Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014"

Transkript

1 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014 Nyckeltal för Norge juni Folkmängd Förväntad BNP-utveckling 2,0 % Inflationstakt 2,3 % Arbetslöshet 3,6 % Styrränta 1,5 % Bolåneskuld i förhållande till inkomst: 210 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande Antal bostäder detta år Antal bostäder nästa år Antal bostäder som behöver byggas/år: NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer

2 Økonomisk utvikling Utvikling i brutto nasjonalprodukt Det siste årets moderate aktivitetsvekst ventes å fortsette et par år til. Bortfall av kraftige vekstimpulser fra petroleumsinvesteringene erstattes av moderat vekstøkning i annen etterspørsel. Arbeidsledigheten vil fortsette å øke moderat, til nær 4 prosent i løpet av Først i 2016 regner vi med at norsk økonomi kommer inn i en klar konjunkturoppgang, godt hjulpet av økt internasjonal etterspørsel. Arbeidsledigheten vil dermed kunne synke litt igjen i SSBs prognose for BNP-Fastlands Norge er 2,0 %. Dette er det samme som veksten faktisk ble i I 2015 er anslaget på 2,2 %. Lav inflasjon Prisstigningen er i ferd med å bevege seg opp til et noe høyere nivå enn vi har vært vant med i de siste årene, men den vil fortsatt være lav. Pristigningen utover høsten 2013 har vært sterkere enn forventet. For hele 2013 steg prisene målt ved KPI-JAE(kjerneinflasjonen) med 1,6 %. For 2014 er det forventet en prisstigning på 2,3 %. Pristigningstakten i de nærmeste årene forventes av SSB å ligge på i overkant av 2 %.. Boligpriser øker igjen Sterk vekst i reallønningene og lave realrenter har sammen med høy befolkningsvekst og gunstig beskatning av bolig bidratt til sterk oppgang i etterspørselen etter boliger over flere år. Boligprisene er nå kommet opp på et svært høyt nivå. En viss usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi og i arbeidsmarkedet, samt litt strammere kredittpraksis i bankene, bidro trolig til at prisene på brukte boliger avtok gjennom andre halvdel av fjoråret. Nedgangen gikk sammen med lavere salg og igangsetting av nye boliger. Så langt i 2014 har imidlertid utviklingen i boligprisene snudd, og det har til nå vært en moderat prisvekst. Samtidig går salget av nye boliger noe bedre. Igangsetting av nye boliger i 2014 forventes å bli lavere enn i Arbeidsmarkedet I 2013 avtok veksten i både sysselsetting og arbeidsstyrke etter to år med frisk oppgang. I følge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) økte arbeidsledigheten fra 3,2 % til 3,5 %. I SSBs prognose antar man at arbeidsledigheten vil øke moderat i 2014 til 3,6 %. De siste årene har arbeidsinnvandringen gitt et betydelig bidrag til oppgangen i arbeidsstyrken. Utviklingen i befolkningen og i arbeidsstyrken fremover vil bli en nøkkelfaktor for hvordan arbeidsledigheten utvikler seg. Om nettoinnvandringen øker videre, vil arbeidsledigheten trolig bli større. Med et noe svakere arbeidsmarked kan det være grunn til å tro at nettoinnvandringen vil avta litt fra et høyt nivå. Rentenivået Norges Bank hadde sitt siste rentemøte 8. mai 2014, og vedtok da å holde - 2

3 styringsrenten uendret på 1,50 %. Denne lave styringsrenten har vært uendret siden mars Myndighetskrav til bankene om økt kapitaldekning har vært en sterkt medvirkende årsak til at bankenes marginer på utlån har økt det siste året. I 2013 ble ikke utlånsrentene senket selv om bankenes finansieringskostnader falt. Flere banker økte også sine utlånsrenter. Nå i første del av 2014, har bankene satt ned sine utlånsrenter noe, samtidig som de også har redusert innskudssrentene. Andelen som velger fast rente på sine lån er lav i Norge. Det var lenge en økende tendens til ta opp lån med fast rente, men i det siste året har denne tendensen avtatt og andelen med rentebinding har sunket. Andel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakere ligger nå på i underkant av 10 %. I statlige låneinstitusjoner ligger imidlertid denne andelen på hele 26 %. Denne andelen har også falt det siste året Siden rentenivået i Husbanken er knyttet opp mot norske statsobligasjoner (som for tiden gir lave renter), er rentenivået svært lavt i Husbanken selv om rentemarginen har blitt doblet til 1,0 % fra 1. mars Husbanken gir da for tiden lån med 3 års binding til ca. 2,7 % rente, mens 20 års binding tilbys til ca 4,0 % rente. Lån med 5 og 10 års binding ligger mellom disse to ytternivåene. Hvis en ønsker flytende rente i Husbanken tilbys det for tiden (etter 1.juli) til ca. 2,4 % rente. Inntekstvekst. Konsum og sparing Siden årtusenskiftet har norske husholdninger hatt en betydelig inntektsvekst. Husholdningenes disponible realinntekt økte med 4,6 % i 2011 og 3,2 % i I 2013 ble økningen noe lavere, 2,5 %. I 2014 ventes det en inntektsvekst på linje med fjorårets og en forbruksvekst på 2,1 %. Det er hovedoppgjør mellom partene i arbeidslivet i Vårens lønnsoppgjør tyder så langt på at lønningene vil utvikle seg omtrent som forventet (noe over 3 %). Spareraten har vært historisk høy i de senere årene. I 2011 var den på 7,8%, og i 2012 på 8,6%. I 2013 ble den på 9,0 % og i 2014 forventes den å stige ytterligere til 9,8 %. Dette kan gi inntrykk av store endringer i husholdningenes spareadferd. Det inntrykket modereres når man tar hensyn til at pensjonssparingens andel har økt markert fra midten av 2000-tallet. Husholdningenes gjeldsbelastning. Siden 1996 har husholdningenes gjeld økt fra 120 til 210 % av disponibel inntekt. Nivået er høyt både historisk og sammenliknet med andre land.gjelden fordeler seg ujevnt mellom husholdninger. Figuren nedenfor viser gjenstående lån fordelt på de ulike husholdningstyper. - 3

4 Figur 1: Oppgangen i gjelden har gått sammen med en markert økning i boligprisene.. Lave utlånsrenter og lett tilgang til lån i bankene har bidratt til denne utviklingen. Det lave rentenivået betyr at selv om gjeldsbelastningen er høy, så er belastningen på husholdningenes totale løpende økonomi som følge av gjelden overkommelig for de fleste. Figuren over viser imidlertid at det er noen grupper som vil være mer sårbare for inntektsbortfall og/eller eventuell renteheving enn andre. Boligmarkedet Boligbyggingen I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) ble det igangsatt bygging av boliger i Norge i Dette er på samme nivå som året før. Figur 2. viser utviklingen i igangsettingstallene, og trenden har vært nedadgående siden toppen sommeren Siste 12 måneder er det igangsatt boliger. - 4

5 Figur 2: Salget av nye boliger har gått ned, og det tar derfor lengre tid å få igangsatt nye prosjekter. Siden bruktboligprisen har steget igjen i 2014, etter en nedgang i 2013, ventes det noe økt salg av nye boliger ut over året. Befolkningsvekst og innvandring De siste årene har Norge opplevd en særlig sterk befolkningsvekst. Ved utløpet av 1. kvartal 2014 var det registrert bosatte i Norge. Dette var flere bosatte enn ved utløpet av 1. kvartal Dette innebærer at befolkningsveksten har økt igjen, etter en tydelig nedgang for 2013 som helhet. Nettoinnvandringen fra utlandet sto for over 70 % av folkeveksten. I overkant av 60 % av de utenlandske statsborgerne som innvandrer til Norge er europeiske statsborgere. Det er arbeidsinnvandring som har gitt den store veksten, og her er det særlig polakker og baltere som peker seg ut, men også svenskene utgjør en stor gruppe innflyttere. Svenskene flytter imidlertid også i stor grad ut igjen, slik at nettoinnvandringen fra vår nabo i øst pr. år ikke er på mer enn i overkant av Mens befolkningsutviklingen i Norge har vært rekordhøy, har ikke boligbyggingen på noen måte hatt tilsvarende vekst. I figuren nedenfor går det fram at fra 2006 da veksten i innvandringen økte kraftig, har ikke boligbyggingen på noen måte holdt tritt med befolkningsveksten. Stadig flere peker derfor på de utfordringene som dette fører med seg. Det er særlig i og rundt de større byene i Norge at dette utgjør et voksende problem. - 5

6 Antall Figur 3: Igangsatte boliger Befolkningsvekst Boutgifter Dagens lave rentenivå fører til forholdsvis lave boutgifter, til tross for høye boligpriser og en økningen i gjeld blant husholdningene. Som vist i figur 1 har gjeldsøkningen vært kraftig blant norske hustander fra 1997 og fram til i dag. Det lave rentenivået bidrar imidlertid til å holde boutgiftene nede, til tross for denne store økningen i hustandenes gjeld. SSBs levekårsundersøkelse viser at boutiftene (renter, avdrag og husleie) for norske hustander i 2012 i gjennomsnitt var på Det er en økning på vel 20 prosent fra De høyeste boutgiftene har barnefamilier. Par med barn under 7 år betaler kroner per år, mens par med barn over 7 år betaler kroner mindre. Relativt sett har enslige de høyeste boutgiftene. Det betalte i 2012 kroner per år. Boligpriser Etter en kraftig boligprisvekst over mange år, gikk boligprisene ned på slutten av SSBs boligprisstatistikk viser nå en økning på 2,1 % i 1. kvartal Fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 økte prisene med 0,1 % i følge denne statistikken. NBBLs prisstatistikk viser nå at en gjennomsnittlig borettslagsbolig nå omsettes for kroner Det er det samme nivå som i 4. kvartal 2014, og 2,4 prosent under nivået 1. kvartal i fjor. - 6

7 4 Prisene har fortsatt og stige ut over i året. Eiendom Norges prisstatistikk viser en økning på 3-4 % i løpet av årets fem første måneder. I mai var økningen på beskjedne 0,1 %. Denne statistikken viser også at nivået nå er 0,3 % over nivået på samme tid i fjor. Husleieutviklingen Bare ca. 20 prosent av husstandene i Norge bor til leie, og det er stor variasjon mellom boligene som tilbys i utleiemarkedet. SSB har utviklet en ny statistikk for husleie i leieboliger, og den viser store variasjoner mellom de ulike landsdelene, jf. tabell 5. Høyest leie finner vi i Oslo og Bærum og i Stavanger der gjennomsnittlig leie ligger på vel kroner per måned. Statistikken er ment å vise nivået på husleien ikke utviklingen i den. - 7

8 Tabell 5. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone. Kroner 2013 Gjennomsnittlig månedlig leie Gjennomsnittlig årlig leie per kvm 1Ekskl. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Akershus fylke. 2Ekskludert Akershus Oslo og Bærum kommune Akershus fylke utenom Bærum kommune Bergen kommune Trondheim kommune Stavanger kommune Tettsteder med innbyggere eller flere Tettsteder med innbyggere Kilde: SSB Tettsteder med innbyggere og bosatte i spredtbygde strøk Aktuell boligpolitikk Ny boligpolitikk? Stortingsvalget i september 2013 ga en borgerlig majoritet på Stortinget og en mindretallsregjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet (Frp). Regjeringsdannelsen baserer seg på en samarbeidsavtale med de to mellom- /sentrumspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti. Det er første gang Frp er i regjering, og partiets fremste statsråd er partileder/finansminister Siv Jensen. Ansvaret for boligpolitikken sorterer under «Kommunal- og moderniseringsdepartementet» (KMD); et nytt stordepartement som bl.a. har fått tilført Planavdelingen fra Miljøverndepartementet. Areal- og boligpolitikk er dermed samlet i ett departement; ledet av statsråd Jan Tore Sanner fra Høyre. Etter et drøyt halvår med blå-blå regjering, råder det fortsatt stor usikkerhet rundt hva som kommer til å kjennetegne den nye regjeringens boligpolitikk. - 8

9 Boligbygging og boligbehov Som vist ovenfor i figur 3 har det gjennom de siste 7-8 årene blitt bygd forholdsvis lite i relasjon til befolkningsutviklingen. Prognosene for 2014 peker i retning av at dette spriket vil bli enda større i Fra ulike deler av boligbransjen - inkl. NBBL - har dette resultert i et klart råd til regjeringen: Øk Husbankens lånerammer. LO har også gått tydelig ut og støttet et slikt krav. Gjennom en slik økning er det grunn til å tro at boligbyggingen ville blitt noe høyere enn uten en slik økning. Regjeringen har imidlertid ikke kommet disse anbefalingene i møte. I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett i midten av mai, foreslår de ingen økning av Husbankens låneramme. NBBLs reaksjon og brev til regjeringens forslag: ingen-svekkes Boligbygging og boligbehov vil også utgjøre et sentralt tema på NBBLs årlig boligkonferanse 12. juni, der bl.a. statsråd Jan Tore Sanner vil innlede og delta i en paneldebatt, sammen med andre sentrale politikere. Mer om konferansen: Utleieboliger Både fra boligfaglig hold og fra ulike deler av det politiske miljøet, har det kommet råd og ønsker om et større og mer variert utleietilbud i Norge. Dette gjelder både tilbudet av kommunale boliger og tilbudet som gis gjennom dette private utleiemarkedet. Når det gjelder tilbudet av kommunale boliger, har dette utbudet økt med ca boliger pr. år de siste årene. I forbindelse med revidert budsjett økte regjeringen bevilgningene til opprettelse av nye kommunale utleieboliger, slik at man i 2014 ligger an til å kunne gi midler til ca nye boliger. Denne ekstrabevilgningen henger trolig sammen med det faktum at OBOS selger de aller fleste (617) av sine utleieboliger til Oslo kommune, som dermed trenger ekstra tilskuddsmidler (gjennom Husbanken) til dette kjøpet. På tross av klare politiske ønsker om flere nye utleieboliger i privat regi, skjer det veldig lite nybygging, særlig av større profesjonelle aktører. Litt er det på gang, men de økonomiske rammebetingelsene (fravær av tilskudd) gjør at det er svært få som ser noen økonomi i å bygge nye boliger for utleie. Skattefradrag - ENØK og ROT Både i samarbeidserklæringen mellom de fire borgerlige partiene, samt i selve regjeringserklæringen fra Høyre og Frp, slås det fast at partiene vil innføre en ordning med skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i norske boliger. Et flertall på Stortinget ba dessuten før nyttår regjeringen etablere en fradragsordning senest i NBBL har i denne sammenheng gått inn i et samarbeid med fem andre bolig- og miljøorganisasjoner med det formål å utarbeide et konkret forslag til regjeringen om hvordan en skattefradragsordning for - 9

10 boligrelaterte ENØK-investeringer kan utformes. Et omforent forslag ble overlevert regjeringen i februar Det er siden kommet nye signaler fra regjeringen om at den vil innføre dette fra En tiltagende bekymring fra politisk hold over omfanget av svart arbeid i bolig- og byggesektoren, er også med på å øke aktualiteten til et skattefradragssystem som kan virke reduserende på svart arbeid. Blir dette en viktig begrunnelse for en fradragsordning, er det imidlertid et spørsmål om denne vil begrense seg til ENØK-tiltak, eller om man da heller vil gå mer i retning av et generelt ROT-fradrag. For NBBL har det vært spesielt viktig å få understreket viktigheten av at også de investeringer som foretas av borettslag (og sameier) blir omfattet av en eventuelt ny skattemessig fradragsordning. Blir svart arbeid et hovedfokus, kan dette komplisere en slik strategi fra NBBL; siden omfanget av svart arbeid er et helt marginalt problem i borettslagene, mens det motsatte er tilfelle der individuelle boligeiere er bestillere av bygge-/rot-tjenester. Plan- og byggeprosesser Et annet tema som dagens regjeringspartier fokuserte mye på i opposisjon, var forenklings- og effektiveringstiltak i plan- og byggesaker. Dette er et tema som regjeringen klart er i gang med å gjøre noe på, og den fremmet nå i mai enkelte forslag til forenklinger i plan- og bygningslovgivningen. NBBL stilte seg i all hovedsak postiv til endringene: %2005%2021%20Storti_NBBL_Høringsmøte-Prp%20%2099%20L.pdf Moms på forvaltningstjenester Regjeringen fremmet i begynnelsen av juni et forslag med stor økonomisk betydning for boligbyggelagenes tilknyttede borettslagsboliger; nemlig å oppheve unntaket i merverdiavgiftsloven for forvaltningstjenester fra boligbyggelag til tilknyttede borettslag. Forslaget innebærer at forvaltningstjenester som nå omfattes av gjeldende unntak, vil bli underlagt generell merverdiavgiftsplikt (avgiftssats på 25%). Dette vil medføre en merkostnad som NBBL antar vil dreie seg om i overkant av kr årlig pr. borettslag. Det er ca tilknyttede borettslag i Norge. NBBLs reaksjon på forslaget: -pafres-ny-avgift - 10

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Nyckeltal för Norge november 2013. Folkmängd 5 077 798 Förväntad

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte juni 2013

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte juni 2013 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte juni 2013 Nyckeltal för Norge juni 2013. Folkmängd 5 063 709 Förväntad BNP-utveckling 2,4 % Inflationstakt 1,4 % Arbetslöshet 3,6 % Styrränta 1,5 % Bolåneskuld

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus Nyckeltal för Norge 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,2 % Inflationstakt 1,3 % Arbetslöshet 3.4 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande Antal

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger ARENA bo i nord TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig mer penger på bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger Ung BOLIGNØD Unge boligkjøpere sliter med å komme inn på markedet

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Det komplekse boligmarkedet

Det komplekse boligmarkedet Norges Handelshøyskole Bergen, vår 2014 Det komplekse boligmarkedet - En analyse av realboligpriser, drivere og fremtidig utvikling i Norge Av Emil Solheim og Kjetil Solstrand Fosen Veileder: Lars Fredrik

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 22.10.2012 TJ/IK Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 NBBLs vurderinger av aktuelle poster for boligsektoren Regjeringens forslag til boligbudsjett for 2014 er preget av små justeringer i forhold

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Unge førstegangskjøpere og deres muligheter til å komme inn på boligmarkedet av 546 Linn Nordås Fotland 517 Jørn

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

EN VURDERING AV FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIG UTLÅNSPRAKSIS FOR LÅN TIL BOLIGFORMÅL

EN VURDERING AV FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIG UTLÅNSPRAKSIS FOR LÅN TIL BOLIGFORMÅL NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 EN VURDERING AV FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIG UTLÅNSPRAKSIS FOR LÅN TIL BOLIGFORMÅL Tor-Øyvind Skjelvik og Sverre Henning Sørensen Veileder: Trond

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet

Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet Stortinget v/ kommunal- og forvaltningskomiteen 0026 OSLO Oslo, 4. november 2008 Deres ref. Vår ref. Tore Johannesen 31-12272/TJ Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer