UNIVERSITETET I OSLO Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I OSLO Det utdanningsvitenskapelige fakultet"

Transkript

1 UNIVERSITETET I OSLO Det utdanningsvitenskapelige fakultet Til Medlemmer av Styret i NATED Saksbehandler: Solveig Bauge Løland, intern tlf Dato: Oslo, 7. desember 2010 REFERAT FRA MØTET I STYRET I NATED mandag 6. desember 2010 ved Høgskolen i Oslo Til stede: Vibeke Grøver Aukrust (UiO styreleder) Hans Kristian Hernes (UiT) Unni Hagen (hioslo) Hans Petter Ulleberg (NTNU) Erik Knain (vararepresentant) (UMB) Bjørg Solstad Rustad (UiA) Gunn Elisabeth Søreide (UiB) Leila Fergeson Kandidatrepresentant (fra spor 1) Sølvi Mausethagen Vararepresentant for kandidatene Sten Ludvigsen Faglig leder Solveig B Løland referent og NATED sekretraiat Meldt forfall: Elin Marie Thuen (UiS) Kari-Anne Ulfsnes NATED sekretariatet Knut Omholt (UMB har fravær vårsemesteret. Erik Knain vil møte i hans sted.) Agenda: Sak 11/10 a: Referat fra NATED styremøte 31. mai 2010 Referatet er godkjent b. Endringer styremedlemmer NATEDs styre har fått ny kandidatrepresentant med ny vararepresentant, Knut Omholt (UMB) har meldt fravær våren Erik Knain vil møte i hans sted, c. Endringer sporledelse Erik Knain (UMB) er gått inn i spor 2 Gunn Elisabeth Søreide er gått inn i spor 3 d. Referat fra sporledermøte 20. Oktober 2010 Korreksjon til referatet, sak 5 budsjett: Beløpet pr. kandidat skal være NOK , ikke NOK Referent bes rette dette. e. Orientering om møte fra de nasjonale forskerskolene i NFR 17. november 2010 Faglig leder orienterte. Møtet var arrangert mellom Programstyret for forskerskoler i NFR, og representanter for de nasjonale forskerskoler opprettet 2008/2009. sehttp:// forskerskoler%2fhovedsidemal De nevnte forskerskolene er: Norges handelshøyskole: "Business Economics and Administration" Universitetet i Bergen: "Climate Dynamics" Universitetet i Oslo: "Educational Research" NTNU: "Medisinsk bildedannelse" Universitetet i Tromsø: "Structural Biology" Pluss: Nanoteknologi for mikrosystem Forskerskolenes definerte periode er åtte år. Det kommer en fire års evaluering. Faculty of Education University of Oslo

2 Forskerskolene meldte mange felles problemstillinger. Sakene b til e. ble tatt til etterretning. Diskusjons- og vedtakssaker: Sak 12/10 REGNSKAP, BUDSJETT, ÅRSPLAN Til saken forelå saksdokument som viste budsjett 2010,foreløpig regnskap 2010 og forslag til budsjett, synliggjøring av innvilget støtte til utenlandsopphold 2009 og 2010 knyttet til post i budsjettet, samt årsplan for sporenes aktivitet i 2011 med budsjettoversikt for de ulike aktivitetene, både felles og knyttet til spor. Årsplan 2011ad budsjett er brutt opp kvartalsvis. Regnskapet for 2010 er ikke klar før februar Vedlagte regnskapsoversikt er satt pr. oktober Generelt viser budsjettoversikten underforbruk på noen poster. Dette gjelder særlig midler til støtte for internasjonalisering/reisestipend. Disse midlene gir kandidatene støtte for reise og opphold, men ikke studieavgift. I konsortieavtalen står at institusjonene selv skal dekke eventuell ekstrakostnad knyttet til studieavgift. Det ble reist spørsmål om NATED burde endre praksis hva gjelder dette med å støtte kostnader til bl.a. studieavgift. Dette vil kun være aktuelt for utvalgte universiteter i England. Skal endring av kriterier for reisestøtte gjennomføres, burde saken drøftes i styret. Det ble foreslått å be om prognoser fra sporledere for når kandidatene i sporene ønsket/ planlegger å reise. Faglig leder vil ta opp saken med sporledere i møtet i januar slik at det kan settes en god prognose. Det ble forespurt om NATED hadde mottatt rapporter fra de kandidatene som allerede hadde vært ute om deres utbytte av utenlandsoppholdet. Det var ønskelig med et kort notat en side fra de som hadde vært ute. Faglig leder sørger for dette. Budsjettet viser at de Nasjonale ph.d. dagene kostet mer enn budsjettert. NATED har i dag 55 kandidater knyttet til seg. Dette øker selvsagt kostnaden for de nasjonale dagene samt at reisen til Tromsø også i seg har en merkostnad da langt de fleste kandidatene og veilederne på NATED var tilreisende. Budsjett 2011 tar hensyn til dette med en økning på NOK fra Det er også lagt inn et høyere kursbudsjett for 2011 til NOK Dette er en økning fra 2010 på NOK Kandidaters muligheter for nettverkbygging ligger også inne i prioriteringen ad. mulighet for å reise ut. Til saken ble det nevnt at avklaring om avtale med Berkeley senteret AS og School of Education ved Berkeley universitetet snart forelå. Grunnbevilgningen pr. spor er for 2011 satt til NOK med et definert beløp pr. kandidat på NOK De spor med flere kandidater får naturlig nok mer midler tilført. Pr. i dag kan ikke styret godkjenne budsjett Styret vil se og godkjenne endelige regnskap for 2010 før budsjettet 2011 godkjennes. Det endelige regnskapet er et godt grunnlag for å sette et fornuftig budsjett. Underforbruk totalt fra 2010 vil bli overført til budsjettfordeling I budsjett er det bl.a. satt en økning på infrastruktur fra NOK til NOK Det samme gjelder sekretariatstøtte som er gitt en økning fra NOK til NOK UV-fakultetet støtter NATED med friske midler på NOK i Denne støtten er redusert i Støtten vil bli synliggjort i budsjett og regnskap. Reduksjonen for nevnte støtte genererer bl.a. nevnte økning i budsjettposten til sekretariatet. 2 Side 2

3 Andre aktiviteter i 2011, jf. årsplan: Det vil bli gjennomført veilederseminar medio mars. Seminaret er budsjettert med NOK Det er anslått om lag 35 deltagende veiledere. Det er mulig det er nødvendig å justere posten for seminaret dersom seminaret ikke legges til Oslo. Årsplanen angir aktiviteter med kryss. Det synes å være stor forskjell mellom sporene når det gjelder aktivitet. Faglig leder vil se litt nærmere på dette. Det vil bli gjennomført et møtet med sporledere i januar Sak 13/10 Styret tar det framlagte budsjett 2011 til etterretning. Det vil bli lagt fram nytt budsjett i februar på grunnlag av regnskap Saken om endelig regnskap 2010 og budsjett 2011 sendes på sirkulasjon til godkjenning i februar. Styret tar framlagte årsplan 2011 til etterretning. OPPTAK OG REKRUTTERING Til saken forelå oversikt over antall kandidater fordelt på spor, finansiering og institusjon (det ble i møtet meldt om en rettelse til tabellen ad finansiering fra UiB), antall kandidater med forventet avgang samt en navnoversikt inklusive opptaksperiode og veileder. Videre fulgte saksnotat med oversikt over opptakskapasitet framover til 2013 gitt en maksimalramme på de ulike spor på henholdsvis: spor 1: 15, spor 2: 22, spor 3: 15, spor 4: 12. Dette gir et totalt opptak på 64. NATED tar sikte på at 2013 er siste opptaksår tatt i betraktning at NATED har midler fram til 2016 fra NFR. Antall kandidater på NATED fordelt på medlemsinstitusjonene ble gjennomgått. UiS og UiA har henholdsvis 1 og 0. I henhold til avtalen i NATED skulle fordelingen mellom institusjonene ut fra intensjon være: UiO: 18, UiB: 5, UiS: 8, UiT: 5, NTNU: 5, UiA: 6, UMB: 3, HiO: 6, = 56 Antall kandidater på NATED, jf. søknaden er 50 (med finansiering fra medlemsinstsitusjoner). NATED har nå nådd et godt volum knyttet til styringstall i avtalen med NFR. UiS og UiA har for få kandidater i NATED relatert til avtalens intensjon. UiA har lyst ut 2 stipendiater øremerket NATED i Disse vil etter hvert knyttes til NATED. UMB og UiT vil også knytte 2 stipendiater til NATED i Dersom det er nødvendig å sette opptaksbegrensinger, vil NATED måtte finne opptakskriterier utover det som er satt til nå; kvalitet og relevans. Flere institusjoner har ikke oppfylt egen kvote ut fra konsortieavtalen. UiO har flere i NATED enn det som ligger i avtalen som intensjon. Resultat av at NATED muligens ikke lenger kan gjennomføre fortløpende opptak (spor 2 har gjennomført opptak to ganger pr. år) vil kunne generere at miljøene kan oppleve utfordringer knyttet til det å dekke nettverksbehov for deres kandidater. Flere av institusjonene meldt bekymring knyttet til dette. Styret drøftet mulighet for assosiert medlemskap. Helt naturlig at alle kandidater som ønsker det kan delta på NATED kurs, jf også en slik invitasjon til kandidater i NAFOL. Styret stilte seg tvilende til at kandidater utenfor NATED kunne delta på nasjonale ph.d. dager eller NATED workshops. Hvis dette skulle være mulig, vil kandidaten uansett måtte stille med egenfinansiering, samt at NATED må se på volumet av eksterne deltakere som ikke må bli for stort. NATED kan ikke dekke slike ekstrakostnader. Styret drøftet behovet for nye kriterier ad opptak. Skal det for eksempel institusjonstilknytning være et kriterium framover dvs. søker kommer fra institusjoner som enda ikke har 3 Side 3

4 oppfylt egen intensjonskvote. En annen variabel kan være å stramme inn på relevans. Dette kan gjelde noen av sporene (spor 2 og spor 4). En annen utfordring for institusjonene er å sikre at også de kandidatene som ikke er i NATED gis et kvalitativt godt forskerutdanningstilbud. Det skal ikke være tale om et A og B lag innen forskerutdanningen. NATED nettverket er absolutt et gode. Det må være mulig å bruke nettverket på andre måter. NATED er nå halvveis i første periode. Det kunne muligens oppleves som lettere for nye deltakere i NATED dersom man åpner opp for assosierte medlemmer. Styret og ledelse i NATED må løpende vurdere ekstern tilknytning. Styret vil bli holdt løpende orientert om saken. Styret sluttet seg til bruken av de definerte opptakskvotene som framkom i saksnotatet. Styret sluttet seg videre til at variablene kvalitet og relevans pluss institusjonstilknytning er viktig. Institusjonene må ta kontakt med faglig leder før institusjonene lyser ut stillinger øremerket NATED. Opptak framover vil forutsette at sporene også arbeider for å gjennomføre avganger. De sporene som ikke får kandidatene ferdig, vil kunne få finansieringen fra NATED nedjustert. Sak 14/10 SPORENES PLAN FOR ÅR 3 OG ÅR 4 I PH.D. FORLØPET Til saken ble framlagt sporaktiviteter i tekst og tabeller. Det er et mål at alle spor skal ha 5-6 aktiviteter pr. år totalt. Det er også et mål at alle spor framover skal dekke mer skriveworkshops. Spor 3 har kommet langt i egne planer. Spor 4 gjenstår en drøftelse ad mer åpen kursstruktur. Det er ønskelig å gjennomføre i alle spor en mer åpen kursstruktur med lukket workshop s. Mye av aktiviteten kan ha interesse for kandidater ved andre spor eventuelt kandidater utenfor NATED. Faglig leder vil også følge opp dette. Noen spor går inn med samfinansiering med moderinstitusjonener. Faglig program for sporene totalt ser bra ut. Sporene og NATED må arbeide for å være tydeligere på hvilke aktiviteter som er obligatoriske. Styret drøftet litt om hvordan kurs ble formidlet mellom spor. Det er klart at kurs på et spor kan ha interesse i et annet spor. Spor 3 og 4 har samarbeidet. Det var ønsket med en bedre koordinering og informasjonsflyt på tvers som igjen er en bedre ressursutnyttelse. Spesielt gjelder samarbeidet metodekurs. Den toårsplanen sporene utarbeider er konstruktiv med tanke på kandidaters planlegging av egen tid og virksomhet. Konklusjonen: Saken tas til etterretning. Faglig leder tar punkter som framkom i møtet opp med sporledelsen. Sak 15/10 INSTITUSJONSREPRESENTASJON Faglig leder har meldt til sporene og til institusjonene tidligere at det er ønskelig med bredere sammensetning i sporledelsen dvs. at flere institusjoner er med i sporledelsen. I dag har UiO tyngdepunktet i sporledere. Spor 3 har Gunn Elisabeth Søreide (UiB), spor 1 har Ragnar Thygesen (UiS), spor 2 har Elaine Munthe (UiS) og Erik Knain (UMB) og spor 4 har Marit Allern (UiT). Spørsmålet er om det er tiltak vi kan sette i gang for å bedre representasjonen i bredden? Det er også slik at NATEDS scientific committee med en representant fra hvert spor, kun har personer fra UiO. Styret følger med på representasjonen. Styret vurderer det pr. i dag ikke som et problem i seg selv. Dersom sporene opplever seg godt nok representert, så er det pr. i dag viktigst. 4 Side 4

5 Sak 16/10 NASJONALE PHD-DAGER, Styreleder takket Universitetet i Tromsø for et godt gjennomført arrangement. Punkter til saken: a. Evalueringen av årets arrangement Arrangementet skal legges til campus. Synliggjøring på campus er en verdi i seg selv. Det er viktig at det er et velfungerende arrangement både sosialt og faglig. På campus kan man invitere kolleger og kandidater til evenementer slik at de får innblikk i hva som foregår. Det er intensive dager med mange deltakere, mange poster på programmet, høy aktivitet og intensitet. Det fullt mulig å variere litt dvs. noen år kan det være en ren campusvariant, andre år kan man gjennomføre dagene på et konferanse hotell eller man gjennomfører med en kombinasjon. Punkt om Fronter: Bruken fungerer ikke bra nok. Tilgang og oppsett synes problematisk. Det vil bli jobbet med en løsning administrativt. b. Neste års arrangement (HiOslo oktober 2011) HiOslo vil se på egne planer ut fra diskusjoner som framkom i møtet. c. Vertskap for arrangementet 2012 Vertskap 2012: UMB skal sjekker ut om de kan. Sak 17/10 Sak 18/10 Styret er åpen for ulike løsninger. Hvert arrangement må se på de ulike hensyn som må tas. Arrangementet i 2012 skal være avklart til neste styremøte. TOÅRSEVALUERING Evalueringen oppnådde en svært svak svarprosent (28 av 50 deltagere svarte). Undersøkelsen er i tråd med styrets intensjon. Styret kom med enkelte kommentarer til notatet. Styret ønsket bl.a. mer om målsetting med forskerskoler, bakgrunn for hvorfor man valgte fire spor i NATED og hvorfor akkurat de eksisterende spor, hvilke utfordringer NATED søker å møte, hvilke utfordringer har fagområdet, noe om NATEDs merverdi. Notatet skal også synliggjøre de positive resultatene - hva bidrar man med hva lykkes man med. Under punkt 6 ble det ønsket presisert noe om bidragsstruktur fra hver partner, noe om veiledningsskolering (viktig punkt). Annet: Hva er det fagmiljøene gjennom NATED har avdekket er viktig å se nærmere på hvor kan kvaliteten styrkes ut fra den erfaring som til nå er høstet. Eksempler kan være veiledning av artikkelbaserte avhandlinger samt holdninger til medforfatterskap etc. Under evalueringen om to år kan man se på organisering og spissing noen aktiviteter er gode nok og vil fortsette. Eksempelvis var prosentandelen som var fornøyd i NATED jf. evalueringen denne gang på 85% Toårs- evalueringen er et godt grunnlag for evaluering om to år. Notatet justeres ut fra de kommentarer som framkom i møtet. UTVIDELSE OMORGANISERING I FØRSTE 4-ÅRSPERIODE? Til saken forelå saksnotat fra faglig leder. Styret drøftet særlig utvidelse av NATED med nye spor. Saken har vært oppe i styret første gang i juni To aktuelle områder er realfagdidaktikk ved R-DID skolen, finansiert fra UiO og humaniorastudier i pedagogikk ved HUMSTUD skolen. HUMSTUD skolen ble etablert etter den nasjonale evalueringen av pedagogikkfaget. 5 Side 5

6 Det ble vurdert som funksjonelt å beholde de sporene som er nå. Det ble vurdert som viktig å sikre en form for stabilitet de første fire årene i NATED slik at det legges et godt grunnlag for utvikling. Det er altså mer ønskelig nå for NATED ikke å utvide og gjøres bredere, men tvert om fokusere mer på spissing av områder. Det er ønskelig å se på nettopp hvorfor de spor som nå er i NATED ble valgt. Kjernepunktet er knyttet til rekrutteringsmuligheter nasjonalt. Det er mye som taler for at humaniorastudier har et smalere rekrutteringsgrunnlag nasjonalt og derfor ikke passer inn i den formen som ligger i NATED. Likevel, feltet er spredt og det er et viktig fagfelt å ta vare på. Kandidater kan uansett søke NATED der prosjektene har relevans mot spor. Det er også slik at mulige nye fagområdene som skal inn i NATED som nytt spor, må ha med seg egen finansiering. Mye taler for at det kan være utfordrende å skaffe finansiering til HUMSTUD nå ved alle institusjonene i NATED. Når det gjelder R-DID skolen, så har den sitt eget grunnlag for etablering, sin egen historie. R-DID skolen er mer en nettverkskole og har etablert mer uformelle tilknytningsformer. R- DID skolen har også maktet en drift med svært lav kostnad. NATED har imidlertid tatt opp i sag kandidater inn til spor 2 innenfor realfagdidaktikk, der prosjektene selv har hatt relevans for dette. Dette er noe av grunnen til at spor 2 i dag har vokst vesentlig. Sak 19/10 Sak 20/10 NATED beholder sporstrukturen med fire spor fram til høsten Våren 2012 tar styret initiativ til å gjennomføre en analyse av faglig profil og produksjon. På styremøtet høsten 2012 tar styret beslutning om organisering av NATED for perioden Denne interne analysen må koordineres med en eventuell evaluering initiert av NFR. VEILEDERSAMLING Det er sendt ut invitasjon til sporledere. Det skal gjennomføres en dagssamling andre uken i mars 2011.Det vil bli sendt ut innkalling før jul om. I seminaret vil det bli lagt fram en del problemstilling fra evalueringen fra kandidatene. Eksempler på problemstillinger er: medforfatterskap, progresjonsoppfølging, artikkelbaserte avhandlinger. Det skal være et arbeidsseminar der man vil ta opp veilederrollen med grunnlag de i ulike temaene. Målet er å få gjennomført et seminar hvor veiledere kan lære av hverandre. Mange kandidater i NATED skriver artikkelbaserte avhandlinger (50 av 55 kandidater). Veiledning av artikkelbaserte avhandlinger står derfor sentralt. Det ble også ønsket å bruke veilederseminaret til å gjøre NATED mer kjent blant vitenskapelige ansatte utover landet. På den måten vil flere veiledere kunne se NATEDs relevans for deres kandidater. Faglig leder noterte seg ønsket og foreslo at institusjonene kunne invitere et definert antall veiledere på doktorgradsprogrammet utover de som var veiledere i NATED. NATED vil først gjennomføre vårens seminar for kun veiledere. Neste samling kan gjennomføres med kandidater og veiledere sammen. Faglig leder vil sette seminaret som obligatorisk i en eller annen form slik at det oppnås godt oppmøte. Styret avventer referater fra seminarene. LOKALE RUTINER FOR PHD-KURS Til saken forelå notat. Saken er en oppfølging av sak 1/2010 hvor styret ba faglig leder om å kartlegge de lokale rutinene i NATED slik at NATEDs scientific committee på bakgrunn av dette etablerer bedre rutiner for samarbeid mellom NATED og institusjonene om kursarrangering. 6 Side 6

7 Planlegging av kursene i sporene må gjennomføres i god tid. NATEDs sekretariat har knyttet til seg samarbeid med forskningskonsulentene ved UVs enheter med tanke på oppfølging av sporenes kursvirksomhet. Det er ønskelig å se på institusjonenes lokale rutiner for å sikre en god gjennomføring. Det er foreslått å nedfelle noen enkle kjøreregler for samarbeid nasjonalt. Slike kjøreregler involverer administrasjonen nasjonalt. Det ble gjennomført et nasjonalt møte for administrasjonene ved NATEDs deltakerinstitusjoner i Dette møtet ble opplevd som meget nyttig. Det er nå ønskelig å gjennomføre et nytt møte mellom administrasjonene nasjonalt i Det gjennomføres et nasjonalt møte med administrasjonen i Sak 21/10 EVENTUELT A. Neste styremøtet: Våren 2011 kan det legges til Bergen Forslag til tidspunkt: (Prioritet 1)mandag 30. mai (Prioritet 2)tirsdag 31. mai Høsten 2011: UMB skal sjekke muligheter Forslag til tidspunkt: (Prioritet 1) mandag 5. desember (Proritet 2) tirsdag 6. desember Avklare datoene i løpet av uke 50. Vibeke Grøver Aukrust styreleder Sten Ludvigsen faglig leder 7 Side 7

RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse. Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth

RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse. Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth 1. Innledning I 2002 gjennomførte Norges forskningsråd en nasjonal

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Midtveisevaluering av fem nasjonale forskerskoler. Seminar for nasjonale forskerskoler oktober Göran Gustafsson, styreleder.

Midtveisevaluering av fem nasjonale forskerskoler. Seminar for nasjonale forskerskoler oktober Göran Gustafsson, styreleder. Midtveisevaluering av fem nasjonale forskerskoler Seminar for nasjonale forskerskoler 24. -25. oktober 2013. Göran Gustafsson, styreleder. Mål for den nasjonale forskerskolesatsingen Den skal: bidra til

Detaljer

Ola Erstad, PFI, UiO

Ola Erstad, PFI, UiO Ola Erstad, PFI, UiO Bakgrunn Review av utdanningsforskning Små forskningsenheter Liten grad av institusjonelt samarbeid Varierende kvalitet Mangel på spesialisering Mangelfull metodeopplæring Visjon:

Detaljer

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP)

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP) UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2012/3931 Møte: 21. juni 2012 ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

Møtereferat fra møtet i Tromsø 25. april 2014

Møtereferat fra møtet i Tromsø 25. april 2014 1 av 6 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt Nasjonalt fagråd i utdanningsvitenskap Møtereferat fra møtet i Tromsø 25. april 2014 Til stede: Hans Petter Ulleberg (NTNU),

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Nasjonal forskerskole trille ball eller score mål. Nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning

Nasjonal forskerskole trille ball eller score mål. Nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning - Nasjonal forskerskole i strukturbiologi Nasjonal forskerskole trille ball eller score mål Nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning 26.05.10 5 av totalt 27 søknader ble innvilget av NFR:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 14.09.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08.30 16.00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets forskningsutvalg. Dato: kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099

MØTEPROTOKOLL. Universitetets forskningsutvalg. Dato: kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099 MØTEPROTOKOLL Universitetets forskningsutvalg Dato: 04.02.2015 kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Gjerløw

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker.

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken 1215-1515. Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Styrets medlemmer: Beret Bråten, (styreleder), postdoktor

Detaljer

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM NAFALM Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Elin O. Rosvold, leder Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM Hva er en forskerskole? Forskningsrådet

Detaljer

Referat Styremøte i Nasjonal forskerskole innen nanoteknologi for mikrosystem

Referat Styremøte i Nasjonal forskerskole innen nanoteknologi for mikrosystem Referat Styremøte i Nasjonal forskerskole innen nanoteknologi for mikrosystem Tid: Onsdag 15. Juni 2016, kl 14:00 16:15 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Til stede: Erik Wahlström, NTNU Einar Halvorsen,

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET I møte 12. september

Detaljer

NAFOL Nasjonal Forskerskole i LærerutdanningL WNGER seminar, 19.11.09 Professor Kari Smith Kari.smith@uib.no

NAFOL Nasjonal Forskerskole i LærerutdanningL WNGER seminar, 19.11.09 Professor Kari Smith Kari.smith@uib.no NAFOL Nasjonal Forskerskole i LærerutdanningL WNGER seminar, 19.11.09 Professor Kari.smith@uib.no Litt historie Ideen om utvikling av en mulig doktorgrad i lærerutdanning l fremmet for Nasjonalt Råd R

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB. Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt 20.06.2013. Forskerutdanningen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 16.2.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl.12:30 16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

REFERAT. Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag 30.- 31. oktober 2012, NTNU, Trondheim

REFERAT. Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag 30.- 31. oktober 2012, NTNU, Trondheim DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG REFERAT Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag 30.- 31. oktober 2012, NTNU, Trondheim Deltakere: Medlemmer: Dekan Knut Helland,

Detaljer

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur en foreløpig evaluering av prosess og resultat

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur en foreløpig evaluering av prosess og resultat Orientering 24.09.09 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur en foreløpig evaluering av prosess og resultat Bakgrunn Programmet Nasjonal satsing på infrastruktur etterfølger programmet Avansert utstyr

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen Universitetet i Stavanger Styret US 34/10 Doktorgradsutvalgene - mandat og sammensetning ephortesak: 2010/799 Møtedag: 25.03.10 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Forskerskoler. Hva var opprinnelsen og hva har det blitt? Nasjonalt seminar om doktorgradsutdanning Tromsø 26. mai 2010 Berit Hyllseth.

Forskerskoler. Hva var opprinnelsen og hva har det blitt? Nasjonalt seminar om doktorgradsutdanning Tromsø 26. mai 2010 Berit Hyllseth. 26.05.2010 Forskerskoler Hva var opprinnelsen og hva har det blitt? Nasjonalt seminar om doktorgradsutdanning Tromsø 26. mai 2010 Berit Hyllseth Disposisjon Når og hvordan ideen om forskerskoler ble introdusert

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

2. Videreføre samarbeidet i HERO med Frischsenteret og HELED. Ansvarlig: Instituttleder Gjennomført.

2. Videreføre samarbeidet i HERO med Frischsenteret og HELED. Ansvarlig: Instituttleder Gjennomført. Til: styret Fra: instituttleder Dato: 26.02.09 Oppfølging av tiltak i årsplanen 2008: 1.Søke eksterne midler for nyrekruttering til økonometriområdet. Ansvarlig: Instituttleder Planen var å søke midler

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN)

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) Forventninger til evaluering av doktorgradsutdanningen i Norge Oslo 02.03.2011 15.03.2011 1 Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) Offisielt stiftet i Oslo 26. januar 2003 Paraplyorganisasjon for lokale

Detaljer

Plantenettverket Årsmelding 2011

Plantenettverket Årsmelding 2011 Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning Årsmelding 2011 1. Bakgrunn... 2 2. Plantenettverkets medlemmer... 2 3. Organisering... 2 4. Aktiviteter i 2011... 3 4.1 Reformulering av nettverkets mål...

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Referat møte i Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Til: medlemmer av Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Tid: mandag 17. september 2012 kl 11.00-15.00

Detaljer

Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/352 ATE001/

Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/352 ATE001/ DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN MØTEREFERAT Møte i Styringsgruppen for EPINOR Møteleder/referent: Torkjel Sandanger, Åshild Tempel Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/352

Detaljer

Programstyret for VRI

Programstyret for VRI Programstyret for VRI Dato: Fredag 30.oktober 2015 kl 09:00 12:00 Sted: Forskningsrådet, Lysaker Til stede: Medlemmer: Forfall: Styreleder Gunn Marit Helgesen Hovedtillitsvalgt Roy Lund Direktør Jorunn

Detaljer

Referat fra styremøte i MedIm Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning, 22. november 2011

Referat fra styremøte i MedIm Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning, 22. november 2011 Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning Deres dato Deres referanse 1 av 5 Referat fra styremøte i MedIm Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning, 22. november 2011 Til stede: Fravær: Om: Møtetid:

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 1. september 2015, avholdt i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 1. september 2015, avholdt i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 1. september 2015, avholdt i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, Fafo Wencke Mühleisen, uavhengig forsker ved Senter

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

MØTEREFERAT. Oppstartsmøte EPINOR Forskerskole Dato: 25.01.13, kl. 9-15 Møtested: Kreftregisteret Oslo

MØTEREFERAT. Oppstartsmøte EPINOR Forskerskole Dato: 25.01.13, kl. 9-15 Møtested: Kreftregisteret Oslo DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN MØTEREFERAT Oppstartsmøte EPINOR Forskerskole Dato: 25.01.13, kl. 9-15 Møtested: Kreftregisteret Oslo Til stede: Tone Bjørge, Institutt for

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø 5.- 6. november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser Hvorfor en UH-ped gruppe? økt kvalitet på læring og undervisning i UH-sektoren en ressursgruppe

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

TILTAKSPLAN PH.D. Det humanistiske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet I. MÅLSETTING

TILTAKSPLAN PH.D. Det humanistiske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet I. MÅLSETTING NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet TILTAKSPLAN PH.D. I. MÅLSETTING Fakultetet har som målsetting innen 2020 at minst 50 % av de som er tatt opp på ph.d.-programmet,

Detaljer

REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET Uke: 47/2015 Tirsdag 17.november 2015 kl 09.00 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset Tilstede: Elaine, Åse Kari, Alexandre, Dag Jostein, Elin, Aslaug,

Detaljer

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Sigmund Grønmo Seminar om forskning ved de statlige høyskolene Oslo 21. juni 2007 Universitetenes egenart Hovedansvar for grunnforskning Forskerutdanning

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Referat Tid: 18. februar 2013, kl. 09.00 12.00. (I forkant av Direktørsamling) Sted: Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, København Tilstede: Medlemmer (inkl. varamedlemmer): Universitetsdirektør

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Arkivkode: FU sak : 29/11. Sak nr.: Møte:

Arkivkode: FU sak : 29/11. Sak nr.: Møte: FORSKNINGSUTVALGET Universitetet i Bergen Arkivkode: FU sak : 29/11 Sak nr.: Møte: 9.11.11 EVALUERING AV FORSKERSKOLER. 1 Bakgrunn. Styret ved UiB har siden år 2000 ved en rekke anledninger behandlet spørsmålet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 51/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/4006 Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultetekstern styreleder

Detaljer

Forfall: fast representant Helle M. Meltzer og vararepresentant Hein Stigum (FHI), Pål Romundstad (NTNU)

Forfall: fast representant Helle M. Meltzer og vararepresentant Hein Stigum (FHI), Pål Romundstad (NTNU) NASJONAL FORSKERSKOLE I POPULASJONSBASERT EPIDEMIOLOGI MØTEREFERAT Møte i Styringsgruppen for EPINOR Møteleder/referent: Torkjel Sandanger/Bente Evjen Schøning Møtedato: 25. november 2013 Arkivref.: 2013/352

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Møtebok fra programstyremøtet den ( ) & ( )

Møtebok fra programstyremøtet den ( ) & ( ) Møtebok fra programstyremøtet den 11.04.13 (10.00 18.00) & 12.04.13 (10.00 16.00) Tilstede: Forfall: Aslaug Nyrnes (leder), Peter Tornquist (nestleder), Jeannette Christensen, Siri Dybwik, Nina Malterud,

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Monica Brinchmann MEDL FAG Edel Anne Norderhus NESTL EKS Lars Berg-Hansen MEDL STU Tina Reppe MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Monica Brinchmann MEDL FAG Edel Anne Norderhus NESTL EKS Lars Berg-Hansen MEDL STU Tina Reppe MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 1/2013 Møtested: 3003, Møterom 3003, Hovedbygget Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00 Til stede: Frank Larsen

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes.

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes. Referat fra NKA styremøte 23.-24. januar 2015 Kirkens hus, Oslo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 29. august Blindern, Cristin

Referat. Møte i styret for Cristin 29. august Blindern, Cristin Blindern, 12.9.2011 Cristin-11-050 Referat Møte i styret for Cristin 29. august 2011 Tilstede: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Omenaas Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Inga Fløisand Susanne Sundnes Torunn

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

V-sak 17/ Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 17/ Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes. Universitetet i Oslo MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon Referat fra styremøtet i MUSIT 22.09.2015 Møtested: Universitet i Oslo, USIT, Kristen Nygaards hus, møterom nr. 3212. Tilstede: Solveig

Detaljer

Torsdag 24. februar 2000 kl Rom 266 Fysikkbygningen øst

Torsdag 24. februar 2000 kl Rom 266 Fysikkbygningen øst U N I V E R S I T E T E T I O S L O Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Postboks 1099, Blindern N-0316 Oslo Besøksadresse Fysikkbygningen, østfløyen, Sem Sælandsvei 24 Telefon: + 47 22 85 50

Detaljer

Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar. Det skal foreligge rutiner for utlysning av stipendiatstillinger ved UiO

Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar. Det skal foreligge rutiner for utlysning av stipendiatstillinger ved UiO Kvalitetssystem for ph.d-utdanningen ved Det medisinske fakultet A: Startfasen Informasjon og rekruttering Informasjon om forskerutdanningen Utlysning av stipendiatstillinger ved UiO Det skal foreligge

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Universitetet i Oslo fredag 05.04. 2013 kl. 10.15-16.00 Til stede: Anne Bjørkvik (UIA - leder), Siren Leirvåg (UIO), Sigrun Meisingset (HVO),

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Endring av ph.d.-programmets organisering f.o.m. 2013?

Endring av ph.d.-programmets organisering f.o.m. 2013? Endring av ph.d.-programmets organisering f.o.m. 2013? Bakgrunn Fakultetet har i løpet av 2011 evaluert HFs ph.d.-program. Programmets styrker og svakheter er diskutert med ph.d.-kandidater, ph.d.-utvalgsledere,

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer 06/4635 KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer A: Startfasen Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar Informasjon og rekruttering Informasjon om forskerutdanningen

Detaljer

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold: Utgangspunkt og status:

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 11.10.2013 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1. 7etg. Deltakere: Ingeborg O.Kamsvåg (prodekan) Rolf Windspoll

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer