagt ut fire obligasjonslån med en samlet ramme på 660 mill. kroner. Lånene forfaller med 200 mill. i 2013, 150 mill. i 2014 og 260 mill. kroner i Gjelden har i gjennomsnitt vært 605 mill. kroner og rente utgjør 3,54 % på vektet gjennomsnitt. Pr er gjennomsnittlig rente 3,11 %. Renten er basert på 3. mnd nibor pluss margin. Periodisert overkurs er 0,3 mill. kroner. Det er ikke stillet sikkerhet for noe av verdipapirisert gjeld. Banken har ingen egne obligasjoner. Annen gjeld Bankremisser Advisert bankgiro Påregnet skatt siste år Skattetrekk Leverandører Gaver Diverse Sum annen gjeld Verdipapirer Note 6 - obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Spesifikasjon etter grupper: Pålydende Balanseført Virkelig Anskaff verdi verdi verdi (1) kost Omløpsmidler (1) Beholdning etter debitorkategori: Stats- og statsgaranterte risikovekt Off sektor utenom stat risikovekt Kommuner og finansforetak risikovekt Obligasjoner med fortrinnsrett risikovekt Øvrige risikovekt Sum Ingen av verdipapirene er i utenlands valuta. Ingen av verdipapirene er pantsatt. (1)Gjennomsnittlig effektiv rente for desember utgjør 2,58 %, og er beregnet ut fra et vektet gjennomsnitt. Gjennomsnittlig avkastning for 2012 er 2,99 %. Alle verdipapirene er notert på Oslo Børs eller ABM. Note 7 - ansvarlig lånekapital i andre foretak Banken har ingen ansvarlige lån. 17

18 Note 8 - aksjer andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Spesifikasjon etter grupper: Balanseført Virkelig Andel Anskaff verdi verdi børsnot kost Omløpsmidler % Anleggsmidler Sum omløpsmidler og anleggsmidler Anleggsmidler: Balanseført Tilgang Salg Balanseført Anleggsmidler Spesifikasjon etter selskap: Foretaksnr Balanseført verdi Virkelig verdi % eierandel Antall aksjer Aksjer Aqua Gen ,05 % Eiendomskreditt AS ,63 % Frende Holding AS ,90 % Nets Holding AS ,11 % Nordito Property AS ,00 % Norne Eierselskap AS ,50 % Sparebankmateriell ,00 % 100 Verd Boligkreditt AS ,13 % Visa Inc 285A+664C ,00 % 949 DNB Europa II ,00 % DnB NOR ASA ,00 % DNB Norden II ,00 % 998 Evry AS ,00 % Orkla ASA A-aksjer ,00 % Telenor ASA ,00 % Sum Aksjer Egenkapitalbevis Kredittforeningen for SPB ,24 % Helgeland Sparebank ,00 % Sandnes Sparebank ,00 % Spareb Nord Norge ,00 % Sparebanken Vest ,00 % Sum Egenkapitalbevis Sum aksjer og egenkapitalbevis Nedskrevet omløpsmidler -914 Sum aksjer og egenkapitalbevis For ikke børsnoterte aksjer, er det ved verdifastsettelsen benyttet 100 % av ligningsverdi, bokført verdi eller tilbudt pris ved eventuelt salg. Virkelig verdi er 3,9 mill. lavere enn kostpris. Herav er 1,2 mill nedskrevet i regnskapet da resten anses å være av forbigående karakter. Beholdning av omløpsaksjer er bokført til kostpris med fradrag for samlet verdifall på 0,9 mill. kroner. Andel i andre selskaper innarbeidet etter EK metoden Nodeland Senter ANS (50% andel) Totalt Bankens Andel Eiendeler Gjeld Egenkapital Egenkapitalen er tatt med under aksjer og andeler i balansen med kr ,-. Bankens andel av overskudd i selskapet kr ,- er ført under andre driftsinntekter. Banken betalte kr ,- i årlig leie til selskapet. Leien gjelder bankens filial i Songdalen. Nodeland Senter ANS har en gjeld til banken på kr ,- og det er betalt renter med kr ,-. Bankinnskudd er kr ,- som er godskrevet renter med kr 885,-. Provisjoner og poster utenom balansen Note 9 - provisjoner og gebyrer Garantiprovisjoner Verdipapiromsetning/forvaltning Betalingsformidling Forsikring Kredittformidling 954 Annen virksomhet Sum Valuta Provisjon, gevinst/tap omsetning valuta

19 Note 10 - forvaltning- og administrasjonstjenester Banken forvalter etableringslån, startlån for Søgne og Songdalen kommuner. Dette er midler som kommunene låner i Husbanken for videre utlån. Bankens oppgave er regulert i egen avtale og innebærer ingen kredittrisiko for banken. Note 11 - betingede utfall Arten og omfanget av betingede forpliktelser refereres til pensjon. Det henvises til egen note nr 16. Revisjon Revisors godtgjørelse utgjorde kr ,- inkludert merverdiavgift, hvorav kr ,- for lovpålagt revisjon og kr ,- for attestasjonstjenester og annen bistand. note 15 - lønn og generelle administrasjonskostnader Periodens kostnader knyttet til rentesubsidiering av lån utgjør kr ,-. Note 12 - poster utenom balansen Fordeling av garantiansvar Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Annet garantiansvar Garanti overfor Sparebankenes Sikringsfond 0 0 Samlet garantiansvar Reduksjon i lånegarantier gjelder i hovedsak reduksjon vedrørende valutalån. Forpliktelser Bevilgede ikke disponerte lån og kreditter Ubenyttet garantiramme 0 0 Sum forpliktelser utenom balansen ansatte og tillitsvalgte Note 13 - antall ansatte Antall ansatte ved utgangen av regnskapsåret er 31, som samlet utgjorde 29 årsverk. note 14 - ytelser til ledende personer m.v Lønn til banksjef Annen godtgjørelse til banksjef Godtgjørelse til styrets leder Godtgjørelse til styrets øvrige medlemmer Godtgjørelse til kontrollkomiteens leder Godtgjørelse til kontrollkomiteens øvrige medlemmer Godtgjørelse til forstanderskapets leder Godtgjørelse til forstanderskapets øvrige medlemmer Utover ordinær pensjonsordning og generell bonusavtale for samtlige ansatte, er det ingen avtaler som gir daglig leder, ledende ansatte eller noen av styrets medlemmer særskilt vederlag basert på drift, opphør eller endring av ansettelsesforholdet/vervet. note 16 - pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Banken er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Bankens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Fondsbaserte forpliktelser Banken har pensjonsforsikring i DNB som forvalter pensjonsmidlene innenfor de generelle retningslinjer som gjelder for forsikringsselskaper. Hovedbetingelser er 30 års opptjening og 70 % av lønn ved fratredelse de første 10 år og deretter 55 %. Pensjonsalder er 67 år. Alle pensjonsytelser kommer i tillegg til ytelser fra folketrygden. Det er 16 yrkesaktive og 11 pensjonister knyttet til den fondsbaserte ordningen. Ikke fondsbaserte forpliktelser AFP (avtalefestet pensjon) er en forpliktelse regulert i bankens lønnsregulativ. Denne innebærer en rett for bankens ansatte til å gå av med pensjon ved oppnådde 62 år med en godtgjørelse frem til 67 år. På grunn av endrede regnskapsregler er tidligere avsetning til AFP inntektsført med 1,9 mill kroner i Det ble i 2010 inngått avtale med banksjef om pensjon fra fylte 62 år. Pensjonen skal utgjøre 75 % av årslønn før pensjonering frem til 67 år. Deretter skal pensjonen være i henhold til den lukkede ytelsesbaserte ordningen som banksjefen er medlem av. I regnskapet for 2012 er denne avtalen kostnadsført med 0,2 mill kroner. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpne forpliktelser, benyttes estimerte verdier. Disse estimatene korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegninger av forpliktelsenes størrelse. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningen: Avkastning på pensjonsmidler 3,60% 4,80% Diskonteringsrente 4,20% 3,90% Årlig lønnsvekst 3,25% 4,00% Årlig G-regulering 3,00% 3,75% Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 0,00% 0,70% Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftsfaktor 14,10% 14,10% 19

20 Pensjonskostnad Fondsbasert Ikke fondsbasert Sum Årets pensjonsopptjening rentekostnad på pensjonsforpliktelse forventet avkastning på pensjonsmidler arbeidsgiveravgift/estimatavvik/amortisering Pensjonskostnad Innskuddsbasert (OTP) 287 Kostnader AFP 189 Administrasjonskostnader 187 Sum pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse pensjonsmidler uamortisert estimatavvik/arbeidsgiveravgift Overfinansiert pensjonsforpliktelse Pensjonsforpliktelse Fremtidig bruk av den regnskapsførte overfinansiering på den kollektive ordning er sannsynliggjort ved at banken venter fremtidig skattepliktig overskudd. note 17 - lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer m.v. Lån Garanti Til banksjef Til andre ansatte Sum ansatte Til styrets leder Til andre styremedlemmer Sum styrets medlemmer Til forstanderskapets leder Til andre medlemmer av forstanderskapet Til kontrollkomite Vilkår for lån og garantier er ikke opplyst, idet disse er gitt på standard vilkår, eller generelle vilkår som benyttes for ansatte. Avskrivninger og driftsmidler note 18 - varige driftsmidler Maskiner Bygninger Tomter Ikke avskrivbare Inventar driftsmidler Anskaffelseskost 1/ Avgang Tilgang Anskaffelseskost 31/ Akkumulerte avskrivninger 31/ Bokført verdi 31/ Avskrivningssatser Årets avskrivning Avskrivningssatsene er basert på lineært prinsipp. Forretningsbygg på Tangvall i Søgne benyttes hovedsaklig til bankens daglige drift. Deler av bygget bygges om for utleie igjen fra Banken har solgt bedriftshytta i 2012 med en gevinst på 2,4 mill., mens det er inngått avtale om kjøp av ny hytte i Hytta benyttes av de ansatte. 20

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning Årsrapport 2014 Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Marker Sparebank Førstevalget Forretningsidé Marker Sparebank skal tilby lønnsomme

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd Tåkeklokka på Stadsbygd Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... side 2 Nøkkeltall... side 3 Styrets årsberetning... side 4 Årsregnskap... side 16 Noter til årsregnskapet: Note 1 Innledning... side 20

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer