Tolga-Os Sparebank Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tolga-Os Sparebank Årsmelding 2011 1"

Transkript

1 Tolga-Os Sparebank Årsmelding

2 INNHOLD: Tillitsvalgte i Tolga-Os Sparebank 2011 side 3 Årsberetning 2011 side 4-11 Resultatregnskap side Balanse, eiendeler side 14 Balanse, gjeld og egenkapital side 15 Noter til resultatregnskap og balanse 2011 side Noter side Kontantstrømsoppstilling side 33 Revisjonsberetning side 34 Beretning fra kontrollkomiteen for 2010 side 35 Vidunderlige nye pengeverden side Hovedtall fra regnskapet side 39 2

3 TILLITSVALGTE I TOLGA-OS SPAREBANK 2011 FORSTANDERSKAPET Peder Hodøl, leder Leif Olav Ryen, nestleder Innskytervalgte medlemmer Siri Tobro,Vingelen Leif Olav Ryen, Os i Ø Stein Sørli, Tynset Anne Merete Hesby, Tolga Roar Kolstad, Tynset Torvid Leistad, Tufsingdalen Ellen Anne Tollan, Tolga Tor Morten Nees, Elverum Egil Ryen, Dalsbygda Varamedlemmer Hege Narbuvoll, Os Grete Nesteby, Vingelen Einar Kokvoll, Os Kommunevalgte medlemmer TOLGA KOMMUNE Erling Aas-Eng, Telneset Varamedlem Marit Gilleberg, Vingelen OS KOMMUNE Elin P. Rønningen, Os i Ø Varamedlem Anne Grete Gjelten, Dalsbygda TYNSET KOMMUNE Peder Hodøl, Tynset Varamedlem Astrid Skaug, Tynset Medlemmer valgt av de ansatte Wenche T. Brovold, Tynset Esten Inge Hilmarsen Iren Gjelten, Tynset Dag Erik Kjendseth, Os i Ø STYRET Bjørg Ryen, Os, leder Erling Aas-Eng, Tolga, nestl. Berit Vangen Jordet-Stubsjøen Grete Eggen, Tynset,ans.repr. Terje Røe, Elverum Morten Aakerøien, (ans.repr.) Varamedlemmer 1. Per Johan Gjelten, Tolga 2. Aasmund Gardseth, Tynset KONTROLLKOMITEEN Stein Narjord, Os, leder Geir Nymoen, Tolga, nestleder Oddveig Ryen Huseby, Os Mette Nesset, Tynset Varamedlemmer 1. Tor Arne Røe, Tynset 2. Signe Myren, Tynset VALGKOMITEEN Tor Morten Nees, Elverum Hege Narbuvoll, Os May Tove Dalbakk,Tynset, nl Knut Sagbakken, Tolga, leder Esten Inge Hilmarsen, Tolga Varamedlemmer (personlig vara) Elin Presthagen Rønningen, Os Mary Anne Bakos, Os i Ø Oddvar Austbø, Tynset Stein Sørli, Tynset Mette Harsjøen, Tolga Innskytervalgkomiteen Otto Engebakken, Tolga Per M. Sønmør, Tynset Bernt Olav Langbekkhei, Os Varamedlemmer Sigrun Taugbøl Aasen, Tolga Odd Guttorm Negård, Tynset Grete Kroken, Os Varamedlemmer 1 Mette Harsjøen, Tolga 2 Håvard Müller Eide, Tolga 3

4 ÅRSBERETNING 2011 Strategi og forretningside Tolga-Os Sparebank er en selvstendig sparebank stiftet i 1865 med kontorer i 4 kommuner; Os, Tolga, Tynset og Elverum. Banken har tilbud om «bank i butikk» i Vingelen og Dalsbygda. Ved utgangen av 2011 har banken en forvaltningskapital på kr mill. Tolga-Os Sparebank har som mål å være den foretrukne banken for privatpersoner og lokale bedrifter i bankens markedsområde. Lønnsom og solid bankdrift, høy kundetilfredshet og godt kvalifiserte medarbeidere skal sørge for at banken bidrar til lokal utvikling og vekst. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn i årsregnskapet, styret bekrefter at forutsetningene er til stede og er av den oppfatning at regnskapet gir et riktig bilde av bankens drift og økonomiske stilling pr Arne Sund tok over som banksjef 1. mars Norsk og internasjonal økonomi Verdensøkonomien preges av stor usikkerhet som følge av gjeldskrisen i Europa. Den økonomiske veksten har avtatt og vekstutsiktene er svekket. Tiden fremover vil preges av at mange land må stramme kraftig inn i offentlige budsjetter. Samtidig tynges husholdningene i en rekke land av høy arbeidsledighet og lav lønnsvekst. Særlig ventes det svak vekst i euroområdet, og risikoen for en dyp resesjon har økt. Dersom gjeldskrisen eskalerer og fører til en ytterligere nedsmeltning i finansmarkedene, med stans i internasjonale penge- og kredittmarkeder, vil verdensøkonomien kunne føres inn i en dyp økonomisk nedgangsperiode. I Norge har aktiviteten så langt holdt seg godt oppe, drevet av lav rente, høy aktivitet i oljenæringen og sterk befolkningsvekst. Det er likevel tegn til at usikkerheten internasjonalt nå rammer norsk økonomi. Blant annet preges eksportrettet industri av svak etterspørsel og fallende priser. På den andre siden er aktiviteten i bedrifter som leverer til oljenæringen og innen bygg- og anlegg fortsatt høy, og det er klare tegn til en todeling i norsk industri. Det private forbruket har utviklet seg svakt den siste tiden, til tross for god inntektsvekst for husholdningene mens temperaturen i boligmarkedet fortsatt er høy. Rentene på statsobligasjoner i land med svake statsfinanser har økt, mens det motsatte har skjedd i land som anses som sikre havner, slik som Tyskland og USA. Samtidig har risikopåslagene i pengemarkedet steget markert. Bankenes finansieringssituasjon har forverret seg den siste tiden, og nye låneopptak skjer nå til risikopåslag som vi sist så i forbindelse med finanskrisen for tre år siden. Dette fører til dyrere finansiering også for norske banker. Oppgang i norsk økonomi Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg videre opp i 2011, og BNP for fastlands-norge økte samlet sett med om lag 2½ prosent fra 2010 til Sysselsettingen steg markert gjennom fjoråret, og arbeidsledigheten har holdt seg stabil på litt over 3 prosent. Dette er meget lavt både i et historisk og internasjonalt perspektiv. Husholdningenes disponible inntekter har økt klart gjennom fjoråret, bl.a. som følge av lave renter, økt sysselsetting og reallønnsvekst. Privat konsum har likevel skuffet på nedsiden, med relativt svak vekst gjennom I boligmarkedet er aktiviteten fortsatt høy, med solid omsetning og sterk prisvekst. I bedriftene har det vært god vekst det siste året, men det ventes noe lavere vekst fremover. Både SSBs produksjonsindeks og stemningsindikatorer trekker nå i retning av lavere vekst i deler av industrien og innen varehandel. Særlig meldes det om lavere aktivitet og fallende priser i eksport-rettede næringer. På den andre siden har det vært en markert økning i bygg- og anleggsaktiviteten, noe som har ført til sterk vekst i boliginvesteringene. Også i bedrifter innen verkstedsindustri og bygging av skip og oljeplattformer har det vært høy aktivitet, særlig i bedrifter som leverer til oljenæringen. Petroleumsinvesteringene har steget kraftig det siste året og bidrar nå klart til veksten i fastlandsøkonomien. Det siste året har det blitt igangsatt flere nye prosjekter, store investeringer i felt i drift trekker oljeinvesteringene opp. Nye oljefunn har samtidig bidratt til optimisme i forhold til fremtiden, den sterke veksten i petroleumsinvesteringene ventes å fortsette. Lav rente også fremover Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. For å motvirke de negative virkningene fra finanskrisen reduserte Norges Bank styringsrenten markert i 2008 og Styringsrenten nådde en bunn på 1,25 prosent i juni 2009 som er det laveste nivået noensinne. Fra slutten av 2009 og frem til mai 2011 ble styringsrenten gradvis hevet igjen med til sammen 1 prosentpoeng, i tråd med oppgangen i økonomien. Som følge av finansuro, økte risiko-påslag og svekkede utsikter for internasjonal økonomi ble imidlertid renten satt ned med 0,50 prosentpoeng på rentemøtet i desember 2011 og er nå på 1,75 prosent. Det er ventet at renten holder seg på et lavt nivå også fremover. Konsumprisveksten falt markert i 2010 og holdt seg på et lavt nivå gjennom Lav prisvekst internasjonalt bidrar sammen med en sterk krone til fallende importpriser. Samtidig er det meget lav prisvekst på innenlands produserte varer og tjenester som følge av lavkostnadspress. Den underliggende prisveksten, målt ved KPIXE (korrigert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser) har variert mellom 0,8 og 1,6 prosent det siste året og var i november på 1,0 prosent. Kronekursen svekket seg under finanskrisen, men har i ettertid styrket seg igjen og er nå på et høyt nivå. En høy kronekurs svekker norsk konkurransekraft og gjør det vanskeligere for norske bedrifter å selge sine varer til utlandet. En særnorsk renteoppgang kan gi sterkere krone, og mulighetene for norske renteendringer er derfor i stor grad avhengig av rentenivået hos våre handelspartnere. Sterk sysselsettingsvekst Sysselsettingen falt relativt markert i nedgangskonjunkturen etter finanskrisen. Fra andre halvår i 2008 til begynnelsen av 2010 falt sysselsettingen med nær personer. Gjennom 2011 har sysselsettingen tatt seg betydelig opp igjen og er nå på et høyere nivå enn før nedgangen begynte. Det har vært solid vekst i både privat og offentlig sektor, særlig innen bygge- og anleggsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting. Samtidig har sysselsettingen i industrien sluttet å falle. 4

5 Arbeidsledigheten steg med om lag ett prosent-poeng fra bunnen i 2008 til 3,5 prosent i begynnelsen av Arbeidsledigheten har siden falt noe tilbake og holdt seg på om lag 3,25 pst. av arbeidsstyrken gjennom Internasjonal finansuro og svakere vekstutsikter i eksportmarkeder vil trolig bidra til noe høyere arbeidsledighet fremover. Lønnsveksten i Norge er meget konjunkturfølsom og falt fra 6 prosent i 2008 til 3,5 prosent i I 2010 tok lønnsveksten seg opp til 3¾ prosent, og endelige tall for lønnsveksten vil trolig vise en vekst på drøyt 4 prosent i Det ventes at lønnsveksten vil falle noe tilbake i 2012, ettersom arbeidsledigheten trolig vil øke noe fremover. Forsiktige forbrukere Etter en solid oppgang i husholdningenes konsum i 2010, har dette utviklet seg svakt gjennom Lavere forbruk av elektrisitet kan forklare noe av nedgangen, men konsumet av øvrige varegrupper har også utviklet seg svakt. Den svake utviklingen kommer til tross for god reallønnsvekst, lav rente og lave strømpriser. Husholdningene velger nå i økt grad å spare i stedet for å øke sitt konsum, og spareraten har dermed nådd høye nivåer. Denne utviklingen må ses i sammenheng med de usikre økonomiske tidene og økende pessimisme blant husholdningene. Ifølge TNS Gallups trendindikator falt stemningen i husholdningene gjennom Norge har en meget gunstig statsfinansiell situasjon på grunn av de store oljeinntektene fra Nordsjøen. Det gjør at Norge har stor fleksibilitet i finanspolitikken og kan øke offentlige utgifter for å dempe nedgangsperioder i økonomien. Regjeringen følger handlingsregelen for en gradvis innfasing av oljeinntekter i norsk økonomi, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 4 pst. Handlingsregelen sier at bruken av oljepenger skal tilpasses konjunktursituasjonen, slik at en i dårlige økonomiske tider typisk vil ligge noe over 4-prosentbanen, og motsatt i gode økonomiske tider. Høy aktivitet i boligmarkedet Etter finanskrisen har boligprisene i Norge steget markert. Boligprisene har økt videre i 2011 og i desember var prisene 8,5 prosent høyere enn ett år tidligere. Etterspørselen etter boliger har de siste årene økt raskere enn tilbudet. Et lavt rentenivå, god inntektsvekst blant husholdningene og høy befolkningsvekst har bidratt til raskt økende boligetterspørsel. Boligbyggingen har vært på et meget lavt nivå i flere år. Igangsettingen av boliger tok seg imidlertid markert opp gjennom Fra januar til november i fjor ble det igangsatt 24 pst. flere boliger enn i samme periode i Oppgangen i boligbyggingen vil bidra til en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet. Det er imidlertid tegn til at veksten i boligbyggingen nå dempes noe. Økt gjeldsvekst Etter å ha nådd et bunnivå på under 4 prosent i mars 2010, har gjeldsveksten tatt seg gradvis opp gjennom 2010 og I november 2011 var veksten i innenlands bruttogjeld (K2) samlet sett på 6,6 prosent på tolvmånedersbasis, mot 5,8 prosent ett år tidligere. Husholdningenes gjeldsvekst er oppe i over 7 prosent på tolvmånedersbasis og er på sitt høyeste nivå siden desember Husholdningenes gjeldsbelastning (gjeld i prosent av disponibel inntekt) har kommet opp på et høyt nivå på over 200 prosent. En gjeldsvekst på over 7 prosent innebærer at gjelden vokser raskere enn disponibel inntekt, noe som øker husholdningenes gjeldsbelastning ytterligere. Gjeldsveksten i foretakene er meget konjunktur-følsom og falt kraftig i kjølvannet av finanskrisen. Siden begynnelsen av 2010 har gjeldsveksten til foretakene tatt seg opp igjen og var på 4,6 prosent i november 2011 (på tolvmånedersbasis). Økte lånekostnader og strammere utlånspraksis vil trolig dempe foretakenes gjeldsvekst fremover. Solid oppgang i handelsoverskuddet Den positive utviklingen i bytteforholdet med utlandet har gitt Norge store inntekter de siste årene. Denne utviklingen skyldes at Norge er nettoeksportør av varer der prisene har økt kraftig, bl.a. olje og gass, sjøtransport og metaller. Samtidig har økt import fra lavkostland bidratt til en markert nedgang i prisveksten på importerte varer og tjenester. Handelsoverskuddet med utlandet nådde en topp i 2008 på nær 450 milliarder kroner. Overskuddet falt imidlertid tilbake i kjølvannet av finanskrisen, men har tatt seg kraftig opp igjen i løpet av 2010 og Uviklingen i handelsbalansen påvirkes i hovedsak av utviklingen i internasjonal økonomi og utviklingen i oljeprisen. Holder oljeprisen seg på dagens høye nivå vil handelsoverskuddet øke videre. Bruken av petroleumsinntektene ble brakt betydelig over denne 4-prosentbanen for å dempe virkningene fra finanskrisen. I lys av bedringen i økonomien beveget regjeringen seg mot en mer konjunkturnøytral finanspolitikk i I budsjettopplegget for 2012 legger regjeringen opp til et strukturelt oljekorrigert underskudd på 120 milliarder kroner. Dette er 2,4 milliarder kroner mindre enn anslått avkastning av Statens pensjonsfond utland. Til sammenlikning var dette avviket på om lag 15 milliarder i Bruken av oljeinntekter vil ifølge budsjettet øke med 10 milliarder kroner fra 2011 til Ifølge finansdepartementets egne beregninger vil budsjettet virke om lag nøytralt på økonomien, som følge av sammensetningen av pengebruken. Den siste tids finansuro og svakere vekstutsikter internasjonalt tyder på at regjeringen vil endre budsjettopplegget for 2012 i en mer ekspansiv retning. Lokalt Ett variert næringsliv, forholdsvis stor offentlig sektor og ei sterk primærnæring har vært viktig for stabil sysselsetting i Fjellregionen, også i perioder med finanskrise og konjukturnedgang. Det samme gjelder i stor grad for Elverum, der banken har avdelingskontor med fem ansatte. Elverum har positiv befolkningsutvikling og et arbeidsliv med sterkt offentlig innslag. Forsvaret og Sykehuset Innlandet bidrar sterkt til stabilitet i sysselsetting. Men det blir færre innbyggere i de fleste kommunene i Fjellregionen. Bare Tynset holder stand, men også her blir befolkningen eldre. I Fjellregionkommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal bor det ca 350 færre i alderen 0 tom 12 år nå enn for ti år siden, i intervallet år er det nær 500 færre. Utfordringen de nærmeste årene blir å skaffe arbeidsplasser og rekruttere tilbake de som har flyttet ut for å ta utdanning. 5

6 A n k ter Tolga-Os Sparebank Arbeidsledige (% og antall personer) Os 0,9% 9 1,2% 13 1,5% 16 Tolga 0,8% 7 1,4% 11 1,2% 10 Tynset 1,4% 41 1,1% 31 1,7% 48 Elverum 2,1% 214 2,4% 244 2,3% 236 Hedmark fylke 2,5% ,8% ,6% 2529 A edige (% o nta llersoner) Arbeidsledighetstall for våre fire kontorkommuner viser at Os 0,9% 9 1,2% 13 1 % 16 vi ligger godt under fylkesgjennomsnittet på 2,5 Landsgjennomsnittet set ligger 1,4% på 2,4 41 %. 1,1% 31 1,7 % 48 Tolga 0,8% 7 1,4% 11 1,2 % 10 T E rum 2,1% 214 2,4% 244 2,3% 236 ark lke 2,5% ,8 % ,6 % RESULTAT Resultat før skatt kr Re sskattekostnad ultat. kr Resulta Resultat t att etter skatt kr Ska stnad kr Resulta Avsetning t e r ska tt til gaver kr kr Avsetn Overført ing atil rsparebankens fond kr O til are sp bankens nd kr kr Resultat før skatt Andre inntekter Verdipapirene føres til enhver tid til laveste verdis prinsipp av opprinnelig kostpris og markedsverdi. Andre driftsinntekter er fordelt som følger: (mill. kr.) Andre inntekter eks. utbytte og verdipapirer 8,154 7,3 Utbytte inkl. rente obligasjonsfond 4,466 6,3 Gevinst/tap valuta og verdipapirer -0,695 0,6 DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Personalkostnadene økte i 2011 med kr eller 6 % sammenlignet til kr Hele økningen skyldes ekstraordinære engangskostnader, i tillegg kommer at det i 2010 ble tilbakeført pensjonsforpliktelse til AFP ordningen med ca 2,5 mill.kr. Realiteten er derfor at de faktiske personalkostnadene for 2011 er lavere enn i Administrasjonskostnader Administrasjonskostnadene ble kr en reduksjon i forhold til fjoråret med kr eller 5 %. Millioner kroner i % av GFK Avskrivninger Avskrivningene for 2011 ble kr I 2010 var avskrivningene på kr Driftskostnader eiendom Driftskostnader ble kr mot kr i Andre driftskostnader Andre driftskostnader kom i 2011 opp i kr mot kr i A n k ostnader Rentene tt Andre d ader kom 2i 0111 po p i kr m ot i Bankens ne ren -og prov o ns in nte r ble 2,36 6 m Kostn Kostnadsandelen sandelen(kos ade(kostnader r i % a ntekte i r % koav einntekter o rdipa pkorrigert r)øke l for 95 0, 3 en Rentenetto ksjon åp kr,0 488 m m m en net m e 010 Ren ne en d ransen % i f 94,8 % 2i 010 åde kostnader ogred userte n kter på v r verdipapirer) øker til 59,03 % i 2011 fra 49,8 % i Både me m u tlå ns- og inn n n ne lt,05 % i t 8 % 2i 011. a ndelen. Bankens netto rente- og provisjons inntekter ble kr 42,366 sky ldes blant annet inn dds- og innlån stn ader. økte kostnader og reduserte inntekter påvirker andelen. Vide mill, re fallen rrenreduksjon ne som epå t res kr ulta 4,088 t a mill n sammenlignet nse pi tmarkede med på bo lån. Rentenettoen I g ed r et g enerelt differansen lavt renten mellom at renteutlåns- ne og peinn- lånsrentene falt fra 2,05 % i 2010 til 1,78 % i r. Driftskostnader ansieri gsbehov fremo r v y erepress på re ntene en. A Dette jelp en deskyldes k for ss oblant v ilære annet a økte n innskudds- Te Bo ditt og AS innlånskostnader. n skuddsdekn g. v userebeho t r nding i engem p a rkede t. sa m t o kus p å Videre faller rentenettoen som et resultat av økt konkurranse i privatmarkedet, særlig på boliglån. I tillegg medfører et generelt lavt rentenivå at rentenettoen krymper. Refinansieringsbehov fremover vil føre til ytterligere press på rentenettoen. Avhjelpende tiltak vil være flytting av lån til Terra Boligkreditt AS samt fokus på økt innskuddsdekning. Dette vil redusere behovet for funding i pengemarkedet. Millioner kroner Rentenetto i % av GFK Millioner kroner Tap og mislighold på utlån Tap Bankens og mi tap påi 2011 utlå n ble kr 4,165 mill. Det er i tillegg tilbakeført tp i 201 kr 10,8 blemill kr4,1av 65 mtidligere Det e nedskrivninger. ake,8m idlig ere n ed ing er. Bankens Tap og mislighold Tap og mi Tap Tap M Mislighold ld Misligholdte lån Ind nedsk g Individuell nedskriving misligh o Ø Netto tapsuts misligholdte lån Ind Øvrige nedsktapsutsatte g lån øv Individuell nedskriving u Netto v i ned øvrige sk n tapsutsatte utlån G Nettoverdi pev e nedsk nedskrevne er utlån i % av inntekter 6

7 Tap på lån Innskudd Millioner kroner i % av brutto lån Millioner kroner Innskudd i % av utlån B ALAN SE Ved utg e BALANSE an gen a ret r ba nken s fo ltn ingskapita li egen balanse 09 m nved økning utgangen å 1,05 % av året året før., inklu var dert bankens TBK forvaltningskapital kste n 3,6%. i egen balanse kr mill., en økning på 1,05 % fra året før, inkludert TBK var veksten 3,6 %. Forvaltningskapital med og uten TBK Verdipapirer Styr ing av v irksomheten (corporate g overnance) Tolga Sparebank ha us på å e ge e sipper. Fo r å Bankens samla verdipapirbeholdning er på kr 280,0 mill. utv et g odt rhold m e m ab nken go de viktig ste in teressegruppene er et d Verdipa Denne pirer r fordelt som følger: n ndig me od gssysteste m er for v m hete n. B ankens sa m la rdipp ap eholdn ing r på Omløpsportefølje kr 255,4 mill. OmAnleggsportefølje løpspo kr255,4 kr m 24,6 mill. kr2 80,0m Den ne er fordelt so m følge r: Anlegspo rte kr 42,6m VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL Utlån OG RISIKOSTYRING Ved utgangen av 2011 utgjorde netto utlån kr mill. Styring av virksomheten (corporate governance) mot n kr mill. i Inkludert lån plassert hos TBK på Tolga-Os Sparebank har høy fokus på å etterleve strenge Ved utgan gen av 2011utgjorden e u m m ot 891 m 010. til sammen kr 307 mill er totale utlån i 2011 på 2185 mill, etiske prinsipper. For å utvikle et godt tillitsforhold mellom In kludert lån plasse rt hos TBK på am m en kr307m l er to ta le u 011 åp 2185 mot m kr l, m2.128 o 2128 mill m i 2010, 0, en vekst på på kr kr 75 m57 l. mill. e r eller 2, 7 %. 2,7 %. banken og de viktigste interessegruppene er det. nødvendig med gode styringssystemer for virksomheten. Utlån Dette innebærer blant annet: Et kompetent og uavhengig styre Gode interne styringsprosesser En objektiv og uavhengig eksternrevisjon. Åpen og god kommunikasjon med ansatte og omgivelsene for øvrig. Millioner kroner Millioner kroner Innskuddsutvikling/funding Innskuddsut ik funding Innskuddsdekning øker i 2011 til 69,4 %, opp fra 66,5 % i nskuddsdsdekningøker i il9,4 % pp 6 5, % 2i 010. I ner ha r ndeinnsku I kroner dd økt mhar e kundeinnskudd 44m il 1 58 økt til med 302kr 1m 44 mill fra Inlå kr n1.258 i engem p mill. arked til et kr utg emill. tkr 893 m l. mo t kr927 m i Bankens likv idite tsres e e d t på kr 303m ilsom rer 20 7, % a v Innlån i pengemarkedet utgjør ved årsskiftet kr 893 mill. inn skudd n der og r. klude rer kr 87 m beny t lån mot eadgan kr g927 i No rg mill.i es Bank Bankens likviditetsreserve er ved årsskiftet på kr 303 mill. som tilsvarer 20,7 % av innskudd fra kunder og trekkfasiliteter. Dette inkluderer kr 87 mill i ubenyttet låneadgang i Norges Bank. % vekst forvaltningskapital inkl. TBK Vekst i % totalt utlån Egenkapita l og ka ldekning M e m rets reslå dispone ge m % 17,8 2 m B rets o rskud viser genkapita len kr196 Egenkapital g e n la nde og n kapitaldekning u tg,1 % i ( % av rv ltn ing skapita l ) ot7,7 for Bankens ka pitaekn tgjør å ,30 % m ot Med 8 % styrets 2i M foreslåtte d hetene s disponeringer r på 8 %. Den a nav årets e kapita overskudd tgjør 47 viser 9, l egenkapitalen o kludereret an kr rl 196 lå nmill. åp kr 40 Egenkapitalandelen m o n dsob asjon åp utgjør kr 52 m ankens kje rnekap l er påkr 2 11,5, m r 16,46 %. 8,1 % i 2011 ( % av forvaltningskapital ) mot 7,7 % for Bankens kapitaldekning utgjør ved årsskifte ,30 % mot 17,88 % i Myndighetenes krav er på 8 %. Den ansvarlige kapitalen utgjør kr 247,9 mill og inkluderer et ansvarlig lån på kr 40 mill og fondsobligasjon på kr 25 mill. Bankens kjernekapital er på kr 211,5, mill eller 16,46 %. Millioner kroner Egenkapital og kapitaldekning VIRKSO M HETS STYRING, INTERN KONT ROLL OG RIS IKOSTYRING Styret arbeider etter en årsplan og har årlige vurderinger av arbeidsformen med sikte på forbedringer, Styret vedtar/reviderer årlig bankens strategidokument. Styret mottar regelmessig statusrapporter og analyser for de ulike risikoer. Samarbeidet med kontrollkomite og revisor er åpent og godt. Styret gjennomgår jevnlig protokollen fra kontrollkomiteens arbeid, og motsatt. Bankens revisor arbeider etter en årlig plan for revisjonsarbeidet. Det er ekstern revisor som bekrefter internkontrollen i banken. Risikostyring Banken har risikostyring ihht. BASEL II jf finansieringsvirksomhetsloven med forskrift. Det følger av dette regelverket at banken skal ha en egen prosess for å vurdere bankens kapitalbehov. Denne prosessen kalles ICAAP (Internal Kapitaldekning i % 7

8 Capital Adequacy Assessment Process). Kapitalbehovsvurderingen er fremoverskuende, og det innebærer at kapitalbehovet vurderes i forhold til bankens nåværende og fremtidig risikoprofil. Det er derfor et overordnet prinsipp at banken i tillegg til å beregne behovet ut fra gjeldende eksponering (eventuelt rammer) også vurderer kapitalbehovet i lys av planlagt vekst, eventuelle besluttede strategiske endringer m.v. I det følgende gis en gjennomgang av bankens håndtering av de viktigste risikoene; kredittrisiko markedsrisiko likviditetsrisiko operasjonell risiko Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Aktivitet på kredittområdet styres av bankens kredittpolicy, som gir rammer for eksponering i ulike segmenter, kompetansekrav, geografisk markedsområde, organisering m.v. Kredittpolicyen vedtas av styret og revideres årlig. Kreditthåndboken gir retningslinjer for saksbehandlingen slik at bankens utlånsaktivitet holdes innenfor de rammene styret har gitt. Styret har delegert en utlånsfullmakt til banksjef, som igjen har delegert dette videre ned i organisasjonen basert på kompetanse og risiko innenfor ulike segmenter og produkter. Banken bruker et klassifiseringssystem hvor alle engasjementer blir rangert på en skala fra A (lav risiko) til E (høy risiko). Engasjement på personmarkedet vurderes ut fra husholdningens økonomi, betalingsevne og sikkerheter. Bedriftsengasjementer vurderes ut fra bedriftens økonomiske stilling, kontantstrøm/gjeldsbetjeningsevne, sikkerheter og andre kvalitative faktorer. Utlån og garantier til næringslivet innebærer i sin alminnelighet større risiko for banken enn personengasjement. For å styre kvaliteten på risikoutviklingen i utlånsporteføljen er det rammer for eksponering innenfor ulike risikoklasser. Av utlånene i bankens egne bøker er 79,7 % innenfor personmarkedet og 20,3 % innenfor bedriftsmarkedet inkludert landbruk. Inkludert utlån via Terra Boligkreditt er fordelingen hhv 82,5 % og 17,5 %. Banken har god spredning på utlån, både geografisk og innenfor ulike næringer. Bankens 4 kontorkommuner representerer 66,9 % av samla utlån, resten er spredt over hele landet. Bedriftsmarkedet dekkes primært kun i kommunene i Fjellregionen samt Engerdal, Elverum, Løten, Trysil, Åmot og Våler. Styringsrammene er basert på lav til moderat kredittrisiko, pr årsskiftet viste risikomatrisen følgende fordeling av utlån inkl. garantier og ubenyttede kreditter pr risikoklasse: 32,2 % A, 43,9 % B, 21,3 % C, 2,1 % D og 0,5 % E. Systemet med risikoklassifisering bidrar til å sikre oppfølging av tapsutsatte engasjement. Overtrekk og restanser følges opp løpende og mislighold rapporteres månedlig til styret. Store engasjement defineres som engasjement mot én enkelt kunde som er større enn 10 % av bankens ansvarlige kapital. Slike engasjement kan i seg selv utgjøre en risiko. Dette gjør seg særlig gjeldende hvis de utgjør en stor andel av den totale portefølje og samtidig er konsentrert om enkelte bransjer eller næringer. Banken har derfor i sine retningslinjer rammer for hvor mange store engasjement vi kan ha. Det er også rammer for eksponering mot ulike bransjer. Ved utgangen av 2011 har banken ingen store engasjement, og vi har ingen utpreget konsentrasjon av eksponering mot enkeltbransjer. Styret vurderer bankens kredittrisiko som akseptabel. Markedsrisiko Markedsrisiko defineres som risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser, renter og råvarepriser. Styret har vedtatt en markedspolicy som setter nærmere rammer for bankens aktivitet på dette området. Måltall rapporteres månedlig til styret og policyen blir gjennomgått og revidert årlig i styret. Renterisiko Renterisikoen er risikoen for tap på grunn av renteutviklingen i markedet. Markedsrenten påvirker utlånsrenter, innskuddsrenter, innlånsrenter fra kapitalmarkedet og avkastning på rentebærende papirer som f. eks obligasjoner. Banken kan ha renterisiko fra både eiendeler og gjeld, samt fra poster utenfor balansen. Dette gjelder ikke bare fastrentelån og innskudd. Alle former for innskudd og utlån innebærer en viss rentebindingsperiode på grunn av lovpålagte varslingsfrister ved renteendringer. I følge bankens markedspolicy kan renterisikoen maksimalt utgjøre 1 MNOK. Styret vurderer bankens renterisiko som akseptabel. Verdipapirrisiko Gjennom bankens markedspolicy er det gitt rammer for kjøp og beholdning av verdipapirer. Banken har pr aksjer og fondsandeler på 137,7 MNOK. Av dette er 109,1 MNOK plassert i obligasjonsfond. Beholdningen er karakterisert som omløpsmidler og anleggsmidler, der mesteparten er klassifisert som omløpsmidler. Banken har bokført anleggsaksjer for 24,6 MNOK. Dette er hovedsakelig aksjer knyttet til strategisk eierskap og risikoen her anses for lav. Beholdningen av obligasjoner pr er 142,3 MNOK og er klassifisert som omløpsmidler. Forvaltningen av obligasjoner og obligasjonsfond er satt bort til Terra Fondsforvaltning AS. Styret vurderer bankens verdipapirrisiko som akseptabel. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for at banken får tap som skyldes svingninger i valutakurser og som innebærer at kursen på de utenlandske valutaer banken har i balansen er redusert. Kjøp og salg av valuta er i dag i all hovedsak knyttet til våre kunders kjøp og salg av reisevaluta, og vi har ikke garantier i valuta. Styret anser bankens valutarisiko som ubetydelig. 8

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand Foto: Tore Bjerkestrand TILLITSVALGTE I TOLGA - OS SPAREBANK 2010 Innhold: Tillitsvalgte i Tolga - Os Sparebank 2010 Side 3 Styrets beretning Side 4-12 Resultatregnskap Side 13-14 Balanse, eiendeler Side

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 2011 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside: Øystein Ulsrød

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning Årsrapport 2014 Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Marker Sparebank Førstevalget Forretningsidé Marker Sparebank skal tilby lønnsomme

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets sparebank ÅRSBERETNING FOR 2014 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin primære

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS

Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2014 1885-2014 129 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian K. Angell, banksjef

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer