DET NORSKE VERITAS. Rapport Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden. Sandefjord Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKE VERITAS. Rapport Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden. Sandefjord Kommune"

Transkript

1 DET NORSKE VERITAS Rapport Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden Sandefjord Kommune Rapportnr.: /DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Rev. 01,

2

3 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG INNLEDNING SANDEFJORDSFJORDENS HISTORIKK MILJØMÅL FOR SANDEFJORDSFJORDEN INNDELING I DELOMRÅDER AV SANDEFJORDSFJORDEN UNDERSØKELSER PÅ LAND - URBAN AVRENNING SOM POTENSIELL KILDE TIL FORURENSNING AV SJØBUNNEN Bakgrunn for undersøkelser på land Tidligere gjennomførte undersøkelser av urban avrenning Material og metode for undersøkelser på land i Sandefjord Resultater fra undersøkelser på land Diskusjon undersøkelser på land Avrenning fra land som kilde til forurensning av Sandefjordsfjorden Tilførsler av partikulært materiale til Sandefjordsfjorden Varighet av evt. utførte sedimenttiltak i Sandefjordsfjorden UNDERSØKELSER I SJØ Sedimentundersøkelser Planlegging og prøvetaking av sediment Resultater fra sedimentprøvetaking Tilleggsundersøkelse av sedimenter utenfor Tranga Vurdering av sjikt 0-1 cm mot sjikt 1-10 cm Vurdering av PCB og PAH Aldersdateringer Spredningsmønster - tracerundersøkelser Sedimentfeller Bestemmelse av K d -verdier Undersøkelser av biota Undersøkelser av torsk (torskelever) Undersøkelser av krabber og blåskjell RISIKOANALYSE DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side ii av ii

4 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 7.1 Trinn 1 - risikovurdering Risikovurdering trinn Risiko - spredning Risiko - human helse Risiko - økologiske effekter Diskusjon - risikoanalysen OPPSUMMERING AV DE UTFØRTE UNDERSØKELSENE BEHOV FOR TILTAK TILTAKSVURDERINGER Miljømål Svært god tilstand (Ambisjonsnivå 1) Miljømål God tilstand (Ambisjonsnivå 2) Miljømål Moderat tilstand (Ambisjonsnivå 3) Oppsummering kostnader tiltak Tiltak for området utenfor Tranga Plan for TBT-forurensning Null-alternativet Kost-nytte beregninger for hvert delområde og hvert miljømål Kostnad pr. gram miljøgifter som fjernes Kostnad for å oppnå miljømål Foreslåtte tiltaks påvirkning på sjøbunnen Tilstanden i fjorden i dag Forventet tilstand i fjorden etter tiltak FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSPLAN FOR TILTAK REFERANSER Vedlegg 1: Rapporter fra alle utførte kjemiske analyser Vedlegg 2: Rapport fra blydateringer av sedimenter (DHI) Vedlegg 3: Inngangsparametre til risikomodellen Vedlegg 4: Tildekking av forurensede sedimenter (beskrivelse av teknologien) DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side iii av iii

5 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK KONKLUDERENDE SAMMENDRAG Tiltaksundersøkelsen viser at det foregår en spredning av miljøgifter og de spres til dels utover i fjorden forbi Tranga. Det er ikke avdekket noen områder innenfor Tranga hvor en sikkert kan si at sedimentene ligger i ro og at det ikke tilføres forurensede sedimenter. Det tilsier at alle de områder som i dag er forurenset bør inngå i et tiltak. Tiltaket vurderes å være rimeligst hvis forurensede sedimenter tildekkes, kostnader for en tildekking innenfor Tranga er anslått til mellom ca. 140 og 220 mill. NOK avhengig av hvilket miljømål som velges. Innledning Det Norske Veritas har i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt og Biologge utarbeidet en tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden på oppdrag av Sandefjord kommune. Oppfølgingen av prosjektet har vært utført av Fylkesmannen i Vestfold og Sandefjord kommune. Miljømål for Sandefjordsfjorden For å kunne vurdere tiltak er det behov for å ha etablert miljømål for Sandefjordsfjorden. Sandefjordsfjorden har pr. i dag ingen politisk vedtatte miljømål for forurensningssituasjonen i fjorden, dvs. for forurenset sjøbunn. Med Sandefjordsfjorden menes i denne sammenheng fjordområdet innenfor Tranga. Det er i tidligere rapporter for Sandefjordsfjorden satt opp forslag til miljømål. I NIVArapport nr er det formulert forslag til miljømål med basis i vannforskriften. Som en del av arbeidet med tiltaksplan for Sandefjordsfjorden er det formulert miljømål med utgangspunkt i forslag i nevnte rapport fra NIVA. Grunnlaget for miljømålene er foruten vannforskriften, arbeidet med forurenset sjøbunn og mål for dette lagt i Stortingsmelding nr 12 ( ) Rent og rikt hav og Stortingsmelding nr 14 ( ) Sammen for et giftfritt miljø forutsetninger for en tryggere fremtid. Innen oversiktlig tid vil man beholde den type arealbruk man har i dag i Sandefjordsfjorden. Det betyr en kombinasjon av næringsvirksomhet (Jotun, Pronova etc.) med fergetrafikk (Color Line) og annen båttrafikk, boligområder og rekreasjon. For å beskrive hva man har som overordnet miljømålsetning for Sandefjordsfjorden er det formulert en visjon for fjorden: Sandefjordsfjorden skal være en fjord for alle hvor vi kombinerer gode boområder og rekreasjon med skipstrafikk og næringsvirksomhet. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 1 av 157

6 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Det er satt opp tre operasjonelle miljømål med forskjellige ambisjonsnivå for Sandefjordsfjorden: Ambisjonsnivå Miljømål Svært god tilstand God tilstand Moderat tilstand Krav i sjø Tilstandsklasse I i sedimenter skal oppnås. Dette er en tilstand som primært kan oppnås i upåvirkede områder. Tilstanden skal oppnås senest Tilstandsklasse II i sedimenter skal oppnås. Tilstanden skal oppnås senest Tilstandsklasse III i sedimenter generelt, hot spots må vurderes spesielt med henblikk på fare for spredning/oppvirvling (risikovurderingen). Tilstandsklasse III i sediment kan aksepteres hvis det forventes en positiv utvikling mot 2028 og man nærmer seg tilstandsklasse II. Krav på land Ikke utslipp fra land som har negativ påvirkning på tilstanden. Dvs. konsentrasjon av miljøgifter i partikulært stoff som tilføres sjø skal ikke overstige tilstandsklasse I. Ikke utslipp fra land som har negativ påvirkning på tilstanden. Dvs. konsentrasjon av miljøgifter i partikulært stoff som tilføres sjø skal ikke overstige tilstandsklasse II. Ikke utslipp fra land som har negativ påvirkning på tilstanden. Dvs. konsentrasjon av miljøgifter i partikulært stoff som tilføres sjø skal ikke overstige tilstandsklasse II. Det er satt en forholdsvis kort tidsfrist til 2012 for svært god og god tilstand, for å understreke at målsetningen for disse miljømålene er å få igangsatt tiltakene raskt og med det redusere negative effekter som følge av miljøgifter raskere. For moderat tilstand følger man vannforskriftens mulighet til å utsette frist for måloppnåelse. Dette forutsetter god dokumentasjon og aksept for fristutsettelse. Hvis man velger 2028 som tidsfrist vil de negative miljøeffektene vedvare over lengre tid enn om 2012 velges som tidsfrist. TBT forventes å være mindre persistent enn de øvrige undersøkte miljøgiftene og det er derfor laget en trinnvis plan for forventet nedgang i sedimentkonsentrasjonen som har som mål å ende på tilstandsklasse III i Inndeling i delområder For å kunne håndtere et så stort undersøkelsesområde har det vært behov for å inndele det i delområder. Undersøkelsesomrrådet er delt inn i følgende delområder: Område 1, KILEN, m 2 Innerst i fjorden, her inngår pilotprosjektet fra 2002 på ca m 2. Området har tilførsel fra Hegnabekken hvor det tidligere har vært avfallsplasser. Område 2, INDRE HAVN, m 2 Dette er i store trekk havneområdet i Sandefjord. Det er flere store båtforeninger i havnen. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 2 av 157

7 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Område 3, MIDTRE HAVN, m 2 Området består av de viktigste industriene i Sandefjord (Pronova, Oleon, Jotun etc). Noen mindre boligområder ligger mellom industriene og et LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde). Område 4, YTRE HAVN, m 2 Dette området er den ytterste delen som går ut til Tranga. Området domineres av boliger med noe næringsvirksomhet og en rekke småbåthavner. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 3 av 157

8 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Utførte undersøkelser og risikovurderinger De utførte sedimentundersøkelsene innenfor Tranga i mai 2010 viser at hele undersøkelsesområdet er forurenset. Situasjonen for de øverste 10 cm av sedimentene kan kort oppsummeres slik: PAH og PCB i sedimentene er i tilstandsklasse III-IV i de områder som er forurenset (deler av Indre, Midtre og Ytre havn). TBT i sedimentene er i tilstandsklasse V og til dels mer enn 10 ganger grenseverdien for klasse V i hele undersøkelsesområdet. Hg i sedimentene er hovedsakelig i tilstandsklasse IV-V i hele undersøkelseområdet. Cu og Pb i sedimentene er hovedsakelig i tilstandsklasse IV i Midtre og Ytre havn. Dette gjenspeiler situasjonen i mange havneområder i dag med industri og skips- og båttrafikk. Det som er noe overraskende er de høye kvikksølvkonsentrasjonene i sedimentene. Det er ikke fremkommet noen god forklaring til hva kilden til dette kan være ved gjennomgang av den historiske virksomheten i Sandefjordsfjorden. Hvis en ser på hvor det er mest forurenset så peker delområdet Midtre havn og den vestlige delen av Ytre havn seg ut spesielt. I Midtre havn ligger hoveddelen av industrivirksomheten i Sandefjordsfjorden og Ytre havn grenser til dette området. I hovedsak viser sedimentundersøkelsen at det foregår en forbedring av tilstanden i sedimentene, det øverste laget er mindre forurenset enn dypere lag. Det finnes imidlertid to unntak: I delområdet Indre havn er det et område hvor det øverste laget (0-1 cm) er noe mer forurenset enn laget under (1-10 cm). Det finnes ingen sikker forklaring til dette, men mest nærliggende er at det ved noen tilfeller når skipene snur i dette området skjer en oppvirvling som tilfører sedimenter fra mer forurensede områder som legger seg øverst. I delområdet Ytre havn er det noen steder hvor det er den samme situasjonen som i Indre havn med et mer forurenset lag på toppen. Muligens kan den forholdsvis trange skipsleden være en bidragende årsak. Det er ingenting som tyder på at det foregår store utslipp fra land som forårsaker at det øvre laget er mer forurenset på disse to stedene. Det som er positivt er at dette ikke gjelder de mest forurensede områdene, i Midtre havn som er mest forurenset er det øverste laget renere enn de dypere lagene. Tilleggsundersøkelsen i september 2010 hvor det ble tatt sedimentprøver utenfor Tranga, viser at man finner PCB, Hg i tilstandsklasse III helt ut til 2,4 kilometer utenfor Tranga og også PAH, Cu og Pb til et godt stykke utenfor Tranga. TBT finner man i klasse IV og V utenfor Tranga og hele 6 km utenfor Tranga er TBT fortsatt i tilstandsklasse III. Den utførte aldersdateringen viser at det skjer en langsom tilvekst av sedimenter, den gjennomsnittlige sedimentasjonsraten er 2,5-3 mm/år innenfor Tranga. Det vil med andre ord kunne ta opp til 100 år før en har fått etablert en naturlig tildekking på cm. I tillegg er dette et aktivt industri- og havneområde og en må derfor regne med fysiske inngrep i sedimentene og påvirkning fra skipstrafikk. En kan derfor ikke forvente en jevn naturlig tildekking over tid innenfor Tranga. Kartlegging av spredning av finkornige sedimenter ved hjelp av tracerpartikler som ble tilsatt ved Framnes nord og Framnes sør viser at tracerpartiklene (kornstørrelse som leire og fin silt) DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 4 av 157

9 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK spres både innover og utover i fjorden. Det er forholdsvis små mengder partikler som er funnet og dette tyder på at det er en langsom spredning av partikler men at det over tid kan bli betydelige mengder. Dette stemmer også overens med at sedimentene i hele undersøkelsesområdet er forurenset. Det tegner seg med andre ord et bilde av delområdet Midtre havn som en mulig hovedkilde til forurensningen og denne har siden langsomt spredt seg innover og utover i fjorden. Resultatet fra studien av tracerpartikler antyder at denne spredningen også foregår i dag. Sedimentfellene som har vært utplassert i vannsøylen og på sjøbunnen bekrefter at det foregår en oppvrivling/spredning av sedimenter. De sedimenter som er funnet i fellene har omtrent tilsvarende konsentrasjoner av miljøgifter som bunnsedimentene i området hvor fellene har vært utplasssert. Sedimentfellene fanger med andre ord opp oppvirvlede bunnsedimenter. Det vil si at oppvirvling av forurenset sjøbunn er den viktigste kilden til partikulært materiale i vannkolonnen. Det ingen tydelig forskjell på konsentrasjonene av miljøgifter mellom feller som er plassert nær sjøbunnen og nær vannoverflaten, dvs. at de sedimenter man fanger opp nær vannoverflaten også er oppvirvlede bunnsedimenter. Studiene av sammensetningen av PCB-7 og PAH-16 viser at det er samme type PAH og PCB i sedimentene i hele fjorden. Et unntak er funnet i Ytre havn utenfor Thorøya hvor det er en stasjon som avviker både for PAH og PCB. I tillegg er det en stasjon ca. 400 m utenfor Tranga som har en annen sammensetning av PCB-7 i overflatesedimentet. Slike avvik kan tyde på at det er en annen (lokal) kilde til forurensningen, hva slags kilde dette kan være er imidlertid ikke kjent. Undersøkelsene av avrenning fra land viser at overvannsnettet tilfører partikulært materiale til fjorden. Følgende miljøgifter er funnet i tilstandsklasse III eller høyere i overvannsnettet med avrenning til fjorden: PAH og PCB (tilstandsklasse I-III) TBT (tilstandsklasse II-V) Cu (tilstandsklasse I-IV) Overvannsnettet vil med andre ord kunne tilføre partikulært materiale som er mer forurenset enn de miljømål som er foreslått for sedimentene. Det kan noteres at Hg ikke er funnet i høye konsentrasjoner i overvannsnettet, dette tyder på at de høye konsentrasjonene funnet i sedimentene i fjorden er historiske og at det ikke skjer en nevneverdig tilførsel i dag. Basert på målingene fra sedimentfellene og aldersdateringen av sedimentene er det beregnet at % av det som tilføres sedimentfellene kommer fra resuspensjon/oppvirvling av sedimenter i fjorden og den andre delen (1-13 %) er tilførsler fra land. Dette overensstemmer med tidligere observasjoner fra NIVA. Tilførselsen fra land er med andre ord betydelig mindre enn det som kommer fra oppvirvling av sedimenter. Fortsetter tilførslene fra land med samme konsentrasjoner av miljøgifter vil imidlertid denne tilførslen ha innvirkning på eventuelle sedimenttiltak. Det er spesielt tilførselen av kobber (Cu) og tributyltinn (TBT) som vil kunne medføre en rekontaminering av en sanert sjøbunn innen få år, spesielt for TBT. Analysene av torsk viser at innholdet av dioksinlignende PCB i torskelever var høyt og ca. 20 ganger over det som Mattilsynet bruker som grenseverdi. Mattilsynet hadde imidlertid kort tid DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 5 av 157

10 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK før denne undersøkelsen selv undersøkt torskelever innenfor Tranga og da fant man betydelig mindre dioksinlignende PCB (3 til 4 ganger over grenseverdi). Det vil derfor være av interesse å følge opp dioksinlignende PCB i torskelever videre for å se om de høye verdiene i denne undersøkelsen kun er et enkelttilfelle. Sammenlignet med målinger av dioksinlignende PCB i torskelever i 1997 er de høye verdiene målt i denne undersøkelsen fortsatt bare halvdelen av hva som ble målt da. Det tyder på at det tross alt er en forbedring over tid av dioksinlignende PCB i torskelever. Krabber (krabbeinnmat og krabbeklør) og blåskjell inneholdt ingen miljøgifter som lå over nasjonale og internasjonale grenseverdier. Konsentrasjonen av miljøgifter i krabber og blåskjell gått ned betydelig i forhold til Det er utført en risikoanalyse i henhold til SFTs (nå Klif) veileder for risikovurdering av forurenset sediment. I forkant av denne undersøkelsen ble det bestemt lokale K d -verdier for sedimentene i Sandefjordsfjorden. K d -verdien viser hvor stor del av miljøgiftene som er knyttet til sedimentet og hvor stor del som er knyttet til vannfasen. Det vil si at når konsentrasjonen av miljøgifter i sedimentet er kjent så kan en beregne hvor mye som vil kunne spres til vannfasen. SFTs veileder inneholder sjablongverdier for K d, disse er imidlertid meget konservative, dvs. at hvis de brukes så er en på den sikre siden og det gir som resultat at en betydelig del miljøgifter spres til vannfasen. Ved å bestemme lokale K d -verdier så bruker en den fordelingen som en virkelig har mellom sediment og vann for miljøgiftene i sedimentene på stedet. Bestemmelsen av stedlige K d -verdier viste at de organiske miljøgiftene er mye sterkere bundet til sedimentene (mindre går til vannfasen) enn hva SFTs sjablongverdier tilsier. Noe overraskende var imidlertid at flere metaller (As, Pb, Cu, Cr, Cd og Zn) er svakere bundet til sedimentene enn hva SFTs sjablongverdier tilsier. For Cr var den målte K d så mye som 40 ganger lavere enn SFTs sjablongverdi. SFTs risikovurderingsverktøy er et trinnvis verktøy hvor man kan avslutte vurderingen når man oppfyller kravene på det trinnet man befinner seg. Trinn 1 er en enkel vurdering av konsentrasjoner av miljøgifter i sedimentene og om de gir noen økologisk effekt. Dette tilsvarer at SFTs tilstandsklasse II for miljøgifter i sedimenter ikke får overskrides. Risikovurderingen i trinn 1 viser at grenseverdien er overskredet for Pb, Cu, Hg, PAH, PCB og TBT i Indre, Midtre og Ytre havn. En må derfor gå videre til trinn 2. Trinn 2 er en mer omfattende risikovurdering hvor en ser på tre temaer; risiko for spredning, risiko for human helse og risiko for økosystemet. o Risiko for spredning er beregnet ved hjelp av formler i veilederen. Det er beregnet at overskridelse av tolerabel spredning bare skjer for metaller. Organiske miljøgifter er så godt bundet til sedimentene at de ikke spres. Metallene Cu, Zn og Pb (Indre, Midtre og Ytre havn), Cd (bare i Indre og Midtre havn) og As (bare i Indre havn) er beregnet å kunne spres til vannfasen via diffusjon og overskride tolerabel spredning. Merknad: Vedrørende spredning kan en merke seg at veilederen bare tar hensyn til spredning til vannfasen. Det vil egentlig også være nærliggende å ta hensyn til at også partikler kan DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 6 av 157

11 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK spres og derved miljøgifter som er bundet til disse. Resultater fra sedimentundersøkelsen, sedimentfellene og tracerforsøkene viser at det skjer spredning av partikler. o Risiko for human helse er vurdert for; inntak av fisk og skalldyr, oralt inntak av sediment, hudkontakt med sediment, inntak av partikulært materiale, hudkontakt med vann og inntak av overflatevann. Av disse eksponeringsveiene er det inntak av fisk og skalldyr som er den vesentligste. Overskridelse av grenseverdiene for human risiko er beregnet for: PCB, PAH (benzo[a]pyren), Hg og As i alle delområder, og i tillegg for Pb, Cu, Cr i Midtre og Ytre havn. Det er spesielt PCB-konsentrasjonene som er høye og utgjør den klart største risikoen for human helse. Dette stemmer godt overens med de fiskeundersøkelser som er foretatt. o Risiko for økologiske effekter er sammenlignet med grenseverdier for økologisk effekt i vann (PNEC = Predicted No Effect Concentration). Overskridelser av grenseverdier for økologisk effekt er for As, Cu, Cr, Zn og TBT (gjelder alle delområder). De største overskridelsene er for kobber. Hvis en ser hele trinn 2 under ett så er det inntak av fisk og skalldyr med PCB (human helse) som peker seg ut som det største risikomomentet. Prøvetakingen av skalldyr (trinn 3) viste imidlertid at innholdet av miljøgifter ikke var noe risikomoment. Det man står igjen med er et forhøyet innhold av dioksinlignende PCB i torskelever. Det er ikke analysert på dioksinlignende PCB i torskefilet, men erfaringsverdier basert på forholdet mellom innholdet av PCB i torskelever og torskefilet fra tidligere undersøkelser tilsier at torskefilet vil ligge under grenseverdiene til Mattilsynet. Behov for tiltak På bakgrunn av de utførte undersøkelsene av sedimenter og biota i denne og tidligere undersøkelser anbefales tiltak i sjø. Begrunnelsen for dette er: Sjøbunnen i fjorden innenfor Tranga er i dag forurenset av bly, kobber, kvikksølv samt PAH, PCB og TBT. Spesielt alvorlig vurderes forurensningen av kvikksølv og PCB, begge stoffer er på Klifs liste over prioriterte stoffer det bør gjøres tiltak mot. Undersøkelsen viser at forurensningen sprer seg ut av fjorden forbi Tranga. PCB og kvikksølv finner man i tilstandsklasse III, 2-3 km utenfor Tranga og TBT i tilstandsklasse III, 6 km utenfor Tranga. Spredning av forurensede sedimenter foregår inne i hele fjordbassenget innenfor Tranga, i grunnere områder vil skipstrafikk bidra til å virvle opp forurensede sedimenter som siden kan spres innover og utover i fjordbassenget ved innad- og utadgående tidevann. Det er vanskelig å nøyaktig angi fergetrafikkens betydning for oppvirvling, men tidligere undersøkelser peker på at seilingsmønsteret har stor betydning for om de virvler opp sedimenter eller ikke. Risikovurderingen viser også at det foregår spredning av forurensede sedimenter. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 7 av 157

12 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Det er i dag kostholdsråd som fraråder konsum av fiskelever (ikke fiskefilet) innenfor Tranga basert på høye PCB-verdier. Undersøkelsene utført i 2010 viser at man fortsatt ligger betydelig over Mattilsynets grenseverdier for dioksinlignende PCB i torskelever. Det er ikke analysert på torskefilet i denne undersøkelsen, men hvis man sammenligner med data fra tidligere undersøkelser er det ikke noe som tyder på at man overskrider grenseverdien for torskefilet. Det er Mattilsynet som er ansvarlig for kostholdsråd i Norge og det er som nevnt over ikke noen kostholdsråd for fiskefilet i Sandefjordsfjorden og heller ikke for skalldyr. Det er en lav sedimentasjonsrate i fjordbassenget innenfor Tranga. Det tilføres bare 2-3 mm sediment i året, slik at det vil ta svært mange år før man oppnår en vesentlig forbedring uten aktive tiltak. Risikovurderingen viser at det er overskridelser av grenseverdier for økologiske effekter, denne risikoen er knyttet til metaller og TBT. Det foreligger ingen detaljert dokumentasjon på hvilke arter som er mest påvirket. I tillegg er det kilder på land som krever tiltak fordi de har avrenning til fjorden som bidrar til forurensning, bl.a. tilførsler fra overvannssystemet (selv om kilder på land er en betydelig mindre kilde til spredning av forurensning i sjø enn sjøsedimentene). Det som fremst utløser behov for tiltak er det at det i dag foregår en spredning av forurensede sedimenter som sprer seg også til utenfor Tranga. Det betyr at hvis man venter med tiltak vil området hvor det kreves tiltak sannsynligvis øke over tid. Tiltaksvurdering Hensikten med å gjøre tiltak er å redusere risikoen knyttet til forurenset sediment ned til et akseptabelt nivå som styres av miljømål/ambisjonsnivå. De utførte undersøkelsene gir noen vesentlige innspill til tiltaksvurderingen: Det er ikke avdekket noen områder innenfor Tranga hvor en sikkert kan si at sedimentene ligger i ro og at det ikke tilføres forurensede sedimenter (ref. forurensningsbildet, tracerforsøk og sedimentfeller). Dette tolkes slik at uavhengig av vanndybde innenfor Tranga så foregår det en spredning og at det berører hele sjøbunnen i området. Det tilsier at alle de områder som i dag er forurenset bør inngå i et tiltak, ellers risikerer man at forurensede sedimenter fra de områder hvor det ikke utføres tiltak spres til de områder hvor det er utført tiltak. Det betyr også at man fraviker fra å unnta dypere områder i fjorden (>15-20 m) for tiltak. Tiltakene vil derfor i stor grad bli styrt av hvor forurensede sedimentene er og hvilke miljøgifter som bør prioriteres. Fra risikoanalysen fremgår at risikoen er spesielt høy for PCB. Av metallene vurderes kvikksølv å være den største risikoen på grunn av at det er funnet i forholdsvis høye konsentrasjoner og det er en meget farlig miljøgift. Både PCB og kvikksølv er på prioritetslisten til Klif over stoffer hvor utslipp skal stanses eller reduseres vesentlig. De to stoffene som er brukt for å avgrense tiltakene er derfor PCB og kvikksølv. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 8 av 157

13 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK TBT bør behandles for seg fordi sedimentene er alle i tilstandklasse IV og V og de miljømål som er satt ikke kan brukes for TBT. Det er derfor laget et forslag til en egen plan for tiltak mot TBT. Det foreslås i første omgang å ikke utføre tiltak utenfor Tranga. Det finnes en rekke teknologier for sanering av forurensede sedimenter. De to teknologiene som brukes i Norge (og i andre sammenlignbare land) er: Tildekking Sedimentene som er forurenset dekkes til med rene masser. Dette gjøres som isolasjonstildekking (skal fullstendig eliminere langtidseksponering og miljørisiko) eller som tynnsjiktstildekking (skal redusere, men ikke eliminere, eksponering og miljørisiko). En isolasjonstildekking vil normal bety et tykkere tildekkingslag enn en tynnsjiktstildekking. I vedlegg 4 er det gitt en nærmere beskrivelse av tildekking. Mudring (og disponering) Sedimentene fjernes med mudringsutstyr som enten er mekanisk, hydraulisk eller en blanding av disse. Ved såkalt miljømudring er det vesentlig å unngå tap av forurenset masse og at en får med seg akkurat de massene som er forurenset. Mudring av forurensede masser krever alltid en løsning for hva man skal gjøre med de massene som er mudret. Dette kan være deponering på land, deponering i sjødeponi eller deponering i strandkantdeponi. Aktuelle deponiløsninger er ikke studert i detalj i Sandefjordsfjorden, men mest aktuelt vurderes å være en strandkantdeponiløsning, fortrinnsvis i et område hvor det planlegges en utfylling i fjorden. Områder hvor det kan være muligheter for et strandkantdeponi er for eksempel ved Verakaia sør for Oleon eller ved Framnes sør (nord for Langestrand). Tiltak for å oppnå miljømål Svært god tilstand (Ambisjonsnivå 1) For dette miljømålet skal tilstandsklasse I i sedimentene oppnås. Dette er en tilstand som primært kan oppnås i upåvirkede områder. Tilstanden skal oppnås senest i Tiltaksvurdering: I alle delområder er innholdet av miljøgifter i sedimentene over tilstandsklasse I. Kravet om at tilstandsklasse I i sedimentene skal oppnås betyr at alle delområder må saneres i sin helhet. I Indre havn legges et erosjonsbeskyttende lag på toppen. Fordi tilstanden skal oppnås innen kort tid (innen 2012) er det ikke relevant å ta med den beregnede sedimentasjonsraten på 2,5-3 mm i vurderingen. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 9 av 157

14 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Kostnaden i millioner NOK avhengig av tiltak vil da bli: Miljømål - Svært god tilstand Tildekking Mudring Kombinert tiltak Delområde Kilen ( m 2 ) 10 ia ia Delområde Indre havn ( m 2 ) Delområde Midtre havn ( m 2 ) Delområde Ytre havn ( m 2 ) Sum (mill. NOK) 220 ia = ikke aktuelt (tiltak) Det kombinerte tiltaket innebærer at de grunneste områdene hvor det er brygger og småbåttrafikk mudres (10-20 %) og øvrige områder tildekkes. Tiltak for å oppnå miljømål God tilstand (Ambisjonsnivå 2) For dette miljømålet skal tilstandsklasse II i sedimentene oppnås. Tilstanden skal oppnås senest i Tiltaksvurdering: Kravet om at tilstandsklasse II i sedimentene skal oppnås betyr at: Delområde Kilen saneres i sin helhet. Delområde Indre havn krever sanering av 65 % av arealet (med et erosjonsbeskyttende lag på toppen). Delområde Midtre havn saneres i sin helhet. Delområde Ytre havn krever sanering av 80 % av arealet. Fordi målet skal oppnås senest i 2012 er det ikke relevant å ta med den beregnede sedimentasjonsraten på 2,5-3 mm i vurderingen. Kostnaden i millioner NOK avhengig av tiltak vil da bli: Miljømål - God tilstand Tildekking Mudring Kombinert tiltak Delområde Kilen ( m 2 ) 10 ia ia Delområde Indre havn ( m 2 ) Delområde Midtre havn ( m 2 ) Delområde Ytre havn ( m 2 ) Sum (mill. NOK) 180 ia = ikke aktuelt (tiltak) Det kombinerte tiltaket innebærer at de grunneste områdene hvor det er brygger og småbåttrafikk mudres (10-20 %) og øvrige områder tildekkes. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 10 av 157

15 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tiltak for å oppnå miljømål Moderat tilstand (Ambisjonsnivå 3) For dette miljømålet kan tilstandsklasse III i sediment aksepteres hvis det forventes en positiv utvikling mot 2028 og man nærmer seg tilstandsklasse II. Tilstandsklasse III oppnås ved et aktivt tiltak (som beskrevet nedenfor) og tilstandsklasse II oppnås over tid med naturlig tildekking (sedimentasjon). Tiltaksvurdering: Kravet om at tilstandsklasse III (og klasse II på sikt) i sedimentene skal oppnås betyr at: Delområde Kilen saneres i sin helhet (tynnsjiktstildekking). Delområde Indre havn krever sanering av 35 % av arealet (tildekkingsalternativet er foreslått med et erosjonsbeskyttende lag på toppen over et tynnsjikt). Delområde Midtre havn saneres i sin helhet (tynnsjiktstildekking). Delområde Ytre havn krever sanering av 70 % av arealet (tynnsjiktstildekking). Naturlig tildekking forventes å kunne bidra med ca. 4-5 cm sediment frem til Kostnaden i millioner NOK avhengig av tiltak vil da bli: Miljømål - Moderat tilstand Tildekking Mudring Kombinert tiltak Delområde Kilen ( m 2 ) 10 ia ia Delområde Indre havn ( m 2 ) ia Delområde Midtre havn ( m 2 ) 60 ia ia Delområde Ytre havn ( m 2 ) 40 ia ia Sum (mill. NOK) 140 ia = ikke aktuelt (tiltak) Tiltaksvurderingen viser at tildekking er det rimeligste tiltaksalternativet. En kombinasjon hvor mindre områder (kaier etc.) mudres ved behov er noe dyrere. Dyrest er mudringsalternativet, spesielt fordi dette krever et sted å deponere massene. Tiltakene i forbindelse med de forskjellige miljømålene blir rimeligere når ambisjonsnivået blir lavere. For svært god tilstand vurderes kostnaden for tildekking å være til sammen 220 mill. NOK, for god tilstand 180 mill. NOK og for moderat tilstand 140 mill. NOK. Null-alternativet Null-alternativet for sedimentene i Sandefjordsfjorden innebærer at man ikke utfører noen aktive tiltak og at man ikke når noen av de tre miljømålene. Null-alternativet anbefales derfor ikke. Da det er behov for tiltak vil null-alternativet være en utsettelse av tiltaket og i denne tiden forventes det at mer miljøgifter spres til utenfor Tranga og dette kan medføre økte tiltakskostnader. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 11 av 157

16 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Et null-alternativ har også en kostnad ved at man må overvåke miljøtilstanden i fjorden. Kostnaden for en slik overvåking (sediment og biota) vurderes å ligge i størrelsesorden 0,5 mill. kr. pr. år. Sedimentene utenfor Tranga Sedimentene utenfor Tranga er forurenset et godt stykke videre utover i fjorden. Dette skyldes med stor sannsynlighet sedimenter som er spredt fra de indre delene av fjorden. Når det utføres tiltak i den indre delen av fjorden (innenfor Tranga) forventes det å redusere spredningen lenger utover i fjorden og på sikt også forbedre sedimenttilstanden utenfor Tranga ved naturlig sedimentasjon. Det foreslås derfor ingen sedimenttiltak i området utenfor Tranga. Tiltak mot TBT-forurensning Sedimentkartleggingen har vist at omtrent alle sedimentprøver i området innenfor Tranga som er analysert for TBT-innhold ligger i tilstandsklasse V (svært dårlig). Videre er sedimentene utenfor Tranga i klasse IV og V (klasse V nærmest Tranga). Det er åpenbart at de miljømål som er satt ikke kan brukes for TBT. TBT forventes å være mindre persistent enn de øvrige undersøkte miljøgiftene og det er derfor laget en trinnvis plan for forventet nedgang i sedimentkonsentrasjonen som har som mål å ende på tilstandsklasse III i Den trinnvise nedtrappingsplanen krever oppfølging for å kontrollere at det virkelig skjer en nedgang i sedimentkonsentrasjonen. Sedimenttiltak bør ikke utføres bare på grunn av høye TBTkonsentrasjoner, men kan utføres i sammenheng med tiltak mot andre miljøgifter. År Konsentrasjon av TBT i sediment som ikke bør overskrides Frem til µg/kg TS µg/kg TS Fra 2020 (eller seinere) 20 µg/kg TS (tilstandsklasse III) Kost-nytte vurderinger Kost-nytte er vurdert på to måter: Kostnad pr. gram miljøgifter som fjernes for hvert delområde og hvert miljømål. Det gjør det mulig å sammenligne de forskjellige miljømålene og kostnader for å fjerne miljøgifter. Kostnaden for å oppnå respektive miljømål er vurdert ved å dele opp kostnaden i fire klasser. Systemet er laget slik at det aksepteres en høyere kostnad for å oppnå et høyere miljømål. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 12 av 157

17 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tabellen nedenfor viser estimert kostnad for fjerning av PCB i NOK per. gram PCB for hvert miljømål i hvert delområde. Areal (m2) Est. gj. snitt PCB i 0-50 cm (g) 1 Svært god tilstand God tilstand Moderat tilstand Tildekking (NOK/g PCB) Mudring (NOK/g PCB) Tildekking (NOK/g PCB) Mudring (NOK/g PCB) Tildekking (NOK/g PCB) Mudring (NOK/g PCB) Delomr. Kilen Delomr. Indre havn Delomr. Midtre havn Delomr. Ytre havn På bakgrunn av sedimentprøver tatt i delområdet er det estimert hvor mye PCB (gram) som er i de øverste 50 cm i hele delområdet. - Data mangler, eller at metoden ikke er aktuell som tiltak. Den laveste kostnaden pr. gram som fjernes er for delområdet Midtre havn, dette området inneholder mest PCB. For å vurdere kostnaden for å oppnå de respektive miljømålene er det satt opp en skala for kostnaden som vist under. Høy kostnad for å oppnå miljømål Akseptabel kostnad for å oppnå miljømål Meget gunstig kostnad for å oppnå miljømål Skalaen er satt opp slik at det for svært god tilstand aksepteres en tiltakskostnad på opp til 400 NOK/m 2, for god tilstand en kostnad opp til 200 NOK/m 2 og for moderat tilstand en kostnad på opp til 100 kr/m 2. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 13 av 157

18 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Kostnader i forhold til miljømål for tildekking som tiltak: Kostnad tiltak Svært god tilstand oppnås God tilstand oppnås Moderat tilstand oppnås kr/m kr/m 2 Kilen (S) Indre havn (S) Midtre havn (S) Ytre havn (S) Kilen (G) Midtre havn (G) Indre havn (G) kr/m 2 Ytre havn (G) Kilen (M) Midtre havn (M) Indre havn (M) Ytre havn (M) 0-50 kr/m 2 (S = Svært god tilstand, G = God tilstand, M = Moderat tilstand) Kostnader i forhold til miljømål for mudring som tiltak Kostnad tiltak Svært god tilstand oppnås God tilstand oppnås Moderat tilstand oppnås kr/m 2 Indre havn (S) Midtre havn (S) Ytre havn (S) Midtre havn (G) Ytre havn (G) kr/m 2 Indre havn (G) kr/m 2 Indre havn (M) 0-50 kr/m 2 (S = Svært god tilstand, G = God tilstand, M = Moderat tilstand) DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 14 av 157

19 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Kostnader i forhold til miljømål for en kombinasjon av mudring og tildekking som tiltak Kostnad tiltak Svært god tilstand oppnås God tilstand oppnås Moderat tilstand oppnås kr/m 2 Indre havn (S) kr/m 2 Midtre havn (S) Ytre havn (S) Midtre havn (G) Ytre havn (G) Indre havn (G) kr/m kr/m 2 (S = Svært god tilstand, G = God tilstand, M = Moderat tilstand) Generelt kommer tildekking best ut med en til dels meget gunstig kostnad for tiltak. Mudring kommer generelt dårligst ut med høy kostnad for å oppnå god tilstand i Midtre og Ytre havn. En kombinasjon av tildekking og mudring kommer forholdsvis godt ut fordi områdene som er foreslått mudret har et forholdsvis begrenset areal. Forventet tilstand på sjøbunnen etter tiltak På bakgrunn av undersøkelser som er utført etter tildekking av sjøbunnen andre steder i Norge kan man forvente en betydelig rekolonisering og økt artsdiversitet allerede ett år etter tiltaket. Med bakgrunn i det større artsmangfoldet lenger ut i Sandefjordsfjorden er det sannsynlig å anta at flere av disse artene vil spre seg innover i fjorden etter en tildekking. Den foreslåtte tildekkingen vil derfor på sikt kunne gi økt artmangfold innenfor Tranga. Type bunnfauna vil i første omgang bli noe forskjellig når det legges ut sand. I dag er fjordbunnen relativt finkornig, og etter at det er lagt ut sand vil det igjen sedimentere mer finkornige masser over tid. Mudring innebærer også et betydelig inngrep i sjøbunnen, og det finnes ingen nylig utførte undersøkelser fra Norge som omhandler rekolonisering etter mudring. Det forventes imidlertid at det skjer en forholdsvis rask rekolonisering etter mudring. Forslag til gjennomføringsplan På grunn av den lave sedimentasjonsraten og at den naturlige sedimentasjonen vil variere i Sandefjordsfjorden innenfor Tranga vurderes det ikke å være mulig å nå miljømål Svært god DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 15 av 157

20 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK tilstand og God tilstand uten tiltak. Også miljømål Moderat tilstand er med stor sannsynlighet ikke mulig å nå uten tiltak. Tiltaksvurderingen basert på de tre foreslåtte miljømålene for Sandefjordsfjorden viser at de rimeligste tiltaket for å nå miljømålene er tildekking. Kostnaden for tildekking er estimert til: Miljømål Svært god tilstand : 220 mill. NOK (ca. 600 mill. NOK hvis mudring velges) Miljømål God tilstand : 180 mill. NOK (ca. 450 mill. NOK hvis mudring velges) Miljømål Moderat tilstand : 140 mill. NOK (mudring bare foreslått som alternativ for et mindre område i Indre havn, gir omtrent samme kostnad som tildekking) Det anbefales å basere tiltakene i sjø på tildekking av sjøbunnen og ikke mudring. Unntaket vil være der hvor havnen eller småbåthavner har direkte behov for mudring. Tildekking er generelt den rimeligste tiltaksløsningen og den gir bare et begrenset inngrep i sedimentene og man unngår behovet for å finne store lokaliteter for deponering som oppstår ved mudring. Det anbefales ikke å velge miljømål Svært god tilstand Med tanke på bruken av fjorden og den store mengden menneskelige aktiviteter i Sandefjordsfjorden innenfor Tranga er det ikke realistisk å etterstrebe en tilstand på nivå med en uberørt fjord. Miljømål God tilstand har en kostnad som ligger nært opp til kostnaden til den som er gitt for Svært god tilstand. Dette fordi tilstanden i dag er slik at hoveddelen av Sandefjordsfjorden innenfor Tranga er forurenset over tilstandsklasse II og fordi tilstandsklasse II skal oppnås på kort tid (senest 2012). Da vil den langsomme sedimentasjonsraten i fjorden (2,5-3 mm/år) ikke kunne bidra til å bedre situasjonen. Slik tiltaket for miljømål Moderat tilstand er utformet skal det foreslåtte tiltaket utføres innen kort tid. Dette er et noe mer begrenset tiltak som tar seg av de mest forurensede områdene hvor det kan foregå spredning. Disse områdene foreslås dekket til med et tynt sjikt (10-20 cm) som skal gi en raskere effekt sammen med den naturlige tildekkingen og samtidig sikre at spredningen stopper fra de verst forurensede områdene. Effekten av tiltaket vil siden vurderes på bakgrunn av overvåking og forventningen er at øvrige områder vil få en forbedret tilstand som følge av tiltaket og den sedimentasjon som foregår i fjorden. Miljøgiften TBT forventes å være mindre persistent enn de øvrige miljømålene og den foreslås å følge den foreslåtte trinnvise planen for forventet nedgang i sedimentkonsentrasjon. Hvis den forventede nedgangen ikke skjer må tiltak vurderes. Det kan være aktuelt å teste ut tiltaksmetoder i et pilotprosjekt. Her kan det for eksempel være av interesse å få testet egnede dekkmaterialer og tykkelser og kontrollere at de også beskytter mot erosjon, spesielt i mer grunne områder med skipstrafikk. Det finnes gode muligheter for slike tester i Sandefjordsfjorden. For at tiltakene i sjø skal ha ønsket effekt må de følges opp med tiltak på land som sikrer at det ikke skjer utslipp fra overvannsnett etc. til sjø som ligger over tilstandsklasse II. Det betyr at de steder hvor det er registrert at det skjer tilførsler over tilstandsklasse II må følges opp og enten (hvis mulig) må kilden fjernes eller så må det sørges at de ikke har utløp til sjø. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 16 av 157

21 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Videre fremdrift i prosjektet foreslås gjennomført på følgende måte: År Aktivitet 2011/2012 Folkevalgt behandling av planen i Sandefjord kommune. Prosjektering av tiltak, anleggstegninger med nøyaktige koordinater og beskrivelse av tiltak. Prosjektert plan legges ut på høring. Anbudspapirer utarbeides for å legge ut oppdraget på offentlig anbud. Eventuelt med en prekvalifisering av entreprenører. Eventuelt: Et pilotprosjekt med uttesting av tildekkingsmaterialer i områder utsatt for skipsoppvirvling. Tiltak på land i forkant av tiltak: Kontroll av overvannsnett, tømming av kummer etc. 2012/2013 Gjennomføring av tiltak. Rekkefølge og utførelse er en del av detaljprosjekteringen. Generelt bør eventuelle mudringsarbeider utføres først fordi hvis disse utføres etter tildekkingen vil tildekkede områder risikere å bli dekket med slam som spres fra mudringen. De grunnere områdene hvor det er risiko for skipsoppvirvling (Kilen, Indre havn) bør være de som tildekkes først for å unngå spredning fra disse. Videre bør tildekkingen foregå i flere lag (minst to), på denne måten er det større sannsynlighet for å underveis få tildekket forurensede sedimenter som sprer seg under tildekkingen. Hele tiltaket (tildekking) bør utføres i løpet av en sesong (3-6 måneder) for å unngå omfattende spredning fra utildekkede til tildekkede områder. Tiltaket godkjennes når det er utført sluttkontroll. Sluttkontroll bør bl.a. ha krav om minstetykkelse på dekklaget. 2017/2018 Årlig kontroll av resultatet fra tiltaket foreslås de første fem årene etter tiltaket. Kontroll av tildekkingen for å verifisere at det ikke foregår nedslamming og tilførsel av miljøgifter og at dekklaget er intakt. Prøvetaking av fisk og skalldyr, for eksempel etter 1, 3 og 5 år. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 17 av 157

22 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 1 INNLEDNING Det Norske Veritas har i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt og Biologge utarbeidet en tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden på oppdrag av Sandefjord kommune. Oppfølgingen av prosjektet har vært utført av Fylkesmannen i Vestfold og Sandefjord kommune. Følgende har bidratt til denne rapporten: Biologge: Tom R. Hansen, Tore Hjartland, Tore Lundh, Pål Abrahamsen, Frøydis Bakkene Aasen NGI: Arne Pettersen, Espen Eek DNV: Thomas Møskeland, Tormod Glette, Amund Ulfsnes, Christian Volan, Siv Haukebø, Jens Laugesen I forkant av arbeidet med tiltaksplanen ble det utarbeidet en oversikt over foreliggende informasjon om forurensningssituasjonen i Sandefjordsfjorden med forslag til supplerende undersøkelser og miljømål (NIVA rapport ) på oppdrag fra Sandefjord kommune. NIVA-rapporten inneholder data fra undersøkelser av miljøgifter i Sandefjordsfjorden og inntilliggende landområder helt tilbake til 1992 og frem til De supplerende undersøkelser som anbefales i NIVAs rapport er i all hovedsak utført i dette oppdraget og i tillegg er disse utvidet med ytterligere undersøkelser. De viktigste punktene i de utførte undersøkelsene er: Kartlegging av miljøgifter i kummer på land Sedimentprøvetaking i Sandefjordsfjorden innenfor Tranga Undersøkelse av spredningsmønster ved hjelp av sedimentfeller, passive prøvetakere og tracerpartikler Innsamling av fiskeprøver Aldersbestemmelse av sedimenter Risikovurderinger i henhold til Klifs veileder Underveis i prosjektet har oppdraget vært utvidet med tilleggsundersøkelser som ekstra støtte til tiltaksvurderingen: Tilleggsundersøkelse av sedimenter utenfor Tranga Innsamling av krabber og blåskjell Bestemmelse av lokale K d -verdier Ekstra prøvetaking på land i kummer En vesentlig del av oppdraget har vært å utarbeide forslag til miljømål for Sandefjordsfjorden. Miljømålene har vært grunnlaget for tiltaksvurderingene og det tilhørende forslaget til gjennomføringsplan. I tiltaksvurderingen har også kost-/nytteberegninger inngått som en støtte i vurderingen av de ulike tiltakene. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 18 av 157

23 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 2 SANDEFJORDSFJORDENS HISTORIKK Forurensningssituasjonen i Sandefjord havn (ut til Tranga, ca. 1,6 km 2 ) referer seg til en aktiv byutvikling, skips- og offshoreverksted, kjemisk industri (marine oljer og fett), malingsproduksjon, tankanlegg, mekanisk industri, fyllplasser, skraphandlere, småbåthavner, landbruk og kloakkutslipp. I tillegg har det vært og pågår en ferjetrafikk som har bidratt til forflytting av forurensningene. Skips- og industriutvikling. Gjennom mer enn 100 år har det vært en industriell og kjemisk industri i Sandefjord havn. Bortsett fra tidlig bruk av metaller er det meste av de kjente miljøgiftene PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) og PCB (polyklorterte bifenyler) tilført i perioden og TBT (tributyltinn) i perioden Samtlige industrier og større grunneiere har gjennomført betydelige undersøkelser av forurensningene på land. Videre har utbygningen av Kilen medført både en opprydning og stopp av forurensninger fra dette området. A/S Framnæs Mekaniske Værksted (FMV) ble etablert 1898 (Figur 2-1). Før dette var det flere mindre skipsverksteder på området. FMV ble nedlagt i Figur 2-1 Foto som viser den innerste delen av Sandefjordsfjorden med Framnæs Mekaniske Værksted i forgrunnen. Foto fra ca (Foto mottatt fra Sandefjord havn). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 19 av 157

24 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Den kjemiske industrien som produserte marine oljer og fettsyrer fra hvalfangsten, Sandar Fabrikker AS (stiftet 1935) og Jahres Kjemiske Fabrikk AS (stiftet 1939), ble etablert og utviklet syd for FMV. I dag videreføres deler av denne aktiviteten av Pronova som produserer Omega-3 fettsyrer og Oleon som produserer estere basert på fraksjoner av fettsyrer. Figur 2-2 viser hvalbåter og hvalkokerier fra hvalfangsttiden. Figur 2-2 Foto tatt fra Fjellvik som viser hvalbåter og hvalkokerier i forgrunnen og Hesteskoen i bakgrunnen. Foto antagelig tatt en gang på 1950-tallet (Foto mottatt fra Sandefjord havn). Vera Fabrikker AS er nedlagt. Tidligere ble det her produsert fettsyrer til salg og til mat og malingproduksjon. I slutten av 1960-årene startet utvikling av store rør i glasfiberforsterket polyester. Det var også en kort periode i 1960-årene med produksjon av blypulver. Produksjon av GRP (Glassfiber-armert plast) tanker og rør er nedlagt i Sandefjord. Produksjon av maling ble startet av Jotun Fabrikker AS på Gimle i Brannen på Gimle i 1976 medførte forurensning både på land og sjøsiden. I er det gjennomført et større oppryddningsprosjekt for å fjerne denne forurensningen. På Thorøya var det tankanlegg for hvalolje Figur 2-3. Disse ble også leid ut til oljeindustrien. Tankanlegget ble sanert for ca. 20 år siden i forbindelse med utviking av boliger på området. Videre var det produksjon av termoplastprodukter ved anlegget ved kaia på Thorøya. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 20 av 157

25 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 2-3 Foto av kaianlegget ved Thorøya fra midten av 1960-tallet. (Foto mottatt fra Sandefjord havn) Det er til sammen ca. 20 småbåtanlegg i Sandefjord Havn. Kloakkrenseanlegg og saneringsplan. Renseanlegget på Enga, syd for Tranga ble satt i drift i Anlegget er et mekaniskkjemisk anlegg og har en tilknytting på PE (personekvivalenter) inkl. industri. Kloakkrammeplanen som hadde som oppgave å få stoppet alle direkteutslipp til fjorden ble avsluttet i Saneringsplanen for å få kontroll på overvannet fra 3 store bekkelukkinger, Virik, Hasle, Rukla startet i Det er kun Rukla som har utløp innenfor Tranga, nærmere bestemt ved Hesteskoen. I skal saneringsplanen avsluttes og da skal det være bygd 4 kontrollerte overløp, 3 med utslipp i Bøkanalen + 1 ved sentrum pumpestasjon. Som følge av kloakkrammeplanen så er fosfor til sjø på innsiden av Tranga redusert fra 33 % til 7,5 % (kilde: Sandefjord kommune). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 21 av 157

26 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tidligere utført saneringstiltak i sjø og på land Det er så langt utført tre større saneringstiltak i sjø: Forurensede sedimenter innerst i Kamfjordkilen ble i 2002 mudret og pumpet i geotekstilbager som ble plassert i et lokalt gruntvannsdeponi Kamfjordkilen. Prosjektet som kostet 26 millioner kroner ble ledet av Sandefjord kommune og var et samarbeid mellom næringsliv, kommune og Klif (tidl. SFT) hvor Klif bidro med 2/3 av kostnadene. Jotun utførte en sanering av sjøbunnen utenfor sine anlegg på Gimle i 2009 hvor det ble mudret i to etapper på et areal som var ca m 2 hvor 50 til 100 cm av sedimentene ble fjernet. Til sammen ca m 3 forurensede sedimenter ble fraktet til deponi på NOAH Langøya. Det mudrete området (9 000 m 2 ) ble siden tildekket med pukk og finknuste steinmasser og de tilstøtende områdene (ca m 2 ) ble tildekket med finknuste masser. I 2010 ble det på oppdrag av Sandefjord Havnevesen utført mudringsarbeider mellom pir 1, 2 og 3 i indre havn. Hensikten med arbeidene var å oppnå økt seilingsdybde og fjerne forurenset sjøbunn. Ca m 3 med sterkt forurensede muddermasser ble fjernet og kjørt til Tønsberg fyllplass for deponering. Andre prosjekter som er utført i sjø er: I 1998 ble det fjernet en haug med kalkslam/slurry i Roabukta i Sandefjordsfjorden. Roabukta ligger rett over for Thorøya på innsiden av Tranga. Mengden som skulle fjernes ble anslått til m 3 (Multiconsult, 2008). Slurryen var et restprodukt fra tidligere produksjon av acetylen ved AGA AS som foregikk fra ca Prøvetaking av slurryen før mudring viste at den hadde et forhøyet innhold av krom (tilstandsklasse IV). Det kan for øvrig nevnes at det i denne undersøkelsen (se kapittel 6) er tatt en sedimentprøve i Roabukta (N31) i form av en kjerneprøve ned til 40 cm og den inneholdt krom i tilstandsklasse I (bakgrunnsnivå) i hele kjernen. Det kan også nevnes at gjennom mange år har Sandefjord havn hatt en dumpeplass for muddermasser ved Beinskjæra ca. 2,5 km utenfor Tranga. I perioden er det gjennomført flere større opprydningsprosjekter på landsiden: Kilen Brygge AS gjennomførte i en større opprydning i forbindelse med tillatelse til utvikling av leilighetskomplekset. Restene fra bybrannen i 1901, Bayards oljesøl ved en springflo (1983), samt arealene der skraphandlere hadde deponert ulike kjemikalier ble ryddet opp. Det er etablert en membran fra fiskehandler Berggren til indre Kamfjordkilen for å hindre utlekking fra land. Under de to Kilen Brygge-byggene er det lagt en såle med ca cm knust stein for å sikre at pelearbeidet, samt massene ved land, ikke forurenser området. Biologge har hatt videoinspeksjon av området som viser en stor grad av marin biologisk aktivitet. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 22 av 157

27 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Vannoverløp og kloakksystemet er under opprustning og vil være ferdig Miljøtilstanden i Hesteskoen ved Park Hotel er godt dokumentert gjennom Biologges FoU program. Ved de store industriområdene Thor Dahl Eiendom AS, tidligere Framnæs, Pronova og Oleon, tidligere Hydro, er grunnen undersøkt og friskmeldt. Jotun har i gjennomført et betydelig opprydningsarbeid på landsiden i forkant av tiltakene i sjøen. I tillegg kan Hegnabekken som munner ut i Kilen forårsake forurensninger da den går gjennom tidligere avfallsområder. Den er undersøkt i dette prosjektet, se kapitttel 5. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 23 av 157

28 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 3 MILJØMÅL FOR SANDEFJORDSFJORDEN Sandefjordsfjorden har pr. i dag ingen politisk vedtatte miljømål for forurensningssituasjonen i fjorden, dvs. for forurenset sjøbunn. Med Sandefjordsfjorden menes i denne sammenheng fjordområdet innenfor Tranga. Det er i tidligere utarbeidede rapporter for Sandefjordsfjorden, satt opp forslag til miljømål. I NIVA-rapport er det formulert forslag til miljømål med basis i vannforskriften. Som en del av arbeidet med tiltaksplan for Sandefjordsfjorden er det i samarbeid med FM i Vestfold, Sandefjord kommune og samordningsgruppen for Sandefjordsfjorden formulert miljømål med utgangspunkt i forslag i nevnte rapport fra NIVA. Grunnlag for fastsettelse av miljømål Det er en målsetning at miljømålene i Sandefjordsfjorden skal knyttes til vannforskriften. Vannforskriften er forskriften som iverksetter EUs Vannrammedirektiv i Norge. Foruten vannforskriften er grunnlaget for arbeidet med forurenset sjøbunn og mål for dette lagt i Stortingsmelding nr 12 ( ) Rent og rikt hav og Stortingsmelding nr 14 ( ) Sammen for et giftfritt miljø forutsetninger for en tryggere fremtid. I vannforskriften er hele Norge inndelt i vannregioner og i disse inngår også kystvann som Sandefjordsfjorden. Kystvann er i vannforskriften definert som: Saltvann fra en nautisk mil utenfor grunnlinjen og inntil land eller ytre grense for brakkvann, likevel ut til den ytre grensen for territorialvannet med hensyn til kjemisk tilstand. For denne tiltaksplanen, og aktuelt tiltaksområde, begrenser vi oss hovedsakelig til de deler av vannforskriften som omhandler kjemisk tilstand fordi det finnes begrenset informasjon om økologisk tilstand i Sandefjordsfjorden. Alle potensielle tiltaksområder skal ha etablert miljømål, som beskriver den miljø- og helsemessige tilstand man ønsker å oppnå i området. For at man skal kunne bedømme måloppnåelse, bør miljømålene være mest mulig kvantitative. Dette står uttrykt i Klifs (tidligere SFT) veileder for risikovurdering av forurenset sediment (TA-2230/2007) kapittel 2.2. Det er lagt til grunn i forslag til miljømål for Sandefjordsfjorden at en forbedring av sjøbunnen (sedimentene) på sikt også vil medføre lavere innhold av miljøgifter i fisk, lavere opptak av miljøgifter ved spising av sedimenter (barn), lavere opptak ved hudkontakt med sedimenter etc. Det finnes ingen nøyaktige tall for hvor mye miljøgiftinnholdet i fisk reduseres når miljøgiftinnholdet i sediment reduseres, og heller ingen nøyaktige tall for hvor lang tid det tar før en oppnår reduksjon i miljøgiftinnhold i fisk etter tiltak. Teoretiske verdier på opptak i fisk kan utarbeides ved å bruke Klifs risikoveileder og beregningsverktøy. Dette gir et meget grovt estimat på hvor mye man kan forvente at miljøgiftinnholdet i fisk kan reduseres. Det er sannsynlig at eksisterende årsklasser før tiltaket først må erstattes av nye årsklasser for å oppnå en betydelig reduksjon av miljøgifter i fisk. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 24 av 157

29 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Målene har også grunnlag i behov for brukere av fjorden. Dessuten er miljømålene knyttet opp mot risikoanalysen. Fremtidig arealbruk Innen oversiktlig tid vil man beholde den type arealbruk man har i dag i Sandefjordsfjorden, se Figur 3-1. Det betyr en kombinasjon av næringsvirksomhet (Jotun, Pronova etc.) med fergetrafikk (Color Line) og annen båttrafikk, boligområder og rekreasjon. Figur 3-1 Kommuneplanens arealdel vedtatt av Bystyret DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 25 av 157

30 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Store deler av Sandefjordsfjorden vil med dagens og fremtidig arealbruk kunne vurderes å gå under det vannforskriften betegner som en sterkt modifisert vannforekomst. Dette er fremlagt for Klif som har respondert at hvis deler av Sandefjordsfjorden skal betegnes som en sterkt modifisert vannforekomst så må dette først forankres hos vannregionmyndigheten. Visjon for Sandefjordsfjorden For å beskrive hva man har som overordnet miljømålsetning for Sandefjordsfjorden er det formulert en visjon for fjorden: Sandefjordsfjorden skal være en fjord for alle hvor vi kombinerer gode boområder og rekreasjon med skipstrafikk og næringsvirksomhet. Tre miljømål med forskjellige ambisjonsnivå for Sandefjordsfjorden Det er hensiktsmessig å ha miljømål som er mest mulig etterprøvbare. For å ha et best mulig beslutningsgrunnlag, der en får frem valgmuligheter og konsekvenser av disse, er det valgt å sette opp miljømål med forskjellige ambisjonsnivå. Vannforskriften gir grunnlag for 3 ulike ambisjonsnivå hva gjelder mål for fjorden. Det er søkt å fokusere på miljøtilstanden i sedimentene og å få laget dem mest mulig operasjonelle. Til sedimentene i sjø er det også koblet krav til utslipp fra land. Kontroll med kilder på land er avgjørende for måloppnåelsen. Det er også satt et tidspunkt for når tilstanden skal være oppnådd. Ambisjonsnivå Miljømål Svært god tilstand God tilstand Moderat tilstand Krav i sjø Tilstandsklasse I i sedimenter skal oppnås. Dette er en tilstand som primært kan oppnås i upåvirkede områder. Tilstanden skal oppnås senest Tilstandsklasse II i sedimenter skal oppnås. Tilstanden skal oppnås senest Tilstandsklasse III i sedimenter generelt, hot spots må vurderes spesielt med henblikk på fare for spredning/oppvirvling (risikovurderingen). Tilstandsklasse III i sediment kan aksepteres hvis det forventes en positiv utvikling mot 2028 og man nærmer seg tilstandsklasse II. Krav på land Ikke utslipp fra land som har negativ påvirkning på tilstanden. Dvs. konsentrasjon av miljøgifter i partikulært stoff som tilføres sjø skal ikke overstige tilstandsklasse I. Ikke utslipp fra land som har negativ påvirkning på tilstanden. Dvs. konsentrasjon av miljøgifter i partikulært stoff som tilføres sjø skal ikke overstige tilstandsklasse II. Ikke utslipp fra land som har negativ påvirkning på tilstanden. Dvs. konsentrasjon av miljøgifter i partikulært stoff som tilføres sjø skal ikke overstige tilstandsklasse II. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 26 av 157

31 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Det er satt en forholdsvis kort tidsfrist til 2012 for svært god og god tilstand, for å understreke at målsetningen for disse miljømålene er å få igangsatt tiltakene raskt og med det redusere negative effekter som følge av miljøgifter raskere. For moderat tilstand følger man vannforskriftens mulighet til å utsette frist for måloppnåelse. Dette forutsetter god dokumentasjon og aksept for fristutsettelse fra vannregionmyndigheten. Forskjellen mellom svært god og god tilstand er at det skal oppnås forskjellige tilstandsklasser i sedimentene (klasse I respektive klasse II). For god tilstand og moderat tilstand er målet det samme (klasse II), men det er forskjell på hvor raskt man må oppnå målet og dermed hvor raskt man reduserer negative effekter som dagens miljøtilstand påfører oss. Forlagene til miljømål som er gitt for god og moderat tilstand antas å ligge på akseptabelt nivå for å søke om tillatelse til tiltak hos miljømyndighetene. Kjemiske analyser av sedimentenes tilstand (inndeling i tilstandsklasser) er foretatt i de øverste 10 cm av sedimentet og enkelte steder er det også tatt dypere kjerner av sedimentet som er analysert. For noen formål vil det også være behov for å formulere miljømålene på en mer forenklet måte, hvor man ikke omtaler miljømålene ved hjelp av tilstandsklassene: Ambisjonsnivå Miljømål Krav Senest 2012 skal sjøbunnen i Sandefjordsfjorden 1 Svært god tilstand være like ren som i områder som er upåvirket av menneskelig aktivitet og som ligger langt fra identifiserbare forurensningskilder. Senest 2012 skal sjøbunnen i Sandefjordsfjorden være like ren som i områder som er lite påvirket God tilstand 2 av menneskelig aktivitet, det vil si at den ikke skal utgjøre en risiko for giftige effekter på dyrearter som lever i fjorden. Senest 2028 skal sjøbunnen i Sandefjordsfjorden være like ren som i områder som er lite påvirket 3 Moderat tilstand av menneskelig aktivitet, det vil si at den ikke skal utgjøre en risiko for giftige effekter på dyrearter som lever i fjorden. Hvis man velger 2028 som tidsfrist vil de negative miljøeffektene vedvare over lengre tid enn om 2012 velges som tidsfrist. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 27 av 157

32 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Kommentarer til miljømålene Svært god tilstand: Med tanke på bruken av fjorden og den store mengden menneskelige aktiviteter i Sandefjordsfjorden innenfor Tranga er det ikke realistisk å etterstrebe en tilstand på nivå med en uberørt fjord. Tilstanden kan imidlertid brukes som illustrasjon for de kostnader det vil medføre for å få fjorden til en slik tilstand. God tilstand: Kan være vanskelig å få til på kort sikt i hele fjorden. Det vil være deler av fjorden hvor det kan oppnås forholdsvis raskt, men det foreligger en risiko for rekontaminering hvis det ikke utføres helhetlige tiltak i fjorden. Moderat tilstand: Områder hvor tiltak er aktuelt, vurderes opp mot naturlige prosesser (naturlig tilførsel av rene sedimenter). Det vil være naturlig å se på hvor mye forbedring vi forventer å oppnå ved naturlige prosesser frem til Denne tilnærmingen krever at det er et overvåkingsprogram som følger opp utviklingen tett i fjorden. Annet: TBT vil kreve egne mål. Dette er basert på at TBT forventes å være mindre persistent og at det derfor lages en trinnvis plan for forventet nedgang i sedimentkonsentrasjonen som må følges opp med mulighet for tiltak. Det er gitt forslag til en slik plan i kapittel DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 28 av 157

33 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 4 INNDELING I DELOMRÅDER AV SANDEFJORDSFJORDEN For å kunne håndtere et så stort undersøkelsesområde har det vært behov for å inndele det i delområder. Med bakgrunn i kommuneplanen for Sandefjord (Figur 3-1), fremtidig arealbruk til havne- og industrivirksomhet samt arealbruk i kystsonen, er det utført en inndeling av Sandefjordsfjorden, innenfor Tranga, i fire områder, se Figur 4-1. Totalt er undersøkelsesområdet m 2 (1,6 km 2 ). I Sandefjord havn er det ca. 20 småbåtanlegg, de fleste med lagringsplass for vinteren. Nedenfor er det gitt en mer detaljert beskrivelse av inndelingen og av hvert delområde: Område 1, KILEN, m 2 Her inngår pilotprosjektet fra 2002 på ca m 2. I ble det også lagt opp en steinfylling fra Huvik til kaien ved Fiskehandler Berggren. Steinfyllingen ligger på ca. kote -3 m. Området på land består av boliger og sentrumsfunksjoner (servering, kontor, næring). Ved gjennomføring av Kilenprosjektet ble forurensede masser på land fjernet og det ble bygget en grøft langs sjøen for oppsamling av eventuell utlekking av forurensninger. Det er gitt tillatelse til å føre opp fem store boligblokker langs sjøkanten. Det er et betydelig antall småbåter ved kaianlegg på østsiden av Kilen. Området Kilen har tilførsel fra Hegnabekken hvor det tidligere har vært avfallsplasser. Område 2, INDRE HAVN, m 2 I store trekk er dette havneområdet i Sandefjord. På slutten av 2010 ble det utført et mudringsprosjekt for å øke seilingsdypet ved kaiene i Sandefjord. Påvirkningen av sedimentene pga. ferjetrafikk er dokumentert av DNV i 2005 og Color Line har justert sin seilingsled. I Hesteskoen og frem til Leif Weldingsvei er havneområdet begrenset til en stripe på 5 m fra sjøkanten. Det er flere store båtforeninger i havnen. Område 3, MIDTRE HAVN, m2 Området består av eiendommen til tidligere Framnæs Mekaniske Verksted AS, etablert i 1898, med en kystlinje på 1,3 km. I perioden er det utviklet næringsvirksomhet, småbåthavn og undervisningsbygg på området. Videre sydover ligger to bedrifter, Pronova og Oleon, som raffinerer marine oljer. Vera fabrikker gikk over fra vegetabilske oljer til produksjon av glasfiberarmerte polyesterrør i 70-årene. På den andre siden av fjorden ligger industrianlegget Jotun AS. Noen mindre boligområder ligger mellom industriene og et LNFområde (Landbruk, Natur- og Friluftsområde). Historisk har dette området flere gode fiskeplasser samt gode forhold for hummer og krabbe. Område 4, YTRE HAVN, m 2 Dette området er den ytterste delen som går ut til Tranga. I dette området foreligger (frem til denne undersøkelsen) lite data om sedimentenes miljøtilstand. Området domineres av boliger med noe næringsvirksomhet og en rekke småbåthavner. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 29 av 157

34 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 4-1 Inndeling i delområder i Sandefjordsfjorden innenfor Tranga. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 30 av 157

35 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 5 UNDERSØKELSER PÅ LAND - URBAN AVRENNING SOM POTENSIELL KILDE TIL FORURENSNING AV SJØBUNNEN 5.1 Bakgrunn for undersøkelser på land Det er gjennomført undersøkelser av overvannsnettet i Sandefjord som ledd i undersøkelser av kilder til forurensning. Dette er en metode som er benyttet også i forbindelse med andre tiltaksplaner for forurenset sjøbunn. Ved utarbeidelse av tiltaksplan for forurenset sjøbunn er det viktig at det gjennomføres undersøkelser som dokumenterer kilder til forurensning. En slik undersøkelse inngår for å avgjøre om det er riktig å starte eventuelle tiltak i sjø (hvis tiltaksplanen viser at det er behov for dette) eller om det først bør iverksettes tiltak mot forurensning fra land. Ved en kildekarakterisering blir typiske hovedkilder (punktutslipp) gjerne behandlet tidlig. I de fleste tilfeller er dette allerede gjennomført ved utbygging av kloakkrenseanlegg og andre tiltak rettet mot industriutslipp. I mange norske fjorder har utslippene fra industri også gått ned som følge av avvikling og nedbygging innen flere bransjer. Neste fase i kildekontroll vil være dokumentasjon av og tiltak mot kilder av mer diffus art. Forurenset grunn kan være en slik kilde, og blir typisk karakterisert ved prøvetaking av grunnvannsbrønner og jord. For å få et komplett bilde av mer diffuse kilder i urbane områder kan det i tillegg gjøres undersøkelser av overvannssystemet. Urbane områder består av en vesentlig andel tette flater, og hovedtransporten av vann drenerer langs disse via overvannsnettet til resipient (Figur 5-1). I denne vanntransporten tilføres det forurensning fra pågående, aktive kilder. Dette er forurensning som ikke fanges opp av etablerte avfallsstrømmer og som i de enkelte tilfellene kan bli betraktet som ikke nevneverdige. Men i sum kan disse diffuse kildene bli så signifikante at de blir viktig å kvantifisere og eventuelt gjøre tiltak mot der dette er mulig. En undersøkelse av avrenning fra (urbane) områder på land kan være med på å definere realistiske miljømål for en evt. opprydding av sjøsedimentene ved å bidra til å etablere kunnskap om bakgrunnsnivået av forurensning som skapes av urban virksomhet. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 31 av 157

36 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 5-1 I urbane områder (høyre) er andelen tette flater så høy at avrenning fra overflate uten infiltrasjon via grunnen blir den viktigste dreneringsveien for vann. I naturområder (venstre) er infiltrasjon ned i grunn viktigste drenasjevei. I urbane områder tilføres det forurensning til overvannet fra flere kilder, noe som medfører at denne spredningsveien er viktig i urbane områder. 5.2 Tidligere gjennomførte undersøkelser av urban avrenning I forbindelse med tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Drammensfjorden (FMBu, 2005) ble det gjennomført undersøkelse for å kvantifisere kilder på land som forurensningskilde. Det ble gjennomført undersøkelser i byområdet (Nesse, 2005) og ved utvalgte industriområder (NGI 2005) samt transport fra Drammenselva og Lierelva. I forbindelse med Ren Oslofjord ble det gjort undersøkelser av urban avrenning samt transport fra Akerselva (Cornelissen et. al. 2008). Det er gjennomført undersøkelser av urban avrenning også i Trondheim og Bergen. Resultatene fra disse områdene er publisert sammen med resultater fra Drammen og Oslo i Jartun og Pettersen (2010). 5.3 Material og metode for undersøkelser på land i Sandefjord NGI har sommeren 2010 gjennomført undersøkelser av overvannsnettet i Sandefjord. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med teknisk etat i kommunen. Det ble gjennomført oppstartsmøte med kommunen 5/5-10 for å få en oversikt over overvannsnettet og for å velge ut kummer til prøvetaking. I felt ble det som forventet noen endringer i forhold til plan når egnetheten til kummene ble vurdert i forhold til sedimenterende forhold i kummene, vanngjennomstrømning og innslag av kloakk. Per Olav Wierød fra Sandefjord kommune deltok under feltarbeidet som kjentmann og ansvarlig for sikring og åpning av kummene. Det ble valgt ut 15 kummer som ble prøvetatt for oppsamlet faststoff. Videre ble 4 kummer valgt for prøvetaking av vannfase gjennom sommeren. Dette ble gjort ved stikkprøvetaking av vann samt utsetting av passive prøvetakere av typen likevektsprøvetaker POM (polyoksimetylen) i tre perioder gjennom sommerhalvåret. Tabell 5-1 presenterer tidsperioder for gjennomført prøvetaking med sporbarhet til analyserapporter for tilhørende kjemisk analyse. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 32 av 157

37 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Som det framgår av tabellen ble det tatt prøve av fast stoff fra 15 kummer 5/5 og 6/ Det ble videre tatt vannprøver fra 4 kummer 7/5-10, 17/6-10, 19/7-10 og 24/8-10. Det ble satt ut passive prøvetakere første gang 7/5-10 i fire kummer. Disse passive prøvetakerne står ute i rundt en måned før de tas inn til analyse. Det ble satt ut og hentet inn passive prøvetakere i forbindelse med innhenting av vannprøver slik at det foreligger resultater fra 3 perioder for de passive prøvetakerne. Tabell 5-1 Perioder for prøvetaking av vannfase i kummer i overvannsystemet i Sandefjord. Alle datoer fra Prøvetype Prøvetakingperioder Analyserapport Faststoff 5/5 og 6/ /11* Vannprøver 7/5 17/6 19/7 24/8 - Passive prøvetakere (POM) (POM satt ut 7/5) 7/5 til 17/6 17/6 til 19/7 19/7 til 24/8 - ALS N ALS N ALS N ALS N ALS N ALS N NGI Miljølab, analyserapport datert 21/9-10 * Det ble i samråd med oppdragsgiver gjort en supplerende prøvetaking fra utvalgte kummer for å finne mulig årsak og evt. utbredelse av mulige forurensningskilder. Tabell 5-2 gir en kort beskrivelse av hvilke kummer som er prøvetatt for faststoff og vannfase med en kort beskrivelse av type kum og beskrivelse av fast stoff som er hentet opp fra kummen. Kartreferansen i tabellen viser til figur Figur 5-2 hvor beliggenheten av hver enkelt kum er vist sammen med overvannsledninger og kloakkledninger rundt Sandefjordsfjorden ut til Tranga. Sandefjord kommune ved Per Olav Wierød har på oppfordring fra NGI innhentet informasjon om når de prøvetatte kummene sist ble tømt. Denne informasjonen ble hentet inn i desember 2010, og er vist i tabell 5-2 under kommentarer. Som det framgår i denne oversikten er tømmingen av kummene ofte sporadisk, og for flere av dem ligger siste tømming tilbake i tid. Normalt blir sandfangskummer tømt for å hindre at rørsystemene går tett som følge av avleiring av materiale. Tømming er normalt ikke iverksatt som følge av miljøtekniske årsaker. Effektiviteten til sandfangskummene i forhold til å holde tilbake faststoff er avhengig av hvordan sandfangskummene er konstruert, og hvor stor vanngjennomstrømmingen er i dem. Generelt vil kummer som er nytømte ha en større evne til å holde tilbake fast materiale og dermed redusere utslipp til resipient. Et program med en systematisk tømming av sandfangskummer kan derfor ha en positiv effekt i forhold til reduksjon av tilførsel av miljøgifter til resipient. Det er risiko for at prøver hentet fra kummer som ikke er tømt ikke er helt representative for dagens tilførsel av forurensning der det har skjedd en vesentlig endring i kvaliteten (miljøgiftinnholdet) i senere tid. Slike kummer kan i større grad være påvirket ev spesielle enkeltepisoder som ligger tilbake i tid. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 33 av 157

38 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK For å fremskaffe et bedre datagrunnlag for utviklingen i tilførselen av forurensning til Sandefjordsfjorden framover, som kan legges til grunn for estimering av miljøsituasjonen i fjorden fremover i årene som gjort i Tabell 5-10 til Tabell 5-12, anbefales det å rengjøre aktuelle kummer f.eks ved slamsuging. Etter at kummene fylles med en tilstrekkelig mengde nytt materiale (anslagvis etter ett års tid) kan disse prøvetas på nytt for analyse av aktuelle forbindelser, spesielt TBT. Det anbefales spesielt å gjøre dette med de kummene som har høyt innhold av TBT (over tilstandsklasse V med rød fargekode). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 34 av 157

39 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tabell 5-2 Prøvetatte kummer i overvannsystemet i Sandefjord Kum identitet Beskrivelse Prøve Kommentar Kartref** 7872 Tett kumlokk, vannspeil Faststoff Svart slam, lukt av H2S C Sist tømt: Blir ikke tømt 7869² Tett kumlokk, vannspeil Faststoff Svart slam² B Sist tømt: Sommer Åpen rist, vannspeil Faststoff Mørkt grått materiale G Sisi tømt: 2005 Vesterøyv. 58* Åpen rist, vannspeil Faststoff Lyst grått, fint materiale T Sist tømt: Høsten 2009 Vera Åpen rist, vannspeil Faststoff Finkornig materiale M Sist tømt: Ukjent Industrivn ved Åpen rist, vannspeil Faststoff Finkornig materiale N Jotun Sist tømt: Høsten 2009 Industriv. 70* Åpen kum, vannspeil Faststoff Grått, fint siltig materiale U Sist tømt: Høsten Åpen kum, delvis tørrlagt Faststoff Mye materiale Q Sist tømt: Høsten , Åpen rist, vannspeil Faststoff Finkornig materiale P Hjertnespromenaden Sisit tømt: Høsten 2007 Ved Prøve tatt under Faststoff Finkornig materiale F Ved ristlokket. Tørt sluk Gatesluk, åpen rist, vannspeil Faststoff Sist tømt: Ukjent, trolig aldri Finkornig materiale Sist tømt: Ukjent, trolig lenge siden Ved 9831 Åpen rist, vannspeil Faststoff Finkornig materiale Sist tømt: Ukjent, trolig ikke de siste 8-10 år Skaustranda* Åpen rist, gatesluk. Vannspeil Ved Tempo Åpen rist, vannspeil, kjeftesluk millimeter rørledning, Hegnabekken Faststoff Faststoff Faststoff Vannprøver POM¹ 3905 Tett kumlokk, vannspeil Faststoff Vannprøver POM¹ Museumsgt Tett kumlokk. Vannspeil. Forventes vanngjennomstrømning ved nedbør Faststoff Vannprøver POM¹ Ranvik, Tett kumlokk Vannprøver POM¹ Sandig, siltig materiale Sist tømt: Ukjent, trolig ikke de siste 8-10 år Finkornig materiale Sist tømt: Våren 2010 Svart slam lukt av H2S Sist tømt: Blir ikke tømt Svart sandig materiale. Olje Sist tømt: Ukjent, trolig lenge siden Finkornig materiale Sist tømt: Ukjent, trolig flere år siden Renne uten sedimenter. God vanngjennom-strømning Sist tømt: Ukjent, privat anlegg Ranvik, Åpen rist, vannspeil Faststoff Finkornig materiale J Sist tømt: Ukjent, privat anlegg ¹Det er satt ut passiv prøvetaker av typen POM ²Ved prøvetaking av kum /11-10 var det lite masse i kummen, og dette besto av grovere materiale. *Tilleggskummer prøvetatt 24/ ** Angir bokstav for lokalisering i kart. ³Utenfor kartutsnittet. E L K R³ A S³ D I DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 35 av 157

40 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK. Figur 5-2 Kummer på land og VA-ledninger (kloakk og overvann) innenfor Tranga DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 36 av 157

41 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Faststoffprøvene ble hentet opp fra kummene med teleskopstang påmontert et spesielt tillaget rør. Dette røret ble stukket ned i faststoffet og skjøvet til det var fylt av materiale. Det ble hentet opp flere slike prøver som det ble tillaget blandprøve av for videre kjemisk analyse. Vannprøve ble tatt ved å feste prøveflasken til en gripeklo som ble senket ned i kummen med teleskopstang. Passive prøvetakere ble montert i kummen ved å feste et tau rett under kumlokket. Den passive prøvetakeren (POM strips) ble festet i dette tauet slik at det lå neddykket i vann. Tabell 5-3 Bilder fra prøvetaking av kummer i overvannsystemet i Sandefjord. Bildene viser Wierød fra Sandefjord kommune som installerer passive prøvetakere ved å montere festepunkt i øvre kant av kummen (venstre bilde) som det festes et tau til (høyre bilde) der selve prøvetakeren (POM strips) festes slik at disse blir stående under vann. På bildet til venstre, på gresskant, kan for øvrig prøvetakningsredskap for opphenting av faststoffprøve observeres. 5.4 Resultater fra undersøkelser på land I Tabell 5-4 er det gitt resultater fra analyse av faststoff i kummene, disse er klassifisert i henhold til Klifs sedimentklassifisering (2007). Resultatene er også vist med Klifs fargekoder på kart i Figur 6-7 til Figur 6-18 i kapittel I Tabell 5-5 er det gitt resultatene fra analyse av vannprøvene. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 37 av 157

42 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tabell 5-4 Resultater fra kjemisk analyse av fast materiale i kummer i Sandefjord. Resultater fra mai-10 der annet ikke er angitt Kartref. PAH- 16 Ved 9831 L 0,272 n.d 1,28 12,8 30,6 8,45 0,118 <0.20 5, Forbindelse PCB- 7 As Pb Cu Cr Cd Hg Ni Zn TBT mg/kg ts µg/kg ts Prøvekum Ved /11-10 Skaustranda 24/11-10 L 0,064 n.d. 1,07 3,83 13,9 6,27 <0,01 <0,04 3,76 45,9 26,5 K 0,333 n.d. 1,34 4,15 24,4 9,52 <0,01 <0,04 5,62 89,8 16,5 Ranvik I, J 1,57 n.d 1,26 6,08 18,8 11,7 <0.10 < S 0,022 n.d 0,92 5, ,01 0,116 <0.20 3,94 85,5 49, A 3,11 0,022 2,62 36, ,6 < , /11-10 Museum sgata A 2,21 0,017 4,68 79, ,33 0,285 22, D 0,313 0,004 0, ,9 10,5 <0.10 <0.20 8, , G 2,2 n.d 3,11 27,6 50,5 32,5 0,32 < , /11-10 Vesterøy v 58 24/11-10 Ved G 0,652 n.d. 2,09 9,96 24,4 32,3 0,012 <0, ,5 29,4 T 2,1 0,005 6,01 57,7 58,8 49,2 0,554 0,086 32, ,6 E 0,854 n.d 2,25 11,7 82,5 29,4 0,152 < , , C 3,44 0,016 4,03 61, ,8 0,84 0,20 22, /11-10 C 1,83 0,007 2,86 33,4 85,9 26,9 0,393 0,164 15, Q 2,59 n.d 1,17 15,8 95,4 24,1 0,18 < , Tempo R 0,581 n.d 2,02 3,95 16,8 19,1 <0.10 < ,3 65,3 4,4 Nedstr Jotun, Industriv N 4,5 0,018 5,42 59,1 76,8 35,2 0,54 < , DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 38 av 157

43 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Forbindelse PCB- 7 As Pb Cu Cr Cd Hg Ni Zn TBT mg/kg ts µg/kg ts Prøvekum Nedstr Jotun, Industriv, 24/11-10 Industriv 24/11-10 Kartref. PAH- 16 N 2,98 0,009 6,01 57,6 70,2 39,2 0,585 0,089 32, U 0,771 0,002 2,64 13,1 28,3 14,5 0,525 0,049 10, , P 3,97 n.d 1,56 9,2 46,9 16,4 0,179 < ,5 Vera M 2,42 n.d 1,39 15,3 43,3 10,6 0,132 < , , B 1,91 0,015 4,02 56, ,6 0,98 0,38 15, /11-10 B 0,179 0,014 1,18 5,39 22,7 10,5 <0,01 0,048 5,87 80,9 23, F 1,35 n.d 2,45 21,6 77,9 25,9 0,1 < , ,1 n.d betyr not detected, dvs. at ingen av enkeltkongenerene som inngår er påvist over nedre bestemmelsesgrense. For metaller som ikke er påvist er metodens nedre bestemmelsesgrense angitt. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 39 av 157

44 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tabell 5-5 Resultater fra kjemisk analyse av stikkprøver av vannfase i kummer fra Sandefjord. Vannprøvene er ufiltrerte, dvs. analysert med partikler. Fargekoder angir klassifisering av tilstand etter Klif TA-2290/2007. Dato og Kum PAH -16 PCB -7 Forbindelse As Pb Cu Cr Cd Hg Ni Zn TBT DBT MBT µg/l ng/l 7/ ,55 n.d <1 16, ,3 0,05 <0,02 2,3 159 <1,0 <1,0 7,5 Museumsgt 0,44 n.d 4,0 27, ,1 0,36 0,04 41, ,7 8, n.d n.d 1,0 <0,6 3,7 6,7 <0,05 <0,02 1,8 33,7 1,7 1,6 2, ,50 n.d <1 0,9 3,5 4,2 <0,05 <0,02 1,0 36, / n.d n.d <1 <0,6 3,7 <0,9 <0,05 <0,02 1,3 20,4 3,5 1,1 97 Museumsgt 1,73 n.d 2,1 9,5 38,7 21,4 0,07 <0,02 8, ,7 7, n.d n.d <1 <0,6 4,6 7,5 <0,05 <0,02 1,2 44,4 4,2 1, n.d n.d <1 <0,6 2,5 15,1 <0,05 <0,02 0,8 25,4 2,7 1, / n.d n.d 1,2 <0,6 4,8 <0,9 <0,05 <0,02 1,6 24,5 <1,0 1,2 74 Museumsgt 0,14 n.d 1,1 1,5 14,4 10,2 <0,05 <0,02 4,0 45,3 1,9 1, n.d n.d <7 1,1 9,0 13,3 <0,05 <0,02 1,9 42,6 <1,0 1, n.d n.d <1 0,6 4,0 11,5 <0,05 <0,02 1,7 23,7 <1,0 1, / n.d n.d <1 1,4 8,1 1,39 <0,05 <0,02 2,0 47,3 <2,0 <2,0 59 Museumsgt 0,04 n.d <1 2,3 14,3 15,3 <0,05 <0,02 2,2 100 <2,0 5, ,01 n.d <1 2,5 14,5 8,2 0,12 <0,02 1,9 61,9 <2,0 <2, n.d n.d <1 2,0 7,2 7,8 0,05 <0,02 1,6 39,1 <2,0 <2,0 140 n.d betyr not detected, dvs. at ingen av enkeltkongenerene som inngår er påvist over nedre bestemmelsesgrense. PAH og PCB er derfor målt med passive prøvetakere for deteksjon ved lave konsentrasjoner. I Tabell 5-6 er resultatene fra den kjemiske analysen av passive prøvetakere (POM) som var utplassert i utvalgte kummer for analyse av PAH-16 og PCB-7 presentert. Tabell 5-6 Resultater fra kjemisk analyse av passive prøvetakere (POM) i vannfase i kummer i Sandefjord. Angitte tidsperioder er fra Resultatene er fritt løste (biotilgjengelige) konsentrasjoner. Merk at det er brukt forskjellige enheter for PAH og PCB. Kum 7/5-16/7 17/6-19/7 19/7-24/8 PAH-16 PCB-7 PAH-16 PCB-7 PAH-16 PCB-7 µg/l pg/l µg/l pg/l µg/l pg/l Museumsgt 0,123 1,8 0,138 3,1 0,206 2, ,019 9,0 0, ,021 6, ,085 1,6 0,650 6,8 0,242 7, ,17 7,4 0,058 2,7 0,102 11,0 DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 40 av 157

45 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK I Tabell 5-7 er resultater fra kjemisk analyse av passive prøvetakere (POM) som var utplassert i to perioder ute i fjorden i hvert av de tre delområdene Indre havn (TFV-1), Midtre havn (TFV-2) og Ytre havn (TFV-3) presentert. Tabell 5-7 Resultater fra kjemisk analyse av passive prøvetakere (POM) i vannfase fra tre posisjoner i Sandefjordsfjorden. Merk at det er brukt forskjellige enheter for PAH og PCB. Stasjon Periode 1 7/5-10 til 24/8-10 Periode 2 8/10-10 til 24/11-10 PAH-16 PCB-7 PAH-16 PCB-7 µg/l pg/l µg/l pg/l TFV-1 Øvre 0, ,3 - - TFV-1 Nedre 0, ,4 - - TFV-2 Øvre - - 0, ,0 TFV-2 Nedre - - 0, ,2 TFV-3 Øvre - - 0, ,0 TFV-3 Nedre 0, ,3 0, ,6 Merk Sedimentfelle TFV-2 og TFV-3 øvre gikk tapt i løpet av første periode. Det ble derfor satt ut nye sedimentfeller på disse to stasjonene i andre periode. 5.5 Diskusjon undersøkelser på land Avrenning fra land som kilde til forurensning av Sandefjordsfjorden Undersøkelsene som er gjort av overvannssystemet i Sandefjord viser at fast materiale som transporteres via overvannsnettet inneholder metaller og organiske miljøgifter i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse mellom I og V etter Klif (2007). Mer detaljert er følgende observert: Metaller As, Pb, Cr, Cd, Hg og Ni foreligger i klasse I og II Zn i klasse I-III Cu i klasse I-IV Organiske forbindelser PAH-16 og PCB-7 i klasse I-III TBT i klasse II-V Det bemerkes spesielt at det i undersøkelsen gjort i mai 2010 ble påvist TBT i relativt høye konsentrasjoner. Det ble da funnet TBT i konsentrasjon tilsvarende tilstandsklasse V i tre kummer i Hegnabekken, en kum ved Vesterøyveien, en kum ved Thorøya og en kum ved Industriveien. I disse kummene ble det også funnet høye konsentrasjoner av PAH, PCB og metaller. I samråd med Sandefjord kommune ble disse kummene prøvetatt igjen 24/ Det ble også lokalisert nye kummer oppstrøms disse for å prøve å avgrense og årsaksforklare disse tidligere observasjonene. Resultatene fra disse målingene er lagt inn i Tabell 5-4. Resultatene viser at det i prøvene tatt i november generelt ble funnet konsentrasjoner av metaller og DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 41 av 157

46 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK organiske forbindelser i konsentrasjoner tilsvarende samme tilstandsklasse som ved undersøkelsen som ble utført i mai samme år. Det ser likevel ut til at det er en generell trend at konsentrasjonen av målte forbindelser er noe redusert i november sammenliknet med mai. Samtidig viser resultatene at det i kummer plassert oppstrøms kummene med de høyeste TBT konsentrasjonene var materiale med vesentlig lavere av TBT (en til to tilstandsklasser lavere). Dette indikerer at kildene til materiale med høyt innhold av TBT på land kan være geografisk avgrenset og variere gjennom året. Det er tidligere gjennomført undersøkelser av kilder til forurensning fra land til Sandefjordsfjorden. Det ble gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse i 2005 i Kilen i området mellom Vesterøyveien, sjøen og bygget med Meny-butikken (Multiconsult 2005). Undersøkelsen viste at det under dekningsmasser av sand, grus og stein er masser med en mektighet av ca 2,5-3 m fra fylling som er tilført ulike avfallstyper over en lengre periode. Disse fyllmassene ble dokumentert å inneholde forurensning av tungmetaller, olje og PAH. Det ble imidlertid kun sporadisk observert forhøyede konsentrasjoner av kvikksølv. NIVA gjennomførte en undersøkelse av miljøgifter i kummer i Hegnabekken som er presentert i NIVA (2005). Det ble funnet konsentrasjoner av TBT tilsvarende det som ble gjort i denne undersøkelsen, men det ble funnet høyere konsentrasjoner av PCB og kvikksølv. I tabell Tabell 5-8 er det sammenstilt resultater fra tilsvarende undersøkelser i andre norske byer. Tabell 5-8 Konsentrasjoner i miljøgifter funnet i materiale fra overvannssystemet i Sandefjord sammenliknet med undersøkelser fra andre norske byer (Jartun og Pettersen, 2010). Alle konsentrasjoner i mg/kg. Sted Bergen Harstad Trondheim Drammen Sandefjord År Statistisk metode Median Stoff As 3,7 5,1 2,8 5,1 2,17 Pb 61,0 7,9 24, ,2 Cu 97,0 63,7 88, ,7 Cr 25,0 44,5 54, ,0 Cd 0,42 0,10 0,24 0,35 0,17 Hg 0,06 <0,02 0,03 0,12 0,20 Ni 24,0 32,9 42,0 29,9 15,6 Zn PAH-16 3,4 0,9 3,4 0,63 1,70 PCB-7 0,029 <0,002 <0,02 <0,003 0,0020 TBT i.m. i.m. 0,0095* 0,011 0,056 i.m betyr at forbindelsen ikke ble målt i undersøkelsen. * I en tidligere undersøkelse utført i Trondheim i 2005 ble median konsentrasjon av TBT funnet å være 0,100 mg/kg. Det foreligger en begrenset datamengde for miljøgifter i overvann i Norge. Resultatene fra prøvetakningen av vannfasen i fire utvalgte kummer viser at det er påvist tungmetaller, tinnorganiske forbindelser, PAH og PCB. Det bemerkes imidlertid at det ble påvist kvikksølv over metodens nedre bestemmelsesgrense i kun en av prøvene (Museumsgt 7/5-10). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 42 av 157

47 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Resultatene fra vannprøvene er klassifisert i henhold til Klif TA-2229/2007 i Tabell 5-5. Klassifisering på denne måten er primært relevant for vannmassene i resipient. Det er forventet at overvann drenert fra urbane områder har en dårligere tilstandsklasse enn resipienten. Resultatene viser at det for metallene As, Cd og Hg generelt er lave konsentrasjoner, med tilstandsklasse I og II (klasse III for Cd i en av prøvene). Cu, Cr, Ni, Pb og Zn foreligger i høyere konsetrajoner i overvannet, i tilstandsklasse II-V. TBT klassifiseres til tilstandsklasse V. I Klifs veileder er det gitt klasser som er effektbaserte. Dette skyldes at TBT er en toksisk forbindelse. Det bemerkes imidlertid at konsentrasjoner av TBT tilsvarende klasse V i vann ligger to til tre størrelsesordener under det nivå som er mulig å detektere ved standard vannanalyser pr i dag. Konsentrasjonen av PCB er for lav til å kunne detekteres med standard vannanalyse, men er påvist ved bruk av passive prøvetakere (likevektsprøvetaker av typen POM). Sammenliknet med de konsentrasjonene som er funnet i sjøvann (Tabell 5-7) er PCB konsentrasjonen lavere i overvannet. Konsentrasjonen av PAH er høyere i overvannet sammenliknet med sjøvannet, noe som skyldes tilførsel fra bl.a. veitrafikk. Det bemerkes at det ble funnet fri fase olje i kum 3905 (i Hegnabekken) ved feltarbeidet i mai Tilstedeværelse av fri fase olje vil gi tilførsel av PAH til vannfasen. Forurensning fra land stammer fra flere kilder utover forurenset grunn som er påvist i Kilen. Disse kan være av mer diffus art, men omfatter forurensning fra veitrafikk, bygningsoverflater, rivningsmasser, forurenset jord, industrivirksomhet. En annen potensiell kilde er forurensning fra drift av småbåthavner. Klif har i 2010 fått utarbeidet en rapport som bl.a. viser at materiale fra puss og vedlikehold av småbåter inneholder betydelige konsentrasjoner av tungmetaller, organiske miljøgifter samt TBT (Klif, 2010) Tilførsler av partikulært materiale til Sandefjordsfjorden Som et ledd i overvåkningen er det gjennomført aldersdatering med Pb-210 av DHI i Danmark. Mer detaljer om aldersdateringen finnes i kapittel 6.2 og hele rapporten er vedlagt i Vedlegg 2. Resultatene fra denne aldersdateringen viser at det avleires mellom 0,6 og 0,8 kg sedimenter pr. m 2 pr. år. Undersøkelsen er basert på datering av 3 sedimentkjerner fra ulike deler av fjorden. Posisjonene der de tre kjernene er tatt er tegnet inn på Figur 6-33 i kapittel 6.2. Resultatene fra denne undersøkelsen viser netto avleiring, dvs. den mengden som faktisk avsettes årlig. I Tabell 5-9 er det presentert en beregning av hvor mye materiale som brutto sedimenterer i området. Dette er summen av den faktiske, netto, avsetningen og den mengden materiale som oppvirvles. Det ble satt ut sedimentfeller ved tre stasjoner i Sandefjordsfjorden, posisjoner er vist på Figur 6-40 i kapittel 6.4. Fellene sto ute i to perioder på grunn av at feller gikk tapt, men fordelen er allikevel at resultatene er representative for flere årstider. Med bakgrunn i observert mengde materiale i sedimentfellene, dimensjonen på røråpningen i fellene og antall dager fellene sto ute er det beregnet en årlig sedimentasjonsrate, oppgitt i kilogram materiale pr. kvadratmeter, Tabell 5-9. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 43 av 157

48 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tabell 5-9 Beregnet brutto sedimentasjon basert på data fra sedimentfellene. Stasjonsnavn Tidsperiode Antall dager Årlig sedimentasjon (kg/m 2 ) Resuspensjon (%) TFV-1 øvre 7/ TFV-1 nedre til TFV-3 nedre 24/ TFV-2 øvre 48 7,4 89 8/10-10 TFV-2 nedre til TFV-3 øvre 48 4, /11-10 TFV-3 nedre Merk: Nysedimentasjon er på bakgrunn av Pb-210 målinger estimert til å være 0,6 kg/m 2 /år, tilsvarende 3 mm pr. år. I Tabell 5-9 er det også lagt inn estimert andel av sedimentasjonen målt med sedimentfellene som skyldes resuspensjon. NIVA har tidligere estimert den mengde partikulært materiale som tilføres Sandefjordsfjorden innenfor Tranga via overløp og avrenning inklusive Hegnabekken til å være ca kg/døgn (NIVA 2001). Dette tilsvarer en årlig sedimentasjon på 0,3 kg/m 2. Dette sammenfaller godt med observasjonene i Pb-210 dateringene. Resultatene viser at det er resuspensjon (oppvirvling) av forurenset sjøbunn som er den viktigste kilden til partikulært materiale i vannkolonnen i Sandefjordsfjorden. Beregningene basert på sedimentfeller og Pb-210 dateringer viser at oppvirvling genererer % av disse partiklene. Dette underbygges av observasjonene av tracere som viser at det er transportert tracere i store deler av Sandefjordsfjorden, se kapittel 6.3. Tracerundersøkelsen viser også transport av partikulært materiale forbi Tranga og lenger ut i fjorden. En ytterligere bekreftelse på at resuspensjon er den viktigste kilden til spredning til vannmassene er observasjonen av kvikksølv i materialet i sedimentfellene. Dette materialet er ikke vesentlig forskjellig fra den kvikksølvkonsentrasjon som observeres i sjøsedimentene. Samtidig er det ikke observert kvikksølv i høyere konsentrasjon enn tilsvarende tilstandsklasse II i materiale hentet i overvannssystemet på land. I gjorde ble det gjennomført en undersøkelse i forbindelse med oppfølgingen av sedimenttiltakene i Kilen (NIVA, 2005). Undersøkelsen fokuserte på kilder til tilførsel av partikulært materiale og miljøgifter til Kilen, og konkluderte med at Hegnabekken bidro med 2-10 % av partiklene som ble funnet i sedimentfellene. Denne konklusjonen er sammenfallende med det som her er observert for Sandefjordsfjorden. Selv om kilder på land er en betydelig mindre kilde til spredning av forurensning sammenliknet med sjøsedimentene i Sandefjordsfjorden er det allikevel viktig å påpeke at det tilføres materiale med høyt innhold av forurensning fra kilder på land. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 44 av 157

49 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Varighet av evt. utførte sedimenttiltak i Sandefjordsfjorden Kort oppsummert er situasjonen i Sandefjordsfjorden den at sjøsedimentene er forurenset og er utsatt for oppvirvling. Det er ingen tilførsel av betydning av rent materiale fra vassdrag til fjorden, men det er en tilførsel av forurenset materiale fra ulike kilder på land som tilføres Sandefjordsfjorden via overvann og Hegnabekken. For å gi et estimat på effekten av denne tilførselen av forurenset materiale til Sandefjordsfjorden er det satt opp et estimat som er presentert i Tabell 5-10 til Tabell Det er i dette estimatet antatt at det sedimenterer 3 millimeter materiale årlig med et innhold av metaller og organiske forbindelser tilsvarende gjennomsnittet av observasjonene vist i Tabell 5-4. Det er videre antatt at dette materialet spres jevnt over sjøbunnen innenfor Tranga og blandes inn i sedimentets øvre 10 cm ved bioturbasjon. Dette er for øvrig samme sjikt som prøvetas for karakterisering i henhold til Klifs veileder for risikovurdering av forurenset sediment. I estimatet er det videre antatt at det er gjort tiltak som tilfredsstiller kravet til tilstandsklasse I (Tabell 5-10), tilstandsklasse II (Tabell 5-11) og tilstandsklasse III (Tabell 5-12). Tabell 5-10 Estimat av varigheten av utført tiltak der sjøbunnen er sanert til tilstandsklasse I og har tilførsel av forurensning antatt lik gjennomsnittet i materialet funnet i overvannskummene. Stoff Benevning Konsentrasjon i sjøbunn etter tiltak (Tilstandsklasse I) Konsentrasjon i sedimenterende materiale etter tiltak Konsentrasjon i ny sjøbunn i tiden etter tiltak 1 år 3 år 5 år 10 år 30 år Bly mg/kg ts 30 25, Kadmium mg/kg ts 0,25 0,33 0,25 0,26 0,26 0,27 0,32 Kobber mg/kg ts 35 57,6 35,7 37,0 38,4 41,8 55,3 Kvikksølv mg/kg ts 0,15 0,18 0,15 0,15 0,15 0,16 0,18 Sink mg/kg ts PAH-16 µg/kg ts PCB-7 µg/kg ts 5 6, TBT µg/kg ts Tabell 5-11 Estimat av varigheten av utført tiltak der sjøbunnen er sanert til tilstandsklasse II og har tilførsel av forurensning som påvist i overvannskummene. Stoff Benevning Konsentrasjon i sjøbunn etter tiltak (Tilstandsklasse II) Konsentrasjon i sedimenterende materiale etter tiltak Konsentrasjon i ny sjøbunn i tiden etter tiltak 1 år 3 år 5 år 10 år 30 år Bly mg/kg ts 83 25, Kadmium mg/kg ts 2,6 0,33 2,5 2,4 2,3 1,9 0,6 Kobber mg/kg ts 51 57,6 51,2 51,6 52,0 53,0 56,9 Kvikksølv mg/kg ts 0,63 0,18 0,62 0,59 0,56 0,50 0,23 Sink mg/kg ts PAH-16 µg/kg ts PCB-7 µg/kg ts 17 6, TBT µg/kg ts DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 45 av 157

50 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tabell 5-12 Estimat av varigheten av utført tiltak der sjøbunnen er sanert til tilstandsklasse III og har tilførsel av forurensning som påvist i overvannskummene. Stoff Benevning Konsentrasjon i sjøbunn etter tiltak (Tilstandsklasse III) Konsentrasjon i sedimenterende materiale etter tiltak Konsentrasjon i ny sjøbunn i tiden etter tiltak 1 år 3 år 5 år 10 år 30 år Bly mg/kg ts , Kadmium mg/kg ts 15 0,33 14,6 13,7 12,8 10,6 1,8 Kobber mg/kg ts 55 57,6 55,1 55,2 55,4 55,8 57,3 Kvikksølv mg/kg ts 0,86 0,18 0,84 0,80 0,76 0,66 0,25 Sink mg/kg ts PAH-16 µg/kg ts PCB-7 µg/kg ts 190 6, TBT µg/kg ts Som det framgår av estimatet av kvalitet på sedimenterende materiale etter tiltak så er det kobber og TBT som foreligger i de høyeste konsentrasjonene (tilstandsklasse IV og V). I estimatet er det antatt at kvaliteten på dette materialet er likt gjennomsnittet av observasjonene gjort i denne undersøkelsen. Videre er det antatt at materialet fra overvannet fordeles jevnt i Sandefjordsfjorden innenfor Tranga. Reelt sett er det sannsynlig at det vil være større gradienter både i mengde materiale og kvaliteten på dette i ulike deler av fjorden. Videre er det usikkerhet knyttet til om det er andre kilder til forurensning som ikke er undersøkt her. Slike kilder kan omfatte utslipp fra småbåthavner (Klif 2010) og utslipp fra industrivirksomhet og -områder. Estimatene som er utarbeidet viser at det er spesielt kobber og TBT tilført fra urbane områder som vil motvirke en langsiktig måloppnåelse for alle forbindelser. Det kan forventes at det med hensyn på TBT vil bli en rekontaminering av sanert sjøbunn tilbake til klasse III etter få år. Samtidig er det viktig å være klar over at tiltakseffektiviteten av gjennomført sanering vil uansett vil være høy fordi konsentrasjonen av bl.a. TBT er vesentlig høyere i dagens sedimenter. Høye tilstandsklasser for TBT tilsvarer også relativt lave konsentrasjoner av TBT sammenliknet med det som påtreffes i norske havner og fjordområder. Årsaken til dette henger sammen med at TBT er et meget toksisk stoff. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 46 av 157

51 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 6 UNDERSØKELSER I SJØ Følgende undersøkelser er utført i sjø: Prøvetaking og analyser av sedimenter, (kapittel 6.1) Aldersbestemmelse av sediment, (kapittel 6.2) Tracerundersøkelser (kontroll av spredning av sediment), (kapittel 6.3) Utsetting og analyser av sedimentfeller, (kapittel 6.4) Bestemmelse av K d -verdier, (kapittel 6.5) Prøvetaking og analyser av biota (torskelever, krabber og blåskjell), (kapittel 6.6) 6.1 Sedimentundersøkelser Planlegging og prøvetaking av sediment På grunnlag av tidligere utførte sedimentundersøkelser ble det vurdert hvilke steder i fjorden det var behov for å oppdatere og komplettere informasjon om miljøgifter i sedimentene. Denne kunnskapen skulle være grunnlaget for risikovurderingen og for å bedømme potensialet for naturlig restitusjon i ulike fjordavsnitt. Plasseringen av nye prøvepunkter ble foretatt i et rutenett på 100 x 100 m. Nye supplerende prøvepunkter ble plassert i: Områder hvor det er vurdert å være mangelfull informasjon Områder som vurderes interessante med hensyn til tilførsler fra land, eksempelvis utslippsledninger for overvann og utslippspunkt fra industri, eller mulige akkumulasjonsområder for sediment som transporteres i havnebassenget. Blant annet er kunnskap om fjordens topografi og strømningsforhold lagt til grunn På bakgrunn av anbefalinger i veilederen for risikovurdering av forurenset sediment (TA-2230/2007). Sedimentprøvetaking ble utført 3-4 mai Det skulle tas prøver fra 36 stasjoner innenfor Tranga. Prøvetaking fra de to innerste stasjonene (N1 og N2) måtte oppgis på grunn av at det var hard steinbunn. Hovedparten av stasjonene (25 stk) ble analysert i to sjikt 0-1 cm og 1-10 cm. På 9 av stasjonene ble det tatt dypere kjerner ned til 40 cm hvor sjiktene 0-1 cm, 1-2 cm, 2-5cm, 5-10 cm, cm og cm ble analysert. Figur 6-2 viser rutenettet og de 34 stasjoner som ble prøvetatt i 2010 innenfor Tranga. Det grå området på figuren rett utenfor Jotun viser det området hvor Jotun utførte tiltak i 2009 (mudring med etterpåfølgende tildekking). Kontrollprøvetaking etter tiltaket ved Jotun viser at sedimentprøvene var i tilstandsklasse I eller II for både PCB, PAH og de fleste metallene. En prøve inneholdt kvikksølv i tilstandsklasse IV og TBT i klasse V, mulig årsak kan være oppvirvling ved utlegging av dekkmassen (NIVA, 2011). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 47 av 157

52 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-3 viser de prøver som er tatt tidligere mellom 2002 og 2010 (NIVA, 2010). Prøver som er tatt før 2002 ble utelatt fordi disse er vurdert usikre på grunn av analysemetodikk, fordi de ikke representerer dagens situasjon og er tatt før tiltaket i Kamfjordkilen ble gjennomført. Alle prøvene i denne undersøkelsen ble tatt etter akkreditert metode (NS-EN ISO og NS-EN ISO ). Alle prøvene ble tatt med en kjerneprøvetager (innvendig diameter 59 mm, utvendig diameter 63 mm). På hver stasjon ble det tatt 4 parallelle prøver som ble opparbeidet og analysert som en blandprøve. På de tre stasjonene hvor sedimentet skulle aldersbestemmes ble det tatt en ekstra kjerne til dette. Alle stasjoner ble koordinatfestet ved bruk av håndholdt GPS (feilmargin +- 5 m). Prøvene ble sjiktet ved bruk av et spesialdesignet rør, som har markeringer for hver cm, der prøvene ble presset inn i før de ble kuttet. Det ble gitt en visuell beskrivelse av kjernen og det ble tatt bilder av alle kjerner, se Figur 6-1. Alle prøver ble pakket i egnet emballasje og lagret kjølig i felt. Ved ankomst DNV ble prøvene frosset og sendt i frossen tilstand til analyselaboratoriet. Alle sedimentprøvene ble analysert av ALS Scandinavia på følgende parametre: Metaller: arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr), nikkel (Ni), sink (Zn), bly (Pb), kobber (Cu) og kvikksølv (Hg) Polysykliska aromatiske hydrokarboner (PAH), 16 forbindelser i henhold til US EPA Polyklorerte bifenyler (PCB), 7 forbindelser populært kalt Seven Dutch Tinnorganiske forbindelser: Tributyltinn (TBT), Dibutyltinn (DBT), Monobutyltinn (MBT). Total organisk karbon (TOC) Tørrstoff og Vanninnhold Kornstørrelse <2µm og >63µm og 9 fullstendige kornfordelinger Figur 6-1 Foto fra sedimentprøvetakingen den 3-4 mai Til høyre er de fire parallelle prøvene fra stasjon N31. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 48 av 157

53 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-2 Stasjon N3 til N36 hvor det ble tatt sedimentprøver og kummer på land som ble undersøkt i DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 49 av 157

54 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-3 Eldre stasjoner brukt i vurderingene (sedimentprøver fra etter 2002) og kummer på land undersøkt i DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 50 av 157

55 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Resultater fra sedimentprøvetaking Resultatene fra sedimentprøvetakingen er presentert i henhold til Klifs (tidl. SFT) tilstandsklasser (TA 2229/2007). Figur 6-4 Inndeling i tilstandsklasser i henhold til Klif Sedimentundersøkelsen viser at for de øverste 10 cm av sedimentene innenfor Tranga: Arsen (As), Kadmium (Cd), Krom (Cr) og Nikkel (Ni) utgjør ikke noen sedimentforurensning. De er i klasse I og II. Sink (Zn) utgjør heller ikke noe stort forurensningsproblem. Det er registrert to stasjoner som er i klasse III og to som er i klasse IV. De andre er klasse II eller lavere. Bly (Pb), kobber (Cu) og kvikksølv (Hg) er de tre metallene som utgjør et problem. Cu og Pb er hovedsakelig i tilstandsklasse IV i Midtre og Ytre havn. Hg er hovedsaklelig i tilstandsklasse IV-V innenfor Tranga. PAH-16 er funnet i sedimentene i konsentrasjoner fra klasse I (5 prøver) til klasse IV (5 prøver). PAH-16 er hovedsakelig i tilstandsklasse III-IV i de områder som er forurenset (deler av Indre, Midtre og Ytre havn). PCB-7 er funnet i sedimentene i konsentrasjoner fra klasse I (3 prøver) til klasse IV (4 prøver). PCB-7 er hovedsakelig i tilstandsklasse III-IV i de områder som er forurenset (deler av Indre, Midtre og Ytre havn). TBT er med få unntak funnet i klasse IV og V i hele området innenfor Trangafjorden (bare noen stasjoner i Indre havn som er i klasse II og III). Noen steder er det funnet TBT som er mer enn 10 ganger grenseverdien for klasse V. Generelt er det delområdet Midtre havn som er mest forurenset og til dels også den vestlige delen av Ytre havn. Figur 6-5 viser alle resultater for de øverste 0-10 cm av sedimentene for de stasjonene innenfor Tranga (N3-N36) hvor det ble tatt prøver inkludert de resultater fra de ekstra prøvene som ble tatt utenfor Tranga (N37-N46), se kapittel for mer informasjon om de ekstra prøvene. Figur 6-6 viser resultatene for de 9 kjerneprøvene som ble tatt innenfor Tranga. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 51 av 157

56 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-5 Innhold av miljøgifter i prove N3 til N46 for de øverste 0-10 cm av sedimentene fra undersøkelsen i TBT-analyser i rødt med sort skravur betyr at konsentrasjonen er mer enn 10 ganger grenseverdien for klasse V. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 52 av 157

57 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-6 Kjerneprøver med tilstandsklasser og fordeling. TBT-analyser i rødt med sort skravur betyr at konsentrasjonen er mer enn 10 ganger grenseverdien for klasse V. Figur 6-7 til Figur 6-18 på de følgende sidene viser kart med konsentrasjoner av miljøgifter i henhold til Klifs fargekoder for Hg, Pb, Cu, Zn, TBT, PAH og PCB. Inndelingen i tilstandsklasser er i henhold til SFT 97:03. Det finnes to områder grå skravur på kartene. Det markerer de to hovedområdene i fjorden hvor det allerede er utført sedimenttiltak (se kapittel 2), dvs. i Kilen og utenfor Jotun, i tillegg er det utført en mudring ved ferjekaiene i Sandefjord indre havn. Flatekart er basert på alle undersøkelser utført etter 2002 (inkl. 2010). For å fremstille flatene er de enkelte prøvene interpolert ved hjelp av kriging. Kriging innebærer at den interpolerte verdien beregnes som et veiet middel av verdiene i omkringliggende punkter (målepunkter). En god egenskap for metoden er at grupper av tettliggende målepunkter ikke blir overrepresentert i interpolasjonen. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 53 av 157

58 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-7 Konsentrasjon av kvikksølv (Hg) i de øverste 10 cm av sedimentene og i kummer på land (prøvetatt i denne undersøkelsen). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 54 av 157

59 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-8 Flatekart for kvikksølv (Hg) i sedimentene basert på alle undersøkelser utført etter 2002 (inkl. 2010) og resultater for kummer på land undersøkt i DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 55 av 157

60 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-9 Konsentrasjon av bly (Pb) i de øverste 10 cm av sedimentene og i kummer på land (prøvetatt i denne undersøkelsen). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 56 av 157

61 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-10 Flatekart for bly (Pb) i sedimentene basert på alle undersøkelser utført etter 2002 (inkl. 2010) og resultater for kummer på land undersøkt i DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 57 av 157

62 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-11 Konsentrasjon av kobber (Cu) i de øverste 10 cm av sedimentene og i kummer på land (prøvetatt i denne undersøkelsen). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 58 av 157

63 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-12 Konsentrasjon av sink (Zn) i de øverste 10 cm av sedimentene og i kummer på land (prøvetatt i denne undersøkelsen). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 59 av 157

64 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-13 Konsentrasjon av tributyltinn (TBT) i de øverste 10 cm av sedimentene og i kummer på land (prøvetatt i denne undersøkelsen). Stasjoner markert med sort farge er mer enn 10 ganger grenseverdien for klasse V. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 60 av 157

65 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-14 Flatekart for tributyltinn (TBT) i sedimentene basert på alle undersøkelser utført etter 2002 (inkl. 2010) og for kummer på land undersøkt i Røde områder med sort skravur viser soner hvor det er TBT > 1 mg/kg TS (mer enn 10 x klasse V). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 61 av 157

66 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-15 Konsentrasjon av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i de øverste 10 cm av sedimentene og i kummer på land (prøvetatt i denne undersøkelsen). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 62 av 157

67 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-16 Flatekart for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i sedimentene basert på alle undersøkelser utført etter 2002 (inkl. 2010) og for kummer på land i DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 63 av 157

68 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-17 Konsentrasjon av polyklorerte bifenyler (PCB) i de øverste 10 cm av sedimentene og i kummer på land (prøvetatt i denne undersøkelsen). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 64 av 157

69 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-18 Flatekart for polyklorerte bifenyler (PCB) i sedimentene sedimentene basert på alle undersøkelser utført etter 2002 (inkl. 2010) og for kummer på land i 2010 DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 65 av 157

70 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tilleggsundersøkelse av sedimenter utenfor Tranga Resultatene av sedimentpøver tatt ut til Tranga viser at det til dels er betydelige konsentrasjoner av miljøgifter helt ute ved Tranga. Det ble derfor besluttet å utvide undersøkelsen med 10 nye stasjoner (N37 til N46) som skulle se på innholdet av miljøgifter utenfor Tranga. Stasjonene ble plassert i dyprennen basert på antakelsen at forurenset materiale vil kunne sedimentere på det største dypet. De første 8 stasjonene ble plassert med en avstand på 400 m mellom stasjonene og den nest ytterste N45 ble plassert 900 m utenfor N44 og den ytterste N46 ble plassert m utenfor N45, se Figur Prøvetakingen ble utført 17. september 2010 med båt fra Sandefjord havn. Under prøvetakingen var det til dels meget hardt vær spesielt på de ytterste stasjonene. Det var imidlertid mulig å ta sedimentprøver på alle stasjoner unntatt N45 hvor det på grunn av sikkerheten ble bestemt å ikke prøveta. På de 9 stasjonene som ble prøvetatt ble det tatt 4 replikater som ble analysert i 0-1 cm og 1-10 cm på samme parametre som stasjonene N3- N36 var blitt analysert for. Tilleggsundersøkelsen viser at for de øverste 10 cm av sedimentene finner en: PAH (tilstandsklasse III til 1,2 km utenfor Tranga) PCB (tilstandsklasse III til 2,4 km utenfor Tranga) TBT (tilstandsklasse V til 1,6 km utenfor Tranga, klasse IV til 3,2 km utenfor Tranga og klasse III på den ytterste stasjonen 6 km fra Tranga) Hg (tilstandsklasse III til 2,4 km utenfor Tranga) Cu (tilstandsklasse III til 1,2 km utenfor Tranga) Pb (tilstandsklasse IV til 0,4 km utenfor Tranga, siden klasse II og en meget høy verdi ytterst 6 km fra Tranga) Det er med andre ord forurensede sedimenter over klasse II til ca. 2,4 km utenfor Tranga, hvis en ser bort ifra TBT. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 66 av 157

71 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-19 Stasjoner utenfor Tranga som ble prøvetatt (N45 ble ikke prøvetatt). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 67 av 157

72 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Resultatene fra analysene av stasjon N37 til N46 er vist i Figur 6-5. Figur 6-20 til Figur 6-24 på de følgende sidene viser kart med konsentrasjoner av miljøgifter i henhold til Klifs fargekoder for Pb, Hg, PAH, PCB og TBT. Figur 6-20 Konsentrasjon av bly (Pb) i de øverste 10 cm av sedimentene for sedimenter utenfor Tranga. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 68 av 157

73 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-21 Konsentrasjon av kvikksølv (Hg) i de øverste 10 cm av sedimentene for sedimenter utenfor Tranga. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 69 av 157

74 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-22 Konsentrasjon av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i de øverste 10 cm av sedimentene for sedimenter utenfor Tranga. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 70 av 157

75 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-23 Konsentrasjon av polyklorerte bifenyler (PCB) i de øverste 10 cm av sedimentene for sedimenter utenfor Tranga. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 71 av 157

76 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-24 Konsentrasjon av tributyltinn (TBT) i de øverste 10 cm av sedimentene for sedimenter utenfor Tranga. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 72 av 157

77 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Vurdering av sjikt 0-1 cm mot sjikt 1-10 cm Ved en bedring av tilstanden i fjorden av sedimentene vil det være naturlig at det øverste sedimentlaget (0-1 cm) er renere enn laget som ligger under (1-10 cm), på Figur 6-25 er de stasjoner hvor det øverste laget er renest for kvikksølv (Hg) illustrert med grønn farge. På Figur 6-26 er en tilsvarende illustrasjon for tributyltinn (TBT). Figur 6-25 Sammenligning av topplaget (0-1 cm) og laget under (1-10 cm) i sedimentene for kvikksølv (Hg). Grønn farge betyr at topplaget er renere enn laget under og rød farge betyr at topplaget er mer forurenset enn laget under. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 73 av 157

78 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-26 Sammenligning av topplaget (0-1 cm) og laget under (1-10 cm) i sedimentene for tributyltinn (TBT). Grønn farge betyr at topplaget er renere enn laget under og rød farge betyr at topplaget er mer forurenset enn laget under. De to eksemplene i Figur 6-25 og Figur 6-26 er typiske for alle miljøgifter som er analysert. I den indre delen av havna er det et område hvor topplaget er mer forurenset og det samme kan observeres på noen av stasjonene ute ved Tranga. Forskjellene er ikke så store i konsentrasjon men det tyder på at det skjer noe i disse områdene siden det er observert for i prinsipp alle miljøgifter. I den indre delen kan en av årsakene være skipstrafikk som sprer noe mer DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 74 av 157

79 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK forurensede sedimenter som legger seg på toppen av sedimenter som er noe renere. Ved Tranga kan muligens den forholdsvis trange skipsleden være en bidragende årsak. Det er ingenting som tyder på at det foregår store utslipp fra land som forårsaker dette, se kapittel Vurdering av PCB og PAH Det er gjort en vurdering av PCB-7 og PAH-16 med tanke på fordeling av enkeltkomponenter. Hensikten med en slik vurdering er å se om PAH og PCB har den samme fordelingen av enkeltkomponenter, dette kan tyde på at de har den samme forurensningskilden. PCB-7 PCB-7 er en samlebetegnelse for syv forskjellige PCB kongenerer. Ved å tegne en fordeling av de syv kongenerene vil en kunne få et bilde av om det er sannsynlig at det er samme type PCB en har funnet eller forskjellige typer. Figur 6-27 til Figur 6-29 viser fordelingen av PCB kongenerer i de undersøkte sedimentprøvene. Generelt er det ett PCB-mønster som dominerer i hele fjorden hvor det er tatt prøver og så finnes det noen få stasjoner som avviker. Det generelle mønsteret minner om det som bl.a. er registrert i Laksevågen og Florvåg (Bergen), Trondheim havn, Hvitsten (yre Oslofjord) og tidligere prøver fra Sandefjordsfjorden (SFT-rapport 97:33). Prøvene som avviker fra mønsteret er alle i tilstandsklasse III og det er omtrent samme nivå som øvrige prøver i området. Årsaken til avvikene kan være at det har vært utslipp av flere typer PCB, spesielt stasjon N33 i både 0-1 og 1-10 cm (tatt utenfor Thorøya) avviker meget fra mønsteret og ser ut til å ha et eget opphav. Utenfor Tranga har stasjon N37 også et avvikende PCB-mønster men det er kun for det øverste sjiktet (0-1 cm). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 75 av 157

80 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 0,3500 0,3000 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,0000 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 N3 0-1cm N3 1-10cm N5 0-1cm N5 1-10cm N6 0-1cm N6 1-10cm N8 0-1cm N8 1-10cm N9 0-1cm N9 1-10cm N11 0-1cm N11 1-2cm N11 2-5cm N cm N cm N cm N12 0-1cm N cm N13 1-2cm N cm 0,3500 0,3000 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,0000 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 N14 0-1cm N14 1-2cm N14 2-5cm N cm N cm N cm N15 0-1cm N cm N16 0-1cm N cm N17 0-1cm N cm N18 0-1cm N18 1-2cm N18 2-5cm N cm N cm N cm N19 0-1cm N cm N20 0-1cm N cm N21 0-1cm N21 1-2cm N21 2-5cm N cm N cm Figur 6-27 Fordeling av PCB kongenerer i Indre (øverst) og Midtre havn (nederst). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 76 av 157

81 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 0,3500 0,3000 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,0000 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 N22 0-1cm N22 1-2cm N22 2-5cm N cm N cm N cm N23 0-1cm N cm N24 0-1cm N cm N25 0-1cm N25 1-2cm N25 2-5cm N cm N cm N cm N26 0-1cm N cm N27 0-1cm N cm N28 0-1cm N29 0-1cm N cm N30 0-1cm N cm N31 0-1cm N31 1-2cm N31 2-5cm N cm N cm N cm N cm N33 0-1cm N cm N34 0-1cm N35 0-1cm N cm N36 0-1cm N cm N cm Figur 6-28 Fordeling av PCB kongenerer i Ytre havn. 0,3500 0,3000 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,0000 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 N37 0-1cm N cm N38 0-1cm N cm N39 0-1cm N cm N cm N41 0-1cm N cm N cm N43 0-1cm N cm N44 0-1cm N cm N cm Figur 6-29 Fordeling av PCB kongenerer utenfor Tranga DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 77 av 157

82 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK PAH PAH-16 er en samlebetegnelse for 16 forskjellige PAH-forbindelser. På Figur 6-30 til Figur 6-32 er fordelingen av de enkelte komponentene vist fra de forskjellige prøvepunktene. Fra venstre til høyre på x-aksen er komponentene presentert med økende antall (bensenlignende) aromatiske ringer. Økende antall ringer er en indikasjon på at det tar lengre tid å bryte ned komponenten. Generelt er PAH-mønsteret i sedimentene forholdsvis likt uavhengig hvor i fjorden prøve er tatt eller hvor dypt i sedimentet analysen er utført. Unntaket er stasjon N31 og N33 hvor mønsteret er noe annerledes. Det er omtrent ikke noe igjen av de letteste PAH-forbindelsene (Naftalen, Acenaftylen, Acenaften og Fluoren). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 78 av 157

83 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,0000 Naf Acy Ace Flu Fen Ant Fluo Pyr Bea Kry Bbf Bkf Bap Dba Bgp Ind N3 0-1cm N3 1-10cm N5 0-1cm N5 1-10cm N6 0-1cm N6 1-10cm N8 0-1cm N8 1-10cm N9 0-1cm N9 1-10cm N11 0-1cm N11 1-2cm N11 2-5cm N cm N cm N cm N12 0-1cm N cm N13 0-1cm 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,0000 Naf Acy Ace Flu Fen Ant Fluo Pyr Bea Kry Bbf Bkf Bap Dba Bgp Ind N14 0-1cm N14 1-2cm N14 2-5cm N cm N cm N cm N15 0-1cm N cm N16 0-1cm N cm N17 0-1cm N cm N18 0-1cm N18 1-2cm N18 2-5cm N cm N cm N cm N19 0-1cm N cm N20 0-1cm N cm N21 0-1cm N21 1-2cm N21 2-5cm N cm N cm Figur 6-30 Fordeling av PAH komponenter i Indre (øverst) og Midtre havn (nederst). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 79 av 157

84 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,0000 Naf Acy Ace Flu Fen Ant Fluo Pyr Bea Kry Bbf Bkf Bap Dba Bgp Ind N22 0-1cm N22 1-2cm N22 2-5cm N cm N cm N cm N23 0-1cm N cm N24 0-1cm N cm N25 0-1cm N25 1-2cm N25 2-5cm N cm N cm N cm N26 0-1cm N cm N27 0-1cm N cm N28 0-1cm N29 0-1cm N cm N30 0-1cm N cm N31 0-1cm N31 1-2cm N31 2-5cm N cm N cm N cm N32 0-1cm N cm N33 0-1cm N cm N34 0-1cm N35 0-1cm N cm N36 0-1cm N cm N cm Figur 6-31 Fordeling av PAH komponenter i Ytre havn. 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,0000 Naf Acy Ace Flu Fen Ant Fluo Pyr Bea Kry Bbf Bkf Bap Dba Bgp Ind N37 0-1cm N cm N38 0-1cm N39 0-1cm N cm N40 0-1cm N42 0-1cm N43 0-1cm N44 0-1cm N46 0-1cm Figur 6-32 Fordeling av PAH komponenter utenfor Tranga DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 80 av 157

85 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 6.2 Aldersdateringer Det er utført aldersdatering av sedimentene for å kunne se på alder på de forskjellige sedimentlagene og tilhørende innhold av miljøgifter for å kunne bedømme naturlig restitusjon. Det ble tatt kjerneprøver fra tre forskjellige steder i fjorden for å bestemme sedimentenes alder og sedimentakkumulasjonsraten (g m -2 år -1 ) samt for å undersøke eventuelle forstyrrelser i det øverste sedimentlaget. De tre sedimentkjernene som ble analysert var fra stasjon: N11 (litt sør for Hesteskoen) øverste 13 cm inkludert i modellen N19 (sør for Framnes) - øverste 13 cm inkludert i modellen N26 (litt nord for Tranga) - øverste 7 cm inkludert i modellen Plasseringen av stasjonene er vist på Figur Figur 6-33 Plassering av de tre stasjonene for aldersdatering DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 81 av 157

86 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Analysene ble utført av DHI i Danmark. De mottok frosne sedimentkjerner som var oppskåret i 1 cm tykke skiver hvor innholdet av mengden av den radioaktive isotopen 210 Pb ble bestemt. Aldersbestemmelsen bygger på at aktiviteten til 210 Pb-isotopen synker etter hvert som man kommer nedover i sedimentet og denne kan kobles til isotopens halveringstid, hvorfra man kan aldersbestemme sedimentet. Tabell 6-1 viser beregnede sedimentasjons- og akkumulasjonsrater. Tabell 6-1 Sedimentasjons- og akkumulasjonsrater, kvalitet på dateringen. Stasjon Beregnet årlig sedimentasjonsrate 1 (mm/år) Beregnet årlig akkumulasjonsrate Kvalitet på dateringen (g/m 2 år ± s.d.) N11 3,1 593 ± 65 *** N19 2,8 798 ± 179 ** N26 2,5 582 ± 198 ** 1 Beregnet for de øverste 0-2 cm s.d. = standard deviation *** fin datering, ** rimelig datering, *dårlig datering Ved aldersbestemming er viktig å vite hvor langt ned i kjernen man har oppblanding av sedimentet. Modellene som brukes krever at det korrigeres for oppblanding. En typisk kilde til oppblanding er bioturbasjon (gravende dyrs virksomhet i sedimentet). Oppblanding kan også være forårsakes av prøvetakingsutstyret. Stasjon N11 Dateringen på sedimentkjernen har høy kvalitet standardavviket på den beregnede årlige akkumulasjonsraten er forholdsvis lav (11 %). Det er bare litt oppblanding i de øverste 0,6 til 0,9 cm av kjernen. Den beregnede årlige sedimentasjonsraten er 3,1 mm og det er basert på de øverste 20 mm av kjernen som representerer perioden fra ca til 2010, se Figur I 2004 ble sedimentasjonsraten beregnet av DHI på en nærliggende stasjon (SF-6 ca. 100 m sørøst for N11) til ca. 4 mm pr. år. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 82 av 157

87 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Depth (cm) Mod. C.R.S. Year Figur 6-34 Beregnet alder på sedimentet som funksjon av sedimentdyp (cm) på stasjon N11. Stasjon N19 Dateringen på sedimentkjernen er rimelig god og standardavviket på den beregnede årlige akkumulasjonsraten er 22 %. Det er en del oppblanding i de øverste 2,0 til 3,0 cm av kjernen. Den beregnede årlige sedimentasjonsraten er 2,8 mm og det er basert på de øverste 20 mm av kjernen som representerer perioden fra ca til 2010, se Figur Den mest nærliggende stasjonen fra DHIs undersøkelse av sedimentasjonsraten i 2004 ligger ca. 500 m nord for N19 (SF-10). Her ble sedimentasjonsraten i 2004 beregnet til 4,7 mm pr. år. Depth (cm) Mod. C.R.S. Year Figur 6-35 Beregnet alder på sedimentet som funksjon av sedimentdyp (cm) på stasjon N19. Stasjon N26 Dateringen på sedimentkjernen er rimelig god, standardavviket på den beregnede årlige akkumulasjonsraten er 34 %. Det er en del oppblanding i de øverste 2,0 til 3,0 cm av kjernen. Den beregnede årlige sedimentasjonsraten er 2,5 mm og det er basert på de øverste 20 mm av kjernen som representerer perioden fra ca til 2010, se Figur Denne stasjonen ligger mye lenger ut enn stasjonene fra DHIs undersøkelse i 2004, slik at det finnes ingen tidligere stasjon å sammenligne med. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 83 av 157

88 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Depth (cm) Mod. C.R.S. Year Figur 6-36 Beregnet alder på sedimentet som funksjon av sedimentdyp (cm) på stasjon N26. Vedlegg 2 inneholder en komplett rapport om blydateringen på disse tre stasjonene. Undersøkelsen viser at den årlige sedimentasjonsraten ligger mellom 2,5 til 3,1 mm og sedimentasjonsraten er svakt avtakende når en går fra innerst i fjorden og utover. Ved undersøkelsen i 2004 var de beregnede sedimentasjonsratene mellom 4,3 til 5,2 mm på de tre stasjonene som ble undersøkt. Alle tre lå i den indre delen fjorden. Det finnes ingen spesiell forklaring til hvorfor sedimentasjonsraten har gått ned, men det vil være naturlig å bruke de rater som er beregnet i 2010 for å estimere hvor lang tid det vil ta for å oppnå en naturlig tildekking av forurensede sedimenter. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 84 av 157

89 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 6.3 Spredningsmønster - tracerundersøkelser Ved hjelp av tracerundersøkelser er spredningsmønsteret for sedimenter undersøkt i fjorden. Disse undersøkelsene er koblet mot sedimentfeller som har vært utplassert i fjorden og hvor sedimentene har blitt analysert for innhold av miljøgifter, se kapittel 6.4. Tracerundersøkelser er utført ved hjelp av fluorescerende partikler som er utplassert på sjøbunnen. Partiklene er utformet slik at de etterligner sedimentene dvs. de har samme kornstørrrelse, vekt, synkehastighet og elektrokjemiske ladning som sedimentene. Antall tracerpartikler som utplasseres måles i forkant. Det tas prøver av overflatesedimenter i forskjellige tidsrom etter utplasseringen og disse analyseres under et fluorescerende mikroskop ved at man teller antall partikler i prøven. Ved å ha mange stasjoner for prøvetaking kan man danne seg et bilde av hvordan tracerpartiklene spres og fordi de har samme egenskaper som sedimentet så gir de et mål på hvordan sedimentene spres. Det er tatt sedimentprøver fra 19 stasjoner (TN2 til TN20) for å analysere på innhold av tracerpartikler i prøvene. Prøvene ble tatt i forbindelse med sedimentprøvetakingen den 3-4 mai Tracerpartiklene ble utplassert i slutten av september 2008 i kildeområdene Framnes nord og Framnes sør (DNV, 2009). Undersøkelsen ble utvidet med prøvetaking utenfor Tranga den 17. september 2010, på 9 stasjoner, (N37-N46, N45 måtte utgå). Undersøkelsen viser at tracer fra både Framnes nord (magenta) og Framnes sør (blå) har spredt seg både innover og utover i fjorden. Traceren ble utplassert i månedsskiftet september/oktober Det er funn av magenta tracer (tilsatt ved Framnes nord) på flere stasjoner enn av blå tracer. Funn av tracer ut til drøyt 3 km utenfor Tranga tyder på transport av finkornige sedimenter til forholdsvis langt ut i fjorden og at slik transport skjer fortsatt og ikke har opphørt. Funn av miljøgifter så langt ut med samme sammensetning (PAH og PCB) bekrefter at dette er en sannsynlig forklaring. Mengden tracer som er funnet er ikke stor men over tid vil det kunne spres betydelige mengder finkornige (forurensede) sedimenter. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 85 av 157

90 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-37 Kart som viser funn av tracerpartikler innenfor Tranga. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 86 av 157

91 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-38 Kart som viser funn av tracerpartikler utenfor Tranga. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 87 av 157

92 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 6.4 Sedimentfeller Det ble satt ut sedimentfeller for å få et bilde av spredningsmønsteret for miljøgifter i fjorden som virvles opp eller på annen måte mobiliseres fra sedimentene i ulike delområder. Bruk av sedimentfeller er en mye brukt metode for å studere sedimenttransport. Sedimentfeller plassert nær overflaten og nær bunnen kan antas å være representativt for partiklene som henholdsvis er i suspensjon og på vei ut av området, og de som sedimenterer i området. Det ble plassert ut sedimentfeller på 3 lokaliteter (TFV1-3) den 7. mai 2010, som vist på Figur 6-40, henholdsvis innerst i havneområdet, sør for Framnes, og mellom Gimle og Vera. Hver rigg hadde 2 rør plassert 1 m under vannoverflaten og 2 rør plassert 2 m over sjøbunnen, se Figur De to rørene fra nær vannoverflaten ble slått sammen til en prøve og tilsvarende for rørene som var over sjøbunnen. I tillegg ble det festet POM (passive prøvetakere) på fellene oppe og nede sammen med rørene for å måle den vannløslige fraksjonen av de organiske miljøgiftene (PAH og PCB). Metoden innebærer at vannkonsentrasjoner måles på en tidsintegrert måte og med meget lavere konsentrasjoner enn ved konvensjonell prøvetaking. Prøvetakerne er tynne strips av et spesielt polymermateriale (polyoxymetylen, forkortes til POM) som oppkonsentrerer de organiske miljøgiftene. Forurensningene fordeler seg mellom strips og vann, og det vil etter hvert oppnås likevekt mellom strips og vann. Etter at likevekten har innstilt seg, prøvetas stripsen og blir analysert. Det finnes en fast fordeling mellom strips og vann som er blitt kalibrert. Derfor kan vannkonsentrasjonen bli beregnet direkte fra konsentrasjonen til forurensningene i stripsen. Med POM kan meget lave deteksjonsgrenser oppnås, mye lavere enn det som oppnås med konvensjonell prøvetaking (rundt ganger lavere). POM ble analysert av NGI som har utviklet disse prøvetakerne. Overflatebøye Undervannsbøye Sedimentfelle Figur 6-39 Venstre: Prinsippskisse for sedimentfeller, Høyre: sedimentfelle bestående av to rør. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 88 av 157

93 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-40 Plassering av de tre riggene (TFV) med sedimentfeller og de 8 fellene som ble plassert på sjøbunnen (TSB) DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 89 av 157

94 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Når fellene ble tatt opp den 24. august 2010 var fellene (rørene) ved TFV-1 funnet i godt behold i begge nivåer men sterkt begrodde, se Figur Ved TFV-2 var bøyen og begge fellene borte. Ved TFV-3 ble de nedre fellene gjenfunnet og tatt opp, de øvre fellene var borte, bøyen var borte og tauet som skulle holde fellene var ødelagt. Det ble da besluttet å plassere ut de fellene som var tapt på nytt. De ble satt ut den 8. oktober 2010 på samme måte men med 4 rør på hvert nivå istedenfor 2 rør og med POM. Fellene ble tatt opp den 24. november 2011 Figur 6-41 Foto fra utplassering sedimenfeller (venstre) og fra sedimentfeller etter de er tatt opp (høyre). I tillegg til dette ble det satt ut 8 sedimentfeller på sjøbunnen i mai 2010 for å måle sedimentasjonen på bunnen i flere områder. Disse fellene hadde en diameter på 40 cm (indre diameter 37 cm) og var 20 cm høye, se Figur Plasseringen av fellene er vist på Figur Ingen av disse fellene var mulig å gjenfinne når de skulle tas opp i august 2010, sannsynligvis på grunn av at de ikke var forankret godt nok. De ble derfor satt nye bunnfeller den 8. oktober 2010 med med kjetting og forankring med tau. Disse ble alle gjenfunnet og ble tatt opp den 24. november Figur 6-42 Klargjøring av nye bunnfeller med kjetting og forankring med tau. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 90 av 157

95 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tabell 6-2 Analyseresultater av sedimentfeller, TFV1-3 og bunnfeller TSB1-7. (Laboratoriet fikk ikke analysert TSB-8). Resultatene fra sedimentfellene (Tabell 6-2) viser at de har omtrent tilsvarende konsentrasjoner av miljøgifter som sedimentene har i området hvor fellene har vært utplasssert. Sedimentfellene fanger med andre ord opp oppvirvlede bunnsedimenter. Dette stemmer godt overens med det som tidligere er nevnt i kapittel 5 at det er oppvirvling av forurenset sjøbunn som er den viktigste kilden til partikulært materiale i vannkolonnen. Hvis en ser på forskjellen mellom feller som er plassert nær sjøbunnen og nær vannoverflaten (TFV-1, TFV-2 og TFV-3) så er det ingen tydelig forskjell på konsentrasjonene av miljøgifter. Det tyder på at de sedimenter man fanger opp nær vannoverflaten også er oppvirvlede bunnsedimenter. Vedrørende mengder så viser Tabell 6-3 at det er ca. 3 ganger så mye sediment som er fanget i sedimentfellene nær bunnen sammenlignet med nær vannoverflaten. Dette viser at hovedparten av sedimentene som virvles opp transporteres nærmere sjøbunnen. Tabell 6-3 Mengde sediment som ble tatt i sedimentfellene TFV1-3. Stasjon Periode 1 7/5-10 til 24/8-10 Gram sediment i fellen TFV-1 Øvre 26 TFV-1 Nedre 71 Periode 2 8/10-10 til 24/11-10 Gram sediment i fellen TFV-2 Øvre - 3,8 TFV-2 Nedre TFV-3 Øvre - - TFV-3 Nedre 20 7,3 12 2,4 DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 91 av 157

96 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 6.5 Bestemmelse av K d -verdier I forbindelse med risikovurdering av sedimenter i henhold til SFT-veileder 2230 (SFT, 2007) er K d -verdien en meget sentral parameter. K d -verdien gir et mål på hvor stor del av miljøgiftene som er bundet til sedimentene og hvor stor del som er i vannfasen. Jo større Kdverdien er jo større del av miljøgiftene er bundet til sedimentet. K d -verdien brukes som inngangsparameter i risikovurderingen både for vurdering av spredningsrisiko, helserisiko og økologisk risiko. SFT-veilederen har sjablongverdier som kan brukes for dette men det er en fordel hvis de stedlige K d -verdiene kan måles. Fordelen med stedlige K d -verdier er at da får man bla. en mer riktig verdi på hva som kan frigjøres av miljøgifter til vannfasen, ved bruk av sjablongverdier blir dette i mange tilfeller overvurdert. En bestemmelse av stedlige K d -verdier for metaller og organiske miljøgifter (PAH, PCB, TBT) ble bestilt av Sandefjord kommune og FM i Vestfold Det ble tatt kjerneprøver av sediment (0-5 cm) ved de tre riggene (TFV-1 til -3), se Figur Tre parallelle kjerneprøver ble tatt ved hver rigg som ble slått sammen til en samleprøve. På de tre samleprøvene ble det utført ristetester (NS-EN12457). Analyser på metaller, PAH, PCB og TBT i sediment ble utført hos ALS. Eluat (vann fra ristetest) ble analysert hos ALS på metaller og TBT. PAH- og PCB-analyser for vann ble utført ved hjelp av POMer (polyoxymetylen) hos NGI. På grunnlag av analysene ble K d -verdier beregnet, se Tabell 6-4. Bestemmelsen av stedlige K d -verdier viste som forventet at de organiske miljøgiftene er mye sterkere bundet til sedimentene (mindre går til vannfasen) enn hva SFTs sjablongverdier tilsier. Noe overraskende var imidlertid at flere metaller (As, Pb, Cu, Cr, Cd og Zn) er svakere bundet til sedimentene enn hva SFTs sjablongverdier tilsier. For Cr var den målte K d så mye som 40 ganger lavere enn SFTs sjablongverdi. Det er ikke uvanlig med store forskjeller mellom målte stedlige K d -verdier og K d -verdier i SFT-veilederen. I de fleste tilfeller vil de stedlige målingene vise at miljøgiftene er sterkere bundet enn hva som SFT-veilederen angir. Tallene i SFT-veilederen skal også være konservative slik at man er sikker på at bindingen av miljøgiftene til sedimentene overvurderes i tilfelle man ikke har stedlige målinger. De beregnede K d -verdiene ble brukt som inngangsparametre i risikoanalysen, se kapittel 7. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 92 av 157

97 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tabell 6-4 Beregnede K d -verdier for TFV-1 til -3 og Klifs sjablongverdier Stoff TFV-1 (l/kg) TFV-2 (l/kg) TFV-3 (l/kg) Kd Klif (l/kg) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benso(a)antracen Krysen Benso(b)fluoranten Benso(k)fluoranten Benso(a)pyren Dibenso(ah)antracen Benso(ghi)perylen Indeno(123cd)pyren Sum PAH PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB Sum PCB As Pb Cu Cr Cd Hg Ni Zn Tributyltinnkation DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 93 av 157

98 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 6.6 Undersøkelser av biota For å oppdatere kostholdsrådsdata og samtidig få et bedre beslutningsgrunnlag i arbeidet med helhetlig tiltaksplan i Sandefjordsfjorden, er det fisket etter torsk, krabber og blåskjell og analysert på miljøgifter i disse i Klif har delfinansiert undersøkelsen, da resultatet fra den skal inngå i det statlige overvåkingsprogrammet. Samtlige analyser er utført av ALS Laboratory Group AS, en fullstendig oversikt over alle analyser er vedlagt i Vedlegg 1. I dag har Sandefjordsfjorden kostholdsråd hvor konsum av lever fra rund fisk fanget innenfor Tranga frarådes Undersøkelser av torsk (torskelever) Det ble fisket torsk (Gadus morhua) med 100 m garn i 3 omganger på 3 stasjoner (TFV 1-3) den , og (Biologge, 2010a). Stasjonene er vist på Figur Figur 6-43 Fangststeder for torsk i Sandefjordsfjorden. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 94 av 157

99 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Det var vanskelig å få nok fisk, det ble fanget torsk fra TFV-1 og TFV-2, men ingen fra TFV- 3. Etter at garna var trukket ble fisken lagt i kjølebag på båt og deretter nedfryst til -20 C. Det ble laget en blandprøve av torskelever fra hver stasjon. Figur 6-44 Eksempel på torsk som ble fanget. En oversikt av fangst, lengde og vekt, er i Tabell Tabell 6-5 og Tabell 6-6. Opparbeiding og håndtering av torsken ble gjort i henhold til OSPAR JAMP s retningslinjer. Tabell 6-5 Oversikt over antall torsk og levervekt. STASJON ART ANT IND. LEVER (g) TOTALT LEVER (g) SNITTVEKT TFV-1 Torsk 1 7 7,0 TFV-2 Torsk ,2 Tabell 6-6 Oversikt over lengde, vekt, rogn og parasitter/sykdomer på fangst av torsk. LØPE- NR. DATO STAS- JON LENGDE (cm) VEKT (g) PARASITTER/ SYKDOM mai TFV-1 31,0 363 Torskens gjellemark Torskens gjellemark jun TFV-2 47, ringmark på lever mai TFV-2 23, mai TFV-2 30, mai TFV-2 36, mai TFV-2 39, mai TFV-2 23,0 139 Alle prøvene var uten rogn. Torskens gjellemark + ringmark på lever og gastrointestinalis KOMMENTAR Sprukket galle, lever kassert Resultater fra analyser av innhold av metaller, PCB-7, dioksinlignende PCB og organiske tinnforbindelser i torskelever er i Tabell 6-7. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 95 av 157

100 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tabell 6-7 Analyseresultater for torskelever. Analyse Enhet TFV-1 torskelever TFV-2 torskelever As mg/kg v v 2,5 6 Cd mg/kg v v <0,10 <0,10 Cr mg/kg v v <1,0 <1,0 Cu mg/kg v v 3,2 16 Hg mg/kg v v 0,16 0,18 Ni mg/kg v v <1,0 <1,0 Pb mg/kg v v <1,0 <1,0 Zn mg/kg v v Sum PCB-7 mg/kg v v 4,5 8,9 Sum PCB (TEQ/WHO) µg/kg v v ,482 Omregningsfaktor til massen til tinn Uttrykt som massen til tinn (µg/kg v v) Monobutyltinnkation (MBT) µg/kg v v Dibutyltinnkation (DBT) µg/kg v v ,51 44 Tributyltinnkation (TBT) µg/kg v v ,41 30 Trifenyltinnkation (TPT) µg/kg v v , Sum DBT, TBT og TPT TFV-1 torskelever: Ikke nok prøvemateriale for analyse av dioksinliknende PCB, og tinnorganiske forbindelser. Diskusjon Kvikksølvinnholdet i torskelever er 0,16 mg/kg (TFV-1) og 0,18 mg/kg (TFV-2) målt i våtvekt på de to analyserte prøvene. Det finnes ingen grenseverdier for kvikksølv i torskelever i Norge men det finnes en grenseverdi på 0,5 mg/kg for torskefilet (Mattilsynet, 2002). Sum PCB-7 i torskelever er 4,5 mg/kg v v (TFV-1) og 8,9 mg/kg v v (TFV-2) på de to analyserte prøvene. Det er høyt hvis man sammenligner med andre norske fjorder. Bergfald & Co (2006) har gjort en sammenstilling av nivåer av PCB-7 og dioksiner i torskelever. De sammenstilte data fra 61 prøver av torskelever fra forskjellige norske steder nær byer/større tettbebyggelse eller tyngre industrivirksomhet. Gjennomsnittlig konsentrasjon i sammenstillingen var 1,7 mg/kg v v, median var 1,2 mg/kg v v og maksimumsverdien var 6,6 mg/kg v v. Det er også tidligere analysert PCB-7 i torskelever i Sandefjordsfjorden (NIVA, notat fra 2006), da var konsentrasjonen 0,6 mg/kg v v i indre Sandefjordsfjorden og 2,1 mg/kg v v i ytre Sandefjordsfjorden. SFT-veileder 97:03 har tilstandsklasser for PCB-7 i torskelever. Både torskelever fra TFV-1 og TFV-2 plasserer torskeleveren i tilstandsklasse IV Sterkt forurenset. Figur 6-45 viser fordelingen av de enkelte PCB-kongenerene i torskelever og sediment. PCBprofilene fra torskelever og sediment er forskjellige. Det tyder på at fisken enten ikke tar opp alle PCB kongenerene likt fra sedimentene og/eller at den etter opptak skiller ut eller bryter ned deler av PCBn. 189 DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 96 av 157

101 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Fordeling PCB i torskelever 0,45 Andel 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 TFV 1 (torskelever) TFV 2 (torskelever) NIVA ytre fjord 2005 (torskelever) NIVA indre fjord 2005 (torskelever) Sedimentprøve N5 0-1cm 0, Kongener no. Figur 6-45 Fordeling av PCB-7 i torskelever og i sediment i Sandefjordsfjorden For TFV-2 var det nok med materiale for å også analysere på dioksinlignende PCB (TEQ/WHO). Dioksinlignende PCB måles som toksisitetsekvivalenter (TEQ) i henhold til regler fra WHO. Den målte verdien var på 482 ηg/kg TEQ/WHO. Forrige undersøkelse av dioksiner og dioksinlignende PCB i torskelever ble utført for Mattilsynet i 2009 (Mattilsynet, 2010, upublisert) hvor det ble fisket innenfor Tranga og utenfor Tranga ved Skogø-Kvernberget. I utførte NIVA en tilsvarende undersøkelse (NIVA, 1998). Data er oppsummert i Tabell 6-8. Tabell 6-8 Oppsummering av undersøkelser av dioksiner og dioksinlignende PCB i torskelever i Sandefjordsfjorden. Tall i parentese er min. og maks. verdi. Sted Innenfor Tranga ved TFV-2 (DNV/ Biologge/NGI, 2010) Innenfor Tranga (Mattilsynet, 2010) Utenfor Tranga ved Skogø-Kvernberget (Mattilsynet, 2010) Indre Sandefjordsfj. (NIVA, 1998) Ytre Sandefjordsfj. (NIVA, 1998) Antall fisk * bare PCB nr. 105, 118 og 156 ** ikke analysert Sum nonortho PCB (ηg TEQ/kg) Sum monoortho PCB (ηg TEQ/kg) Sum PCDD/F (ηg TEQ/kg) Sum PCDD/F+dl-PCB (ηg TEQ/kg) ia** (23-90) 31 (5,2-63) 3,8 (1,8-5,7) 85 (42-160) (27-98) 38 (18-82) 4,3 (2,0-9,1) 91 (50-190) ,8* 6, ,2 73,3* 4,3 161 DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 97 av 157

102 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Sammenligner man disse undersøkelsene med tidligere undersøkelser er verdien for 2010 betydelig høyere enn i Verdien i 2010 ligner mer på verdien fra Hvis man ser Bergfald & Co s sammenstilling fra 35 prøver fra norske fjorder så var gjennomsnittlig konsentrasjon av PCB (TEQ/WHO) 181 ηg/kg, median var 128 ηg/kg og maksimumsverdien var 610 ηg/kg (tatt ved Arendal, Kolbjørnvik). I Mattilsynets grenseverdier (basert på EUs grenseverdier) for visse forurensende stoffer i næringsmidler finnes en grenseverdi på 25 ηg/kg (samme som pg/g) for summen av dioksiner og dioksinlignende PCB i fiskelever (Mattilsynet, 2002). I de fleste fjorder i Norge utgjør dioksinlignende PCB over 90 % av summen av dioksiner og dioksinlignende PCB i fiskelever. Unntaket er Grenlandsområdet hvor det er en dioksinkilde. Den målte verdien på 482 ηg/kg i 2010 vil derfor være i størrelsesorden den samme som summen av dioksiner og dioksinlignende PCB. Det vil si at den norske grenseverdien er overskredet med omtrent en faktor på 20. Vedrørende PCB i torskefilet så er det ikke analysert i denne undersøkelsen men i analyserte NIVA både torskelever og torskefilet i indre Sandefjordsfjorden og da var PCB-7 konsentrasjonen i torskefilet 100 ganger lavere enn i torskelever. I henhold til SFT-veileder 97:03 så var torskefileten i sterkt forurenset (klasse IV) av PCB-7. Mattilsynet grenseverdi er 8 ηg/kg for summen av dioksiner og dioksinlignende PCB i torskefilet (Mattilsynet, 2002). Med tanke på at PCB-7 konsentrasjonen i torskefilet er i størrelsesorden 100 ganger lavere enn i torskelever er det rimelig å forvente at dioksiner og dioksinlignende PCB i torskefilet neppe ligger over Mattilsynets grenseverdi. Det overensstemmer også med kostholdsrådet som bare gjelder for lever fra fisk. Ved TFV-2 er det også analysert på tinnorganiske forbindelser i fiskeleveren. Vitenskapskommitten for mattrygghet har i en rapport om organiske tinnforbindelser i sjømat (VKM, 2007) uttalt at: Fiskelever kan inneholde ca. 2 mg/kg av sum TBT, DBT og TPT uten at høykonsumenter av fiskelever og annen sjømat overskrider TDI (Tolerabelt Daglig Inntak) for tinnorganiske forbindelser. I prøven fra TFV-2 er summen av TBT, DBT og TPT (se Tabell 6-7) ca. 0,2 mg/kg, dvs. betydelig lavere enn de 2 mg/kg som VKM har satt som grense Undersøkelser av krabber og blåskjell Det ble fisket etter krabber og blåskjell i juli og august 2010 (Biologge, 2010a). Figur 6-46 viser kart over lokaliteter hvor det ble fisket. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 98 av 157

103 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 6-46 Innsamlingsområder for krabber (3 steder) og blåskjell (4 steder). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 99 av 157

104 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Krabbe (Cancer pagurus) For å få tak i nok krabber var det nødvendig å fiske grunnere enn 25 m. Det ble derfor søkt om tillatelse (teiner og garn skal i utgangspunktet stå dypere enn 25 m) og tillatelse ble gitt av Fiskeridirektoratet Det ble fisket med teiner på 3 stasjoner (vist på Figur 6-46) i fire omganger ( ). Det ble fanget 20 krabber i Tranga og Rørvika og 15 stk. ved Framnes. Krabbene ble avlivet og lagt i kjølebag på båten, for deretter å bli nedfryst (-20 C) straks båten kom til land. Krabbene ble siden sendt til labben for opparbeiding og analyse. Opparbeiding ble utført i henhold til retningslinjer fra JAMP/OSPAR. Skallbredde og vekt av innmat fremgår av ALS analyserapport (se vedlegg 1). I Tabell 6-9 og Tabell 6-10er resultatene fra analyser av krabbeinnmat presentert. Tabell 6-9 Analyse av krabbeinnmat fra Framnes, Tranga og Rørvika Metaller og PCB. Analyse Enhet Framnes (blandprøve av 15 krabber) Tranga (blandprøve av 20 krabber) Rørvika (blandprøve av 20 krabber) Tørrstoff % 15,8 21,9 27,4 Cd mg/kg v v 0,702 0,875 1,030 Hg mg/kg v v 0,083 0,060 0,083 Cr mg/kg v v 0,045 <0,01 0,024 Cu mg/kg v v 23,8 30,6 25,8 Ni mg/kg v v 0,056 0,091 0,174 Pb mg/kg v v 0,324 0,098 0,059 Zn mg/kg v v 32,3 19,1 29,1 Sum PCB-7 mg/kg v v 0,104 0,056 0,0622 DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 100 av 157

105 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tabell 6-10 Analyse av krabbeinnmat fra Framnes og Rørvika. PAH og dioksiner og dioksinlignende forbindelser samt andre klororganiske forbindelser. Data fra NIVA, 1998 for sammenligning. Analyse Enhet Framnes (blandprøve av 15 krabber) Rørvika (blandprøve av 20 krabber) Indre Sandefjordsfj. (NIVA 1998) Ytre Sandefjordsfj. (NIVA 1998) Sum PAH-16 mg/kg v v <0,018 <0,018 ia ia Sum PCDD/PCDF ηg/kg v v 3,3 ia 12,2 ia Sum PCB ηg/kg v v 4,19 ia 15 ia (TEQ/WHO) Heksaklorbensen µg/kg v v 0,67 0,94 2,3 1,7 a-hch µg/kg v v <0,5 <0,5 ia ia b-hch µg/kg v v <0,5 <0,5 ia ia g-hch (Lindan) µg/kg v v <0,5 <0,5 9,4 6,7 o,p'-ddd µg/kg v v <0,5 <0,5 3 (DDD samlet) 2 (DDD samlet) p,p'-ddd µg/kg v v <0,5 <0,5 3 (DDD samlet) 2 (DDD samlet) o,p'-dde µg/kg v v <0,5 <0,5 27 (DDE samlet) 25 (DDE samlet) p,p'-dde µg/kg v v 8, (DDE samlet) 25 (DDE samlet) o,p'-ddt µg/kg v v <0,5 <0,5 >30 (DDT samlet) >30 (DDT samlet) p,p'-ddt µg/kg v v <0,5 <0,5 >30 (DDT samlet) >30 (DDT samlet) ia = ikke analysert I kartla NIVA innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB i krabbeinnmat fra indre Sandefjordsfjorden. Som det fremgår av Tabell 6-11 så er det betydelig mindre dioksiner og dioksinlignende PCB i krabbeinnmat i 2010 sammenliknet med I november 2010 kom en rapport fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM, 2010) der de gir verdier for hvor mye voksne kan innta av blandet krabbekjøtt basert på innholdet av dioksiner og dioksinlike PCB. Med et innhold på til sammen ca. 7,5 ηg TEQ/kg v v av dioksiner og dioksinlike PCB (Framnes) så kan en spise 23 krabber pr. år uten å overskride tolerabelt inntak når bakgrunnsinntak fra annen mat er medregnet. Krabbeklør Krabbeklør er analysert for innhold av kadmium og kvikksølv, se Tabell Dette på bakgrunn av at det i den senere tid har vært funnet høye verdier av kadmium i bl.a. Salten (Nordland). Tabell 6-11 Analyser av kadmium og kvikksølv i krabber. Framnes 15 enkeltprøver Tranga 20 enkeltprøver Rørvika 20 enkeltprøver Analyse Enhet Gj. snitt Min. Maks. Gj. snitt Min. Maks. Gj. snitt Min. Maks. Cd mg/kg v v 0,015 0,003 0,037 0,008 0,001 0,029 0,020 0,001 0,093 Hg mg/kg v v 0,182 0,074 0,396 0,143 0,073 0,353 0,165 0,064 0,384 Grenseverdien for kadmium og kvikksølv i krabbeklør (Mattilsynet) er på 0,5 mg/kg våtvekt. Kadmium og kvikksølv i krabbeklør fra Sandefjordsfjorden ligger under denne grenseverdien. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 101 av 157

106 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Blåskjell (Mytilus edulis) Det ble samlet inn 50 stk blåskjell på 4 stasjoner den som ble analysert som en blandprøve (se Figur 6-46 for plasseringen av prøvetakingsstasjonene). Skjellene ble fryst ned til -20 C umiddelbart etter at båten kom til land, lengdemålt (Vedlegg 1) og sendt til laboratorium dagen etter i dypfryst tilstand. I henhold til JAMP/OSPAR skal blåskjellene gå av seg innholdet i tarmene i et vannbad i et døgn før de blir analysert. Det ble ikke gjort her fordi det ikke er gjort ved tidligere undersøkelser og det ble lagt vekt på at man skulle ha sammenlignbare resultater. Utover dette ble opparbeiding utført i henhold til JAMP/OSPAR. I Tabell 6-12 og Tabell 6-13 er resultatene fra analysene av blåskjellene presentert. Tabell 6-12 Konsentrasjoner av metaller og PCB i blåskjell fra Stub, Gimle, Vera og Hellesøya. Indre havn 2010 (Biologge) Analyse Enhet Stub Gimle Vera Hellesøya Tørrstoff % 15,8 14,9 14,5 11,7 ia As mg/kg v v 1,58 1,53 1,82 2,06 ia Cd mg/kg v v 0,076 0,106 0,102 0,122 ia Cr mg/kg v v 0,127 0,092 0,178 0,140 ia Cu mg/kg v v 1,67 1,55 1,25 0,87 ia Hg mg/kg v v 0,016 0,017 0,035 0,015 0,018 Ni mg/kg v v 0,182 0,171 0,256 0,238 ia Pb mg/kg v v 0,359 0,893 1,170 0,233 ia Zn mg/kg v v 13,1 21,5 12,6 13,2 ia Sum PCB-7 µg/kg v v 7,1 7,0 7,2 1,2 ia NIVA, 1998 µg/kg v v ia Sum PCB-7 16,5 25,4 13,0 3,0 ia = ikke analysert Biologge har i 2010 for Sandefjord kommune analysert kvikksølv i blåskjell i Indre havn i Sandefjord (Biologge, 2010b). Verdiene ligger på samme nivå som i denne undersøkelsen. DNV analyserte metaller og PCB i 2008 i blåskjell fra Framnes nord, Framnes sør og Langestrand (DNV, 2009). De hadde lave konsentrasjoner, på nivå med de konsentrasjoner som er funnet i denne undersøkelsen (ikke tatt med i Tabell 6-12). Data på analyse av metaller i blåskjell fra NIVA i er ikke tatt med i Tabell 6-12, men innholdet av metaller i blåskjell var generelt høyere i sammenlignet med DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 102 av 157

107 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tabell 6-13 Analyse av blåskjell fra Stub, Gimle, Vera og Hellesøya PAH og dioksiner og dioksinlignende forbindelser, andre klororganiske forbindelser og tinnorganiske forbindelser. Data fra NIVA (1998) er oppgitt for sammenligning. Stub Stub Gimle Gimle Vera Vera Hellesøya Analyse Enhet blåskjell 1997 blåskjell 1997 blåskjell 1997 blåskjell Fett g/100g 1,3 1,5 0,52 1,1 Sum PAH-16 mg/kg v v 0,0305 0,082 0,0433 0,138 ia ia ia ia Helles Sum WHO-TEQ (PCDD/PCDF) Sum PCB (TEQ/WHO) ηg/kg v v ηg/kg v v ia ia 0,077 0,48 ia ia ia ia ia ia 0,63 2,94 ia ia ia ia Heksaklorbensen µg/kg v v <0,5 <0,1 <0,5 <0,1 <0,5 <0,1 <0,5 <0,1 a-hch µg/kg v v <0,5 ia <0,5 ia <0,5 ia <0,5 ia b-hch µg/kg v v <0,5 ia <0,5 ia <0,5 ia <0,5 ia g-hch (Lindan) µg/kg v v <0,5 0,4 <0,5 0,5 <0,5 0,4 <0,5 0,6 o,p'-ddd µg/kg v v <0,5 0,7 * <0,5 2,0 * <0,5 1,0 * <0,5 0,3 * p,p'-ddd µg/kg v v <0,5 0,7 * <0,5 2,0 * <0,5 1,0 * <0,5 0,3 * o,p'-dde µg/kg v v <0,5 0,8 * <0,5 1,0 * <0,5 0,8 * <0,5 0,4 * p,p'-dde µg/kg v v 0,63 0,8 * 0,57 1,0 * <0,5 0,8 * <0,5 0,4 * o,p'-ddt µg/kg v v <0,5 >1,5 * <0,5 >3,0 * <0,5 >1,8 * <0,5 >0,7 * p,p'-ddt µg/kg v v <0,5 >1,5 * <0,5 >3,0 * <0,5 >1,8 * <0,5 >0,7 * µg/kg v v Monobutyltinnkation µg/kg v v Dibutyltinnkation µg/kg v v Tributyltinnkation µg/kg v v Trifenyltinnkation µg/kg v v *Samlet verdi av de forskjellige formene av stoffet ia: ikke analysert Biologge har i 2010 analysert på TBT i blåskjell i Indre havn i Sandefjord (Biologge, 2010b). Den gjennomsnittlige konsentrasjonen fra alle stasjoner var 29 µg/kg v v, dvs. samme nivå som i denne undersøkelsen. DNV analyserte PAH og TBT i 2008 i blåskjell fra Framnes nord, Framnes sør og Langestrand (DNV, 2009). De hadde lave konsentrasjoner av både PAH-16 (0,05 til 0,08 mg/kg v v) og TBT (40 til 60 µg/kg v v), som er på nivå med de konsentrasjoner som er funnet i denne undersøkelsen. Sammenlignet med NIVA s undersøkelse i (NIVA, 1998) er det generelt lavere konsentrasjoner av de undersøkte miljøgiftene i blåskjell i 2010, se Tabell Den største nedgangen er for tinnorganiske forbindelser men det er også en betydelig nedgang for dioksiner og dioksinlignende forbindelser, PAH og PCB. Vedrørende grenseverdier så er det i Norge en grenseverdi på 1 mg/kg våtvekt for kadmium i muslinger (Mattilsynet, 2002) og det ligger man godt under i Sandefjordsfjorden. EU har en grenseverdi på 1,5 mg/kg våtvekt for bly i blåskjell, den er heller ikke overskredet. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 103 av 157

108 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 7 RISIKOANALYSE Risikoanalysen er gjennomført ved bruk av risikoanalyseverktøyet beskrevet i SFTs veileder for risikovurdering av forurenset sediment (TA-2230/2007). Det overordnede målet er å vurdere om risikoen for miljø- og helsemessig skade er akseptabel eller ikke. Det er gjennomført en risikoanalyse trinn 1 og trinn 2 i henhold til veilederen. Trinn 1 er en enkel klassifisering hvor konsentrasjonene i sediment sammenliknes med grenseverdier for økologisk effekt. Dersom gjennomsnittskonsentrasjonen av en av miljøgiftene er høyere enn grenseverdiene og resultatene fra toksisitetstester overstiger grenseverdiene gitt i veilederen kan ikke området friskmeldes. Trinn 2 i risikoanalysen dekker de ulike spredningsmekanismene av miljøgifter fra sediment, som vist i Figur 7-1 (fra SFTs veileder TA-2230/2007). Det er målt miljøgiftkonsentrasjoner i porevann (1 prøve fra hvert delområde) samt i fisk. Disse stedsspesifikke verdiene er benyttet i analysen og erstatter da sjablongverdiene for disse parametrene. Det er allikevel viktig å understreke at denne analysen er basert på sjablongverdier for flere av inngangsparametrene i risikomodellen se vedlegg 3. Figur 7-1 Generelle spredningsmekanismer for miljøgifter fra sediment til øvrige deler av økosystemet (fra TA-2230/2007). 7.1 Trinn 1 - risikovurdering Trinn 1 er en klassifisering hvor gjennomsnittlige sedimentkonsentrasjoner av de undersøkte miljøgiftene er sammenliknet med grenseverdier for økologiske effekter oppgitt i veilederen (TA-2230/2007). Konklusjonen er vist i faktaboksene under. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 104 av 157

109 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Indre havn Overskridelse av grenseverdiene i trinn 1 risikovurdering (tall i parentes angir % overskridelse): Metaller: Bly (13), kobber (30) og kvikksølv (92) Organiske: Antracen (138), fluoranten (194), pyren (71), benzo(a)antracen (294), krysen (11), benzo(b)fluoranten (32), indeno(1,2,3-cd)pyren (424), benzo(ghi)perylen) (919), PCB-7 (200) og TBT (1116) Midtre havn Overskridelse av grenseverdiene i trinn 1 risikovurdering (tall i parentes angir % overskridelse): Metaller: Bly (62), kobber (137) og kvikksølv (269) Organiske: Antracen (279), Fluoranten (377), pyren (170), benzo(a)antracen (635), krysen (90), benzo(b)fluoranten (138), benzo(k)fluoranten (91), benzo(a)pyren (44), indeno(1,2,3- cd)pyren (767), benzo(ghi)perylen) (1745), PCB-7 (726) og TBT (2239) Ytre havn Overskridelse av grenseverdiene i trinn 1 risikovurdering (tall i parentes angir % overskridelse): Metaller: Bly (83), kobber (74) og kvikksølv (95) Organiske: Antracen (60), fluoranten (80), pyren (9), benzo(a)antracen (222), benzo(b)fluoranten (9), indeno(1,2,3-cd)pyren (324), benzo(ghi)perylen) (729), PCB-7 (134) og TBT (6000) Da flere stoffer overskrider grenseverdiene i trinn 1 av risikoanalysen kan ingen av områdene friskmeldes. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 105 av 157

110 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 7.2 Risikovurdering trinn 2 Trinn 2 er delt inn i 3 temaer: 1. Risiko for spredning av miljøgifter hvor 3 spredningsmekanismer er vurdert a) Spredning via diffusjon og bioturbasjon b) Oppvirvling og spredning av sediment på grunn av skipstrafikk (propellerosjon) c) Opptak i organismer og spredning via næringskjeden 2. Risiko for human helse hvor ulike opptaksmekanismer er vurdert Inntak av fisk og skalldyr Oralt inntak av sediment Hudkontakt med sediment Inntak av partikulært materiale i vann Hudkontakt med overflatevann og partikler Inntak av overflatevann Når det gjelder risiko for human helse er det i analysen i gjennomført stedsspesifike analyser av fisk, krabbe og blåskjell (se kapittel 6.6). 3. Risiko for negative effekter på økosystemet hvor målte porevannskonsentrasjoner er sammenliknet med grenseverdier for effekter Risiko - spredning Det er ikke etablert egne normverdier for hva som er akseptabel spredning. For å få en forståelse av spredningens størrelse er totalspredningen av de undersøkte stoffene sammenliknet med spredning dersom sedimentkonsentrasjonen hadde tilsvart grenseverdien for trinn 1 i risikoveilederen (som i utgangspunktet betyr at området kan friskmeldes). Indre havn Innerst i Sandefjordsfjorden er det relativt liten forekomst av bunnlevende dyr (DNV rapport ). På bakgrunn av dette er bioturbasjonen skalert ned i risikoanalysen. Likeledes er også transport via organismer (punkt C over) skalert ned. Grunnen til dette er at et sediment med en redusert fauna har få dyr og dermed er det relativt lite omrøring av sedimentene samt mindre dyr for predatorer (eksmpelvis fisk) å beite på. Bakgrunnsdokumentet til risikoveilederen (TA-2231/2007) sier at verdien for bioturbasjon bør endres skjønnsmessig basert på forekomsten av dyr og kan for helt anoksiske sedimenter (ingen dyr) settes til null. I denne analysen er den redusert fra 10 til 5. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 106 av 157

111 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Skaleringen medfører at bidraget fra diffusjon og spredning via næringskjeden reduseres men det har liten betydning for de overordnede konklusjonene som gjelder hvilke spredningsmekanismer som er dominerende (diffusjon, skippsoppvirvling og spredning via næringskjeden). Når det gjelder skipstrafikk er det Color Line sin fergetrafikk som er dominerende med 2 avganger pr. døgn for skipene Color Viking og Bohus. I tillegg er det en god del småbåttrafikk, spesielt i sommersesongen. Det er tidligere gjennomført detaljerte undersøkelser om fergene til Color Line virvler opp og sprer forurenset sediment (DNV, 2005 og 2007). Konklusjonene fra undersøkelsen i 2005 at Color Viking virvler opp sediment og sprer sediment ved avgang og også ved kaibytte. Etter undersøkelsen i 2005 endret Color Viking kjøremønster ved at den snur på dypere vann lenger ut, og undersøkelsen fra 2007 viser at dette hadde en positiv effekt da det ikke kunne påvises at det ble virvlet opp sediment ved avgangene til Color Viking. Det ble imidlertid påvist at det fortsatt ble virvlet opp sediment ved kaibytte. En viss usikkerhet er naturligvis forbundet med hvorvidt avgangene til Color Viking virvler opp sediment eller ikke. Eksempelvis kan små endringer i seilingsmønsteret (når Color Viking bakker ut og snur) ha konsekvenser for om fergen virvler opp sediment eller ikke. Det er derfor i risikoanalysen lagt til grunn at Color Viking fortsatt kan virvle opp og spre sediment men dette er skalert ned i forhold til antall avganger og mengde sediment som virvles opp (se vedlegg 3 for inngangsparametere til risikoanalysen). Det bør også nevnes at oppvirvlingen fra skip er normalisert som beskrevet i veilederen. Det jobbes nå med en revisjon av veilederen på dette området da Klif mener at oppvirvlingen fra skip ikke skal normaliseres. Inntill videre er ikke dette tatt hensyn til men overordnet er det klart at oppvirvlingen fra skip vil generelt få en større betydning som spredningsmekanisme når dette ikke normaliseres. Basert på middelverdiene er det arsen, bly, kadmium kobber og sink som overskrider denne referansespredningen. Relativt sett er den største overskridelsen for kadmium. De organiske forbindelsene utgjør ikke noen risiko for spredning sammenliknet med et tenkt referansesediment hvor sedimentkonsentrasjonen tilsvarer grenseverdien for trinn 1. Dette er interessant og noe overraskende. Hovedårsaken til disse resultatene er at den målte sediment - vannfordelingskoeffisienten (K d ) for de undersøkte forbindelsene er generelt mye høyere enn det som ligger til grunn i veilederen. Miljøgiftene er derfor sterkere bundet til sedimentet enn forventet basert på de oppgitte K d -verdiene i veilederen. I tillegg er effektene av propellerosjon og bunnfauna skalert noe ned, og det vil også ha betydning for resultatene. Det er imidlertid viktig å understreke at for PCB er ikke slike beregninger utført da veilederen ikke oppgir grenseverdier for PCB enkeltforbindelser. PCB er den største utfordringen basert på resultatene fra fisk og skalldyr som viser at det er en spredningsvei for PCB som åpenbart utgjør en risiko. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 107 av 157

112 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Indre havn - Overskridelse av totalspredning i forhold til et referansesediment (tall i parentes angir % overskridelse): Metaller: Arsen (104), bly (2), kadmium (128), kobber (68) og sink (34) Organiske: Ingen I Figur 7-2 er det prosentvise bidraget fra de tre vurderte spredningsmekanismene for de undersøkte stoffene vist. For metallene er det overveiende spredning på grunn av diffusjon som dominerer bortsett fra kvikksølv hvor skipstrafikken også er viktig. For de lette PAH-forbindelsene er diffusjon og skipstrafikken viktige spredningsmekanismen mens spredning på grunn av skipstrafikk og via næringskjeden er viktigst for de tyngre PAHforbindelsene. For PCB kongener 28, 52 og 101 er spredning via næringskjeden viktigst mens spredning på grunn av skipstrafikken er viktigst for de andre PCB kongenerene. Spredning av TBT er dominert av skipstrafikken. Arsen Bly Kadmium Kobber Krom totalt (III + VI) Kvikksølv Nikkel Sink Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(ghi)perylen PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Tributyltinn (TBT-ion) Fdiff, middel Fskipnormert, middel Forg, middel Figur 7-2 Indre havn - Prosentvis fordeling av de tre spredningsmekanismene for de undersøkte stoffene. F diff, middel : Middelspredning fra diffusjon, F skipnormert, middel : Middelspredning fra skips/båt aktivitet, F org, middel : Middelspredning fra spredning via opptak i organismer. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 108 av 157

113 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Midtre havn Innerst i Sandefjordsfjorden er det relativt liten forekomst av bunnlevende dyr (DNV rapport ). På bakgrunn av dette, og i likhet med Indre havn, er bioturbasjonen skalert ned i risikoanalysen. Likeledes er også transport via organismer (punkt C over) skalert ned. Når det gjelder båt-/skipstrafikk er det primært større skip som går til kaiene ved Framnes og Jotun, Oleon Scandinavia AS og Pronova BioPharma samt småbåter som går til småbåthavna ved Langestrand. Framnes blir bare brukt til tilfeldige og uregelmessige anløp som det gis spesiell tillatelse til. Det er anslått i størrelsesorden 6 anløp pr. år av skip i størrelsesorden L: m, B: 25 m og dypgående 5-6 m ved Framnes. På kaiene til Jotun er det i størrelsesorden 8-12 anløp i året og typiske størrelser på skipene er L: 90 m, B: 14 m og dypgående maks 4,8 m. Når det gjelder Oleon og Pronova er det tidligere gjennomført en undersøkelse hvor det ble målt om skipene som ankommer Oleon og Pronova virvler opp sediment. Undersøkelsen ble bare gjennomført på et typisk skip som ankommer Oleon og Pronova og det ble ikke påvist at denne virvlet opp sediment (DNV 2009). Konklusjonen er noe usikker da det bare ble målt på et skip i en kort periode. Det er derfor i risikoanalysen lagt til grunn at det er noe oppvirvling i løpet av året fra skipene som kommer til Oleon og Pronova. Det er også en del småbåttrafikk ved Langestrand, spesielt i sommerperioden. Spredningen herifra er sannsynligvis relativt liten da bunnen er skrånende og det blir fort dypt. Det kan allikevel ikke utelukkes noe oppvirvling fra de grunne områdene nær land. Midtre havn - Overskridelse av totalspredning i forhold til et referansesediment (tall i parentes angir % overskridelse): Metaller: Bly (13), kadmium (176), kobber (32) og sink (4) Organiske: Ingen I Figur 7-3 er det prosentvise bidraget fra de tre vurderte spredningsmekanismene for de undersøkte stoffene vist. For metallene er det overveiende spredning på grunn av diffusjon som dominerer bortsett fra kvikksølv hvor skipstrafikken også er viktig. For de lette PAH-forbindelsene er diffusjon den viktige spredningsmekanismen mens spredning via næringskjeden er viktigst for de tyngre PAH-forbindelsene. For PCB kongener 28, 52 og 101 er spredning via næringskjeden viktigst mens spredning på grunn av skipstrafikken er viktigst for de andre PCB kongenerene. Spredning av TBT er dominert av skipstrafikken men diffusjon er også en viktig spredningsmekanisme. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 109 av 157

114 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Arsen Bly Kadmium Kobber Krom totalt (III + VI) Kvikksølv Nikkel Sink Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(ghi)perylen PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Tributyltinn (TBT-ion) Fdiff, middel Fskipnormert, middel Forg, middel Figur 7-3 Midtre havn - Prosentvis fordeling av de tre spredningsmekanismene for de undersøkte stoffene. F diff, middel : Middelspredning fra diffusjon, F skipnormert, middel : Middelspredning fra skips/båt aktivitet, F org, middel : Middelspredning fra spredning via opptak i organismer. Ytre havn Oppvirvling i dette området er primært relatert til småbåthavner. Det er ikke analysert på fisk fra det ytre området. Resultatene fra fiskeanalysene fra midtre område er derfor lagt til grunn. Det er analysert på krabbe og blåskjell fra det ytre området og innholdet av PCB er lavere enn i fisk (lever) fra midtre område. Konsekvensen ved å bruke fisk blir derfor at risikoen er større enn om blåskjell eller krabbe data hadde blitt benyttet. Basert på middelverdiene er det bly, kobber og sink som overskrider referansespredningen. Relativt sett er den største overskridelsen for kobber. For de organiske miljøgiftene er det ingen av disse som er høyere enn referansespredningen. Årsaken er den samme som beskrevet for Indre havn, at miljøgiftene er godt bundet til sedimentet samt at det er relativt lite som spres med båt-/skipstrafikk. Ytre havn - Overskridelse av totalspredning i forhold til et referansesediment (tall i parentes angir % overskridelse): Metaller: Bly (45), kobber (142) og sink (27) Organiske: Ingen DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 110 av 157

115 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK I Figur 7-4 er det prosentvise bidraget fra de tre vurderte spredningsmekanismene for de undersøkte stoffene vist. For metallene er det overveiende spredning på grunn av diffusjon som dominerer. For kvikksølv er spredning grunnet oppvirvling fra småbåthavnene dominerende men også for kvikksølv er diffusjon en viktig spredningsvei. For de lette PAH-forbindelsene er diffusjon den viktigste spredningsmekanismen mens spredning på grunn via næringskjeden og oppvirvling på grunn av småbåttrafikken er viktig for de tyngre PAH-forbindelsene For PCB kongenerene er spredning via næringskjeden og oppvirvling fra småbåtene viktigste spredningsmekanismer. Spredning av TBT er dominert av av oppvirvlingen fra småbåtttrafikken men også diffusjon utgjør en relativt viktig spredningsvei. Arsen Bly Kadmium Kobber Krom totalt (III + VI) Kvikksølv Nikkel Sink Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(ghi)perylen PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Tributyltinn (TBT-ion) Fdiff, middel Fskipnormert, middel Forg, middel Figur 7-4 Ytre havn - Prosentvis fordeling av de tre spredningsmekanismene for de undersøkte stoffene. F diff, middel : Middelspredning fra diffusjon, F skipnormert, middel : Middelspredning fra skips/båt aktivitet, F org, middel : Middelspredning fra spredning via opptak i organismer Risiko - human helse Inngangsparametere for beregninger relatert til human helse er i Vedlegg 3. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 111 av 157

116 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Følgende eksponeringsveier er vurdert: Inntak av fisk og skalldyr Oralt inntak av sediment Hudkontakt med sediment Inntak av partikulært materiale Hudkontakt med vann Inntak av overflatevann For de undersøkte stoffene unntatt TBT er det forutsatt at maksimalt 10 % av den totale eksponeringen et menneske kan utsettes for kommer fra sedimentrelatert eksponering (dvs. 90 % kommer fra andre kilder enn sediment). For TBT er det antatt at mennesker kun eksponeres via sediment (100 %). Indre havn Beregningene viser at metallene arsen og kvikksølv og de organiske stoffene benzo(a)pyren og PCB-7 overskrider grenseverdiene for human risiko. Resultatene har direkte sammenheng med de målte konsentrasjonen i torskelever i Indre havn som viser at PCB konsentrasjonene er høye og utgjør den klart største risikoen i forhold til human helse. Indre havn - Overskridelse av grenseverdiene for human risiko (tall i parentes angir % overskridelse): Metaller: Arsen (2360) og kvikksølv (1476) Organiske: Benzo(a)pyren (2872) og PCB-7 (220873) I Figur 7-5 er bidraget fra de ulike eksponeringsveiene relatert til human helse vist. For alle de undersøkte stoffene er det generelt inntak av fisk og skalldyr som er den dominerende eksponeringsmekanismen. Oralt inntak av sediment er relativt viktig for noen av metallene og TBT. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 112 av 157

117 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Arsen Bly Kadmium Kobber Krom totalt (III + VI) Kvikksølv Nikkel Sink Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(ghi)perylen PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum PCB7 Tributyltinn (TBT-ion) Oralt inntak av sediment, DEIsed Inntak av overflatevann, DEIsv Inntak av partikulært materiale, DEIpm Hudkontakt med sediment, DEHsed Hudkontakt med vann, DEHsv Inntak av fisk/skalldyr, IEIf Figur 7-5 Indre havn - Prosentvis bidrag fra ulike eksponeringsmekanismer som er viktigst i forhold til human helse. Midtre havn I Midtre havn er det noen flere metaller som overskrider grenseverdien for human risiko; i tillegg til arsen og kvikksølv er det her også bly, kobber og krom. Overskridelsene for disse er imidlertid betydlig mindre enn for arsen og kvikksølv. Den klart største overskridelsen er for PCB-7. Midtre havn - Overskridelse av grenseverdiene for human risiko (tall i parentes angir % overskridelse): Metaller: Arsen (5797), bly (68), kobber (216), krom (5) og kvikksølv (1686) Organiske: Benzo(a)pyren (3532) og PCB-7 (436404) I Figur 7-6 er bidraget fra de ulike eksponeringsveiene relatert til human helse vist. For alle de undersøkte stoffene er det inntak av fisk og skalldyr som er den dominerende eksponeringsmekanismen. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 113 av 157

118 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Arsen Bly Kadmium Kobber Krom totalt (III + VI) Kvikksølv Nikkel Sink Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(ghi)perylen PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum PCB7 Tributyltinn (TBT-ion) Oralt inntak av sediment, DEIsed Inntak av overflatevann, DEIsv Inntak av partikulært materiale, DEIpm Hudkontakt med sediment, DEHsed Hudkontakt med vann, DEHsv Inntak av fisk/skalldyr, IEIf Figur 7-6 Midtre havn - Prosentvis bidrag fra ulike eksponeringsmekanismer som er viktigst i forhold til human helse. Ytre havn I Ytre havn indikerer beregningene at metallene arsen, bly, kobber, krom og kvikksølv og de organiske stoffene benzo(a)pyren og PCB-7 overskrider grenseverdiene for human risiko. Resultatene har direkte sammenheng med de målte konsentrasjonen i torskelever i Indre havn som viser at PCB konsentrasjonene er høye og utgjør den klart største risikoen i forhold til human helse. Ytre havn - Overskridelse av grenseverdiene for human risiko (tall i parentes angir % overskridelse): Metaller: Arsen (5796), bly (72), kobber (215), krom (9) og kvikksølv (1676) Organiske: Benzo(a)pyren (745) og PCB-7 (436400) DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 114 av 157

119 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK I Figur 7-7 er bidraget fra de ulike eksponeringsveiene relatert til human helse vist. For alle de undersøkte stoffene er det inntak av fisk og skalldyr som er den dominerende eksponeringsmekanismen. Arsen Bly Kadmium Kobber Krom totalt (III + VI) Kvikksølv Nikkel Sink Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(ghi)perylen PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum PCB7 Tributyltinn (TBT-ion) Oralt inntak av sediment, DEIsed Inntak av overflatevann, DEIsv Inntak av partikulært materiale, DEIpm Hudkontakt med sediment, DEHsed Hudkontakt med vann, DEHsv Inntak av fisk/skalldyr, IEIf Figur 7-7 Ytre havn - Prosentvis bidrag fra ulike eksponeringsmekanismer som er viktigst i forhold til human helse Risiko - økologiske effekter De målte porevannskonsentrasjonene er sammenliknet med grenseverdier for økologisk effekt (PNEC w : Predicted No Effect Concentration i vann). De stoffene som overskrider grenseverdiene for økologisk effekt for hvert område er oppsummert i faktaboksene under. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 115 av 157

120 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Indre havn Overskridelse av grenseverdiene for økologisk effekt (tall i parentes angir % overskridelse): Metaller: Arsen (591), kobber (1035), krom (140) og sink (503) Organiske: TBT (138) Midtre havn Overskridelse av grenseverdiene for økologisk effekt (tall i parentes angir % overskridelse): Metaller: Arsen (62), kobber (742), krom (185) og sink (228) Organiske: TBT (138) Ytre havn Overskridelse av grenseverdiene for økologisk effekt (tall i parentes angir % overskridelse): Metaller: Arsen (58), kobber (1494), krom (156) og sink (351) Organiske: TBT (948) Det er de samme stoffene som overskrider grensverdiene i de tre delområdene. Arsen har den største overskridelsen i Indre havn og kobber og TBT har den største overskridelsen i Ytre havn. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 116 av 157

121 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 7.3 Diskusjon - risikoanalysen Analysene viser at miljøgiftene generelt er god bundet til sedimentet ved at de målte porevannskonsentrasjonene er relativt lave. De stedsspesifikke sediment vannfordelingskoeffisientene er betydelig høyere, spesielt for de organiske miljøgiftene, enn verdiene som er oppgitt i risikoveilederen. Det betyr at miljøgiftene er sterkere bundet til sedimentene i enn hva som oppgis i risikoveilederen. I forhold til overskridelse av grenseverdiene i trinn 1 i en risikoanalyse er resultatene oppsummert i Tabell 7-1. Overskridelsene er høyest i midtre fjordområde (Midtre havn). Sees hele fjordområdet i sammenheng er det TBT som skiller seg ut med den klart største overskridelsen i forhold til grenseverdien (trinn 1). Tabell 7-1 Overskridelse av grenseverdiene i trinn 1 i risikoanalysen. Tallene angir antall ganger grenseverdiene overskrides og disse er summert opp for hvert delområde og hvert stoff i delområdene samlet. Stoff Grenseverdi (mg/kg) Indre havn Midtre havn Ytre havn Bly 83 1,1 1,6 1,8 Kobber 51 1,3 2,4 1,7 Kvikksølv 0,63 1,9 3,7 1,9 Antracen 0,031 2,4 3,8 1,6 Fluoranten 0,17 2,9 4,8 1,8 Pyren 0,28 1,7 2,7 1,1 Benzo(a)antracen 0,06 3,9 7,4 3,2 Krysen 0,28 1,1 1,9 - Benzo(b)fluoranten 0,24 1,3 2,4 1,1 Benzo(k)fluoranten 0,21-1,9 - Benzo(a)pyren 0,42-1,4 - Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,047 5,2 8,7 4,2 Benzo(ghi)perylen 0,021 10,2 18,5 8,3 Sum PCB-7 0,017 3,0 8,3 2,3 Tributyltinn (TBTion) 0,035 12,2 23,4 61,0 -: ingen overskridelse Overskridelse av spredning i forhold til et tenkt referansesediment (hvor sedimentkonsentrasjonene er lik grenseverdiene i trinn 1) er oppsummert i Tabell 7-2. Alle de tre spredningsmekanismene 1) spredning via diffusjon og bioturbasjon, 2) oppvirvling og spredning av sediment på grunn av skipstrafikk (propellerosjon) og 3) opptak i organismer og spredning via næringskjeden er vurdert. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 117 av 157

122 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Det er bare metallene som overskrider spredningene i forhold til et referansesediment og en viktig årsak er at de organiske miljøgiftene, spesielt, er veldig godt bundet til sedimentet. For de metallene som overskrider referansespredningen er diffusjon den viktigste spredningsmekanismen. Unntaket er kvikksølv hvor også oppvirvling fra småbåter og skip også er en viktig spredningsmekanisme. Generelt er diffusjon en viktig spredningsmekanisme for de lettere PAH-forbindelsene i alle områdene. Når det gjelder de tyngre PAH-forbindelsene og PCB er det en forskjell mellom de tre delområdene. I Indre havn er spredning på grunn av skipstrafikken en viktigere spredningsmekanisme for tyngre PAH forbindelser og PCB enn i de andre to områdene, sekundært er spredning via næringskjeden viktig. I Midtre og Ytre havn er også spredning på grunn av skipstrafikken viktig for de tyngre PCB forbindelsene men spredning via næringskjeden utgjør en større andel sammenliknet med Indre havn. I tillegg er spredning via næringskjeden viktigste spredningsmekanisme for tyngre PAH-forbindelser i Midtre havn. I Ytre havn er generelt spredning via næringskjeden viktigste spredningsmekanisme for tyngre PAH-forbindelser samtidig som spredning via diffusjon er viktigere i forhold til Midtre og Indre havn. Spredning grunnet oppvirvling fra småbåter og spredning via næringskjeden er viktigste spredning for PCB forbindelsene. Når det gjelder TBT er skipstrafikken dominerende spredningsmekanisme i Indre havn. I Midtre og Ytre havn er skipstrafikken viktigste spredningsmekanisme men diffusjon betyr her mer enn i Indre havn. Hovedforklaringen på forskjellene beskrevet over er at skipstrafikken i Indre havn er størst etterfulgt av Midtre og Ytre havn. I Ytre havn er det småbåttrafikken som dominerer. Når det gjelder skips- og småbåttrafikken er det naturligvis knyttet store usikkerheter til hvorvidt denne virvler opp sediment eller ikke, følgelig er det store usikkerheter knyttet til skips- og småbåttrafikken som en spredningsmekanisme for miljøgifter (propellerosjon). Når det gjelder Indre havn er dette tidligere godt undersøkt og det ble ikke dokumentert noen spredning etter at Color Viking snudde lenger ut i fjorden. Men vi vet at Color Viking fortsatt virvler opp sediment ved kaibytte og det kan heller ikke utelukkes enkeltepisoder med sedimentoppvirvling ved ordinære avganger. Likeledes er det mer skipstrafikk ved kaiene ved Framnes, Jotun, Oleon og Pronova sammenliknet med Ytre havn hvor det er småbåttrafikken som er dominerende. Ved Oleon og Pronova ble det ikke påvist noen spredning ved en skipsankomst i 2009 (DNV 2009). Overordnet er det derfor logisk at det er mest spredning i Indre havn sammenliknet med Midtre og Ytre havn. Den største usikkerheten er sannsynligvis relatert til spredning fra småbåttrafikken i Ytre havn. Her er det ikke gjennomført noen undersøkelser slik som er tilfellet i Indre og Midtre havn så da er sjablongverdiene i veilederen lagt til grunn, noe som antas og gi et for høyt estimat av spredningen fra småbåttrafikken. I tillegg er det forutsatt, basert på undersøkelsen av DNV i 1998 (DNV 1998) en noe redusert fauna i havneområdet. Det gjør at diffusjonshastigheten totalt sett er noe redusert og opptak i bunnlevende fauna og transport videre i næringskjeden er noe redusert sammenliknet med områder med mer uforstyrret fauna. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 118 av 157

123 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tabell 7-2 Overskridelse av spredning i forhold til et referansesediment hvor konsentrasjonene av miljøgifter tilfredsstiller grenseverdiene for trinn 1 i en risikoanalyse. Tallene angir antall ganger grenseverdiene overskrides og disse er summert opp for hvert delområde og hvert stoff i delområdene samlet. Stoff Indre havn Midtre havn Ytre havn Arsen 2,0 - - Bly 1,0 1,1 1,5 Kadmium 2,3 2,8 - Kobber 1,7 1,3 2,4 Sink 1,3 1,0 1,3 -: ingen overskridelse Stoffene som utgjør en risiko for overskridelse av grenseverdiene for human helse er vist i DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 119 av 157

124 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tabell 7-3. Det er klart størst risiko forbundet med PCB-7 og hovedårsaken er tilnærmet utelukkende relatert til konsum av fisk og skalldyr. Risikoen er størst i Midtre og Ytre havn og årsaken er at den målte konsentrasjonen i fisk er større her (merk at fiskedata fra Midtre havn er benyttet for Ytre havn slik at det knytter seg usikkerhet til Ytre havn). Spørsmålet blir da i hvilken grad sedimentet bidrar til de høye konsentrasjonene av spesielt PCB i fisk. Opptaksmekanismene er via vannmassene, via byttedyr i vannmassene og via bunnlevende dyr. Risikoanalysen indikerer at spredningen bare er høyere for metallene vist i Tabell 7-2 sammenliknet med et tenkt referansesediment som tilfredsstiller grenseverdiene for trinn 1, men det er viktig å nevne at det ikke beregnes overskridelse av spredning i forhold til et tenkt referansesediment for PCB-7 da det ikke finnes grenseverdier for PCB enkeltkongenerer. Det er uansett rimelig å anta at sedimentet er en kilde til PCB i fisk ved at fisken spiser bunnlevende dyr, gjennom konsum av byttedyr i vannmassene som spiser sedimentlevende dyr og gjennom diffusjon av PCB til vannmassene som fisken tar opp. Det er ellers verdt å merke seg at risikoverktøyet beregner at kvikksølv, arsen og benzo(a)pyren utgjør en relativt høy helserisiko for mennesker ved konsum av fisk og skalldyr. Arsen resultater basert på Klif s risikovurderingsverktøy I Sandefjordsfjorden er sedimentene ikke forurenset av arsen og konsentrasjonen i sedimentene ligger i tilstandsklasse I og II. Likevel viser resultatene ved bruk av Klif s risikoveileder en spredning av arsen (Indre havn), overskridelse av grense for human helse og økologisk risiko. Det vurderes at Klif s risikovurderingsverktøy er for konservativt for arsen og det vil ikke ha noen hensikt å rydde opp på grunnlag av en beregnet risiko hvor sjøbunnen ikke er forurenset. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 120 av 157

125 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tabell 7-3 Overskridelse av grenseverdiene for human helse. Tallene angir antall ganger grenseverdiene overskrides og disse er summert opp for hvert delområde og hvert stoff. Stoff Grenseverdi Indre havn Midtre havn Ytre havn Arsen 1,00E-04 24,6 59,0 59,0 Bly 3,60E-04-1,7 1,7 Kadmium 5,00E-05-1,0 - Kobber 5,00E-03-3,2 3,2 Krom totalt (III + VI) 5,00E-04-1,0 1,1 Kvikksølv 1,00E-05 15,8 17,9 17,8 Benzo(a)pyren 2,30E-06 29,7 36,3 8,4 Sum PCB-7 2,00E ,7 4365,0 4365,0 -: ingen overskridelse Ved risiko for økologisk effekt er de målte porevannskonsentrasjonene sammenliknet med grenseverdiene for økologisk effekt i vann oppgitt i veilederen (PNEC w ). De stoffene som overskrider disse grenseverdiene er vist i tabellen under. Flere av metallene utgjør en risiko for økologisk effekt i tillegg til TBT. Det foreligger ingen detaljert dokumentasjon på hvilke arter som er mest påvirket. Tabell 7-4 Overskridelse av grenseverdiene for økologiske effekter. Tallene angir antall ganger grenseverdiene overskrides og disse er summert opp for hvert delområde og hvert stoff. Stoff Grenseverdi (µg/l) Indre havn Midtre havn Ytre havn Arsen 4,8 6,9 1,6 1,6 Bly 2,2-0,5 - Kadmium 0,24-0,5 - Kobber 0,64 11,4 8,4 15,9 Krom totalt (III + VI) 3,4 2,4 2,9 2,6 Kvikksølv 0,048-0,0 - Nikkel 2,2-0,7 - Sink 2,9 6,0 3,3 4,5 TBT 0,0002 2,4 2,4 10,5 -: ingen overskridelse Samlet sett er det en risiko forbundet med negativ effekt på human helse ved inntak av fisk og skalldyr i alle tre områdene. Risikoen er spesielt høy for PCB. Av metallene utgjør arsen og kvikksølv relativt høy risiko mens benzo(a)pyren er den eneste av PAH-forbindelsene som utgjør en risiko for human helse. Merknad: Trinn 3 av risikovurderingen (analyser av fisk og skalldyr) viser at det bare er overskridelser for dioksinlignende PCB i torskelever med henblikk på konsum, se kapittel 6.6. Når det gjelder økologiske effekter er risikoen knyttet til metaller og TBT. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 121 av 157

126 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 8 OPPSUMMERING AV DE UTFØRTE UNDERSØKELSENE De utførte sedimentundersøkelsene innenfor Tranga i mai 2010 viser at hele undersøkelsesområdet er forurenset. Situasjonen for de øverste 10 cm av sedimentene kan kort oppsummeres slik: PAH og PCB i sedimentene er i tilstandsklasse III-IV i de områder som er forurenset (deler av Indte, Midtre og Ytre havn). TBT i sedimentene er i tilstandsklasse V og til dels mer enn 10 ganger grenseverdien for klasse V i hele undersøkelsesområdet. Hg i sedimentene er hovedsakelig i tilstandsklasse IV-V i hele undersøkelseområdet. Cu og Pb i sedimentene er hovedsakelig i tilstandsklasse IV i Midtre og Ytre havn. Dette gjenspeiler situasjonen i mange havneområder i dag med industri og skips- og båttrafikk. Det som er noe overraskende er de høye kvikksølvkonsentrasjonene i sedimentene. Det er ikke fremkommet noen god forklaring til hva kilden til dette kan være ved gjennomgang av den historiske virksomheten i Sandefjordsfjorden. Hvis en ser på hvor det er mest forurenset så peker seg delområdet Midtre havn og den vestlige delen av Ytre havn seg ut spesielt. I Midtre havn ligger hoveddelen av industrivirksomheten i Sandefjordsfjorden og Ytre havn grenser til dette området. I hovedsak viser sedimentundersøkelsen at det foregår en forbedring av tilstanden i sedimentene, det øverste laget er mindre forurenset enn dypere lag. Det finnes imidlertid to unntak: I delområdet Indre havn er det et område hvor det øverste laget (0-1 cm) er noe mer forurenset enn laget under (1-10 cm). Det finnes ingen sikker forklaring til dette men mest nærliggende er at det ved noen tilfeller når skipene snur i dette området skjer en oppvirvling som tilfører sedimenter fra mer forurensede områder som legger seg øverst. I delområdet Ytre havn er det noen steder hvor det er den samme situasjonen som i Indre havn med et mer forurenset lag på toppen. Muligens kan den forholdsvis trange skipsleden være en bidragende årsak. Det er ingenting som tyder på at det foregår store utslipp fra land som forårsaker at det øvre laget er mer forurenset på disse to stedene. Det som er positivt er at dette ikke gjelder de mest forurensede områdene, i Midtre havn som er mest forurenset er det øverste laget renere enn de dypere lagene. Tilleggsundersøkelsen i september 2010 hvor det ble tatt sedimentprøver utenfor Tranga, viser at man finner PCB, Hg i tilstandsklasse III helt ut til 2,4 kilometer utenfor Tranga og også PAH, Cu og Pb til et godt stykke utenfor Tranga. TBT finner man i klasse IV og V utenfor Tranga og hele 6 km utenfor Tranga er TBT fortsatt i tilstandsklasse III. Den utførte aldersdateringen viser at det skjer en langsom tilvekst av sedimenter, den gjennomsnittlige sedimentasjonsraten er 2,5-3 mm/år innenfor Tranga. Det vil med andre ord kunne ta opp til 100 år før en har fått etablert en naturlig tildekking på cm. I tillegg er dette et aktivt industri- og havneområde og en må derfor regne med fysiske inngrep i sedimentene og påvirkning fra skipstrafikk. En kan derfor ikke forvente en jevn naturlig tildekking over tid innenfor Tranga. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 122 av 157

127 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Kartlegging av spredning av finkornige sedimenter ved hjelp av tracerpartikler som ble tilsatt ved Framnes nord og Framnes sør viser at tracerpartiklene (kornstørrelse som leire og fin silt) spres både innover og utover i fjorden. Det er forholdsvis små mengder partikler som er funnet og dette tyder på at det er en langsom spredning av partikler men at det over tid kan bli betydelige mengder. Dette stemmer også overens med at sedimentene i hele undersøkelsesområdet er forurenset. Det tegner seg med andre ord et bilde av delområdet Midtre havn som en mulig hovedkilde til forurensningen og denne har siden langsomt spredt seg innover og utover i fjorden. Resultatet fra studien av tracerpartikler antyder at denne spredningen også foregår i dag. Sedimentfellene som har vært utplassert i vannsøylen og på sjøbunnen bekrefter at det foregår en oppvrivling/spredning av sedimenter. De sedimenter som er funnet i fellene har omtrent tilsvarende konsentrasjoner av miljøgifter som bunnsedimentene i området hvor fellene har vært utplasssert. Sedimentfellene fanger med andre ord opp oppvirvlede bunnsedimenter. Det vil si at oppvirvling av forurenset sjøbunn som er den viktigste kilden til partikulært materiale i vannkolonnen. Det ingen tydelig forskjell på konsentrasjonene av miljøgifter mellom feller som er plassert nær sjøbunnen og nær vannoverflaten, dvs. at de sedimenter man fanger opp nær vannoverflaten også er oppvirvlede bunnsedimenter. Studiene av sammensetningen av PCB-7 og PAH-16 viser at det er samme type PAH og PCB i sedimentene i hele fjorden. Et unntak er funnet er i Ytre havn utenfor Thorøya hvor det er en stasjon som avviker både for PAH og PCBI tillegg er det en stasjon ca. 400 m utenfor Tranga som har en annen sammensetning av PCB-7 i overflatesedimentet. Slike avvik kan tyde på at det er en annen (lokal) kilde til forurensningen, hva slags kilde dette kan være er imidlertid ikke kjent. Undersøkelsene av avrenning fra land viser at overvannsnettet tilfører partikulært materiale til fjorden. Følgende miljøgifter er funnet i tilstandsklasse III eller høyere i overvannsnettet med avrenning til fjorden: PAH og PCB (tilstandsklasse I-III) TBT (tilstandsklasse II-V) Cu (tilstandsklasse I-IV) Overvannsnettet vil med andre ord kunne tilføre partikulært materiale som er mer forurenset enn de miljømål som er foreslått for sedimentene. Det kan noteres at Hg ikke er funnet i høye konsentrasjoner i overvannsnettet, dette tyder på at de høye konsentrasjonene funnet i sedimentene i fjorden er historiske og at det ikke skjer en nevneverdig tilførsel i dag. Basert på målingene fra sedimentfellene og aldersdateringen av sedimentene er det beregnet at % av det som tilføres sedimentfellene kommer fra resuspensjon/oppvirvling av sedimenter i fjorden og den andre delen (1-13 %) er tilførsler fra land. Dette overensstemmer med tidligere observasjoner fra NIVA. Tilførselsen fra land er med andre ord betydelig mindre enn det som kommer fra oppvirvling av sedimenter. Fortsetter tilførslene fra land med samme konsentrasjoner av miljøgifter vil imidlertid denne tilførslen ha innvirkning på eventuelle sedimenttiltak. Det er spesielt tilførselen av kobber (Cu) og tributyltinn (TBT) som vil kunne medføre en rekontaminering av en sanert sjøbunn innen få år, spesielt for TBT. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 123 av 157

128 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Analysene av torsk viser at innholdet av dioksinlignende PCB i torskelever var høyt og ca. 20 ganger over det som Mattilsynet bruker som grenseverdi. Mattilsynet hadde imidlertid kort tid før denne undersøkelsen selv undersøkt torskelever innenfor Tranga og da fant man betydelig mindre dioksinlignende PCB (3 til 4 ganger over grenseverdi). Det vil derfor være av interesse å følge opp dioksinlignende PCB i torskelever videre for å se om de høye verdiene i denne undersøkelsen kun er et enkelttilfelle. Sammenlignet med målinger av dioksinlignende PCB i torskelever i 1997 er de høye verdiene målt i denne undersøkelsen fortsatt bare halvdelen av hva som ble målt da. Det tyder på at det tross alt er en forbedring over tid av dioksinlignende PCB i torskelever. Krabber (krabbeinnmat og krabbeklør) og blåskjell inneholdt ingen miljøgifter som lå over nasjonale og internasjonale grenseverdier. Konsentrasjonen av miljøgifter i krabber og blåskjell gått ned betydelig i forhold til Risikoanalysen som er utført i henhold til SFTs (nå Klif) veileder for risikovurdering av forurenset sediment viser at det er inntak av fisk og skalldyr med PCB (human helse) som peker seg ut som det største risikomomentet. Analysene av torskelever bekrefter det som risikoanalysen viser. Det er ikke analysert på dioksinlignende PCB i torskefilet, men erfaringsverdier basert på forholdet mellom innholdet av PCB i torskelever og torskefilet fra tidligere undersøkelser tilsier at torskefilet vil ligge under grenseverdiene til Mattilsynet. Analysene av skalldyr avkrefter at inntak er et riskomoment, for de blåskjell og krabber som ble fanget i fjorden i 2010 ble det ikke funnet noen overskridelser av grenseverdier for inntak. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 124 av 157

129 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 9 BEHOV FOR TILTAK På bakgrunn av de utførte undersøkelsene av sedimenter og biota i denne og tidligere undersøkelser anbefales tiltak i sjø. Begrunnelsen for dette er: Sjøbunnen i fjorden innenfor Tranga er i dag forurenset av bly, kobber, kvikksølv samt PAH, PCB og TBT. Spesielt alvorlig vurderes forurensningen av kvikksølv og PCB, begge stoffer er på Klifs liste over prioriterte stoffer det bør gjøres tiltak mot. Undersøkelsen viser at forurensningen sprer seg ut av fjorden forbi Tranga. PCB og kvikksølv finner man i tilstandsklasse III, 2-3 km utenfor Tranga og TBT i tilstandsklasse III, 6 km utenfor Tranga. Spredning av forurensede sedimenter foregår inne i hele fjordbassenget innenfor Tranga, i grunnere områder vil skipstrafikk bidra til å virvle opp forurensede sedimenter som siden kan spres innover og utover i fjordbassenget ved innad- og utadgående tidevann. Det er vanskelig å nøyaktig angi fergetrafikkens betydning for oppvirvling, men tidligere undersøkelser peker på at seilingsmønsteret har stor betydning for om de virvler opp sedimenter eller ikke. Risikovurderingen viser også at det foregår spredning av forurensede sedimenter. Det er i dag kostholdsråd som fraråder konsum av fiskelever (ikke fiskefilet) innenfor Tranga basert på høye PCB-verdier. Undersøkelsene utført i 2010 viser at man fortsatt ligger betydelig over Mattilsynets grenseverdier for dioksinlignende PCB i torskelever. Det er ikke analysert på torskefilet i denne undersøkelsen, men hvis man sammenligner med data fra tidligere undersøkelser er det ikke noe som tyder på at man overskrider grenseverdien for torskefilet. Det er Mattilsynet som er ansvarlig for kostholdsråd i Norge og det er som nevnt over ikke noen kostholdsråd for fiskefilet i Sandefjordsfjorden og heller ikke for skalldyr. Det er en lav sedimentasjonsrate i fjordbassenget innenfor Tranga. Det tilføres bare 2-3 mm sediment i året, slik at det vil ta svært mange år før man oppnår en vesentlig forbedring uten aktive tiltak. Risikovurderingen viser at det er overskridelser av grenseverdier for økologiske effekter, denne risikoen er knyttet til metaller og TBT. Det foreligger ingen detaljert dokumentasjon på hvilke arter som er mest påvirket. I tillegg er det kilder på land som krever tiltak fordi de har avrenning til fjorden som bidrar til forurensning, bl.a. tilførsler fra overvannssystemet (selv om kilder på land er en betydelig mindre kilde til spredning av forurensning i sjø enn sjøsedimentene). Det som fremst utløser behov for tiltak er det at det i dag foregår en spredning av forurensede sedimenter som sprer seg også til utenfor Tranga. Det betyr at hvis man venter med tiltak vil området hvor det kreves tiltak sannsynligvis øke over tid. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 125 av 157

130 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 10 TILTAKSVURDERINGER I dette kapitlet gis forslag til tiltak basert på miljømål, risikovurdering og utførte undersøkelser. Hensikten med å gjøre tiltak er å redusere risikoen knyttet til forurenset sediment ned til et akseptabelt nivå som styres av miljømål/ambisjonsnivå. De utførte undersøkelsene gir noen vesentlige innspill til tiltaksvurderingen: Det er ikke avdekket noen områder innenfor Tranga hvor en sikkert kan si at sedimentene ligger i ro og at det ikke tilføres forurensede sedimenter (ref. forurensningsbildet, tracerforsøk og sedimentfeller). Dette tolkes slik at uavhengig av vanndybde innenfor Tranga så foregår det en spredning og at det berører hele sjøbunnen i området. Det tilsier at alle de områder som i dag er forurenset bør inngå i et tiltak, ellers risikerer man at forurensede sedimenter fra de områder hvor det ikke utføres tiltak spres til de områder hvor det er utført tiltak. Det betyr også at man fraviker fra å unnta dypere områder i fjorden (>15-20 m) for tiltak. Tiltakene vil derfor i stor grad bli styrt av hvor forurensede sedimentene er og hvilke miljøgifter som bør prioriteres. Fra risikoanalysen fremgår at risikoen er spesielt høy for PCB. Av metallene vurderes kvikksølv å være den største risikoen på grunn av at det er funnet i forholdsvis høye konsentrasjoner og det er en meget farlig miljøgift. Både PCB og kvikksølv er på prioritetslisten til Klif over stoffer hvor utslipp skal stanses eller reduseres vesentlig. De to stoffene som er brukt for å avgrense tiltakene er derfor PCB og kvikksølv. TBT bør behandles for seg fordi sedimentene er alle i tilstandklasse IV og V og de miljømål som er satt ikke kan brukes for TBT. Det er derfor laget et forslag til en egen plan for tiltak mot TBT, se kapittel Det foreslås i første omgang å ikke utføre tiltak utenfor Tranga, se kapittel Det finnes en rekke teknologier for sanering av forurensede sedimenter. De to teknologiene som brukes i Norge (og i andre sammenlignbare land) er: Tildekking Sedimentene som er forurenset dekkes til med rene masser. Dette gjøres som isolasjonstildekking (skal fullstendig eliminere langtidseksponering og miljørisiko) eller som tynnsjiktstildekking (skal redusere, men ikke eliminere, eksponering og miljørisiko). En isolasjonstildekking vil normal bety et tykkere tildekkingslag enn en tynnsjiktstildekking. I vedlegg 4 er det gitt en nærmere beskrivelse av tildekking. Mudring (og disponering) Sedimentene fjernes med mudringsutstyr som enten er mekanisk, hydraulisk eller en blanding av disse. Ved såkalt miljømudring er det vesentlig å unngå tap av forurenset masse og at en får med seg akkurat de massene som er forurenset. Mudring av forurensede masser krever alltid en løsning for hva man skal gjøre med de massene som er mudret. Dette kan være deponering på land, deponering i sjødeponi eller deponering i strandkantdeponi. Aktuelle deponiløsninger er ikke studert i detalj i Sandefjordsfjorden, men mest aktuelt vurderes å være en strandkantdeponiløsning, fortrinnsvis i et område hvor det planlegges en utfylling i fjorden. Områder hvor det kan være muligheter for DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 126 av 157

131 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK et strandkantdeponi er for eksempel ved Verakaia sør for Oleon eller ved Framnes sør (nord for Langestrand). I tillegg finnes en rekke andre teknologier for sanering av fourensede sedimenter som eksisterer eller er under utvikling, som for eksempel: In situ behandling hvor nedbrytning av miljøgifter stimuleres in situ (der hvor de ligger). Dette er meget vanskelig i praksis og vellykkede eksempler innskrenker seg i stort til tilsats av oksygen for å fremskynde nedbrytingen av lett nedbrytbare stoffer. Den typen stoffer man finner i norske fjorder er imidlertid sjelden lett nedbrytbare. Biologisk behandling hvor massene er mudret og tas opp på land og behandles med for eksempel kompostering på samme måte som masser på land. Den store utfordringer her er at det normalt kreves en omfattende og kostbar avvanning av muddermassene før de kan behandles. Forbrenning. De mudrete sedimentene sendes til et forbrenningsanlegg på samme måte som et forbrenningsanlegg for jord. Dette er meget kostbart og enda mer kostbart enn for jord, fordi sedimentene må avvannes først. Rensing av massene. Det bygger i de fleste tilfeller på at en skiller ut de fraksjoner som er minst forurenset, for eksempel grus- og sandfraksjonen og bare deponerer silt- og leirfraksjonen. Rensing av massene har så langt vært for dyrt og brukes derfor sjelden. Som tiltak for sedimentene i Sandefjordsfjorden vil bare tildekking og mudring med deponering bli vurdert som aktuelle tiltak. Når tildekking er oppgitt som tiltaksmetode menes utlegging av et cm tykt lag med ren sand, hvis ikke annet oppgis. Priser som er brukt for beregning av tiltakskostnader er hentet fra DNV (2010) som er det innspill DNV har gitt Klif på tiltakskostnader til revidert veileder for sedimenthåndtering. Det er brukt en gjennomsnittlig pris for tiltakskostnader i Norge. Det er selvfølgelig en betydelig usikkerhet når slike priser gis og prisene skal derfor bare brukes som en antydning om hva det vil koste. Oppgitte kostnader er avrundet til nærmeste titall millioner kr. Priser er oppgitt uten merverdiavgift. En riktig pris vil man først få når man har detaljprosjektert tiltaktet og sendt det ut på anbud. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 127 av 157

132 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 10.1 Miljømål Svært god tilstand (Ambisjonsnivå 1) Tilstandsklasse I i sedimenter skal oppnås. Dette er en tilstand som primært kan oppnås i upåvirkede områder. Tilstanden skal oppnås senest NB! Fordi tilstanden skal oppnås innen kort tid så er det ikke relevant å ta med den beregnede sedimentasjonsraten på 2,5-3 mm i vurderingen. Delområde Kilen m 2 Tiltaksvurdering: Kravet om at tilstandsklasse I i sedimentene skal oppnås betyr at hele delområdet må saneres. (Etterkontroll i 2005 av mudrings- og tildekkingstiltaket i Kilen viste at de øverste 2 cm fortsatt var forurenset over SFT tilstandsklasse III. Kostnad for tiltak: Tildekking: En isolasjonstildekking vil koste ca. 120 kr/m 2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 120 x = 13 mill. kr. I Kilen er det forholdsvis grunt, vanndybden varieer mellom 1,5 til 4 m. Det betyr at tykkelsen på dekklaget må begrenses (ikke mer enn ca. 20 cm) for å ikke få for liten seilingsdybde. Videre bør det legges en litt grovere masse for å unngå at småbåtene virvler opp tildekkingen. Mudring: Ikke aktuelt. Det er allerede mudret i området. Mudring kan medføres skader på det tildekkede gruntvannsdeponiet for forurensede sedimenter som ble etablert i 2002 i Kilen. Delområde Indre havn m 2 Tiltaksvurdering: Kravet om at tilstandsklasse I i sedimentene skal oppnås betyr at hele delområdet må saneres. Vanndybden i området er ned til 11 m, det vil derfor kunne være oppvirvling i hele området fra skipstrafikk. Sjøbunnen bør derfor dekkes til med et erosjonsbeskyttende lag i tillegg til sandlaget for å unngå oppvirvling og spredning fra skipstrafikk Det finnes et begrenset areal omtrent midt i Indre havn hvor det er et område som er i tilstandsklasse I. For PCB utgjør dette området mindre enn 10 % av delområdets areal og det vurderes at i en praktisk utførelse vil dette området også inngå i tiltaket. Kostnad for tiltak: Tildekking: En tildekking med ren sand (30 cm) og et erosjonslag (20 cm) over antas å koste ca. 180 kr/m 2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 180 x = 76 mill. kr. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 128 av 157

133 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Mudring: Det er mulig å mudre de forurensede sedimentene. Sedimentkjerner tatt i området antyder at minst 0,5 m må fjernes, sannsynligvis opp mot 1 m for å nå ned til tilstandsklasse I. Mudring koster kr/m 3, i dette området må det ved mudring tas hensyn til båt- og skipstrafikk og kostnaden vil nok ligge nærmere 200 kr/m 3. Antatt 1 m fjernes i hele området gir: 1 x 200 x = 84 mill. kr. I tillegg må muddermassene deponeres. Et lokalt deponi vil være det rimeligste, for eksempel et strandkantdeponi som samtidig gir en kaiutvidelse for en eller flere av industriene langs fjorden. Deponering i et slikt lokalt deponi antas å koste ca. 200 kr/m 3 (etablering, transport, plassering av masser). Det er forutsatt at det ikke kreves et eget avvanningstrinn for massene plasseres i deponiet. Det gir en kostnad på 200 x = 84 mill. kr. Samlet kostnad for mudring og lokal deponering blir da = 168 mill. kr. Alternativ (kombinasjon av tildekking og mudring): Det vil kunne være aktuelt å mudre de grunneste områdene hvor det er brygger og småbåttrafikk og tildekke øvrige områder. De grunneste områdene og bryggene utgjør ca. 20 % av delområdet. En slik løsning vil koste 0,8 x 76 (tild.) + 0,2 x 168 (mudr. og dep) = 94 mill. kr. Delområde Midtre havn m 2 Tiltaksvurdering: Kravet om at tilstandsklasse I i sedimentene skal oppnås betyr at hele delområdet må saneres. Vanndybden i området er ned til 28 m, hvis tilstandsklasse I skal oppnås vil det imidlertid være behov for å sanere hele delområdet på grunn av at materiale på de dypere områdene kan spres til sanerte områder. Kostnad for tiltak: Tildekking: En isolasjonstildekking med ren sand vil koste ca. 120 kr/m 2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 120 x = 70 mill. kr. Mudring: Det er mulig å mudre de forurensede sedimentene. Sedimentkjerner tatt i området antyder at minst 0,5 m må fjernes, det er bl.a. funnet kvikksølv i tilstandsklasse V ned til rundt 40 cm, dvs at sannsynligvis må en fjerne opp mot 1 m sedimenter for å nå tilstandsklasse I. Antatt 1 m fjernes i hele området gir: 1 x 200 x = 116 mill. kr. Deponering i et lokalt deponi antas å koste ca. 200 kr/m 3 x 1 m m 2 = 116 mill. kr. Samlet kostnad for mudring og lokal deponering blir da 232 mill. kr. Alternativ (kombinasjon av tildekking og mudring): Det vil kunne være aktuelt å mudre noen av de grunneste områdene hvor det er brygger og småbåttrafikk og tildekke øvrige områder. De grunneste områdene og bryggene utgjør ca. 10 % av delområdet. En slik løsning vil koste 0,9 x 70 (tild.) + 0,1 x 232 (mudr. og dep) = 86 mill. kr. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 129 av 157

134 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Delområde Ytre havn m 2 Tiltaksvurdering: Kravet om at tilstandsklasse I i sedimentene skal oppnås betyr at hele delområdet må saneres. Vanndybden i området er ned til 38 m, hvis tilstandsklasse I skal oppnås vil det imidlertid være behov for å sanere hele delområdet på grunn av at materiale på de dypere områdene kan spres til sanerte områder. Kostnad for tiltak: Tildekking: En isolasjonstildekking med ren sand vil koste ca. 120 kr/m 2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 120 x = 60 mill. kr. Mudring: Det er mulig å mudre de forurensede sedimentene. Sedimentkjerner tatt i området antyder at minst 0,5 m må fjernes, det er bl.a. funnet kvikksølv i tilstandsklasse V ned til rundt 40 cm (så langt som kjerneprøvetakingen strekker seg), en må sannsynligvis fjerne opp mot 1 m sedimenter for å nå tilstandsklasse I. Antatt 1 m fjernes i hele området gir: 1 x 200 x = 100 mill. kr. Deponering i et lokalt deponi antas å koste ca. 200 kr/m 3 x 1 m x m 2 = 100 mill. kr. Samlet kostnad for mudring og lokal deponering blir da 200 mill. kr. Alternativ (kombinasjon av tildekking og mudring): Det vil kunne være aktuelt å mudre noen av de grunneste områdene hvor det er brygger og småbåttrafikk og tildekke øvrige områder. De grunneste områdene og bryggene utgjør ca. 15 % av delområdet. En slik løsning vil koste 0,85 x 60 (tild.) + 0,15 x 200 (mudr. og dep) = 81 mill. kr. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 130 av 157

135 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 10.2 Miljømål God tilstand (Ambisjonsnivå 2) Tilstandsklasse II i sedimenter skal oppnås. Tilstanden skal oppnås senest NB! Fordi tilstanden skal oppnås innen kort tid så er det ikke relevant å ta med den beregnede sedimentasjonsraten på 2,5-3 mm i vurderingen. Delområde Kilen m 2 Tiltaksvurdering: Kravet om at tilstandsklasse II i sedimentene skal oppnås betyr at hele delområdet må saneres. (De øverste 2 cm er fortsatt forurenset over SFT tilstandsklasse III). Kostnad for tiltak: Tildekking: En isolajonstildekking med ren sand vil koste ca. 120 kr/m 2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 120 x = 13 mill. kr. Tykkelsen på dekklaget må begrenses (ikke mer enn ca. 20 cm) for å ikke få for liten seilingsdybde og det legges en litt grovere masse for å unngå at småbåtene virvler opp tildekkingen. Mudring: Ikke aktuelt. Det er allerede mudret i området. Mudring kan medføres skader på det tildekkede gruntvannsdeponiet for forurensede sedimenter som ble etablert i 2002 i Kilen. Delområde Indre havn m 2 Tiltaksvurdering: Kravet om at tilstandsklasse II i sedimentene skal oppnås betyr at 65 % av hele delområdet må saneres. Det er spesielt PAH, PCB og Hg forurensning som medfører dette. Vanndybden i området er ned til 11 m, det vil derfor kunne være oppvirvling i hele området fra båttrafikk. Sjøbunnen bør dekkes til med et erosjonsbeskyttende lag i tillegg til sandlaget for å unngå oppvirvling og spredning fra skipstrafikk. Kostnad for tiltak: Tildekking: En isolasjonstildekking med ren sand vil koste ca. 120 kr/m 2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 120 x x 0,65 = 33 mill. kr. En isolasjonstildekking med ren sand (30 cm) og et erosjonslag (20 cm) over antas å koste ca. 180 kr/m 2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 180 x x 0,65 = 49 mill. kr. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 131 av 157

136 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Mudring: Det er mulig å mudre de forurensede sedimentene. Sedimentkjerner tatt i området antyder at ca. 0,5 m må fjernes for å nå ned til tilstandsklasse II. Antatt 0,5 m fjernes i 65 % av området gir: 0,5 x 200 x x 0,65 = 27,5 mill. kr. I tillegg må muddermassene deponeres. Deponering i et lokalt deponi antas å koste ca. 200 kr/m 3 (etablering, transport, plassering av masser). Det gir en kostnad på 0,5 x 200 x x 0,65 = 27,5 mill. kr. Samlet kostnad for mudring og lokal deponering blir da 27,5 +27,5 = 55 mill. kr. Alternativ (kombinasjon av tildekking og mudring): Det vil kunne være aktuelt å mudre de grunneste områdene hvor det er brygger og småbåttrafikk og tildekke øvrige områder. De grunneste områdene og bryggene utgjør ca. 20 % av hele delområdet og de er forurenset over tilstandsklasse II for bla. Hg. Det betyr at 0,2 x = m 2 mudres og 0,45 x = m 2 tildekkes En slik løsning vil koste x 200 x 0,5 (mudr) x 200 x 0,5 (dep) x 180 (tildekk) = 51 mill. kr. Delområde Midtre havn m 2 Tiltaksvurdering: Kravet om at tilstandsklasse II i sedimentene skal oppnås betyr at hele delområdet må saneres. Vanndybden i området er ned til 28 m, hvis tilstandsklasse II skal oppnås bør også de dypere områdene inkluderes i tiltaket fordi sedimenter fra disse kan spres til sanerte områder. Kostnad for tiltak: Tildekking: En isolasjonstildekking med ren sand vil koste ca. 120 kr/m 2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 120 x = 70 mill. kr. Mudring: Det er mulig å mudre de forurensede sedimentene. Sedimentkjerner tatt i området antyder at minst 0,5 m må fjernes, det er bl.a. funnet kvikksølv i tilstandsklasse V ned til rundt 40 cm, dvs at sannsynligvis må en fjerne opp mot 1 m sedimenter for å nå tilstandsklasse II. Antatt 1 m fjernes i hele området gir: 1 x 200 x = 116 mill. kr. Deponering i et lokalt deponi antas å koste ca. 200 kr/m 3 x 1 m m 2 = 116 mill. kr. Samlet kostnad for mudring og lokal deponering blir da 232 mill. kr. Alternativ (kombinasjon av tildekking og mudring): Det vil kunne være aktuelt å mudre noen av de grunneste områdene hvor det er brygger og småbåttrafikk og tildekke øvrige områder. De grunneste områdene og bryggene utgjør ca. 10 % av delområdet. En slik løsning vil koste 0,9 x 70 (tild.) + 0,1 x 232 (mudr. og dep.) = 86 mill. kr. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 132 av 157

137 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Delområde Ytre havn m 2 Tiltaksvurdering: Kravet om at tilstandsklasse II i sedimentene skal oppnås betyr at ca. 80 % av delområdet må saneres. Vanndybden i området er ned til 38 m, her er sedimentene forurenset over tilstandsklasse II og vurderes å kunne spres til sanerte områder. Kostnad for tiltak: Tildekking: En isolasjonstildekking med ren sand vil koste ca. 120 kr/m 2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 120 x x 0,8= 48 mill. kr. Mudring: Det er mulig å mudre de forurensede sedimentene. Sedimentkjerner tatt i området antyder at minst 0,5 m må fjernes, det er bl.a. funnet kvikksølv i tilstandsklasse V ned til rundt 40 cm (så langt som kjerneprøvetakingen strekker seg), en må sannsynligvis fjerne opp mot 1 m sedimenter for å være sikker på å nå tilstandsklasse II. Antatt 1 m fjernes i hele området gir: 1 x 200 x ,8= 80 mill. kr. Deponering i et lokalt deponi antas å koste ca. 200 kr/m 3 x 1 m m 2 x 0,8= 80 mill. kr. Samlet kostnad for mudring og lokal deponering blir da 160 mill. kr. Alternativ (kombinasjon av tildekking og mudring): Det vil kunne være aktuelt å mudre noen av de grunneste områdene hvor det er brygger og småbåttrafikk og tildekke øvrige områder. De grunneste områdene og bryggene utgjør ca. 15 % av hele delområdet. De er samtidig de områdene som er minst forurenset og de utgjør bare ca. 5 % av området som må saneres. En slik løsning vil koste 0,95 x 48 (tild.) + 0,05 x 160 (mudr. og dep.) = 54 mill. kr. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 133 av 157

138 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 10.3 Miljømål Moderat tilstand (Ambisjonsnivå 3) Tilstandsklasse III i sedimenter generelt, hot spots må vurderes spesielt med henblikk på fare for spredning /oppvirvling (risikovurderingen). Tilstandsklasse III i sediment kan aksepteres hvis det forventes en positiv utvikling mot 2028 og man nærmer seg tilstandsklasse II. NB! Fordi tilstanden skal oppnås over kan den beregnede sedimentasjonsraten på 2,5-3 mm tas med i vurderingen. For perioden fra 2011 til 2028 er det 17 år dvs. en sedimentasjon på mm i løpet av denne perioden Delområde Kilen m 2 Tiltaksvurdering: De øverste 2 cm er forurenset over SFT tilstandsklasse III. Det er usikkert om dette området vil oppnå en tilstrekkelig forbedring frem til 2028 uten aktive tiltak. Det er blant annet knyttet usikkerhet til om det vil foregå en naturlig sedimentasjon inne i Kilen. Det foreslås derfor å foreta en forholdsvis tynn tildekking inne i hele Kilen (ca. 10 cm) for å unngå spredning av de forurensede sedimentene som ligger på toppen. Massene bør være litt grovere for å unngå oppvirvling fra småbåter. Kostnad for tiltak: Tildekking: En tynn tildekking med ren sand vil koste ca. 100 kr/m 2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 100 x = 11 mill. kr. Mudring: Ikke aktuelt. Det er allerede mudret i området. Mudring kan medføres skader på det tildekkede gruntvannsdeponiet for forurensede sedimenter som ble etablert i 2002 i Kilen. Delområde Indre havn m 2 Tiltaksvurdering: Indre havn har et område i nord og et område i sørvest med høye kvikksølvkonsentrasjoner, se Figur 10-1 som vil være styrende for saneringen. Områdene i klasse IV og V utgjør til sammen ca. 35 % av delområdets areal. Det foreslås å dekke til disse områdene for å fremskynde forbedringen av sedimenttilstanden. De bør dekkes til med et erosjonsbeskyttende lag i tillegg til sandlaget for å unngå oppvirvling og spredning fra skipstrafikk. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 134 av 157

139 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 10-1 Kvikksølvforurensning (til venstre) og PCB-forurensning (til høyre) i Indre havn. Områder i klasse IV og V (oransje og rød farge) foreslås sanert. Kostnad for tiltak: Tildekking: En tildekking med ren sand (30 cm) og et erosjonslag (20 cm) over antas å koste ca. 180 kr/m 2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 180 x x 0,35 = 27 mill. kr. Mudring: Alternativet vil være å mudre arealet som er foreslått tildekket. Sedimentkjerner tatt i området antyder at ca. 0,5 m må fjernes for å nå ned til tilstandsklasse II. Antatt 0,5 m fjernes i de 35 % av området som er angitt gir: 0,5 x 200 x x 0,35 = 15 mill. kr. I tillegg må muddermassene deponeres. Deponering i et lokalt deponi antas å koste ca. 200 kr/m 3 (etablering, transport, plassering av masser). Det gir en kostnad på 0,5 x 200 x x 0,2 = 15 mill. kr. Samlet kostnad for mudring og lokal deponering blir da = 30 mill. kr. Alternativ (kombinasjon av tildekking og mudring): Det vurderes lite aktuelt å kombinere mudring og tildekking for det foreslåtte tiltaksområdet. Delområde Midtre havn m 2 Tiltaksvurdering: Midtre havn har svært høye kvikksølvkonsentrasjoner i området Framnes/Stub (nord i delområdet) og sør for Jotun (sørvest i delområdet), se Figur Sammen med PCB (og til dels også Pb) er omtrent hele området i klasse IV og V. For å fremskynde en forbedring av sedimenttilstanden i området (tiltak mot klasse IV og V) foreslås en tynnsjiktstildekking (10-20 cm) av hele delområdet. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 135 av 157

140 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 10-2 Kvikksølvforurensning (til venstre) og PCB-forurensning (til høyre) i Midtre havn. Omtrent hele delområdet er i klasse IV og V (oransje farge og rød farge). Kostnad for tiltak: Tildekking: En tynn tildekking med ren sand antas å koste ca. 100 kr/m 2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 100 x = 58 mill. kr. Mudring: Mudring foreslås ikke på nåværende tidspunkt fordi det er betydelig mer kostbart enn tynnsjiktstildekking. Alternativ (kombinasjon av tildekking og mudring): Vurderes ikke aktuelt. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 136 av 157

141 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Delområde Ytre havn m 2 Tiltaksvurdering: Ytre havn har svært høye kvikksølvkonsentrasjoner nordvest i delområdet, se Figur 10-3 og som vil være styrende for saneringen. Pb (klasse IV) bidrar til å utvide tiltaksområdet sørover mot Tranga. Det foreslås en tynnsjiktstildekking (10-20 cm) av det aktuelle området for å få en raskere forbedring av tilstanden i sedimentene. Området utgjør ca. 70 % av delområdets areal. Figur 10-3 Kvikksølvforurensning (øverst til venstre), PCB-forurensning (øverst til høyre) og Pb-forurensning (nederst til venstre) i Ytre havn. Omtrent hele delområdet er i klasse IV og V (oransje farge og rød farge). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 137 av 157

142 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Kostnad for tiltak: Tildekking: En tynn tildekking med ren sand antas å koste ca. 100 kr/m 2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 100 x x 0,70 = 35 mill. kr. Mudring: Mudring foreslås ikke på nåværende tidspunkt fordi det er betydelig mer kostbart enn tynnsjiktstildekking. Alternativ (kombinasjon av tildekking og mudring): Vurderes ikke aktuelt Oppsummering kostnader tiltak I Tabell 10-1 er antatte kostnader for tiltak basert på tildekking, mudring (og deponering) og kombinert tiltak med delvis tildekking og delvis mudring (og deponering) presentert. Oppgitte areal er hele delområdets areal, i beskrivelsen for hvert delområde fremgår hvor stor del av delområdet det utføres tiltak på. Tabell 10-1 Oppsummering av kostnader for tiltak i mill. NOK (avrundet) Miljømål Svært god tilstand Miljømål God Tilstand Miljømål Moderat tilstand Komb. Tild. Mudr. tilt. Tild. Komb. Mudr. tilt. Tild. Mudr. Delområde Kilen ( m 2 ) 10 ia ia 10 ia ia 10 ia ia Delområde Indre havn ( m 2 ) ia Delområde Midtre havn ( m 2 ) ia ia Delområde Ytre havn ( m 2 ) ia ia Sum (mill. NOK) Komb. tilt. (Tild. = Tildekking, Mudr. = Mudring, Komb. Tilt. = Kombinert tiltak hvor mudring og tildekking kombineres, ia = ikke aktuelt (tiltak) Generelt er tildekking det rimeligste tiltaket og kostnaden synker når en går fra Svært god tilstand til God tilstand og videre til Moderat tilstand. På Figur 10-4 til Figur 10-6 er det vist hvilke areal i Sandefjordsfjorden det foreslås tiltak for avhengig av det miljømål som velges. Som fremgår er det svære areal som vil bli berørt. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 138 av 157

143 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 10-4 Areal hvor det foreslås tiltak basert på miljømål Svært god tilstand DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 139 av 157

144 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 10-5 Areal hvor det foreslås tiltak basert på miljømål God tilstand DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 140 av 157

145 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur 10-6 Areal hvor det foreslås tiltak basert på miljømål Moderat tilstand DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 141 av 157

146 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 10.5 Tiltak for området utenfor Tranga Sedimentene utenfor Tranga er forurenset et godt stykke videre utover i fjorden. Det er spesielt PAH, PCB, Hg (og TBT) som en finner i tilstandsklasse III flere kilometer utenfor Tranga. Dette skyldes med stor sannsynlighet sedimenter som er spredt fra de indre delene av fjorden. Når det utføres tiltak i den indre delen av fjorden (innenfor Tranga) forventes det å redusere spredningen lenger utover i fjorden og på sikt også forbedre sedimenttilstanden utenfor Tranga ved naturlig sedimentasjon. Det foreslås derfor ingen sedimenttiltak i området utenfor Tranga Plan for TBT-forurensning Sedimentkartleggingen har vist at omtrent alle sedimentprøver i området innenfor Tranga som er analysert for TBT-innhold ligger i tilstandsklasse V (svært dårlig). Videre er sedimentene utenfor Tranga i klasse IV og V (klasse V nærmest Tranga). Det er åpenbart at de miljømål som er satt ikke kan brukes for TBT. Det foreslås derfor en egen tiltaksplan for TBT, basert på utenlandske erfaringer. Fra 1990 ble det forbudt å bruke tinnorganiske forbindelser i bunnstoff for båter under 25 meter og i notimpregneringsmidler. Fra 1. januar 2003 ble forbudet utvidet til å også omfatte påføring av TBT/TFT-holdig bunnstoff på skip over 25 meter. Fra 2008 ble tilstedeværelse av slike bunnstoffer som ytterlag på skip forbudt. Disse forbudene forventes å medføre en reduksjon over tid av TBT i marine sedimenter Figur 10-7 Utslipp av TBT i Norge fra 1995 til 2007 (kilde Klif, DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 142 av 157

147 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK I Tyskland brukes det såkalte HABAK (Handlungdanweisung für den Umgang mit Baggergut im Küstenbereich) regelverket til håndtering av både forurensede og ikke forurensede sedimenter. Det som er interessant i håndteringen av TBT her er at man har foretatt en kost/nytte/risiko vurdering av hvordan grenseverdiene for TBT skal settes i takt med utfasing av TBT på skip. Over tid er målsettingen å komme ned på referansekravet på 20 µg/kg. Tabell 10-2 nedenfor viser foreslått nedtrappingsplan for grenseverdi på TBT og dumping for Sandefjordsfjorden basert på samme tankegang som HABAK hvor man har som mål å ende på tilstandsklasse III i Tabell 10-2 Foreslått TBT-konsentrasjon i Sandefjordsfjorden som ikke bør overskrides År Konsentrasjon av TBT i sediment som ikke bør overskrides Frem til µg/kg TS µg/kg TS Fra 2020 (eller seinere) 20 µg/kg TS (tilstandsklasse III) I Tyskland vurderer man at siden TBT nå er forbudt, så vil det naturlig fases ut i forhold til aktive kilder (skipene). Dermed vil problemet reduseres av seg selv og siden det mudres kontinuerlig vil det over tid ikke være akkumulerte områder med TBT som vil ligge igjen i havnene i Tyskland. Den trinnvise nedtrappingsplanen for Sandefjordsfjorden krever oppfølging for å kontrollere at det virkelig skjer en nedgang i sedimentkonsentrasjonen. Sedimenttiltak bør ikke utføres bare på grunn av høye TBT-konsentrasjoner, men kan utføres i sammenheng med tiltak mot andre miljøgifter. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 143 av 157

148 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 10.7 Null-alternativet Null-alternativet for sedimentene i Sandefjordsfjorden innebærer at man ikke utfører noen aktive tiltak og at man ikke når noen av de tre miljømålene. Det betyr at den bedring av sedimentenes tilstand som kan oppnås avhenger av de 2,5 til 3 mm sedimentasjon som man har i året i fjorden. Det betyr at uten aktive tiltak så vil det ta lag tid før man oppnår en markant forbedring sedimentenes tilstand. For eksempel vil det ta ca. 100 år for å oppnå en gjennomsnittlig naturlig tildekking på cm. I mellomtiden vil spredning av miljøgifter foregå fra de indre områdene og utover i fjorden. I tillegg vil det som sedimenterer naturlig i fjorden ikke legge seg likt alle steder slik at noen områder vil ligge mer eller mindre ubeskyttet. Ved å velge nullaternativet vil man også ha liten mulighet å nå nødvendige reduksjoner i miljøgiftinnhold i torsk slik at kostholdsrådet for konsum av lever fra rund fisk kan heves i nær fremtid. Et null-alternativ vil kreve overvåking og denne vil kunne gi informasjon om hvor raskt de naturlige prosessene går og hvor raskt miljøtilstanden forbedres. Kostnaden for overvåking av miljøtilstanden i fjorden (sediment og biota) vurderes å ligge i størrelsesorden 0,5 mill. kr. pr. år. Prøver av biota og sediment kan for eksempel tas annethvert år. I denne undersøkelsen er det med stor sikkerhet anslått at det foregår spredning av miljøgifter og derfor vurderes null-alternativet ikke å være egnet i Sandefjordsfjorden. Null-alternativet anbefales derfor ikke. Da det er behov for tiltak vil null-alternativet være en utsettelse av tiltaket og i denne tiden forventes det at mer miljøgifter spres til utenfor Tranga og dette kan medføre økte tiltakskostnader Kost-nytte beregninger for hvert delområde og hvert miljømål Kost-nytte beregninger har til hensikt å gi informasjon om hva man oppnår for hver krone man investerer i et sedimenttiltak. Det kan blant være til hjelp når en skal velge mellom flere tiltaksalternativer. Kost-nytte for tiltak i Sandefjordsfjorden er beskrevet på to måter Kostnad pr. gram miljøgifter som fjernes for hvert delområde og hvert miljømål. Det gjør det mulig å sammenligne de forskjellige miljømålene og kostnader for å fjerne miljøgifter. Kostnaden for å oppnå respektive miljømål er vurdert ved å dele opp kostnaden i fire klasser. Systemet er laget slik at det aksepteres en høyere kostnad for å oppnå et høyere miljømål. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 144 av 157

149 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Kostnad pr. gram miljøgifter som fjernes Kostnad pr. gram miljøgifter som fjernes for delområdene og de tre miljømålene er beregnet for PCB og kvikksølv (Tabell 10-3 og Tabell 10-4). Det er ikke beregnet kostnader for Kilen fordi det ikke foreligger nyere data på miljøgifter i sedimentene. Tabell 10-3 Kostnad for fjerning av PCB i kr per. gram PCB for hvert miljømål i hvert delområde. Svært god tilstand God tilstand Moderat tilstand Areal (m2) Est. gj. snitt PCB i 0-50 cm (g) 1 Tildekking (NOK/g PCB) Mudring (NOK/g PCB) Tildekking (NOK/g PCB) Mudring (NOK/g PCB) Tildekking (NOK/g PCB) Mudring (NOK/g PCB) Delomr. Kilen Delomr. Indre havn Delomr. Midtre havn Delomr. Ytre havn På bakgrunn av sedimentprøver tatt i delområdet er det estimert hvor mye PCB (gram) som er i de øverste 50 cm i hele delområdet. - Data mangler, eller at metoden ikke er aktuell som tiltak. Tabell 10-4 Kostnad for fjerning av kvikksølv i kr per. gram Hg for hvert miljømål i hvert delområde. Svært god tilstand God tilstand Moderat tilstand Areal (m2) Est. gj. snitt Hg i 0-50 cm (g) 1 Tildekking (NOK/g Hg) Mudring (NOK/g Hg) Tildekking (NOK/g Hg) Mudring (NOK/g Hg) Tildekking (NOK/g Hg) Mudring (NOK/g Hg) Delomr. Kilen Delomr. Indre havn Delomr. Midtre havn Delomr. Ytre havn På bakgrunn av sedimentprøver tatt i delområdet er det estimert hvor mye Hg (gram) som er i de øverste 50 cm i hele delområdet. - Data mangler, eller at metoden ikke er aktuell som tiltak DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 145 av 157

150 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tabell 10-3 og Tabell 10-4 viser at den rimeligste kostnaden for fjerning av PCB og Hg oppnås ved tildekking. Den laveste kostnaden pr. gram som fjernes er for delområdet Midtre havn, dette området inneholder mest PCB og Hg. Hg har en betydelig lavere kostnad pr. gram som fjernes sammenlignet med PCB fordi det generelt er en større mengde (gram) Hg i sedimentene enn PCB Kostnad for å oppnå miljømål Tabell 10-5 viser kostnaden pr m 2 sjøbunn for de forskjellige miljømålene. Tabell 10-5 Kostnader for tiltak pr m 2 for de forskjellige miljømålene Svært god tilstand God tilstand Moderat tilstand Tild Mud Komb Tild Mud Komb Tild Mud Komb Delområde Kilen 120 ia ia 120 ia ia 100 ia ia Delområde Indre havn ia Delområde Midtre havn ia ia Delområde Ytre havn ia ia NB! Kostnaden er for tiltak pr m 2 av hele delområdet uansett om det er tiltak på hele eller deler av delområdet. ia = Ikke aktuelt tiltak For å vurdere hvordan kostnaden er for å oppnå de respektive miljømålene er det satt opp en skala for kostnaden som vist under. Høy kostnad for å oppnå miljømål Akseptabel kostnad for å oppnå miljømål Meget gunstig kostnad for å oppnå miljømål Skalaen er satt opp slik at det for svært god tilstand aksepteres en tiltakskostnad på opp til 400 NOK/m 2, for god tilstand en kostnad opp til 200 NOK/m 2 og for moderat tilstand en kostnad på opp til 100 kr/m 2. I Figur 10-8 til Figur vises hvordan de forskjellige tiltaksalternativene plasserer seg i forhold til kostnad og miljømål. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 146 av 157

151 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Tildekking som tiltak Kostnad tiltak Svært god tilstand oppnås God tilstand oppnås Moderat tilstand oppnås kr/m kr/m 2 Kilen (S) Indre havn (S) Midtre havn (S) Ytre havn (S) Kilen (G) Midtre havn (G) Indre havn (G) kr/m 2 Ytre havn (G) Kilen (M) Midtre havn (M) Indre havn (M) Ytre havn (M) 0-50 kr/m 2 Figur 10-8 Kostnader i forhold til miljømål for tildekking som tiltak. (S = Svært god tilstand, G = God tilstand, M = Moderat tilstand) Mudring som tiltak Kostnad tiltak Svært god tilstand oppnås kr/m 2 Indre havn (S) Midtre havn (S) Ytre havn (S) God tilstand oppnås Midtre havn (G) Ytre havn (G) Moderat tilstand oppnås kr/m 2 Indre havn (G) kr/m 2 Indre havn (M) 0-50 kr/m 2 Figur 10-9 Kostnader i forhold til miljømål for mudring som tiltak. (S = Svært god tilstand, G = God tilstand, M = Moderat tilstand) DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 147 av 157

152 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Kombinasjon av tildekking og mudring som tiltak Kostnad tiltak Svært god tilstand oppnås kr/m 2 Indre havn (S) God tilstand oppnås Moderat tilstand oppnås kr/m 2 Midtre havn (S) Ytre havn (S) Midtre havn (G) Ytre havn (G) Indre havn (G) kr/m kr/m 2 Figur Kostnader i forhold til miljømål for en kombinasjon av mudring og tildekking som tiltak. (S = Svært god tilstand, G = God tilstand, M = Moderat tilstand) Generelt kommer tildekking best ut med en til dels meget gunstig kostnad for tiltak. Mudring kommer generelt dårligst ut med høy kostnad for å oppnå god tilstand i Midtre og Ytre havn. En kombinasjon av tildekking og mudring kommer forholdsvis godt ut fordi områdene som er foreslått mudret har et forholdsvis begrenset areal Foreslåtte tiltaks påvirkning på sjøbunnen De tiltak som er foreslått innebærer betydlige inngrep i Sandefjordsfjorden innenfor Tranga. I dette kapitlet beskrives dagens tilstand i fjorden og forventede effekter av tiltaket basert på erfaringer fra lignende prosjekter i Norge. Hovedfokus er på effekten av tildekking som fremstår som det rimeligste tiltaksalternativet Tilstanden i fjorden i dag Undersøkelser av bunnfauna i fjorden viser en lavere artsdiversitet og et lavere antall individer i indre deler av fjorden sammenlignet med ytre deler av fjorden (TA-1588/1998). I undersøkelsene i 1998 er det den ene prøvestasjonen i Indre havn som særlig skiller seg fra de andre prøvestasjonene lengre ute i fjorden. For eksempel ble det funnet til sammen nesten 100 forskjellige arter med børstemark på de ytre stasjonene, mens det i Indre havn ble funnet totalt 11 arter. For bløtdyr var de samme tallene 34 til 2. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 148 av 157

153 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK En vanlig antagelse på bløtbunnslokaliteter som denne er at de fleste organismene lever i de øvre 10 cm av havbunnen. Men organismer kan normalt leve mer enn en meter ned bunnsedimentet. Dette er begrenset av to årsaker i indre deler av Sandefjordsfjorden: 1) Det er en varierende grad av anoksiske forhold allerede relativt kort vei ned i sjøbunnen, noe som er med på kraftig å begrense hvilke dyr som kan leve der. 2) Sandefjord indre havn er også sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter som PCB, PAH og TBT. Denne faktoren er med på å sterkt redusere antall arter i sjøbunnen. Disse ekstreme leveforholdene favoriserer noen få arter som kan forekomme i større antall. Livet i indre deler av Sandefjordsfjorden er ikke vesentlig begrenset av tilgang på oksygen i vannet (ikke en terskelfjord), men har tidligere hatt store tilførsler av næringsstoffer fra bebyggelse, landbruk og industri. I dag er dette et betraktelig mindre problem og forholdene er gode med hensyn på næringsalter. Sjøbunnens overflate i indre fjord er på sommerstid karakterisert ved en dominans av ettårige opportunistiske arter som trådalger og tunikater (kappedyr), med høy vekstrate. Blåskjell dominerer også i noen områder ved kaier og brygger. På vinterstid er det veldig lite som lever på sjøbunnen bare noen få meter ned i vannet. Fiske gjennomført i 2010 viste at det ikke var mulig å få verken taskekrabbe eller torsk i indre havn. Fangsten var dominert av flatfisk som skrubbe og sandflyndre. Lengere ut på Havforskningsinstituttets strandnotstasjoner fanger man som regel et tosifret antall med ulike fiskearter, uten at disse to fiskemetodene lar seg sammenligne. Det finnes i dag en liten forekomst av ålegras på det tildekkede området i Kamfjordkilen. Denne naturtypen/habitatet har en svært positiv innvirkning på artsmangfoldet i seg selv. Ålegras danner et stabilt (helårs) miljø som kan sammenlignes med en skog på land, eller en tareskog. Det kan være svært høyt artsmangfold i disse engene. Ålegras kan binde sediment og forurensning ( phytoremediering ) og røttene bringer oksygen ned i sedimentet og øker dermed muligheten for mangfold vertikalt i sjøbunnen. Ålegrasenger er i tillegg et viktig sted for reproduksjon, oppvekst og spiskammers for mange fisk og krepsdyr Forventet tilstand i fjorden etter tiltak Ved tildekking av større arealer i en fjord er det vesentlig at tildekkingsmaterialet som benyttes gir et tilfredsstillende habitat (oppholdssted) for rekolonisering, evt. kolonisering av ønskede arter etter gjennomført tiltak. I prosjekt Opticap som fokuserer på materialer og metoder for utlegging av tynn tildekking for behandling av store arealer er det gjennomført felttester i større skala i Grenland. I prosjektet er det lagt ut tildekkingslag i felter på 30 m og 100 m vanndyp. Det er benyttet flere typer tildekkingsmaterialer som omfatter både aktive og passive materialer, herunder mineralske masser (kalk), leire og leire tilsatt aktivt kull. Evalueringsrapporten fra NGI (2011) oppsummerer de utførte felttestene, og gir en nærmere presentasjon av hvilke materialer som er benyttet. I tillegg er det informasjon om prosjektet på Ett av de tre hovedfokusene for Opticap er økologiske sekundæreffekter som følge av tildekking. Det er gjennomført en biologisk analyse av artsmangfoldet i testfeltene i Grenland basert på feltdata hentet inn ett år etter utlegging av tildekkingsmasser. Resultatene fra disse biologiske DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 149 av 157

154 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK analysene er presentert i Figur under. Resultatene viser at den økologiske statusen for de tildekkede områdene ikke skiller seg vesentlig fra referanseområdet. Den mer detaljerte biologiske analysen viser at området dekket med leire har tilnærmet identisk biologisk status sammenliknet med referansefeltet. Feltet som er mest forskjellig fra referansefeltet er området dekket med kalkstein. Figur Biologisk artsdiversitetsanalyse fra testfelt i Grenland. Data fra undersøkelser ett år etter gjennomført tiltak. I Oslo havn og i Bekkelagsbassenget er det lagt ut tykke lag (40 cm) med marin leire som tildekkingsmateriale. Denne tildekkingen er overvåket med SPI kamera (sedimentkamera), og resultatene er beskrevet i SFT (2008). I denne undersøkelsen konkluderes det med at deler av det området som ble tildekket med leire i 2006/2007 er rekolonisert av bunnfauna. Bildene i Figur illustrerer dette. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 150 av 157

155 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Figur Bilde fra stasjon stasjon SPI 160 (øverst) viser naturlig sjøbunn i 2007 og 2008 i et referanseområde. Bilde SPI107 (nederst) viser rekolonisering i 2008 sammenliknet med situasjonen rett etter tiltak i Bilde hentet fra SFT (2008). Foto: NIVA ved Hans C Nilsson. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 151 av 157

156 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK De utførte undersøkelsene i Grenlandsfjorden og i Oslo havn/bekkelagsbassenget viser at etter en tildekking har man allerede en betydelig rekolonisering og økt artsdiversitet ett år etter tiltaket. Med bakgrunn i det større artsmangfoldet lenger ut i Sandefjordsfjorden er det sannsynlig å anta at flere av disse artene vil spre seg innover i fjorden etter en tildekking. Den foreslåtte tildekkingen vil derfor på sikt kunne gi økt artmangfold innenfor Tranga. En tildekking kan også medføre at ålegras og andre naturtyper sprer seg utover i fjorden og dette vil også ha positive konsekvenser for situasjonen i fjorden. Type bunnfauna vil i første omgang bli noe forskjellig når det legges ut sand. I dag er fjordbunnen relativt finkornig, og etter at det er lagt ut sand vil det igjen sedimentere mer finkornige masser over tid. Mudring innebærer også et betydelig inngrep i sjøbunnen, og det finnes ingen nylig utførte undersøkelser fra Norge som omhandler rekolonisering etter mudring. Det forventes imidlertid at det skjer en forholdsvis rask rekolonisering etter mudring. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 152 av 157

157 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 11 FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSPLAN FOR TILTAK På grunn av den lave sedimentasjonsraten og at den naturlige sedimentasjonen vil variere i Sandefjordsfjorden innenfor Tranga vurderes det ikke å være mulig å nå miljømål Svært god tilstand og God tilstand uten tiltak. Også miljømål Moderat tilstand er med stor sannsynlighet ikke mulig å nå uten tiltak. Tiltaksvurderingen basert på de tre foreslåtte miljømålene for Sandefjordsfjorden viser at de rimeligste tiltaket for å nå miljømålene er tildekking. Kostnaden er estimert til: Miljømål Svært god tilstand : 220 mill. NOK (ca. 600 mill. NOK hvis mudring velges) Miljømål God tilstand : 180 mill. NOK (ca. 450 mill. NOK hvis mudring velges) Miljømål Moderat tilstand : 140 mill. NOK (mudring bare foreslått som alternativ for et mindre område i Indre havn, gir omtrent samme kostnad som tildekking) Det anbefales å basere tiltakene i sjø på tildekking av sjøbunnen og ikke mudring. Unntaket vil være der hvor havnen eller småbåthavner har direkte behov for mudring. Tildekking er generelt den rimeligste tiltaksløsningen og den gir bare et begrenset inngrep i sedimentene og man unngår behovet for å finne store lokaliteter for deponering som oppstår ved mudring. Det anbefales ikke å velge miljømål Svært god tilstand Med tanke på bruken av fjorden og den store mengden menneskelige aktiviteter i Sandefjordsfjorden innenfor Tranga er det ikke realistisk å etterstrebe en tilstand på nivå med en uberørt fjord. Miljømål God tilstand har en kostnad som ligger nært opp til kostnaden til den som er gitt for Svært god tilstand. Dette fordi tilstanden i dag er slik at hoveddelen av Sandefjordsfjorden innenfor Tranga er forurenset over tilstandsklasse II og fordi tilstandsklasse II skal oppnås på kort tid (senest 2012). Da vil den langsomme sedimentasjonsraten i fjorden (2,5-3 mm/år) ikke kunne bidra til å bedre situasjonen. Slik tiltaket for miljømål Moderat tilstand er utformet skal det foreslåtte tiltaket utføres innen kort tid. Dette er et noe mer begrenset tiltak som tar seg av de mest forurensede områdene hvor det kan foregå spredning. Disse områdene foreslås dekket til med et tynt sjikt (10-20 cm) som skal gi en raskere effekt sammen med den naturlige tildekkingen og samtidig sikre at spredningen stopper fra de verst forurensede områdene. Effekten av tiltaket vil siden vurderes på bakgrunn av overvåking og forventningen er at øvrige områder vil få en forbedret tilstand som følge av tiltaket og den sedimentasjon som foregår i fjorden. Miljøgiften TBT forventes å være mindre persistent enn de øvrige miljømålene og den foreslås å følge den foreslåtte trinnvise planen for forventet nedgang i sedimentkonsentrasjon. Hvis den forventede nedgangen ikke skjer må tiltak vurderes. Det kan være aktuelt å teste ut tiltaksmetoder i et pilotprosjekt. Her kan det for eksempel være av interesse å få testet egnede dekkmaterialer og tykkelser og at de også beskytter mot erosjon, spesielt i mer grunne områder med skipstrafikk. Det finnes gode muligheter for slike tester i Sandefjordsfjorden. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 153 av 157

158 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK For at tiltakene i sjø skal ha ønsket effekt må de følges opp med tiltak på land som sikrer at det ikke skjer utslipp fra overvannsnett etc. til sjø som ligger over tilstandsklasse II. Det betyr at de steder hvor det er registrert at det skjer tilførsler over tilstandsklasse II må følges opp og enten (hvis mulig) må kilden fjernes eller så må det sørges at de ikke har utløp til sjø. Videre fremdrift i prosjektet foreslås gjennomført på følgende måte: År Aktivitet 2011/2012 Folkevalgt behandling av planen i Sandefjord kommune. Prosjektering av tiltak, anleggstegninger med nøyaktige koordinater og beskrivelse av tiltak. Prosjektert plan legges ut på høring. Anbudspapirer utarbeides for å legge ut oppdraget på offentlig anbud. Eventuelt med en prekvalifisering av entreprenører. Eventuelt: Et pilotprosjekt med uttesting av tildekkingsmaterialer i områder utsatt for skipsoppvirvling. Tiltak på land i forkant av tiltak: Kontroll av overvannsnett, tømming av kummer etc. 2012/2013 Gjennomføring av tiltak. Rekkefølge og utførelse er en del av detaljprosjekteringen. Generelt bør eventuelle mudringsarbeider utføres først fordi hvis disse utføres etter tildekkingen vil tildekkede områder risikere å bli dekket med slam som spres fra mudringen. De grunnere områdene hvor det er risiko for skipsoppvirvling (Kilen, Indre havn) bør være de som tildekkes først for å unngå spredning fra disse. Videre bør tildekkingen foregå i flere lag (minst to), på denne måten er det større sannsynlighet for å underveis få tildekket forurensede sedimenter som sprer seg under tildekkingen. Hele tiltaket (tildekking) bør utføres i løpet av en sesong (3-6 måneder) for å unngå omfattende spredning fra utildekkede til tildekkede områder. Tiltaket godkjennes når det er utført sluttkontroll. Sluttkontroll bør bl.a. ha krav om minstetykkelse på dekklaget. 2017/2018 Årlig kontroll av resultatet fra tiltaket foreslås de første fem årene etter tiltaket. Kontroll av tildekkingen for å verifisere at det ikke foregår nedslamming og tilførsel av miljøgifter og at dekklaget er intakt. Prøvetaking av fisk og skalldyr, for eksempel etter 1, 3 og 5 år. DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 154 av 157

159 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK 12 REFERANSER Bergfald & Co, Nivåer av PCB og dioksiner i torskelever. Rapport datert 10. februar Biologge, 2010a. Feltrapporter fra prøvetaking av torsk, krabbe og blåskjell Biologge, 2010b. Notat: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT) i blåskjell - Sandefjord havn Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Prosjektnummer B Cornelissen et. al., The contribution of urban runoff to organic contaminant levels in harbor sediments near two Norwegian cities. Cornelissen G., Pettersen A., Nesse E., Eek E., Helland A., Greedveld G.D. Marine Pollution Bulletin 56 (2008) DNV, Overvåking av bløtbunnsfauna og gruntvannssamfunn i Sandefjordsfjorden og Mefjord Rapport DNV, Oppvirvling og spredning av forurenset sediment fra Color Line sin fergetrafikk i Sandefjordsfjorden. Rapport DNV, Oppfølgende undersøkelse propellerosjon i Sandefjordsfjorden. Rapport: DNV, Mudringsmetoder for forurenset sjøbunn. DNV rapport DNV, Undersøkelse av propelloppvirvling og risikovurdering av sediment utenfor Pronova Biopharma Norge AS og Oleon Scandinavia AS. DNV rapport: DNV, Tiltaksrettede undersøkelser i sedimentene utenfor Framnes- /Langestrandområdet i Sandefjordsfjorden. Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Rapport DNV, Kostnader ved gjennomføring av tiltak i sedimenter. Notat utarbeidet av DNV til Klifs reviderte sedimenthåndteringsveileder (upublisert). FMBu, Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Drammensfjorden. Sluttrapport Fase II, datert 18. november ISBN Jartun, Morten, Pettersen, Arne, Contaminants in urban runoff to Norwegian fjords. Journal of Soil and Sediments, DOI /s y. Jotun, Rapport fra miljøtiltak i forurensede sedimenter ved Gimle i Sandefjord. Supplerende tillegg. Rapport datert 12. juli Jotun, Stedsspesifikke vurderinger ved tildekking. Rapport fra miljøtiltak i forurensede sedimenter ved Gimle i Sandefjord. Supplerende tillegg. Rapport datert 31. januar DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 155 av 157

160 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK Klif, Klif veileder 2229/2007, veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. Klif, Prosjekt Småbåthavner. Kartlegging av forurensning i utvalgte småbåthavner i Norge. TA-2751/2010, datert 15/ Mattilsynet, FOR nr Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Med vedlegg: Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. Mattilsynet, Innsamling og opparbeiding av prøver fra Sandefjord (upublisert). Ref. Bente Nilsen NIFES, pers.komm. Multiconsult, Kilen Øst, Båtforeningen. Miljøteknisk grunnundersøkelse, vurdering av forurensningssituasjonen. Rapport nr , datert 20/ Multiconsult, Søknad om mudring i Roabukta Sandefjord. Søknad til Fylkesmannen i Vestfold datert 6/6/2008. Nesse, Urban avrenning som mulig forurensningskilde fra Drammen og Lier til Drammensfjorden. M.Sc. oppgave, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) Trondheim, 79 sider + vedlegg. NGI, Tiltaksplan for forurenset sjøbunn I Drammensfjorden. Avrenning fra tre industriområder, Drammen. NGI Teknisk Notat , datert 20. oktober NGI, Opticap. Evaluering av gjennomføring av testtildekking i Eidangerfjorden og Ormefjorden. NGI rapport , datert 8/ NIVA, Miljøovervåking i Sandefjordsfjorden og indre Mefjorden Delrapport 3. Miljøgifter og effekter i fisk og skalldyr. Rapport 745/98, TA-1586/1998. NIVA, Forurensningstilstand i indre Sandefjordsfjorden og kartlegging av forurensningskilder. NIVA rapport , datert 4/ NIVA, Oppfølgende undersøkelser knyttet til sedimenttiltak i Kamfjordkilen Sandefjordsfjorden. NIVA rapport , datert 21/ NIVA, Undersøkelse av miljøgifter i torsk fra indre og ytre Sandefjordsfjorden. Notat fra NIVA til Sandefjord kommune, datert 9. januar NIVA, Kirkebukten konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter i sedimentene, avgrensning av tiltaksområdet og vurdering av risiko for rekontaminering. Rapport LNR s. NIVA, Tiltaksplan for forurensede sedimenter utenfor Jotun AS. Sandefjord. Teknisk Notat, O-26253, (versjon 3). DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 156 av 157

161 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK NIVA, Forurensningssituasjonen i Sandefjordsfjorden Status, supplerende undersøkelser og forslag til miljømål. Rapport L.Nr NIVA, Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord. Rapport L.Nr NIVA, Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle i blåskjell og blære tang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord. Notat utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar Sandefjord Kommune. (2009). Forslag til revidert kommuneplan for Sandefjord kommune, Arealdel og målsettinger for kommunens virksomheter, Høringsforslag datert SFT, Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. Veiledning 97:03. SFT, Risikovurdering av forurenset sediment. TA-2230/ s SFT, Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter. TA-2229/ s. SFT, Bakgrunnsdokument til veiledere TA-2229 og TA TA-2231/ s. SFT, Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven TA-2434/2008. VKM, Risikovurdering av kvikksølv i torskefilet. Dokument datert 6. januar VKM, Risikovurdering av organiske tinnforbindelser i sjømat. Dokument datert 29. mars VKM, Scenariofremstilling: inntak av dioksiner og PCB fra krabbe. Dokument datert 5. november DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 157 av 157

162 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK VEDLEGG 1 Rapporter fra alle utførte kjemiske analyser - o0o DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 1-1

163 Sedimentanalyser

164 Side 1 (106) N J6KX98QY Det Norske Veritas Prosjekt Miljøovervåkning Sandefj. Jens Laugesen Bestnr Registrert Veritasveien 1 Utstedt N-1363 Høvik Analyse av faststoff Deres prøvenavn N3 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.52 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

165 Side 2 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N3 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 44.9 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

166 Side 3 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N3 1-10cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.34 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.53 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 66.7 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

167 Side 4 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N4 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.3 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 59.5 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

168 Side 5 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N4 1-2cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ n.d mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.1 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.3 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 58.7 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.6 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

169 Side 6 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N4 2-5cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ n.d mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.3 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 59.2 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Kornfordeling* vedl se vedl. 4 1 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

170 Side 7 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N4 5-10cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ n.d mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.3 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 62.2 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.6 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

171 Side 8 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ n.d mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.3 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L) 61.3 % 3 V MOBE Monobutyltinnkation <0.6 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

172 Side 9 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ n.d mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.1 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 61.8 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.6 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

173 Side 10 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N5 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.24 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 56.4 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

174 Side 11 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N5 1-10cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.32 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.02 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 61.5 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

175 Side 12 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N6 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.42 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 46.8 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

176 Side 13 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N6 1-10cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.06 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 58.5 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

177 Side 14 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N7 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ n.d mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.3 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 60.4 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.6 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

178 Side 15 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N7 1-10cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ n.d mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.1 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.3 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 61.3 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.6 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

179 Side 16 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N8 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.29 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 48.7 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

180 Side 17 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N8 1-10cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.44 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.30 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 62.3 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

181 Side 18 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N9 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.15 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 5.13 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.1 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 60.0 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

182 Side 19 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N9 1-10cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.31 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.94 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 73.0 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

183 Side 20 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N10 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.3 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 59.1 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.6 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

184 Side 21 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ n.d mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.1 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.3 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 63.5 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.5 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

185 Side 22 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N11 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.85 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 36.4 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

186 Side 23 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N11 1-2cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.45 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.61 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 42.7 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

187 Side 24 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N11 2-5cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE TOC 2.45 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 2.60 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 47.9 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.7 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Kornfordeling* vedl se vedl. 4 1 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

188 Side 25 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.91 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 3.80 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 48.8 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

189 Side 26 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.89 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 6.91 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 43.3 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.8 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

190 Side 27 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 3.27 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 5.31 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L) 29.2 % 3 V MOBE Monobutyltinnkation <2 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

191 Side 28 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N12 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.61 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 3.21 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 39.1 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

192 Side 29 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.55 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 10.2 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 39.4 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

193 Side 30 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N13 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.12 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.1 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.3 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 68.5 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.5 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

194 Side 31 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N13 1-2cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.1 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.3 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 72.4 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.5 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

195 Side 32 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N13 2-5cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ n.d mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.1 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.3 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 72.1 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.5 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Kornfordeling* vedl se vedl. 4 1 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

196 Side 33 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.08 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.1 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 72.1 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.5 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

197 Side 34 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ n.d mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.1 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.3 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 67.3 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.4 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

198 Side 35 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ n.d mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.1 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 65.2 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.6 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

199 Side 36 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N14 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.40 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 2.08 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 49.2 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

200 Side 37 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N14 1-2cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.54 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 2.13 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 50.2 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

201 Side 38 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N14 2-5cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE TOC 1.70 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 3.35 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 53.8 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Kornfordeling* vedl se vedl. 4 1 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

202 Side 39 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.10 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 7.34 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 51.2 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

203 Side 40 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.12 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 11.3 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 54.1 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

204 Side 41 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.90 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 6.26 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 63.6 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

205 Side 42 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N15 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.59 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.53 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 47.2 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

206 Side 43 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.90 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 4.38 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 54.2 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

207 Side 44 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N16 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.47 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 2.21 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 52.3 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

208 Side 45 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.92 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 3.06 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 59.7 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

209 Side 46 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N17 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.38 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 2.89 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 58.6 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

210 Side 47 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.92 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 5.17 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 64.0 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

211 Side 48 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N18 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.92 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 2.16 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 62.9 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

212 Side 49 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N18 1-2cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.50 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 63.8 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

213 Side 50 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N18 2-5cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE TOC 4.14 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 3.29 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 58.1 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Kornfordeling* vedl se vedl. 4 1 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

214 Side 51 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.23 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.50 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 67.0 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

215 Side 52 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.97 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.55 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L) 67.4 % 3 V MOBE Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

216 Side 53 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.62 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 3.77 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 66.4 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

217 Side 54 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N19 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.92 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 2.64 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 48.0 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

218 Side 55 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.23 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 5.09 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 54.3 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

219 Side 56 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N20 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.41 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.1 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 75.5 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

220 Side 57 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.04 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.04 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 55.7 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

221 Side 58 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N21 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.33 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.07 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 73.9 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

222 Side 59 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N21 1-2cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.72 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.93 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 75.1 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

223 Side 60 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N21 2-5cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE TOC 1.64 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 76.2 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Kornfordeling* vedl se vedl. 4 1 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

224 Side 61 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.15 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 78.6 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

225 Side 62 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.09 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 82.9 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

226 Side 63 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N22 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.31 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 38.6 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

227 Side 64 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N22 1-2cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.21 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.06 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.3 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 40.4 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

228 Side 65 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N22 2-5cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE TOC 2.14 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 43.5 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Kornfordeling* vedl se vedl. 4 1 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

229 Side 66 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.30 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.30 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 48.4 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

230 Side 67 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.55 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.27 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 46.7 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

231 Side 68 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.73 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 2.76 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 44.6 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

232 Side 69 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N23 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.49 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.1 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 52.7 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

233 Side 70 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.77 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 53.3 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

234 Side 71 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N24 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 3.62 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 47.8 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

235 Side 72 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.06 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.01 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 51.0 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

236 Side 73 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N25 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 3.01 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 2.54 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 47.6 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

237 Side 74 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N25 1-2cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.34 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 4.15 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 52.0 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

238 Side 75 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N25 2-5cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE TOC 2.46 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 3.70 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 53.9 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Kornfordeling* vedl se vedl. 4 1 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

239 Side 76 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.77 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.93 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 66.5 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

240 Side 77 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.52 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 2.42 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 57.0 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

241 Side 78 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.65 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.11 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 70.2 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.7 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

242 Side 79 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N26 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.81 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 46.9 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

243 Side 80 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.26 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.57 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 55.6 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

244 Side 81 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N27 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.1 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 64.6 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

245 Side 82 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.04 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 74.0 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

246 Side 83 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N28 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 3.42 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.5 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 32.4 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

247 Side 84 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.52 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 54.7 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

248 Side 85 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N29 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.29 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.79 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 54.0 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

249 Side 86 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 3.18 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 3.56 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 55.5 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

250 Side 87 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N30 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.96 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 46.1 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

251 Side 88 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.19 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 3.54 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 48.9 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

252 Side 89 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N31 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.68 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.4 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 41.3 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <2 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

253 Side 90 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N31 1-2cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.94 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 2.17 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.4 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 41.9 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

254 Side 91 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N31 2-5cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE TOC 3.32 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.4 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 41.4 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Kornfordeling* vedl se vedl. 4 1 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

255 Side 92 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.94 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.3 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 51.9 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

256 Side 93 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 6.21 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.6 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 33.2 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

257 Side 94 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 5.36 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.7 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 30.3 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <2 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

258 Side 95 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N32 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.1 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 72.1 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

259 Side 96 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.47 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 72.1 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

260 Side 97 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N33 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.71 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 54.1 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

261 Side 98 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.52 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 2.86 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 55.8 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

262 Side 99 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N34 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.35 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.02 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.2 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 41.6 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

263 Side 100 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.14 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ n.d mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 41.6 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

264 Side 101 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N35 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.11 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 41.0 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

265 Side 102 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.94 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 41.4 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

266 Side 103 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N36 0-1cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.03 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 3.98 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 62.7 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

267 Side 104 (106) N J6KX98QY Deres prøvenavn N cm Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 3.47 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 62.1 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

268 Side 105 (106) N J6KX98QY * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av sediment basispakke - del 1 Bestemmelse av Vanninnhold Metode: ISO 760 Kvantifikasjonsgrense: 0,010 % Deteksjon og kvantifisering: Karl Fischer Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm, >63 µm og <2 µm) Metode: CZ_SOP_D06_07_N11 Kvantifikasjonsgrense: 0,10 % Bestemmelse av TOC Metode: DIN ISO 10694, CSN EN Kvantifikasjonsgrense: 0,010%TS Deteksjon og kvantifisering: Coulometrisk bestemmelse Analyse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16 Metode: EPA 8270/8131/8091, ISO 6468 Kvantifikasjonsgrenser: 0,010 mg/kg TS Deteksjon og kvantifisering: GC/MSD Analyse av polyklorerte bifenyler, PCB-7 Metode: DIN del 2, EPA Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Kvantifikasjonsgrenser: 0,002 mg/kg TS Analyse av metaller, M-1C Metode: EPA 200.7, ISO Deteksjon og kvantifisering: ICP-AES Kvantifikasjonsgrenser: As(0.50), Cd(0.10), Cr(0.25), Cu(0.10), Pb(1.0), Hg(0.20), Ni(5.0), Zn(1.0) alle enheter i mg/kg TS 2 Analyse av sediment basispakke del 2 Bestemmelse av tungmetaller (M-1C) Metode: Forbehandling: Oppslutning jordprøver: Oppslutning slam- og sedimentprøver: EPA metoder og (modifisert) Sikting 2 mm. HNO3 og 0,5 ml H2O2 i mikrobølgeovn. HNO3/vann (1:1) i mikrobølgeovn. Note: ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

269 Side 106 (106) N J6KX98QY Metodespesifikasjon Sb oppsluttes med kongevann (Aqua Regia). 3 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser. Metode: DIN Ekstraksjon: Metanol/heksan Rensing: Alumina Derivatisering: Na tetraetyl borat (NaBEt4) Deteksjon og kvantifisering: GC-AED Kvantifikasjonsgrenser: 1 µg/kg TS 4 Kornfordeling - siktekurve Metode: Fraksjoner: Våt/tørr sikting 16mm-63µm 2mm, 1mm, 0,50mm, 0,25mm, 0,125mm og 0,063mm DOMA MOBE Godkjenner Dorthe Madsen, Kjemiker Monica Bendiksen, Kjemiker H Underleverandør 1 ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr V W Våtkemi Våtkemi 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :06:31 Client Service

270 Side 1 (21) N GS1Z4W5OFS Det Norske Veritas Prosjekt Miljøovervå Sandefjordsfj Jens Laugesen Bestnr Registrert Veritasveien 1 Utstedt N-1363 Høvik Revidert rapport som erstatter tidligere rapport med samme nummer. Analyse av faststoff Deres prøvenavn N37 0-1cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.71 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 DOMA Pb mg/kg TS 1 1 DOMA Cu mg/kg TS 1 1 DOMA Cr mg/kg TS 1 1 DOMA Cd mg/kg TS 1 1 DOMA Hg mg/kg TS 1 1 DOMA Ni mg/kg TS 1 1 DOMA Zn mg/kg TS 1 1 DOMA Naftalen mg/kg TS 2 2 IEA Acenaftylen mg/kg TS 2 2 IEA Acenaften mg/kg TS 2 2 IEA Fluoren mg/kg TS 2 2 IEA Fenantren mg/kg TS 2 2 IEA Antracen mg/kg TS 2 2 IEA Fluoranten mg/kg TS 2 2 IEA Pyren mg/kg TS 2 2 IEA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 2 IEA Krysen^ mg/kg TS 2 2 IEA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 IEA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 IEA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 2 IEA Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 2 2 IEA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 2 IEA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 2 IEA Sum PAH-16* 6.18 mg/kg TS 2 2 IEA Sum PAH carcinogene^* 2.98 mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

271 Side 2 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N37 0-1cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA Sum PCB-7* mg/kg TS 2 2 IEA Monobutyltinnkation 48.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 91.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 100 µg/kg TS 3 2 MOBE Ikke mer prøvematerial for å sjekke Pb innholdet ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

272 Side 3 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.94 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 MOBE Pb mg/kg TS 1 1 MOBE Cu mg/kg TS 1 1 MOBE Cr mg/kg TS 1 1 MOBE Cd mg/kg TS 1 1 MOBE Hg mg/kg TS 1 1 MOBE Ni mg/kg TS 1 1 MOBE Zn mg/kg TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaftylen mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaften mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoren mg/kg TS 2 2 MOSA Fenantren mg/kg TS 2 2 MOSA Antracen mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoranten mg/kg TS 2 2 MOSA Pyren mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Krysen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 2 MOSA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH-16* 12.3 mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH carcinogene^* 4.60 mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PCB-7* mg/kg TS 2 2 MOSA Monobutyltinnkation 38.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 95.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 150 µg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

273 Side 4 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N38 0-1cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.77 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 MOBE Pb mg/kg TS 1 1 MOBE Cu mg/kg TS 1 1 MOBE Cr mg/kg TS 1 1 MOBE Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 MOBE Hg mg/kg TS 1 1 MOBE Ni mg/kg TS 1 1 MOBE Zn mg/kg TS 1 1 MOBE Naftalen <0.20 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaften <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoren mg/kg TS 2 2 MOSA Fenantren mg/kg TS 2 2 MOSA Antracen mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoranten mg/kg TS 2 2 MOSA Pyren mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Krysen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 2 MOSA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH-16* 9.67 mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH carcinogene^* 4.01 mg/kg TS 2 2 MOSA PCB 28 <0.015 mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PCB-7* mg/kg TS 2 2 MOSA Monobutyltinnkation 31.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 53.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 67.0 µg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

274 Side 5 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.22 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 MOBE Pb mg/kg TS 1 1 MOBE Cu mg/kg TS 1 1 MOBE Cr mg/kg TS 1 1 MOBE Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 MOBE Hg mg/kg TS 1 1 MOBE Ni mg/kg TS 1 1 MOBE Zn mg/kg TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaften <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoren <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fenantren mg/kg TS 2 2 MOSA Antracen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoranten mg/kg TS 2 2 MOSA Pyren mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Krysen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 2 MOSA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH-16* 1.69 mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PCB-7* mg/kg TS 2 2 MOSA Monobutyltinnkation 38.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 73.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 66.0 µg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

275 Side 6 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N39 0-1cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.56 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 DOMA Pb mg/kg TS 1 1 DOMA Cu mg/kg TS 1 1 DOMA Cr mg/kg TS 1 1 DOMA Cd mg/kg TS 1 1 DOMA Hg mg/kg TS 1 1 DOMA Ni mg/kg TS 1 1 DOMA Zn mg/kg TS 1 1 DOMA Naftalen mg/kg TS 4 1 MOSA Acenaftylen mg/kg TS 4 1 MOSA Acenaften mg/kg TS 4 1 MOSA Fluoren mg/kg TS 4 1 MOSA Fenantren 0.45 mg/kg TS 4 1 MOSA Antracen 0.16 mg/kg TS 4 1 MOSA Fluoranten 0.59 mg/kg TS 4 1 MOSA Pyren 0.60 mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(a)antracen^ 0.25 mg/kg TS 4 1 MOSA Krysen^ 0.20 mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ 0.17 mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ 0.12 mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(a)pyren^ 0.14 mg/kg TS 4 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(ghi)perylen 0.20 mg/kg TS 4 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ 0.19 mg/kg TS 4 1 MOSA Sum PAH mg/kg TS 4 1 MOSA Sum PAH carcinogene^ 1.1 mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 28 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 52 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB mg/kg TS 4 1 MOSA PCB mg/kg TS 4 1 MOSA PCB mg/kg TS 4 1 MOSA PCB mg/kg TS 4 1 MOSA PCB mg/kg TS 4 1 MOSA Sum PCB mg/kg TS 4 1 MOSA Monobutyltinnkation 58.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 81.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 130 µg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

276 Side 7 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.66 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 MOBE Pb mg/kg TS 1 1 MOBE Cu mg/kg TS 1 1 MOBE Cr mg/kg TS 1 1 MOBE Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 MOBE Hg mg/kg TS 1 1 MOBE Ni mg/kg TS 1 1 MOBE Zn mg/kg TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaften <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoren <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fenantren mg/kg TS 2 2 MOSA Antracen mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoranten mg/kg TS 2 2 MOSA Pyren mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Krysen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 2 MOSA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH-16* 2.12 mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH carcinogene^* 1.09 mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PCB-7* mg/kg TS 2 2 MOSA Monobutyltinnkation 54.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 97.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 110 µg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

277 Side 8 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N40 0-1cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.47 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 DOMA Pb mg/kg TS 1 1 DOMA Cu mg/kg TS 1 1 DOMA Cr mg/kg TS 1 1 DOMA Cd mg/kg TS 1 1 DOMA Hg mg/kg TS 1 1 DOMA Ni mg/kg TS 1 1 DOMA Zn mg/kg TS 1 1 DOMA Naftalen <0.010 mg/kg TS 4 1 MOSA Acenaftylen < mg/kg TS 4 1 MOSA Acenaften < mg/kg TS 4 1 MOSA Fluoren < mg/kg TS 4 1 MOSA Fenantren mg/kg TS 4 1 MOSA Antracen mg/kg TS 4 1 MOSA Fluoranten 0.22 mg/kg TS 4 1 MOSA Pyren 0.21 mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(a)antracen^ 0.12 mg/kg TS 4 1 MOSA Krysen^ 0.08 mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ 0.12 mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(a)pyren^ 0.11 mg/kg TS 4 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(ghi)perylen 0.14 mg/kg TS 4 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ 0.15 mg/kg TS 4 1 MOSA Sum PAH mg/kg TS 4 1 MOSA Sum PAH carcinogene^ 0.67 mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 28 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 52 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 101 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 118 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB mg/kg TS 4 1 MOSA PCB mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 180 < mg/kg TS 4 1 MOSA Sum PCB mg/kg TS 4 1 MOSA Monobutyltinnkation 46.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 62.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 100 µg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

278 Side 9 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.71 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 MOBE Pb mg/kg TS 1 1 MOBE Cu mg/kg TS 1 1 MOBE Cr mg/kg TS 1 1 MOBE Cd mg/kg TS 1 1 MOBE Hg mg/kg TS 1 1 MOBE Ni mg/kg TS 1 1 MOBE Zn mg/kg TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaften <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoren <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fenantren mg/kg TS 2 2 MOSA Antracen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoranten mg/kg TS 2 2 MOSA Pyren mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Krysen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 2 MOSA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH-16* 1.17 mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PCB-7* mg/kg TS 2 2 MOSA Monobutyltinnkation 48.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 73.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 110 µg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

279 Side 10 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N41 0-1cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.57 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 MOBE Pb mg/kg TS 1 1 MOBE Cu mg/kg TS 1 1 MOBE Cr mg/kg TS 1 1 MOBE Cd mg/kg TS 1 1 MOBE Hg mg/kg TS 1 1 MOBE Ni mg/kg TS 1 1 MOBE Zn mg/kg TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaften <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoren <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fenantren mg/kg TS 2 2 MOSA Antracen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoranten mg/kg TS 2 2 MOSA Pyren mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Krysen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 2 MOSA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH-16* 1.49 mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 2 2 MOSA PCB 28 < mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PCB-7* mg/kg TS 2 2 MOSA Monobutyltinnkation 29.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 41.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 60.0 µg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

280 Side 11 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.28 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 MOBE Pb mg/kg TS 1 1 MOBE Cu mg/kg TS 1 1 MOBE Cr mg/kg TS 1 1 MOBE Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 MOBE Hg mg/kg TS 1 1 MOBE Ni mg/kg TS 1 1 MOBE Zn mg/kg TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaften <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoren <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fenantren mg/kg TS 2 2 MOSA Antracen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoranten mg/kg TS 2 2 MOSA Pyren mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Krysen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 2 MOSA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH-16* 1.14 mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PCB-7* mg/kg TS 2 2 MOSA Monobutyltinnkation 29.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 42.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 62.0 µg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

281 Side 12 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N42 0-1cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.41 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 DOMA Pb mg/kg TS 1 1 DOMA Cu mg/kg TS 1 1 DOMA Cr mg/kg TS 1 1 DOMA Cd mg/kg TS 1 1 DOMA Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 DOMA Ni mg/kg TS 1 1 DOMA Zn mg/kg TS 1 1 DOMA Naftalen < mg/kg TS 4 1 MOSA Acenaftylen < mg/kg TS 4 1 MOSA Acenaften < mg/kg TS 4 1 MOSA Fluoren < mg/kg TS 4 1 MOSA Fenantren mg/kg TS 4 1 MOSA Antracen mg/kg TS 4 1 MOSA Fluoranten 0.18 mg/kg TS 4 1 MOSA Pyren 0.22 mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 4 1 MOSA Krysen^ mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ 0.12 mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(a)pyren^ 0.10 mg/kg TS 4 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(ghi)perylen 0.14 mg/kg TS 4 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ 0.14 mg/kg TS 4 1 MOSA Sum PAH mg/kg TS 4 1 MOSA Sum PAH carcinogene^ 0.61 mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 28 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 52 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 101 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 118 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB mg/kg TS 4 1 MOSA PCB mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 180 < mg/kg TS 4 1 MOSA Sum PCB mg/kg TS 4 1 MOSA Monobutyltinnkation 48.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 66.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 97.0 µg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

282 Side 13 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.40 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 MOBE Pb mg/kg TS 1 1 MOBE Cu mg/kg TS 1 1 MOBE Cr mg/kg TS 1 1 MOBE Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 MOBE Hg mg/kg TS 1 1 MOBE Ni mg/kg TS 1 1 MOBE Zn mg/kg TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaften <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoren <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fenantren mg/kg TS 2 2 MOSA Antracen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoranten mg/kg TS 2 2 MOSA Pyren mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Krysen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 2 MOSA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH-16* 1.30 mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PCB-7* mg/kg TS 2 2 MOSA Monobutyltinnkation 65.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 97.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 71.0 µg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

283 Side 14 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N43 0-1cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.45 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 DOMA Pb mg/kg TS 1 1 DOMA Cu mg/kg TS 1 1 DOMA Cr mg/kg TS 1 1 DOMA Cd mg/kg TS 1 1 DOMA Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 DOMA Ni mg/kg TS 1 1 DOMA Zn mg/kg TS 1 1 DOMA Naftalen mg/kg TS 2 2 IEA Acenaftylen mg/kg TS 2 2 IEA Acenaften <0.010 mg/kg TS 2 2 IEA Fluoren mg/kg TS 2 2 IEA Fenantren mg/kg TS 2 2 IEA Antracen mg/kg TS 2 2 IEA Fluoranten mg/kg TS 2 2 IEA Pyren mg/kg TS 2 2 IEA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 2 IEA Krysen^ mg/kg TS 2 2 IEA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 IEA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 IEA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 2 IEA Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 2 2 IEA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 2 IEA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 2 IEA Sum PAH-16* 2.19 mg/kg TS 2 2 IEA Sum PAH carcinogene^* 1.27 mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA Sum PCB-7* mg/kg TS 2 2 IEA Monobutyltinnkation 43.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 50.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 74.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Ikke nok prøvemateriale for analyse av PAH og PCB. ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

284 Side 15 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.39 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 MOBE Pb mg/kg TS 1 1 MOBE Cu mg/kg TS 1 1 MOBE Cr mg/kg TS 1 1 MOBE Cd mg/kg TS 1 1 MOBE Hg mg/kg TS 1 1 MOBE Ni mg/kg TS 1 1 MOBE Zn mg/kg TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaften <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoren <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fenantren mg/kg TS 2 2 MOSA Antracen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoranten mg/kg TS 2 2 MOSA Pyren mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Krysen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 2 MOSA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH-16* 1.24 mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PCB-7* mg/kg TS 2 2 MOSA Monobutyltinnkation 43.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 52.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 83.0 µg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

285 Side 16 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N44 0-1cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.39 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 DOMA Pb mg/kg TS 1 1 DOMA Cu mg/kg TS 1 1 DOMA Cr mg/kg TS 1 1 DOMA Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 DOMA Hg mg/kg TS 1 1 DOMA Ni mg/kg TS 1 1 DOMA Zn mg/kg TS 1 1 DOMA Naftalen mg/kg TS 2 2 IEA Acenaftylen mg/kg TS 2 2 IEA Acenaften <0.010 mg/kg TS 2 2 IEA Fluoren mg/kg TS 2 2 IEA Fenantren mg/kg TS 2 2 IEA Antracen mg/kg TS 2 2 IEA Fluoranten mg/kg TS 2 2 IEA Pyren mg/kg TS 2 2 IEA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 2 IEA Krysen^ mg/kg TS 2 2 IEA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 IEA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 IEA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 2 IEA Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 2 2 IEA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 2 IEA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 2 IEA Sum PAH-16* 1.03 mg/kg TS 2 2 IEA Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB O_Flow mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA PCB mg/kg TS 2 2 IEA Sum PCB-7* mg/kg TS 2 2 IEA Monobutyltinnkation 34.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 38.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 42.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Ikke nok prøvemateriale for analyse av PAH og PCB. ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

286 Side 17 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 2.36 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 MOBE Pb mg/kg TS 1 1 MOBE Cu mg/kg TS 1 1 MOBE Cr mg/kg TS 1 1 MOBE Cd mg/kg TS 1 1 MOBE Hg mg/kg TS 1 1 MOBE Ni mg/kg TS 1 1 MOBE Zn mg/kg TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaften <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoren <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fenantren <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Antracen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoranten mg/kg TS 2 2 MOSA Pyren mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Krysen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 2 MOSA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH-16* mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PCB-7* mg/kg TS 2 2 MOSA Monobutyltinnkation 33.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 33.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 29.0 µg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

287 Side 18 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N46 0-1cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 1.90 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 DOMA Pb mg/kg TS 1 1 DOMA Cu mg/kg TS 1 1 DOMA Cr mg/kg TS 1 1 DOMA Cd mg/kg TS 1 1 DOMA Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 DOMA Ni mg/kg TS 1 1 DOMA Zn mg/kg TS 1 1 DOMA Naftalen <0.010 mg/kg TS 4 1 MOSA Acenaftylen < mg/kg TS 4 1 MOSA Acenaften < mg/kg TS 4 1 MOSA Fluoren < mg/kg TS 4 1 MOSA Fenantren mg/kg TS 4 1 MOSA Antracen mg/kg TS 4 1 MOSA Fluoranten 0.11 mg/kg TS 4 1 MOSA Pyren 0.13 mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 4 1 MOSA Krysen^ mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ 0.12 mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 4 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 4 1 MOSA Benso(ghi)perylen 0.15 mg/kg TS 4 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ 0.15 mg/kg TS 4 1 MOSA Sum PAH mg/kg TS 4 1 MOSA Sum PAH carcinogene^ 0.53 mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 28 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 52 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 101 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 118 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 138 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 153 < mg/kg TS 4 1 MOSA PCB 180 < mg/kg TS 4 1 MOSA Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 4 1 MOSA Monobutyltinnkation 12.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 18.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 16.0 µg/kg TS 3 2 MOBE Reanalyse av Cr og Pb i triplikat (ikke analysert på helt tilsvarende prøve som opprinnelig metallanalyse ble utført på da det ikke var mer av dette prøvematerialet igjen: Pb: 1): 5910 mg/kg TS, 2): 5300 mg/kg TS og 7330 mg/kg TS Cr: 1): 104 mg/kg TS, 2): 91 mg/kg TS og 3): 93 mg/kg TS Snitt Pb: 6180 mg/kg TS og snitt Cr: 96 mg/kg TS ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

288 Side 19 (21) N GS1Z4W5OFS Deres prøvenavn N cm sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 DOMA Vanninnhold % 1 1 DOMA Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 DOMA Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 DOMA Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOSA TOC 1.88 % TS 1 1 DOMA As mg/kg TS 1 1 MOBE Pb mg/kg TS 1 1 MOBE Cu mg/kg TS 1 1 MOBE Cr mg/kg TS 1 1 MOBE Cd mg/kg TS 1 1 MOBE Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 MOBE Ni mg/kg TS 1 1 MOBE Zn mg/kg TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Acenaften <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoren <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fenantren <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Antracen <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Fluoranten mg/kg TS 2 2 MOSA Pyren mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Krysen^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 2 2 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 2 MOSA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH-16* mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 2 2 MOSA PCB 28 < mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA PCB mg/kg TS 2 2 MOSA Sum PCB-7* mg/kg TS 2 2 MOSA Monobutyltinnkation 5.40 µg/kg TS 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 5.20 µg/kg TS 3 2 MOBE Tributyltinnkation 4.80 µg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

289 Side 20 (21) N GS1Z4W5OFS * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av sediment basispakke - del 1 Bestemmelse av Vanninnhold Metode: ISO 760 Kvantifikasjonsgrense: 0,010 % Deteksjon og kvantifisering: Karl Fischer Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm, >63 µm og <2 µm) Metode: CZ_SOP_D06_07_N11 Kvantifikasjonsgrense: 0,10 % Bestemmelse av TOC Metode: DIN ISO 10694, CSN EN Kvantifikasjonsgrense: 0,010%TS Deteksjon og kvantifisering: Coulometrisk bestemmelse Analyse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16 Metode: EPA 8270/8131/8091, ISO 6468 Kvantifikasjonsgrenser: 0,010 mg/kg TS Deteksjon og kvantifisering: GC/MSD Analyse av polyklorerte bifenyler, PCB-7 Metode: DIN del 2, EPA Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Kvantifikasjonsgrenser: 0,002 mg/kg TS Analyse av metaller, M-1C Metode: EPA 200.7, ISO Deteksjon og kvantifisering: ICP-AES Kvantifikasjonsgrenser: As(0.50), Cd(0.10), Cr(0.25), Cu(0.10), Pb(1.0), Hg(0.20), Ni(5.0), Zn(1.0) alle enheter i mg/kg TS 2 Bestemmelse av PAH-16 og PCB-7. Metode: PAH-16: GC/MSD PCB-7: EN DIN ISO Ekstraksjon: PAH-16: Aceton/heksan PCB-7: Aceton/heksan/sykloheksan Rensing: PAH-16 og PCB-7: SiOH-kolonne om nødvendig Deteksjon og kvantifisering: PAH-16 og PCB-7: GC/MSD Kvantifikasjonsgrenser: PAH-16: 0,05 mg/kg TS PCB-7: 0,003 mg/kg TS. ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen :45:14 Client Service

290 Side 21 (21) N GS1Z4W5OFS Metodespesifikasjon 3 Bestemmelse av Sedimentpakke-del 2. Tinnorganiske forbindelser. Metode: DIN ISO Ekstraksjon: Metanol/heksan Rensing: Alumina Derivatisering: Na tetraetyl borat (NaBEt4) Deteksjon og kvantifisering: GC-AED Kvantifikasjonsgrenser: 1 µg/kg TS 4 Bestemmelse av PAH-16 og PCB-7 Metode: PAH-16 CSN EN ISO 6468 PCB-7: EPA 8082, DIN del 2 Ekstraksjon: PAH-16: Heksan PCB-7: Aceton/heksan Deteksjon og kvantifisering: PAH-16: GC-MSD PCB-7: GC-ECD, to kolonner med ulik polaritet Kvantifikasjonsgrenser: PAH-16: 0,01-0,1 mg/kg TS PCB-7: 0,002 mg/kg TS. DOMA IEA MOBE MOSA Godkjenner Dorthe Madsen Inger Eikebu Alfsen Monica Bendiksen Morten Sandell Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Strasse 15, Pinneberg, Tyskland Akkreditering: DAR, registreringsnr. DAC-PL Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS Inger Alfsen Client Service :45:14

291 Kornfordeling sedimentprøver

292 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR14369 R E S U L T S O F G R A I N S I Z E A N A L Y S I S Sample label: N N DUP N N N Lab. ID: DUP Total weight of sample: [g] FW < mm [g] FW mm [g] FW mm [g] FW mm [g] FW mm [g] FW mm [g] FW > mm [g] q < 0,002 mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q > mm [%] Q < 0,002 mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] FW - fraction weight, q -fraction persentage part, Q - fraction cumulative part. Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fractions > 2 mm, 1-2 mm, mm, mm, mm and mm were determined by wet sieving method, other fractions were determined from the fraction "<0.063 mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode.dup-duplicate analysis Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 1 / 4

293 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR14369 R E S U L T S O F G R A I N S I Z E A N A L Y S I S Sample label: N N N N N Lab. ID: Total weight of sample: [g] FW < mm [g] FW mm [g] FW mm [g] FW mm [g] FW mm [g] FW mm [g] FW > mm [g] q < 0,002 mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q mm [%] q > mm [%] Q < 0,002 mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] Q < mm [%] FW - fraction weight, q -fraction percentage part, Q - fraction cumulative part. Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fractions > 2 mm, 1-2 mm, mm, mm, mm and mm were determined by wet sieving method, other fractions were determined from the fraction "<0.063 mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 2 / 4

294 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F G R A I N S I Z E A N A L Y S I [ % ] clay silt (dust) sand fine medium gros grain size [mm] N N DUP N N N Page: 3 / 4

295 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F G R A I N S I Z E A N A L Y S I S [ % ] clay silt (dust) sand fine medium gros grain size [mm] N N N N N Page: 4 / 4

296 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N DUP N N N DUP [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N DUP N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data.dupduplicate analysis Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 1 / 6

297 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 2 / 6

298 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 3 / 6

299 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 4 / 6

300 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N DUP N N N N DUP [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N DUP N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data.dupduplicate analysis Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 5 / 6

301 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 6 / 6

302 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 1 / 6

303 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N DUP N DUP 041 [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N DUP N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data.dupduplicate analysis Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 2 / 6

304 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 3 / 6

305 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 4 / 6

306 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 5 / 6

307 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: N N N DUP N N Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) DUP [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N DUP N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data.dup- Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 6 / 6

308 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 1 / 6

309 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 2 / 6

310 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 3 / 6

311 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N DUP N N DUP [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N DUP N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data.dupduplicate analysis Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 4 / 6

312 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 5 / 6

313 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 6 / 6

314 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 1 / 2

315 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 2 / 2

316 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory Česká Lípa Annex No. 1 to the Test Report No.: PR Bendlova 1687/7, CZ Česká Lípa, Czech Republic R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 µm) SILT (2-63 µm) SAND (> 63 µm) N N N DUPL N N DUPL [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N DUPL N N CLAY (< 2 µm) SILT (2-63 µm) SAND (> 63 µm) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 µm", "Silt 2-63 µm" and "Clay <2 µm" evaluated from measured data. DUPL. duplicite analysis. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 1 / 4

317 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory Česká Lípa Annex No. 1 to the Test Report No.: PR Bendlova 1687/7, CZ Česká Lípa, Czech Republic R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 µm) SILT (2-63 µm) SAND (> 63 µm) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 µm) SILT (2-63 µm) SAND (> 63 µm) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 µm", "Silt 2-63 µm" and "Clay <2 µm" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 2 / 4

318 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory Česká Lípa Annex No. 1 to the Test Report No.: PR Bendlova 1687/7, CZ Česká Lípa, Czech Republic R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 µm) SILT (2-63 µm) SAND (> 63 µm) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 µm) SILT (2-63 µm) SAND (> 63 µm) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 µm", "Silt 2-63 µm" and "Clay <2 µm" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 3 / 4

319 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory Česká Lípa Annex No. 1 to the Test Report No.: PR Bendlova 1687/7, CZ Česká Lípa, Czech Republic R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 µm) SILT (2-63 µm) SAND (> 63 µm) N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N CLAY (< 2 µm) SILT (2-63 µm) SAND (> 63 µm) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 µm", "Silt 2-63 µm" and "Clay <2 µm" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 4 /4

320 Kummer Sedimentprøver Vannprøver Kornfordeling sediment

321 Side 1 (18) N Y9QMCAX56 Det Norske Veritas Prosjekt Miljøovervåkning Sandefj. Jens Laugesen Bestnr Registrert Veritasveien 1 Utstedt N-1363 Høvik Analyse av faststoff Deres prøvenavn Ved 9831 Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 4.87 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.20 mg/kg TS 2 2 MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

322 Side 2 (18) N Y9QMCAX56 Deres prøvenavn Ved 9831 Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 74.3 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

323 Side 3 (18) N Y9QMCAX56 Deres prøvenavn Ranvik Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 7.66 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 2 MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 2 MOBE Cd <0.10 mg/kg TS 2 2 MOBE Hg <0.20 mg/kg TS 2 2 MOBE Ni mg/kg TS 2 2 MOBE Zn mg/kg TS 2 2 MOBE Tørrstoff (L)* 55.0 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

324 Side 4 (18) N Y9QMCAX56 Deres prøvenavn 3905 Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* <0.1 % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ n.d mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 2 MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.20 mg/kg TS 2 2 MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 2 MOBE Tørrstoff (L)* 93.5 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

325 Side 5 (18) N Y9QMCAX56 Deres prøvenavn Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 7.28 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.16 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 2 MOBE Pb mg/kg TS 2 2 MOBE Cu mg/kg TS 2 2 MOBE Cr mg/kg TS 2 2 MOBE Cd mg/kg TS 2 2 MOBE Hg <0.20 mg/kg TS 2 2 MOBE Ni mg/kg TS 2 2 MOBE Zn mg/kg TS 2 2 MOBE Tørrstoff (L)* 33.7 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <2 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

326 Side 6 (18) N Y9QMCAX56 Deres prøvenavn Museumsgata Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 4.87 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 2 MOBE Pb mg/kg TS 2 2 MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 2 MOBE Cd <0.10 mg/kg TS 2 2 MOBE Hg <0.20 mg/kg TS 2 2 MOBE Ni mg/kg TS 2 2 MOBE Zn mg/kg TS 2 2 MOBE Tørrstoff (L)* 74.3 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

327 Side 7 (18) N Y9QMCAX56 Deres prøvenavn Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 6.84 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.12 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 2 MOBE Pb mg/kg TS 2 2 MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 2 MOBE Cd mg/kg TS 2 2 MOBE Hg <0.20 mg/kg TS 2 2 MOBE Ni mg/kg TS 2 2 MOBE Zn mg/kg TS 2 2 MOBE Tørrstoff (L)* 49.0 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

328 Side 8 (18) N Y9QMCAX56 Deres prøvenavn Ved Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 7.40 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 2 MOBE Pb mg/kg TS 2 2 MOBE Cu mg/kg TS 2 2 MOBE Cr mg/kg TS 2 2 MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.20 mg/kg TS 2 2 MOBE Ni mg/kg TS 2 2 MOBE Zn mg/kg TS 2 2 MOBE Tørrstoff (L)* 57.2 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

329 Side 9 (18) N Y9QMCAX56 Deres prøvenavn 7872 Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 7.94 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.41 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 2 MOBE Pb mg/kg TS 2 2 MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 2 MOBE Cd mg/kg TS 2 2 MOBE Hg mg/kg TS 2 2 MOBE Ni mg/kg TS 2 2 MOBE Zn mg/kg TS 2 2 MOBE Tørrstoff (L)* 27.3 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <0.8 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

330 Side 10 (18) N Y9QMCAX56 Deres prøvenavn Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 6.91 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.06 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 2 MOBE Pb mg/kg TS 2 2 MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 2 MOBE Cd mg/kg TS 2 2 MOBE Hg <0.20 mg/kg TS 2 2 MOBE Ni mg/kg TS 2 2 MOBE Zn mg/kg TS 2 2 MOBE Tørrstoff (L)* 51.3 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

331 Side 11 (18) N Y9QMCAX56 Deres prøvenavn Tempo Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 4.10 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 2 MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 2 MOBE Cd <0.10 mg/kg TS 2 2 MOBE Hg <0.20 mg/kg TS 2 2 MOBE Ni mg/kg TS 2 2 MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L)* 79.9 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

332 Side 12 (18) N Y9QMCAX56 Deres prøvenavn Nedstr Jotun, Industriv Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 6.97 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.77 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 2 MOBE Pb mg/kg TS 2 2 MOBE Cu mg/kg TS 2 2 MOBE Cr mg/kg TS 2 2 MOBE Cd mg/kg TS 2 2 MOBE Hg <0.20 mg/kg TS 2 2 MOBE Ni mg/kg TS 2 2 MOBE Zn mg/kg TS 2 2 MOBE Tørrstoff (L)* 46.6 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

333 Side 13 (18) N Y9QMCAX56 Deres prøvenavn Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 6.18 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.69 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 2 MOBE Pb mg/kg TS 2 2 MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 2 MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.20 mg/kg TS 2 2 MOBE Ni mg/kg TS 2 2 MOBE Zn mg/kg TS 2 2 MOBE Tørrstoff (L)* 68.1 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

334 Side 14 (18) N Y9QMCAX56 Deres prøvenavn Vera Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 6.53 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.23 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 2 MOBE Pb mg/kg TS 2 2 MOBE Cu mg/kg TS 2 2 MOBE Cr mg/kg TS 2 2 MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.20 mg/kg TS 2 2 MOBE Ni mg/kg TS 2 2 MOBE Zn mg/kg TS 2 2 MOBE Tørrstoff (L)* 62.9 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

335 Side 15 (18) N Y9QMCAX56 Deres prøvenavn 7869 Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 6.87 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 2 MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 2 MOBE Cd mg/kg TS 2 2 MOBE Hg mg/kg TS 2 2 MOBE Ni mg/kg TS 2 2 MOBE Zn mg/kg TS 2 2 MOBE Tørrstoff (L)* 10.2 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation <2 µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA PCB: Forhøyde rapporteringsgrenser pga. matriks interferens (høyt innhold av hydrokarboner) ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

336 Side 16 (18) N Y9QMCAX56 Deres prøvenavn Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 7.27 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 2 MOBE Pb mg/kg TS 2 2 MOBE Cu mg/kg TS 2 2 MOBE Cr mg/kg TS 2 2 MOBE Cd mg/kg TS 2 2 MOBE Hg <0.20 mg/kg TS 2 2 MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 2 MOBE Tørrstoff (L)* 74.9 % 3 W DOMA Monobutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Dibutyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA Tributyltinnkation µg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

337 Side 17 (18) N Y9QMCAX56 * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av sediment basispakke - del 1 Bestemmelse av Vanninnhold Metode: ISO 760 Kvantifikasjonsgrense: 0,010 % Deteksjon og kvantifisering: Karl Fischer Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm, >63 µm og <2 µm) Metode: CZ_SOP_D06_07_N11 Kvantifikasjonsgrense: 0,10 % Bestemmelse av TOC Metode: DIN ISO 10694, CSN EN Kvantifikasjonsgrense: 0,010%TS Deteksjon og kvantifisering: Coulometrisk bestemmelse Analyse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16 Metode: EPA 8270/8131/8091, ISO 6468 Kvantifikasjonsgrenser: 0,010 mg/kg TS Deteksjon og kvantifisering: GC/MSD Analyse av polyklorerte bifenyler, PCB-7 Metode: DIN del 2, EPA Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Kvantifikasjonsgrenser: 0,002 mg/kg TS Analyse av metaller, M-1C Metode: EPA 200.7, ISO Deteksjon og kvantifisering: ICP-AES Kvantifikasjonsgrenser: As(0.50), Cd(0.10), Cr(0.25), Cu(0.10), Pb(1.0), Hg(0.20), Ni(5.0), Zn(1.0) alle enheter i mg/kg TS 2 Analyse av sediment basispakke del 2 Bestemmelse av tungmetaller (M-1C) Metode: Forbehandling: Oppslutning jordprøver: Oppslutning slam- og sedimentprøver: EPA metoder og (modifisert) Sikting 2 mm. HNO3 og 0,5 ml H2O2 i mikrobølgeovn. HNO3/vann (1:1) i mikrobølgeovn. Note: ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

338 Side 18 (18) N Y9QMCAX56 Metodespesifikasjon Sb oppsluttes med kongevann (Aqua Regia). 3 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser. Metode: DIN Ekstraksjon: Metanol/heksan Rensing: Alumina Derivatisering: Na tetraetyl borat (NaBEt4) Deteksjon og kvantifisering: GC-AED Kvantifikasjonsgrenser: 1 µg/kg TS DOMA MOBE Godkjenner Dorthe Madsen, Kjemiker Monica Bendiksen, Kjemiker H Underleverandør 1 ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr W Våtkemi 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :29:08 Client Service

339 Side 1 (13) N HZR0BDXRVC Det Norske Veritas Prosjekt Miljøovervåkning Sandefj. Jens Laugesen Bestnr Registrert Veritasveien 1 Utstedt N-1363 Høvik Analyse av faststoff Deres prøvenavn 7872 Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold 66.7 % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 6.44 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :26:30 Client Service

340 Side 2 (13) N HZR0BDXRVC Deres prøvenavn 7872 Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L) 35.4 % 3 V MOBE Monobutyltinnkation* <1 µg/kg TS 3 B MOBE Dibutyltinnkation* <1 µg/kg TS 3 B MOBE Tributyltinnkation µg/kg TS 3 C MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :26:30 Client Service

341 Side 3 (13) N HZR0BDXRVC Deres prøvenavn 7869 Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold 20.6 % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* <0.1 % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.01 mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L) 77.3 % 3 V MOBE Monobutyltinnkation* <1 µg/kg TS 3 B MOBE Dibutyltinnkation* µg/kg TS 3 B MOBE Tributyltinnkation µg/kg TS 3 C MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :26:30 Client Service

342 Side 4 (13) N HZR0BDXRVC Deres prøvenavn Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold 75.9 % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 5.84 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L) 25.2 % 3 V MOBE Monobutyltinnkation* <1 µg/kg TS 3 B MOBE Dibutyltinnkation* µg/kg TS 3 B MOBE Tributyltinnkation µg/kg TS 3 C MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :26:30 Client Service

343 Side 5 (13) N HZR0BDXRVC Deres prøvenavn Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold 23.1 % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.36 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.04 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L) 74.4 % 3 V MOBE Monobutyltinnkation* µg/kg TS 3 B MOBE Dibutyltinnkation* µg/kg TS 3 B MOBE Tributyltinnkation µg/kg TS 3 C MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :26:30 Client Service

344 Side 6 (13) N HZR0BDXRVC Deres prøvenavn Vesterøyveien 58 Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold 63.3 % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 7.02 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L) 38.9 % 3 V MOBE Monobutyltinnkation* µg/kg TS 3 B MOBE Dibutyltinnkation* µg/kg TS 3 B MOBE Tributyltinnkation µg/kg TS 3 C MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :26:30 Client Service

345 Side 7 (13) N HZR0BDXRVC Deres prøvenavn 9831 Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold 19.8 % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* <0.1 % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.01 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.04 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L) 84.9 % 3 V MOBE Monobutyltinnkation* µg/kg TS 3 B MOBE Dibutyltinnkation* µg/kg TS 3 B MOBE Tributyltinnkation µg/kg TS 3 C MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :26:30 Client Service

346 Side 8 (13) N HZR0BDXRVC Deres prøvenavn Skaustranda Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold 22.2 % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 2.20 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7 n.d mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd <0.01 mg/kg TS 2 H MOBE Hg <0.04 mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L) 78.2 % 3 V MOBE Monobutyltinnkation* µg/kg TS 3 B MOBE Dibutyltinnkation* µg/kg TS 3 B MOBE Tributyltinnkation µg/kg TS 3 C MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :26:30 Client Service

347 Side 9 (13) N HZR0BDXRVC Deres prøvenavn Nedst.Jotun,Indistr Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold 52.2 % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 5.84 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ 1.20 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L) 50.2 % 3 V MOBE Monobutyltinnkation* µg/kg TS 3 B MOBE Dibutyltinnkation* µg/kg TS 3 B MOBE Tributyltinnkation µg/kg TS 3 C MOBE PCB: Forhøyet rapporteringsgrense pga. matrikseffekt. ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :26:30 Client Service

348 Side 10 (13) N HZR0BDXRVC Deres prøvenavn Industrivn.70 Sediment N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MOBE Vanninnhold 27.9 % 1 1 MOBE Kornstørrelse >63 µm* % 1 1 MOBE Kornstørrelse <2 µm* % 1 1 MOBE Kornfordeling vedl se vedl. 1 1 MOBE TOC 1.20 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB mg/kg TS 1 1 MOBE As mg/kg TS 2 H MOBE Pb mg/kg TS 2 H MOBE Cu mg/kg TS 2 H MOBE Cr mg/kg TS 2 H MOBE Cd mg/kg TS 2 H MOBE Hg mg/kg TS 2 H MOBE Ni mg/kg TS 2 H MOBE Zn mg/kg TS 2 H MOBE Tørrstoff (L) 74.1 % 3 V MOBE Monobutyltinnkation* µg/kg TS 3 B MOBE Dibutyltinnkation* µg/kg TS 3 B MOBE Tributyltinnkation µg/kg TS 3 C MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :26:30 Client Service

349 Side 11 (13) N HZR0BDXRVC * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av sediment basispakke - del 1 Bestemmelse av Vanninnhold Metode: ISO 760 Kvantifikasjonsgrense: 0,010 % Deteksjon og kvantifisering: Karl Fischer Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm, >63 µm og <2 µm) Metode: CZ_SOP_D06_07_N11 Kvantifikasjonsgrense: 0,10 % Bestemmelse av TOC Metode: DIN ISO 10694, CSN EN Kvantifikasjonsgrense: 0,010%TS Deteksjon og kvantifisering: Coulometrisk bestemmelse Analyse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16 Metode: EPA 8270/8131/8091, ISO 6468 Kvantifikasjonsgrenser: 0,010 mg/kg TS Deteksjon og kvantifisering: GC/MSD Analyse av polyklorerte bifenyler, PCB-7 Metode: DIN del 2, EPA Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Kvantifikasjonsgrenser: 0,002 mg/kg TS Analyse av metaller, M-1C Metode: EPA 200.7, ISO Deteksjon og kvantifisering: ICP-AES Kvantifikasjonsgrenser: As(0.50), Cd(0.10), Cr(0.25), Cu(0.10), Pb(1.0), Hg(0.20), Ni(5.0), Zn(1.0) alle enheter i mg/kg TS 2 Analyse av sediment basispakke del 2 Bestemmelse av tungmetaller (M-1C) Metode: Forbehandling: Oppslutning jordprøver: Oppslutning slam- og sedimentprøver: EPA metoder og (modifisert) Sikting 2 mm. HNO3 og 0,5 ml H2O2 i mikrobølgeovn. HNO3/vann (1:1) i mikrobølgeovn. Note: ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :26:30 Client Service

350 Side 12 (13) N HZR0BDXRVC Metodespesifikasjon Sb oppsluttes med kongevann (Aqua Regia). 3 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser. Metode: DIN Ekstraksjon: Metanol/heksan Rensing: Alumina Derivatisering: Na tetraetyl borat (NaBEt4) Deteksjon og kvantifisering: GC-AED Kvantifikasjonsgrenser: 1 µg/kg TS Note: Monobutyltinnkation og dibutyltinnkation er ikke akkreditert. MOBE Godkjenner Monica Bendiksen B Underleverandør 1 GC-ICP-QMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr C GC-ICP-QMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr H ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr V Våtkemi 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Bendlova 1687/7, Ceska Lipa Pardubice V Raji 906, Pardubice Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :26:30 Client Service

351 Side 13 (13) N HZR0BDXRVC Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :26:30 Client Service

352 Side 1 (6) N W8MZMDH86 Det Norske Veritas Prosjekt Miljøovervåkning Sandefj. Jens Laugesen Bestnr Registrert Veritasveien 1 Utstedt N-1363 Høvik Analyse av vann Deres prøvenavn Avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As µg/l 1 H MOBE Cd <0.05 µg/l 1 H MOBE Cr µg/l 1 H MOBE Cu µg/l 1 H MOBE Hg <0.02 µg/l 1 F MOBE Ni µg/l 1 H MOBE Pb <0.6 µg/l 1 H MOBE Zn µg/l 1 H MOBE Naftalen <0.10 µg/l 2 1 MOSA Acenaftylen <0.010 µg/l 2 1 MOSA Acenaften <0.010 µg/l 2 1 MOSA Fluoren <0.020 µg/l 2 1 MOSA Fenantren <0.030 µg/l 2 1 MOSA Antracen <0.020 µg/l 2 1 MOSA Fluoranten <0.030 µg/l 2 1 MOSA Pyren <0.060 µg/l 2 1 MOSA Benso(a)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Krysen^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(a)pyren^ <0.020 µg/l 2 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 2 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Sum PAH-16 n.d µg/l 2 1 MOSA Sum PAH carcinogene^ n.d µg/l 2 1 MOSA PCB 28 < µg/l 2 1 MOSA PCB 52 < µg/l 2 1 MOSA PCB 101 < µg/l 2 1 MOSA PCB 118 < µg/l 2 1 MOSA PCB 138 < µg/l 2 1 MOSA PCB 153 < µg/l 2 1 MOSA PCB 180 < µg/l 2 1 MOSA Sum PCB-7 n.d µg/l 2 1 MOSA TOC mg/l 3 1 MOSA Monobutyltinnkation 2.9 ng/l 4 2 MOSA Dibutyltinnkation 1.6 ng/l 4 2 MOSA Tributyltinnkation 1.7 ng/l 4 2 MOSA ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :08:00 Client Service

353 Side 2 (6) N W8MZMDH86 Deres prøvenavn 3905 Avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As <1 µg/l 1 H MOBE Cd <0.05 µg/l 1 H MOBE Cr µg/l 1 H MOBE Cu µg/l 1 H MOBE Hg <0.02 µg/l 1 F MOBE Ni µg/l 1 H MOBE Pb µg/l 1 H MOBE Zn µg/l 1 H MOBE Naftalen µg/l 2 1 MOSA Acenaftylen µg/l 2 1 MOSA Acenaften <0.010 µg/l 2 1 MOSA Fluoren µg/l 2 1 MOSA Fenantren <0.030 µg/l 2 1 MOSA Antracen <0.020 µg/l 2 1 MOSA Fluoranten <0.030 µg/l 2 1 MOSA Pyren µg/l 2 1 MOSA Benso(a)antracen^ µg/l 2 1 MOSA Krysen^ µg/l 2 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ µg/l 2 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(a)pyren^ <0.020 µg/l 2 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(ghi)perylen µg/l 2 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Sum PAH µg/l 2 1 MOSA Sum PAH carcinogene^ µg/l 2 1 MOSA PCB 28 < µg/l 2 1 MOSA PCB 52 < µg/l 2 1 MOSA PCB 101 < µg/l 2 1 MOSA PCB 118 < µg/l 2 1 MOSA PCB 138 < µg/l 2 1 MOSA PCB 153 < µg/l 2 1 MOSA PCB 180 < µg/l 2 1 MOSA Sum PCB-7 n.d µg/l 2 1 MOSA TOC mg/l 3 1 MOSA Monobutyltinnkation 15 ng/l 4 2 MOSA Dibutyltinnkation 20 ng/l 4 2 MOSA Tributyltinnkation 41 ng/l 4 2 MOSA ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :08:00 Client Service

354 Side 3 (6) N W8MZMDH86 Deres prøvenavn Museumsgata Avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As µg/l 1 H MOBE Cd µg/l 1 H MOBE Cr µg/l 1 H MOBE Cu µg/l 1 E MOBE Hg µg/l 1 F MOBE Ni µg/l 1 H MOBE Pb µg/l 1 H MOBE Zn µg/l 1 E MOBE Naftalen <0.10 µg/l 2 1 MOSA Acenaftylen <0.010 µg/l 2 1 MOSA Acenaften <0.010 µg/l 2 1 MOSA Fluoren <0.020 µg/l 2 1 MOSA Fenantren µg/l 2 1 MOSA Antracen <0.020 µg/l 2 1 MOSA Fluoranten µg/l 2 1 MOSA Pyren µg/l 2 1 MOSA Benso(a)antracen^ µg/l 2 1 MOSA Krysen^ µg/l 2 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ µg/l 2 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ µg/l 2 1 MOSA Benso(a)pyren^ µg/l 2 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(ghi)perylen µg/l 2 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ µg/l 2 1 MOSA Sum PAH µg/l 2 1 MOSA Sum PAH carcinogene^ µg/l 2 1 MOSA PCB 28 < µg/l 2 1 MOSA PCB 52 < µg/l 2 1 MOSA PCB 101 < µg/l 2 1 MOSA PCB 118 < µg/l 2 1 MOSA PCB 138 < µg/l 2 1 MOSA PCB 153 < µg/l 2 1 MOSA PCB 180 < µg/l 2 1 MOSA Sum PCB-7 n.d µg/l 2 1 MOSA TOC mg/l 3 1 MOSA Monobutyltinnkation 17 ng/l 4 2 MOSA Dibutyltinnkation 8.8 ng/l 4 2 MOSA Tributyltinnkation 5.7 ng/l 4 2 MOSA ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :08:00 Client Service

355 Side 4 (6) N W8MZMDH86 Deres prøvenavn Avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As <1 µg/l 1 H MOBE Cd µg/l 1 H MOBE Cr µg/l 1 H MOBE Cu µg/l 1 H MOBE Hg <0.02 µg/l 1 F MOBE Ni µg/l 1 H MOBE Pb µg/l 1 H MOBE Zn µg/l 1 H MOBE Naftalen <0.10 µg/l 2 1 MOSA Acenaftylen <0.010 µg/l 2 1 MOSA Acenaften <0.010 µg/l 2 1 MOSA Fluoren <0.020 µg/l 2 1 MOSA Fenantren µg/l 2 1 MOSA Antracen <0.020 µg/l 2 1 MOSA Fluoranten µg/l 2 1 MOSA Pyren µg/l 2 1 MOSA Benso(a)antracen^ µg/l 2 1 MOSA Krysen^ µg/l 2 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ µg/l 2 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ µg/l 2 1 MOSA Benso(a)pyren^ µg/l 2 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(ghi)perylen µg/l 2 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ µg/l 2 1 MOSA Sum PAH µg/l 2 1 MOSA Sum PAH carcinogene^ µg/l 2 1 MOSA PCB 28 < µg/l 2 1 MOSA PCB 52 < µg/l 2 1 MOSA PCB 101 < µg/l 2 1 MOSA PCB 118 < µg/l 2 1 MOSA PCB 138 < µg/l 2 1 MOSA PCB 153 < µg/l 2 1 MOSA PCB 180 < µg/l 2 1 MOSA Sum PCB-7 n.d µg/l 2 1 MOSA TOC mg/l 3 1 MOSA Monobutyltinnkation 7.5 ng/l 4 2 MOSA Dibutyltinnkation <1.0 ng/l 4 2 MOSA Tributyltinnkation <1.0 ng/l 4 2 MOSA ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :08:00 Client Service

356 Side 5 (6) N W8MZMDH86 * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av tungmetaller (V-3B) Metode: EPA metoder (modifisert) (ICP-AES) og (ICP-SFMS). Analyse av Hg er utført med AFS etter SS-EN (modifisert) Oppslutning: Oppslutning og analyse av vannprøver, 12 ml prøve og 1,2 ml HNO 3 (suprapur) er behandlet i mikrobølgeovn, alternativt autoklav. For Ag er oppslutningen utført med HCl i mikrobølgeovn. For Se er oppslutningen utført med HCl i autoklav ved 120 o C i 30 minutter. For W er prøven oppsluttet med HNO 3 og HF. 2 Bestemmelse av PAH-16 og PCB-7. Metode: Ekstraksjon: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: PAH-16: EPA-8270-C DIN ISO 6468, DIN , EPA 3500 PAH-16 og PCB-7: Heksan PAH-16:GC-MSD PCB-7: GC-MSD eller GC-ECD PAH-16: 0,01-0,10 µg/l PCB-7: 0,008-0,012 µg/l 3 Bestemmelse av TOC Metode: EN 1484 Kvantifikasjonsgrense: 0,5 mg/l 4 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser. Metode: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: DIN ISO17353-F13 GC-FPD 1 ng/l MOBE MOSA Godkjenner Monica Bendiksen, Kjemiker Morten Sandell, Kjemiker E Underleverandør 1 ICP-AES Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr F AFS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr H ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :08:00 Client Service

357 Side 6 (6) N W8MZMDH86 Underleverandør 1 2 Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Strasse 15, Pinneberg, Tyskland Akkreditering: DAR, registreringsnr. DAC-PL Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :08:00 Client Service

358 Side 1 (6) N ZJD9TF6C Det Norske Veritas Prosjekt Miljøovervåkn. Sandefjord Jens Laugesen Bestnr Registrert Veritasveien 1 Utstedt N-1363 Høvik Analyse av vann Deres prøvenavn /6-10 Avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As <1 µg/l 1 H MOSA Cd <0.05 µg/l 1 H MOSA Cr µg/l 1 H MOSA Cu µg/l 1 H MOSA Hg <0.02 µg/l 1 F MOSA Ni µg/l 1 H MOSA Pb <0.6 µg/l 1 H MOSA Zn µg/l 1 H MOSA Naftalen <0.10 µg/l 2 1 MOSA Acenaftylen <0.010 µg/l 2 1 MOSA Acenaften <0.010 µg/l 2 1 MOSA Fluoren <0.020 µg/l 2 1 MOSA Fenantren <0.030 µg/l 2 1 MOSA Antracen <0.020 µg/l 2 1 MOSA Fluoranten <0.030 µg/l 2 1 MOSA Pyren <0.060 µg/l 2 1 MOSA Benso(a)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Krysen^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(a)pyren^ <0.020 µg/l 2 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 2 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Sum PAH-16 n.d µg/l 2 1 MOSA Sum PAH carcinogene^ n.d µg/l 2 1 MOSA PCB 28 < µg/l 2 1 MOSA PCB 52 < µg/l 2 1 MOSA PCB 101 < µg/l 2 1 MOSA PCB 118 < µg/l 2 1 MOSA PCB 138 < µg/l 2 1 MOSA PCB 153 < µg/l 2 1 MOSA PCB 180 < µg/l 2 1 MOSA Sum PCB-7 n.d µg/l 2 1 MOSA Monobutyltinnkation 55 ng/l 3 2 MOSA Dibutyltinnkation 1.2 ng/l 3 2 MOSA Tributyltinnkation 4.2 ng/l 3 2 MOSA TOC 9.0 mg/l 4 2 MOSA ALS Laboratory Group AS

359 Side 2 (6) N ZJD9TF6C Deres prøvenavn /6-10 Avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As <1 µg/l 1 H MOSA Cd <0.05 µg/l 1 H MOSA Cr µg/l 1 H MOSA Cu µg/l 1 H MOSA Hg <0.02 µg/l 1 F MOSA Ni µg/l 1 H MOSA Pb <0.6 µg/l 1 H MOSA Zn µg/l 1 H MOSA Naftalen <0.10 µg/l 2 1 MOSA Acenaftylen <0.010 µg/l 2 1 MOSA Acenaften <0.010 µg/l 2 1 MOSA Fluoren <0.020 µg/l 2 1 MOSA Fenantren <0.030 µg/l 2 1 MOSA Antracen <0.020 µg/l 2 1 MOSA Fluoranten <0.030 µg/l 2 1 MOSA Pyren <0.060 µg/l 2 1 MOSA Benso(a)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Krysen^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(a)pyren^ <0.020 µg/l 2 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 2 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Sum PAH-16 n.d µg/l 2 1 MOSA Sum PAH carcinogene^ n.d µg/l 2 1 MOSA PCB 28 < µg/l 2 1 MOSA PCB 52 < µg/l 2 1 MOSA PCB 101 < µg/l 2 1 MOSA PCB 118 < µg/l 2 1 MOSA PCB 138 < µg/l 2 1 MOSA PCB 153 < µg/l 2 1 MOSA PCB 180 < µg/l 2 1 MOSA Sum PCB-7 n.d µg/l 2 1 MOSA Monobutyltinnkation 72 ng/l 3 2 MOSA Dibutyltinnkation 1.1 ng/l 3 2 MOSA Tributyltinnkation 2.7 ng/l 3 2 MOSA TOC 3.2 mg/l 4 2 MOSA ALS Laboratory Group AS

360 Side 3 (6) N ZJD9TF6C Deres prøvenavn Museumsgt 14/4-10 Avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As µg/l 1 H MOSA Cd µg/l 1 H MOSA Cr µg/l 1 H MOSA Cu µg/l 1 H MOSA Hg <0.02 µg/l 1 F MOSA Ni µg/l 1 H MOSA Pb µg/l 1 H MOSA Zn µg/l 1 H MOSA Naftalen <0.10 µg/l 2 1 MOSA Acenaftylen <0.010 µg/l 2 1 MOSA Acenaften µg/l 2 1 MOSA Fluoren µg/l 2 1 MOSA Fenantren µg/l 2 1 MOSA Antracen µg/l 2 1 MOSA Fluoranten µg/l 2 1 MOSA Pyren µg/l 2 1 MOSA Benso(a)antracen^ µg/l 2 1 MOSA Krysen^ µg/l 2 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ µg/l 2 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ µg/l 2 1 MOSA Benso(a)pyren^ µg/l 2 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ µg/l 2 1 MOSA Benso(ghi)perylen µg/l 2 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ µg/l 2 1 MOSA Sum PAH µg/l 2 1 MOSA Sum PAH carcinogene^ µg/l 2 1 MOSA PCB 28 < µg/l 2 1 MOSA PCB 52 < µg/l 2 1 MOSA PCB 101 < µg/l 2 1 MOSA PCB 118 < µg/l 2 1 MOSA PCB 138 < µg/l 2 1 MOSA PCB 153 < µg/l 2 1 MOSA PCB 180 < µg/l 2 1 MOSA Sum PCB-7 n.d µg/l 2 1 MOSA Monobutyltinnkation 43 ng/l 3 2 MOSA Dibutyltinnkation 7.3 ng/l 3 2 MOSA Tributyltinnkation 4.7 ng/l 3 2 MOSA TOC 84 mg/l 4 2 MOSA ALS Laboratory Group AS

361 Side 4 (6) N ZJD9TF6C Deres prøvenavn /6-10 Avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As <1 µg/l 1 H MOSA Cd <0.05 µg/l 1 H MOSA Cr <0.9 µg/l 1 H MOSA Cu µg/l 1 H MOSA Hg <0.02 µg/l 1 F MOSA Ni µg/l 1 H MOSA Pb <0.6 µg/l 1 H MOSA Zn µg/l 1 H MOSA Naftalen <0.10 µg/l 2 1 MOSA Acenaftylen <0.010 µg/l 2 1 MOSA Acenaften <0.010 µg/l 2 1 MOSA Fluoren <0.020 µg/l 2 1 MOSA Fenantren <0.030 µg/l 2 1 MOSA Antracen <0.020 µg/l 2 1 MOSA Fluoranten <0.030 µg/l 2 1 MOSA Pyren <0.060 µg/l 2 1 MOSA Benso(a)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Krysen^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(a)pyren^ <0.020 µg/l 2 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 2 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ <0.010 µg/l 2 1 MOSA Sum PAH-16 n.d µg/l 2 1 MOSA Sum PAH carcinogene^ n.d µg/l 2 1 MOSA PCB 28 < µg/l 2 1 MOSA PCB 52 < µg/l 2 1 MOSA PCB 101 < µg/l 2 1 MOSA PCB 118 < µg/l 2 1 MOSA PCB 138 < µg/l 2 1 MOSA PCB 153 < µg/l 2 1 MOSA PCB 180 < µg/l 2 1 MOSA Sum PCB-7 n.d µg/l 2 1 MOSA Monobutyltinnkation 97 ng/l 3 2 MOSA Dibutyltinnkation 1.1 ng/l 3 2 MOSA Tributyltinnkation 3.5 ng/l 3 2 MOSA TOC 7.0 mg/l 4 2 MOSA ALS Laboratory Group AS

362 Side 5 (6) N ZJD9TF6C * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av tungmetaller (V-3B) Metode: EPA metoder (modifisert) (ICP-AES) og (ICP-SFMS). Analyse av Hg er utført med AFS etter SS-EN (modifisert) Oppslutning: Oppslutning og analyse av vannprøver, 12 ml prøve og 1,2 ml HNO 3 (suprapur) er behandlet i mikrobølgeovn, alternativt autoklav. For Ag er oppslutningen utført med HCl i mikrobølgeovn. For Se er oppslutningen utført med HCl i autoklav ved 120 o C i 30 minutter. For W er prøven oppsluttet med HNO 3 og HF. 2 Bestemmelse av PAH-16 og PCB-7. Metode: Ekstraksjon: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: PAH-16: EPA-8270-C DIN ISO 6468, DIN , EPA 3500 PAH-16 og PCB-7: Heksan PAH-16:GC-MSD PCB-7: GC-MSD eller GC-ECD PAH-16: 0,01-0,10 µg/l PCB-7: 0,008-0,012 µg/l 3 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser*. Metode: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: DIN ISO17353-F13 GC-FPD 1 ng/l *Standard analysetid er 10 arbeidsdager. Ønskes kortere analysetid, kan dette medføre forsinkelser. 4 Bestemmelse av TOC. Metode: DIN EN 1484-H3 Deteksjon og kvantifisering: IR-fotometri Kvantifikasjonsgrenser: 1 mg/l MOSA Godkjenner Morten Sandell, Kjemiker F Underleverandør 1 AFS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr H ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Strasse 15, Pinneberg, Tyskland 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS

363 Side 6 (6) N ZJD9TF6C Underleverandør 1 Akkreditering: DAR, registreringsnr. DAC-PL Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group AS

364 Side 1 (6) N RGVWEYP6M Det Norske Veritas Prosjekt Miljøovervåkn. Sandefjord Jens Laugesen Bestnr Registrert Veritasveien 1 Utstedt N-1363 Høvik Analyse av vann Deres prøvenavn /7-10 Avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As <7 µg/l 1 H IEA Cd <0.05 µg/l 1 H IEA Cr µg/l 1 H IEA Cu µg/l 1 H IEA Hg <0.02 µg/l 1 F IEA Ni µg/l 1 H IEA Pb µg/l 1 H IEA Zn µg/l 1 H IEA Naftalen <0.10 µg/l 2 1 DOMA Acenaftylen <0.010 µg/l 2 1 DOMA Acenaften <0.010 µg/l 2 1 DOMA Fluoren <0.020 µg/l 2 1 DOMA Fenantren <0.030 µg/l 2 1 DOMA Antracen <0.020 µg/l 2 1 DOMA Fluoranten <0.030 µg/l 2 1 DOMA Pyren <0.060 µg/l 2 1 DOMA Benso(a)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Krysen^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Benso(b)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Benso(k)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Benso(a)pyren^ <0.020 µg/l 2 1 DOMA Dibenso(ah)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 2 1 DOMA Indeno(123cd)pyren^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Sum PAH-16 n.d µg/l 2 1 DOMA Sum PAH carcinogene^ n.d µg/l 2 1 DOMA PCB 28 < µg/l 2 1 DOMA PCB 52 < µg/l 2 1 DOMA PCB 101 < µg/l 2 1 DOMA PCB 118 < µg/l 2 1 DOMA PCB 138 < µg/l 2 1 DOMA PCB 153 < µg/l 2 1 DOMA PCB 180 < µg/l 2 1 DOMA Sum PCB-7 n.d µg/l 2 1 DOMA Monobutyltinnkation 81 ng/l 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 1.8 ng/l 3 2 MOBE Tributyltinnkation <1.0 ng/l 3 2 MOBE TOC 6.1 mg/l 4 2 MOBE As: Forhøyet rapporteringsgrense pga kloridforstyrrelse. ALS Laboratory Group AS

365 Side 2 (6) N RGVWEYP6M Deres prøvenavn /7-10 Avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As <1 µg/l 1 H IEA Cd <0.05 µg/l 1 H IEA Cr µg/l 1 H IEA Cu µg/l 1 H IEA Hg <0.02 µg/l 1 F IEA Ni µg/l 1 H IEA Pb µg/l 1 H IEA Zn µg/l 1 H IEA Naftalen <0.10 µg/l 2 1 DOMA Acenaftylen <0.010 µg/l 2 1 DOMA Acenaften <0.010 µg/l 2 1 DOMA Fluoren <0.020 µg/l 2 1 DOMA Fenantren <0.030 µg/l 2 1 DOMA Antracen <0.020 µg/l 2 1 DOMA Fluoranten <0.030 µg/l 2 1 DOMA Pyren <0.060 µg/l 2 1 DOMA Benso(a)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Krysen^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Benso(b)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Benso(k)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Benso(a)pyren^ <0.020 µg/l 2 1 DOMA Dibenso(ah)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 2 1 DOMA Indeno(123cd)pyren^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Sum PAH-16 n.d µg/l 2 1 DOMA Sum PAH carcinogene^ n.d µg/l 2 1 DOMA PCB 28 < µg/l 2 1 DOMA PCB 52 < µg/l 2 1 DOMA PCB 101 < µg/l 2 1 DOMA PCB 118 < µg/l 2 1 DOMA PCB 138 < µg/l 2 1 DOMA PCB 153 < µg/l 2 1 DOMA PCB 180 < µg/l 2 1 DOMA Sum PCB-7 n.d µg/l 2 1 DOMA Monobutyltinnkation 65 ng/l 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 1.7 ng/l 3 2 MOBE Tributyltinnkation <1.0 ng/l 3 2 MOBE TOC 4.6 mg/l 4 2 MOBE ALS Laboratory Group AS

366 Side 3 (6) N RGVWEYP6M Deres prøvenavn Museumsgt 19/7-10 Avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As µg/l 1 H IEA Cd <0.05 µg/l 1 H IEA Cr µg/l 1 H IEA Cu µg/l 1 H IEA Hg <0.02 µg/l 1 F IEA Ni µg/l 1 H IEA Pb µg/l 1 H IEA Zn µg/l 1 H IEA Naftalen <0.10 µg/l 2 1 DOMA Acenaftylen <0.010 µg/l 2 1 DOMA Acenaften µg/l 2 1 DOMA Fluoren <0.020 µg/l 2 1 DOMA Fenantren µg/l 2 1 DOMA Antracen <0.020 µg/l 2 1 DOMA Fluoranten <0.030 µg/l 2 1 DOMA Pyren <0.060 µg/l 2 1 DOMA Benso(a)antracen^ µg/l 2 1 DOMA Krysen^ µg/l 2 1 DOMA Benso(b)fluoranten^ µg/l 2 1 DOMA Benso(k)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Benso(a)pyren^ <0.020 µg/l 2 1 DOMA Dibenso(ah)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Benso(ghi)perylen µg/l 2 1 DOMA Indeno(123cd)pyren^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Sum PAH µg/l 2 1 DOMA Sum PAH carcinogene^ µg/l 2 1 DOMA PCB 28 < µg/l 2 1 DOMA PCB 52 < µg/l 2 1 DOMA PCB 101 < µg/l 2 1 DOMA PCB 118 < µg/l 2 1 DOMA PCB 138 < µg/l 2 1 DOMA PCB 153 < µg/l 2 1 DOMA PCB 180 < µg/l 2 1 DOMA Sum PCB-7 n.d µg/l 2 1 DOMA Monobutyltinnkation 51 ng/l 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 1.5 ng/l 3 2 MOBE Tributyltinnkation 1.9 ng/l 3 2 MOBE TOC 31 mg/l 4 2 MOBE ALS Laboratory Group AS

367 Side 4 (6) N RGVWEYP6M Deres prøvenavn /7-10 Avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As µg/l 1 H IEA Cd <0.05 µg/l 1 H IEA Cr <0.9 µg/l 1 H IEA Cu µg/l 1 H IEA Hg <0.02 µg/l 1 F IEA Ni µg/l 1 H IEA Pb <0.6 µg/l 1 H IEA Zn µg/l 1 H IEA Naftalen <0.10 µg/l 2 1 DOMA Acenaftylen <0.010 µg/l 2 1 DOMA Acenaften <0.010 µg/l 2 1 DOMA Fluoren <0.020 µg/l 2 1 DOMA Fenantren <0.030 µg/l 2 1 DOMA Antracen <0.020 µg/l 2 1 DOMA Fluoranten <0.030 µg/l 2 1 DOMA Pyren <0.060 µg/l 2 1 DOMA Benso(a)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Krysen^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Benso(b)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Benso(k)fluoranten^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Benso(a)pyren^ <0.020 µg/l 2 1 DOMA Dibenso(ah)antracen^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 2 1 DOMA Indeno(123cd)pyren^ <0.010 µg/l 2 1 DOMA Sum PAH-16 n.d µg/l 2 1 DOMA Sum PAH carcinogene^ n.d µg/l 2 1 DOMA PCB 28 < µg/l 2 1 DOMA PCB 52 < µg/l 2 1 DOMA PCB 101 < µg/l 2 1 DOMA PCB 118 < µg/l 2 1 DOMA PCB 138 < µg/l 2 1 DOMA PCB 153 < µg/l 2 1 DOMA PCB 180 < µg/l 2 1 DOMA Sum PCB-7 n.d µg/l 2 1 DOMA Monobutyltinnkation 74 ng/l 3 2 MOBE Dibutyltinnkation 1.2 ng/l 3 2 MOBE Tributyltinnkation <1.0 ng/l 3 2 MOBE TOC 4.3 mg/l 4 2 MOBE ALS Laboratory Group AS

368 Side 5 (6) N RGVWEYP6M * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av tungmetaller (V-3B) Metode: EPA metoder (modifisert) (ICP-AES) og (ICP-SFMS). Analyse av Hg er utført med AFS etter SS-EN (modifisert) Oppslutning: Oppslutning og analyse av vannprøver, 12 ml prøve og 1,2 ml HNO 3 (suprapur) er behandlet i mikrobølgeovn, alternativt autoklav. For Ag er oppslutningen utført med HCl i mikrobølgeovn. For Se er oppslutningen utført med HCl i autoklav ved 120 o C i 30 minutter. For W er prøven oppsluttet med HNO 3 og HF. 2 Bestemmelse av PAH-16 og PCB-7. Metode: Ekstraksjon: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: PAH-16: EPA-8270-C DIN ISO 6468, DIN , EPA 3500 PAH-16 og PCB-7: Heksan PAH-16:GC-MSD PCB-7: GC-MSD eller GC-ECD PAH-16: 0,01-0,10 µg/l PCB-7: 0,008-0,012 µg/l 3 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser. Metode: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: DIN ISO17353-F13 GC-FPD 1 ng/l 4 Bestemmelse av TOC. Metode: DIN EN 1484-H3 Deteksjon og kvantifisering: IR-fotometri Kvantifikasjonsgrenser: 1 mg/l DOMA IEA MOBE Godkjenner Dorthe Madsen, Kjemiker Inger Eikebu Alfsen, Kjemiker Monica Bendiksen, Kjemiker F Underleverandør 1 AFS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr H ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS

369 Side 6 (6) N RGVWEYP6M Underleverandør 1 2 Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Strasse 15, Pinneberg, Tyskland Akkreditering: DAR, registreringsnr. DAC-PL Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group AS

370 Side 1 (6) N AL9V6LCJP8 Det Norske Veritas Prosjekt Miljøovervåkn Sandefj.fj. Jens Laugesen Bestnr Registrert Veritasveien 1 Utstedt N-1363 Høvik Analyse av vann Deres prøvenavn 10623, Ranvik avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As <1 µg/l 1 H MOSA Cd <0.05 µg/l 1 H MOSA Cr µg/l 1 H MOSA Cu µg/l 1 H MOSA Hg <0.02 µg/l 1 F MOSA Ni µg/l 1 H MOSA Pb µg/l 1 H MOSA Zn µg/l 1 H MOSA Monobutyltinnkation 59 ng/l 2 1 MOBE Dibutyltinnkation <2.0 ng/l 2 1 MOBE Tributyltinnkation <2.0 ng/l 2 1 MOBE Naftalen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Acenaftylen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Acenaften <0.005 µg/l 3 1 MOBE Fluoren <0.005 µg/l 3 1 MOBE Fenantren <0.005 µg/l 3 1 MOBE Antracen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Fluoranten <0.005 µg/l 3 1 MOBE Pyren <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Krysen^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Sum PAH-16* n.d. µg/l 3 1 MOBE Sum PAH carcinogene^* n.d. µg/l 3 1 MOBE PCB 28 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 52 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 101 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 118 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 138 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 153 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 180 <0.010 µg/l 4 1 MOBE Sum PCB-7* n.d. µg/l 4 1 MOBE TOC mg/l 5 1 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :12:03 Client Service

371 Side 2 (6) N AL9V6LCJP8 Deres prøvenavn Museumsgt avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As <1 µg/l 1 H MOSA Cd <0.05 µg/l 1 H MOSA Cr µg/l 1 H MOSA Cu µg/l 1 H MOSA Hg <0.02 µg/l 1 F MOSA Ni µg/l 1 H MOSA Pb µg/l 1 H MOSA Zn µg/l 1 E MOSA Monobutyltinnkation 70 ng/l 2 1 MOBE Dibutyltinnkation 5.3 ng/l 2 1 MOBE Tributyltinnkation <2.0 ng/l 2 1 MOBE Naftalen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Acenaftylen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Acenaften <0.005 µg/l 3 1 MOBE Fluoren <0.005 µg/l 3 1 MOBE Fenantren <0.005 µg/l 3 1 MOBE Antracen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Fluoranten µg/l 3 1 MOBE Pyren µg/l 3 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Krysen^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Sum PAH-16* µg/l 3 1 MOBE Sum PAH carcinogene^* n.d. µg/l 3 1 MOBE PCB 28 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 52 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 101 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 118 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 138 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 153 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 180 <0.010 µg/l 4 1 MOBE Sum PCB-7* n.d. µg/l 4 1 MOBE TOC mg/l 5 1 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :12:03 Client Service

372 Side 3 (6) N AL9V6LCJP8 Deres prøvenavn avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As <1 µg/l 1 H MOSA Cd µg/l 1 H MOSA Cr µg/l 1 H MOSA Cu µg/l 1 H MOSA Hg <0.02 µg/l 1 F MOSA Ni µg/l 1 H MOSA Pb µg/l 1 H MOSA Zn µg/l 1 H MOSA Monobutyltinnkation 69 ng/l 2 1 MOBE Dibutyltinnkation <2.0 ng/l 2 1 MOBE Tributyltinnkation <2.0 ng/l 2 1 MOBE Naftalen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Acenaftylen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Acenaften <0.005 µg/l 3 1 MOBE Fluoren <0.005 µg/l 3 1 MOBE Fenantren <0.005 µg/l 3 1 MOBE Antracen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Fluoranten <0.005 µg/l 3 1 MOBE Pyren µg/l 3 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Krysen^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Sum PAH-16* µg/l 3 1 MOBE Sum PAH carcinogene^* n.d. µg/l 3 1 MOBE PCB 28 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 52 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 101 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 118 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 138 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 153 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 180 <0.010 µg/l 4 1 MOBE Sum PCB-7* n.d. µg/l 4 1 MOBE TOC mg/l 5 1 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :12:03 Client Service

373 Side 4 (6) N AL9V6LCJP8 Deres prøvenavn 3905 avløpsvann N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign As <1 µg/l 1 H MOSA Cd µg/l 1 H MOSA Cr µg/l 1 H MOSA Cu µg/l 1 H MOSA Hg <0.02 µg/l 1 F MOSA Ni µg/l 1 H MOSA Pb µg/l 1 H MOSA Zn µg/l 1 H MOSA Monobutyltinnkation 140 ng/l 2 1 MOBE Dibutyltinnkation <2.0 ng/l 2 1 MOBE Tributyltinnkation <2.0 ng/l 2 1 MOBE Naftalen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Acenaftylen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Acenaften <0.005 µg/l 3 1 MOBE Fluoren <0.005 µg/l 3 1 MOBE Fenantren <0.005 µg/l 3 1 MOBE Antracen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Fluoranten <0.005 µg/l 3 1 MOBE Pyren <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Krysen^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(a)pyren^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.005 µg/l 3 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.005 µg/l 3 1 MOBE Sum PAH-16* n.d. µg/l 3 1 MOBE Sum PAH carcinogene^* n.d. µg/l 3 1 MOBE PCB 28 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 52 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 101 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 118 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 138 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 153 <0.010 µg/l 4 1 MOBE PCB 180 <0.010 µg/l 4 1 MOBE Sum PCB-7* n.d. µg/l 4 1 MOBE TOC mg/l 5 1 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :12:03 Client Service

374 Side 5 (6) N AL9V6LCJP8 * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av tungmetaller (V-3B) Metode: EPA metoder (modifisert) (ICP-AES) og (ICP-SFMS). Analyse av Hg er utført med AFS etter SS-EN (modifisert) Oppslutning: Oppslutning og analyse av vannprøver, 12 ml prøve og 1,2 ml HNO 3 (suprapur) er behandlet i mikrobølgeovn, alternativt autoklav. For Ag er oppslutningen utført med HCl i mikrobølgeovn. For Se er oppslutningen utført med HCl i autoklav ved 120 o C i 30 minutter. For W er prøven oppsluttet med HNO 3 og HF. 2 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser. Metode: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: DIN ISO17353-F13 GC-FPD 1 ng/l 3 Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16. Metode: Ekstraksjon: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: GC/MSD Heksan GC/MSD 0,005-0,01 µg/l 4 Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB) Metode: EN ISO 6468-F1 Ekstraksjon: Sykloheksan Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Kvantifikasjonsgrenser: 0,01 µg/l Tolkning av analyse resultatene til ALS Scandinavia: Sum PCB-7 = n.d. (not detected): prøven inneholder ikke PCB 5 Bestemmelse av TOC. Metode: DIN EN 1484-H3 Deteksjon og kvantifisering: IR-fotometri Kvantifikasjonsgrenser: 1 mg/l MOBE MOSA Godkjenner Monica Bendiksen, Kjemiker Morten Sandell, Kjemiker E Underleverandør 1 ICP-AES Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr F AFS 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :12:03 Client Service

375 Side 6 (6) N AL9V6LCJP8 Underleverandør 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr H ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Strasse 15, Pinneberg, Tyskland Akkreditering: DAR, registreringsnr. DAC-PL Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :12:03 Client Service

376 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N DUP N N N DUP [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N DUP N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data.dupduplicate Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 1 / 2

377 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Bendlova 1687/7, CZ eská Lípa, Czech Republic Annex No. 1 to the Test Report No.: PR R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) N N N N N [g] [%] [%] [%] % Results of soil texture analysis samples N N N N N CLAY (< 2 m) SILT (2-63 m) SAND (> 63 m) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_N11 Grain size analysis. Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Results of this method are not accredited. Page: 2 / 2

378 Sedimentfeller - analyser

379 Side 1 (5) N CFPAAFQ39U Det Norske Veritas Prosjekt Miljøovervåk Sandefjordfj Jens Laugesen Bestnr Registrert Veritasveien 1 Utstedt N-1363 Høvik Analyse av faststoff Deres prøvenavn TFV1 Nedre 24/8-10 sediment/slam N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Mengde total 71 g 1 1 MOSA TOC % TS 1 1 MOSA Naftalen mg/kg TS 1 1 MOSA Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 MOSA Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 MOSA Fluoren mg/kg TS 1 1 MOSA Fenantren mg/kg TS 1 1 MOSA Antracen mg/kg TS 1 1 MOSA Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOSA Pyren mg/kg TS 1 1 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOSA Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOSA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOSA Sum PAH-16* 1.32 mg/kg TS 1 1 MOSA Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 MOSA Monobutyltinnkation 15 µg/kg TS 2 2 DOMA Dibutyltinnkation 44 µg/kg TS 2 2 DOMA Tributyltinnkation 100 µg/kg TS 2 2 DOMA As 10 mg/kg TS 3 2 DOMA Cd 0.25 mg/kg TS 3 2 DOMA Cr 32 mg/kg TS 3 2 DOMA Cu 94 mg/kg TS 3 2 DOMA Hg 0.41 mg/kg TS 3 2 DOMA Ni 37 mg/kg TS 3 2 DOMA Pb 40 mg/kg TS 3 2 DOMA Zn 162 mg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :34:02 Client Service

380 Side 2 (5) N CFPAAFQ39U Deres prøvenavn TFV1 Øvre 24/8-10 sediment/slam N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Mengde total 26 g 1 1 MOSA TOC % TS 1 1 MOSA Naftalen mg/kg TS 1 1 MOSA Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOSA Acenaften mg/kg TS 1 1 MOSA Fluoren mg/kg TS 1 1 MOSA Fenantren mg/kg TS 1 1 MOSA Antracen mg/kg TS 1 1 MOSA Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOSA Pyren mg/kg TS 1 1 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOSA Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOSA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOSA Sum PAH-16* 3.75 mg/kg TS 1 1 MOSA Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 MOSA Monobutyltinnkation 19 µg/kg TS 2 2 DOMA Dibutyltinnkation 73 µg/kg TS 2 2 DOMA Tributyltinnkation 240 µg/kg TS 2 2 DOMA As 7.5 mg/kg TS 3 2 DOMA Cd 0.30 mg/kg TS 3 2 DOMA Cr 32 mg/kg TS 3 2 DOMA Cu 91 mg/kg TS 3 2 DOMA Hg 0.26 mg/kg TS 3 2 DOMA Ni 37 mg/kg TS 3 2 DOMA Pb 45 mg/kg TS 3 2 DOMA Zn 173 mg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :34:02 Client Service

381 Side 3 (5) N CFPAAFQ39U Deres prøvenavn TFV3 Nedre 24/8-10 sediment/slam N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Mengde total 20 g 1 1 MOSA TOC % TS 1 1 MOSA Naftalen mg/kg TS 1 1 MOSA Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOSA Acenaften mg/kg TS 1 1 MOSA Fluoren mg/kg TS 1 1 MOSA Fenantren mg/kg TS 1 1 MOSA Antracen mg/kg TS 1 1 MOSA Fluoranten mg/kg TS 1 1 MOSA Pyren mg/kg TS 1 1 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOSA Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOSA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOSA Sum PAH-16* 2.52 mg/kg TS 1 1 MOSA Sum PAH carcinogene^* 1.32 mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA PCB mg/kg TS 1 1 MOSA Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 MOSA Monobutyltinnkation 31 µg/kg TS 2 2 DOMA Dibutyltinnkation 98 µg/kg TS 2 2 DOMA Tributyltinnkation 150 µg/kg TS 2 2 DOMA As 14 mg/kg TS 3 2 DOMA Cd 0.20 mg/kg TS 3 2 DOMA Cr 41 mg/kg TS 3 2 DOMA Cu 80 mg/kg TS 3 2 DOMA Hg 1.1 mg/kg TS 3 2 DOMA Ni 40 mg/kg TS 3 2 DOMA Pb 135 mg/kg TS 3 2 DOMA Zn 174 mg/kg TS 3 2 DOMA ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :34:02 Client Service

382 Side 4 (5) N CFPAAFQ39U * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av sediment basispakke del 1 Bestemmelse av Vanninnhold Metode: DIN ISO Kvantifikasjonsgrense: 0,10 % TS Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm og >63 µm) Metode: DIN Bestemmelse av TOC Metode: DIN ISO Kvantifikasjonsgrenser: 0,05 %TS Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16 Metode: Ekstraksjon: Rensing: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: GC/MSD Aceton/heksan SiOH-kolonne om nødvendig GC/MSD 0,3 µg/kg TS Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB) Metode: E DIN ISO Ekstraksjon: Aceton/heksan/sykloheksan Rensing: SiOH-kolonne om nødvendig Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Kvantifikasjonsgrenser: 0,1 µg/kg TS Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser Metode: DIN Ekstraksjon: Metanol/heksan Rensing: Alumina Derivatisering: Na tetraetyl borat (NaBEt4) Deteksjon og kvantifisering: GC-AED Kvantifikasjonsgrenser: 1 µg/kg TS 2 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser. Metode: DIN Ekstraksjon: Metanol/heksan Rensing: Alumina Derivatisering: Na tetraetyl borat (NaBEt4) Deteksjon og kvantifisering: GC-AED ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :34:02 Client Service

383 Side 5 (5) N CFPAAFQ39U Metodespesifikasjon Kvantifikasjonsgrenser: 1 µg/kg TS 3 Bestemmelse av metaller Metode: DIN EN ISO E29 Deteksjon og kvantifisering: Plasma-emissjonsspektrometri (ICP-AES) Kvantifikasjonsgrenser: Pb 1 mg/kg TS Cd 0,1 mg/kg TS Cr 1 mg/kg TS Cu 1 mg/kg TS Ni 1 mg/kg TS Hg 0,1 mg/kg TS Zn 1 mg/kg TS As 1 mg/kg TS Co 1 mg/kg TS V 1 mg/kg TS Note: Fosfor (P) er analysert etter DIN EN ISO E22. DOMA MOSA Godkjenner Dorthe Madsen, Kjemiker Morten Sandell, Kjemiker Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Strasse 15, Pinneberg, Tyskland Akkreditering: DAR, registreringsnr. DAC-PL Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS Dorthe Madsen :34:02 Client Service

384 Side 1 (7) N KRTS6XSL7C Det Norske Veritas Prosjekt Miljøovervåkning Sfj. Jens Laugesen Bestnr Registrert Veritasveien 1 Utstedt N-1363 Høvik Analyse av faststoff Deres prøvenavn TFV 2 øvre 24/11-10 Sedimentfelle N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Mengde total* 3.8 g 1 1 MOBE TOC 4.9 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren 0.13 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten 0.32 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren 0.27 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ 0.14 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ 0.13 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ 0.19 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ 0.17 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen 0.15 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ 0.16 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16* 1.81 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 MOBE Monobutyltinnkation 41 µg/kg TS 2 2 MOBE Dibutyltinnkation 94 µg/kg TS 2 2 MOBE Tributyltinnkation 250 µg/kg TS 2 2 MOBE As 18 mg/kg TS 3 2 MOBE Cd 0.15 mg/kg TS 3 2 MOBE Cr 56 mg/kg TS 3 2 MOBE Cu 89 mg/kg TS 3 2 MOBE Hg 1.2 mg/kg TS 3 2 MOBE Ni 37 mg/kg TS 3 2 MOBE Pb 86 mg/kg TS 3 2 MOBE Zn 198 mg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS

385 Side 2 (7) N KRTS6XSL7C Deres prøvenavn TFV 2 nedre 24/11-10 Sedimentfelle N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Mengde total* 12 g 1 1 MOBE TOC 3.3 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren 0.20 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten 0.53 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren 0.48 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ 0.27 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ 0.25 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ 0.35 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ 0.18 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ 0.35 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen 0.23 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ 0.28 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16* 3.27 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^* 1.75 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 MOBE Monobutyltinnkation 33 µg/kg TS 2 2 MOBE Dibutyltinnkation 110 µg/kg TS 2 2 MOBE Tributyltinnkation 230 µg/kg TS 2 2 MOBE As 15 mg/kg TS 3 2 MOBE Cd 0.14 mg/kg TS 3 2 MOBE Cr 52 mg/kg TS 3 2 MOBE Cu 84 mg/kg TS 3 2 MOBE Hg 1.6 mg/kg TS 3 2 MOBE Ni 33 mg/kg TS 3 2 MOBE Pb 104 mg/kg TS 3 2 MOBE Zn 175 mg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS

386 Side 3 (7) N KRTS6XSL7C Deres prøvenavn TFV 3 øvre 24/11-10 Sedimentfelle N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Mengde total* 2.4 g 1 1 MOBE TOC 6.2 % TS 1 1 MOBE Naftalen 0.39 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.25 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.25 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.25 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren 0.59 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.25 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten 0.59 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren 0.42 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ <0.25 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ <0.25 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ 0.26 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.25 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ 0.28 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.25 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen <0.25 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ <0.25 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16* 2.53 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 <0.020 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 <0.020 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 <0.020 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 <0.020 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 138 <0.020 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 153 <0.020 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 <0.020 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 MOBE Monobutyltinnkation 65 µg/kg TS 2 2 MOBE Dibutyltinnkation 130 µg/kg TS 2 2 MOBE Tributyltinnkation 290 µg/kg TS 2 2 MOBE As 19 mg/kg TS 3 2 MOBE Cd 0.28 mg/kg TS 3 2 MOBE Cr 61 mg/kg TS 3 2 MOBE Cu 107 mg/kg TS 3 2 MOBE Hg 1.4 mg/kg TS 3 2 MOBE Ni 41 mg/kg TS 3 2 MOBE Pb 120 mg/kg TS 3 2 MOBE Zn 234 mg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS

387 Side 4 (7) N KRTS6XSL7C Deres prøvenavn TFV 3 nedre 24/11-10 Sedimentfelle N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Mengde total* 7.3 g 1 1 MOBE TOC 4.1 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren 0.18 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten 0.38 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren 0.29 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ 0.14 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ 0.13 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ 0.21 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ 0.10 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ 0.18 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen 0.15 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ 0.16 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16* 1.92 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 MOBE Monobutyltinnkation 54 µg/kg TS 2 2 MOBE Dibutyltinnkation 210 µg/kg TS 2 2 MOBE Tributyltinnkation 1100 µg/kg TS 2 2 MOBE As 16 mg/kg TS 3 2 MOBE Cd 0.24 mg/kg TS 3 2 MOBE Cr 79 mg/kg TS 3 2 MOBE Cu 89 mg/kg TS 3 2 MOBE Hg 1.6 mg/kg TS 3 2 MOBE Ni 39 mg/kg TS 3 2 MOBE Pb 129 mg/kg TS 3 2 MOBE Zn 191 mg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS

388 Side 5 (7) N KRTS6XSL7C * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av sediment basispakke del 1 Bestemmelse av Vanninnhold Metode: DIN ISO Kvantifikasjonsgrense: 0,10 % TS Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm og >63 µm) Metode: DIN Bestemmelse av TOC Metode: DIN ISO Kvantifikasjonsgrenser: 0,05 %TS Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16 Metode: Ekstraksjon: Rensing: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: GC/MSD Aceton/heksan SiOH-kolonne om nødvendig GC/MSD 0,3 µg/kg TS Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB) Metode: E DIN ISO Ekstraksjon: Aceton/heksan/sykloheksan Rensing: SiOH-kolonne om nødvendig Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Kvantifikasjonsgrenser: 0,1 µg/kg TS Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser Metode: DIN Ekstraksjon: Metanol/heksan Rensing: Alumina Derivatisering: Na tetraetyl borat (NaBEt4) Deteksjon og kvantifisering: GC-AED Kvantifikasjonsgrenser: 1 µg/kg TS 2 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser. Metode: DIN Ekstraksjon: Metanol/heksan Rensing: Alumina Derivatisering: Na tetraetyl borat (NaBEt4) Deteksjon og kvantifisering: GC-AED ALS Laboratory Group AS

389 Side 6 (7) N KRTS6XSL7C Metodespesifikasjon Kvantifikasjonsgrenser: 1 µg/kg TS 3 Bestemmelse av metaller Metode: DIN EN ISO E29 Deteksjon og kvantifisering: Plasma-emissjonsspektrometri (ICP-AES) Kvantifikasjonsgrenser: Pb 1 mg/kg TS Cd 0,1 mg/kg TS Cr 1 mg/kg TS Cu 1 mg/kg TS Ni 1 mg/kg TS Hg 0,1 mg/kg TS Zn 1 mg/kg TS As 1 mg/kg TS Co 1 mg/kg TS V 1 mg/kg TS Note: Fosfor (P) er analysert etter DIN EN ISO E22. MOBE Godkjenner Monica Bendiksen Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Straße 15, Pinneberg, Tyskland Lokalisering av andre GBA laboratorier: Hildesheim Gelsenkirchen Freiberg Hameln: Hamburg: Akkreditering: Daimlerring 37, Hildesheim Wiedehopfstraße 30, Gelsenkirchen Meißner Ring 3, Freiberg Brekelbaumstraße 1, Hameln Goldschmidstraßse 5, Hamburg DAR, registreringsnr. DAC-PL Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS

390 Side 7 (7) N KRTS6XSL7C ALS Laboratory Group AS

391 Side 1 (11) N KSMJMBO2VC Det Norske Veritas Prosjekt Miljøovervåkning Sfj. Jens Laugesen Bestnr Registrert Veritasveien 1 Utstedt N-1363 Høvik Analyse av faststoff Deres prøvenavn TSB-1 Sedimentfelle N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Mengde total* 2.7 g 1 1 MOBE TOC 5.6 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren 0.11 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten 0.17 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren 0.15 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ 0.11 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen 0.14 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ 0.11 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16* 1.03 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 MOBE Monobutyltinnkation µg/kg TS 2 2 MOBE Dibutyltinnkation µg/kg TS 2 2 MOBE Tributyltinnkation µg/kg TS 2 2 MOBE As 13 mg/kg TS 3 2 MOBE Cd 0.11 mg/kg TS 3 2 MOBE Cr 57 mg/kg TS 3 2 MOBE Cu 72 mg/kg TS 3 2 MOBE Hg 0.87 mg/kg TS 3 2 MOBE Ni 32 mg/kg TS 3 2 MOBE Pb 137 mg/kg TS 3 2 MOBE Zn 233 mg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :44:46 Client Service

392 Side 2 (11) N KSMJMBO2VC Deres prøvenavn TSB-1 Sedimentfelle N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Tinnorganiske forbindelser: Ikke nok prøvemateriale. Deres prøvenavn TSB-2 Sedimentfelle N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Mengde total* 67 g 1 1 MOBE TOC 3.3 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren 0.16 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten 0.36 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren 0.31 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ 0.15 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ 0.14 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ 0.16 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ 0.17 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen 0.16 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ 0.17 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16* 1.93 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 MOBE Monobutyltinnkation 170 µg/kg TS 2 2 MOBE Dibutyltinnkation 930 µg/kg TS 2 2 MOBE Tributyltinnkation 160 µg/kg TS 2 2 MOBE As 14 mg/kg TS 3 2 MOBE Cd 0.26 mg/kg TS 3 2 MOBE Cr 57 mg/kg TS 3 2 MOBE Cu 73 mg/kg TS 3 2 MOBE Hg 0.97 mg/kg TS 3 2 MOBE Ni 33 mg/kg TS 3 2 MOBE Pb 57 mg/kg TS 3 2 MOBE Zn 197 mg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :44:46 Client Service

393 Side 3 (11) N KSMJMBO2VC Deres prøvenavn TSB-3 Sedimentfelle N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Mengde total* 38 g 1 1 MOBE TOC 0.98 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren 0.59 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen 0.18 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten 1.0 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren 0.89 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ 0.48 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ 0.40 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ 0.46 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ 0.22 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ 0.46 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen 0.34 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ 0.38 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16* 5.63 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^* 2.50 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 MOBE Monobutyltinnkation 71 µg/kg TS 2 2 MOBE Dibutyltinnkation 100 µg/kg TS 2 2 MOBE Tributyltinnkation 390 µg/kg TS 2 2 MOBE As 9.7 mg/kg TS 3 2 MOBE Cd 0.13 mg/kg TS 3 2 MOBE Cr 28 mg/kg TS 3 2 MOBE Cu 38 mg/kg TS 3 2 MOBE Hg 1.1 mg/kg TS 3 2 MOBE Ni 18 mg/kg TS 3 2 MOBE Pb 154 mg/kg TS 3 2 MOBE Zn 103 mg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :44:46 Client Service

394 Side 4 (11) N KSMJMBO2VC Deres prøvenavn TSB-4 Sedimentfelle N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Mengde total* 40 g 1 1 MOBE TOC 2.6 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren 0.26 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten 0.55 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren 0.51 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ 0.29 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ 0.25 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ 0.34 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ 0.16 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ 0.33 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen 0.28 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ 0.29 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16* 3.42 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^* 1.73 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 MOBE Monobutyltinnkation 51 µg/kg TS 2 2 MOBE Dibutyltinnkation 330 µg/kg TS 2 2 MOBE Tributyltinnkation 120 µg/kg TS 2 2 MOBE As 16 mg/kg TS 3 2 MOBE Cd 0.27 mg/kg TS 3 2 MOBE Cr 54 mg/kg TS 3 2 MOBE Cu 70 mg/kg TS 3 2 MOBE Hg 1.7 mg/kg TS 3 2 MOBE Ni 30 mg/kg TS 3 2 MOBE Pb 82 mg/kg TS 3 2 MOBE Zn 181 mg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :44:46 Client Service

395 Side 5 (11) N KSMJMBO2VC Deres prøvenavn TSB-5 Sedimentfelle N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Mengde total* 13 g 1 1 MOBE TOC 2.3 % TS 1 1 MOBE Naftalen 0.19 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften 0.14 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren 0.18 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren 1.5 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen 0.36 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten 2.3 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren 2.1 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ 1.2 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ 1.1 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ 1.4 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ 0.65 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ 1.5 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ 0.28 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen 1.0 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ 1.1 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16* 15.1 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^* 7.23 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 MOBE Monobutyltinnkation µg/kg TS 2 2 MOBE Dibutyltinnkation µg/kg TS 2 2 MOBE Tributyltinnkation µg/kg TS 2 2 MOBE As 16 mg/kg TS 3 2 MOBE Cd 0.25 mg/kg TS 3 2 MOBE Cr 59 mg/kg TS 3 2 MOBE Cu 106 mg/kg TS 3 2 MOBE Hg 3.9 mg/kg TS 3 2 MOBE Ni 32 mg/kg TS 3 2 MOBE Pb 155 mg/kg TS 3 2 MOBE Zn 427 mg/kg TS 3 2 MOBE Tinnorganiske forbindelser: Ikke nok prøvemateriale. ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :44:46 Client Service

396 Side 6 (11) N KSMJMBO2VC Deres prøvenavn TSB-6 Sedimentfelle N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Mengde total* 22 g 1 1 MOBE TOC 3.0 % TS 1 1 MOBE Naftalen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren 0.31 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen 0.11 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten 0.65 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren 0.64 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ 0.36 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ 0.31 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ 0.44 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ 0.21 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ 0.42 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ 0.10 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen 0.41 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ 0.42 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16* 4.38 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^* 2.26 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 MOBE Monobutyltinnkation 160 µg/kg TS 2 2 MOBE Dibutyltinnkation 470 µg/kg TS 2 2 MOBE Tributyltinnkation 130 µg/kg TS 2 2 MOBE As 19 mg/kg TS 3 2 MOBE Cd 0.24 mg/kg TS 3 2 MOBE Cr 56 mg/kg TS 3 2 MOBE Cu 78 mg/kg TS 3 2 MOBE Hg 3.1 mg/kg TS 3 2 MOBE Ni 34 mg/kg TS 3 2 MOBE Pb 135 mg/kg TS 3 2 MOBE Zn 234 mg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :44:46 Client Service

397 Side 7 (11) N KSMJMBO2VC Deres prøvenavn TSB-8 Sedimentfelle N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Mengde total g 1 1 IEA TOC % TS 1 1 IEA Naftalen mg/kg TS 1 1 IEA Acenaftylen mg/kg TS 1 1 IEA Acenaften mg/kg TS 1 1 IEA Fluoren mg/kg TS 1 1 IEA Fenantren mg/kg TS 1 1 IEA Antracen mg/kg TS 1 1 IEA Fluoranten mg/kg TS 1 1 IEA Pyren mg/kg TS 1 1 IEA Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 IEA Krysen^ mg/kg TS 1 1 IEA Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 IEA Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 IEA Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 IEA Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 IEA Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 IEA Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 IEA Sum PAH mg/kg TS 1 1 IEA Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 1 1 IEA PCB mg/kg TS 1 1 IEA PCB mg/kg TS 1 1 IEA PCB mg/kg TS 1 1 IEA PCB mg/kg TS 1 1 IEA PCB mg/kg TS 1 1 IEA PCB mg/kg TS 1 1 IEA PCB mg/kg TS 1 1 IEA Sum PCB mg/kg TS 1 1 IEA Monobutyltinnkation µg/kg TS 2 2 IEA Dibutyltinnkation µg/kg TS 2 2 IEA Tributyltinnkation µg/kg TS 2 2 IEA As mg/kg TS 3 2 IEA Cd mg/kg TS 3 2 IEA Cr mg/kg TS 3 2 IEA Cu mg/kg TS 3 2 IEA Hg mg/kg TS 3 2 IEA Ni mg/kg TS 3 2 IEA Pb mg/kg TS 3 2 IEA Zn mg/kg TS 3 2 IEA Feilbehandlet hos lab, analyseres ikke. ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :44:46 Client Service

398 Side 8 (11) N KSMJMBO2VC Deres prøvenavn TSB-7 Sedimentfelle N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Mengde total* 110 g 1 1 MOBE TOC 3.0 % TS 1 1 MOBE Naftalen mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Acenaften <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoren <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Fenantren 0.14 mg/kg TS 1 1 MOBE Antracen mg/kg TS 1 1 MOBE Fluoranten 0.30 mg/kg TS 1 1 MOBE Pyren 0.29 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)antracen^ 0.16 mg/kg TS 1 1 MOBE Krysen^ 0.15 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(b)fluoranten^ 0.20 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(k)fluoranten^ 0.10 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(a)pyren^ 0.19 mg/kg TS 1 1 MOBE Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 1 1 MOBE Benso(ghi)perylen 0.21 mg/kg TS 1 1 MOBE Indeno(123cd)pyren^ 0.20 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH-16* 2.07 mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PAH carcinogene^* 1.00 mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE PCB mg/kg TS 1 1 MOBE Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 MOBE Monobutyltinnkation 56 µg/kg TS 2 2 MOBE Dibutyltinnkation 270 µg/kg TS 2 2 MOBE Tributyltinnkation 110 µg/kg TS 2 2 MOBE As 19 mg/kg TS 3 2 MOBE Cd 0.18 mg/kg TS 3 2 MOBE Cr 64 mg/kg TS 3 2 MOBE Cu 74 mg/kg TS 3 2 MOBE Hg 1.9 mg/kg TS 3 2 MOBE Ni 34 mg/kg TS 3 2 MOBE Pb 131 mg/kg TS 3 2 MOBE Zn 277 mg/kg TS 3 2 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :44:46 Client Service

399 Side 9 (11) N KSMJMBO2VC * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av sediment basispakke del 1 Bestemmelse av Vanninnhold Metode: DIN ISO Kvantifikasjonsgrense: 0,10 % TS Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm og >63 µm) Metode: DIN Bestemmelse av TOC Metode: DIN ISO Kvantifikasjonsgrenser: 0,05 %TS Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16 Metode: Ekstraksjon: Rensing: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: GC/MSD Aceton/heksan SiOH-kolonne om nødvendig GC/MSD 0,3 µg/kg TS Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB) Metode: E DIN ISO Ekstraksjon: Aceton/heksan/sykloheksan Rensing: SiOH-kolonne om nødvendig Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Kvantifikasjonsgrenser: 0,1 µg/kg TS Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser Metode: DIN Ekstraksjon: Metanol/heksan Rensing: Alumina Derivatisering: Na tetraetyl borat (NaBEt4) Deteksjon og kvantifisering: GC-AED Kvantifikasjonsgrenser: 1 µg/kg TS 2 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser. Metode: DIN Ekstraksjon: Metanol/heksan Rensing: Alumina Derivatisering: Na tetraetyl borat (NaBEt4) Deteksjon og kvantifisering: GC-AED ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :44:46 Client Service

400 Side 10 (11) N KSMJMBO2VC Metodespesifikasjon Kvantifikasjonsgrenser: 1 µg/kg TS 3 Bestemmelse av metaller Metode: DIN EN ISO E29 Deteksjon og kvantifisering: Plasma-emissjonsspektrometri (ICP-AES) Kvantifikasjonsgrenser: Pb 1 mg/kg TS Cd 0,1 mg/kg TS Cr 1 mg/kg TS Cu 1 mg/kg TS Ni 1 mg/kg TS Hg 0,1 mg/kg TS Zn 1 mg/kg TS As 1 mg/kg TS Co 1 mg/kg TS V 1 mg/kg TS Note: Fosfor (P) er analysert etter DIN EN ISO E22. IEA MOBE Godkjenner Inger Eikebu Alfsen Monica Bendiksen Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Straße 15, Pinneberg, Tyskland Lokalisering av andre GBA laboratorier: Hildesheim Gelsenkirchen Freiberg Hameln: Hamburg: Akkreditering: Daimlerring 37, Hildesheim Wiedehopfstraße 30, Gelsenkirchen Meißner Ring 3, Freiberg Brekelbaumstraße 1, Hameln Goldschmidstraßse 5, Hamburg DAR, registreringsnr. DAC-PL Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :44:46 Client Service

401 Side 11 (11) N KSMJMBO2VC ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :44:46 Client Service

402 Analyser av biota Torskelever Krabber Blåskjell Lengdemåling blåskjell

403 Side 1 (3) N S649CCG1S Biologge AS Prosjekt Miljøovervåkning Sandefj. Pål Abrahamsen Bestnr Framnesvn.3a Registrert Postboks 1512 Utstedt Sandefjord Norge Analyse av biologisk materiale Deres prøvenavn TFV 1 torskelever N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign PCB mg/kg 1 1 MOBE PCB mg/kg 1 1 MOBE PCB mg/kg 1 1 MOBE PCB mg/kg 1 1 MOBE PCB mg/kg 1 1 MOBE PCB mg/kg 1 1 MOBE PCB mg/kg 1 1 MOBE Sum PCB-7* 4.50 mg/kg 1 1 MOBE PCB 77* µg/kg 2 1 MOBE PCB 81* µg/kg 2 1 MOBE PCB 105* µg/kg 2 1 MOBE PCB 114* µg/kg 2 1 MOBE PCB 123* µg/kg 2 1 MOBE PCB 126* µg/kg 2 1 MOBE PCB 156* µg/kg 2 1 MOBE PCB 157* µg/kg 2 1 MOBE PCB 167* µg/kg 2 1 MOBE PCB 169* µg/kg 2 1 MOBE PCB 189* µg/kg 2 1 MOBE Sum PCB (TEQ/WHO)* µg/kg 2 1 MOBE Ag <0.10 mg/kg 3 1 MOBE As 2.5 mg/kg 3 1 MOBE Cd <0.10 mg/kg 3 1 MOBE Cr <1.0 mg/kg 3 1 MOBE Cu 3.2 mg/kg 3 1 MOBE Hg 0.16 mg/kg 3 1 MOBE Ni <1.0 mg/kg 3 1 MOBE Pb <1.0 mg/kg 3 1 MOBE Zn 22 mg/kg 3 1 MOBE Monobutyltinnkation* µg/kg 4 1 MOBE Dibutyltinnkation* µg/kg 4 1 MOBE Tributyltinnkation* µg/kg 4 1 MOBE Tetrabutyltinnkation* µg/kg 4 1 MOBE Monooktyltinnkation* µg/kg 4 1 MOBE Dioktyltinnkation* µg/kg 4 1 MOBE Trisykloheksyltinnkation* µg/kg 4 1 MOBE Monofenyltinnkation* µg/kg 4 1 MOBE Difenyltinnkation* µg/kg 4 1 MOBE Trifenyltinnkation* µg/kg 4 1 MOBE Ikke nok prøvemateriale for analyse av dioksinliknende PCB og tinnorganiske forbindelser. ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :02:36 Client Service

404 Side 2 (3) N S649CCG1S Deres prøvenavn TFV 2 torskelever N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign PCB mg/kg 1 1 MOBE PCB mg/kg 1 1 MOBE PCB mg/kg 1 1 MOBE PCB mg/kg 1 1 MOBE PCB mg/kg 1 1 MOBE PCB mg/kg 1 1 MOBE PCB mg/kg 1 1 MOBE Sum PCB-7* 8.90 mg/kg 1 1 MOBE PCB µg/kg 2 1 MOBE PCB µg/kg 2 1 MOBE PCB µg/kg 2 1 MOBE PCB µg/kg 2 1 MOBE PCB µg/kg 2 1 MOBE PCB µg/kg 2 1 MOBE PCB µg/kg 2 1 MOBE PCB µg/kg 2 1 MOBE PCB µg/kg 2 1 MOBE PCB µg/kg 2 1 MOBE PCB µg/kg 2 1 MOBE Sum PCB (TEQ/WHO)* µg/kg 2 1 MOBE Ag <0.10 mg/kg 3 1 MOBE As 6.0 mg/kg 3 1 MOBE Cd <0.10 mg/kg 3 1 MOBE Cr <1.0 mg/kg 3 1 MOBE Cu 16 mg/kg 3 1 MOBE Hg 0.18 mg/kg 3 1 MOBE Ni <1.0 mg/kg 3 1 MOBE Pb <1.0 mg/kg 3 1 MOBE Zn 25 mg/kg 3 1 MOBE Monobutyltinnkation 9.00 µg/kg 4 1 MOBE Dibutyltinnkation 87.0 µg/kg 4 1 MOBE Tributyltinnkation 72.0 µg/kg 4 1 MOBE Tetrabutyltinnkation <1.00 µg/kg 4 1 MOBE Monooktyltinnkation <1.00 µg/kg 4 1 MOBE Dioktyltinnkation <1.00 µg/kg 4 1 MOBE Trisykloheksyltinnkation <1.00 µg/kg 4 1 MOBE Monofenyltinnkation 2.00 µg/kg 4 1 MOBE Difenyltinnkation 13.0 µg/kg 4 1 MOBE Trifenyltinnkation 340 µg/kg 4 1 MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :02:36 Client Service

405 Side 3 (3) N S649CCG1S * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB) Metode: E DIN ISO Ekstraksjon: n-heksan Rensing: SiOH-kolonne om nødvendig Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD 2 Analyse av dioksinlignende PCB (PCB-WHO) Metode: Ekstraksjon: Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Toluen GC-MSD 3 Bestemmelse av Metaller. Metode: Pb: DIN EN ISO (E29) Rapporteringsgrense: Pb: 1.0 mg/kg 4 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser. Metode: DIN Forbehandling: Oppslutning med TMAH Ekstraksjon: Heksan Derivatisering: Propylering Deteksjon og kvantifisering: GC-AED Kvantifikasjonsgrenser: 1,0 µg/kg MOBE Godkjenner Monica Bendiksen, Kjemiker Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Strasse 15, Pinneberg, Tyskland Akkreditering: DAR, registreringsnr. DAC-PL Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :02:36 Client Service

406 Side 1 (8) N BCJRGGRIFE Biologge AS(DNV) Prosjekt Framnes Pål Abrahamsen Bestnr Framnesvn.3a Registrert Postboks 1512 Utstedt Sandefjord Norge Analyse av biologisk materiale Deres prøvenavn Hunn, 13,5cm 44g Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 23.5 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Rensing av biota 0,5-1 kg* ja 2 1 MOBE Homogenisering av biota >1 kg* ja 2 1 MOBE Deres prøvenavn Hunn, 15,5cm 73,4g Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 19.8 % 1 W MOBE Cd <0.01 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn, 15,5cm 57,8g Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 11.1 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :42:55 Client Service

407 Side 2 (8) N BCJRGGRIFE Deres prøvenavn Hunn, 16cm 75,8g Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 21.4 % 1 W MOBE Cd <0.01 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann, 14,5cm 42,1g Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 7.9 % 1 W MOBE Cd <0.03 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann, 12,5cm 37,4g Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 20.4 % 1 W MOBE Cd <0.01 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn, 16cm 67,9g Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 21.3 % 1 W MOBE Cd <0.01 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :42:55 Client Service

408 Side 3 (8) N BCJRGGRIFE Deres prøvenavn Hunn, 15,5cm 34,7g Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 11.2 % 1 W MOBE Cd <0.02 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann, 12,3cm 51,3g Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 12.6 % 1 W MOBE Cd <0.02 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn, 14cm 41,1g Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 11.3 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn, 16,5cm 92,4g Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 12.5 % 1 W MOBE Cd <0.02 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :42:55 Client Service

409 Side 4 (8) N BCJRGGRIFE Deres prøvenavn Hann, 16,2cm 77,2g Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 22.2 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn, 15cm 69,1g Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 14.9 % 1 W MOBE Cd <0.02 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn, 14cm 59,2g Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 22.0 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann, 16,3cm 105,6g Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 18.2 % 1 W MOBE Cd <0.01 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :42:55 Client Service

410 Side 5 (8) N BCJRGGRIFE Deres prøvenavn Krabbe(15 bland pr) Krabbe N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff(L)* 15.8 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cr mg/kg TS 1 H MOBE Cu mg/kg TS 1 H MOBE Ni mg/kg TS 1 H MOBE Pb mg/kg TS 1 H MOBE Zn mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Cr mg/kg 1 H MOBE Cu mg/kg 1 H MOBE Ni mg/kg 1 H MOBE Pb mg/kg 1 H MOBE Zn mg/kg 1 H MOBE Naftalen < mg/kg 3 2 MOSA Acenaftylen < mg/kg 3 2 MOSA Acenaften < mg/kg 3 2 MOSA Fluoren < mg/kg 3 2 MOSA Fenantren < mg/kg 3 2 MOSA Antracen < mg/kg 3 2 MOSA Fluoranten < mg/kg 3 2 MOSA Pyren < mg/kg 3 2 MOSA Benso(a)antracen^ < mg/kg 3 2 MOSA Krysen^ < mg/kg 3 2 MOSA Benso(b)fluoranten^ < mg/kg 3 2 MOSA Benso(k)fluoranten^ < mg/kg 3 2 MOSA Benso(a)pyren^ < mg/kg 3 2 MOSA Dibenso(ah)antracen^ < mg/kg 3 2 MOSA Benso(ghi)perylen < mg/kg 3 2 MOSA Indeno(123cd)pyren^ < mg/kg 3 2 MOSA Sum PAH-16 n.d mg/kg 3 2 MOSA PCB mg/kg 4 2 MOSA PCB mg/kg 4 2 MOSA PCB mg/kg 4 2 MOSA PCB µg/kg 4 2 MOSA PCB mg/kg 4 2 MOSA PCB mg/kg 4 2 MOSA PCB mg/kg 4 2 MOSA Sum PCB-7* mg/kg 4 2 MOSA Fett* 4.9 g/100g 5 2 MOSA 2,3,7,8-TetraCDD <2.0 ng/kg 6 2 MOSA 1,2,3,7,8-PentaCDD <4.0 ng/kg 6 2 MOSA 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <6.0 ng/kg 6 2 MOSA 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <6.0 ng/kg 6 2 MOSA 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <6.0 ng/kg 6 2 MOSA 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <8.0 ng/kg 6 2 MOSA Oktaklordibensodioksin <15 ng/kg 6 2 MOSA 2,3,7,8-TetraCDF 15 ng/kg 6 2 MOSA 1,2,3,7,8-PentaCDF <4.0 ng/kg 6 2 MOSA ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :42:55 Client Service

411 Side 6 (8) N BCJRGGRIFE Deres prøvenavn Krabbe(15 bland pr) Krabbe N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign 2,3,4,7,8-PentaCDF 6.0 ng/kg 6 2 MOSA 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <6.0 ng/kg 6 2 MOSA 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <6.0 ng/kg 6 2 MOSA 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <6.0 ng/kg 6 2 MOSA 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <6.0 ng/kg 6 2 MOSA 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <8.0 ng/kg 6 2 MOSA 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <8.0 ng/kg 6 2 MOSA Oktaklordibensofuran <15 ng/kg 6 2 MOSA Sum PCDD/PCDF* 3.30 ng/kg 6 2 MOSA PCB µg/kg 7 2 MOSA PCB 81 <0.25 µg/kg 7 2 MOSA PCB µg/kg 7 2 MOSA PCB µg/kg 7 2 MOSA PCB 123 <0.25 µg/kg 7 2 MOSA PCB 126 <0.25 µg/kg 7 2 MOSA PCB µg/kg 7 2 MOSA PCB µg/kg 7 2 MOSA PCB µg/kg 7 2 MOSA PCB 169 <0.50 µg/kg 7 2 MOSA PCB µg/kg 7 2 MOSA Sum PCB(TEQ/WHO)* µg/kg 7 2 MOSA Heksaklorbensen 0.67 µg/kg 8 2 MOSA a-hch <0.5 µg/kg 8 2 MOSA b-hch <0.5 µg/kg 8 2 MOSA g-hch(lindan) <0.5 µg/kg 8 2 MOSA o,p'-ddd <0.5 µg/kg 8 2 MOSA p,p'-ddd <0.5 µg/kg 8 2 MOSA o,p'-dde <0.5 µg/kg 8 2 MOSA p,p'-dde 8.5 µg/kg 8 2 MOSA o,p'-ddt <0.5 µg/kg 8 2 MOSA p,p'-ddt <0.5 µg/kg 8 2 MOSA ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :42:55 Client Service

412 Side 7 (8) N BCJRGGRIFE * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av tungmetaller (M-4) Metode: Oppslutning: EPA metoder og (modifisert) Tørrstoffbestemmelse er utført ved 105 o C etter svensk standard SS Analyseprøven er tørket ved 50 o C og elementinnholdet er TS-korrigert. Salpetersyre og H2O2 i mikrobølgeovn. 2 Prøvepreparering Ta kontakt med ALS Scandinavia for nærmere informasjon. 3 Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16. Metode: Ekstraksjon: Rensing: Deteksjon og kvantifisering: GC/MSD n-heksan Aluminiumoksid GC/MSD 4 Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB) Metode: E DIN ISO Ekstraksjon: n-heksan Rensing: SiOH-kolonne om nødvendig Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD 5 Bestemmelse av Fettinnhold Metode: Weibull-Stoldt, modifisert 6 Bestemmelse av dioksiner. Metode: VDI 3499 T.2 Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Kvantifikasjonsgrenser: 0,01-0,2 ng/kg Note: Sum PCDD/PCDF er oppgitt som internasjonale toksisitets ekvivalenter (I-TE) der den giftigste forbindelsen, 2,3,7,8-Tetra CDD, har fått "vektfaktor" 1, mens de andre mindre giftige forbindelsene er vektet lavere. Vektfaktorene som er benyttet er i henhold til to lister: 1) Nato list ref. NATO/CCMS, 1988b; Kutz et al ) Nordic list ref. Nordisk expertgrupp, Analyse av dioksinlignende PCB (PCB-WHO) Metode: Ekstraksjon: Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD Toluen GC-MSD 8 Bestemmelse av Klorerte pesticider (OB-3A) Metode: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: GC-MSD GC-MSD 1 µg/kg MOBE Godkjenner Monica Bendiksen, Kjemiker ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :42:55 Client Service

413 Side 8 (8) N BCJRGGRIFE MOSA Godkjenner Morten Sandell, Kjemiker H Underleverandør 1 ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr W Våtkemi 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge Leveringsadresse: Drammensveien 173, 0277 Oslo, Norge 2 Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Strasse 15, Pinneberg, Tyskland Akkreditering: DAR, registreringsnr. DAC-PL Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :42:55 Client Service

414 Side 1 (7) N AR1OV98S6Q Biologge AS (DNV) Prosjekt Tranga Pål Abrahamsen Bestnr Framnesvn.3a Registrert Postboks 1512 Utstedt Sandefjord Norge Analyse av biologisk materiale Deres prøvenavn Hann 14,5cm, 44,9 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 15.3 % 1 W MOBE Cd <0.02 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn 15,4cm, 36,8 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 22.9 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn 15,5cm, 48,8 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 16.2 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 12,0cm, 19,6 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 21.4 % 1 W MOBE Cd <0.01 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :52:33 Client Service

415 Side 2 (7) N AR1OV98S6Q Deres prøvenavn Hann 12,0cm, 19,6 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 18,0cm, 102,7 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 22.4 % 1 W MOBE Cd <0.008 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 13,5cm, 37,8 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 20.0 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 10,8cm, 10,2 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 12.0 % 1 W MOBE Cd <0.02 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 15,4cm, 71,7 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 23.4 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :52:33 Client Service

416 Side 3 (7) N AR1OV98S6Q Deres prøvenavn Hann 15,0 cm, 64,0 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 22.8 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn 13,5cm, 40,0 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 21.7 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 11,8cm, 19,3 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 19.8 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 16,2cm, 78,2gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 18.4 % 1 W MOBE Cd <0.01 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :52:33 Client Service

417 Side 4 (7) N AR1OV98S6Q Deres prøvenavn Hann 14,5cm, 47,1 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 22.9 % 1 W MOBE Cd <0.01 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 14,0cm, 43,3 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 16.2 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 16,8cm, 67,8 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 17.2 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 16,5cm, 58,0 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 14.4 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :52:33 Client Service

418 Side 5 (7) N AR1OV98S6Q Deres prøvenavn Hann 12,5cm, 28,4 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 19.1 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 14,5cm, 69,9 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 17.2 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn 16,0cm, 32,7 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 20.1 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn 15,0cm, 47,5 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 16.7 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :52:33 Client Service

419 Side 6 (7) N AR1OV98S6Q Deres prøvenavn Krabbe (20 bland pr) Krabbe N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 21.9 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cr <0.06 mg/kg TS 1 H MOBE Cu mg/kg TS 1 H MOBE Ni mg/kg TS 1 H MOBE Pb mg/kg TS 1 H MOBE Zn mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Cr <0.01 mg/kg 1 H MOBE Cu mg/kg 1 H MOBE Ni mg/kg 1 H MOBE Pb mg/kg 1 H MOBE Zn mg/kg 1 H MOBE PCB mg/kg 2 1 MOSA PCB mg/kg 2 1 MOSA PCB mg/kg 2 1 MOSA PCB mg/kg 2 1 MOSA PCB mg/kg 2 1 MOSA PCB mg/kg 2 1 MOSA PCB mg/kg 2 1 MOSA Sum PCB-7* mg/kg 2 1 MOSA ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :52:33 Client Service

420 Side 7 (7) N AR1OV98S6Q * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av tungmetaller (M-4) Metode: Oppslutning: EPA metoder og (modifisert) Tørrstoffbestemmelse er utført ved 105 o C etter svensk standard SS Analyseprøven er tørket ved 50 o C og elementinnholdet er TS-korrigert. Salpetersyre og H2O2 i mikrobølgeovn. 2 Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB) Metode: E DIN ISO Ekstraksjon: n-heksan Rensing: SiOH-kolonne om nødvendig Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD MOBE MOSA Godkjenner Monica Bendiksen, Kjemiker Morten Sandell, Kjemiker H Underleverandør 1 ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr W Våtkemi 1 Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Strasse 15, Pinneberg, Tyskland Akkreditering: DAR, registreringsnr. DAC-PL Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :52:33 Client Service

421 Side 1 (10) N HAWJ7JU554 Biologge AS (DNV) Prosjekt Rørvika Pål Abrahamsen Bestnr Framnesvn.3a Registrert Postboks 1512 Utstedt Sandefjord Norge Revidert rapport som erstatter tidligere rapport med samme nummer. Analyse av biologisk materiale Deres prøvenavn Hunn 15,0cm, 54,6 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 22.3 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn 16,8cm, 64,2 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 22.3 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 14,0cm, 39,9 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 19.7 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :45:16 Client Service

422 Side 2 (10) N HAWJ7JU554 Deres prøvenavn Hann 14,5cm, 61,2 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 23.5 % 1 W MOBE Cd <0.01 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 13,5cm, 48,3 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 21.8 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn 15,0cm, 62,1 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 18.4 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 13,5cm, 36,1 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 23.9 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :45:16 Client Service

423 Side 3 (10) N HAWJ7JU554 Deres prøvenavn Hunn 16,4cm, 76,1 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 21.8 % 1 W MOBE Cd <0.01 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 15,3cm, 63,4 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 22.9 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn 14,5cm, 49,1 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 23.8 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn 13,3cm, 50,4 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 14.0 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :45:16 Client Service

424 Side 4 (10) N HAWJ7JU554 Deres prøvenavn Hann 16,2cm, 71,3 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 17.3 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn 13,9cm, 45,3 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 23.6 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn 16,4cm, 40,4 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 18.7 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn 15,6cm, 55,4 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 21.7 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :45:16 Client Service

425 Side 5 (10) N HAWJ7JU554 Deres prøvenavn Hunn 14,0cm, 46,7 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 21.6 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 16,3cm, 34,1 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 13.8 % 1 W MOBE Cd <0.02 mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd <0.002 mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hunn 15,2cm, 47,5 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 23.3 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Deres prøvenavn Hann 14,6cm, 25,7 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 23.0 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :45:16 Client Service

426 Side 6 (10) N HAWJ7JU554 Deres prøvenavn Hann13,0cm, 37,3 gram Krabbeklo N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 21.2 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :45:16 Client Service

427 Side 7 (10) N HAWJ7JU554 Deres prøvenavn Krabbe (20 bland pr) Krabbe N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (L)* 27.4 % 1 W MOBE Cd mg/kg TS 1 H MOBE Hg mg/kg TS 1 H MOBE Cr mg/kg TS 1 H MOBE Cu mg/kg TS 1 H MOBE Ni mg/kg TS 1 H MOBE Pb mg/kg TS 1 H MOBE Zn mg/kg TS 1 H MOBE Cd mg/kg 1 H MOBE Hg mg/kg 1 H MOBE Cr mg/kg 1 H MOBE Cu mg/kg 1 H MOBE Ni mg/kg 1 H MOBE Pb mg/kg 1 H MOBE Zn mg/kg 1 H MOBE Naftalen < mg/kg 2 1 MOSA Acenaftylen < mg/kg 2 1 MOSA Acenaften < mg/kg 2 1 MOSA Fluoren < mg/kg 2 1 MOSA Fenantren mg/kg 2 1 MOSA Antracen < mg/kg 2 1 MOSA Fluoranten < mg/kg 2 1 MOSA Pyren < mg/kg 2 1 MOSA Benso(a)antracen^ < mg/kg 2 1 MOSA Krysen^ < mg/kg 2 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ < mg/kg 2 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ < mg/kg 2 1 MOSA Benso(a)pyren^ < mg/kg 2 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ < mg/kg 2 1 MOSA Benso(ghi)perylen < mg/kg 2 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ < mg/kg 2 1 MOSA Sum PAH-16* mg/kg 2 1 MOSA PCB mg/kg 3 1 MOSA PCB 52 < mg/kg 3 1 MOSA PCB mg/kg 3 1 MOSA PCB mg/kg 3 1 MOSA PCB mg/kg 3 1 MOSA PCB mg/kg 3 1 MOSA PCB mg/kg 3 1 MOSA Sum PCB-7* mg/kg 3 1 MOSA Heksaklorbensen 0.94 µg/kg 4 1 MOSA a-hch <0.5 µg/kg 4 1 MOSA b-hch <0.5 µg/kg 4 1 MOSA g-hch (Lindan) <0.5 µg/kg 4 1 MOSA o,p'-ddd <0.5 µg/kg 4 1 MOSA p,p'-ddd <0.5 µg/kg 4 1 MOSA o,p'-dde <0.5 µg/kg 4 1 MOSA p,p'-dde 13 µg/kg 4 1 MOSA o,p'-ddt <0.5 µg/kg 4 1 MOSA p,p'-ddt <0.5 µg/kg 4 1 MOSA PAH, PCB og Pesticider er rapportert med hensyn på våtvekt. Metaller er rapportert med hensyn på både våtvekt og ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :45:16 Client Service

428 Side 8 (10) N HAWJ7JU554 Deres prøvenavn Krabbe (20 bland pr) Krabbe N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign tørrvekt. ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :45:16 Client Service

429 Side 9 (10) N HAWJ7JU554 * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av tungmetaller (M-4) Metode: Oppslutning: EPA metoder og (modifisert) Tørrstoffbestemmelse er utført ved 105 o C etter svensk standard SS Analyseprøven er tørket ved 50 o C og elementinnholdet er TS-korrigert. Salpetersyre og H2O2 i mikrobølgeovn. 2 Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16. Metode: Ekstraksjon: Rensing: Deteksjon og kvantifisering: GC/MSD n-heksan Aluminiumoksid GC/MSD 3 Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB) Metode: E DIN ISO Ekstraksjon: n-heksan Rensing: SiOH-kolonne om nødvendig Deteksjon og kvantifisering: GC-MSD 4 Bestemmelse av Klorerte pesticider (OB-3A) Metode: Deteksjon og kvantifisering: Kvantifikasjonsgrenser: GC-MSD GC-MSD 1 µg/kg MOBE MOSA Godkjenner Monica Bendiksen Morten Sandell H Underleverandør 1 ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr W Våtkemi 1 Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Strasse 15, Pinneberg, Tyskland Akkreditering: DAR, registreringsnr. DAC-PL Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :45:16 Client Service

430 Side 10 (10) N HAWJ7JU554 Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group AS Monica Bendiksen :45:16 Client Service

431 Side 1 (9) N A8DB1QRUFI Biologge AS Prosjekt Pål Abrahamsen Bestnr B Framnesvn.3a Registrert Postboks 1512 Utstedt Sandefjord Norge Analyse av biologisk materiale Deres prøvenavn Stub Blåskjell N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Naftalen < mg/kg 1 1 MOSA Acenaftylen mg/kg 1 1 MOSA Acenaften < mg/kg 1 1 MOSA Fluoren mg/kg 1 1 MOSA Fenantren mg/kg 1 1 MOSA Antracen mg/kg 1 1 MOSA Fluoranten mg/kg 1 1 MOSA Pyren mg/kg 1 1 MOSA Benso(a)antracen^ < mg/kg 1 1 MOSA Krysen^ mg/kg 1 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg 1 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ < mg/kg 1 1 MOSA Benso(a)pyren^ < mg/kg 1 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ < mg/kg 1 1 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg 1 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ < mg/kg 1 1 MOSA Sum PAH-16* mg/kg 1 1 MOSA PCB 28 < mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB 180 < mg/kg 1 1 MOSA Sum PCB-7* mg/kg 1 1 MOSA Heksaklorbensen <0.5 µg/kg 1 1 MOSA a-hch <0.5 µg/kg 1 1 MOSA b-hch <0.5 µg/kg 1 1 MOSA g-hch(lindan) <0.5 µg/kg 1 1 MOSA o,p'-ddd <0.5 µg/kg 1 1 MOSA p,p'-ddd <0.5 µg/kg 1 1 MOSA o,p'-dde <0.5 µg/kg 1 1 MOSA p,p'-dde 0.63 µg/kg 1 1 MOSA o,p'-ddt <0.5 µg/kg 1 1 MOSA p,p'-ddt <0.5 µg/kg 1 1 MOSA Fett* 1.3 g/100g 2 1 MOSA Monobutyltinnkation 7.00 µg/kg 3 1 MOSA Dibutyltinnkation 14.0 µg/kg 3 1 MOSA Tributyltinnkation 32.0 µg/kg 3 1 MOSA ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :04:32 Client Service

432 Side 2 (9) N A8DB1QRUFI Deres prøvenavn Stub Blåskjell N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Tetrabutyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Monooktyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Dioktyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Trisykloheksyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Monofenyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Difenyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Trifenyltinnkation 4.00 µg/kg 3 1 MOSA Tørrstoff(L)* 15.8 % 4 W MOSA Ag* <0.2 mg/kg TS 4 S MOSA As mg/kg TS 4 H MOSA Cd mg/kg TS 4 H MOSA Cr mg/kg TS 4 H MOSA Cu mg/kg TS 4 H MOSA Hg mg/kg TS 4 H MOSA Ni mg/kg TS 4 H MOSA Pb mg/kg TS 4 H MOSA Zn mg/kg TS 4 H MOSA Ag <0.04 mg/kg 4 2 MOSA As 1.58 mg/kg 4 2 MOSA Cd mg/kg 4 2 MOSA Cr mg/kg 4 2 MOSA Cu 1.67 mg/kg 4 2 MOSA Hg mg/kg 4 2 MOSA Ni mg/kg 4 2 MOSA Pb mg/kg 4 2 MOSA Zn 13.1 mg/kg 4 2 MOSA Prøvepreparering* ja 5 2 MOSA Alle resultater oppgitt med hensyn på våt vekt prøve, bortsett fra for elementer der både våt vekt og tørr vekt er oppgitt. ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :04:32 Client Service

433 Side 3 (9) N A8DB1QRUFI Deres prøvenavn Gimle Blåskjell N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Naftalen < mg/kg 1 1 MOSA Acenaftylen mg/kg 1 1 MOSA Acenaften < mg/kg 1 1 MOSA Fluoren mg/kg 1 1 MOSA Fenantren mg/kg 1 1 MOSA Antracen mg/kg 1 1 MOSA Fluoranten mg/kg 1 1 MOSA Pyren mg/kg 1 1 MOSA Benso(a)antracen^ mg/kg 1 1 MOSA Krysen^ mg/kg 1 1 MOSA Benso(b)fluoranten^ mg/kg 1 1 MOSA Benso(k)fluoranten^ < mg/kg 1 1 MOSA Benso(a)pyren^ < mg/kg 1 1 MOSA Dibenso(ah)antracen^ < mg/kg 1 1 MOSA Benso(ghi)perylen mg/kg 1 1 MOSA Indeno(123cd)pyren^ < mg/kg 1 1 MOSA Sum PAH-16* mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB 180 < mg/kg 1 1 MOSA Sum PCB-7* mg/kg 1 1 MOSA Heksaklorbensen <0.5 µg/kg 1 1 MOSA a-hch <0.5 µg/kg 1 1 MOSA b-hch <0.5 µg/kg 1 1 MOSA g-hch(lindan) <0.5 µg/kg 1 1 MOSA o,p'-ddd <0.5 µg/kg 1 1 MOSA p,p'-ddd <0.5 µg/kg 1 1 MOSA o,p'-dde <0.5 µg/kg 1 1 MOSA p,p'-dde 0.57 µg/kg 1 1 MOSA o,p'-ddt <0.5 µg/kg 1 1 MOSA p,p'-ddt <0.5 µg/kg 1 1 MOSA Fett* 1.5 g/100g 2 1 MOSA Monobutyltinnkation 10.0 µg/kg 3 1 MOSA Dibutyltinnkation 16.0 µg/kg 3 1 MOSA Tributyltinnkation 32.0 µg/kg 3 1 MOSA Tetrabutyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Monooktyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Dioktyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Trisykloheksyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Monofenyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Difenyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Trifenyltinnkation 2.00 µg/kg 3 1 MOSA Prøvepreparering* Ja 5 2 MOSA Tørrstoff(L)* 14.9 % 4 W MOSA Ag* <0.2 mg/kg TS 4 S MOSA ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :04:32 Client Service

434 Side 4 (9) N A8DB1QRUFI Deres prøvenavn Gimle Blåskjell N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign As mg/kg TS 4 H MOSA Cd mg/kg TS 4 H MOSA Cr mg/kg TS 4 H MOSA Cu mg/kg TS 4 H MOSA Hg mg/kg TS 4 H MOSA Ni mg/kg TS 4 H MOSA Pb mg/kg TS 4 H MOSA Zn mg/kg TS 4 H MOSA Ag <0.03 mg/kg 4 2 MOSA As 1.53 mg/kg 4 2 MOSA Cd mg/kg 4 2 MOSA Cr mg/kg 4 2 MOSA Cu 1.55 mg/kg 4 2 MOSA Hg mg/kg 4 2 MOSA Ni mg/kg 4 2 MOSA Pb mg/kg 4 2 MOSA Zn 21.5 mg/kg 4 2 MOSA PCB ng/kg 6 3 IEA PCB 81 <2.3 ng/kg 6 3 IEA PCB ng/kg 6 3 IEA PCB ng/kg 6 3 IEA PCB ng/kg 6 3 IEA PCB ng/kg 6 3 IEA PCB ng/kg 6 3 IEA PCB ng/kg 6 3 IEA PCB ng/kg 6 3 IEA PCB ng/kg 6 3 IEA PCB 169 <0.23 ng/kg 6 3 IEA PCB 189 <9.9 ng/kg 6 3 IEA Sum PCB(TEQ/WHO) 0.63 ng/kg 6 3 IEA 2,3,7,8-TetraCDD <0.041 ng/kg 7 3 IEA 1,2,3,7,8-PentaCDD <0.044 ng/kg 7 3 IEA 1,2,3,4,7,8-HeksaCDD <0.077 ng/kg 7 3 IEA 1,2,3,6,7,8-HeksaCDD <0.077 ng/kg 7 3 IEA 1,2,3,7,8,9-HeksaCDD <0.077 ng/kg 7 3 IEA 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD <0.29 ng/kg 7 3 IEA Oktaklordibensodioksin <1.3 ng/kg 7 3 IEA 2,3,7,8-TetraCDF ng/kg 7 3 IEA 1,2,3,7,8-PentaCDF <0.048 ng/kg 7 3 IEA 2,3,4,7,8-PentaCDF <0.048 ng/kg 7 3 IEA 1,2,3,4,7,8-HeksaCDF <0.064 ng/kg 7 3 IEA 1,2,3,6,7,8-HeksaCDF <0.064 ng/kg 7 3 IEA 1,2,3,7,8,9-HeksaCDF <0.064 ng/kg 7 3 IEA 2,3,4,6,7,8-HeksaCDF <0.064 ng/kg 7 3 IEA 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF <0.18 ng/kg 7 3 IEA 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <0.18 ng/kg 7 3 IEA Oktaklordibensofuran <0.39 ng/kg 7 3 IEA Sum WHO-TEQ(PCDD/PCDF) ng/kg 7 3 IEA ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :04:32 Client Service

435 Side 5 (9) N A8DB1QRUFI Deres prøvenavn Vera Blåskjell N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign PCB 28 < mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB 180 < mg/kg 1 1 MOSA Sum PCB-7* mg/kg 1 1 MOSA Heksaklorbensen <0.5 µg/kg 1 1 MOSA a-hch <0.5 µg/kg 1 1 MOSA b-hch <0.5 µg/kg 1 1 MOSA g-hch(lindan) <0.5 µg/kg 1 1 MOSA o,p'-ddd <0.5 µg/kg 1 1 MOSA p,p'-ddd <0.5 µg/kg 1 1 MOSA o,p'-dde <0.5 µg/kg 1 1 MOSA p,p'-dde <0.5 µg/kg 1 1 MOSA o,p'-ddt <0.5 µg/kg 1 1 MOSA p,p'-ddt <0.5 µg/kg 1 1 MOSA Fett* 0.52 g/100g 2 1 MOSA Monobutyltinnkation 13.0 µg/kg 3 1 MOSA Dibutyltinnkation 12.0 µg/kg 3 1 MOSA Tributyltinnkation 25.0 µg/kg 3 1 MOSA Tetrabutyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Monooktyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Dioktyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Trisykloheksyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Monofenyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Difenyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Trifenyltinnkation 2.00 µg/kg 3 1 MOSA Tørrstoff(L)* 14.5 % 4 W MOSA Ag* <0.2 mg/kg TS 4 S MOSA As mg/kg TS 4 H MOSA Cd mg/kg TS 4 H MOSA Cr mg/kg TS 4 H MOSA Cu mg/kg TS 4 H MOSA Hg mg/kg TS 4 H MOSA Ni mg/kg TS 4 H MOSA Pb mg/kg TS 4 H MOSA Zn mg/kg TS 4 H MOSA Ag <0.03 mg/kg 4 2 MOSA As mg/kg 4 2 MOSA Cd mg/kg 4 2 MOSA Cr mg/kg 4 2 MOSA Cu 1.25 mg/kg 4 2 MOSA Hg mg/kg 4 2 MOSA Ni mg/kg 4 2 MOSA Pb 1.17 mg/kg 4 2 MOSA Zn 12.6 mg/kg 4 2 MOSA Prøvepreparering* Ja 5 2 MOSA ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :04:32 Client Service

436 Side 6 (9) N A8DB1QRUFI Deres prøvenavn Hellesøya Blåskjell N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign PCB 28 < mg/kg 1 1 MOSA PCB 52 < mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB mg/kg 1 1 MOSA PCB 180 < mg/kg 1 1 MOSA Sum PCB-7* mg/kg 1 1 MOSA Heksaklorbensen <0.5 µg/kg 1 1 MOSA a-hch <0.5 µg/kg 1 1 MOSA b-hch <0.5 µg/kg 1 1 MOSA g-hch(lindan) <0.5 µg/kg 1 1 MOSA o,p'-ddd <0.5 µg/kg 1 1 MOSA p,p'-ddd <0.5 µg/kg 1 1 MOSA o,p'-dde <0.5 µg/kg 1 1 MOSA p,p'-dde <0.5 µg/kg 1 1 MOSA o,p'-ddt <0.5 µg/kg 1 1 MOSA p,p'-ddt <0.5 µg/kg 1 1 MOSA Fett* 1.1 g/100g 2 1 MOSA Monobutyltinnkation 3.00 µg/kg 3 1 MOSA Dibutyltinnkation 3.00 µg/kg 3 1 MOSA Tributyltinnkation 7.00 µg/kg 3 1 MOSA Tetrabutyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Monooktyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Dioktyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Trisykloheksyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Monofenyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Difenyltinnkation <1.00 µg/kg 3 1 MOSA Trifenyltinnkation 1.00 µg/kg 3 1 MOSA Tørrstoff(L)* 11.7 % 4 W MOSA Ag* <0.2 mg/kg TS 4 S MOSA As mg/kg TS 4 H MOSA Cd mg/kg TS 4 H MOSA Cr mg/kg TS 4 H MOSA Cu mg/kg TS 4 H MOSA Hg mg/kg TS 4 H MOSA Ni mg/kg TS 4 H MOSA Pb mg/kg TS 4 H MOSA Zn mg/kg TS 4 H MOSA Ag <0.03 mg/kg 4 2 MOSA As 2.06 mg/kg 4 2 MOSA Cd mg/kg 4 2 MOSA Cr mg/kg 4 2 MOSA Cu mg/kg 4 2 MOSA Hg mg/kg 4 2 MOSA Ni mg/kg 4 2 MOSA Pb mg/kg 4 2 MOSA Zn 13.2 mg/kg 4 2 MOSA ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :04:32 Client Service

437 Side 7 (9) N A8DB1QRUFI Deres prøvenavn Hellesøya Blåskjell N Analyse Resultater Usikkerhet(±) Enhet Metode Utført Sign Prøvepreparering* Ja 5 2 MOSA ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :04:32 Client Service

438 Side 8 (9) N A8DB1QRUFI * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Bestemmelse av blåskjellpakke (organisk). Metode: PAH-16: GC-MSD PCB-7: Analog til DIN ISO Klorpesticider: GC-MSD Deteksjon og kvantifisering: PAH-16: GC-MSD PCB-7: GC-MSD(DAR) Klorpesticider: GC-MSD 2 Bestemmelse av Fettinnhold Metode: Weibull-Stoldt, modifisert 3 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser. Metode: DIN Forbehandling: Oppslutning med TMAH Ekstraksjon: Heksan Derivatisering: Propylering Deteksjon og kvantifisering: GC-AED Kvantifikasjonsgrenser: 1,0 µg/kg 4 Analyse av blåskjellpakke-uorganisk (M-4) Metode: Oppslutning: EPA metoder og (modifisert) Tørrstoffbestemmelse er utført ved 105 o C etter svensk standard SS Analyseprøven er tørket ved 50 o C og elementinnholdet er TS-korrigert. Salpetersyre og H2O2 i mikrobølgeovn. 5 Prøvepreparering 6 Analyse av dioksinlignende PCB (PCB-WHO) Metode: US EPA 1668 Deteksjon og kvantifisering: High resolution double focusing reversed Nier-Johnson geometry mass spektrometer koordinert med to gasskromatografer med kapillærkolonner. 7 Bestemmelse av dioksiner. Metode: US EPA 1613 Deteksjon og kvantifisering: HRGC/HRMS Dette systemet muliggjør kontinuerlig sjekk av to forskjellige kromatografiske kolonner (polar og upolar) med forskjellige stasjonær faser. Note: Sum PCDD/PCDF er oppgitt som internasjonale toksisitets ekvivalenter (I-TE) der den giftigste forbindelsen, 2,3,7,8-Tetra CDD, har fått "vektfaktor" 1, mens de andre mindre giftige forbindelsene er vektet lavere. Vektfaktorene som er benyttet er i henhold til to lister: 1) Nato list ref. NATO/CCMS, 1988b; Kutz et al ) Nordic list ref. Nordisk expertgrupp, ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :04:32 Client Service

439 Side 9 (9) N A8DB1QRUFI IEA MOSA Godkjenner Inger Eikebu Alfsen, Kjemiker Morten Sandell, Kjemiker H Underleverandør 1 ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr S ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr W Våtkemi 1 Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Strasse 15, Pinneberg, Tyskland Akkreditering: DAR, registreringsnr. DAC-PL Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group AS Morten Sandell :04:32 Client Service

440 Blåskjell lengdemåling

441 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK VEDLEGG 2 Rapport fra blydateringer av sedimenter (DHI) DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 2-2

442 210 Pb-datering af tre sedimentkerner fra Sandefjordsfjorden, Norge Let revideret rapport Det Norske Veritas Rapport August 2010

443 210 Pb-datering af tre sedimentkerner fra Sandefjordsfjorden, Norge August 2010 Agern Allé 11 DK-2970 Hørsholm, Denmark Tlf: Fax: Initialer: aje/msl Web: Klient Projekt Det Norske Veritas 210 Pb-datering af tre sedimentkerner fra Sandefjordsfjorden, Norge Klientens repræsentant Jens Laugesen Projekt nr Forfattere Arne Jensen Dato 17. august 2010 Godkendt af Flemming Møhlenberg 2 Rapport FLM FLM 17/8/10 1 Rapport AJE FLM FLM 27/7/10 Revision Beskrivelse Udført Kontrolleret Godkendt Dato Nøgleord 210 Pb-datering Sediment Norge Klassifikation Åben Intern Tilhører klienten Distribution DNV DHI: Jens Laugesen AJE, Bibliotek Antal kopier PDF-fil 2 \\Dkstor\eed\Personlige\MSL\Arne Jensen\ Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug2010.docx Page DHI i /A

444 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING ANALYSEMETODE DATERING OG BESTEMMELSE AF AKKUMULATIONSRATER Vægtet lineær regression CIC-metoden CRS-metoden Korrigeret CRS-metode Valg af den rette dateringsmetode Beregning af akkumulationsrater Estimation af diffusionsrater for 210 Pb i sedimentet RESULTATER OG KOMMENTARER Resultater Kommentarer Generelle kommentarer Specifikke kommentarer til dateringen fra DNV prøve N Specifikke kommentarer til dateringen fra DNV prøve N Specifikke kommentarer til dateringen fra DNV prøve N KONKLUSION REFERENCER BILAG A B C Rådata for sedimentet fra DNV prøve N11 Rådata for sedimentet fra DNV prøve N19 Rådata for sedimentet fra DNV prøve N Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug2010 i Page i /AJE/E DHI

445 1 INDLEDNING DHI har for Det Norske Veritas (DNV), foretaget bly-210 ( 210 Pb) datering af tre sedimentkerner fra Sandefjordsfjorden. Formålet med undersøgelsen var at bestemme sedimentets alder og sedimentakkumulationsraten (g m -2 år -1 ) samt at undersøge eventuelle forstyrrelser i de øverste sedimentlag (blandingsdybden). Kernerne blev opskåret af rekvirenten i 1,0 cm tykke skiver. DHI modtog de udskårne frosne prøver og foretog bestemmelse af tørstofindholdet på de prøver, hvor 210 Pb-indholdet skal bestemmes. 210 Pb isotopen i sedimenter hidrører dels fra atmosfærisk deposition (unsupported 210 Pb) og dels fra radioaktiv henfald af radon i sedimentet (supported 210 Pb). 210 Pb-isotopen tilføres atmosfæren ved henfald af radon ( 222 Rn), som diffunderer ud af jorden. Disse isotoper er en del af urans ( 238 U) henfaldskæde. 210 Pb isotopen har en halveringstid på 22,3 år. Baggrundsværdien for 210 Pb bestemmes ud fra mængden af supported 210 Pb, som er uafhængig af sedimentationen. Bestemmelsen af supported 210 Pb sker fra de dybere lag i sedimentet, hvor koncentrationen er konstant, idet al unsupported 210 Pb er henfaldet. Alderen af en sedimentkerne og sedimentakkumulationsraten bestemmes ved måling af 210 Pb-aktiviteten i forskellige sedimentlag Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug Page /AJE/E DHI

446 2 ANALYSEMETODE 210 Pb måles i sedimentskiverne ved -spektrometri på DHI. I ca. 10 sedimentskiver (normalt 1-2 cm tykkelse) jævnt fordelt ned igennem sedimentkernen måles 210 Pbaktiviteten indirekte ved at måle aktiviteten af 210 Po (polonium) med -spektrometri. Det tørrede sediment (ca. 0,5 g) destrueres med en blanding af salt- og salpetersyre, hvorefter 210 Po elektrolyseres over på en sølvplade. 210 Po-aktiviteten på sølvpladerne måles derefter ved -spektrometri. Alle prøverne bliver tilsat 210 Po for at bestemme det kemiske udbytte. Kalibreringen udføres ved at behandle en 210 Pb-standard på samme måde som prøverne. 210 Pb-aktiviteten forudsættes at være i ligevægt med 210 Poaktiviteten. Den anvendte metode er beskrevet i ref. /1/ Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug Page /AJE/E DHI

447 3 DATERING OG BESTEMMELSE AF AKKUMULATIONSRATER Ud fra aktivitetsprofilet af unsupported 210 Pb i sedimentkernen bestemmes alderen af de forskellige sedimentlag under den forudsætning, at 210 Pb ikke er mobilt i sedimentkernen. Der anvendes flere forskellige metoder til dateringen, som bygger på lidt forskellige antagelser. Der beregnes desuden et skøn for usikkerheden på dateringerne. Akkumulationsraterne beregnes ud fra dateringerne. Alle beregninger er udført på tørstofbasis korrigeret for saltindhold ud fra saliniteten på prøvetagningslokaliteten. Der er foretaget interpolation imellem tørstofindholdet i de nærliggende prøver for at beregne tørstofindholdet i de snit, hvor der ikke er bestemmelser af tørstofindholdet 3.1 Vægtet lineær regression Den første metode antager både, at sedimentationsraten er konstant, og at koncentrationen af 210 Pb i det aflejrede sediment er konstant. Dette medfører desuden, at fluxen af 210 Pb er konstant. Hvis dette er tilfældet, gælder der, at A i A 0 exp t i t i ln A 0 ln A i, hvor A i = aktiviteten i det i te lag (dpm g -1 ) = henfaldskonstanten for 210 Pb t i = henfaldstiden. Samtidig gælder, at ~ ln Ai Mi M hvor, M i = massedybden (g cm -2 ) M = et vægtet gennemsnit af M i, altså en konstant. Sættes dette ind i ovenstående, fås, at t i M i, Parametrene og estimeres ved hjælp af en variansvægtet lineær regressionsmetode. Varianserne på de enkelte målinger sættes i første omgang lig med tælleusikkerhederne, og variansen på ln(a i ) beregnes ud fra formlen Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug Page /AJE/E DHI

448 V V f X V X ln A i f X V Ai 2 A i 2 Det antages, at der ud over tælleusikkerheden også er et variansbidrag fra andre fejlkilder, V 0, på den enkelte måling af ln(a i ), som er ens for alle målinger. Denne størrelse estimeres ud fra målingernes afvigelser fra regressionslinien. Herefter foretages den lineære regression på ny med de nye variansvægte. Proceduren gentages, indtil en stabil værdi for V 0er fundet. Det skal bemærkes, at hvis én eller begge antagelserne for brug af metoden ikke er opfyldt, vil dette resultere i et forøget estimat af V. 3.2 CIC-metoden Den anden metode antager, at koncentrationen af unsupported 210 Pb i det deponerende stof er konstant med tiden for lokaliteten, dvs. at sedimentationsraten kan variere med tiden. Dette kaldes CIC-metoden (Constant Initial Concentration). Der fås, at t i ln A 0 ln A i 3.3 CRS-metoden. Den tredje metode antager, at fluxen til sedimentet af unsupported 210 Pb er konstant med tiden for lokaliteten, dvs. at sedimentationsraten, og dermed koncentrationen af 210 Pb i det aflejrede sediment, kan variere. Dette kaldes CRS-metoden (Constant Rate of Supply). Der fås, at ln A dm ln 0 t i M i A dm, I øvrigt henvises der til ref. /1/ for en nærmere beskrivelse af CIC og CRS-metoderne. Integralerne beregnes ud fra de målte værdier ved hjælp af trapez-integration. A(0) sættes lig med A(M 1 ). I praksis antages det, at integralet til det dybest målte lag, M N, er tilnærmelsesvis lig integralet til uendelig dybde. Dette har dog den beregningsmæssige ulempe, at alderen går mod uendelig, når M går mod M N, og derfor estimerer CRSmetoden alderen til at være større i de dybere lag end de andre metoder. 3.4 Korrigeret CRS-metode For at korrigere for det ovennævnte problem er det nødvendigt at estimere Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug Page /AJE/E DHI

449 A dm. M N Dette kan gøres på grundlag af den første metode, den vægtede lineære regression. Her bliver variansvægtningen dog foretaget på grundlag af tælleusikkerhederne alene, dvs. V 0 sættes til nul. Dette gøres, fordi der ikke længere antages at være en lineær sammenhæng mellem ln(a i ) og M i, og V 0 blev estimeret ud fra afvigelserne fra regressionslinien. Integralet udregnes som A i exp M i M M N A dm exp M i M dm M N exp M i M Bemærk, at er negativ (ensbetydende med faldende aktivitet ned gennem sedimentet). 3.5 Valg af den rette dateringsmetode Hver enkelt dateringsmetode bygger på nogle forudsætninger, som kan være mere eller mindre i overensstemmelse med virkeligheden. Hvis der gælder, at både sedimentationsraten og fluxen af 210 Pb ned i sedimentet er konstant, vil den lineære regressionsmetode være den bedste. Den har den fordel frem for de andre metoder, at alle målinger bruges til datering af hvert enkelt lag, og at de vægtes efter deres skønnede varians. Desuden gives der et skøn for variansen af målingerne ud over tælleusikkerheden. Variansskøn i forbindelse med de andre metoder bygger udelukkende på tælleusikkerhederne. Hvis kun én af de to forudsætninger anført ovenfor er opfyldt, kan CIC eller CRSmetoden anvendes. Fordelen ved disse metoder er således, at de hver især kun kræver én af de to forudsætninger for brug af den lineære regressionsmetode. Under de fleste forhold vil antagelsen om, at fluxen af 210 Pb ned i sedimentet er konstant (CRSmetoden), være den mest korrekte, da 210 Pb tilføres fra atmosfæren i rimeligt konstante mængder. CRS-metoden er derfor også den mest almindeligt anvendte. Den modificerede CRS-metode kan korrigere for en systematisk fejl ved den traditionelle CRS-metode, men kun under den forudsætning, at skønnet for den resterende integrerede aktivitet er rimeligt, hvilket igen forudsætter, at betingelserne for brug af den lineære regressionsmetode er tilnærmelsesvist opfyldt. Man må bruge den tilgængelige viden om lokaliteten for prøvetagningen og kigge på data for at vurdere hvilken metode, der er den mest korrekte i de enkelte tilfælde Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug Page /AJE/E DHI

450 3.6 Beregning af akkumulationsrater Når datering af sedimentet er foretaget, beregnes middelakkumulationsraten (R som g tørstof cm -2 år -1 ) mellem massedybden M i og M i+1 som R M t i 1 i 1 M t i i. Usikkerheden kan beregnes ud fra usikkerheden på dateringerne. 3.7 Estimation af diffusionsrater for 210 Pb i sedimentet Alle de ovenfor anførte dateringsmetoder forudsætter, at 210 Pb ikke er mobilt i sedimentet, dvs. at der ikke forekommer hverken diffusion eller opblanding i sedimentet. Hvor godt denne forudsætning er opfyldt, kan testes med den nedenstående diffusionsmodel. Modellen giver desuden yderligere et skøn for sedimentationsraten, der, ligesom for den lineære regressionsmodel, antages at være konstant med tiden for lokaliteten. Fordelingen af unsupported 210 Pb i en sedimentkerne kan matematisk beskrives ved advektions-diffusionsligningen: (1) A 2 A A D A t z 2 z hvor A = aktiviteten af 210 Pb (dpm g -1 ) D = blandingskoefficient (cm 2 år -1 ) z = dybde fra overfladen (cm) = lineær akkumulationsrate (cm år -1 ) = henfaldskonstanten for 210 Pb (år -1 ) t = tiden (år) Denne ligning løses, idet man forudsætter stationære sedimentationsforhold (da/dt = 0). Blandingsintensiteten D antages at følge en halv gaussisk fordeling, ref. /2/: (2) D = D o e - z hvor D o er blandingsintensiteten i sedimentoverfladen og er den effektive blandingsdybde. Blandingsparametrene er fundet ved at optimere løsningen af ligning (1) i forhold til det målte 210 Pb profil Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug Page /AJE/E DHI

451 4 RESULTATER OG KOMMENTARER 4.1 Resultater I Bilag A, B og C er vist alle resultater, som anvendes til dateringsberegningerne, inkl. bestemmelserne af 210 Pb. Disse resultater anvendes til at gennemregne alle modellerne, som er beskrevet i kapitel 3. Der foretages en detaljeret vurdering af de opnåede modelresultater set i lyset af kendskabet til prøvetagningslokaliteten. På dette grundlag vælges den model, som bedst beskriver alderen af sedimentet samt akkumulationsraten af sedimentet. Disse resultater beskrives i det følgende. Tabel 4.1 Antal snit af kernen inkluderet i beregningerne Stationsnavn og nr. Bilagsnr. Antal cm inkl. model Antal cm ekskl. i modeloptimering DNV prøve N11 A 13 0 DNV prøve N19 DNV prøve N26 B 13 0 C 7 0 Tabel 4.2 Akkumulationsrater, blandingskoefficient, effektiv og reel blandingsdybde Stationsnavn og nr. Masseakkumulationsrate g m -2 år -1 ± s.d. (% CV) Lineær akkumulationsrate mm år -1 (dybde 0-2 cm) Blan- dingskoef- ficient cm 2 år -1 Effektiv blandingsdybdemodel cm Reel blandingsdybde cm Kvalitet af datering DNV prøve N (11) 3,1 42,9 0,3 0,6 0,9 *** DNV prøve N19 DNV prøve N (22,4) 2,8 0,08 1,0 2,0 3,0 ** (34) 2, ,0 2,0 3,0 ** s.d. = standard deviation *** fin datering, ** rimelig datering, *dårlig datering I figur 4.2, 4.5 og 4.8 er vist dels de målte koncentrationer af 210 Pb (unsupported 210 Pb) og dels den optimerede løsning af ligning (1), (afsnit 3.7), for sedimentkernen som funktion af massedybden (g cm -2 ). Løsningen af ligning (1) er baseret på det antal snit, som er vist i tabel 4.1. Meget ofte er den øverste del af sedimentsøjlen opblandet på grund af bioturbation. Opblanding kan også være forårsaget af det anvendte prøvetagningsudstyr. For at opnå den optimale modelløsning kan der derfor være nødvendigt at udelukke nogle af de øverste snit i modelberegningerne. Dette bevirker, at akkumulationsraten bestemmes på snittene derunder. Blandingskoefficienten, D 0, og den effektive blandingsdybde,, bestemmes ved en iterativ beregning over hele sedimentsøjlen. Tabel 4.2 giver en oversigt over de opnåede resultater Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug Page /AJE/E DHI

452 Depth (cm) 4.2 Kommentarer Generelle kommentarer Ved konstant sedimentationsrate bør sammenhængen imellem unsupported 210 Pb som funktion af massedybden være lineær i en semilogaritmisk skala (figurerne 4.2, 4.5 og 4.8). Er dette tilfældet, kan resultaterne af dateringen tolkes med relativ stor sikkerhed, idet dette normalt bevirker, at der findes en god sammenhæng imellem sedimentets dybde og alder (figur 4.3, 4.6 og 4.9). Den optimale løsning til steady state modellen (figur 4.2, 4.5 og 4.9) passer normalt med de målte værdier af unsupported 210 Pb. Når dette er tilfældet beskriver den beregnede akkumulationsrate derfor sedimentationen i den anførte tidsperiode. Afvigelser fra den lineære sammenhæng ses ofte i den øverste del af profilet og indikerer forstyrrelser i sedimentoverfladen, f.eks. bioturbation. Normalt findes en lineær sammenhæng under den forstyrrede zone. Sedimentakkumulationsraten (g tørstof m -2 år -1 ) beregnes på den lineære, uforstyrrede del af kernen. I alders/dybdeprofilerne (figur 4.3, 4.6 og 4.9) ses normalt en lineær akkumulationsrate i den øverste del af sedimentkernen med en meget lille standardafvigelse på de estimerede aldre (de vandrette linier viser 95% prædiktionsinterval). Hældningen ændres normalt i den dybere del af sedimentkernen samtidigt med, at standardafvigelsen stiger Specifikke kommentarer til dateringen fra DNV prøve N11 Figur 4.1 viser et faldende indhold af 210 Pb indhold ned igennem sedimentkernen til 16 cm. Indholdet af 210 Pb i den nederste del af sedimentsøjlen er næsten konstant, hvilket svarer til supported 210 Pb. Dateringen er udført på de øverste 13 cm. Total Pb210 Activity (dpm/g) Figur 4.1 Totalindholdet af 210 Pb ned igennem sedimentsøjlen DNV prøve N11 Af figur 4.2 ses det, at de observerede værdier spreder sig lidt omkring den tilpassede steady state model af sedimentationsforholdene. Den beregnede akkumulationsrate (593 g/m 2 /år) beskriver sedimentationen i den anførte tidsperiode med en variationskoefficient på 11%. Der er kun lidt opblanding i den øverste del af sedimentsøjlen, idet den ef Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug Page /AJE/E DHI

453 Depth (cm) Unsupported Pb-210 (dpm/g) fektive blandingsdybde er 0,3 cm med en høj blandingskoefficient. Da blandingsdybden er beregnet som en halv gaussisk fordeling, svarer opblandingen til 0,6 0,9 cm dybde. 10 DNV prøve N11 Measured Calculated Mass depth (g/cm*2) Figur 4.2 DNV prøve N11 - unsupported 210 Pb som funktion af massedybden Figur 4.3 viser alderen på sedimentkernen som funktion af dybden bestemt ved den modificerede CRS-metode. På de dybeste snit er der en meget stor usikkerhed på aldersbestemmelsen. Da der er en fin lineær sammenhæng imellem dybden og alderen som vist i figur 4.3, kan alderen beregnes ned igennem kernen; men det forudsætter, at sedimentationsforholdene ikke har ændret sig i den beregnede tidsperiode. Dateringen betragtes som fin Mod. C.R.S. Year Figur 4.3 DNV prøve N11 sediments alder som funktion af dybden (cm) med 95% prædiktionsinterval. Lineær sammenhæng imellem dybde og alder: Dybde = -0,2242*alder +451,03. R 2 = 0, Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug Page /AJE/E DHI

454 Unsupported Pb-210 (dpm/g) Depth (cm) Specifikke kommentarer til dateringen fra DNV prøve N19 Figur 4.4 viser et stigende indhold af 210 Pb i de øverste 3 cm, hvorefter 210 Pb indholdet falder ned til 16 cm dybde. Indholdet af 210 Pb i den nederste del af sedimentsøjlen er konstant, hvilket svarer til supported 210 Pb. Dateringen er udført på de øverste 13 cm Total Pb210 Activity (dpm/g) Figur 4.4 Totalindholdet af 210 Pb ned igennem sedimentsøjlen DNV prøve N19 Af figur 4.5 ses, at de observerede værdier spreder sig meget omkring den tilpassede steady state model af sedimentationsforholdene. Den beregnede akkumulationsrate (798 g/m 2 /år) beskriver sedimentationen i den anførte tidsperiode med en variationskoefficient på 22,4 %. Der er en del opblanding i den øverste del af sedimentsøjlen, idet den effektive blandingsdybde er 1,0 cm med en lav blandingskoefficient. Da blandingsdybden er beregnet som en halv gaussisk fordeling, svarer opblandingen til 2,0 3,0 cm dybde. 10 DNV prøve N19 Measured Calculated Mass depth (g/cm*2) Figur 4.5 DNV prøve N19 - unsupported 210 Pb som funktion af massedybden Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug Page /AJE/E DHI

455 Depth (cm) Depth (cm) Figur 4.6 viser alderen på sedimentkernen som funktion af dybden bestemt ved den modificerede CRS-metode. På de dybeste snit er der en meget stor usikkerhed på aldersbestemmelsen. Da der er en fin lineær sammenhæng imellem dybden og alderen som vist i figur 4.6, kan alderen beregnes ned igennem kernen; men det forudsætter, at sedimentationsforholdene ikke har ændret sig i den beregnede tidsperiode. Dateringen betragtes som rimelig på grund af spredningen på resultaterne og den høje blandingsdybde Mod. C.R.S. Year Figur 4.6 DNV prøve N19 sediments alder som funktion af dybden (cm) med 95% prædiktionsinterval. Lineær sammenhæng imellem dybde og alder: Dybde = -0,244*alder +490,47. R 2 = 0, Specifikke kommentarer til dateringen fra DNV prøve N26 Figur 4.7 viser et faldende indhold af 210 Pb indhold ned igennem sedimentkernen til 7 cm bortset fra 2-3 cm, hvor der er et højere indhold. Indholdet af 210 Pb i den nederste del af sedimentsøjlen er næsten konstant, hvilket svarer til supported 210 Pb. Dateringen er udført på de øverste 7 cm Total Pb210 Activity (dpm/g) Figur 4.7 Totalindholdet af 210 Pb ned igennem sedimentsøjlen DNV prøve N Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug Page /AJE/E DHI

456 Unsupported Pb-210 (dpm/g) Af figur 4.8 ses det, at de observerede værdier spreder sig en del omkring den tilpassede steady state model af sedimentationsforholdene. Den beregnede akkumulationsrate (582 g/m 2 /år) beskriver sedimentationen i den anførte tidsperiode med en variationskoefficient på 34%. Der er en del opblanding i den øverste del af sedimentsøjlen, idet den effektive blandingsdybde er 1,0 cm; men med en høj blandingskoefficient. Da blandingsdybden er beregnet som en halv gaussisk fordeling, svarer opblandingen til 2,0 3,0 cm dybde. 10 DNV prøve N26 Measured Calculated Mass depth (cm) Figur 4.8 DNV prøve N26 - unsupported 210 Pb som funktion af massedybden Figur 4.9 viser alderen på sedimentkernen som funktion af dybden bestemt ved den modificerede CRS-metode. På de dybeste snit er der en meget stor usikkerhed på aldersbestemmelsen. Da der er en nogenlunde lineær sammenhæng imellem dybden og alderen som vist i figur 4.10, kan alderen beregnes ned igennem kernen; men det forudsætter, at sedimentationsforholdene ikke har ændret sig i den beregnede tidsperiode. Dateringen betragtes som rimelig på grund af spredningen på resultaterne og den høje blandingsdybde Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug Page /AJE/E DHI

457 Depth (cm) Mod. C.R.S. Year Figur 4.9 DNV prøve N26 sedimentets alder som funktion af dybden (cm) med 95% prædiktionsinterval. Lineær sammenhæng imellem dybde og alder: Dybde = -0,2596*alder +522,1. R 2 = 0, Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug Page /AJE/E DHI

458 5 KONKLUSION De tre sedimentkerner er blevet dateret ud fra aktiviteten af 210 Pb i en dybdeprofil. På den ene sedimentkerne (N11) er der blevet udført en fin datering. På de to andre sedimentkerner (N19 og N26) er der blevet udført en rimelig datering på grund af den større spredning på indholdene af 210 Pb Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug Page /AJE/E DHI

459 6 REFERENCER /1/ Pheiffer Madsen, P. and J Sørensen, Validation of the Lead-210 Dating Method. J. Radioanal. Chem. 54, /2/ Christensen, E. R., A Model for Radionuclides in Sediment Influenced by Mixing and Compaction. J. of Geophysical Research 87, /3/ Christensen, E. R. and PK Bhunia, Modeling Radiotracers in Sediments: Comparison with Observations in Lakes Huron and Michigan. J. of Geophysical Research 91, /4/ Larsen, B. and A Jensen, Evaluation of the Sensitivity of Sediment Stations in Pollution Monitoring. Mar. Pollut. Bull. 20, Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug Page /AJE/E DHI

460 B I L A G Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug2010 DHI

461 B I L A G A Rådata for sedimentet fra DNV prøve N Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug2010 DHI

462 Sample No. Top Bottom Dry weight Loss on ignition Total 210 Pb Total 210 Pb, st. dev. Dry volume weight Dry weight Linear depth Accumulated mass depth Ref. no.: Date: Description: gl 19-jul-10 DNV prøve N11 Unsupported 210 Pb St.dev., unsup-ported 210 Pb cm. cm. % v/v % dry dpm/g S g/cm 3 g/cm 2 cm dpm/g dpm/g g/m IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM No. of lines used in calculation: 13 Mixing depth: 0.3 cm. Supported 210 Pb: 0.97 dpm/g Mixing intensity: 42.9 cm 2 /y. St. dev. of supported 210 Pb: 0.09 dpm/g Linear accumulation rate (0-2 cm): 3.1 mm/y. Year of sampling: 2010 Sedimentation rate: 593 g/m 2 /y. No. of points to exclude (from top): 0 points St. dev. of sedimentation rate: 65 g/m 2 /y. Coefficient of variation 11.0 % Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug2010 DHI

463 B I L A G B Rådata for sedimentet fra DNV prøve N Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug2010 DHI

464 Sample No. Top Bottom Dry weight Loss on ignition Total 210 Pb Total 210 Pb, st. dev. Dry volume weight Dry weight Linear depth Accumulated mass depth Ref. no.: Date: Description: GL 19-jul-10 DNV prøve N19 Unsupported 210 Pb St.dev., unsup-ported 210 Pb cm. cm. % v/v % dry dpm/g S g/cm 3 g/cm 2 cm dpm/g dpm/g g/m IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM No. of lines used in calculation: 13 Mixing depth: 1 cm. Supported 210 Pb: 0.96 dpm/g Mixing intensity: cm 2 /y. St. dev. of supported 210 Pb: 0.07 dpm/g Linear accumulation rate (0-2 cm): 2.8 mm/y. Year of sampling: 2010 Sedimentation rate: 798 g/m 2 /y. No. of points to exclude (from top): 0 points St. dev. of sedimentation rate: 179 g/m 2 /y. Coefficient of variation 22.4 % Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug2010 DHI

465 B I L A G C Rådata for sedimentet fra DNV prøve N Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug2010 DHI

466 Sample No. Top Bottom Dry weight Loss on ignition Total 210 Pb Total 210 Pb, st. dev. Dry volume weight Dry weight Linear depth Accumulated mass depth Ref. no.: Date: Description: gl 19-jul-10 DNV prøve N26 Unsupported 210 Pb St.dev., unsup-ported 210 Pb cm. cm. % v/v % dry dpm/g S g/cm 3 g/cm 2 cm dpm/g dpm/g g/m IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM No. of lines used in calculation: 7 Mixing depth: 1.0 cm. Supported 210 Pb: 0.93 dpm/g Mixing intensity: 150 cm 2 /y. St. dev. of supported 210 Pb: 0.06 dpm/g Linear accumulation rate (0-2 cm): 2.5 mm/y. Year of sampling: 2010 Sedimentation rate: 582 g/m 2 /y. No. of points to exclude (from top): points St. dev. of sedimentation rate: 198 g/m 2 /y. Coefficient of variation 33.9 % Datering af tre sedimentkerner fra DNV_Norge-Revid-aug2010 DHI

467 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK VEDLEGG 3 Inngangsparametre til risikomodellen DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 3-3

468 Indre_havn Ja Nei Er det målt porevannskonsentrasjon? (sett kryss) x Hvis ja, legg inn målte konsentrasjoner i ark 1d Er det målt sjøvannskonsentrasjon? (sett kryss) x Hvis ja, legg inn målte konsentrasjoner i ark 1c Er det målt vevskonsentrasjon i bunnfauna? (sett kryss) x Hvis ja, legg inn målte konsentrasjoner i ark 1e Er det målt vevskonsentrasjon i fisk? (sett kryss) x Hvis ja, legg inn målte konsentrasjoner i ark 1f Er det gjort økotokstesting? (sett kryss) x Hvis ja, legg inn målte konsentrasjoner i ark 1g GENERELLE PARAMETERE Vannvolumet over sedimentet, V sed [m 3 ] ingen standard Oppholdstid til vannet i bassenget, t r [år] ingen standard 0,01 SPREDNING HUMAN HELSE Basert på snittdybde 8 m fra kart og prøvetaking samt 420 daa Basert på strømmålinger ved stub og arealet av grensen ut mot fjorden (grensen in 2L*B Tas fra siktekurve (dersom 5 % er mindre enn 2 m, er f = 0,05) 8 %<2um fra data Begrunnelse Ta fra fellematerialet hvis målt på TOC! Lite dyr trolig lite omsatt se blant annet DNV rapport (1998) Begrunnelse fra analysene (snitt av N3-N13) Grunnleggende sedimentparametere Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse TOC 1 1,3 Snitt av prøvene i området (vektet for sjiktet 0-1 og 1-10) Bulkdensitet til sedimentet, sed [kg/l] 0,8 0,8 Porøsitet, ε 0,7 0,7 Korreksjonsfaktor For å ende opp med mg/m2/år for spredning ved biodiffusjon Generelle områdeparametere Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse Sedimentareal i bassenget, A sed [m 2 ] ingen standard Målt i GIS Parametere for transport via biodiffusjon, F diff Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse Tortuositet, τ 3 3 Faktor for diffusjonshastighet pga bioturbasjon, a 10 5 mindre dyr en gjennomsnittlig se blant annet DNV rapport (1998) Diffusjonslengde, x [cm] 1 1 Parametere for oppvirvling fra skip, F skip Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse Antall skipsanløp per år, N skip ingen standard 100 Båre småbåter og Color Line! Antar bare color viking sprer (ref tidligere undersøkel Mengde oppvirvlet sediment per anløp, m sed [kg] ingen standard 1000 Sett inn verdi fra faktaboks 6 i veileder Sedimentareal påvirket av oppvirvling, A skip [m 2 ] ingen standard 6500 Fraksjon suspendert f susp = sedimentfraksjon < 2 m ingen standard 0,08 Parametere for transport via organismer, F org Sjablongverdi Anvendt verdi Mengde organisk karbon i bunnfauna biomasse OC cbio [g/g] 0,25 0,25 Organisk karbontilførsel til sedimentet utenfra, OC sed [g/m 2 /år] Fraksjon av organisk karbon som ikke omsettes, d [g/g] 0,47 0,7 Organisk karbon omsatt (respirert) i sedimentet, OC resp [g/m 2 /år] Parametere for å beregne tømming av stofflageret i det bioaktive laget, t tom Sjablongverdi Anvendt verdi Mektighet av bioturbasjonsdyp, d sed (mm/m 2 ) Tetthet av vått sediment, ρ vv (kg/l) 1,3 1,3 Fraksjon tørrvekt av vått sediment 0,35 0,59 Generelle parametere (gjelder for både barn og voksen) Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse Absorpsjonsfaktor, af 1 1 Matriksfaktor, mf 0,15 0,15 Innhold partikulært materiale i vann [kg/l] 0, ,00003 Kontaminert fraksjon, KF f 0,5 0,5 Generelle parametere (ulike for barn og voksen) Sjablongverdi voksen verdi barn Sjablong- Anvendt verdi Anvendt verdi Begrunnelse voksen barn Kroppsvekt, KV [kg] Parametere for oralt inntak av sediment, DEI sed Sjablongverdi voksen verdi barn voksen barn Sjablong- Anvendt verdi Anvendt verdi Begrunnelse Fraksjon eksponeringstid, f exp,ised [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 Inntak av sediment, Di sed [kg/d] 0, ,001 0, ,00035 Havn! Parametere for inntak av overflatevann, DEI sv Sjablongverdi voksen verdi barn voksen barn Sjablong- Anvendt verdi Anvendt verdi Begrunnelse Fraksjon eksponeringstid, f exp,isv [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 Inntak av sjøvann, Di sv [l/d] 0,05 0,05 0,05 0,05 Havn! Parametere for inntak av partikulært materiale, DEI pm Sjablongverdi voksen verdi barn voksen barn Sjablong- Anvendt verdi Anvendt verdi Begrunnelse Fraksjon eksponeringstid, f exp,ipm [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 Inntak av sjøvann, Di sv [l/d] Parametere for hudkontakt med sediment, DEH sed Se inntak av overflatevann. Sjablongverdi voksen verdi barn voksen barn Sjablong- Anvendt verdi Anvendt verdi Begrunnelse Fraksjon eksponeringstid, f exp,hsed [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02

469 Midtre havn Ja Nei Er det målt porevannskonsentrasjon? (sett kryss) x Hvis ja, legg inn målte konsentrasjoner i ark 1d Er det målt sjøvannskonsentrasjon? (sett kryss) x Hvis ja, legg inn målte konsentrasjoner i ark 1c Er det målt vevskonsentrasjon i bunnfauna? (sett kryss) x Hvis ja, legg inn målte konsentrasjoner i ark 1e Er det målt vevskonsentrasjon i fisk? (sett kryss) x Hvis ja, legg inn målte konsentrasjoner i ark 1f Er det gjort økotokstesting? (sett kryss) x Hvis ja, legg inn målte konsentrasjoner i ark 1g GENERELLE PARAMETERE Vannvolumet over sedimentet, V sed [m 3 ] ingen standard Oppholdstid til vannet i bassenget, t r [år] ingen standard 0,01 SPREDNING Organisk karbontilførsel til sedimentet utenfra, OC sed [g/m 2 /år] Fraksjon av organisk karbon som ikke omsettes, d [g/g] 0,47 0,7 Organisk karbon omsatt (respirert) i sedimentet, OC resp [g/m 2 /år] Parametere for å beregne tømming av stofflageret i det bioaktive laget, t tom Grunnleggende sedimentparametere Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse TOC 1 1,96 fra data Bulkdensitet til sedimentet, sed [kg/l] 0,8 0,8 Porøsitet, ε 0,7 0,7 Korreksjonsfaktor For å ende opp med mg/m2/år for spredning ved biodiffusjon Generelle områdeparametere Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse Sedimentareal i bassenget, A sed [m 2 ] ingen standard fra gis Parametere for transport via biodiffusjon, F diff Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse Tortuositet, τ 3 3 Faktor for diffusjonshastighet pga bioturbasjon, a 10 5 Settes ned pga litt lite dyr ref DNV rapport 1998 Diffusjonslengde, x [cm] 1 1 Parametere for oppvirvling fra skip, F skip Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse Antall skipsanløp per år, N skip ingen standard 52 Ref mail fra havna ved undersøkelsen i 2009 for Framnes og info fra Jotun, samt Oleon Mengde oppvirvlet sediment per anløp, m sed [kg] ingen standard 330 Vektet snitt av båtene til framne, Jotun, Oleon og Pronova 0,31*1000+0,69*28 (ref under Sedimentareal påvirket av oppvirvling, A skip [m 2 ] Vektet ingen snitt standard for lengde og 2800 bredde av båtene (informasjon fra bedriftene og havna) Fraksjon suspendert f susp = sedimentfraksjon < 2 m ingen standard 0,044 Tas fra siktekurve (dersom 5 % er mindre enn 2 m, er f = 0,05) Parametere for transport via organismer, F org Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse Mengde organisk karbon i bunnfauna biomasse OC cbio [g/g] 0,25 0,25 Sjablongverdi Mektighet av bioturbasjonsdyp, d sed (mm/m 2 ) Tetthet av vått sediment, ρ vv (kg/l) 1,3 1,3 Fraksjon tørrvekt av vått sediment 0,35 0,59 HUMAN HELSE Begrunnelse Anvendt verdi ca 12 meter snitt dybde fra kart. Dypere i midten men grunner ut på sidene Fra strømmålinger ved framnes i 2009 Lite dyr trolig lite omsatt se blant annet DNV rapport (1998) fra data Generelle parametere (gjelder for både barn og voksen) Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse Absorpsjonsfaktor, af 1 1 Matriksfaktor, mf 0,15 0,15 Innhold partikulært materiale i vann [kg/l] 0, ,00003 Kontaminert fraksjon, KF f 0,5 0,5 Generelle parametere (ulike for barn og voksen) Sjablongverdi voksen verdi barn voksen barn Sjablong- Anvendt verdi Anvendt verdi Begrunnelse Kroppsvekt, KV [kg] Parametere for oralt inntak av sediment, DEI sed Sjablongverdi voksen verdi barn voksen barn Sjablong- Anvendt verdi Anvendt verdi Begrunnelse Fraksjon eksponeringstid, f exp,ised [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 Inntak av sediment, Di sed [kg/d] 0, ,001 0, ,001 Parametere for inntak av overflatevann, DEI sv Sjablongverdi voksen verdi barn voksen barn Sjablong- Anvendt verdi Anvendt verdi Begrunnelse Fraksjon eksponeringstid, f exp,isv [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 Inntak av sjøvann, Di sv [l/d] 0,05 0,05 0,05 0,05 Parametere for inntak av partikulært materiale, DEI pm Sjablongverdi voksen verdi barn voksen barn Sjablong- Anvendt verdi Anvendt verdi Begrunnelse Fraksjon eksponeringstid, f exp,ipm [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 Inntak av sjøvann, Di sv [l/d] Parametere for hudkontakt med sediment, DEH sed Se inntak av overflatevann. Sjablongverdi voksen verdi barn voksen barn Sjablong- Anvendt verdi Anvendt verdi Begrunnelse Fraksjon eksponeringstid, f exp,hsed [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02

470 Ytre havn Ja Nei Er det målt porevannskonsentrasjon? (sett kryss) x Hvis ja, legg inn målte konsentrasjoner i ark 1d Er det målt sjøvannskonsentrasjon? (sett kryss) x Hvis ja, legg inn målte konsentrasjoner i ark 1c Er det målt vevskonsentrasjon i bunnfauna? (sett kryss) x Hvis ja, legg inn målte konsentrasjoner i ark 1e Er det målt vevskonsentrasjon i fisk? (sett kryss) x Hvis ja, legg inn målte konsentrasjoner i ark 1f Er det gjort økotokstesting? (sett kryss) x Hvis ja, legg inn målte konsentrasjoner i ark 1g GENERELLE PARAMETERE Sedimentareal i bassenget, A sed [m 2 ] ingen standard Vannvolumet over sedimentet, V sed [m 3 ] ingen standard Oppholdstid til vannet i bassenget, t r [år] ingen standard 0,02 SPREDNING HUMAN HELSE Snitt dyp rundt 20 m Fra strømmålinger ved Oleon og arealet av yttergrensen ved Tranga 2L*B reg s.171 bakgrunnsdokument antatt båter på 5*2 m i snitt Tas fra siktekurve (dersom 5 % er mindre enn 2 ηm, er f = 0,05) Begrunnelse Organisk karbontilførsel til sedimentet utenfra, OC sed [g/m 2 /år] Fraksjon av organisk karbon som ikke omsettes, d [g/g] 0,47 0,7 Skrus opp ref DNV rapport 1998 Organisk karbon omsatt (respirert) i sedimentet, OC resp [g/m 2 /år] Parametere for å beregne tømming av stofflageret i det bioaktive Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse laget, t tom Mektighet av bioturbasjonsdyp, d sed (mm/m 2 ) Tetthet av vått sediment, ρ vv (kg/l) 1,3 1,3 Fraksjon tørrvekt av vått sediment 0,35 0,52 fra data Generelle parametere (gjelder for både barn og voksen) Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse Absorpsjonsfaktor, af 1 1 Matriksfaktor, mf 0,15 0,15 Innhold partikulært materiale i vann [kg/l] 0, ,00003 Kontaminert fraksjon, KF f 0,5 0,5 Generelle parametere (ulike for barn og voksen) Sjablongverdi voksen verdi barn voksen barn Sjablong- Anvendt verdi Anvendt verdi Begrunnelse Kroppsvekt, KV [kg] Parametere for oralt inntak av sediment, DEI sed Sjablongverdi voksen verdi barn voksen barn Sjablong- Anvendt verdi Anvendt verdi Begrunnelse Fraksjon eksponeringstid, f exp,ised [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 Inntak av sediment, Di sed [kg/d] 0, ,001 0, ,001 Parametere for inntak av overflatevann, DEI sv Sjablongverdi voksen verdi barn voksen barn Sjablong- Anvendt verdi Anvendt verdi Begrunnelse Fraksjon eksponeringstid, f exp,isv [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 Inntak av sjøvann, Di sv [l/d] 0,05 0,05 0,05 0,05 Parametere for inntak av partikulært materiale, DEI pm Sjablongverdi voksen verdi barn voksen barn Sjablong- Anvendt verdi Anvendt verdi Begrunnelse Fraksjon eksponeringstid, f exp,ipm [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 Inntak av sjøvann, Di sv [l/d] Parametere for hudkontakt med sediment, DEH sed Se inntak av overflatevann. Sjablongverdi voksen verdi barn voksen barn Sjablong- Anvendt verdi Anvendt verdi Begrunnelse Fraksjon eksponeringstid, f exp,hsed [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 8,22E-02 fra GIS Grunnleggende sedimentparametere Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse TOC 1 2,2 Data Bulkdensitet til sedimentet, η sed [kg/l] 0,8 0,8 Porøsitet, ε 0,7 0,7 Korreksjonsfaktor For å ende opp med mg/m2/år for spredning ved biodiffusjon Generelle områdeparametere Sjablongverdi Anvendt Begrunnelse verdi Parametere for transport via biodiffusjon, F diff Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse Tortuositet, τ 3 3 Faktor for diffusjonshastighet pga bioturbasjon, a 10 5 Skrus opp ref DNV rapport 1998 Diffusjonslengde, x [cm] 1 1 Parametere for oppvirvling fra skip, F skip Sjablongverdi Anvendt verdi Begrunnelse Antall skipsanløp per år, N skip ingen standard 300 Småbåthavner Mengde oppvirvlet sediment per anløp, m sed [kg] ingen standard 150 Fra veileder Sedimentareal påvirket av oppvirvling, A skip [m 2 ] ingen standard 20 Fraksjon suspendert f susp = sedimentfraksjon < 2ηm ingen standard 0,04 Parametere for transport via organismer, F org Sjablongverdi Anvendt verdi Mengde organisk karbon i bunnfauna biomasse OC cbio [g/g] 0,25 0,25

471 DET NORSKE VERITAS Rapport for Sandefjord Kommune Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden MANAGING RISK VEDLEGG 4 Tildekking av forurensede sedimenter (beskrivelse av teknologien) DNV Referansenr.: 12NT2ZH-3 Revisjon nr.: 01 Dato: Side 4-4

472 (Notat utarbeidet av Biologge AS) 1 Tildekking av forurensede sedimenter 1.1 Isolasjonstildekninger og tynnsjiktstildekninger Det er i dag to hovedtyper tildekninger, isolasjonstildekking og tynnsjiktstildekking. Hvilke tykkelser som definerer en isolasjons- eller tynnsjiktstildekking varierer noe, men eksempelvis kan en tynnsjiktstildekning være fra 1-10 cm og en isolasjonstildekning kan være fra 15cm 1m. Uavhengig av definisjonene er det fundamentale forskjeller mellom de to typene Isolasjonstildekking En isolasjonstildeknings hensikt er så langt som mulig å eliminere fullstendig langtidseksponering og miljørisiko som er forårsaket av forurenset sediment. Dette kan gjøres blant annet ved å eliminere direkte kontakt mellom bunnfauna og det forurensede sedimentet fysisk å stabilisere det forurensede sedimentet for å hindre erosjon og spredning å hindre at forurensninger som er bundet til sedimentet migrerer/flytter seg gjennom tildekningen og inn i den overliggende bioturbasjonssonen (de øverste 0-10 cm der de fleste bunndyrene lever og graver) Tynnsjiktstildekking Konseptet tynnsjiktstildekking er relativt nytt, men hensikten med en slik tildekning er i hovedsak å redusere, men ikke eliminere, eksponering og miljørisiko forårsaket av forurenset sediment, ved blant annet å: redusere direkte eksponering fra forurenset sediment redusere porevannskonsentrasjoner av miljøgifter, altså redusere konsentrasjonen av miljøgifter i vannet som er i sedimentet redusere bioakkumulering og fluks/transport av miljøgifter til det overliggende vannet Årsaken til at eksponering og miljørisiko blir redusert og ikke eliminert, er at tykkelsen på tildekningen er mindre enn bioturbasjonsdybden til de fleste bunngravene dyr og organismer. Hvor mye eksponeringen reduseres er tilnærmet proporsjonal med tykkelsen på tildekningen, men valg av type materiale i tildekningen spiller også en viktig rolle Fordeler og ulemper ved isolasjonstildekking og tynnsjiktstildekking Både isolasjons- og tynnsjiktstildekninger har sine fordeler og begrensninger med hensyn til beskyttelse og kostnader. Isolasjonstildekninger vil ofte koste mer på grunn av mengden materialer som brukes, men også pga kostnader forbundet med plassering av tildekningen. På den annen side, selv om tynnsjiktstildekninger ofte har lavere kostnader, bør dette avveies mot at man fortsatt vil ha et visst eksponeringsnivå.

473 Det er viktig å merke seg at den mest effektive tiltaksløsningen for forurenset sediment, er sterkt avhengig av forutsetningen om at man har kontroll på forurensningskildene, både fra land og fra nærliggende sjøbunnsarealer. 1.2 Hensiktsmessig bruk av både isolasjons- og tynnsjiktstilnærminger Tynnsjiktstildekking blir av mange omtalt som naturlig remediering snarere enn tildekking, og blir ofte referert til som forsterket naturlig remediering. Hensiktsmessig bruk av tildekking og/ eller tiltak basert på forsterket naturlig remediering, vil være avhengig av lokalitets- og prosjektspesifikke faktorer. Det betyr at under forhold hvor det er mest aktuelt å bruke tildekking, er annerledes enn hvor det er mest hensiktsmessig å bruke tiltak basert på forsterket naturlig remediering. En av de viktigste grunnene for å gjennomføre tynnsjiktstildekking ved en lokalitet som kvalifiserer for naturlig remediering, er at den naturlige sedimentasjonshastigheten ikke er tilstrekkelig høy for å dekke til det forurensede sedimentet i løpet av rimelig tid. I prinsippet vil da plassering av et tynt sjikt med rene materialer over forurenset sediment framskynde den naturlige sedimenteringen med flere år - kanskje tiår. I Sandefjordsfjorden er det sannsynlig at en rekke ulike forhold (batymetri (undervannstopografi), strøm, sediment og forurensningskarakteristikk, økologi, osv.) tilsier at tildekking eller tiltak basert på forsterket naturlig remediering kan, eller bør, brukes. Med bakgrunn i dette bør derfor både isolasjons- og tynnsjiktstilnærminger bli testet. 1.3 Konvensjonelle og innovative tildekningsmaterialer Bruk av konvensjonelle materialer i tildekninger En rekke ulike materialer kan bli brukt i tildekking av sediment. Historisk sett er natursand (sand) et tildekningsmateriale som oftest har blitt brukt, særlig på grunn av tilgjengelighet, lav kostnad og enkle plasseringsmetoder. Tildekninger med sand er ofte omtalt som konvensjonelle eller passive tildekninger på grunn dens manglende evne til å binde forurensninger. Avhengig av tildekningens tykkelse, kan den likevel være effektive i fysisk å isolere og stabilisere sedimentet. Tilgangen til sand kan være begrenset i noen områder, og å bruke andre materialer som knust stein, med partikkelstørrelse tilsvarende sand, kan være et alternativ. Videre i dette kapittelet vil slik knust stein bli omtalt som gradert stein. Tildekninger som består av sand eller gradert stein kan også gi kjemisk isolasjon av forurenset sediment (avhengig av tildekningens tykkelse), og særlig under forhold hvor miljøgiftene er relativt uløselige og sterkt bundet til sedimentet, og/ eller når migreringen av miljøgifter gjennom tildekningen skjer veldig langsomt. Det vil si at transporten skjer som et resultat av diffusjon og ikke gjennom en raskere transport forårsaket av grunnvannsstrømmer. Under disse forholdene vil et lag av sand eller gradert stein i all hovedsak fungere som en diffusjonsbarriere og sørge for en større distanse for miljøgiftene å forflytte seg når de sakte beveger seg gjennom tildekningen via porevannet. Jo tykkere tildekningslag, jo lengre tid vil det ta før miljøgiftene kommer inn i tildekningens bioaktive sone.

474 Sand (og mest sannsynlig gradert stein) vil fortsatt bli brukt i sedimenttildekninger, men det vil være situasjoner der selv moderate tykkelser av passive konvensjonelle materialer ikke vil være i stand til å tilfredsstille målene for tildekningens ytelse. Dette kan være i situasjoner hvor: miljøgiftene ikke er sterkt bundet til sedimentet, det ikke er grunnvann som trenger opp gjennom sjøbunn/tildekning, og/eller den generelle miljøgiftfordelingen mellom fast stoff og porevannfasen (K d ) er varierende eller uklar. I situasjoner hvor tildekninger av sand eller gradert stein ikke er tilstrekkelig eller hvor tykke lag med konvensjonelle materialer ikke kan brukes, er det nødvendig å vurdere alternative typer tildekningsmaterialer Bruk av innovative materialer i tildekninger Bruk av innovative materialer i sedimenttildekninger, både isolasjon og tynnsjikttildekninger er økende. Innovative materialer, herunder også tillagede produkter som inkluderer slike materialer, er materialer som har en eller flere unike egenskaper som: høy bindingsevne (sorpsjonsevne) for organiske forbindelser og/eller metaller. Aktivt karbon og naturlig organisk materiale (fra jord eller sediment) er eksempler på organiske sorbenter som har en høy bindingsevne for organiske miljøgifter som PCB, TBT og PAH. er leirbaserte og derfor gjør at vann og gass har vanskelig for å trenge igjennom (lav permeabilitet) inkluderer næringsstoffer som eksempelvis nitrogen og fosfor, og/eller andre reaktive stoffer aktivt kan binde store mengder ikke-vannløselige væsker. Et eksempel på et slikt materiale er organoleire Med bakgrunn i de ovennevnte egenskapene (som sand og gradert stein stort sett ikke innehar),, kan innovative materialer være mer effektive enn konvensjonelle materialer, blant annet ved: betydelig å redusere miljøgiftkonsentrasjonene i tildekningens porevann hvilket betyr at bioakkumulering og fluks/transport inn i vannkolonnen kan reduseres å igangsette tilintetgjørelse, herunder nedbrytning, av enkelte organiske forbindelser å redusere eller avlede strømmen av miljøgiftbærende porevann, i all hovedsak når det er grunnvannstrømmer til stede å redusere langsiktig diffusjon av miljøgifter gjennom tildekningen å forlenge tiden som miljøgiftene bruker på å trenge inn i tildekningens bioaktive sone hvilket betyr at tildekningen vil være beskyttende over lengre tid Med bakgrunn i det ovennevnte, vil tynnere lag av innovative materialer kunne tilby ytelse på lik linje med, eller bedre enn, tykkere lag med konvensjonelle materialer. Tildekninger med innovative materialer kan derfor være gjennomførbare og kostnadseffektive tiltaksløsninger. Dette fordi: tildekningens virkning på vanndyp blir redusert slik at skipstrafikk som er avhengig av seilings dyp ikke påvirkes

475 tildekningens påvirkning på hydrologi og økologi blir redusert presset av mulig forurenset porevann inn i nedre del av tildekningen blir redusert slik at den effektive (forurensningsfrie) delen av tildekningen maksimeres. 2 Testing av tildekningsløsninger i Sandefjord Det er blitt etablert et område på 35 daa, Biologgefeltet, i Sandefjord indre havn. Fylkesmannen i Vestfold har gitt tillatelse (Fylkesmannen i Vestfold, 2010) for bruk av dette feltet til uttesting av forskjellige tradisjonelle og/eller innovative tilnærminger for behandling av forurensede sedimenter i feltskala. Hensikten er å gjøre forsøk på kvaliteten og adferden til forskjellige materialer. Prøvefeltet forventes å generere verdifull kunnskap om både egnethet og kostnadforhold. Massene kan testes mot forskjellige parametre som for eksempel dybde, helning, forurensningsgrad, propelloppvirvling fra skipstrafikk, strøm, nødvendig tykkelse av tildekning og innflytelsen på det biologiske mangfoldet i sedimentene. Det kan også testes utstyr for plassering på sjøbunnen. Referanser Fylkesmannen i Vestfold. (2010, 10 20). Tillatelse til etablering av prøvefelt for forskning - dumping avmasser - tildekking av forurensning - Sandefjord Havn.

476 DET NORSKE VERITAS Det Norske Veritas: Det Norske Veritas (DNV) er en ledende, uavhengig leverandør av tjenester for risikostyring, med global virksomhet gjennom et nettverk av 300 kontorer i 100 ulike land. DNVs formål er å arbeide for sikring av liv, verdier og miljø. DNV bistår sine kunder med risikostyring gjennom tre typer tjenester: klassifisering, sertifisering og konsulentvirksomhet. Siden etableringen som en uavhengig stiftelse i 1864 har DNV blitt en internasjonalt anerkjent leverandør av ledelsestjenester og tekniske konsulent- og rådgivningstjenester, og er et av verdens ledende klassifiseringsselskaper. Dette innebærer kontinuerlig utvikling av ny tilnærming til helse-, miljø- og sikkerhetsledelse, slik at bedrifter kan fungere effektivt under alle forhold. Global impact for a safe and sustainable future:

477 DET NORSKE VERITAS Besøk vår internettside for mer informasjon:

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016 Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn Dialogmøte: 9. februar 2016 Natur, kultur og tradisjon Risikovurdering Gjennomført i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer TA 2802/2011: Veileder

Detaljer

Notat til: Notat Nr.: 1N1T5CB-4/ JLAU Sandefjord kommune

Notat til: Notat Nr.: 1N1T5CB-4/ JLAU Sandefjord kommune Notat til: Notat Nr.: 1N1T5CB-4/ JLAU Sandefjord kommune Fra: Jens Laugesen v/pål Abrahamsen Dato: 2015-02-20 Saks nr.: 15/146-2014.027-14/1829 Skrevet av: Jens Laugesen og Thomas Møskeland BISTAND TILTAKSPLANLEGGING

Detaljer

Søknad om tillatelse til tildekking, mudring og deponering av forurenset sjøbunn etter forurensningsloven

Søknad om tillatelse til tildekking, mudring og deponering av forurenset sjøbunn etter forurensningsloven Søknad om tillatelse til tildekking, mudring og deponering av forurenset sjøbunn etter forurensningsloven - for tiltak for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden Sandefjord kommune 9.5.2016 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Forurensingsstatus i Bergen havn

Forurensingsstatus i Bergen havn Forurensingsstatus i Bergen havn Oddmund Soldal, Ane Moe Gjesdal og Edana Fedje 1 Gjennomført arbeid Sedimentkartlegging, tiltaksplan fase I og II (COWI, NGI, NIVA, Univ. i Bergen, Høgskulen i Sogn og

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng

Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng Delrapport 4 Tiltaksplan 20081794-00-62-R 5. juli 2011 Prosjekt Prosjekt: Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng

Detaljer

REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking

REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking ijs Breedveld, Arne Pettersen, Audun Hauge Norges Geotekniske Institutt (NGI) Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo Bakgrunn

Detaljer

Søknad om tiltak i Store Lungegårdsvann etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Store Lungegårdsvann etter forurensningsloven. BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, KULTUR OG NÆRING Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 62 75 kultur.kirke.idrett@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse

Detaljer

Kristiansandsfjorden - blir den renere?

Kristiansandsfjorden - blir den renere? Kristiansandsfjorden - blir den renere? Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøringens 20-års jubileumsmøte 20.11.2013 Merete Schøyen, Kristoffer Næs og Eivind Oug, NIVA 1 Miljøgifter i blåskjell, torsk,

Detaljer

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016)

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Hilde Alida Hammer Tidligere masterstudent i miljøkjemi

Detaljer

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte?

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte? ISSN 1893-1170 (online edition) ISSN 1893-1057 (printed edition) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim

Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim Norsk vannforening og Miljøringen Onsdag 12. november 2014 Mari Moseid Prosjektleder NGI Prosjektfaser 2000 Sedimentundersøkelser 2002-2008 Pilotprosjekt,

Detaljer

Tiltaksplanarbeidet - føringer, mål og virkemidler

Tiltaksplanarbeidet - føringer, mål og virkemidler Tiltaksplanarbeidet - føringer, mål og virkemidler Dialogmøte i Mo i Rana 20. august 2012 Eva Therese Askeland, Klif Myndighetenes arbeid med forurenset sjøbunn Stortingsmelding nr. 12 (2001-2002) Rent

Detaljer

1. Vurderinger av landkilder som kan påvirke sedimentene i havnebassengene

1. Vurderinger av landkilder som kan påvirke sedimentene i havnebassengene Bergen kommune Plan og Miljøetaten Serviceboks 7880 5020 Bergen COWI AS Solheimsgt 13 Postboks 6051 Postterminalen 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Miljøprosjekt i Bergen COWI er bedt om å sammenstille

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Rapport Tiltaksplan for Horten Indre Havn. Horten Kommune. Foto: Rozemarijn Keuning, DNV

Rapport Tiltaksplan for Horten Indre Havn. Horten Kommune. Foto: Rozemarijn Keuning, DNV DET NORSKE VERITAS Rapport Tiltaksplan for Horten Indre Havn Horten Kommune Foto: Rozemarijn Keuning, DNV Rapportnr.: 2013-1246/DNV Referansenr.: 18FMT78-13 Rev. 02, 2014-02-24 DET NORSKE VERITAS Rapport

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

På vei mot rein fjord i Grenland. Sluttrapport fra prosjekt BEST. 23.Mars Fylkesmannen i Telemark

På vei mot rein fjord i Grenland. Sluttrapport fra prosjekt BEST. 23.Mars Fylkesmannen i Telemark På vei mot rein fjord i Grenland Sluttrapport fra prosjekt BEST 23.Mars 2012 Fylkesmannen i Telemark Hg Hg Dioksiner Hg PAH Hg PAH Hg Hg TBT Hg PAH TBT PAH TBT TBT PAH TBT Dioksiner PAH PAH TBT Dioksiner

Detaljer

Tiltaksplan for opprydding i forurensede sedimenter - Indre havn

Tiltaksplan for opprydding i forurensede sedimenter - Indre havn Vår ref. 16/22759 10/191-52 / FA - K20 Saksbehandler: Lund, Tore Rolf Utvalg Dato Saksnummer Kommunestyret 20.06.2016 118/16 Formannskapet 13.06.2016 098/16 Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Miljømål... 4 3. Vurdering av tiltaksomfanget... 5 3.1 Vurdering i forhold til kommunens miljømål... 5 3.2 Tiltaksomfang i forhold til utførte risikovurderinger...

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Oslofjordkonferansen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. oktober 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Hva er kostholdsråd?

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

Kontroll av miljøtilstand - Prøvetaking av overvannskummer og sedimenter i Oslo Havn 2015

Kontroll av miljøtilstand - Prøvetaking av overvannskummer og sedimenter i Oslo Havn 2015 Kontroll av miljøtilstand - Prøvetaking av overvannskummer og sedimenter i Oslo Havn 2015 Gjennomgang av NGIs rapport, Oslo Havn KF 2016-04-07 Gøril Aasen Slinde, Arne Pettersen, Amy Oen, Geir W. Åsli,

Detaljer

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden 2014 Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Frokostmøte, 24. mars 2015 1 Fiskeundersøkelse Kort om bakgrunn for undersøkelsen Kostholdsråd Prøveinnsamling

Detaljer

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Hilde B. Keilen, senioringeniør sedimentseksjonen Myndighetenes arbeid med forurenset

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Forurenset sjøbunn i Stavanger:

Forurenset sjøbunn i Stavanger: Forurenset sjøbunn i Stavanger: Status, miljøgiftkartlegginger, risikovurderinger, kontroll med forurensningskilder & tiltaksplanlegging I kommunal prosjektgruppe: Miljøseksjonen, Vann og avløp, Renovasjon

Detaljer

Handlingsplan for opprydding

Handlingsplan for opprydding Handlingsplan for opprydding Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/kjemikalier/forurenset-sjobunn/handlingsplan-for-opprydding/ Side 1 / 5 Handlingsplan for opprydding Publisert 06.06.2013

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering 1 Målet med arbeidet "Målet med arbeidet er å skaffe tilstrekkelig kunnskap om miljøgifter

Detaljer

RØSVIKRENNA BORG HAVN

RØSVIKRENNA BORG HAVN RØSVIKRENNA BORG HAVN KONSEKVENSER AV PLANLAGTE TILTAK FOR VANNFOREKOMSTEN -VURDERINGER I FORHOLD TIL FORUTSETNINGENE I VANNFORSKRIFTEN AUD HELLAND MILJØRINGEN 21.03.2013 INNHOLD Bakgrunn og målsetting

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt Side 1 av 5 Fra: Hammer, Ragnhild Marie[Ragnhild.Marie.Hammer@arendal.kommune.no] Dato: 14:38:41 Til: FMAA Postmottaket Tittel: Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Detaljer

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. 1 Beskrivelse av forholdene på lokalitetene Det er planlagt å utføre pele- og spuntarbeider i sjø i Bispevika ved Bispekaia. Tiltaksområdet

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Miljøovervåking i Kirkebukten. Bergen kommune. Plan for overvåking etter tiltak i forurenset sjøbunn

Innholdsfortegnelse. Miljøovervåking i Kirkebukten. Bergen kommune. Plan for overvåking etter tiltak i forurenset sjøbunn Bergen kommune Miljøovervåking i Kirkebukten Plan for overvåking etter tiltak i forurenset sjøbunn COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Mudringmetoder for forurenset sjøbunn

Mudringmetoder for forurenset sjøbunn Mudringmetoder for forurenset sjøbunn Miljøringen temamøte 13. mars 2012 Jens Laugesen, DNV Mudring er ikke noe nytt! Mudderapparat for kanaler og laguner. Skisse av Leonardo da Vinci laget 1513-1515.

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Erfaringer med tildekking av forurenset sjøbunn

Erfaringer med tildekking av forurenset sjøbunn Erfaringer med tildekking av forurenset sjøbunn Jens Laugesen, DNV GL og Espen Eek, NGI 1 SAFER, SMARTER, GREENER Hva er hensikten med rapporten? Rapporten gir en beskrivelse av «state of the art» innen

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF Alstahaug Havnevesen KF Postboks 144 8801 Sandnessjøen Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4703 Deres ref: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon - Utarbeidelse av tiltaksplan for Horten Indre Havn

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon - Utarbeidelse av tiltaksplan for Horten Indre Havn Vedlegg 2 Kravspesifikasjon - Utarbeidelse av tiltaksplan for Horten Indre Havn 1. Bakgrunn Figur 1: Kart over Horten Indre Havn Horten Indre Havn ligger nord for Horten by (figur 1). Havna er relativt

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK juni 2015 PEVI

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK juni 2015 PEVI BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556/55566275 Telefaks 55566330 klima.miljo.byutvikling@bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland v/magne

Detaljer

Referat fra møtet 02/12 i Klifs konsultasjonsgruppe for opprydding i forurenset sjøbunn, tirsdag 27.11.2012 Sak nr.:

Referat fra møtet 02/12 i Klifs konsultasjonsgruppe for opprydding i forurenset sjøbunn, tirsdag 27.11.2012 Sak nr.: Møtereferat Til stede: Konsultasjonsgruppen: Jens Laugesen, Veritas; Torgeir Bakke, NIVA; Gijs Breedveld, NGI; Solveig Lone, Multiconsult; Ida Almvik (for Frøydis Rørtveit), Kystverket; Per Erik Schulze,

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Saksfremstilling: TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG. Byrådssak 1310/04 Dato: 14.10.04

Saksfremstilling: TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG. Byrådssak 1310/04 Dato: 14.10.04 Byrådssak 1310/04 TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG Sammendrag: Forurenset sjøbunn er et alvorlig lokalt miljøproblem, og er sannsynligvis en av de store miljøutfordringene

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking av forurenset sjøbunn

Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking av forurenset sjøbunn Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 26.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4417 Saksbehandler: Henriette Givskud Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Prosjekt Gilhus - Opprensking sjø

Prosjekt Gilhus - Opprensking sjø Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Att.: Rune Andersen/Harald Solberg Dato: 14.03.08 NOTAT Tilbakemelding på rapport etter inspeksjon fra SFT den 26. februar 2008 1 Bakgrunn Gilhus

Detaljer

Foto: Nils Kaltenborn. Prosjektet Stamsund fiskerihavn

Foto: Nils Kaltenborn. Prosjektet Stamsund fiskerihavn Foto: Nils Kaltenborn Prosjektet Stamsund fiskerihavn Før utbygging Etter utbygging OM PROSJEKTET Prosjektet Stamsund fiskerihavn omfatter fem hovedelementer. Kystverket har bygget ny innseiling, molo,

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 11.11.2011 2007/1278-140 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø Havn KF v/multiconsult AS Fiolveien 13 9016 Tromsø Tillatelse til

Detaljer

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen Trondheim, 10.og11.april 2013 Anne Kathrine Arnesen og Hilde B. Keilen Klif Utarbeidelse av forvaltningsplaner

Detaljer

Kristiansandsfjorden Erfaringer fra Fjordgruppa. Dagsseminar Vanndirektivet Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten

Kristiansandsfjorden Erfaringer fra Fjordgruppa. Dagsseminar Vanndirektivet Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Kristiansandsfjorden Erfaringer fra Fjordgruppa Dagsseminar Vanndirektivet 30.9.2010 Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Innhold i presentasjonen Hva er en tiltaksplan for opprydding av forurenset

Detaljer

Varsel om pålegg om tiltaksplan for forurenset sjøbunn - Nogva Svolvær AS - Vågan

Varsel om pålegg om tiltaksplan for forurenset sjøbunn - Nogva Svolvær AS - Vågan Nogva Svolvær AS svolver@nogva.no Saksb.: Trine Moland/Marit Torsvik e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no fmnomat@fylkesmannen.no Tlf: 75531550/75531638 Vår ref: 2007/6583 Deres ref: Vår dato: 21.12.2017 Deres

Detaljer

Hydro Aluminium AS Karmøy. Vannregion Rogaland Rogaland fylkeskommune Pb. 130 4001 Stavanger e-post: firmapost@rogfk.no

Hydro Aluminium AS Karmøy. Vannregion Rogaland Rogaland fylkeskommune Pb. 130 4001 Stavanger e-post: firmapost@rogfk.no Hydro Aluminium AS Karmøy Vannregion Rogaland Rogaland fylkeskommune Pb. 130 4001 Stavanger e-post: firmapost@rogfk.no Vår dato: 2014-12-19 Vår kontakt: Solveig Aa. Bark Høringssvar fra Hydro Aluminium

Detaljer

Prosjekt REN HAVN: Opprydding og havneutvikling. Tor Harry Bjørn - Hammerfest kommune

Prosjekt REN HAVN: Opprydding og havneutvikling. Tor Harry Bjørn - Hammerfest kommune Prosjekt REN HAVN: Opprydding og havneutvikling Tor Harry Bjørn - Hammerfest kommune Lite tilbakeblikk Hammerfest havn er en av 17 prioriterte områder i nasjonale oppryddingsplaner Kostholdsråd på blåskjell

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Miljøringen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. november 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Koblingen mellom kostholdsråd

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Risikovurdering av mudrede og tildekkede områder

Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Risikovurdering av mudrede og tildekkede områder Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Risikovurdering av mudrede og tildekkede områder 20051785-00-514-R 19. mars 2010 Prosjekt Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning

Detaljer

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+)

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+) Til: Hjellnes Consult AS Fra: Norconsult v/gunn Lise Haugestøl Dato/Rev: 4. august 2015 Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU,

Detaljer

Effekt av tildekking - fra opprydding av hot spots til tiltak i hele fjorder. Espen Eek, Norges Geotekniske institutt

Effekt av tildekking - fra opprydding av hot spots til tiltak i hele fjorder. Espen Eek, Norges Geotekniske institutt Effekt av tildekking - fra opprydding av hot spots til tiltak i hele fjorder Espen Eek, Norges Geotekniske institutt Innhold Forurensning i sedimenter Når er tiltak aktuelt Effekt av tildekking Tildekking

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag før tiltak iverksettes

Kunnskapsgrunnlag før tiltak iverksettes Kunnskapsgrunnlag før tiltak iverksettes Norsk Industri 20. september 2017 Kristoffer Næs, forskningssjef NIVA (nes@niva.no, 91 33 75 86) Morten Schaanning, Marianne Olsen, Stephen Sayfritz 1 Mot lavutslippssamfunnet:

Detaljer

Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Drammensfjorden

Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Drammensfjorden Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen RAPPORT NR. 3-2005 Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Drammensfjorden Rapport 18 november 2005 ISBN 82-7426-268-9 Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Drammensfjorden

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Fürstlia Interesselag 1367 Snarøya Ansvarlig entreprenør:

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Tiltaksplan for forurensede sedimenter Sandefjordsfjorden

Tiltaksplan for forurensede sedimenter Sandefjordsfjorden RAPPORT LNR 5133 2006 Tiltaksplan for forurensede sedimenter Sandefjordsfjorden Fase 2. Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen Midt-Norge

Detaljer

Hvorfor Hvordan Eksempel fra Bergen

Hvorfor Hvordan Eksempel fra Bergen Tynnsjikt-tildekking av forurensede sedimenter Hvorfor Hvordan Eksempel fra Bergen Oddmund Soldal og Ane Moe Gjesdal 1 20. MARS 2013 2 20 MARS2013 Vågen i Bergen er en vernet del av Middelaldebyen Omfattende

Detaljer

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 I forbindelse med godkjent reguleringsplan (vedtatt 27.02.2016) for utvidelse

Detaljer

NGI har utarbeidet en tiltaksplan for Trondheim havn.

NGI har utarbeidet en tiltaksplan for Trondheim havn. Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Postboks 23 Sluppen 7004 TRONDHEIM Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Revidert tiltaksplan for forurensede sedimenter - Kristiansandsfjorden. Fylkesmannen i Vest-Agder

DET NORSKE VERITAS. Rapport Revidert tiltaksplan for forurensede sedimenter - Kristiansandsfjorden. Fylkesmannen i Vest-Agder Rapport Revidert tiltaksplan for forurensede sedimenter - Kristiansandsfjorden Fylkesmannen i Vest-Agder Rapportnr.: 2011-0216/ Rev. 01, 2011-04-29 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...1 INNLEDNING...2

Detaljer

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn NMF = Kurt W.Oddekalv Who dares wins! Noen av våre mange eksperter: Internasjonal miljørett Saksbehandler Fagansvalig havmiljø 19 ansatte 4 regionskontorer

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer Per Erik Johansen, Klif Generelt i grunnforurensningssaker Forurensningsloven 7. plikt til å unngå forurensning 8. begrensninger i 7, ikke medfører

Detaljer

ved Gimle i Sandefjord

ved Gimle i Sandefjord Stedsspesifikke vurderinger ved tildekking Rapport fra miljøtiltak i forurensede sedimenter ved Gimle i Sandefjord Supplerende tillegg Jotun A/S - 31. januar 2011 Forsidefoto: Finknust tildekkingsmasse

Detaljer

Justering av søknad om mudring og deponering av masser

Justering av søknad om mudring og deponering av masser Oppdragsnr.:5146957 Justering av søknad om mudring og deponering av masser Sammendrag Søknad om mudring og deponering ved Langgrunn i Horten må justeres som følge av at det må mudres mer enn først antatt

Detaljer

Bergen kommune Boks Bergen Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2459

Bergen kommune Boks Bergen Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2459 Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 08.01.2015 Deres ref.: 201325051-19 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2459 Saksbehandler: Vanja Alling Kollevågen avfallsdeponi Tilbakemelding på tiltaksplan

Detaljer

Forurensning i torsk i Nordsjøen Innholdsfortegnelse

Forurensning i torsk i Nordsjøen Innholdsfortegnelse Forurensning i torsk i Nordsjøen Innholdsfortegnelse Side 1 / 6 Forurensning i torsk i Nordsjøen Publisert 12.05.2015 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Nordsjøtorsken er

Detaljer

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Kilder til grunnforurensning Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Overvann kilde til spredning Med overvann menes overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser)

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Helge Klitzing Adresse:Lahelleveien 18, 3140

Detaljer

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember Vanndirektivet og kostholdsråd Vanndirektivet Anno 1886 Anno 2008 Hovedmålet er å oppnå og beholde god økologisk og kjemisk status Les mer på: http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=35082

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Ansvarlig entreprenør: 1. Mudring Søknaden skal vedlegges

Detaljer

TILTAKSPLAN HARSTAD HAVN 12 VURDERING AV RENHETSMÅL MOT FREMDRIFT

TILTAKSPLAN HARSTAD HAVN 12 VURDERING AV RENHETSMÅL MOT FREMDRIFT Oppdragsgiver Harstad Kommune Rapporttype Delrapport 12. Miljø 2011-02-13 TILTAKSPLAN HARSTAD HAVN 12 VURDERING AV RENHETSMÅL MOT FREMDRIFT FORORD Rambøll og Akvaplan-niva har på vegne av Harstad kommune

Detaljer

Kobling mellom databasene Vannmiljø og Vann-Nett. Hva finner jeg hvor?

Kobling mellom databasene Vannmiljø og Vann-Nett. Hva finner jeg hvor? Kobling mellom databasene Vannmiljø og Vann-Nett. Hva finner jeg hvor? KLIF 21.09.2011 - Leif Nilsen Kort om Vannmiljø og Vann-Nett. Store kartbaserte databaser som driftes sentralt Web-basert grensesnitt

Detaljer

Vedlegg 1: sprogram Vedlegg 1: sprogram Fastsatt av Statens Forurensningstilsyn 28.08.2000 OPPSUMMERINGSNOTAT SFT har primært vurdert utredningsbehov knyttet til det planlagte tiltaket, samt innkomne kommentarer

Detaljer

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Terje Thorsnes, NGU og Hanne Hodnesdal, SKSD Disposisjon Hvor kartla vi i 21? Hvem har vært involvert? Nordland VI fra dyphav til fjæra Miljøstatus for

Detaljer

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006 Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden 16-23. juni 2006 Vannkvalitet badeplasser Utarbeidet av Arne Pettersen Kontrollert av Audun Hauge 13/6-06

Detaljer

HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER

HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER Oppdragsgiver Hammerfest kommune Rapporttype Miljøteknisk rapport 2013-01-10 HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER 2 (39) HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER

Detaljer

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Eva K. Aakre Institutt for kjemi, NTNU Veiledere: Rolf Tore Ottesen,

Detaljer

Varsel om pålegg om tiltaksplan for forurenset sjøbunn - Lofoten Sveiseindustri AS - Vågan

Varsel om pålegg om tiltaksplan for forurenset sjøbunn - Lofoten Sveiseindustri AS - Vågan Lofoten Sveiseindustri AS Pb 81 8301 SVOLVÆR Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2007/6581 Deres ref: Vår dato: 21.12.2017 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Varsel

Detaljer